Tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge"

Transkript

1 Tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Henstillet til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen at tage en afgørelse om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge op til fornyet overvejelse, idet jeg fandt det tvivlsomt, om de subjektive betingelser for at kræve tilbagebetaling var opfyldt. Medlemmet havde uden at oplyse herom til arbejdsløshedskassen deltaget i en aftenskoleuddannelse, hvor undervisningen startede inden kl (den dagældende tidsgrænse for udbetaling af dagpenge under kursusdeltagelse). FOB nr (J. nr ). A klagede for B over en afgørelse fra ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen. Ankenævnet fastholdt en tidligere afgørelse om, at B skulle tilbagebetale kr., som hun havde modtaget i arbejdsløshedsdagpenge i perioden fra den 1. oktober 1979 til den 15. februar 1981, samt gennemgå en almindelig karantæne på 3 måneder. Det fremgik af de foreliggende oplysninger, at B pr. 30. september 1979 blev opsagt fra en fuldtidsstilling som ekspeditrice og ansat på halv tid i den samme forretning. Hun arbejdede herefter skiftevis om formiddagen og om eftermiddagen - og i kortere perioder igen som fuldtidsbeskæftiget. Fra den 1. oktober 1979 til den 15. februar 1981 modtog hun supplerende arbejdsløshedsdagpenge, i alt kr. B havde i slutningen af august 1979 meldt sig til et 3-årigt korrespondentkursus, som startede ca. den 1. september Kurset bestod af 10 ugentlige undervisningstimer, som var placeret to aftener om ugen fra kl til kl Den 4. oktober 1979 udfyldte B en ledighedserklæring, hvor hun på spørgsmålet om, hvorvidt hun var under uddannelse, svarede nej. I en ledighedserklæring af 27. januar 1981 svarede hun ja på spørgsmålet og oplyste, at der var tale om en aftenskoleuddannelse til korrespondent. B gjorde over for sin arbejdsløshedskasse nærmere rede for undervisningens placering, idet hun understregede, at den lå»efter normal arbejdstids ophør«, og at hun i hele perioden havde stået til rådighed for arbejdsmarkedet.

2 Arbejdsløshedskassen meddelte herefter, at B skulle tilbagebetale de dagpenge, som hun havde modtaget siden den 1. september Kassen henviste til, at der var tale om en kompetencegivende uddannelse, at undervisningen startede før kl , og at hun i ledighedserklæringen af 4. oktober 1979 ikke havde oplyst om uddannelsen. B klagede til arbejdsdirektoratet over kassens afgørelse. Hun anførte, at hun i hele perioden havde været arbejdssøgende i fuldt omfang, og at hun havde været i»god tro«. Hun henviste til en erklæring fra handelshøjskoleafdelingen i Herning, som oplyste, at aftenstudiet var tilrettelagt specielt for studerende med fuldtidsarbejde, men at man af hensyn til skolens kapacitet havde måttet påbegynde undervisningen tidligst muligt efter normal arbejdstids ophør. I en senere skrivelse meddelte arbejdsløshedskassen, at B ud over tilbagebetalingen skulle gennemgå en effektiv karantæne på 3 måneder efter arbejdsløshedsforsikringslovens 87, stk 2, på grund af tilsidesættelse af oplysningspligten. I en udtalelse til arbejdsdirektoratet gav arbejdsløshedskassen udtryk for, at B ikke havde været i ond tro, men havde handlet groft uforsvarligt. Arbejdsløshedskassens lokale afdeling meddelte kassens hovedledelse, at afdelingen støttede B i hendes synspunkter. Hovedledelsen fremsendte afdelingens skrivelse til arbejdsdirektoratet. Arbejdsdirektoratet indhentede telefonisk oplysning fra arbejdsformidlingen om, at B fra den 1. oktober 1979 til den 13. august 1981 havde været tilmeldt og var fremmødt på arbejdsformidlingen. I en skrivelse til arbejdsdirektoratet meddelte arbejdsløshedskassens hovedledelse, at kassen efter en fornyet gennemgang af sagen indstillede, at sagen blev henlagt. Arbejdsdirektoratet meddelte i en skrivelse til B følgende: at direktoratet efter det oplyste finder, at De ikke har været berettiget til de i perioden 1. oktober til 15. februar 1981 udbetalte dagpenge, hvilke derfor skal tilbagebetales til kassen, jfr. arbejdsløshedslovens 86, stk.l. Direktoratet finder endvidere, at De ved at undlade at oplyse om Deres deltagelse i det pågældende kursus har gjort Dem skyldig i groft uagtsomt 2/7

3 forhold over for kassen, hvorfor De skal udstå en almindelig karantæne på 3 måneder, jfr. arbejdsløshedslovens 87, stk. 2.«B klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over arbejdsdirektoratets afgørelse. Hun anførte, at hun, da hun tilmeldte sig det 3-årige kursus, havde og fortsat regnede med at have fuldtidsarbejde. Hun mente sig berettiget til supplerende arbejdsløshedsdagpenge, da hun senere kun kunne få halvtidsarbejde og havde aldrig søgt at snyde nogen. Endelig henviste B til, at reglerne pr. 15. oktober 1981 var ændret, således at man uden dagpengemæssige konsekvenser kunne deltage i aftenundervisning fra kl Ankenævnet traf i en skrivelse til B følgende afgørelse:»ifølge arbejdsløshedslovens 62, stk. 1, nr. 6, kan dagpenge ikke udbetales til et medlem, der er under uddannelse. Ankenævnet finde ikke, at det pågældende studium, hvor undervisningen startede før kl. 18, er omfattet af dagældende AK-cirkulære nr. 74/79 nævnte aftenundervisning, hvorunder dagpengeretten undtagelsesvis kan bevares. Medlemmet opfyldte ikke betingelserne for at få udbetalt dagpenge. Da medlemmet på ledighedserklæringen d. 4. oktober 1979 har krydset»nej«på spørgsmålet om, om hun er under uddannelse, skal hun tilbagebetale dagpenge for perioden 1. oktober 1979 til 15. februar 1981, jfr. arbejdsløshedslovens 86, stk. 1, samt gennemgå en almindelig karantæne på 3 måneder, jfr. arbejdsløshedslovens 87, stk. 2, og AK-cirkulære nr. 20/78. Ankenævnet tiltræder således arbejdsdirektoratets afgørelse.«arbejdsløshedskassen anmodede arbejdsdirektoratet om at genoptage B's sag. Kassen anførte, at det afgørende for B's dagpengeret måtte være, at der ikke reelt kunne sættes spørgsmålstegn ved hendes rådighed, idet hun havde været villig til, og faktisk i perioden også havde haft, fuldtidsarbejde inden for fagets normale arbejdstid. Skæringstidspunktet kl stammede fra en ankenævnsafgørelse og var aldrig fastsat i et cirkulære. Der- 3/7

4 imod var der senere i et cirkulære fastsat en ændret tidsgrænse - kl og kassen fandt, at dette cirkulære burde gives tilbagevirkende kraft. Arbejdsdirektoratet henviste telefonisk arbejdsløshedskassen til at søge sagen genoptaget i ankenævnet. Ankenævnet besluttede at genoptage sagen og traf herefter beslutning om at fastholde den tidligere afgørelse. I klagen til ombudsmanden over ankenævnets seneste afgørelse anførte A, at ankenævnets afgørelse ikke var acceptabel. Jeg udtalte følgende i en skrivelse til A:»I arbejdsløshedsforsikringslovens 62, stk. 1, nr. 6, var det fastsat, at der ikke kunne udbetales dagpenge til et medlem, der er under uddannelse, (sammenhold nu 62 a). Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringen (tidligere arbejdsdirektøren) kunne i medfør af 62, stk. 2 og 3, efter forhandling med landsarbejdsmarkedsnævnet gøre undtagelser fra reglen i stk. 1, nr. 6, for visse kategorier af uddannelser. I arbejdsdirektoratets cirkulære af 27. juni 1979 er det i punkt IV fastsat, at dagpengeretten kan bevares under deltagelse i aftenundervisning. Cirkulæret indeholdt ikke en nærmere angivelse af, hvad der skulle forstås ved aftenundervisning (begyndelsestidspunktet). Arbejdsdirektoratet anførte i et cirkulære af 8. oktober 1981:» Efter praksis har aftenundervisning hidtil været forstået som undervisning, der var tilrettelagt til påbegyndelse tidligst kl Efter at spørgsmålet har været genstand for principielle overvejelser, skal man herved meddele, at der fremover vil være adgang til at bevare dagpengeretten under deltagelse i aftenundervisning, der er tilrettelagt med begyndelsestidspunkt tidligst kl «Det fremgår af en afgørelse fra ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen fra 1977, at skæringstidspunktet kl var fastsat af et udvalg med repræsentanter for undervisningsministeriet, arbejdsministeriet og arbejdsdirektoratet. Ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen har ved sin afgørelse, som vedrører en periode, der ligger forud for cirkulæret af 8. oktober 1981, lagt afgørende vægt på, at den undervisning, som (B) deltog i, startede før kl , og har herefter på grundlag af den dagældende praksis fundet, at hun ikke var berettiget til at modtage arbejdsløshedsdagpenge. Dette er imidlertid ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at der kan kræves tilbagebetaling af de udbetalte arbejdsløshedsdagpenge, idet også visse subjektive betingelser skal være opfyldt. 4/7

5 Bestemmelsen om tilbagebetaling i arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 1, har følgende indhold:»har et medlem givet kassen urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder, der er af betydning for retten til dagpenge eller efterløn, eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget modtaget dagpenge eller efterløn, skal dagpenge- eller efterlønsbeløbet, som er modtaget med urette, tilbagebetales af medlemmet.«efter almindelig opfattelse omfatter bestemmelsen i arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 1, tilfælde, hvor medlemmet har været i ond tro med hensyn til sin ret til arbejdsløshedsdagpenge (viden) og visse tilfælde af grovere uagtsomhed. Jeg henviser i den forbindelse til lovforarbejderne til arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk 1; (jfr. Folketingstidende 1969/70, tillæg A, sp. 2457) og tilsvarende bestemmelser i anden lovgivning. Ankenævnet har begrundet sin afgørelse, om, at (B) skal tilbagebetale det modtagne dagpengebeløb med, at hun i ledighedserklæringen af 4. oktober 1979 på spørgsmålet om, hvorvidt hun var under uddannelse, satte kryds i nej-rubrikken. Efter min gennemgang af sagen må jeg finde det tvivlsomt, om alene denne omstændighed gør det berettiget at antage, at de subjektive betingelser for at rejse tilbagebetalingskrav er til stede. Jeg henviser i den forbindelse til, at det pågældende kursus lå uden for fagets nomale arbejdstid, at (B) i januar 1981 uden ydre anledning oplyste om kurset, og at den dagældende tidsgrænse alene hvilede på en praksis, som ikke var omtalt i cirkulæret om udbetaling af dagpenge under kursusdeltagelse (et cirkulære har arbejdsløshedskassemedlemmer ifølge standardvedtægtens 14 pligt til at holde sig orienteret om). Jeg har derfor henstillet til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen at tage afgørelsen om tilbagebetaling op til fornyet overvejelse. Vedrørende den idømte karantæne skal jeg bemærke følgende: Efter arbejdsløshedsforsikringslovens 87, stk. 3 (tidligere stk. 2), kan et medlem, der har gjort sig skyldig i»anden forseelse (end svig; min bemærkning) over for kassen udelukkes fra ret til dagpenge i et bestemt tidsrum, som ikke kan overstige 1 år«. (B's)»forseelse«bestod i, at hun i ledighedserklæringen af 4. oktober 1979 svarede nej til spørgsmålet om, hvorvidt hun var under uddannelse. Af det, jeg har anført om tilbagebetalingsspørgsmålet, følger det, at jeg må finde det meget tvivlsomt, om der har været grundlag for at træffe afgørelse om ikendelse af en karantæne. Afgørelsen af dette spørgsmål vil være afhængigt af udfaldet af nævnets overvejelser om tilbagebetalingsspørgsmålet. «5/7

6 Supplerende oplysninger om sagen Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen genoptog sagen og meddelte mig i skrivelse af 3. juli 1987, at nævnet havde besluttet at fastholde den tidligere trufne afgørelse. Ankenævnet anførte:»for så vidt ombudsmanden har påpeget, at den dagældende tidsgrænse alene hvilede på en praksis, som ikke var omtalt i cirkulæret om udbetaling af dagpenge under kursusdeltagelse, og at det derfor må forekomme tvivlsomt, om de subjektive betingelser for at rejse tilbagebetalingskrav er til stede, bemærkes det, at det efter ankenævnets opfattelse alene skyldtes medlemmets urigtige oplysning på ledighedserklæringen af 4. oktober 1979 om, at hun ikke var under uddannelse, at dagpengeudbetalingen blev påbegyndt, idet arbejdsløshedskasserne administrerede i overensstemmelse med omhandlede praksis.«jeg henstillede herefter i skrivelse af 1. september 1987 til ankenævnet at genoptage sagen til fornyet overvejelse, idet jeg anførte følgende:»... Ankenævnets begrundelse i skrivelsen af 3. juli 1987 er efter min opfattelse irrelevant, idet det ikke på noget tidspunkt under sagen har været bestridt, at (A's) oplysning i ledighedserklæringen af 4. oktober 1979 var årsag til, at hun fik udbetalt dagpenge med urette. Dette har udelukkende relation til (en del af) den objektive betingelse i arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 1, for at kræve tilbagebetaling, årsagsforbindelse mellem den urigtige oplysning og den uberettigede udbetaling. Det afgørende punkt i sagen er imidlertid, hvorvidt (A) opfylder lovens subjektive betingelser for tilbagebetaling. Som anført i min skrivelse af 30. marts 1987 måtte jeg finde det tvivlsomt, om alene den omstændighed, at (A) i erklæringen af 4. oktober 1979 på spørgsmålet om, hvorvidt hun var under uddannelse, satte kryds i nejrubrikken, gjorde det berettiget at antage, at de subjektive betingelser for at kræve tilbagebetaling var til stede. Jeg henviste som et af flere momenter af betydning for denne vurdering til, at den dagældende tidsgrænse alene hvilede på en praksis, som ikke var omtalt i cirkulæret om udbetaling af dagpenge under kursusdeltagelse. Ankenævnet har som begrundelse for sin afgørelse i skrivelsen af 3. juli 1987 om at fastholde den tidligere trufne afgørelse alene henvist til den i denne sammenhæng irrelevante betragtning om årsagsforbindelse, jf. ovenfor, og har ikke taget stilling til det af mig i skrivelsen af 30. marts 1987 anførte om, at det må anses for tvivlsomt, om (A) opfylder de subjektive betingelser for at kræve tilbagebetaling og de momenter, jeg fremdrog i den forbindelse...«ankenævnet meddelte mig i skrivelse af 27. oktober 1987, at nævnet på ny havde besluttet at fastholde sin afgørelse, idet ankenævnet fandt,»at (A) i forbindelse med, at hun udfyldte og afgav omhandlede ledighedserklæring den 4. oktober 1979 har udvist en sådan grad af uagtsomhed, at de subjektive betingelser for at kræve tilbagebetaling i henhold til arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 1, må anses for at være til stede.«den 15. december 1987 havde jeg en drøftelse med ankenævnet om A's sag. Ankenævnet gav under drøftelsen tilsagn om at undergive sagen fornyet behandling. 6/7

7 Ankenævnet meddelte mig herefter i skrivelse af 23. december 1987, at nævnet nu ikke fandt grundlag for at fastholde den trufne afgørelse om tilbagebetaling og karantæne. I skrivelse af 4. januar 1988 meddelte jeg ankenævnet, at jeg havde taget det oplyste til efterretning. 7/7

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Udtalt, at det var beklageligt, at Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen havde truffet

Læs mere

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Udtalt, at krav om tilbagebetaling efter arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 1, forudsætter, at dagpengebeløbet er blevet udbetalt med urette, og

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd

Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd Udtalt over for Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen, at jeg måtte anse det for meget tvivlsomt, om et arbejdsløshedskassemedlems

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Henstillet til arbejdsdirektoratet at undergive spørgsmålet om adgangen til at modtage arbejdsløshedsdagpenge under kursusophold på henholdsvis den

Læs mere

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Overfor direktoratet for arbejdsløshedsforsikringen, ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen og arbejdsministeriet

Læs mere

Berettiget vægring ved at påtage sig anvist arbejde

Berettiget vægring ved at påtage sig anvist arbejde Berettiget vægring ved at påtage sig anvist arbejde Henstillet til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen at genoptage behandlingen af en sag om et medlems ret til arbejdsløshedsdagpenge. Ankenævnet

Læs mere

Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven

Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven Rettet henvendelse til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen i en sag om ikendelse af 5 ugers karantæne efter arbejdsløshedsforsikringsloven

Læs mere

Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring

Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring Udtalt over for ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen, at det forekom mig tvivlsomt, om der havde været tilstrækkeligt grundlag for at sidestille

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Rådighedsvurdering efter arbejdsløshedsforsikringsloven i forbindelse med sygdom

Rådighedsvurdering efter arbejdsløshedsforsikringsloven i forbindelse med sygdom Rådighedsvurdering efter arbejdsløshedsforsikringsloven i forbindelse med sygdom Et medlem af en arbejdsløshedskasse, der meldte sig ledig efter ca. 2 års sygdom, fandtes af myndighederne først berettiget

Læs mere

Fradrag i arbejdsløshedsdagpenge for nærradiovirksomhed

Fradrag i arbejdsløshedsdagpenge for nærradiovirksomhed Fradrag i arbejdsløshedsdagpenge for nærradiovirksomhed Henstillet til Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen at genoptage en sag om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge som følge af beskæftigelse med produktion

Læs mere

Immatrikulations betydning for ret til arbejdsløshedsdagpenge

Immatrikulations betydning for ret til arbejdsløshedsdagpenge Immatrikulations betydning for ret til arbejdsløshedsdagpenge Henstillet til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen at genoptage behandlingen af en sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Under visse betingelser kan ret til arbejdsløshedsdagpenge bevares under jobsøgning i et andet EF-land. FOB nr. 84.27 Fundet det meget beklageligt,

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge - fejl hos arbejdsformidlingen

Arbejdsløshedsdagpenge - fejl hos arbejdsformidlingen Arbejdsløshedsdagpenge - fejl hos arbejdsformidlingen Henstillet til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen at genoptage sin behandling af en sag om supplerende arbejdsløshedsdagpenge, da der med en

Læs mere

Tilbagebetaling efter bistandsloven på grund af uforsvarlig økonomi

Tilbagebetaling efter bistandsloven på grund af uforsvarlig økonomi Tilbagebetaling efter bistandsloven på grund af uforsvarlig økonomi Henstillet til den sociale ankestyrelse at genoptage behandlingen af en sag om tilbagebetaling af bistandshjælp under henvisning til,

Læs mere

Deponering af kontingent til arbejdsløshedskasse

Deponering af kontingent til arbejdsløshedskasse Deponering af kontingent til arbejdsløshedskasse Et medlem af en arbejdsløshedskasse deponerede sit kontingent, indtil arbejdsdirektoratet havde truffet afgørelse i hans sag om arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Omberegning af pension/tilbagebetaling af pension

Omberegning af pension/tilbagebetaling af pension Omberegning af pension/tilbagebetaling af pension Henstillet til den sociale ankestyrelse at træffe en ny afgørelse i en sag, der af ankestyrelsen var afgjort som et spørgsmål om omberegning af pension,

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Udenlandske pensioners betydning for efterløn

Udenlandske pensioners betydning for efterløn Udenlandske pensioners betydning for efterløn Fundet det utilfredsstillende, at den af myndighederne fulgte praksis vedrørende udenlandske, sociale pensioners betydning for retten til efterløn ikke har

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Fundet det uhjemlet, at et socialt udvalg ikke ved beregningen af et tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4,

Læs mere

Efterregulering af bistandshjælp

Efterregulering af bistandshjælp Efterregulering af bistandshjælp En socialforvaltning fratrak ved udmålingen af bistandshjælp for en måned et stipendiebeløb. Forvaltningen var i tvivl om, hvorvidt beløbet skulle tilbagebetales til statens

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang

Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang Henstillet til den sociale ankestyrelse at genoptage behandlingen af en sag om beregning af den tilbagebetalingspligtige del af hjælp efter bistandslovens 42

Læs mere

Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4

Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4 Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4 Udtalt, at der ikke samtidig med udbetaling af hjælp efter bistandsloven kan træffes en tilbagebetalingsafgørelse efter lovens

Læs mere

Opnåelse af efterløn ved afbrydelse af medlemskab af arbejdsløshedskasse

Opnåelse af efterløn ved afbrydelse af medlemskab af arbejdsløshedskasse Opnåelse af efterløn ved afbrydelse af medlemskab af arbejdsløshedskasse Udtalt overfor ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen, at det blotte forhold, at afbrydelse af medlemskab af en arbejdsløshedskasse

Læs mere

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Udtalt over for Justitsministeriet, at der i en sag om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse ikke havde været grundlag

Læs mere

Standsning af dagpengeudbetaling efter sygedagpengeloven

Standsning af dagpengeudbetaling efter sygedagpengeloven Standsning af dagpengeudbetaling efter sygedagpengeloven Udtalt, at det efter dagpengelovens 48 må være en forudsætning for at standse dagpengeudbetalingen, at modtageren forinden fra det sociale udvalg

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Eftergivelse af procenttillæg til restskat

Eftergivelse af procenttillæg til restskat Eftergivelse af procenttillæg til restskat Henstillet til skattedepartementet at tage en afgørelse om eftergivelse af procenttillæg op til fornyet overvejelse i et tilfælde, hvor restskatten var opstået

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens 26, stk. 2

Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens 26, stk. 2 Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens 26, stk. 2 Efter bistandslovens 26, stk. 2, er det i nogle tilfælde en betingelse for at kunne stille krav om tilbagebetaling

Læs mere

Genoptagelse som medlem af folkekirken

Genoptagelse som medlem af folkekirken Genoptagelse som medlem af folkekirken Henstillet til kirkeministeriet at overveje, om der måtte være anledning til at søge tilvejebragt udtrykkelige regler for optagelser i folkekirken, der ikke direkte

Læs mere

Anvendelse af forventet fremtidig indkomst ved beregning af boligsikring

Anvendelse af forventet fremtidig indkomst ved beregning af boligsikring Anvendelse af forventet fremtidig indkomst ved beregning af boligsikring Udtalt overfor amtsankenævnet for Københavns amt, at jeg måtte anse det for beklageligt, at ankenævnet havde tiltrådt Rødovre kommunes

Læs mere

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Udtalt, at kendskab til indholdet af en skrivelse fra en offentlig myndighed

Læs mere

Fortrinsret for invaliderede til visse beskæftigelser

Fortrinsret for invaliderede til visse beskæftigelser Fortrinsret for invaliderede til visse beskæftigelser Henstillet til arbejdsministeriets overvejelse at fastsætte nærmere retningslinier om rækkevidden af den pligt til at forhandle med arbejdsformidlingen,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge. 2011 1-3 Vejledning om sygedagpenge under sag om afklaring af førtidspension Under en sag om afklaring af førtidspension fik en kommune oplyst at en sygemeldt borgers arbejdsgiver var grønlandsk, og at

Læs mere

Efterbetaling for plejehjemsophold

Efterbetaling for plejehjemsophold Efterbetaling for plejehjemsophold Udtalt over for et amtsankenævn, at en afgørelse om efterbetaling for plejehjemsophold var truffet på et urigtigt grundlag, idet jeg ikke kunne være enig i, at bestandslovens

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Socialudvalgs omgørelse af et tilsagn om hjælp efter bistandsloven meddelt af socialforvaltningen

Socialudvalgs omgørelse af et tilsagn om hjælp efter bistandsloven meddelt af socialforvaltningen Socialudvalgs omgørelse af et tilsagn om hjælp efter bistandsloven meddelt af socialforvaltningen Udtalt, at det offentlige som udgangspunkt må bære risikoen for, at en socialforvaltning træffer en afgørelse,

Læs mere

Praksisændring vedrørende arbejdsløshedslovens bopælskrav

Praksisændring vedrørende arbejdsløshedslovens bopælskrav Praksisændring vedrørende arbejdsløshedslovens bopælskrav Over for ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen tilkendegivet min opfattelse vedrørende betydningen af arbejdsdirektoratets praksisændring med

Læs mere

Bortfald af ret til udbetaling af pension, der ikke er hævet inden for 1 år.

Bortfald af ret til udbetaling af pension, der ikke er hævet inden for 1 år. Bortfald af ret til udbetaling af pension, der ikke er hævet inden for 1 år. Henstillet til amtsankenævnet for Københavns amt at genoptage behandlingen af en sag om udbetaling af folkepension for en periode,

Læs mere

Tilbagebetaling af folkepension

Tilbagebetaling af folkepension Tilbagebetaling af folkepension Henstillet til den sociale ankestyrelse at genoptage behandlingen af en sag, hvor der i henhold til folkepensionslovens 25 om tilsidesættelse af pensionistens oplysningspligt

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 173 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge

Læs mere

Beregning af boligydelse ved indkomstændringer

Beregning af boligydelse ved indkomstændringer Beregning af boligydelse ved indkomstændringer Henstillet til den sociale ankestyrelse at tage en sag vedrørende beregning af boligydelse til en pensionist, der ville opnå en indtægtsfremgang, op til fornyet

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp under hensyn til udbetalt forsørgertabserstatning

Tilbagebetaling af bistandshjælp under hensyn til udbetalt forsørgertabserstatning Tilbagebetaling af bistandshjælp under hensyn til udbetalt forsørgertabserstatning Udtalt, at den sociale ankestyrelses afgørelse om tilbagebetaling af bistandshjælp - i et tilfælde hvor tilbagebetalingskravet

Læs mere

Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller

Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller Udtalt over for sikringsstyrelsen og den sociale ankestyrelse, at en sag om erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven til reparation

Læs mere

Tilbagebetaling af overskydende skat

Tilbagebetaling af overskydende skat Tilbagebetaling af overskydende skat Fundet det beklageligt, dels at statsskattedirektoratet i en sag vedrørende spørgsmålet om forlods tilbagebetaling af overskydende skat efter kildeskattelovens 55 ikke

Læs mere

Herefter traf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den påklagede afgørelse af 18. december 1998, der lyder således:

Herefter traf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den påklagede afgørelse af 18. december 1998, der lyder således: Kendelse af 20. august 1999. 99-8.479 Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservicevirksomhed. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist.

Læs mere

Udkast Vejledning om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser

Udkast Vejledning om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser Udkast 26.5.2016 Vejledning om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser I bekendtgørelse nr. xx af xx 2016 om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser er der fastsat regler om kravene

Læs mere

Oplysning om navne på underskrivere af forældrehenvendelse

Oplysning om navne på underskrivere af forældrehenvendelse Oplysning om navne på underskrivere af forældrehenvendelse til en skole Udtalt overfor undervisningsministeriet, at jeg ikke kunne anse det for godtgjort, at ministeriets afgørelse i en sag om aktindsigt

Læs mere

Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6

Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6 Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6 Udtalt over for justitsministeriet og tilsynet med udlændinge, at det var urigtigt, når tilsynet og ministeriet havde anset udlændingelovens

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge til udlændinge, der ikke kan dansk

Arbejdsløshedsdagpenge til udlændinge, der ikke kan dansk Arbejdsløshedsdagpenge til udlændinge, der ikke kan dansk Fundet det rigtigst, at arbejdsdirektoratet og ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen, inden disse myndigheder traf afgørelse om, at en udlænding,

Læs mere

Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes

Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn Henstillet til skattedepartementet at undergive en sag om arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn en fornyet vurdering.

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Anmodet justitsministeriet om at ville undergive en sag om opholds- og arbejdstilladelse til en person, der

Læs mere

Forældelse af tilbagebetalingskrav vedr. ejendomsskat

Forældelse af tilbagebetalingskrav vedr. ejendomsskat Forældelse af tilbagebetalingskrav vedr. ejendomsskat Udtalt, at skattemyndighedernes opfattelse, hvorefter krav på tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsskat er undergivet 5-årig forældelse, ikke

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Medregning af legat ved opgørelse af egenindtægt efter reglerne om statens uddannelsesstøtte

Medregning af legat ved opgørelse af egenindtægt efter reglerne om statens uddannelsesstøtte Medregning af legat ved opgørelse af egenindtægt efter reglerne om statens uddannelsesstøtte Ombudsmanden udtalte over for ankenævnet for uddannelsesstøtten, at han fandt det mest nærliggende at sidestille

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem

Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem 2011 20-1. Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem En del af vederlaget til et medlem af en kommunalbestyrelse var blevet udbetalt efter

Læs mere

Ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringens ændring af afgørelse til skade for klageren

Ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringens ændring af afgørelse til skade for klageren Ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringens ændring af afgørelse til skade for klageren Udtalt, at ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen efter min opfattelse savnede kompetence til - i et tilfælde som

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Retsgrundlaget for tilbagebetaling af social pension og sygedagpenge

Retsgrundlaget for tilbagebetaling af social pension og sygedagpenge Retsgrundlaget for tilbagebetaling af social pension og sygedagpenge Retsgrundlaget for krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt social pension og sygedagpenge. Spørgsmål om, hvorvidt modtageren har

Læs mere

Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved

Læs mere

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Udtalt, at hensynet til at sikre størst mulig offentlighed omkring kommunalbestyrelsens arbejde - og som en vigtig side heraf pressens adgang

Læs mere

at tilvejebringe overensstemmelse mellem dispensationsbestemmelsen

at tilvejebringe overensstemmelse mellem dispensationsbestemmelsen Overensstemmelse mellem dispensationsbestemmelse i bekendtgørelse og den praksis, der følges Henstillet til Direktoratet for de Videregående Uddannelser og Undervisningsministeriet at tilvejebringe overensstemmelse

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Spørgsmålet om»fyldestgørende grund«til arbejdsophør

Spørgsmålet om»fyldestgørende grund«til arbejdsophør Spørgsmålet om»fyldestgørende grund«til arbejdsophør Udtalt kritik over for ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen i anledning af nævnets besvarelse af en anmodning fra en arbejdsløshedskasses advokat

Læs mere

Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse

Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse Indledning I bekendtgørelse nr. xx af xx er der fastsat regler om brug af sanktion efter 65 a, stk. 7, 85 e, stk. 5, 87,

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse I anledning af nægtelse af visum til herboende konventionsflygtnings forlovede udtalt, at konventionsflygtninge her

Læs mere

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en invalidepensionsansøgning gav på flere punkter anledning til kritik. FOB nr. 80.727 Henstillet, at behandlingen

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at kritisere, at direktoratet for udlændinge og justitsministeriet på grundlag af de da foreliggende omstændigheder

Læs mere