IP/TMT Update. Update: Forhandlingerne om databeskyttelsesforordningen. om "one-stop-shop" - Ny frist for mulig vedtagelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IP/TMT Update. Update: Forhandlingerne om databeskyttelsesforordningen. om "one-stop-shop" - Ny frist for mulig vedtagelse"

Transkript

1 Update: Forhandlingerne om databeskyttelsesforordningen - Uenighed i Rådet om "one-stop-shop" - Ny frist for mulig vedtagelse... 2 Højesteretsdom om TV der ikke ville kunne modtage public service-kanaler... 2 Anmodning om midlertidigt forbud blev indleveret for sent... 3 Ny sikkerhedsstandard for betalingskort... 3 EU-kommissionen anbefaler ændringer til Safe Harbor-ordningen... 4 Kontakt... 6

2 Update: Forhandlingerne om databeskyttelsesforordningen - Uenighed i Rådet om "one-stop-shop" - Ny frist for mulig vedtagelse Senior Policy Advisor Christian Wiese Svanberg, Finansministeriet Ministerrådet (retlige og indre anliggender) skal på ny behandle forslaget til en ny databeskyttelsesforordning på mødet den 6. december Som tidligere beskrevet her i IP/TMT Update har fokus for forhandlingerne på det seneste været den såkaldte "one-stop-shop" mekanisme, der skal løse de jurisdiktions- og håndhævelsesproblemer mv., der opstår, når 28 forskellige datatilsyn skal fortolke de samme regler. Det var tanken, at ministrene skulle blive enige om mekanismens indretning på mødet (en såkaldt "partial general approach"). Imidlertid fremgår det nu af mødedokumenterne, at punktet kun skal underkastes en "orienterende debat", hvilket indebærer, at spørgsmålet ikke bliver lukket på dette møde. Dette indebærer endvidere, at det endegyldigt må anses for udelukket, at forordningen kan nå at blive vedtaget inden parlamentsvalget i maj Dette medfører i sagens natur en del usikkerhed om det videre forløb, men det må umiddelbart forventes, at Rådet vil fortsætte sit arbejde ufortrødent og så påbegynde processen med Kommissionen og EP, når de har konstitueret sig i løbet af efteråret. Først dér vil det være muligt at sige noget klart om, hvilken retning reformarbejdet vil tage, men hvis man skal gisne, må det formodes, at der inden for overskuelig tid herefter (2015) vil være mulighed for at sikre en endelig vedtagelse. Højesteretsdom om TV der ikke ville kunne modtage public service-kanaler Advokatfuldmægtig Christian Nielsen Højesteret har den 29. november givet en forbruger medhold i, at han kunne ophæve købet af et fladskærms-tv, fordi forbrugeren ikke var blevet oplyst om, at tv'et, kort tid efter købet, ikke ville kunne modtage public service-kanaler uden køb af ekstraudstyr. I sagen havde en forbruger i januar 2008 købt et fladskærms-tv hos Expert, der forhandler tv, computere, audio- og elektroniske produkter. I sommeren 2007 offentliggjorde Kulturministeriet et beslutningspapir, tiltrådt af partierne bag daværende medieaftale, hvori det var besluttet, at public service-kanalerne i 2009 og 2012 skulle overgå til at sende i MPEG 4-standard. Beslutningen medførte, at tv'er, der kun kunne modtage signaler i MPEG 2-standarden, ikke kunne modtage public service-kanalerne DR K, DR HD og Ramasjang fra november 2009 og DR1, DR2 og TV2 fra Forbrugerens fladskærms-tv kunne kun modtage tv-signaler i MPEG 2-standarden, så da DR i november 2009 overgik til at sende visse kanaler i MPEG 4-standard købte forbrugeren en tv-boks, så han var i stand til at modtage kanalerne. Forbrugeren var i januar 2008 ikke klar over de kommende ændringer i signalstandarder, og Expert oplyste ikke om dem ved købet. I efteråret 2007 havde der været så mange informationer om overgangen til ny standard, at Højesteret tiltrådte Østre Landsrets vurdering om, at Expert i januar 2008 burde have vidst, at det pågældende udstyr ikke uden tilkøb af tv-boks kunne vise visse DR-kanaler. I medfør af købeloven kan en forbruger ophæve et køb, hvis salgsgenstanden lider af en mangel, der ikke er uvæsentlig. Højesteret udtalte, at Experts forsømmelse af at give forbrugeren oplysninger om, at tv'et indenfor dets normale brugsperiode ikke ville kunne modtage public servicekanaler, medmindre der tilkøbtes ekstraudstyr, var en mangel, der som udgangspunkt ikke var uvæsentlig. Derfor havde forbrugeren ret til at hæve købet. Forbrugeren anvendte tv'et fra januar 2008 til april Højesteret fandt derfor, at Expert var berettiget til, at fradrage 10 % af købesummen per år, i alt kr. for den nytte forbrugeren havde haft af tv'et i perioden med fradrag af 500 kr., der udgjorde købsprisen for tv-boksen. Højesteretsdommen kan få betydning for en række forbrugere, som fra efteråret 2007 har købt et tv, der kun var i stand til at modtage signal i MPEG 2-format. Har sælgeren ikke oplyst om de nye signalstandarder og har forbrugerne

3 ikke haft viden om forholdet, kan købet som udgangspunkt ophæves. Det er dog en betingelse, at forbrugeren har klaget til sælgeren senest to år efter overgivelse af tv'et. Dommen viser, at erhvervsdrivende, der sælger elektronik mv., som hurtigt kan forældes, har pligt til at holde sig ajour med produkternes anvendelighed. Den erhvervsdrivende er desuden forpligtet til at vejlede kunderne om forhold, som vil få betydning for produkternes anvendelighed, når disse forhold er kendt i markedet. Højesteretsdommen kan læses her. Anmodning om midlertidigt forbud blev indleveret for sent Advokatfuldmægtig Andreas Cederholm Sø- og Handelsretten nægtede ved kendelse den 22. november 2013 at nedlægge et midlertidigt forbud under henvisning til, at forbudspåstanden samlet set savnede klarhed, og at sagsøgeren havde ventet for længe med at indgive sin anmodning. En påstand skal være klar og skal kunne danne basis for en domskonklusion. Dette var ikke tilfældet i denne sag, hvor Sø- og Handelsretten fandt, at en forbudspåstand, som bl.a. indeholdt formuleringen " i nogle sammenhænge, såvel digitalt som fysisk " var for ubestemt, hvorfor forbudspåstanden ikke kunne fremmes. Allerede af den grund kunne der ikke nedlægges et forbud, men Sø- og Handelsretten fandt alligevel grund til at bemærke, at sagsøgeren i øvrigt havde udvist en sådan tøven i sagen, at et forbud også ville blive nægtet af denne grund, jf. retsplejelovens 413, nr. 3. I den forbindelse lagde Sø- og Handelsretten vægt på, at sagsøgeren havde fremført indsigelser i 2007, 2009 og 2011, uden at der var fundet en løsning og uden at der var iværksat retslige skridt trods sagsøgerens trusler herom. Endvidere lagde Sø- og Handelsretten vægt på, at sagsøgeren havde ventet ca. 3½ måned med at indlevere sin forbudsanmodning regnet fra sagsøgerens seneste indsigelse i Henset til dette forløb var det ikke godtgjort, at sagsøgerens ret ville forspildes ved at afvente en retlig afgørelse af de foreliggende tvistepunkter, jf. retsplejelovens 413, nr. 3. Kendelsen viser, at man ikke skal vente alt for længe fra der opstår en konflikt til man indlever en anmodning om midlertidigt forbud. Det er dog usikkert, om en tøven på 3½ måned i sig selv vil være i strid med betingelsen i retsplejelovens 413, nr. 3. Kendelsen kan læses her. Ny sikkerhedsstandard for betalingskort Advokatfuldmægtig Christian Nielsen Payment Card Industry Security Standards Council (PCIC) udgav i november måned version 3.0 af standarden for datasikkerhed for betalingskort og standarden for datasikkerhed for betalingsinstrumenter - kendt som PCI-standarden. PCIC er et åbent, globalt forum med ansvar for udvikling, varetagelse, uddannelse af samt oplysning om sikkerhedsstandarderne. PCIC blev grundlagt i 2006 af de fem betalingstjenestemastodonter American Express, Discover Financial Services, JCB, MasterCard Worldwide og Visa International. Udover de fem grundlæggere består PCIC af en lang række aktører på markedet for betalingstjenester, blandt andet banker, finansieringsinstitutter, virksomheder og interesseorganisationer. PCIC udgav i november version 3.0 af standarden for datasikkerhed for betalingskort (PCI DSS), der gælder for alle der opbevarer, behandler eller videregiver data om betalingskortet. Betalingskortdata omfatter blandt andet kortnummer, kortholders navn og sikkerhedskoder. Standarden for datasikkerhed for betalingsinstrumenter (PA-DSS) er målrettet erhvervsdrivende, der udvikler, integrerer og administrerer betalingsinstrumenter, og som opbevarer, behandler og videregiver data om betalingskortet i forbindelse med godkendelse og gennemførelse af betalinger. Undtaget fra PA-DSS er dog betalingsinstrumenter, der alene er udviklet og anvendt til intern brug hos en erhvervsdrivende eller organisation. PCIC's standarder revideres og udgives i en ny version hvert tredje år, og de seneste versioner 3.0 træder i kraft 1. januar For at give erhvervsdrivende og organisationer mulighed for at implementere de nye standarder, er der en relativt lang transitionsfase, hvilket betyder, at stan-

4 darderne version 2.0 først sættes ud af kraft 31. december Version 3.0 har en endnu længere integrationsfase, og vil alene blive anset for "best practice" indtil midten af PCIC har som målsætning at hjælpe erhvervsdrivende og organisationer med at implementere værktøjer til at varetage betalingssikkerheden i alle dele af deres forretning. Standarderne version 3.0 har derfor et øget fokus på "best practice", forbedret træning og krav til uddannelse samt indført en vis fleksibilitet i forhold til opfyldelse af visse regler. Nogle af de nye krav i PCI DSS version 3.0 er: - Minimumskrav til kompleksitet af pinkode - Krav til tjenesteydere med fjernadgang til kundedatabaser om at anvende unikke identifikationsmekanismer til at genkende hver kunde - Kontrol af personales fysiske adgang til områder med følsomme oplysninger - Krav om, at en dataansvarlig og en databehandler skriftligt aftaler, hvilke ansvarsområder de hver især har ansvar for. Dette punkt er en slags udvidelse af persondatalovens krav til indgåelse af en databehandleraftale. På trods af, at der er en lang transitionsperiode for version 3.0, bør erhvervsdrivende og organisationer allerede nu starte forberedelserne med implementering af de nye standarder. Læs mere om PCI DSS og PA-DSS her. EU-kommissionen anbefaler ændringer til Safe Harbor-ordningen Advokatfuldmægtig Christian Nielsen EU-kommissionen offentliggjorde den 27. november 2013 en analyse af EU-USA Safe Harborordningen samt andre aftaler mellem EU og USA om overførsel af persondata fra EU til USA. I henhold til persondataloven må der som udgangspunkt kun overføres persondata til et land udenfor EØS (de såkaldte tredjelande), hvis tredjelandet sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for behandling af persondata. USA anses som et tredjeland, der ikke sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Supplerende til de andre retsgrundlag for overførsel til usikre tredjelande, har man indgået aftale mellem EU og USA om Safe Harbor-ordningen: Amerikanske virksomheder kan certificeres på USA's handelsministeriums hjemmeside, og betragtes derefter som virksomheder etableret i et sikkert tredjeland. Safe Harbor-ordningen gør overførslen af persondata fra EU til USA enklere og mindre bureaukratisk. I sin analyse af Safe Harbor-ordningen konkluderer EU-kommissionen, at den nuværende ordning mangler gennemsigtighed samt ikke håndhæves i praksis. Resultatet er, at virksomheder, der er certificeret, i nogle tilfælde undlader at overholde principperne i Safe Harbor-ordningen, og dermed ikke leverer den beskyttelse af persondata som EU kræver. EU-kommissionen anbefaler derfor, at Safe Harbor-certificerede virksomheder skal offentliggøre deres persondatapolitik samt persondataklausuler i kontrakter med underleverandører og samarbejdspartnere. Desuden anbefales det, at der foretages regelmæssig ekstern kontrol af, om certificerede virksomheder overholder principperne i Safe Harbor-ordningen. Derudover ønsker EU-kommissionen også klarere retningslinjer for, i hvilke tilfælde amerikanske myndigheder kan opnå adgang til persondata, der behandles af en certificeret virksomhed i medfør af Safe Harbor-ordningen. De tiltag, der er nødvendige for at imødekomme EU-kommissionens anbefalinger, vil blive forhandlet frem mod sommeren I forhandlingerne deltager både EU-kommissionen, Parlamentet, Rådet og de relevante amerikanske myndigheder. Herefter vil EU-kommissionen vurdere, om Safe Harbor-ordningen skal fastholdes i sin nuværende form, ændres, suspenderes eller ophæves. I kølvandet på EU-kommissionens anbefalinger, vil Artikel 29-gruppen (der består af repræsentanter fra EU-medlemsstaternes nationale datatilsyn m.fl.) undersøge de registrerede personers rettigheder under Safe Harbor-ordningen. Artikel 29-gruppen planlægger at offentliggøre en foreløbig tilkendegivelse i februar 2014, inden den officielle undersøgelse offentliggøres.

5 Indtil EU-kommissionen har afgjort Safe Harborordningens skæbne, kan den anvendes som hidtil. Virksomheder i EU, der ønsker at overføre persondata til virksomheder i USA, kan fortsat, som alternativ til Safe Harbor-ordningen, anvende EU-kommissionens standardkontraktbestemmelser. For multinationale koncerner, er et andet alternativ at anvende bindende virksomhedsregler (Binding Corporate Rules). Ved at anvende et af de to alternativer sikrer virksomheder sig, at et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for behandlingen af persondata er opnået, uanset om Safe Harbor også kan anvendes fremover.

6 Kontakt De nævnte er og e kan også kontaktes på telefon Peter-Ulrik Plesner Sture Rygaard Niels Chr. Ellegaard Michael Hopp Mikkel Vittrup Christian L. Bardenfleth Jon Balsby Henrik Bechgaard Mette Hygum Clausen Kasper Frahm Henrik Rubæk Jørgensen Andreas Poul Cederholm Peter Nørgaard Kamilla Enevoldsen Mette-Marie Henrichsen Sara Munch Andersen

7 Christian Nielsen Sarah Gahrn Møller Plesner Amerika Plads København Ø CVR-nr Tlf Fax Plesner er anerkendt som et af de førende full-service firmaer i Danmark. Med ca. 380 ansatte, hvoraf 250 er juridiske medarbejdere, kan vi løfte de største og mest komplekse juridiske opgaver. Vores mål er at skabe størst mulig værdi for vores klienters forretning gennem fokuseret og proaktiv rådgivning, konstant udvikling af vores kompetencer og et højt serviceniveau. Vi dækker alle væsentlige erhvervsretlige områder og opnår til stadighed branchens højeste ratings. Vores specialister er blandt de absolut bedste på hver deres felt og varetager danske og internationale klienters interesser i Danmark og udlandet. Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed.

IP/TMT Update. Dom om vildledende markedsføring af isoleringsmaterialer

IP/TMT Update. Dom om vildledende markedsføring af isoleringsmaterialer Selskab og selskabets direktør fandtes ansvarlige for krænkelse af varemærket Geographical Norway ved ulovlig parallelimport fra varemærkeindehaverens kinesiske producent... 2 Dom om vildledende markedsføring

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Berettiget at afskedige medarbejder under barsel 2 Gravid elev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale 3 Ny kantine og ny menu, men hvad med kokken? 4 120-dages reglen var ikke opfyldt 5 Togtur

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Hensynet bag aldersdiskriminerende opsigelser medførte mindre godtgørelser 2 Klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet - kan det betale sig? 3 Ingen virksomhedsoverdragelse, da de væsentligste aktiver

Læs mere

3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling

3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling Indhold 1 Bilsælgers oplysningspligt i relation til produktionstidspunkt 2 Nye retningslinjer for flexleasingordningen 3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling 1

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol Enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol ser ud til at blive en realitet Tirsdag den 19. februar 2013 underskrev en række europæiske lande

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Korte kjoler udgjorde sikkerhedsrisiko 2 Legitimt at lægge vægt på manglende omstillingsparathed 3 Regeringens lovprogram for folketingsåret 2013-2014 4 Præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

News & Updates Konkurrenceret. Udvalgte danske nyheder fra 2013

News & Updates Konkurrenceret. Udvalgte danske nyheder fra 2013 Udvalgte danske nyheder fra 2013 Udvalgte danske nyheder fra 2013 Højesteret Post Danmarks selektive rabatter til Forbruger-Kontakts kunder var ikke et ekskluderende misbrug af dominerende stilling I en

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

News & Updates Konkurrenceret. Udvalgte danske nyheder fra 1. halvår 2012

News & Updates Konkurrenceret. Udvalgte danske nyheder fra 1. halvår 2012 Udvalgte danske nyheder fra 1. halvår 2012 Udvalgte danske nyheder fra 1. halvår 2012 EU-Domstolen Selektive prisnedsættelser kunne ikke kvalificeres som misbrug alene med den begrundelse, at prisen anvendt

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

MYNDIGHEDERNES ADGANG TIL CLOUD-DATA

MYNDIGHEDERNES ADGANG TIL CLOUD-DATA M A R T S / / 2 0 1 2 MYNDIGHEDERNES ADGANG TIL CLOUD-DATA indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 2. DE DANSKE REGLER OM MYNDIGHEDERNES OG POLITIETS ADGANG TIL FORRETNINGSOPLYSNINGER...4

Læs mere

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven Indhold 1 Medarbejder havde ikke pligt til at tilbagesælge aktier 2 Aftalt lønnedgang 3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug 4 Fyret for at tage afsked med døende ægtefælle 5 Afskedigelse

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Flere kvinder i bestyrelsen 2 Flytning af tjenestemandsansat 3 Legitime kønskvoter 4 Tilbagekøbsklausuler 5 Passivitet og bortvisning 6 Saglig opsigelse af gravid medarbejder 7 Deltidsansatte på flextid

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nyuddannet søges 2 Selvstændig konsulent var også lønmodtager 7 Offentligt ansattes ytringsfrihed 8 Arbejdsgiverorganisations forlig var bindende 3 Forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesaftale 4 Tvunget

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser 2 Flypersonale havde ikke funktionærstatus 3 GPS skulle bruges til at kontrollere en medarbejder 7 Bortvist efter bytur 8 Opsigelse forud for nært forestående

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Konkurrenceklausul uden kompensation var fortsat gyldig 2 Generaladvokaten: Fedme kan udgøre et handicap 6 Ombudsmanden: Forvaltningen forpligtet til at udlevere navnene på offentligt ansatte 3 Forordning

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til forordning e-signatur og elektronisk identifikation 1. Resumé Kommissionen har den

Læs mere

JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE

JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE NEWSLETTER HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR HVORDAN BEGRÆNSER VIRKSOMHEDEN SIT

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning?

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Etablering af solcelleanlæg i både private husstande og erhvervsejendomme er ved at få både forbrugernes og erhvervsvirksomhedernes

Læs mere

1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold: 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 2 Nye regler om adgang til tekniske oplysninger 3 Bilimportør berettiget til at opsige forhandleraftale uden varsel som

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

Persondataretligt Forum

Persondataretligt Forum Persondataretligt Forum Persondataretten har ikke nydt større opmærksomhed i såvel den brede offentlighed som i juridiske kredse end netop nu. Med stor hastighed udvikles nye muligheder for at indsamle,

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2012

Datatilsynets årsberetning 2012 Datatilsynets årsberetning 2012 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls - Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 September 2013 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 978-87-992871-4-7 Datatilsynets

Læs mere