BRANCHESTATISTIK Renhold og kombinerede serviceydelser 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHESTATISTIK Renhold og kombinerede serviceydelser 2011"

Transkript

1 BRANCHESTATISTIK Renhold og kombinerede serviceydelser 2011 I perioden - har der været en støt stigning i omsætningen i de delbrancher; almindelig rengøring, specialiseret rengøring, vinduespolering og kombinerede serviceydelser. Stigningen har været meget markant indenfor almindelig rengøring, hvor omsætningen steg fra mia. kr. i til mia. i. I perioden - har der været periodevise fald i omsætningen. I specialiseret rengøring/skadeservice og vinduespolering har der været et samlet fald i omsætningen på mio. kr. svarende til, pct. fra til. Dette fald opvejes af en markant stigning i omsætningen indenfor kombinerede serviceydelser. Således er omsætningen indenfor kombinerede serviceydelser steget med. mio. kr. eller med knap pct. fra til. I henhold til en medlemsundersøgelse foretaget af DI Service i februar, forventer virksomhederne en vækst indenfor hele området på, pct. i, hvilket i givet fald vil få omsætningen til at stige med ca. mio. kr. Indenlandsk omsætning i delbrancherne i renhold og kombinerede serviceydelser Mio. kr., løbende priser Renhold og kombinerede serviceydelser Stigende omsætning trods krisen Branchens økonomiske sundhedstilstand Vækstdrivere og barrierer Branchens udfordringer Branchens image Almindelig rengøring Den økonomiske sundhedstilstand i almindelig rengøring Ansatte inden for almindelig rengøring Specialiseret rengøring og skadeservice Den økonomiske sundhedstilstand i specialiseret rengøring og skadeservice Ansatte i specialiseret rengøring og skadesservice Vinduespolering Den økonomiske sundhedstilstand i vinduespolering Ansatte i delbranchen vinduespolering Kombinerede serviceydelser Den økonomiske sundhedstilstand i kombinerede serviceydelser Ansatte i kombinerede serviceydelser Almindelig rengøring Kombinerede serviceydelser Specialiseret rengøring Vinduespolering Note: Omsætningen i er den forventede omsætning i beregnet af DI Service ud fra virksomhedernes svar i medlemsundersøgelsen. Kilde: Danmarks Statistik

2 Udgivet af DI Service Redaktion: Jan Stiiskjær og Thomas Hauge Berg Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN

3 SIDE 1 branchestatistik 2011 DI ANALYSE RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER 2011 INDLEDNING Denne branchestatistik er baseret på en række forskellige kilder. Den vigtigste er en spørgeskemaundersøgelse, der blev gennemført blandt medlemmerne i DI Service i februar Tal vedrørende indenlandsk omsætning og beskæftigelsestal kommer fra Danmarks Statistik. Tal vedr. branchernes økonomiske sundhedstilstand er baseret på tal fra virksomhedernes årsregnskaber indsamlet og bearbejdet af det statsgodkendte kreditoplysningsbureau Experian for DI Service. Endelig indgår data fra en undersøgelse, som analyseinstituttet Epinion har gennemført for DI Service blandt servicebranchens potentielle kunder i 200 private virksomheder og 150 offentlige institutioner. I denne statistik anvendes betegnelsen renhold og kombinerede serviceydelser som en samlet betegnelse om følgende delbrancher: Almindelig rengøring indeholder DB07-branchekoderne Almindelig rengøring i bygninger, dvs. indvendig ikke-specialiseret rengøring af kontorer, huse, fabrikker, butikker og institutioner mv. og berører mest indvendig rengøring og Anden rengøring af bygninger og erhvervslokaler, herunder udvendigt. Specialiseret rengøring indeholder branchekoden Andre rengøringsydelser, der omfatter rengøring og vedligeholdelse af svømmebassiner, rengøring af tog, busser, fly mv., indvendig rengøring af tanke på tankvogne og tankskibe, desinfektion og skadedyrsbekæmpelse, flaskerensning, gadefejning og rydning af sne og is. Vinduespolering indeholder branchekoden Vinduespudsning og -polering. Kombinerede serviceydelser indeholder branchekoden Kombinerede serviceydelser: Formidling af driftspersonale, som skal udføre en række hjælpetjenester på en kundes ejendom. Der udføres en kombination af tjenester som f.eks. almindelig rengøring, vedligeholdelse, bortskaffelse af affald, vagt- og sikkerhedstjeneste, postforsendelse, modtagelse, vask o.l. til støtte for aktiviteter i ejendomme. Disse enheder formidler driftspersonale til at udføre disse hjælpetjenester, men er ikke ansvarlig for kundens kernevirksomhed. Hertil kommer selvstændige viceværter og handymen. I det følgende gennemgås først en række generelle træk på tværs af de fire delbrancher, hvorefter der foretages en gennemgang af en række forskellige faktorer indenfor de fire delbrancher. Det skal understreges, at virksomhederne indenfor renhold og kombinerede serviceydelser i høj grad overlapper delbrancherne på kryds og tværs,

4 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 2 hvilket vil sige, at kun en mindre del af virksomhederne i de forskellige delbrancher, udelukkende befinder sig i en af brancherne. Det er således mere reglen end undtagelsen, at virksomheder agerer i mindst to af delbrancherne og at de største servicevirksomheder agerer inden for tre eller alle fire delbrancher. Dette forhold er især vigtigt at opmærksom på, når der fokuseres på den samlede omsætning indenfor de fire delbrancher. Tallene for indenlandsk omsætning i de fire delbrancher (figur 1) er baseret på virksomhedernes indberetning på branchekoder til Danmarks Statistik. Figur 2 viser omsætningens fordeling på de fire delbrancher. Denne figur er baseret på virksomhedernes besvarelser i den spørgeskemaundersøgelse, DI Service gennemførte i februar Denne opdeling er ikke nødvendigvis identisk med virksomhedernes indberetning til Danmarks Statistik. Det er vanskeligt på alle områder at lave en direkte sammenligning med tallene fra DI Services to tidligere branchestatistikker fra 2009 og Dette skyldes dels, at branchekoderne i denne analyse er anderledes end det første års analyse. Men især skyldes det, at sammensætningen af medlemmerne, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen er anderledes end tidligere år, hvilket giver en vis usikkerhed ved sammenligning af tallene i de 3 brancheanalyser.

5 SIDE 3 branchestatistik 2011 DI ANALYSE stigende omsætning trods krisen Som det fremgår af figur 1 på forsiden af denne rapport, er omsætningen steget støt, især for almindelig rengøring. Mens medlemsvirksomhederne i DI Service har indberettet en stigende omsætning fra 2009 til 2010, viser Danmarks Statistiks tal for alle rengøringsvirksomheder, at omsætningen i de seneste år har været stagnerende. I specialiseret rengøring/skadeservice og vinduespolering har der været et samlet fald i omsætningen på 39 mio. kr. svarende til 2,6 pct. fra 2008 til Dette fald opvejes af en markant stigning i omsætningen indenfor kombinerede serviceydelser. Således er omsætningen indenfor kombinerede serviceydelser steget med mio. kr. eller med knap 100 pct. fra 2008 til Den markante stigning skyldes primært, at den finansielle krise har fået mange virksomheder til at outsource servicefunktioner, der tidligere har været varetaget i eget regi. Samlet set forventer virksomhederne indenfor hele området en vækst på 8,3 pct. i 2011, hvilket vil få den samlede omsætning til at stige med ca. 525 mio. kr. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at vækstforventningen i delbranchen kombinerede serviceydelser er lidt over 20 pct., og 9,7 pct. i specialiseret rengøring, mens den i de øvrige to delbrancher er godt tre pct. Den meget høje vækstforventning indenfor kombinerede serviceydelser trækker således vækstforventningerne inden for hele området op. Almindelig rengøring er langt den største branche Med ca. 44 pct. af omsætningen indenfor området for renhold og kombinerede serviceydelser er almindelig rengøring fortsat den suverænt største, efterfulgt af kombinerede serviceydelser med ca. 28 pct. af den samlede omsætning, jf. figur 2 på næste side. Som nævnt tidligere, er det vigtigt at være opmærksom på, at virksomhederne indenfor renhold og kombinerede serviceydelser i høj grad overlapper brancherne på kryds og tværs, hvilket vil sige, at kun en mindre del af virksomhederne i de forskellige brancher, udelukkende befinder sig i en af brancherne. Det er således mere reglen end undtagelsen, at virksomheder agerer i mindst to af brancherne og, at de største servicevirksomheder agerer inden for tre eller alle fire brancher.

6 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 4 > Kilde: DI Service 2011 Figur 2: Omsætningen i branche fordelt på aktiviteter 2010 Kombinerede serviceydelser 28 pct. 44 pct. Almindelig rengøring Vinduespolering 2 pct. Specialiseret rengøring 26 pct.

7 SIDE 5 branchestatistik 2011 DI ANALYSE BRANCHENS ØKONOMISKE SUNDHEDSTILSTAND Kreditoplysningsbureauet Experian opgør løbende den økonomiske sundhedstilstand i størstedelen af brancherne i dansk erhvervsliv. Efter opdrag fra DI Service har Experian lavet specialopgørelser, der giver mulighed for en detaljeret vurdering af den økonomiske sundhedstilstand for hver enkelt delbranche. I det følgende anvendes betegnelsen renhold mv./di om de virksomheder indenfor de fire delbrancher, der er medlemmer af DI Service gennem Servicebranchens Arbejdsgiverforening. Renhold mv./alle betegner det samlede antal virksomheder indenfor de fire delbrancher, mens alle brancher omfatter samtlige virksomheder indenfor alle brancher, hvorfra der har kunnet fremskaffes regnskabsoplysninger. Den økonomiske sundhedstilstand i rengøringsbranchen er generelt fulgt med udviklingen i dansk økonomi som helhed. Det er tydeligt, at finanskrisen har gjort sit indtog også i rengøringsbranchen. Dog er det positivt, at krisen har været en smule mildere mod rengøringsbranchen end mod resten af økonomien som helhed. Der er således ca. 7 pct.-point færre selskaber i rengøringsbranchen, der havde underskud i 2010 set i forhold til andelen blandt samtlige virksomheder i samme periode. Ikke desto mindre er andelen af selskaber med en negativ indtjening i rengøringsbranchen steget. Presset økonomi i branchen På parametrene underskud, angrebet egenkapital og konkursretning har situationen udviklet sig lidt forskelligt. Andelen af virksomheder med underskud indenfor de fire delbrancher set samlet, er blevet forbedret med tre pct.-point siden 2009 efter en kraftig forværring i kriseperioden. Dog er der en tendens til at medlemsvirksomhederne i DI Service klarer sig bedre, jf. figur 3. Fra årsskiftet 2007/08 til 2008/09 er situationen klart forværret, men frem til 2009/10 er der sket en lille bedring, så andelen nu er på 30 pct. Udviklingen fra 2007 til 2010 med en stigende andel med underskud er nogenlunde på linje med den udvikling der ses generelt for alle virksomheder i Danmark. Hele branchen renhold og kombinerede serviceydelser har dog i klarer sig bedre end alle brancher.

8 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 6 Renhold mv./di Renhold mv./alle Alle brancher > Kilde: Experian for DI Service 2011 Figur 3: Andel af virksomheder indenfor renhold og kombinerede serviceydelser med underskud Pct /06 06/07 07/08 08/09 09/10 Andelen af rengøringsvirksomheder med en angrebet egenkapital, (en egenkapital, der er negativ eller lavere end lovens mindstekrav til egenkapital for selskaber), har været kraftigt stigende. Rengøringsbranchen har således oplevet en stigning i andelen af virksomheder med en angrebet egenkapital siden 2006/07. Andelen hos DI-medlemmer er væsentligt lavere, men stigningen har været større hos DI-medlemmerne. Generelt har stigningstakten og dermed forværringen fulgt tendensen for alle virksomheder i Danmark.

9 SIDE 7 branchestatistik 2011 DI ANALYSE Figur 4: Andel af virksomheder indenfor renhold og kombinerede serviceydelser med angrebet egenkapital Pct Renhold mv./di Renhold mv./alle Alle brancher Kilde: Experian for DI Service /06 06/07 07/08 08/09 09/10 Andelen af virksomheder i rengøringsbranchen, der har retning mod konkurs, (virksomheder der både har en angrebet egenkapital og en negativ indtjening), er i perioden steget med samme hastighed som i resten af økonomien jf. figur 5. Branchen har fortsat en højere andel af virksomheder, der styrer mod konkurs end i resten af økonomien. Andelen af DI-medlemmer i branchen med konkursretning er på niveau med alle brancher og væsentligt lavere end branchen som helhed. Figur 5: Andel af virksomheder indenfor renhold og kombinerede serviceydelser med konkursretning Pct Renhold mv./di Renhold mv./alle Alle brancher Kilde: Experian for DI Service /06 06/07 07/08 08/09 09/10

10 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 8 Samlet er rengøringsbranchen temmelig hårdt ramt af negativ indtjening og for lav eller negativ egenkapital. Det betyder, at den økonomiske sundhedstilstand i branchen er forholdsvis lav. Branchen klarer sig som helhed sig dårligere end virksomhederne samlet set i dansk økonomi. Ligeledes er det bekymrende, at så stor en andel af branchens virksomheder fortsat styrer mod konkurs. Omvendt er det et typisk karaktertræk for mange brancher i servicesektoren, at indgangskravene er meget lave, så det skaber grundlag for, at der også er mange virksomheder i branchen. Det får så den konsekvens, når væksten generelt bliver svagere, at en betydelig andel af virksomhederne kommer i farezonen. Tabel 1 viser, at branchen de seneste fem år har oplevet en forværret situation med hensyn til afkastningsgrad, overskudsgrad og egenkapitalens forrentning. Til gengæld har der været en pæn udvikling, hvad angår likviditetsgrad og soliditetsgrad. Forklaringen på, at branchen har klaret sig så godt på disse parametre kan være, at man i knap så høj grad som fremstillingserhvervene har haft behov for at optage gæld til investering i et omkostningstungt produktionsapparat. Hertil kommer, at meget store veldrevne virksomheder påvirker tallene i positiv retning. Tabel 1: Nøgletal for renhold og kombinerede serviceydelser > Anm.: Andele vises som pct. Afkastningsgrad: (Primært resultat/status balancen) * 100 Overskudsgrad: (Primært resultat/netoomsætning) * 100 Egenkapitalens Forrentning: (Ordinært resultat/egenkapitalen) * 100 Regnskabsår 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Afkastningsgrad 6,7 8,3 5,8 5,4 4,7 Overskudsgrad 4,2 4,8 3,1 3,2 2,8 Forrentning Af egenkapital 31,1 27,7 17,2 9,7 11,0 Likviditetsgrad 98,6 112,1 112,1 110,4 115,8 Soliditetsgrad 35,0 38,0 39,2 36,3 35,9 Likviditetsgraden: (Omsætningsaktiver/Kort gæld ialt) * 100 Soliditetsgraden: (Egenkapitalen/Status balancen) * 100 Kilde: Experian for DI Service 2011

11 SIDE 9 branchestatistik 2011 DI ANALYSE Tabel 2 viser, at væksten i nettoomsætningen for fire år siden faldt betragteligt, men at det er lykkes at bibeholde en positiv vækst i de seneste år. Finanskrisen har betydet, at det ordinære resultat er faldet og at virksomhederne har haft behov for øget låntagning i 2007/08 og 2008/09. Desuden fremgår det, at virksomhederne have været nødt til at afskedige medarbejdere i 2007/08 og 2009/10. Tabel 2: Vækstrater for renhold og kombinerede serviceydelser Regnskabsår 06/07 07/08 08/09 09/10 Nettoomsætning 14,3 3,4 3,8 2,6 Primært resultat 36,5-25,7-2,0-12,0 Ordinært resultat 7,3-31,1-43,7 15,4 Antal ansatte 8,0-6,7 0,9-8,6 Anm.: Andele vises som pct. Vækstrater viser branchens procentvise udvikling (i forhold til året før). Regnskabsperioderne er målt fra 1/10 30/9 de pågældende år. Nettoomsætning: Virksomhedens omsætning fratrukket afgifter (moms) Primært resultat: resultat af virksomhedens hovedaktivitet (før finansielle poster) En svingende beskæftigelse i renhold og kombinerede serviceydelser Ifølge Danmarks Statistiks opgørelse af den samlede beskæftigelse indenfor renhold og kombinerede serviceydelser, har beskæftigelsen i de seneste år været svingende på et niveau mellem og De seneste sikre tal for beskæftigelsen i hovedbranchen er Danmarks Statistiks tal fra 2008, da de opgøres på grundlag af arbejdsmarkedsdata. Ordinært resultat: resultat af virksomhedens aktivitet (efter finansielle poster og før skat) Antal ansatte: Det gennemsnitlige antal heltidsansatte der har været i regnskabsåret Kilde: Experian for DI Service 2011

12 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 10 VÆKSTDRIVERE OG BARRIERER Ifølge de virksomheder, der har deltaget i DI Services spørgeskemaundersøgelse i februar 2011, er de to vigtigste faktorer, der driver væksten tillid til virksomheden og udlicitering fra det offentlige og flere opgaver generelt og udlicitering/outsourcing. Nye koncepter og løsninger spiller også en stor rolle, mens fair konkurrence, klima og let adgang til kvalificeret arbejdskraft og innovation hos kunden også har en vis betydning. Offentlige kunder Private kunder > Kilde: DI Service 2011 Figur 6: Hvor kommer væksten fra? Tillid til min virksomhed som leverandør Udlicitering / outsourcing Nye koncepter og løsninger Flere opgaver generelt (på vej ud af krisen) Fair konkurrence Klima/miljø Let adgang til kvalificeret arbejdskraft Innovation hos kunden Andet, hvilket:: konkurrencekraft Nye markedsområder / nye brancher Opkøb og fusioner Ekspansion i udlandet Pct

13 SIDE 11 branchestatistik 2011 DI ANALYSE De adspurgte virksomheder påpeger, at den største barriere for vækst er ensidigt fokus på laveste pris. I figur 7 er det værd at bemærke, at dette gælder for såvel offentlige som private kunder. En næsten lige så stor barriere er unfair konkurrence for eksempel i form af prisdumping. Endelig peges der på insourcing/mangel på udlicitering som en væsentlig barriere. Denne barriere er dog mere udpræget i forhold til offentlige kunder end i forhold til private. Figur 7: Hvilke barrierer har størst betydning for jeres virksomhed? Ensidigt fokus på laveste pris Unfair konkurrence (f.eks. prisdumping mv.) Insourcing /mangel på udlicitering Færre opgaver generelt (finanskrise) Manglende innovation hos kunden Manglende ekspansionsmuligheder Miljøkrav (ressourceforbrug m.v.) Mangel på kvalificeret arbejdskraft Opkøb og fusioner Arbejdsmiljøkrav Andet Mangel på kapital (f.eks. høje udlånsrenter) Lav tillid til min virksomhed som leverandør Pct Offentlige kunder Private kunder Kilde: DI Service 2011

14 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 12 BRANCHENS UDFORDRINGER Branchens største udfordringer i de kommende fem år er ifølge de adspurgte virksomheder fastholdelse af gode medarbejdere. Også i 2010 pegede de adspurgte virksomheder på denne udfordring som den vigtigste. De næstvigtigste udfordringer er uddannelse og kompetenceudvikling af personalet, nye koncepter og løsninger og forbedring af branchens image. Derpå kommer øget professionalisering, rekruttering af kvalificeret arbejdskraft samt uddannelse og kompetenceudvikling af ledere. > Kilde: DI Service 2011 Figur 8: Virksomhedernes største udfordringer Fastholdelse af gode medarbejdere Nye koncepter og løsninger Uddannelse og kompetenceudvikling af personalet Forbedring af branchens image Øget professionalisering Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft Uddannelse og kompetenceudvikling af ledere Opdyrkning af nye markeder (i Danmark) EU-regler, f.eks. Service- og udbudsdirektiverne Konsolidering i branchen Barrierer vedr. erhvervslovgivning, Andet, hvilket? Ekspansion i udlandet Pct Specielt forbedring af branchens image er i fokus hos Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA), der organiserer en væsentlig del af virksomhederne indenfor de 4 brancher. Således har SBA iværksat en række initiativer, der skal medvirke til at forbedre branchens image, hvor det vigtigste er indførelse af Servicenormen, som alle medlemmer af SBA skal overholde.

15 SIDE 13 branchestatistik 2011 DI ANALYSE Branchens image Fokus på branchens image er et centralt element i den undersøgelse, som Epinion har gennemført for DI Service blandt servicebranchens potentielle kunder i private virksomheder og offentlige institutioner. Her svarer 32 pct., at de mener, at branchen har et godt image. Det er lidt tankevækkende, at hele 31 pct. svarer Hverken eller mens 23 pct. mener, at branchen har et dårligt image. Figur 9: Renhold og kombinerede serviceydelsers image hos kunderne Ved ikke 14 pct. 32 pct. Godt Anm.: 200 private virksomheder og 150 offentlige institutioner har svaret. Kilde: Epinion for DI Service 2011 Dårligt 23 pct. 31 pct. Hverken eller I undersøgelsen er kunderne desuden blevet spurgt om deres indtryk af professionalismen hos hovedbranchens virksomheder. Her er indtrykket for 38 pct. s vedkommende godt, mens indtrykket er dårligt hos kun 14 pct. jf. figur 10.

16 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 14 > Anm.: 200 private virksomheder og 150 offentlige institutioner har svaret. Kilde: Epinion for DI Service 2011 Figur 10: Kundernes indtryk af professionalismen indenfor renhold og kombinerede serviceydelser Dårligt Ved ikke 14 pct. 17 pct. 38 pct. Godt Hverken eller 31 pct. I henhold til kundeundersøgelsen forbinder kunderne primært renhold og kombinerede serviceydelser med ordene professionel, kvalitet og pålidelig. Mange forbinder dog også branchen med ordene kedelig (28 pct.) og gammeldags (25 pct.). > Anm.: 200 private virksomheder og 150 offentlige institutioner har svaret. Kilde: Epinion for DI Service 2011 Figur 11: Ord, som kunderne forbinder med renhold og kombinerede serviceydelser Professionel Kvalitet Pålidelig Kedelig Gammeldags Moderne Dynamisk Ufleksibel Innovativ Spændende Pct

17 SIDE 15 branchestatistik 2011 DI ANALYSE I den spørgeskemaundersøgelse, som DI Service har gennemført blandt medlemmerne, spørges der til, hvad private og offentlige kunder lægger vægt på. De altoverskyggende faktorer fremgår af figur 12: Pris, leveringssikkerhed/pålidelighed og kvalitet/kontrolsystem. Ifølge virksomhedernes svar lægger private kunder større vægt på fleksibilitet end offentlige kunder, mens offentlige kunder lægger lidt mere vægt på certificering, miljø og arbejdsmiljø. Figur 12: Hvad lægger private og offentlige kunder vægt på? Pris Leveringssikkerhed, pålidelighed Kvalitet/kontrolsystem Leverandørens image/størrelse Fleksibilitet Erfaring fra lignende virksomheder Eksisterende relationer med kunden Certificering (kvalitet, miljø, arbejdsmiljø m.v.) Arbejdsmiljø (hos leverandør) Andet Miljø (ressourceforbrug, kemikalieforbrug m.v.) Ekspansion i udlandet Offentlige kunder Private kunder Kilde: DI Service 2011 Pct Det er værd at bemærke, at virksomhederne mener, at private kunder i langt større udstrækning end offentlige kunder lægger vægt på fleksibilitet. Her skal man dog være opmærksom på, at udbudsreglerne, som de offentlige kunder er omfattet af, lægger begrænsninger på ændring af kontaktens omfang og indhold i kontraktperioden. Som følge heraf er fleksibilitet, forstået som mulighederne for løbende justeringer i kontraktens indhold og omfang, af mindre betydning for de offentlige kunder.

18 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 16 ALMINDELIG RENGØRING Branchen for almindelig rengøring omfatter ikke-specialiseret indvendig rengøring af bl.a. kontorer, fabrikker, institutioner, butikker, storcentre, beboelsesejendomme og lignende. I perioden har delbranchen oplevet en vækst på 45 pct., hvilket svarer til en omsætningsforøgelse på 4,3 mia. kr. indenlandsk omsætning. Det meste af denne vækst er dog kommet til i perioden , som også fremgår af figur 13. I 2009 faldt omsætningen i forhold til 2008 med 423 mio. kr. hvilket svarer til et fald på ca. 3 pct. Branchen er således også blevet påvirket af finanskrisen, om end mange brancher har været ramt langt hårdere. Omsætningen i almindelig rengøring er steget stabilt set over en tiårig periode med nogle svage fald sidst i 2009 og i begyndelsen af 2010, som er blevet genoprettet. Sidst i 2010 var den samlede indenlandske omsætning i almindelig rengøring på 13,9 mia. kr. Ud fra virksomhedernes forventninger til vækst er denne omsætning fremskrevet med 4 pct. til godt 14,4 mia. kr. i Figur 13: Indenlandsk omsætning i almindelig rengøring > Note: Omsætningen i 2011 er den forventede omsætning i 2011 beregnet af DI Service ud fra virksomhedernes svar. Kilde: Danmarks Statistik Mio. kr., løbende priser

19 SIDE 17 branchestatistik 2011 DI ANALYSE Branchestruktur Branchen for almindelig rengøring udgøres af nogle enkelte store aktører samt en meget lang række mindre og betydeligt mere lokalt funderede virksomheder. Branchen er karakteriseret ved nogle meget lave entry- og exitbarrierer. Kunderne i branchen er bredt forankret. Den største kundegruppe er den offentlige sektor, som udgør 42 pct. af kundegrundlaget. En væsentlig kundegruppe er desuden finans, forsikring og udlejning, der udgør ca. 8 pct. af almindelig rengørings omsætning i 2010, jf. figur 14. Figur 14: Omsætningen i almindelig rengøring fordelt på kundetyper 2010 Fremstilling 12 pct. 10 pct. Handel og detailvirksomhed 6 pct. Information, rådgivere m.v. Kilde: DI Service 2011 Andet 17 pct. Hotel, restauration og transport Finans, forsikring og udlejning 5 pct. 8 pct. 42 pct. Offentlig forvaltning, skoler og sundhed

20 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 18 Den økonomiske sundhedstilstand i almindelig rengøring De seneste regnskaber for almindelig rengøring viser, at den økonomiske sundhedstilstand samlet set er svagt forværret og ligger på stort set samme niveau som den samlede hovedbranche renhold og kombinerede serviceydelser og alle brancher. På et væsentligt punkt klarer almindelig rengøring sig bedre end andre brancher, da andelen af virksomheder med underskud kun er 37 pct. mens andelen hos alle brancher er på 41 pct. Almindelig rengøring Alle brancher > Kilde: Experian for DI Service 2011 Figur 15: Andel af virksomheder med underskud Pct / /2010 Andelen af virksomheder med angrebet egenkapital er højere inden for almindelig rengøring end for alle brancher samlet. Desuden er den steget mere end hos alle brancher, så andelen er nu på 33 pct.

21 SIDE 19 branchestatistik 2011 DI ANALYSE Figur 16: Andel virksomheder med angrebet egenkapital Pct Almindelig rengøring Alle brancher Kilde: Experian for DI Service / /2010 På samme måde er andelen af virksomheder med konkursretning højere inden for almindelig rengøring end for alle brancher samlet. Almindelig rengøring har, ligesom alle andre virksomheder i Danmark, siden 2008/09 oplevet en forværring i forhold til antallet af virksomheder med konkursretning. Figur 17: Andel af virksomheder med konkursretning Pct Almindelig rengøring Alle brancher Kilde: Experian for DI Service /09 09/10

22 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 20 Tabel 3 viser, at almindelig rengøring de seneste fem år har oplevet en stabil situation med hensyn til afkastningsgrad, overskudsgrad og egenkapitalens forrentning. Der har været en pæn udvikling, hvad angår likviditetsgrad, og soliditetsgrad på ca. 30 pct. Forklaringen på, at branchen har klaret sig så godt på disse parametre kan være, at man i knap så høj grad som fremstillingserhvervene har haft behov for at optage gæld til investering i et omkostningstungt produktionsapparat. Hertil kommer, at meget store veldrevne virksomheder påvirker tallene i positiv retning. Tabel 3: Nøgletal for virksomheder inden for almindelig rengøring > Anm.: Andele vises som pct. Kilde: Experian for DI Service 2011 Regnskabsår 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Afkastningsgrad 9,9 13,0 8,9 10,7 10,0 Overskudsgrad 3,5 4,6 2,3 3,3 3,5 Forrentning Af egenkapital 39,4 42,0 30,0 34,6 32,5 Likviditetsgrad 92,6 105,4 105,1 100,5 105,2 Soliditetsgrad 29,3 31,5 31,3 28,6 29,7 Tabel 4 viser, at væksten i nettoomsætningen for tre-fire år siden faldt betragteligt og, at virksomhederne i 2008/09 oplevede en negativ vækst, men at det er lykkes at bibeholde en positiv vækst i de seneste år. Finanskrisen har betydet, at det ordinære resultat er faldet, dvs., at virksomhederne har haft behov for øget låntagning især i 2007/08. Desuden fremgår det, at virksomhederne have været nødt til at afskedige medarbejdere i alle årene 2007/08 til 2009/10. Tabel 4: Vækstrater for virksomheder inden for almindelig rengøring > Anm.: Andele vises som pct. Vækstraterviser branchens procentvise udvikling (i forhold til året før) og i antal ansatte. Regnskabsperioderne er målt fra 1/10 30/9 de pågældende år. Regnskabsår 06/07 07/08 08/09 09/10 Nettoomsætning 14,6 2,6-1,4 4,5 Primært resultat 51,6-35,2 24,0 4,0 Ordinært resultat 32,6-31,7 11,3 7,2 Antal ansatte 8,0-7,5-1,6-10,2 Kilde: Experian for DI Service 2011

23 SIDE 21 branchestatistik 2011 DI ANALYSE Ansatte inden for almindelig rengøring De seneste sikre tal for beskæftigelsen i almindelig rengøring er ifølge Danmarks Statistik fra Fra 2002 til 2008 svinger beskæftigelsen i almindelig rengøring mellem og fuldtidsansatte. Ifølge virksomhedernes svar er kønsfordelingen inden for almindelig rengøring 54 pct. kvinder og 46 pct. mænd. Figur 18: Kønsfordeling for ansatte i almindelig rengøring 2010 Kilde: DI Service 2011 Kvinder 54 pct. 46 pct. Mænd Virksomhederne har opgivet, at 51 pct. af deres ansatte i almindelig rengøring i 2010 var deltidsansatte, hvilket betyder, at almindelig rengøring er én af servicesektorens mest deltidstunge erhverv jf. figur 19. Der er flere forklaringer på dette forhold.

24 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 22 > Kilde: DI Service 2011 Figur 19: Fordeling på fuldtids- og deltidsansatte i almindelig rengøring 2010 Deltidsansatte 51 pct. 49 pct. Fuldtidsansatte For det første findes der mange pladser typiske mindre kontorbygninger, daginstitutioner mv., hvor den daglige rengøringstid ikke muliggør etablering af fuldtidsstillinger. For det andet udføres rengøring over hele døgnet, hvorfor erhvervet naturligt tiltrækker mange af dem, som foretrækker et deltidsjob eller som har rengøring som et ekstrajob i kortere eller længere perioder. Én af myterne om rengøringsbranchen er, at arbejdet primært foregår i de mørke nattetimer og på andre skæve tidspunkter. Som det fremgår af figur 20, er dette er ikke korrekt. Hele 76 pct. af rengøringsarbejdet foregår i tidsrummet 05-18, hvilket i overenskomsten er fastsat som den normale arbejdstid. Kun 8 pct. foregår i nattetimerne tidsrummet

BRANCHESTATISTIK renhold og kombinerede serviceydelser 2011

BRANCHESTATISTIK renhold og kombinerede serviceydelser 2011 BRANCHESTATISTIK renhold og kombinerede serviceydelser 2011 I perioden 2-2 7 har der været en støt stigning i omsætningen i de 4 delbrancher; almindelig rengøring, specialiseret rengøring, vinduespolering

Læs mere

Omsætningsudvikling i branchen

Omsætningsudvikling i branchen branchestatistik Renhold og kombinerede serviceydelser 2010 Inden for brancherne almindelig rengøring, specialiseret rengøring/skadeservice og vinduespolering har der været et samlet fald i omsætningen

Læs mere

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Om statistikken Kilder Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra henholdsvis Danmarks Statistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Definitioner

Læs mere

RENHOLD OG kombinerede SErvIcEyDElSEr

RENHOLD OG kombinerede SErvIcEyDElSEr DI analyse RENHOLD OG kombinerede SErvIcEyDElSEr Årsrapport 13 > Omsætningen i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser oplevede høje vækstrater i årene frem til finanskrisen. På trods af krisens

Læs mere

RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER

RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER DI ANALYSE RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER Årsrapport 215 > I lighed med den øvrige servicebranchen har branchen for renhold og kombinerede serviceydelser oplevet en stigning i omsætningen de seneste

Læs mere

Omsætningsudvikling i branchen. Kantine- og cateringbranchen består af kantineservice hos kunden og cateringservice

Omsætningsudvikling i branchen. Kantine- og cateringbranchen består af kantineservice hos kunden og cateringservice branchestatistik Kantine og catering Kantine- og cateringbranchen består af kantineservice hos kunden og cateringservice til kunden. Denne analyse viser, at branchen med en omsætning på ca. 5,3 mia. for

Læs mere

RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER

RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER DI ANALYSE RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER Årsrapport 14 > Branchen har i lighed med den øvrige servicebranche de seneste år oplevet en markant forøgelse af beskæftigelsen blandt de privatansatte.

Læs mere

KANTINE- OG CATERINGBRANCHEN

KANTINE- OG CATERINGBRANCHEN DI analyse KANTINE- OG CATERINGBRANCHEN Årsrapport 2013 > I løbet af det seneste årti har kantine og cateringbranchen haft en betydelig forøgelse af branchens beskæftigelse. Fra og frem mod er beskæftigelsen

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2015

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2015 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2015: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2015 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 5 S i d

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Figur 1: Omsætning for vaskeribranchen 2003-2011

Figur 1: Omsætning for vaskeribranchen 2003-2011 branchestatistik Erhvervsvaskeribranchen 2011 Branchen for erhvervsvaskerier består af vaskerier med vask og tekstiludlejning. Branchens omsætning var i 2010 på 2.277 mio. kr., hvilket er et fald på ca.

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Figur 1: Omsætning for vagt og sikkerhed 2002-2011

Figur 1: Omsætning for vagt og sikkerhed 2002-2011 branchestatistik Vagt og sikkerhed 2011 Vagt- og sikkerhedsbranchen omfatter vagttjenester og patruljering, værdihåndtering, personbeskyttelse, overvågning og kontrolcentraler. Branchens samlede omsætning

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2015

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2015 DI ANALYSE Årsrapport 215 > Det seneste år har vikarbranchen oplevet en vækst på næsten pct. i branchens samlede omsætning. Væksten ligger over de øvrige servicevirksomheder, og den ses som et resultat

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN DI analyse ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN Årsrapport 2013 > har i løbet af det seneste årti oplevet et markant fald i beskæftigelsen. Med undtagelse af de tre gode år inden krisen i, har branchen siden haft

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN DI ANALYSE ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN Årsrapport 15 > Erhvervsvaskeribranchen har de seneste år oplevet et betydeligt fald i beskæftigelsen. Siden 8 har branchen år for år beskæftiget færre lønmodtagere,

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2014 www.fsr.dk Side 1 af 10 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Indenlandsk omsætning for vikarbranchen 2003 2011

Indenlandsk omsætning for vikarbranchen 2003 2011 branchestatistik VIKARBRANCHEN 2011 Vikarbranchen er stadig hårdt ramt af følgerne efter den finansielle krise og er så småt ved at rejse sig. Omsætningen i branchen er stigende både for de traditionelle

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Notat Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Selvom dansk økonomi fortsat befinder sig under førkrise-niveauet, og det endnu er for tidligt at tale om et egentligt opsving, mærker

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9.

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016 ANALYSE: Danske zombieselskaber 216 Hovedkonklusioner 2.14 danske selskaber kan i 216 karakterers som zombieselskaber svarende til ni pct. af alle danske selskaber. I 215 var der til sammenligning ca.

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2014

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2014 DI ANALYSE SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2014 Et nærbillede af den operationelle servicesektor > Selvom der siden 2010 er kommet færre ansatte i hele erhvervslivet, har servicebranchen haft en pænt stigende

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Hvordan forebygger branchen?

Hvordan forebygger branchen? Jan Stiiskjær Hvordan forebygger branchen? v./ chefkonsulent Jan Stiiskjær Foreningsansvarlig for Servicebranchens Arbejdsgiverforening - SBA Fakta om SBA: Rengøring Ejendomsdrift Facility service Kantinedrift

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2013

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2013 DI ANALYSE Årsrapport 2013 > Vikarbranchens omsætning blev hårdt ramt af finanskrisen. Siden har omsætningen derimod været præget af høje vækstrater. Fra til er omsætningen steget med næsten pct. Omsætningen

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2010

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2010 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2010 Resume Malerfaget stærkt påvirket af krisen Krisen i malerfaget tog til i, hvilket især er gået ud over beskæftigelsen. Og virksomhederne

Læs mere

Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011

Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011 Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011 DI s konjunkturbarometre for organisationens forskellige brancher er for nyligt kommet på gaden. I store træk melder de forskellige brancher om gode

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

servicesektoren i tal

servicesektoren i tal SIDE 13 kortlægning af den operationelle servicesektor DI ANALYSE servicesektoren i tal Servicesektoren (alle kerneområderne i serviceblomsten) i Danmark omsatte i 2008 for mere end 1.200 mia. kr., eller

Læs mere

Omsætningsudvikling i branchen

Omsætningsudvikling i branchen branchestatistik VASKERIBRANCHEN I DANMARK Branchen for erhvervsvaskerier består af vaskerier, som primært betjener erhvervslivet og offentlige institutioner. Branchen omsatte i 2009 for 2.352 mio. kr.,

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 4. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2015 www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN Første halvår af 2012 viser en beskeden fremgang i videnrådgiverbranchen. Nye tal viser, at den totale omsætning steg med 2,6 pct. frem

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Regionalt barometer for Region Syddanmark oktober 2013

Regionalt barometer for Region Syddanmark oktober 2013 alt barometer for oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

Videnrådgivernes internationale aktiviteter

Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI VIDENRÅDGIVERNE - ANALYSE September 2014 Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI Videnrådgiverne har i medlemsundersøgelsen fra maj/juni 2014 spurgt medlemmerne om deres internationale aktiviteter.

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 4 2016 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID 12. april 2007 af Signe Hansen dir. tlf. 33557714 og Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 Resumé: STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID Den samlede præsterede arbejdstid steg med hele 2,6 pct.

Læs mere

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene It-erhvervene 69 7. It-erhvervene Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene. 2-24 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Anta 588 596 576 597 169 177 1641 1639 198 23 232 244 6565 663 6623 6445 584 1515 279 771 2

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 2.232 1.707 707 875 1.587 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 2.232 1.707 707 875 1.587 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft. 11. juni 2015

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft. 11. juni 2015 Økonomisk analyse 11. juni 215 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft Mere end hver fjerde

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 1 2013 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2011

Status på udvalgte nøgletal april 2011 Status på udvalgte nøgletal april 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Faldende ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed faldt i februar med 2.9 fuldtidspersoner i forhold

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Oktober 2015 Side 1 af 11 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Flere små selvstændige kører med underskud

Flere små selvstændige kører med underskud FSR ANALYSE / APRIL 2017 Flere små selvstændige kører med underskud De større selskaber klarer sig fortsat godt 2016 blev det første år siden 2012, hvor andelen af selskaber med underskud er steget. Stigningen

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Eksportoptimisme giver forårsstemning

Eksportoptimisme giver forårsstemning DI ANALYSE april 2015 Eksportoptimisme giver forårsstemning DI s Virksomhedspanel spår fremgang i 2. kvartal af 2015, og virksomhederne er mere optimistiske, end de har været seneste kvartaler. Det er

Læs mere