Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Halvårsrapport 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Halvårsrapport 2015"

Transkript

1 Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST Halvårsrapport

2 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST side 3 PÅTEGNING Ledelsespåtegning side 4 LEDELSESBERETNING Regnskabsberetning side 5 Markedskommentarer side 6 Afkast- og risikoprofil side 8 Risikofaktorer side 9 Fund governance side 11 Bestyrelse og administrationsselskab side 12 RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE Afdelingen Globale aktier side 13 NOTER Hoved- og nøgletal (5 års oversigt) side 14 INDGÅEDE AFTALER side 15 Sådan læser du halvårsrapporten StockRate Invest består alene af én afdeling: StockRate Invest Globale Aktier Udloddende. Regnskabet for afdelingen StockRate Globale Aktier Udloddende er derfor identisk med regnskabet for investeringsforeningen og der udarbejdes derfor kun ét regnskab (resultatopgørelse, balance og noter). Hvis foreningen på et tidspunkt besluttes udvidet med en eller flere afdelinger, vil der - foruden regnskab for foreningen - blive udarbejdet særskilte regnskaber for hver af afdelingerne. Regnskabet viser den økonomiske udvikling i foreningen / afdelingen i halvåret og giver en status ultimo halvåret. I ledelsesberetningen kommenteres resultater i halvåret, ligesom der redegøres for forventninger til fremtiden. Regnskabet indeholder tillige en beskrivelse af den overordnede markedsudvikling, generelle risikofaktorer, fund governance (adfærd ift. medlemmer, myndigheder, mv.) og samfundsansvar.

3 GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST StockRate Invest er etableret i 2010 og udbyder investeringsbeviser i afdelingen Globale Aktier Udloddende. Afdelingen har som strategi, at give dets medlemmer et langsigtet afkast, der efter omkostninger er bedre end markedet. Dette søges opnået ved kun at investere i nogle af de økonomisk stærkeste selskaber i verden, hvorved forstås, at selskaberne over en længere årrække konsekvent har haft høj indtjeningsstyrke, høj finansiel styrke og høj økonomisk stabilitet. Fordele ved at investere via StockRate Invest Investering via StockRate Invest giver en række fordele i forhold til at investere direkte i aktier f. eks: Større risikospredning end du typisk kan opnå som privat investor. Professionel rådgiver sikrer, at den investerede formue løbende er under overvågning og tilpasses efter behov. Du slipper for handelsnotaer og skatteopgørelser, når rådgiver omlægger den investerede formue. En konsekvent investeringsstrategi via en unik model. Et flot afkast Siden opstarten i september 2010 og frem til 30. juni 2015 har afdelingen givet et afkast på 90,95% til medlemmerne. Afkastet er fratrukket alle omkostninger, så de 90,95% er den reelle værditilvækst, som medlemmerne har fået. Ved sammenligning med udviklingen i aktieindeks skal erindres, at disse er før omkostninger, og derfor reelt er noget lavere. Medlemmernes egen forening StockRate Invest er medlemmernes egen investeringsforening. Medlemmerne ejer hele foreningens formue, og foreningen ledes af en bestyrelse valgt af foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling. Hvordan bliver du medlem? Du kan blive medlem af StockRate Invest ved at købe andele - og du træder ud af foreningen ved salg af dine andele. Afdelingen er børsnoteret på NASDAQ OMX og investeringsbeviserne har fondskoden DK Investeringsbeviserne i StockRate Invest kan således købes og sælges gennem danske pengeinstitutter og via din netbank. Yderligere oplysninger? Du kan få yderligere oplysninger om StockRate Invest på eller ved at kontakte foreningens distributør: Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management, Sdr. Jernbanevej 18D, 3400 Hillerød Telefon StockRate Investeringsforeningen StockRate Invest c/o Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S Østergade 2, 7400 Herning Telefon CVR-registreringsnummer i Erhvervsstyrelsen Administrationsselskab Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S v/administrerende Østergade 2, 7400 Herning direktør Henrik Kragh Østergade 2, 7400 Herning Depotselskab Depotselskab J. P. Morgan EUROPE (UK), Copenhagen Branch, J. filial P. Morgan af J. P. Morgan EUROPE Europe (UK), Copenhagen Limited, Storbritannien Branch, filial J.P. Morgan af J. P. Morgan Copenhagen Europe Branch Limited, Storbritannien J.P. Kalvebod Morgan Brygge Copenhagen 39-41, DK-1560 Branch Copenhagen V. Kalvebod Brygge 39-41, DK-1560 Copenhagen V. Rådgiver Rådgiver Investeringsforeningen StockRate Invest har indgået StockRate aftale om rådgivning Invest har indgået med Fondsmæglerselskabet aftale om rådgivning med StockRate Fondsmæglerselskabet Asset Management StockRate A/S, Asset Management Sdr. Jernbanevej A/S, 18D, 3400 Hillerød. Sdr. Jernbanevej 18D, 3400 Hillerød. Revision Ernst & Young P/S Osvald Helmuths Vej 4, Postboks Frederiksberg. Tilsyn Finanstilsynet Århusgade 110, 2100 København Ø. StockRate Invest Halvårsrapport

4 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt halvårsrapport for 2015 for Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. Halvårsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i foreningens aktiviteter og økonomiske forhold og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som foreningen kan påvirkes af. København, den 28. august 2015 Administrationsselskab, Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S Henrik Kragh Administrerende direktør Bestyrelsen for Investeringsforeningen StockRate Invest Flemming Nielsen Bestyrelsesformand Randi Bach Poulsen Næstformand Troels Gjerrild StockRate Invest Halvårsrapport

5 LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING Halvårets afkast 1. halvår har været et godt år for aktiemarkederne og således også for StockRate. 1. kvartal var meget hektisk og med store stigninger på stort set alle aktiemarkeder. Det var mange drøftelser om, det nu var holdbart og om ikke, der var tegn på en aktieboble. De store gode virksomheder har leveret fornuftige resultater og her efter et 2. kvartal hvor især Grækenland har sat dagsordenen, på trods af at Grækenlands økonomi udgør en uendelig lille andel af verdensøkonomien, har StockRate Invest samlet leveret et fint afkast. Afkastet for første halvår 2015 blev på 11,05 % efter omkostninger. Til sammenligning udgjorde afkastet 11,74 % for det benchmark, som foreningen måler sig imod. Så Stockrate Invest Globale Aktier Udloddende er marginalt efter benchmark, men fastholder den langsigtede strategi, hvorimod benchmark til en vis grad er præget af investorers generelle øgede risikoappetit, som følge af de meget lave renter. Afkastet i StockRate Invest Globale Aktier Udloddende opgjort fra afdelingens etablering i september 2010 til 30. juni 2015 udgør 90,95%, hvilket er 4,07 %-point højere end afdelingens benchmark. Det skal bemærkes, at afkast i StockRate Globale Aktier Udloddende er efter alle omkostninger, mens benchmarkafkast er før omkostninger. En investering i StockRate Invest Globale Aktier Udloddende er en langsigtet opsparingsform og anbefales foretaget med en tidshorisont på minimum 4 år. Afkastet i StockRate Invest skal som for øvrige langsigtede investeringer bedømmes over en længere årrække. Det er først over en sådan længere periode, at forskellen på tilfældigheder og kvalitet kan vurderes. Formue og antal medlemmer Foreningens samlede formue steg i første halvår med 42,9 mio.kr. til 369,8 mio.kr. Stigningen er et resultat af det totale nettosalg af investeringsbeviser til nye og eksisterende medlemmer, kursgevinster og -fald samt fragået udbytte udbetalt til medlemmer i marts 2015, som ikke i fuldt omfang er blevet geninvesteret. Udvikling i formuen i mio. kr ,5 145,6 211,6 282,2 326,9 369,8 Foreningen har i 1. halvår 2015 haft en nettotilvækst i antal andele på ca. 21,6 mio.kr Stockrate Benchmark 17,82 16,03 15,33 13,57 18,99 17,56 11,05 11,74 Foreningen har også i perioden haft en fornuftig medlemstilgang, og har nu godt 400 medlemmer mod godt 300 medlemmer ved begyndelsen af Usikkerhed og usædvanlige forhold Det er ledelsens vurdering, at der ikke forefindes væsentlig usikkerhed ved indregning eller måling af balanceposter i foreningens afdeling ,01 Der er ikke konstateret usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen heraf. -5-3, Afkast i procent Begivenheder indtrådt efter regnskabsårets udløb Der er fra balancedagen og til dato ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af halvårsrapporten. StockRate Invest Halvårsrapport

6 MARKEDSKOMMENTARER Udviklingen i 1. halvår 2015 Halvårsudviklingen på aktiemarkederne har været positiv. Det globale aktieindeks MSCI AC Large Cap Gross (foreningens benchmark) har givet et samlet afkast på 11,74%. Der har dog været en del udsving i kurserne i andet kvartal, hvilket i høj grad skyldes krisen i Grækenland. Verden har været - og er fortsat på det politiske plan - præget af urolighederne i isolerede områder forskellige steder. Især Grækenland har fået større og større opmærksomhed, og har haft en direkte påvirkning på aktiekurserne og renterne. Situationen i Ukraine spøger fortsat i baggrunden med usikkerhed om Ruslands holdning og ageren. Det har resulteret i, at Rusland er blevet isoleret af Vesten og dele af verdenssamfundet. Modsat har Rusland indført sanktioner over for især europæiske lande og selskaber. Udviklingen i Mellemøsten, hvor IS (Islamisk Stat) har overtaget betydelige dele af det nordlige Irak og Syrien og udråbt en ny muslimsk stat, har skabt en vis frygt for, at det er en bevægelse, der vil fortsætte sin fremmarch i den kommende tid. Situationen i forhold til IS er uændret efter udløbet af 1. halvår. Derimod er det glædeligt, at de forhandlinger der var igangværende i 1. halvår 2015 med Iran om landets atomprogram, efterfølgende er faldet på plads. Til trods for urolighederne på det politiske plan, viser en analyse af kvalitetsselskaberne i investeringsforeningens portefølje, at selskaberne de sidste 12 måneder (rullende 4 kvartaler) har hævet deres indtjening (overskud) med 13,2% i forhold til den sammenlignelige periode året før. Udviklingen i 1. halvår i StockRate Invest-porteføljen Afdelingens afkast har i 1. halvår 2015 været på 11,05% efter alle foreningens omkostninger. Det er et godt afkast for et halvt år. Til sammenligning har foreningens benchmark givet et afkast på 11,74% (før alle omkostninger) i samme periode. Investeringsforeningens portefølje har dermed før alle omkostninger givet et afkast på linje med foreningens benchmark. Forventninger til 2015 Igennem de seneste år har historisk lave renteniveauer været kendetegnende for den vestlige verden. Gang på gang har centralbanken i USA udskudt beslutningen om at hæve renterne. De seneste udtalelser fra Janet Yellen tyder dog på, at de første renteforhøjelser i USA kommer inden året er omme. Kombinationen af de ekstremt lave renter og enorme obligationsopkøbsprogrammer, som USA har eksperimenteret med, ses nu også i EU. Den Europæiske Centralbank har givet udtryk for, at man vil opretholde opkøbsprogrammet og de lave renter, indtil der for alvor er kommet gang i økonomien. Interventionen fra Den Europæiske Centralbank har været medvirkende årsag til svækkelsen af EURO en, hvilket har skabt gode betingelser for øget omsætning og overskud for europæiske selskaber. Denne udvikling forventes at fortsætte i andet halvår af Det lykkedes at forhandle en løsning på plads med Grækenland. Det var nok forventet af mange, hvilket også afspejlede sig i, at de ellers forøgede aktieudsving mod halvårets afslutning blev mere normaliseret. Til gengæld har Kina medio august 2015 overrasket med devaluering af sin valuta, hvilket umiddelbart gav et vist kurfald i aktierne. Set i det længere perspektiv kunne situationen være, at aktiekurserne fortsætter stigningerne i takt med, at vi får bekræftet den positive udvikling i selskaberne. Derudover er renten stadig på et lavt niveau, hvilket skaber gode betingelser for yderligere investeringer i nye og eksisterende projekter. Situationen for investering af kapital har ikke ændret sig i det seneste halve år. Mange investorer og rådgivere søger mod stadig mere eksotiske investeringer, for at opnå et umiddelbart acceptabelt afkast. Medaljen har imidlertid den klare bagside, at man derved også øger risikoen i investeringen. Når investorer alligevel vælger denne løsning, kan det skyldes, at afkast er et umiddelbart begreb, som investorerne forholder sig til på investeringstidspunktet, hvorimod konsekvenserne af risiko først viser sig på et senere tidspunkt. Investeringsforeningens investeringsstrategi er tilrettelagt som en langsigtet strategi, hvor vægten er lagt på den langsigtede bevarelse af værdierne i porteføljen, og at opnå et tilfredsstillende løbende afkast. Der vil altid være trends, hvor investorerne søger nye markeder, brancher eller lande. Eller ligesom nu, hvor jagten på afkastet for en stund har tilsidesat fornuften hos mange investorer. Investeringsforeningens investeringsstrategi er tilrettelagt som en langsigtet stra- StockRate Invest Halvårsrapport

7 tegi, hvor der investeres i de økonomisk stærkeste selskaber i verden. Det sikrer foreningens medlemmer et solidt afkast og en høj grad af sikkerhed for deres investeringer. Investeringsstrategien, der har været brugt siden 2008, har virkelig stået sin prøve siden Finanskrisens start. Siden opstarten af afdelingen i 2010, har det samlede afkast (inkl. udbytte og efter alle omkostninger), været 90,95%. Det svarer til 14,4% p.a. Til sammenligning har foreningens benchmark givet et samlet afkast på 86,88% siden opstart. I sammenligningen er omkostningerne i foreningens afkast medregnet, mens afkastet for benchmark er uden omkostning. Forventninger til afdelingen i 2015 De selskaber, som foreningen har investeret i, viser fortsat en positiv udvikling med forøgelse af såvel omsætning som indtjening. Det kunne man konstatere i første kvartal, og resultaterne fra 2. kvartal peger i samme retning. Det forventes, at denne positive udvikling fortsætter i andet halvår, og at det også vil afspejle sig i en stigning i disse selskabers aktiekurser. Afdeling Globale Aktier Udloddende Investeringsforeningen har fortsat det udgangspunkt i tilrettelæggelsen af aktieporteføljen, at selv om det på den korte bane er markedet, der ser ud til at bestemme aktiekurserne, så vil det på den lange bane være selskabernes økonomiske kvalitet, herunder selskabets indtjeningsevne, der påvirker den langsigtede aktiekursudvikling. Afdeling Globale Aktier Udloddende investerer i ca. 50 af de økonomisk stærkeste selskaber i verden, som har høj indtjeningsevne, samtidig med at den finansielle styrke er i top. Der investeres som udgangspunkt med lige dele i hver aktie, hvilket bl.a. er med til at sikre høj grad af risikospredning. Selskaberne i StockRate Invests portefølje forsætter med at præsentere rekordregnskaber, med vækst i både omsætning og resultatet. Denne udvikling bør afspejle sig i aktiekurserne. På baggrund af udviklingen i den globale økonomi i første halvår 2015, opjusterer foreningen forventningerne til afkastet. Der forventes derfor et afkast på over 12% for hele året. Det er en opjustering i forhold til den tidligere oplyste forventning på 5 12% for hele året. StockRate Invest Halvårsrapport

8 AFKAST- OG RISIKOPROFIL StockRate Invest Globale Aktier Udloddende Afdelingens profil StockRate Invest Globale Aktier Udloddende har en aktiv strategi, med henblik på at investere i nogle af de økonomisk stærkeste selskaber i verden. Udvælgelsen sker primært ved hjælp af rådgiverens egenudviklede rating model, StockR8. Valget af investeringsegnede virksomheder sker ud fra et kvalitetskrav til virksomhedens økonomiske udvikling. Der lægges vægt på at virksomheden har et højt indtjeningsniveau, et stærkt kapitalapparat og viser stabilitet i økonomien set over en længere årrække. Afdelingens midler investeres i ca. 50 selskaber, som opfylder kvalitetskravene. Der arbejdes i porteføljesammensætningen ud fra en ligedeling mellem selskaberne med ca. 2 % i hvert selskab, som rebalanceres årligt. Derved sikres investorerne en styret og reduceret risiko og afhængighed af udviklingen i de enkelte selskaber. Der gennemføres dagligt en løbende opfølgning af udviklingen for de enkelte selskaber via adgangen til informationer fra forskellige internationale informationsleverandører. Foreningen anbefaler, at investorerne har en investeringshorisont på minimum 4 år. Afdelingsberetningen bør læses i sammenhæng med halvårsrapportens generelle afsnit om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og risikofaktorer for at give et fyldestgørende billede af udviklingen. Ledelsens vurdering af afdelingens særlige risici fremgår nedenfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i afdelingen henvises til det gældende prospekt, der kan hentes på Særlige risici herunder forretningsmæssige og finansielle risici Da afdelingen investerer i aktier på de internationale markeder, har afdelingen en forretningsmæssig risiko i forhold til udviklingen på disse markeder. Risikoen består hovedsageligt af en generel markedsrisiko, landerisiko, selskabsspecifik risiko, branchespecifik risiko, valutarisiko og rådgiverrisiko. I halvårsrapportens afsnit om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og risikofaktorer kan man læse nærmere om de forskellige typer af risici samt om foreningens overordnede vurdering af disse risici. USA er p.t. afdelingens største investeringsområde, da der her findes et stort antal økonomisk stærke selskaber. Forudsat at der ikke ændres i investeringsstrategien, vil den økonomiske og politiske udvikling i USA have særlig stor betydning for investorernes fremtidige afkast. Der er dog tale om en global portefølje med global eksponering, hvorfor udviklingen i økonomien generelt har stor betydning for afdelingens resultater. Samfundsansvar StockRate Invest har en politik om samfundsansvar, der er en forlængelse af investeringsinstruksen. Det er bestyrelsens opfattelse, at ønsket om langsigtede gode afkast går hånd i hånd med politikken om samfundsansvar. Politikken for samfundsansvar kan medføre ændringer i porteføljesammensætningen, hvilket dog ikke har været relevant i 1. halvår Der kan læses mere om foreningens politik på foreningens hjemmeside (www.stockrateinvest.dk). Afdelingens profil Børsnoteret Udbyttebetalende Risikoklasse: 5 Benchmark: MSCI AC World LC (EUR, Gross) ISIN kode: DK Porteføljerådgiver: Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S Lav risiko Typisk lavt afkast Høj risiko Typisk højt afkast StockRate Invest Halvårsrapport

9 RISIKOFAKTORER Risici ved investering Al investering indebærer risici således også investering via investeringsforeninger. Risici kan være generelle for et marked eller de kan være specifikke for en afdeling eller et medlem. Aktivtyper StockRate Invest Globale Aktier Udloddende investerer i aktier på globalt plan. Aktier er generelt mere risikofyldte end typiske obligationer. Aktier afspejler de enkelte selskabers markedsværdi. Går et selskab konkurs og/eller markedets tillid til et selskab forsvinder, kan aktiekursen falde til nul. Generelle risici Der er en række forskellige risici, men populært taler man primært om de følgende risici i forbindelse med investering i aktier: Markedsrisiko Landerisiko Selskabsspecifik risiko Branchespecifik risiko Likviditetsrisiko Valutakursrisiko Modpartsrisiko Udstederrisiko Rådgiverrisiko Markedsrisiko dækker over risikoen for at et marked udvikler sig negativt. Denne risiko er i høj grad afhængig af det marked, der investeres i. Landerisikoen dækker over udviklingen i de enkelte lande. StockRate Invest Globale Aktier Udloddende investerer globalt og investeringerne er spredt på flere lande. Selskabsspecifik risiko er de risici, der knyttes til det enkelte selskab. En virksomhed kan være i et stigende marked og i en god branche, og alligevel give et dårligt eller endog negativt afkast, som følge af f.eks. dårlig ledelse. Spredningskravene i en investeringsforening medvirker til at mindske de selskabsspecifikke risici. StockRate Invest Globale Aktier Udloddende investerer i ca. 50 selskaber med en ligelig fordeling af midlerne, hvilket i sig selv reducerer den selskabsspecifikke risiko. Branchespecifik risiko er risikoen tilknyttet en branche. Man kan eksempelvis have en generel positiv udvikling i økonomien, men for en specifik branche er der tilbagegang. Likviditetsrisikoen er risikoen for at de værdipapirer en investor ejer, ikke kan omsættes. Har investorer behov for pengene og er der ingen købere, kan den pris man ender med at få være meget forskellig fra markedsprisen. I StockRate Invest søger vi at minimere denne risiko ved at sprede investeringerne på flere forskellige værdipapirer. Likviditetsrisikoen er forskellig fra marked til marked. Udvælgelsesmodellen vi anvender i StockRate Invest Globale Aktier Udloddende sikrer, at selskaberne som regel er let omsættelige. Dette medvirker til at minimere likviditetsrisikoen. Valutakursrisikoen er til stede, når der investeres i udenlandske værdipapirer. Alle værdier opgøres i danske kroner med den til enhver tid gældende valutakurs. Modpartsrisikoen er risikoen for, at den man handler med, ikke kan opfylde sine forpligtelser. I en investeringsforening er der dog indbygget meget sikkerhed omkring denne parameter, idet alle handler med værdipapirer sker med samtidig udveksling af værdipapirer og betaling. På den måde er modpartsrisikoen meget begrænset. Udstederrisikoen er risikoen for at værdipapirets udsteder ikke kan opfylde sine forpligtelser. Ved investering i aktier løber man risikoen for, at selskabet går konkurs og at de investerede penge er tabt. Sker dette er pengene tabt. Investeringsforeninger er lovgivningsmæssigt underlagt en række restriktioner. I en aktieafdeling må vi eksempelvis maksimalt investere 10 % af formuen i et selskab. Dette medvirker til at begrænse udstederrisikoen. Ydermere er investeringsinstruksen sådan indrettet at eksponeringen mod enkelte selskaber som hovedregel ikke er over 2 % af foreningens formue. Rådgiverrisikoen er risikoen for at den rådgiver man har valgt til at udvælge værdipapirer, ikke er god nok. Man kan opnå højere afkast på flere måder blandt andet ved at tage højere risiko. Derfor vurderer vi løbende om afkast og risiko er i overensstemmelse med strategien og den forventede risikoprofil. StockRate Invest Halvårsrapport

10 Risikospredning StockRate Invest Global Aktier Udloddende har en nøje defineret investeringsinstruks. Denne angiver, hvad der må investeres i og evt. mulighed for risikoafdækning. Instruksen definerer desuden sammen med gældende lovgivning at afdelingen som hovedregel skal være investeret med 98 % af formuen i markedet vi kan således ikke gå ud af markedet. Vi tilstræber generelt at minimere risikoen under hensyntagen til den valgte investeringsstrategi. Vi har generelt mulighed for at reducere risici via afledte finansielle instrumenter, men anvender dog ikke disse pt. Historien har også vist, at man ikke kan eliminere alle risici. Gør man det, risikerer man nemlig ikke at få nok i afkast. Langsigtet strategi StockRate Invest har indgået aftale med StockRate Asset Management om rådgivningen om investeringer. StockRate Asset Management anvender en række gennemtestede og prøvede værktøjer i udvælgelsen af de enkelte aktier. StockRate Invest arbejder med en langsigtet strategi og en diversificeret portefølje. StockRate Invest har indgået en aftale med Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S om daglig administration af foreningen. Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S er ejet af Svenska Handelsbanken AB Sverige. Den finansielle sektor er generelt underlagt stram lovgivning og det gælder både for foreningen og Handelsinvest Investeringsforvaltning, at de begge er underlagt kontrol fra Finanstilsynet. Derudover revideres årsrapporten af vor generalforsamlingsvalgte revisor. Anvendelsen af IT er et uundværligt hjælpemiddel i den daglige administration. Vi søger løbende at automatisere manuelle arbejdsopgaver for at sikre os i mod manuelle fejl. Der stilles generelt høje krav til ITsikkerheden i den finansielle sektor og der er opstillet en IT-sikkerhedspolitik for Handelsinvest Investeringsforvaltningsselskab, der skal sikre driftsmæssig kontinuitet samt minimere økonomiske risici. Administrative medarbejdere fører dagligt kontrol med, at de forskellige lovregulerede placeringsgrænser rent faktisk er overholdt. Desuden overvåges administrationen af en selvstændig compliance funktion. Strategivalg Det er vigtigt, at risici indgår aktivt i dit valg af strategi. Vi anbefaler derfor en løbende dialog med din rådgiver omkring placeringen det kan også være nødvendigt at foretage justeringer hen ad vejen. Driftsrisiko Endelig er der risikoen ved den daglige drift af investeringsforeningen. StockRate Invest Halvårsrapport

11 FUND GOVERNANCE Baggrund og formål Bestyrelsen for StockRate Invest har med udgangspunkt i InvesteringsForeningsrådet s fund governance anbefalinger vedtaget nedenstående fund governance politik. 1. Generalforsamling og investors forhold Bestyrelsen ønsker at fremme et aktivt ejerskab hos foreningens investorer, herunder deltagelse i generalforsamlingen der afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Der indkaldes i god tid til generalforsamling via web-siden. Den officielle indkaldelse redegør for de enkelte dagsordenspunkter. Såfremt et medlem ønsker at fremsætte et forslag på generalforsamlingen, skal forslaget være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar i året for generalforsamlingens afholdelse. Det tilstræbes, at hele bestyrelsen er til stede på generalforsamlingen. 2. Bestyrelse Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen består for tiden af 3 personer. I 2014 blev der holdt 5 bestyrelsesmøder. Bestyrelsesformanden og direktionen/administrator afholder møder efter behov. Forud for forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer vurderes dels den enkeltes erfaring, kompetence, køn og alder, dels om alle relevante kompetencefelter dækkes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne er fuldt fortrolige med bestyrelsesarbejdets art og omfang. I foreningens vedtægter er fastsat en aldersgrænse på 70 år for valg til bestyrelsen. Da bestyrelsesarbejdet kræver en særlig ekspertise, er der ikke fundet grund til at lægge begrænsninger på antal valgperioder, hverken for formanden eller øvrige medlemmer. Samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen/administrator evalueres løbende. Blandt andet ved jævnlige drøftelser mellem bestyrelsesformanden og den administrerende direktør for Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S. Intet medlem af bestyrelsen: er eller har været ansat i foreningens administration har i øvrigt en væsentlig økonomisk interesse i foreningen eller dens administration som andet end medlem (investor). Bestyrelsens honorar for arbejdet i foreningen i 2014 udgjorde kr. ( kr. i 2013). Bestyrelsen er ikke omfattet af optionsordninger eller lignende. Honoraret for et menigt bestyrelsesmedlem og næstformand udgjorde kr. ( i 2013). Formanden blev honoreret med kr. ( kr. i 2013). 3. Udøvelse af stemmerettigheder StockRate Invest har som følge af sine aktieinvesteringer mulighed for at udøve aktionærrettigheder. Disse rettigheder har bestyrelsen overdraget til direktionen/administrator, der i hver enkelt situation overvejer, hvorvidt eller hvorledes, der skal afgives stemme. Investeringsforeningen har indtil videre besluttet ikke at være aktiv på aktieselskabernes generalforsamling. Dette er nærmere beskrevet i foreningens politik og strategi for udøvelse af stemmerettigheder. 4. Kommunikation Det tilstræbes til stadighed, at alle offentliggjorte oplysninger giver et retvisende billede af foreningen og afdelingerne. Det er bestyrelsen og direktionens/administrators holdning, at alle oplysninger, der ikke skader foreningens konkurrencesituation, skal være tilgængelige for medlemmerne. Omdrejningspunktet for information er foreningens hjemmeside, der indeholder en bred vifte af oplysninger. Lige fra dagligt opdaterede priser til hel- og halvårsrapporter, foreningens prospekt og vedtægter. 5. Revision Foreningens revisor er på valg hvert år. Det er bestyrelsen, der foretager indstillingen til generalforsamlingen, efter en forudgående vurdering af revisorernes kompetencer. Indholdet i og honorering af revisionsydelsen aftales mellem ledelse og revisor. Ledelsen tager stilling til omfanget af ikke-revisionsydelser varetaget af de generalforsamlingsvalgte revisorer for at sikre revisors uafhængighed. I forbindelse med årsrapporten drøfter ledelse og revisor regnskabsmæssige skøn, ligesom den valgte regnskabspraksis gennemgås. Revisionsprotokollater gennemgås på bestyrelsesmøder. StockRate Invest Halvårsrapport

12 BESTYRELSE Medlemmerne vælger bestyrelsen på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen skal bestå af mindst tre og højst fem medlemmer, der selv konstituerer sig med formand. Flemming Nielsen, 51 år Formand Indtrådt i bestyrelsen den 20. marts ADMINISTRATIONSSELSKAB Til varetagelse af foreningens daglige drift har bestyrelsen (iom. muligheden herfor) valgt et investeringsforvaltningsselskab. Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S v/administrerende direktør Henrik Kragh Østergade 2, 7400 Herning Øvrige ledelseshverv: Direktør FNI Holding ApS Randi Bach Poulsen, 58 år Næstformand Indtrådt i bestyrelsen den 20. marts Øvrige ledelseshverv: Partner Bech-Bruun Medlem af bestyrelsen for: DIS Congress Service Copenhagen A/S (formand) PRS Holding A/S (formand) Advokatrådet Troels Kåre Gjerrild, 57 år Indtrådt i bestyrelsen den 15. december Øvrige ledelseshverv: Administrerende direktør Odgers Berndtson A/S Medlem af bestyrelsen for: Pointer A/S Odgers Berndtson A/S Danmark StockRate Invest Halvårsrapport

13 RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE Resultatopgørelse for perioden 1/1-30/6 1/7-31/12 1/1-30/6 Pr. 30/ Landefordeling i % Hele tkr. Hele tkr. Hele tkr. Nordamerika 50,1% Renter og udbytte Europa 28,4% Kursgevinster og -tab Norden 7,7% Administrationsomkostninger Asien 11,0% Resultat før skat Mellemøsten 2,0% Skat Andet 0,9% Halvårets nettoresultat ,0% Balance Pr. 30/6 Pr. 31/12 Pr. 30/ Pr. 30/ Hele tkr. Hele tkr. Hele tkr. Sektorfordeling i % Likvide midler Energi 1,7% Kapitalandele Finans 9,5% Andre aktiver Forsyning 0,0% Aktiver i alt Industri 13,2% Informationsteknologi 29,1% Medlemmernes formue Konsumentvarer 9,9% Anden gæld Materialer 4,1% Passiver i alt Sundhedspleje 11,1% Telekommunikation 0,0% Forbrugsgoder 20,6% Andet 0,9% 100,0% Pr. 30/ Finansielle instrumenter i % Pr. 30/6 Pr. 31/12 Pr. 30/6 De fem største investeringer Børsnoterede finansielle i % af formuen instrumenter 99,1% 98,4% 99,5% Monster Beverage, USA 2,3% 99,1% 98,4% 99,5% Nike, USA 2,3% Andre aktiver/anden gæld 0,9% 1,6% 0,5% Inditex, Spanien 2,2% I alt 100,0% 100,0% 100,0% Mastercard, USA 2,2% Apple Computer, USA 2,1% StockRate Invest Halvårsrapport

14 NOTER Note 1. Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. og bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger m.v. fra Finanstilsynet. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til seneste aflagte årsrapport (årsrapporten for 2014). Note 2. Porteføljesammensætning Specifikationen af de børsnoterede finansielle instrumenter er (iom. muligheden herfor) udeladt i halvårsrapporten, idet specifikationen kan bestilles ved at kontakte Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S, Hillerød. Note 3. Medlemmernes formue Pr. 30/6 Pr. 31/12 Pr. 31/12 Pr. 31/12 Pr. 31/ StockRate Invest Globale Aktier Udloddende Formueopgørelse (Hele tkr.): Medlemmernes formue primo Emissioner Indløsninger Emissionstillæg Indløsningsfradrag Udlodningsopgørelse Nettoresultat Medlemmernes formue ultimo Cirkulerende andele (Hele tkr.) Indre værdi 176,39 165,10 142,15 125,17 111,00 Udlodning pr. andel 0,00 7,30 1,70 0,00 3,50 Afkast i procent 11,1 17,6 13,6 16,0 0,0 Sharpe Ratio 1,4 1,4 1,2 - - Omkostningsprocent 0,7 1,4 1,4 1,6 1,7 Omsætningshastighed 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 Nøgletal for benchmark: Afkast i procent 11,7 19,0 17,8 15,3-3,5 Sharpe Ratio 1,5 1,4 1,2 - - StockRate Invest Halvårsrapport

15 INDGÅEDE AFTALER Generelt I lov om investeringsforeninger m.v. er grundlaget for driften af StockRate Invest. Loven sikrer, at medlemmernes kapital bliver forvaltet på en tryg og sikker måde. Det gælder blandt andet på følgende områder: Ledelse Opbevaring af foreningens aktiver Handel med finansielle instrumenter Disse regler, samt beslutninger truffet af bestyrelsen har medført, at StockRate Invest har indgået en række aftaler for at imødekomme lovens krav og bestemmelser i øvrigt. De væsentligste aftaler er nævnt nedenfor med en kort beskrivelse af den enkeltes indhold. Aftalernes opsigelsesvarsel fremgår af skemaet side 16. Administrationsaftale Foreningen har indgået aftale med Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S om, at Investeringsforvaltningsselskabet udfører foreningens administrative og investeringsmæssige opgaver i overensstemmelse med lovgivningen, Finanstilsynets retningslinjer, foreningens vedtægter, anvisninger fra foreningens bestyrelse, herunder investeringsrammer for de enkelte afdelinger og aftaler om porteføljerådgivning. I foreningens regnskab er udgifter til Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S opført som Fast administrationshonorar. Administrationssatsen udgør for nuværende 0,20% p.a. af formuen. Rådgivningsaftale Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S har på foreningens vegne indgået en rådgivningsaftale med Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (herefter rådgiver) om ydelser i forbindelse med placering af foreningens midler. Det grundlæggende i rådgivningsaftalen er, at rådgiver forsyner Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S med informationer, der er nødvendige for at opfylde foreningens formål. Rådgiver er gjort bekendt med bestyrelsens retningslinjer, som bestyrelsen har fastlagt i form af investeringsinstruks for de enkelte afdelinger. Rådgiver modtager honorar for arbejdet. Honoraret beregnes med udgangspunkt i formuens størrelse ultimo måneden. Foreningsformuen opgøres til markedsværdi, jf. foreningens vedtægter 10. Rådgivers honorar er en fast sats på 0,25 % pr. kvartal og et afkastafhængigt honorar. I foreningens regnskab er udgiften til rådgiver medtaget i posten Andre omkostninger i forbindelse med formuepleje. Depotselskabsaftale Foreningen har indgået depotselskabsaftale med J.P. Morgan Europe (UK), Copenhagen Branch, filial af J. P. Morgan Europe Limited, Storbritannien, Copenhagen (herefter Depotselskabet), som er godkendt af Finanstilsynet som depotselskab. Depotselskabet skal forvalte og opbevare værdipapirer og likvide midler særskilt for hver af foreningens afdelinger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning samt Finanstilsynets bestemmelser og påtager sig de heri fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser (lov om finansiel virksomhed ). Depotselskabet modtager honorar for sine kontrolopgaver og forpligtelser. Honoraret er landeafhængigt, beregnes med udgangspunkt i værdipapirernes kursværdi ultimo hver måned og kan svinge mellem 0,0010 0,3950 %. Herudover betales et transaktionsgebyr på max 260,50 kr. Gebyret afhænger af, hvilke børser der handles på. I foreningens regnskab er udgiften til depotselskabet medtaget som en del af posten Gebyr til depotselskab. Aftale om udstedelse af andele Foreningen har indgået udstederaftale med Handelsbanken. Udsteder forpligter sig til at give VP (Værdipapircentralen) de nødvendige oplysninger om vilkår/betingelser, der gælder for den pågældende fondskode. Derudover skal udsteder give meddelelse om udvidelse og nedskrivning af kapitalen, udbyttebetaling mv., pengekonti til betaling til og fra foreningen samt øvrige forhold beskrevet i VP s vejledninger og regler. Oplysningerne skal gives efter retningslinjerne i disse vejledninger og regler. StockRate Invest Halvårsrapport

16 Udsteder er forpligtet til at vedligeholde oplysninger vedrørende foreningens afdeling, der er registreret i VP. Aftale om vilkår for handel med værdipapirer Foreningen har indgået aftale med Handelsbanken om handel med værdipapirer. Handler sker til markedspriser med tillæg, respektive fradrag af udenlandske omkostninger, eventuel kurtage hos brokere og lignende. Der er aftalt følgende kurtagesatser: Aktier Kurtage Nordiske 0,150% af kursværdien Udviklede økonomier* 0,375% af kursværdien Emerging markets** 0,500% af kursværdien * Vesteuropa, Nordamerika, Hong Kong, Japan og lign. ** Latinamerika, Taiwan, Korea og lign. I forbindelse med rådgivningsaftalen er det aftalt, at når foreningen handler med værdipapirer, må der aldrig afregnes til nettopriser (kurser inkl. kurtage). Kurtage skal altid fremgå af afregningen. Regnskabsmæssigt indgår kurtage i forbindelse med handel med værdipapirer i posten Handelsomkostninger. Aftale om markedsføring Foreningen har indgået aftale med Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S om salg af og rådgivning om foreningens produktudbud. Honorar for tegningsprovision bortfaldt ved udgangen af Aftale om market making Foreningen har indgået aftale med Handelsbanken om, at denne stiller priser i foreningens produkter, herunder tosidede priser på de produkter, der er noteret på InvesteringsForeningensBørsen under NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Prisstillelsen skal skabe likviditet i foreningens produkter. Desuden sikrer aftalen, at medlemmerne kan handle til spreads (forskellen mellem købs- og salgskurser), der er bedre end de krav, der stilles i lov om investeringsforeninger m.v. Prisstillelsen sker med udgangspunkt i afdelingernes indre værdi og de dermed forbundne emissions- og indløsningskurser. De aftalte spreads er fastsat således: Maksimalt spread (i forhold til købspris) Globale aktier 0,75% Market maker modtager et fast honorar for denne ydelse på 18 tkr./år. Opsigelsesvarsler i indgåede aftaler StockRate Invest Modpart Administrationsaftale 6 mdr. 6 mdr. Rådgivningsaftale Straks, dog skal der erlægges honorar, der svarer til 6 mdr. rådgivning 3 mdr. Depotselskabsaftale 6 mdr. * 6 mdr. Aftale om udstedelse af andele 12 mdr. * 12 mdr. Aftale om vilkår for handel med værdipapirer * 6 mdr. Aftale om markedsføring * 6 mdr. Aftale om market making * 6 mdr. *: Aftalerne kan med hjemmel i 65, stk. 2, i lov om investeringsforeninger mv. opsiges af StockRate Invest med øjeblikkelig virkning, hvis det er i foreningens interesse. StockRate Invest Halvårsrapport

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Halvårsrapport 2014

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST Halvårsrapport 2014 INHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST side 3 PÅTEGNING Ledelsespåtegning side 4 LEDELSESBERETNING Regnskabsberetning side

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis DET BEDSTE FRA HELE VERDEN der blev etableret i september 2010, er en aktiv forvaltet investeringsforening,

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2014

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2014 Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST Årsrapport 2014 1 INHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST side 3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning side 4 Den uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Halvårsrapport 2011 for Investeringsforeningen StockRate Invest

Halvårsrapport 2011 for Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2011 for Investeringsforeningen StockRate Invest Medlemmernes egen forening StockRate Invest er medlemmernes egen investeringsforening, der ledes af en bestyrelse. Medlemmerne vælger bestyrelsen

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsrapport for 2010 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...8 Balance...8 Noter...9 Ledelsesberetning

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

StockRate Asset Management

StockRate Asset Management StockRate Asset Management DIN PROFESSIONELLE INVESTERINGSRÅDGIVER KVALITET OG SIKKERHED StockRate Asset Management yder rådgivning om langsigtet opsparing inden for områderne: Aktier Obligationer Investeringsbeviser

Læs mere

Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest

Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest 27. februar 2015 Indledning Bestyrelsen for Investeringsforeningen Sparinvest har valgt at følge InvesteringsForeningsRådets Fund Governance

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Generalforsamling og investorers forhold... 5 2. Bestyrelsen... 5 3. Udøvelse af stemmerettigheder/aktionærrettigheder...

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) 24. april 2012 Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Amaliegade 31 DK 1256 København k, Tlf. +45 3332 2981 Fax + 45 3393 9506 E-mail: info@ifr.dk www.ifr.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, 3. - 2000 Frederiksberg - Tlf. 38 14 66 00 - www.hentoninvest.dk - mail@hentoninvest.dk Rådgiver: Alm. Brand Henton - Papirfabrikken 34-8600 Silkeborg

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2010 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2013 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2013 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger Bioteknologi Danmark Danmark Fokus Europa Europa Fokus Europa Højt Udbytte Europa Small Cap Fjernøsten Global Plus Global

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5 Væsentlige... aftaler med samarbejdspartnere 11 Anvendt... regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning............................. 4

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Halvårs Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2017, kl. 16.00 i Øksnehallen, Halmtorvet

Læs mere

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 33 35 53 94 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen &

Læs mere

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Meddelelse nr. 42/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. oktober 2015 Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr. 34 92 70 14 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Ledelsespåtegning... 3 Hoved-

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

H A L V Årsrapport 2011

H A L V Årsrapport 2011 H A L V Årsrapport 20 H A L V Årsrapport 20 Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Årets udvikling 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Stonehenge, globale aktier

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2013

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2013 Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST Årsrapport 2013 INHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST side 3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning side 4 Den uafhængige revisorers erklæringer side

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...9 Amber Nordic Alpha...9 Amber Energy Alpha...12

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Halvårsrapport 2013

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST Halvårsrapport 2013 INHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST side 3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning side 4 LEDELSESBERETNING Halvårets resultat

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Fund governance politik

Fund governance politik Fund governance politik Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA Invest (i det følgende benævnt henholdsvis

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010

Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010 Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010 Ref. mma Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om aflæggelse af års- og halvårsrapport Finanstilsynet har i år valgt at udarbejde et orienteringsbrev, hvor

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Handelsinvest

Prospekt for Investeringsforeningen Handelsinvest Prospekt for Investeringsforeningen Handelsinvest Indholdsfortegnelse 1.1 Navn og adresse... 4 1.2 Stiftelse... 4 1.3 Registreringsnumre... 4 1.4 Tilsynsmyndighed... 4 2 Foreningens formål... 4 3 Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

BIG 5 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005

BIG 5 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 5 A/S Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 5 A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsens påtegning 2 Ledelsesberetning 3 Hovedtalsoversigt 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere