Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Halvårsrapport 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Halvårsrapport 2015"

Transkript

1 Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST Halvårsrapport

2 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST side 3 PÅTEGNING Ledelsespåtegning side 4 LEDELSESBERETNING Regnskabsberetning side 5 Markedskommentarer side 6 Afkast- og risikoprofil side 8 Risikofaktorer side 9 Fund governance side 11 Bestyrelse og administrationsselskab side 12 RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE Afdelingen Globale aktier side 13 NOTER Hoved- og nøgletal (5 års oversigt) side 14 INDGÅEDE AFTALER side 15 Sådan læser du halvårsrapporten StockRate Invest består alene af én afdeling: StockRate Invest Globale Aktier Udloddende. Regnskabet for afdelingen StockRate Globale Aktier Udloddende er derfor identisk med regnskabet for investeringsforeningen og der udarbejdes derfor kun ét regnskab (resultatopgørelse, balance og noter). Hvis foreningen på et tidspunkt besluttes udvidet med en eller flere afdelinger, vil der - foruden regnskab for foreningen - blive udarbejdet særskilte regnskaber for hver af afdelingerne. Regnskabet viser den økonomiske udvikling i foreningen / afdelingen i halvåret og giver en status ultimo halvåret. I ledelsesberetningen kommenteres resultater i halvåret, ligesom der redegøres for forventninger til fremtiden. Regnskabet indeholder tillige en beskrivelse af den overordnede markedsudvikling, generelle risikofaktorer, fund governance (adfærd ift. medlemmer, myndigheder, mv.) og samfundsansvar.

3 GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST StockRate Invest er etableret i 2010 og udbyder investeringsbeviser i afdelingen Globale Aktier Udloddende. Afdelingen har som strategi, at give dets medlemmer et langsigtet afkast, der efter omkostninger er bedre end markedet. Dette søges opnået ved kun at investere i nogle af de økonomisk stærkeste selskaber i verden, hvorved forstås, at selskaberne over en længere årrække konsekvent har haft høj indtjeningsstyrke, høj finansiel styrke og høj økonomisk stabilitet. Fordele ved at investere via StockRate Invest Investering via StockRate Invest giver en række fordele i forhold til at investere direkte i aktier f. eks: Større risikospredning end du typisk kan opnå som privat investor. Professionel rådgiver sikrer, at den investerede formue løbende er under overvågning og tilpasses efter behov. Du slipper for handelsnotaer og skatteopgørelser, når rådgiver omlægger den investerede formue. En konsekvent investeringsstrategi via en unik model. Et flot afkast Siden opstarten i september 2010 og frem til 30. juni 2015 har afdelingen givet et afkast på 90,95% til medlemmerne. Afkastet er fratrukket alle omkostninger, så de 90,95% er den reelle værditilvækst, som medlemmerne har fået. Ved sammenligning med udviklingen i aktieindeks skal erindres, at disse er før omkostninger, og derfor reelt er noget lavere. Medlemmernes egen forening StockRate Invest er medlemmernes egen investeringsforening. Medlemmerne ejer hele foreningens formue, og foreningen ledes af en bestyrelse valgt af foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling. Hvordan bliver du medlem? Du kan blive medlem af StockRate Invest ved at købe andele - og du træder ud af foreningen ved salg af dine andele. Afdelingen er børsnoteret på NASDAQ OMX og investeringsbeviserne har fondskoden DK Investeringsbeviserne i StockRate Invest kan således købes og sælges gennem danske pengeinstitutter og via din netbank. Yderligere oplysninger? Du kan få yderligere oplysninger om StockRate Invest på eller ved at kontakte foreningens distributør: Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management, Sdr. Jernbanevej 18D, 3400 Hillerød Telefon StockRate Investeringsforeningen StockRate Invest c/o Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S Østergade 2, 7400 Herning Telefon CVR-registreringsnummer i Erhvervsstyrelsen Administrationsselskab Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S v/administrerende Østergade 2, 7400 Herning direktør Henrik Kragh Østergade 2, 7400 Herning Depotselskab Depotselskab J. P. Morgan EUROPE (UK), Copenhagen Branch, J. filial P. Morgan af J. P. Morgan EUROPE Europe (UK), Copenhagen Limited, Storbritannien Branch, filial J.P. Morgan af J. P. Morgan Copenhagen Europe Branch Limited, Storbritannien J.P. Kalvebod Morgan Brygge Copenhagen 39-41, DK-1560 Branch Copenhagen V. Kalvebod Brygge 39-41, DK-1560 Copenhagen V. Rådgiver Rådgiver Investeringsforeningen StockRate Invest har indgået StockRate aftale om rådgivning Invest har indgået med Fondsmæglerselskabet aftale om rådgivning med StockRate Fondsmæglerselskabet Asset Management StockRate A/S, Asset Management Sdr. Jernbanevej A/S, 18D, 3400 Hillerød. Sdr. Jernbanevej 18D, 3400 Hillerød. Revision Ernst & Young P/S Osvald Helmuths Vej 4, Postboks Frederiksberg. Tilsyn Finanstilsynet Århusgade 110, 2100 København Ø. StockRate Invest Halvårsrapport

4 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt halvårsrapport for 2015 for Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. Halvårsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i foreningens aktiviteter og økonomiske forhold og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som foreningen kan påvirkes af. København, den 28. august 2015 Administrationsselskab, Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S Henrik Kragh Administrerende direktør Bestyrelsen for Investeringsforeningen StockRate Invest Flemming Nielsen Bestyrelsesformand Randi Bach Poulsen Næstformand Troels Gjerrild StockRate Invest Halvårsrapport

5 LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING Halvårets afkast 1. halvår har været et godt år for aktiemarkederne og således også for StockRate. 1. kvartal var meget hektisk og med store stigninger på stort set alle aktiemarkeder. Det var mange drøftelser om, det nu var holdbart og om ikke, der var tegn på en aktieboble. De store gode virksomheder har leveret fornuftige resultater og her efter et 2. kvartal hvor især Grækenland har sat dagsordenen, på trods af at Grækenlands økonomi udgør en uendelig lille andel af verdensøkonomien, har StockRate Invest samlet leveret et fint afkast. Afkastet for første halvår 2015 blev på 11,05 % efter omkostninger. Til sammenligning udgjorde afkastet 11,74 % for det benchmark, som foreningen måler sig imod. Så Stockrate Invest Globale Aktier Udloddende er marginalt efter benchmark, men fastholder den langsigtede strategi, hvorimod benchmark til en vis grad er præget af investorers generelle øgede risikoappetit, som følge af de meget lave renter. Afkastet i StockRate Invest Globale Aktier Udloddende opgjort fra afdelingens etablering i september 2010 til 30. juni 2015 udgør 90,95%, hvilket er 4,07 %-point højere end afdelingens benchmark. Det skal bemærkes, at afkast i StockRate Globale Aktier Udloddende er efter alle omkostninger, mens benchmarkafkast er før omkostninger. En investering i StockRate Invest Globale Aktier Udloddende er en langsigtet opsparingsform og anbefales foretaget med en tidshorisont på minimum 4 år. Afkastet i StockRate Invest skal som for øvrige langsigtede investeringer bedømmes over en længere årrække. Det er først over en sådan længere periode, at forskellen på tilfældigheder og kvalitet kan vurderes. Formue og antal medlemmer Foreningens samlede formue steg i første halvår med 42,9 mio.kr. til 369,8 mio.kr. Stigningen er et resultat af det totale nettosalg af investeringsbeviser til nye og eksisterende medlemmer, kursgevinster og -fald samt fragået udbytte udbetalt til medlemmer i marts 2015, som ikke i fuldt omfang er blevet geninvesteret. Udvikling i formuen i mio. kr ,5 145,6 211,6 282,2 326,9 369,8 Foreningen har i 1. halvår 2015 haft en nettotilvækst i antal andele på ca. 21,6 mio.kr Stockrate Benchmark 17,82 16,03 15,33 13,57 18,99 17,56 11,05 11,74 Foreningen har også i perioden haft en fornuftig medlemstilgang, og har nu godt 400 medlemmer mod godt 300 medlemmer ved begyndelsen af Usikkerhed og usædvanlige forhold Det er ledelsens vurdering, at der ikke forefindes væsentlig usikkerhed ved indregning eller måling af balanceposter i foreningens afdeling ,01 Der er ikke konstateret usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen heraf. -5-3, Afkast i procent Begivenheder indtrådt efter regnskabsårets udløb Der er fra balancedagen og til dato ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af halvårsrapporten. StockRate Invest Halvårsrapport

6 MARKEDSKOMMENTARER Udviklingen i 1. halvår 2015 Halvårsudviklingen på aktiemarkederne har været positiv. Det globale aktieindeks MSCI AC Large Cap Gross (foreningens benchmark) har givet et samlet afkast på 11,74%. Der har dog været en del udsving i kurserne i andet kvartal, hvilket i høj grad skyldes krisen i Grækenland. Verden har været - og er fortsat på det politiske plan - præget af urolighederne i isolerede områder forskellige steder. Især Grækenland har fået større og større opmærksomhed, og har haft en direkte påvirkning på aktiekurserne og renterne. Situationen i Ukraine spøger fortsat i baggrunden med usikkerhed om Ruslands holdning og ageren. Det har resulteret i, at Rusland er blevet isoleret af Vesten og dele af verdenssamfundet. Modsat har Rusland indført sanktioner over for især europæiske lande og selskaber. Udviklingen i Mellemøsten, hvor IS (Islamisk Stat) har overtaget betydelige dele af det nordlige Irak og Syrien og udråbt en ny muslimsk stat, har skabt en vis frygt for, at det er en bevægelse, der vil fortsætte sin fremmarch i den kommende tid. Situationen i forhold til IS er uændret efter udløbet af 1. halvår. Derimod er det glædeligt, at de forhandlinger der var igangværende i 1. halvår 2015 med Iran om landets atomprogram, efterfølgende er faldet på plads. Til trods for urolighederne på det politiske plan, viser en analyse af kvalitetsselskaberne i investeringsforeningens portefølje, at selskaberne de sidste 12 måneder (rullende 4 kvartaler) har hævet deres indtjening (overskud) med 13,2% i forhold til den sammenlignelige periode året før. Udviklingen i 1. halvår i StockRate Invest-porteføljen Afdelingens afkast har i 1. halvår 2015 været på 11,05% efter alle foreningens omkostninger. Det er et godt afkast for et halvt år. Til sammenligning har foreningens benchmark givet et afkast på 11,74% (før alle omkostninger) i samme periode. Investeringsforeningens portefølje har dermed før alle omkostninger givet et afkast på linje med foreningens benchmark. Forventninger til 2015 Igennem de seneste år har historisk lave renteniveauer været kendetegnende for den vestlige verden. Gang på gang har centralbanken i USA udskudt beslutningen om at hæve renterne. De seneste udtalelser fra Janet Yellen tyder dog på, at de første renteforhøjelser i USA kommer inden året er omme. Kombinationen af de ekstremt lave renter og enorme obligationsopkøbsprogrammer, som USA har eksperimenteret med, ses nu også i EU. Den Europæiske Centralbank har givet udtryk for, at man vil opretholde opkøbsprogrammet og de lave renter, indtil der for alvor er kommet gang i økonomien. Interventionen fra Den Europæiske Centralbank har været medvirkende årsag til svækkelsen af EURO en, hvilket har skabt gode betingelser for øget omsætning og overskud for europæiske selskaber. Denne udvikling forventes at fortsætte i andet halvår af Det lykkedes at forhandle en løsning på plads med Grækenland. Det var nok forventet af mange, hvilket også afspejlede sig i, at de ellers forøgede aktieudsving mod halvårets afslutning blev mere normaliseret. Til gengæld har Kina medio august 2015 overrasket med devaluering af sin valuta, hvilket umiddelbart gav et vist kurfald i aktierne. Set i det længere perspektiv kunne situationen være, at aktiekurserne fortsætter stigningerne i takt med, at vi får bekræftet den positive udvikling i selskaberne. Derudover er renten stadig på et lavt niveau, hvilket skaber gode betingelser for yderligere investeringer i nye og eksisterende projekter. Situationen for investering af kapital har ikke ændret sig i det seneste halve år. Mange investorer og rådgivere søger mod stadig mere eksotiske investeringer, for at opnå et umiddelbart acceptabelt afkast. Medaljen har imidlertid den klare bagside, at man derved også øger risikoen i investeringen. Når investorer alligevel vælger denne løsning, kan det skyldes, at afkast er et umiddelbart begreb, som investorerne forholder sig til på investeringstidspunktet, hvorimod konsekvenserne af risiko først viser sig på et senere tidspunkt. Investeringsforeningens investeringsstrategi er tilrettelagt som en langsigtet strategi, hvor vægten er lagt på den langsigtede bevarelse af værdierne i porteføljen, og at opnå et tilfredsstillende løbende afkast. Der vil altid være trends, hvor investorerne søger nye markeder, brancher eller lande. Eller ligesom nu, hvor jagten på afkastet for en stund har tilsidesat fornuften hos mange investorer. Investeringsforeningens investeringsstrategi er tilrettelagt som en langsigtet stra- StockRate Invest Halvårsrapport

7 tegi, hvor der investeres i de økonomisk stærkeste selskaber i verden. Det sikrer foreningens medlemmer et solidt afkast og en høj grad af sikkerhed for deres investeringer. Investeringsstrategien, der har været brugt siden 2008, har virkelig stået sin prøve siden Finanskrisens start. Siden opstarten af afdelingen i 2010, har det samlede afkast (inkl. udbytte og efter alle omkostninger), været 90,95%. Det svarer til 14,4% p.a. Til sammenligning har foreningens benchmark givet et samlet afkast på 86,88% siden opstart. I sammenligningen er omkostningerne i foreningens afkast medregnet, mens afkastet for benchmark er uden omkostning. Forventninger til afdelingen i 2015 De selskaber, som foreningen har investeret i, viser fortsat en positiv udvikling med forøgelse af såvel omsætning som indtjening. Det kunne man konstatere i første kvartal, og resultaterne fra 2. kvartal peger i samme retning. Det forventes, at denne positive udvikling fortsætter i andet halvår, og at det også vil afspejle sig i en stigning i disse selskabers aktiekurser. Afdeling Globale Aktier Udloddende Investeringsforeningen har fortsat det udgangspunkt i tilrettelæggelsen af aktieporteføljen, at selv om det på den korte bane er markedet, der ser ud til at bestemme aktiekurserne, så vil det på den lange bane være selskabernes økonomiske kvalitet, herunder selskabets indtjeningsevne, der påvirker den langsigtede aktiekursudvikling. Afdeling Globale Aktier Udloddende investerer i ca. 50 af de økonomisk stærkeste selskaber i verden, som har høj indtjeningsevne, samtidig med at den finansielle styrke er i top. Der investeres som udgangspunkt med lige dele i hver aktie, hvilket bl.a. er med til at sikre høj grad af risikospredning. Selskaberne i StockRate Invests portefølje forsætter med at præsentere rekordregnskaber, med vækst i både omsætning og resultatet. Denne udvikling bør afspejle sig i aktiekurserne. På baggrund af udviklingen i den globale økonomi i første halvår 2015, opjusterer foreningen forventningerne til afkastet. Der forventes derfor et afkast på over 12% for hele året. Det er en opjustering i forhold til den tidligere oplyste forventning på 5 12% for hele året. StockRate Invest Halvårsrapport

8 AFKAST- OG RISIKOPROFIL StockRate Invest Globale Aktier Udloddende Afdelingens profil StockRate Invest Globale Aktier Udloddende har en aktiv strategi, med henblik på at investere i nogle af de økonomisk stærkeste selskaber i verden. Udvælgelsen sker primært ved hjælp af rådgiverens egenudviklede rating model, StockR8. Valget af investeringsegnede virksomheder sker ud fra et kvalitetskrav til virksomhedens økonomiske udvikling. Der lægges vægt på at virksomheden har et højt indtjeningsniveau, et stærkt kapitalapparat og viser stabilitet i økonomien set over en længere årrække. Afdelingens midler investeres i ca. 50 selskaber, som opfylder kvalitetskravene. Der arbejdes i porteføljesammensætningen ud fra en ligedeling mellem selskaberne med ca. 2 % i hvert selskab, som rebalanceres årligt. Derved sikres investorerne en styret og reduceret risiko og afhængighed af udviklingen i de enkelte selskaber. Der gennemføres dagligt en løbende opfølgning af udviklingen for de enkelte selskaber via adgangen til informationer fra forskellige internationale informationsleverandører. Foreningen anbefaler, at investorerne har en investeringshorisont på minimum 4 år. Afdelingsberetningen bør læses i sammenhæng med halvårsrapportens generelle afsnit om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og risikofaktorer for at give et fyldestgørende billede af udviklingen. Ledelsens vurdering af afdelingens særlige risici fremgår nedenfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i afdelingen henvises til det gældende prospekt, der kan hentes på Særlige risici herunder forretningsmæssige og finansielle risici Da afdelingen investerer i aktier på de internationale markeder, har afdelingen en forretningsmæssig risiko i forhold til udviklingen på disse markeder. Risikoen består hovedsageligt af en generel markedsrisiko, landerisiko, selskabsspecifik risiko, branchespecifik risiko, valutarisiko og rådgiverrisiko. I halvårsrapportens afsnit om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og risikofaktorer kan man læse nærmere om de forskellige typer af risici samt om foreningens overordnede vurdering af disse risici. USA er p.t. afdelingens største investeringsområde, da der her findes et stort antal økonomisk stærke selskaber. Forudsat at der ikke ændres i investeringsstrategien, vil den økonomiske og politiske udvikling i USA have særlig stor betydning for investorernes fremtidige afkast. Der er dog tale om en global portefølje med global eksponering, hvorfor udviklingen i økonomien generelt har stor betydning for afdelingens resultater. Samfundsansvar StockRate Invest har en politik om samfundsansvar, der er en forlængelse af investeringsinstruksen. Det er bestyrelsens opfattelse, at ønsket om langsigtede gode afkast går hånd i hånd med politikken om samfundsansvar. Politikken for samfundsansvar kan medføre ændringer i porteføljesammensætningen, hvilket dog ikke har været relevant i 1. halvår Der kan læses mere om foreningens politik på foreningens hjemmeside (www.stockrateinvest.dk). Afdelingens profil Børsnoteret Udbyttebetalende Risikoklasse: 5 Benchmark: MSCI AC World LC (EUR, Gross) ISIN kode: DK Porteføljerådgiver: Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S Lav risiko Typisk lavt afkast Høj risiko Typisk højt afkast StockRate Invest Halvårsrapport

9 RISIKOFAKTORER Risici ved investering Al investering indebærer risici således også investering via investeringsforeninger. Risici kan være generelle for et marked eller de kan være specifikke for en afdeling eller et medlem. Aktivtyper StockRate Invest Globale Aktier Udloddende investerer i aktier på globalt plan. Aktier er generelt mere risikofyldte end typiske obligationer. Aktier afspejler de enkelte selskabers markedsværdi. Går et selskab konkurs og/eller markedets tillid til et selskab forsvinder, kan aktiekursen falde til nul. Generelle risici Der er en række forskellige risici, men populært taler man primært om de følgende risici i forbindelse med investering i aktier: Markedsrisiko Landerisiko Selskabsspecifik risiko Branchespecifik risiko Likviditetsrisiko Valutakursrisiko Modpartsrisiko Udstederrisiko Rådgiverrisiko Markedsrisiko dækker over risikoen for at et marked udvikler sig negativt. Denne risiko er i høj grad afhængig af det marked, der investeres i. Landerisikoen dækker over udviklingen i de enkelte lande. StockRate Invest Globale Aktier Udloddende investerer globalt og investeringerne er spredt på flere lande. Selskabsspecifik risiko er de risici, der knyttes til det enkelte selskab. En virksomhed kan være i et stigende marked og i en god branche, og alligevel give et dårligt eller endog negativt afkast, som følge af f.eks. dårlig ledelse. Spredningskravene i en investeringsforening medvirker til at mindske de selskabsspecifikke risici. StockRate Invest Globale Aktier Udloddende investerer i ca. 50 selskaber med en ligelig fordeling af midlerne, hvilket i sig selv reducerer den selskabsspecifikke risiko. Branchespecifik risiko er risikoen tilknyttet en branche. Man kan eksempelvis have en generel positiv udvikling i økonomien, men for en specifik branche er der tilbagegang. Likviditetsrisikoen er risikoen for at de værdipapirer en investor ejer, ikke kan omsættes. Har investorer behov for pengene og er der ingen købere, kan den pris man ender med at få være meget forskellig fra markedsprisen. I StockRate Invest søger vi at minimere denne risiko ved at sprede investeringerne på flere forskellige værdipapirer. Likviditetsrisikoen er forskellig fra marked til marked. Udvælgelsesmodellen vi anvender i StockRate Invest Globale Aktier Udloddende sikrer, at selskaberne som regel er let omsættelige. Dette medvirker til at minimere likviditetsrisikoen. Valutakursrisikoen er til stede, når der investeres i udenlandske værdipapirer. Alle værdier opgøres i danske kroner med den til enhver tid gældende valutakurs. Modpartsrisikoen er risikoen for, at den man handler med, ikke kan opfylde sine forpligtelser. I en investeringsforening er der dog indbygget meget sikkerhed omkring denne parameter, idet alle handler med værdipapirer sker med samtidig udveksling af værdipapirer og betaling. På den måde er modpartsrisikoen meget begrænset. Udstederrisikoen er risikoen for at værdipapirets udsteder ikke kan opfylde sine forpligtelser. Ved investering i aktier løber man risikoen for, at selskabet går konkurs og at de investerede penge er tabt. Sker dette er pengene tabt. Investeringsforeninger er lovgivningsmæssigt underlagt en række restriktioner. I en aktieafdeling må vi eksempelvis maksimalt investere 10 % af formuen i et selskab. Dette medvirker til at begrænse udstederrisikoen. Ydermere er investeringsinstruksen sådan indrettet at eksponeringen mod enkelte selskaber som hovedregel ikke er over 2 % af foreningens formue. Rådgiverrisikoen er risikoen for at den rådgiver man har valgt til at udvælge værdipapirer, ikke er god nok. Man kan opnå højere afkast på flere måder blandt andet ved at tage højere risiko. Derfor vurderer vi løbende om afkast og risiko er i overensstemmelse med strategien og den forventede risikoprofil. StockRate Invest Halvårsrapport

10 Risikospredning StockRate Invest Global Aktier Udloddende har en nøje defineret investeringsinstruks. Denne angiver, hvad der må investeres i og evt. mulighed for risikoafdækning. Instruksen definerer desuden sammen med gældende lovgivning at afdelingen som hovedregel skal være investeret med 98 % af formuen i markedet vi kan således ikke gå ud af markedet. Vi tilstræber generelt at minimere risikoen under hensyntagen til den valgte investeringsstrategi. Vi har generelt mulighed for at reducere risici via afledte finansielle instrumenter, men anvender dog ikke disse pt. Historien har også vist, at man ikke kan eliminere alle risici. Gør man det, risikerer man nemlig ikke at få nok i afkast. Langsigtet strategi StockRate Invest har indgået aftale med StockRate Asset Management om rådgivningen om investeringer. StockRate Asset Management anvender en række gennemtestede og prøvede værktøjer i udvælgelsen af de enkelte aktier. StockRate Invest arbejder med en langsigtet strategi og en diversificeret portefølje. StockRate Invest har indgået en aftale med Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S om daglig administration af foreningen. Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S er ejet af Svenska Handelsbanken AB Sverige. Den finansielle sektor er generelt underlagt stram lovgivning og det gælder både for foreningen og Handelsinvest Investeringsforvaltning, at de begge er underlagt kontrol fra Finanstilsynet. Derudover revideres årsrapporten af vor generalforsamlingsvalgte revisor. Anvendelsen af IT er et uundværligt hjælpemiddel i den daglige administration. Vi søger løbende at automatisere manuelle arbejdsopgaver for at sikre os i mod manuelle fejl. Der stilles generelt høje krav til ITsikkerheden i den finansielle sektor og der er opstillet en IT-sikkerhedspolitik for Handelsinvest Investeringsforvaltningsselskab, der skal sikre driftsmæssig kontinuitet samt minimere økonomiske risici. Administrative medarbejdere fører dagligt kontrol med, at de forskellige lovregulerede placeringsgrænser rent faktisk er overholdt. Desuden overvåges administrationen af en selvstændig compliance funktion. Strategivalg Det er vigtigt, at risici indgår aktivt i dit valg af strategi. Vi anbefaler derfor en løbende dialog med din rådgiver omkring placeringen det kan også være nødvendigt at foretage justeringer hen ad vejen. Driftsrisiko Endelig er der risikoen ved den daglige drift af investeringsforeningen. StockRate Invest Halvårsrapport

11 FUND GOVERNANCE Baggrund og formål Bestyrelsen for StockRate Invest har med udgangspunkt i InvesteringsForeningsrådet s fund governance anbefalinger vedtaget nedenstående fund governance politik. 1. Generalforsamling og investors forhold Bestyrelsen ønsker at fremme et aktivt ejerskab hos foreningens investorer, herunder deltagelse i generalforsamlingen der afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Der indkaldes i god tid til generalforsamling via web-siden. Den officielle indkaldelse redegør for de enkelte dagsordenspunkter. Såfremt et medlem ønsker at fremsætte et forslag på generalforsamlingen, skal forslaget være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar i året for generalforsamlingens afholdelse. Det tilstræbes, at hele bestyrelsen er til stede på generalforsamlingen. 2. Bestyrelse Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen består for tiden af 3 personer. I 2014 blev der holdt 5 bestyrelsesmøder. Bestyrelsesformanden og direktionen/administrator afholder møder efter behov. Forud for forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer vurderes dels den enkeltes erfaring, kompetence, køn og alder, dels om alle relevante kompetencefelter dækkes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne er fuldt fortrolige med bestyrelsesarbejdets art og omfang. I foreningens vedtægter er fastsat en aldersgrænse på 70 år for valg til bestyrelsen. Da bestyrelsesarbejdet kræver en særlig ekspertise, er der ikke fundet grund til at lægge begrænsninger på antal valgperioder, hverken for formanden eller øvrige medlemmer. Samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen/administrator evalueres løbende. Blandt andet ved jævnlige drøftelser mellem bestyrelsesformanden og den administrerende direktør for Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S. Intet medlem af bestyrelsen: er eller har været ansat i foreningens administration har i øvrigt en væsentlig økonomisk interesse i foreningen eller dens administration som andet end medlem (investor). Bestyrelsens honorar for arbejdet i foreningen i 2014 udgjorde kr. ( kr. i 2013). Bestyrelsen er ikke omfattet af optionsordninger eller lignende. Honoraret for et menigt bestyrelsesmedlem og næstformand udgjorde kr. ( i 2013). Formanden blev honoreret med kr. ( kr. i 2013). 3. Udøvelse af stemmerettigheder StockRate Invest har som følge af sine aktieinvesteringer mulighed for at udøve aktionærrettigheder. Disse rettigheder har bestyrelsen overdraget til direktionen/administrator, der i hver enkelt situation overvejer, hvorvidt eller hvorledes, der skal afgives stemme. Investeringsforeningen har indtil videre besluttet ikke at være aktiv på aktieselskabernes generalforsamling. Dette er nærmere beskrevet i foreningens politik og strategi for udøvelse af stemmerettigheder. 4. Kommunikation Det tilstræbes til stadighed, at alle offentliggjorte oplysninger giver et retvisende billede af foreningen og afdelingerne. Det er bestyrelsen og direktionens/administrators holdning, at alle oplysninger, der ikke skader foreningens konkurrencesituation, skal være tilgængelige for medlemmerne. Omdrejningspunktet for information er foreningens hjemmeside, der indeholder en bred vifte af oplysninger. Lige fra dagligt opdaterede priser til hel- og halvårsrapporter, foreningens prospekt og vedtægter. 5. Revision Foreningens revisor er på valg hvert år. Det er bestyrelsen, der foretager indstillingen til generalforsamlingen, efter en forudgående vurdering af revisorernes kompetencer. Indholdet i og honorering af revisionsydelsen aftales mellem ledelse og revisor. Ledelsen tager stilling til omfanget af ikke-revisionsydelser varetaget af de generalforsamlingsvalgte revisorer for at sikre revisors uafhængighed. I forbindelse med årsrapporten drøfter ledelse og revisor regnskabsmæssige skøn, ligesom den valgte regnskabspraksis gennemgås. Revisionsprotokollater gennemgås på bestyrelsesmøder. StockRate Invest Halvårsrapport

12 BESTYRELSE Medlemmerne vælger bestyrelsen på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen skal bestå af mindst tre og højst fem medlemmer, der selv konstituerer sig med formand. Flemming Nielsen, 51 år Formand Indtrådt i bestyrelsen den 20. marts ADMINISTRATIONSSELSKAB Til varetagelse af foreningens daglige drift har bestyrelsen (iom. muligheden herfor) valgt et investeringsforvaltningsselskab. Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S v/administrerende direktør Henrik Kragh Østergade 2, 7400 Herning Øvrige ledelseshverv: Direktør FNI Holding ApS Randi Bach Poulsen, 58 år Næstformand Indtrådt i bestyrelsen den 20. marts Øvrige ledelseshverv: Partner Bech-Bruun Medlem af bestyrelsen for: DIS Congress Service Copenhagen A/S (formand) PRS Holding A/S (formand) Advokatrådet Troels Kåre Gjerrild, 57 år Indtrådt i bestyrelsen den 15. december Øvrige ledelseshverv: Administrerende direktør Odgers Berndtson A/S Medlem af bestyrelsen for: Pointer A/S Odgers Berndtson A/S Danmark StockRate Invest Halvårsrapport

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2013

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2013 Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST Årsrapport 2013 INHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST side 3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning side 4 Den uafhængige revisorers erklæringer side

Læs mere

Investeringsforeningen Fundamental Invest. CVR-nr. 25 70 96 75

Investeringsforeningen Fundamental Invest. CVR-nr. 25 70 96 75 Investeringsforeningen Fundamental Invest CVR-nr. 25 70 96 75 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Side Ledelsesberetning... 3 Økonomiske omgivelser i 2012... 3 Forventninger til

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 HALVÅRSRAPPORT 2015 2 INDHOLD Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Udvikling og forventninger 5 Risici og risikostyring 8 Påtegninger 11 Ledelsespåtegning 11 Beretning og halvårsregnskab: 1. januar

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2014... 3

INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2014... 3 Side 0 INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2014... 3 Foreningens ledelsesberetning // Generelt og fælles for afdelingerne... 4 Foreningens ledelsesberetning

Læs mere

Likvider... 24 Kapitalandele og obligationer... 24 Afledte finansielle instrumenter... 24 REPO-forretninger... 24 Andre aktiver...

Likvider... 24 Kapitalandele og obligationer... 24 Afledte finansielle instrumenter... 24 REPO-forretninger... 24 Andre aktiver... Indhold Foreningsoplysninger... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning for Kapitalforeningen... 6 Resultat og formue... 6 Ændringer og nyheder... 6 Væsentlige markedsbegivenheder i

Læs mere

Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP

Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning... 5... Udviklingen i foreningen i 2013

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH Indhold Foreningsoplysninger... 5 Påtegninger... 6 Ledelsespåtegning... 6 Ledelsesberetning for Investeringsforeningen... 7 Resultat og formue... 7 Ændringer og nyheder... 7 Væsentlige markedsbegivenheder

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Gudme Raaschou Årsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Kort om strukturen i årsrapporten Gudme Raaschous årsrapport er opbygget med en række generelle afsnit og afsnit om de enkelte afdelinger. I de generelle

Læs mere

Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kunsten at vælge fra

Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kunsten at vælge fra Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Årsrapport 2007 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Forord................................................................

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen MS Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen MS Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen MS Invest Læsevejledning Investeringsforeningen MS Invest består af én afdeling. En afdeling aflægger separat regnskab og afdelingsberetning. Regnskabet viser afdelingens

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen BankInvest. CVR-nr. 26 22 00 92. Halvårs

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen BankInvest. CVR-nr. 26 22 00 92. Halvårs Halvårsrapport 2013 CVR-nr. 26 22 00 92 Halvårs CVR-nr. 26 22 00 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00 Fax 77 30 91 00 E-mail info@bankinvest.dk www.bankinvest.dk Bestyrelse

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28. april 2008 (dirigent) Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Årsrapport 2012 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

Årsrapport 2013. BI Private Equity f.m.b.a. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap

Årsrapport 2013. BI Private Equity f.m.b.a. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap Årsrap Årsrapport 2013 CVR-nr. 30 49 56 83 CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00 Fax 77 30 91 00 E-mail info@bankinvest.dk www.bankinvest.dk Bestyrelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww. ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.dk Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value 1/20 Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet

Læs mere

Årsrapport for 2014 1/32

Årsrapport for 2014 1/32 1/32 Årsrapport for 2014 2/32 Halvårsrapport for 2012 Årsrapport 2014 3/32 3 Halvårsrapport for 2012 4/32 4 Indhold: Halvårsrapport for 2012 Foreningsoplysninger...4 Forord...5 Ledelsesberetning for 2014...10

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr. 34 05 30 22

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr. 34 05 30 22 Årsrapport 2011 Investeringsforeningen UCAP Invest CVR nr. 34 05 30 22 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2011 2 Bestyrelsens tillidshverv 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 1 2/24 H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 Indhold Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Årets udvikling 3 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning 10 Anvendt regnskabspraksis 11

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING VALUE AKTIER AKKUMULERENDE 25. JUNI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Value Aktier Akkumulerende...

Læs mere

Årsrapport 2014. BI Private Equity. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap

Årsrapport 2014. BI Private Equity. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap Årsrap 014 Årsrapport 2014 CVR-nr. 30 49 56 83 CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00 Fax 77 30 91 00 E-mail info@bankinvest.dk www.bankinvest.dk Bestyrelse

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Årsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Årsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Årsrapport 2011 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsens beretning for 2011 2 Bestyrelsens tillidshverv 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige

Læs mere