Kultur- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A) Frode Thule Jensen (V) Karsten Drastrup (DF)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Budgetlægning KFU 2016 og overslagsårene Afklaring af politiske mål med virksomhedsplaner 2015/ Orientering om ophør af Regional Fritidsaftale Evaluering af én pas- og kørekortskranke Orientering om Kørselskontorets udgifter til befordring med skolebus i det kommende skoleår med ny skolestruktur Kvalitetsstandarder og procedurer for udvalgte kørselsområder Poesibyen Plakatsøjlen i Frederikshavn Sygefravær i Frederikshavn Kommune Orientering til udvalget...22 Underskrifter: Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2015 Side 2 af 18

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /15 Åben KFU budgetrammer til dagsordenspunkt /15 Åben Budgetforlig KFU /15 Åben Beregningsgrundlag KFU - budgetforlig /15 Åben Budget Kultur- og Fritidsudvalget.pdf /15 Åben Høringssvar vedr. budget 2016.pdf /15 Åben Skabelon for virksomhedsplaner 2015/ /15 Åben Den Regionale Fritidsaftale Den Regionale fritidsaftale _1_0.docx /15 Åben Den Regionale Fritidsaftale pdf /12 Åben Regional Fritidsaftale - Fritidsaftale Nordjylland - MOD /14 Åben Notat vedrørende transportforhold og ændringer i skolestrukturen i Frederikshavn Kommune.pdf /15 Åben Konsekvenser af køreplansændringr pr. 28. juni /15 Åben Visitationsprojekt på udvalgte kørselsområder (bilag 2 og 3) /15 Åben Poesibyen Frederikshavn - projektoplæg - Poesibyen Frederikshavn - projektoplæg.pdf /15 Lukket Økonomi plakatsøjlen /15 Åben HovedMED Sygefraværsstatistik_1.kvartal /15 Åben KM15-program-version pdf Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2015 Side 3 af 18

4 1. Budgetlægning KFU 2016 og overslagsårene Sagsfremstilling Økonomiudvalget har på møde den 18. marts 2015 besluttet tidsplan og budgetproces for budgetlægningen Økonomiudvalget har i forhold til budget 2016 besluttet at forhåndsreducere fagudvalgenes serviceudgifter med 1% produktionsstigning og digitaliseringsstrategi. Herudover er budgettet reduceret med en lønpulje på 0,5%, stigende med 0,5% frem til Åben sag Sagsnr: 14/21293 Forvaltning: ØKC Sbh: sskr Besl. komp: KFU/ØU/BR På den baggrund har Børne- og kulturdirektøren udarbejdet et administrativt budgetoplæg. Direktøren vil på mødet give en orientering. Indstilling Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. maj 2015 Drøftet Punktet genoptages på det ekstraordinære møde den 21. maj Supplerende sagsfremstilling Sagen genoptages som besluttet på mødet den 13. maj Indstilling Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. maj 2015 Drøftet. Udvalget ønsker at se nærmere på driftstilskud/takster, folkeoplysning og generel rammereduktion. Fraværende: Karsten Drastrup og Ole Rørbæk Jensen Supplerende sagsfremstilling Sagen genoptages. Økonomiudvalget besluttede på møde den 20. maj 2015, at budgetrammerne i øvrigt reduceres med 10 mio. kr. fordelt efter en model som blev fremlagt på Økonomiudvalgets møde. Budgetrammen for Kultur- og Fritidsudvalget reduceres således med 1 mio. kr. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015 Drøftet. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag vedlægges referatet. Mogens Brag forlod mødet under behandling af punkt 3. Fraværende: Bjarne Kvist. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2015 Side 4 af 18

5 Supplerende sagsfremstilling Budgetforslaget har været i høring i Handicapudvalget og Integrationsrådet med høringsfrist den 31. juli Der er indkommet høringssvar fra Handicapudvalget og Integrationsrådet. Såfremt høringssvarene giver anledning til ændringer i budgetforslaget, sker det inden for udvalgets egen budgetramme. Indstilling Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 1. drøfter de indkomne høringssvar 2. beslutter budgettet for for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19. august drøftet 2. beslutter foreliggende budgetforslag Bilag KFU budgetrammer til dagsordenspunkt (dok.nr.76460/15) Budgetforlig KFU (dok.nr.97641/15) Beregningsgrundlag KFU - budgetforlig (dok.nr.97027/15) Budget Kultur- og Fritidsudvalget.pdf (dok.nr /15) Høringssvar vedr. budget 2016.pdf (dok.nr /15) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2015 Side 5 af 18

6 2. Afklaring af politiske mål med virksomhedsplaner 2015/2016 Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på et møde den 13. maj virksomhedsplaner 2015 for institutioner på kultur- og fritidsområdet. Åben sag Sagsnr: 15/15096 Forvaltning: CKF Sbh: ufbo Besl. komp: KFU Udvalget besluttede at tage de indkomne virksomhedsplaner til efterretning og lade dem indgå i de planlagte dialogmøder den 2. juni 2015, hvorefter sagen ønskes genoptaget. På baggrund af dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget og med institutioner, organisationer og råd på kultur- og fritidsområdet lægges der nu op til, at Kultur- og Fritidsudvalget skal afklare, hvilke politiske pejlemærker institutionerne skal arbejde hen imod i det kommende år. Institutionerne skal udarbejde nye virksomhedsplaner og sende dem til udvalget seneste den 1. maj Indstilling Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter de politiske mål, der skal fremgå af skabelon til virksomhedsplaner 2015/2016, og som skal anvise de politiske prioriteringer for institutionerne på kultur- og fritidsområdet Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19. august 2015 Fremover benævnes planen for virksomhedsplan/samarbejdsaftale. Udvalget ønsker, at institutionerne forholder sig til demografiudviklingen samt evt. kommende års faldende driftstilskud i planerne. Administrationen udarbejder tekst til brug for institutionernes arbejde med udgangspunkt i udvalgets drøftelser. Bilag Skabelon for virksomhedsplaner 2015/2016 (dok.nr /15) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2015 Side 6 af 18

7 3. Orientering om ophør af Regional Fritidsaftale Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 6. marts 2013 at tiltræde Fritidsaftale Nordjylland MOD og afsatte i den forbindelse kr. til finansiering af aftalen, der skulle forløbe som et forsøg over 2 år. Åben sag Sagsnr: 12/12935 Forvaltning: CKF Sbh: ufbo Besl. komp: KFU Center for Kultur og Fritid har modtaget evaluering fra styregruppe for den regionale fritidsaftale (vedhæftet som bilag), hvor de redegører for de aktiviteter der har været afholdt i den 2 årige forsøgsperiode og hvorledes opbakningen til aftalen har været. Styregruppen vurderer, at en regional fritidsaftale i sin nuværende form ikke er interessant for det politiske system i og med, at der ikke har været beslutninger der skulle træffes, og der har undervejs i processen ikke har vist sig scenarier, hvor det giver mening at have et regionalt beslutningsforum for politikere indenfor fritidsområdet. Styregruppen konkluderer på den baggrund, at der på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkelig opbakning til at forlænge fritidsaftalen og anbefaler derfor at den regionale fritidsaftale nedlægges i sin nuværende form. Styregruppen foranlediger, at uforbrugte midler sendes tilbage til de enkelte kommuner. Frederikshavn Kommune kan imødese at få et beløb på 2.852,95 kr. refunderet. Indstilling Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19. august 2015 Taget til efterretning Udvalget ønsker at (arbejde) styrke samarbejdet med Hjørring Kommune på fritidsområdet. Bilag Den Regionale Fritidsaftale Den Regionale fritidsaftale _1_0.docx (dok.nr /15) Den Regionale Fritidsaftale pdf (dok.nr /15) Regional Fritidsaftale - Fritidsaftale Nordjylland - MOD (dok.nr /12) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2015 Side 7 af 18

8 4. Evaluering af én pas- og kørekortskranke Sagsfremstilling Fra 1. januar 2015 reducerede man antallet af skranker til ekspeditioner på pas og kørekort fra to til en i Frederikshavn, som et led i budgetbeslutningen for Åben sag Sagsnr: 15/17420 Forvaltning: CBB Sbh: anrv Besl. komp: KFU Det har betydet en kraftig stigning i ventetiden i Frederikshavn, men også i Sæby, fordi borgere kan vælge at få lavet deres pas eller kørekort dér. Den maksimale ventetid var 48 minutter i 2014 i højsæsonen. Til sammenligning er ventetiden i 2015 steget til 1 time og 18 minutter inden højsæsonen i juni og juli måned. Antal pas og kørekort og max. ventetider i 2015 i Frederikshavn og Sæby: Mandage torsdage Max ventetid Fr. Havn Sæby Fr. Havn Sæby Januar :42 Februar :51 Marts :11 April :58 Maj (12 arbejdsdage) :18 I Skagen registreres antallet af henvendelser ikke, da kø-nummersystemet ikke er opdelt i kategorier. Center for Bibliotek og Borgerservice har registreret en stigning i antallet af betjeninger indenfor pas- og kørekortsområdet de senere år. I 2013 var der i alt ekspeditioner. I 2014 steg antallet af ekspeditioner til , og de foreløbige tal for de første 5 måneder i 2015 indikerer, at det kan forventes, at det samlede antal ekspeditioner i 2015 vil stige yderligere og væsentligt mere end forventet, i forhold til tidligere år. Udfordringen vedrørende den stigende ventetid på pas- og kørekortsekspeditionen i højsæsonen foreslås imødekommet via en af to nedenstående løsningsmodeller. Begge modeller kan finansieres indenfor budgetrammen i Center for Bibliotek og Borgerservice. Løsning 1: I de fire måneder om året, hvor der er flest henvendelser (april, maj, juni og juli), holdes der åbent i to skranker med pas- og kørekortsbetjening i Frederikshavn. Løsning 2: Der indføres en såkaldt acceptabel ventetid på fx 30 minutter. Overskrides den acceptable ventetid tilkaldes en ekstra medarbejder til betjening i pas- og kørekortsskranken. Denne model fungerede frem til 2015 på mandage og torsdage, der er de dage, hvor det største antal borgere henvender sig. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2015 Side 8 af 18

9 Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen og beslutter 1. om udvalget ønsker at imødegå den markant højere ventetid på pas- og kørekortsekspeditioner 2. hvilket af de to løsningsforsalg udvalget i givet fald ønsker iværksat Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015 Udsættes. Fraværende: Bjarne Kvist, Mogens Brag, Karsten Drastrup. Supplerende sagsfremstilling Kultur- og fritidsudvalget besluttede på møde den 10. juni 2015 at udsætte punktet. Punktet genoptages. Inden for de af Kultur- og fritidsudvalgets økonomisk givne rammer har Center for Bibliotek & Borgerservice (CBB) foretaget de nødvendige tiltag for at imødegå det stigende antal ekspeditioner og sikre en acceptabel ventetid. Indstilling Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget drøfter sagen og beslutter, at CBB fortsat sikrer og tilpasser driften af pas- og kørekortskranker indenfor CBBs økonomiske rammer. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19. august 2015 Godkendt. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2015 Side 9 af 18

10 5. Orientering om Kørselskontorets udgifter til befordring med skolebus i det kommende skoleår med ny skolestruktur Sagsfremstilling Der er nu indgået kontrakter på 4 kommunale kørselstilbud (ruterne 9, 10, 7 og 17), som er vundet af henholdsvis Hjørring Citybus A/S og Hørby Rute- og Turistbusser I/S. På baggrund af de indgåede kontrakter om kørsel er der nu lavet de samlede konsekvensberegninger for hele økonomien i forbindelse med omlægning af ruter og køreplaner i det kommende skoleår 2015/16 med ny skolestruktur. Åben sag Sagsnr: 14/10951 Forvaltning: CBB Sbh: hahe Besl. komp: BUU/KFU Der forventes samlet en merudgift på godt 1,3 mio. kr. til nye og omlagte ruter. Hertil kommer en merudgift til ca. 150 ekstra buskort, svarene til ca kr. Der er i den samlede udgift inkluderet en udgift til 3 dubleringbusser. Det endelige behov herfor kender vi først, når året er omme, da det bl.a. er afhængigt af vejrforhold. Det er vores vurdering, at der højst bliver behov for 3 dubleringsbusser. Den samlede udgift bliver således muligvis mindre, hvis der alene er brug for 2 dubleringsbusser. Endvidere er der optimeret på omkostningerne på skoleruter, som ikke er berørt af skolestrukturændringer. Samlet set bliver merudgifterne til nye ruter inkl. dubleringsbusser og buskort som følge af skolestrukturen kr. Der opnås endvidere en besparelse ved optimering på skoleruter, som ikke er berørt af skolestrukturændringer, på kr. Kørselskontorets estimat i 2014 lød på kr. Der er afsat kr. i 2015 og kr. i 2016 kr. i budgettet til kørselsudgifter i forbindelse med ny skolestruktur. Indstilling Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalgene tager til efterretning, at beløbet på kr overflyttes fra Børne- og Ungdomsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19. august 2015 Taget til efterretning. Bilag Notat vedrørende transportforhold og ændringer i skolestrukturen i Frederikshavn Kommune.pdf (dok.nr /14) Konsekvenser af køreplanændringr pr. 28. juni (dok.nr /15) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2015 Side 10 af 18

11 6. Kvalitetsstandarder og procedurer for udvalgte kørselsområder Sagsfremstilling I 2013 deltog Frederikshavn Kommune i et visitationsprojekt på udvalgte kørselsområder sammen med Hjørring Kommune og Nordjyllands Trafikselskab. Åben sag Sagsnr: 15/22129 Forvaltning: CBB Sbh: anrv Besl. komp: BUU/KFU/SUU/SOC Hovedformålet med Frederikshavn Kommunes deltagelse i projektet var at anskueliggøre, hvor økonomiske besparelser og effektiviseringspotentialer i visiteringen til kørselsordningerne kan forekomme i Frederikshavn Kommune. BDO forestod gennemførelsen af visitationsprojektet, og den udarbejdede rapport fra november 2013 blev på daværende tidspunkt forelagt direktøren, ligesom den blev lagt på Politikerportalen på intranettet til orientering. Rapporten består af generelle anbefalinger på tværs af kørselsordningerne samt anbefalinger til udviklingspunkter og besparelsespotentialer på de enkelte kørselsområder. I rapporten er der endvidere udkast til kvalitetsstandarder og procedurer for visitation, bestilling og opfølgning. Kørselskontoret har budget og budgetansvar for samtlige kørselsområder, som administreres af Kørselskontoret. Visitation til kørsel er forankret i det enkelte fagcenter dog visiterer kørselskontoret til kørsel til læge- og speciallæge, afprøvning af hjælpemidler samt individuel handicapkørsel (NT handicapkørsel). For at sikre, at der skabes tværgående forståelse i det enkelte center, herunder bibringe til fælles økonomisk interesse for et Kørselskontor, er der nedsat en Styregruppe med deltagelse af chefer fra de centre, der visiterer til kørselsordningerne. Styregruppen har nedsat en samarbejdsgruppe for hvert kørselsområde, hvor der deltager repræsentanter for visitator, det udøvende led samt kørselskontoret. Anbefalingerne i BDO rapporten er gennemarbejdet i den enkelte samarbejdsgruppe, hvor der systematisk er taget stilling til hver enkelt anbefaling og beskrevet fordele og ulemper ved hver anbefaling. Der er drøftet eventuelle konsekvenser, som anbefalingerne vil resultere i, og såfremt en anbefaling vil udløse ekstraomkostninger andetsteds på et kommunalt budget, er der foretaget en helhedsvurdering af, om der er økonomi i at følge anbefalingen. Styregruppen har efterfølgende besluttet, hvilke anbefalinger der implementeres, og BDOs udkast til kvalitetsstandarder og procedurer er justeret i henhold til Styregruppens beslutninger. Der er gennemført en del administrative ændringer i henhold til anbefalingerne fra BDO, og der er overalt strammet op om visitering og opfølgning. Der er ikke ændret Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2015 Side 11 af 18

12 i de politisk besluttede serviceniveauer. Arbejdet i samarbejdsgrupperne opleves som en god proces, og det opleves, at der er skabt stor fokus på kørslen i de enkelte fagcentre, som har bevirket en skærpet opmærksomhed på kørslen i de berørte fagcentre. Dette koncentrerede arbejde har uden tvivl været medvirkende til, at budgetreduktionen på 3 mil. kr. i budget 2014 kunne indfries. Direktionen har drøftet sagen og har taget Styregruppens indstilling om Kvalitetsstandarder og Procedurer på de udvalgte kørselsordninger til efterretning Beslutningen sendes til orientering i følgende udvalg: Kultur- og Fritidsudvalg, Børne- og Ungdomsudvalg, Sundhedsudvalg og Socialudvalg samt Ældreråd og Handicapråd. Indstilling Direktionen indstiller, at sagen tages til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19. august 2015 Taget til efterretning. Bilag Visitationsprojekt på udalget kørselsområder (bilag 2 og 3) (dok.nr /15) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2015 Side 12 af 18

13 7. Poesibyen Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget skal besøge Larvik Kommune fra den 30. august til 2. september. Åben sag Sagsnr: 15/22441 Forvaltning: BK Sbh: ufbo Besl. komp: KFU Her skal udvalget blandt andet opleve den kendte Poesi Parken i Larvik, der er et flerårigt kommunalt ledet byudviklingsprojekt, der er igangsat i samarbejde med det lokale erhvervsliv. Poesi Parken består af mere end 50 forskellige installationer fordelt rundt i byen og består af enkeltstående citater og poesi, som er placeret rundt på offentlige pladser, havneområdet m.v. I forbindelse med udvalgets planlagte besøg i Larvik har en gruppe af medarbejdere udarbejdet et projektoplæg, der tiltænkt som både inspiration til Kultur- og Fritidsudvalget og som projektoplæg, der kan drøftes med de norske værter. Projektoplægget er vedlagt som bilag. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter oplægget og genoptager sagen på næste KFU møde. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19. august 2015 Kultur- og Fritidsudvalget er positive overfor ideen. Dog ønsker udvalget at se et projektoplæg, set i forhold til hele kommunen. Udvalget ønsker at oplægget inkluderer erhvervsliv, foreningsliv o.a. eksterne interessenter. Sagen genoptages. Bilag Poesibyen Frederikshavn - projektoplæg - Poesibyen Frederikshavn - projektoplæg.pdf (dok.nr /15) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2015 Side 13 af 18

14 8. Plakatsøjlen i Frederikshavn Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 8. april 2014 behandlet sag angående Plakatsøjlen i krydset Jernbanegade/Parallelvej ved Frederikshavn Bibliotek. Beslutningen blev udsat med henvisning til nærmere undersøgelse. Åben sag Sagsnr: 13/19361 Forvaltning: CBB Sbh: evao Besl. komp: KFU/ØU Plakatsøjlen er i så dårlig stand, at Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til en eventuel renovering eller bortskaffelse. De hånddesignede keramik sten/klinker falder af. Produktion af nye sten/klinker er drøftet med kunstner Per Frøsig, som har indvilliget i at producere de nye sten/klinker. Renoveringen af plakatsøjlen tænkes udført som elevprojekt med elever fra EUC Nord i samarbejde med murermester Torben Carlsen. Den samlede renovering vil beløbe sig til kr. En eventuel nedrivning af Plakatsøjlen og efterfølgende reetablering af fortov vil beløbe sig til kr. Center for Bibliotek og Borgerservice har modtaget tilsagn om tilskud fra 3 bidragsydere på i alt ca kr. Efter stillingtagen om finansiering af eventuelt restbeløb fra Kultur- og Fritidsudvalget vil Center for Bibliotek og Borgerservice rette henvendelse til yderligere 2-3 formodede bidragsydere. Indstilling Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til 1. om udvalget ønsker at renovere eller bortskaffe Plakatsøjlen. 2. Ønsker udvalget at renovere Plakatsøjlen, skal udvalget beslutte finansiering af restbeløb. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. januar Udvalget ønsker bortskaffelse. 2. Finansiering af bortskaffelse sker via udvalgets frie midler. Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget besluttede ultimo januar at forlænge fristen til fremskaffelse af restbeløb til finansiering af restaurering af plakatsøjlen med 3 måneder. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2015 Side 14 af 18

15 Den tidligere oplyste pris for en samlet renovering af plakatsøjlen beløb sig til kr. Der er nu modtaget tilsagn om tilskud fra de forskellige bidragsydere på ca kr. Der er endvidere arbejdet med en alternativ billigere løsning for restaurering af plakatsøjlen, som der orienteres om på mødet. Indstilling Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til 1. om udvalget ønsker at renovere eller bortskaffe plakatsøjlen 2. finansiering af eventuelt restbeløb, hvis udvalget beslutter at renovere plakatsøjlen Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015 Udsættes. Fraværende: Bjarne Kvist, Mogens Brag, Karsten Drastrup. Supplerende sagsfremstilling Punktet genoptages. Indstilling Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til 1. om udvalget ønsker at renovere eller bortskaffe plakatsøjlen 2. finansiering af eventuelt restbeløb, hvis udvalget beslutter at renovere plakatsøjlen Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget 19. august 2015 Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at finansiere en evt. renovering med fra udvalgets frie midler og videresender sagen til Økonomiudvalget med henblik på at finansiere restbeløbet til en evt. renovering på kr Bilag Økonomi plakatsøjlen (dok.nr /15) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2015 Side 15 af 18

16 9. Sygefravær i Frederikshavn Kommune Sagsfremstilling Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i perioden gennemsnitligt, overordnet ligget på et ensartet niveau. Dette fremgår af sygefraværsstatistikkens oversigt over Frederikshavn Kommune. Åben sag Sagsnr: 15/2351 Forvaltning: HR Sbh: hewa Besl. komp: KFU Den vedhæftede sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i perioden 2013, 2014 samt 1. kvartal 2015 i Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden marts 2014 til og med marts 2015 vist pr. måned. Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom ( 56)). Alle ansatte er omfattet af statistikken - dog er medarbejderkredsene honorar/vederlag, ansatte i serviceloven samt ansatte i tabt arbejdsfortjeneste ikke længere omfattet af statistikken i modsætning til tidligere. Dette påvirker statistikken i opadgående retning, idet sygefravær for disse gruppers vedkommende ikke er registret i systemet. Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret under de respektive centre. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015 Udsættes. Fraværende: Bjarne Kvist, Mogens Brag, Karsten Drastrup. Supplerende sagsfremstilling Sagen genoptages. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19. august 2015 Taget til efterretning. Bilag HovedMED Sygefraværsstatistik_1.kvartal 2015 (dok.nr.86205/15) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2015 Side 16 af 18

17 10. Orientering til udvalget Sagsfremstilling Diverse information/orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets område, herunder Åben sag Sagsnr: 13/25426 Forvaltning: BKF Sbh: evao Besl. komp: KFU Ansøgning fra Seif Program for Kulturmødet på Mors Studietur til Larvik Indstilling Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19. august 2015 Taget til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at give kr. til Frederikshavn Kunstmuseums indsamling til maske af Jens Gallschøitt. Beløbet finansieres af de frie midler. Bilag KM15-program-version pdf (dok.nr /15) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2015 Side 17 af 18

18 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Mogens Brag Bjarne Kvist Ole Rørbæk Jensen Frode Thule Jensen Karsten Drastrup Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2015 Side 18 af 18

19 Bilag: 1.1. KFU budgetrammer til dagsordenspunkt Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 19. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 76460/15

20

21 Bilag: 1.2. Budgetforlig KFU Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 19. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97641/15

22 Budget Kultur- og Fritidsudvalget (1.000 kr.) Nr. Beskrivelse Dok. nr. Drift 2016 Drift 2017 Anlæg 2016 KFU 02/2016 Bødeforlæg for sent anmeldt flytning 62463/ KFU 04/2016 Reduktion på Folkeoplysningsområdet 70741/ KFU 07/2016 Indtægtsmuligheder i Iscenter Nord LED skærm/reklamesalg, samt takststigning 70849/ KFU 08/2016 Takststigning 74995/ Projekt - Vi bevæger Østervrå Rammereduktion I alt Sag nr. 14/21293 Dok.nr /15

23 Bilag: Beregningsgrundlag KFU - budgetforlig Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 19. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97027/15

24 Udeholdt budgetbeløb Budgetforslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr. KFU 02/2016 KFU 04/2016 KFU07/2016 KFU 08/2016 KFU 08/2017 Enheder til reducering Reduktion Reduktion Borgerservice Boligstøtte/boligsikring Udbetaling Danmark DKK DKK DKK 0,12 1,51 Borgerservice Kontrolenheden Kørselskontoret Frederikshavn Kommunes biblioteker Hjørringvej Øveforeningen Maigaarden Kommandantboligen Manegen Sæby Kulturhus Maskinhallen Museer Nordjyllands kystmuseum Frederikshavn Kunstmuseum Konsul Ørums gård Skagen Museum Teatre Frederikshavn Teaterforening Teater bibliotek og KAFBU Vendsyssel Teater Stadion og idrætsanlæg Arealer og pladser Boldbanekontrakt Sæby Svømmebad Dybvadhallen Frederikshavn Idrætscenter I/S Lystfiskerforeningen Fr.havn Skagen Kultur- og Fritidscenter Skagen Ridehus Skagen Tennis- og Badmintonklub FFI Sæby Fritidscenter Vedligeholdestilskud SIK Østervråhallen Ålbæk Idrætscenter Ålbæk Idrætsforening Syvstenhallen Fælleskonto Dispositionspulje 0,5% Ad-hoc pulje Administration/projektydelser Analyse på fritidsområdet Bannerslundprojekt Borgerhuse Børnekultur- puljemidler Børnekulturfestival Børnekulturkonsulent Filmfestival Filmmaskinen Frederikshavn kommunes prisfest Frie midler Kulturalliancen Maritim Historisk Forening Regional Kulturaftale Sct. Hans aften Skagen Skagen Festival Skulpturer Verdensballetten Aalbæk Kulturhus Frederikshavn Kommunale Musikskole Stadsarkiv Bannerslundhallen Iscenter Nord Kulturhuset Kappelborg Folkeoplysning Det Musiske Hus Frederikshavn Svømmehal sag 14/21293 dok.nr /15

25 Bilag: 1.4. Budget Kultur- og Fritidsudvalget.pdf Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 19. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

26

27

28

29

30

31 Bilag: 1.5. Høringssvar vedr. budget 2016.pdf Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 19. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

32 Høringssvar: Budgetforlig for Kultur- og Fritidsudvalgs området Dato: 24. juli 2015 Integrationsrådet: Høringsmateriale Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn Kommune Eva Ottesen har den 24. juni 2015, på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget, udsendt materiale til høring i Integrationsrådet. Fristen for aflevering af høringssvaret er den 31. juli 201t5. Næste møde i integrationsrådet er den 11. august Materialet er derfor blevet behandlet administrativt via mail med efterfølgende udfærdigelse af høringssvaret. Sagsnummer: 15/21081 Dok. nr.: /15 Forfatter: Susanne Andersen Emne: Høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget I forhold til det udsendte materialet udtrykker medlemmer fra Integrationsrådet bekymring omkring nedskæringerne på det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, herunder besparelserne på Fælleskonti, som det fremgår af dokument 97027/15_v4. Integrationsrådet er vidende om, at der skal ske besparelser, men at besparelserne netop udmøntes på de konti, som integrationsrådets frivillighedsindsats kan gøre brug af, vækker bekymring. I parentes bemærkes, at Frederikshavn Kommunes sundhedsdirektør, i lighed med integrationsrådet, har lagt op til at øge den frivillige indsats. Handicaprådet: Handicaprådet tager høringsmaterialet til efterretning uden yderligere bemærkninger. På formandens vegne Bente Kiel

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

NOVA PRO. Notat vedrørende transportforhold og ændringer i skolestruktur i Frederikshavns Kommune. Holbæk, 2. juli 2014

NOVA PRO. Notat vedrørende transportforhold og ændringer i skolestruktur i Frederikshavns Kommune. Holbæk, 2. juli 2014 NOVA PRO Notat vedrørende transportforhold og ændringer i skolestruktur i Frederikshavns Kommune. Holbæk, 2. juli 2014 Udført af: Chefkonsulent Preben Thisgaard NOVA PRO udviklingsbureauet Projekt nr.:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 8. april 2014 Tid 14:00 Sted Hjørring Rådhus NB. Mødet afholdes på Hjørring Rådhus, Springsvandspladsen 5, lokale 209. Henvendelse i receptionen ved

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 8. maj 2014 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

10-02-2014. Dato 10. februar 2014. Tid 16:00. Sted ML 0.28 NB.

10-02-2014. Dato 10. februar 2014. Tid 16:00. Sted ML 0.28 NB. Referat Teknisk Udvalg 10-02-2014 Dato 10. februar 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen Karsten Drastrup Lars Mejlvang Møller (V) - Formand Anders Broholm

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 24. juni 2010 Tid 16:30 Sted Maskinhallen NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen, Pia Karlsen, Steen Klarup, Jens Porsborg,

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 22. april 2010 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende ML-FRE-Rådhus 0.23 Presse, borger, VIP rum Ordinært møde Renate Weilov, Steen Klarup kl.18.00 Stedfortræder

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner DAGSORDEN Møde i den politiske ledelse fredag den 4. april 2008 kl. 10-12 i Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby mødelokale 2 i kælderen Deltagere: Bjarne Kvist, Frederikshavn Kommune

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 03/2010 Sted : Mødelokale 101 Dato : 16. september 2010 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 15:30 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse) Birte Kousted

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 1. juni 2015 Tid 17:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Børne- og Ungdomsudvalget)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 20 Udmøntning af skolereformen i Jammerbugt Kommune 3 21 Overrækkelse af Handicapprisen 2013 4 22

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Referat Hovedudvalget Mødedato 7. marts 2012 kl. 10:00 Mødelokale Deltagere Afbud Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Søren Lund Hansen, Lars Hansen, Ole Kristensen, Vini Lindhardt,

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune Projektbeskrivelse Projektets navn: Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune 1. Baggrund På grund af vigende efterspørgsel på ældre- og handicapboliger i Stevns Kommune er

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 11. januar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 11. januar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder Referat Handicaprådet Ekstraordinært møde Dato 11. januar 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 4. april 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll Vibeke

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 31-10-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 31-10-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 31-10-2002 Mødedato: 31-10-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-18.30 Mødested: B246 Cai Møller. Jytte Schaltz deltog fra kl. 15.20. Anders Gram Mikkelsen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere