MaxBank En analyse af arkitektur og ledelsesrationalitet i moderne bankpraksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MaxBank En analyse af arkitektur og ledelsesrationalitet i moderne bankpraksis"

Transkript

1 Kandidatafhandling MaxBank Enanalyseafarkitekturogledelsesrationalitetimoderne bankpraksis Afhandlingensengelsketitel: MaxBank Ananalysisoforganizationalarchitectureinperspectiveofcontemporary managementrationality. Forfatter:RasmusMeulengrachtThommesen. Forfatter:LennartBobFongyllen. Studium:Cand.Merc.(Fil) Vejleder:OleThyssen Antalanslag: Afleveringsdato:31/5/2010 Underskrift: 1

2 Indholdsfortegnelse ABSTRACT... 4 INDLEDNING... 5 PRÆSENTATIONAFMAXBANK... 7 HISTORISKOVERSIGT... 9 PROBLEMATISERING...11 PROBLEMFORMULERING...13 UNDERSPØRGSMÅL AFGRÆNSNING...14 KAPITELI:VORESTILGANG...16 FORSTÅELSE...16 VORESFORFORSTÅELSE...17 UDSNITAFANALYTISKMATERIALE...19 EMPIRISKINDSAMLING...21 INTERVIEWENE KAPITELII:VORESBLIKOGANALYSESTRATEGI...24 RUMOGSUBJEKTIVERING...25 OVERBLIKOGPERSPEKTIV...28 REFLEKSIONOVERTEORI...30 KAPITELIII:VENSKABOGRATIONALITET...33 ORGANISATORISKOGKONCEPTMÆSSIGINDSIGT...33 LEDELSEOGRATIONALITET...34 MAGTOGLEDELSE DET ØKONOMISKEVENSKAB...40 INDBLIKIPRAKSIS...48 SKEMATISERINGAFMAXBANK...50 DIAGRAMMETSOMIDEALPRAKSIS MAXBANK PERCEPTIONOGOMVERDEN...53 PROGRAMMETSOMUDFØRELSEAFIDEALPRAKSIS ØKONOMISKVENSKAB DISPOSITIVET RATIONALITETSFELT...61 VURDERINGAF ØKONOMISKVENSKAB SOMRATIONALITETSFELT...62 DISKUSSION...64 KAPITELIV:PERSPEKTIVOGHANDLERUM...66 ORGANISATORISKPERSPEKTIVERINGAFLEDELSEOGSTYRINGSMEKANISMER...66 DETSOCIALESOMTEKNOLOGIER ANALYTISKTILGANG

3 ANALYSEAFTEKNOLOGIERNE ROLLERIMAXBANK...73 SELVLEDELSE...74 ØKONOMIOGEVALUERING...77 VÆRDIER...79 COACHING...80 MUS UDVIKLINGSSAMTALERIMEDARBEJDERREGI...83 UDVIKLINGAFKOMPETENCER...85 DISKUSSION...86 KAPITELV:CAFÉMILJØETOGRUMAMALYSE...89 ARKITEKTUROGTERRITORIUM...89 RUMMET...94 OBSERVATIONAFHANDLERUM RUMMETSBETYDNING...96 VIRKEMIDLERIDEARKITEKTONISKERAMMER...98 ANALYSEAFRUMMET VIRKEMIDLERIARKITEKTUREN INDRETNINGOGFORVENTNING INDLEVELSEOGVIRKNING STRUKTUR INTERMEZZO LEDELSEVS.MEDARBEJDERE FORSKYDNING PROBLEMATIK POSITIONEROGHANDLING PRAKSISSER HANDLINGSRATIONALER MAXBANK SUBJEKTPOSITIONER DISKUSSION KAPITELVI:AFSLUTNING KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE

4 Abstract ThisdissertationfocusesonMaxBank,aminorregionalbankoperatinglocallyin southernsealand.fromcustomer sperspectivethebankinglandscapeis characterisedbyhomogenous,substitutableproductsandcomparableservice.facing highcompetitionwithinthebankingsectorandsearchingforawaytostandabove theircompetitors,maxbankaimedforaperceivedsuperiorcustomervalue propositionbyconcentratingmoreonservicedesign.theyreplacedtheirtraditional interiorbankdecordesignwithacaféstoreconcepttocreateahighly distinctive, friendlyatmosphere.thisprovidedthefoundationforanintimaterelationshipwith thecustomers,whichtheycalled economicfriendship.buttheglobalfinancial turmoilhasledtocontinuouseffortstocutcostsandmaxbankneededtoreassess, whethertheyshouldphaseoutordeveloptheirconceptfurther.thisiswhywe conductanexaminationofwhichpossibilitiesandlimitationstheconcepthasforthe organization.wediscusswhatitmeanstopracticean economicfriendship,and whichrelevancethethecaféstoreconcepthas.ouranalysiswillfocusonhowthis conceptunfoldswithinthepresentrationalityofmanagementinmaxbank. WeapplyFoucault sperspectiveonpowerandsubjectivity,whichsuggeststhat interpersonalrelationsandthesurroundingscreaterolesandspaceforthepeoplein MaxBank.WhileFoucaultprovidesinsightintoMaxBank spractices,weuse Luhmann ssystemstheorytocreateageneralviewoverthedifferentperspectives andrationalitiesofactionthatappear.ouranalysisshowsthatseveralapproachesof the economicfriendship arepossible,andthatthesuccesscriteriadependonthe individualperspective. Thatmeansthatthemanagement,employeesandcustomershaveadifferent understandingofthemeaningoftheconcept.wefindthistobeproblematicifthe organizationwantstodevelopthecurrentpracticefurther. TheconcludingremarksdiscusshowMaxBankshouldlookuponitspracticefrom differentperspectivesinordertoexpandtheirpresentconceptualhorizon.by involvingtheperspectivesoftheemployeesandcustomers,thepotentialfor observingsomethingnewcouldemergeandconstituteagreaterbenefitofthe conceptforthebettergoodoftheorganization. 4

5 Indledning Atøkonomiogindividernærtbeslægteterengennemgåendetankegang,dersiden det18.århundredeharprægetdenvesterlandskesamfundsmodelogdermedskabt grundlagfortankenomdet økonomiskemenneske 1.Opigennemindustrialiseringen ogviderepostindustrielthardenneintimerelationenstadigvoksendebetydningfor, hvadoghvordanøkonomitænkesogsættesiforbindelsemedorganisationensevne tilattænkekreativtogderigennemskabegrobundforeksistens. Inddragelsenaføkonomiskrationaletænkningsomudtrykforindividets handlingsmønstreerderforblevetetorganisatoriskudgangspunkt,nårmedarbejdere skalmoduleresogstimuleres,sådepåbedstesymbiotiskvisindgårsometmateriel, derkanfastholdeogudvikleorganisationensbestemmelser. 2 Detharsamtidigskabtenspecielformforledelses ogstyringsrationalitet,hvor utalligemetodertilstørresamhørighedmellemindividogorganisationintegreresog praktiseres 3.Enandenvigtigbetragtning,nårorganisationenskalplaceresogfindesig tilrettepådenmarkedsøkonomiskscene,bliver,hvordanforbrugerenforholdersigtil produktet,dersælges.påsammemådesomdenansattebliverinddragetistørregrad iorganisationenkommerkundenderforogsåicentrum,nårderskalskabesen tættererelationtilvaren.derforbliverforbindelsenimellemproduktogkonsumenti moderneøkonomisktænkningihøjeregradetforhold,hvorvarensfysiskegenstand ikkeladersigbegrænseafreelværdi,menhvoriscenesættelsenogomgivelserne,i kraftaforganisationensbestemmelser,tildelervarenenekstraværdi,sådet appellerertilkundensønskeogdrømmeherom. Passagerneerhandlensliderligegade,meddetformålatvækkebegæret. Fordisafterneidennegadeikkestiger,vokservarerneveddenskanterogindgårfantastiske forbindelsersomvævetiensvulst. 4 Atvarenintimtsammenflettersigmeddeomgivelser,hvordehandles,ogdermed betragtessometforlængendestimulansapparatur,nårkundensbegærskalvækkes,er ikkeetoversetpotentialeimoderneforretningsførelse. 1Wallerstein,2004:22 2Hjort,2005:389 3Tangkjær,2005:97 4Bejamin,2007:55 5

6 Igennemflereteoretiskeogempiriskestudierhardetladetsigvidereudvikleog indgårnusomethøjtprioriteretelement,nårorganisationerskalbestemme omgivelserneforderesprodukter 5. Eninteressantbetragtningidennesammenhængfremkommer,nårenellers normalvismegettraditionsbundensektorsombankbranchenbevægersigindidenne udvikling.herhenledestankernesædvanligvispåseriøsitetogøkonomiskrationale tænkning,hvoroplevelseogforventningtilprodukterikkenormaltforbindesmed sådanenvirksomhed,damaniudgangspunktetskullemene,atdetkunvar bundlinjenhoskundeogorganisation,dervarfokus. Mengrundetdendigitaletidsalder,vibefinderosi,hvordeflestebankkunderkan ordnederesforretningerforancomputerenogdervedikkehardetstorepersonlige forholdtilderesbank,erkonkurrencenblevintensiveret.derforerflerebanker begyndtatindrettesigalternativtogderigennemtilbydeennuanceretmådeatindgåi relationtilbankenforatskabeetstørretilhørsforholdmellemkundeogbank. Mangeforskelligekulisserfindesanvendelige,nårscenenskalbestemmes,somfor eksempelattrækkecaféenogdagligstuenindibanken,hvilketmanharforsøgtsig medienlilleregionalbankpåsydsjælland. Dagligstuenintegreretienmodernebankvirksomhedkanvirkesometspændende tiltag,menhvadbliverkonsekvenserne,nårbefolkningenharsåetmistillidensfrøi denellerssåstålfasteøkonomiskerationalitetsbaghave,oghelesektorenpludselig bliverstilletansvarligforenverdensomspændendekrise,dersomringeivandet spredersigogberørermangevirksomhederogprivatepersoner. EnsådanproblematikharmanifesteretsigivoresvalgtecaseMaxBank,ogvivililyset afkrisesituationenredegørefor,hvaddetharafbetydning,nårmanprofilerersig igennemenmoderneogintimindretning. Vipræsentereridetfølgendeafsnitvorescase,organisationenMaxBank,hvorden finansiellekriseharhaftstorbetydningfor,ommantilstadighedkaneksisteresom bank. 5Granm.fl.,2004:11 6

7 PræsentationafMaxBank Nårmansomenmindrebankiensektorprægetafmangetilsyneladendehomogene serviceydelserogtilbudsamtenmassivkonkurrenceblandtsamtligeaktører, hvordanfindermansåbelægforberettigelseogsubsistens? SvaretblevforMaxBankenanderledestilgangtildetatdrivebankvirksomhed,og medfokuspåservicedesignkommanidengradtilatståstærk.medenindretning, somafspejlerbankensværdierpåeninnovativogmodernemåde,harmanbevidst valgtathivekomponenterogkompetentefolkindfraflerebrancherforatskabedet bedsteresultatidereskonceptuelleudformning 6.Designerensrollevarherklart determinerendefor,hvordanmanopnåedenyeoganderledesperspektiverpåde problemløsninger,derskullefremstilles.forvandlingenfratraditionelbanktil innovativbankblevderfortilimplementeringenafetcafémiljø,somdetmest bærendeudtryk.manvalgteheratfravælgedenklassiskebankskranketilfordelfor cafébordeogsofamiljøerforatunderbyggedenmodernefremtoning: Tiltrodsforatcafé konceptetpåsinvisvarmedtilatskabeenheltnyformformaxbank,såer caféensamtidigbareenforlængelseafogetudtrykforbankensværdieroghistorie. Viharaltidværetanderledes,ogvigørtingeneanderledes. Derforvarcafé konceptetengodogtroværdigmoderniseringafbanken. 7 Godserviceeretmust,lyderdenklarerøstfrabankensledelse,ogmedcaféener rammenforetintensiveretkundeforholdogserviceniveaurealiseret,hvordenye omgivelserskalgivekunderneetåndehulihverdagen,nårdebefindersigide moderneomgivelser.manlæggeroptil,atkundernuskalhavemulighedenforathave flereforehavenderibankenandetendatdrøfteøkonomi,hvorforogsådentid,som denenkeltekundebrugeribanken,gerneskulleforlængessometleditankenomat skabeetmerepersonligtforholdtilkunden. Caféenskalnemligdannerammenogpotentialetfor,hvadbankenbetegnersomet økonomiskvenskab,hvorkontaktenkundeogrådgiverimellemmanifesteres igennemtætterelationer,enmerehyppigkontaktogenmegetuformelomgangstone tilgavnforbeggeparter 8. 6DanskDesignCenterCase,s.3 7DanskDesignCenterCase,s.3 8DanskDesignCenterCase,s.4 7

8 Nytdesigngivernyemuligheder Fornyelsenafrummetharredefineretdetbevægelsesrum,somkundernetidligere havde,ogsamtidighvadmankanforetagesigiomgivelserneogdervedgivetmere frirum.hierarkiskestrukturerogzonererogsåforsvundetidetnyemiljø,hvorman herefterstræberligeværdighedmellemkundeogrådgiver: MaxBankscaféindretningsenderetsignalomenåbenogafslappetvirksomhed,derharvægt påserviceogdialogiøjenhøjde.desudentilbydercaféindretningenfleksibilitet,fordiborde,stole ogrumadskillereerletteogflytbare.denneindretninggivermulighedforbevægelseog personligtvalg.maxbanksindretningeretgodteksempelpåetbrugerorienteret servicedesign. 9 9DanskDesignCenterCase,s.4 8

9 Dethandleromhjemlighed,lyderdetfraMaxBank,ogderforharmanforsøgtat placeredagligstuenmidtidetoffentligerum,såmankantilbydekundernetryggeog roligerammer,hvilketeretgodtsupplementtildet økonomiskevenskab,hvorman netopfordrer,atderskalsnakkesprivatepengeanliggenderidennesfære. Mendenneradikaleændringskyldesogsådetforhold,sombefolkningengenerelthar tilbanken,hvordeflesteforretningerkanordnesovernettet,ogderforharmangjort sigekstraumageforatydegodoginnovativserviceikampenomkundernesreelle tilstedeværelseibanken: hjemlighedermedtilatgivekundenettilhørsforholdtil banken.. 10 Frabankenssideliggerderetbevidstelementidennestrategi,ogmanharværet opmærksompådetteaspektiheleprocessenforatgarantere,atdet,man kommunikerergennemindretningen,ogsåerdeværdier,somorganisationengerne vilidentificeresmed. MaxBankhardoggennemgåetenlangudvikling,førdekomfremtildennemådeat driveforretningpå,ogderforvilvikortgiveenoversigtover,hvordanmanhar ændretsiggennemtidenogmarkerevigtigeårstalmedtilhørendekommentarer. Detskullegernegivelidtmereforståelseforbankenogsamtidigenidéom,hvadder forudenindretningogkonceptellerserforegået. Historiskoversigt MaxBankharikkealtidgåetunderdettenavnmenstartedeudsom Haandværkerbanken,derblevetablerettilbagei1901,ogerdermedenaflandets ældstepengeinstitutter 11.Virksomhedenskiftedeførsti2004/05navntilMaxBank. I2001lanceredeorganisationenstrategiplanen NyTid,somhavdetilformålatgive bankenenmarkedsposition,hvorfokusblev,hvordanmankunneskabeentættere relationimellembankogkunde.isammeforbindelsepræsenteredebankenidéenom det økonomiskevenskab.iåret2004bliverdenførsteintegreredecaféindretning tagetibrug,hvilketskeriforbindelsemedåbningenafennyfilialivordingborg 12. IMaj2006besøgerviMaxBankforførstegangiforbindelsemedudarbejdelsenaf 2.årsprojektetpåHa(fil)studiet,hvorcityafdelingensomdenvalgtecasemed beliggenhedinæstvedkunharkørtmedkonceptetiethalvtår. 10DanskDesignCenter,s.5 11https://www.mybanker.biz/?nid=10&pinfo= /5/10 12www.maxbank.dk10/5/10 9

10 MaxBankåbnedeifebruar2007nyfilialiÅrhus,hvordenneafdelingkomtilatbære betegnelsen Bank Butik.Formåletmedfilialenblev,atafprøvecafékoncepteti Danmarkstætbefolkedeområder,daåbningerafbankbutikkeriflerestørrebyervar påtegnebrættet. Bank butikkeniårhusblevpådennemådeetpilotprojektderskulleundersøge,om MaxBanksnyestrategikunneføresudivirkeligheden 13. ISeptember2007afskedigesMaxBanksadministrerendedirektørAlanWeirup,og afskedigelsenkanhaveenaftobegrundelser:entenerdenbleveteksekveretpå baggrundafuoverensstemmelsermellembestyrelsenogweirupangåendemaxbanks reklamebudget,somweirupmenteskulleudilicitation,hvorimodbestyrelsen insisteredepå,atbudgettettilstadighedskulleplaceresinæstformandens reklamebureaucoming/1.denandenbegrundelsebyggerpåuoverensstemmelser mellembestyrelsenogweirupangåendemaxbanksfremadrettedestrategi 14. HenrikLundansættesd.1.august2008somMaxBanksnyeadministrerende direktør 15,ogindtildaharorganisationenfungeretuden. GrundetdårligøkonomilukkerBank butikkeniårhusden28.oktober2008,og ledelsenimaxbankudtaler,atdeifremtidenvilfokuserepånærområdetpå Sydsjælland 16.IforbindelsemeddedårligekonjunktureroffentliggjordeMaxBankat de,grundetdårligtårsregnskab,villeafskedigehvertiendeansatteihele organisationen 17. Iapril2009åbnedeMaxBanknythovedsædevedhavnefronteniNæstved (Aquahuset).Hoveddomiciletblevafoffentlighedenmødtmedmangekritiske anfægtelserangåendebygningensarkitektoniskefremtræden. Ydermereblevtidspunktetforåbningenkritiseret,dadetsketeikølvandetpåden finansiellekrise,hvormaxbankvarigangmeddenomfattendefyringsrunde. MaxBankforklaredesigmed,atbyggerietblevigangsatførdetreelleoverblikover krisensomfangblevenrealitet http://www.globalinvestorchallenge.com/news/story.aspx?id= /5/10 14http://borsen.dk/investor/nyhed/149694/11/5/10 15http://www.business.dk/finans/henrik lund ny adm. direktoer i max bank11/5/10 16http://epn.dk/brancher/finans/bank/article ece13/5/10 17http://www.dr.dk/Regioner/Sjaelland/Nyheder/Naestved/2008/10/28/ htm13/5/10 18bpI:2 10

11 VibesøgercityafdelingeniNæstvedigenivinteren2009ogforåret2010iforbindelse medindsamlingafempiritilvoresspecialeafhandlingpåcand.merc.(fil). Dennehistoriskeoversigthartilformålatgivelæserenetindbliki,hvilke toneangivendebegivenheder,derharfundetstediorganisationenmaxbank. Pådennemådemenervi,atvoresanalyseobjektmåoptrædemerenærværendei viderelæsning.detmåunderstreges,atviikkefølgeroppåallepunkterivores analyse,hvorforderherertaleometoplysendeindblik. Meddetudgangspunktvilvinumerepræcistkonkretisere,hvilkeaspekterderligger tilgrundfordenneafhandlingsproblemstillinger. Problematisering Viharetkoncept,hvormankørerAudi,ogsåkanduikkefålovtilatbetaleforenSkoda. 19 Sådanlyderdet,nårfilialdirektørBirgerAndersen(BA)skalbetegne,hvilken betydningcafémiljøetogdet økonomiskevenskab harfordetprodukt,mansælgertil sinekunder.detkosterlidtmereatpraktisere,menudbyttetskullesåogsågerne værederefter.tiltroentilkoncepteterstorogharsidendetsopstartværeten gennemsyretdelaforganisationensvision,mengrundetdenøkonomiskekriseerman imaxbankbegyndtatstillespørgsmålstegnvedegenforretningsførelse. BAudtaler: Viharikkebarefåetridserilakken,menbulerikarrosseriet 20. Evalueringerafkonceptogpraksiserderforblevetdetudgangspunkt,manhar forsøgtatnavigereefteriefterstræbelsernepåatskabeetbæredygtigtfundamentfor organisationensholdbarhedifremtiden.atkoncepteterholdbarhavdeden umiddelbarerefleksionoveregenpraksisogsåvist,daledelsensoverbevisninglyder, at: Demderikkegørnogetanderledesdevilbukkeunder,ogharikkefattet,hvaddethergår udpå 21.Derforharmanvalgtatbibeholdekonceptetogfokuserepåmulighedernei det: Såkonceptetmeddet økonomiskevenskab (..)detvilvi,ogjegvilnokværemerefristettil atsige,atvikunnefindepåatudvide 22.Ledelsenshardogikkekunnetfrembringeidéer tileventuelletiltag,ogkombineretmedbankensøkonomiskesituationharmanderfor 19bpII:7 20bpI:5 21TelefonsamtalemedBirger(Denneerikkeoptagetogderforhellerikketransskriberet) 22bpI:11 11

12 udarbejdetdetnyearbejdsslogan ikkemere,menbedre,hvormanfokusererpå optimeringafeksisterendepraksis.herharmanikkepræciseretetnærmere strategiskindhold,daman,somhr chefkarinsassudtrykkerdet,befindersigien vadestedsposition 23 udenenspecifikstrategi. Foratladesiginspirereharmaninddrageteksternkonsulentassistance,somi udgangspunktetharbekræftetmaxbankstiltrotilegetkonceptuelleudtryk,dogmed dentilføjelse,atmanskalværeistandtilat lyttehøjere 24. Grundetdenneberedvillighedtilnyeinputharmanpåsammevisindvilligetiet samarbejdemedosspecialestuderende,davisomudefrakommendemåanlæggeet differentieretsynpåkonceptet,ogsombaudtrykkerdet: ( )Såsynesjegdeterbedremeddetsomjegfårvedatsamarbejdemedjerietprojekt,ogse, hvaddetersomiopleverfremforhvaddetersomjeggernevilhaveatioplever. 25. ForatimødekommeBirgerAndersensønskemenervi,atdetbliveraktueltattrædeet skridttilbageogspørge: Hvadvildetegentligtsigeatvære økonomiskevenner,og erdetoverhovedetmuligtattaleomsådanenformforvenskab,ogisåfaldhvad betyderdetformaxbank? Herbliverdetsamtidigessentieltatsenærmerepåcafémiljøet,dadetskalskabede rigtigerammerforudfoldelsenaf venskabet,ogdermedisammenspilskabeden velvillighedfrakundernessidetilatbetaleekstraforbankprodukterne.derformåvi sepå,hvordandennerammefungereriforholdtilmaxbankspraksis. Foratskabeenindgangsvinkeltil,hvordanvikanproblematiserepåheledette område,tagerviudgangspunkiledelsensegenformulering,dadetbeskrivermeget præcist,hvilkenforventningledelsenhartilhelekonceptet: VivilhaveatkunderneskalværegladeforMaxBank.Ikkenødvendigvis,atdekunergladefor rådgiveren,detersådanheleelementet,menmankanikketagefra,atmanhurtigtbliverglad forsinrådgiverogderefterblivergladforbanken,detkanjegikkeudelukke,menjegvildreje det,såmanergladforbankenførst SamtaleogrundvisningmedKarinSass(Denneerikkeoptagetoghellerikketransskriberet) 24bpII:19(Deterinstituttetforfremtidsforskning,somharværetmedtilatfremstillekonceptetog hovedpersonenidenneforbindelse,anneskarenielsenharefterfølgendestartetsitegetfirma,hvorde igenharværetindeogvurderekonceptet.) 25bpII:10 26bpII:9 12

13 Når venskabet erudgangspunktetfordet,mangernevilforbedre,ogsamtidiget ledelsesmæssigtaspekt,derkræveropsyn,bliverdetderforaktueltatsenærmerepå, hvordanledelseogmedarbejderedefinererogdermedforholdersigtildereskoncept cafémiljøetogdet økonomiskevenskab,samthvordandetudspillersigipraksisi relationtilkunderne. Dervisersigaltsåflerepunkter,somerinteressanteatanalyserenærmerepåi forbindelsemedvoresundersøgelserafkonceptogstrategi,hvilketlederosfremtil voresproblemformulering: Problemformulering Hvilkenbetydningharcafémiljøetogdet økonomiskevenskab formaxbank,og hvilkemulighedersamtbegrænsningerindebærerdet? Underspørgsmål ForatskabeetindblikivoreskommendeanalyseafMaxBankharvisom navigationsapparaturidenneforbindelseudarbejdettreuddybendespørgsmål,som skalværebehjælpeligeibesvarelsenafvoresproblemformulering: 1. Hvilkenrationalitetkommertiludtrykgennembrugenafdet økonomiske venskab? 2. HvilkenbetydninghardengældendeledelsesrationalitetforMaxBanks praksis? 3. Hvilkenindvirkningharcafémiljøetpåudførelsenafdet økonomiske venskab ikraftafgældendepraksis? Tilhvertafdeovenståendespørgsmålharvitilknyttetetspecifiktkapiteli afhandlingen,derikronologiskrækkefølgefokusererpåbesvarelsenafdeenkelte problemstillinger.vigørheropmærksompå,atdeovervejelser,vikommerfremtili detførsteproblemfelt,blivervidereførtsomudgangspunktfordetnæste fokusområdeogsåfremdeles.afslutningsvisskaldettedannefundamentfor besvarelsenafvoresproblemformulering. 13

14 Afgrænsning VoresmådeatpercipereMaxBankogdereskoncepttagersitudspringienanti essentialistisk optik.detbevirker,atorganisationenherbestårafkommunikation, hvilketbetyder,atdet,derhartilhørsforholdtilbanken,vedrørerden kommunikation,dereromkringdensamtdet,dervælgesatbesluttesherom 27. Derforeksistererderikkeumiddelbartivorestilgangenbegrænsningaf,hvadder kansigesatværemaxbankellerej,menafspejlesafdem,somharnogetatsige omkringden,somidettetilfældeprimærterledelse,ansatteogkunder. Medantagelsenomkringenorganisation,sombeståendeafkommunikation,tildelesvi hermedetmereflydendeperspektiv,hvorbankenogdenstilhørendemeningsrum kansigesatværeunderkonstantforandring. 28 Meddesæregnerammer,sombankenanvenderideresforretningsmodus, differentiererdensigradikaltfradet,mantypiskforbindermedenbank,hvorforvi finderdetoplagtatsætteekstrafokuspådearkitektoniskerammerisammenspilmed venskabet ogaltsådenkommunikation,derherherskerihenholdtilbanken 29. AlkommunikationomkringMaxBankvedrørerderestilhørsforholdiNæstved,hvilket betyder,atderescityafdelingkommertilatdanneudgangspunktforvoresanalyse. Denprimærefokusforvoresafhandlingbliverdet økonomiskevenskab og cafémiljøet,dadeterher,vifinderbankensegenproblematiseringogaltsåderes hvorfra såatsige,hvorigennemdepercipererogtænkersigselvsomorganisation. Nårvivælgerdisseomdrejningspunktersomiagttagelse,medførerdetisamme bevægelse,atvoresblikkonstrueres,såviikkeharmulighedforatsepå,hvordan individerformesiandresituationerogalternativepositionerimaxbanksspatiale sfære.vivælgerherbevidstatsebortfradendelafderumligeforholdimaxbank, somikketilhørercaféen,hvilketertoaflukkedekontorerbagestirummet. Vibeskæftigerosaltsåbådemedhandlingsrationalerogmaterielleinstallationer, hvorforviserpådefysiskerammersometrumafmening,hvormanindtræderien specifiksocialsfæremedmønstreforbådehandlingogdialog,hvilketbestemmesafde rumligeforventninger Luhmann,2003:52 28Andersen,1999:14 29Tygstrup,2006:175 30JørgensenogPhilips,2005:22 14

15 AfhandlingenharikketilopgaveatdømmemoraliseredeomkringMaxBankskoncept, menderimodfokuserervipå,hvilkemulighederogbegrænsningerkonceptetharfor derespraksis. 15

16 KapitelI:Vorestilgang Forståelse Det,atviharværetiMaxBankfør,bevirker,atviharenforudindtagetindsigti organisationensudformning,hvilketvillekunneklassificeressomfordomme,hvorfor vimåfåvoresudgangspunktverificeretsomfundamentfornyforståelse,hvisdetskal væreproduktivt.derforbenytterviosafhansgeorggadamershermeneutiske forståelse,hvornetoptidligereerfaringerkandannegrundlagfornyvidenindenfor sammeområderogikkeskalsessomennegativfaktor,forudsatatmanerindstillet påatrykkevedsinforståelseshorisont. Medhermeneutikkensommetodetilforståelseogderafindsigtgældersomden grundlæggendemaksime: atvikunkanforståmeningenveddelevedatsepåhelhedenog kunfåindsigtihelhedenvedatsepådeenkeltedele,derskaberhelheden. 31 Detfrembringerdenspecifikkeformuleringfordet,derkaldesden hermeneutiske cirkel 32.Herfortolkermansomsubjektpåhenholdsvisdeleneoghelheden,hvor delenebestemmesafhelhedenssamledebetydning,somigenkuneksistererikraftaf deenkeltemeningsdele.denneproceskontinuerer,indtildeenkeltedelegiveren meningsrelationfordenoverordnedehelhedudenkontradiktioner altsånåralledele passerindidetstørrebillede.herunderlæggesvienskarpdistinktionmellemsubjekt ogobjekt,hvorformanidennekontekstbevarerentropå,atmankanbehandle eksempelvistekstensindholdrentobjektivtihenholdtiletnaturvidenskabeligtideal altsåsomubetingetsandviden 33.Gadamerindtagerenalternativpositiontil erfaring,hvoretyderstessentieltbegrebforosherbliverbegrebetforforståelse 34. ÅrsagenskalfindesudfraGadamersoverbevisningom,atalforståelseisitvæsener fordomsfuldt 35,hvorforvihellerikkekantaleomabsolutvidensomidengenerelle hermeneutiskeoverbevisning.derforbliverforståelseenhorisont,derheletiden rykkersig,ogderafliggerderetforanderlighedsaspektiforforståelsen Nygaard,2005:75 32Nygaard,2005:76 33Nygaard,2005:77 34Gadamer,2004:255 35Gadamer,2004:257 36Gadamer,2004:

17 Denfungererderforproduktivtogikkerestriktivtsomengængsfordomeller stereotypbetragtningomkringetområdeellerpersoner 37. Vikannemligikkefrasigeosatanvendeettidligereudgangspunkt,nårvivilhave konstrueretetnytperspektivpåengenstand,somviiforvejenharenidéom 38. Forståelsekræverinteresse,ogmanmåværeindstilletpåatlærenogetnyt,hvisman viludvidesitperspektiv: Kunnogetandetognogetnytkangivedenderbesiddererfaring,nyerfaring.Såledesharden erfarendebevidsthedforetagetenvending,nemligmodsigselv.denerfarendeerblevetbevidst omsinerfaring hanerenerfarenperson.hanharerhvervetennyhorisont,indenforhvilken nogetkanbliveerfaringforham 39. Derforvenderviblikketmodvorestidligereerfaringermedbankenforatrevurdere voresperspektivogantagelser,hvordetervoresforhåbning,atbankenilysetaf denneafhandlingkanfrembringesammeeffektogmåskerentfaktisksesigselvi relationtilvoresperspektivogmeddenneindsigtrykkevedderes forståelseshorisont.videnindebærernetopattænkemuligheder,hvormanikkesøger sitegetstandpunktmenistedetbevægersigmodetfælles,ogikkeforbliverhvem manvar 40. Meddetitankernevilviiunderståendeafsnitkonkretisere,hvadvoresforforståelse byggerpå,oghvilkenbetydningdetharforvoresafhandling. VoresForforståelse Innovativbankførelse kaldtevidenmåde,sommaxbankbaseredesit forretningsgrundlagpåsidst,ogdetvardetåbnekontorlandskabsamthvilke konsekvenser,dethavdeformedarbejderne,derstartedevorestilgangtil organisationen.vorestidligereindblikimaxbankblevførstkreeretgennemen kulturanalyse,dadetvarvorestese,atmedetsådankoncept caféenidetåbne kontorlandskaboganvendelsenafdet økonomiskevenskab måtteværegrobund 37Nygaard,2005:78 38Nygaard,2005:80 39Gadamer,2004:336 40Gadamer,2004:359 17

18 foratskabeensammensmeltningafdenprivateogarbejdsrelateredesfære,nårman skulleværevennermedkunderne. Vikonkluderede,atmanprøvedeatskabeetfællesskabafformat,ogatdenenkelte ansatteskullehaveetnærtforholdtilbankenforatladeindividetssfæreblive substitueretmedbankensukonditioneredetilhørsforhold. Teambuilding,overlevelsestureogdiversefællesarrangementer,primærtafholdti bankensrammer,varendelafdendagligeopmuntringtilkonstitueringafdette fundament,hvilketvigjordetiludgangspunktforkonklusionenomkringetnært forholdtilbanken. Foratunderbyggedennetesefokuseredevipåanerkendelse,hvorviorienteredeos efterforholdetimellemmedarbejdereogledelse.herfandtviudaf,atansattei MaxBankgenereltføltesiganerkendteiudførelsenafarbejdsopgaver,mendervar dogfåundtagelser,hvormedarbejderefølteatderesarbejdsfunktionikkeblevtaget alvorligt.detskyldes,atderutinemæssigemedarbejderudviklingssamtaler(mus) ikkeblevefterlevetioverensstemmelsemedbestemmelserne.sometledidenne analysefandtvidetydermereinteressantatundersøge,hvordanmedarbejderne forholdtesigtilbrugenafdet økonomiskevenskab,ogherafhvilkenformfor ansvarsfølelsedetskabtehosdenenkeltemedarbejder. Voresdaværendefokuspåledelsesstil,åbnekontorlandskaber,dialogog udformningenafdet økonomiskevenskab vargennemgåendeikkesærligpositiv,og denvalgteogappliceredeteoriogderafblikunderstøttededetperspektiv,at medarbejderenikkekunnehåndteresådanenpraksis,hvilketvarproblematisk. Dervedikkesagt,atviikkesåpotentialeidetkoncept,somMaxBankhavdeindført, menatdetkunneforventes,athavenoglenegativeindvirkningerpåsigt,hvilkeikke kunnepåpegesogeksamineresyderligere,førdehavdeanvendtdetienlængere periode,hvilketnetoperderfor,viervendttilbage. Viproklameredeivoreskonklusion,atviikkemente,atbankenvillekunneoverleve enkrisetid.årsagenvar,atdereskoncept,specieltikraftafdetnæreforhold,som kundernevillefåtilderesrådgiveregennemdet økonomiskevenskab,erafhængigaf ikkeatskullenedskære,damandervedkunnemistesinekunderelationer. Vivarendvidereafdenholdning,atdetmedatdrivebankiencafénokvilleblive skåretvækienlavkonjunktur. 18

19 Udsnitafanalytiskmateriale Nupræsenteresvoresdataindsamling,medudgangspunkti2spørgeskemaer,dade liggertilgrundforendelafvoresanalytiskematerialeogkonklusioner. Herskabervietoverblik,dertilkendegiver,hvorfraoghvordanvifikdenindsigt,vi haranalyseretigennem. Resultaternevilblivepræsenteretenkeltvistogefterfølgendeforklaretpåsammevis. Udoverspørgeskemaerbestodvoresempiritilbagei2006afenrækkeinterviewmed henholdsvismedarbejdereogledelse. Debliverikkepræsenterether,daviikkefinderdetrelevant. Hvemfølerdudigmestansvarsfuldoverfor? Prioriter1 4,hvor1ermestog4ermindst. Spørgeskema: Dig selv Kollegerne Banken Kunderne X X X X X X X 1 2 Tabel2:Specificeretsvarrækkeprspørgeskema.Xindikererubesvaret. 41 Ovenståendedataviser,hvordanmaniretrospektframedarbejdernessidesåsig mereknyttedetilkundernefremforbanken,hvilketivoreskontekstharskabt grobundforrefleksion,nårvivilkonkretisere,hvadvikanforståomkringdet økonomiskevenskab (seside39) 42. Enandenpointe,somharskabtrefleksioniforbindelsemeddenneafhandling,er, hvordanafmærkningerneispørgeskemaernevarmegetalsidigtplaceret,hvilketkan betyde,atdengivendeledelsesrationalitetiforholdtilkonceptetkanstillestildebat, dadeniudgangspunktetikkeharformåetatskabeetsamletudgangspunktfor, 41Projektfra Fremoverskrivessåledes(39)Virefererhertildensidehvorafsnittetomkringdetrelevanteemne starter. 19

20 20 hvordanmedarbejderneskalorkestrerederesressourceriforholdtilde arbejdsrelateredesituationer. Vivilnurettefokusmoddendata,viindsamledeiforbindelsemedmedarbejdernes forholdtildetåbnekontorlandskab. Følerduatdenåbnekontorstilgiver: A B C D Bedrearbejdsmiljø: 11 Ringere arbejdsmiljø:0 Uændret:0 Vedikke:0 Bedre kundekontakt:8 Ringere kundekontakt:0 Uændret:2 Vedikke:1 Mindre stressniveau:0 Højere stressniveau:4 Uændret:5 Vedikke:2 Øget arbejdsindsats:5 Mindre arbejdsindsats:0 Uændret:6 Vedikke:0 Forøget produktivitet:3 Forringet produktivitet:3 Uændret:4 Vedikke:1 43 Somanvistvardetframedarbejdernessideoverordnetsetpositivtmed implementeringenafdeåbnekontorlandskaber,daalleadspurgtemente,atdetbetød etbedrearbejdsmiljø.påsammevismentemedarbejderne,atmiljøetskabteenbedre kundekontakt.fireudafelleveunderstregede,atmiljøetharskabtetforhøjet stressniveau,hvilketviigennemvidereanalyseogsåkonkluderede.dennepointeblev underbyggetigennemsamtalermedmedarbejderne,hvordeogsåbeskrev,hvordan kundernesfriebevægelsesmulighederirummetgjorde,atmanmerehyppigtblev afbrudtiudførelsenafarbejdsopgaver. IsamtalemedBAiforbindelsemednærværendeafhandlingtoghansomennaturlig deludgangspunkti,hvadvihavdekonkluderetretrospektivt.baunderstøttedevores pointeomkringstress,davimødtesmedhamigen,hvorafhanuddybedemed,atden nuværendesituationikkehavdeminimeretdetteproblemmendogvaropmærksom pådet.detbliverderforikkeenfokus,vitageropigenidenneafhandling,davi alleredeeropmærksommepådetogharandreinteresseområder. 43Tabellensammenfattersamtligesvar,ogbeskriverhvormangepersonerderharafmærketi henholdsvisa,b,cellerdfraprojekt2006

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL SPECIALET... 3 1.0 INDLEDNING...3 1.2 VORES BAGGRUND PÅ RUC...4 1.3 BAGGRUND FOR SPECIALETS PROBLEMFELT...5 1.4 PROBLEMFELT & PROBLEMFORMULERING...7 1.5 METODE...8

Læs mere

Søren Hvalsøe Wester Sørensen CPR. 270682-xxxx Stud.cand.merc.psyk. Copenhagen Business School

Søren Hvalsøe Wester Sørensen CPR. 270682-xxxx Stud.cand.merc.psyk. Copenhagen Business School Søren Hvalsøe Wester Sørensen CPR. 270682-xxxx Stud.cand.merc.psyk. Copenhagen Business School Facilitering af organisatorisk identitet i virksomheder med temporary workers KANDIDATAFHANDLING PÅ CAND.MERC.PSYK

Læs mere

Sammen hver for sig. En systemteoretisk analyse af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen. Kandidatafhandling Cand.soc.

Sammen hver for sig. En systemteoretisk analyse af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen. Kandidatafhandling Cand.soc. Sammen hver for sig En systemteoretisk analyse af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Kandidatafhandling Cand.soc.PKL CBS Rebecca Cabo Josefsen & Sofie Mark Vejleder: Holger Højlund

Læs mere

Amaru Barone Frederik Werlauff Samfundsvidenskabeligt basisstudium Hus 19.2 - RUC. Abstract

Amaru Barone Frederik Werlauff Samfundsvidenskabeligt basisstudium Hus 19.2 - RUC. Abstract Abstract The focus of our project aims at describing the impact of the prohibition of cannabis in Denmark. We have chosen to focus on the problem of, respectively, democratic implications and social consequences.

Læs mere

Stress, sygepleje og kvalitet

Stress, sygepleje og kvalitet Professionshøjskolen Metropol Anne Sygeplejerskeuddannelsen Hansen Højlund Professionshøjskolen Metropol Bachelorprojekt Stress, sygepleje og kvalitet - Stress, nursing care and quality of health care

Læs mere

SOCIAL KAPITAL OG ORGANISATORISK LÆRING I DALUMGRUPPEN, ODENSE KOMMUNE

SOCIAL KAPITAL OG ORGANISATORISK LÆRING I DALUMGRUPPEN, ODENSE KOMMUNE SOCIAL KAPITAL OG ORGANISATORISK LÆRING I DALUMGRUPPEN, ODENSE KOMMUNE PROJEKTRAPPORT 7. SEMESTER NAVN/UNDERSKRIFT Anne Britze Inger Nielsen Ib Herskind Søren Hardrup Kathrine Lykke Kirk Louise Bering

Læs mere

Forandringsoplevelser i Nykredit, MFAM

Forandringsoplevelser i Nykredit, MFAM Forandringsoplevelser i Nykredit, MFAM Læring og forandringsprocesser 18 December 2013 Aalborg Universitet København Side 1 af 118 Titelblad Kasper Moritz Nielsen, 20132190 Lindita Ljoki, 20131652 Mads

Læs mere

OM TAL OG EFFEKT I SOCIALT ARBEJDE

OM TAL OG EFFEKT I SOCIALT ARBEJDE OM TAL OG EFFEKT I SOCIALT ARBEJDE Et studie af Forandringskompasset på børne-og ungeområdet i Socialforvaltningen, Københavns Kommune SIGNE EMILIE BECH CHRISTENSEN Kandidatafhandling i Politisk Kommunikation

Læs mere

Sygemeldte kvinder med medicinsk uforklarede symptomer - En undersøgelse af sygedagpengesager i en gråzone

Sygemeldte kvinder med medicinsk uforklarede symptomer - En undersøgelse af sygedagpengesager i en gråzone Sygemeldte kvinder med medicinsk uforklarede symptomer - En undersøgelse af sygedagpengesager i en gråzone Integreret speciale i socialvidenskab & sundhedsfremme- og sundhedsstrategier Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abstract...5 1. En erkendelsesrejse...7 2. Analysestrategien: Anvendelsen af teori og metode...16

Indholdsfortegnelse Abstract...5 1. En erkendelsesrejse...7 2. Analysestrategien: Anvendelsen af teori og metode...16 Indholdsfortegnelse Abstract...5 1. En erkendelsesrejse...7 Samfundsmæssige forhold og kontrol... 8 Organisationsforhold og grænseløshed... 9 Arbejdslivet og grænserne for ledelse og selvledelse...12 2.

Læs mere

Styr din graviditet! EN ANALYSE AF EN (U)MULIG FORM FOR STYRING

Styr din graviditet! EN ANALYSE AF EN (U)MULIG FORM FOR STYRING Styr din graviditet! EN ANALYSE AF EN (U)MULIG FORM FOR STYRING Kandidatafhandling Copenhagen Business School Institut for ledelse, politik & filosofi cand.soc. / Politisk Kommunikation & Ledelse Vejleder:

Læs mere

1: INDLEDNING. Coaching i organisationen Når coachen også er leder

1: INDLEDNING. Coaching i organisationen Når coachen også er leder 1: INDLEDNING siger til sine disciple, at hvis de bare har den mindste tro, kan de sige til bjerget, at det skal flytte sig, og at det derefter vil adlyde [Det Nye Testamente, Matt. 17:20]. Tænkt i en

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2008/2009 Kaptajn H.H. Nielsen / GIS. 14. april 2009. Specialets titel

Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2008/2009 Kaptajn H.H. Nielsen / GIS. 14. april 2009. Specialets titel Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2008/2009 Kaptajn H.H. Nielsen / GIS 14. april 2009 ts titel Kompetenceudvikling i en operativ enhed i flyvevåbnet. Vejleder Katrine Nørgaard

Læs mere

En analyse af fattigdommens betydning for det gode liv i Danmark

En analyse af fattigdommens betydning for det gode liv i Danmark En analyse af fattigdommens betydning for det gode liv i Danmark Lasse Zangenberg Lollike Jannick Olsen Christian Kirkegaard Rasmussen Torben Florup Schytt-Nielsen Vejleder: Erik Gaden Roskilde Universitet

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter og specialer på: Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus, Global Studies A European Perspective

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

Individet i det senmoderne samfund

Individet i det senmoderne samfund Individet i det senmoderne samfund Antropologi vs. Systemteori Erkendelsens fremskridt betyder for samfundsvidenskaben, at der gøres fremskridt i erkendelsen af betingelserne for erkendelse. Pindsvinet

Læs mere

Paradoksale vilkår i tværfaglig kommunikation

Paradoksale vilkår i tværfaglig kommunikation Paradoksale vilkår i tværfaglig kommunikation En systemteoretisk analyse af betydningen af forældres, fysioterapeuters, læreres og socialrådgiveres selvforståelse af deres rolleudøvelse i forhold til tværfagligt

Læs mere

Vi finder udveje. Projekt: Børnegruppe for skilsmissebørn. Evalueringsrapport Januar 2005

Vi finder udveje. Projekt: Børnegruppe for skilsmissebørn. Evalueringsrapport Januar 2005 Vi finder udveje Projekt: Børnegruppe for skilsmissebørn Evalueringsrapport Januar 2005 Rekvirent: Randers Kommune v. sundhedsplejerskerne Linda Rolsted og Hanne Morgenfrue Laksetorvet, 8900 Randers. Tlf.

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

UNGE KVINDERS FORBRUGSADFÆRD I FORHOLD TIL

UNGE KVINDERS FORBRUGSADFÆRD I FORHOLD TIL Professionsbachelorprojekt 2013 UNGE KVINDERS FORBRUGSADFÆRD I FORHOLD TIL HORMONFORSTYR- RENDE STOFFER Julie Marie Blondin Poulsen & Alia Juriah Side 1 af 76 Titelblad Titel: English title: Unge kvinders

Læs mere

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.! Big!data! Gruppe7,HusP10 FrederikThordalJørgensen SouphianIramdane ChristofferBolvigThomsen MartinBeckerNilsson NikolajSteffensen RasmusBjørkOlesen! Vejleder:!KennethHansen Studienr.:55889 Studienr.:56140

Læs mere

For travl til omsorg?

For travl til omsorg? University College Sjælland Sygeplejerskeuddannelsen Sygeplejestuderende Studienr. Sygeplejestuderende Studienr. Hold Modul Antal tegn: Vejleder: Dato for aflevering: Nadia Lykke Pedersen ss11s005 Katja

Læs mere

Den arbejdsløse akademiker

Den arbejdsløse akademiker Den arbejdsløse akademiker - En kritisk analyse af ledige akademikeres anerkendelsesvilkår Roskilde Universitetscenter Integreret speciale i Socialvidenskab/Filosofi og Videnskabsteori Januar 2012 Vejledere:

Læs mere

VERDENSBANKENS KLIMABISTAND

VERDENSBANKENS KLIMABISTAND VERDENSBANKENS KLIMABISTAND GRUPPEMEDLEMMER: Christian Thorup VEJLEDER: Bent Eisenreich Mette Lodberg Mikkel Gottlieb Nina Visholm Pernille van Kleef STUDIEDATA Det Samfundsvidenskabelige BasIsstudium,

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Sociale medier og online marketing

Sociale medier og online marketing Sociale medier og online marketing Et eksplorativt studie af sociale mediers betydning for online marketing Social media and online marketing an explorative study of social media s significance for online

Læs mere

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Skrevet af: Heidi Pedersen Nina Borre Andersen Marie-Louise Christensen University College Nordjylland Modul 14, bachelorprojekt Afleveringsdato:

Læs mere