Udkast til rapport om støtte til religiøse aktiviteter under folkeoplysningsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til rapport om støtte til religiøse aktiviteter under folkeoplysningsloven"

Transkript

1 Udkast til rapport om støtte til religiøse aktiviteter under folkeoplysningsloven Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice

2 Indhold 1. Indledning Resumé af rapporten Retsgrundlag for støtte til foreninger efter folkeoplysningsloven Praksis på området i Århus Kommune Praksis på området i andre kommuner Resultat af henvendelser hos foreninger Anbefalinger Bilag... 27

3 Århus Kommune Side 3 1. Indledning Baggrunden for undersøgelsen er foranlediget af en række artikler og deraf følgende debat i dagspressen, hvor der er rejst spørgsmål om Århus Kommunes praksis i forhold til særligt, om religiøse foreninger modtager uberettiget støtte efter folkeoplysningsloven. På baggrund af oplysninger i pressen om, at f.eks. Københavns Kommune konsekvent ikke tildeler midler til religiøse foreninger efter folkeoplysningsloven, fremsatte Venstre i Århus Byråd et forslag til byrådsbeslutning om, at samme praksis indføres i Århus, således at ingen religiøse foreninger kan opnå økonomisk støtte efter folkeoplysningsloven. Venstre ønskede at sikre, at de få midler, der stilles til rådighed, går til foreninger, der lever op til intentionerne i folkeoplysningsloven. Ved byrådets behandling af forslaget den 21. juni 2006 oplyste rådmanden for Kultur og Borgerservice, at rådmanden i samarbejde med Borgmesteren havde besluttet at få foretaget en nærmere undersøgelse af, om visse folkeoplysende foreninger her i kommunen helt eller delvis modtager støtte i strid med loven. Undersøgelsen skal munde ud i en rapport med fremadrettede anbefalinger for administrationen af foreningers adgang til aktivitetsstøtte og lokaletilskud samt gratis lån af kommunale lokaler efter folkeoplysningsloven. Der blev nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Juridisk Afdeling, Borgmesterens Afdeling samt Sport og Fritid og Sekretariatet i Kultur og Borgerserservice. Formålet med undersøgelsen er på baggrund af en retlig og faktisk beskrivelse samt en sammenligning med landets øvrige større kommuner at afdække, om visse folkeoplysende foreninger helt eller delvist modtager støtte i strid med loven. Undersøgelsen skal uddybende afdække følgende forhold: 1. En juridisk del, som beskriver de retlige rammer for aktivitetsstøtte og lokaletilskud samt udlån af kommunalt ejede lokaler efter folkeoplysningsloven særligt i forhold til religiøse foreninger/religiøse aktiviteter i foreninger beslutningskompetencen efter folkeoplysningsloven (byrådet hhv. Folkeoplysningsudvalget). 2. En situationsbeskrivelse af praksis i Århus Kommune vedr. krav til udbetaling af aktivitetsstøtte og lokaletilskud samt udlån af kommunalt ejede lokaler særligt i forhold til religiøse foreninger/religiøse aktiviteter i foreninger.

4 Århus Kommune Side 4 3. En beskrivelse af praksis/procedure i de øvrige større kommuner, herunder Københavns Kommune for udbetaling af aktivitetsstøtte og lokaletilskud særligt i forhold til religiøse foreninger/religiøse aktiviteter i foreninger 4. Henvendelse til en række foreninger og kontrolbesøg hos udvalgte foreninger 5. Fremadrettede anbefalinger for administrationen af foreningers adgang til aktivitetsstøtte og lokaletilskud samt udlån af kommunalt ejede lokaler efter folkeoplysningsloven. Rapporten samt tilhørende indstilling sendes til høring i Folkeoplysningsudvalget den 23. november 2006 inden fremsendelse til behandling i Byrådet ultimo 2006.

5 Århus Kommune Side 5 2. Resumé af rapporten Rapportens afsnit 1 og 2 indeholder indledning og resume af rapporten. I afsnit 3 beskrives retsgrundlaget for støtte til foreninger efter folkeoplysningsloven. Folkeoplysningsloven indebærer, at der på baggrund af en samlet bedømmelse af foreningen og dens virksomhed og ud fra lokale hensyn tilkommer Folkeoplysningsudvalget/byrådet et forholdsvis vidt skøn ved afgørelsen af, om lovens betingelse om at varetage folkeoplysende virksomhed kan anses opfyldt. Kommunen er samtidig forpligtet til at sidestille aktiviteter for børn og unge af bl.a. religiøs art med andre folkeoplysende aktiviteter for børn og unge. Kommunen kan derfor heller ikke afslå en foreningsansøgning om støtte, selv om enkelte aktiviteter anses for gudsdyrkelse, hvis foreningen ud fra en helhedsvurdering betragtes som en folkeoplysende forening. Aktiviteter med karakter af gudsdyrkelse kan dog ikke indgå i tilskudsgrundlaget. Det beror således på en skønsmæssig vurdering, om foreningen som sådan kan karakteriseres som folkeoplysende. Såfremt det er tilfældet, skal man konkret vurdere om den enkelte aktivitet, herunder en aktivitet af religiøs art, kan indgå i tilskudsgrundlaget for foreningen. I afsnit 4 beskrives den praksis, der anvendes i Århus Kommune når en forening ønsker at blive godkendt som en frivillig folkeoplysende forening efter bestemmelserne i folkeoplysningsloven. Når den frivillige folkeoplysende forening er vedtægtsmæssigt godkendt, har foreningen efterfølgende mulighed for: at modtage aktivitetsstøtte i forhold til planlagte fritidsaktiviteter for børn og unge under 25 år at låne kommunale lokaler og udendørs anlæg til afvikling af fritidsaktiviteter at kunne opnå et kommunalt tilskud til foreningens egne/lejede lokaler I afsnittet beskrives ligeledes den procedure, som Sport & Fritid udøver i forbindelse med behandling af ansøgninger om henholdsvis aktivitetsstøtte og lokaletilskud. Endvidere er der en beskrivelse af den kontrolfunktion, som forvaltningen udøver i forbindelse med foreningernes indsendelse af regnskab for modtagne kommunale tilskud. I afsnit 5 beskrives praksis i Københavns-, Odense-, Esbjerg-, Randers- og Ålborg Kommune. I alle kommuner sikres det, at det materiale (vedtægter, referat fra stiftende generalforsamling m.v.) er fyldestgørende i sin beskrivelse af de aktiviteter, som den enkelte forening vil tilbyde medlemmerne. Herved har de enkelte Forvaltninger/Folkeoplysningsudvalg mulighed for ud fra en helhedsvurdering, at træffe en afgørelse om, at foreningen kan godkendes som en folkeoplysende forening eller skal have et afslag. På samme måde foretager forvaltningerne løbende kontrol af de oplysninger, som foreninger ligger til grund for ansøgninger om kommunalt tilskud. Kontrollen foregår i form af indhentning af

6 Århus Kommune Side 6 supplerende oplysninger og/eller uanmeldte foreningsbesøg. På baggrund af det modtagne materiale fra de omtalte kommuner kan det konkluderes, at den praksis/procedure, der i de øvrige kommuner meget ligner den praksis/procedure, som udøves i Århus Kommune. I afsnit 6 er en oversigt over tilbagemeldinger fra 58 ud af de 63 foreninger, som arbejdsgruppen i august måned bad om at beskrive de aktiviteter, som foreninger modtager kommunalt aktivitetsstøtte og/eller lokaletilskud til. Afsnit 7 indeholder en række fremadrettede anbefalinger. Der har ikke hidtil været retningslinjer specifikt rettet mod folkeoplysende foreninger, der varetager religiøse aktiviteter. Anbefalingerne indeholder derfor for det første forslag til stramning og præcisering af retningslinjerne for, hvordan området fremadrettet skal administreres af Folkeoplysningsudvalget og forvaltningen særligt i forhold til folkeoplysende foreninger, der som en del af dens virksomhed, har aktiviteter, der anses for gudsdyrkelse. Formålet med retningslinjerne er at stramme og præcisere rammerne for udbetaling af aktivitetsstøtte, lokaletilskud og udlån af kommunalt ejede lokaler til godkendte folkeoplysende foreninger. Anbefalingerne indeholder for det andet forslag til en handlingsplan med opfølgende aktiviteter i forhold til foreningerne på baggrund af retningslinjerne. Det drejer sig om informationsaktiviteter over for foreningerne og en nærmere vurdering af undersøgte foreninger og endelig forslag til ændringer i proceduren over for godkendte foreninger.

7 Århus Kommune Side 7 3. Retsgrundlag for støtte til foreninger efter folkeoplysningsloven 3.1 Baggrund om regelgrundlaget Kommuner kan efter folkeoplysningslovens kapitel 5 yde støtte til foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende arbejde. En sådan forening skal leve op til formålsbestemmelserne i folkeoplysningslovens 1 og 14: 1. Lovens afsnit I skal med respekt for forskellige holdninger sikre offentlige tilskud mv. til den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab og de enkelte initiativtageres idégrundlag. 14. Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. For at være støtteberettiget forudsættes det, at man varetager folkeoplysende virksomhed, jf. 1, som er den overordnede benævnelse for al den virksomhed, der hører under loven. Den virksomhed, der tilbydes, skal efter lovens 1 og 14 bygge på aktivitet, et forpligtende fællesskab og et idégrundlag. Folkeoplysende virksomhed omfatter således bl.a. det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde indenfor idræt, idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde samt idébestemt og samfundsengagerende foreningsarbejde i øvrigt, jf. 14, stk. 2 og 16. Det er ikke derudover i lovbestemmelserne nærmere afgrænset, hvad der er omfattet af begrebet folkeoplysende virksomhed. I bemærkningerne til lovforslaget er bl.a. anført følgende: Formålsbeskrivelserne skal give initiativtagerne, kommunalbestyrelserne og folkeoplysningsudvalgene pejlemærker for lokalt på et alment og kvalificeret grundlag at kunne diskutere, definere og afgrænse den støtteberettigende folkeoplysende virksomhed efter loven. Til 1 Bestemmelsen indfører som noget nyt en overordnet formålsbeskrivelse for hele det frie folkeoplysende område. Bestemmelsen tager udgangspunkt i de værdier, der i generationer har været udgangspunktet for denne virksomhed, nemlig respekt for initiativtagernes egenart og idégrundlag, der i mangfoldigheden har det karakteristikum, at fællesskabet er i centrum og skal udgøre rammen for al fri folkeoplysende virksomhed. Bestemmelsen i 1 kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med formålsbeskrivelserne for folkeoplysende voksenundervis-

8 Århus Kommune Side 8 ning ( 7) og det frivillige foreningsarbejde ( 14) samt med det foreningsbegreb, der foreslås i 4 og 5. Formålene og foreningsbegrebet skal styrke det lokale folkeoplysningsarbejde ved at give initiativtagerne, foreningerne, kommunalbestyrelsen, Folkeoplysningsudvalget m.fl. et arbejdsredskab, der gør dem i stand til at debattere og sætte rammer for, hvad der kan godkendes som støtteberettigende virksomhed efter loven. Formålsbestemmelserne sætter folkeoplysningen ind i en overordnet samfundsmæssig, historisk, kulturel og social sammenhæng, hvor grundelementerne i det folkeoplysende trækkes frem. Her tænkes f.eks. på demokratiforståelse og aktivt medborgerskab, hvor den enkelte føler sig forpligtet over for andre borgere og over for fællesskabet og forholder sig aktivt til andre. Det er som nævnt ikke tanken at begrænse det frie initiativ, den frie deltagelse eller det frie emne- og lærervalg, som denne virksomhed har bygget på i mere end 100 år, men at give nogle pejlemærker, hvor grundelementerne i det folkeoplysende trækkes frem, og hvoraf det fremgår, at ikke al mellemmenneskelig aktivitet nødvendigvis er støtteberettigende som folkeoplysning efter denne lov. Det synes sammenfattende ved lovens tilblivelse klart forudsat, at der på baggrund af en samlet bedømmelse af foreningen og dens virksomhed og ud fra lokale hensyn tilkommer Folkeoplysningsudvalget/byrådet et forholdsvis vidt skøn ved afgørelsen af, om lovens betingelse om at varetage folkeoplysende virksomhed kan anses opfyldt. Denne fortolkning af folkeoplysningsloven er også lagt til grund i retspraksis. Der er imidlertid i lovens 33 fastsat grænser for udøvelsen af skønnet. Kommunen skal således efter 33, stk. 2, sikre, at der ydes tilskud efter objektive kriterier, der giver lige tilskudsvilkår og vilkår for anvisning af offentlige lokaler til virksomhed med samme funktion og indhold. Der skal herved tages særlige hensyn til aktiviteter for børn og unge og til undervisning m.v. for voksne med særlige behov i relation til undervisningens tilrettelæggelse. Efter lovens 33, stk. 3 har kommunen endvidere pligt til at sikre, at aktiviteter for børn og unge af idèbestemt, politisk og religiøs art sidestilles med andre folkeoplysende aktiviteter for børn og unge. I bemærkningerne til lovforslaget er herom anført: Aktiviteter for børn og unge af idèbestemt, politisk og religiøs art skal ligestilles med andre folkeoplysende aktivitet for børn og unge. De nævnte aktiviteter kan derfor ikke undtages fra kommunens generelle tilskudsordninger, men der kan

9 Århus Kommune Side 9 som ved øvrige folkeoplysende aktiviteter for børn og unge fastlægges forskellige satser for denne støtte alt efter aktivitetens indhold og funktion. Der vil ikke være noget til hinder for, at et børne- eller ungdomsarbejde kan modtage støtte til folkeoplysende aktiviteter, selv om enkelte aktiviteter anses for gudsdyrkelse. Aktiviteter med karakter af gudsdyrkelse, dvs. egentlige kirkelige handlinger som f. eks. afholdelse af gudstjeneste, dåb, konfirmation eller konfirmationsforberedelse, vil dog ikke kunne indgå i tilskudsgrundlaget. Et nedsat folkeoplysningsudvalg skal således i princippet i hvert enkelt tilfælde vurdere og begrunde, om en konkret aktivitet, herunder en aktivitet af religiøs art, er en folkeoplysende virksomhed og dermed tilskudsberettigede. Bestemmelsen understreger, at foreninger, der virker på et mellemfolkeligt grundlag, umiddelbart er omfattet af loven, i det omfang foreningen i øvrigt varetager folkeoplysende aktiviteter. Det gælder f.eks. en række spejderforeninger. Ovenstående indebærer tillige, at kommunen ikke kan afslå en foreningsansøgning om støtte, selv om enkelte aktiviteter anses for gudsdyrkelse, hvis foreningen ud fra en helhedsvurdering betragtes som en folkeoplysende forening. Aktiviteter med karakter af gudsdyrkelse kan dog ikke indgå i tilskudsgrundlaget. Det beror således på en skønsmæssig vurdering, om foreningen som sådan kan karakteriseres som folkeoplysende. Såfremt det er tilfældet, skal man konkret vurdere om den enkelte aktivitet, herunder en aktivitet af religiøs art, kan indgå i tilskudsgrundlaget for foreningen. Bemærkningerne til lovforslaget angiver en række eksempler på aktiviteter, som har karakter af gudsdyrkelse, der ikke kan indgå i tilskudsgrundlaget: - gudstjenester - dåb - konfirmation - konfirmationsforberedelse Eksemplerne er ikke udtømmende. Messer, andagter, fredagsbøn og andre aktiviteter, som har karakter af gudsdyrkelse, kan tilsvarende ikke indgå i tilskudsgrundlaget. Der er givetvis i praksis en gråzone, hvor det kan give anledning til tvivl, om en konkret aktivitet kan indgå i tilskudsgrundlaget eller ej til en i øvrigt folkeoplysende forening. Hvis en forening f.eks. tilbyder medlemmerne læsning i religiøse skrifter f.eks. bibellæsning eller koranlæsning kan det give anledning til tvivl, om en sådan aktivitet har karakter af gudsdyrkelse. Det beror på en konkret vurdering ud fra den sammenhæng, hvori den religiøse læsning indgår. Det er i

10 Århus Kommune Side 10 den forbindelse muligt for byrådet og Folkeoplysningsudvalget at fastsætte vejledende retningslinjer. 3.2 Aktivitetsstøtte og lokaletilskud Kommunen kan efter folkeoplysningsloven yde to former for støtte til folkeoplysende foreninger; aktivitetsstøtte og lokaletilskud til private lokaler (som foreningen ejer eller lejer). Sidstnævnte er et alternativ til at anvise gratis kommunale lokaler. For så vidt angår aktivitetsstøtte er det overfor angivet, at der kun kan ydes støtte til folkeoplysende aktiviteter, men ikke religiøse handlinger. Tilsvarende principper gælder for udbetaling af lokaletilskud. Det er en betingelse for at modtage tilskud til private lokaler, herunder haller samt lejrpladser, at foreningen opfylder lovens tilskudsbetingelser, men det er ikke en betingelse, at virksomheden får tilskud til den konkrete undervisning eller aktivitet. 3.3 Kompetence Generelle regler Efter lovens 33, stk. 4, fastsætter byrådet nærmere regler om tilskud til virksomhed inden for lovens område og om anvisning af kommunale lokaler og udendørsanlæg. Det er således byrådet, som fastsætter de nærmere generelle regler for, hvordan den økonomiske ramme, der er afsat til hele området, skal administreres. Folkeoplysningsudvalget skal høres herom, inden byrådet træffer beslutning Afgørelse vedr. folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningsudvalg træffer efter lovens 37, stk. 4, afgørelse om tilskudsberettigende virksomhed efter lovens kapitel 5. Det betyder, at Folkeoplysningsudvalget vurderer, om en forening opfylder betingelserne for at varetage folkeoplysende virksomhed og dermed om foreningen som sådan er tilskudsberettiget efter loven. Aktivitetsstøtte Det er endvidere Folkeoplysningsudvalget, der har kompetencen i relation til fordelingen af de afsatte midler til aktivitetsstøtte, jf. 37, stk. 4. Det betyder, at udvalget inden for de fastlagte regler kan foretage reduktioner i forhold til de oplysninger, som de enkelte foreninger har oplyst i deres ansøgning. Såfremt en forening får et mindre tilskud end man har søgt om, kan foreningen inden for en frist på 4 uger påklages til Byrådet, jf. lovens 41.

11 Århus Kommune Side 11 Lokaletilskud Lokaletilskud reguleres af lovens kapitel 7. Efter lovens 25 er det byrådet, dvs. i praksis forvaltningen, der træffer afgørelse vedrørende lokaletilskud til egne eller lejede lokaler. Det er et krav, at foreningen er godkendt som en folkeoplysende forening (af Folkeoplysningsudvalget, jf. ovenfor) Indgreb Overholder en forening ikke loven eller de regler, der er fastsat i medfør heraf, kan byrådet gribe ind og beslutte at undlade både at yde tilskud og at anvise lokaler mv. for en angiven periode, jf. 32.

12 Århus Kommune Side Praksis på området i Århus Kommune Ved en lovændring i maj måned 2000 besluttede Folketinget, at der skulle stilles skærpede krav til frivillige folkeoplysende foreningers vedtægter for at være tilskudsberettigede eller kunne få anvist offentlige lokaler. I henhold til Folkeoplysningsloven skal en frivillig folkeoplysende forening: 1. have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten, 2. tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov, 3. have en bestyrelse, 4. være demokratisk opbygget, 5. bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer, 6. som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål, 7. være hjemmehørende i tilskudskommunen og 8. have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. Med baggrund i ovenstående gennemgik Sport & Fritid vedtægterne for foreninger, som allerede var godkendt. Dette betød, at en række foreninger måtte ændre i vedtægterne for fortsat at kunne være tilskudsberettigede eller kunne få anvist offentlige lokaler. I forbindelse med gennemgangen af vedtægterne udarbejdede Juridisk Afdeling og Sport & Fritid et forslag til vedtægter, som bl.a. ligger på Århus Kommunes hjemmeside. Bilag 1. Ligeledes skal foreninger før en kommunal godkendelse udfylde et skema, hvori de planlagte aktiviteter, navnene på bestyrelse samt andre praktiske forhold er anført. Dette skema kan ligeledes findes på bl.a. Århus Kommunes hjemmeside. Bilag Procedure i forbindelse med godkendelse af foreninger På baggrund af de modtagne foreningsoplysninger foretager Sport & Fritid en samlet vurdering af om foreningen opfylder bestemmelserne for at kunne godkendes efter bestemmelserne i Folkeoplysningsloven. Hvis der er tvivl, om at foreningen opfylder kravene i Folkeoplysningsloven, kontaktes foreningen enten telefonisk, skriftligt eller indbydes til et møde for en nærmere uddybning af de oplysninger, som skal danne grundlag for godkendelsen. Såfremt alle krav er opfyldt fremsender Sport & Fritid herefter et godkendelsesbrev til foreningen om, at den er godkendt som en frivillig folkeoplysende forening.

13 Århus Kommune Side 13 I de tilfælde hvor Sport & Fritid er i tvivl om en forening kan godkendes eller ej, bliver spørgsmålet forelagt Folkeoplysningsudvalget til afgørelse. 4.2 Godkendte foreningers muligheder som følge af godkendelse efter reglerne i Folkeoplysningsloven På baggrund af en kommunal godkendelse af foreningens vedtægter har foreningen efterfølgende mulighed for: at modtage aktivitetsstøtte i forhold til planlagte fritidsaktiviteter for børn og unge under 25 år at låne kommunale lokaler og udendørs anlæg til afvikling af fritidsaktiviteterne at kunne opnå et kommunalt tilskud til foreningens egne/lejede lokaler 4.3 Procedure og kontrol i forbindelse med behandling af ansøgninger om aktivitetsstøtte Alle foreninger, der modtager tilskud, får tilsendt et ansøgningsskema og oplysninger om ansøgningsfrist ca. 1. februar. Foreningerne indsender senest 1. marts ansøgning om aktivitetsstøtte på baggrund af den aktivitet, der har fundet sted i det forrige kalenderår. På nuværende tidspunkt ydes der aktivitetstilskud til 453 foreninger. Ansøgning gennemgås for tilpasning i forhold til de formelle krav (bl.a. mindst 4 og max 20 pr. hold, max. 400 deltagertimer pr. deltager pr. år, at aktiviteterne er styret af en leder/træner og at aktiviteterne er omfattet af tilskudsordningen, f. eks. ikke tilskud til lektiehjælp, modersmålsundervisning eller emner af religiøs karakter f. eks. gudstjeneste). Sport & Fritid udarbejder efterfølgende en indstilling til Folkeoplysningsudvalget om tilskudsbeløbene for enkelte ansøgere. Ansøgning sammenholdes samtidig med foreningens tilskudsregnskab (for samme kalenderår), hvori man påser om følgende 4 forhold er overholdt: at der er underskrifter af alle medlemmer i bestyrelsen at der er en underskrift af en ekstern revisor at der er kontingentindbetaling fra medlemmerne at foreningen har oplyst om alle kommunale tilskud Disse forhold sættes i relation til, om den enkelte forening har kunnet anvende det kommunale aktivitetstilskud hvis ikke skal der ske en tilbagebetaling. Er ovenstående forhold ikke på plads bliver foreningen bedt om en skriftlig forklaring eller en tilbagebetaling, hvis det er dette, der er tale om. I udvalgte sager beder Sport og Fritid om at få indsendt udgiftsbilag svarende til deres tilskudsregnskab med henblik på en yderligere kontrol af, hvad pengene er brugt til. Foreninger på den særlige Århus-ordning (bilag 3) vurderes alene på om der er sket en væsentlig stigning i antal medlemmer. Århus-ordningen indebæ-

14 Århus Kommune Side 14 rer, at der mellem Sport & Fritid og foreningen etableres en 4-årig aftale. I den periode vil foreningen ikke skulle registrere antallet af fremmødte, hver gang der er aktiviteter. I øjeblikket er 140 foreninger omfattet denne ordning. I løbet af efteråret bliver 10 procent af de foreninger, der er på den almindelige ordning (i alt cirka 30 foreninger) bedt om at indsende deres fremmødeskemaer med henblik på vurdering af om de indsendte deltagertimer er korrekte. Der aflægges enkelte besøg i udvalgte foreninger med henblik på en vurdering af om aktiviteterne er berettiget til støtte. Ansøgningsskema samt reglerne for aktivitetsstøtte findes bl.a. på Århus Kommunes hjemmeside. Bilag Procedure og kontrol i forbindelse med behandling af ansøgninger om lokaletilskud For at kunne modtage et kommunalt lokaletilskud skal følgende punkter være opfyldt: Foreningen skal tilbyde fritidsaktiviteter for børn og unge Bygningsinspektoratet skal have godkendt, at lokalerne kan anvendes til foreningsformål Sport & Fritid besøger lokalerne med henblik på at vurdere om lejeniveauet er acceptabelt ud fra bl.a. vedligeholdelsesmæssig stand og lejeniveauet i lokalområdet og den påtænkte aktivitet Lejeaftalen skal være godkendt i Sport & Fritid Der skal være budgetmæssig dækning for tilskuddet I Sport og Fritid anvendes følgende procedure: Alle foreninger, der modtager tilskud får tilsendt ansøgningsskema og oplysninger om ansøgningsfrist ca. 1. januar. Foreningerne indsender senest 1. februar ansøgning om lokaletilskud i forhold til afholdte lokaleudgifter for kalenderåret forinden samt ansøgning om à conto lokaletilskud for indeværende kalenderåret. På nuværende tidspunkt ydes der lokaletilskud til 315 foreninger. De indsendte ansøgninger gennemgås og registreres. Ved mangelfuldt fremsendt materiale returneres dette med anmodning om, at de korrekte oplysninger sendes til Sport & fritid. I den forbindelse gøres der samtidig opmærksom på, at der ikke udbetales lokaletilskud, før de korrekte oplysninger er fremsendt. På ansøgningsskemaet påfører foreningerne antallet af medlemmer fordelt under/over 25 år, antallet af afholdte aktivitetstimer i lokalerne samt udgifterne til lokalerne fordelt på forskellige kategorier.

15 Århus Kommune Side 15 På ansøgningsskemaet fremgår det ikke hvilke aktiviteter, som lokalerne anvendes til Beregning af lokaletilskud Ved beregningen af lokaletilskud påses, at tallet opgivet i tilskudsregnskabet under modtaget lokaletilskud stemmer overens med de udbetalte kommunale lokaletilskud samt at tallet opgivet under udgifter til egne/lejede lokaler er i overensstemmelse med slutresultatet på afregningsskemaet til Sport & Fritid. Desuden påses at tilskudsregnskabet er underskrevet af bestyrelsen samt revisor. Ved beregning af àconto-tilskud sammenlignes dette med sidste års àcontotilskud. I den forbindelse ses bl.a. på det samlede medlemsantal under/over 25 år, antallet af aktivitetstimer i lokalerne samt udgiftsniveauet. Beregningen sker bl.a. på baggrund af de medsendte originalt kvitterede bilag. Herved sikres at der kun kan medtages udgifter, som alene er relateret til lokalerne. Ligeledes indgår i lokaleafregningen medlemssammensætningen under/over 25 år og antallet af aktivitetstimer, som lokalerne er benyttet til foreningsaktiviteter. Beregningen sker på baggrund af, at der kan udbetales et lokaletilskud med 70 % af de godkendte udgifter dog med et fradrag såfremt mere end 10 % af medlemmerne er over 25 år. Såfremt Sport & Fritid kommer i besiddelse af oplysninger om en forening, så der opstår tvivl om foreningens virksomhed herunder aktiviteter, foretages et uanmeldt tilsyn i foreningen eller foreningen indkaldes til et møde i Forvaltningen. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der i lokalerne kan foregå foreningsaktiviteter, som indgår i lokaletilskudsberegningen, men som ikke kan godkendes som tilskudsberettiget under aktivitetsstøtteordningen. Disse aktiviteter skal selvfølgelig være indenfor foreningens vedtægtsmæssige rammer. Ansøgningsskema samt en oversigt over tilskuds- og ikke-tilskudsberettigede lokaleudgifter findes bl.a. på Århus Kommunes hjemmeside. Bilag 5.

16 Århus Kommune Side Praksis på området i andre kommuner. I forbindelse med arbejdsgruppens undersøgelse er der rettet henvendelse til Københavns-, Odense-, Esbjerg-, Randers- og Ålborg Kommune. Arbejdsgruppen har anmodet om, at få en beskrivelse af den praksis/procedure der anvendes i Fritidsforvaltningerne i forbindelse med godkendelse af nye folkeoplysende foreninger samt kontrol af de oplysninger, som foreningerne lægger til grund for ansøgninger om kommunalt tilskud. Specielt anmodede arbejdsgruppen om en beskrivelse af praksis/procedure for religiøse foreninger. 5.1 Beskrivelserne fra kommunerne I alle kommuner sikres det, at det materiale (vedtægter, referat fra stiftende generalforsamling m.v.) er fyldestgørende i sin beskrivelse af de aktiviteter, som den enkelte forening vil tilbyde medlemmerne. Herved har de enkelte Forvaltninger/Folkeoplysningsudvalg mulighed for ud fra en helhedsvurdering, at træffe en afgørelse om, at foreningen kan godkendes som en folkeoplysende forening eller skal have et afslag. På samme måde foretager Forvaltningerne løbende kontrol af de oplysninger, som foreninger ligger til grund for ansøgninger om kommunalt tilskud. Kontrollen foregår i form af indhentning af supplerende oplysninger og/eller uanmeldte foreningsbesøg. De enkelte kommuners praksis fremgår af bilag Praksis/procedure i andre kommuner sammenholdt med praksis/procedure i Århus Kommune Af det modtagne materiale fra de omtalte kommuner fremgår det, at den praksis/procedure, der her anvendes meget ligner den praksis/procedure, som udøves i Århus Kommune. I relation til den praksis, som er gældende i Københavns Kommune er det arbejdsgruppens vurdering, at den ikke nævneværdig adskiller sig fra den gældende praksis i Århus. Både i København og Århus lægges der afgørende vægt på både i relation til godkendelse af foreninger og i den efterfølgende sagsbehandling, at få adskilt de religiøse aktiviteter fra de folkeoplysende aktiviteter.

17 Århus Kommune Side Resultat af henvendelser hos foreninger Med henblik på at få et aktuelt billede af foreningsaktiviteter i en række forskellige foreningstyper skrev arbejdsgruppen i august måned til 63 udvalgte foreninger og bad dem beskrive de aktiviteter, som man modtager kommunalt aktivitetsstøtte og/eller lokaletilskud til. 58 foreninger har fremsendt den ønskede beskrivelse, jf. oversigten i tabel 1. Oversigten indeholder en redegørelse af alle foreningers aktiviteter, herunder både aktiviteter, der er tilskudsberettigede og aktiviteter, der ikke er tilskudsberettigede. Folkeoplysningsudvalget vedtog på sit møde den 22. juni 2006, at der ikke kan gives aktivitetsstøtte til følgende aktiviteter: integration, fredagsmøder eller sammenkomster, vejledning på dansk, bordfodbold, internet og spil samt filmforevisning. Tabel 1. Oversigt over foreningers tilbagemeldinger. Forening Lokaletilskud Foreningens aktiviteter, hvortil der bl.a. kan gives aktivitetsstøtte til de aktiviteter, som hører under folkeoplysningsloven Helligåndskirkens børnekor*) Ja Øvedage Forskellige koncerter, bl.a. som indslag i gudstjeneste Weekendlejr med korøvning og spejderaktiviteter Sommerlejr m/andagt Helligåndskirkens konfirmand-klub Ja Fritidsaktiviteter for årige bl.a. foredrag, spil, teambuilding, diskotek mv. Lejrture bl.a. med spejderaktiviteter og andagt Helligåndskirkens Juniorklub Ja Børneklub for alle 8 13 årige Aktiviteter relateret til aldersgruppen film, spil, diskotek mv. 2 årlige gudstjenester på folkeoplysende måde. Andagt forud for aktiviteternes igangsætning Helligåndskirkens Puslingeklub Nej Klub for 3 8 årige (ofte er forældrene med) Aktiviteter som leg, spil, sang, film, andagt, historiefortælling mv.

18 Århus Kommune Side 18 Den Arabiske kulturforening KFUK De grønne Pigespejdere i Sabro Al-Nour Ungdomsforening Multiaktiviteters Forening Nej Sportsaktiviteter sang Koran-undervisning Ja Spejderaktiviteter Friluftsliv m.v. Sang Weekendlejr Nej Sportsaktiviteter Sang og folkedans Kulturelle aktiviteter civilundervisning Nej Sportsaktiviteter Kulturelle aktiviteter foredrag og undervisning Aktiviteter på Gellerup legeplads FDF Aarhus 2. kreds Ja Spejderaktiviteter Friluftsliv Teater Synge Høre om Gud Bethanias Unge Ja Foredrag og diskussion ud fra konkrete emner, deltagelse i gudstjenester Weekendture med sociale aktiviteter Boldspil Modtager ikke aktivitetsstøtte Konfirmandklub Nej Socialt tilbud til konfirmander, f.eks. strandtur, TeenSpirit Youth bowling, sport, lave mad (TSY) mv. Temaaftener Metodistkirkens Spejdere Ja Spejderaktiviteter Friluftsaktiviteter mv. Vietnamesisk Kultur Nej Kultur Forening Sport Integration Folkemusik/ dans IT-undervisning Carmels Unge Ja Foredrag over et bibelsk relateret emne Fællessang og bøn Weekendture med sociale aktiviteter Boldspil Vejlby Børneklub Nej Lege- og hobbyaktiviteter Synger sammen Høre om gud tilknyttet Danmarks folkelige Søndagsskoler

19 Århus Kommune Side 19 KFUM og KFUK Frederiksbjerg *) - konfirmandklub - XCON (7.-9.kl) - Unge Voksne Danske Baptisters Spejderkorps Idealistisk Ungdomsforening Ungdomsforeningen Solen Den Assyriske Nineveh Forening Ja Udpluk af de 3 klubbers aktiviteter Konkurrencer, spil, musik mv. Debataftener Weekendture Andagt Ja Spejderaktiviteter Friluftsliv mv. Weekend- og lejrture Ofte andagt i forbindelse med møderne Ja Sport IT-undervisning Madlavningskurser Syning Lektiehjælp Spil/leg Ja Sportsaktiviteter Bordfodbold Dart Nej Fodbold Gymnastik Dans Håndarbejde Hjemkundskab KFS Gymnasiekreds Ja Aftenmøder med fællessang, foredragsholder mv. Møderne afsluttes med bøn KFUM spejderne Ja Spejderaktiviteter Skjoldhøj Gruppe Weekend og lejrture Møderne afsluttes med fadervor og en afslutningssang Den Arabiske Samfundsordens Nej Fodbold Forening Motion og styrke Bordtennis, billard Kortspil mv. Katolsk lokalforening Nej Undervisning såsom religionsundervisning, historie og kultur Ture hytteture, biografture o. lign. De aktiviteter, som har med en egentlig religiøs handling at gøre, søger foreningen ikke tilskud til.

20 Århus Kommune Side 20 Pinsekirkens Børneog Ungdomsforening *) Luthersk Missions Ungdom i Århus Århus Teen Gospel Choir Den Vietnamesiske Katolske Kulturforening Nej Lejre Ekskursioner Sportsaktiviteter Kreative aktiviteter Musikworkshops Madlavning Sociale aktiviteter Bibeltime Andagt Ja Møder indeholdende oplysning om kristendommens og dens betydning for samfundet i dag, bøn, sang, socialt fællesskab, sociale aktiviteter og hygge. Sportsarrangementer Ture mv. Modtager ikke aktivitetsstøtte Nej Korsang inkl. koncerter (ikke kommercielle) Møderne indledes med en kort bøn Nej Sportsaktiviteter Hjemkundskab Håndarbejde Kultur Sommerkursus Sommerlejr Det Kaldæiske Babylon Brodersamfundet Nej Foreningen tilbyder mange forskellige aktiviteter bl.a. Sportsaktiviteter Kulturarrangementer Integration Læsning af forskellig art Bibellæsning Musik/dans m.v. Den Sociale og Tryghedsforening Nej Sanghold Teaterhold Sportsaktiviteter Ture/udflugter FDF Åbyhøj Ja Spejderaktiviteter m.m. Fysiske aktiviteter Historiefortælling herunder bibelfortælling og bøn Sang, musik og underholdning Brabrands Ungdoms Ja Samfundsforståelse for og Kulturforening børn og unge Lektiehjælp

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 29. november 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 29. november 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 29. november 2006 Rapport om støtte til religiøse aktiviteter under folkeoplysningsloven Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Magistratsafdelingen

Læs mere

Udkast til rapport om støtte til religiøse aktiviteter under folkeoplysningsloven

Udkast til rapport om støtte til religiøse aktiviteter under folkeoplysningsloven Udkast til rapport om støtte til religiøse aktiviteter under folkeoplysningsloven Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor Indhold 1. Indledning... 3 2. Resumé af rapporten...

Læs mere

Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune

Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune Aktivitetsstøtteordningen i Aarhus Kommune Ifølge Folkeoplysningsloven har kommunen pligt til at støtte folkeoplysende

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Notat om folkeoplysende forening

Notat om folkeoplysende forening Dato 09-10-2014 Dok.nr. 133518/14 Sagsnr. 12/3624 Ref. 44085 Notat om folkeoplysende forening Retsregler: Bekendtgørelse 2011-12-12 nr. 1251 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt

Læs mere

folkeoplysningsloven og religiøse aktiviteter Juridisk vurdering af religiøse foreningers rettigheder Udarbejdet af advokatfirmaet Horten

folkeoplysningsloven og religiøse aktiviteter Juridisk vurdering af religiøse foreningers rettigheder Udarbejdet af advokatfirmaet Horten foto: rasmus mikkelsen folkeoplysningsloven og religiøse aktiviteter Udarbejdet af advokatfirmaet Horten Juridisk vurdering af religiøse foreningers rettigheder Indholdsfortegnelse Baggrund 3 Tilskud til

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune Regler for lokaletilskud til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 2. Lokaletilskud 2 3. Andre lokaler 3 4. Fælles bestemmelser

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN GÆLDENDE FRA 01. JANUAR 2016 (SIDST ÆNDRET PÅ KULTUR-, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGETS MØDE D. 20.01.2016.) 2

Læs mere

Kontrol på Folkeoplysningsområdet i København, Odense, Esbjerg, Aalborg og Aarhus Kommuner. KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune

Kontrol på Folkeoplysningsområdet i København, Odense, Esbjerg, Aalborg og Aarhus Kommuner. KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune Kontrol på Folkeoplysningsområdet i København, Odense, Esbjerg, Aalborg og Aarhus Kommuner Side 1 af 6 1. Baggrund: På baggrund af TV2 dokumentaren Foreningerne bag moskeen i foråret 2016 blev der taget

Læs mere

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub.

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub. Internt notat Borgmesterkontoret 12-10-2016 Side 1. Notat - Folkeoplysningsloven- Sindal Rideklub Sagens omstændigheder: Åben for alle Den 19. maj 2015, modtager Hjørring Kommune en klage fra x, over bestyrelsen

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Fortolkninger til folkeoplysningsloven

Fortolkninger til folkeoplysningsloven Lederhåndbog side 2.3.1 Fortolkninger til folkeoplysningsloven Følgeskrivelse til folkeoplysningsbekendtgørelsen Uddrag af Undervisningsministeriets følgeskrivelse til BEK nr. 990 af 03/11/2000 Generelt

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Regler for aktivitetsstøtte i Aarhus Kommune. 1.0 Generelle regler... 2. 1.1 Kontinuerlige aktiviteter... 2. 1.2 Tidspunkt og aktivitetssted...

Regler for aktivitetsstøtte i Aarhus Kommune. 1.0 Generelle regler... 2. 1.1 Kontinuerlige aktiviteter... 2. 1.2 Tidspunkt og aktivitetssted... Regler for aktivitetsstøtte i Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse 1.0 Generelle regler... 2 1.1 Kontinuerlige aktiviteter... 2 1.2 Tidspunkt og aktivitetssted... 2 1.3 Tilskudsberettigede aktiviteter...

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler r Allerød Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Formål... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Partshøring i forbindelse med påtænkt afgørelse om tilbagebetaling af tilskud udbetalt til Dansk Bosnisk Forening Izvor

Partshøring i forbindelse med påtænkt afgørelse om tilbagebetaling af tilskud udbetalt til Dansk Bosnisk Forening Izvor Folkeoplysningsudvalget Dansk Bosnisk Forening Izvor Formand Elmedin Jasarevic Søndervej 18 6270 Tønder Sags id.: 18.14.05-K08-1-16 18-08-2016 Partshøring i forbindelse med påtænkt afgørelse om tilbagebetaling

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt.nr. 27 Ny lov principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud. 281516 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller: 1. at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter:

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Ad 1: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven 4 stk. 2 nr. 6 være hjemmehørende i tilskudskommunen. Ad 2: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Introduktion Med denne folder søger Sport & Fritid at skabe et overblik over, hvilke revisionsregler der

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m.

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. 4. En folkeoplysende forening er 1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kapitel 4, eller 2) en forening,

Læs mere

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Pkt.nr. 2 Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 312218 Indstilling: 1. at udvalget tager stilling til, hvorvidt udvalget kan anbefale

Læs mere

Kommunal støtte til rideklubber

Kommunal støtte til rideklubber Kommunal støtte til rideklubber 1 Kommunal støtte til Rideklubber Dansk Ride Forbund Telefon: 43 26 28 28 www.rideforbund.dk Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2 Dansk Ride Forbund har i samarbejde med

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Notat til folkeoplysningsudvalget om fordeling af aktivitetsstøtte til børn og unge for perioden 1. juli juni 2005.

Notat til folkeoplysningsudvalget om fordeling af aktivitetsstøtte til børn og unge for perioden 1. juli juni 2005. Notat til folkeoplysningsudvalget om fordeling af aktivitetsstøtte til børn og unge for perioden 1. juli 2004-30. juni 2005. Ved ansøgningsfristens udløb pr. 1. marts 2004 og frem til den 21. maj var der

Læs mere

Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa. Den 20. november 2013. Aarhus Kommune

Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa. Den 20. november 2013. Aarhus Kommune Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Den 20. november 2013 Den Vedrørende 11. november journal 2013 NR.: 2013-613/1054 Statsforvaltningen har i skrivelse af 16. oktober 2013 rettet henvendelse

Læs mere

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N 2007-2010 TILSKUD TIL AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR Frederiksbergordningen er betegnelsen for retningslinier vedrørende de tilskud, som Frederiksberg

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. 1 Formål. Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Vejledning Vedtægter - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Den 16. maj 2000 vedtog Folketinget lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 14. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 15. Nyt fra formanden 2 16. Nyt fra

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Indhold Indledning Baggrunden for den nye lov Kommunalbestyrelsens og folkeoplysningsudvalgets rolle Kommunalbestyrelsen Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper Turismeud Kompetencefordeling for folkeoplysningsuds område: B : Beslutningskompetence U : Lovbestemt udtaleret H : Høring I : Indstiller P : Påse/kontrollere F : Forberedelse De økonomiske rammer: Sikre

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune Tilskudsregler frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 181007 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud...

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde I medfør af 4, stk. 5, 5, stk. 9, 8, stk. 5, 13, 20, 22, stk. 6, 23, stk. 3, 25, stk. 6, 29,

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til Retningslinjer for støtte til frivilligt foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for...1 Justeringer vedtaget i FOU...2 1. Indledning Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3

Læs mere

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Køge Kommune giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. En folkeoplysende forening er en forening der

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale D Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget den 10.

Læs mere

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

VEJLEDNING TIL "Ansøgning om godkendelse som forening" Folkeoplysende voksenundervisning.

VEJLEDNING TIL Ansøgning om godkendelse som forening Folkeoplysende voksenundervisning. Foreninger, hvis hovedformål er at drive folkeoplysende voksenundervisning, skal have en bestyrelse på mindst 5 medlemmer samt vedtægter med et formuleret formål. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil.

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil. Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethesvej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 50 13 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 40 44 kimjp@roskilde.dk

Læs mere

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune stevns@stevns.dk Sagsnr. 2014-16497 Doknr. 161514 Dato 25-02-2015 Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune har henvendt sig til Økonomi-

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Emne: Høring vedr. regler for aktivitetsstøtte. Resume af høringssvar

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Emne: Høring vedr. regler for aktivitetsstøtte. Resume af høringssvar Notat Emne: Høring vedr. regler for aktivitetsstøtte Side 1 af 6 Resume af høringssvar I forbindelse med revision af reglerne for aktivitetsstøtte har foreningerne haft mulighed for at afgive et høringssvar

Læs mere

Aarhus Kommune Rådhuset Rådhuspladsen Aarhus C

Aarhus Kommune Rådhuset Rådhuspladsen Aarhus C Aarhus Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C 2014-209625 Dato: 28-06-2017 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune finansiering af unges rejser (kommunens sagsnummer 13/041259-6) Ankestyrelsen vender

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Vi gør opmærksom på at denne folder kun gælder for den folkeoplysende voksenundervisning. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjerne er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Folkeoplysningsloven og bekendtgørelser hertil samt de politiske

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2016 1 Indhold Undervisningsordning 3 Ordningens mål er 3 Ordningen omfatter 3 Hvad er voksenundervisning

Læs mere

Tilskudsordning for de politiske ungdomsforeninger PUS-ordningen

Tilskudsordning for de politiske ungdomsforeninger PUS-ordningen Tilskudsordning for de politiske ungdomsforeninger PUS-ordningen De politiske ungdomsforeninger har i Aarhus Kommune deres egen tilskudsordning (PUS-ordningen). Foreninger der modtager tilskud fra PUS-ordningen

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Kultur FORSLAG REGLER FOR TILSKUD FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Mariehøj Centret Øverødvej 246 B (rød indgang) 2840 Holte 4611 5612 fax. 4611 5601 kultur@rudersdal.dk www.rudersdal.dk INDHOLD

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Jura for spejdere. Skrevet af Annemette Hommel og Dorthe Sølling, De grønne pigespejdere, Præstø Gruppe

Jura for spejdere. Skrevet af Annemette Hommel og Dorthe Sølling, De grønne pigespejdere, Præstø Gruppe Jura for spejdere De relevante bestemmelser i folkeoplysningsloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven på almindeligt dansk, samt nogle gode råd særligt med fokus på tilskud efter folkeoplysningsloven.

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \645dff66-9e5d-4f2e-a...

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \645dff66-9e5d-4f2e-a... file://c:\adlib Express\Work\20150203T143250.870\20150203T143251.182\645dff66-9e5d-4f2e-a... Page 1 of 2 03-02-2015 From: Søren Gøtzsche Sent: 03-02-2015 13:33:03 To: Lars Erik Eisenhardt Subject: VS:

Læs mere