Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011"

Transkript

1 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: Naturvejleder: Leif H. Sørensen Arbejdssted: Trente Mølle, Natur-, Miljø og Lokal Agenda 21 Center. Adresse: Trentevej 7, Ny Stenderup, Postnummer/By: 5672 Broby Kort resumé af årets vigtigste begivenheder: På det fysiske plan: Gennemførelse af første del af projektet Book en shelter. Indvielse af Disc-golf Lærkedal. Opførsel af og næsten færdiggørelse af Bålhytte med Klimakøkken. Et langt skridt videre i at gøre opvarmningen meget grønnere på Trente Mølle. Formidlingsmæssigt, udvikling af hjemmesider og materialer til ovenstående projekter. Udarbejdelse af en række ansøgninger og materialer til Millinge Klint. Færdig udannelse af naturvejleder Ulrik H. Boll. Udvikling af samarbejdet med Naturturisme I/S herunder fremgang i projektet med lejrskoler omkring Det sydfynske Øhav. Rejseholdet i forbindelse med Borgerinddragelse. Delmål: (Beskrivelse af hvad du har opnået inden for de forskellige delmål. Dvs. aktiviteter, resultater mv.) Delmål 1: Borgerinddragelse og naturvejledning: Udvikle formidlingsmateriale i forbindelse med naturpleje og Natura 2000 samt udvikle borgerinddragelse i børnehøjde. Natura 2000 planerne har lade vente på sig i en grad der har oversteget hvad de færreste nok havde forventet. Planerne er først endelig blevet tilgængelige i december Det har derfor været lidt op af bakke at få gang i dette delmål, så konkrete resultater i 2011 er det småt med. Men det må og skal der så rettes op på i Der er dog lavet en del forhåndsaftaler og som forsøgsområde er valgt Storelung (område 119) Fyns største og vigtigste højmose (ud af 2 tilbageværende). Der er pt. lavet aftaler med biologer i Naturstyrelsen om at bidrage med faglig tekst i forbindelse med undervisnings materiale, ligesom der er blevet taget en del billeder i området til videre brug. 26. januar 2012 er der opstartsmøde for lærere på de 3 nærliggende skoler, hvortil der er sendt invitation til at deltage i projektet. Der er søgt dels om lærer/skoleklasser, der har lyst til at være med i konkret undervisningsforløb. Ligeledes er der søgt lærere, der kunne tænke sig at gå ind i en styregrupper/baggrundsgruppe for at sikre et relevant undervisningsmateriale. Dette især for at sikre at materialet vil få en karakter, så det vil blive brugt, men samtidig sikre at det forholder sig til krav der stilles i Fællesmål. Det er forsøgt at lave indbydelse så bredt, at det ikke kun er natur/teknik og biologi der er oplagte fag, men også at inddrage f.eks. billedkunst, dansk etc. DN Faaborg-Midtfyn kommune er kontaktet vedr. muligheden for plejearrangementer for medlemmer, såvel som andre interesserede, og det vil givet munde ud i et eller flere arrangementer hen over sommeren. Diverse faglige eksperter er kontaktet vedr. brugen af frivillige omkring naturpleje af højmoser, men endnu er det kun lykkedes at finde ganske lidt erfaring på dette område. 1

2 I forbindelse med udvikling af nye lejrskoletilbud i det Sydfynske, er der udviklet et lejrskoletilbud, som et 3 dages (2 overnatninger) tilbud omkring naturforvaltning i Danmark. Lejrskole tilbuddet indeholder en række elementer, der skal give børnene forståelse for og indsigt i naturforvaltning i Danmark. I tilbuddet indgår en heldagstur med naturvejleder til Storelung eller et andet af Faaborg-Midtfyn Kommunes Natura 2000 områder Svanninge Bakker (området 240). I dagsbesøget indgår en række elementer: Viden om Natura 2000, guidet tur rundt i området hvor vi emner som invasive arter, mennesket påvirkninger, flora og fauna vil indgå, samtidig med at der udføres praktisk naturpleje. På begge lokaliteter vil der også indgå en moniteringsopgave i Svanninge Bakker omkring Livet i Lorten, mens det formentlig i Storelung vil blive af botanisk karakter. Opgaverne/opgaven skal tilpasse de således at de vi kunne dække flere årgange. På Trente Mølle suppleres opgaverne med bl.a. øvelser i at bedømme vandløbskvalitet ud fra Faunaindex metoder. Der arbejdes med naturforvaltningsproblematikker i forbindelse med rollespil og dilemmaopgaver. Tilbuddet vil i første omgang blive lanceret som et tilbud i forbindelse med udvikling af en række lejrskoletilbud på Sydfyn og den fælles nye lejrskoleportal. I foråret 2011 blev der i samarbejde med Grøn HF, et 3 årigt HF-tilbud fra Nyborg, lavet et mindre undervisningsforløb omkring naturforvaltning og naturpleje i Danmark. Forløbet indeholdt en dag i Sundbakkerne, hvor der blev foretaget naturpleje i forbindelse med et mindre vandhul. Konkret blev der fældet og fjerne en masse pil fra vandhullet, samt tyndet ud i kantbevoksningen og bekæmpet bjørnklo. Et andet hold foretog en frilæggelse af et gammelt sognedige ved bl.a. at fjerne store mængder af brombær. En anden dag gik til Storelung, hvor der skulle fjernes uønsket opvækst af især birk på de mest sårbare moseflader. Den praktiske indgang til emnet gav en mulighed for en god snak om forvaltning af natur i Danmark, biodiversitet, invasive arter, og inddragelse af frivillige i naturpleje. Trente Mølle indkøbte i den sammenhæng en række redskaber, hvis antal forventes udbygget, til Sø gruppen af Grøn HF Nyborg klædt på til kamp mod pil. fremtidige naturplejeprojekter. Teambuilding og borgerinddragelse umiddelbart 2 ting der ikke har meget med hinanden at gøre. På Trente Mølle får vi et stigende antal henvendelser vedr. teambuilding. Samtidig rykker ønsket om teambuilding længere og længere ned i klasserne, senest fra en del 3-4 klasser. Vi har arbejdet hårdt på at få så meget naturvejledningen ind i teambuilding, og bla. har vi haft stor succes med at inddrage naturpleje, i form af bl.a. gyvelbekæmpelse og udtynding af træbevoksnniger. Der bliver gået til den! Det er utroligt hvad et hold kan nå på ½ time, når det gælder om at vinde over nogle andre. Vi er meget opmærksomme på at det ikke kun bliver ren konkurrence, men at det også vigtigt at få fortalt om baggrunden for problematikken. En stor del af fortællingen kommer som oplæg til opgaven ( her er opmærksomheden størst), en mindre del som afrunding og opfølgning. Men det er helt sikkert et koncept vi vil udvikle på her er muligheder. 2

3 Delmål 2: Tovholder for Borgerinddragelses naturvejledernetværket: Der arbejde i den kommende periode med at projektsætte netværkets aktiviteter således, at der arbejde med forskellige temaer i tidsafgrænsede perioder, hvor der producers materiale eller andet, der kan udbred til resten af NVL-ordningen og andre interesserede. Der tages initiativ til at nedsætte en styregruppe på området. Primo marts 2011, lykkedes det efter en større afstemningsrunde og koordinering at samle en god håndfuld mennesker til et møde på Trente Mølle, vedr. udvikling af et netværk omkring borgerinddragelse. Der blev diskuteret og fastsat en række mål for netværket, der blev fastlagt en række arbejdsformer, samt diskuteret hvordan vi formidler den viden, der bliver opsamlet. Mål og arbejdsformer kan ses på Naturvejlederforeningens hjemmeside. Der er ofte i naturvejlederkredse været megen tvivl omkring hvad begrebet borgerinddragelse har dækket over, og ikke mindst i forhold til begrebet frivillighed, der jo også har deres egen koordinator og netværk. Der er en række klare forskelle, men også en række punkter hvor de to netværk har fælles interesse- specielt omkring en række mere overordnende emner, omkring generelle problematikker vedr. frivillighed. Det blev derfor efter en række snakke med Torben Jørgensen koordinator for frivillighed besluttet at holde fælles møde. Således at de to netværk ville få tid sammen, men også hver for sig. Desværre kom kun Torben fra frivillighedsnetværket, så det blev et samlet møde, hvor der bl.a. blev vedtaget at støtte hinanden i opbygning af kurser etc. der kunne have fælles interesse. Første fælles projekt blev en samlet stand i forbindelse med naturvejlederårsmødet symboliseret ved flg. billede ømt.. Borgerinddragelse og rejsehold. Et rejsehold fra netværket mødtes på opfordring fra Henrik Lerdorf (Det grønne Hus i Køge) d.7/6 ved Ejby Mose. Mosen ejes af en række private lodsejere, foruden nogle meget centrale områder, der ejes af Københavns Vandforsyning. Sidstnævnte er ved at stoppe vandindvendinger i området, hvilket giver nogle muligheder, men også en række problemer, da pleje af området er neddroslet kraftigt. Bjørneklo er eksempelvis et kæmpe problem i området. Foruden medlemmer af netværket var der inviteret lokale folk, samt medlemmer af DN Køge. Gruppen gennemgik området, og undervejs blev der diskuteret muligheder, bergræsninger, ideer kom på bordet. Alt sammen i en meget konstruktiv dialog. Efterfølgende tog netværket alene tilbage til Det grønne Hus i Køge, og diskuterede dagen. Der var stor enighed om at det havde været givtigt for alle parter. Ikke kun dem der var involveret i selve projektet, men også for folk ud fra. Det viste sig at være meget givtig at diskutere faglige emner og problemstillinger på baggrund af en konkret sag. Samtidig havde vi fået tilsendt baggrundsmateriale, så vi kunne sætte os ind i flere af problemstillingerne på forhånd. Med baggrund i de gode erfaringerne fra mødet, vil vi bruge ideen med et rejsehold i denne sammenhæng noget mere. Der vil således blive åbnet op for at bl.a. kollegaer, der kunne have ønsket om det, kan tilkalde et borgerinddragelses-rejsehold. Sparring til kollegaer. Det sker heldigvis til stadighed at især kollegaer ringer og beder om råd og vejledning i forbindelse med forskellige projekter. Oftest er det kollegaer, der har været gennem uddannelsen og mødet mig som instruktør, der ringer og skal have uddybet et emne, lige genopfrisket en metode, materialer til en konkret opgave etc. Så noget må vi jo ind imellem have gjort rigtigt på uddannelsen. Der dukker til stadighed henvendelser op omkring kogræsserlaug og opstart af disse, og senest var jeg i starten af december i Frederikshavn og holde et oplæg omkring kogræsserlaug på et offentlig møde. Forhåbentlig starten på det, der bliver Danmark s nordligste kogræsserlaug, idet der officielt ikke findes et nord for Mariager Fjord. 3

4 Delmål 3: Det blå element Det Sydfynske Øhav: Fokus på udvikling af nye aktiviteter og blå støttepunkter, deltagelse i referencegruppe for formidling i Det Sydfynske Øhav, borgerinddragelse i nationalparkprocessen samt oplevelsesøkonomi i forbindelse med naturvejledning. Delmål 3 er klart det af de 4 delmål vi har arbejdet mest med i år. Dels som rent: Blå element Det Sydfynsk Øhav, især samarbejdet med Naturturisme I/S er en meget vigtig faktor. Her arbejdes der med mange forskellige indsatsområder, og bruges til tider rigtig meget tid og energi på området. Det er ofte langsigtede mål, og i 2011 har det ikke givet de store konkrete resultater men de er på vej.. Men herom senere. Oplevelsesøkonomien og udvikling af tiltag, der støtter den, fylder til stadighed mere og mere i Trente Mølles arbejde. Nogle af projekterne ligger på kanten af at kunne siges at være direkte tilknyttet det blå element ud fra en snæver betragtning (Disc-golf Lærkedal), mens andre trækker tættere tråde til dette (Book en shelter) og endnu andre er rent Det blå element. Det er vores opfattelse at alle små tråde samlet er en vigtig del af oplevelsesøkonomien i Det Sydfynsk, og at det på land i høj grad hænger sammen med det på vandet og visa versa. Naturturisme I/S Helt centralt i arbejdet med at udvikle en sydfynsk oplevelsesøkonomi er samarbejdet med Naturturisme I/S. En række projekter født i samarbejde med Naturturisme I/S, herunder Kys Frøen bliver til stadighed videreført, evalueret og udviklet. (Se Kys Frøen ). Der er i år (og gennem årene) forsøgt at lave en række konkret arrangement, der ud fra et økonomisk synspunkt, når prøve perioden var over, skulle kunne hvile i sig selv (til virksomheder, turister etc.). Men det har været op ad bakke og ingen er endnu blevet en oplevelsesøkonomisk kassesucces. Et par af disse forsøg er beskrevet her under. Øhavets dage en videre udvikling. I forbindelse med øhavets dage udviklede Trente Mølle i samarbejde med Naturturisme I/S et offenligt arrangement med fokus på eksklusive marine natur- og smagsoplevelser i øhavet. Deltagerne kunne under arrangementet forsøge sig med røgtning af ruser og strygning af rejer, landing af vod og snorkeldykning med naturvejleder. Efterfølgende skulle deltagerne tilberede et måltid af områdets råvare og de spiselige emner som der var blevet indfanget i løbet af eftermiddagen. Arrangementet var placeret på Millinge Klint, som giver optimale muligheder for at opleve øhavets liv under overflade og nyde udsigten over Helnæs Bugt. Arrangementet var tænkt som en udvikling af de mere eksklusive tilbud, der er for turister og lokale borgere i området, med henblik på at udvikle formidlingsaktiviteter der var rettet til firma- og erhvervskunder. Arrangementet var et af 4 arrangementer fordelt omkring øhavet, annonceret massivt gennem bl.a. Fyns Amtsavis Kundeklub. Trods massiv annoncering i avisen, med flere halv og kvartside annoncer ugentligt i en længere periode, var der ikke tilmeldinger nok til at gennemføre nogen af arrangementerne, der desværre alle måtte aflyses. Havkajak og oplevelsesøkonomi. Som en videre udvikling af den interesse, der er for havkajak i det Sydfynske område, har tog Trente Mølle i foråret 2011 initiativ til at udvikle et kursuskoncept omkring fiskeri fra havkajak. Som udgangspunkt er kurset henvendt til en relativ smal målgruppe af ivrige havørredfiskere, der ønsker at blive grundigt introduceret til kajakfiskeri. Kurset har også relevans for erfarne havkajakfolk, der ønsker at suppelere deres kajakviden med teknik og teori i fiskeri fra havkajak. Udover generel havkajakteknik og sikkerhed er der fokus på at få kursisterne på vandet, så de selv kan erfare hvad fiskeri fra havkajak i øhavet kan byde på. Kurset strækker sig over 5-7 dage og indeholder en kobling af marin økologi, 4

5 fiskefysiologi i felten og marint friluftsliv. Trente Mølle samarbejder med Vends natur- og motorikskole, samt Havørred Fyn i dette projekt, og kurserne forventes at blive udbudt i løbet foråret Annoncering vil primært ske via Havørred Fyn og via artikel i maritime oplevelser, der udgives af maritim center (se mere på Lejrskoleprojektet. Centralt i samarbejdet med Naturturisme I/S har der i 2011 i særlig grad været fokuseret på arbejdet med at opbygge en samlet lejrskoleportal for Det sydfynske Øhav. Vi har deltaget i en række møder omkring udviklingen af projekt og opbygningen af protalen, sammen med andre naturvejledere i regione, og en række andre interessenter. Der er brugt meget tid på at opbygge et samarbejde på tværs, bl.a med lejrskoleskibet Fylla, og forskellige institutioner på Ærø. Men folk har det med at skifte job, og på et par meget centrale poster begge steder er der skiftet ud i medarbejderstaben, hvilket hr betydet at de relationer der var blevet brugt tid på at bygge op, for nogle steders vedkommende er tilbage ved udgangspunktet. Sidst på året er der udarbejde de første konkret forslag til nye lejrskoleaktiviteter, som så bliverinplanteret på hjemmesiden, beskrevet i forhold til Fælles Mål, og udviklet nye undervisningsmaterialer omkring. Et arbejde der forventes at få et betydeligt omfang i begyndelsen af Book en Shelter Som en væsentlig satsning og udvikling af oplevelseøkonomien står projektet Book en shelter. Og endelig lykkedes det at komme i hus med første og vigtigste etape af projektet. Det lykkedes i 2011 at få bygget 4 sheltere langs øhavstien. Det har været den til dag nok sejeste og mest langstrakte proces, vi endnu har været igennem. Fra projektet startede i 2007 skulle der gå 4 år til shelterne kunne indvies. Og for at gøre en lang historie kort, så har jeg ikke oplevet et bureaukratisk system af de dimensioner, der står tilbage fra de oplevelser jeg havde i de baltiske lande i starten af 1990 erne. At byggeriet af 3 sheltere i den grad skulle kunne trækkes ud i langdrag! Og det ikke pga. af spørgsmål som placering beskyttelse af natur etc., men ene og alene pga. af design og arkitektur. Det gjorde at det oprindelige projekt hvor vi skulle lege med shelterbegrebet, havde planer om at indlægge gulvvarme i en, solceller på taget af en anden, grønne tage på en 3. etc., blev skudt til hjørne. I dag har vi så i stedet 3 designmæssig rigtige sheltere, der alle er væsentlig dyrere end traditionelle sheltere i rundtømmer, og som vi har svært ved at se, falder mere end i dansk natur end en god gammel knudetømret shelter. Men døm selv! Undervejs i processen har vi i øvrigt haft et rigtig godt samarbejde med DTE et lokalt firma, foruden hvis ingeniør vi nok aldrig var kommet i mål. Men det lykkedes at få de 3 shelter opstillet, foruden en ekstra shelter, vi har placeret hos en lokal. Alle sheltere er bygget op omkring og beskrevet på hjemmesiden Her er der beskrevet natur, aktivitetsmuligheder, nærmeste seværdigheder, offentlig transport, og ikke mindst er der til vær shelter tilknytte en aktivitet. Mulighed for at bage i jordovn, lokke natsværmere, kigge på smådyr i vandhulet etc. Ved alle aktiviteter er der tilknyttet en kasse med de nødvendige materialer. På hjemmesiden er der som noget nyt mulighed for elektronisk bookning af en shelter, tilkøb ekstra udstyr og betaling for opholdet. En enkelt shelter er blevet placeret hos en privat udbyder i det tilfælde en mindre hestepension. Det har vist sig at være en stor succes, og flere har brugt shelteren i forbindelse med ridetur. En tendens, en af de andre lokale udbydere på hjemmesiden, også har bemærket, og fremover vil satse mere målrettet på. Foruden vores egne sheltere er det lykkedes at få tilknyttet en række allerede eksisterende sheltere i Faaborg-Midtfyn kommune. Hvoraf de fleste er blevet beskrevet med samme tekster. 5

6 Det lykkedes ikke at nå at lave den massive markedsføring af projektet som vi have regnet med, men på trods at vi næsten intet har gjort, er hjemmesiden blevet flittigt brugt og langt flere end vi havde regnet med nåede i 2. halvdel af 2011 at booke overnatninger i shelterne. Foråret 2012 skal hjemmesiden markedsføres i diverse medier og på forskellige hjemmesider, ligesom det er tanker at udvide til Svendborgs Kommunes strækning af Øhavsstien. Er det muligt at finde midler til at opføre flere sheltere er det også med i planerne. Her ønskes bl.a. at prøve at tiltrække endnu flere lokale sponsere, den spæde start er taget, men det vil klart kunne udbygges. Endelig skal nævnes at der fra andre egne af landet har været meget interesse for at følge ideen med on-line bookning, da administration rigtig mange steder er en tidskrævende faktor. Der vil derfor fremover blive arbejdet på at udvikle hjemmeside, så den kan mere på det felt. Millinge Klint. Den korte version af Millinge klint projektet, er at der ikke er sket yderligere omkring etablering af et formidlingscenter og blåt støttepunkt i øhavet. Det har ikke været muligt at rejse støtte til projektet trods en ihærdig indsats fra Trente Mølles side. Således har vi i år sammenfattet 2 større ansøgninger som hver skulle gennem Faaborg Midtfyn kommunens langsommelige efterbehandling med efterfølgende afslag/omformulering til følge. Det har resulteret i at der i år er blevet afsendt en ansøgning til fiskeri LAG Fyn, som i første omgang har afslået ansøgningen, men FiskeriLAG FYN har inviteret til yderligere dialog omkring fremtidige støttemuligheder i projektet i forbindelse med en ny ansøgelsesrunde i februar Der afholdes orienteringsmøde herom den 20/ Belært af disse erfaringer har Trente Mølle, i samarbejde med Faaborg Midtfyn Kommune, udarbejdet en ny ansøgningsstrategi for Millinge Klint projektet, og vi sigter på at sende nye ansøgninger til Real Dania s stedet Tæller og puljen for grøn vækst i region Syddanmark, i starten af Målet for projektet er stadigvæk at etablere et klimavenligt og bæredygtigt formidlingscenter på Millinge Klint, der rummer en energivenlig, CO2 neutral lejrskoledel, et marin formidlingscenter samt et blåt støttepunkt for borgere og øhavsturister. Blå flag. I år har Trente Mølle afholdt en række blå flag arrangementer på de kystnære campingpladser i området. Arrangementerne afholdes i samarbejde med de lokale amatørfiskere som bidrager med net- og rusefangster samt som frivillig arbejdskraft i opsætnings- og afrydningsarbejdet. Denne form for 3- parts samarbejde mellem turisterhverv-,lokale foreningsarbejde og Trente Mølle muliggør at campinggæsterne og andre med interesse, kan komme til blå flag og gratis opleve glæden ved at klappe krabber og fisk, ved at gå på ketcherjagt i det kystnære vand, og blive informeret om øhavets marine organismer og smage på friskkogte krebsdyr, tang, og fisk. Trods den våde sommer, var deltagerantallene på blå flag ganske udmærkede, og i år var det specielt de udenlandske familier der var godt repræsenterede og indgik ved flere lejligheder i dialogen omkring formidlingen. Dette medførte nye dimensioner til sproget på arrangementerne, og bidrog desuden med spændende bud på hvordan marine organismer indgår som fødevare i vores nabolande. Afholdelse af blå flag arrangementerne på de kystnære campingpladser virker bestemt som et godt tiltag for turisterhvervet i området, og deres popularitet hos familieturismen understreger aktualiteten af samarbejdet mellem Trente Mølle, amatørfiskerne og involverede campingpladser. Blå Flag station. Faaborg havn, Dyreborg havn: Trente Mølle er i gang på 2 blå flag stationer i området. Således udgør vores samarbejde med de lokale skoler og amatørfiskerne på Dyreborg Strand en krumtap i vores marine formidling, hvor ordningens grejbank i form af en skurvogn med ketchere, waders og andet grej er opmagasineret i sommerhalvåret (fra påske til efterårsferie). Skurvognen, der går under navnet Sandormen på Dyreborg Strand, har i år lagt grunden for naturformidling til skoler, voksen kurser og velbesøgte offenlige arrangementer som øhavets dag. I udgangen af år 2011 blev der sat gang i en lovende udvikling på Dyreborg strand, da de nye lodsejere til Dyreborg Skov udtrykte ønske om at åbne skoven og rejse et regnvandsly for skovens besøgende. I den forbindelse har der fra lodsejernes side, været interesse i at samlægge skurvognens funktion med et sådan ly, og Trente Mølle ser tiltaget som en god mulighed for at koble formidlingsarbejdet med lokale erhverskræfter i området. Et mere detaljeret arbejde omkring behov og placering af grejmagasin/regnly står for i I Faaborg Havn er der planer om et havnebad som bla. skal rumme en formidlingsdel med tilhørende blå Flag station. Situationen for havneprojektet er p.t. knap så dynamisk da selve etableringen af bygninger er sat på stand by på grund af indsigelses sager fra berørte borgere. Trente Mølle er med på projektet, og følger den videre udvikling fra sidelinien. 6

7 Sandormen : At der er aktivitet i og omkring sandormen, bærer grejet i skurvognen tydeligt præg af. Mange børn og barnlige voksne har haft grejet i hænderne, og sammen med sand og saltvand tærer det på brugbarheden af grejet. Således er der efterhånden et udtalt behov for at få udskiftet størstedelen af det grej, der findes i vognen. Det gælder i udpræget grad waders til børn, men nye rejestrygere og andet løsgrej ville gavne den blå flag station på Dyreborg Strand. Da Sandormen udgør en væsentlig faktor i Trente Mølle øhavsformidling vil Trente Mølle i løbet af 2012, tage initiativ til en ansøgning om nyt grej til FiskerLAG FYN, og/eller friluftsrådet. Kys Frøen Kys Frøen har nu kørt de 3 år, vi har forpligtet os til, men der er da heldigvis ingen tanker om at stoppe. Det kan være svært at opgøre helt nøjagtig, men der har i 2011 været en klar fremgang i antallet af besøgende. Ud fra omsætningen vurderes det, at der har været omkring 2½ gange så mange besøgende i år, som sidste år. Idet at vi ikke har lavet nogen ekstra markedsføring, vidner det om, at det er det lange seje træk, der skal til. og at det i høj grad er mund til mund metoden, der virker. Dog har vi haft endel tysker og hollænder forbi stedet, og det er givet via diverse turist brochure. Der har i år været end del interesse for konceptet fra andre regioner af landet, og vi har således haft besøg af flere grupper. Grupperne er kommet på baggrund af henvendelser fra kollegaer rundt i landet, der i forskellige sammenhænge har overvejet lign. initiativer. I regi af Naturturisme I/S har vi arbejdet med ideen om at lave en række små steder, men en eller 2 udstillinger/aktiviteter bygget op over samme koncept som Kys Frøen. Det kunne være på en lille havn, i forbindelse med et beboer hus eller Men aktiviteter der hvor folk kommer, og som er rettet mod de muligheder, der er i nærområdet. Som arbejdstitel kalder vi foreløbig projektet for Haletudser. I selv Kys Frøen er der i år ikke foretaget nogle ændringer i forhold til materiale, udstiliinger, ideer etc. Der er dog brugt en del tid på nedenstående Bålhytte med klimakøkken, samt forsøg på at rejse midler til at i stand sætte et Bålhytte med klimakøkken: Som en udbygning af det åbne naturværksted, Kys Frøen, er der ved hjælp fra forskellige støtteordninger, etableret et bålhytte med Klimakøkken. Bålhytten blev etableret i foråret, men først her sidst på efteråret kom der gang i klimakøkkenet. Alt er i skrivende stund ikke færdigetableret, men næste alle delelementer er lavet. Der mangler den sidste montering og afprøvning. Bålhytten afskiller sig fra traditionelle bålhytter ved at der rundt i kanten er etableret en række tiltag, der leger med energien, og således gør livet som vildmarksgastronom lettere. Fast bordplade, solkøleskab, høkasser i forskellige udgaver, solceller på taget der bla. driver spydet til at stege fasaner på. brændselsesbesparende komfurer er noget af indholdet. Sidst nævnt er der bl.a. udviklet en stor model af den lille, kendt og geniale bush-burner, samt et komfur, med indbygget spiral, der altid sørger for at der er varmt vand til opvasken. Bålhytten forventes yderlige at indgå som et tilbud til lejrskoler og lign, således af flere forhåbentlig vælger at lave mad i det fri. Hertil udgives en lille opskriftsamling Lærkedal nu med disc golf. 2. juni 2012 blev Sydfyns første discgolfbane indviet. Efter et hektisk forår, hvor centrale administrative beslutninger udskød projekt starten, blev banen indviet med en turnering for eleverne i to 5. klasser på de nærliggende skoler. Fra starten en stor succes, dog var mængder at brændenælder nok i overkanten. Noget der skulle rettes op på. Søndagen efter var der mulighed for alle for at komme og spille og prøve banen af, under kyndig vejledning af folket fra Trente Mølle. Det var dejligt at opleve, at dem der kom, var af meget forskellig alder. Fra familier med helt unge, til pensionister. Alle gik banen igennem og gav udtryk for, at det var en sjov og anderledes måde at gå en tur i naturen på. Og selvfølgelig fik vi en række nye banerekorder den dag. Siden er banen blevet brugt meget, dels af lejrskoler på Lærkedal, sko- 7

8 ler der bruger banen i forbindelse med et klasseforældrearrangement, og dels af folk individuelt. Vi har mange positive oplevelser, når vi tilfældigt er på Lærkedal, og oplever at banen bliver brugt af mange forskellige målgrupper. Fra 2 pensionist par, der har lavet en dagsudflugt ud af det, en flok gymnasieknægte på tur, til en gruppe af 3 trivelige middelaldrene mænd, der mødtes jævnligt og spillede banen igennem. Med en øget markedsføring i foråret 2012, ser det ud til at det kan gå hen og blive en rigtig succes. Der er etableret et samarbejde med Dagli Brugsen i Nr. Broby. Her er det muligt for en tyver, at leje en taske med 3 disc, scorekort, banekort, spilleregler etc. På et møde for de mindre overnatningssteder, hvor jeg fortalte om ideen, var der meget stor begejstring for tiltaget, og i følge dem præcis sådan noget de mangler, og kan tilbyde deres gæster som en mulighed. At etablere en disk-golf bane kan virke forholdsvis ukompliceret, men vi må nok indrømme at vi er blevet noget overrasket over antallet af timer vi har lagt i det, og hvor meget ekstra der er kommet til af opgaver, som vi ikke havde forudset. Vi står derfor meget gerne til rådighed med hjælp og oplyninger, hvis andre skulle have lyst til at kaste sig over en anden måde at få folk ud i naturen på. Se evt. mere på Banen er etableret i samarbejde med Aktive Ældre i Broby, og her har vi for os arbejdet med en ny måde at inddrage frivillige på. Det gør vi gerne igen! Delmål 4: Sommernaturskole: Udvikling af landsdækkende tilbud af sommerskoler samt udarbejdelse af idémateriale til inspiration for naturskoler. Efter en række henvendelser og skrivelser til naturskolerne, lykkedes det i 2011 af få udvidet antallet af sommerskoler på pænt, idet flere skoler fra Nordsjælland, samt flere Østjydske naturskoler er kommet med. Således er vi nu oppe på 12 prikker på landkortet, hvoraf enkelt dækker over flere sommerskoler. Nogle at steder har man kørt i flere år, og er som sådan ikke nye, mens andre er helt nye steder, hvor man har taget ideen op, med inspiration fra det arbejde vi har sat i gang. I foråret blev der vanen tro afholdt en erfaringsudvekslingsdag for dem der havde lyst til at deltage. Som det plejer, var det udelukkende natursommerskoler fra det nære opland, primært Fyn, der deltog. Af prioriterings grunde, tid og transport, er det nok svært af få folk til af komme længere væk fra, og det har derfor været overvejet hvordan man kunne optimere erfaringsudviklingen. 2 ting er ved eller vil i meget nær fremtid blive forsøgt: 1) En tråd på naturvejledernettet i forummet, i stil med andre netværk, hvor der kunne udveksles erfaringer, stilles spørgsmål, slås huskere op etc. Forespørgsel til web-master er sendt. 2) Hjemmesiden kunne bruges mere aktivt. Hjemmesiden er derfor blevet opdateret med en lukket del, kun for arrangører af sommernaturskoler. Dels vil sommernaturskole arrangører på sigt kunne redigere deres egen del af hjemmesiden, dels påtænker vi det inspirationsmateriale, der bliver udarbejdet i forhold til inspiration for naturskoler og andre som en del af hjemmesiden. En del vil blive tilgængeligt frontline, mens andet kun vil være tilgængeligt, hvis man er lokket på. Desværre kniber det stadig rigtig meget at få sommernaturskolerne til at melde tilbage med 10 liner og et par fotos fra den forløbne sommerskole, så snart denne er overstået, således at hjemmesiden hele tiden opstår opdateret. Her skal vi være bedre til at følge op og sende reminder ud f.eks. i forummet på naturvejledernettet. Særlige aktiviteter i forbindelse med NVL-ordningen: Netværkskoordinater for det Regionale netværk. 8

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 19190/22999 Navn naturvejleder: Nanna Winbladh Navn arbejdsgiver: Landbomuseet Kolding, Fonden Harteværket og Kolding Kommune Arbejdssted: Landbomuseet

Læs mere

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne NATIONALPARK THY NATIONALPARK MOLS BJERGE SKJERN Å KONGERNES NORDSJÆLLAND SKJOLDUNGE- LANDET NATIONALPARK VADEHAVET DET SYDFYNSKE ØHAV Sæt formidling på

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20643 Navn naturvejleder: ANNE WüRTZ PETERSEN Navn arbejdsgiver: DEN SELVEJENDE INST. VADEHAVSCENTRET Arbejdssted: VADEHAVSCENTRET Adresse: Okholmvej

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne Indholdsfortegnelse Indledning og resumé 4 7 Frivillighed i de danske nationalparker 30 1 2 Frivillige giver merværdi til naturen 6 Frivilligopgaver inden

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 21952 Navn naturvejleder: Lars Borch Navn nærmeste leder: Jane Dupont, Ungdomsringen, Nørregade 77 6.sal, 5100 Odense C Arbejdssted: Ungdomsringen

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 1 Hvorfor leg?...2 1.1 Kampagnens fokus og indhold...2 1.2 Mål og Evaluering...3 2 Den interne kampagne...4 2.1 Landsdelsledelser...4 2.2 Direkte kontakt

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23701 Navn naturvejleder: Henrik Lerdorf Navn arbejdsgiver: Det Grønne Hus Arbejdssted: Det Grønne Hus Adresse: Vestergade 3c Postnummer/By: 4600

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2014

Friluftsrådets årsberetning 2014 Friluftsrådets årsberetning 2014 Strategien 2014 I EN RIG NATUR Indhold 3 Strategien 2014 4 15 I en rig natur 19 På et bæredygtigt grundlag 28 bestyrelsen, kredsene og sekretariatet Læs mere om Friluftsrådet

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere

En rigtig god kommune

En rigtig god kommune 12/2014 ÅRGANG 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 03 - Gladsaxe Oplysnings Forbund nyder god opbakning: En rigtig god kommune Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne Debat

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

August 2008, 17. årg, nr. 2. NATUR vejleder. Tema: Naturpleje og Naturgenopretning

August 2008, 17. årg, nr. 2. NATUR vejleder. Tema: Naturpleje og Naturgenopretning RNATURVEJLEDE August 2008, 17. årg, nr. 2 NATUR vejleder FORENI NGEN Tema: Naturpleje og Naturgenopretning RNATURVEJLEDE FORENI NGEN Naturvejlederforeningen i Danmark Naturvejlederforeningen i Danmark

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

HØJSKOLEN OG FORENINGSLIVET HPU 2008-2009. Jacob Thorning Silkeborg Højskole

HØJSKOLEN OG FORENINGSLIVET HPU 2008-2009. Jacob Thorning Silkeborg Højskole HØJSKOLEN OG FORENINGSLIVET HPU 2008-2009 Jacob Thorning Silkeborg Højskole Indhold 1. Indledning...3 2. Silkeborg Højskoles udspring og bagland...5 3. De unge og foreningslivet...8 4. Foreningsdeltagelse

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20673 Navn naturvejleder: Michael Hansen Navn arbejdsgiver: Øresundsakvariet Arbejdssted: Øresundsakvariet Adresse: Strandpromenaden 5 Postnummer/By:

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011

corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011 corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011 Forord Karen Jespersen tidl. Velfærdsminister Der er en stigende interesse for

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 Ensomme gamle mænd Grundloven til debat Vision for folkeoplysningen TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 s 2 LEDER Du kan kende os på, at vi vil dig noget! Forleden landede kulturministerens

Læs mere

Mogens Gade. Tekster fra 2007

Mogens Gade. Tekster fra 2007 www.mogensgade.dk Tekster fra 2007 Positive vinde over Jammerbugten... 2 Børn og unge på dagsordenen... 2 Middelmådighed under lavmålet!... 3 Fremtidens infrastruktur i Jammerbugt Kommune... 4 En landdistriktspolitik

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

December 2003, 12. årg, nr. 4. NATUR vejleder. Nationalparker

December 2003, 12. årg, nr. 4. NATUR vejleder. Nationalparker December 2003, 12. årg, nr. 4 NATUR vejleder Nationalparker NATURLIGVIS Biologi - Geografi - Natur & Teknik de pædagogisk bedste løsninger indenfor et begrænset budget. Her kan du bl. a. se nærmere på

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere