FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA"

Transkript

1 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL FAX FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG Vordingborg Bank A/S C V R - N R. : D K R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5. D K K Ø B E N H A V N Ø W W W. K R O M A N N R E U M E R T. C O M

2 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank CVR-nummer Nybrogade Nakskov med hjemsted i Lollands kommune OG Vordingborg Bank A/S CVR-nummer Algade Vordingborg med hjemsted i Vordingborg kommune Undertegnede bestyrelse for Aktieselskabet Lollands Bank og bestyrelse for Vordingborg Bank A/S opretter herved i forening følgende fusionsplan med henblik på at gennemføre en fusion af de to selskaber. 1. FUSIONSGRUNDLAGET 1.1 Den 14. august 2013 offentliggjorde Aktieselskabet Lollands Bank (i det følgende benævnt "det fortsættende selskab" eller "Lollands Bank") og Vordingborg Bank A/S (i det følgende benævnt "det ophørende selskab" eller "Vordingborg Bank"), at de to selskaber planlægger at fusionere. 1.2 Det fortsættende selskab vil efter fusionen have en størrelse, der giver basis for en fortsat lokal forankring i det fortsættende selskabs markedsområde, og vil være den eneste lokale bank på Lolland og Falster. De fusionerende selskabers bestyrelser forventer, at fusionen vil medføre, at det fortsættende selskab vil få et forbedret forretningsgrundlag, en forbedret rentabilitet, et højere kapitalgrundlag og en god likviditet baseret på kunder fra det fortsættende selskabs markedsområde, i forhold til hvad de to fusionerende selskaber hver især vil kunne opnå. Det er derfor forventningen, at det fortsættende selskab bliver en større og stærkere lokal bank, der forventes at blive mere attraktiv for markedsområdets kunder, herunder set i lyset af de centraliseringer, som de større landsdækkende pengeinstitutter foretager i forhold til deres forretningsmodeller. Driften af det fortsættende selskab vil primært være baseret på forretninger med lokale kunder og kunder med lokal tilknytning. 1

3 1.3 De fusionerende selskabers bestyrelser forventer herudover, at fusionen medfører, at det fortsættende selskab lettere og billigere vil kunne tilpasse og implementere eventuelt kommende ændringer i lov- og myndighedskrav, end hvis de to fusionerende selskaber skulle gøre dette hver især. 1.4 Ved fusionen opløses Vordingborg Bank uden likvidation ved overdragelse af selskabets samlede aktiver og forpligtelser til Lollands Bank. 2. FUSIONSDATO Fusionen gennemføres med regnskabsmæssig virkning pr. den dato, hvor samtlige betingelser for fusionen, jf. punkt 4, er opfyldt. Samtidig indtræder retsvirkningerne af fusionen, jf. selskabslovens 250, og det ophørende selskabs samlede aktiver og forpligtelser overdrages til det fortsættende selskab. 3. NAVNEFORHOLD 3.1 Det fortsættende selskab driver virksomhed under navnet Aktieselskabet Lollands Bank med Aktieselskabet Lollands Handels- og Landbrugsbank som binavn. 3.2 Det ophørende selskab driver virksomhed under navnet Vordingborg Bank A/S og har ingen binavne. 3.3 Efter fusionen vil det fortsættende selskab fortsat drive virksomhed under navnet Aktieselskabet Lollands Bank med dets nuværende binavn. Det fortsættende selskab vil endvidere i forbindelse med fusionen overtage det ophørende selskabs navn som nyt binavn. 4. BETINGELSER 4.1 Fusionens gennemførelse er betinget af a) at fusionen vedtages af generalforsamlingerne i såvel det ophørende selskab som det fortsættende selskab i overensstemmelse med denne fusionsplan, og b) at fusionen godkendes af Finanstilsynet i henhold til 204 i lov om finansiel virksomhed. 4.2 Betingelserne kan ikke frafaldes eller ensidigt ændres af hverken det ophørende selskab eller det fortsættende selskab. 5. KAPITALFORHØJELSE I DET FORTSÆTTENDE SELSKAB Aktiekapitalen i det fortsættende selskab udgør nominelt DKK Til brug for vederlæggelse til aktionærerne i det ophørende selskab forhøjes aktiekapitalen i det fortsættende selskab med nominelt DKK til nominelt DKK

4 6. VEDERLAG TIL AKTIONÆRERNE I DET OPHØRENDE SELSKAB 6.1 Ved fusionen vil aktionærerne i det ophørende selskab modtage aktier i det fortsættende selskab i ombytningsforholdet 1:6, således at aktionærer i det ophørende selskab for hver 1 aktie i det ophørende selskab modtager 5/6 aktie i det fortsættende selskab. Ved fusionen modtager aktionærerne i det ophørende selskab aktier til en samlet nominel værdi af DKK i det fortsættende selskab. 6.2 Vederlæggelsen af aktionærerne i det ophørende selskab sker ved gennemførelsen af den i punkt 5 nævnte kapitalforhøjelse i det fortsættende selskab. 6.3 Det ophørende selskabs beholdning af egne aktier, som det ophørende selskab måtte besidde på tidspunktet for gennemførelsen af fusionen, jf. punkt 2 ovenfor, annulleres ved fusionen og ombyttes således ikke. 6.4 Fastsættelsen af vederlaget er nærmere beskrevet i den af bestyrelserne i fællesskab udarbejdede fusionsredegørelse, der offentliggøres samtidig med denne fusionsplan. 7. AKTIER I DET FORTSÆTTENDE SELSKAB 7.1 De nye aktier i det fortsættende selskab giver ret til udbytte og øvrige rettigheder fra og med fra det tidspunkt, hvor fusionen i henhold til selskabslovens 250 får retsvirkninger, jf. punkt 2 ovenfor. 7.2 Der er ikke pligt til at udarbejde og offentliggøre et prospekt ved henholdsvis udbud og optagelse til handel af aktier, der udbydes, tildeles eller skal tildeles i forbindelse med en fusion, såfremt der tilvejebringes et dokument, der indeholder oplysninger, som svarer til et prospekts. Der udarbejdes derfor ikke prospekt som led i optagelsen til handel af de nyudstedte aktier i det fortsættende selskab. I stedet offentliggøres samtidig med denne fusionsplan en udvidet selskabsmeddelelse, der supplerer de i selskabsloven omtalte selskabsretlige dokumenter. 7.3 Aktierne i det fortsættende selskab vil fortsat være optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen efter fusionen. De aktier, der udstedes af det fortsættende selskab i forbindelse med kapitalforhøjelsen, jf. punkt 5 ovenfor, søges optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Det ophørende selskabs aktier annulleres i forbindelse med fusionen og slettes derfor fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Der henvises til den udvidede selskabsmeddelelse, der er offentliggjort samtidig med denne fusionsplan, for nærmere oplysninger om den forventede tidsplan for handel med de nye aktier i det fortsættende selskab samt ophør af handel med aktierne i det ophørende selskab. 8. OMBYTNING AF AKTIER OG HANDEL MED DELAKTIER 8.1 Som følge af fusionen ombyttes alle aktier i det ophørende selskab med aktier i det fortsættende selskab, jf. dog punkt 6.3 ovenfor. Ombytningen af aktierne vil ske ved registrering i VP Securities A/S, som er det fortsættende selskabs ejerbogsfører. Aktio- 3

5 nærerne i det ophørende selskab vil således blive noteret i det fortsættende selskabs ejerbog snarest muligt efter fusionens registrering i Erhvervsstyrelsen. 8.2 Såfremt en aktionær i det ophørende selskab ejer et antal aktier, der ikke er deleligt med 6, modtager aktionæren udover almindelige aktier tillige aktier i form af delaktier i det fortsættende selskab. Delaktierne kan i en periode på 5 dage omsættes således, at den enkelte aktionær har mulighed for enten at købe yderligere delaktier til et antal aktier, der er deleligt med 6, eller at afhænde sine delaktier til et kontant beløb. Kursen på delaktierne vil blive beregnet på baggrund af den på handelstidspunktet aktuelle børskurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ("alle handler") for aktierne i det fortsættende selskab. 8.3 Såfremt en aktionær, der er i besiddelse af delaktier, ikke inden for perioden for omsætning af delaktier retter henvendelse til det fortsættende selskabs depotadministration, vil delaktierne blive omsat til et kontantbeløb, der vil blive udbetalt til aktionæren. Kontantbeløbet vil blive baseret på børskursen på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ("alle handler") for aktierne i det fortsættende selskab på tidspunktet for udløbet af perioden for omsætning af delaktier. 8.4 Delaktier vil ikke blive handlet på NASDAQ OMX Copenhagen. 8.5 Ombytning af aktier og handel med delaktier vil blive håndteret af det fortsættende selskabs depotadministration. I det omfang nogle af delaktierne ikke udnyttes, tilfalder de overskydende aktier det fortsættende selskab beholdning af egne aktier. 8.6 Aktionærerne i det ophørende selskab vil samtidig med, at de fra VP Securities A/S modtager meddelelse om fremgangsmåden ved ombytning af aktier, tillige modtage information om den nærmere fremgangsmåde ved handel med delaktier. 9. SÆRLIGE RETTIGHEDER MV. FOR AKTIONÆRER OG KREDITORER Det ophørende selskab har ikke tillagt indehavere af aktier og gældsbreve særlige rettigheder eller andre fordelagtige foranstaltninger. 10. SÆRLIGE FORDELE FOR REPRÆSENTANTSKAB, BESTYRELSE OG DIREKTION For så vidt angår Preben Pedersens vederlag for 2013 for sit hverv som bestyrelsesformand i det fortsættende selskab, er der indgået en særlig vederlagsaftale, hvorefter Preben Pedersen vil modtage det dobbelte af sit normale årlige honorar. Aftalen er indgået som følge af ekstraordinære opgaver i 2013 i forbindelse med fastlæggelsen af strategi for det fortsættende selskab, herunder fusionen med ophørende selskab. Vederlaget er ikke betinget af fusionens gennemførelse. Herudover er der ikke som led i fusionen givet særlige fordele til medlemmerne af de fusionerende selskabers ledelser. 4

6 Nakskov, den 24. oktober 2013 Bestyrelsen for Aktielselskabet Lollands Bank: Preben Pedersen Formand Svend Aage Sandberg Sørensen Næstformand Irene Jensen Søren Sparre Bursche Michael Pedersen 5

7 Vordingborg, den 24. oktober 2013 Bestyrelsen for A/S Vordingborg Bank: Morten Lynge Andersen Knud Anders Rasmussen Torben Post Pedersen Formand Næstformand Jesper Michael Popp Jakob Mikkelsen 6

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aktieselskabet Lollands Bank selskabsmeddelelse nr. 13/2013 24. oktober 2013 FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S Bestyrelserne

Læs mere

Fusionsplan 27. marts 2014

Fusionsplan 27. marts 2014 Fusionsplan 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelserne i Investeringsforeningen

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 18.00) afholder Aktieselskabet Lollands Bank ekstraordinær generalforsamling i Nakskov Teatersal, Søvej 6, 4900 Nakskov.

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9. NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012

Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9. NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012 Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012 Finanstilsynet 133 sider i alt Spar Nord Bank A/S og Sparbank A/S indgår fusionsplan

Læs mere

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013.

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 4. december 2013 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 17/2013 Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

Fusion af GrønlandsBANKEN, Aktieselskab og Vestjysk Bank A/S

Fusion af GrønlandsBANKEN, Aktieselskab og Vestjysk Bank A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nuuk, den 19. maj 2004 Fusion af GrønlandsBANKEN, Aktieselskab og Vestjysk Bank A/S Den 29. april 2004 meddelte bestyrelserne for GrønlandsBANKEN,

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Ombytningstilbud til Egnsbank Fyns aktionærer fra Sydbank A/S

Ombytningstilbud til Egnsbank Fyns aktionærer fra Sydbank A/S Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 03/2002 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

J.nr. 026626-0025 rma/lb. VEDTÆGTER Juni 2011. for. Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) Vedtægter CSG_ juni 2011.DOCX

J.nr. 026626-0025 rma/lb. VEDTÆGTER Juni 2011. for. Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) Vedtægter CSG_ juni 2011.DOCX J.nr. 026626-0025 rma/lb VEDTÆGTER Juni 2011 for Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Cimber Sterling Group A/S. 1.2 Selskabets binavne er Sønderjyllands Flyveselskab

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vederlæggelsen af aktionærerne i Vestfyns Bank sker ved gennemførelsen af en kapitalforhøjelse på nominelt 27.500.000 kr. i den Fortsættende Bank.

Vederlæggelsen af aktionærerne i Vestfyns Bank sker ved gennemførelsen af en kapitalforhøjelse på nominelt 27.500.000 kr. i den Fortsættende Bank. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Svendborg Sparekasse A/S selskabsmeddelelse nr. 13/2013 6. november 2013 FUSION AF SVENDBORG SPAREKASSE A/S OG VESTFYNS BANK A/S I forlængelse

Læs mere

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nordjyske Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 14. 2015, 2. marts 2015 A/S Nørresundby Bank selskabsmeddelelse nr. 16, 2. marts 2015 FUSION AF NORDJYSKE

Læs mere

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger:

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger: InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 17-2013/14 25. august 2014 Opdateret vedtægter Som vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. januar 2014, som

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 UDBUDSPROSPEKT 2014 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 2 INDLEDNING Indledning 1.0 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere