Der er dags dato indgået følgende. aftale om vedligeholdelse og support af [**] mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] [Cvr-nr]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er dags dato indgået følgende. aftale om vedligeholdelse og support af [**] mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] [Cvr-nr]"

Transkript

1 Paradigma til aftale om vedligeholdelse og support Der er dags dato indgået følgende aftale om vedligeholdelse og support af [**] mellem [Navn] [Adresse] [Adresse] [Cvr-nr] (i det følgende kaldet Kunden) og [Navn] [Adresse] [Adresse] [Cvr-nr] (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indledning 1.1 Denne aftale om vedligeholdelse og support (herefter Ved ligeholdelsesaftalen) udgør et bilag til Parternes kontrakt af dags dato om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [...] (herefter Kontrakten). 1.2 Leverandøren forestår i overensstemmelse med Kontraktens pkt. 11 vedligeholdelse af Leverancen, herunder udstyr, programmel og dokumentation, med efterfølgende ændringer og udvidelser, medmindre andet fremgår af Vedligeholdelsesaftalen og bilag A. 2 Forholdet til Kontrakten og bilag A 2.1 Alle definitioner og bestemmelser i Kontrakten finder anvendelse på denne Vedligeholdelsesaftale, medmindre andet udtrykkeligt fremgår heraf eller følger af forholdets natur. Bilagshenvisninger relaterer sig tilsvarende til Kontraktens bilag, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af Vedligeholdelsesaftalen. 445

2 Paradigma til aftale om vedligeholdelse og support 2.2 Bilag A angiver en uddybning af ydelserne under Ved lige hol del sesaftalen. 3 Parternes samarbejde 3.1 Generelt om etablering af samarbejdsorganisation Parterne skal loyalt deltage i den samarbejdsorganisation, der er beskrevet i den del af bilag 10, der vedrører samarbejdet omkring vedligeholdelse. Parterne skal i øvrigt medvirke i opfyldelsen af Vedligeholdelsesaftalen på en loyal og rimelig måde, der er egnet til at fremme samarbejdet. 3.2 Udlevering af oplysninger og dokumentation En Part skal efterkomme enhver rimelig anmodning fra den anden Part om udlevering af oplysninger og dokumentation. Det gælder bl.a. sådanne oplysninger og dokumentation angående Kundens forhold, som er relevant for Leverandørens opfyldelse af Driftsaftalen, og sådanne oplysninger og dokumentation angående Leverandørens forhold, som er relevante for Kundens anvendelse af Ydelserne Parternes forpligtelse til at stille oplysninger og dokumentation til rådighed gælder alene med de begrænsninger, der følger af Parternes lovmæssige eller sædvanlige aftalebestemte tavshedsforpligtelser over for tredjemand. 3.3 Forhold til Kundens øvrige it-leverandører Parterne skal i fællesskab etablere og vedligeholde kontakten til Kundens øvrige nuværende og fremtidige it-leverandører, og herunder etablere rutiner, der sikrer den fornødne udveksling af oplysninger samt koordinering af aktiviteter med sådanne Leverandører og øvrige aktører. 4 Generelle krav til Leverandøren 4.1 God it-skik Leverandørens ydelser skal være i overensstemmelse med God it-skik, jf. Kontraktens pkt Kunden skal omgående orienteres, såfremt Leverandøren får kendskab til uhensigtsmæssigheder eller fejl ved Leverancen eller efterfølgende ændringer og udvidelser heraf, der kan forringe Leverancens funktionalitet. 446

3 Paradigma til aftale om vedligeholdelse og support Arbejde med vedligeholdelse og support skal planlægges og udføres, så det er til mindst mulig gene for Kunden. Arbejdet skal herunder tilrettelægges under hensyntagen til Kundens behov for opretholdelse af sine egne forretningsprocesser uden afbrydelse. 4.2 Kvalificeret personale og videnopbygning Leverandøren skal udelukkende lade ydelser under Vedligeholdelsesaftalen udføre af kompetente og erfarne fagfolk, der har kendskab til Leverancen, herunder de anvendte udviklingsværktøjer samt Leverancens samspil med eksterne systemer Leverandøren skal opretholde en kvalificeret viden om Leverancen, så længe Vedligeholdelsesaftalen er gældende. Leverandøren skal herunder overvåge teknologiudviklingen og sikre udbygning af sin kompetence inden for den for Vedligeholdelsesaftalen relevante teknologi. 4.3 Modenhed Leverandøren skal ved leverancer under Vedligeholdelsesaftalen opfylde det af Leverandøren angivne modenhedsniveau, jf. bilag 8. Bestemmelserne i Kontraktens pkt. 5.6 om kontrol finder tilsvarende anvendelse for ydelser under Vedligeholdelsesaftalen. 4.4 Administration Leverandøren skal forestå al administration af ydelser under Vedligeholdelsesaftalen, herunder tage initiativ til nødvendig koordinering, planlægning og dialog med øvrige Leverandører og Kunden. 5 Drift [Vedligeholdelsesaftalen omfatter ikke driftsafvikling, idet denne opgave varetages af Kunden selv. Leverandøren er dog bekendt med driftsmiljøet og har modtaget de fornødne oplysninger herom for at kunne påtage sig at udføre de af denne Aftale omfattede vedligeholdelses- og supportopgaver.] [Alternativ hvis Leverandøren skal drifte Leverancen: Kontraktens bilag 7 angiver ydelser ved Leverandørens Drift af Leverancen. Vedligeholdelsesaftalen regulerer således alene Leverandørens bistand til vedligeholdelse og support.] 6 Vedligeholdelse af delleverancer 6.1 Leverandøren skal i overensstemmelse med bilag 1 og 3 levere vedligeholdelse og support på følgende delleverancer før Overtagelsesdagen: 447

4 Paradigma til aftale om vedligeholdelse og support Leverance Delleverance 1, jf. bilag 3 Delleverance 2, jf. bilag 3 Delleverance 3, jf. bilag 3 Delleverance [...], jf. bilag 3 Ikrafttrædelsestidspunkt Godkendelse af delleveranceprøve af delleverance 1 Godkendelse af delleveranceprøve for delleverance 2 Godkendelse af delleveranceprøve for delleverance 3 Godkendelse af Delleveranceprøve for delleverance [...] 6.2 For ovenstående vedligeholdelsesydelser før Overtagelsesdagen gælder følgende særlige vilkår eller indskrænkninger i Leverandørens forpligtelser: [ ].] [Punktet kan udelades, hvis Leverandøren ikke skal forestå vedligeholdelse før Overtagelsesdagen og skal under alle omstændigheder tilpasses de konkrete forhold.] 7 Vedligeholdelse af Programmel 7.1 Generelt om Leverandørens vedligeholdelse af Programmel 7.2 Når vedligeholdelsesarbejde der påvirker Kundens brug af Leverancen udføres på Leverandørens initiativ, og tidspunktet derfor ikke på forhånd er aftalt, skal Kunden så vidt muligt varsles derom mindst 10 Arbejdsdage i forvejen, jf. Kontraktens pkt På anfordring fra Kunden skal vedligeholdelse udføres uden for den i bilag 12 anførte normale arbejdstid. Eventuelt ekstra vederlag herfor er angivet i bilag Er en hel eller delvis afbrydelse af Kundens brug nødvendig, skal Leverandøren indhente Kundens tilladelse dertil med et varsel på mindst 7 dage, inden afbrydelse finder sted. Afslår Kunden en sådan tilladelse, er det at betragte som en af Kunden anmodet udskydelse af det pågældende arbejde. Leverandøren i udskydelsesperioden ikke ansvarlig for deraf afledt forringelse Leverandøren skal ved fejlafhjælpning holde Kunden løbende underrettet om status for denne. 448

5 Paradigma til aftale om vedligeholdelse og support I det omfang Leverandøren efter aftale med Kunden måtte udvikle, omarbejde eller ændre programmel, gælder Kontraktens pkt. 23 tilsvarende for eventuelle derved skabte immaterielle rettigheder. 7.5 Forebyggende vedligeholdelse Leverandøren er berettiget til at udføre op til [ ] timers forebyggende vedligeholdelse pr. kvartal for at undgå eller minimere risikoen for Fejl eller konsekvenser af Fejl. Leverandøren er efter nærmere aftale med Kunden berettiget til for egen regning at installere og afinstallere relevant diagnosticeringsprogrammel på Programmellet til brug derfor Leverandøren skal oplyse arten af den forebyggende vedligeholdelse i hvert enkelt tilfælde. Endvidere skal sådan forebyggende vedligeholdelse varsles mindst 10 Arbejdsdage i forvejen, jf. pkt. 7.1, medmindre den udføres i på forhånd aftalte servicevinduer Hel eller delvis afbrydelse af Leverancen i forbindelse med forebyggende vedligeholdelse som beskrevet i dette pkt. udgør ikke nedetid ved beregning af den tilgængelige driftstid, jf. bilag 6, K Versioner og Releases Leverandøren leverer nye Versioner og Releases af henholdsvis tredjepartsprogrammel og Leverandørudviklet Programmel så snart og i det omfang, sådant Programmel er frigivet til distribution i Danmark, forudsat Programmellet er omfattet af Aftalens vedligeholdelsesordning Leverandøren orienterer uden ugrundet ophold Kunden om nye Versioner og Releases, herunder om væsentlige ændringer i forhold til tidligere Versioner og Releases, når sådanne foreligger Ønsker Kunden herefter en ny Version eller Release installeret, og er installationen omfattet af denne vedligeholdelsesordning, forestår [leverandøren]/[kundens driftsleverandør] sådan installation centralt i Kundens it-miljø Opfyldelse af krav og servicemål i henhold til Vedligeholdelsesaftalen og bilag 6 forudsætter, at Kunden maksimalt er [UDFYLDES AF LEVERANDØREN] udgaver bagud i forhold til senest frigivne Version og [UDFYLDES AF LEVERANDØREN] udgaver bagud i forhold til senest frigivne Release af det Programmel, som vedligeholdelsen omfatter, jf. dog Kontraktens pkt for så vidt angår garantiperioden. Uanset førnævnte skal krav og servicemål dog opfyldes, så længe den af Kunden 449

6 Paradigma til aftale om vedligeholdelse og support benyttede Version eller Release er modtaget af Kunden inden for de seneste [UDFYLDES AF LEVERANDØREN] år Hvis en ny Version eller Release forudsætter, at Kunden anskaffer ny hardware eller basisprogrammel, skal Leverandøren skriftligt underrette Kunden herom i god tid inden opgradering eller installationen af den nye Version eller Release. 7.7 Generelt om mangelafhjælpning Leverandøren kan foretage mangelafhjælpning ved levering og installation af nye Versioner/Releases eller ved individuel afhjælpning overfor Kunden. I tilfælde af Fejl ved Leverancen, skal Leverandøren i øvrigt foretage afhjælpning i overensstemmelse med det nedenfor anførte under hensyntagen til Fejlens kategorisering Kategoriseringen af en mangel Fejl, jf. pkt , afhænger særligt af, om Fejlen er kritisk for løsning af Kundens opgaver, og om Fejlen kan omgås. Ved omgåelse forstås blandt andet anvendelse af andre og/eller yderligere indtastninger eller funktioner samt Kundens benyttelse af ændrede arbejdsprocesser. 7.8 Tredjepartsprogrammel Foreligger der en Fejl i tredjepartsprodukter, som Leverandøren ikke burde have erkendt eller forudset på tidspunktet for Kontraktens indgåelse, og som har karakter af en Fejl i Programmellet i forhold til underleverandørens specifikationer (programfejl) og ikke en Fejl i forhold til kravene til Leverancen i Kontrakten (systemfejl), gælder følgende begrænsninger i Leverandørens afhjælpningspligt, jf. Kontraktens pkt. 17.5: Leverandøren skal straks rapportere Fejlen til producenten af Standardprogrammellet og indhente dennes bekræftelse på, at forholdet er accepteret som en Fejlrapportering. Leverandøren skal med passende mellemrum følge op på fejlrapporteringen og rapportere tilbage til Kunden. Leverandøren skal gøre sit yderste for at reducere problemets omfang, herunder anvise relevant omgåelse. Når tredjemand har leveret en rettelse af den pågældende eller eventuelt andre Fejl eller har anvist relevant omgåelse, skal Leverandøren straks sørge for orientering af samt installation hos Kunden, hvor dette i øvrigt er en del af den aftalte vedligeholdelse. 450

7 Paradigma til aftale om vedligeholdelse og support Ovenstående begrænsning i Leverandørens udførelse af fejlrettelser omfatter ikke det Programmel, der er særskilt undtaget i bilag 3. Programmel fra Leverandørens koncernforbundne selskaber kan ikke undtages herfra For så vidt angår Open Source Programmel gælder begrænsningen af Leverandørens afhjælpningspligt ikke, medmindre det pågældende programmel indgår som en integreret del af en underleverandørs Standardprogrammel. 7.9 Ekstraomkostninger ved individuel fejlrettelse frem for ny Version/ Release Kan mangelafhjælpning foretages ved levering af ny Version eller Release, og ønsker Kunden ikke installation af en sådan, er Leverandøren berettiget til særskilt vederlag for ekstra arbejde, som kunne have været undgået ved installation af den pågældende Version eller Release. Leverandøren har dog ikke krav på særskilt vederlag i garantiperioden, hvis Kundens afvisning af en ny Version/Release skyldes, at installationen ville medføre væsentlige ekstraordinære omkostninger eller ulemper for Kunden Omfattede ydelser Leverandørens vedligeholdelse af Programmel omfatter fuldstændig vedligeholdelse af alt Programmel, herunder Standardprogrammel og Kundespecifikt Programmel. I det omfang en ydelse desuagtet ikke er omfattet af Leverandørens vedligeholdelse af Leverancen, er dette særskilt markeret med et x. Ydelse Forebyggende vedligeholdelse Versioner Nye Versioner Installation Ajourføring af parameteropsætninger Ajourføring af tilretninger Ikke omfattet af Leverandørens vedligeholdelse 451

8 Paradigma til aftale om vedligeholdelse og support Releases Nye Releases Installation Ajourføring af parameteropsætninger Ajourføring af tilretninger Individuel mangelafhjælpning 7.11 Servicemål for mangelafhjælpning Leverandøren skal foretage mangelafhjælpning indenfor de i bilag 6 fastsatte tidsintervaller Frister for påbegyndt og gennemført fejlafhjælpning, regnes fra det tidspunkt, hvor Leverandøren har modtaget Kundens fyldestgørende reklamation, jf. pkt , til det tidspunkt, hvor Leverandøren henholdsvis har påbegyndt afhjælpning eller har afhjulpet Fejlen samt afgivet underretning herom til Kunden, jf. bilag 6, K-17. Anvender Leverandøren efter aftale med Kunden fjerndiagnose, anses afhjælpning for påbegyndt på det tidspunkt, hvor Leverandøren har etableret den aftalte forbindelse og underettet Kunden herom Fejlrapportering Hvis Kunden konstaterer problemer, der tilsyneladende beror på Mangler ved Leverancen, rapporteres disse til Leverandøren, som skal yde bistand til diagnosticering og afhjælpning af det rapporterede problem. Ved indrapportering skal Kunden oplyse følgende, jf. bilag 6: Kundens beskrivelse af Fejlen Angivelse af den eller de centrale funktionaliteter, der er påvirket af Fejlen Fejlens kategori Tidspunkt for rapporteringen Indrapportering skal ske til: Navn: Telefonnummer: adresse: [fuldt navn/afdeling], [tlf. nr.], [ adresse]. 452

9 Paradigma til aftale om vedligeholdelse og support Leverandøren skal stille en standardrapport til rådighed for Kunden, som skal anvendes ved indrapportering af problemer eller Fejl. Leverandøren skal ved Kundens fejlrapportering som beskrevet i dette pkt. oprette og udfylde de første felter i fejlrapporten Nå Kunden rapporterer Fejlen, kategoriseres den af Parterne i fællesskab. Ved uenighed herom finder Kontraktens pkt anvendelse. Indtil der er truffet endelig afgørelse om kategorisering af Fejlen, skal Leverandøren afhjælpe denne i forhold til Kundens kategorisering Hvis Kunden fejlagtigt rapporterer et forhold som en Fejl, og det efterfølgende viser sig, at Kundens rapportering beror på manglende uddannelse, forkert brug eller andre forhold, og som ikke kan tilregnes Leverandøren, kan Leverandøren kræve et rimeligt vederlag for behandling af Kundens henvendelse Hvis Kunden fejlkategoriserer en Fejl, og det efterfølgende viser sig, at Fejlen burde have været kategoriseret som anført af Leverandøren, kan Leverandøren kræve betaling af dokumenterede meromkostninger, herunder i forbindelse med nødvendiggjort overarbejde som følge af Kundens fejlagtige kategorisering. 8 Vedligeholdelse af udstyr 8.1 Forebyggende vedligeholdelse Leverandøren er berettiget til at udføre op til [ ] timers forebyggende vedligeholdelse pr. kvartal for at undgå eller minimere risikoen for Fejl eller konsekvenser af Mangler i det leverede udstyr. Leverandøren er efter nærmere aftale med Kunden berettiget til for egen regning at installere og afinstallere relevant diagnosticeringsprogrammel på udstyret til brug derfor. 8.2 Reparation Leverandøren skal efter anmodning fra Kunden reparere og udbedre alle mangler ved sådant udstyr, som er omfattet af denne vedligeholdelsesordning. 8.3 Reservedele Nødvendige reservedele til det af denne vedligeholdelsesordning omfattede udstyr leveres vederlagsfrit. Udskiftede dele tilhører Leverandøren, idet Leverandøren dog garanterer, at alle eventuelle data, der måtte være tilgængelige på den udskiftede del, slettes efter endt udskiftning. 453

10 Paradigma til aftale om vedligeholdelse og support 8.4 Omfattede ydelser Leverandørens vedligeholdelse af udstyr omfatter fuldstændig vedligeholdelse af det af Leverancen omfattede udstyr. I det omfang en ydelse desuagtet ikke er omfattet af Leverandørens vedligeholdelse af Leverancen, er dette særskilt markeret med et x. Ydelse Forebyggende vedligeholdelse Reparation Ikke omfattet af Leverandørens vedligeholdelse 8.5 Servicemål og fejlrapportering Pkt om Servicemål og fejlrapportering finder tilsvarende anvendelse i relation til Fejl i udstyr. 9 Vedligeholdelse af Dokumentation 9.1 Vedligeholdelsesydelser Leverandøren skal vedligeholde den leverede Dokumentation, således at den til hver en tid er fyldestgørende og så tilpas detaljeret med klar angivelse af grænseflader, anvendte tekniske standarder og programmeringsteknikker mv., at Leverancen samlet fremstår som veldokumenteret, og således at Kunden efterfølgende bl.a. har mulighed for at udbygge Leverancen på egen hånd eller ved inddragelse af tredjemand. Dokumentationen skal endvidere til stadighed leve op til kravene hertil i Kontraktens pkt. 3.4 og bilag I relation til Dokumentation for tredjemandsprogrammel skal Leverandøren stille den af tredjemand senest udarbejdede dokumentation til rådighed for Kunden. Dette forudsætter i øvrigt, at det Programmel og/eller udstyr, som dokumentationen relaterer sig til, er omfattet af nærværende vedligeholdelsesordning. 454

11 Paradigma til aftale om vedligeholdelse og support Hvis vedligeholdelse af Programmel eller udstyr medfører ændringer af dette, skal Leverandøren sørge for, at den tilhørende Dokumentation ændres i overensstemmelse dermed Ovenstående kan opfyldes ved, at Dokumentationen i sædvanligt omfang stilles til rådighed for Kunden som on-line dokumentation, herunder at Leverandøren anviser Kunden web-adresse eller lignende, hvorigennem Kunden kan få adgang til Dokumentationen. 9.2 Omfattede ydelser Leverandørens vedligeholdelse af Dokumentation omfatter fuldstændig vedligeholdelse af alt til Leverancen knyttet Dokumentation. I det omfang en ydelse desuagtet ikke er omfattet af Leverandørens vedligeholdelse af Leverancen, er dette særskilt markeret med et x. Dokumen Vedligeholdelse tation Ikke omfattet af Leverandørens vedligeholdelse 9.3 Servicemål og fejlrapportering Pkt om Servicemål og fejlrapportering finder tilsvarende anvendelse i relation til Fejl i Dokumentation. 10 Support 10.1 Leverandøren yder support på Leverancen overfor Kunden for så vidt angår spørgsmål vedrørende Programmel, udstyr og dokumentation på nedenstående vilkår Supportydelsen Inden for normal driftstid, jf. bilag 6, K-31, kan Kundens brugere, jf. pkt , kontakte Leverandøren for telefonisk og support. Kompetente og erfarne medarbejdere med indsigt i Leverancen vil da besvare korte præcise spørgsmål vedrørende anvendelse af Programmel og udstyr, foretage simpel problemdiagnosticering og yde generel vejledning vedrørende det pågældende Programmel/udstyr, herunder om et konstateret forhold tilsyneladende beror på mangler ved Leverancen, som forudsætter indrapportering i overensstemmelse med pkt ovenfor. 455

12 Paradigma til aftale om vedligeholdelse og support Det er mod særskilt vederlag muligt permanent eller midlertidigt at få etableret yderligere hotline service uden for tidsrummet anført ovenfor. Priserne herfor fastsættes med udgangspkt. i de i bilag 12 anførte priser Al hotline service vedrørende Leverandørens leverancer til Kunden koordineres af Leverandørens serviceorganisation, der om nødvendigt inddrager Kundens systemansvarlige, maskinel- og programmelleverandører eller andre, som måtte være nødvendige for opgavens løsning Følgende kategorier af brugere hos Kunden er berettiget til at kontakte hotline service: Personkategorier [...] Henvendelse skal ske til: Telefonnummer: [tlf. nr., jf. pkt ], adresse: [ adresse, jf. pkt ] Leverandøren skal oprette en web-baseret FAQ, hvor brugere af Leverancen kan finde svar på ofte stillede spørgsmål om Leverancen Omfattede ydelser Leverandørens hotline service omfatter support på hele Leverancen, herunder for så vidt angår programmel, udstyr og dokumentation. I det omfang en ydelse desuagtet ikke er omfattet af Leverandørens support af Leverancen, er dette særskilt markeret med et x. Ydelse Ikke omfattet af Leverandørens vedligeholdelse 10.4 Servicemål Leverandøren garanterer, at der ved Kundens telefoniske henvendelse til hotline service maksimalt vil være [ ] minutters ventetid for kvalificeret besvarelse af henvendelsen. [Bemærk at dette servicemål ikke er særskilt 456

13 Paradigma til aftale om vedligeholdelse og support bodssanktioneret i bilag 6. Bilag 6 skal derfor tilpasses, hvis manglende overholdelse af servicemålet for support skal være bodssanktioneret]. 11 Ydelser, der honoreres med særskilt vederlag 11.1 Leverandøren skal tilbyde følgende ydelser, der honoreres til timepris, jf. bilag 12: Udførelse af vedligeholdelsesarbejde uden for aftalt driftstid, jf. Kontraktens pkt. 11.3, denne Aftales pkt. 7.2 og bilag 6. Leverandørens yderligere arbejde ved afhjælpning af Fejl, hvis fejlretning kunne være foretaget ved levering af ny Version eller Release, og Kunden ikke ønsker installation af sådan, jf. Kontraktens pkt og denne Aftales pkt [tilpasning af Leverancen som følge af ændringer i relevante lovregler eller myndighedsforskrifter] [Hvis sådanne tilpasninger skal udføres inden for den [videreudvikling udover det i pkt anførte] [Skal slettes hvis videreudvikling ikke indgår i vedligeholdelsesordningen og/eller der ikke er inkluderet et antal videreudvikingstimer i den faste, årlige vedligeholdelsesafgift] [Angiv eventuelle yderligere krav] 11.2 Hvis det ved fejlfinding konstateres, at der er tale om driftsforstyrrelser, for hvis årsag Leverandøren ikke kan holdes ansvarlig, fortsætter Leverandøren arbejdet, såfremt Kunden kræver det. Arbejdet honoreres til timepriser som angivet i bilag Vedligeholdelse ved andre end Leverandøren 12.1 Følgende forudsætninger og begrænsninger for Kundens eller tredjemands overtagelse af vedligeholdelsen er gældende: [Her indsættes Leverandørens beskrivelse af, hvilke dele af Leverancen der kan vedligeholdes af tredjemand. Beskrivelsen skal i givet fald beskrive disse forudsætninger og begrænsninger i detaljer og for hver af disse dele af Leverancen omfatte: En præcis beskrivelse af Leverancen 457

14 Paradigma til aftale om vedligeholdelse og support En beskrivelse af eventuelle vedligeholdelses- og udviklingsværktøjer, der er nødvendige for at vedligeholde Leverancen En beskrivelse af eventuelle manualer og lignende, som er nødvendige for at vedligeholde Leverancen. Pris og leveringstid skal angives Reduktion i vedligeholdelsesvederlaget Hvilket varsel Kunden skal give inden overtagelse af vedligeholdelsesansvaret for Leverancen. Eventuelle konsekvenser for de garanterede servicemål for den resterende del af Leverancen Eventuelle øvrige ændringer af Kontrakten inklusiv bilag] 13 [Videreudvikling 13.1 Leverandøren skal efter nærmere anvisninger og aftaler med Kunden bistå med Leverancens videreudvikling. Det faste, månedlige grundvederlag inkluderer [...] udviklingstimer (systemudviklere) og [...] projektledelsestimer (projektledere). [...] af sådanne timer kan, hvis de ikke er udnyttet inden for det pågældende år overføres til næstfølgende år, mens eventuelle resterende uudnyttede timer fortabes Leverandøren skal for hver ny udviklingsopgave give et estimat over tidsforbruget og månedligt rapportere til Kunden om det faktiske tidsforbrug, herunder en specifikation af timeantallet, medarbejderkategorier og det udførte arbejde. I øvrigt skal Kontraktens pkt. 6 om ændringshåndtering overholdes for alle videreudviklingsopgaver, der skønnes at involvere et tidsforbrug på mere end [...] Hvis det afsatte antal timer ikke er tilstrækkeligt, kan der indgås aftale om køb af yderligere videreudviklingstimer baseret på de priser, der er angivet i hovedkontraktens bilag Leverandøren skal føre et detaljeret timeregnskab over sit tidsforbrug for så vidt angår timebaserede ydelser, herunder med angivelse af timernes fordeling på de enkelte medarbejdere og arbejdets art. I øvrigt gælder Kontraktens pkt. 6 og pkt for så vidt angår videreudviklingsopgaver, der vederlægges efter medgået tid.] [Punktet kan udelades, hvis videreudvikling ikke skal indgå i vedligeholdelsesordningen] 458

15 Paradigma til aftale om vedligeholdelse og support 14 Priser og betalingsvilkår 14.1 Det faste, månedlige grundvederlag for support og vedligeholdelse omfattet heraf og specifikationen heraf på de enkelte ydelser henholdsvis før og efter Overtagelsesdagen fremgår af bilag 12, pkt [Det er vigtigt, at specifikationen er grundig dels for at skabe transparens i Leverandørens priser dels af hensyn til mulighederne for delvis opsigelse] 14.2 Det faste, månedlige grundvederlag forfalder til betaling [kvartalsvis forud] med 1/4 hver den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Første gang grundvederlaget for vedligeholdelse forfalder til betaling, betales en forholdsmæssig ydelse for periodens start og indtil det pågældende kvartals udløb Det faste, månedlige grundvederlag [samt Leverandørens timepriser] reguleres pr. 1. januar hvert år med den procentvise ændring i det af Danmarks Statistik offentliggjorte nettoprisindeks, jf. lovbekendtgørelse nr. 76 af 3. februar 1999, fra tidspunktet for den seneste regulering eller fastsættelse af afgiften og indtil oktober måned for det foregående år. De i bilaget anførte afgifter er fastsat ud fra et nettoprisindeks på [...]. Ophører beregningen af nettoprisindekset, skal regulering foretages på baggrund af et andet indeks, der svarer dertil Det i pkt anførte faste grundvederlag indeholder alle de i denne Aftale omtalte ydelser, med mindre andet udtrykkeligt er anført For timebaserede ydelser sker betaling månedligt bagud, jf. Kontraktens pkt Fakturaer forfalder til betaling 30 kalenderdage efter Kundens modtagelse af fyldestgørende faktura, jf. Kontraktens pkt Servicemål og bod 15.1 Så længe Programmel, udstyr eller Dokumentation er omfattet af den i denne Aftale beskrevne vedligeholdelsesordning, garanterer Leverandøren, at de i dette og bilag 6 anførte krav og servicemål for Leverancen opretholdes. Hvis dele af denne vedligeholdelsesordning opsiges, bortfalder Leverandørens indeståelse for opretholdelse af krav og servicemål i det omfang, det er sagligt begrundet I tilfælde af manglende overholdelse af krav eller servicemål forholdes der som fastsat i bilag 6 og Kontrakten. 459

16 Paradigma til aftale om vedligeholdelse og support 16 Erstatning og ansvarsbegrænsning 16.1 Opfyldelse eller misligholdelse af Vedligeholdelsesaftalen er underlagt de almindelige danske ansvars- og erstatningsregler og Kontraktens pkt. 21 med nedennævnte justeringer og tilføjelser Leverandørens totale erstatnings- og bodsansvar overfor Kunden relateret til vedligeholdelsesydelserne, er begrænset til Leverandørens årlige vedligeholdelsesvederlag som angivet i bilag 12. [Som Kunde bør det overvejes at lade hele pkt. 12 udgå og blot lade Leverandørens ansvar for Driften følge af Kontraktens pkt. 21] 17 Force majeure 17.1 Ansvarsfrihed En Part skal ikke anses for ansvarlig overfor den anden Part for misligholdelse af Vedligeholdelsesaftalen, for så vidt ansvaret kan henføres til omstændigheder, der ligger uden for Partens kontrol, og som Parten ikke ved Aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder bl.a. virus og hackerangreb, krig (erklæret eller uerklæret), revolution, oprør, sabotage, brand, oversvømmelse, epidemi, jordskælv, lynnedslag, eksplosion, brud på forsyningslinier, strejke, lockout, arbejderuroligheder, ødelagte eller beskadigede telekommunikationslinjer, offentlig indgriben samt andre lignende begivenheder ( Force Majeure ) Såfremt Leverandørens underleverandører er ramt af omstændigheder som anført i pkt anses dette kun for Force Majeure for Leverandøren, såfremt Leverandøren ikke ved Aftalens indgåelse burde have taget forholdene hos underleverandøren i betragtning Udstrækning af Force Majeure Ansvarsfrihed for forsinkelse begrundet i Force Majeure kan højst gøres gældende med det antal Dage, som Force Majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for Leverandøren udskydes på grund af Force Majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende Såfremt en Part er ramt af Force Majeure i mere end 90 (halvfems) på hinanden følgende Dage, og den pågældende Parts manglende opfyldelse af Vedligeholdelsesaftalen ville have udgjort væsentlig misligholdelse, havde der ikke foreligget Force Majeure, skal den Part, der ikke er ramt af Force Majeure, være berettiget til at hæve Vedligeholdelsesaftalen. Andre misligholdelsesbeføjelser kan ikke gøres gældende i den anledning. Ved sådan ophævelse tilbageleverer hver Part sådanne Ydelser, der måtte 460

17 Paradigma til aftale om vedligeholdelse og support være udvekslet. For Ydelser, der efter deres natur ikke kan tilbageleveres, erlægges den aftalebestemte betaling, eller i mangel af aftale herom en rimelig betaling. Parterne skal ikke have andre krav mod hinanden Reklamation Force Majeure kan kun påberåbes, såfremt den Part, der er ramt af Force Majeure, har givet skriftlig meddelelse herom til den anden Part uden ugrundet ophold efter Force Majeure situationens opståen. 18 Opsigelse 18.1 Leverandøren kan ved Meddelelse opsige denne Vedligeholdelsesaftale med et varsel på 12 måneder til den første i en måned, dog tidligst til udløb 4 år efter Overtagelsesdagen, jf. Kontraktens pkt Dog kan Leverandøren ved Meddelelse opsige vedligeholdelse og support af Standardprogrammel, såfremt producenten heraf ophører med at udbyde vedligeholdelse og support i Danmark. Sådan opsigelse skal ske med mindst tre måneders varsel og har tidligst virkning fra det tidspunkt, hvor producenten ophører med vedligeholdelse og support Kunden kan Meddelelse opsige Vedligeholdelsesaftalen med et varsel på 6 måneder til den første i en måned, dog tidligst til udløb ét år efter Overtagelsesdagen. Kunden kan under samme betingelser opsige Vedligeholdelsesaftalen for dele af Leverancen Ved delvis opsigelse af vedligeholdelsesordningen nedsættes det faste, månedlige grundvederlag med de beløb, der er anført i bilag 12 for de dele af Leverancen, der omfattes af opsigelsen, jf. Kontraktens pkt Ophævelse 19.1 Parterne kan hæve denne Vedligeholdelsesaftale såfremt den anden Part væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til Kontrakten eller Vedligeholdelsesaftalen. For væsentlig misligholdelse, der efter sin natur kan afhjælpes, gælder dog, at ophævelse kun kan ske, hvis den ikke-misligholdende Part har afgivet skriftligt påkrav om at bringe den pågældende væsentlige misligholdelse til ophør inden for en frist på mindst 10 Arbejdsdage, og dette ikke er sket inden fristens udløb Det anses som væsentlig misligholdelse, hvis det faste, månedlige vederlag for vedligeholdelse reduceres med mere end [...] % i [...] måneder i træk eller i [...] måneder inden for en sammenhængende periode på [...] måneder som følge af Leverandørens manglende overholdelse af servicemål, jf. bilag 6 461

18 Paradigma til aftale om vedligeholdelse og support 19.3 I øvrigt gælder Kontraktens pkt. 19, 20 og 20.2 med de fornødne tilpasninger. Det præciseres for god ordens skyld, at ophævelse af denne Driftsaftale alene kan ske med virkning for fremtiden ( ex nunc ) Uanset årsag til ophævelse, skal Leverandøren på anfordring fra Kunden levere vedligeholdelsesydelserne i op til yderligere tre måneder efter varslets udløb mod betaling af det månedlige driftsvederlag. 20 Ophørsydelser 20.1 Leverandøren skal ved denne Aftales hele eller delvise ophør, uanset årsag, på Kundens anfordring udlevere følgende til Kunden eller til en af Kunden udpeget tredjemand: Alle specifikationer, herunder brugerautorisationer, der er nødvendige for vedligeholdelsesopgavernes uhindrede overdragelse. Enhver kopi af Kundens systemer og data med dertil hørende dokumentation og kildekode tilhørende Kunden, som Leverandøren er i besiddelse af. Programmel i Leverandørens besiddelse, hvor Kunden er licenstager. Alle Leverandørens back-up kopier af Kundens programmel, dokumentation og data. Alt andet, der tilhører Kunden og er i Leverandørens eller dennes underleverandørers besiddelse Leverandøren har ingen tilbageholdsret. Udlevering skal således ske vederlagsfrit uanset ophør, herunder selvom Kunden måtte være i en påstået eller aktuel misligholdelse samt uanset art og omfang af en sådan misligholdelse Ved udlevering skal Leverandøren i øvrigt følge Kundens rimelige anvisninger Udlevering skal ske senest fem (5) Arbejdsdage efter begæring er fremsat. For materiale, hvor Kunden ikke fremsætter anmodning, skal udlevering senest ske ved ophør med at levere vedligeholdelse i henhold til nærværende Vedligeholdelsesaftale Leverandøren er berettiget til betaling for sit tidsforbrug i forbindelse med udførelsen af de i pkt. 20 nævnte opgaver i henhold til de satser, der fremgår af bilag Konfliktløsning 21.1 Uenighed om opfyldelse af servicemål 462

19 Paradigma til aftale om vedligeholdelse og support Såfremt der er uenighed om, hvorvidt kravene til servicemål er opfyldt i en bestemt periode, kan hver af Parterne henvise spørgsmålet til Kundens og Leverandørens projektleder, der da sammen afgør det. Kan der ikke opnås enighed mellem Parternes projektledere, skal forhandlingerne søges løftet op på højt plan i Parternes organisationer. Hvis enighed fortsat ikke opnås, kan hver af Parterne anmode Voldgiftsinstituttet om at udmelde en uvildig sagkyndig, der afgør spørgsmålet endeligt og bindende for begge Parter Tvister om fortolkning af Kontrakten og andre juridiske spørgsmål kan ikke afgøres af den sagkyndige. Den sagkyndige træffer afgørelse om fordelingen af sit honorar på Parterne under hensyntagen til afgørelsens udfald Øvrige tvister Forhandling Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem Parterne i forbindelse med Kontrakten, skal Parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Om nødvendigt skal forhandlingerne søges løftet op på højt plan i Parternes organisationer Mægling Såfremt parterne ikke kan opnå en løsning ved forhandling, skal tvisten søges løst ved mægling af en af Parterne i fællesskab udpeget mægler Hvis mæglingen afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal tvisten afgøres endeligt ved voldgift efter bestemmelserne nedenfor Mindre tvister Såfremt der er tale om en tvist, hvor værdien for hver af Parterne ikke overstiger 5 % af det årlige vedligeholdelsesvederlag i henhold til bilag 12, afgøres tvisten ved voldgift efter Regler om forenklet voldgiftsproces ved Det Danske Voldgiftsinstitut Voldgiftsretten udpeges af Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med Regler om forenklet voldgiftsproces ved Voldgiftsinstituttet. Voldgiftsdommeren udpeges af Voldgiftsinstituttet. Parterne kan senest samtidig med udløbet af fristen for indklagedes svar i fællesskab bringe en voldgiftsdommer i forslag. 463

20 Paradigma til aftale om vedligeholdelse og support Stedet for voldgiftsretten er i den kommune, hvor Kunden er registreret Større tvister I tilfælde, der ikke er omfattet af pkt , afgøres tvisten ved voldgift efter Regler for behandling af voldgiftssager ved Voldgiftsinstituttet Voldgiftsretten udpeges af Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Når tvisten skal afgøres af tre voldgiftsdommere, kan klageren i sit klageskrift komme med forslag til sin voldgiftdommer. Indklagede kan i sit svar komme med forslag til sin voldgiftsdommer. Den tredje voldgiftsdommer, der er voldgiftsrettens formand, bringes i forslag af Voldgiftsinstituttet, medmindre parterne inden udløb af fristen for indklagedes svar i fællesskab foreslår en formand Stedet for voldgiftsretten er i den kommune, hvor Kunden er registreret. 22 Kravsopfyldelsesliste 22.1 Leverandøren indestår for at nærværende Aftale opfylder kravene i bilag 5 til K02 (jf. medmindre andet fremgår af nedenstående matrix. [Hvis kravene til vedligeholdelse ikke er identiske med kravene i det officielle K02 bilag skal dette pkt. justeres] 22.2 Kravsopfyldelsesliste (udfyldes ved afkrydsning): Krav Opfyldt Ikke-opfyldt Reference K-1 X Pkt. 6 K-2 X Pkt , 8.4 og K-3 X Pkt K-4 X Pkt K-5 X Pkt K-7 stiller bl.a. krav om en tilkaldeordning, hvor Kunden i den aftalte driftstid kan tilkalde Leverandøren, såfremt der opstår driftsforstyrrelser. Dette krav opfyldes kun delvist for så vidt at Leverandøren om muligt er berettiget til at rette Fejl gennem fjernopkobling, jf. pkt , og derved at Vedligeholdelsesaftalen alene omfatter driftsforstyrrelser, som skyldes Fejl i Leverancen. I øvrigt er K-7 fuldt opfyldt. 464

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål Bilag 5 Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål 1. Drift Leverandøren skal levere driftsafvikling af webstatistikløsningen (systemet) i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering

Læs mere

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM 03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2. DEFINITIONER... 6 3. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER... 7 4. KUNDENS IT-MILJØ... 7 5. MODENHED...

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Nets DanID Service Level Agreement Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Definition 1 2.2 Servicevindue 1 2.3

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F.

Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F. Præsentation af K03 Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F. Sørensen Hvad er en agil metode? Side 2 Agil er ikke en fast defineret

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA.

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA. Service Level Agreement (SLA) 1. Generelt Denne Service Level Agreement (herefter SLA) er en del af leveringen af internet fra Flexfone. Den omfatter både xdsl- og Fiber-baseret internet og sammen med

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer hosting til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen med det

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Bilag 3 til aftale om Driftsplatform mellem på den ene side ServicePoint A/S CVR-nr. 26 61 64 09 Åbogade 15 DK-8200 Århus N. ( Leverandøren ) og på den anden side Kunden CVR-nr.

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement For DanDomain server og infrastrukturservices Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner... 3 3. Teknisk support... 4 4. Hotline... 4 5. Ændringsanmodninger... 4 6. Vedligeholdelse

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Indkøbsjura 2014. IT-udbud v/bram Van Leeuwen og Anders Wernblad 18. juni 2014. www.toender.dk

Indkøbsjura 2014. IT-udbud v/bram Van Leeuwen og Anders Wernblad 18. juni 2014. www.toender.dk Indkøbsjura 2014 IT-udbud v/bram Van Leeuwen og Anders Wernblad 18. juni 2014 www.toender.dk Agenda Kl. 13:30-14:20 Introduktion til K01, K02 og K03 Hvornår og hvorfor går det galt i it-projekter? Praktiske

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet mellem: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere