Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011"

Transkript

1 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: Naturvejleder: Leif H. Sørensen Arbejdssted: Trente Mølle, Natur-, Miljø og Lokal Agenda 21 Center. Adresse: Trentevej 7, Ny Stenderup, Postnummer/By: 5672 Broby Kort resumé af årets vigtigste begivenheder: På det fysiske plan: Gennemførelse af første del af projektet Book en shelter. Indvielse af Disc-golf Lærkedal. Opførsel af og næsten færdiggørelse af Bålhytte med Klimakøkken. Et langt skridt videre i at gøre opvarmningen meget grønnere på Trente Mølle. Formidlingsmæssigt, udvikling af hjemmesider og materialer til ovenstående projekter. Udarbejdelse af en række ansøgninger og materialer til Millinge Klint. Færdig udannelse af naturvejleder Ulrik H. Boll. Udvikling af samarbejdet med Naturturisme I/S herunder fremgang i projektet med lejrskoler omkring Det sydfynske Øhav. Rejseholdet i forbindelse med Borgerinddragelse. Delmål: (Beskrivelse af hvad du har opnået inden for de forskellige delmål. Dvs. aktiviteter, resultater mv.) Delmål 1: Borgerinddragelse og naturvejledning: Udvikle formidlingsmateriale i forbindelse med naturpleje og Natura 2000 samt udvikle borgerinddragelse i børnehøjde. Natura 2000 planerne har lade vente på sig i en grad der har oversteget hvad de færreste nok havde forventet. Planerne er først endelig blevet tilgængelige i december Det har derfor været lidt op af bakke at få gang i dette delmål, så konkrete resultater i 2011 er det småt med. Men det må og skal der så rettes op på i Der er dog lavet en del forhåndsaftaler og som forsøgsområde er valgt Storelung (område 119) Fyns største og vigtigste højmose (ud af 2 tilbageværende). Der er pt. lavet aftaler med biologer i Naturstyrelsen om at bidrage med faglig tekst i forbindelse med undervisnings materiale, ligesom der er blevet taget en del billeder i området til videre brug. 26. januar 2012 er der opstartsmøde for lærere på de 3 nærliggende skoler, hvortil der er sendt invitation til at deltage i projektet. Der er søgt dels om lærer/skoleklasser, der har lyst til at være med i konkret undervisningsforløb. Ligeledes er der søgt lærere, der kunne tænke sig at gå ind i en styregrupper/baggrundsgruppe for at sikre et relevant undervisningsmateriale. Dette især for at sikre at materialet vil få en karakter, så det vil blive brugt, men samtidig sikre at det forholder sig til krav der stilles i Fællesmål. Det er forsøgt at lave indbydelse så bredt, at det ikke kun er natur/teknik og biologi der er oplagte fag, men også at inddrage f.eks. billedkunst, dansk etc. DN Faaborg-Midtfyn kommune er kontaktet vedr. muligheden for plejearrangementer for medlemmer, såvel som andre interesserede, og det vil givet munde ud i et eller flere arrangementer hen over sommeren. Diverse faglige eksperter er kontaktet vedr. brugen af frivillige omkring naturpleje af højmoser, men endnu er det kun lykkedes at finde ganske lidt erfaring på dette område. 1

2 I forbindelse med udvikling af nye lejrskoletilbud i det Sydfynske, er der udviklet et lejrskoletilbud, som et 3 dages (2 overnatninger) tilbud omkring naturforvaltning i Danmark. Lejrskole tilbuddet indeholder en række elementer, der skal give børnene forståelse for og indsigt i naturforvaltning i Danmark. I tilbuddet indgår en heldagstur med naturvejleder til Storelung eller et andet af Faaborg-Midtfyn Kommunes Natura 2000 områder Svanninge Bakker (området 240). I dagsbesøget indgår en række elementer: Viden om Natura 2000, guidet tur rundt i området hvor vi emner som invasive arter, mennesket påvirkninger, flora og fauna vil indgå, samtidig med at der udføres praktisk naturpleje. På begge lokaliteter vil der også indgå en moniteringsopgave i Svanninge Bakker omkring Livet i Lorten, mens det formentlig i Storelung vil blive af botanisk karakter. Opgaverne/opgaven skal tilpasse de således at de vi kunne dække flere årgange. På Trente Mølle suppleres opgaverne med bl.a. øvelser i at bedømme vandløbskvalitet ud fra Faunaindex metoder. Der arbejdes med naturforvaltningsproblematikker i forbindelse med rollespil og dilemmaopgaver. Tilbuddet vil i første omgang blive lanceret som et tilbud i forbindelse med udvikling af en række lejrskoletilbud på Sydfyn og den fælles nye lejrskoleportal. I foråret 2011 blev der i samarbejde med Grøn HF, et 3 årigt HF-tilbud fra Nyborg, lavet et mindre undervisningsforløb omkring naturforvaltning og naturpleje i Danmark. Forløbet indeholdt en dag i Sundbakkerne, hvor der blev foretaget naturpleje i forbindelse med et mindre vandhul. Konkret blev der fældet og fjerne en masse pil fra vandhullet, samt tyndet ud i kantbevoksningen og bekæmpet bjørnklo. Et andet hold foretog en frilæggelse af et gammelt sognedige ved bl.a. at fjerne store mængder af brombær. En anden dag gik til Storelung, hvor der skulle fjernes uønsket opvækst af især birk på de mest sårbare moseflader. Den praktiske indgang til emnet gav en mulighed for en god snak om forvaltning af natur i Danmark, biodiversitet, invasive arter, og inddragelse af frivillige i naturpleje. Trente Mølle indkøbte i den sammenhæng en række redskaber, hvis antal forventes udbygget, til Sø gruppen af Grøn HF Nyborg klædt på til kamp mod pil. fremtidige naturplejeprojekter. Teambuilding og borgerinddragelse umiddelbart 2 ting der ikke har meget med hinanden at gøre. På Trente Mølle får vi et stigende antal henvendelser vedr. teambuilding. Samtidig rykker ønsket om teambuilding længere og længere ned i klasserne, senest fra en del 3-4 klasser. Vi har arbejdet hårdt på at få så meget naturvejledningen ind i teambuilding, og bla. har vi haft stor succes med at inddrage naturpleje, i form af bl.a. gyvelbekæmpelse og udtynding af træbevoksnniger. Der bliver gået til den! Det er utroligt hvad et hold kan nå på ½ time, når det gælder om at vinde over nogle andre. Vi er meget opmærksomme på at det ikke kun bliver ren konkurrence, men at det også vigtigt at få fortalt om baggrunden for problematikken. En stor del af fortællingen kommer som oplæg til opgaven ( her er opmærksomheden størst), en mindre del som afrunding og opfølgning. Men det er helt sikkert et koncept vi vil udvikle på her er muligheder. 2

3 Delmål 2: Tovholder for Borgerinddragelses naturvejledernetværket: Der arbejde i den kommende periode med at projektsætte netværkets aktiviteter således, at der arbejde med forskellige temaer i tidsafgrænsede perioder, hvor der producers materiale eller andet, der kan udbred til resten af NVL-ordningen og andre interesserede. Der tages initiativ til at nedsætte en styregruppe på området. Primo marts 2011, lykkedes det efter en større afstemningsrunde og koordinering at samle en god håndfuld mennesker til et møde på Trente Mølle, vedr. udvikling af et netværk omkring borgerinddragelse. Der blev diskuteret og fastsat en række mål for netværket, der blev fastlagt en række arbejdsformer, samt diskuteret hvordan vi formidler den viden, der bliver opsamlet. Mål og arbejdsformer kan ses på Naturvejlederforeningens hjemmeside. Der er ofte i naturvejlederkredse været megen tvivl omkring hvad begrebet borgerinddragelse har dækket over, og ikke mindst i forhold til begrebet frivillighed, der jo også har deres egen koordinator og netværk. Der er en række klare forskelle, men også en række punkter hvor de to netværk har fælles interesse- specielt omkring en række mere overordnende emner, omkring generelle problematikker vedr. frivillighed. Det blev derfor efter en række snakke med Torben Jørgensen koordinator for frivillighed besluttet at holde fælles møde. Således at de to netværk ville få tid sammen, men også hver for sig. Desværre kom kun Torben fra frivillighedsnetværket, så det blev et samlet møde, hvor der bl.a. blev vedtaget at støtte hinanden i opbygning af kurser etc. der kunne have fælles interesse. Første fælles projekt blev en samlet stand i forbindelse med naturvejlederårsmødet symboliseret ved flg. billede ømt.. Borgerinddragelse og rejsehold. Et rejsehold fra netværket mødtes på opfordring fra Henrik Lerdorf (Det grønne Hus i Køge) d.7/6 ved Ejby Mose. Mosen ejes af en række private lodsejere, foruden nogle meget centrale områder, der ejes af Københavns Vandforsyning. Sidstnævnte er ved at stoppe vandindvendinger i området, hvilket giver nogle muligheder, men også en række problemer, da pleje af området er neddroslet kraftigt. Bjørneklo er eksempelvis et kæmpe problem i området. Foruden medlemmer af netværket var der inviteret lokale folk, samt medlemmer af DN Køge. Gruppen gennemgik området, og undervejs blev der diskuteret muligheder, bergræsninger, ideer kom på bordet. Alt sammen i en meget konstruktiv dialog. Efterfølgende tog netværket alene tilbage til Det grønne Hus i Køge, og diskuterede dagen. Der var stor enighed om at det havde været givtigt for alle parter. Ikke kun dem der var involveret i selve projektet, men også for folk ud fra. Det viste sig at være meget givtig at diskutere faglige emner og problemstillinger på baggrund af en konkret sag. Samtidig havde vi fået tilsendt baggrundsmateriale, så vi kunne sætte os ind i flere af problemstillingerne på forhånd. Med baggrund i de gode erfaringerne fra mødet, vil vi bruge ideen med et rejsehold i denne sammenhæng noget mere. Der vil således blive åbnet op for at bl.a. kollegaer, der kunne have ønsket om det, kan tilkalde et borgerinddragelses-rejsehold. Sparring til kollegaer. Det sker heldigvis til stadighed at især kollegaer ringer og beder om råd og vejledning i forbindelse med forskellige projekter. Oftest er det kollegaer, der har været gennem uddannelsen og mødet mig som instruktør, der ringer og skal have uddybet et emne, lige genopfrisket en metode, materialer til en konkret opgave etc. Så noget må vi jo ind imellem have gjort rigtigt på uddannelsen. Der dukker til stadighed henvendelser op omkring kogræsserlaug og opstart af disse, og senest var jeg i starten af december i Frederikshavn og holde et oplæg omkring kogræsserlaug på et offentlig møde. Forhåbentlig starten på det, der bliver Danmark s nordligste kogræsserlaug, idet der officielt ikke findes et nord for Mariager Fjord. 3

4 Delmål 3: Det blå element Det Sydfynske Øhav: Fokus på udvikling af nye aktiviteter og blå støttepunkter, deltagelse i referencegruppe for formidling i Det Sydfynske Øhav, borgerinddragelse i nationalparkprocessen samt oplevelsesøkonomi i forbindelse med naturvejledning. Delmål 3 er klart det af de 4 delmål vi har arbejdet mest med i år. Dels som rent: Blå element Det Sydfynsk Øhav, især samarbejdet med Naturturisme I/S er en meget vigtig faktor. Her arbejdes der med mange forskellige indsatsområder, og bruges til tider rigtig meget tid og energi på området. Det er ofte langsigtede mål, og i 2011 har det ikke givet de store konkrete resultater men de er på vej.. Men herom senere. Oplevelsesøkonomien og udvikling af tiltag, der støtter den, fylder til stadighed mere og mere i Trente Mølles arbejde. Nogle af projekterne ligger på kanten af at kunne siges at være direkte tilknyttet det blå element ud fra en snæver betragtning (Disc-golf Lærkedal), mens andre trækker tættere tråde til dette (Book en shelter) og endnu andre er rent Det blå element. Det er vores opfattelse at alle små tråde samlet er en vigtig del af oplevelsesøkonomien i Det Sydfynsk, og at det på land i høj grad hænger sammen med det på vandet og visa versa. Naturturisme I/S Helt centralt i arbejdet med at udvikle en sydfynsk oplevelsesøkonomi er samarbejdet med Naturturisme I/S. En række projekter født i samarbejde med Naturturisme I/S, herunder Kys Frøen bliver til stadighed videreført, evalueret og udviklet. (Se Kys Frøen ). Der er i år (og gennem årene) forsøgt at lave en række konkret arrangement, der ud fra et økonomisk synspunkt, når prøve perioden var over, skulle kunne hvile i sig selv (til virksomheder, turister etc.). Men det har været op ad bakke og ingen er endnu blevet en oplevelsesøkonomisk kassesucces. Et par af disse forsøg er beskrevet her under. Øhavets dage en videre udvikling. I forbindelse med øhavets dage udviklede Trente Mølle i samarbejde med Naturturisme I/S et offenligt arrangement med fokus på eksklusive marine natur- og smagsoplevelser i øhavet. Deltagerne kunne under arrangementet forsøge sig med røgtning af ruser og strygning af rejer, landing af vod og snorkeldykning med naturvejleder. Efterfølgende skulle deltagerne tilberede et måltid af områdets råvare og de spiselige emner som der var blevet indfanget i løbet af eftermiddagen. Arrangementet var placeret på Millinge Klint, som giver optimale muligheder for at opleve øhavets liv under overflade og nyde udsigten over Helnæs Bugt. Arrangementet var tænkt som en udvikling af de mere eksklusive tilbud, der er for turister og lokale borgere i området, med henblik på at udvikle formidlingsaktiviteter der var rettet til firma- og erhvervskunder. Arrangementet var et af 4 arrangementer fordelt omkring øhavet, annonceret massivt gennem bl.a. Fyns Amtsavis Kundeklub. Trods massiv annoncering i avisen, med flere halv og kvartside annoncer ugentligt i en længere periode, var der ikke tilmeldinger nok til at gennemføre nogen af arrangementerne, der desværre alle måtte aflyses. Havkajak og oplevelsesøkonomi. Som en videre udvikling af den interesse, der er for havkajak i det Sydfynske område, har tog Trente Mølle i foråret 2011 initiativ til at udvikle et kursuskoncept omkring fiskeri fra havkajak. Som udgangspunkt er kurset henvendt til en relativ smal målgruppe af ivrige havørredfiskere, der ønsker at blive grundigt introduceret til kajakfiskeri. Kurset har også relevans for erfarne havkajakfolk, der ønsker at suppelere deres kajakviden med teknik og teori i fiskeri fra havkajak. Udover generel havkajakteknik og sikkerhed er der fokus på at få kursisterne på vandet, så de selv kan erfare hvad fiskeri fra havkajak i øhavet kan byde på. Kurset strækker sig over 5-7 dage og indeholder en kobling af marin økologi, 4

5 fiskefysiologi i felten og marint friluftsliv. Trente Mølle samarbejder med Vends natur- og motorikskole, samt Havørred Fyn i dette projekt, og kurserne forventes at blive udbudt i løbet foråret Annoncering vil primært ske via Havørred Fyn og via artikel i maritime oplevelser, der udgives af maritim center (se mere på Lejrskoleprojektet. Centralt i samarbejdet med Naturturisme I/S har der i 2011 i særlig grad været fokuseret på arbejdet med at opbygge en samlet lejrskoleportal for Det sydfynske Øhav. Vi har deltaget i en række møder omkring udviklingen af projekt og opbygningen af protalen, sammen med andre naturvejledere i regione, og en række andre interessenter. Der er brugt meget tid på at opbygge et samarbejde på tværs, bl.a med lejrskoleskibet Fylla, og forskellige institutioner på Ærø. Men folk har det med at skifte job, og på et par meget centrale poster begge steder er der skiftet ud i medarbejderstaben, hvilket hr betydet at de relationer der var blevet brugt tid på at bygge op, for nogle steders vedkommende er tilbage ved udgangspunktet. Sidst på året er der udarbejde de første konkret forslag til nye lejrskoleaktiviteter, som så bliverinplanteret på hjemmesiden, beskrevet i forhold til Fælles Mål, og udviklet nye undervisningsmaterialer omkring. Et arbejde der forventes at få et betydeligt omfang i begyndelsen af Book en Shelter Som en væsentlig satsning og udvikling af oplevelseøkonomien står projektet Book en shelter. Og endelig lykkedes det at komme i hus med første og vigtigste etape af projektet. Det lykkedes i 2011 at få bygget 4 sheltere langs øhavstien. Det har været den til dag nok sejeste og mest langstrakte proces, vi endnu har været igennem. Fra projektet startede i 2007 skulle der gå 4 år til shelterne kunne indvies. Og for at gøre en lang historie kort, så har jeg ikke oplevet et bureaukratisk system af de dimensioner, der står tilbage fra de oplevelser jeg havde i de baltiske lande i starten af 1990 erne. At byggeriet af 3 sheltere i den grad skulle kunne trækkes ud i langdrag! Og det ikke pga. af spørgsmål som placering beskyttelse af natur etc., men ene og alene pga. af design og arkitektur. Det gjorde at det oprindelige projekt hvor vi skulle lege med shelterbegrebet, havde planer om at indlægge gulvvarme i en, solceller på taget af en anden, grønne tage på en 3. etc., blev skudt til hjørne. I dag har vi så i stedet 3 designmæssig rigtige sheltere, der alle er væsentlig dyrere end traditionelle sheltere i rundtømmer, og som vi har svært ved at se, falder mere end i dansk natur end en god gammel knudetømret shelter. Men døm selv! Undervejs i processen har vi i øvrigt haft et rigtig godt samarbejde med DTE et lokalt firma, foruden hvis ingeniør vi nok aldrig var kommet i mål. Men det lykkedes at få de 3 shelter opstillet, foruden en ekstra shelter, vi har placeret hos en lokal. Alle sheltere er bygget op omkring og beskrevet på hjemmesiden Her er der beskrevet natur, aktivitetsmuligheder, nærmeste seværdigheder, offentlig transport, og ikke mindst er der til vær shelter tilknytte en aktivitet. Mulighed for at bage i jordovn, lokke natsværmere, kigge på smådyr i vandhulet etc. Ved alle aktiviteter er der tilknyttet en kasse med de nødvendige materialer. På hjemmesiden er der som noget nyt mulighed for elektronisk bookning af en shelter, tilkøb ekstra udstyr og betaling for opholdet. En enkelt shelter er blevet placeret hos en privat udbyder i det tilfælde en mindre hestepension. Det har vist sig at være en stor succes, og flere har brugt shelteren i forbindelse med ridetur. En tendens, en af de andre lokale udbydere på hjemmesiden, også har bemærket, og fremover vil satse mere målrettet på. Foruden vores egne sheltere er det lykkedes at få tilknyttet en række allerede eksisterende sheltere i Faaborg-Midtfyn kommune. Hvoraf de fleste er blevet beskrevet med samme tekster. 5

6 Det lykkedes ikke at nå at lave den massive markedsføring af projektet som vi have regnet med, men på trods at vi næsten intet har gjort, er hjemmesiden blevet flittigt brugt og langt flere end vi havde regnet med nåede i 2. halvdel af 2011 at booke overnatninger i shelterne. Foråret 2012 skal hjemmesiden markedsføres i diverse medier og på forskellige hjemmesider, ligesom det er tanker at udvide til Svendborgs Kommunes strækning af Øhavsstien. Er det muligt at finde midler til at opføre flere sheltere er det også med i planerne. Her ønskes bl.a. at prøve at tiltrække endnu flere lokale sponsere, den spæde start er taget, men det vil klart kunne udbygges. Endelig skal nævnes at der fra andre egne af landet har været meget interesse for at følge ideen med on-line bookning, da administration rigtig mange steder er en tidskrævende faktor. Der vil derfor fremover blive arbejdet på at udvikle hjemmeside, så den kan mere på det felt. Millinge Klint. Den korte version af Millinge klint projektet, er at der ikke er sket yderligere omkring etablering af et formidlingscenter og blåt støttepunkt i øhavet. Det har ikke været muligt at rejse støtte til projektet trods en ihærdig indsats fra Trente Mølles side. Således har vi i år sammenfattet 2 større ansøgninger som hver skulle gennem Faaborg Midtfyn kommunens langsommelige efterbehandling med efterfølgende afslag/omformulering til følge. Det har resulteret i at der i år er blevet afsendt en ansøgning til fiskeri LAG Fyn, som i første omgang har afslået ansøgningen, men FiskeriLAG FYN har inviteret til yderligere dialog omkring fremtidige støttemuligheder i projektet i forbindelse med en ny ansøgelsesrunde i februar Der afholdes orienteringsmøde herom den 20/ Belært af disse erfaringer har Trente Mølle, i samarbejde med Faaborg Midtfyn Kommune, udarbejdet en ny ansøgningsstrategi for Millinge Klint projektet, og vi sigter på at sende nye ansøgninger til Real Dania s stedet Tæller og puljen for grøn vækst i region Syddanmark, i starten af Målet for projektet er stadigvæk at etablere et klimavenligt og bæredygtigt formidlingscenter på Millinge Klint, der rummer en energivenlig, CO2 neutral lejrskoledel, et marin formidlingscenter samt et blåt støttepunkt for borgere og øhavsturister. Blå flag. I år har Trente Mølle afholdt en række blå flag arrangementer på de kystnære campingpladser i området. Arrangementerne afholdes i samarbejde med de lokale amatørfiskere som bidrager med net- og rusefangster samt som frivillig arbejdskraft i opsætnings- og afrydningsarbejdet. Denne form for 3- parts samarbejde mellem turisterhverv-,lokale foreningsarbejde og Trente Mølle muliggør at campinggæsterne og andre med interesse, kan komme til blå flag og gratis opleve glæden ved at klappe krabber og fisk, ved at gå på ketcherjagt i det kystnære vand, og blive informeret om øhavets marine organismer og smage på friskkogte krebsdyr, tang, og fisk. Trods den våde sommer, var deltagerantallene på blå flag ganske udmærkede, og i år var det specielt de udenlandske familier der var godt repræsenterede og indgik ved flere lejligheder i dialogen omkring formidlingen. Dette medførte nye dimensioner til sproget på arrangementerne, og bidrog desuden med spændende bud på hvordan marine organismer indgår som fødevare i vores nabolande. Afholdelse af blå flag arrangementerne på de kystnære campingpladser virker bestemt som et godt tiltag for turisterhvervet i området, og deres popularitet hos familieturismen understreger aktualiteten af samarbejdet mellem Trente Mølle, amatørfiskerne og involverede campingpladser. Blå Flag station. Faaborg havn, Dyreborg havn: Trente Mølle er i gang på 2 blå flag stationer i området. Således udgør vores samarbejde med de lokale skoler og amatørfiskerne på Dyreborg Strand en krumtap i vores marine formidling, hvor ordningens grejbank i form af en skurvogn med ketchere, waders og andet grej er opmagasineret i sommerhalvåret (fra påske til efterårsferie). Skurvognen, der går under navnet Sandormen på Dyreborg Strand, har i år lagt grunden for naturformidling til skoler, voksen kurser og velbesøgte offenlige arrangementer som øhavets dag. I udgangen af år 2011 blev der sat gang i en lovende udvikling på Dyreborg strand, da de nye lodsejere til Dyreborg Skov udtrykte ønske om at åbne skoven og rejse et regnvandsly for skovens besøgende. I den forbindelse har der fra lodsejernes side, været interesse i at samlægge skurvognens funktion med et sådan ly, og Trente Mølle ser tiltaget som en god mulighed for at koble formidlingsarbejdet med lokale erhverskræfter i området. Et mere detaljeret arbejde omkring behov og placering af grejmagasin/regnly står for i I Faaborg Havn er der planer om et havnebad som bla. skal rumme en formidlingsdel med tilhørende blå Flag station. Situationen for havneprojektet er p.t. knap så dynamisk da selve etableringen af bygninger er sat på stand by på grund af indsigelses sager fra berørte borgere. Trente Mølle er med på projektet, og følger den videre udvikling fra sidelinien. 6

7 Sandormen : At der er aktivitet i og omkring sandormen, bærer grejet i skurvognen tydeligt præg af. Mange børn og barnlige voksne har haft grejet i hænderne, og sammen med sand og saltvand tærer det på brugbarheden af grejet. Således er der efterhånden et udtalt behov for at få udskiftet størstedelen af det grej, der findes i vognen. Det gælder i udpræget grad waders til børn, men nye rejestrygere og andet løsgrej ville gavne den blå flag station på Dyreborg Strand. Da Sandormen udgør en væsentlig faktor i Trente Mølle øhavsformidling vil Trente Mølle i løbet af 2012, tage initiativ til en ansøgning om nyt grej til FiskerLAG FYN, og/eller friluftsrådet. Kys Frøen Kys Frøen har nu kørt de 3 år, vi har forpligtet os til, men der er da heldigvis ingen tanker om at stoppe. Det kan være svært at opgøre helt nøjagtig, men der har i 2011 været en klar fremgang i antallet af besøgende. Ud fra omsætningen vurderes det, at der har været omkring 2½ gange så mange besøgende i år, som sidste år. Idet at vi ikke har lavet nogen ekstra markedsføring, vidner det om, at det er det lange seje træk, der skal til. og at det i høj grad er mund til mund metoden, der virker. Dog har vi haft endel tysker og hollænder forbi stedet, og det er givet via diverse turist brochure. Der har i år været end del interesse for konceptet fra andre regioner af landet, og vi har således haft besøg af flere grupper. Grupperne er kommet på baggrund af henvendelser fra kollegaer rundt i landet, der i forskellige sammenhænge har overvejet lign. initiativer. I regi af Naturturisme I/S har vi arbejdet med ideen om at lave en række små steder, men en eller 2 udstillinger/aktiviteter bygget op over samme koncept som Kys Frøen. Det kunne være på en lille havn, i forbindelse med et beboer hus eller Men aktiviteter der hvor folk kommer, og som er rettet mod de muligheder, der er i nærområdet. Som arbejdstitel kalder vi foreløbig projektet for Haletudser. I selv Kys Frøen er der i år ikke foretaget nogle ændringer i forhold til materiale, udstiliinger, ideer etc. Der er dog brugt en del tid på nedenstående Bålhytte med klimakøkken, samt forsøg på at rejse midler til at i stand sætte et Bålhytte med klimakøkken: Som en udbygning af det åbne naturværksted, Kys Frøen, er der ved hjælp fra forskellige støtteordninger, etableret et bålhytte med Klimakøkken. Bålhytten blev etableret i foråret, men først her sidst på efteråret kom der gang i klimakøkkenet. Alt er i skrivende stund ikke færdigetableret, men næste alle delelementer er lavet. Der mangler den sidste montering og afprøvning. Bålhytten afskiller sig fra traditionelle bålhytter ved at der rundt i kanten er etableret en række tiltag, der leger med energien, og således gør livet som vildmarksgastronom lettere. Fast bordplade, solkøleskab, høkasser i forskellige udgaver, solceller på taget der bla. driver spydet til at stege fasaner på. brændselsesbesparende komfurer er noget af indholdet. Sidst nævnt er der bl.a. udviklet en stor model af den lille, kendt og geniale bush-burner, samt et komfur, med indbygget spiral, der altid sørger for at der er varmt vand til opvasken. Bålhytten forventes yderlige at indgå som et tilbud til lejrskoler og lign, således af flere forhåbentlig vælger at lave mad i det fri. Hertil udgives en lille opskriftsamling Lærkedal nu med disc golf. 2. juni 2012 blev Sydfyns første discgolfbane indviet. Efter et hektisk forår, hvor centrale administrative beslutninger udskød projekt starten, blev banen indviet med en turnering for eleverne i to 5. klasser på de nærliggende skoler. Fra starten en stor succes, dog var mængder at brændenælder nok i overkanten. Noget der skulle rettes op på. Søndagen efter var der mulighed for alle for at komme og spille og prøve banen af, under kyndig vejledning af folket fra Trente Mølle. Det var dejligt at opleve, at dem der kom, var af meget forskellig alder. Fra familier med helt unge, til pensionister. Alle gik banen igennem og gav udtryk for, at det var en sjov og anderledes måde at gå en tur i naturen på. Og selvfølgelig fik vi en række nye banerekorder den dag. Siden er banen blevet brugt meget, dels af lejrskoler på Lærkedal, sko- 7

8 ler der bruger banen i forbindelse med et klasseforældrearrangement, og dels af folk individuelt. Vi har mange positive oplevelser, når vi tilfældigt er på Lærkedal, og oplever at banen bliver brugt af mange forskellige målgrupper. Fra 2 pensionist par, der har lavet en dagsudflugt ud af det, en flok gymnasieknægte på tur, til en gruppe af 3 trivelige middelaldrene mænd, der mødtes jævnligt og spillede banen igennem. Med en øget markedsføring i foråret 2012, ser det ud til at det kan gå hen og blive en rigtig succes. Der er etableret et samarbejde med Dagli Brugsen i Nr. Broby. Her er det muligt for en tyver, at leje en taske med 3 disc, scorekort, banekort, spilleregler etc. På et møde for de mindre overnatningssteder, hvor jeg fortalte om ideen, var der meget stor begejstring for tiltaget, og i følge dem præcis sådan noget de mangler, og kan tilbyde deres gæster som en mulighed. At etablere en disk-golf bane kan virke forholdsvis ukompliceret, men vi må nok indrømme at vi er blevet noget overrasket over antallet af timer vi har lagt i det, og hvor meget ekstra der er kommet til af opgaver, som vi ikke havde forudset. Vi står derfor meget gerne til rådighed med hjælp og oplyninger, hvis andre skulle have lyst til at kaste sig over en anden måde at få folk ud i naturen på. Se evt. mere på Banen er etableret i samarbejde med Aktive Ældre i Broby, og her har vi for os arbejdet med en ny måde at inddrage frivillige på. Det gør vi gerne igen! Delmål 4: Sommernaturskole: Udvikling af landsdækkende tilbud af sommerskoler samt udarbejdelse af idémateriale til inspiration for naturskoler. Efter en række henvendelser og skrivelser til naturskolerne, lykkedes det i 2011 af få udvidet antallet af sommerskoler på pænt, idet flere skoler fra Nordsjælland, samt flere Østjydske naturskoler er kommet med. Således er vi nu oppe på 12 prikker på landkortet, hvoraf enkelt dækker over flere sommerskoler. Nogle at steder har man kørt i flere år, og er som sådan ikke nye, mens andre er helt nye steder, hvor man har taget ideen op, med inspiration fra det arbejde vi har sat i gang. I foråret blev der vanen tro afholdt en erfaringsudvekslingsdag for dem der havde lyst til at deltage. Som det plejer, var det udelukkende natursommerskoler fra det nære opland, primært Fyn, der deltog. Af prioriterings grunde, tid og transport, er det nok svært af få folk til af komme længere væk fra, og det har derfor været overvejet hvordan man kunne optimere erfaringsudviklingen. 2 ting er ved eller vil i meget nær fremtid blive forsøgt: 1) En tråd på naturvejledernettet i forummet, i stil med andre netværk, hvor der kunne udveksles erfaringer, stilles spørgsmål, slås huskere op etc. Forespørgsel til web-master er sendt. 2) Hjemmesiden kunne bruges mere aktivt. Hjemmesiden er derfor blevet opdateret med en lukket del, kun for arrangører af sommernaturskoler. Dels vil sommernaturskole arrangører på sigt kunne redigere deres egen del af hjemmesiden, dels påtænker vi det inspirationsmateriale, der bliver udarbejdet i forhold til inspiration for naturskoler og andre som en del af hjemmesiden. En del vil blive tilgængeligt frontline, mens andet kun vil være tilgængeligt, hvis man er lokket på. Desværre kniber det stadig rigtig meget at få sommernaturskolerne til at melde tilbage med 10 liner og et par fotos fra den forløbne sommerskole, så snart denne er overstået, således at hjemmesiden hele tiden opstår opdateret. Her skal vi være bedre til at følge op og sende reminder ud f.eks. i forummet på naturvejledernettet. Særlige aktiviteter i forbindelse med NVL-ordningen: Netværkskoordinater for det Regionale netværk. 8

9 Trente Mølle har også i 2012 fungeret som netværkskoordinator for det lokale netværk at Naturvejleder Fyn og Trekantsområdet. Arbejdet fungerer primært i at koordinere og lave opfølgning i forhold til det på årsmødet aftalte program. Der skal til tider en lille reminder ud, men generelt så fungere netværket rigtig godt, og er en vigtig brik i efteruddannelse af naturvejlederne i regionen. Det er i 2011 afholdt 5 arrangementer, hvoraf ikke mindst forsøget med at naturvejlederen i regionen, samlet lavede en stor bioblitz i Kolding d. 17/6. Et spændende arrangement, der desværre ikke havde vejret med sig, men som gav os en masse erfaringer i det at koordinere større arrangementer, pressedækning i forhold til profilering af naturvejlederordningen etc. Men i alt 15 naturvejleder fra regionen stillede op til arrangementet, og det er givet ikke sidste gang vi forsøger at lave et større fælles arrangement. Trente Mølle påtog sig udover at være med i planlægningen omkring Bioblitzen (der dog primært bleve styret af Kolding Naturskole) at lave og stå for endnu et arrangement. Denne gang stod vi for et arrangement omkring Fisk og Fiskeatlaset. Udover en masse viden omkring det konkrete fiskeatlasprojekt, fik vi også masse at tips og ideer til at inddrage fisk og fiskeundersøgelser i den daglige formidling. Som de tidligere år har vi igen valgt at lægge alle arrangementer ind i naturvejledernes fælles kalender, og igen har vi haft den fornøjelse at et enkelt arrangement eller 2 har tiltrukket naturvejleder fra andre netværk, ligesom især det maritime netværk har været inspireret af nogle af vores arrangementer og har efterfølgende afholdt i regi af dette netværk.. Som noget nyt har jeg i år valgt at udgive et nyhedsbrev for netværket. Det primær formål er at binde netværket endnu mere sammen og samtidig prøve at nå ud til de medlemmer, der ikke er så aktive. Nyhedsbrevet kom i 2011 i 5 udgaver, og indeholder foruden kursusopslag og tilbageblik på afholdte arrangementer, bl.a. præsentation at nye medlemmer i netværket. Nye medlemmer bliver bedt om at skrive en mindre præsentation af sig selv. Det er mit indtryk at det gør at nye naturvejledere hurtigere bliver indlemmet i kredsen, idet jeg som koordinater gør en del ud at en hurtig kontakt, udsendelse af gamle og nye nyhedsbrev, så man hurtigt føler sig velkommen. Desværre kniber det stadig gevaldigt med, trods utallige opfordringer, fra centralt hold at få oplysninger om nye naturvejleder der optages på uddannelse! Det burde være meget let at sende en liste ud til alle netværkskoordinatorer når det nye hold ugleunger er kendt! Lad det endnu engang være en opfordring. Endelig ligger der et relativt stort arbejde i styringen af kontaktinformationer ikke mindst adresser. Desværre er mange ikke gode til at melde ændringer. Man skulle tro, at man så let som ingenting kunne finde oplsyningerne på naturvejledernettet men ofte fungere, det rent faktisk omvendt at jeg opfordrer folk til at gå ind og få rettet deres profil til der. Vedhæftet denne rapport et par eksempler på nyhedsbreve. Kursusleder på Naturvejleder uddannelsen. Som vanligt har jeg været kursusleder på et af holdene i naturvejlederuddannelsen. Denne gang dog forflyttet til et andet fagområde end Frivillighed og Borgerinddragelse. Jeg deltog som i efteråret som kursusleder på hold 24, modulet omkring Børn og Naturvejledning. En ny og spænde opgave, og det er særdeles tilfredsstillende og givtig at være med til at uddanne de kommende naturvejleder, og den mulighed for at følge tendenserne og hele tiden været opdateret i forhold til de nye hold. Det giver samtidig et stort netværk, og efterfølgende er der da heldigvis mange der vender tilbage med spørgsmål, behov for materialer, uddybning og til tider også invitationer til at deltage i et projekt, komme ud og inspirere o.lign. Men når alt det så er sagt, så virker det for mig mere relevant at være på Borgerinddragelse i forhold til et af de store delmål omkring løntilskudet fra Friluftsrådet. Som netværkskoordinater, har det givet meget at have den direkte kontakt til alle nye hold på dette område, og der er også her væsentlig flere der er vendt tilbage efterfølgende omkring forskellige emner, brug for hjælp etc. Så jeg vender gerne tilbage til borgerinddragelse modulet. Tjuh- hej ud i naturen Endnu engang blev et oplag af Marianne Halds Tjuh hej ud i naturen udsolgt. Desværre. Men denne gang kunne det ikke lykkedes at finde samarbejdspartner der ville være med til at genoptrykke hæftet. Da vi til stadighed fik henvendelser på køb af hæftet, endte vi med at beslutte at tage hele risikoen ved selv at genoptrykke det 5. oplag af hæftet. Så nu er hæftet endnu engang muligt at skaffe, forhåbentlig til gavn for rigtig mange dagplejer, deres børn og deres forældre. Hæftet kan bestilles via Trente Mølles hjemmeside 9

10 NTS. Samarbejde med NTS er en vigtig del af Trente Mølle s arbejde. Vores store succes med kursuskonceptet omkring Leg dig kogere og Naturvidenskabelig teambuilidng er blevet prøvet af i mange forskellige sammenhænge det sidste års tid. Ikke mindst NTS har ladet sig inspirere af ideen, og kørt lignende projekter rundt i landet. På årsmøde for naturvejleder, bad NTS os være med på deres stand, hvor vi deltog med nogle af elementerne fra Leg dig klogere, ligesom vi med det samme har været med ind over udeskole konferencen på Gavnø. Således har ganske mange naturvejledere efterhånden stiftet bekendtskab med ideen, idet det også på de sidste hold under naturvejlederuddanelsen har været et fast indslag med stor succes. Sidst er vi blevet udvalgt til at være et af 10 forsøgs og inspirationsprojekter som NTS og regionsyd- Danmark har sat i værk. Projekter der skal udvikle undervisning i samarbejde mellem uformelle læringsmiljøer (naturskoler, virksomheder, etc.) og skoler af enhver art. Her deltager Trente Mølle i samarbejde med flere lokale folkeskoler, samt Faaborg gymnasium, i et undervisnings projekt med titlen: Solens Stråler. Produktet bliver et it baseret undervisningsmateriale, der giver elever mulighed for fagligt at differentiere i forhold til egne evner, og samtidig inkludere besøg på en naturskole. Fagligt ligger det meget op af fagene fysik, kemi og biologi, men der vil givet også være mulighed for at trække tråde til natur/teknik. Liste over formidlingsarrangementer: Jeg har i perioden lavet omkring 130 formidlingsmøssige arrangementer fra 1½ time til hele dage. En klar tendens, og som jeg også hører kollegaer nævne, er at antallet af folkeskoler, der bruger os som en del af undervisningen er faldende. Forklaringen er udgiften til transport. Der skal derfor fremover nok tænkes mere i at komme ud til folkeskolerne, hvis vi vil beholde alm. skoleklasser som målgruppe i forbindelse med den alm. undervisning. Til gengæld er der vækst i andre område, og i sær har vi mærket et kraftig vækst i kurser for pædagoer, pædagogmedhjælper og lign. fagområder. Og måske er det ikke så skidt her når vi indirekte rigtig mange børn. Eventuelle kommentarer til administrationen: Bilagsfortegnelse: Nyhedsbrev til netværket. Rapporten er udfærdiget af: Navn: Leif H. Sørensen Dato: 15/

11 Vejledning: Når du skriver årsrapporten, skal du have for øje hvad der er formålet, og hvem modtagerne er. Der er flere mål med årsrapporten. Den skal kunne fungere som orientering og dokumentation over for Friluftsrådet og evt. over for din direkte arbejdsgiver. Endvidere vil årsrapporten blive tilgængelig for andre naturvejledere. Det er tanken at du derved kan være med til at inspirere andre og selv finde inspiration omkring naturvejledning. Fremhæv derfor gerne eksempler på succesfulde arrangementer ol. du har haft gennem året, som kan være til inspiration for andre. Hvad gjorde at de blev succeser? Det kan også være refleksioner over ting, der ikke fungerede, og hvordan det kan gøres anderledes. Endelig kan du anvende årsrapporten som et evalueringsredskab i dit eget arbejde. Forventningerne til omfanget af årsrapporten er 5-10 sider + evt. bilag. Fotos er velkomne i årsrapporten. Husk at komprimere dem, så filen med rapporten ikke bliver for stor. Sammen med rapporten sendes tre gode fotos fra årets naturvejledning som selvstændige filer i god opløsning. Friluftsrådet kan med henvisning til kilden frit anvende disse fotos i forbindelse med Friluftsrådets årsberetning, hjemmeside mv. Årsrapport og årsplan (benyt selvstændigt skema til årsplanen) skal være Friluftsrådet i hænde senest d. 15. januar OBS OBS OBS: Husk at vedhæfte tre gode fotos fra årets naturvejledning 11

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21954 Navn naturvejleder: Kasper Kollerup Nielsen / Carsten Enemark Navn arbejdsgiver: Fjordcentret Arbejdssted: Voer Færgested og hele Norddjurs

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20660 Navn naturvejleder: Anders Tranberg Andreasen Navn arbejdsgiver: GeoCenter Møns Klint Arbejdssted: GeoCenter Møns Klint Adresse: Stengårdsvej

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23701 Navn naturvejleder: Henrik Lerdorf Navn arbejdsgiver: Det Grønne Hus Arbejdssted: Det Grønne Hus Adresse: Vestergade 3c Postnummer/By: 4600

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Naturvejleder løntilskud

Naturvejleder løntilskud Naturvejleder løntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20680 Navn naturvejleder: Doreen Møller Holmquist Navn arbejdsgiver: Den Selvejende Institution Kongskilde Friluftsgård Arbejdssted: Kongskilde

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år Småbørnsnetværkets Nyhedsbrev November 2013 Kære netværk Efteråret går på hæld og lige om hjørnet venter vinteren og et nyt år! Husk at sæt et stort X i kalenderen til det kommende årsmøde se mere om dato,

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20643 Navn naturvejleder: ANNE WüRTZ PETERSEN Navn arbejdsgiver: DEN SELVEJENDE INST. VADEHAVSCENTRET Arbejdssted: VADEHAVSCENTRET Adresse: Okholmvej

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 24.november 2010 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 (efterfølgende let frokost) Sted: Abildvej 5A, Svendborg Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Årsrapport 2011 og årsplan 2012

Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 Ifølge vores gamle aftale har jeg igen i år valgt en lidt anden afrapporteringsform end standartskemaerne. Jeg håber det er Ok og lover at jeg nok skal bruge

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 101025 Navn naturvejleder: Morten Ravn Knudsen Navn nærmeste leder: Klaus Melbye Arbejdssted: Vadehavscentret Adresse: Okholmvej 5, Vester Vedsted

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist 2011 Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist Der tegnes blad struktur i Brejning. Dieter Toftkjær Sørensen Vejle Kommune 01-01-2011 Tekst: Naturvejleder Dieter Toftkjær Sørensen, Geolog

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Formidlingscenter Egebjerg Mølle

Formidlingscenter Egebjerg Mølle Formidlingscenter Egebjerg Mølle 1 Formidlingscenter Egebjerg Mølle (arbejdstitel) Formål Gennem viden og inspiration vil vi motivere lokale borgere og turister på Sydfyn til at bruge og opleve den sydfynske

Læs mere

Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav

Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav Idéen: Den overordnede idé er at bruge Det Sydfynske Øhav som destination for lejrskoler, primært for danske folkeskoler, men sekundært også for andre klassetrin,

Læs mere

Bliv klog på dit klima

Bliv klog på dit klima 1 Energitjenesten Nordjylland Gugvej 146B, 1 sal 9210 Aalborg SØ 2 Energitjenesten Midtjylland Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus C 3 Energitjenesten Midtjylland Lokalafdeling Bredgade 108 6900 Skjern 4

Læs mere

Tids- og Handleplan 2012-2013 Friluftsprojekter i de blå områder som følge af friluftspris, Danmarks Friluftskommune 2012

Tids- og Handleplan 2012-2013 Friluftsprojekter i de blå områder som følge af friluftspris, Danmarks Friluftskommune 2012 Tids- og Handleplan 2012-2013 Friluftsprojekter i de blå områder som følge af friluftspris, Danmarks Friluftskommune 2012 Dato Måned August 2012 13 Friluftsrådet bekendtgør, at Svendborg Kommune er valgt

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 15. maj 2013 Tidspunkt: kl. 9.15 11.15 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Hanne Fynbo Flemming Madsen

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening Referat Bestyrelsesmøde nr. 8 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: Sted: kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Til Friluftsrådet Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Gl. Skovfogedbolig Roustvej 111, 6800 Varde Tlf. 75222250 www.naturkulturvarde.dk

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

OM SKOLETJENESTEMATERIALET

OM SKOLETJENESTEMATERIALET OM SKOLETJENESTEMATERIALET Skoletjenestematerialet er blevet udarbejdet i 2014 som et supplerende element til Skive kommunes børn- og ungeprojekt, RENT LIV. Materialets formål er, at det skal bruges i

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S Dato: Mandag den 11. juni 2012 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Rasmus Lohse

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt Projektbeskrivelse Undervandsstier i Lillebælt Undervandsstier en del af et større kystformidlingsprojekt i forbindelse med dels Naturpark Lillebælt og dels med etablering af Danmarks største stenrev omkring

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam

Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam Netværksudvikling for de regionale netværk Der er i dag kommet et øget fokus på naturen og aktiviteter i naturen. Naturen er med andre ord efterspurgt og

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Referat fra møderne i København, Aarhus, Kolding og Aalborg i uge 48 1. Velkomst og runde med præsentation af deltagerne Der var til møderne i henholdsvis

Læs mere

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Baggrund Som et resultat af OK08, har arbejdsgiveren pligt til, at rette fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Der er herpå blevet nedsat et

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

Teambuilding på 7. årgang

Teambuilding på 7. årgang Teambuilding på 7. årgang På 7. årgang fordeles skolens elever på linjer efter interesse, hvilket bevirker, at eleverne ved indgangen til 7. klasse skal til at indgå i nye fællesskaber. Fællesskabet i

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august)

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Deltagere: Klaus, Carsten, Lis, referent: Lis. Afbud fra Rikke, Karin og Helle 1. Fastsættelse af

Læs mere

Hovedvejen 19, Avernakø By

Hovedvejen 19, Avernakø By Navn Laura Johanne Storm Adresse Hovedvejen 19, Avernakø By 5600 Faaborg E-mail laurajstorm@gmail.com Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller nej bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune Blå Flag program 2015 Ud i det blå med Sønderborg Kommune Aktivitetskalender Juni Juli August On 1 Aktiv sommer Lø 1 Undervandsjagt + Spis din kyst To 2 Aktiv sommer Sø 2 Snorkelsafari Fr 3 Aktiv sommer

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Velkommen til kursus et lidt anderledes af slagsen.

Velkommen til kursus et lidt anderledes af slagsen. Velkommen til kursus et lidt anderledes af slagsen. Et kursus hvor du og din hund er i centrum, skal være aktive sammen, og hvor du samtidig skal forkæle dig selv, med fokus på krop og sjæl. Udover glæden

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 101014 Navn naturvejleder: Allan Gudio Nielsen Navn nærmeste leder: Elise Frydensberg Arbejdssted: Fugleværnsfonden Adresse: Vesterbrogade 140 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Jakob Kofoed Navn nærmeste leder: Vendsyssel Historiske Museum Arbejdssted: Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 6. juni 2007 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Forskerparken, Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Viljen til at ville lykkes!

Viljen til at ville lykkes! Viljen til at ville lykkes! VELKOMMEN Først og fremmest velkommen på IKA Ringsted uanset om du er elev eller forældre. Vi vil med dette lille hæfte forsøge at give et indblik i IKA livet samt give svar

Læs mere

Dykning. Danmarks sjoveste

Dykning. Danmarks sjoveste Dykning Danmarks sjoveste Lyst til at opleve verden under overfladen? Så kom til Camp Hverringe og dyk med børnene, med din partner eller de andre i klubben. Her er noget for alle, der elsker vand... Danmarks

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere