Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011"

Transkript

1 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: Naturvejleder: Leif H. Sørensen Arbejdssted: Trente Mølle, Natur-, Miljø og Lokal Agenda 21 Center. Adresse: Trentevej 7, Ny Stenderup, Postnummer/By: 5672 Broby Kort resumé af årets vigtigste begivenheder: På det fysiske plan: Gennemførelse af første del af projektet Book en shelter. Indvielse af Disc-golf Lærkedal. Opførsel af og næsten færdiggørelse af Bålhytte med Klimakøkken. Et langt skridt videre i at gøre opvarmningen meget grønnere på Trente Mølle. Formidlingsmæssigt, udvikling af hjemmesider og materialer til ovenstående projekter. Udarbejdelse af en række ansøgninger og materialer til Millinge Klint. Færdig udannelse af naturvejleder Ulrik H. Boll. Udvikling af samarbejdet med Naturturisme I/S herunder fremgang i projektet med lejrskoler omkring Det sydfynske Øhav. Rejseholdet i forbindelse med Borgerinddragelse. Delmål: (Beskrivelse af hvad du har opnået inden for de forskellige delmål. Dvs. aktiviteter, resultater mv.) Delmål 1: Borgerinddragelse og naturvejledning: Udvikle formidlingsmateriale i forbindelse med naturpleje og Natura 2000 samt udvikle borgerinddragelse i børnehøjde. Natura 2000 planerne har lade vente på sig i en grad der har oversteget hvad de færreste nok havde forventet. Planerne er først endelig blevet tilgængelige i december Det har derfor været lidt op af bakke at få gang i dette delmål, så konkrete resultater i 2011 er det småt med. Men det må og skal der så rettes op på i Der er dog lavet en del forhåndsaftaler og som forsøgsområde er valgt Storelung (område 119) Fyns største og vigtigste højmose (ud af 2 tilbageværende). Der er pt. lavet aftaler med biologer i Naturstyrelsen om at bidrage med faglig tekst i forbindelse med undervisnings materiale, ligesom der er blevet taget en del billeder i området til videre brug. 26. januar 2012 er der opstartsmøde for lærere på de 3 nærliggende skoler, hvortil der er sendt invitation til at deltage i projektet. Der er søgt dels om lærer/skoleklasser, der har lyst til at være med i konkret undervisningsforløb. Ligeledes er der søgt lærere, der kunne tænke sig at gå ind i en styregrupper/baggrundsgruppe for at sikre et relevant undervisningsmateriale. Dette især for at sikre at materialet vil få en karakter, så det vil blive brugt, men samtidig sikre at det forholder sig til krav der stilles i Fællesmål. Det er forsøgt at lave indbydelse så bredt, at det ikke kun er natur/teknik og biologi der er oplagte fag, men også at inddrage f.eks. billedkunst, dansk etc. DN Faaborg-Midtfyn kommune er kontaktet vedr. muligheden for plejearrangementer for medlemmer, såvel som andre interesserede, og det vil givet munde ud i et eller flere arrangementer hen over sommeren. Diverse faglige eksperter er kontaktet vedr. brugen af frivillige omkring naturpleje af højmoser, men endnu er det kun lykkedes at finde ganske lidt erfaring på dette område. 1

2 I forbindelse med udvikling af nye lejrskoletilbud i det Sydfynske, er der udviklet et lejrskoletilbud, som et 3 dages (2 overnatninger) tilbud omkring naturforvaltning i Danmark. Lejrskole tilbuddet indeholder en række elementer, der skal give børnene forståelse for og indsigt i naturforvaltning i Danmark. I tilbuddet indgår en heldagstur med naturvejleder til Storelung eller et andet af Faaborg-Midtfyn Kommunes Natura 2000 områder Svanninge Bakker (området 240). I dagsbesøget indgår en række elementer: Viden om Natura 2000, guidet tur rundt i området hvor vi emner som invasive arter, mennesket påvirkninger, flora og fauna vil indgå, samtidig med at der udføres praktisk naturpleje. På begge lokaliteter vil der også indgå en moniteringsopgave i Svanninge Bakker omkring Livet i Lorten, mens det formentlig i Storelung vil blive af botanisk karakter. Opgaverne/opgaven skal tilpasse de således at de vi kunne dække flere årgange. På Trente Mølle suppleres opgaverne med bl.a. øvelser i at bedømme vandløbskvalitet ud fra Faunaindex metoder. Der arbejdes med naturforvaltningsproblematikker i forbindelse med rollespil og dilemmaopgaver. Tilbuddet vil i første omgang blive lanceret som et tilbud i forbindelse med udvikling af en række lejrskoletilbud på Sydfyn og den fælles nye lejrskoleportal. I foråret 2011 blev der i samarbejde med Grøn HF, et 3 årigt HF-tilbud fra Nyborg, lavet et mindre undervisningsforløb omkring naturforvaltning og naturpleje i Danmark. Forløbet indeholdt en dag i Sundbakkerne, hvor der blev foretaget naturpleje i forbindelse med et mindre vandhul. Konkret blev der fældet og fjerne en masse pil fra vandhullet, samt tyndet ud i kantbevoksningen og bekæmpet bjørnklo. Et andet hold foretog en frilæggelse af et gammelt sognedige ved bl.a. at fjerne store mængder af brombær. En anden dag gik til Storelung, hvor der skulle fjernes uønsket opvækst af især birk på de mest sårbare moseflader. Den praktiske indgang til emnet gav en mulighed for en god snak om forvaltning af natur i Danmark, biodiversitet, invasive arter, og inddragelse af frivillige i naturpleje. Trente Mølle indkøbte i den sammenhæng en række redskaber, hvis antal forventes udbygget, til Sø gruppen af Grøn HF Nyborg klædt på til kamp mod pil. fremtidige naturplejeprojekter. Teambuilding og borgerinddragelse umiddelbart 2 ting der ikke har meget med hinanden at gøre. På Trente Mølle får vi et stigende antal henvendelser vedr. teambuilding. Samtidig rykker ønsket om teambuilding længere og længere ned i klasserne, senest fra en del 3-4 klasser. Vi har arbejdet hårdt på at få så meget naturvejledningen ind i teambuilding, og bla. har vi haft stor succes med at inddrage naturpleje, i form af bl.a. gyvelbekæmpelse og udtynding af træbevoksnniger. Der bliver gået til den! Det er utroligt hvad et hold kan nå på ½ time, når det gælder om at vinde over nogle andre. Vi er meget opmærksomme på at det ikke kun bliver ren konkurrence, men at det også vigtigt at få fortalt om baggrunden for problematikken. En stor del af fortællingen kommer som oplæg til opgaven ( her er opmærksomheden størst), en mindre del som afrunding og opfølgning. Men det er helt sikkert et koncept vi vil udvikle på her er muligheder. 2

3 Delmål 2: Tovholder for Borgerinddragelses naturvejledernetværket: Der arbejde i den kommende periode med at projektsætte netværkets aktiviteter således, at der arbejde med forskellige temaer i tidsafgrænsede perioder, hvor der producers materiale eller andet, der kan udbred til resten af NVL-ordningen og andre interesserede. Der tages initiativ til at nedsætte en styregruppe på området. Primo marts 2011, lykkedes det efter en større afstemningsrunde og koordinering at samle en god håndfuld mennesker til et møde på Trente Mølle, vedr. udvikling af et netværk omkring borgerinddragelse. Der blev diskuteret og fastsat en række mål for netværket, der blev fastlagt en række arbejdsformer, samt diskuteret hvordan vi formidler den viden, der bliver opsamlet. Mål og arbejdsformer kan ses på Naturvejlederforeningens hjemmeside. Der er ofte i naturvejlederkredse været megen tvivl omkring hvad begrebet borgerinddragelse har dækket over, og ikke mindst i forhold til begrebet frivillighed, der jo også har deres egen koordinator og netværk. Der er en række klare forskelle, men også en række punkter hvor de to netværk har fælles interesse- specielt omkring en række mere overordnende emner, omkring generelle problematikker vedr. frivillighed. Det blev derfor efter en række snakke med Torben Jørgensen koordinator for frivillighed besluttet at holde fælles møde. Således at de to netværk ville få tid sammen, men også hver for sig. Desværre kom kun Torben fra frivillighedsnetværket, så det blev et samlet møde, hvor der bl.a. blev vedtaget at støtte hinanden i opbygning af kurser etc. der kunne have fælles interesse. Første fælles projekt blev en samlet stand i forbindelse med naturvejlederårsmødet symboliseret ved flg. billede ømt.. Borgerinddragelse og rejsehold. Et rejsehold fra netværket mødtes på opfordring fra Henrik Lerdorf (Det grønne Hus i Køge) d.7/6 ved Ejby Mose. Mosen ejes af en række private lodsejere, foruden nogle meget centrale områder, der ejes af Københavns Vandforsyning. Sidstnævnte er ved at stoppe vandindvendinger i området, hvilket giver nogle muligheder, men også en række problemer, da pleje af området er neddroslet kraftigt. Bjørneklo er eksempelvis et kæmpe problem i området. Foruden medlemmer af netværket var der inviteret lokale folk, samt medlemmer af DN Køge. Gruppen gennemgik området, og undervejs blev der diskuteret muligheder, bergræsninger, ideer kom på bordet. Alt sammen i en meget konstruktiv dialog. Efterfølgende tog netværket alene tilbage til Det grønne Hus i Køge, og diskuterede dagen. Der var stor enighed om at det havde været givtigt for alle parter. Ikke kun dem der var involveret i selve projektet, men også for folk ud fra. Det viste sig at være meget givtig at diskutere faglige emner og problemstillinger på baggrund af en konkret sag. Samtidig havde vi fået tilsendt baggrundsmateriale, så vi kunne sætte os ind i flere af problemstillingerne på forhånd. Med baggrund i de gode erfaringerne fra mødet, vil vi bruge ideen med et rejsehold i denne sammenhæng noget mere. Der vil således blive åbnet op for at bl.a. kollegaer, der kunne have ønsket om det, kan tilkalde et borgerinddragelses-rejsehold. Sparring til kollegaer. Det sker heldigvis til stadighed at især kollegaer ringer og beder om råd og vejledning i forbindelse med forskellige projekter. Oftest er det kollegaer, der har været gennem uddannelsen og mødet mig som instruktør, der ringer og skal have uddybet et emne, lige genopfrisket en metode, materialer til en konkret opgave etc. Så noget må vi jo ind imellem have gjort rigtigt på uddannelsen. Der dukker til stadighed henvendelser op omkring kogræsserlaug og opstart af disse, og senest var jeg i starten af december i Frederikshavn og holde et oplæg omkring kogræsserlaug på et offentlig møde. Forhåbentlig starten på det, der bliver Danmark s nordligste kogræsserlaug, idet der officielt ikke findes et nord for Mariager Fjord. 3

4 Delmål 3: Det blå element Det Sydfynske Øhav: Fokus på udvikling af nye aktiviteter og blå støttepunkter, deltagelse i referencegruppe for formidling i Det Sydfynske Øhav, borgerinddragelse i nationalparkprocessen samt oplevelsesøkonomi i forbindelse med naturvejledning. Delmål 3 er klart det af de 4 delmål vi har arbejdet mest med i år. Dels som rent: Blå element Det Sydfynsk Øhav, især samarbejdet med Naturturisme I/S er en meget vigtig faktor. Her arbejdes der med mange forskellige indsatsområder, og bruges til tider rigtig meget tid og energi på området. Det er ofte langsigtede mål, og i 2011 har det ikke givet de store konkrete resultater men de er på vej.. Men herom senere. Oplevelsesøkonomien og udvikling af tiltag, der støtter den, fylder til stadighed mere og mere i Trente Mølles arbejde. Nogle af projekterne ligger på kanten af at kunne siges at være direkte tilknyttet det blå element ud fra en snæver betragtning (Disc-golf Lærkedal), mens andre trækker tættere tråde til dette (Book en shelter) og endnu andre er rent Det blå element. Det er vores opfattelse at alle små tråde samlet er en vigtig del af oplevelsesøkonomien i Det Sydfynsk, og at det på land i høj grad hænger sammen med det på vandet og visa versa. Naturturisme I/S Helt centralt i arbejdet med at udvikle en sydfynsk oplevelsesøkonomi er samarbejdet med Naturturisme I/S. En række projekter født i samarbejde med Naturturisme I/S, herunder Kys Frøen bliver til stadighed videreført, evalueret og udviklet. (Se Kys Frøen ). Der er i år (og gennem årene) forsøgt at lave en række konkret arrangement, der ud fra et økonomisk synspunkt, når prøve perioden var over, skulle kunne hvile i sig selv (til virksomheder, turister etc.). Men det har været op ad bakke og ingen er endnu blevet en oplevelsesøkonomisk kassesucces. Et par af disse forsøg er beskrevet her under. Øhavets dage en videre udvikling. I forbindelse med øhavets dage udviklede Trente Mølle i samarbejde med Naturturisme I/S et offenligt arrangement med fokus på eksklusive marine natur- og smagsoplevelser i øhavet. Deltagerne kunne under arrangementet forsøge sig med røgtning af ruser og strygning af rejer, landing af vod og snorkeldykning med naturvejleder. Efterfølgende skulle deltagerne tilberede et måltid af områdets råvare og de spiselige emner som der var blevet indfanget i løbet af eftermiddagen. Arrangementet var placeret på Millinge Klint, som giver optimale muligheder for at opleve øhavets liv under overflade og nyde udsigten over Helnæs Bugt. Arrangementet var tænkt som en udvikling af de mere eksklusive tilbud, der er for turister og lokale borgere i området, med henblik på at udvikle formidlingsaktiviteter der var rettet til firma- og erhvervskunder. Arrangementet var et af 4 arrangementer fordelt omkring øhavet, annonceret massivt gennem bl.a. Fyns Amtsavis Kundeklub. Trods massiv annoncering i avisen, med flere halv og kvartside annoncer ugentligt i en længere periode, var der ikke tilmeldinger nok til at gennemføre nogen af arrangementerne, der desværre alle måtte aflyses. Havkajak og oplevelsesøkonomi. Som en videre udvikling af den interesse, der er for havkajak i det Sydfynske område, har tog Trente Mølle i foråret 2011 initiativ til at udvikle et kursuskoncept omkring fiskeri fra havkajak. Som udgangspunkt er kurset henvendt til en relativ smal målgruppe af ivrige havørredfiskere, der ønsker at blive grundigt introduceret til kajakfiskeri. Kurset har også relevans for erfarne havkajakfolk, der ønsker at suppelere deres kajakviden med teknik og teori i fiskeri fra havkajak. Udover generel havkajakteknik og sikkerhed er der fokus på at få kursisterne på vandet, så de selv kan erfare hvad fiskeri fra havkajak i øhavet kan byde på. Kurset strækker sig over 5-7 dage og indeholder en kobling af marin økologi, 4

5 fiskefysiologi i felten og marint friluftsliv. Trente Mølle samarbejder med Vends natur- og motorikskole, samt Havørred Fyn i dette projekt, og kurserne forventes at blive udbudt i løbet foråret Annoncering vil primært ske via Havørred Fyn og via artikel i maritime oplevelser, der udgives af maritim center (se mere på Lejrskoleprojektet. Centralt i samarbejdet med Naturturisme I/S har der i 2011 i særlig grad været fokuseret på arbejdet med at opbygge en samlet lejrskoleportal for Det sydfynske Øhav. Vi har deltaget i en række møder omkring udviklingen af projekt og opbygningen af protalen, sammen med andre naturvejledere i regione, og en række andre interessenter. Der er brugt meget tid på at opbygge et samarbejde på tværs, bl.a med lejrskoleskibet Fylla, og forskellige institutioner på Ærø. Men folk har det med at skifte job, og på et par meget centrale poster begge steder er der skiftet ud i medarbejderstaben, hvilket hr betydet at de relationer der var blevet brugt tid på at bygge op, for nogle steders vedkommende er tilbage ved udgangspunktet. Sidst på året er der udarbejde de første konkret forslag til nye lejrskoleaktiviteter, som så bliverinplanteret på hjemmesiden, beskrevet i forhold til Fælles Mål, og udviklet nye undervisningsmaterialer omkring. Et arbejde der forventes at få et betydeligt omfang i begyndelsen af Book en Shelter Som en væsentlig satsning og udvikling af oplevelseøkonomien står projektet Book en shelter. Og endelig lykkedes det at komme i hus med første og vigtigste etape af projektet. Det lykkedes i 2011 at få bygget 4 sheltere langs øhavstien. Det har været den til dag nok sejeste og mest langstrakte proces, vi endnu har været igennem. Fra projektet startede i 2007 skulle der gå 4 år til shelterne kunne indvies. Og for at gøre en lang historie kort, så har jeg ikke oplevet et bureaukratisk system af de dimensioner, der står tilbage fra de oplevelser jeg havde i de baltiske lande i starten af 1990 erne. At byggeriet af 3 sheltere i den grad skulle kunne trækkes ud i langdrag! Og det ikke pga. af spørgsmål som placering beskyttelse af natur etc., men ene og alene pga. af design og arkitektur. Det gjorde at det oprindelige projekt hvor vi skulle lege med shelterbegrebet, havde planer om at indlægge gulvvarme i en, solceller på taget af en anden, grønne tage på en 3. etc., blev skudt til hjørne. I dag har vi så i stedet 3 designmæssig rigtige sheltere, der alle er væsentlig dyrere end traditionelle sheltere i rundtømmer, og som vi har svært ved at se, falder mere end i dansk natur end en god gammel knudetømret shelter. Men døm selv! Undervejs i processen har vi i øvrigt haft et rigtig godt samarbejde med DTE et lokalt firma, foruden hvis ingeniør vi nok aldrig var kommet i mål. Men det lykkedes at få de 3 shelter opstillet, foruden en ekstra shelter, vi har placeret hos en lokal. Alle sheltere er bygget op omkring og beskrevet på hjemmesiden Her er der beskrevet natur, aktivitetsmuligheder, nærmeste seværdigheder, offentlig transport, og ikke mindst er der til vær shelter tilknytte en aktivitet. Mulighed for at bage i jordovn, lokke natsværmere, kigge på smådyr i vandhulet etc. Ved alle aktiviteter er der tilknyttet en kasse med de nødvendige materialer. På hjemmesiden er der som noget nyt mulighed for elektronisk bookning af en shelter, tilkøb ekstra udstyr og betaling for opholdet. En enkelt shelter er blevet placeret hos en privat udbyder i det tilfælde en mindre hestepension. Det har vist sig at være en stor succes, og flere har brugt shelteren i forbindelse med ridetur. En tendens, en af de andre lokale udbydere på hjemmesiden, også har bemærket, og fremover vil satse mere målrettet på. Foruden vores egne sheltere er det lykkedes at få tilknyttet en række allerede eksisterende sheltere i Faaborg-Midtfyn kommune. Hvoraf de fleste er blevet beskrevet med samme tekster. 5

6 Det lykkedes ikke at nå at lave den massive markedsføring af projektet som vi have regnet med, men på trods at vi næsten intet har gjort, er hjemmesiden blevet flittigt brugt og langt flere end vi havde regnet med nåede i 2. halvdel af 2011 at booke overnatninger i shelterne. Foråret 2012 skal hjemmesiden markedsføres i diverse medier og på forskellige hjemmesider, ligesom det er tanker at udvide til Svendborgs Kommunes strækning af Øhavsstien. Er det muligt at finde midler til at opføre flere sheltere er det også med i planerne. Her ønskes bl.a. at prøve at tiltrække endnu flere lokale sponsere, den spæde start er taget, men det vil klart kunne udbygges. Endelig skal nævnes at der fra andre egne af landet har været meget interesse for at følge ideen med on-line bookning, da administration rigtig mange steder er en tidskrævende faktor. Der vil derfor fremover blive arbejdet på at udvikle hjemmeside, så den kan mere på det felt. Millinge Klint. Den korte version af Millinge klint projektet, er at der ikke er sket yderligere omkring etablering af et formidlingscenter og blåt støttepunkt i øhavet. Det har ikke været muligt at rejse støtte til projektet trods en ihærdig indsats fra Trente Mølles side. Således har vi i år sammenfattet 2 større ansøgninger som hver skulle gennem Faaborg Midtfyn kommunens langsommelige efterbehandling med efterfølgende afslag/omformulering til følge. Det har resulteret i at der i år er blevet afsendt en ansøgning til fiskeri LAG Fyn, som i første omgang har afslået ansøgningen, men FiskeriLAG FYN har inviteret til yderligere dialog omkring fremtidige støttemuligheder i projektet i forbindelse med en ny ansøgelsesrunde i februar Der afholdes orienteringsmøde herom den 20/ Belært af disse erfaringer har Trente Mølle, i samarbejde med Faaborg Midtfyn Kommune, udarbejdet en ny ansøgningsstrategi for Millinge Klint projektet, og vi sigter på at sende nye ansøgninger til Real Dania s stedet Tæller og puljen for grøn vækst i region Syddanmark, i starten af Målet for projektet er stadigvæk at etablere et klimavenligt og bæredygtigt formidlingscenter på Millinge Klint, der rummer en energivenlig, CO2 neutral lejrskoledel, et marin formidlingscenter samt et blåt støttepunkt for borgere og øhavsturister. Blå flag. I år har Trente Mølle afholdt en række blå flag arrangementer på de kystnære campingpladser i området. Arrangementerne afholdes i samarbejde med de lokale amatørfiskere som bidrager med net- og rusefangster samt som frivillig arbejdskraft i opsætnings- og afrydningsarbejdet. Denne form for 3- parts samarbejde mellem turisterhverv-,lokale foreningsarbejde og Trente Mølle muliggør at campinggæsterne og andre med interesse, kan komme til blå flag og gratis opleve glæden ved at klappe krabber og fisk, ved at gå på ketcherjagt i det kystnære vand, og blive informeret om øhavets marine organismer og smage på friskkogte krebsdyr, tang, og fisk. Trods den våde sommer, var deltagerantallene på blå flag ganske udmærkede, og i år var det specielt de udenlandske familier der var godt repræsenterede og indgik ved flere lejligheder i dialogen omkring formidlingen. Dette medførte nye dimensioner til sproget på arrangementerne, og bidrog desuden med spændende bud på hvordan marine organismer indgår som fødevare i vores nabolande. Afholdelse af blå flag arrangementerne på de kystnære campingpladser virker bestemt som et godt tiltag for turisterhvervet i området, og deres popularitet hos familieturismen understreger aktualiteten af samarbejdet mellem Trente Mølle, amatørfiskerne og involverede campingpladser. Blå Flag station. Faaborg havn, Dyreborg havn: Trente Mølle er i gang på 2 blå flag stationer i området. Således udgør vores samarbejde med de lokale skoler og amatørfiskerne på Dyreborg Strand en krumtap i vores marine formidling, hvor ordningens grejbank i form af en skurvogn med ketchere, waders og andet grej er opmagasineret i sommerhalvåret (fra påske til efterårsferie). Skurvognen, der går under navnet Sandormen på Dyreborg Strand, har i år lagt grunden for naturformidling til skoler, voksen kurser og velbesøgte offenlige arrangementer som øhavets dag. I udgangen af år 2011 blev der sat gang i en lovende udvikling på Dyreborg strand, da de nye lodsejere til Dyreborg Skov udtrykte ønske om at åbne skoven og rejse et regnvandsly for skovens besøgende. I den forbindelse har der fra lodsejernes side, været interesse i at samlægge skurvognens funktion med et sådan ly, og Trente Mølle ser tiltaget som en god mulighed for at koble formidlingsarbejdet med lokale erhverskræfter i området. Et mere detaljeret arbejde omkring behov og placering af grejmagasin/regnly står for i I Faaborg Havn er der planer om et havnebad som bla. skal rumme en formidlingsdel med tilhørende blå Flag station. Situationen for havneprojektet er p.t. knap så dynamisk da selve etableringen af bygninger er sat på stand by på grund af indsigelses sager fra berørte borgere. Trente Mølle er med på projektet, og følger den videre udvikling fra sidelinien. 6

7 Sandormen : At der er aktivitet i og omkring sandormen, bærer grejet i skurvognen tydeligt præg af. Mange børn og barnlige voksne har haft grejet i hænderne, og sammen med sand og saltvand tærer det på brugbarheden af grejet. Således er der efterhånden et udtalt behov for at få udskiftet størstedelen af det grej, der findes i vognen. Det gælder i udpræget grad waders til børn, men nye rejestrygere og andet løsgrej ville gavne den blå flag station på Dyreborg Strand. Da Sandormen udgør en væsentlig faktor i Trente Mølle øhavsformidling vil Trente Mølle i løbet af 2012, tage initiativ til en ansøgning om nyt grej til FiskerLAG FYN, og/eller friluftsrådet. Kys Frøen Kys Frøen har nu kørt de 3 år, vi har forpligtet os til, men der er da heldigvis ingen tanker om at stoppe. Det kan være svært at opgøre helt nøjagtig, men der har i 2011 været en klar fremgang i antallet af besøgende. Ud fra omsætningen vurderes det, at der har været omkring 2½ gange så mange besøgende i år, som sidste år. Idet at vi ikke har lavet nogen ekstra markedsføring, vidner det om, at det er det lange seje træk, der skal til. og at det i høj grad er mund til mund metoden, der virker. Dog har vi haft endel tysker og hollænder forbi stedet, og det er givet via diverse turist brochure. Der har i år været end del interesse for konceptet fra andre regioner af landet, og vi har således haft besøg af flere grupper. Grupperne er kommet på baggrund af henvendelser fra kollegaer rundt i landet, der i forskellige sammenhænge har overvejet lign. initiativer. I regi af Naturturisme I/S har vi arbejdet med ideen om at lave en række små steder, men en eller 2 udstillinger/aktiviteter bygget op over samme koncept som Kys Frøen. Det kunne være på en lille havn, i forbindelse med et beboer hus eller Men aktiviteter der hvor folk kommer, og som er rettet mod de muligheder, der er i nærområdet. Som arbejdstitel kalder vi foreløbig projektet for Haletudser. I selv Kys Frøen er der i år ikke foretaget nogle ændringer i forhold til materiale, udstiliinger, ideer etc. Der er dog brugt en del tid på nedenstående Bålhytte med klimakøkken, samt forsøg på at rejse midler til at i stand sætte et Bålhytte med klimakøkken: Som en udbygning af det åbne naturværksted, Kys Frøen, er der ved hjælp fra forskellige støtteordninger, etableret et bålhytte med Klimakøkken. Bålhytten blev etableret i foråret, men først her sidst på efteråret kom der gang i klimakøkkenet. Alt er i skrivende stund ikke færdigetableret, men næste alle delelementer er lavet. Der mangler den sidste montering og afprøvning. Bålhytten afskiller sig fra traditionelle bålhytter ved at der rundt i kanten er etableret en række tiltag, der leger med energien, og således gør livet som vildmarksgastronom lettere. Fast bordplade, solkøleskab, høkasser i forskellige udgaver, solceller på taget der bla. driver spydet til at stege fasaner på. brændselsesbesparende komfurer er noget af indholdet. Sidst nævnt er der bl.a. udviklet en stor model af den lille, kendt og geniale bush-burner, samt et komfur, med indbygget spiral, der altid sørger for at der er varmt vand til opvasken. Bålhytten forventes yderlige at indgå som et tilbud til lejrskoler og lign, således af flere forhåbentlig vælger at lave mad i det fri. Hertil udgives en lille opskriftsamling Lærkedal nu med disc golf. 2. juni 2012 blev Sydfyns første discgolfbane indviet. Efter et hektisk forår, hvor centrale administrative beslutninger udskød projekt starten, blev banen indviet med en turnering for eleverne i to 5. klasser på de nærliggende skoler. Fra starten en stor succes, dog var mængder at brændenælder nok i overkanten. Noget der skulle rettes op på. Søndagen efter var der mulighed for alle for at komme og spille og prøve banen af, under kyndig vejledning af folket fra Trente Mølle. Det var dejligt at opleve, at dem der kom, var af meget forskellig alder. Fra familier med helt unge, til pensionister. Alle gik banen igennem og gav udtryk for, at det var en sjov og anderledes måde at gå en tur i naturen på. Og selvfølgelig fik vi en række nye banerekorder den dag. Siden er banen blevet brugt meget, dels af lejrskoler på Lærkedal, sko- 7

8 ler der bruger banen i forbindelse med et klasseforældrearrangement, og dels af folk individuelt. Vi har mange positive oplevelser, når vi tilfældigt er på Lærkedal, og oplever at banen bliver brugt af mange forskellige målgrupper. Fra 2 pensionist par, der har lavet en dagsudflugt ud af det, en flok gymnasieknægte på tur, til en gruppe af 3 trivelige middelaldrene mænd, der mødtes jævnligt og spillede banen igennem. Med en øget markedsføring i foråret 2012, ser det ud til at det kan gå hen og blive en rigtig succes. Der er etableret et samarbejde med Dagli Brugsen i Nr. Broby. Her er det muligt for en tyver, at leje en taske med 3 disc, scorekort, banekort, spilleregler etc. På et møde for de mindre overnatningssteder, hvor jeg fortalte om ideen, var der meget stor begejstring for tiltaget, og i følge dem præcis sådan noget de mangler, og kan tilbyde deres gæster som en mulighed. At etablere en disk-golf bane kan virke forholdsvis ukompliceret, men vi må nok indrømme at vi er blevet noget overrasket over antallet af timer vi har lagt i det, og hvor meget ekstra der er kommet til af opgaver, som vi ikke havde forudset. Vi står derfor meget gerne til rådighed med hjælp og oplyninger, hvis andre skulle have lyst til at kaste sig over en anden måde at få folk ud i naturen på. Se evt. mere på Banen er etableret i samarbejde med Aktive Ældre i Broby, og her har vi for os arbejdet med en ny måde at inddrage frivillige på. Det gør vi gerne igen! Delmål 4: Sommernaturskole: Udvikling af landsdækkende tilbud af sommerskoler samt udarbejdelse af idémateriale til inspiration for naturskoler. Efter en række henvendelser og skrivelser til naturskolerne, lykkedes det i 2011 af få udvidet antallet af sommerskoler på pænt, idet flere skoler fra Nordsjælland, samt flere Østjydske naturskoler er kommet med. Således er vi nu oppe på 12 prikker på landkortet, hvoraf enkelt dækker over flere sommerskoler. Nogle at steder har man kørt i flere år, og er som sådan ikke nye, mens andre er helt nye steder, hvor man har taget ideen op, med inspiration fra det arbejde vi har sat i gang. I foråret blev der vanen tro afholdt en erfaringsudvekslingsdag for dem der havde lyst til at deltage. Som det plejer, var det udelukkende natursommerskoler fra det nære opland, primært Fyn, der deltog. Af prioriterings grunde, tid og transport, er det nok svært af få folk til af komme længere væk fra, og det har derfor været overvejet hvordan man kunne optimere erfaringsudviklingen. 2 ting er ved eller vil i meget nær fremtid blive forsøgt: 1) En tråd på naturvejledernettet i forummet, i stil med andre netværk, hvor der kunne udveksles erfaringer, stilles spørgsmål, slås huskere op etc. Forespørgsel til web-master er sendt. 2) Hjemmesiden kunne bruges mere aktivt. Hjemmesiden er derfor blevet opdateret med en lukket del, kun for arrangører af sommernaturskoler. Dels vil sommernaturskole arrangører på sigt kunne redigere deres egen del af hjemmesiden, dels påtænker vi det inspirationsmateriale, der bliver udarbejdet i forhold til inspiration for naturskoler og andre som en del af hjemmesiden. En del vil blive tilgængeligt frontline, mens andet kun vil være tilgængeligt, hvis man er lokket på. Desværre kniber det stadig rigtig meget at få sommernaturskolerne til at melde tilbage med 10 liner og et par fotos fra den forløbne sommerskole, så snart denne er overstået, således at hjemmesiden hele tiden opstår opdateret. Her skal vi være bedre til at følge op og sende reminder ud f.eks. i forummet på naturvejledernettet. Særlige aktiviteter i forbindelse med NVL-ordningen: Netværkskoordinater for det Regionale netværk. 8

9 Trente Mølle har også i 2012 fungeret som netværkskoordinator for det lokale netværk at Naturvejleder Fyn og Trekantsområdet. Arbejdet fungerer primært i at koordinere og lave opfølgning i forhold til det på årsmødet aftalte program. Der skal til tider en lille reminder ud, men generelt så fungere netværket rigtig godt, og er en vigtig brik i efteruddannelse af naturvejlederne i regionen. Det er i 2011 afholdt 5 arrangementer, hvoraf ikke mindst forsøget med at naturvejlederen i regionen, samlet lavede en stor bioblitz i Kolding d. 17/6. Et spændende arrangement, der desværre ikke havde vejret med sig, men som gav os en masse erfaringer i det at koordinere større arrangementer, pressedækning i forhold til profilering af naturvejlederordningen etc. Men i alt 15 naturvejleder fra regionen stillede op til arrangementet, og det er givet ikke sidste gang vi forsøger at lave et større fælles arrangement. Trente Mølle påtog sig udover at være med i planlægningen omkring Bioblitzen (der dog primært bleve styret af Kolding Naturskole) at lave og stå for endnu et arrangement. Denne gang stod vi for et arrangement omkring Fisk og Fiskeatlaset. Udover en masse viden omkring det konkrete fiskeatlasprojekt, fik vi også masse at tips og ideer til at inddrage fisk og fiskeundersøgelser i den daglige formidling. Som de tidligere år har vi igen valgt at lægge alle arrangementer ind i naturvejledernes fælles kalender, og igen har vi haft den fornøjelse at et enkelt arrangement eller 2 har tiltrukket naturvejleder fra andre netværk, ligesom især det maritime netværk har været inspireret af nogle af vores arrangementer og har efterfølgende afholdt i regi af dette netværk.. Som noget nyt har jeg i år valgt at udgive et nyhedsbrev for netværket. Det primær formål er at binde netværket endnu mere sammen og samtidig prøve at nå ud til de medlemmer, der ikke er så aktive. Nyhedsbrevet kom i 2011 i 5 udgaver, og indeholder foruden kursusopslag og tilbageblik på afholdte arrangementer, bl.a. præsentation at nye medlemmer i netværket. Nye medlemmer bliver bedt om at skrive en mindre præsentation af sig selv. Det er mit indtryk at det gør at nye naturvejledere hurtigere bliver indlemmet i kredsen, idet jeg som koordinater gør en del ud at en hurtig kontakt, udsendelse af gamle og nye nyhedsbrev, så man hurtigt føler sig velkommen. Desværre kniber det stadig gevaldigt med, trods utallige opfordringer, fra centralt hold at få oplysninger om nye naturvejleder der optages på uddannelse! Det burde være meget let at sende en liste ud til alle netværkskoordinatorer når det nye hold ugleunger er kendt! Lad det endnu engang være en opfordring. Endelig ligger der et relativt stort arbejde i styringen af kontaktinformationer ikke mindst adresser. Desværre er mange ikke gode til at melde ændringer. Man skulle tro, at man så let som ingenting kunne finde oplsyningerne på naturvejledernettet men ofte fungere, det rent faktisk omvendt at jeg opfordrer folk til at gå ind og få rettet deres profil til der. Vedhæftet denne rapport et par eksempler på nyhedsbreve. Kursusleder på Naturvejleder uddannelsen. Som vanligt har jeg været kursusleder på et af holdene i naturvejlederuddannelsen. Denne gang dog forflyttet til et andet fagområde end Frivillighed og Borgerinddragelse. Jeg deltog som i efteråret som kursusleder på hold 24, modulet omkring Børn og Naturvejledning. En ny og spænde opgave, og det er særdeles tilfredsstillende og givtig at være med til at uddanne de kommende naturvejleder, og den mulighed for at følge tendenserne og hele tiden været opdateret i forhold til de nye hold. Det giver samtidig et stort netværk, og efterfølgende er der da heldigvis mange der vender tilbage med spørgsmål, behov for materialer, uddybning og til tider også invitationer til at deltage i et projekt, komme ud og inspirere o.lign. Men når alt det så er sagt, så virker det for mig mere relevant at være på Borgerinddragelse i forhold til et af de store delmål omkring løntilskudet fra Friluftsrådet. Som netværkskoordinater, har det givet meget at have den direkte kontakt til alle nye hold på dette område, og der er også her væsentlig flere der er vendt tilbage efterfølgende omkring forskellige emner, brug for hjælp etc. Så jeg vender gerne tilbage til borgerinddragelse modulet. Tjuh- hej ud i naturen Endnu engang blev et oplag af Marianne Halds Tjuh hej ud i naturen udsolgt. Desværre. Men denne gang kunne det ikke lykkedes at finde samarbejdspartner der ville være med til at genoptrykke hæftet. Da vi til stadighed fik henvendelser på køb af hæftet, endte vi med at beslutte at tage hele risikoen ved selv at genoptrykke det 5. oplag af hæftet. Så nu er hæftet endnu engang muligt at skaffe, forhåbentlig til gavn for rigtig mange dagplejer, deres børn og deres forældre. Hæftet kan bestilles via Trente Mølles hjemmeside 9

10 NTS. Samarbejde med NTS er en vigtig del af Trente Mølle s arbejde. Vores store succes med kursuskonceptet omkring Leg dig kogere og Naturvidenskabelig teambuilidng er blevet prøvet af i mange forskellige sammenhænge det sidste års tid. Ikke mindst NTS har ladet sig inspirere af ideen, og kørt lignende projekter rundt i landet. På årsmøde for naturvejleder, bad NTS os være med på deres stand, hvor vi deltog med nogle af elementerne fra Leg dig klogere, ligesom vi med det samme har været med ind over udeskole konferencen på Gavnø. Således har ganske mange naturvejledere efterhånden stiftet bekendtskab med ideen, idet det også på de sidste hold under naturvejlederuddanelsen har været et fast indslag med stor succes. Sidst er vi blevet udvalgt til at være et af 10 forsøgs og inspirationsprojekter som NTS og regionsyd- Danmark har sat i værk. Projekter der skal udvikle undervisning i samarbejde mellem uformelle læringsmiljøer (naturskoler, virksomheder, etc.) og skoler af enhver art. Her deltager Trente Mølle i samarbejde med flere lokale folkeskoler, samt Faaborg gymnasium, i et undervisnings projekt med titlen: Solens Stråler. Produktet bliver et it baseret undervisningsmateriale, der giver elever mulighed for fagligt at differentiere i forhold til egne evner, og samtidig inkludere besøg på en naturskole. Fagligt ligger det meget op af fagene fysik, kemi og biologi, men der vil givet også være mulighed for at trække tråde til natur/teknik. Liste over formidlingsarrangementer: Jeg har i perioden lavet omkring 130 formidlingsmøssige arrangementer fra 1½ time til hele dage. En klar tendens, og som jeg også hører kollegaer nævne, er at antallet af folkeskoler, der bruger os som en del af undervisningen er faldende. Forklaringen er udgiften til transport. Der skal derfor fremover nok tænkes mere i at komme ud til folkeskolerne, hvis vi vil beholde alm. skoleklasser som målgruppe i forbindelse med den alm. undervisning. Til gengæld er der vækst i andre område, og i sær har vi mærket et kraftig vækst i kurser for pædagoer, pædagogmedhjælper og lign. fagområder. Og måske er det ikke så skidt her når vi indirekte rigtig mange børn. Eventuelle kommentarer til administrationen: Bilagsfortegnelse: Nyhedsbrev til netværket. Rapporten er udfærdiget af: Navn: Leif H. Sørensen Dato: 15/

11 Vejledning: Når du skriver årsrapporten, skal du have for øje hvad der er formålet, og hvem modtagerne er. Der er flere mål med årsrapporten. Den skal kunne fungere som orientering og dokumentation over for Friluftsrådet og evt. over for din direkte arbejdsgiver. Endvidere vil årsrapporten blive tilgængelig for andre naturvejledere. Det er tanken at du derved kan være med til at inspirere andre og selv finde inspiration omkring naturvejledning. Fremhæv derfor gerne eksempler på succesfulde arrangementer ol. du har haft gennem året, som kan være til inspiration for andre. Hvad gjorde at de blev succeser? Det kan også være refleksioner over ting, der ikke fungerede, og hvordan det kan gøres anderledes. Endelig kan du anvende årsrapporten som et evalueringsredskab i dit eget arbejde. Forventningerne til omfanget af årsrapporten er 5-10 sider + evt. bilag. Fotos er velkomne i årsrapporten. Husk at komprimere dem, så filen med rapporten ikke bliver for stor. Sammen med rapporten sendes tre gode fotos fra årets naturvejledning som selvstændige filer i god opløsning. Friluftsrådet kan med henvisning til kilden frit anvende disse fotos i forbindelse med Friluftsrådets årsberetning, hjemmeside mv. Årsrapport og årsplan (benyt selvstændigt skema til årsplanen) skal være Friluftsrådet i hænde senest d. 15. januar OBS OBS OBS: Husk at vedhæfte tre gode fotos fra årets naturvejledning 11

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21954 Navn naturvejleder: Kasper Kollerup Nielsen / Carsten Enemark Navn arbejdsgiver: Fjordcentret Arbejdssted: Voer Færgested og hele Norddjurs

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20660 Navn naturvejleder: Anders Tranberg Andreasen Navn arbejdsgiver: GeoCenter Møns Klint Arbejdssted: GeoCenter Møns Klint Adresse: Stengårdsvej

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23084 Navn naturvejleder: Rikke de Neergaard Navn nærmeste leder: Flemming Walsted Arbejdssted: Øhavets Smakkecenter Adresse: Strynø Brovej 12 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: Naturvejleder: Peder Flansmose Arbejdssted: Kystcentret Thyborøn Adresse: Kystcentervej 3 Postnummer/By: 7680 Thyborøn (Se vejledningen bagerst

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: Navn naturvejleder: Anders Tranberg Andreasen Navn arbejdsgiver: GeoCenter Møns Klint Arbejdssted: GeoCenter Møns Klint Adresse: Stengårdsvej 8

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 20652 Naturvejleder: Helen Blegebrønd Holm Arbejdssted: Næstved Kommune Adresse: Rådmandshaven 20 Postnummer/By: 4700 Næstved (Se vejledningen bagerst

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Trente Mølle, Natur-, Miljø og Lokal Agenda 21 Center Referencenummer: 18195 Naturvejleder: Leif H. Sørensen Arbejdssted: Trente Mølle, Natur-, Miljø og Lokal Agenda

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20792 Navn naturvejleder: Karsten Rybjerg Larsen Navn arbejdsgiver: Mariagerfjord Kommune Arbejdssted: Mariagerfjord Naturskole Adresse: Fjordgade

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012. Referencenummer: 20652. Navn naturvejleder: Helen Holm. Navn arbejdsgiver: Center for Uddannelse

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012. Referencenummer: 20652. Navn naturvejleder: Helen Holm. Navn arbejdsgiver: Center for Uddannelse Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20652 Navn naturvejleder: Helen Holm Navn arbejdsgiver: Center for Uddannelse Arbejdssted: Næstved Kommune Adresse: Rådmandshaven 20 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By: 4660

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 18195 Naturvejleder: Leif H. Sørensen Arbejdssted: Trente Mølle, Natur-, Miljø og Lokal Agenda 21 Center. Adresse: Trentevej 7, Ny Stenderup, Postnummer/By:

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21978 Navn naturvejleder: Kristian Herget Navn arbejdsgiver: Formidlingspartnerskabet Natur, Kultur og Friluftsliv Arbejdssted: Syddjurs Kommune

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23701 Navn naturvejleder: Henrik Lerdorf Navn arbejdsgiver: Det Grønne Hus Arbejdssted: Det Grønne Hus Adresse: Vestergade 3c Postnummer/By: 4600

Læs mere

Tilmelding til skoleåret 2010/2011

Tilmelding til skoleåret 2010/2011 Nyhedsbrev, august 2010 Velkommen tilbage til 2010/2011 Læs om: Tilmelding til skoleåret Grønt Flag går online Tønder kommune - Alle folkeskoler er Grønt Flag skoler Grønt Flag kurser på Økolariet og Science

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By: 4660

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Naturvejlederløntilskud

Naturvejlederløntilskud Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20661 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Rikke Skriver Vesterlund Middelfart Museum Middelfart Museum Adresse: Algade 8 Postnummer/By:

Læs mere

Natura 2000 handleplan - gennemførelse

Natura 2000 handleplan - gennemførelse Natura 2000 handleplan - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013 2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer sig

Læs mere

Det maritime Ø samfundene Geologien Ø havet som raste og fouragerings område for vandfuglene.

Det maritime Ø samfundene Geologien Ø havet som raste og fouragerings område for vandfuglene. Formidling i Nationalpark Fyn Vi har valgt, at fokusere på de områder der er helt unikke for Nationalpark Fyn, og som besøgende i Nationalparken efterfølgende vil kunne huske netop denne Nationalpark for.

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23004 Navn naturvejleder: Michael Pedersen Navn nærmeste leder: John Munro Arbejdssted: Ledreborg Gods Adresse: Ledreborg Alle 2d Postnummer/By:

Læs mere

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år Småbørnsnetværkets Nyhedsbrev November 2013 Kære netværk Efteråret går på hæld og lige om hjørnet venter vinteren og et nyt år! Husk at sæt et stort X i kalenderen til det kommende årsmøde se mere om dato,

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20645 Navn naturvejleder: Tue Skovgård Larsen Navn arbejdsgiver: Fjord&Bælt Arbejdssted: Fjord&Bælt Adresse: Margrethes Plads 1 Postnummer/By: 5300

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23073/ Dok. nr. Guldborgsund 24027-13 Navn naturvejleder: Johnny Madsen Navn arbejdsgiver: Guldborgsund kommune Arbejdssted: Guldborgsund kommune

Læs mere

Ny Naturvejlederordning fra 2016

Ny Naturvejlederordning fra 2016 Ny Naturvejlederordning fra 2016 Samarbejdspartnere Center for Børn og Undervisning Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice Center for Teknik og Miljø Østsjællands Museum Stillingen er normeret

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23004 Navn naturvejleder: Michael Pedersen Navn arbejdsgiver: John og Silvia Munro Arbejdssted: Ledreborg Gods Adresse: Ledreborg Alle 2 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Navn naturvejleder: Thor Hjarsen Navn arbejdsgiver: Red Barnet Arbejdssted: Red Barnet (landsdækkende) Adresse: Rosenørns Alle 12 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 19176 Naturvejleder: Michael Schack Arbejdssted: Gram Slot Adresse: Slotsvej 54 Postnummer/By: 6510 Gram Kort resumé af årets vigtigste begivenheder:

Læs mere

Spisevenner og madborgerskab

Spisevenner og madborgerskab Spisevenner og madborgerskab - Fællesskaber gennem måltider Inspirationskatalog Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune 2015 Indhold Forord ved Anne Hjernøe tv-vært, madskribent og styregruppemedlem 3 Hvad er

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 18195 Navn naturvejleder: Leif H. Sørensen Navn nærmeste leder: Formand Bo Petersen Arbejdssted: Trente Mølle, Natur-, Miljø og Lokal Agenda 21

Læs mere

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner 94 Kommentarer Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner Lene Beck Mikkelsen, NTS-centeret, Alsion, Marianne Hald, NTS-centeret Nordjylland Artiklen Hvad kan vi lære af Science-kommune-projektet

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: Naturvejleder: Rikke Laustsen Arbejdssted: Tårnby Naturskole Adresse: Granatvej 3 Postnummer/By: 2770 Kastrup Kort resumé af årets vigtigste begivenheder:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23079 Navn naturvejleder: Majken Fosgerau Salomonsen Navn arbejdsgiver: Økomuseum Samsø Arbejdssted: Økomuseum Samsø/Naturskolen Samsø/Energiakademiet

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23085 Navn naturvejleder: Marianne Krag Petersen Navn nærmeste leder: Ole Laursen Arbejdssted: Danmarks Naturfredningsforening, Skovsgaard Adresse:

Læs mere

Vejledning til planlægning af Havnens Dag Til alle deltagende aktører. Snarest muligt og helst inden 1. februar:

Vejledning til planlægning af Havnens Dag Til alle deltagende aktører. Snarest muligt og helst inden 1. februar: Vejledning til planlægning af Havnens Dag Til alle deltagende aktører Snarest muligt og helst inden 1. februar: Aktivitet: Afhold et opstart og planlægningsmøde i udvalget. Vi foreslår, at I udvider deltagerlisten

Læs mere

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle. Oktober 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Vi håber, at I nyder det smukke efterår og har samlet kræfter til vinteren og de lidt mørkere måneder. Samtidig betyder efteråret også, at der er gang i rigtig mange

Læs mere

Referat af fællesmødet fredag den 23. januar 2015 kl. 12.00 ca. 14.00, mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.

Referat af fællesmødet fredag den 23. januar 2015 kl. 12.00 ca. 14.00, mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing. Direktionen Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: alh@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Februar 2015 J. nr. 11/12879 Ref: alh Referat af fællesmødet fredag den

Læs mere

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Disposition Friluftsliv i nuværende kommuneplaner Friluftsstrategier - hvad er det og hvordan arbejder kommunerne med dem? Hvorfor lave en friluftsstrategi?

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2012 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Naturvejleder løntilskud

Naturvejleder løntilskud Naturvejleder løntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20680 Navn naturvejleder: Doreen Møller Holmquist Navn arbejdsgiver: Den Selvejende Institution Kongskilde Friluftsgård Arbejdssted: Kongskilde

Læs mere

Det er med meget stor glæde at kunne meddele, at foreningen nu er airborne. Det vil sige vi er kommet på nettet med egen hjemmeside.

Det er med meget stor glæde at kunne meddele, at foreningen nu er airborne. Det vil sige vi er kommet på nettet med egen hjemmeside. Nyhedsbrev nr. 1, januar 2009 Nye tider. Det er med meget stor glæde at kunne meddele, at foreningen nu er airborne. Det vil sige vi er kommet på nettet med egen hjemmeside. Dette er lykkedes mig at finde

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum Returadresse Kjærgaardsvej 8 6950 Ringkøbing _ Miljø og Natur miljo.natur@rksk.dk Sagsbehandler Jakob Bisgaard 99741546 jakob.bisgaard@rksk.dk Dato 25. februar 2009 Sagsnummer 2007023795A Nationalpark

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By:

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 20643 Naturvejleder: Anne Würtz Petersen Arbejdssted: VADEHAVSCENTRET Adresse: Okholmvej 5 Postnummer/By: 6760 Ribe (Se vejledningen bagerst i dokumentet

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Bliv klog på dit klima

Bliv klog på dit klima 1 Energitjenesten Nordjylland Gugvej 146B, 1 sal 9210 Aalborg SØ 2 Energitjenesten Midtjylland Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus C 3 Energitjenesten Midtjylland Lokalafdeling Bredgade 108 6900 Skjern 4

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen

Nyhedsbrev. Velkommen MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 7 F e b r u a r 2 0 1 6 Velkommen

Læs mere

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi, 2009-2010

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi, 2009-2010 NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK www.redbarnet.dk/natur Årsrapport og strategi, 2009-2010 INDHOLD Forord ved Mimi Jakobsen 3 Indledning 4

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG

Inviter borgerne på NATURENS DAG Inviter borgerne på NATURENS DAG Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 10. september 2017 Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet Naturens Dag for

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Skoletjenesten. Tilbud til gymnasier 2012. Generelt om skoletjenesten

Skoletjenesten. Tilbud til gymnasier 2012. Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten Tilbud til gymnasier 2012 Generelt om skoletjenesten Fjord&Bælt har stor erfaring i undervisning rettet mod de gymnasiale uddannelser. Undervisningen har er ofte tilrettelagt i samarbejde

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Diverse informationer vedr. Madskoler 2010

Diverse informationer vedr. Madskoler 2010 Diverse informationer vedr. Madskoler 2010 Indhold: Tidsplan og deadlines 2010... 2 Priser 2010... 5 Markedsføring og presseomtale... 5 Førstehjælpstasker og Madskolebannere... 6 Madskolespil... 6 Sponsorater

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

Referat. Netværksmøde for jyske familienetværk

Referat. Netværksmøde for jyske familienetværk Referat Netværksmøde for jyske familienetværk Aarhus, den 29. august 2015 Program Mit/mine vigtigste emner Udslusning af familier - hvornår og hvordan? Emne fra familienetværk i Kolding Udslusning af familier

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse Nedenstående ansøgningsskema kan udfyldes i samarbejde med projektleder fra Sundhedsservice. Alle felter behøver ikke udfyldes, men des bedre projektet beskrives, des lettere er sagsbehandlingen. Ansøgningen

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Friluftstrategi 2008 - Status 2015

Friluftstrategi 2008 - Status 2015 Friluftstrategi 2008 - Status 2015 Vision 2008 Friluftslivet er udviklet på et bæredygtigt grundlag Kommunen er kendt for friluftsliv, hvor både muligheder og kvalitet er i særklasse Kommunen er kendt

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser 4. NYTTIGE ADRESSER Børn og sundhed www.altomkost.dk www.boernemad og bevaegelse.dk www.doktorskrump.dk www.dgi.dk www.eventyrvaerkstedet.dk www.folkesundhed.dk www.folkesundhed.kk.dk www.frugtkvarteret.dk

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Årsplan for aktiviteter i Småbørnsnetværket 2014/2015

Årsplan for aktiviteter i Småbørnsnetværket 2014/2015 Årsplan for aktiviteter i Småbørnsnetværket 2014/2015 Naturvejledning & ipad d. 6. marts 2014 kl. 9.30 16.00 o Sted: Københavns Naturskole Kalvebod Fælled Helene Flügge & Rikke Laustsen, i samarbejde med

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: Navn naturvejleder: Bo Rene Storm Navn arbejdsgiver: Frederikshavn Kommune, Center for Park & Vej Arbejdssted: Center for Park & Vej Adresse: Knivholtvej

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Informationsfolder. Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger

Informationsfolder. Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Uddannelsesudvalget September 2015 Informationsfolder Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger I denne folder har uddannelsesudvalget samlet relevant

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Naturvejleder Naturstyrelsen 15 år I Dyrehaven og på Vestamager

Naturvejleder Naturstyrelsen 15 år I Dyrehaven og på Vestamager Præsentation Jes Aagaard Naturvejleder Naturstyrelsen 15 år I Dyrehaven og på Vestamager Hvad er Naturvejledning (Asta) Hvorfor Naturvejledning en visionær miljøminister Hvem er den typiske nordmand? Mange

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Nationalpark Det Sydfynske Øhav..?

Nationalpark Det Sydfynske Øhav..? Nationalpark Det Sydfynske Øhav..? Sekretariatschef Rico Boye Jensen Ærø, Februar 2009 Meget kort om os! Program Nationalpark Det Sydfynske Øhav.? Hvad er en dansk nationalpark. Hvad skal der ske Hvorfor

Læs mere