Bestyrelsesformand Marc Jeilman ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesformand Marc Jeilman (+45 70 23 62 74)"

Transkript

1 Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W E T Postboks 1040 DK-1007 København K Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 13. marts 2009 KlimaInvest A/S Bestyrelsesformand Marc Jeilman ( ) 30 Fondsbørsmeddelse Årsrapport for 2008/2007 Resumé KlimaInvest A/S bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for perioden 01. august 2007 til til 31. december 2008, hvoraf følgende kan fremhæves. Regnskabsperiodens resultat per aktie (EPS) blev på -31 kr. resulterende i en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på -32 procent i perioden. Det negative afkast for regnskabsåret 2008/2007 er et resultat af en negativ korrektion på CO2 markedet oplevet i fjerde kvartal Egenkapitalen udgjorde den 31. decemeber 52,9 mio. kr. svarende til en indre værdi pr. aktie på 67,95 kr. Selskabets aktiekurs den 31. december 2008 udgjorde til sammenligning 64,50 kr. pr. aktie hvilket representerer en børskurs/indre værdi på 0,95. Det kommende COP15 klimatopmøde i København og beslutningerne herfra ventes at have en væsentlig indflydelse på den fremadrettede udvikling på CO2 markedet. Med venlig hilsen KlimaInvest A/S Marc Jeilman Bestyrelsesformand Vagn List Adm. direktør 1

2 ÅRSRAPPORT KLIMAINVEST A/S CVR PERIODEN 1. AUGUST DECEMBER

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Hoved- og nøgletal Ledelsens årsberetning Selskabets investeringer Risikofaktorer KlimaInvest aktien Finanskalender Investor relationer Corporate Governance Ledelsespåtegning Revisor påtegning Resultatopgørelse Balance Egenkapitalsopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Børsmeddelelser Selskabsoplysninger

4 HOVED- OG NØGLETAL 2008/ kvt kvt kvt kvt kvt til til til til til til t.kr RESULTATOPGØRELSE Resultat af CO2 kvote investeringer i perioden Øvrige finansielle netto-indtægter Personale- og andre eksterne omkostninger Periodens resultat EGENKAPITALSOPGØRELSE Egenkapital primo perioden Kapitaludvidelse Emissionsomkostninger Beholdning af egne aktier Periodens resultat Egenkapital ultimo perioden AKTIVER Likvider Tilgodehavender Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital Forpligtigelser i relation til CO2 kvoter Andre gældsposter Passiver i alt PENGESTRØMME Pengestrømme fra driftsaktiviteter i perioden Pengestrømme fra CO2 investeringsaktiviteter i perioden Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i perioden Periodens forskydning i likvide beholdninger NØGLETAL 2008/ kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal Egenkapital forrentning -32% -36% -21% 29% -2% -3% Resultat pr. aktie (EPS) - kr. pr. aktie Resultat pr. aktie, fuldt udvandet (EPS FD) Indre værdi pr. aktie (BVPS) - kr. pr. aktie 67,95 67,95 104,22 125,82 95,31 97,10 Indre værdi pr. aktie, fuldt udvandet (BVPS FD) 68,48 68,48 104,22 125,82 95,31 97,10 Børskurs ultimo perioden pr. aktie - kr. pr. aktie 64,50 64,50 100,00 125,00 95,00 97,00 Børskurs/ indre værdi 0,95 0,95 0,96 0,99 1,00 1,00 Note. Selskabets årsrapport er revideret. Selskabets delårsrapporter er ikke reviderede. 4

5 LEDELSENS ÅRSBERETNING Et politisk ønske om at begrænse CO2 udledning ventes at få en tiltagende realøkonomisk virkning fremadrettet. KlimaInvest A/S er fokuseret på klimaforandringer som langsigtet investeringstema. Selskabets formål er at investere Selskabets midler i CO2 kvoter med henblik på at opnå kapitaltilvækst. Selskabets investeringer baseres på et portefølje perspektiv og der investeres i miljørelaterede markedsinstrumenter. Porteføljen består af CO2 kvoter og af CO2 emissionsrettigheder afledt af klimaprojekter, der skaber emissionsreduktioner og gennemføres i henhold til Kyoto protokollens rammer og de rammer som udstikkes i kommende klimaaftaler. Investeringer i emissionsrettigheder afledt af klimaprojekter medvirker til en nedbringelse af CO2 udledning og er dermed medvirkende til at facilitere et bedre miljø og en bæredygtig udvikling. KlimaInvest versus aktieindekset i perioden Perioden 2007 og 2008 var præget af store udsving og en markant negativ udvikling mod årets slutning. Dette fremgår af figuren, hvor kursudviklingen i KlimaInvest aktien er sammenholdt med udviklingen i det danske OMX C2O indeks. Kvartalsvise afkast i perioden Procentvise ændringer, KlimaInvest aktien og OMX indekset 50% KlimaInvest 32% 30% OMX indekset 10% -2% -1% -10% -7% -7% -8% -17% -20% -30% -29% -36% -50% Q Q Q Q Q Indekseret, primo perioden = KlimaInvest OMX indekset Årets resultat er væsentligt forværret af udviklingen i fjerde kvartal af 2008, hvor markedet for CO2 kvoter oplevede et markant prisfald Periodens resultat har samlet set medført en negativ forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 32% hvilket kan sammenholdes med udviklingen i det danske aktieindeks (OMX C20 indekset), der faldt med 51% i samme periode. 80 Årets resultat for perioden er væsentligt lavere end de udmeldte forventninger ved årets start om et resultat, der ville leve op til selskabets langsigtede målsætning om en forrentning af egenkapitalen på mindst 10 procent p.a. efter skat

6 CO2 Kvotehandelssystemet CO2 kvoter er udstedt til en samlet Kyoto forpligtelsesperiode, indenfor hvilken de frit kan bruges mellem årene. Den nuværende periode løber fra 2008 til 2012 og er benævnt fase II. (Den første fase løb fra 2005 til 2007 og var principielt en prøveperiode). På trods af CO2 kvotesystemets reelle underskud af kvoter i Kyoto protokollens fase II oplevede markedet ved udgangen af 2008, at en række udledere valgte at sælge deres emissionsrettigheder. Især stål- og cementindustrien i europa er hårdt ramt af konjunkturerne og selskaber i denne kapitalintensive industri valgte at sælge CO2 kvoter med henblik på at rejse kortsigtet likviditet. At udledere har solgt CO2 kvoter som følge af en lavkonjunktur skyldes udsigten til lavere vækst men markedsreaktionen skal ligeledes ses i sammenhæng med kvotesystemets underliggende struktur. Kvotehandelssystemet indeholder en mulighed for at låne kvoter fra fremtidige leveringsår indenfor den enkelte forpligtigelsesperiode. Kvotehandelssystemet indeholder desuden muligheden for at overføre et eventuelt overskud af kvoter i fase II til den efterfølgende fase III der begynder i Denne mulighed for overførsel fandtes ikke i prøveperioden der udløb i Kredit- og finanskrisen vurderes at have påvirket enkelte markedsdeltagere med CO2 reduktionsforpligtigelser til at sælge kvoter og dermed benytte sig af regler om overførsel af kvoter mellem årene indenfor perioden. Når effekterne af denne overførsel skal vurderes er det imidlertid vigtigt at understrege, at kvoter ikke kan lånes fra den efterfølgende fase III. Markedsdeltagere med en udledning der overstiger kvotebeholdningen vil derfor være tvunget til at generhverve CO2 kvoter inden udløbet af forpligtigelsesperioden. Der er derfor udsigt til at CO2 kvoter skal nærme sig en ligevægtspris. Situationen der oplevedes i fjerde kvartal 2008, hvor europæiske industriselskaber har anvendt CO2 kvotesalg til finansiering har givet anledning til en række politiske spørgsmål til CO2 systemets funktion under den nuværende økonomiske krise. Kvotesalget bevirker, at EU's mest forurenende industrier har kunnet skaffe kortsigtet likviditet medens effekten af deres kvotesalg har medført en voldsomt lavere pris på CO2 udledning. Den lave pris vurderes at være midlertidig og medfører reelt at at der holdes en hånd under den europæiske sværindustri i en vanskelig periode, medens der på lang sigt fortsat antages at være en politisk vilje til at skabe en normaliseret ligevægtspris på CO2 udledning. Selskabet vurderer, at kvotesystemet har stået sin prøve under disse ekstreme markedsvilkår og det vurderer forstat, at kvotehandelssystemet er et optimalt middel til at opnå de politiske mål bag en global klimastrategi. Selskabet vurderer ligeledes, at der fortsat hersker en politisk vilje og ambition om at bekæmpe klimaforandring. Kvotesystemet skal i denne forbindelse medvirke til at tilskynde en overgang fra fossile brændsler hen i mod investeringer i alternative energikilder. Klimatopmødet COP15, der afholdes i København i december 2009 ventes at medføre væsentlige politiske fremskridt på klimaområdet. Indre værdi udvikling Selskabets egenkapital har i perioden udvist en indre værdi i et interval mellem 62,61 og 131,59 kr. pr. aktie. Selskabets aktiekurs har i perioden handlet i et interval mellem 57,50 og 130,00 kr. pr. aktie. 6

7 Differencen mellem indre værdi og børskursen ultimo året udgjorde 4 kr. pr. aktie. Dette skal ses som en likviditetsrabat i det meget volatile markedsmiljø, der kendetegnede overgangen til det nye år. Køb af egne aktier Selskabet har igennem årets sidste kvartal anvendt frie reserver fra første halvår og tredje kvartal til køb af egne aktier. Selskabet søger i perioder, hvor der kan erhverves aktier med rabat i forhold til indre værdi, at opkøbe aktier til gavn for de fortsættende aktionærer. Selskabets kapitalstruktur Selskabets kapitalstruktur har i perioden afspejlet en ren egenkapitalfinansieret virksomhed. Der er således ikke optaget lån i forbindelse med investeringsvirksomhed og selskabets balance ultimo året udviser en soliditet på 98,5 pct. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsperiodens udløb og indtil årsrapportens underskrivelse indtrådt forhold, som vil kunne ændre vurderingen af årsrapporten. Fremtidige udvikling kvartal 2008 ventes at bidrage positivt til Selskabets fremadrettede muligheder for at skabe en høj egenkapitalforrentning. Selskabets investeringsmandat er udvidet til at omfatte investeringer i klimaprojekter der genererer CO2 kvoter i tillæg til den hidtidige portefølje bestående af CO2 emissionsrettigheder. Selskabets investeringsstrategi er baseret på en forventet stigning i prisen tilknyttet CO2 udledning. Usikkerhed tilknyttet den globale recession og dennes indvirkning på CO2 udledningsprisen på kort sigt er imidlertid tiltaget. Udtalelser om fremtidige forhold Udsagn om fremtidige forhold, herunder især egenkapitalforrentning, er usikre og forbundet med risici. Mange faktorer vil være udenfor selskabets kontrol og kan medføre at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som omtales i beretningen på kort sigt. Sådanne faktorer omfatter blandt andet prisudviklingen på CO2 kvoter og øvrige markedsforhold på de finansielle markeder. På denne baggrund har ledelsen valgt ikke at gove et resultat estimat for Det er Selskabets målsætning over en investeringscyklus at skabe et attraktivt afkast. Selskabets forventninger til den fremtidige udvikling er baseret på forudsætninger for udviklingen på CO2 markedet, som Selskabet investeringsmæssigt bevæger sig inden for. Forventningerne er derfor behæftet med betydelig usikkerhed. Kortsigtede afkastforventninger er forbundet med meget stor usikkerhed, og der kan forventes væsentlige afkastudsving fra år til år. Det er ledelsens opfattelse, at Selskabet vil have gode muligheder for at levere et afkast der ligger over det gennemsnitlige afkast på aktiemarkedet. Udvidelsen af Selskabets investeringsmandat i fjerde 7

8 SELSKABETS INVESTERINGER KlimaInvest A/S er fokuseret på klimaforandringer som langsigtet investeringstema. FN har vurderet at jordens gennemsnitstemperatur vil stige 2-4 grader i dette århundrede, som en konsekvens af drivhuseffekten og den globale opvarmning. Temperaturstigningen antages at medføre en gradvis nedsmeltning af polarisen, hvilket alt andet lige vil betyde stigende vandstande på kloden. aftalen i 1997, der indebærer at de ratificerende lande forpligter sig at begrænse og senere reducere udledningen af drivhusgasser. Udviklingen siden Kyoto-protokollens viser, at der er brug for en ny aftale. Kina har afløst USA som den største udleder af drivhusgasser, og olieprisen har i perioder oplevet en himmelflugt som en påmindelse om, at fossile brændsler ikke bare er forurenende. Fossile brændsler er en knap ressource. Drivhuseffekten Målet med klimatopmødet COP15 er at sikre en efterfølger til Kyoto. En aftale der skal reducere den samlede menneskeskabte udledning yderligere, og som kan få opbakning fra så mange lande som muligt. Drivhuseffekt er en betegnelse for den proces, hvorved jorden indfanger og genbruger stråler fra solen. Det er drivhusgasser, der i atmosfæren opfanger energien, der ellers ville være kastet tilbage i rummet. Uden drivhuseffekten ville Jordens temperatur være væsentligt lavere, medens et forhøjet niveau af CO2 i atmosfæren vurderes at ville medføre et varmere klima. Den forøgede drivhuseffekt antages af forskere, at have skabt forandringer i Jordens natur og klima. Denne effekt kaldes global opvarmning. CO2 kvoter CO2 kvoter har til formål at skabe en markedsmekanisme, hvorved CO2 udledning kan prisfastsættes og nedbringes. Selskabet har i forbindelse med en vedtægtsændring i december 2008 fået udvidet sit investeringsmandat til også at omfatte CO2 kvoter afledt af klimaprojekter. FN's Klimakonvention og Kyoto aftalen I 1990 besluttede FN at starte udarbejdelsen af en klimakonvention, hvis mål det var at stabilisere atmosfærens indhold af drivhusgasser på et niveau, der forhindrer farlige menneskeskabte klimaændringer. Klimakonventionen førte til underskrivelsen af Kyoto Investering i kvoter afledt af klimaprojekter understøtter den værdikæde der er en forudsætning for at skabe klimaprojekter der mindsker udledningen af drivhusgasser. 8

9 Disse investeringer i emissionsreduktioner afledt af klimaprojekter er medvirkende til at facilitere et bedre miljø og en bæredygtig udvikling. Kyoto-protokollen indeholder tre såkaldte "fleksible mekanismer" der skal sikre opfyldelsen af protokollens CO2 reduktionsmål. Emissionsreduktioner, der stammer fra disse tre fleksible mekanismer har forskellige tekniske navne (afhængig af hvilken mekanisme de stammer fra) - men de kan kollektivt benævnes CO2 kvoter. Emissionshandelsdirektivet tillader international handel med CO2 emissionsrettigheder. Clean Development Mechanism (CDM) giver mulighed for at skabe CO2 kreditter gennem emissionsreduktionsprojekter i udviklingslande. Joint Implementation (JI) giver mulighed for at skabe CO2 reduktioner gennem tværnationale investeringer. Rationalet bag disse tre mekanismer er, at klimaændringer er et globalt problem, og at lokaliteten af emissionsreduktioner er irrelevant. Det europæiske kvotehandelsystem er baseret på disse tre fleksible mekanismer og tilsammen er der skabt verdens største marked for handel med miljømæssige instrumenter. Handlen med EU CO2-kvoter sker indenfor rammerne af det Europæiske system for handel med emissionsrettigheder. Systemet er benævnt The European Union Emissions Trading Scheme (ETS). Systemet er det første bindende internationale kvotehandelssystem i verden. Der kan investeres i uddelte emissionsrettigheder (EUA: European Emission Allowances) og emissionsrettigheder afledt af klimaprojekter (CER: Certified Emission Reductions og ERU: Emission Reduction Units). Sidstnævnte kvotetyper dannes på baggrund af FNgodkendte klimaprojekter i primært udviklingslande og Østeuropa. EUA kvoter stammer fra en politisk vedtagelse af en nedbringelse af EU's CO2 udledning, mens CER og ERU kvoter opstår som et resultat af CO2-reduktioner fra et konkret projekt under Kyoto-aftalens projektmekanismer Joint Implementation (JI) eller Clean Development Mechanism (CDM). JI-projekter gennemføres typisk i Østeuropa mens CDM-projekter gennemføres i udviklingslande. EU har en samlet reduktionsforpligtelse i forhold til Kyoto. EU's CO2 -kvoteordning er et af de redskaber, der er med til at opfylde EU's forpligtigelser. Hvert medlemsland vedtager en national plan for, hvor mange kvoter, de vil tildele til de mest CO2-udledende installationer. Kvoterne giver dermed et samlet loft for CO2 udledningen. Kvotebelagte installationer skal hvert år returnere kvoter, der svarer til deres CO2 udledning. Udleder en installation mere CO2 end de tildelte kvoter, skal der købes kvoter på markedet til at dække udledningen. Derved bliver CO2 udslippet mindsket et andet sted. Ved at spare på energi eller omlægge til vedvarende energi kan installationer udlede mindre CO2 end forventet og sælge overskydende kvoter. Dette giver et økonomisk incitament til energieffektivitet og grøn energi. Kvoter der stammer fra klimaprojekter CO2 porteføljen Selskabet har mandat til at investere egenkapital i en portefølje af CO2 kvoter. C02 kvoter er skabt for at facilitere og finansiere en reduktion i udledningen af drivhusgasser og prisen på CO2 kvoter medvirker til at skabe en langsigtet markedspris på udledningen af drivhusgasser. Kyoto-aftalen giver reduktionsforpligtede lande eller installationer mulighed for at købe CO2-kvoter fra klimaprojekter i andre lande. Disse kvoter afledt af klimaprojekter kaldes CO2-kreditter. Hensigten er, at reduktionerne kan ske, hvor det er mest omkostningseffektivt. Samtidigt skabes incitament til overførsel af teknologi og kapital til fremme af bæredygtig udvikling i udviklingslande og østeuropæsike lande. Det er et 9

10 krav, at det land, hvor projektet gennemføres, er et af de lande, der har underskrevet Kyoto-aftalen. Projekterne opdeles i hhv. JI- og CDM-projekter, efter om de laves i lande med eller uden reduktionsforpligtelser. JI- og CDM-systemet er koblet sammen med EU s kvotehandel, så installationer i stedet for at købe kvoter har mulighed for at købe JI- og CDM-kreditter op til en vis grænse et såkaldt kreditloft - og frit handle med disse på samme måde som kvoterne. kan i princippet laves i alle lande med reduktionsforpligtelser, men foregår i praksis primært i Østeuropa, hvor der på grund af forældet teknologi ofte er mulighed for store reduktioner. CDM-projekter CDM-projekter er klimaprojekter i lande, der ikke har en reduktionsforpligtigelse under Kyoto-protokollen. CDM-projekter gennemføres i udviklingslande, hvor der på grund af manglende eller forældet teknologi ofte er mulighed for betydelige reduktioner. Mange udviklingslande ser positivt på CDM-projekter, fordi de er en mulighed for at få moderne teknologi og kapital til landet. Et eksempel på et CDM-projekt kunne være opførelsen af et vind, sol-eller vand kraftværk i et udviklingsland (f.eks: Ægypten, Kina eller Indien) som en erstatning for et billigere kul-kraftværk. Et eksempel på et JI-projekt kunne være opførelse af et metangas anlæg på en losseplads i et østeuropæisk land (f.eks. Rusland eller Ukraine). En investering i dette klimaprojekt vil medføre at der genereres strøm af den gas som ellers ville være udsevet i atmosfæren. En sådan investering vil indebære at der indsamles metangas som derefter bruges til fremstilling af elektricitet. FN godkendelsesregler Ifølge FN-reglerne skal projekterne sikre CO2- reduktioner, der er: Reelle. Det vil sige, CO2-reduktionerne skal genereres fra konkrete projekter. Målbare. Reduktionerne skal kunne måles og dokumenteres. Additionelle. Det skal sandsynliggøres, at den planlagte reduktion ikke ville være fundet sted uden det ekstra incitament, som kreditterne giver. For CDM-projekternes vedkommende skal det særskilt dokumenteres, at projekterne leverer et varigt bidrag til værtslandets bæredygtige udvikling. JI-projekter JI-projekter er klimaprojekter i lande, der har en reduktionsforpligtigelse under Kyoto-aftalen. Projekterne Desuden har projekterne ofte en række andre positive sociale og miljømæssige effekter for eksempel ved at nedbringe anden luftforurening, at skabe øget beskæftigelse samt skabe en stabil el- og varmeforsyning. 10

11 FN godkender projekter og kreditter for CDM-projekter gennem CDM Executive Board. Da JI-projekterne foregår i lande, som selv har en reduktionsforpligtelse, typisk Rusland og Østeuropa, er det hensigten, at disse lande selv skal godkende projekter og kreditter, således at det kan foregå uden FN-systemets direkte involvering. I praksis er der dog kun få lande, som af FN er blevet blåstemplet til selv at godkende og udstede. Derfor findes der i øjeblikket to forskellige godkendelsesprocedurer; track 1 og 2. Track 1 anvendes, når værtslandet opfylder en række krav under Kyoto-aftalen, og derfor er accepteret til at godkende projekter og udstede kreditter. Track 2 anvendes, når værtslandet ikke opfylder alle track 1 kravene. I track 2 skal JISC under FNvurdere projektet og kreditterne. Track 1 kan derfor give en hurtigere godkendelsesprocedure, men risikoen øges også, idet man ikke nødvendigvis på forhånd kan være sikker på værtslandets procedurer, krav og organisering. 11

12 RISIKOFAKTORER Ethvert afkast er forbundet med en tilhørende risiko. Selskabet KlimaInvest har en høj risikoprofil og en investering i KlimaInvest aktien indebærer dermed risici. De risici, der knytter sig til en investering i Selskabet, består dels af risici, der knytter sig til de underliggende investeringsaktiver, der findes i Selskabets investeringsportefølje og dels af risici, der knytter sig specifikt til forvaltningen af porteføljen og administration af Selskabet. Disse faktorer vurderes alle at have væsentlig indflydelse på den finansielle udvikling i Selskabet samt afkastet på investeringerne. Ledelsen anser, at de nedennævnte risikofaktorer udgør de væsentligste risici, som bør indgå i en analyse af Selskabet. Andre risici, som KlimaInvest på nuværende tidspunkt ikke har kendskab til eller i øjeblikket anser som uvæsentlige, kan imidlertid også få negativ virkning på Selskabets drift og udvikling. Politiske Risici Internationale forskere og FN s klimapanel vurderer, at en væsentlig forklaring på konstaterede klimaændringer er menneskeskabte påvirkninger. EU har signaleret store ambitioner om at reducere CO2-udledning. Man har i Europa valgt at indføre et kvotesystem (frem for et system med afgifter), hvilket indebærer, at man i EU har opnået regulering af en fast mængde udledning. Et afgiftssystem (en skat tilknyttet udledning af CO2) ville til sammenligning ikke have medført et juridisk bindende loft på udledningen. Politiske risici Markedsrisici Selskabsrisici Handelsrisici Den politiske bevidsthed i relation til klimaforandringer, antages af Selskabet at være tiltagende. Selskabets eksponering er baseret på den grundtese, at prisen tilknyttet EU CO2-kvoter vil være påvirket af den fortsatte politiske vilje til at understøtte og iværksætte tiltag mod klimaforandring. De nævnte risici er ikke nødvendigvis udtømmende, ligesom de ikke står i prioriteret rækkefølge. Skulle en eller flere af de nævnte risikofaktorer blive en realitet, vil det kunne få en væsentlig negativ indflydelse på Selskabets virksomhed, forventninger, økonomiske situation og driftsresultater. I sådanne tilfælde kan markedskursen på aktierne falde, og investorerne kan tabe hele eller en del af det beløb, de har investeret ved at købe aktierne. Det er ikke muligt at foretage en analyse af, i hvor stort omfang hver enkelt risikofaktor kan påvirke KlimaInvest, idet hver risikofaktor kan materialisere sig i større eller mindre omfang og få uforudsete konsekvenser. Et mål for den Europæiske klimastrategi er at øge den relative anvendelse af alternativ og grøn energi. Dette er blandt andet opnået ved at tiltræde Kyoto protokollen der begrænser mængden af tilladt udledning. Al- 12

13 ternative og grønne energikilder vil typisk kræve politiske subsidier for at konkurrere med billigere og mere forurenende energikilder. En højere pris tilknyttet CO2 udledning vil fordyre forurenede energikilder og samtidigt økonomisk tilskynde en mindsket udledning. Prisen tilknyttet EU CO2 kvoter vil på kort sigt afhænge af efterspørgslen samt udbuddet af kvoter. Det langsigtede udbud af EU CO2-kvoter afgøres imidlertid politisk. Selskabets afkast vil dermed være eksponeret overfor den politiske vilje til at begrænse langsigtet CO2- udledning i Europa. Selskabets afkast vil dermed påvirkes negativt såfremt den politiske vilje i Europa til bekæmpelse af CO2 udledning aftager. der fastsættes en markedspris tilknyttet udledning af CO2 i EU. En udleder vil have et økonomisk incitament til at gennemføre CO2-reduktioner, der er billigere end prisen på en kvote. Desto højere prisen udvikler sig på CO2-kvoter, desto større økonomisk incitament vil der være for at virksomheder gennemfører forbedringer der mindsker udledningen. Udbuddet af EU CO2-kvoter er afledt af de politiske rammeaftaler indenfor de Europæiske medlemslande. De Europæiske medlemslande har forpligtet sig til at begrænse og senere reducere udledningen af drivhusgasser. Kyoto Protokollens reduktionsmål er internationalt juridisk bindende. Udledningsbehovet vil afhænge af den generelle økonomiske aktivitet samt europæiske virksomheders evne i Europa til at omstille deres produktion til at være mindre udledende. Markedsrisici Selskabets midler investeres på en sådan måde, at der er tale om investeringer med en høj risikoprofil, der kan resultere i store udsving i formuens markedsværdi. Selskabet har mandat til at investere egenkapital i CO2 kvoter. Der kan investeres i uddelte emissionsrettigheder (EUA: European Emission Allowances) og klimaprojekter der genererer emissionsrettigheder (CER: Certified Emission Reductions og ERU: Emission Reduction Units). Selskabets investeringsstrategi har til formål at sikre et afkast, der følger en forventet positiv prisudviklingen tilknyttet CO2-kvoter. Den kortsigtede pris på CO2-kvoter er bestemt af udbud og efterspørgsel og afspejler dermed markedets forventninger til prisen. Selskabets afkast vil løbende påvirkes af udbud og efterspørgsel efter CO2-kvoter. En faldende efterspørgsel vil påvirke prisen tilknyttet CO2-kvoter negativt og repræsenterer dermed en risiko for Selskabets afkast. Efterspørgslen efter CO2-kvoter vil afhænge af udledningsbehovet i de industrier og installationer der omfattes af kvotesystemet. En CO2-kvote indebærer, at Rammerne om kvotesystemet antager, at udledningen overstiger antallet af tildelte kvoter. Den største CO2 udledende sektor i EU er energisektoren. Denne industri kan opdeles i en CO2-neutral produktion (vind-, vand- og kernekraft), samt i en CO2 udledende produktion. Produktion af energi på basis af vind- og vand er afhængig af de kort- og langsigtede variationer i vindog nedbørsforhold. I perioder med højt nedbør og meget vind udbydes der en højere mængde CO2- neutral energi. Dette kan resultere i en faldende efterspørgsel efter CO2-kvoter og dermed påvirke Selskabets afkast negativt. 13

14 Vind- og vandenergi udgør fortsat en relativt lille andel af den europæiske energiproduktion. Vind- vand og kernekraftenergi kan på sigt udgøre en større andel af energiforsyningen. Traditionel CO2- udledende energiproduktion er baseret på fossile brændsler, herunder kul og naturgas. Overgangen til CO2-neutrale energikilder kan påvirkes af prisen tilknyttet fossile brændsler. Prisudviklingen tilknyttet fossile brændsler kan ligeledes variere mellem kul og naturgas. Stigende priser på fossile brændsler kan medføre en omlægning mellem fossile brændsler og desuden en øget overvægtning af CO2-neutral energiproduktion. Dette kan medføre faldende efterspørgsel efter EU CO2-kvoter. Tilsvarende kan en lavere pris på naturgas i forhold til kul føre til et skift til mindre CO2-holdig naturgas og dermed mindske efterspørgslen. Dette vil påvirke prisen tilknyttet kvoter og dermed kunne påvirke Selskabets afkast negativt. Efterspørgslen efter kvoter vil afhænge af det underliggende udledningsniveau. Udledning af CO2 vil til dels afhænge af den underliggende samfundsøkonomiske aktivitet målt ved bruttonationalproduktet BNP. I en situation hvor der opstår lavkonjunktur, må det antages at der vil være en aftagende produktionstilvækst og dermed en aftagende eller faldende CO2 udledning. En faldende udledning af CO2 afledt af en faldende økonomisk aktivitet kan medføre en faldende efterspørgsel efter CO2 kvoter. Selskabets afkast vil dermed kunne påvirkes negativt af konjunkturudviklingen. Særlige risici forbundet med klimaprojekter JI- og CDM-projekter finansieres ved at investorer investerer i klimaprojekter. Hvis projektet ikke skaber den forventede nedbringelse af CO2 udledning og tilhørende udstedelse af CO2 kreditter, er der typisk sikkerhed i den underliggende virksomhed eller de aktiver, projektet måtte have. Ved en vurdering af klimaprojekter sker der en omfattende vurdering af størrelsen på projektet, teknologien og projektlandet. JI/CDM-projekter laves ofte i lande, som bankerne finder risikable. Projekterne kan være relativt små i forhold til almindelige investeringsprojekter, og teknologierne kan være omkostningstunge og ikke altid gennemprøvede, hvilket øger risikoen for investor. Der findes ingen formelle krav til finansieringen af klimaprojekter, men der er en række vigtige forhold at overveje ved denne investeringsform. Risikoen er høj da projektet foregår i udlandet med et kompliceret FN godkendelsesforløb. Et grundprincip for JI- og CDM-projekter er, at de ikke må være finansielt levedygtige uden indtægten fra CO2-kreditterne. Endvidere er der risici knyttet til godkendelsen af projekterne. Man kan ikke på forhånd få garanti for, at projektet bliver godkendt, eller for at projektet vil levere det forventede antal kreditter. På investeringstidspunktet er der derfor ofte usikkerhed om projektets fremtidige indtjening. Valuta- og renterisici Selskabets investeringsstrategi medfører afledte risici relateret til valutamarkedet samt pengemarkedsrenten. Risikoen tilknyttet valuta skyldes, at CO2 markedet afregnes i Euro. Da Selskabet ikke kurssikrer positioner i udenlandsk valuta, vil Selskabet være eksponeret mod en valutakursrisiko. Ændringer i kursforholdet mellem Euro og Danske Kroner vil derfor påvirke Selskabets resultater. Styrkes Danske Kroner overfor Euro, vil det betyde en værdiforringelse af Selskabets aktiver. For eksempel vil et fald på 5 procent i EUR i forhold til DKK alt andet lige medføre en negativ resultatpåvirkning på DKKt målt i forhold til Selskabets balance ved udgangen af

15 Risikoen tilknyttet pengemarkedsrenteniveauet skyldes, at selskabets likvider forrentes til en pengemarkedsrente. Falder pengemarkedsrenten vil forrentning af Selskabets likvider mindskes og dette vil påvirke Selskabets løbende afkast negativt. For eksempel vil et fald på 1 procent point i renten alt andet lige medføre at selskabets egenkapitalforrentning sænkes med 1 procent. Forskningsresultater vedrørende klimaforandringer Selskabsrisici Selskabet benytter sig af outsourcing til leverandører af diverse serviceydelser (såsom CO2 handel, porteføljeadministration og market-maker aftale vedrørende kontinuerlig prisfastsættelse af aktien) i forbindelse med Selskabets daglige drift. Det er ikke sikkert, at KlimaInvest også fremover vil være i stand til at engagere sådanne leverandører, eller at disse fortsat vil yde et tilstrækkeligt serviceniveau. Dette kan påvirke KlimaInvest drift, finansielle stilling og resultat. Selskabets aftale om portefølje administration kan opsiges med 3 mdr. s varsel medens aftale om CO2 handel kan opsiges med 12 mdr. s varsel. Aftale om porteføljeadministration honoreres med kroner månedligt medens aftale om CO2 handel honoreres med 2 pct. p.a. i forhold til værdien af CO2 porteføljen. Oprettelse af et kvotesystem med tilhørende begrænsning af CO2 udledning i Europa er afledt af forskning der tilsiger, at der er en sammenhæng mellem klimaforandringer og udledning af drivhusgassen CO2. Begrænsning af CO2 udledning og bestræbelserne for oprettelse af et kvotesystem vil påvirkes såfremt der opstår ny viden, der sandsynliggør at CO2 udledning har en mindre indflydelse end hidtil antaget i forhold til klimaforandringer. Dette kan påvirke prisen tilknyttet EU CO2-kvoter. Forskning indenfor klimaforandring repræsenterer dermed en risikofaktor for Selskabets afkast. Selskabets porteføljeadministration varetages af Christensen & Kjærrulf A/S, der er statsautoriseret revisionsselskab. Skulle tilfældet opstå, hvor Selskabet måtte vælge at opsige porteføljeadministrationsaftalen med Christensen & Kjærrulf A/S efter det i kontrakten gældende opsigelsesvarsel, kan dette medføre en risiko for investor i en overgangsperiode. Dersom Christensen & Kjærrulf A/S ikke ser sig i stand til at levere de ydelser, der fremgår af aftalen om administration overfor Selskabet, finder dansk rets almindelige misligeholdelsesbeføjelser anvendelse Selskabets handel på CO2 markedet varetages af Precunia Capital Management A/S, der er under tilsyn af Finanstilsynet i Danmark. Skulle tilfældet opstå, hvor Selskabet måtte vælge at opsige CO2 handelsaftalen med Precunia Capital Management A/S efter det i kontrakten gældende opsigelsesvarsel, kan dette medføre en risiko for investor i en overgangsperiode. Dersom Precunia Capital Management A/S ikke ser sig i stand til at levere de ydelser, der fremgår af aftalen om CO2 handel overfor Selskabet, finder dansk rets almindelige misligeholdelsesbeføjelser anvendelse. 15

16 Handelsrisici Selskabets aktie er noteret på NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København og vil derfor være genstand for løbende handel og prisfastsættelse. Der opgøres dagligt indre værdi og denne værdi oplyses via fondsbørsens hjemmeside. Udover opgørelsen af indre værdi er likviditeten i Selskabets aktie betydende for prisfastsættelsen af Selskabet. Selskabets aktie kan i perioder med svag efterspørgsel handles under den indre værdi. Selskabets aktier kan ligeledes i perioder med høj efterspørgsel handles over den indre værdi. Selskabet vil i fondsbørsmæssig sammenhæng have en relativ lav markedsværdi, hvilket kan have negativ indflydelse på interessen og dermed likviditeten i aktien. Samtidig har Selskabet en relativ lang investeringshorisont, hvilket kan have negativ indflydelse på omsætteligheden i Selskabets aktier og dermed prisfastsættelsen. Der kan derfor ikke gives sikkerhed for, at investorer til enhver tid kan handle aktier i Selskabet til den pris, der er noteret på NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København eller at handler ikke påvirker kursen på Selskabets aktier. Ligeledes kan der ikke gives sikkerhed for, at markedskursen til enhver tid svarer til Selskabets indre værdi. Dette er søgt imødegået ved indgåelse af aftale om market making med Eik Bank Danmark A/S. 16

17 KLIMA INVEST AKTIEN FINANSKALENDER Aktieinformation Generalforsamling Fondsbørs Aktiekapital Nominel stykstørrelse Antal aktier Fondskode Nasdaq OMX kr. 100 kr stk. DK Delårsrapport Q Delårsrapport Q Delårsrapport Q KlimaInvest A/S' aktier er noteret på Nasdaq OMX Den Nordiske Børs København. Aktiekursen sluttede regnskabsperioden i kurs 64, Årsrapport Generalforsamling Markedsværdien af selskabets aktier udgjorde 50,2 mio. den 31. december Aktionærstruktur KlimaInvest A/S havde pr. 31. december 2008 i alt 395 navnenoterede aktionærer. De navnenoterede aktionærer udgør 47 % af aktiekapitalen. Ingen aktionærer har anmeldt en aktiebesiddelse der overstiger 5 procent. Likviditet Der er i regnskabsperioden omsat for nominelt 39,96 mio. kr. af KlimaInvest A/S' aktier på Københavns Fondsbørs, hvilket svarer til 51 % af selskabets nominelle aktiekapital ved regnskabsperiodens afslutning. Egne aktier Bestyrelsen i KlimaInvest A/S er i henhold til generalforsamlingsbeslutning bemyndiget til at erhverve erhverve egne aktier på indtil 10% af selskabets aktiekapital. 17

18 IR-POLITIK Formål med IR-politikken Nyhedsbreve KlimaInvest A/S tilstræber at have tilfredse og velinformerede investorer. Formålet med KlimaInvest A/S IR-tiltag er at sikre, at nuværende, potentielle investorer og øvrige relevante interessenter har lige adgang til fyldestgørende og pålidelig information om alle væsentlige og kurspåvirkende forhold samt at medvirke til, at prisen på selskabets aktier så vidt muligt afspejler værdien af selskabet. IR-tiltag KlimaInvest A/S ønsker åbenhed og vil derfor løbende arbejde for, at informationsniveauet og kommunikationen med investorerne udbygges. Alle væsentlige oplysninger om selskabet offentliggøres på en pålidelig og fyldestgørende måde. Alle væsentlige og kurspåvirkende forhold offentliggøres uden forsinkelse via NASDAQ OMX i København. Selskabet udsender månedligt et nyhedsbrev med en skildring af de aktuelle forhold som har indflydelse på prisdannelsen på CO2 markedet. Selskabets hjemmeside Selskabets hjemmeside er et vigtigt middel i selskabets kommunikation med investorerne. På hjemmesiden kan man blandt andet finde uddybende information om selskabets investeringer, årsrapporter og delårsrapporter, offentliggjorte børsmeddelelser, finanskalender, et link til den daglige indre værdi samt en oversigt over kursudviklingen på selskabets aktie samt oplysninger om selskabets bestyrelse og direktion. IR-kontakt Selskabet følger alle fondsbørsens anbefalinger, i det omfang det er relevant. Indre værdi Den indre værdi af selskabets aktier offentliggøres dagligt med henblik på at understøtte en effektiv prisdannelse på selskabets aktier. Forespørgsler vedrørende selskabets relationer til investorer og aktiemarkedet kan rettes til bestyrelsesformand Marc Jeilman. Tlf Market maker Selskabet har etableret en marketmakerordning. Selskabets marketmaker stiller løbende købs- og salgspriser og medvirker til, at det under normale forhold er muligt at handle selskabets aktier til priser tæt på selskabets indre værdi. 18

19 CORPORATE GOVERNANCE Risikostyring God selskabsledelse KlimaInvest fokuserer på, at dets forhold til aktionærer og andre interessenter overordnet er i overensstemmelse med god selskabsledelse som anbefalet af Komitéen for god Selskabsledelse. KlimaInvest støtter generelt anbefalingerne og vil tilstræbe at leve op til disse i det omfang, de er relevante og bidrager til Selskabet under hensyntagen til dets område og aktiviteter. Ledelsen ønsker og arbejder for at opretholde en god kommunikation og dialog med aktionærer og øvrige interessenter. KlimaInvest A/S tilstræber en høj grad af åbenhed i videregivelsen af information om Selskabets økonomiske udvikling og aktiviteter. Bestyrelsen evaluerer en gang årligt på et bestyrelsesmøde bestyrelsens indsats og sammensætning. Ved evaluering af bestyrelsens indsats drøftes blandt andet mødefrekvens og -effektivitet, om der er fokus på de relevante problemstillinger og om beslutningsoplæg og processer kan forbedres. Bestyrelsen evaluerer endvidere, om bestyrelsens sammensætning samlet set opfylder en række kompetencer, der vurderes særligt relevante i forhold til Selskabets strategi og struktur. Bestyrelsen tager løbende stilling til, at forretningsorden og retningslinjer er relevante og opdaterede. Der er blandt andet udfærdiget retningslinjer for: Handel med værdipapirer, inklusive ledelsens handel med selskabets aktier. Bestyrelsen vurderer løbende og mindst en gang årligt de samlede risikoforhold og de enkelte risikofaktorer, som er forbundet med Selskabets aktiviteter. Bestyrelsen vedtager retningslinier for de centrale risikoområder, følger udviklingen og sikrer tilstedeværelse af planer for styringen af de enkelte risikofaktorer, herunder forretningsmæssige og finansielle risici. Revisionskomité På grund af Selskabets relativt enkle struktur, og da antallet af medarbejdere er begrænset til den administrerende direktør, har bestyrelsen valgt at lade den samlede bestyrelse varetage de opgaver, som en revisionskomite skal varetage. Revisionskomiteen er nedsat af bestyrelsen med det hovedformål at: Overvåge regnskabsaflægningsprocessen. Overvåge om selskabets interne kontrolsystem, interne revision samt risikostyringssystemer fungerer effektivt. Overvåge den lovpligtige revision af årsrapporten og det konsoliderede regnskab. Kontrollere og overvåge revisors og/eller revisionsfirmaets uafhængighed, herunder særligt leverancen af ikke-revisionsmæssige ydelser. Overvåge den uafhængige revisors kvalifikationer og præstationer. Overvåge selskabets overholdelse af gældende lovmæssige krav, herunder håndtering af henvendelser fra offentlige myndigheder. Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse. Regler for handel med selskabets egne aktier. Regler til modvirkning af insiderhandel og sikring af, at interne oplysninger ikke videregives. I overensstemmelse hermed er det revisionskomiteens opgave at medvirke til fortsat overholdelse af selskabets regnskabsprincipper, procedurer og praksis på alle niveauer. Revisionskomiteen skal også tilsikre en åben kommunikation mellem den uafhængige revisor, administrator, ledelsen, de interne revisorer og bestyrelsen. 19

20 KlimaInvest A/S bestyrelse består af tre generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges/udpeges for et år af gangen og genvalg kan finde sted. Marc Jeilman, formand Marc Jeilman (f. 1971) er stifter af KlimaInvest A/S og har været bestyrelsesformand i KlimaInvest A/S siden august Marc Jeilman er direktør i Oresund Capital Group Holding ApS, Oresund Capital Partners A/S, Precunia Capital Management A/S, Oresund Capital Venture III ApS, Oresund Capital Venture IV ApS og endvidere bestyrelsesmedlem i Oresund Capital Partners A/S, Precunia Capital Management A/S, Seaside Capital ApS, Spread Group Aps og B.A. Jeilman Holding A/S. Desuden er han medlem af advisory board i en række venture projekter. Marc Jeilman har en fortid fra Danske Bank A/S, FLSmidth A/S og Change Capital Partners LLP. Peter Wendt, bestyrelsesmedlem Peter Wendt (f. 1938) har været medlem af bestyrelsen i KlimaInvest A/S siden august Peter Wendt er formand for bestyrelsen i Scandium Absolute Return Fund og envidere bestyrelsesmedlem Dansk Aktionærforening, Selskabet for Historie og Samfundsøkonomi, Ejerforeningen Enhjørningen og Investeringsforeningen Atrium Value Partner. Peter Wendt har en fortid fra Investeringsforeningsrådet, LR Realkredit, Danmarks Nationalbank, Realkreditrådet, Sparekassen SDS og Hafnia Bank. Peter Wendt ejer aktier i KlimaInvest A/S. Jakob Ravnsbo, bestyrelsesmedlem Jakob Ravnsbo (f. 1972) har været medlem af bestyrelsen i KlimaInvest A/S siden august Jakob Ravnsbo er advokat og partner i LETT Advokatfirma. Jakob Ravnsbo er bestyrelsesformand i International Technique Kolding A/S og er desuden bestyrelsesmedlem i DK Trends Invest A/S. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af selskabet og ansætter en direktion til at lede selskabets daglige drift. Vagn List, Direktør Vagn List (f. 1948) har en erhvervsmæssig baggrund fra den finansielle sektor, med mangeårig ledelseserfaring som direktør for en række investerings- og administrationsselskaber. Vagn List har tidligere været beskæftiget som direktør i Nykredit Portefølje Administration A/S, administrerende direktør i Schroder Administration A/S, afdelingsdirektør i UniBank A/S samt afdelingschef i Andelsbanken A/S. Vagn List er i dag direktør i DK Trends Invest A/S. Vagn List ejer 700 aktier i KlimaInvest A/S. Marc Jeilman ejer aktier i KlimaInvest A/S. Vederlag Generalforsamlingen godkender bestyrelsens vederlag, og bestyrelsen fastsætter direktionens vederlag. Det samlede årlige vederlag til KlimaInvest A/S bestyrelsen udgør p.t. DKK , hvoraf vederlaget til bestyrelsesformanden er fastsat til nul da han samtidigt er aktiv i selskabet hvormed der er indgået en CO2 handelsaftale. Vederlaget til hver af bestyrelsens øvrige to generalforsamlingsvalgte medlemmer udgør DKK Bestyrelsen er ikke omfattet af bonuseller optionsordninger. Det årlige vederlag til direktionen (1 person) fra KlimaInvest A/S udgør p.t. DKK Direktionen er ikke omfattet af bonus- eller optionsordninger. 20

KlimaInvest A/S bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. januar 2009 til

KlimaInvest A/S bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. januar 2009 til Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7 DK-1007 København

Læs mere

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. januar

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. januar Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7

Læs mere

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7

Læs mere

KlimaInvest A/S bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 1. juli 2008 til 30.

KlimaInvest A/S bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 1. juli 2008 til 30. Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7

Læs mere

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. august

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. august OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6, Postboks 100 DK-1007 København K KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk

Læs mere

NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider

NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 Postboks 100 1007 København K KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Amaliegade 2, 1 DK 1256 København W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7 Dato

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr.

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Storytel A/S CVR-nr. 35207600

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Årsrapport 2014

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr.

Læs mere

Nordic Theresa Partner ApS

Nordic Theresa Partner ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling (dirigent) CVR-nr. 35 03 84 26 rt Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport SD Karreen Holding ApS. Holmens Kanal København K CVR-nr Dirigent

Årsrapport SD Karreen Holding ApS. Holmens Kanal København K CVR-nr Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk SD Karreen Holding ApS Holmens

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr.

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro CVR nr. 30 36 39 65 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling den 20. maj 2016. Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

AKTIE & VALUTAINVEST ApS

AKTIE & VALUTAINVEST ApS AKTIE & VALUTAINVEST ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2014 Michael Greisholm Dirigent Side 2 af 14

Læs mere