Topsil Semiconductor Materials A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Topsil Semiconductor Materials A/S"

Transkript

1 Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag 1), Selskabsloven (bilag 2), og Lov om Værdipapirhandel 28 (bilag 3). Begrænsning for handel med egne aktier Selskabets erhvervelse af egne aktier kan kun ske efter bemyndigelse fra generalforsamlingen til bestyrelsen og kan alene ske for selskabets frie reserver Bemyndigelsen kan kun gives for et bestemt tidsrum, der ikke må overstige 5 år Bemyndigelse I henhold til Topsils vedtægter 8 stk. 1 er anmodning om bemyndigelse til at erhverve egne aktier iht. selskabslovens 198 fast punkt på dagsordenen til selskabets ordinære generalforsamling, og bestyrelsen i Topsil har i øjeblikket en bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier op til 10% af selskabets til enhver tid værende aktiekapital mod et vederlag mellem 0 kr. og op til 10% over markedskursen. Denne bemyndigelse er tidsmæssigt begrænset til 18 måneder. Personkreds Såfremt Topsil ønsker at handle med egne aktier, eller dertil knyttede finansielle kontrakter, må dette kun ske efter beslutning af bestyrelsen i forening med den administrerende direktør. Handles der indenfor spærreperioden, skal direktionen begrunde, hvorfor det er tvingende nødvendigt at handle indenfor denne periode. Direktionen skal straks lade aktierne navnenotere i selskabets ejerbog. Handelsperioder I overensstemmelse med NASDAQ OMX Copenhagens anbefalinger kan handel med selskabets egne aktier ikke finde sted i en spærreperiode på 3 uger op til offentliggørelse af selskabets årsregnskabsmeddelelse og delårsrapporter. Ovennævnte er dog med det forbehold, at bestyrelsesformanden og den administrerende direktør er berettiget til at handle på vegne selskabet i de nævnte 3-ugers perioder, hvis det er tvingende nødvendigt for at opfylde generelle aktieoptionsprogrammer, opkøb i forbindelse med allerede offentliggjorte tilbagekøbsprogrammer eller lignende. Det understreges, at det generelle forbud mod at handle under besiddelse af intern viden også gælder for handel med egne aktier, således at køb og salg af aktier i Topsil ikke må foretages af de bemyndigede personer, såfremt de har kendskab til ikke-offentliggjorte specifikke oplysninger, der kan antages mærkbart at få betydning for kursdannelsen på selskabets aktier, jf. regelsæt for Behandling af intern viden. Indberetning I medfør af Værdipapirhandelsloven 28 skal Topsil hurtigst muligt indberette til NASDAQ OMX Copenhagen, hvis selskabets samlede besiddelse af aktier (stemmerettigheder) når, overstiger eller falder under 5% eller 10% af stemmerettighederne i selskabet. Antallet af Side 1 af 6

2 stemmerettigheder opgøres som andelen af det samlede antal aktier med tilknyttede stemmerettigheder. Hvis aktiebesiddelsen efterfølgende ændres, skal selskabet indberette dette, såfremt aktiebesiddelsen når, overstiger eller falder under grænserne 5, 10, 15, 20, 25, 50 eller 90 pct. og grænserne 1/3 eller 2/3 af stemmerettighederne. De nævnte indberetninger formuleres i overensstemmelse med bilag 4, medmindre særlige grunde kræver afvigelse derfra, eksempelvis ved en yderligere begrundelse/uddybning. Direktionen skal sikre, at selskabet ikke forøger sin besiddelse af egne aktier i selskabet udover de grænser, som sættes af selskabslovens regler eller af den af generalforsamlingen givne bemyndigelse, og at indberetningsforpligtelserne til enhver tid overholdes. Ikrafttræden Disse regler træder i kraft den 26. august 2013 og gælder, indtil de tilbagekaldes eller erstattes af andre regler. Indholdet i nærværende regelsæt vil mindst én gang årligt blive revurderet. Regelsættet vil på begæring blive udleveret til NASDAQ OMX Copenhagen og/eller Finanstilsynet. Godkendt af bestyrelsen for Topsil Semiconductor Materials A/S den 26. august Side 2 af 6

3 Bilag 1 NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 Interne regler for handel med selskabets egne aktier 4.1 Interne regler for handel med selskabets egne aktier Selskaberne skal udarbejde interne regler for handel med selskabets egne aktier og for de dertil knyttede finansielle kontrakter. De interne regler skal indeholde en periode, inden for hvilken selskabet ikke må handle med de af selskabet udstedte aktier. De interne regler kan indeholde mulighed for, at perioden i særlige tilfælde ikke skal gælde, og at den kan fraviges i konkrete tilfælde. Reglerne skal efter anmodning udleveres til børsen. Børsen anbefaler, at perioden, inden for hvilken selskabets aktier ikke må handles, fastsættes til tre uger før offentliggørelse af selskabets delårsrapport og årsregnskabsmeddelelse. Et selskab kan i henhold til pkt i dette regelsæt undlade at offentliggøre en årsregnskabsmeddelelse, såfremt selskabet offentliggør årsrapporten umiddelbart efter afholdelsen af det bestyrelsesmøde, hvor årsrapporten behandles. I givet fald skal perioden, inden for hvilken selskabets aktier ikke må handles, knyttes op på hver offentliggjort delårsrapport eller årsrapport. Det skal understreges, at det generelle forbud mod at handle med intern viden også gælder for selskabet i de perioder, hvor det i øvrigt er tilladt at handle. Tilfælde, hvor de interne regler kan give mulighed for, at perioden, inden for hvilken selskabets aktier ikke må handles, ikke skal gælde, kan eksempelvis være opkøb i forbindelse med aktietilbagekøbsprogrammer, honorering af optionsprogrammer og lignende. Handel med selskabets aktier bør dog aldrig ske umiddelbart op til offentliggørelsen af selskabets delårsrapporter eller årsregnskabsmeddelelse/årsrapport. De interne regler vil kunne udarbejdes således, at for eksempel pengeinstitutters effektuering af kundehandler altid vil kunne finde sted. Market making aftaler, hvorefter et selskab med et pengeinstitut aftaler, at denne stiller købs- og salgspriser i selskabets aktier for egen regning, betragtes som udgangspunkt ikke som handel med egne aktier. Selskabets ledelse bør med jævne mellemrum og mindst en gang årligt revurdere indholdet af de interne regler. 1 Det fremgår af pkt , at årsregnskabsmeddelelse skal offentliggøres senest hhv. tre eller to måneder efter udløbet af regnskabsperioden, afhængigt af om meddelelsen er baseret på et revideret regnskab eller et ikke revideret regnskab. Delårsrapport skal offentliggøres senest to måneder, efter udløbet af regnskabsperioden. Side 3 af 6

4 Bilag 2 Selskabslovens Hvis et kapitalselskab erhverver egne kapitalandele mod vederlag, kan dette kun ske med midler, der i henhold til 182, stk. 3 2, kan udbetales som ekstraordinært udbytte. Selskabets beholdning af egne kapitalandele skal fradrages ved vurderingen af, om kravene til selskabskapital, jf. 4, er overholdt. Stk. 2. I den tilladte beholdning af egne kapitalandele medregnes kapitalandele, der er erhvervet af tredjemand i eget navn, men for selskabets regning Erhvervelse af egne kapitalandele mod vederlag må kun ske efter bemyndigelse fra generalforsamlingen til kapitalselskabets centrale ledelsesorgan, jf. dog 199. Stk. 2. Bemyndigelsen kan kun gives for et bestemt tidsrum, der ikke må overstige 5 år. Stk. 3. Bemyndigelsen skal angive 1) den største værdi, som de egne kapitalandele må have, og 2) det mindste og højeste beløb, som selskabet må yde som vederlag for kapitalandelene Hvis det er nødvendigt for at undgå betydelig og truende skade for et kapitalselskab, kan det centrale ledelsesorgan på kapitalselskabets vegne erhverve selskabets egne kapitalandele mod vederlag efter uden generalforsamlingens bemyndigelse. Stk. 2. Det centrale ledelsesorgan skal, hvis kapitalselskabet i medfør af stk. 1 har erhvervet egne kapitalandele, underrette den førstkommende generalforsamling om 1) baggrunden for og formålet med de foretagne erhvervelser, 2) antallet og værdien af de erhvervede kapitalandele, 3) hvor stor en del af selskabskapitalen de erhvervede kapitalandele repræsenterer, og 4) vederlaget for de erhvervede kapitalandele Uanset kan et kapitalselskab direkte eller indirekte erhverve egne kapitalandele 1) som led i en nedsættelse af selskabskapitalen efter kapitel 11, 2) som led i overgang af formuegoder ved fusion, spaltning og anden universalsuccession, 3) til opfyldelse af en lovbestemt indløsningspligt, som påhviler selskabet, eller 4) ved køb af fuldt indbetalte kapitalandele på tvangsauktion til fyldestgørelse af en fordring, der tilkommer selskabet. 2 Af 182, stk. 3 fremgår, at de midler, som kan anvendes til at udbetale ekstraordinært udbytte, er frie reserver og overskud i det indeværende regnskabsår. 3 Af 196 fremgår, at et kapitalselskab kun kan erhverve egne kapitalandele, der er fuldt indbetalt, og at dette kan ske såvel til eje som til pant. Side 4 af 6

5 Bilag 3 Værdipapirhandelslovens Et selskab, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked her i landet, i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, som erhverver eller afhænder egne aktier, skal hurtigst muligt offentliggøre andelen af egne aktier, hvis andelen når, overstiger eller falder under 5 pct. eller 10 pct. af stemmerettighederne. Stk.2. Et selskab som nævnt i stk. 1, der har Danmark som hjemland, skal tillige hurtigst muligt offentliggøre andelen af egne aktier, hvis andelen når, overstiger eller falder under grænserne 15, 20, 25, 50 eller 90 pct. og grænserne 1/3 eller 2/3 af stemmerettighederne. Stk.3. Danmark anses som hjemland, når selskabet 1) har sit hjemsted i Danmark eller 2) er registreret i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område og Danmark er det sted, hvor selskabet a) udbød sine aktier til offentligheden for første gang efter 31. december 2003 eller b) indsendte den første ansøgning om optagelse til handel på et reguleret marked. Side 5 af 6

6 Bilag 4 Meddelelser til NASDAQ OMX Copenhagen om handel med selskabets egne aktier skal formuleres på følgende måde: Meddelelse fra Topsil Semiconductor Materials A/S i medfør af værdipapirhandelslovens 28. Det meddeles herved, at selskabet og dets datterselskabers samlede besiddelse af aktier i selskabet aktuelt udgør kr..., svarende til..% af aktiekapitalen i selskabet. Selskabet har senest foretaget indberetning til NASDAQ OMX Copenhagen om sin besiddelse af egne aktier den 20, idet selskabet dengang indberettede, at selskabet og dets datterselskabers samlede besiddelse af aktier i selskabet androg kr... svarende til..% af aktiekapitalen i selskabet. Direktionen for Topsil Semiconductor Materials A/S Side 6 af 6

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 24.2.2010 Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) (Sammenstilling af gældende regler i selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2000

Afgørelser og Udtalelser 2000 Afgørelser og Udtalelser 2000 C Afgørelser og Udtalelser 2000 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser 3 1.1. Overtrædelse af værdipapirhandelslovens 27, stk. 1 offentlig påtale fra Fondsbørsen selskabet

Læs mere

J.nr. 026626-0025 rma/lb. VEDTÆGTER Juni 2011. for. Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) Vedtægter CSG_ juni 2011.DOCX

J.nr. 026626-0025 rma/lb. VEDTÆGTER Juni 2011. for. Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) Vedtægter CSG_ juni 2011.DOCX J.nr. 026626-0025 rma/lb VEDTÆGTER Juni 2011 for Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Cimber Sterling Group A/S. 1.2 Selskabets binavne er Sønderjyllands Flyveselskab

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning DET OFFENTLIGE EJERREGISTER Vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Overblik over registrering af storaktionærer 3. FAQ 4. Vejledning til Virk.dk 5. Love og regler FORORD I forlængelse af selskabslovens

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

Regler for udstedere af obligationer NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-06-2013

Regler for udstedere af obligationer NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-06-2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-06-2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES GYLDIGHED... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE OG ÆNDRING AF REGLERNE... 5 2. BETINGELSER FOR

Læs mere

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014)

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) DEL I: ÅRSREGNSKABSLOVENS KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER A. Generelle bestemmelser 1. Ledelsens ansvar

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark A/S CVR. nr. 78040017

Vedtægter for Topdanmark A/S CVR. nr. 78040017 Vedtægter for Topdanmark A/S CVR. nr. 78040017 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Selskabets navn er Topdanmark A/S. Hjemsted Selskabets hjemsted er Ballerup Kommune. 2. Formål Selskabets formål er at være

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter.

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter. Standardvedtægter for investeringsforeninger og specialforeninger Det er ikke obligatorisk at anvende standardvedtægterne. Imidlertid forenkler det Finanstilsynets godkendelsesbehandling, når foreningerne

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere