BRANCHESTATISTIK Renhold og kombinerede serviceydelser 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHESTATISTIK Renhold og kombinerede serviceydelser 2011"

Transkript

1 BRANCHESTATISTIK Renhold og kombinerede serviceydelser 2011 I perioden - har der været en støt stigning i omsætningen i de delbrancher; almindelig rengøring, specialiseret rengøring, vinduespolering og kombinerede serviceydelser. Stigningen har været meget markant indenfor almindelig rengøring, hvor omsætningen steg fra mia. kr. i til mia. i. I perioden - har der været periodevise fald i omsætningen. I specialiseret rengøring/skadeservice og vinduespolering har der været et samlet fald i omsætningen på mio. kr. svarende til, pct. fra til. Dette fald opvejes af en markant stigning i omsætningen indenfor kombinerede serviceydelser. Således er omsætningen indenfor kombinerede serviceydelser steget med. mio. kr. eller med knap pct. fra til. I henhold til en medlemsundersøgelse foretaget af DI Service i februar, forventer virksomhederne en vækst indenfor hele området på, pct. i, hvilket i givet fald vil få omsætningen til at stige med ca. mio. kr. Indenlandsk omsætning i delbrancherne i renhold og kombinerede serviceydelser Mio. kr., løbende priser Renhold og kombinerede serviceydelser Stigende omsætning trods krisen Branchens økonomiske sundhedstilstand Vækstdrivere og barrierer Branchens udfordringer Branchens image Almindelig rengøring Den økonomiske sundhedstilstand i almindelig rengøring Ansatte inden for almindelig rengøring Specialiseret rengøring og skadeservice Den økonomiske sundhedstilstand i specialiseret rengøring og skadeservice Ansatte i specialiseret rengøring og skadesservice Vinduespolering Den økonomiske sundhedstilstand i vinduespolering Ansatte i delbranchen vinduespolering Kombinerede serviceydelser Den økonomiske sundhedstilstand i kombinerede serviceydelser Ansatte i kombinerede serviceydelser Almindelig rengøring Kombinerede serviceydelser Specialiseret rengøring Vinduespolering Note: Omsætningen i er den forventede omsætning i beregnet af DI Service ud fra virksomhedernes svar i medlemsundersøgelsen. Kilde: Danmarks Statistik

2 Udgivet af DI Service Redaktion: Jan Stiiskjær og Thomas Hauge Berg Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN

3 SIDE 1 branchestatistik 2011 DI ANALYSE RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER 2011 INDLEDNING Denne branchestatistik er baseret på en række forskellige kilder. Den vigtigste er en spørgeskemaundersøgelse, der blev gennemført blandt medlemmerne i DI Service i februar Tal vedrørende indenlandsk omsætning og beskæftigelsestal kommer fra Danmarks Statistik. Tal vedr. branchernes økonomiske sundhedstilstand er baseret på tal fra virksomhedernes årsregnskaber indsamlet og bearbejdet af det statsgodkendte kreditoplysningsbureau Experian for DI Service. Endelig indgår data fra en undersøgelse, som analyseinstituttet Epinion har gennemført for DI Service blandt servicebranchens potentielle kunder i 200 private virksomheder og 150 offentlige institutioner. I denne statistik anvendes betegnelsen renhold og kombinerede serviceydelser som en samlet betegnelse om følgende delbrancher: Almindelig rengøring indeholder DB07-branchekoderne Almindelig rengøring i bygninger, dvs. indvendig ikke-specialiseret rengøring af kontorer, huse, fabrikker, butikker og institutioner mv. og berører mest indvendig rengøring og Anden rengøring af bygninger og erhvervslokaler, herunder udvendigt. Specialiseret rengøring indeholder branchekoden Andre rengøringsydelser, der omfatter rengøring og vedligeholdelse af svømmebassiner, rengøring af tog, busser, fly mv., indvendig rengøring af tanke på tankvogne og tankskibe, desinfektion og skadedyrsbekæmpelse, flaskerensning, gadefejning og rydning af sne og is. Vinduespolering indeholder branchekoden Vinduespudsning og -polering. Kombinerede serviceydelser indeholder branchekoden Kombinerede serviceydelser: Formidling af driftspersonale, som skal udføre en række hjælpetjenester på en kundes ejendom. Der udføres en kombination af tjenester som f.eks. almindelig rengøring, vedligeholdelse, bortskaffelse af affald, vagt- og sikkerhedstjeneste, postforsendelse, modtagelse, vask o.l. til støtte for aktiviteter i ejendomme. Disse enheder formidler driftspersonale til at udføre disse hjælpetjenester, men er ikke ansvarlig for kundens kernevirksomhed. Hertil kommer selvstændige viceværter og handymen. I det følgende gennemgås først en række generelle træk på tværs af de fire delbrancher, hvorefter der foretages en gennemgang af en række forskellige faktorer indenfor de fire delbrancher. Det skal understreges, at virksomhederne indenfor renhold og kombinerede serviceydelser i høj grad overlapper delbrancherne på kryds og tværs,

4 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 2 hvilket vil sige, at kun en mindre del af virksomhederne i de forskellige delbrancher, udelukkende befinder sig i en af brancherne. Det er således mere reglen end undtagelsen, at virksomheder agerer i mindst to af delbrancherne og at de største servicevirksomheder agerer inden for tre eller alle fire delbrancher. Dette forhold er især vigtigt at opmærksom på, når der fokuseres på den samlede omsætning indenfor de fire delbrancher. Tallene for indenlandsk omsætning i de fire delbrancher (figur 1) er baseret på virksomhedernes indberetning på branchekoder til Danmarks Statistik. Figur 2 viser omsætningens fordeling på de fire delbrancher. Denne figur er baseret på virksomhedernes besvarelser i den spørgeskemaundersøgelse, DI Service gennemførte i februar Denne opdeling er ikke nødvendigvis identisk med virksomhedernes indberetning til Danmarks Statistik. Det er vanskeligt på alle områder at lave en direkte sammenligning med tallene fra DI Services to tidligere branchestatistikker fra 2009 og Dette skyldes dels, at branchekoderne i denne analyse er anderledes end det første års analyse. Men især skyldes det, at sammensætningen af medlemmerne, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen er anderledes end tidligere år, hvilket giver en vis usikkerhed ved sammenligning af tallene i de 3 brancheanalyser.

5 SIDE 3 branchestatistik 2011 DI ANALYSE stigende omsætning trods krisen Som det fremgår af figur 1 på forsiden af denne rapport, er omsætningen steget støt, især for almindelig rengøring. Mens medlemsvirksomhederne i DI Service har indberettet en stigende omsætning fra 2009 til 2010, viser Danmarks Statistiks tal for alle rengøringsvirksomheder, at omsætningen i de seneste år har været stagnerende. I specialiseret rengøring/skadeservice og vinduespolering har der været et samlet fald i omsætningen på 39 mio. kr. svarende til 2,6 pct. fra 2008 til Dette fald opvejes af en markant stigning i omsætningen indenfor kombinerede serviceydelser. Således er omsætningen indenfor kombinerede serviceydelser steget med mio. kr. eller med knap 100 pct. fra 2008 til Den markante stigning skyldes primært, at den finansielle krise har fået mange virksomheder til at outsource servicefunktioner, der tidligere har været varetaget i eget regi. Samlet set forventer virksomhederne indenfor hele området en vækst på 8,3 pct. i 2011, hvilket vil få den samlede omsætning til at stige med ca. 525 mio. kr. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at vækstforventningen i delbranchen kombinerede serviceydelser er lidt over 20 pct., og 9,7 pct. i specialiseret rengøring, mens den i de øvrige to delbrancher er godt tre pct. Den meget høje vækstforventning indenfor kombinerede serviceydelser trækker således vækstforventningerne inden for hele området op. Almindelig rengøring er langt den største branche Med ca. 44 pct. af omsætningen indenfor området for renhold og kombinerede serviceydelser er almindelig rengøring fortsat den suverænt største, efterfulgt af kombinerede serviceydelser med ca. 28 pct. af den samlede omsætning, jf. figur 2 på næste side. Som nævnt tidligere, er det vigtigt at være opmærksom på, at virksomhederne indenfor renhold og kombinerede serviceydelser i høj grad overlapper brancherne på kryds og tværs, hvilket vil sige, at kun en mindre del af virksomhederne i de forskellige brancher, udelukkende befinder sig i en af brancherne. Det er således mere reglen end undtagelsen, at virksomheder agerer i mindst to af brancherne og, at de største servicevirksomheder agerer inden for tre eller alle fire brancher.

6 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 4 > Kilde: DI Service 2011 Figur 2: Omsætningen i branche fordelt på aktiviteter 2010 Kombinerede serviceydelser 28 pct. 44 pct. Almindelig rengøring Vinduespolering 2 pct. Specialiseret rengøring 26 pct.

7 SIDE 5 branchestatistik 2011 DI ANALYSE BRANCHENS ØKONOMISKE SUNDHEDSTILSTAND Kreditoplysningsbureauet Experian opgør løbende den økonomiske sundhedstilstand i størstedelen af brancherne i dansk erhvervsliv. Efter opdrag fra DI Service har Experian lavet specialopgørelser, der giver mulighed for en detaljeret vurdering af den økonomiske sundhedstilstand for hver enkelt delbranche. I det følgende anvendes betegnelsen renhold mv./di om de virksomheder indenfor de fire delbrancher, der er medlemmer af DI Service gennem Servicebranchens Arbejdsgiverforening. Renhold mv./alle betegner det samlede antal virksomheder indenfor de fire delbrancher, mens alle brancher omfatter samtlige virksomheder indenfor alle brancher, hvorfra der har kunnet fremskaffes regnskabsoplysninger. Den økonomiske sundhedstilstand i rengøringsbranchen er generelt fulgt med udviklingen i dansk økonomi som helhed. Det er tydeligt, at finanskrisen har gjort sit indtog også i rengøringsbranchen. Dog er det positivt, at krisen har været en smule mildere mod rengøringsbranchen end mod resten af økonomien som helhed. Der er således ca. 7 pct.-point færre selskaber i rengøringsbranchen, der havde underskud i 2010 set i forhold til andelen blandt samtlige virksomheder i samme periode. Ikke desto mindre er andelen af selskaber med en negativ indtjening i rengøringsbranchen steget. Presset økonomi i branchen På parametrene underskud, angrebet egenkapital og konkursretning har situationen udviklet sig lidt forskelligt. Andelen af virksomheder med underskud indenfor de fire delbrancher set samlet, er blevet forbedret med tre pct.-point siden 2009 efter en kraftig forværring i kriseperioden. Dog er der en tendens til at medlemsvirksomhederne i DI Service klarer sig bedre, jf. figur 3. Fra årsskiftet 2007/08 til 2008/09 er situationen klart forværret, men frem til 2009/10 er der sket en lille bedring, så andelen nu er på 30 pct. Udviklingen fra 2007 til 2010 med en stigende andel med underskud er nogenlunde på linje med den udvikling der ses generelt for alle virksomheder i Danmark. Hele branchen renhold og kombinerede serviceydelser har dog i klarer sig bedre end alle brancher.

8 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 6 Renhold mv./di Renhold mv./alle Alle brancher > Kilde: Experian for DI Service 2011 Figur 3: Andel af virksomheder indenfor renhold og kombinerede serviceydelser med underskud Pct /06 06/07 07/08 08/09 09/10 Andelen af rengøringsvirksomheder med en angrebet egenkapital, (en egenkapital, der er negativ eller lavere end lovens mindstekrav til egenkapital for selskaber), har været kraftigt stigende. Rengøringsbranchen har således oplevet en stigning i andelen af virksomheder med en angrebet egenkapital siden 2006/07. Andelen hos DI-medlemmer er væsentligt lavere, men stigningen har været større hos DI-medlemmerne. Generelt har stigningstakten og dermed forværringen fulgt tendensen for alle virksomheder i Danmark.

9 SIDE 7 branchestatistik 2011 DI ANALYSE Figur 4: Andel af virksomheder indenfor renhold og kombinerede serviceydelser med angrebet egenkapital Pct Renhold mv./di Renhold mv./alle Alle brancher Kilde: Experian for DI Service /06 06/07 07/08 08/09 09/10 Andelen af virksomheder i rengøringsbranchen, der har retning mod konkurs, (virksomheder der både har en angrebet egenkapital og en negativ indtjening), er i perioden steget med samme hastighed som i resten af økonomien jf. figur 5. Branchen har fortsat en højere andel af virksomheder, der styrer mod konkurs end i resten af økonomien. Andelen af DI-medlemmer i branchen med konkursretning er på niveau med alle brancher og væsentligt lavere end branchen som helhed. Figur 5: Andel af virksomheder indenfor renhold og kombinerede serviceydelser med konkursretning Pct Renhold mv./di Renhold mv./alle Alle brancher Kilde: Experian for DI Service /06 06/07 07/08 08/09 09/10

10 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 8 Samlet er rengøringsbranchen temmelig hårdt ramt af negativ indtjening og for lav eller negativ egenkapital. Det betyder, at den økonomiske sundhedstilstand i branchen er forholdsvis lav. Branchen klarer sig som helhed sig dårligere end virksomhederne samlet set i dansk økonomi. Ligeledes er det bekymrende, at så stor en andel af branchens virksomheder fortsat styrer mod konkurs. Omvendt er det et typisk karaktertræk for mange brancher i servicesektoren, at indgangskravene er meget lave, så det skaber grundlag for, at der også er mange virksomheder i branchen. Det får så den konsekvens, når væksten generelt bliver svagere, at en betydelig andel af virksomhederne kommer i farezonen. Tabel 1 viser, at branchen de seneste fem år har oplevet en forværret situation med hensyn til afkastningsgrad, overskudsgrad og egenkapitalens forrentning. Til gengæld har der været en pæn udvikling, hvad angår likviditetsgrad og soliditetsgrad. Forklaringen på, at branchen har klaret sig så godt på disse parametre kan være, at man i knap så høj grad som fremstillingserhvervene har haft behov for at optage gæld til investering i et omkostningstungt produktionsapparat. Hertil kommer, at meget store veldrevne virksomheder påvirker tallene i positiv retning. Tabel 1: Nøgletal for renhold og kombinerede serviceydelser > Anm.: Andele vises som pct. Afkastningsgrad: (Primært resultat/status balancen) * 100 Overskudsgrad: (Primært resultat/netoomsætning) * 100 Egenkapitalens Forrentning: (Ordinært resultat/egenkapitalen) * 100 Regnskabsår 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Afkastningsgrad 6,7 8,3 5,8 5,4 4,7 Overskudsgrad 4,2 4,8 3,1 3,2 2,8 Forrentning Af egenkapital 31,1 27,7 17,2 9,7 11,0 Likviditetsgrad 98,6 112,1 112,1 110,4 115,8 Soliditetsgrad 35,0 38,0 39,2 36,3 35,9 Likviditetsgraden: (Omsætningsaktiver/Kort gæld ialt) * 100 Soliditetsgraden: (Egenkapitalen/Status balancen) * 100 Kilde: Experian for DI Service 2011

11 SIDE 9 branchestatistik 2011 DI ANALYSE Tabel 2 viser, at væksten i nettoomsætningen for fire år siden faldt betragteligt, men at det er lykkes at bibeholde en positiv vækst i de seneste år. Finanskrisen har betydet, at det ordinære resultat er faldet og at virksomhederne har haft behov for øget låntagning i 2007/08 og 2008/09. Desuden fremgår det, at virksomhederne have været nødt til at afskedige medarbejdere i 2007/08 og 2009/10. Tabel 2: Vækstrater for renhold og kombinerede serviceydelser Regnskabsår 06/07 07/08 08/09 09/10 Nettoomsætning 14,3 3,4 3,8 2,6 Primært resultat 36,5-25,7-2,0-12,0 Ordinært resultat 7,3-31,1-43,7 15,4 Antal ansatte 8,0-6,7 0,9-8,6 Anm.: Andele vises som pct. Vækstrater viser branchens procentvise udvikling (i forhold til året før). Regnskabsperioderne er målt fra 1/10 30/9 de pågældende år. Nettoomsætning: Virksomhedens omsætning fratrukket afgifter (moms) Primært resultat: resultat af virksomhedens hovedaktivitet (før finansielle poster) En svingende beskæftigelse i renhold og kombinerede serviceydelser Ifølge Danmarks Statistiks opgørelse af den samlede beskæftigelse indenfor renhold og kombinerede serviceydelser, har beskæftigelsen i de seneste år været svingende på et niveau mellem og De seneste sikre tal for beskæftigelsen i hovedbranchen er Danmarks Statistiks tal fra 2008, da de opgøres på grundlag af arbejdsmarkedsdata. Ordinært resultat: resultat af virksomhedens aktivitet (efter finansielle poster og før skat) Antal ansatte: Det gennemsnitlige antal heltidsansatte der har været i regnskabsåret Kilde: Experian for DI Service 2011

12 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 10 VÆKSTDRIVERE OG BARRIERER Ifølge de virksomheder, der har deltaget i DI Services spørgeskemaundersøgelse i februar 2011, er de to vigtigste faktorer, der driver væksten tillid til virksomheden og udlicitering fra det offentlige og flere opgaver generelt og udlicitering/outsourcing. Nye koncepter og løsninger spiller også en stor rolle, mens fair konkurrence, klima og let adgang til kvalificeret arbejdskraft og innovation hos kunden også har en vis betydning. Offentlige kunder Private kunder > Kilde: DI Service 2011 Figur 6: Hvor kommer væksten fra? Tillid til min virksomhed som leverandør Udlicitering / outsourcing Nye koncepter og løsninger Flere opgaver generelt (på vej ud af krisen) Fair konkurrence Klima/miljø Let adgang til kvalificeret arbejdskraft Innovation hos kunden Andet, hvilket:: konkurrencekraft Nye markedsområder / nye brancher Opkøb og fusioner Ekspansion i udlandet Pct

13 SIDE 11 branchestatistik 2011 DI ANALYSE De adspurgte virksomheder påpeger, at den største barriere for vækst er ensidigt fokus på laveste pris. I figur 7 er det værd at bemærke, at dette gælder for såvel offentlige som private kunder. En næsten lige så stor barriere er unfair konkurrence for eksempel i form af prisdumping. Endelig peges der på insourcing/mangel på udlicitering som en væsentlig barriere. Denne barriere er dog mere udpræget i forhold til offentlige kunder end i forhold til private. Figur 7: Hvilke barrierer har størst betydning for jeres virksomhed? Ensidigt fokus på laveste pris Unfair konkurrence (f.eks. prisdumping mv.) Insourcing /mangel på udlicitering Færre opgaver generelt (finanskrise) Manglende innovation hos kunden Manglende ekspansionsmuligheder Miljøkrav (ressourceforbrug m.v.) Mangel på kvalificeret arbejdskraft Opkøb og fusioner Arbejdsmiljøkrav Andet Mangel på kapital (f.eks. høje udlånsrenter) Lav tillid til min virksomhed som leverandør Pct Offentlige kunder Private kunder Kilde: DI Service 2011

14 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 12 BRANCHENS UDFORDRINGER Branchens største udfordringer i de kommende fem år er ifølge de adspurgte virksomheder fastholdelse af gode medarbejdere. Også i 2010 pegede de adspurgte virksomheder på denne udfordring som den vigtigste. De næstvigtigste udfordringer er uddannelse og kompetenceudvikling af personalet, nye koncepter og løsninger og forbedring af branchens image. Derpå kommer øget professionalisering, rekruttering af kvalificeret arbejdskraft samt uddannelse og kompetenceudvikling af ledere. > Kilde: DI Service 2011 Figur 8: Virksomhedernes største udfordringer Fastholdelse af gode medarbejdere Nye koncepter og løsninger Uddannelse og kompetenceudvikling af personalet Forbedring af branchens image Øget professionalisering Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft Uddannelse og kompetenceudvikling af ledere Opdyrkning af nye markeder (i Danmark) EU-regler, f.eks. Service- og udbudsdirektiverne Konsolidering i branchen Barrierer vedr. erhvervslovgivning, Andet, hvilket? Ekspansion i udlandet Pct Specielt forbedring af branchens image er i fokus hos Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA), der organiserer en væsentlig del af virksomhederne indenfor de 4 brancher. Således har SBA iværksat en række initiativer, der skal medvirke til at forbedre branchens image, hvor det vigtigste er indførelse af Servicenormen, som alle medlemmer af SBA skal overholde.

15 SIDE 13 branchestatistik 2011 DI ANALYSE Branchens image Fokus på branchens image er et centralt element i den undersøgelse, som Epinion har gennemført for DI Service blandt servicebranchens potentielle kunder i private virksomheder og offentlige institutioner. Her svarer 32 pct., at de mener, at branchen har et godt image. Det er lidt tankevækkende, at hele 31 pct. svarer Hverken eller mens 23 pct. mener, at branchen har et dårligt image. Figur 9: Renhold og kombinerede serviceydelsers image hos kunderne Ved ikke 14 pct. 32 pct. Godt Anm.: 200 private virksomheder og 150 offentlige institutioner har svaret. Kilde: Epinion for DI Service 2011 Dårligt 23 pct. 31 pct. Hverken eller I undersøgelsen er kunderne desuden blevet spurgt om deres indtryk af professionalismen hos hovedbranchens virksomheder. Her er indtrykket for 38 pct. s vedkommende godt, mens indtrykket er dårligt hos kun 14 pct. jf. figur 10.

16 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 14 > Anm.: 200 private virksomheder og 150 offentlige institutioner har svaret. Kilde: Epinion for DI Service 2011 Figur 10: Kundernes indtryk af professionalismen indenfor renhold og kombinerede serviceydelser Dårligt Ved ikke 14 pct. 17 pct. 38 pct. Godt Hverken eller 31 pct. I henhold til kundeundersøgelsen forbinder kunderne primært renhold og kombinerede serviceydelser med ordene professionel, kvalitet og pålidelig. Mange forbinder dog også branchen med ordene kedelig (28 pct.) og gammeldags (25 pct.). > Anm.: 200 private virksomheder og 150 offentlige institutioner har svaret. Kilde: Epinion for DI Service 2011 Figur 11: Ord, som kunderne forbinder med renhold og kombinerede serviceydelser Professionel Kvalitet Pålidelig Kedelig Gammeldags Moderne Dynamisk Ufleksibel Innovativ Spændende Pct

17 SIDE 15 branchestatistik 2011 DI ANALYSE I den spørgeskemaundersøgelse, som DI Service har gennemført blandt medlemmerne, spørges der til, hvad private og offentlige kunder lægger vægt på. De altoverskyggende faktorer fremgår af figur 12: Pris, leveringssikkerhed/pålidelighed og kvalitet/kontrolsystem. Ifølge virksomhedernes svar lægger private kunder større vægt på fleksibilitet end offentlige kunder, mens offentlige kunder lægger lidt mere vægt på certificering, miljø og arbejdsmiljø. Figur 12: Hvad lægger private og offentlige kunder vægt på? Pris Leveringssikkerhed, pålidelighed Kvalitet/kontrolsystem Leverandørens image/størrelse Fleksibilitet Erfaring fra lignende virksomheder Eksisterende relationer med kunden Certificering (kvalitet, miljø, arbejdsmiljø m.v.) Arbejdsmiljø (hos leverandør) Andet Miljø (ressourceforbrug, kemikalieforbrug m.v.) Ekspansion i udlandet Offentlige kunder Private kunder Kilde: DI Service 2011 Pct Det er værd at bemærke, at virksomhederne mener, at private kunder i langt større udstrækning end offentlige kunder lægger vægt på fleksibilitet. Her skal man dog være opmærksom på, at udbudsreglerne, som de offentlige kunder er omfattet af, lægger begrænsninger på ændring af kontaktens omfang og indhold i kontraktperioden. Som følge heraf er fleksibilitet, forstået som mulighederne for løbende justeringer i kontraktens indhold og omfang, af mindre betydning for de offentlige kunder.

18 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 16 ALMINDELIG RENGØRING Branchen for almindelig rengøring omfatter ikke-specialiseret indvendig rengøring af bl.a. kontorer, fabrikker, institutioner, butikker, storcentre, beboelsesejendomme og lignende. I perioden har delbranchen oplevet en vækst på 45 pct., hvilket svarer til en omsætningsforøgelse på 4,3 mia. kr. indenlandsk omsætning. Det meste af denne vækst er dog kommet til i perioden , som også fremgår af figur 13. I 2009 faldt omsætningen i forhold til 2008 med 423 mio. kr. hvilket svarer til et fald på ca. 3 pct. Branchen er således også blevet påvirket af finanskrisen, om end mange brancher har været ramt langt hårdere. Omsætningen i almindelig rengøring er steget stabilt set over en tiårig periode med nogle svage fald sidst i 2009 og i begyndelsen af 2010, som er blevet genoprettet. Sidst i 2010 var den samlede indenlandske omsætning i almindelig rengøring på 13,9 mia. kr. Ud fra virksomhedernes forventninger til vækst er denne omsætning fremskrevet med 4 pct. til godt 14,4 mia. kr. i Figur 13: Indenlandsk omsætning i almindelig rengøring > Note: Omsætningen i 2011 er den forventede omsætning i 2011 beregnet af DI Service ud fra virksomhedernes svar. Kilde: Danmarks Statistik Mio. kr., løbende priser

19 SIDE 17 branchestatistik 2011 DI ANALYSE Branchestruktur Branchen for almindelig rengøring udgøres af nogle enkelte store aktører samt en meget lang række mindre og betydeligt mere lokalt funderede virksomheder. Branchen er karakteriseret ved nogle meget lave entry- og exitbarrierer. Kunderne i branchen er bredt forankret. Den største kundegruppe er den offentlige sektor, som udgør 42 pct. af kundegrundlaget. En væsentlig kundegruppe er desuden finans, forsikring og udlejning, der udgør ca. 8 pct. af almindelig rengørings omsætning i 2010, jf. figur 14. Figur 14: Omsætningen i almindelig rengøring fordelt på kundetyper 2010 Fremstilling 12 pct. 10 pct. Handel og detailvirksomhed 6 pct. Information, rådgivere m.v. Kilde: DI Service 2011 Andet 17 pct. Hotel, restauration og transport Finans, forsikring og udlejning 5 pct. 8 pct. 42 pct. Offentlig forvaltning, skoler og sundhed

20 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 18 Den økonomiske sundhedstilstand i almindelig rengøring De seneste regnskaber for almindelig rengøring viser, at den økonomiske sundhedstilstand samlet set er svagt forværret og ligger på stort set samme niveau som den samlede hovedbranche renhold og kombinerede serviceydelser og alle brancher. På et væsentligt punkt klarer almindelig rengøring sig bedre end andre brancher, da andelen af virksomheder med underskud kun er 37 pct. mens andelen hos alle brancher er på 41 pct. Almindelig rengøring Alle brancher > Kilde: Experian for DI Service 2011 Figur 15: Andel af virksomheder med underskud Pct / /2010 Andelen af virksomheder med angrebet egenkapital er højere inden for almindelig rengøring end for alle brancher samlet. Desuden er den steget mere end hos alle brancher, så andelen er nu på 33 pct.

21 SIDE 19 branchestatistik 2011 DI ANALYSE Figur 16: Andel virksomheder med angrebet egenkapital Pct Almindelig rengøring Alle brancher Kilde: Experian for DI Service / /2010 På samme måde er andelen af virksomheder med konkursretning højere inden for almindelig rengøring end for alle brancher samlet. Almindelig rengøring har, ligesom alle andre virksomheder i Danmark, siden 2008/09 oplevet en forværring i forhold til antallet af virksomheder med konkursretning. Figur 17: Andel af virksomheder med konkursretning Pct Almindelig rengøring Alle brancher Kilde: Experian for DI Service /09 09/10

22 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 20 Tabel 3 viser, at almindelig rengøring de seneste fem år har oplevet en stabil situation med hensyn til afkastningsgrad, overskudsgrad og egenkapitalens forrentning. Der har været en pæn udvikling, hvad angår likviditetsgrad, og soliditetsgrad på ca. 30 pct. Forklaringen på, at branchen har klaret sig så godt på disse parametre kan være, at man i knap så høj grad som fremstillingserhvervene har haft behov for at optage gæld til investering i et omkostningstungt produktionsapparat. Hertil kommer, at meget store veldrevne virksomheder påvirker tallene i positiv retning. Tabel 3: Nøgletal for virksomheder inden for almindelig rengøring > Anm.: Andele vises som pct. Kilde: Experian for DI Service 2011 Regnskabsår 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Afkastningsgrad 9,9 13,0 8,9 10,7 10,0 Overskudsgrad 3,5 4,6 2,3 3,3 3,5 Forrentning Af egenkapital 39,4 42,0 30,0 34,6 32,5 Likviditetsgrad 92,6 105,4 105,1 100,5 105,2 Soliditetsgrad 29,3 31,5 31,3 28,6 29,7 Tabel 4 viser, at væksten i nettoomsætningen for tre-fire år siden faldt betragteligt og, at virksomhederne i 2008/09 oplevede en negativ vækst, men at det er lykkes at bibeholde en positiv vækst i de seneste år. Finanskrisen har betydet, at det ordinære resultat er faldet, dvs., at virksomhederne har haft behov for øget låntagning især i 2007/08. Desuden fremgår det, at virksomhederne have været nødt til at afskedige medarbejdere i alle årene 2007/08 til 2009/10. Tabel 4: Vækstrater for virksomheder inden for almindelig rengøring > Anm.: Andele vises som pct. Vækstraterviser branchens procentvise udvikling (i forhold til året før) og i antal ansatte. Regnskabsperioderne er målt fra 1/10 30/9 de pågældende år. Regnskabsår 06/07 07/08 08/09 09/10 Nettoomsætning 14,6 2,6-1,4 4,5 Primært resultat 51,6-35,2 24,0 4,0 Ordinært resultat 32,6-31,7 11,3 7,2 Antal ansatte 8,0-7,5-1,6-10,2 Kilde: Experian for DI Service 2011

23 SIDE 21 branchestatistik 2011 DI ANALYSE Ansatte inden for almindelig rengøring De seneste sikre tal for beskæftigelsen i almindelig rengøring er ifølge Danmarks Statistik fra Fra 2002 til 2008 svinger beskæftigelsen i almindelig rengøring mellem og fuldtidsansatte. Ifølge virksomhedernes svar er kønsfordelingen inden for almindelig rengøring 54 pct. kvinder og 46 pct. mænd. Figur 18: Kønsfordeling for ansatte i almindelig rengøring 2010 Kilde: DI Service 2011 Kvinder 54 pct. 46 pct. Mænd Virksomhederne har opgivet, at 51 pct. af deres ansatte i almindelig rengøring i 2010 var deltidsansatte, hvilket betyder, at almindelig rengøring er én af servicesektorens mest deltidstunge erhverv jf. figur 19. Der er flere forklaringer på dette forhold.

24 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 22 > Kilde: DI Service 2011 Figur 19: Fordeling på fuldtids- og deltidsansatte i almindelig rengøring 2010 Deltidsansatte 51 pct. 49 pct. Fuldtidsansatte For det første findes der mange pladser typiske mindre kontorbygninger, daginstitutioner mv., hvor den daglige rengøringstid ikke muliggør etablering af fuldtidsstillinger. For det andet udføres rengøring over hele døgnet, hvorfor erhvervet naturligt tiltrækker mange af dem, som foretrækker et deltidsjob eller som har rengøring som et ekstrajob i kortere eller længere perioder. Én af myterne om rengøringsbranchen er, at arbejdet primært foregår i de mørke nattetimer og på andre skæve tidspunkter. Som det fremgår af figur 20, er dette er ikke korrekt. Hele 76 pct. af rengøringsarbejdet foregår i tidsrummet 05-18, hvilket i overenskomsten er fastsat som den normale arbejdstid. Kun 8 pct. foregår i nattetimerne tidsrummet

Figur 1: Omsætning for vagt og sikkerhed 2002-2011

Figur 1: Omsætning for vagt og sikkerhed 2002-2011 branchestatistik Vagt og sikkerhed 2011 Vagt- og sikkerhedsbranchen omfatter vagttjenester og patruljering, værdihåndtering, personbeskyttelse, overvågning og kontrolcentraler. Branchens samlede omsætning

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Iværksættere og nye virksomheder

Iværksættere og nye virksomheder Tema 5 Iværksættere og nye virksomheder Af Dorte Koch og Peter Bøegh Nielsen Flest nye virksomheder bliver etableret i 2000 Nye virksomheder udvikler nye produkter Figur 1 I perioden 1990 til 2000 blev

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Konkurrenceforhold ved udlejning af feriehuse

Konkurrenceforhold ved udlejning af feriehuse Konkurrenceforhold ved udlejning af feriehuse 2000 Indholdsfortegnelse 2/30 1. Resume 3 1.1 Baggrund 3 1.2 Konkurrenceintensiteten på markedet 3 1.3 Strukturelle forhold, der begrænser konkurrencen. 6

Læs mere

medregnet i de samlede beregninger for området, selvom branchen som sådan ikke vil blive nærmere

medregnet i de samlede beregninger for området, selvom branchen som sådan ikke vil blive nærmere 39 POST- OG KURERTJENESTE 41 VIKAR OG REKRUTTERINGSVIRKSOMHED 46 KONTOR- OG EJENDOMSSERVICE 48 KANTINE- OG CATERINGSSERVICE SIDE 37 kortlægning af den operationelle servicesektor DI ANALYSE FORRETNINGSSERVICE

Læs mere

Værdiansættelse af ISS World Service A/S

Værdiansættelse af ISS World Service A/S HD-HOVEDOPGAVE Værdiansættelse af ISS World Service A/S Opgave nr. 34 Opgaveløser: Mads Jensen Vejleder: Jens Borges 14-05-2012 Indhold 1. Indledende afsnit... 5 Indledning 1.1... 5 Problemformulering

Læs mere

Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor

Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor Kortlægning af den danske byggesektors struktur og økonomiske udvikling Energistyrelsen Deloitte Consulting 14. maj 213 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Analyse af frisørbranchen

Analyse af frisørbranchen Analyse af frisørbranchen Udarbejdet for Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Maj 2008 Forfatter: hh Sidst gemt: 13-05-2008 15:21:00 Sidst udskrevet: 13-05-2008 15:30:00 U:\0223-07 Frisøranalyse\Rapport\Final

Læs mere

Analyse af byggebranchen 2013.

Analyse af byggebranchen 2013. Analyse af byggebranchen 2013. 2 Analyse af byggebranchen 2013 Indhold 4 7 Leder Det generelle billede af byggebranchen 15 Branchens vilkår 24 Forventninger til fremtiden 30 Analyse af de fire underbrancher

Læs mere

Fokus på fremtidens arbejdsmarked

Fokus på fremtidens arbejdsmarked Fokus på fremtidens arbejdsmarked En undersøgelse af serviceerhvervene i Hovedstadsregionen. Fokus på fremtidens arbejdsmarked En undersøgelse af serviceerhvervene i Hovedstadsregionen Januar 2004 Forfatter:

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Pasta og Ajax rimer på profit og afkast

Pasta og Ajax rimer på profit og afkast A N A L Y S E A F F A C I L I T Y -, R E N G Ø R I N G S- O G K A N T I N E V I R K S O M H E D E R S K R E V E T A F : D A N I E L B R Ø D S G A A R D Pasta og Ajax rimer på profit og afkast BERLINGSKE

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport - Sammenfatning Dato 23. april 2015 Der foreligger nu tre analyser i forbindelse med temperaturmålingen af den erhvervsmæssige gods- og persontransport

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark Mod alle odds En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark B A T - k a r t e l l e t Marts 2008 Indholdsfortegelse INDLEDNING OG RESUMÉ...4 ANALYSENS KONKLUSIONER...4

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Vækstanalyse Bornholm

Vækstanalyse Bornholm BILAG 7 Bornholms Vækstforum BILAG 23 3. juni 2013 Bornholms Vækstforum 30. september 2013 Vækstanalyse Bornholm September 2013 Titel: Vækstanalyse Bornholm Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Analyse

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune April 2013 Forord Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S 1 Post@udbudsportalen.dk Forord Potentialeafklaringen er udarbejdet af Udbudsportalen

Læs mere

Oplæg til en ny iværksætterpolitik. Betænkning fra Iværksætterudvalget

Oplæg til en ny iværksætterpolitik. Betænkning fra Iværksætterudvalget Oplæg til en ny iværksætterpolitik Betænkning fra Iværksætterudvalget Betænkning nr. 1304 Erhvervsministeriet 1996 Oplag: 3.000 Pris: Kr. 150,00 inkl. moms Sælges ved henvendelse til: Statens Informationstjeneste

Læs mere

FremKom Frederikshavn

FremKom Frederikshavn Marts 2011 FremKom Frederikshavn FremKom Frederikshavn undersøger en række virksomheder i Frederikshavn Kommune, som hører under de fire vækstspor: Det Maritime Energi Oplevelsesøkonomi og Vækst Fødevarer

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere