MaxBank En analyse af arkitektur og ledelsesrationalitet i moderne bankpraksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MaxBank En analyse af arkitektur og ledelsesrationalitet i moderne bankpraksis"

Transkript

1 Kandidatafhandling MaxBank Enanalyseafarkitekturogledelsesrationalitetimoderne bankpraksis Afhandlingensengelsketitel: MaxBank Ananalysisoforganizationalarchitectureinperspectiveofcontemporary managementrationality. Forfatter:RasmusMeulengrachtThommesen. Forfatter:LennartBobFongyllen. Studium:Cand.Merc.(Fil) Vejleder:OleThyssen Antalanslag: Afleveringsdato:31/5/2010 Underskrift: 1

2 Indholdsfortegnelse ABSTRACT... 4 INDLEDNING... 5 PRÆSENTATIONAFMAXBANK... 7 HISTORISKOVERSIGT... 9 PROBLEMATISERING...11 PROBLEMFORMULERING...13 UNDERSPØRGSMÅL AFGRÆNSNING...14 KAPITELI:VORESTILGANG...16 FORSTÅELSE...16 VORESFORFORSTÅELSE...17 UDSNITAFANALYTISKMATERIALE...19 EMPIRISKINDSAMLING...21 INTERVIEWENE KAPITELII:VORESBLIKOGANALYSESTRATEGI...24 RUMOGSUBJEKTIVERING...25 OVERBLIKOGPERSPEKTIV...28 REFLEKSIONOVERTEORI...30 KAPITELIII:VENSKABOGRATIONALITET...33 ORGANISATORISKOGKONCEPTMÆSSIGINDSIGT...33 LEDELSEOGRATIONALITET...34 MAGTOGLEDELSE DET ØKONOMISKEVENSKAB...40 INDBLIKIPRAKSIS...48 SKEMATISERINGAFMAXBANK...50 DIAGRAMMETSOMIDEALPRAKSIS MAXBANK PERCEPTIONOGOMVERDEN...53 PROGRAMMETSOMUDFØRELSEAFIDEALPRAKSIS ØKONOMISKVENSKAB DISPOSITIVET RATIONALITETSFELT...61 VURDERINGAF ØKONOMISKVENSKAB SOMRATIONALITETSFELT...62 DISKUSSION...64 KAPITELIV:PERSPEKTIVOGHANDLERUM...66 ORGANISATORISKPERSPEKTIVERINGAFLEDELSEOGSTYRINGSMEKANISMER...66 DETSOCIALESOMTEKNOLOGIER ANALYTISKTILGANG

3 ANALYSEAFTEKNOLOGIERNE ROLLERIMAXBANK...73 SELVLEDELSE...74 ØKONOMIOGEVALUERING...77 VÆRDIER...79 COACHING...80 MUS UDVIKLINGSSAMTALERIMEDARBEJDERREGI...83 UDVIKLINGAFKOMPETENCER...85 DISKUSSION...86 KAPITELV:CAFÉMILJØETOGRUMAMALYSE...89 ARKITEKTUROGTERRITORIUM...89 RUMMET...94 OBSERVATIONAFHANDLERUM RUMMETSBETYDNING...96 VIRKEMIDLERIDEARKITEKTONISKERAMMER...98 ANALYSEAFRUMMET VIRKEMIDLERIARKITEKTUREN INDRETNINGOGFORVENTNING INDLEVELSEOGVIRKNING STRUKTUR INTERMEZZO LEDELSEVS.MEDARBEJDERE FORSKYDNING PROBLEMATIK POSITIONEROGHANDLING PRAKSISSER HANDLINGSRATIONALER MAXBANK SUBJEKTPOSITIONER DISKUSSION KAPITELVI:AFSLUTNING KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE

4 Abstract ThisdissertationfocusesonMaxBank,aminorregionalbankoperatinglocallyin southernsealand.fromcustomer sperspectivethebankinglandscapeis characterisedbyhomogenous,substitutableproductsandcomparableservice.facing highcompetitionwithinthebankingsectorandsearchingforawaytostandabove theircompetitors,maxbankaimedforaperceivedsuperiorcustomervalue propositionbyconcentratingmoreonservicedesign.theyreplacedtheirtraditional interiorbankdecordesignwithacaféstoreconcepttocreateahighly distinctive, friendlyatmosphere.thisprovidedthefoundationforanintimaterelationshipwith thecustomers,whichtheycalled economicfriendship.buttheglobalfinancial turmoilhasledtocontinuouseffortstocutcostsandmaxbankneededtoreassess, whethertheyshouldphaseoutordeveloptheirconceptfurther.thisiswhywe conductanexaminationofwhichpossibilitiesandlimitationstheconcepthasforthe organization.wediscusswhatitmeanstopracticean economicfriendship,and whichrelevancethethecaféstoreconcepthas.ouranalysiswillfocusonhowthis conceptunfoldswithinthepresentrationalityofmanagementinmaxbank. WeapplyFoucault sperspectiveonpowerandsubjectivity,whichsuggeststhat interpersonalrelationsandthesurroundingscreaterolesandspaceforthepeoplein MaxBank.WhileFoucaultprovidesinsightintoMaxBank spractices,weuse Luhmann ssystemstheorytocreateageneralviewoverthedifferentperspectives andrationalitiesofactionthatappear.ouranalysisshowsthatseveralapproachesof the economicfriendship arepossible,andthatthesuccesscriteriadependonthe individualperspective. Thatmeansthatthemanagement,employeesandcustomershaveadifferent understandingofthemeaningoftheconcept.wefindthistobeproblematicifthe organizationwantstodevelopthecurrentpracticefurther. TheconcludingremarksdiscusshowMaxBankshouldlookuponitspracticefrom differentperspectivesinordertoexpandtheirpresentconceptualhorizon.by involvingtheperspectivesoftheemployeesandcustomers,thepotentialfor observingsomethingnewcouldemergeandconstituteagreaterbenefitofthe conceptforthebettergoodoftheorganization. 4

5 Indledning Atøkonomiogindividernærtbeslægteterengennemgåendetankegang,dersiden det18.århundredeharprægetdenvesterlandskesamfundsmodelogdermedskabt grundlagfortankenomdet økonomiskemenneske 1.Opigennemindustrialiseringen ogviderepostindustrielthardenneintimerelationenstadigvoksendebetydningfor, hvadoghvordanøkonomitænkesogsættesiforbindelsemedorganisationensevne tilattænkekreativtogderigennemskabegrobundforeksistens. Inddragelsenaføkonomiskrationaletænkningsomudtrykforindividets handlingsmønstreerderforblevetetorganisatoriskudgangspunkt,nårmedarbejdere skalmoduleresogstimuleres,sådepåbedstesymbiotiskvisindgårsometmateriel, derkanfastholdeogudvikleorganisationensbestemmelser. 2 Detharsamtidigskabtenspecielformforledelses ogstyringsrationalitet,hvor utalligemetodertilstørresamhørighedmellemindividogorganisationintegreresog praktiseres 3.Enandenvigtigbetragtning,nårorganisationenskalplaceresogfindesig tilrettepådenmarkedsøkonomiskscene,bliver,hvordanforbrugerenforholdersigtil produktet,dersælges.påsammemådesomdenansattebliverinddragetistørregrad iorganisationenkommerkundenderforogsåicentrum,nårderskalskabesen tættererelationtilvaren.derforbliverforbindelsenimellemproduktogkonsumenti moderneøkonomisktænkningihøjeregradetforhold,hvorvarensfysiskegenstand ikkeladersigbegrænseafreelværdi,menhvoriscenesættelsenogomgivelserne,i kraftaforganisationensbestemmelser,tildelervarenenekstraværdi,sådet appellerertilkundensønskeogdrømmeherom. Passagerneerhandlensliderligegade,meddetformålatvækkebegæret. Fordisafterneidennegadeikkestiger,vokservarerneveddenskanterogindgårfantastiske forbindelsersomvævetiensvulst. 4 Atvarenintimtsammenflettersigmeddeomgivelser,hvordehandles,ogdermed betragtessometforlængendestimulansapparatur,nårkundensbegærskalvækkes,er ikkeetoversetpotentialeimoderneforretningsførelse. 1Wallerstein,2004:22 2Hjort,2005:389 3Tangkjær,2005:97 4Bejamin,2007:55 5

6 Igennemflereteoretiskeogempiriskestudierhardetladetsigvidereudvikleog indgårnusomethøjtprioriteretelement,nårorganisationerskalbestemme omgivelserneforderesprodukter 5. Eninteressantbetragtningidennesammenhængfremkommer,nårenellers normalvismegettraditionsbundensektorsombankbranchenbevægersigindidenne udvikling.herhenledestankernesædvanligvispåseriøsitetogøkonomiskrationale tænkning,hvoroplevelseogforventningtilprodukterikkenormaltforbindesmed sådanenvirksomhed,damaniudgangspunktetskullemene,atdetkunvar bundlinjenhoskundeogorganisation,dervarfokus. Mengrundetdendigitaletidsalder,vibefinderosi,hvordeflestebankkunderkan ordnederesforretningerforancomputerenogdervedikkehardetstorepersonlige forholdtilderesbank,erkonkurrencenblevintensiveret.derforerflerebanker begyndtatindrettesigalternativtogderigennemtilbydeennuanceretmådeatindgåi relationtilbankenforatskabeetstørretilhørsforholdmellemkundeogbank. Mangeforskelligekulisserfindesanvendelige,nårscenenskalbestemmes,somfor eksempelattrækkecaféenogdagligstuenindibanken,hvilketmanharforsøgtsig medienlilleregionalbankpåsydsjælland. Dagligstuenintegreretienmodernebankvirksomhedkanvirkesometspændende tiltag,menhvadbliverkonsekvenserne,nårbefolkningenharsåetmistillidensfrøi denellerssåstålfasteøkonomiskerationalitetsbaghave,oghelesektorenpludselig bliverstilletansvarligforenverdensomspændendekrise,dersomringeivandet spredersigogberørermangevirksomhederogprivatepersoner. EnsådanproblematikharmanifesteretsigivoresvalgtecaseMaxBank,ogvivililyset afkrisesituationenredegørefor,hvaddetharafbetydning,nårmanprofilerersig igennemenmoderneogintimindretning. Vipræsentereridetfølgendeafsnitvorescase,organisationenMaxBank,hvorden finansiellekriseharhaftstorbetydningfor,ommantilstadighedkaneksisteresom bank. 5Granm.fl.,2004:11 6

7 PræsentationafMaxBank Nårmansomenmindrebankiensektorprægetafmangetilsyneladendehomogene serviceydelserogtilbudsamtenmassivkonkurrenceblandtsamtligeaktører, hvordanfindermansåbelægforberettigelseogsubsistens? SvaretblevforMaxBankenanderledestilgangtildetatdrivebankvirksomhed,og medfokuspåservicedesignkommanidengradtilatståstærk.medenindretning, somafspejlerbankensværdierpåeninnovativogmodernemåde,harmanbevidst valgtathivekomponenterogkompetentefolkindfraflerebrancherforatskabedet bedsteresultatidereskonceptuelleudformning 6.Designerensrollevarherklart determinerendefor,hvordanmanopnåedenyeoganderledesperspektiverpåde problemløsninger,derskullefremstilles.forvandlingenfratraditionelbanktil innovativbankblevderfortilimplementeringenafetcafémiljø,somdetmest bærendeudtryk.manvalgteheratfravælgedenklassiskebankskranketilfordelfor cafébordeogsofamiljøerforatunderbyggedenmodernefremtoning: Tiltrodsforatcafé konceptetpåsinvisvarmedtilatskabeenheltnyformformaxbank,såer caféensamtidigbareenforlængelseafogetudtrykforbankensværdieroghistorie. Viharaltidværetanderledes,ogvigørtingeneanderledes. Derforvarcafé konceptetengodogtroværdigmoderniseringafbanken. 7 Godserviceeretmust,lyderdenklarerøstfrabankensledelse,ogmedcaféener rammenforetintensiveretkundeforholdogserviceniveaurealiseret,hvordenye omgivelserskalgivekunderneetåndehulihverdagen,nårdebefindersigide moderneomgivelser.manlæggeroptil,atkundernuskalhavemulighedenforathave flereforehavenderibankenandetendatdrøfteøkonomi,hvorforogsådentid,som denenkeltekundebrugeribanken,gerneskulleforlængessometleditankenomat skabeetmerepersonligtforholdtilkunden. Caféenskalnemligdannerammenogpotentialetfor,hvadbankenbetegnersomet økonomiskvenskab,hvorkontaktenkundeogrådgiverimellemmanifesteres igennemtætterelationer,enmerehyppigkontaktogenmegetuformelomgangstone tilgavnforbeggeparter 8. 6DanskDesignCenterCase,s.3 7DanskDesignCenterCase,s.3 8DanskDesignCenterCase,s.4 7

8 Nytdesigngivernyemuligheder Fornyelsenafrummetharredefineretdetbevægelsesrum,somkundernetidligere havde,ogsamtidighvadmankanforetagesigiomgivelserneogdervedgivetmere frirum.hierarkiskestrukturerogzonererogsåforsvundetidetnyemiljø,hvorman herefterstræberligeværdighedmellemkundeogrådgiver: MaxBankscaféindretningsenderetsignalomenåbenogafslappetvirksomhed,derharvægt påserviceogdialogiøjenhøjde.desudentilbydercaféindretningenfleksibilitet,fordiborde,stole ogrumadskillereerletteogflytbare.denneindretninggivermulighedforbevægelseog personligtvalg.maxbanksindretningeretgodteksempelpåetbrugerorienteret servicedesign. 9 9DanskDesignCenterCase,s.4 8

9 Dethandleromhjemlighed,lyderdetfraMaxBank,ogderforharmanforsøgtat placeredagligstuenmidtidetoffentligerum,såmankantilbydekundernetryggeog roligerammer,hvilketeretgodtsupplementtildet økonomiskevenskab,hvorman netopfordrer,atderskalsnakkesprivatepengeanliggenderidennesfære. Mendenneradikaleændringskyldesogsådetforhold,sombefolkningengenerelthar tilbanken,hvordeflesteforretningerkanordnesovernettet,ogderforharmangjort sigekstraumageforatydegodoginnovativserviceikampenomkundernesreelle tilstedeværelseibanken: hjemlighedermedtilatgivekundenettilhørsforholdtil banken.. 10 Frabankenssideliggerderetbevidstelementidennestrategi,ogmanharværet opmærksompådetteaspektiheleprocessenforatgarantere,atdet,man kommunikerergennemindretningen,ogsåerdeværdier,somorganisationengerne vilidentificeresmed. MaxBankhardoggennemgåetenlangudvikling,førdekomfremtildennemådeat driveforretningpå,ogderforvilvikortgiveenoversigtover,hvordanmanhar ændretsiggennemtidenogmarkerevigtigeårstalmedtilhørendekommentarer. Detskullegernegivelidtmereforståelseforbankenogsamtidigenidéom,hvadder forudenindretningogkonceptellerserforegået. Historiskoversigt MaxBankharikkealtidgåetunderdettenavnmenstartedeudsom Haandværkerbanken,derblevetablerettilbagei1901,ogerdermedenaflandets ældstepengeinstitutter 11.Virksomhedenskiftedeførsti2004/05navntilMaxBank. I2001lanceredeorganisationenstrategiplanen NyTid,somhavdetilformålatgive bankenenmarkedsposition,hvorfokusblev,hvordanmankunneskabeentættere relationimellembankogkunde.isammeforbindelsepræsenteredebankenidéenom det økonomiskevenskab.iåret2004bliverdenførsteintegreredecaféindretning tagetibrug,hvilketskeriforbindelsemedåbningenafennyfilialivordingborg 12. IMaj2006besøgerviMaxBankforførstegangiforbindelsemedudarbejdelsenaf 2.årsprojektetpåHa(fil)studiet,hvorcityafdelingensomdenvalgtecasemed beliggenhedinæstvedkunharkørtmedkonceptetiethalvtår. 10DanskDesignCenter,s.5 11https://www.mybanker.biz/?nid=10&pinfo= /5/10 12www.maxbank.dk10/5/10 9

10 MaxBankåbnedeifebruar2007nyfilialiÅrhus,hvordenneafdelingkomtilatbære betegnelsen Bank Butik.Formåletmedfilialenblev,atafprøvecafékoncepteti Danmarkstætbefolkedeområder,daåbningerafbankbutikkeriflerestørrebyervar påtegnebrættet. Bank butikkeniårhusblevpådennemådeetpilotprojektderskulleundersøge,om MaxBanksnyestrategikunneføresudivirkeligheden 13. ISeptember2007afskedigesMaxBanksadministrerendedirektørAlanWeirup,og afskedigelsenkanhaveenaftobegrundelser:entenerdenbleveteksekveretpå baggrundafuoverensstemmelsermellembestyrelsenogweirupangåendemaxbanks reklamebudget,somweirupmenteskulleudilicitation,hvorimodbestyrelsen insisteredepå,atbudgettettilstadighedskulleplaceresinæstformandens reklamebureaucoming/1.denandenbegrundelsebyggerpåuoverensstemmelser mellembestyrelsenogweirupangåendemaxbanksfremadrettedestrategi 14. HenrikLundansættesd.1.august2008somMaxBanksnyeadministrerende direktør 15,ogindtildaharorganisationenfungeretuden. GrundetdårligøkonomilukkerBank butikkeniårhusden28.oktober2008,og ledelsenimaxbankudtaler,atdeifremtidenvilfokuserepånærområdetpå Sydsjælland 16.IforbindelsemeddedårligekonjunktureroffentliggjordeMaxBankat de,grundetdårligtårsregnskab,villeafskedigehvertiendeansatteihele organisationen 17. Iapril2009åbnedeMaxBanknythovedsædevedhavnefronteniNæstved (Aquahuset).Hoveddomiciletblevafoffentlighedenmødtmedmangekritiske anfægtelserangåendebygningensarkitektoniskefremtræden. Ydermereblevtidspunktetforåbningenkritiseret,dadetsketeikølvandetpåden finansiellekrise,hvormaxbankvarigangmeddenomfattendefyringsrunde. MaxBankforklaredesigmed,atbyggerietblevigangsatførdetreelleoverblikover krisensomfangblevenrealitet http://www.globalinvestorchallenge.com/news/story.aspx?id= /5/10 14http://borsen.dk/investor/nyhed/149694/11/5/10 15http://www.business.dk/finans/henrik lund ny adm. direktoer i max bank11/5/10 16http://epn.dk/brancher/finans/bank/article ece13/5/10 17http://www.dr.dk/Regioner/Sjaelland/Nyheder/Naestved/2008/10/28/ htm13/5/10 18bpI:2 10

11 VibesøgercityafdelingeniNæstvedigenivinteren2009ogforåret2010iforbindelse medindsamlingafempiritilvoresspecialeafhandlingpåcand.merc.(fil). Dennehistoriskeoversigthartilformålatgivelæserenetindbliki,hvilke toneangivendebegivenheder,derharfundetstediorganisationenmaxbank. Pådennemådemenervi,atvoresanalyseobjektmåoptrædemerenærværendei viderelæsning.detmåunderstreges,atviikkefølgeroppåallepunkterivores analyse,hvorforderherertaleometoplysendeindblik. Meddetudgangspunktvilvinumerepræcistkonkretisere,hvilkeaspekterderligger tilgrundfordenneafhandlingsproblemstillinger. Problematisering Viharetkoncept,hvormankørerAudi,ogsåkanduikkefålovtilatbetaleforenSkoda. 19 Sådanlyderdet,nårfilialdirektørBirgerAndersen(BA)skalbetegne,hvilken betydningcafémiljøetogdet økonomiskevenskab harfordetprodukt,mansælgertil sinekunder.detkosterlidtmereatpraktisere,menudbyttetskullesåogsågerne værederefter.tiltroentilkoncepteterstorogharsidendetsopstartværeten gennemsyretdelaforganisationensvision,mengrundetdenøkonomiskekriseerman imaxbankbegyndtatstillespørgsmålstegnvedegenforretningsførelse. BAudtaler: Viharikkebarefåetridserilakken,menbulerikarrosseriet 20. Evalueringerafkonceptogpraksiserderforblevetdetudgangspunkt,manhar forsøgtatnavigereefteriefterstræbelsernepåatskabeetbæredygtigtfundamentfor organisationensholdbarhedifremtiden.atkoncepteterholdbarhavdeden umiddelbarerefleksionoveregenpraksisogsåvist,daledelsensoverbevisninglyder, at: Demderikkegørnogetanderledesdevilbukkeunder,ogharikkefattet,hvaddethergår udpå 21.Derforharmanvalgtatbibeholdekonceptetogfokuserepåmulighedernei det: Såkonceptetmeddet økonomiskevenskab (..)detvilvi,ogjegvilnokværemerefristettil atsige,atvikunnefindepåatudvide 22.Ledelsenshardogikkekunnetfrembringeidéer tileventuelletiltag,ogkombineretmedbankensøkonomiskesituationharmanderfor 19bpII:7 20bpI:5 21TelefonsamtalemedBirger(Denneerikkeoptagetogderforhellerikketransskriberet) 22bpI:11 11

12 udarbejdetdetnyearbejdsslogan ikkemere,menbedre,hvormanfokusererpå optimeringafeksisterendepraksis.herharmanikkepræciseretetnærmere strategiskindhold,daman,somhr chefkarinsassudtrykkerdet,befindersigien vadestedsposition 23 udenenspecifikstrategi. Foratladesiginspirereharmaninddrageteksternkonsulentassistance,somi udgangspunktetharbekræftetmaxbankstiltrotilegetkonceptuelleudtryk,dogmed dentilføjelse,atmanskalværeistandtilat lyttehøjere 24. Grundetdenneberedvillighedtilnyeinputharmanpåsammevisindvilligetiet samarbejdemedosspecialestuderende,davisomudefrakommendemåanlæggeet differentieretsynpåkonceptet,ogsombaudtrykkerdet: ( )Såsynesjegdeterbedremeddetsomjegfårvedatsamarbejdemedjerietprojekt,ogse, hvaddetersomiopleverfremforhvaddetersomjeggernevilhaveatioplever. 25. ForatimødekommeBirgerAndersensønskemenervi,atdetbliveraktueltattrædeet skridttilbageogspørge: Hvadvildetegentligtsigeatvære økonomiskevenner,og erdetoverhovedetmuligtattaleomsådanenformforvenskab,ogisåfaldhvad betyderdetformaxbank? Herbliverdetsamtidigessentieltatsenærmerepåcafémiljøet,dadetskalskabede rigtigerammerforudfoldelsenaf venskabet,ogdermedisammenspilskabeden velvillighedfrakundernessidetilatbetaleekstraforbankprodukterne.derformåvi sepå,hvordandennerammefungereriforholdtilmaxbankspraksis. Foratskabeenindgangsvinkeltil,hvordanvikanproblematiserepåheledette område,tagerviudgangspunkiledelsensegenformulering,dadetbeskrivermeget præcist,hvilkenforventningledelsenhartilhelekonceptet: VivilhaveatkunderneskalværegladeforMaxBank.Ikkenødvendigvis,atdekunergladefor rådgiveren,detersådanheleelementet,menmankanikketagefra,atmanhurtigtbliverglad forsinrådgiverogderefterblivergladforbanken,detkanjegikkeudelukke,menjegvildreje det,såmanergladforbankenførst SamtaleogrundvisningmedKarinSass(Denneerikkeoptagetoghellerikketransskriberet) 24bpII:19(Deterinstituttetforfremtidsforskning,somharværetmedtilatfremstillekonceptetog hovedpersonenidenneforbindelse,anneskarenielsenharefterfølgendestartetsitegetfirma,hvorde igenharværetindeogvurderekonceptet.) 25bpII:10 26bpII:9 12

13 Når venskabet erudgangspunktetfordet,mangernevilforbedre,ogsamtidiget ledelsesmæssigtaspekt,derkræveropsyn,bliverdetderforaktueltatsenærmerepå, hvordanledelseogmedarbejderedefinererogdermedforholdersigtildereskoncept cafémiljøetogdet økonomiskevenskab,samthvordandetudspillersigipraksisi relationtilkunderne. Dervisersigaltsåflerepunkter,somerinteressanteatanalyserenærmerepåi forbindelsemedvoresundersøgelserafkonceptogstrategi,hvilketlederosfremtil voresproblemformulering: Problemformulering Hvilkenbetydningharcafémiljøetogdet økonomiskevenskab formaxbank,og hvilkemulighedersamtbegrænsningerindebærerdet? Underspørgsmål ForatskabeetindblikivoreskommendeanalyseafMaxBankharvisom navigationsapparaturidenneforbindelseudarbejdettreuddybendespørgsmål,som skalværebehjælpeligeibesvarelsenafvoresproblemformulering: 1. Hvilkenrationalitetkommertiludtrykgennembrugenafdet økonomiske venskab? 2. HvilkenbetydninghardengældendeledelsesrationalitetforMaxBanks praksis? 3. Hvilkenindvirkningharcafémiljøetpåudførelsenafdet økonomiske venskab ikraftafgældendepraksis? Tilhvertafdeovenståendespørgsmålharvitilknyttetetspecifiktkapiteli afhandlingen,derikronologiskrækkefølgefokusererpåbesvarelsenafdeenkelte problemstillinger.vigørheropmærksompå,atdeovervejelser,vikommerfremtili detførsteproblemfelt,blivervidereførtsomudgangspunktfordetnæste fokusområdeogsåfremdeles.afslutningsvisskaldettedannefundamentfor besvarelsenafvoresproblemformulering. 13

14 Afgrænsning VoresmådeatpercipereMaxBankogdereskoncepttagersitudspringienanti essentialistisk optik.detbevirker,atorganisationenherbestårafkommunikation, hvilketbetyder,atdet,derhartilhørsforholdtilbanken,vedrørerden kommunikation,dereromkringdensamtdet,dervælgesatbesluttesherom 27. Derforeksistererderikkeumiddelbartivorestilgangenbegrænsningaf,hvadder kansigesatværemaxbankellerej,menafspejlesafdem,somharnogetatsige omkringden,somidettetilfældeprimærterledelse,ansatteogkunder. Medantagelsenomkringenorganisation,sombeståendeafkommunikation,tildelesvi hermedetmereflydendeperspektiv,hvorbankenogdenstilhørendemeningsrum kansigesatværeunderkonstantforandring. 28 Meddesæregnerammer,sombankenanvenderideresforretningsmodus, differentiererdensigradikaltfradet,mantypiskforbindermedenbank,hvorforvi finderdetoplagtatsætteekstrafokuspådearkitektoniskerammerisammenspilmed venskabet ogaltsådenkommunikation,derherherskerihenholdtilbanken 29. AlkommunikationomkringMaxBankvedrørerderestilhørsforholdiNæstved,hvilket betyder,atderescityafdelingkommertilatdanneudgangspunktforvoresanalyse. Denprimærefokusforvoresafhandlingbliverdet økonomiskevenskab og cafémiljøet,dadeterher,vifinderbankensegenproblematiseringogaltsåderes hvorfra såatsige,hvorigennemdepercipererogtænkersigselvsomorganisation. Nårvivælgerdisseomdrejningspunktersomiagttagelse,medførerdetisamme bevægelse,atvoresblikkonstrueres,såviikkeharmulighedforatsepå,hvordan individerformesiandresituationerogalternativepositionerimaxbanksspatiale sfære.vivælgerherbevidstatsebortfradendelafderumligeforholdimaxbank, somikketilhørercaféen,hvilketertoaflukkedekontorerbagestirummet. Vibeskæftigerosaltsåbådemedhandlingsrationalerogmaterielleinstallationer, hvorforviserpådefysiskerammersometrumafmening,hvormanindtræderien specifiksocialsfæremedmønstreforbådehandlingogdialog,hvilketbestemmesafde rumligeforventninger Luhmann,2003:52 28Andersen,1999:14 29Tygstrup,2006:175 30JørgensenogPhilips,2005:22 14

15 AfhandlingenharikketilopgaveatdømmemoraliseredeomkringMaxBankskoncept, menderimodfokuserervipå,hvilkemulighederogbegrænsningerkonceptetharfor derespraksis. 15

16 KapitelI:Vorestilgang Forståelse Det,atviharværetiMaxBankfør,bevirker,atviharenforudindtagetindsigti organisationensudformning,hvilketvillekunneklassificeressomfordomme,hvorfor vimåfåvoresudgangspunktverificeretsomfundamentfornyforståelse,hvisdetskal væreproduktivt.derforbenytterviosafhansgeorggadamershermeneutiske forståelse,hvornetoptidligereerfaringerkandannegrundlagfornyvidenindenfor sammeområderogikkeskalsessomennegativfaktor,forudsatatmanerindstillet påatrykkevedsinforståelseshorisont. Medhermeneutikkensommetodetilforståelseogderafindsigtgældersomden grundlæggendemaksime: atvikunkanforståmeningenveddelevedatsepåhelhedenog kunfåindsigtihelhedenvedatsepådeenkeltedele,derskaberhelheden. 31 Detfrembringerdenspecifikkeformuleringfordet,derkaldesden hermeneutiske cirkel 32.Herfortolkermansomsubjektpåhenholdsvisdeleneoghelheden,hvor delenebestemmesafhelhedenssamledebetydning,somigenkuneksistererikraftaf deenkeltemeningsdele.denneproceskontinuerer,indtildeenkeltedelegiveren meningsrelationfordenoverordnedehelhedudenkontradiktioner altsånåralledele passerindidetstørrebillede.herunderlæggesvienskarpdistinktionmellemsubjekt ogobjekt,hvorformanidennekontekstbevarerentropå,atmankanbehandle eksempelvistekstensindholdrentobjektivtihenholdtiletnaturvidenskabeligtideal altsåsomubetingetsandviden 33.Gadamerindtagerenalternativpositiontil erfaring,hvoretyderstessentieltbegrebforosherbliverbegrebetforforståelse 34. ÅrsagenskalfindesudfraGadamersoverbevisningom,atalforståelseisitvæsener fordomsfuldt 35,hvorforvihellerikkekantaleomabsolutvidensomidengenerelle hermeneutiskeoverbevisning.derforbliverforståelseenhorisont,derheletiden rykkersig,ogderafliggerderetforanderlighedsaspektiforforståelsen Nygaard,2005:75 32Nygaard,2005:76 33Nygaard,2005:77 34Gadamer,2004:255 35Gadamer,2004:257 36Gadamer,2004:

17 Denfungererderforproduktivtogikkerestriktivtsomengængsfordomeller stereotypbetragtningomkringetområdeellerpersoner 37. Vikannemligikkefrasigeosatanvendeettidligereudgangspunkt,nårvivilhave konstrueretetnytperspektivpåengenstand,somviiforvejenharenidéom 38. Forståelsekræverinteresse,ogmanmåværeindstilletpåatlærenogetnyt,hvisman viludvidesitperspektiv: Kunnogetandetognogetnytkangivedenderbesiddererfaring,nyerfaring.Såledesharden erfarendebevidsthedforetagetenvending,nemligmodsigselv.denerfarendeerblevetbevidst omsinerfaring hanerenerfarenperson.hanharerhvervetennyhorisont,indenforhvilken nogetkanbliveerfaringforham 39. Derforvenderviblikketmodvorestidligereerfaringermedbankenforatrevurdere voresperspektivogantagelser,hvordetervoresforhåbning,atbankenilysetaf denneafhandlingkanfrembringesammeeffektogmåskerentfaktisksesigselvi relationtilvoresperspektivogmeddenneindsigtrykkevedderes forståelseshorisont.videnindebærernetopattænkemuligheder,hvormanikkesøger sitegetstandpunktmenistedetbevægersigmodetfælles,ogikkeforbliverhvem manvar 40. Meddetitankernevilviiunderståendeafsnitkonkretisere,hvadvoresforforståelse byggerpå,oghvilkenbetydningdetharforvoresafhandling. VoresForforståelse Innovativbankførelse kaldtevidenmåde,sommaxbankbaseredesit forretningsgrundlagpåsidst,ogdetvardetåbnekontorlandskabsamthvilke konsekvenser,dethavdeformedarbejderne,derstartedevorestilgangtil organisationen.vorestidligereindblikimaxbankblevførstkreeretgennemen kulturanalyse,dadetvarvorestese,atmedetsådankoncept caféenidetåbne kontorlandskaboganvendelsenafdet økonomiskevenskab måtteværegrobund 37Nygaard,2005:78 38Nygaard,2005:80 39Gadamer,2004:336 40Gadamer,2004:359 17

18 foratskabeensammensmeltningafdenprivateogarbejdsrelateredesfære,nårman skulleværevennermedkunderne. Vikonkluderede,atmanprøvedeatskabeetfællesskabafformat,ogatdenenkelte ansatteskullehaveetnærtforholdtilbankenforatladeindividetssfæreblive substitueretmedbankensukonditioneredetilhørsforhold. Teambuilding,overlevelsestureogdiversefællesarrangementer,primærtafholdti bankensrammer,varendelafdendagligeopmuntringtilkonstitueringafdette fundament,hvilketvigjordetiludgangspunktforkonklusionenomkringetnært forholdtilbanken. Foratunderbyggedennetesefokuseredevipåanerkendelse,hvorviorienteredeos efterforholdetimellemmedarbejdereogledelse.herfandtviudaf,atansattei MaxBankgenereltføltesiganerkendteiudførelsenafarbejdsopgaver,mendervar dogfåundtagelser,hvormedarbejderefølteatderesarbejdsfunktionikkeblevtaget alvorligt.detskyldes,atderutinemæssigemedarbejderudviklingssamtaler(mus) ikkeblevefterlevetioverensstemmelsemedbestemmelserne.sometledidenne analysefandtvidetydermereinteressantatundersøge,hvordanmedarbejderne forholdtesigtilbrugenafdet økonomiskevenskab,ogherafhvilkenformfor ansvarsfølelsedetskabtehosdenenkeltemedarbejder. Voresdaværendefokuspåledelsesstil,åbnekontorlandskaber,dialogog udformningenafdet økonomiskevenskab vargennemgåendeikkesærligpositiv,og denvalgteogappliceredeteoriogderafblikunderstøttededetperspektiv,at medarbejderenikkekunnehåndteresådanenpraksis,hvilketvarproblematisk. Dervedikkesagt,atviikkesåpotentialeidetkoncept,somMaxBankhavdeindført, menatdetkunneforventes,athavenoglenegativeindvirkningerpåsigt,hvilkeikke kunnepåpegesogeksamineresyderligere,førdehavdeanvendtdetienlængere periode,hvilketnetoperderfor,viervendttilbage. Viproklameredeivoreskonklusion,atviikkemente,atbankenvillekunneoverleve enkrisetid.årsagenvar,atdereskoncept,specieltikraftafdetnæreforhold,som kundernevillefåtilderesrådgiveregennemdet økonomiskevenskab,erafhængigaf ikkeatskullenedskære,damandervedkunnemistesinekunderelationer. Vivarendvidereafdenholdning,atdetmedatdrivebankiencafénokvilleblive skåretvækienlavkonjunktur. 18

19 Udsnitafanalytiskmateriale Nupræsenteresvoresdataindsamling,medudgangspunkti2spørgeskemaer,dade liggertilgrundforendelafvoresanalytiskematerialeogkonklusioner. Herskabervietoverblik,dertilkendegiver,hvorfraoghvordanvifikdenindsigt,vi haranalyseretigennem. Resultaternevilblivepræsenteretenkeltvistogefterfølgendeforklaretpåsammevis. Udoverspørgeskemaerbestodvoresempiritilbagei2006afenrækkeinterviewmed henholdsvismedarbejdereogledelse. Debliverikkepræsenterether,daviikkefinderdetrelevant. Hvemfølerdudigmestansvarsfuldoverfor? Prioriter1 4,hvor1ermestog4ermindst. Spørgeskema: Dig selv Kollegerne Banken Kunderne X X X X X X X 1 2 Tabel2:Specificeretsvarrækkeprspørgeskema.Xindikererubesvaret. 41 Ovenståendedataviser,hvordanmaniretrospektframedarbejdernessidesåsig mereknyttedetilkundernefremforbanken,hvilketivoreskontekstharskabt grobundforrefleksion,nårvivilkonkretisere,hvadvikanforståomkringdet økonomiskevenskab (seside39) 42. Enandenpointe,somharskabtrefleksioniforbindelsemeddenneafhandling,er, hvordanafmærkningerneispørgeskemaernevarmegetalsidigtplaceret,hvilketkan betyde,atdengivendeledelsesrationalitetiforholdtilkonceptetkanstillestildebat, dadeniudgangspunktetikkeharformåetatskabeetsamletudgangspunktfor, 41Projektfra Fremoverskrivessåledes(39)Virefererhertildensidehvorafsnittetomkringdetrelevanteemne starter. 19

20 20 hvordanmedarbejderneskalorkestrerederesressourceriforholdtilde arbejdsrelateredesituationer. Vivilnurettefokusmoddendata,viindsamledeiforbindelsemedmedarbejdernes forholdtildetåbnekontorlandskab. Følerduatdenåbnekontorstilgiver: A B C D Bedrearbejdsmiljø: 11 Ringere arbejdsmiljø:0 Uændret:0 Vedikke:0 Bedre kundekontakt:8 Ringere kundekontakt:0 Uændret:2 Vedikke:1 Mindre stressniveau:0 Højere stressniveau:4 Uændret:5 Vedikke:2 Øget arbejdsindsats:5 Mindre arbejdsindsats:0 Uændret:6 Vedikke:0 Forøget produktivitet:3 Forringet produktivitet:3 Uændret:4 Vedikke:1 43 Somanvistvardetframedarbejdernessideoverordnetsetpositivtmed implementeringenafdeåbnekontorlandskaber,daalleadspurgtemente,atdetbetød etbedrearbejdsmiljø.påsammevismentemedarbejderne,atmiljøetskabteenbedre kundekontakt.fireudafelleveunderstregede,atmiljøetharskabtetforhøjet stressniveau,hvilketviigennemvidereanalyseogsåkonkluderede.dennepointeblev underbyggetigennemsamtalermedmedarbejderne,hvordeogsåbeskrev,hvordan kundernesfriebevægelsesmulighederirummetgjorde,atmanmerehyppigtblev afbrudtiudførelsenafarbejdsopgaver. IsamtalemedBAiforbindelsemednærværendeafhandlingtoghansomennaturlig deludgangspunkti,hvadvihavdekonkluderetretrospektivt.baunderstøttedevores pointeomkringstress,davimødtesmedhamigen,hvorafhanuddybedemed,atden nuværendesituationikkehavdeminimeretdetteproblemmendogvaropmærksom pådet.detbliverderforikkeenfokus,vitageropigenidenneafhandling,davi alleredeeropmærksommepådetogharandreinteresseområder. 43Tabellensammenfattersamtligesvar,ogbeskriverhvormangepersonerderharafmærketi henholdsvisa,b,cellerdfraprojekt2006

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.! Big!data! Gruppe7,HusP10 FrederikThordalJørgensen SouphianIramdane ChristofferBolvigThomsen MartinBeckerNilsson NikolajSteffensen RasmusBjørkOlesen! Vejleder:!KennethHansen Studienr.:55889 Studienr.:56140

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + 04#06#2013 6.Semesterforår2013 BjarneSteffensen MortenBuusNielsen Titelblad+!

Læs mere

Ark1. Fx. hils, vink, nik, taler i mobil, musik i hovedtelefoner, taler smn. Internt, taler med andre, råber, leger

Ark1. Fx. hils, vink, nik, taler i mobil, musik i hovedtelefoner, taler smn. Internt, taler med andre, råber, leger nr antal orientering handling interaktion indtryk 1 2 3 4 5 6 7 8 Side 1 nr antal orientering handling interaktion indtryk 9 10 11 12 13 14 15 16 Side 2 17 18 19 20 21 22 23 24 Side 3 25 26 27 28 29 30

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz

Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz Introduktion...2 Problemformuleringen:...3 Definitioner og begreber...3 Metode...3 Begrænsning...5...6

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Den gode projektopgave

Den gode projektopgave Den gode projektopgave Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indhold Opgavens dele placeres således:... 3 Titelblad/ forside...

Læs mere

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:*

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* Speciale,SocialvidenskabK2,Forår2013 Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* sammenhænge*mellem*offentlige*lederes*sociale*og* professionelle*position*og*subjektive*dispositioner* omkring*innovation*

Læs mere

Kampagneoptimering!for!

Kampagneoptimering!for! Kampagneoptimeringfor Udarbejdet)af:) CamillaSandgreenMortensen MartinTrabergBennetzen MieBirkholmWiuff NadiaJakobsen Vejleder:) NorbertWildermuth Roskilde)Universitet) )Kommunikation) )Forår)2014) 0 Abstract

Læs mere

Bachelorprojekt. Alarm&Management&på&Odense&Kraftvarmeværk

Bachelorprojekt. Alarm&Management&på&Odense&Kraftvarmeværk Bachelorprojekt Titel: AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Navn og studienr. Dennis Dunai Christiansen, 0105246 Lars Jensen, 0108001 Simon Dietz Fuglsang, 0107087 Vejleder: Philip Max Cossen Uddannelsesretning:

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hokus Pokus (?) Dit liv er i fokus 1

Indholdsfortegnelse. Hokus Pokus (?) Dit liv er i fokus 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Temaramme 7 IKT og kommunikation i en kulturel kontekst 7 Kurser og mål 7 Metode 9 Videnskabsteori 9 Struktur til metode 9 Projektets

Læs mere

Resume. Side 1 af 112

Resume. Side 1 af 112 Resume VoresprojekttagerudgangspunktiKøbenhavnsKommunesambitionomoverde kommendeår,atudvikleamagerbrogadetilenmereattraktivhandelsgade.deterplanen,at gadenskalhavemindregennemkørendetrafik,udviklefleregrønnepladserogmereplads

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen AUGUST 2014 Mona Jensen SPECIALE, TEKSAM VEJLEDER: JONAS EGMOSE ROSKILDE UNIVERSITET ADFÆRDSÆNDRING FOR ØGET GENANVENDELSE KILDESORTERING I HJEMMET EFFEKTEN af en flyer. Optimering af adfærdsændrende kampanger

Læs mere

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter Kandidatafhandling,InstitutforPsykologi,Københavnsuniversitet Traumer EnundersøgelseafsammenhængenmellemPTSDog kroniskesmerter Ethvertlevendevæsensøgerstraksfrafødslenlystenog befindersigvelvedden,somdetbedsteafalt,ogskyr

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER!

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER! BACHELOR I ERGOTERAPI VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER UDARBEJDET AF ANNE BENEDIKTE TUXEN, ELLEN DUE AARIS GOTTFRIEDSEN & HANNE HØJLUND HANSEN Voldsramte+kvinders+betydningsfulde+aktiviteter+

Læs mere

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden Kundetilpassede løsning + Masseproduktion i små mæ + fleksibel teknologi + reduceret lønandel + øget udvikling af viden + leverandører og kunder i h = konkurrencedygtig fr Nytænk Produktiviteten 8. 9.

Læs mere

Når medarbejdertilfredshed gøres til et ledelsesspørgsmål

Når medarbejdertilfredshed gøres til et ledelsesspørgsmål Når medarbejdertilfredshed gøres til et ledelsesspørgsmål Når En medarbejdertilfredshed analyse af en tilfredshedsundersøgelses gøres et implikationer ledelsesspørgsmål for i Danmarks Radio - En analyse

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Værdiansættelse af Djurslands Bank

Værdiansættelse af Djurslands Bank HA6.Semester Bachelorafhandling Forfatter: MartinBøgildPoulsen vejleder: HenningRudJørgensen Institut: Erhvervsøkonomiskinstitut VærdiansættelseafDjurslandsBank AarhusSchoolofBusniessandSocialSciences

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Københavns Universitet: Det Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Skov og Landskab

Københavns Universitet: Det Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Skov og Landskab Jungstypeteorisområdgivningsværktøj Kundeoptimeretrådgivning Specialeiforbindelsemedforstkandidatstudiet Udarbejdetaf:RuneBøgeskovTørnkvistNielsenSBK 07016 Dato: 31.August2009 Vejleder: ToveEnggrobBoon

Læs mere

Prækvalificering til arkitektkonkurrencer i Danmark. Del 2: Arkitekternes perspektiv og erfaringer

Prækvalificering til arkitektkonkurrencer i Danmark. Del 2: Arkitekternes perspektiv og erfaringer PrækvalificeringtilarkitektkonkurrenceriDanmark Del2:Arkitekternesperspektivogerfaringer Arbejdspapiraf KristianKreinerogMajkenMereteGorm April2009 0 Arbejdspapiretsindholdogopbygning Dennerapporterenfortsættelseafenrapportfrajanuar2008,hvorpraksisomkringprækvalificering

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Finn Breinholt Larsen www.centerforfolkesundhed.dk Om undersøgelsen Lidt om rapporten Fra HHDD 2006 til HHDD 2010 Undersøgelsens data Nye emner Om undersøgelsen Lidt om rapporten

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Den gode projektopgave til MDU

Den gode projektopgave til MDU Den gode projektopgave til MDU Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Opgavens dele placeres således: Titelblad/forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsoversigt.

Læs mere

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent en indsigt i at skabe optimeret læring og befordre personlig social udvikling for barnet en udvikling af dine egne pædagogiske modeller, så du til dine

Læs mere

Trivsel og APV - 2012

Trivsel og APV - 2012 Trivsel og APV - 2012 Svar angivet i % med mindre andet er nævnt INDHOLD BG kort fortalt Trivsel overordnet og fordelt på områder APV Konklusioner SVARPROCENT - APV 2009 2012 Besvarelser - styk 57 (70

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

En analyse af fattigdommens betydning for det gode liv i Danmark

En analyse af fattigdommens betydning for det gode liv i Danmark En analyse af fattigdommens betydning for det gode liv i Danmark Lasse Zangenberg Lollike Jannick Olsen Christian Kirkegaard Rasmussen Torben Florup Schytt-Nielsen Vejleder: Erik Gaden Roskilde Universitet

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Positionering på www.radikale.net

Positionering på www.radikale.net Positionering på www.radikale.net Enundersøgelseafdeninterpersonellekommunikation påetpolitiskdebatforum 2.semesterHumanistiskInformatik Gruppe2 Vejleder:CamillaDindler Positionering på www.radikale.net

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Strukturreformen og kommunikationscentrene Forandringer og konsekvenser

Strukturreformen og kommunikationscentrene Forandringer og konsekvenser Strukturreformen og kommunikationscentrene Forandringer og konsekvenser Af Per Nielsen & Agnete Selvejer Masterafhandling, MPA-uddannelsen, Copenhagen Business School, CBS, 2010 Først lidt om MASTER ens

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Stress-repertoires. !"En"kritisk"diskurspsykologisk"analyse"af"fænomenet" Arbejdsrelateret"stress " Stress. Johan!Friis!Bergholt!

Stress-repertoires. !Enkritiskdiskurspsykologiskanalyseaffænomenet Arbejdsrelateretstress  Stress. Johan!Friis!Bergholt! Stress-repertoires "En"kritisk"diskurspsykologisk"analyse"af"fænomenet" Arbejdsrelateret"stress " " " " Stress JohanFriisBergholt 10.Semester,InterpersonelKommunikation HumanistiskInformatik VejlederSørenLindhardt

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Rapportspecifikationer. Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Rapportspecifikationer. Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Rapportspecifikationer Antal gennemførte 5 Antal inviterede 5 Svarprocent 100% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Overblik 3 5

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport Sociale kompetencer Motivation tager initiativ holder sig sit mål for øje overvinder fiaskoer uden at blive slået ud Empati : kan sætte sig i en andens sted Ansvarlighed: kan udskyde impulser/ behov kan

Læs mere

Social Kapital. Rapportspecifikationer. Din organisation 201x Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 100%

Social Kapital. Rapportspecifikationer. Din organisation 201x Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 100% Social Kapital Rapportspecifikationer Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 10 OVERBLIK Social Kapital Gennemsnitlig score på spørgsmålene omkring Social Kapital 4 3 5 2 6 1 Meget uenig 7 Meget enig

Læs mere

Civilsamfundet som ansvarlige medborgere

Civilsamfundet som ansvarlige medborgere Civilsamfundet som ansvarlige medborgere - En iagttagelse af frivilliges inddragelse i løsningen af velfærdsopgaver Kandidatafhandling af Line Steenberg Copenhagen Business School Cand.soc. i Politisk

Læs mere

1 ABSTRACT 4 2 PROBLEMSTILLING 5 3 PROBLEMFORMULERING 11 4 VIDENSKABSTEORETISK PARADIGME 13 5 METODE 17

1 ABSTRACT 4 2 PROBLEMSTILLING 5 3 PROBLEMFORMULERING 11 4 VIDENSKABSTEORETISK PARADIGME 13 5 METODE 17 Indholdsfortegnelse 1 ABSTRACT 4 2 PROBLEMSTILLING 5 2.1 Princippet om brugerinddragelse 6 2.2 Evidensbaseret viden i socialt arbejde 8 2.3 Problemfelt 9 3 PROBLEMFORMULERING 11 3.1 Problemanalyse 11 4

Læs mere

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats!

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats! Skrivning af fagprøve Det er ikke en disputats! Formål med fagprøven Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for kontor- og handelsuddannelsen.

Læs mere

Borgerfabrikken. Borgerfabrikken Gruppe 6 Projekt forår 2012

Borgerfabrikken. Borgerfabrikken Gruppe 6 Projekt forår 2012 Borgerfabrikken Studieretning: Samfundsvidenskabelig basisstudie 4.semesters projekt Vejleder: Celeste Holmbye Projekt-titel: Borgerfabrikken Afleveringsdato: 31.maj 2012 Gruppe nr.: 6 Antal sider: 74

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse Standard Medarbejderundersøgelse Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse 2012 Medarbejderundersøgelse: Trivsel og ledervurdering I boligorganisationen vil vi gerne undersøge om vores

Læs mere

Opdateret Lederskab. Motivation - eller hvordan vi aktiverer de ekstra 30-45% potentiale i virksomheden!

Opdateret Lederskab. Motivation - eller hvordan vi aktiverer de ekstra 30-45% potentiale i virksomheden! ISSN 1901- Nr. 3 2008 Tema: Motivation af medarbejdere Motivation - eller hvordan vi aktiverer de ekstra 30-45% potentiale i virksomheden! Mange ledere slider med personaleledelsen, og kan slet ikke forstå,

Læs mere

Kommunikation om skift af lægemiddel. Marianne Møller Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation,

Kommunikation om skift af lægemiddel. Marianne Møller Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation, Kommunikation om skift af lægemiddel Marianne Møller Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation, Kort om mig Farmaceut 1995 Bred efteruddannelse i formidling (journalistik, retorik mv.) Freelance skriftlig

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet

Læs mere

INDLEDNING 5 LÆSEVEJLEDNING 9 ANALYSESTRATEGI 11

INDLEDNING 5 LÆSEVEJLEDNING 9 ANALYSESTRATEGI 11 Abstract ThisthesisexploresTheDanishConfederationofTradeUnion's(LO)involvement in the debate on the economic policy paper 'Fair Solution' ('Fair Løsning'), presentedbythedanishsocialdemocratsandthesocialistpeople

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

MUS. Kom til orde. Gør status. Kik ind i fremtiden. Medarbejderudviklingssamtale

MUS. Kom til orde. Gør status. Kik ind i fremtiden. Medarbejderudviklingssamtale MUS Medarbejderudviklingssamtale Kom til orde Gør status Kik ind i fremtiden Medarbejderudviklingssamtale på AMU SYD - Indkaldelse Til: Fra: Du indkaldes hermed til en Medarbejderudviklingssamtale Dato:

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse

Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse og konklusion Indledning, problemformulering,

Læs mere

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda InstitutforMarketingogorganisation Forfatter: LineBeringKristensen(301075) Vejleder: BjarneR.Schlichter Enempiriskanalyseafkritiskesuccesfaktorerved implementeringenafetcrmsystem etstudieafaualumniogimplementeringenafgerda

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fra nedslidning og stress til guldkorn og diamanter. Afskedssymposium 30-5-2008 Tage Søndergård Kristensen

Psykisk arbejdsmiljø Fra nedslidning og stress til guldkorn og diamanter. Afskedssymposium 30-5-2008 Tage Søndergård Kristensen Psykisk arbejdsmiljø Fra nedslidning og stress til guldkorn og diamanter Afskedssymposium 30-5-2008 Tage Søndergård Kristensen Psykisk arbejdsmiljø: De fire faser Krise og offentlig hetz Den lange vej

Læs mere

Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus

Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus Afdelingssygeplejerske Tina Thomsen Uddannelses- og udviklingssygeplejerske Lene Lehmkuhl Program Proces Projekt/opgave afsnit ITA2, OUH

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Kultur- og samfundsfags eksamen.

Kultur- og samfundsfags eksamen. Kultur- og samfundsfags eksamen. Hvordan afslutter vi undervisningen i kultur- og samfundsfag? I 2. hf afsluttes undervisningen i kultur- og samfundsfag nogle uger før den øvrige undervisning. Du skal

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

Forord. Desuden vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke min vejleder; Mai-Britt Herløv Petersen for de gode snakke undervejs i processen.

Forord. Desuden vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke min vejleder; Mai-Britt Herløv Petersen for de gode snakke undervejs i processen. Forord Specialet er slutproduktet af min kandidatuddannelse i Forvaltning på Roskilde Universitet. Gennem de seneste par år har jeg beskæftiget mig med og interesseret mig for offentlig ledelse og organisation.

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Paradoksale vilkår i tværfaglig kommunikation

Paradoksale vilkår i tværfaglig kommunikation Paradoksale vilkår i tværfaglig kommunikation En systemteoretisk analyse af betydningen af forældres, fysioterapeuters, læreres og socialrådgiveres selvforståelse af deres rolleudøvelse i forhold til tværfagligt

Læs mere

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud Professionel Pædagogisk faglighed i kommunale dagtilbud Faglighedsblomsten Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk praksis Faglig håndtering

Læs mere

Årskursus 2009 i personlig udvikling

Årskursus 2009 i personlig udvikling Årskursus 2009 i personlig udvikling 1. modul. 5 dage uge 33 fra onsdag den 12. august til søndag den 16. august 2009 2. modul. 5 dage uge 42 fra onsdag den 14. oktober til søndag den 18. oktober 2009

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Demo-udgave (kapitel 1 og 2) Udleveret frit på www.praktisk-it.dk

Demo-udgave (kapitel 1 og 2) Udleveret frit på www.praktisk-it.dk Demo-udgave (kapitel 1 og 2) Udleveret frit på www.praktisk-it.dk Vælg fanen Indsæt --> knappen Tabel Hvis du ikke kan se tabellen så vælg Fanen Layout --> knappen Vis Gitterlinje Brug musen til at trække

Læs mere

Bæredygtighed..b(l)æredygtighed? Er der et værktøj, der kan måle bæredygtighed? Findes et program.

Bæredygtighed..b(l)æredygtighed? Er der et værktøj, der kan måle bæredygtighed? Findes et program. Bæredygtighed..b(l)æredygtighed? Er der et værktøj, der kan måle bæredygtighed? Findes et program. og hvis ja: Flytter det så noget i sidste ende? = bliver landmanden mere bæredygtig jeg giver jer et svar

Læs mere

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk Trivsel CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00 Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk HVAD ER TRIVSELSBEGREBET FOR EN STØRRELSE? Tilstand i individet subjektive velbefindende En subjektiv reaktion på (arbejds)forholdene

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne

Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne BRUGER INDFLYDELSE DK Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne Spørgeskema til at måle forandringer på syv områder, når sociale tilbud arbejder med Om spørgeskemaet Mange bo- og dagtilbud arbejder

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

Problemformulering AT. SÅDAN! Mette Morell Kilder: Lars Ingesman/Rune Richtendorff

Problemformulering AT. SÅDAN! Mette Morell Kilder: Lars Ingesman/Rune Richtendorff Problemformulering AT SÅDAN! Mette Morell Kilder: Lars Ingesman/Rune Richtendorff Den gode problemformulering En god problemformulering kommer sjældent ud af den blå luft, og den er heller ikke bare resultatet

Læs mere

OM TAL OG EFFEKT I SOCIALT ARBEJDE

OM TAL OG EFFEKT I SOCIALT ARBEJDE OM TAL OG EFFEKT I SOCIALT ARBEJDE Et studie af Forandringskompasset på børne-og ungeområdet i Socialforvaltningen, Københavns Kommune SIGNE EMILIE BECH CHRISTENSEN Kandidatafhandling i Politisk Kommunikation

Læs mere

Selvledende team. Reservatet

Selvledende team. Reservatet Reservatet ledelse og erkendelse Kapitel 5: Det reflekterende perspektiv Erik Staunstrup Christian Klinge Selvledende team Lauge er viceskoleinspektør på en mellemstor folkeskole i en provinsby Hvert selvledende

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE

Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE I efteråret 2013 blussede debatten om ytringsfrihed op i Odense kommune efter, BUPL Fyn succesrigt satte fokus på den udbredte tavshedskultur

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere