Projekt 11: LSG Sky Chefs Danmark A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt 11: LSG Sky Chefs Danmark A/S"

Transkript

1 Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær Projekt 11: LSG Sky Chefs Danmark A/S Dette er et uddrag af en samlet evalueringsrapport, som kan hentes i PDF-version på BEDREARBEJDE.dk

2 5.11 Projekt 11: LSG Sky Chefs Danmark A/S Fravær og trivsel Arbejdspladsen LSG Sky Chefs er en international flycatering-virksomhed med afdelinger i 48 lande. Koncernen producerede 362 millioner måltider i Projektet er gennemført på den danske afdeling ved Københavns Lufthavn, hvor der blandt andet fremstilles og pakkes færdige måltider og leveres toldfrie varer til flyene. Desuden modtager arbejdspladsen de brugte serveringspakker, som sorteres og vaskes. Virksomheden oplever betydelige sæsonudsving i arbejdsmængden - særligt i forbindelse med sommerferien. Desuden er der tale om store ordrer, som medfører væsentlige op- eller nedgange i produktionen i forbindelse med nye eller afsluttede kontrakter. De ca. 900 ansatte på arbejdspladsen i Kastrup er overvejende timelønnede og ufaglærte, og nogle af de ansatte arbejder på eftermiddags- og nathold. Restgruppen er funktionærer med ledelsesmæssige- og administrative funktioner. Problemstillinger Ved projektets start var der tale om en forholdsvis nystartet cateringvirksomhed, som i løbet af få måneder voksede fra nul til over medarbejdere. Tre fjerdedele af disse medarbejdere havde tidligere været ansat hos LSG's største konkurrent, og på den måde blev en stor del af virksomhedskulturen fra konkurrenten ført med over i den nye virksomhed. Fra virksomhedens opstart i år 2000 blev der gjort en indsats for at forbedre det fysiske arbejdsmiljø, mens sygefraværet og personaleomsætningen forud for projektets start i 2003 viste, at der var brug for at udvikle det psykiske arbejdsmiljø. Fraværet i perioden før projektstart lå omkring 11 dage pr. medarbejder om året, og personaleomsætningen var på ca. 22%. Førmålingen blandt medarbejderne viste, at det psykiske arbejdsmiljø på 14 ud af 26 punkter blev vurderet betydeligt ringere end på den gennemsnitlige danske arbejdsplads, mens et enkelt punkt blev oplevet som betydeligt bedre (se evt. Tabel 46 på side 190). Særligt indflydelse, udviklingsmuligheder, frihedsgrader, mening i arbejdet og roller på arbejdspladsen haltede bagud, hvilket svarede til situationen på mange arbejdspladser af samme type. En af styregruppens forklaringer på problemerne var, at mange medarbejdere havde haft store forventninger til at skulle flyttes over i det nye firma, men var blevet skuffede i den første periode efter opstarten, hvor mange oplevede, at den nye arbejdsplads var mere hierarkisk end den tidligere. Medarbejdernes organisationer ønskede mere indflydelse til både organisationerne og den enkelte ansatte i hverdagen, mens den øverste ledelse i starten var mere forsigtig i sine udmeldinger om ønskerne for udviklingen (udover et klart ønske om lavere fravær og personalegennemstrømning). BEDREARBEJDE.dk 184

3 Projektets formål Projektets mål var at reducere sygefraværet og personaleomsætningen ved at skabe et forbedret psykisk arbejdsmiljø. Projektet formulerede mere uddybende formålet således: Projektet skal kortlægge og analysere det psykiske arbejdsmiljø for hele virksomheden. Derefter kan virksomheden prioritere og arbejde målrettet med de udviklingsområder, der måtte fremkomme inden for de forskellige grupper i virksomheden. Gennem deltagelse og involvering af medarbejdere og ledere i de forskellige områder er forventningen, at der vil ske en væsentlig reduktion af sygefravær og af personaleomsætning samt en forbedring af det psykiske arbejdsmiljø, som f.eks. jobberigelse, øget kompetence til lederne, reduktion af belastninger samt eventuelt arbejdsorganisatoriske forandringer (team-organisering). Projektets organisering Projektet har været forankret i en fast styregruppe undervejs med repræsentation fra både medarbejdere, mellemledere og den øverste ledelse. Medlemmerne blev valgt, så der var et vist personsammenfald med sikkerhedsudvalget og samarbejdsudvalget. Sidstnævnte har haft teamorganiseringen på som et fast orienteringspunkt i hele forløbet. Den øverste ledelse af den danske afdeling (og koncernledelsen) søgte ikke stor indflydelse på projektet i praksis, men bl.a. på grund af styregruppens tætte opfølgning har det ikke givet problemer i forløbet. Virksomheden har nu besluttet, at projektets styregruppe skal fortsætte fremover for at følge op på udviklingen på arbejdspladsen. Sammenhæng med det øvrige sikkerhedsarbejde Der har ikke været etableret en direkte sammenhæng mellem projektet og virksomhedens APV-arbejde, men som det også vil fremgå nedenfor har projektet medført en række forandringer i de enkelte teams, der har løst nogle af problemerne fra APV'en. Udviklingsforløbet Idéen om en mere teamorganiseret arbejdsplads var en af de drivende kræfter hos både medarbejder- og ledersiden for at gå i gang med projektet og søge tilskud fra puljen. Det skyldtes, at nogle afdelinger allerede før projektet var gået i gang med at udvikle en mere uformel, teamorienteret samarbejdsform med baggrund i de ansattes tidligere, gode erfaringer med denne organiseringsform. Ansøgningen til puljen blev udarbejdet i samarbejde mellem styregruppen og eksterne konsulenter. Vidensindsamling Det blev besluttet at anvende AMI's mellemlange spørgeskema til førmålingen af det psykiske arbejdsmiljø. Undersøgelsen blev som andre steder gennemført anonymt, og et eksternt konsulentfirma stod for forberedelse og behandling af undersøgelsen. Resultaterne var specificeret for de enkelte afdelinger og grupper på arbejdspladsen. Styregruppen opfattede førmålingens resultater som klare på nogle punkter, især hvad angår manglende selvstændighed og mening i arbejdet. Det var styregruppens vurdering, at indførelse af teams ville kunne BEDREARBEJDE.dk 185

4 løse mange af disse problemer. Afdelingscheferne havde ansvaret for at fremlægge resultaterne overfor de ansatte. Desværre oplevede en række medarbejdere, at der gik for lang tid mellem spørgeskemaundersøgelsen og tilbagemeldingen: "Vi troede, det hele var glemt". Denne manglende tro på, at der ville komme handling bag de oprindelige idéer, medførte usikkerhed, især fordi virksomheden samtidig var inde i en nedskæringsperiode. Det blev sidst i projektet besluttet, at der ikke skulle gennemføres en eftermåling af det psykiske arbejdsmiljø. Styregruppens vigtigste begrundelse for denne beslutning var, at der netop var gennemført nogle fyringsrunder, og at det derfor ville være svært at sammenligne resultaterne med førmålingen. Teamorganiseret arbejde Den første fælles aktivitet i forløbet var, at alle ansatte kom på et introduktionskursus af én dags varighed (med ekstern konsulent). Her blev der gjort meget ud af at forklare idéen i teamorganiseret arbejde, og samtidig fandt deltagerne frem til en lang række opgaver, der burde løses i forbindelse med forandringerne. Opgaverne blev prioriteret med farver, der indikerede prioriteten: Grøn (her & nu), Gul (på sigt) og Rød (afventer). Det var den lokale leders ansvar at disse opgaver blev ført ud i livet i den efterfølgende tid, og der blev der holdt møder i afdelingerne for at følge op på status. Næste trin i forløbet var at alle medarbejdere deltog i tre teamudviklingsdage (med ekstern konsulent), hvor der blev taget udgangspunkt i, hvor langt afdelingen og grupperne var kommet. Diskussionerne blev også skudt i gang med filmen FISH! 26, som deltagerne så på en af kursusdagene. En anden del af indholdet var gruppearbejde om situationen i den enkelte gruppe, og der blev inddraget mange konkrete situationer fra hverdagen. Praktiske øvelser (f.eks. hockey), med henblik på teambuilding, udgjorde også en del af programmet og det blev modtaget meget positivt af deltagerne. Nogle af grupperne fik desuden oplæg og øvelser om konflikthåndtering. Med den nye, teamorganiserede arbejdsform fik hver afdeling en koordinerende leder og et antal mellemledere, som hver fik ansvaret for et antal teams. Denne nye organisering blev modtaget meget forskelligt i afdelingerne. Nogle oplevede det hurtigt som en succes, mens der andre steder nærmest var tale om sabotage i begyndelsen. Medarbejderrepræsentanterne i styregruppen har løbende taget problemstillingerne op i den lokale klub, og her var der i starten meget forskellige vidensniveauer og delte meninger om, hvorvidt teamorganiseringen ville forsvinde igen. Nu er det repræsentanternes vurdering, at 99 procent af medarbejderne tror på, at den nye arbejdsform vil fortsætte. Nogle medarbejdere har haft og har stadig svært ved at vænne sig til den nye rolle med færre klare ordrer, mere selvstændigt ansvar og større gruppeansvar. Der er ofte tale om ældre medarbejdere, og nogle af dem har tacklet problemet ved at indtage en mere passiv rolle i deres team, mens andre viste sig at have ressourcer til at indgå aktivt i den nye organisering. Desuden har enkelte ansatte forladt arbejdspladsen eller er blevet afskediget som følge af forandringerne i forbindelse med projektet. De 26 FISH! er en dokumentarlignende video, der foregår på Pike Place fiskemarked, hvor medarbejderne med deres meget positive indstilling til arbejdet og kunderne har skabt en verdensomspændende succes. På Pike Place fiskemarked kaster medarbejderne med fisk for, at deres arbejdsplads bliver et sjovere sted at arbejde. Filmen lægger således op til debat om, hvordan man som medarbejder og gruppe kan ændre sin indstilling til arbejdet. BEDREARBEJDE.dk 186

5 interviewede medarbejdere oplever, at det nu er meget sværere at gemme sig uden at lave noget, fordi man på den måde snyder sit team og ikke kun ledelsen. Styregruppen vurderer, at teamorganiseringen klart har øget medarbejdernes medbestemmelse på arbejdspladsen - og i det hele taget er forløbet over al forventning. De interviewpersoner der tidligere havde prøvet at arbejde i teams, oplevede tidligere, at teamorganiseringen primært havde en social dimension. Nu oplever de, at teamorganiseringen er blevet mere gennemgribende og også har medført øget arbejdsglæde hos de ansatte og et nyt helhedssyn på virksomheden og kunderne. Mellemlederne forklarer, at teamorganiseringen på den måde har løftet ambitionsniveauet: Medarbejderne er blevet kritiske på en konstruktiv måde - og de vil have stadigt mere indflydelse. Det betyder f.eks., at de stiller krav om hurtige løsninger, hvis produktionsudstyret mangler eller er i uorden - til gavn for arbejdsmiljøet og produktiviteten. Og når en leder fortæller om nye nøgletal, så vil de ansatte vide hvordan ledelsen er kommet frem til det resultat. Til gengæld løser de ansatte nu ofte selv småfejl og mindre indretningsproblemer under en vagt i stedet for at vente på, at andre løser problemet: "Nu styrer vi jo selv flowet - før blev man bare stående indtil der kom en leder og løste problemet". Et andet eksempel på den konstruktive kritik er, at de ansatte i nogle teams nu er ved at få medindflydelse ved ansættelse af nye kolleger, bl.a. efter at en opgørelse viste, at nyere kolleger ofte havde et højere sygefravær. Arbejdspladsen har også nu og tidligere kæmpet med en række fysiske belastninger i arbejdsmiljøet - især hvad angår ulykker, løft, arbejdsstillinger og ensidigt, gentaget arbejde (EGA). Evaluators vurdering er, at koncernen har vist en ret begrænset vilje til at investere i de forandringer af produktionsfaciliteterne, der på en effektiv måde kunne forebygge disse belastninger (med mindre der blevet afgivet påbud fra Arbejdstilsynet). Til gengæld har nogle af de nye teams selv taget de fysiske belastninger op og taget initiativ til arbejdsorganisatoriske tiltag for at begrænse nedslidningen. Det gælder især spørgsmålet om EGA, hvor nogle teams gennem indførelse af rotation (og uddannelse/oplæring) har opnået resultater 27. Samtidig har teamorganiseringen øget bevidstheden om sikkerhed og gjort det mere almindeligt at kommentere kollegers farlige adfærd. Dette er sandsynligvis forklaringen på, at antallet af ulykker og arbejdsskader er faldet siden projektets start. Styregruppen oplever også, at der er sket en kompetenceopbygning i mange teams, så de nu er bedre i stand til at tage problemstillinger op i tide og skabe forandring. Hvis der opdages et problem er reaktionen: "så tager vi lige en halv time med det samme", nu blevet normal, for at få tingene på banen. Et godt eksempel er en afdeling, hvor der var opstået mobning blandt de ansatte. Her blev der relativt hurtigt indkaldt til møde for medarbejderne, afdelingslederen og tillidsfolkene. Her kom alle rygterne på bordet, og ved at der blev sat ord på problemerne viste det sig, at en meget stor del handlede om misforståelser. Denne nye åbenhed gjorde altså, at konflikterne blev opløst frem for at ødelægge samarbejdsklimaet i en lang periode. Udover ad hoc møder har mange teams indført faste daglige eller ugentlige møder til koordinering og for løbende at få de små problemer frem. Også den øverste ledelse har opfordret til at holde den type møder løbende. 27 Indførelsen af rotation skete dog også efter pres fra Arbejdstilsynets side. BEDREARBEJDE.dk 187

6 Mellemlederudvikling Med teamorganiseringen har mellemledernes rolle ændret sig fra kontrol, detailstyring og instruktion til en rolle som sparringspartner, der supporter og coacher medarbejderne. De opfatter nu kommunikation som det vigtigste nøgleord i deres arbejde, og begreber som konfliktløsning og udbredelse af tolerance er andre elementer, som fylder i hverdagen. Desuden har mellemlederen en vigtig rolle i at hjælpe de svageste medarbejdere til at udvikle sig. Mange mellemledere har oplevet dette som en mere spændende rolle, og de er begyndt at komme mere ud blandt folk. Det har de blandt andet fået ressourcer til efter at det har vist sig, at medarbejderne selv magter at styre produktionsafviklingen i hverdagen. Behovet for udvikling og medinddragelse af mellemledergruppen blev overset i begyndelsen af projektet på grund af det store fokus på selve teamorganiseringen. Midt i projektforløbet blev det dog klart for styregruppen, at mellemledergruppen kunne blive en stopklods for at få teamorganiseringen til at fungere succesfuldt, og det havde vist sig, at mange havde svært ved at give ansvar fra sig. Det blev derfor besluttet at lade et eksternt konsulentfirma stå for at gennemføre et udviklingsforløb for lederne i form af en række kurser. Forløbet startede i foråret 2005 og forventes afsluttet medio Omdrejningspunktet i forløbet er mellemledernes rolle i den nye organiseringsform og værktøjer til brug i det daglige samarbejde. De interviewede mellemledere ærgrer sig meget over, at udviklingsforløbet ikke blev sat i gang før de første teamdage. Denne aktive inddragelse og opkvalificering af mellemlederne har betydet, at den modstand som mange af dem havde i begyndelsen, nu er blevet vendt til en positiv indstilling. Dette skift skal også ses i lyset af den nu udbredte tro blandt de ansatte på, at teamorganiseringen vil fortsætte - og praksis har vist, at omlægningen ikke har medført afskedigelser af mellemledere, selv om det på sigt er meningen at antallet skal reduceres. Mellemlederne har desuden mødt et klart signal fra ledelsen om, at den enkelte mellemleder skulle vise opbakning til teamprojektet; ellers ville han/hun næppe kunne fortsætte i sit job. Mellemlederne oplever, at samarbejdet med fagforeningerne er blevet mindre konfliktfyldt nu, hvor problemer i højere grad løses i opløbet. Samtidig har de oplevet, at tillidsfolkene også har skullet bruge tid og ressourcer finde en ny rolle i forbindelse med projektet. Sideløbende forandringer Projektperioden var præget af betydelige op- og nedgange i produktionen og antallet af ansatte. Det betød fyringsrunder i nogle perioder og mange nye kolleger i andre. I forbindelse med en større ansættelsesrunde i projektperioden besluttede styregruppen at give de nyansatte et bedre introduktionsforløb end tidligere (inkl. spørgsmål om sikkerhed), og det blev besluttet, at de skulle indgå i de eksisterende teams og følge resten af projektforløbet sammen med teamet. De nye folk blev bedre og hurtigere integreret med kollegerne end tidligere på grund af den nye og mere samarbejdsorienterede organiseringsform. Til gengæld udgjorde den øgede omsætning en stressfaktor i og med, at mange medarbejdere oplevede produktionsfaciliteterne som værende for små. BEDREARBEJDE.dk 188

7 Udvikling i sygefravær og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær Fraværsudvikling hos LSG Sky Chefs 25,0 20,0 Dage pr. ansat pr. år 15,0 10,0 Samlet fravær 5,0 0, År Figur 22: Udviklingen i sygefraværet fra 2001 til 2005 for de ledere og medarbejdere, der har været omfattet af projektet. Opgørelsen bygger på virksomhedens egne oplysninger, fremsendt til evaluator. Fraværstallet for 2005 bygger på en opgørelse for januar til og med august, og er omregnet til fravær for hele året uden hensyntagen til sæsonudsving. For en uddybning af, hvordan figuren skal forstås, henvises til Appendiks C, på side 289. Figuren ovenfor viser udviklingen i sygefraværet på arbejdspladsen. Der er tale om et fald på omkring 2 dage pr. medarbejder om året siden projektets start i 2002 (svarende til et fald på ca. 15 procent). Personalegennemstrømning Projektet har bidraget til at skabe en lavere personalegennemstrømning end tidligere, hvilket opleves som et vigtigt resultat. Ved projektets start var personaleomsætningen 22%, mens den ved afslutningen var nede på 15%. BEDREARBEJDE.dk 189

8 Psykisk arbejdsmiljø Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø hos LSG Sky Chefs DIMENSION DATAGRUNDLAG Adfærdsmæssig stress 41 Svarprocent gmsn. ca. 80% Emotionelle krav 56 Antal besvarelser gmsn. 724 Feedback 39 Måneder mellem besvarelser ia Forudsigelighed 20 Frihedsgrader i arbejdet 16 Førmåling: Generelt selvvurderet helbred 37 - Antal besvarelser 724 Indflydelse 23 - Svarprocent ca. 80% Involvering i arbejdspladsen 43 - Spørgeskemaer indsamlet april 2003 Kognitive krav 26 Kognitivt stress 52 Eftermåling: Krav om at skjule følelser 46 - Antal besvarelser - Kvantitative krav 54 - Svarprocent - Ledelseskvalitet 22 - Spørgeskemaer indsamlet - Mening i arbejdet 22 Mentalt helbred 45 Signaturforklaring Rolleklarhed 22 Førmåling bedre end DK gmsn % Rollekonflikt 24 Førmåling omkring DK gmsn % Sensoriske krav 42 Førmåling ringere end DK gmsn. 0-40% Social støtte 27 Score på AMI-skala 22 Sociale relationer 63 Socialt fællesskab 31 Somatisk stress 45 Tilfredshed 48 Udviklingsmuligheder 15 Utryghed i beskæftigelsen 23 Vitalitet 52 Gennemsnit 36 Tabel 46: Tabellen viser resultatet af spørgeskemaundersøgelserne af de deltagende medarbejdere og lederes psykiske arbejdsmiljø. Projektet har anvendt AMI's mellemlange spørgeskema. Da der kun er gennemført én spørgeskemaundersøgelse før projektets start, er det ikke muligt at vise udviklingen i løbet af projektperioden. I stedet har vi vist resultaterne fra førmålingen. For en uddybning af, hvordan tabellen skal forstås, henvises til appendiks D. Bemærk, at scoren af overskuelighedsgrunde er angivet på en skala fra 0-100, hvor 100 i de fleste situationer er bedst. Det betyder, at skalaen for nogle dimensioners vedkommende er 'vendt om' i forhold til AMI's skala. Tabellen ovenfor viser udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø i projektperioden. De røde, gule og grønne farvemarkeringer viser, at det psykiske arbejdsmiljø på 14 ud af 26 punkter blev vurderet som betydeligt ringere end på den gennemsnitlige danske arbejdsplads, mens et enkelt punkt blev oplevet som betydeligt bedre. Særligt indflydelse, udviklingsmuligheder, frihedsgrader, mening i arbejdet og roller på arbejdspladsen haltede bagud, hvilket svarede til situationen på mange arbejdspladser af samme type. Der var tale om en af de mest belastede profiler blandt de projekter, der har anvendt AMI's mellemlange spørgeskema. BEDREARBEJDE.dk 190

9 Da projektet ikke har gennemført en eftermåling eller udarbejdet en egentlig evalueringsrapport med en beskrivelse af det psykiske arbejdsmiljø efter projektperioden, har evaluator kun tre gruppeinterviews at vurdere udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø ud fra. Disse kvalitative udsagn er inddraget i de øvrige afsnit om projektet, men overordnet er det vurderingen, at projektet har medført et mærkbart bedre psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen og især fremmet medarbejdernes samarbejde, involvering og indflydelse. Opsamling Kategori Vidensindsamling Kvalitative Anvendte metoder Teamudviklingsdage Vidensindsamling Kvantitative Lederudvikling AMI mellemlang (kun præ) Fraværsstatistik Nøgletal for personalegennemstrømning Lederudviklingsforløb Idégenerering og medarbejderinvolverende metoder Løsninger - Arbejdsorganisering Teamudviklingsdage Løbende møder og initiativer i teams Teambuilding Jobrotation Uddelegering af ansvar til teams og medarbejdere Løsninger - Løbende dialog Løsninger - Andet Løbende teammøder Ny ledelsesstil Oplæring og introduktion af nye medarbejdere Løbende forbedringer i produktionen Tabel 47: Oversigt over metoder og løsningstyper anvendt i projektet. Se kapitel 2 for en generel gennemgang af erfaringerne med de forskellige typer metoder. Det er evaluators grundlæggende vurdering, at arbejdspladsen gennem projektet har opnået mange spændende resultater. Projektet har frigivet et stort kreativt potentiale hos de ansatte, som bliver udnyttet til løbende forbedringer af produktionen. Mange af de interviewede har givet udtryk for, at projektet og teamorganiseringen har givet sig udslag i en mærkbart højere produktivitet på virksomheden. Det skyldes den ændrede holdning blandt medarbejderne, det større engagement og et mindre behov for løbende instruktion og kontrol i BEDREARBEJDE.dk 191

10 dagligdagen. En anden grund er de mange idéer, som teamene har fået om nye og forbedrede arbejdsgange 28. Fremtidige udfordringer Evaluators bud på, hvor arbejdspladsen fremover skal rette sin opmærksomhed, er: At sikre en fortsat opmærksomhed på udviklingen af teamorganiseringen. Beslutningen om styregruppens videreførelse er et vigtigt skridt, og den løbende opfølgning i dagligdagen vil også være afgørende. En anden mulighed for at vise en fortsat vilje til at udvikle organiseringen er at gennemføre AMI-spørgeskemaundersøgelsen igen, selv om det tidligere blev droppet. En ny undersøgelse ville give et nyt og detaljeret billede af det psykiske arbejdsmiljø i de enkelte afdelinger, som kunne udgøre et vigtigt grundlag for det videre arbejde. En del medarbejdere har oplevet de hidtil opnåede forbedringer som lappeløsninger (især begrænset af økonomi til nyindkøb) og oplevet en manglende vilje til større investeringer hos koncernledelsen (og den øverste ledelse på arbejdspladsen), selv om der er et reelt behov (f.eks. ved produktionsudvidelser). Med de konstruktivt kritiske medarbejdere, der er udviklet i løbet af projektperioden, må den øverste ledelse forvente, at de ansatte med tiden vil stille højere krav til mere grundlæggende forandringer, når der er brug for det. I øvrigt må det generelt anbefales, at virksomheden/styregruppen/sikkerhedsorganisationen ved fremtidige forandringer af produktionsmængder, produkter, teknologi mv. tidligt laver en systematisk vurdering af betydningen for det psykiske arbejdsmiljø, så det på alle niveauer i organisationen bliver muligt at mindske de potentielle risici og udnytte mulighederne for det psykiske arbejdsmiljø. Det bør nævnes, at disse bud både bygger på egne vurderinger og på projektdeltagernes og konsulenternes input. Projektøkonomi De samlede udgifter til projektet svarer til kr. pr. omfattet medarbejder, hvoraf arbejdspladsen selv har medfinansieret 76 procent. Den største udgiftspost i projektet var udgifterne til de ansattes deltagelse i projektet, mens hovedparten af de resterende midler blev anvendt til forskellige former for ekstern konsulentbistand. 28 Det bør tilføjes, at evaluator ikke har grundlag for at vurdere, om den øgede produktivitet også kan aflæses i virksomhedens produktionsstyringssystemer. BEDREARBEJDE.dk 192

11 Indtægter Tilskud fra AT-puljen Egen finansiering Støtte/sponsorering 0 I alt Udgifter Løn til medarbejderdeltagelse Antal timer: , svarende til 14 timer pr. ansat Konsulenthonorarer Materielle anskaffelser 0 Lokaleleje og forplejning 0 Øvrige udgifter Angiv type: Klimaundersøgelse, lederudvikling, lokale aktiviteter I alt Tabel 48: Oversigt over projektets økonomi. Tallene bygger på de oplysninger, virksomheden har valgt at oplyse på evaluators forespørgsel. Beløb er angivet i DKR inkl. moms. Yderligere information om projektet På webadressen findes projektets eget lille evalueringsnotat, og der er kontaktoplysninger til projektet. Grundlaget for evalueringen Evalueringen af projektet bygger på følgende kilder: Dokumenter: Projektets ansøgning til puljen modtaget hos Arbejdstilsynet, 25. oktober 2002 Projektets eget evalueringsnotat: Notat om projektet: LSG Sky Chefs Danmark A/S: 'Fravær og trivsel. Marianne Eide, 26/ (3 sider) Anmodning om sidste rateudbetaling af tilskud fra puljen Forbedring af psykisk arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær. Brev fra LSG Sky Chefs til Arbejdstilsynet dateret 3/ Anmodning om sidste rateudbetaling af tilskud fra puljen Forbedring af psykisk arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær. Opfølgende brev fra LSG Sky Chefs til Arbejdstilsynet dateret 5/ Projektets egen præsentation på (det nu nedlagte projektwebsite) psykiskpulje.dk af formål, deltagere, metode, tidsplan og resultater. Interview: Gruppeinterview med styregruppen, 14/ Gruppeinterview med mellemledere, 14/ Gruppeinterview med medarbejdere, 14/ Indhentede data: Opgørelse over projektets sygefravær, spørgeskemaresultater og økonomi BEDREARBEJDE.dk 193

Projekt 14: Parkering København

Projekt 14: Parkering København Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær Projekt 14: Parkering København Dette er et uddrag af en samlet evalueringsrapport, som kan hentes

Læs mere

Projekt 5: Esbjerg Kommune

Projekt 5: Esbjerg Kommune Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær Projekt 5: Esbjerg Kommune Dette er et uddrag af en samlet evalueringsrapport, som kan hentes i

Læs mere

Projekt 2: Bach Composite Industry A/S

Projekt 2: Bach Composite Industry A/S Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær Projekt 2: Bach Composite Industry A/S Dette er et uddrag af en samlet evalueringsrapport, som kan

Læs mere

Et bedre arbejde i hverdagen

Et bedre arbejde i hverdagen Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær BEDREARBEJDE.dk Om rapporten Titel: Nøgleord: Udgivet af: Forfattere: Et bedre arbejde i hverdagen

Læs mere

Metoderapport vedr. behandling af psykisk arbejdsmiljø i APV

Metoderapport vedr. behandling af psykisk arbejdsmiljø i APV 1 Case rapporter Metoderapport vedr. behandling af psykisk arbejdsmiljø i APV Rapport, 7. marts 2008 Udarbejdet af: Eva Toft Hans Jørgen Limborg Kaia Nielsen Ole H. Sørensen Dette projekt er finansieret

Læs mere

Arbejdsmiljøprojektet Overskud i hverdagen

Arbejdsmiljøprojektet Overskud i hverdagen Amtssygehuset i Herlev Kirurgisk Gastroenterologisk afd. D Evaluering: Arbejdsmiljøprojektet Overskud i hverdagen 2003-2004 24.11.2004/CH Indhold: Side: Resume - Evalueringens hovedkonklusioner 3 Overordnede

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult

Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult Følgende styregruppe har været nedsat af BAR SoSu og fulgt projektet: Charlotte

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2013 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø

Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø - erfaringer fra et udviklings- og forskningsprojekt ARBEJDSTILSYNET 2009 Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Kaia Nielsen, Grontmij Carl Bro INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman December 2006 Indhold Forord...3

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Emne. Niels Møller, Inger-Marie Wiegman og Jens Voxtrup Petersen. Drivsel drift og trivsel i callcentre

Emne. Niels Møller, Inger-Marie Wiegman og Jens Voxtrup Petersen. Drivsel drift og trivsel i callcentre Emne Niels Møller, Inger-Marie Wiegman og Jens Voxtrup Petersen Drivsel drift og trivsel i callcentre Drivsel drift og trivsel i callcentre Emne Indhold Drivsel drift og trivsel i callcentre DEL 1 Projektets

Læs mere

Rapport Projekt 2012-5

Rapport Projekt 2012-5 Rapport Projekt 2012-5 Tillidsbaseret Lean Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond Side 1 Indhold Indledning s.. 2 Resume s..3 Baggrund..s. 4 Hvad er Tillidsbaseret Lean?...s. 5 Projektforløb. s. 6 Resultatet.

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk

Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk Februar 2002 Sanne Ipsen CASA Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk

Læs mere

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Fødevare-BST - 3 - Forord Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg arbejder for at reducere arbejdsskader i slagteribranchen

Læs mere

Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejde i små og mindre rengøringsvirksomheder

Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejde i små og mindre rengøringsvirksomheder Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejde i små og mindre rengøringsvirksomheder Januar 2001 Udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet for Service og Tjenesteydelser af Karin Mathiesen og Peter Hasle

Læs mere