BRANCHESTATISTIK Renhold og kombinerede serviceydelser 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHESTATISTIK Renhold og kombinerede serviceydelser 2011"

Transkript

1 BRANCHESTATISTIK Renhold og kombinerede serviceydelser 2011 I perioden - har der været en støt stigning i omsætningen i de delbrancher; almindelig rengøring, specialiseret rengøring, vinduespolering og kombinerede serviceydelser. Stigningen har været meget markant indenfor almindelig rengøring, hvor omsætningen steg fra mia. kr. i til mia. i. I perioden - har der været periodevise fald i omsætningen. I specialiseret rengøring/skadeservice og vinduespolering har der været et samlet fald i omsætningen på mio. kr. svarende til, pct. fra til. Dette fald opvejes af en markant stigning i omsætningen indenfor kombinerede serviceydelser. Således er omsætningen indenfor kombinerede serviceydelser steget med. mio. kr. eller med knap pct. fra til. I henhold til en medlemsundersøgelse foretaget af DI Service i februar, forventer virksomhederne en vækst indenfor hele området på, pct. i, hvilket i givet fald vil få omsætningen til at stige med ca. mio. kr. Indenlandsk omsætning i delbrancherne i renhold og kombinerede serviceydelser Mio. kr., løbende priser Renhold og kombinerede serviceydelser Stigende omsætning trods krisen Branchens økonomiske sundhedstilstand Vækstdrivere og barrierer Branchens udfordringer Branchens image Almindelig rengøring Den økonomiske sundhedstilstand i almindelig rengøring Ansatte inden for almindelig rengøring Specialiseret rengøring og skadeservice Den økonomiske sundhedstilstand i specialiseret rengøring og skadeservice Ansatte i specialiseret rengøring og skadesservice Vinduespolering Den økonomiske sundhedstilstand i vinduespolering Ansatte i delbranchen vinduespolering Kombinerede serviceydelser Den økonomiske sundhedstilstand i kombinerede serviceydelser Ansatte i kombinerede serviceydelser Almindelig rengøring Kombinerede serviceydelser Specialiseret rengøring Vinduespolering Note: Omsætningen i er den forventede omsætning i beregnet af DI Service ud fra virksomhedernes svar i medlemsundersøgelsen. Kilde: Danmarks Statistik

2 Udgivet af DI Service Redaktion: Jan Stiiskjær og Thomas Hauge Berg Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN

3 SIDE 1 branchestatistik 2011 DI ANALYSE RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER 2011 INDLEDNING Denne branchestatistik er baseret på en række forskellige kilder. Den vigtigste er en spørgeskemaundersøgelse, der blev gennemført blandt medlemmerne i DI Service i februar Tal vedrørende indenlandsk omsætning og beskæftigelsestal kommer fra Danmarks Statistik. Tal vedr. branchernes økonomiske sundhedstilstand er baseret på tal fra virksomhedernes årsregnskaber indsamlet og bearbejdet af det statsgodkendte kreditoplysningsbureau Experian for DI Service. Endelig indgår data fra en undersøgelse, som analyseinstituttet Epinion har gennemført for DI Service blandt servicebranchens potentielle kunder i 200 private virksomheder og 150 offentlige institutioner. I denne statistik anvendes betegnelsen renhold og kombinerede serviceydelser som en samlet betegnelse om følgende delbrancher: Almindelig rengøring indeholder DB07-branchekoderne Almindelig rengøring i bygninger, dvs. indvendig ikke-specialiseret rengøring af kontorer, huse, fabrikker, butikker og institutioner mv. og berører mest indvendig rengøring og Anden rengøring af bygninger og erhvervslokaler, herunder udvendigt. Specialiseret rengøring indeholder branchekoden Andre rengøringsydelser, der omfatter rengøring og vedligeholdelse af svømmebassiner, rengøring af tog, busser, fly mv., indvendig rengøring af tanke på tankvogne og tankskibe, desinfektion og skadedyrsbekæmpelse, flaskerensning, gadefejning og rydning af sne og is. Vinduespolering indeholder branchekoden Vinduespudsning og -polering. Kombinerede serviceydelser indeholder branchekoden Kombinerede serviceydelser: Formidling af driftspersonale, som skal udføre en række hjælpetjenester på en kundes ejendom. Der udføres en kombination af tjenester som f.eks. almindelig rengøring, vedligeholdelse, bortskaffelse af affald, vagt- og sikkerhedstjeneste, postforsendelse, modtagelse, vask o.l. til støtte for aktiviteter i ejendomme. Disse enheder formidler driftspersonale til at udføre disse hjælpetjenester, men er ikke ansvarlig for kundens kernevirksomhed. Hertil kommer selvstændige viceværter og handymen. I det følgende gennemgås først en række generelle træk på tværs af de fire delbrancher, hvorefter der foretages en gennemgang af en række forskellige faktorer indenfor de fire delbrancher. Det skal understreges, at virksomhederne indenfor renhold og kombinerede serviceydelser i høj grad overlapper delbrancherne på kryds og tværs,

4 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 2 hvilket vil sige, at kun en mindre del af virksomhederne i de forskellige delbrancher, udelukkende befinder sig i en af brancherne. Det er således mere reglen end undtagelsen, at virksomheder agerer i mindst to af delbrancherne og at de største servicevirksomheder agerer inden for tre eller alle fire delbrancher. Dette forhold er især vigtigt at opmærksom på, når der fokuseres på den samlede omsætning indenfor de fire delbrancher. Tallene for indenlandsk omsætning i de fire delbrancher (figur 1) er baseret på virksomhedernes indberetning på branchekoder til Danmarks Statistik. Figur 2 viser omsætningens fordeling på de fire delbrancher. Denne figur er baseret på virksomhedernes besvarelser i den spørgeskemaundersøgelse, DI Service gennemførte i februar Denne opdeling er ikke nødvendigvis identisk med virksomhedernes indberetning til Danmarks Statistik. Det er vanskeligt på alle områder at lave en direkte sammenligning med tallene fra DI Services to tidligere branchestatistikker fra 2009 og Dette skyldes dels, at branchekoderne i denne analyse er anderledes end det første års analyse. Men især skyldes det, at sammensætningen af medlemmerne, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen er anderledes end tidligere år, hvilket giver en vis usikkerhed ved sammenligning af tallene i de 3 brancheanalyser.

5 SIDE 3 branchestatistik 2011 DI ANALYSE stigende omsætning trods krisen Som det fremgår af figur 1 på forsiden af denne rapport, er omsætningen steget støt, især for almindelig rengøring. Mens medlemsvirksomhederne i DI Service har indberettet en stigende omsætning fra 2009 til 2010, viser Danmarks Statistiks tal for alle rengøringsvirksomheder, at omsætningen i de seneste år har været stagnerende. I specialiseret rengøring/skadeservice og vinduespolering har der været et samlet fald i omsætningen på 39 mio. kr. svarende til 2,6 pct. fra 2008 til Dette fald opvejes af en markant stigning i omsætningen indenfor kombinerede serviceydelser. Således er omsætningen indenfor kombinerede serviceydelser steget med mio. kr. eller med knap 100 pct. fra 2008 til Den markante stigning skyldes primært, at den finansielle krise har fået mange virksomheder til at outsource servicefunktioner, der tidligere har været varetaget i eget regi. Samlet set forventer virksomhederne indenfor hele området en vækst på 8,3 pct. i 2011, hvilket vil få den samlede omsætning til at stige med ca. 525 mio. kr. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at vækstforventningen i delbranchen kombinerede serviceydelser er lidt over 20 pct., og 9,7 pct. i specialiseret rengøring, mens den i de øvrige to delbrancher er godt tre pct. Den meget høje vækstforventning indenfor kombinerede serviceydelser trækker således vækstforventningerne inden for hele området op. Almindelig rengøring er langt den største branche Med ca. 44 pct. af omsætningen indenfor området for renhold og kombinerede serviceydelser er almindelig rengøring fortsat den suverænt største, efterfulgt af kombinerede serviceydelser med ca. 28 pct. af den samlede omsætning, jf. figur 2 på næste side. Som nævnt tidligere, er det vigtigt at være opmærksom på, at virksomhederne indenfor renhold og kombinerede serviceydelser i høj grad overlapper brancherne på kryds og tværs, hvilket vil sige, at kun en mindre del af virksomhederne i de forskellige brancher, udelukkende befinder sig i en af brancherne. Det er således mere reglen end undtagelsen, at virksomheder agerer i mindst to af brancherne og, at de største servicevirksomheder agerer inden for tre eller alle fire brancher.

6 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 4 > Kilde: DI Service 2011 Figur 2: Omsætningen i branche fordelt på aktiviteter 2010 Kombinerede serviceydelser 28 pct. 44 pct. Almindelig rengøring Vinduespolering 2 pct. Specialiseret rengøring 26 pct.

7 SIDE 5 branchestatistik 2011 DI ANALYSE BRANCHENS ØKONOMISKE SUNDHEDSTILSTAND Kreditoplysningsbureauet Experian opgør løbende den økonomiske sundhedstilstand i størstedelen af brancherne i dansk erhvervsliv. Efter opdrag fra DI Service har Experian lavet specialopgørelser, der giver mulighed for en detaljeret vurdering af den økonomiske sundhedstilstand for hver enkelt delbranche. I det følgende anvendes betegnelsen renhold mv./di om de virksomheder indenfor de fire delbrancher, der er medlemmer af DI Service gennem Servicebranchens Arbejdsgiverforening. Renhold mv./alle betegner det samlede antal virksomheder indenfor de fire delbrancher, mens alle brancher omfatter samtlige virksomheder indenfor alle brancher, hvorfra der har kunnet fremskaffes regnskabsoplysninger. Den økonomiske sundhedstilstand i rengøringsbranchen er generelt fulgt med udviklingen i dansk økonomi som helhed. Det er tydeligt, at finanskrisen har gjort sit indtog også i rengøringsbranchen. Dog er det positivt, at krisen har været en smule mildere mod rengøringsbranchen end mod resten af økonomien som helhed. Der er således ca. 7 pct.-point færre selskaber i rengøringsbranchen, der havde underskud i 2010 set i forhold til andelen blandt samtlige virksomheder i samme periode. Ikke desto mindre er andelen af selskaber med en negativ indtjening i rengøringsbranchen steget. Presset økonomi i branchen På parametrene underskud, angrebet egenkapital og konkursretning har situationen udviklet sig lidt forskelligt. Andelen af virksomheder med underskud indenfor de fire delbrancher set samlet, er blevet forbedret med tre pct.-point siden 2009 efter en kraftig forværring i kriseperioden. Dog er der en tendens til at medlemsvirksomhederne i DI Service klarer sig bedre, jf. figur 3. Fra årsskiftet 2007/08 til 2008/09 er situationen klart forværret, men frem til 2009/10 er der sket en lille bedring, så andelen nu er på 30 pct. Udviklingen fra 2007 til 2010 med en stigende andel med underskud er nogenlunde på linje med den udvikling der ses generelt for alle virksomheder i Danmark. Hele branchen renhold og kombinerede serviceydelser har dog i klarer sig bedre end alle brancher.

8 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 6 Renhold mv./di Renhold mv./alle Alle brancher > Kilde: Experian for DI Service 2011 Figur 3: Andel af virksomheder indenfor renhold og kombinerede serviceydelser med underskud Pct /06 06/07 07/08 08/09 09/10 Andelen af rengøringsvirksomheder med en angrebet egenkapital, (en egenkapital, der er negativ eller lavere end lovens mindstekrav til egenkapital for selskaber), har været kraftigt stigende. Rengøringsbranchen har således oplevet en stigning i andelen af virksomheder med en angrebet egenkapital siden 2006/07. Andelen hos DI-medlemmer er væsentligt lavere, men stigningen har været større hos DI-medlemmerne. Generelt har stigningstakten og dermed forværringen fulgt tendensen for alle virksomheder i Danmark.

9 SIDE 7 branchestatistik 2011 DI ANALYSE Figur 4: Andel af virksomheder indenfor renhold og kombinerede serviceydelser med angrebet egenkapital Pct Renhold mv./di Renhold mv./alle Alle brancher Kilde: Experian for DI Service /06 06/07 07/08 08/09 09/10 Andelen af virksomheder i rengøringsbranchen, der har retning mod konkurs, (virksomheder der både har en angrebet egenkapital og en negativ indtjening), er i perioden steget med samme hastighed som i resten af økonomien jf. figur 5. Branchen har fortsat en højere andel af virksomheder, der styrer mod konkurs end i resten af økonomien. Andelen af DI-medlemmer i branchen med konkursretning er på niveau med alle brancher og væsentligt lavere end branchen som helhed. Figur 5: Andel af virksomheder indenfor renhold og kombinerede serviceydelser med konkursretning Pct Renhold mv./di Renhold mv./alle Alle brancher Kilde: Experian for DI Service /06 06/07 07/08 08/09 09/10

10 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 8 Samlet er rengøringsbranchen temmelig hårdt ramt af negativ indtjening og for lav eller negativ egenkapital. Det betyder, at den økonomiske sundhedstilstand i branchen er forholdsvis lav. Branchen klarer sig som helhed sig dårligere end virksomhederne samlet set i dansk økonomi. Ligeledes er det bekymrende, at så stor en andel af branchens virksomheder fortsat styrer mod konkurs. Omvendt er det et typisk karaktertræk for mange brancher i servicesektoren, at indgangskravene er meget lave, så det skaber grundlag for, at der også er mange virksomheder i branchen. Det får så den konsekvens, når væksten generelt bliver svagere, at en betydelig andel af virksomhederne kommer i farezonen. Tabel 1 viser, at branchen de seneste fem år har oplevet en forværret situation med hensyn til afkastningsgrad, overskudsgrad og egenkapitalens forrentning. Til gengæld har der været en pæn udvikling, hvad angår likviditetsgrad og soliditetsgrad. Forklaringen på, at branchen har klaret sig så godt på disse parametre kan være, at man i knap så høj grad som fremstillingserhvervene har haft behov for at optage gæld til investering i et omkostningstungt produktionsapparat. Hertil kommer, at meget store veldrevne virksomheder påvirker tallene i positiv retning. Tabel 1: Nøgletal for renhold og kombinerede serviceydelser > Anm.: Andele vises som pct. Afkastningsgrad: (Primært resultat/status balancen) * 100 Overskudsgrad: (Primært resultat/netoomsætning) * 100 Egenkapitalens Forrentning: (Ordinært resultat/egenkapitalen) * 100 Regnskabsår 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Afkastningsgrad 6,7 8,3 5,8 5,4 4,7 Overskudsgrad 4,2 4,8 3,1 3,2 2,8 Forrentning Af egenkapital 31,1 27,7 17,2 9,7 11,0 Likviditetsgrad 98,6 112,1 112,1 110,4 115,8 Soliditetsgrad 35,0 38,0 39,2 36,3 35,9 Likviditetsgraden: (Omsætningsaktiver/Kort gæld ialt) * 100 Soliditetsgraden: (Egenkapitalen/Status balancen) * 100 Kilde: Experian for DI Service 2011

11 SIDE 9 branchestatistik 2011 DI ANALYSE Tabel 2 viser, at væksten i nettoomsætningen for fire år siden faldt betragteligt, men at det er lykkes at bibeholde en positiv vækst i de seneste år. Finanskrisen har betydet, at det ordinære resultat er faldet og at virksomhederne har haft behov for øget låntagning i 2007/08 og 2008/09. Desuden fremgår det, at virksomhederne have været nødt til at afskedige medarbejdere i 2007/08 og 2009/10. Tabel 2: Vækstrater for renhold og kombinerede serviceydelser Regnskabsår 06/07 07/08 08/09 09/10 Nettoomsætning 14,3 3,4 3,8 2,6 Primært resultat 36,5-25,7-2,0-12,0 Ordinært resultat 7,3-31,1-43,7 15,4 Antal ansatte 8,0-6,7 0,9-8,6 Anm.: Andele vises som pct. Vækstrater viser branchens procentvise udvikling (i forhold til året før). Regnskabsperioderne er målt fra 1/10 30/9 de pågældende år. Nettoomsætning: Virksomhedens omsætning fratrukket afgifter (moms) Primært resultat: resultat af virksomhedens hovedaktivitet (før finansielle poster) En svingende beskæftigelse i renhold og kombinerede serviceydelser Ifølge Danmarks Statistiks opgørelse af den samlede beskæftigelse indenfor renhold og kombinerede serviceydelser, har beskæftigelsen i de seneste år været svingende på et niveau mellem og De seneste sikre tal for beskæftigelsen i hovedbranchen er Danmarks Statistiks tal fra 2008, da de opgøres på grundlag af arbejdsmarkedsdata. Ordinært resultat: resultat af virksomhedens aktivitet (efter finansielle poster og før skat) Antal ansatte: Det gennemsnitlige antal heltidsansatte der har været i regnskabsåret Kilde: Experian for DI Service 2011

12 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 10 VÆKSTDRIVERE OG BARRIERER Ifølge de virksomheder, der har deltaget i DI Services spørgeskemaundersøgelse i februar 2011, er de to vigtigste faktorer, der driver væksten tillid til virksomheden og udlicitering fra det offentlige og flere opgaver generelt og udlicitering/outsourcing. Nye koncepter og løsninger spiller også en stor rolle, mens fair konkurrence, klima og let adgang til kvalificeret arbejdskraft og innovation hos kunden også har en vis betydning. Offentlige kunder Private kunder > Kilde: DI Service 2011 Figur 6: Hvor kommer væksten fra? Tillid til min virksomhed som leverandør Udlicitering / outsourcing Nye koncepter og løsninger Flere opgaver generelt (på vej ud af krisen) Fair konkurrence Klima/miljø Let adgang til kvalificeret arbejdskraft Innovation hos kunden Andet, hvilket:: konkurrencekraft Nye markedsområder / nye brancher Opkøb og fusioner Ekspansion i udlandet Pct

13 SIDE 11 branchestatistik 2011 DI ANALYSE De adspurgte virksomheder påpeger, at den største barriere for vækst er ensidigt fokus på laveste pris. I figur 7 er det værd at bemærke, at dette gælder for såvel offentlige som private kunder. En næsten lige så stor barriere er unfair konkurrence for eksempel i form af prisdumping. Endelig peges der på insourcing/mangel på udlicitering som en væsentlig barriere. Denne barriere er dog mere udpræget i forhold til offentlige kunder end i forhold til private. Figur 7: Hvilke barrierer har størst betydning for jeres virksomhed? Ensidigt fokus på laveste pris Unfair konkurrence (f.eks. prisdumping mv.) Insourcing /mangel på udlicitering Færre opgaver generelt (finanskrise) Manglende innovation hos kunden Manglende ekspansionsmuligheder Miljøkrav (ressourceforbrug m.v.) Mangel på kvalificeret arbejdskraft Opkøb og fusioner Arbejdsmiljøkrav Andet Mangel på kapital (f.eks. høje udlånsrenter) Lav tillid til min virksomhed som leverandør Pct Offentlige kunder Private kunder Kilde: DI Service 2011

14 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 12 BRANCHENS UDFORDRINGER Branchens største udfordringer i de kommende fem år er ifølge de adspurgte virksomheder fastholdelse af gode medarbejdere. Også i 2010 pegede de adspurgte virksomheder på denne udfordring som den vigtigste. De næstvigtigste udfordringer er uddannelse og kompetenceudvikling af personalet, nye koncepter og løsninger og forbedring af branchens image. Derpå kommer øget professionalisering, rekruttering af kvalificeret arbejdskraft samt uddannelse og kompetenceudvikling af ledere. > Kilde: DI Service 2011 Figur 8: Virksomhedernes største udfordringer Fastholdelse af gode medarbejdere Nye koncepter og løsninger Uddannelse og kompetenceudvikling af personalet Forbedring af branchens image Øget professionalisering Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft Uddannelse og kompetenceudvikling af ledere Opdyrkning af nye markeder (i Danmark) EU-regler, f.eks. Service- og udbudsdirektiverne Konsolidering i branchen Barrierer vedr. erhvervslovgivning, Andet, hvilket? Ekspansion i udlandet Pct Specielt forbedring af branchens image er i fokus hos Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA), der organiserer en væsentlig del af virksomhederne indenfor de 4 brancher. Således har SBA iværksat en række initiativer, der skal medvirke til at forbedre branchens image, hvor det vigtigste er indførelse af Servicenormen, som alle medlemmer af SBA skal overholde.

15 SIDE 13 branchestatistik 2011 DI ANALYSE Branchens image Fokus på branchens image er et centralt element i den undersøgelse, som Epinion har gennemført for DI Service blandt servicebranchens potentielle kunder i private virksomheder og offentlige institutioner. Her svarer 32 pct., at de mener, at branchen har et godt image. Det er lidt tankevækkende, at hele 31 pct. svarer Hverken eller mens 23 pct. mener, at branchen har et dårligt image. Figur 9: Renhold og kombinerede serviceydelsers image hos kunderne Ved ikke 14 pct. 32 pct. Godt Anm.: 200 private virksomheder og 150 offentlige institutioner har svaret. Kilde: Epinion for DI Service 2011 Dårligt 23 pct. 31 pct. Hverken eller I undersøgelsen er kunderne desuden blevet spurgt om deres indtryk af professionalismen hos hovedbranchens virksomheder. Her er indtrykket for 38 pct. s vedkommende godt, mens indtrykket er dårligt hos kun 14 pct. jf. figur 10.

16 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 14 > Anm.: 200 private virksomheder og 150 offentlige institutioner har svaret. Kilde: Epinion for DI Service 2011 Figur 10: Kundernes indtryk af professionalismen indenfor renhold og kombinerede serviceydelser Dårligt Ved ikke 14 pct. 17 pct. 38 pct. Godt Hverken eller 31 pct. I henhold til kundeundersøgelsen forbinder kunderne primært renhold og kombinerede serviceydelser med ordene professionel, kvalitet og pålidelig. Mange forbinder dog også branchen med ordene kedelig (28 pct.) og gammeldags (25 pct.). > Anm.: 200 private virksomheder og 150 offentlige institutioner har svaret. Kilde: Epinion for DI Service 2011 Figur 11: Ord, som kunderne forbinder med renhold og kombinerede serviceydelser Professionel Kvalitet Pålidelig Kedelig Gammeldags Moderne Dynamisk Ufleksibel Innovativ Spændende Pct

17 SIDE 15 branchestatistik 2011 DI ANALYSE I den spørgeskemaundersøgelse, som DI Service har gennemført blandt medlemmerne, spørges der til, hvad private og offentlige kunder lægger vægt på. De altoverskyggende faktorer fremgår af figur 12: Pris, leveringssikkerhed/pålidelighed og kvalitet/kontrolsystem. Ifølge virksomhedernes svar lægger private kunder større vægt på fleksibilitet end offentlige kunder, mens offentlige kunder lægger lidt mere vægt på certificering, miljø og arbejdsmiljø. Figur 12: Hvad lægger private og offentlige kunder vægt på? Pris Leveringssikkerhed, pålidelighed Kvalitet/kontrolsystem Leverandørens image/størrelse Fleksibilitet Erfaring fra lignende virksomheder Eksisterende relationer med kunden Certificering (kvalitet, miljø, arbejdsmiljø m.v.) Arbejdsmiljø (hos leverandør) Andet Miljø (ressourceforbrug, kemikalieforbrug m.v.) Ekspansion i udlandet Offentlige kunder Private kunder Kilde: DI Service 2011 Pct Det er værd at bemærke, at virksomhederne mener, at private kunder i langt større udstrækning end offentlige kunder lægger vægt på fleksibilitet. Her skal man dog være opmærksom på, at udbudsreglerne, som de offentlige kunder er omfattet af, lægger begrænsninger på ændring af kontaktens omfang og indhold i kontraktperioden. Som følge heraf er fleksibilitet, forstået som mulighederne for løbende justeringer i kontraktens indhold og omfang, af mindre betydning for de offentlige kunder.

18 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 16 ALMINDELIG RENGØRING Branchen for almindelig rengøring omfatter ikke-specialiseret indvendig rengøring af bl.a. kontorer, fabrikker, institutioner, butikker, storcentre, beboelsesejendomme og lignende. I perioden har delbranchen oplevet en vækst på 45 pct., hvilket svarer til en omsætningsforøgelse på 4,3 mia. kr. indenlandsk omsætning. Det meste af denne vækst er dog kommet til i perioden , som også fremgår af figur 13. I 2009 faldt omsætningen i forhold til 2008 med 423 mio. kr. hvilket svarer til et fald på ca. 3 pct. Branchen er således også blevet påvirket af finanskrisen, om end mange brancher har været ramt langt hårdere. Omsætningen i almindelig rengøring er steget stabilt set over en tiårig periode med nogle svage fald sidst i 2009 og i begyndelsen af 2010, som er blevet genoprettet. Sidst i 2010 var den samlede indenlandske omsætning i almindelig rengøring på 13,9 mia. kr. Ud fra virksomhedernes forventninger til vækst er denne omsætning fremskrevet med 4 pct. til godt 14,4 mia. kr. i Figur 13: Indenlandsk omsætning i almindelig rengøring > Note: Omsætningen i 2011 er den forventede omsætning i 2011 beregnet af DI Service ud fra virksomhedernes svar. Kilde: Danmarks Statistik Mio. kr., løbende priser

19 SIDE 17 branchestatistik 2011 DI ANALYSE Branchestruktur Branchen for almindelig rengøring udgøres af nogle enkelte store aktører samt en meget lang række mindre og betydeligt mere lokalt funderede virksomheder. Branchen er karakteriseret ved nogle meget lave entry- og exitbarrierer. Kunderne i branchen er bredt forankret. Den største kundegruppe er den offentlige sektor, som udgør 42 pct. af kundegrundlaget. En væsentlig kundegruppe er desuden finans, forsikring og udlejning, der udgør ca. 8 pct. af almindelig rengørings omsætning i 2010, jf. figur 14. Figur 14: Omsætningen i almindelig rengøring fordelt på kundetyper 2010 Fremstilling 12 pct. 10 pct. Handel og detailvirksomhed 6 pct. Information, rådgivere m.v. Kilde: DI Service 2011 Andet 17 pct. Hotel, restauration og transport Finans, forsikring og udlejning 5 pct. 8 pct. 42 pct. Offentlig forvaltning, skoler og sundhed

20 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 18 Den økonomiske sundhedstilstand i almindelig rengøring De seneste regnskaber for almindelig rengøring viser, at den økonomiske sundhedstilstand samlet set er svagt forværret og ligger på stort set samme niveau som den samlede hovedbranche renhold og kombinerede serviceydelser og alle brancher. På et væsentligt punkt klarer almindelig rengøring sig bedre end andre brancher, da andelen af virksomheder med underskud kun er 37 pct. mens andelen hos alle brancher er på 41 pct. Almindelig rengøring Alle brancher > Kilde: Experian for DI Service 2011 Figur 15: Andel af virksomheder med underskud Pct / /2010 Andelen af virksomheder med angrebet egenkapital er højere inden for almindelig rengøring end for alle brancher samlet. Desuden er den steget mere end hos alle brancher, så andelen er nu på 33 pct.

21 SIDE 19 branchestatistik 2011 DI ANALYSE Figur 16: Andel virksomheder med angrebet egenkapital Pct Almindelig rengøring Alle brancher Kilde: Experian for DI Service / /2010 På samme måde er andelen af virksomheder med konkursretning højere inden for almindelig rengøring end for alle brancher samlet. Almindelig rengøring har, ligesom alle andre virksomheder i Danmark, siden 2008/09 oplevet en forværring i forhold til antallet af virksomheder med konkursretning. Figur 17: Andel af virksomheder med konkursretning Pct Almindelig rengøring Alle brancher Kilde: Experian for DI Service /09 09/10

22 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 20 Tabel 3 viser, at almindelig rengøring de seneste fem år har oplevet en stabil situation med hensyn til afkastningsgrad, overskudsgrad og egenkapitalens forrentning. Der har været en pæn udvikling, hvad angår likviditetsgrad, og soliditetsgrad på ca. 30 pct. Forklaringen på, at branchen har klaret sig så godt på disse parametre kan være, at man i knap så høj grad som fremstillingserhvervene har haft behov for at optage gæld til investering i et omkostningstungt produktionsapparat. Hertil kommer, at meget store veldrevne virksomheder påvirker tallene i positiv retning. Tabel 3: Nøgletal for virksomheder inden for almindelig rengøring > Anm.: Andele vises som pct. Kilde: Experian for DI Service 2011 Regnskabsår 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Afkastningsgrad 9,9 13,0 8,9 10,7 10,0 Overskudsgrad 3,5 4,6 2,3 3,3 3,5 Forrentning Af egenkapital 39,4 42,0 30,0 34,6 32,5 Likviditetsgrad 92,6 105,4 105,1 100,5 105,2 Soliditetsgrad 29,3 31,5 31,3 28,6 29,7 Tabel 4 viser, at væksten i nettoomsætningen for tre-fire år siden faldt betragteligt og, at virksomhederne i 2008/09 oplevede en negativ vækst, men at det er lykkes at bibeholde en positiv vækst i de seneste år. Finanskrisen har betydet, at det ordinære resultat er faldet, dvs., at virksomhederne har haft behov for øget låntagning især i 2007/08. Desuden fremgår det, at virksomhederne have været nødt til at afskedige medarbejdere i alle årene 2007/08 til 2009/10. Tabel 4: Vækstrater for virksomheder inden for almindelig rengøring > Anm.: Andele vises som pct. Vækstraterviser branchens procentvise udvikling (i forhold til året før) og i antal ansatte. Regnskabsperioderne er målt fra 1/10 30/9 de pågældende år. Regnskabsår 06/07 07/08 08/09 09/10 Nettoomsætning 14,6 2,6-1,4 4,5 Primært resultat 51,6-35,2 24,0 4,0 Ordinært resultat 32,6-31,7 11,3 7,2 Antal ansatte 8,0-7,5-1,6-10,2 Kilde: Experian for DI Service 2011

23 SIDE 21 branchestatistik 2011 DI ANALYSE Ansatte inden for almindelig rengøring De seneste sikre tal for beskæftigelsen i almindelig rengøring er ifølge Danmarks Statistik fra Fra 2002 til 2008 svinger beskæftigelsen i almindelig rengøring mellem og fuldtidsansatte. Ifølge virksomhedernes svar er kønsfordelingen inden for almindelig rengøring 54 pct. kvinder og 46 pct. mænd. Figur 18: Kønsfordeling for ansatte i almindelig rengøring 2010 Kilde: DI Service 2011 Kvinder 54 pct. 46 pct. Mænd Virksomhederne har opgivet, at 51 pct. af deres ansatte i almindelig rengøring i 2010 var deltidsansatte, hvilket betyder, at almindelig rengøring er én af servicesektorens mest deltidstunge erhverv jf. figur 19. Der er flere forklaringer på dette forhold.

24 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 22 > Kilde: DI Service 2011 Figur 19: Fordeling på fuldtids- og deltidsansatte i almindelig rengøring 2010 Deltidsansatte 51 pct. 49 pct. Fuldtidsansatte For det første findes der mange pladser typiske mindre kontorbygninger, daginstitutioner mv., hvor den daglige rengøringstid ikke muliggør etablering af fuldtidsstillinger. For det andet udføres rengøring over hele døgnet, hvorfor erhvervet naturligt tiltrækker mange af dem, som foretrækker et deltidsjob eller som har rengøring som et ekstrajob i kortere eller længere perioder. Én af myterne om rengøringsbranchen er, at arbejdet primært foregår i de mørke nattetimer og på andre skæve tidspunkter. Som det fremgår af figur 20, er dette er ikke korrekt. Hele 76 pct. af rengøringsarbejdet foregår i tidsrummet 05-18, hvilket i overenskomsten er fastsat som den normale arbejdstid. Kun 8 pct. foregår i nattetimerne tidsrummet

Figur 1: Omsætning for vagt og sikkerhed 2002-2011

Figur 1: Omsætning for vagt og sikkerhed 2002-2011 branchestatistik Vagt og sikkerhed 2011 Vagt- og sikkerhedsbranchen omfatter vagttjenester og patruljering, værdihåndtering, personbeskyttelse, overvågning og kontrolcentraler. Branchens samlede omsætning

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2015

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2015 DI ANALYSE Årsrapport 215 > Det seneste år har vikarbranchen oplevet en vækst på næsten pct. i branchens samlede omsætning. Væksten ligger over de øvrige servicevirksomheder, og den ses som et resultat

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Indenlandsk omsætning for vikarbranchen 2003 2011

Indenlandsk omsætning for vikarbranchen 2003 2011 branchestatistik VIKARBRANCHEN 2011 Vikarbranchen er stadig hårdt ramt af følgerne efter den finansielle krise og er så småt ved at rejse sig. Omsætningen i branchen er stigende både for de traditionelle

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Hvordan forebygger branchen?

Hvordan forebygger branchen? Jan Stiiskjær Hvordan forebygger branchen? v./ chefkonsulent Jan Stiiskjær Foreningsansvarlig for Servicebranchens Arbejdsgiverforening - SBA Fakta om SBA: Rengøring Ejendomsdrift Facility service Kantinedrift

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

industriservice Udlejning er størst inden for industriservice

industriservice Udlejning er størst inden for industriservice 55 UDLEJNINGSSERVICE 56 TEKNISK KONTROL OG ANALYSE 58 PAKKERI- OG LAGERVIRKSOMHED SIDE 53 kortlægning af den operationelle servicesektor DI ANALYSE INDUSTRISERVICE Området industriservice beskæftiger sig

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Det offentlige som indkøber - bekæmpelse af sort arbejde og socialt snyd

Det offentlige som indkøber - bekæmpelse af sort arbejde og socialt snyd Det offentlige som indkøber - bekæmpelse af sort arbejde og socialt snyd Ved Niels Anker Jørgensen SKATTEMINISTERIET, Koncerncentret Juni 2011 SKAT Hvorfor optræder SKAT her? Side 2 17. juni 2011 Indkøberens

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Dansk Facilities Management netværk. Renholdsworkshop 28. november 2006. HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen

Dansk Facilities Management netværk. Renholdsworkshop 28. november 2006. HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen Dansk Facilities Management netværk Renholdsworkshop 28. november 2006 HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen 1 HTS A - historisk i korte træk 1917 - dannelsen af Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorganisation

Læs mere

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015. Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015. Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015 Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Udgivet af DI Redaktion: Pernille Langgaard-Lauridsen Tryk: Kailow Graphic ISBN 978-87-7144-055-3 200.08.15 SIDE 1 DI VIDENRÅDGIVERNES

Læs mere

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere er et væsentligt problem for en stor del af de små virksomheder. Mangelfuld betaling giver både ekstraarbejde

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Tre næsten lige store brancher

Tre næsten lige store brancher 61 REDNINGS- OG UDRYKNINGSTJENESTE 62 VAGT OG SIKKERHED 66 PARKERING OG VEJHJÆLP SIDE 61 kortlægning af den operationelle servicesektor DI ANALYSE SIKKERHEDS- OG BEREDSKABSSERVICE Sikkerheds- og beredskabsservice

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2013

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2013 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Stigende omsætning og beskæftigelse (side 2) Den første halvdel af bød på en pæn omsætningsfremgang

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2011

Kvartalsstatistik nr.1 2011 nr.1 2011 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning inklusiv en fremskrivning for resten af året. Ud over omsætningstallene

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

HJEMMESERVICE STATUS OG FREMTID

HJEMMESERVICE STATUS OG FREMTID i:\marts-2000\erhv-c-02-00.doc Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 26. april 2000 RESUMÈ HJEMMESERVICE STATUS OG FREMTID Da hjemmeserviceordningen efterhånden lægger beslag på 600 mill.kr.

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit December 2013 Analyse af restaurationsbranchen Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Konkurser tager pusten fra iværksætterne

Konkurser tager pusten fra iværksætterne PRESSEMEDDELELSE 2.marts 2009 Konkurser tager pusten fra iværksætterne Antallet af konkurser stiger fortsat, og det tager pusten fra iværksætterne, der overvejer at starte ny virksomhed. Danskernes iværksætterlyst

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere