Bestyrelsesformand Marc Jeilman ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesformand Marc Jeilman (+45 70 23 62 74)"

Transkript

1 Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W E T Postboks 1040 DK-1007 København K Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 13. marts 2009 KlimaInvest A/S Bestyrelsesformand Marc Jeilman ( ) 30 Fondsbørsmeddelse Årsrapport for 2008/2007 Resumé KlimaInvest A/S bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for perioden 01. august 2007 til til 31. december 2008, hvoraf følgende kan fremhæves. Regnskabsperiodens resultat per aktie (EPS) blev på -31 kr. resulterende i en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på -32 procent i perioden. Det negative afkast for regnskabsåret 2008/2007 er et resultat af en negativ korrektion på CO2 markedet oplevet i fjerde kvartal Egenkapitalen udgjorde den 31. decemeber 52,9 mio. kr. svarende til en indre værdi pr. aktie på 67,95 kr. Selskabets aktiekurs den 31. december 2008 udgjorde til sammenligning 64,50 kr. pr. aktie hvilket representerer en børskurs/indre værdi på 0,95. Det kommende COP15 klimatopmøde i København og beslutningerne herfra ventes at have en væsentlig indflydelse på den fremadrettede udvikling på CO2 markedet. Med venlig hilsen KlimaInvest A/S Marc Jeilman Bestyrelsesformand Vagn List Adm. direktør 1

2 ÅRSRAPPORT KLIMAINVEST A/S CVR PERIODEN 1. AUGUST DECEMBER

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Hoved- og nøgletal Ledelsens årsberetning Selskabets investeringer Risikofaktorer KlimaInvest aktien Finanskalender Investor relationer Corporate Governance Ledelsespåtegning Revisor påtegning Resultatopgørelse Balance Egenkapitalsopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Børsmeddelelser Selskabsoplysninger

4 HOVED- OG NØGLETAL 2008/ kvt kvt kvt kvt kvt til til til til til til t.kr RESULTATOPGØRELSE Resultat af CO2 kvote investeringer i perioden Øvrige finansielle netto-indtægter Personale- og andre eksterne omkostninger Periodens resultat EGENKAPITALSOPGØRELSE Egenkapital primo perioden Kapitaludvidelse Emissionsomkostninger Beholdning af egne aktier Periodens resultat Egenkapital ultimo perioden AKTIVER Likvider Tilgodehavender Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital Forpligtigelser i relation til CO2 kvoter Andre gældsposter Passiver i alt PENGESTRØMME Pengestrømme fra driftsaktiviteter i perioden Pengestrømme fra CO2 investeringsaktiviteter i perioden Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i perioden Periodens forskydning i likvide beholdninger NØGLETAL 2008/ kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal Egenkapital forrentning -32% -36% -21% 29% -2% -3% Resultat pr. aktie (EPS) - kr. pr. aktie Resultat pr. aktie, fuldt udvandet (EPS FD) Indre værdi pr. aktie (BVPS) - kr. pr. aktie 67,95 67,95 104,22 125,82 95,31 97,10 Indre værdi pr. aktie, fuldt udvandet (BVPS FD) 68,48 68,48 104,22 125,82 95,31 97,10 Børskurs ultimo perioden pr. aktie - kr. pr. aktie 64,50 64,50 100,00 125,00 95,00 97,00 Børskurs/ indre værdi 0,95 0,95 0,96 0,99 1,00 1,00 Note. Selskabets årsrapport er revideret. Selskabets delårsrapporter er ikke reviderede. 4

5 LEDELSENS ÅRSBERETNING Et politisk ønske om at begrænse CO2 udledning ventes at få en tiltagende realøkonomisk virkning fremadrettet. KlimaInvest A/S er fokuseret på klimaforandringer som langsigtet investeringstema. Selskabets formål er at investere Selskabets midler i CO2 kvoter med henblik på at opnå kapitaltilvækst. Selskabets investeringer baseres på et portefølje perspektiv og der investeres i miljørelaterede markedsinstrumenter. Porteføljen består af CO2 kvoter og af CO2 emissionsrettigheder afledt af klimaprojekter, der skaber emissionsreduktioner og gennemføres i henhold til Kyoto protokollens rammer og de rammer som udstikkes i kommende klimaaftaler. Investeringer i emissionsrettigheder afledt af klimaprojekter medvirker til en nedbringelse af CO2 udledning og er dermed medvirkende til at facilitere et bedre miljø og en bæredygtig udvikling. KlimaInvest versus aktieindekset i perioden Perioden 2007 og 2008 var præget af store udsving og en markant negativ udvikling mod årets slutning. Dette fremgår af figuren, hvor kursudviklingen i KlimaInvest aktien er sammenholdt med udviklingen i det danske OMX C2O indeks. Kvartalsvise afkast i perioden Procentvise ændringer, KlimaInvest aktien og OMX indekset 50% KlimaInvest 32% 30% OMX indekset 10% -2% -1% -10% -7% -7% -8% -17% -20% -30% -29% -36% -50% Q Q Q Q Q Indekseret, primo perioden = KlimaInvest OMX indekset Årets resultat er væsentligt forværret af udviklingen i fjerde kvartal af 2008, hvor markedet for CO2 kvoter oplevede et markant prisfald Periodens resultat har samlet set medført en negativ forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 32% hvilket kan sammenholdes med udviklingen i det danske aktieindeks (OMX C20 indekset), der faldt med 51% i samme periode. 80 Årets resultat for perioden er væsentligt lavere end de udmeldte forventninger ved årets start om et resultat, der ville leve op til selskabets langsigtede målsætning om en forrentning af egenkapitalen på mindst 10 procent p.a. efter skat

6 CO2 Kvotehandelssystemet CO2 kvoter er udstedt til en samlet Kyoto forpligtelsesperiode, indenfor hvilken de frit kan bruges mellem årene. Den nuværende periode løber fra 2008 til 2012 og er benævnt fase II. (Den første fase løb fra 2005 til 2007 og var principielt en prøveperiode). På trods af CO2 kvotesystemets reelle underskud af kvoter i Kyoto protokollens fase II oplevede markedet ved udgangen af 2008, at en række udledere valgte at sælge deres emissionsrettigheder. Især stål- og cementindustrien i europa er hårdt ramt af konjunkturerne og selskaber i denne kapitalintensive industri valgte at sælge CO2 kvoter med henblik på at rejse kortsigtet likviditet. At udledere har solgt CO2 kvoter som følge af en lavkonjunktur skyldes udsigten til lavere vækst men markedsreaktionen skal ligeledes ses i sammenhæng med kvotesystemets underliggende struktur. Kvotehandelssystemet indeholder en mulighed for at låne kvoter fra fremtidige leveringsår indenfor den enkelte forpligtigelsesperiode. Kvotehandelssystemet indeholder desuden muligheden for at overføre et eventuelt overskud af kvoter i fase II til den efterfølgende fase III der begynder i Denne mulighed for overførsel fandtes ikke i prøveperioden der udløb i Kredit- og finanskrisen vurderes at have påvirket enkelte markedsdeltagere med CO2 reduktionsforpligtigelser til at sælge kvoter og dermed benytte sig af regler om overførsel af kvoter mellem årene indenfor perioden. Når effekterne af denne overførsel skal vurderes er det imidlertid vigtigt at understrege, at kvoter ikke kan lånes fra den efterfølgende fase III. Markedsdeltagere med en udledning der overstiger kvotebeholdningen vil derfor være tvunget til at generhverve CO2 kvoter inden udløbet af forpligtigelsesperioden. Der er derfor udsigt til at CO2 kvoter skal nærme sig en ligevægtspris. Situationen der oplevedes i fjerde kvartal 2008, hvor europæiske industriselskaber har anvendt CO2 kvotesalg til finansiering har givet anledning til en række politiske spørgsmål til CO2 systemets funktion under den nuværende økonomiske krise. Kvotesalget bevirker, at EU's mest forurenende industrier har kunnet skaffe kortsigtet likviditet medens effekten af deres kvotesalg har medført en voldsomt lavere pris på CO2 udledning. Den lave pris vurderes at være midlertidig og medfører reelt at at der holdes en hånd under den europæiske sværindustri i en vanskelig periode, medens der på lang sigt fortsat antages at være en politisk vilje til at skabe en normaliseret ligevægtspris på CO2 udledning. Selskabet vurderer, at kvotesystemet har stået sin prøve under disse ekstreme markedsvilkår og det vurderer forstat, at kvotehandelssystemet er et optimalt middel til at opnå de politiske mål bag en global klimastrategi. Selskabet vurderer ligeledes, at der fortsat hersker en politisk vilje og ambition om at bekæmpe klimaforandring. Kvotesystemet skal i denne forbindelse medvirke til at tilskynde en overgang fra fossile brændsler hen i mod investeringer i alternative energikilder. Klimatopmødet COP15, der afholdes i København i december 2009 ventes at medføre væsentlige politiske fremskridt på klimaområdet. Indre værdi udvikling Selskabets egenkapital har i perioden udvist en indre værdi i et interval mellem 62,61 og 131,59 kr. pr. aktie. Selskabets aktiekurs har i perioden handlet i et interval mellem 57,50 og 130,00 kr. pr. aktie. 6

7 Differencen mellem indre værdi og børskursen ultimo året udgjorde 4 kr. pr. aktie. Dette skal ses som en likviditetsrabat i det meget volatile markedsmiljø, der kendetegnede overgangen til det nye år. Køb af egne aktier Selskabet har igennem årets sidste kvartal anvendt frie reserver fra første halvår og tredje kvartal til køb af egne aktier. Selskabet søger i perioder, hvor der kan erhverves aktier med rabat i forhold til indre værdi, at opkøbe aktier til gavn for de fortsættende aktionærer. Selskabets kapitalstruktur Selskabets kapitalstruktur har i perioden afspejlet en ren egenkapitalfinansieret virksomhed. Der er således ikke optaget lån i forbindelse med investeringsvirksomhed og selskabets balance ultimo året udviser en soliditet på 98,5 pct. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsperiodens udløb og indtil årsrapportens underskrivelse indtrådt forhold, som vil kunne ændre vurderingen af årsrapporten. Fremtidige udvikling kvartal 2008 ventes at bidrage positivt til Selskabets fremadrettede muligheder for at skabe en høj egenkapitalforrentning. Selskabets investeringsmandat er udvidet til at omfatte investeringer i klimaprojekter der genererer CO2 kvoter i tillæg til den hidtidige portefølje bestående af CO2 emissionsrettigheder. Selskabets investeringsstrategi er baseret på en forventet stigning i prisen tilknyttet CO2 udledning. Usikkerhed tilknyttet den globale recession og dennes indvirkning på CO2 udledningsprisen på kort sigt er imidlertid tiltaget. Udtalelser om fremtidige forhold Udsagn om fremtidige forhold, herunder især egenkapitalforrentning, er usikre og forbundet med risici. Mange faktorer vil være udenfor selskabets kontrol og kan medføre at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som omtales i beretningen på kort sigt. Sådanne faktorer omfatter blandt andet prisudviklingen på CO2 kvoter og øvrige markedsforhold på de finansielle markeder. På denne baggrund har ledelsen valgt ikke at gove et resultat estimat for Det er Selskabets målsætning over en investeringscyklus at skabe et attraktivt afkast. Selskabets forventninger til den fremtidige udvikling er baseret på forudsætninger for udviklingen på CO2 markedet, som Selskabet investeringsmæssigt bevæger sig inden for. Forventningerne er derfor behæftet med betydelig usikkerhed. Kortsigtede afkastforventninger er forbundet med meget stor usikkerhed, og der kan forventes væsentlige afkastudsving fra år til år. Det er ledelsens opfattelse, at Selskabet vil have gode muligheder for at levere et afkast der ligger over det gennemsnitlige afkast på aktiemarkedet. Udvidelsen af Selskabets investeringsmandat i fjerde 7

8 SELSKABETS INVESTERINGER KlimaInvest A/S er fokuseret på klimaforandringer som langsigtet investeringstema. FN har vurderet at jordens gennemsnitstemperatur vil stige 2-4 grader i dette århundrede, som en konsekvens af drivhuseffekten og den globale opvarmning. Temperaturstigningen antages at medføre en gradvis nedsmeltning af polarisen, hvilket alt andet lige vil betyde stigende vandstande på kloden. aftalen i 1997, der indebærer at de ratificerende lande forpligter sig at begrænse og senere reducere udledningen af drivhusgasser. Udviklingen siden Kyoto-protokollens viser, at der er brug for en ny aftale. Kina har afløst USA som den største udleder af drivhusgasser, og olieprisen har i perioder oplevet en himmelflugt som en påmindelse om, at fossile brændsler ikke bare er forurenende. Fossile brændsler er en knap ressource. Drivhuseffekten Målet med klimatopmødet COP15 er at sikre en efterfølger til Kyoto. En aftale der skal reducere den samlede menneskeskabte udledning yderligere, og som kan få opbakning fra så mange lande som muligt. Drivhuseffekt er en betegnelse for den proces, hvorved jorden indfanger og genbruger stråler fra solen. Det er drivhusgasser, der i atmosfæren opfanger energien, der ellers ville være kastet tilbage i rummet. Uden drivhuseffekten ville Jordens temperatur være væsentligt lavere, medens et forhøjet niveau af CO2 i atmosfæren vurderes at ville medføre et varmere klima. Den forøgede drivhuseffekt antages af forskere, at have skabt forandringer i Jordens natur og klima. Denne effekt kaldes global opvarmning. CO2 kvoter CO2 kvoter har til formål at skabe en markedsmekanisme, hvorved CO2 udledning kan prisfastsættes og nedbringes. Selskabet har i forbindelse med en vedtægtsændring i december 2008 fået udvidet sit investeringsmandat til også at omfatte CO2 kvoter afledt af klimaprojekter. FN's Klimakonvention og Kyoto aftalen I 1990 besluttede FN at starte udarbejdelsen af en klimakonvention, hvis mål det var at stabilisere atmosfærens indhold af drivhusgasser på et niveau, der forhindrer farlige menneskeskabte klimaændringer. Klimakonventionen førte til underskrivelsen af Kyoto Investering i kvoter afledt af klimaprojekter understøtter den værdikæde der er en forudsætning for at skabe klimaprojekter der mindsker udledningen af drivhusgasser. 8

9 Disse investeringer i emissionsreduktioner afledt af klimaprojekter er medvirkende til at facilitere et bedre miljø og en bæredygtig udvikling. Kyoto-protokollen indeholder tre såkaldte "fleksible mekanismer" der skal sikre opfyldelsen af protokollens CO2 reduktionsmål. Emissionsreduktioner, der stammer fra disse tre fleksible mekanismer har forskellige tekniske navne (afhængig af hvilken mekanisme de stammer fra) - men de kan kollektivt benævnes CO2 kvoter. Emissionshandelsdirektivet tillader international handel med CO2 emissionsrettigheder. Clean Development Mechanism (CDM) giver mulighed for at skabe CO2 kreditter gennem emissionsreduktionsprojekter i udviklingslande. Joint Implementation (JI) giver mulighed for at skabe CO2 reduktioner gennem tværnationale investeringer. Rationalet bag disse tre mekanismer er, at klimaændringer er et globalt problem, og at lokaliteten af emissionsreduktioner er irrelevant. Det europæiske kvotehandelsystem er baseret på disse tre fleksible mekanismer og tilsammen er der skabt verdens største marked for handel med miljømæssige instrumenter. Handlen med EU CO2-kvoter sker indenfor rammerne af det Europæiske system for handel med emissionsrettigheder. Systemet er benævnt The European Union Emissions Trading Scheme (ETS). Systemet er det første bindende internationale kvotehandelssystem i verden. Der kan investeres i uddelte emissionsrettigheder (EUA: European Emission Allowances) og emissionsrettigheder afledt af klimaprojekter (CER: Certified Emission Reductions og ERU: Emission Reduction Units). Sidstnævnte kvotetyper dannes på baggrund af FNgodkendte klimaprojekter i primært udviklingslande og Østeuropa. EUA kvoter stammer fra en politisk vedtagelse af en nedbringelse af EU's CO2 udledning, mens CER og ERU kvoter opstår som et resultat af CO2-reduktioner fra et konkret projekt under Kyoto-aftalens projektmekanismer Joint Implementation (JI) eller Clean Development Mechanism (CDM). JI-projekter gennemføres typisk i Østeuropa mens CDM-projekter gennemføres i udviklingslande. EU har en samlet reduktionsforpligtelse i forhold til Kyoto. EU's CO2 -kvoteordning er et af de redskaber, der er med til at opfylde EU's forpligtigelser. Hvert medlemsland vedtager en national plan for, hvor mange kvoter, de vil tildele til de mest CO2-udledende installationer. Kvoterne giver dermed et samlet loft for CO2 udledningen. Kvotebelagte installationer skal hvert år returnere kvoter, der svarer til deres CO2 udledning. Udleder en installation mere CO2 end de tildelte kvoter, skal der købes kvoter på markedet til at dække udledningen. Derved bliver CO2 udslippet mindsket et andet sted. Ved at spare på energi eller omlægge til vedvarende energi kan installationer udlede mindre CO2 end forventet og sælge overskydende kvoter. Dette giver et økonomisk incitament til energieffektivitet og grøn energi. Kvoter der stammer fra klimaprojekter CO2 porteføljen Selskabet har mandat til at investere egenkapital i en portefølje af CO2 kvoter. C02 kvoter er skabt for at facilitere og finansiere en reduktion i udledningen af drivhusgasser og prisen på CO2 kvoter medvirker til at skabe en langsigtet markedspris på udledningen af drivhusgasser. Kyoto-aftalen giver reduktionsforpligtede lande eller installationer mulighed for at købe CO2-kvoter fra klimaprojekter i andre lande. Disse kvoter afledt af klimaprojekter kaldes CO2-kreditter. Hensigten er, at reduktionerne kan ske, hvor det er mest omkostningseffektivt. Samtidigt skabes incitament til overførsel af teknologi og kapital til fremme af bæredygtig udvikling i udviklingslande og østeuropæsike lande. Det er et 9

10 krav, at det land, hvor projektet gennemføres, er et af de lande, der har underskrevet Kyoto-aftalen. Projekterne opdeles i hhv. JI- og CDM-projekter, efter om de laves i lande med eller uden reduktionsforpligtelser. JI- og CDM-systemet er koblet sammen med EU s kvotehandel, så installationer i stedet for at købe kvoter har mulighed for at købe JI- og CDM-kreditter op til en vis grænse et såkaldt kreditloft - og frit handle med disse på samme måde som kvoterne. kan i princippet laves i alle lande med reduktionsforpligtelser, men foregår i praksis primært i Østeuropa, hvor der på grund af forældet teknologi ofte er mulighed for store reduktioner. CDM-projekter CDM-projekter er klimaprojekter i lande, der ikke har en reduktionsforpligtigelse under Kyoto-protokollen. CDM-projekter gennemføres i udviklingslande, hvor der på grund af manglende eller forældet teknologi ofte er mulighed for betydelige reduktioner. Mange udviklingslande ser positivt på CDM-projekter, fordi de er en mulighed for at få moderne teknologi og kapital til landet. Et eksempel på et CDM-projekt kunne være opførelsen af et vind, sol-eller vand kraftværk i et udviklingsland (f.eks: Ægypten, Kina eller Indien) som en erstatning for et billigere kul-kraftværk. Et eksempel på et JI-projekt kunne være opførelse af et metangas anlæg på en losseplads i et østeuropæisk land (f.eks. Rusland eller Ukraine). En investering i dette klimaprojekt vil medføre at der genereres strøm af den gas som ellers ville være udsevet i atmosfæren. En sådan investering vil indebære at der indsamles metangas som derefter bruges til fremstilling af elektricitet. FN godkendelsesregler Ifølge FN-reglerne skal projekterne sikre CO2- reduktioner, der er: Reelle. Det vil sige, CO2-reduktionerne skal genereres fra konkrete projekter. Målbare. Reduktionerne skal kunne måles og dokumenteres. Additionelle. Det skal sandsynliggøres, at den planlagte reduktion ikke ville være fundet sted uden det ekstra incitament, som kreditterne giver. For CDM-projekternes vedkommende skal det særskilt dokumenteres, at projekterne leverer et varigt bidrag til værtslandets bæredygtige udvikling. JI-projekter JI-projekter er klimaprojekter i lande, der har en reduktionsforpligtigelse under Kyoto-aftalen. Projekterne Desuden har projekterne ofte en række andre positive sociale og miljømæssige effekter for eksempel ved at nedbringe anden luftforurening, at skabe øget beskæftigelse samt skabe en stabil el- og varmeforsyning. 10

11 FN godkender projekter og kreditter for CDM-projekter gennem CDM Executive Board. Da JI-projekterne foregår i lande, som selv har en reduktionsforpligtelse, typisk Rusland og Østeuropa, er det hensigten, at disse lande selv skal godkende projekter og kreditter, således at det kan foregå uden FN-systemets direkte involvering. I praksis er der dog kun få lande, som af FN er blevet blåstemplet til selv at godkende og udstede. Derfor findes der i øjeblikket to forskellige godkendelsesprocedurer; track 1 og 2. Track 1 anvendes, når værtslandet opfylder en række krav under Kyoto-aftalen, og derfor er accepteret til at godkende projekter og udstede kreditter. Track 2 anvendes, når værtslandet ikke opfylder alle track 1 kravene. I track 2 skal JISC under FNvurdere projektet og kreditterne. Track 1 kan derfor give en hurtigere godkendelsesprocedure, men risikoen øges også, idet man ikke nødvendigvis på forhånd kan være sikker på værtslandets procedurer, krav og organisering. 11

12 RISIKOFAKTORER Ethvert afkast er forbundet med en tilhørende risiko. Selskabet KlimaInvest har en høj risikoprofil og en investering i KlimaInvest aktien indebærer dermed risici. De risici, der knytter sig til en investering i Selskabet, består dels af risici, der knytter sig til de underliggende investeringsaktiver, der findes i Selskabets investeringsportefølje og dels af risici, der knytter sig specifikt til forvaltningen af porteføljen og administration af Selskabet. Disse faktorer vurderes alle at have væsentlig indflydelse på den finansielle udvikling i Selskabet samt afkastet på investeringerne. Ledelsen anser, at de nedennævnte risikofaktorer udgør de væsentligste risici, som bør indgå i en analyse af Selskabet. Andre risici, som KlimaInvest på nuværende tidspunkt ikke har kendskab til eller i øjeblikket anser som uvæsentlige, kan imidlertid også få negativ virkning på Selskabets drift og udvikling. Politiske Risici Internationale forskere og FN s klimapanel vurderer, at en væsentlig forklaring på konstaterede klimaændringer er menneskeskabte påvirkninger. EU har signaleret store ambitioner om at reducere CO2-udledning. Man har i Europa valgt at indføre et kvotesystem (frem for et system med afgifter), hvilket indebærer, at man i EU har opnået regulering af en fast mængde udledning. Et afgiftssystem (en skat tilknyttet udledning af CO2) ville til sammenligning ikke have medført et juridisk bindende loft på udledningen. Politiske risici Markedsrisici Selskabsrisici Handelsrisici Den politiske bevidsthed i relation til klimaforandringer, antages af Selskabet at være tiltagende. Selskabets eksponering er baseret på den grundtese, at prisen tilknyttet EU CO2-kvoter vil være påvirket af den fortsatte politiske vilje til at understøtte og iværksætte tiltag mod klimaforandring. De nævnte risici er ikke nødvendigvis udtømmende, ligesom de ikke står i prioriteret rækkefølge. Skulle en eller flere af de nævnte risikofaktorer blive en realitet, vil det kunne få en væsentlig negativ indflydelse på Selskabets virksomhed, forventninger, økonomiske situation og driftsresultater. I sådanne tilfælde kan markedskursen på aktierne falde, og investorerne kan tabe hele eller en del af det beløb, de har investeret ved at købe aktierne. Det er ikke muligt at foretage en analyse af, i hvor stort omfang hver enkelt risikofaktor kan påvirke KlimaInvest, idet hver risikofaktor kan materialisere sig i større eller mindre omfang og få uforudsete konsekvenser. Et mål for den Europæiske klimastrategi er at øge den relative anvendelse af alternativ og grøn energi. Dette er blandt andet opnået ved at tiltræde Kyoto protokollen der begrænser mængden af tilladt udledning. Al- 12

13 ternative og grønne energikilder vil typisk kræve politiske subsidier for at konkurrere med billigere og mere forurenende energikilder. En højere pris tilknyttet CO2 udledning vil fordyre forurenede energikilder og samtidigt økonomisk tilskynde en mindsket udledning. Prisen tilknyttet EU CO2 kvoter vil på kort sigt afhænge af efterspørgslen samt udbuddet af kvoter. Det langsigtede udbud af EU CO2-kvoter afgøres imidlertid politisk. Selskabets afkast vil dermed være eksponeret overfor den politiske vilje til at begrænse langsigtet CO2- udledning i Europa. Selskabets afkast vil dermed påvirkes negativt såfremt den politiske vilje i Europa til bekæmpelse af CO2 udledning aftager. der fastsættes en markedspris tilknyttet udledning af CO2 i EU. En udleder vil have et økonomisk incitament til at gennemføre CO2-reduktioner, der er billigere end prisen på en kvote. Desto højere prisen udvikler sig på CO2-kvoter, desto større økonomisk incitament vil der være for at virksomheder gennemfører forbedringer der mindsker udledningen. Udbuddet af EU CO2-kvoter er afledt af de politiske rammeaftaler indenfor de Europæiske medlemslande. De Europæiske medlemslande har forpligtet sig til at begrænse og senere reducere udledningen af drivhusgasser. Kyoto Protokollens reduktionsmål er internationalt juridisk bindende. Udledningsbehovet vil afhænge af den generelle økonomiske aktivitet samt europæiske virksomheders evne i Europa til at omstille deres produktion til at være mindre udledende. Markedsrisici Selskabets midler investeres på en sådan måde, at der er tale om investeringer med en høj risikoprofil, der kan resultere i store udsving i formuens markedsværdi. Selskabet har mandat til at investere egenkapital i CO2 kvoter. Der kan investeres i uddelte emissionsrettigheder (EUA: European Emission Allowances) og klimaprojekter der genererer emissionsrettigheder (CER: Certified Emission Reductions og ERU: Emission Reduction Units). Selskabets investeringsstrategi har til formål at sikre et afkast, der følger en forventet positiv prisudviklingen tilknyttet CO2-kvoter. Den kortsigtede pris på CO2-kvoter er bestemt af udbud og efterspørgsel og afspejler dermed markedets forventninger til prisen. Selskabets afkast vil løbende påvirkes af udbud og efterspørgsel efter CO2-kvoter. En faldende efterspørgsel vil påvirke prisen tilknyttet CO2-kvoter negativt og repræsenterer dermed en risiko for Selskabets afkast. Efterspørgslen efter CO2-kvoter vil afhænge af udledningsbehovet i de industrier og installationer der omfattes af kvotesystemet. En CO2-kvote indebærer, at Rammerne om kvotesystemet antager, at udledningen overstiger antallet af tildelte kvoter. Den største CO2 udledende sektor i EU er energisektoren. Denne industri kan opdeles i en CO2-neutral produktion (vind-, vand- og kernekraft), samt i en CO2 udledende produktion. Produktion af energi på basis af vind- og vand er afhængig af de kort- og langsigtede variationer i vindog nedbørsforhold. I perioder med højt nedbør og meget vind udbydes der en højere mængde CO2- neutral energi. Dette kan resultere i en faldende efterspørgsel efter CO2-kvoter og dermed påvirke Selskabets afkast negativt. 13

14 Vind- og vandenergi udgør fortsat en relativt lille andel af den europæiske energiproduktion. Vind- vand og kernekraftenergi kan på sigt udgøre en større andel af energiforsyningen. Traditionel CO2- udledende energiproduktion er baseret på fossile brændsler, herunder kul og naturgas. Overgangen til CO2-neutrale energikilder kan påvirkes af prisen tilknyttet fossile brændsler. Prisudviklingen tilknyttet fossile brændsler kan ligeledes variere mellem kul og naturgas. Stigende priser på fossile brændsler kan medføre en omlægning mellem fossile brændsler og desuden en øget overvægtning af CO2-neutral energiproduktion. Dette kan medføre faldende efterspørgsel efter EU CO2-kvoter. Tilsvarende kan en lavere pris på naturgas i forhold til kul føre til et skift til mindre CO2-holdig naturgas og dermed mindske efterspørgslen. Dette vil påvirke prisen tilknyttet kvoter og dermed kunne påvirke Selskabets afkast negativt. Efterspørgslen efter kvoter vil afhænge af det underliggende udledningsniveau. Udledning af CO2 vil til dels afhænge af den underliggende samfundsøkonomiske aktivitet målt ved bruttonationalproduktet BNP. I en situation hvor der opstår lavkonjunktur, må det antages at der vil være en aftagende produktionstilvækst og dermed en aftagende eller faldende CO2 udledning. En faldende udledning af CO2 afledt af en faldende økonomisk aktivitet kan medføre en faldende efterspørgsel efter CO2 kvoter. Selskabets afkast vil dermed kunne påvirkes negativt af konjunkturudviklingen. Særlige risici forbundet med klimaprojekter JI- og CDM-projekter finansieres ved at investorer investerer i klimaprojekter. Hvis projektet ikke skaber den forventede nedbringelse af CO2 udledning og tilhørende udstedelse af CO2 kreditter, er der typisk sikkerhed i den underliggende virksomhed eller de aktiver, projektet måtte have. Ved en vurdering af klimaprojekter sker der en omfattende vurdering af størrelsen på projektet, teknologien og projektlandet. JI/CDM-projekter laves ofte i lande, som bankerne finder risikable. Projekterne kan være relativt små i forhold til almindelige investeringsprojekter, og teknologierne kan være omkostningstunge og ikke altid gennemprøvede, hvilket øger risikoen for investor. Der findes ingen formelle krav til finansieringen af klimaprojekter, men der er en række vigtige forhold at overveje ved denne investeringsform. Risikoen er høj da projektet foregår i udlandet med et kompliceret FN godkendelsesforløb. Et grundprincip for JI- og CDM-projekter er, at de ikke må være finansielt levedygtige uden indtægten fra CO2-kreditterne. Endvidere er der risici knyttet til godkendelsen af projekterne. Man kan ikke på forhånd få garanti for, at projektet bliver godkendt, eller for at projektet vil levere det forventede antal kreditter. På investeringstidspunktet er der derfor ofte usikkerhed om projektets fremtidige indtjening. Valuta- og renterisici Selskabets investeringsstrategi medfører afledte risici relateret til valutamarkedet samt pengemarkedsrenten. Risikoen tilknyttet valuta skyldes, at CO2 markedet afregnes i Euro. Da Selskabet ikke kurssikrer positioner i udenlandsk valuta, vil Selskabet være eksponeret mod en valutakursrisiko. Ændringer i kursforholdet mellem Euro og Danske Kroner vil derfor påvirke Selskabets resultater. Styrkes Danske Kroner overfor Euro, vil det betyde en værdiforringelse af Selskabets aktiver. For eksempel vil et fald på 5 procent i EUR i forhold til DKK alt andet lige medføre en negativ resultatpåvirkning på DKKt målt i forhold til Selskabets balance ved udgangen af

15 Risikoen tilknyttet pengemarkedsrenteniveauet skyldes, at selskabets likvider forrentes til en pengemarkedsrente. Falder pengemarkedsrenten vil forrentning af Selskabets likvider mindskes og dette vil påvirke Selskabets løbende afkast negativt. For eksempel vil et fald på 1 procent point i renten alt andet lige medføre at selskabets egenkapitalforrentning sænkes med 1 procent. Forskningsresultater vedrørende klimaforandringer Selskabsrisici Selskabet benytter sig af outsourcing til leverandører af diverse serviceydelser (såsom CO2 handel, porteføljeadministration og market-maker aftale vedrørende kontinuerlig prisfastsættelse af aktien) i forbindelse med Selskabets daglige drift. Det er ikke sikkert, at KlimaInvest også fremover vil være i stand til at engagere sådanne leverandører, eller at disse fortsat vil yde et tilstrækkeligt serviceniveau. Dette kan påvirke KlimaInvest drift, finansielle stilling og resultat. Selskabets aftale om portefølje administration kan opsiges med 3 mdr. s varsel medens aftale om CO2 handel kan opsiges med 12 mdr. s varsel. Aftale om porteføljeadministration honoreres med kroner månedligt medens aftale om CO2 handel honoreres med 2 pct. p.a. i forhold til værdien af CO2 porteføljen. Oprettelse af et kvotesystem med tilhørende begrænsning af CO2 udledning i Europa er afledt af forskning der tilsiger, at der er en sammenhæng mellem klimaforandringer og udledning af drivhusgassen CO2. Begrænsning af CO2 udledning og bestræbelserne for oprettelse af et kvotesystem vil påvirkes såfremt der opstår ny viden, der sandsynliggør at CO2 udledning har en mindre indflydelse end hidtil antaget i forhold til klimaforandringer. Dette kan påvirke prisen tilknyttet EU CO2-kvoter. Forskning indenfor klimaforandring repræsenterer dermed en risikofaktor for Selskabets afkast. Selskabets porteføljeadministration varetages af Christensen & Kjærrulf A/S, der er statsautoriseret revisionsselskab. Skulle tilfældet opstå, hvor Selskabet måtte vælge at opsige porteføljeadministrationsaftalen med Christensen & Kjærrulf A/S efter det i kontrakten gældende opsigelsesvarsel, kan dette medføre en risiko for investor i en overgangsperiode. Dersom Christensen & Kjærrulf A/S ikke ser sig i stand til at levere de ydelser, der fremgår af aftalen om administration overfor Selskabet, finder dansk rets almindelige misligeholdelsesbeføjelser anvendelse Selskabets handel på CO2 markedet varetages af Precunia Capital Management A/S, der er under tilsyn af Finanstilsynet i Danmark. Skulle tilfældet opstå, hvor Selskabet måtte vælge at opsige CO2 handelsaftalen med Precunia Capital Management A/S efter det i kontrakten gældende opsigelsesvarsel, kan dette medføre en risiko for investor i en overgangsperiode. Dersom Precunia Capital Management A/S ikke ser sig i stand til at levere de ydelser, der fremgår af aftalen om CO2 handel overfor Selskabet, finder dansk rets almindelige misligeholdelsesbeføjelser anvendelse. 15

16 Handelsrisici Selskabets aktie er noteret på NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København og vil derfor være genstand for løbende handel og prisfastsættelse. Der opgøres dagligt indre værdi og denne værdi oplyses via fondsbørsens hjemmeside. Udover opgørelsen af indre værdi er likviditeten i Selskabets aktie betydende for prisfastsættelsen af Selskabet. Selskabets aktie kan i perioder med svag efterspørgsel handles under den indre værdi. Selskabets aktier kan ligeledes i perioder med høj efterspørgsel handles over den indre værdi. Selskabet vil i fondsbørsmæssig sammenhæng have en relativ lav markedsværdi, hvilket kan have negativ indflydelse på interessen og dermed likviditeten i aktien. Samtidig har Selskabet en relativ lang investeringshorisont, hvilket kan have negativ indflydelse på omsætteligheden i Selskabets aktier og dermed prisfastsættelsen. Der kan derfor ikke gives sikkerhed for, at investorer til enhver tid kan handle aktier i Selskabet til den pris, der er noteret på NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København eller at handler ikke påvirker kursen på Selskabets aktier. Ligeledes kan der ikke gives sikkerhed for, at markedskursen til enhver tid svarer til Selskabets indre værdi. Dette er søgt imødegået ved indgåelse af aftale om market making med Eik Bank Danmark A/S. 16

17 KLIMA INVEST AKTIEN FINANSKALENDER Aktieinformation Generalforsamling Fondsbørs Aktiekapital Nominel stykstørrelse Antal aktier Fondskode Nasdaq OMX kr. 100 kr stk. DK Delårsrapport Q Delårsrapport Q Delårsrapport Q KlimaInvest A/S' aktier er noteret på Nasdaq OMX Den Nordiske Børs København. Aktiekursen sluttede regnskabsperioden i kurs 64, Årsrapport Generalforsamling Markedsværdien af selskabets aktier udgjorde 50,2 mio. den 31. december Aktionærstruktur KlimaInvest A/S havde pr. 31. december 2008 i alt 395 navnenoterede aktionærer. De navnenoterede aktionærer udgør 47 % af aktiekapitalen. Ingen aktionærer har anmeldt en aktiebesiddelse der overstiger 5 procent. Likviditet Der er i regnskabsperioden omsat for nominelt 39,96 mio. kr. af KlimaInvest A/S' aktier på Københavns Fondsbørs, hvilket svarer til 51 % af selskabets nominelle aktiekapital ved regnskabsperiodens afslutning. Egne aktier Bestyrelsen i KlimaInvest A/S er i henhold til generalforsamlingsbeslutning bemyndiget til at erhverve erhverve egne aktier på indtil 10% af selskabets aktiekapital. 17

18 IR-POLITIK Formål med IR-politikken Nyhedsbreve KlimaInvest A/S tilstræber at have tilfredse og velinformerede investorer. Formålet med KlimaInvest A/S IR-tiltag er at sikre, at nuværende, potentielle investorer og øvrige relevante interessenter har lige adgang til fyldestgørende og pålidelig information om alle væsentlige og kurspåvirkende forhold samt at medvirke til, at prisen på selskabets aktier så vidt muligt afspejler værdien af selskabet. IR-tiltag KlimaInvest A/S ønsker åbenhed og vil derfor løbende arbejde for, at informationsniveauet og kommunikationen med investorerne udbygges. Alle væsentlige oplysninger om selskabet offentliggøres på en pålidelig og fyldestgørende måde. Alle væsentlige og kurspåvirkende forhold offentliggøres uden forsinkelse via NASDAQ OMX i København. Selskabet udsender månedligt et nyhedsbrev med en skildring af de aktuelle forhold som har indflydelse på prisdannelsen på CO2 markedet. Selskabets hjemmeside Selskabets hjemmeside er et vigtigt middel i selskabets kommunikation med investorerne. På hjemmesiden kan man blandt andet finde uddybende information om selskabets investeringer, årsrapporter og delårsrapporter, offentliggjorte børsmeddelelser, finanskalender, et link til den daglige indre værdi samt en oversigt over kursudviklingen på selskabets aktie samt oplysninger om selskabets bestyrelse og direktion. IR-kontakt Selskabet følger alle fondsbørsens anbefalinger, i det omfang det er relevant. Indre værdi Den indre værdi af selskabets aktier offentliggøres dagligt med henblik på at understøtte en effektiv prisdannelse på selskabets aktier. Forespørgsler vedrørende selskabets relationer til investorer og aktiemarkedet kan rettes til bestyrelsesformand Marc Jeilman. Tlf Market maker Selskabet har etableret en marketmakerordning. Selskabets marketmaker stiller løbende købs- og salgspriser og medvirker til, at det under normale forhold er muligt at handle selskabets aktier til priser tæt på selskabets indre værdi. 18

19 CORPORATE GOVERNANCE Risikostyring God selskabsledelse KlimaInvest fokuserer på, at dets forhold til aktionærer og andre interessenter overordnet er i overensstemmelse med god selskabsledelse som anbefalet af Komitéen for god Selskabsledelse. KlimaInvest støtter generelt anbefalingerne og vil tilstræbe at leve op til disse i det omfang, de er relevante og bidrager til Selskabet under hensyntagen til dets område og aktiviteter. Ledelsen ønsker og arbejder for at opretholde en god kommunikation og dialog med aktionærer og øvrige interessenter. KlimaInvest A/S tilstræber en høj grad af åbenhed i videregivelsen af information om Selskabets økonomiske udvikling og aktiviteter. Bestyrelsen evaluerer en gang årligt på et bestyrelsesmøde bestyrelsens indsats og sammensætning. Ved evaluering af bestyrelsens indsats drøftes blandt andet mødefrekvens og -effektivitet, om der er fokus på de relevante problemstillinger og om beslutningsoplæg og processer kan forbedres. Bestyrelsen evaluerer endvidere, om bestyrelsens sammensætning samlet set opfylder en række kompetencer, der vurderes særligt relevante i forhold til Selskabets strategi og struktur. Bestyrelsen tager løbende stilling til, at forretningsorden og retningslinjer er relevante og opdaterede. Der er blandt andet udfærdiget retningslinjer for: Handel med værdipapirer, inklusive ledelsens handel med selskabets aktier. Bestyrelsen vurderer løbende og mindst en gang årligt de samlede risikoforhold og de enkelte risikofaktorer, som er forbundet med Selskabets aktiviteter. Bestyrelsen vedtager retningslinier for de centrale risikoområder, følger udviklingen og sikrer tilstedeværelse af planer for styringen af de enkelte risikofaktorer, herunder forretningsmæssige og finansielle risici. Revisionskomité På grund af Selskabets relativt enkle struktur, og da antallet af medarbejdere er begrænset til den administrerende direktør, har bestyrelsen valgt at lade den samlede bestyrelse varetage de opgaver, som en revisionskomite skal varetage. Revisionskomiteen er nedsat af bestyrelsen med det hovedformål at: Overvåge regnskabsaflægningsprocessen. Overvåge om selskabets interne kontrolsystem, interne revision samt risikostyringssystemer fungerer effektivt. Overvåge den lovpligtige revision af årsrapporten og det konsoliderede regnskab. Kontrollere og overvåge revisors og/eller revisionsfirmaets uafhængighed, herunder særligt leverancen af ikke-revisionsmæssige ydelser. Overvåge den uafhængige revisors kvalifikationer og præstationer. Overvåge selskabets overholdelse af gældende lovmæssige krav, herunder håndtering af henvendelser fra offentlige myndigheder. Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse. Regler for handel med selskabets egne aktier. Regler til modvirkning af insiderhandel og sikring af, at interne oplysninger ikke videregives. I overensstemmelse hermed er det revisionskomiteens opgave at medvirke til fortsat overholdelse af selskabets regnskabsprincipper, procedurer og praksis på alle niveauer. Revisionskomiteen skal også tilsikre en åben kommunikation mellem den uafhængige revisor, administrator, ledelsen, de interne revisorer og bestyrelsen. 19

20 KlimaInvest A/S bestyrelse består af tre generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges/udpeges for et år af gangen og genvalg kan finde sted. Marc Jeilman, formand Marc Jeilman (f. 1971) er stifter af KlimaInvest A/S og har været bestyrelsesformand i KlimaInvest A/S siden august Marc Jeilman er direktør i Oresund Capital Group Holding ApS, Oresund Capital Partners A/S, Precunia Capital Management A/S, Oresund Capital Venture III ApS, Oresund Capital Venture IV ApS og endvidere bestyrelsesmedlem i Oresund Capital Partners A/S, Precunia Capital Management A/S, Seaside Capital ApS, Spread Group Aps og B.A. Jeilman Holding A/S. Desuden er han medlem af advisory board i en række venture projekter. Marc Jeilman har en fortid fra Danske Bank A/S, FLSmidth A/S og Change Capital Partners LLP. Peter Wendt, bestyrelsesmedlem Peter Wendt (f. 1938) har været medlem af bestyrelsen i KlimaInvest A/S siden august Peter Wendt er formand for bestyrelsen i Scandium Absolute Return Fund og envidere bestyrelsesmedlem Dansk Aktionærforening, Selskabet for Historie og Samfundsøkonomi, Ejerforeningen Enhjørningen og Investeringsforeningen Atrium Value Partner. Peter Wendt har en fortid fra Investeringsforeningsrådet, LR Realkredit, Danmarks Nationalbank, Realkreditrådet, Sparekassen SDS og Hafnia Bank. Peter Wendt ejer aktier i KlimaInvest A/S. Jakob Ravnsbo, bestyrelsesmedlem Jakob Ravnsbo (f. 1972) har været medlem af bestyrelsen i KlimaInvest A/S siden august Jakob Ravnsbo er advokat og partner i LETT Advokatfirma. Jakob Ravnsbo er bestyrelsesformand i International Technique Kolding A/S og er desuden bestyrelsesmedlem i DK Trends Invest A/S. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af selskabet og ansætter en direktion til at lede selskabets daglige drift. Vagn List, Direktør Vagn List (f. 1948) har en erhvervsmæssig baggrund fra den finansielle sektor, med mangeårig ledelseserfaring som direktør for en række investerings- og administrationsselskaber. Vagn List har tidligere været beskæftiget som direktør i Nykredit Portefølje Administration A/S, administrerende direktør i Schroder Administration A/S, afdelingsdirektør i UniBank A/S samt afdelingschef i Andelsbanken A/S. Vagn List er i dag direktør i DK Trends Invest A/S. Vagn List ejer 700 aktier i KlimaInvest A/S. Marc Jeilman ejer aktier i KlimaInvest A/S. Vederlag Generalforsamlingen godkender bestyrelsens vederlag, og bestyrelsen fastsætter direktionens vederlag. Det samlede årlige vederlag til KlimaInvest A/S bestyrelsen udgør p.t. DKK , hvoraf vederlaget til bestyrelsesformanden er fastsat til nul da han samtidigt er aktiv i selskabet hvormed der er indgået en CO2 handelsaftale. Vederlaget til hver af bestyrelsens øvrige to generalforsamlingsvalgte medlemmer udgør DKK Bestyrelsen er ikke omfattet af bonuseller optionsordninger. Det årlige vederlag til direktionen (1 person) fra KlimaInvest A/S udgør p.t. DKK Direktionen er ikke omfattet af bonus- eller optionsordninger. 20

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere