MaxBank En analyse af arkitektur og ledelsesrationalitet i moderne bankpraksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MaxBank En analyse af arkitektur og ledelsesrationalitet i moderne bankpraksis"

Transkript

1 Kandidatafhandling MaxBank Enanalyseafarkitekturogledelsesrationalitetimoderne bankpraksis Afhandlingensengelsketitel: MaxBank Ananalysisoforganizationalarchitectureinperspectiveofcontemporary managementrationality. Forfatter:RasmusMeulengrachtThommesen. Forfatter:LennartBobFongyllen. Studium:Cand.Merc.(Fil) Vejleder:OleThyssen Antalanslag: Afleveringsdato:31/5/2010 Underskrift: 1

2 Indholdsfortegnelse ABSTRACT... 4 INDLEDNING... 5 PRÆSENTATIONAFMAXBANK... 7 HISTORISKOVERSIGT... 9 PROBLEMATISERING...11 PROBLEMFORMULERING...13 UNDERSPØRGSMÅL AFGRÆNSNING...14 KAPITELI:VORESTILGANG...16 FORSTÅELSE...16 VORESFORFORSTÅELSE...17 UDSNITAFANALYTISKMATERIALE...19 EMPIRISKINDSAMLING...21 INTERVIEWENE KAPITELII:VORESBLIKOGANALYSESTRATEGI...24 RUMOGSUBJEKTIVERING...25 OVERBLIKOGPERSPEKTIV...28 REFLEKSIONOVERTEORI...30 KAPITELIII:VENSKABOGRATIONALITET...33 ORGANISATORISKOGKONCEPTMÆSSIGINDSIGT...33 LEDELSEOGRATIONALITET...34 MAGTOGLEDELSE DET ØKONOMISKEVENSKAB...40 INDBLIKIPRAKSIS...48 SKEMATISERINGAFMAXBANK...50 DIAGRAMMETSOMIDEALPRAKSIS MAXBANK PERCEPTIONOGOMVERDEN...53 PROGRAMMETSOMUDFØRELSEAFIDEALPRAKSIS ØKONOMISKVENSKAB DISPOSITIVET RATIONALITETSFELT...61 VURDERINGAF ØKONOMISKVENSKAB SOMRATIONALITETSFELT...62 DISKUSSION...64 KAPITELIV:PERSPEKTIVOGHANDLERUM...66 ORGANISATORISKPERSPEKTIVERINGAFLEDELSEOGSTYRINGSMEKANISMER...66 DETSOCIALESOMTEKNOLOGIER ANALYTISKTILGANG

3 ANALYSEAFTEKNOLOGIERNE ROLLERIMAXBANK...73 SELVLEDELSE...74 ØKONOMIOGEVALUERING...77 VÆRDIER...79 COACHING...80 MUS UDVIKLINGSSAMTALERIMEDARBEJDERREGI...83 UDVIKLINGAFKOMPETENCER...85 DISKUSSION...86 KAPITELV:CAFÉMILJØETOGRUMAMALYSE...89 ARKITEKTUROGTERRITORIUM...89 RUMMET...94 OBSERVATIONAFHANDLERUM RUMMETSBETYDNING...96 VIRKEMIDLERIDEARKITEKTONISKERAMMER...98 ANALYSEAFRUMMET VIRKEMIDLERIARKITEKTUREN INDRETNINGOGFORVENTNING INDLEVELSEOGVIRKNING STRUKTUR INTERMEZZO LEDELSEVS.MEDARBEJDERE FORSKYDNING PROBLEMATIK POSITIONEROGHANDLING PRAKSISSER HANDLINGSRATIONALER MAXBANK SUBJEKTPOSITIONER DISKUSSION KAPITELVI:AFSLUTNING KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE

4 Abstract ThisdissertationfocusesonMaxBank,aminorregionalbankoperatinglocallyin southernsealand.fromcustomer sperspectivethebankinglandscapeis characterisedbyhomogenous,substitutableproductsandcomparableservice.facing highcompetitionwithinthebankingsectorandsearchingforawaytostandabove theircompetitors,maxbankaimedforaperceivedsuperiorcustomervalue propositionbyconcentratingmoreonservicedesign.theyreplacedtheirtraditional interiorbankdecordesignwithacaféstoreconcepttocreateahighly distinctive, friendlyatmosphere.thisprovidedthefoundationforanintimaterelationshipwith thecustomers,whichtheycalled economicfriendship.buttheglobalfinancial turmoilhasledtocontinuouseffortstocutcostsandmaxbankneededtoreassess, whethertheyshouldphaseoutordeveloptheirconceptfurther.thisiswhywe conductanexaminationofwhichpossibilitiesandlimitationstheconcepthasforthe organization.wediscusswhatitmeanstopracticean economicfriendship,and whichrelevancethethecaféstoreconcepthas.ouranalysiswillfocusonhowthis conceptunfoldswithinthepresentrationalityofmanagementinmaxbank. WeapplyFoucault sperspectiveonpowerandsubjectivity,whichsuggeststhat interpersonalrelationsandthesurroundingscreaterolesandspaceforthepeoplein MaxBank.WhileFoucaultprovidesinsightintoMaxBank spractices,weuse Luhmann ssystemstheorytocreateageneralviewoverthedifferentperspectives andrationalitiesofactionthatappear.ouranalysisshowsthatseveralapproachesof the economicfriendship arepossible,andthatthesuccesscriteriadependonthe individualperspective. Thatmeansthatthemanagement,employeesandcustomershaveadifferent understandingofthemeaningoftheconcept.wefindthistobeproblematicifthe organizationwantstodevelopthecurrentpracticefurther. TheconcludingremarksdiscusshowMaxBankshouldlookuponitspracticefrom differentperspectivesinordertoexpandtheirpresentconceptualhorizon.by involvingtheperspectivesoftheemployeesandcustomers,thepotentialfor observingsomethingnewcouldemergeandconstituteagreaterbenefitofthe conceptforthebettergoodoftheorganization. 4

5 Indledning Atøkonomiogindividernærtbeslægteterengennemgåendetankegang,dersiden det18.århundredeharprægetdenvesterlandskesamfundsmodelogdermedskabt grundlagfortankenomdet økonomiskemenneske 1.Opigennemindustrialiseringen ogviderepostindustrielthardenneintimerelationenstadigvoksendebetydningfor, hvadoghvordanøkonomitænkesogsættesiforbindelsemedorganisationensevne tilattænkekreativtogderigennemskabegrobundforeksistens. Inddragelsenaføkonomiskrationaletænkningsomudtrykforindividets handlingsmønstreerderforblevetetorganisatoriskudgangspunkt,nårmedarbejdere skalmoduleresogstimuleres,sådepåbedstesymbiotiskvisindgårsometmateriel, derkanfastholdeogudvikleorganisationensbestemmelser. 2 Detharsamtidigskabtenspecielformforledelses ogstyringsrationalitet,hvor utalligemetodertilstørresamhørighedmellemindividogorganisationintegreresog praktiseres 3.Enandenvigtigbetragtning,nårorganisationenskalplaceresogfindesig tilrettepådenmarkedsøkonomiskscene,bliver,hvordanforbrugerenforholdersigtil produktet,dersælges.påsammemådesomdenansattebliverinddragetistørregrad iorganisationenkommerkundenderforogsåicentrum,nårderskalskabesen tættererelationtilvaren.derforbliverforbindelsenimellemproduktogkonsumenti moderneøkonomisktænkningihøjeregradetforhold,hvorvarensfysiskegenstand ikkeladersigbegrænseafreelværdi,menhvoriscenesættelsenogomgivelserne,i kraftaforganisationensbestemmelser,tildelervarenenekstraværdi,sådet appellerertilkundensønskeogdrømmeherom. Passagerneerhandlensliderligegade,meddetformålatvækkebegæret. Fordisafterneidennegadeikkestiger,vokservarerneveddenskanterogindgårfantastiske forbindelsersomvævetiensvulst. 4 Atvarenintimtsammenflettersigmeddeomgivelser,hvordehandles,ogdermed betragtessometforlængendestimulansapparatur,nårkundensbegærskalvækkes,er ikkeetoversetpotentialeimoderneforretningsførelse. 1Wallerstein,2004:22 2Hjort,2005:389 3Tangkjær,2005:97 4Bejamin,2007:55 5

6 Igennemflereteoretiskeogempiriskestudierhardetladetsigvidereudvikleog indgårnusomethøjtprioriteretelement,nårorganisationerskalbestemme omgivelserneforderesprodukter 5. Eninteressantbetragtningidennesammenhængfremkommer,nårenellers normalvismegettraditionsbundensektorsombankbranchenbevægersigindidenne udvikling.herhenledestankernesædvanligvispåseriøsitetogøkonomiskrationale tænkning,hvoroplevelseogforventningtilprodukterikkenormaltforbindesmed sådanenvirksomhed,damaniudgangspunktetskullemene,atdetkunvar bundlinjenhoskundeogorganisation,dervarfokus. Mengrundetdendigitaletidsalder,vibefinderosi,hvordeflestebankkunderkan ordnederesforretningerforancomputerenogdervedikkehardetstorepersonlige forholdtilderesbank,erkonkurrencenblevintensiveret.derforerflerebanker begyndtatindrettesigalternativtogderigennemtilbydeennuanceretmådeatindgåi relationtilbankenforatskabeetstørretilhørsforholdmellemkundeogbank. Mangeforskelligekulisserfindesanvendelige,nårscenenskalbestemmes,somfor eksempelattrækkecaféenogdagligstuenindibanken,hvilketmanharforsøgtsig medienlilleregionalbankpåsydsjælland. Dagligstuenintegreretienmodernebankvirksomhedkanvirkesometspændende tiltag,menhvadbliverkonsekvenserne,nårbefolkningenharsåetmistillidensfrøi denellerssåstålfasteøkonomiskerationalitetsbaghave,oghelesektorenpludselig bliverstilletansvarligforenverdensomspændendekrise,dersomringeivandet spredersigogberørermangevirksomhederogprivatepersoner. EnsådanproblematikharmanifesteretsigivoresvalgtecaseMaxBank,ogvivililyset afkrisesituationenredegørefor,hvaddetharafbetydning,nårmanprofilerersig igennemenmoderneogintimindretning. Vipræsentereridetfølgendeafsnitvorescase,organisationenMaxBank,hvorden finansiellekriseharhaftstorbetydningfor,ommantilstadighedkaneksisteresom bank. 5Granm.fl.,2004:11 6

7 PræsentationafMaxBank Nårmansomenmindrebankiensektorprægetafmangetilsyneladendehomogene serviceydelserogtilbudsamtenmassivkonkurrenceblandtsamtligeaktører, hvordanfindermansåbelægforberettigelseogsubsistens? SvaretblevforMaxBankenanderledestilgangtildetatdrivebankvirksomhed,og medfokuspåservicedesignkommanidengradtilatståstærk.medenindretning, somafspejlerbankensværdierpåeninnovativogmodernemåde,harmanbevidst valgtathivekomponenterogkompetentefolkindfraflerebrancherforatskabedet bedsteresultatidereskonceptuelleudformning 6.Designerensrollevarherklart determinerendefor,hvordanmanopnåedenyeoganderledesperspektiverpåde problemløsninger,derskullefremstilles.forvandlingenfratraditionelbanktil innovativbankblevderfortilimplementeringenafetcafémiljø,somdetmest bærendeudtryk.manvalgteheratfravælgedenklassiskebankskranketilfordelfor cafébordeogsofamiljøerforatunderbyggedenmodernefremtoning: Tiltrodsforatcafé konceptetpåsinvisvarmedtilatskabeenheltnyformformaxbank,såer caféensamtidigbareenforlængelseafogetudtrykforbankensværdieroghistorie. Viharaltidværetanderledes,ogvigørtingeneanderledes. Derforvarcafé konceptetengodogtroværdigmoderniseringafbanken. 7 Godserviceeretmust,lyderdenklarerøstfrabankensledelse,ogmedcaféener rammenforetintensiveretkundeforholdogserviceniveaurealiseret,hvordenye omgivelserskalgivekunderneetåndehulihverdagen,nårdebefindersigide moderneomgivelser.manlæggeroptil,atkundernuskalhavemulighedenforathave flereforehavenderibankenandetendatdrøfteøkonomi,hvorforogsådentid,som denenkeltekundebrugeribanken,gerneskulleforlængessometleditankenomat skabeetmerepersonligtforholdtilkunden. Caféenskalnemligdannerammenogpotentialetfor,hvadbankenbetegnersomet økonomiskvenskab,hvorkontaktenkundeogrådgiverimellemmanifesteres igennemtætterelationer,enmerehyppigkontaktogenmegetuformelomgangstone tilgavnforbeggeparter 8. 6DanskDesignCenterCase,s.3 7DanskDesignCenterCase,s.3 8DanskDesignCenterCase,s.4 7

8 Nytdesigngivernyemuligheder Fornyelsenafrummetharredefineretdetbevægelsesrum,somkundernetidligere havde,ogsamtidighvadmankanforetagesigiomgivelserneogdervedgivetmere frirum.hierarkiskestrukturerogzonererogsåforsvundetidetnyemiljø,hvorman herefterstræberligeværdighedmellemkundeogrådgiver: MaxBankscaféindretningsenderetsignalomenåbenogafslappetvirksomhed,derharvægt påserviceogdialogiøjenhøjde.desudentilbydercaféindretningenfleksibilitet,fordiborde,stole ogrumadskillereerletteogflytbare.denneindretninggivermulighedforbevægelseog personligtvalg.maxbanksindretningeretgodteksempelpåetbrugerorienteret servicedesign. 9 9DanskDesignCenterCase,s.4 8

9 Dethandleromhjemlighed,lyderdetfraMaxBank,ogderforharmanforsøgtat placeredagligstuenmidtidetoffentligerum,såmankantilbydekundernetryggeog roligerammer,hvilketeretgodtsupplementtildet økonomiskevenskab,hvorman netopfordrer,atderskalsnakkesprivatepengeanliggenderidennesfære. Mendenneradikaleændringskyldesogsådetforhold,sombefolkningengenerelthar tilbanken,hvordeflesteforretningerkanordnesovernettet,ogderforharmangjort sigekstraumageforatydegodoginnovativserviceikampenomkundernesreelle tilstedeværelseibanken: hjemlighedermedtilatgivekundenettilhørsforholdtil banken.. 10 Frabankenssideliggerderetbevidstelementidennestrategi,ogmanharværet opmærksompådetteaspektiheleprocessenforatgarantere,atdet,man kommunikerergennemindretningen,ogsåerdeværdier,somorganisationengerne vilidentificeresmed. MaxBankhardoggennemgåetenlangudvikling,førdekomfremtildennemådeat driveforretningpå,ogderforvilvikortgiveenoversigtover,hvordanmanhar ændretsiggennemtidenogmarkerevigtigeårstalmedtilhørendekommentarer. Detskullegernegivelidtmereforståelseforbankenogsamtidigenidéom,hvadder forudenindretningogkonceptellerserforegået. Historiskoversigt MaxBankharikkealtidgåetunderdettenavnmenstartedeudsom Haandværkerbanken,derblevetablerettilbagei1901,ogerdermedenaflandets ældstepengeinstitutter 11.Virksomhedenskiftedeførsti2004/05navntilMaxBank. I2001lanceredeorganisationenstrategiplanen NyTid,somhavdetilformålatgive bankenenmarkedsposition,hvorfokusblev,hvordanmankunneskabeentættere relationimellembankogkunde.isammeforbindelsepræsenteredebankenidéenom det økonomiskevenskab.iåret2004bliverdenførsteintegreredecaféindretning tagetibrug,hvilketskeriforbindelsemedåbningenafennyfilialivordingborg 12. IMaj2006besøgerviMaxBankforførstegangiforbindelsemedudarbejdelsenaf 2.årsprojektetpåHa(fil)studiet,hvorcityafdelingensomdenvalgtecasemed beliggenhedinæstvedkunharkørtmedkonceptetiethalvtår. 10DanskDesignCenter,s.5 11https://www.mybanker.biz/?nid=10&pinfo= /5/10 12www.maxbank.dk10/5/10 9

10 MaxBankåbnedeifebruar2007nyfilialiÅrhus,hvordenneafdelingkomtilatbære betegnelsen Bank Butik.Formåletmedfilialenblev,atafprøvecafékoncepteti Danmarkstætbefolkedeområder,daåbningerafbankbutikkeriflerestørrebyervar påtegnebrættet. Bank butikkeniårhusblevpådennemådeetpilotprojektderskulleundersøge,om MaxBanksnyestrategikunneføresudivirkeligheden 13. ISeptember2007afskedigesMaxBanksadministrerendedirektørAlanWeirup,og afskedigelsenkanhaveenaftobegrundelser:entenerdenbleveteksekveretpå baggrundafuoverensstemmelsermellembestyrelsenogweirupangåendemaxbanks reklamebudget,somweirupmenteskulleudilicitation,hvorimodbestyrelsen insisteredepå,atbudgettettilstadighedskulleplaceresinæstformandens reklamebureaucoming/1.denandenbegrundelsebyggerpåuoverensstemmelser mellembestyrelsenogweirupangåendemaxbanksfremadrettedestrategi 14. HenrikLundansættesd.1.august2008somMaxBanksnyeadministrerende direktør 15,ogindtildaharorganisationenfungeretuden. GrundetdårligøkonomilukkerBank butikkeniårhusden28.oktober2008,og ledelsenimaxbankudtaler,atdeifremtidenvilfokuserepånærområdetpå Sydsjælland 16.IforbindelsemeddedårligekonjunktureroffentliggjordeMaxBankat de,grundetdårligtårsregnskab,villeafskedigehvertiendeansatteihele organisationen 17. Iapril2009åbnedeMaxBanknythovedsædevedhavnefronteniNæstved (Aquahuset).Hoveddomiciletblevafoffentlighedenmødtmedmangekritiske anfægtelserangåendebygningensarkitektoniskefremtræden. Ydermereblevtidspunktetforåbningenkritiseret,dadetsketeikølvandetpåden finansiellekrise,hvormaxbankvarigangmeddenomfattendefyringsrunde. MaxBankforklaredesigmed,atbyggerietblevigangsatførdetreelleoverblikover krisensomfangblevenrealitet http://www.globalinvestorchallenge.com/news/story.aspx?id= /5/10 14http://borsen.dk/investor/nyhed/149694/11/5/10 15http://www.business.dk/finans/henrik lund ny adm. direktoer i max bank11/5/10 16http://epn.dk/brancher/finans/bank/article ece13/5/10 17http://www.dr.dk/Regioner/Sjaelland/Nyheder/Naestved/2008/10/28/ htm13/5/10 18bpI:2 10

11 VibesøgercityafdelingeniNæstvedigenivinteren2009ogforåret2010iforbindelse medindsamlingafempiritilvoresspecialeafhandlingpåcand.merc.(fil). Dennehistoriskeoversigthartilformålatgivelæserenetindbliki,hvilke toneangivendebegivenheder,derharfundetstediorganisationenmaxbank. Pådennemådemenervi,atvoresanalyseobjektmåoptrædemerenærværendei viderelæsning.detmåunderstreges,atviikkefølgeroppåallepunkterivores analyse,hvorforderherertaleometoplysendeindblik. Meddetudgangspunktvilvinumerepræcistkonkretisere,hvilkeaspekterderligger tilgrundfordenneafhandlingsproblemstillinger. Problematisering Viharetkoncept,hvormankørerAudi,ogsåkanduikkefålovtilatbetaleforenSkoda. 19 Sådanlyderdet,nårfilialdirektørBirgerAndersen(BA)skalbetegne,hvilken betydningcafémiljøetogdet økonomiskevenskab harfordetprodukt,mansælgertil sinekunder.detkosterlidtmereatpraktisere,menudbyttetskullesåogsågerne værederefter.tiltroentilkoncepteterstorogharsidendetsopstartværeten gennemsyretdelaforganisationensvision,mengrundetdenøkonomiskekriseerman imaxbankbegyndtatstillespørgsmålstegnvedegenforretningsførelse. BAudtaler: Viharikkebarefåetridserilakken,menbulerikarrosseriet 20. Evalueringerafkonceptogpraksiserderforblevetdetudgangspunkt,manhar forsøgtatnavigereefteriefterstræbelsernepåatskabeetbæredygtigtfundamentfor organisationensholdbarhedifremtiden.atkoncepteterholdbarhavdeden umiddelbarerefleksionoveregenpraksisogsåvist,daledelsensoverbevisninglyder, at: Demderikkegørnogetanderledesdevilbukkeunder,ogharikkefattet,hvaddethergår udpå 21.Derforharmanvalgtatbibeholdekonceptetogfokuserepåmulighedernei det: Såkonceptetmeddet økonomiskevenskab (..)detvilvi,ogjegvilnokværemerefristettil atsige,atvikunnefindepåatudvide 22.Ledelsenshardogikkekunnetfrembringeidéer tileventuelletiltag,ogkombineretmedbankensøkonomiskesituationharmanderfor 19bpII:7 20bpI:5 21TelefonsamtalemedBirger(Denneerikkeoptagetogderforhellerikketransskriberet) 22bpI:11 11

12 udarbejdetdetnyearbejdsslogan ikkemere,menbedre,hvormanfokusererpå optimeringafeksisterendepraksis.herharmanikkepræciseretetnærmere strategiskindhold,daman,somhr chefkarinsassudtrykkerdet,befindersigien vadestedsposition 23 udenenspecifikstrategi. Foratladesiginspirereharmaninddrageteksternkonsulentassistance,somi udgangspunktetharbekræftetmaxbankstiltrotilegetkonceptuelleudtryk,dogmed dentilføjelse,atmanskalværeistandtilat lyttehøjere 24. Grundetdenneberedvillighedtilnyeinputharmanpåsammevisindvilligetiet samarbejdemedosspecialestuderende,davisomudefrakommendemåanlæggeet differentieretsynpåkonceptet,ogsombaudtrykkerdet: ( )Såsynesjegdeterbedremeddetsomjegfårvedatsamarbejdemedjerietprojekt,ogse, hvaddetersomiopleverfremforhvaddetersomjeggernevilhaveatioplever. 25. ForatimødekommeBirgerAndersensønskemenervi,atdetbliveraktueltattrædeet skridttilbageogspørge: Hvadvildetegentligtsigeatvære økonomiskevenner,og erdetoverhovedetmuligtattaleomsådanenformforvenskab,ogisåfaldhvad betyderdetformaxbank? Herbliverdetsamtidigessentieltatsenærmerepåcafémiljøet,dadetskalskabede rigtigerammerforudfoldelsenaf venskabet,ogdermedisammenspilskabeden velvillighedfrakundernessidetilatbetaleekstraforbankprodukterne.derformåvi sepå,hvordandennerammefungereriforholdtilmaxbankspraksis. Foratskabeenindgangsvinkeltil,hvordanvikanproblematiserepåheledette område,tagerviudgangspunkiledelsensegenformulering,dadetbeskrivermeget præcist,hvilkenforventningledelsenhartilhelekonceptet: VivilhaveatkunderneskalværegladeforMaxBank.Ikkenødvendigvis,atdekunergladefor rådgiveren,detersådanheleelementet,menmankanikketagefra,atmanhurtigtbliverglad forsinrådgiverogderefterblivergladforbanken,detkanjegikkeudelukke,menjegvildreje det,såmanergladforbankenførst SamtaleogrundvisningmedKarinSass(Denneerikkeoptagetoghellerikketransskriberet) 24bpII:19(Deterinstituttetforfremtidsforskning,somharværetmedtilatfremstillekonceptetog hovedpersonenidenneforbindelse,anneskarenielsenharefterfølgendestartetsitegetfirma,hvorde igenharværetindeogvurderekonceptet.) 25bpII:10 26bpII:9 12

13 Når venskabet erudgangspunktetfordet,mangernevilforbedre,ogsamtidiget ledelsesmæssigtaspekt,derkræveropsyn,bliverdetderforaktueltatsenærmerepå, hvordanledelseogmedarbejderedefinererogdermedforholdersigtildereskoncept cafémiljøetogdet økonomiskevenskab,samthvordandetudspillersigipraksisi relationtilkunderne. Dervisersigaltsåflerepunkter,somerinteressanteatanalyserenærmerepåi forbindelsemedvoresundersøgelserafkonceptogstrategi,hvilketlederosfremtil voresproblemformulering: Problemformulering Hvilkenbetydningharcafémiljøetogdet økonomiskevenskab formaxbank,og hvilkemulighedersamtbegrænsningerindebærerdet? Underspørgsmål ForatskabeetindblikivoreskommendeanalyseafMaxBankharvisom navigationsapparaturidenneforbindelseudarbejdettreuddybendespørgsmål,som skalværebehjælpeligeibesvarelsenafvoresproblemformulering: 1. Hvilkenrationalitetkommertiludtrykgennembrugenafdet økonomiske venskab? 2. HvilkenbetydninghardengældendeledelsesrationalitetforMaxBanks praksis? 3. Hvilkenindvirkningharcafémiljøetpåudførelsenafdet økonomiske venskab ikraftafgældendepraksis? Tilhvertafdeovenståendespørgsmålharvitilknyttetetspecifiktkapiteli afhandlingen,derikronologiskrækkefølgefokusererpåbesvarelsenafdeenkelte problemstillinger.vigørheropmærksompå,atdeovervejelser,vikommerfremtili detførsteproblemfelt,blivervidereførtsomudgangspunktfordetnæste fokusområdeogsåfremdeles.afslutningsvisskaldettedannefundamentfor besvarelsenafvoresproblemformulering. 13

14 Afgrænsning VoresmådeatpercipereMaxBankogdereskoncepttagersitudspringienanti essentialistisk optik.detbevirker,atorganisationenherbestårafkommunikation, hvilketbetyder,atdet,derhartilhørsforholdtilbanken,vedrørerden kommunikation,dereromkringdensamtdet,dervælgesatbesluttesherom 27. Derforeksistererderikkeumiddelbartivorestilgangenbegrænsningaf,hvadder kansigesatværemaxbankellerej,menafspejlesafdem,somharnogetatsige omkringden,somidettetilfældeprimærterledelse,ansatteogkunder. Medantagelsenomkringenorganisation,sombeståendeafkommunikation,tildelesvi hermedetmereflydendeperspektiv,hvorbankenogdenstilhørendemeningsrum kansigesatværeunderkonstantforandring. 28 Meddesæregnerammer,sombankenanvenderideresforretningsmodus, differentiererdensigradikaltfradet,mantypiskforbindermedenbank,hvorforvi finderdetoplagtatsætteekstrafokuspådearkitektoniskerammerisammenspilmed venskabet ogaltsådenkommunikation,derherherskerihenholdtilbanken 29. AlkommunikationomkringMaxBankvedrørerderestilhørsforholdiNæstved,hvilket betyder,atderescityafdelingkommertilatdanneudgangspunktforvoresanalyse. Denprimærefokusforvoresafhandlingbliverdet økonomiskevenskab og cafémiljøet,dadeterher,vifinderbankensegenproblematiseringogaltsåderes hvorfra såatsige,hvorigennemdepercipererogtænkersigselvsomorganisation. Nårvivælgerdisseomdrejningspunktersomiagttagelse,medførerdetisamme bevægelse,atvoresblikkonstrueres,såviikkeharmulighedforatsepå,hvordan individerformesiandresituationerogalternativepositionerimaxbanksspatiale sfære.vivælgerherbevidstatsebortfradendelafderumligeforholdimaxbank, somikketilhørercaféen,hvilketertoaflukkedekontorerbagestirummet. Vibeskæftigerosaltsåbådemedhandlingsrationalerogmaterielleinstallationer, hvorforviserpådefysiskerammersometrumafmening,hvormanindtræderien specifiksocialsfæremedmønstreforbådehandlingogdialog,hvilketbestemmesafde rumligeforventninger Luhmann,2003:52 28Andersen,1999:14 29Tygstrup,2006:175 30JørgensenogPhilips,2005:22 14

15 AfhandlingenharikketilopgaveatdømmemoraliseredeomkringMaxBankskoncept, menderimodfokuserervipå,hvilkemulighederogbegrænsningerkonceptetharfor derespraksis. 15

16 KapitelI:Vorestilgang Forståelse Det,atviharværetiMaxBankfør,bevirker,atviharenforudindtagetindsigti organisationensudformning,hvilketvillekunneklassificeressomfordomme,hvorfor vimåfåvoresudgangspunktverificeretsomfundamentfornyforståelse,hvisdetskal væreproduktivt.derforbenytterviosafhansgeorggadamershermeneutiske forståelse,hvornetoptidligereerfaringerkandannegrundlagfornyvidenindenfor sammeområderogikkeskalsessomennegativfaktor,forudsatatmanerindstillet påatrykkevedsinforståelseshorisont. Medhermeneutikkensommetodetilforståelseogderafindsigtgældersomden grundlæggendemaksime: atvikunkanforståmeningenveddelevedatsepåhelhedenog kunfåindsigtihelhedenvedatsepådeenkeltedele,derskaberhelheden. 31 Detfrembringerdenspecifikkeformuleringfordet,derkaldesden hermeneutiske cirkel 32.Herfortolkermansomsubjektpåhenholdsvisdeleneoghelheden,hvor delenebestemmesafhelhedenssamledebetydning,somigenkuneksistererikraftaf deenkeltemeningsdele.denneproceskontinuerer,indtildeenkeltedelegiveren meningsrelationfordenoverordnedehelhedudenkontradiktioner altsånåralledele passerindidetstørrebillede.herunderlæggesvienskarpdistinktionmellemsubjekt ogobjekt,hvorformanidennekontekstbevarerentropå,atmankanbehandle eksempelvistekstensindholdrentobjektivtihenholdtiletnaturvidenskabeligtideal altsåsomubetingetsandviden 33.Gadamerindtagerenalternativpositiontil erfaring,hvoretyderstessentieltbegrebforosherbliverbegrebetforforståelse 34. ÅrsagenskalfindesudfraGadamersoverbevisningom,atalforståelseisitvæsener fordomsfuldt 35,hvorforvihellerikkekantaleomabsolutvidensomidengenerelle hermeneutiskeoverbevisning.derforbliverforståelseenhorisont,derheletiden rykkersig,ogderafliggerderetforanderlighedsaspektiforforståelsen Nygaard,2005:75 32Nygaard,2005:76 33Nygaard,2005:77 34Gadamer,2004:255 35Gadamer,2004:257 36Gadamer,2004:

17 Denfungererderforproduktivtogikkerestriktivtsomengængsfordomeller stereotypbetragtningomkringetområdeellerpersoner 37. Vikannemligikkefrasigeosatanvendeettidligereudgangspunkt,nårvivilhave konstrueretetnytperspektivpåengenstand,somviiforvejenharenidéom 38. Forståelsekræverinteresse,ogmanmåværeindstilletpåatlærenogetnyt,hvisman viludvidesitperspektiv: Kunnogetandetognogetnytkangivedenderbesiddererfaring,nyerfaring.Såledesharden erfarendebevidsthedforetagetenvending,nemligmodsigselv.denerfarendeerblevetbevidst omsinerfaring hanerenerfarenperson.hanharerhvervetennyhorisont,indenforhvilken nogetkanbliveerfaringforham 39. Derforvenderviblikketmodvorestidligereerfaringermedbankenforatrevurdere voresperspektivogantagelser,hvordetervoresforhåbning,atbankenilysetaf denneafhandlingkanfrembringesammeeffektogmåskerentfaktisksesigselvi relationtilvoresperspektivogmeddenneindsigtrykkevedderes forståelseshorisont.videnindebærernetopattænkemuligheder,hvormanikkesøger sitegetstandpunktmenistedetbevægersigmodetfælles,ogikkeforbliverhvem manvar 40. Meddetitankernevilviiunderståendeafsnitkonkretisere,hvadvoresforforståelse byggerpå,oghvilkenbetydningdetharforvoresafhandling. VoresForforståelse Innovativbankførelse kaldtevidenmåde,sommaxbankbaseredesit forretningsgrundlagpåsidst,ogdetvardetåbnekontorlandskabsamthvilke konsekvenser,dethavdeformedarbejderne,derstartedevorestilgangtil organisationen.vorestidligereindblikimaxbankblevførstkreeretgennemen kulturanalyse,dadetvarvorestese,atmedetsådankoncept caféenidetåbne kontorlandskaboganvendelsenafdet økonomiskevenskab måtteværegrobund 37Nygaard,2005:78 38Nygaard,2005:80 39Gadamer,2004:336 40Gadamer,2004:359 17

18 foratskabeensammensmeltningafdenprivateogarbejdsrelateredesfære,nårman skulleværevennermedkunderne. Vikonkluderede,atmanprøvedeatskabeetfællesskabafformat,ogatdenenkelte ansatteskullehaveetnærtforholdtilbankenforatladeindividetssfæreblive substitueretmedbankensukonditioneredetilhørsforhold. Teambuilding,overlevelsestureogdiversefællesarrangementer,primærtafholdti bankensrammer,varendelafdendagligeopmuntringtilkonstitueringafdette fundament,hvilketvigjordetiludgangspunktforkonklusionenomkringetnært forholdtilbanken. Foratunderbyggedennetesefokuseredevipåanerkendelse,hvorviorienteredeos efterforholdetimellemmedarbejdereogledelse.herfandtviudaf,atansattei MaxBankgenereltføltesiganerkendteiudførelsenafarbejdsopgaver,mendervar dogfåundtagelser,hvormedarbejderefølteatderesarbejdsfunktionikkeblevtaget alvorligt.detskyldes,atderutinemæssigemedarbejderudviklingssamtaler(mus) ikkeblevefterlevetioverensstemmelsemedbestemmelserne.sometledidenne analysefandtvidetydermereinteressantatundersøge,hvordanmedarbejderne forholdtesigtilbrugenafdet økonomiskevenskab,ogherafhvilkenformfor ansvarsfølelsedetskabtehosdenenkeltemedarbejder. Voresdaværendefokuspåledelsesstil,åbnekontorlandskaber,dialogog udformningenafdet økonomiskevenskab vargennemgåendeikkesærligpositiv,og denvalgteogappliceredeteoriogderafblikunderstøttededetperspektiv,at medarbejderenikkekunnehåndteresådanenpraksis,hvilketvarproblematisk. Dervedikkesagt,atviikkesåpotentialeidetkoncept,somMaxBankhavdeindført, menatdetkunneforventes,athavenoglenegativeindvirkningerpåsigt,hvilkeikke kunnepåpegesogeksamineresyderligere,førdehavdeanvendtdetienlængere periode,hvilketnetoperderfor,viervendttilbage. Viproklameredeivoreskonklusion,atviikkemente,atbankenvillekunneoverleve enkrisetid.årsagenvar,atdereskoncept,specieltikraftafdetnæreforhold,som kundernevillefåtilderesrådgiveregennemdet økonomiskevenskab,erafhængigaf ikkeatskullenedskære,damandervedkunnemistesinekunderelationer. Vivarendvidereafdenholdning,atdetmedatdrivebankiencafénokvilleblive skåretvækienlavkonjunktur. 18

19 Udsnitafanalytiskmateriale Nupræsenteresvoresdataindsamling,medudgangspunkti2spørgeskemaer,dade liggertilgrundforendelafvoresanalytiskematerialeogkonklusioner. Herskabervietoverblik,dertilkendegiver,hvorfraoghvordanvifikdenindsigt,vi haranalyseretigennem. Resultaternevilblivepræsenteretenkeltvistogefterfølgendeforklaretpåsammevis. Udoverspørgeskemaerbestodvoresempiritilbagei2006afenrækkeinterviewmed henholdsvismedarbejdereogledelse. Debliverikkepræsenterether,daviikkefinderdetrelevant. Hvemfølerdudigmestansvarsfuldoverfor? Prioriter1 4,hvor1ermestog4ermindst. Spørgeskema: Dig selv Kollegerne Banken Kunderne X X X X X X X 1 2 Tabel2:Specificeretsvarrækkeprspørgeskema.Xindikererubesvaret. 41 Ovenståendedataviser,hvordanmaniretrospektframedarbejdernessidesåsig mereknyttedetilkundernefremforbanken,hvilketivoreskontekstharskabt grobundforrefleksion,nårvivilkonkretisere,hvadvikanforståomkringdet økonomiskevenskab (seside39) 42. Enandenpointe,somharskabtrefleksioniforbindelsemeddenneafhandling,er, hvordanafmærkningerneispørgeskemaernevarmegetalsidigtplaceret,hvilketkan betyde,atdengivendeledelsesrationalitetiforholdtilkonceptetkanstillestildebat, dadeniudgangspunktetikkeharformåetatskabeetsamletudgangspunktfor, 41Projektfra Fremoverskrivessåledes(39)Virefererhertildensidehvorafsnittetomkringdetrelevanteemne starter. 19

20 20 hvordanmedarbejderneskalorkestrerederesressourceriforholdtilde arbejdsrelateredesituationer. Vivilnurettefokusmoddendata,viindsamledeiforbindelsemedmedarbejdernes forholdtildetåbnekontorlandskab. Følerduatdenåbnekontorstilgiver: A B C D Bedrearbejdsmiljø: 11 Ringere arbejdsmiljø:0 Uændret:0 Vedikke:0 Bedre kundekontakt:8 Ringere kundekontakt:0 Uændret:2 Vedikke:1 Mindre stressniveau:0 Højere stressniveau:4 Uændret:5 Vedikke:2 Øget arbejdsindsats:5 Mindre arbejdsindsats:0 Uændret:6 Vedikke:0 Forøget produktivitet:3 Forringet produktivitet:3 Uændret:4 Vedikke:1 43 Somanvistvardetframedarbejdernessideoverordnetsetpositivtmed implementeringenafdeåbnekontorlandskaber,daalleadspurgtemente,atdetbetød etbedrearbejdsmiljø.påsammevismentemedarbejderne,atmiljøetskabteenbedre kundekontakt.fireudafelleveunderstregede,atmiljøetharskabtetforhøjet stressniveau,hvilketviigennemvidereanalyseogsåkonkluderede.dennepointeblev underbyggetigennemsamtalermedmedarbejderne,hvordeogsåbeskrev,hvordan kundernesfriebevægelsesmulighederirummetgjorde,atmanmerehyppigtblev afbrudtiudførelsenafarbejdsopgaver. IsamtalemedBAiforbindelsemednærværendeafhandlingtoghansomennaturlig deludgangspunkti,hvadvihavdekonkluderetretrospektivt.baunderstøttedevores pointeomkringstress,davimødtesmedhamigen,hvorafhanuddybedemed,atden nuværendesituationikkehavdeminimeretdetteproblemmendogvaropmærksom pådet.detbliverderforikkeenfokus,vitageropigenidenneafhandling,davi alleredeeropmærksommepådetogharandreinteresseområder. 43Tabellensammenfattersamtligesvar,ogbeskriverhvormangepersonerderharafmærketi henholdsvisa,b,cellerdfraprojekt2006

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.! Big!data! Gruppe7,HusP10 FrederikThordalJørgensen SouphianIramdane ChristofferBolvigThomsen MartinBeckerNilsson NikolajSteffensen RasmusBjørkOlesen! Vejleder:!KennethHansen Studienr.:55889 Studienr.:56140

Læs mere

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien((

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( ( ( ( ( Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( Vejleder:)Ebbe(Prag( ( Udarbejdet)af:) Gruppe(7,(Sam

Læs mere

Resumé. Abstract. Side 1 af 81

Resumé. Abstract. Side 1 af 81 Resumé NationalparkMolsBjergeblevopretteti2009somenudafDanmarksforeløbigttre Nationalparker.Detmesteafparkensarealerpålandjorden,og80%erprivatejet. Landskabetiparkeneretresultatafflereisfremstødundersidsteistidogbestårafbl.a.

Læs mere

Ny#alkymisme# ! førmoderne#erkendelsesformer#i#en#senmoderne#opbrudstid#! Kandidatafhandling! Vejleder:#

Ny#alkymisme# ! førmoderne#erkendelsesformer#i#en#senmoderne#opbrudstid#! Kandidatafhandling! Vejleder:# Ny#alkymisme# førmoderne#erkendelsesformer#i#en#senmoderne#opbrudstid# Vejleder:# AfonsoMoreira Institutforledelse,politikogfilosofi # Studerende:# # MagnusGraae Cand.soc. PKL Antalanslag:181.641,ex.forsideogbilag

Læs mere

!!!! OPFATTELSER!AF! EMPOWERMENT!VIA!SUNDHEDS3IT!

!!!! OPFATTELSER!AF! EMPOWERMENT!VIA!SUNDHEDS3IT! OPFATTELSERAF EMPOWERMENTVIASUNDHEDS3IT "en"teknoantropologisk"undersøgelse"af"borgeres"udbytte"af" adgang"til"personlige"sundhedsdata"via"sundhed.dk" " " " Teknoantropologisk.kandidatspeciale.fra.Aalborg.Universitet.

Læs mere

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati?

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati? IslamiEuropa entrusselmoddeteuropæiskedemokrati? Enanalyseafislamsogkristendommensforenelighedmed vestligefrihedsrettigheder Kandidatafhandling Af: RasmusAage Uddannelse: Cand.ling.merc. TyskogEuropæiskeStudier

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek!

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek! Rekrutteringafborgeremedlav mentalsundhedunderhelbredstjek "Etcasestudieietsymbolskinteraktionistiskperspektiv Kandidatspeciale 4.Semester Gruppe1051 StineRoerBolmgren MetteTaarstedSoelberg Vejleder TineMechlenborgKristiansen

Læs mere

Motivationsteorier#i#videnssamfundet#

Motivationsteorier#i#videnssamfundet# HA6.semester Bachelorafhandling Forfatter:NikolajWithenGrumsen 201207725 Vejleder:ChristianWaldstrøm Dato:4/5J2015 Afdeling:Badm. Anslag:109.999 Motivationsteorierividenssamfundet Executive)summery) Inthemid1900safocusonhumanmotivationsbegan.Atthistimemainlymenwere

Læs mere

Teori og tillid i en krisetid

Teori og tillid i en krisetid Teori og tillid i en krisetid Gruppe&10& Hus&20.2& Vejleder:&Gry&Dam&Schachtschabel& Simon&Hartkopp& Studienr.&51962& Zoey&Holst& & Studienr.&51895& Kathrine&A.&B.&Jensen& Studienr.&51870& Cecilie&E.&L.&Johansen&

Læs mere

Skema, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem skal indberettes og offentliggøres

Skema, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem skal indberettes og offentliggøres 30. august 2016 Skema, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær a) Stilling/titel Prime Office A/S, som er det noterede selskab sælger egne aktier. b) LEI-kode 1 b)

Læs mere

Kørselsgodtgørelse - satser

Kørselsgodtgørelse - satser 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 3,73 3,82 3,80 3,67 3,56 3,56 3,47 2,1 2,13 2,10 2,00 1,90 1,90 1,83 0,42 0,43 0,42 0,40 0,38 0,38 0,37 2,10 2,13 2,10 2,00 1,90 1,90 1,83 1) max 1.401 max 1.401 0,51

Læs mere

Er der link til KLIK?

Er der link til KLIK? Bilagsliste Et systemteoretisk paradigme..bilag 01 Samfundet og dets sociale systemer...bilag 02 Beskrivelse af organisationen...bilag 03 Referat fra Byrådsmåde(Aak) d. 25. jun.2001...bilag 04 Notat It-Kontoret

Læs mere

Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz

Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz Introduktion...2 Problemformuleringen:...3 Definitioner og begreber...3 Metode...3 Begrænsning...5...6

Læs mere

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289*

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289* Christoffer*Granhøj*Hansen* *48909** Lea*Poulsen* *46969** Fie*Frøling*Ipsen* *50212** Cristina*Nyangai*Siiger*E*49433* BA*Pædagogik*og*Uddannelsesstudier Roskilde*Universitet Vejleder:*Christine*Revsbech

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

EKSAMENSPROJEKTET. Oplæg 7. januar 2016.

EKSAMENSPROJEKTET. Oplæg 7. januar 2016. EKSAMENSPROJEKTET Oplæg 7. januar 2016. Oversigt: Tilmelding/regler. Arbejdsprocessen og vejledningen. Synopsens indhold. Den mundtlige eksamen. At det er en eksamen betyder, at regler og frister skal

Læs mere

Bæredygtighed..b(l)æredygtighed? Er der et værktøj, der kan måle bæredygtighed? Findes et program.

Bæredygtighed..b(l)æredygtighed? Er der et værktøj, der kan måle bæredygtighed? Findes et program. Bæredygtighed..b(l)æredygtighed? Er der et værktøj, der kan måle bæredygtighed? Findes et program. og hvis ja: Flytter det så noget i sidste ende? = bliver landmanden mere bæredygtig jeg giver jer et svar

Læs mere

Resume. Side 1 af 112

Resume. Side 1 af 112 Resume VoresprojekttagerudgangspunktiKøbenhavnsKommunesambitionomoverde kommendeår,atudvikleamagerbrogadetilenmereattraktivhandelsgade.deterplanen,at gadenskalhavemindregennemkørendetrafik,udviklefleregrønnepladserogmereplads

Læs mere

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave)

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) OSO'en (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) Du skal nu i gang med at forberede din obligatorisk selvvalgte opgave (OSO'en), som alle elever i 10. klasse skal lave. Her skal du arbejde SELVSTÆNDIGT med et emne,

Læs mere

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport Salgsuddannelse Om eksamen i salg og projektrapport Formål med projektopgaven: Beskrive og bruge teorien fra pensum Anvende det i dit arbejde beskriver hvordan I opgaven skal du vise at du kan: Anvende

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + 04#06#2013 6.Semesterforår2013 BjarneSteffensen MortenBuusNielsen Titelblad+!

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Ark1. Fx. hils, vink, nik, taler i mobil, musik i hovedtelefoner, taler smn. Internt, taler med andre, råber, leger

Ark1. Fx. hils, vink, nik, taler i mobil, musik i hovedtelefoner, taler smn. Internt, taler med andre, råber, leger nr antal orientering handling interaktion indtryk 1 2 3 4 5 6 7 8 Side 1 nr antal orientering handling interaktion indtryk 9 10 11 12 13 14 15 16 Side 2 17 18 19 20 21 22 23 24 Side 3 25 26 27 28 29 30

Læs mere

Valinka Suenson Lotte Andersen. Kandidatafhandling i cand.soc Politisk Kommunikation og Ledelse. Vejleder: Niels Thyge Thygesen

Valinka Suenson Lotte Andersen. Kandidatafhandling i cand.soc Politisk Kommunikation og Ledelse. Vejleder: Niels Thyge Thygesen Valinka Suenson Lotte Andersen Kandidatafhandling i cand.soc Politisk Kommunikation og Ledelse Vejleder: Niels Thyge Thygesen Copenhagen Business School Den 31. juli 2007 Antal anslag: 272.304 ABSTRACT

Læs mere

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER!

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER! BACHELOR I ERGOTERAPI VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER UDARBEJDET AF ANNE BENEDIKTE TUXEN, ELLEN DUE AARIS GOTTFRIEDSEN & HANNE HØJLUND HANSEN Voldsramte+kvinders+betydningsfulde+aktiviteter+

Læs mere

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Gruppe&nr.:&21&& & & & Hus&45.2& & & & & &&Hum1Bach& 6.&semester&& & & &&&Bachelorprojekt& & & & & F2015& & & Gine&Khatibzadeh&Buch&& & & & &

Læs mere

Internettets Personlige Udfordringer

Internettets Personlige Udfordringer Internettets Personlige Udfordringer Internettets'Personlige'Udfordringer' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Udarbejdet'af:' Emil%Westborg%Schiøtz%3%46845% Nicholas%Jørgensen% %46880% Thomas%Sebastian%Lildal%Moisen%46851%

Læs mere

BOLIGMANGEL!OG!ØKONOMISKE!INCITAMENTER!

BOLIGMANGEL!OG!ØKONOMISKE!INCITAMENTER! Abstract ThisthesisaimstoexaminehomelessnessamongyoungpeopleinDenmark,whichhasbeena growingproblemthelastfewyears.throughqualitativeinterviewswith7youngadults,who haveexperiencedhomelessnessorarehomelessatthemoment,iwishtofindouthowand

Læs mere

Fremtidig!positionering!af! Rema!1000!

Fremtidig!positionering!af! Rema!1000! Fremtidigpositioneringaf Rema1000 InstitutforMarketingogOrganisation Bachelorafhandling Forfatter:ChrisSecherChristensen HAAAlmen6.semester Studienr.:201208006 Vejleder:MargitNsofor Antalanslageksklusivmellemrum:107.161

Læs mere

Værdiansættelse af Djurslands Bank

Værdiansættelse af Djurslands Bank HA6.Semester Bachelorafhandling Forfatter: MartinBøgildPoulsen vejleder: HenningRudJørgensen Institut: Erhvervsøkonomiskinstitut VærdiansættelseafDjurslandsBank AarhusSchoolofBusniessandSocialSciences

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

Crowdfunding+af+ computerspil+

Crowdfunding+af+ computerspil+ !!!! Crowdfunding+af+ computerspil+! 4+et+studie+af+online+relationer+!!!!!!!!! Roskilde!Universitet,!Speciale!Forår!2015,!Kommunikation!!! Af:!Anders!Kildebæk!&!Julie!Bremholm!Sørensen! Vejleder:!Lisbeth!Frølunde!!!

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 7: Dannelse, etik og menneskesyn 2. studieårs tema: Dannelse og professionsidentitet Hold 3K 2014

Modulbeskrivelse Modul 7: Dannelse, etik og menneskesyn 2. studieårs tema: Dannelse og professionsidentitet Hold 3K 2014 Modulbeskrivelse Modul 7: Dannelse, etik og menneskesyn 2. studieårs tema: Dannelse og professionsidentitet Hold 3K 2014 Modulbeskrivelse Modul 7 Januar 2015 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Praktikopgave for første praktikperiode - Iagttagelse og fortælling

Praktikopgave for første praktikperiode - Iagttagelse og fortælling Praktikopgave for første praktikperiode - Iagttagelse og fortælling Formålet med opgaven er, at den studerende får erfaring med og færdigheder i at anvende fortælling som metode for dokumentation af pædagogisk

Læs mere

Københavns Universitet: Det Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Skov og Landskab

Københavns Universitet: Det Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Skov og Landskab Jungstypeteorisområdgivningsværktøj Kundeoptimeretrådgivning Specialeiforbindelsemedforstkandidatstudiet Udarbejdetaf:RuneBøgeskovTørnkvistNielsenSBK 07016 Dato: 31.August2009 Vejleder: ToveEnggrobBoon

Læs mere

Historieopgaven 1. HF

Historieopgaven 1. HF Historieopgaven 1. HF Opgavevejledning til kursister Opgaveaflevering: 14. april, kl. 14.00 på kontoret Historieopgave 1hf 2010-2 1. Generelt om historieopgaven Historieopgaven skrives og afleveres individuelt

Læs mere

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg Meritgivende eksamen i salg baseret på Nøglen til det gode salg Uddannelsesmatrix Webdag 1 + læse Webdag 2 + læse Webdag 3 + læse Webdag 4 + læse Kursusdag 1 Kursusdag 2 Kursusdag 3 Kursusdag 4 Eksamen

Læs mere

LÆRING I KLINISK PRAKSIS. Nogle læringsteoretiske overvejelser med udgangspunkt i systemteori. Oplæg ved: Janne Bryde Laugesen og Anne-Dorte Lewinsky

LÆRING I KLINISK PRAKSIS. Nogle læringsteoretiske overvejelser med udgangspunkt i systemteori. Oplæg ved: Janne Bryde Laugesen og Anne-Dorte Lewinsky LÆRING I KLINISK PRAKSIS Nogle læringsteoretiske overvejelser med udgangspunkt i systemteori Oplæg ved: Janne Bryde Laugesen og Anne-Dorte Lewinsky SYSTEMTEORI Som afsæt til at tænke læring i klinisk praksis

Læs mere

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag 13.06.2013 Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag - tillæg til Vejledning/Råd og vink om Almen Studieforberedelse (AT). I formålet for AT indgår ifølge læreplanen, at Almen studieforberedelse

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II E12v Senest revideret 02-08-2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter og specialer på: Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus, Global Studies A European Perspective

Læs mere

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent en indsigt i at skabe optimeret læring og befordre personlig social udvikling for barnet en udvikling af dine egne pædagogiske modeller, så du til dine

Læs mere

AT for 3 årgange

AT for 3 årgange AT for 3 årgange 2013-14. AT forløb 1.g 2.g 3.g Introdag i Titel: Kulturmøder og kulturkonflikter med Titel: Kampen for det gode liv uge 39 fokus på integration. Placering: I uge 38 vælges fag og i uge

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede i virksomheder i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold i det firma, du er ansat i:

Læs mere

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:*

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* Speciale,SocialvidenskabK2,Forår2013 Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* sammenhænge*mellem*offentlige*lederes*sociale*og* professionelle*position*og*subjektive*dispositioner* omkring*innovation*

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Fødevarer(med(beskyttede(betegnelser(

Fødevarer(med(beskyttede(betegnelser( Fødevarer(med(beskyttede(betegnelser( "hvorstorindflydelseharnatur"ogkulturgeografien? Specialeafhandlingaf KasperHaahrLeth Titel:'Fødevarermedbeskyttedebetegnelser hvorstorindflydelseharnatur"ogkulturgeografien?'

Læs mere

Coaching og Goal Mapping - Hånd i hånd GROW2 Research-rapport hold 141 af Bettina Dahl Nielsen COACHING & GOAL MAPPING FOR AT NÅ FLEST MULIGE

Coaching og Goal Mapping - Hånd i hånd GROW2 Research-rapport hold 141 af Bettina Dahl Nielsen COACHING & GOAL MAPPING FOR AT NÅ FLEST MULIGE COACHING & GOAL MAPPING FOR AT NÅ FLEST MULIGE 1 Indholdsfortegnelse Fomålet med min coach uddannelse... 2 Hvorfor dette emne?... 3 Målgruppe... 3 Problemformulering... 3 Hvad er Goal mapping?... 4 Paralleller

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre undervisningen. Din og de øvrige

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 1 Modulets tema Modulet retter sig mod hvordan fysioterapeuten gennem en analyserende og metarefleksiv tilgang til komponenter

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Positionering på www.radikale.net

Positionering på www.radikale.net Positionering på www.radikale.net Enundersøgelseafdeninterpersonellekommunikation påetpolitiskdebatforum 2.semesterHumanistiskInformatik Gruppe2 Vejleder:CamillaDindler Positionering på www.radikale.net

Læs mere

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport Sociale kompetencer Motivation tager initiativ holder sig sit mål for øje overvinder fiaskoer uden at blive slået ud Empati : kan sætte sig i en andens sted Ansvarlighed: kan udskyde impulser/ behov kan

Læs mere

Den gode projektopgave

Den gode projektopgave Den gode projektopgave Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indhold Opgavens dele placeres således:... 3 Titelblad/ forside...

Læs mere

Abstract Indholdsfortegnelse( Resumé(

Abstract Indholdsfortegnelse( Resumé( Abstract DetteprojektomhandlertoafJamieOliversmadprogrammermedhenblikpåat analysereogfortolkehansmaskulinitetidisse.voresanalysestrategiharvi konstrueretaffilmanalytiskebegreberogifortolkningenanvenderviraewynw.

Læs mere

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Juni 2016 Indhold Studieordningens nationale del og Link til Nationale Moduler: http://paedagoguddannelsenet.dk/... 3 Prøveform: Grundfagligheden...

Læs mere

Menneskets forhold til naturen

Menneskets forhold til naturen Menneskets forhold til naturen Overordnede problemstillinger Naturen er en del af din hverdag. Havregryn, kaffe og smør er alle bearbejdede produkter hentet fra naturen. Meget af det tøj, du har på, er

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Generel information om AT Almen studieforberedelse - 2016 Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Hvad er AT? AT er en arbejdsmetode, hvor man undersøger en bestemt sag,

Læs mere

JOBINDSATSEN? VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013. anerkendt og imødekommet, som enhver

JOBINDSATSEN? VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013. anerkendt og imødekommet, som enhver HVORDANOPLEVERDELEDIGE JOBINDSATSEN? - ENINDSIGTILØNTILSKUD,JOBROTATIONOG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER2013 Detvarengodmådeatkommeudogfå skabtetnetværk.ligeledesblevjeg anerkendtogimødekommet,somenhver andenlærerpåskolen.såstorrostilskolen.

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

Bachelorprojekt. Alarm&Management&på&Odense&Kraftvarmeværk

Bachelorprojekt. Alarm&Management&på&Odense&Kraftvarmeværk Bachelorprojekt Titel: AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Navn og studienr. Dennis Dunai Christiansen, 0105246 Lars Jensen, 0108001 Simon Dietz Fuglsang, 0107087 Vejleder: Philip Max Cossen Uddannelsesretning:

Læs mere

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen AUGUST 2014 Mona Jensen SPECIALE, TEKSAM VEJLEDER: JONAS EGMOSE ROSKILDE UNIVERSITET ADFÆRDSÆNDRING FOR ØGET GENANVENDELSE KILDESORTERING I HJEMMET EFFEKTEN af en flyer. Optimering af adfærdsændrende kampanger

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse

Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse og konklusion Indledning, problemformulering,

Læs mere

Sundhedsfremme på arbejdspladsen Sundhedscertificering og psykisk arbejdsmiljø

Sundhedsfremme på arbejdspladsen Sundhedscertificering og psykisk arbejdsmiljø Sundhedsfremme på arbejdspladsen Sundhedscertificering og psykisk arbejdsmiljø Projektopgave modul 2, MSF-2012 24-05-2013 Forfattere: Karin Riisberg og Anna Lohman Vejleder: Heidi Lene Andersen Antal sider:

Læs mere

Kampagneoptimering!for!

Kampagneoptimering!for! Kampagneoptimeringfor Udarbejdet)af:) CamillaSandgreenMortensen MartinTrabergBennetzen MieBirkholmWiuff NadiaJakobsen Vejleder:) NorbertWildermuth Roskilde)Universitet) )Kommunikation) )Forår)2014) 0 Abstract

Læs mere

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!!

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!! Uddannelsetil AlexanderAamand+40255 JesperHinzeNielsen+51632 MalteGyldenkærne+52477 MaltheCarlsen+52393 MikeBrandt+51740 OleHelms+52552 SveaKrukow+51729 Nr.S1525073149 Vejleder: KasperEskildsen Filosofifagmodulsprojekt4/6semester

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Den sygenærværende medarbejder

Den sygenærværende medarbejder Den sygenærværende medarbejder En afhandling om de konstitutive effekter, der er forbundet med nedbringelse af sygefravær på de danske arbejdspladser. Jonas Thorbjørn Andersen, Cand.Soc. PKL Politisk Kommunikation

Læs mere

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner?

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner? Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Hvad betyder de forskellige dimensioner? Formålet med dette papir er at give en kort beskrivelse af dimensionerne

Læs mere

AT-forløb Jordskælv i Chile 1.u

AT-forløb Jordskælv i Chile 1.u Kapitel 1 AT-forløb Jordskælv i Chile 1.u 1.1 Indgående fag I forløbet indgår fagene naturgeografi v. Mikkel Røjle Bruun (BR), samfundsfag v. Ann Britt Wolsing (AW) og matematik v. Flemming Pedersen (FP).

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejersker

Psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejersker Psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejersker Rapport udarbejdet af Tage Søndergård Kristensen Analyse af empirisk undersøgelse Margrethe Lomholt Masteruddannelse i Uddannelse og Læring, hold 2014 Videnskabsteorier

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDER OM SKATTEREGLER

DANSKE VIRKSOMHEDER OM SKATTEREGLER DANSKE VIRKSOMHEDER OM SKATTEREGLER RAPPORT FSR DANSKE REVISORER 14/09/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND, FORMÅL OG METODE HOVEDKONKLUSIONER RESULTATER 3 4 5-12 2 BAGGRUND, FORMÅL OG METODE Baggrund: Denne

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

DE#GRØNLANDSKE#RÅSTOFFER# 0#EN#ANALYSE#AF#KINESISKE#INVESTERINGER#OG#DANSK#SIKKERHED.##

DE#GRØNLANDSKE#RÅSTOFFER# 0#EN#ANALYSE#AF#KINESISKE#INVESTERINGER#OG#DANSK#SIKKERHED.## DE#GRØNLANDSKE#RÅSTOFFER# 0#EN#ANALYSE#AF#KINESISKE#INVESTERINGER#OG#DANSK#SIKKERHED.##!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! AMALIE#MUNKNER#KRISTIANSEN#&#LISE#WIEDERHOLT#CHRISTENSEN# BACHELORPROJEKT#29.5.2013# INSTITUT#FOR#STATSKUNDSKAB#

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Finn Breinholt Larsen www.centerforfolkesundhed.dk Om undersøgelsen Lidt om rapporten Fra HHDD 2006 til HHDD 2010 Undersøgelsens data Nye emner Om undersøgelsen Lidt om rapporten

Læs mere

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter Kandidatafhandling,InstitutforPsykologi,Københavnsuniversitet Traumer EnundersøgelseafsammenhængenmellemPTSDog kroniskesmerter Ethvertlevendevæsensøgerstraksfrafødslenlystenog befindersigvelvedden,somdetbedsteafalt,ogskyr

Læs mere

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden Kundetilpassede løsning + Masseproduktion i små mæ + fleksibel teknologi + reduceret lønandel + øget udvikling af viden + leverandører og kunder i h = konkurrencedygtig fr Nytænk Produktiviteten 8. 9.

Læs mere

Interviewguide Kragelund - Socialarbejderen

Interviewguide Kragelund - Socialarbejderen 1 Interviewguide Kragelund - Socialarbejderen Tema 1: Din baggrund Hvor længe har du været ansat i denne organisation, eller i tilsvarende speciale? Hvor længe har du arbejdet med netværks - og pårørendeinddragelse?

Læs mere

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger Mad og mennesker Overordnede problemstillinger Behov Vi har brug for mad. Den tilfredsstiller vores naturlige, biologiske behov. Maden giver kroppen energi til at fungere. Jo hårdere fysisk arbejde og

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

Ledelse under forandringsprocesser

Ledelse under forandringsprocesser Ledelse under forandringsprocesser - om lederens beslutningspræmisser under en intern fusionsproces i en offentlig organisation Sina Harbo Christensen Cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser 1 Institut

Læs mere

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven I skal i løbet af 2. år på HH skrive en større opgave i Dansk og /eller Samtidshistorie. Opgaven skal i år afleveres den 7/12-09 kl. 12.00 i administrationen. I bekendtgørelsen

Læs mere