Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmehjælpsområdet 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmehjælpsområdet 2009"

Transkript

1 Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmehjælpsområdet 2009 I perioden fra 15. oktober til 13. november 2009 gennemførte Sundhed og Ældre en brugertilfredshedsundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmepleje og de private er på hjemmehjælpsområdet. Der blev i alt udsendt 677 spørgeskemaer til brugere af den kommunale hjemmepleje og brugere af hjemmepleje udført af private er. I 2009 modtog kommunen 326 udfyldte spørgeskemaer, hvilket svarer til en svarprocent på 48. Svarprocenten lå i 2008 på 47. Spørgeskemaet omhandler borgernes tilfredshed med hjemmeplejen og stiller spørgsmål om behovstilfredsstillelse, overordnet tilfredshed, praktisk hjælp, personlig pleje, antal af hjemmehjælpere og den tid hjemmehjælperen bruger hos borgeren. På spørgeskemaet var det muligt at oplyse om privat, men pga. svarprocenter er det ikke muligt at opdele undersøgelsen herefter. Dermed vil erne i følgende undersøgelse være opdelt i kommunal og privat. Undersøgelsens overordnede resultater pct. af borgerne er tilfredse eller meget tilfredse med hjemmehjælpen i Ishøj Kommune 78 pct. af borgerne mener at de får den hjælp, de har behov for 81 pct. af borgerne er tilfredse eller meget tilfredse med den praktiske hjælp, de får 89 pct. af borgerne er tilfredse eller meget tilfreds med den hjælp, de får til personlig pleje 45 pct. af borgerne mener, at der kommer det samme antal hjemmehjælpere i deres hjem som for et år siden 69 pct. af borgerne mener, at hjemmehjælperen bruger den samme mængde tid i deres hjem som for et år siden Alt i alt tegner undersøgelsen et positivt billede af borgernes opfattelse af hjemmeplejen. Sammenligner man tallene fra 2009 med tallene fra 2008 viser de stort set det samme. På et område adskiller tallene fra 2009 sig dog fra tallene fra Det er når den generelle tilfredshed måles. Her er den generelle tilfredshed blandt de, der modtager hjemmehjælp fra private er faldet fra 94 pct. i 2008 til 80 pct. i Det tilsvarende tal blandt de borgere, der modtager hjemmehjælp fra kommunale er er 84 pct. Samlet set er 84 pct. tilfredse eller meget tilfredse med hjemmeplejen i Ishøj Kommune, hvilket må siges at være et positivt resultat. 1

2 Resultater af brugerundersøgelsen af hjemmehjælpen i Ishøj Kommune 2009 Kommunal Privat Modtager den hjælp jeg har behov for 72% Generelt tilfreds med hjemmehjælpen 84% Tilfreds med den praktiske hjælp 81% 81% Færre hjemmehjælpere end for 1 år siden 12% 14% Mere tid i hjemmet end for 1 år siden 5% 16% Resultater af brugerundersøgelsen af hjemmehjælpen i Ishøj Kommune 2008 Kommunal Privat Modtager den hjælp jeg har behov for 86% 70% Generelt tilfreds med hjemmehjælpen 84% 94% Tilfreds med den praktiske hjælp 81% Færre hjemmehjælpere end for 1 år siden 19% 11% Mere tid i hjemmet end for 1 år siden 6% 11% 1. Generel tilfredshed 1 Hvor tilfreds er du med den hjælp, du får? Nedenstående diagram viser, at den generelle tilfredshed med hjemmehjælpen i Ishøj Kommune er faldet med 2 pct. På samme tid er andelen af borgere, der er utilfredse med hjemmehjælpen faldet med 1 pct. Overordnet tegner diagrammet et billede af, at borgerne er tilfredse med hjemmehjælpen. Generel tilfredshed Generel tilfredshed Utilfreds Hverken 4% eller 11% 1% Hverken eller 8% Utilfreds 5% 1% Tilfreds 84% Tilfreds 86% Hvis man sammenligner den generelle tilfredshed med den kommunale hjemmepleje med den generelle tilfredshed med de private er ses det, at der er 5 pct. flere der er tilfredse med den kommunale hjemmehjælp end med den private. På samme tid er 6 pct. af de borgere der modtager privat hjemmehjælp utilfredse, mens kun 3 pct. af de borgere, der modtager kommunal hjemmehjælp er utilfredse. 1 For overskuelighedens skyld er svarene fra kategorierne Meget utilfreds og Utilfreds i diagrammet lagt sammen under kategorien Utilfreds, og svarene fra kategorierne Meget tilfreds og Tilfreds er lagt sammen under kategorien Tilfreds. 2

3 Generel tilfredshed Generel tilfredshed % 6% 11% 12% Utilfreds 6% 4% 2% 10% Utilfreds 85% Hverken eller Tilfreds 84% 94% Hverken eller Tilfreds Kommunal Privat Kommunal Privat Når tallene fra 2009 sammenlignes med de fra 2008 ses det som nævnt, at der er sket et fald i tilfredsheden med den hjemmehjælp, der bliver leveret af private. Samtidig har tilfredsheden med den kommunale hjemmehjælp ikke ændret sig betydeligt. 2. Tildeling af hjælp Mener du, at du får den hjælp, du har behov for? I undersøgelsen ses det, at 78 pct. af de borgere der modtager hjemmehjælp mener, at de modtager den hjælp, de har behov for. Det er et fald på 3 pct. i forhold til undersøgelsen fra Behovstilfredshed Behovstilfredshed % 82% 40% 20% 13% 8% 40% 20% 10% 8% 0% Ja Nej 0% Ja Nej 80 pct. af de borgere der modtager kommunal hjemmehjælp mener, at de får den hjælp, de har behov for. Tilsvarende mener 72 pct. af de borgere, der modtager hjemmehjælp fra en privat, at de får den hjælp, de har behov for. Dermed er der 8 pct. flere blandt de, der modtager kommunal hjemmehjælp, der er tilfredse med den hjælp, de får. Dette sammenlagt med borgernes tilfredshed med hjemmeplejen (henholdsvis kommunal og privat ) tegner et billede af, at borgerne er mere tilfredse med den kommunale hjemmepleje end med den private hjemmepleje. 3

4 Behovstilfredhsed % 20% 0% 7% 12% 13% 15% 72% Kommunal Privat Nej Ja 3. Fordeling af ydelser Hvilken hjælp får du? Blandt de borgere der har svaret på spørgeskemaet, fordeler den hjælp de modtager, som følger: 96 pct. modtager hjælp til rengøring, 29 pct. modtager hjælp til bad, 23 pct. får hjælp til tøjvask, 23 pct. modtager hjælp til personlig hygiejne, 10 pct. modtager hjælp til indkøb, mens 17 pct. er med i madserviceordningen. Nedenstående diagram sammenholder tallene fra i år med sidste års tal. 40% 20% 0% 96% 95% 25% 22% 18% 29% 10% 23% 23% 10% 17%

5 4. Praktisk hjælp Hvor tilfreds er du med den hjælp, du får til rengøring og/eller tøjvask og/eller indkøb? For de der modtager praktisk hjælp til fx rengøring, tøjvask eller indkøb gælder det, at 81 pct. er meget tilfredse eller tilfredse, hvilket er det samme som resultatet fra Kun 4 pct. er utilfredse, hvilket er et fald i forhold til undersøgelsen fra 2008, hvor 6 pct. var utilfredse. Tilfredshed med praktisk hjælp Utilfreds 4% Hverken eller 9% 7% Meget tilfreds 34% Tilfreds 47% 5. Personlig pleje Hvor tilfreds er du med den hjælp, du får til bad, personlig hygiejne m.m.? Tilfredsheden med hjælp til personlig pleje er ligeledes stor blandt de af borgerne, der modtager hjemmehjælp. 89 pct. af de der deltog i brugertilfredshedsundersøgelsen har givet udtryk for, at de er meget tilfredse eller tilfredse med den hjælp, de modtager med personlig pleje. Nedenstående diagram viser tilfredsheden med den hjælp til personlige pleje hjemmehjælperne yder. Sammenlignet med resultatet fra 2008 er 3 pct. flere borgere meget tilfredse med hjælpen. Kun 2 pct. er utilfredse med hjælpen til personlig pleje, hvilket er en gentagelse fra Tilfredshed med personlig pleje Hverken eller 5% Utilfreds 2% 3% Tilfreds 36% Meget tilfreds 53% 5

6 6. Antal hjemmehjælpere 2 Oplever du, at der kommer færre eller flere forskellige hjemmehjælpere hos dig i dag end for et år siden? Når det kommer til antallet af hjemmehjælpere, giver flere borgere udtryk for glæden ved, at det er de samme hjemmehjælpere, der kommer i hjemmet, bl.a. i kommentarer på de udfyldte spørgeskemaer. I 2009 oplever 45 pct. af de borgere, der modtager hjemmehjælp at, der ikke er sket en ændring i antallet af hjemmehjælpere. Til gengæld mener 29 pct., at der kommer flere forskellige hjemmehjælpere i deres hjem i dag end for et år siden, det er en stigning på 2 pct. i forhold til Tilsvarende er antallet af borgere der mener, at der kommer færre faldet fra 17 pct. i 2008 til 12 pct. i Antal hjemmehjælpere Antal hjemmehjælpere % Færre 12% Flere 29% Færre 17% 13% Flere 27% Det samme 45% Det samme 43% Undersøgelsen viser, at 32 pct. af de borgere der modtager kommunal hjemmepleje oplever, at der kommer flere forskellige hjemmehjælpere i deres hjem i dag end sidste år, hvilket svarer til tallet fra Tilsvarende tal for de borgere, der modtager privat hjemmehjælp er 12 pct., hvilket er en stigning på 6 procentpoint i forhold til For overskuelighedens skyld er svarene fra kategorierne Mange flere og Flere i diagrammet lagt sammen under kategorien Flere, mens svarene fra kategorierne Mange færre og Færre er lagt sammen under kategorien Færre. 6

7 Antal hjemmehjælpere % 20% 0% 13% 16% 12% 14% 42% 32% Kommunal 58% 12% Privat Færre Det samme Flere 7. Tid Oplever du, at hjemmehjælperne bruger mere eller mindre tid hos dig i dag end for et år siden? Størstedelen af de borgere der modtager hjemmehjælp rapporterer, at hjemmehjælperne bruger den samme mængde tid hos dem, som det foregående år. 11. pct. oplever, at hjemmehjælpen bruger mindre tid hos dem end det forgangne år. Det svarer til et fald på 3 pct. Overordnet er resultaterne fra 2009 og 2008 nogenlunde ens, dog med en lille positiv fremgang fra 2008 til Tid i hjemmet Tid i hjemmet Mindre tid 11% 13% Mere tid 7% Mindre tid 14% 12% Mere tid 6% Det samme 69% Det samme 68% I sammenligningen mellem kommunal og privat er der forskel på borgernes oplevelse af, hvor meget tid hjemmehjælperne bruger sammenlignet med det forgangne år. Således mener 5 pct. af de borgere, der modtager kommunal hjemmehjælp, at hjemmehjælperen bruger mere tid i hjemmet. Blandt de borgere der modtager privat hjemmehjælp mener 16 pct., at hjemmehjælperen bruger mere tid i hjemmet. Undersøgelsen viser dog at størstedelen af borgerne mener, at hjemmehjælpen bruger en tilsvarende mængde tid som 7

8 året forinden. 12 pct. af de borgere der modtager kommunal hjemmehjælp mener, at hjemmehjælperne tilbringer mindre tid i hjemmet. Det er en positiv udvikling idet at 14 pct. i 2008 mente at hjemmehjælperne tilbragte mindre tid i hjemmet. Tid i hjemmet % 20% 0% 13% 12% 12% 4% 70% 5% Kommunal 69% 16% Privat Mindre tid Det samme Mere tid 8. Kommentarer fra spørgeskemaerne Generelt Jeg er kun tilfreds. Jeg er glad for den hjælp jeg får, og jeg synes det er et privilegium. Da jeg havde brækket armen, fik jeg en meget fik professionel hjælp, af alle der kom her for det meste (næsten altid) af kendte ansigter, og det føltes meget trygt. Tak for det. Det er ikke godt nok!! Jeg vil give dem alle en masse ros. Jeg er forkælet, tak. Jeg er godt tilfreds med hjælperne. De hjælpende er usædvanligt flinke og imødekommende. Er tilfreds med at bo her. Jeg er meget tilfreds med alt, hvad kommunen har gjort for mig. Det er en rigtig god kommune at blive ældre i, der gøres meget for os. (navn), da han så at proppen i min håndvask ikke løftede sig, så ordnede han den. Lille ting med stor betydning. Hjælperne er altid søde, rare og effektive, og de har pæne kitler på. Meget tilfreds med (navn). Laver selv mad er vegetar! Og indkøb. Flyttet til Torsbo 15. marts 2009, befinder mig godt her med udsigt over marker og naturen med lille have. Er naturmenneske, har rollator, kørestol og besøgsven, går tur hver dag, følger med i det nye byggeri for ældre (spændende). Jeg takker for den hjælp jeg fik i den sidste tid mens min kone levede. Kommunen og dermed også hjemmehjælpen arbejder hurtigt og effektivt. Tak!! 8

9 Alt i alt glad og tilfreds med den hjælp jeg får. Det betyder meget med tryghedsopkaldet om morgenen på alle hverdage. Datter ringer/kommer lørdag/søndag. Min hjemmehjælp er meget grundig. Jeg er meget tilfreds med hende. Jeg er godt tilfreds. Jeg er godt tilfreds med (navn) og glad for den hjælp vi får. Ingen kommentarer, da jeg er ovenud tilfreds håber bare, det må fortsætte. Meget tilfreds Jeg er meget tilfreds med min hjælp. Tilfreds. Jeg er meget tilfreds og glad, for den hjælp jeg får på Ishøj Kommune, da hele familien er flyttet. Jeg er utrolig glad for alt den hjælp, jeg har fået her i sommer, og stadig får efter min brystoperation. Hilsen og tak. Hjemmehjælperen springer over, hvor gærdet er lavest. Alt er ok. Er tilfreds. Ingen kommentarer. Er meget tilfreds med min hjemmehjælper. Jeg kan kun sige, at jeg er tilfreds med min hjemmehjælp. Er utilfreds med at få en ud, der ikke forstår dansk. Har kun haft hjemmehjælp i otte måneder. Vi er 4 som kommer på Kærbo, når der er banko, og vi køber mad hver gang og er tilfredse. Det er ikke altid kaffen er god, men ellers er alting fint. God jul til alle. Jeg er meget tilfreds med Ishøj Kommune, den gør meget for os pensionister. Tip top. Jeg får hver dag hjælp til at få kompressionsstrømper på af den kommunale hjemmehjælp. Jeg er meget tilfreds med at bo i Ishøj. Her findes så at sige alt. Har boet her i ca. 30 år, og er jeg meget meget tilfreds. Vi har god kontakt til (navn), hvis der er noget, der ikke virker. Alt kører fint. Personalet virker mere stresset pga. personalemangel og sygdom. Derfor mindre tid. Men stor tak til alle hjælpere for, at de er smilende, trods travlhed. Det har en stor betydning for borgeren, som måske ikke har det for godt, bl.a. pga. af de er afhængige af andre, smerte osv. Jeg vil gerne sige, at alle dem, der har været her, er utroligt rare. Jeg er godt tilfreds. Jeg er meget glad for min faste hjælp som vikarerne. Og det er ren luksus at blive ringet op og tilbudt ekstra rengøring en gang om året. Personalet i hjemmeplejen er meget imødekommende, når jeg en enkelt gang ringer. Tak for det. 9

10 Jeg er meget tilfreds med hjemmehjælp og synes, at alle er søde og meget hjælpsomme, så er man utilfreds er man et meget utaknemmeligt menneske. Behov Hvorfor kan jeg pludselig ikke få lagt lagner på både top- og undermadras? Aftørring af brusekabine og gulv efter bad? De 4 timers rengøring er en joke. De gør overhoved ikke ordentlig rent. Bruger en stor del af tiden op at snakke sammen, drikke- og rygepauser. Bliver ikke i de 4 timer de skal??? Alt for mange vikarer ½ time hver 14. dag, er det nok? Vil gerne have vasket tøj og gjort rent samme dag. Nu bliver der gjort rent den ene tirsdag, og vasket tøj den anden. Jeg vil gerne have mere varig hjælp. Rengøring bliver godt og hurtigt udført, men vi har behov for mere end den fastsatte tid. Jeg er tilfreds med udførelsen af hjemmehjælpen, men har også behov for hjælp til rengøring af badeværelset og skift af sengetøj. Da min kone, som er et halvt år ældre end mig, er syg med smerter i ryg, og som nyligt har gennemgået en operation i højre ben og desuden har stomi, virker tre kvarter (rengøring) hver anden uge som mindre end minimalt. Jeg lider af smerter i ryggen. Er nyligt opereret i højre ben og har desuden stomi. For ca. 2 år siden en blodprop, der gav reduceret motorik i højre side, så tre kvarter hver anden uge føles som urimeligt lidt. Jeg er allergiker (pollen, støvmider og visse fødevarer) og har behov for at få rengøring hver uge, og ikke som nu 1½ time hver 14. dag. Har behov for mere hjælp end nu. Henvender os til kontoret snarest. Vi kunne godt tænke os at få støvsuget hver uge, og få hjælp til vasketøj. Jeg bor på Kærbo! Jeg går ned eller hen spiser, jeg får hjælp til bad, men hjælperen kommer for sent efter mit behov. Jeg får indkøb fra Intervare og det er jeg glad for. Jeg kunne godt bruge en fast hjemmehjælp. Min mand kan ikke overkomme det. Jeg har brug for en til at pudse vinduer. Kan ikke forstå at nogen har rengøring en gang ugentligt. Jeg kan kun få hver 14. dag. Antal hjemmehjælpere Jeres personale er søde ingen tvivl. Der kommer bare for mange forskellige. Jeg har haft den samme hjælper i flere år, men nu er det næsten hver gang, at der kommer en ny. Det vil være rart, hvis man vidste, hvem der kommer. Ellers er jeg tilfreds med den rengøring jeg får. Tak for hjælpen! Den er fin. Kun dette hjertesuk det burde så vidt muligt være den samme hjemmehjælper der kom hver 14. dag. Venlig hilsen, ok. 10

11 Jeg er utilfreds med at modtage forskellige hjemmehjælpere, da jeg er utryg og svær at kommunikere med, på grund af at jeg er døv og bruger tegnsprog. Jeg er tilfreds med hjemmehjælper (navn), men desværre er hun sygemeldt. Jeg ønsker, at hjemmehjælp kommer til faste tidspunkter kl Jeg er meget glad for, at det er de samme, som kommer hver gang, og dem jeg har, kan jeg snakke med, det er dejligt. Tak. Jeg kan lide de forskellige afløsere. Jeg er ikke tilfreds med, at man ikke får besked om, at ens faste hjælpere bliver skiftet ud uden, at man får besked. Det har ikke været så meget hjælp vi har fået, at vi føler os i stand til at udtale os om hjemmehjælpere. Det har været skiftende personer, hvilket ikke er særligt betryggende. Vi har haft fast rengøringshjælp indtil jeg fik hjælp til at tage støttestrømper på. Hvorfor skulle der mon skiftes? Det er både rart og sikkert også billigere, når de faste hjælpere kommer. Man skal ikke hver gang sætte hjælperen ind i, hvordan støvsugeren virker. Foretrækker den samme hjemmehjælper, der kommer. Værdsætter smil og den gode samtale. Jeg er nu blevet lovet, at jeg fremover får den samme rengøringshjælp og på en fast tid hver gang, så det håber jeg meget på vil fungere, da jeg inden for det sidste år næsten har haft en ny person hver gang, og også på forskellige klokkeslæt. Ellers er jeg meget tilfreds. Mere fast personale færre vikarer. Har ofte ikke overskud til at sætte nye ind i tingene. Jeg er meget utilfreds med, at der kommer så mange forskellige mennesker hver gang. Tidspunkt for hjemmehjælp Har brug for, at de kommer tidligt Jeg vil bare gerne have, at hjemmehjælperen kommer til en bestemt tid jeg får hjælp hver 14. dag. Jeg vil stadig gerne have, at man ringer mellem 8 og 9, så jeg ved, om det er formiddag eller eftermiddag (de kommer). Jeg vil gerne vide, hvor lag tid, der er afsat til rengøring og tøjvask. Og jeg vil gerne kontaktes, hvis der lavet om på tider, hvor hvornår hjemmehjælpen kommer (kl.). Men ellers tak for hjælp. Vi har oplevet mange gange, at der ikke bliver ringet afbud, samt at tiderne ikke bliver overholdt. Jeg mener, at hjemmehjælperne kommer for sent. 11

12 Det er frustrerende at kontoret ikke ringer besked, når tidspunktet for hjælpen bliver ændret. De er heller ikke gode til at få skrevet ned, når man melder ferie, så man bliver ringet op i udlandet midt i ferien angående, om man kan flytte hjælpen til en anden dag. Jeg kunne godt tænke mig, hvis hjælperne ville komme om formiddagen, det har jeg bedt om. Jeg synes, der bliver taget meget hensyn, når der er ændringer. Fx at de kommer på den samme tid som de plejer, og ellers bliver der ringet og hørt, om det er i orden, at tiden ændres. Der bliver talt pænt i telefonen og min faste hjemmehjælp er en perle! Praktisk hjælp Det er virkeligt dejligt at få den årlige hovedrengøring! Er meget glad for AL rengøring igennem flere år samme dame. Jeg er meget glad for den dame fra AL rengøring igennem tre år. De vasker ikke gulvene, de tørrer dem kun over med svaberen og støvsuger ikke bag dørene, kun foran. Hvis jeg vil have det gjort, må jeg selv. Det er ikke meningen, da min ryg ikke kan klare det. Jeg tror ikke, de er udlært de piger. Det I kalder 6 timers rengøring om året, der sender I 2 hjælpere ud. De vasker og støvsuger gulvet, tørrer lidt støv af og ordner badeværelset. Og det tager 1½ time max. Og så kommer de ellers med et stykke papir jeg skal skrive under. På det papir står der, at de har vaske døre og karme, støvet panelerne af, ordnet skabe og så videre. Men de laver det som den faste hjælper, de er bare længere tid om det. Og så er der ingen af dem, som kan finde ud af at vaske gulvet, for det er stadig beskidt, når de er færdige. Så de kunne godt være mere grundige. Men eller er de utroligt søde. Hjemmehjælp skulle vaske gulv: det blev gjort ordentligt. Tørre badeværelse af: elendigt, det tog under 3 minutter. Vaske tøj: katastrofe af rang. Man blander kogevask og finvask sammen, så efter et besøg blev det stoppet. Hjælpemidler til handikappede er heller ikke for god. DTF leverer professionel, fleksibel og tryghedsskabende hjælp. DTF kan fuldt ud anbefales til kommunens øvrige borgere. Jeg har muskelgigt i svær grad, og tør slet ikke kravle op på stole eller stiger. Er faldet ned. Så jeg får ikke gjort rent oven på skabene. Badeværelset kan jeg heller ikke nå i højden. Da jeg ikke selv kan gøre min kørestol ren, savner jeg hjælp til at få rengøring af den. Personalet klager over, at arbejdsstillingen er skadelig for ryg og led. Der bliver støvsuget, Gulvene bliver ikke vasket, kun gjort våde. Jeg er da glad for, hvad jeg får. Men det er meget overfladisk, har kun én gang oplevet en følelse af renhed. Undskyld, jeg ved, at de har travlt. 12

13 Fik ny hofte for 2 måneder siden. (navn) har gjort rent yderst effektivt. Er meget tilfreds. Hvis jeg i tidernes morgen havde gjort rent hos mig selv og andre + opgange på samme måde som der bliver gjort rent i dag, havde jeg nok ikke være så slidt som jeg er. Dette er skrevet med et glimt i øjet, jeg er såmænd glad for den hjælp, jeg får. Rengøringen kunne godt gøres mere grundig. Og så skal de lære at bruge rengøringsmidlerne rigtigt. wc-rens til håndvask og gulv. En mere fast rengøringshjælp. Jeg har kun haft hjælp til rengøring i kort tid, så jeg synes ikke rigtig, jeg kan dømme om hvor godt det egentlig er, da der jo ikke er så meget tid. I den tid jeg har fået rengøring er det altid forskellige, der kommer. Det ville være rart, hvis det var en man kendte. Rengøring af varieret kvalitet. Vi er to voksne og en kat i hjemmet. Vi har 95m2, der skal gøres rent på, og har fået tildelt 2 timer hver 14. dag. Da det ikke er nok, betaler vi selv for en time ekstra, men der bliver aldrig gjort rigtig ordentlig rent. Det kan ikke nås, der bliver kun støvsuget og vasket gulv, badeværelset gør jeg selv rent, og jeg støver af. Der bliver aldrig tid til at tørre skabe og vægge ned, fx i køkkenet, og hjørnerne er efterhånden blevet runde. Jeg kunne godt tænke mig, at der var hjælp til vinduespudsning, da det kniber med det. Selvom jeg er meget glad for mit skifte til DTF rengøring, synes jeg, det er ærgerligt, at organiseringen af den kommunale hjemmehjælp fungerer så dårligt. Jeg tror det vil være en god ide at give hjemmehjælperne mere indflydelse i deres hverdag. Fx selvstyrende grupper. Jeg synes, at det er utilfredsstillende kun at få rengøring hver anden uge. Jeg kan kun bruge en arm og kan derfor ikke selv støvsuge og vaske gulv. Desuden har jeg to hunde og er single. Hovedrengøringen var ikke som forventet. Der bør gøres rent hver uge, støvsuges og badeværelse, så det kan gøres grundigere hver anden uge. Jeg startede med to timers rengøring, nu er jeg nede op 50 min. hver 14. dag. Er Lars tilfeds? Nej! 50 min. hver 14. dag er til grin. Intervare Jeg synes, at det er for dårligt, at Intervare er så dyre med deres varer. De betales trods alt af kommunen for at levere varerne hos borgeren, så de skal ikke hente kørslen ind på varerne. De som er afhængige af indkøbsordningen er givet også de, som ikke har for meget at nette med. 13

14 Indkøbsordningen (Intervare) er for dyr. Priserne på frugt/grønt og slagtervarer fremgår ikke af kataloget. Slagtervarerne kommer fra en slagterforretning og er derfor langt dyrere end fra fx et supermarked. Der kan ikke tilbydes hjælp til strygetøj? Angående varerindkøb er jeg utilfreds med ikke at kunne købe fra mere end et katalog af gangen. Da jeg ikke kan få nogen tilbudsvarer. Har du skiftet af hjemmehjælp i 2009? Ja, for mange folk. Ja, til kommunen. (Benytter AL???) Fra privat. Fra privat. Ja, skift fra personlig hjælper til DTF rengøring. Skift pga. problemer med aflønning af personlig hjælper. Efter trafikulykke d. 15. januar 2009 er jeg d. 15. marts flyttet i beskyttet bolig på Torsbo, hvor jeg befinder mig godt. God bolig og udsigt over marker mod Torslunde. Ja, til DTF rengøring. Var ikke tilfreds med La Bel rengøring ustabile. Nej, jeg er tilfreds. Jeg har først fået hjemmehjælp for ca. 3 måneder siden. Jeg skiftede til hjemmeservice, da der kom flere forskellige og jeg ikke fik den tid, jeg var visiteret til. Ligeledes var det svært at få en tid, der passer til mine behandlinger fire gange ugentligt. Ved AL rengøring har de afpasset tiden efter, hvornår jeg er hjemme. Er en bus forsinket, ringer jeg blot, så venter han på mig. Det kalder jeg service, og han er effektiv i alle kroge. Ja, organiseringen af hjemmehjælpen var for dårlig. Mange forskellige hjælpere de er fortravlede og mangler tid. Tidspunktet for hjemmehjælpen vekslede meget. Ja, vi skiftede til tryghedsplejen, da vi ikke var tilfredse med Ishøj Kommune. Vi fik mange skiftende hjemmehjælpere. Fordi I stoppede samarbejdet med privat rengøring. Det firma der gjorde rent hos mig opsagde deres samarbejde med Ishøj Kommune. Fra Ishøj hjemmepleje til DFT. Årsag: ingen fast person. Forskellige personer næsten hver gang. Har du selv betalt for hjemmehjælp? Ja, ekstra rengøring. De lægger lagner på undermadrasserne og til indkøb. En privat bekendt 1 gang om måneden. 1 time ekstra hver 14. dag. Ja, ekstra rengøring Lægge lagner på undermadras og indkøb. Vinduespudsning. Personlig pleje. 14

15 Ekstra timer, da 2 timer og 20 minutter pr. 14 dag er for lidt til husets størrelse. Ja, til rengøring (AL). Kun hjemmeservice til rengøring. Betaler AL rengøring for ekstra rengøring. 6 timer pr. måned. Ja, vinduespudser 275kr.x4=1.900kr. årligt. Datteren hjælper blandt andet med kørsel til frisør, fodpleje, handle, stolegymnastik og læse m.m. Hjælp med diverse papirer og andre problemer som opstår. Jeg har hjemmeservice, jeg betaler for hos AL rengøring tilfreds. Privat hjælp til rengøring og indkøb. En time ekstra rengøring hver 14. dag. Familien hjælper gratis ellers hænger økonomien ikke sammen. Ja, privat hjemmeservice. Hjælper vedr. strygetøj og indkøb af slagtervarer/frugt/grønt. Betaler selv så jeg kan få skiftet sengetøj samt der kan blive gjort bedre rent. Hver 14. dag er ikke nok, støvet kommer hurtigere. Nej, kun til vinduespudsning. 15

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dagkirurgi Kirurgisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Kirurgisk akutafd. A24 Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Kirurgisk Afdeling, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen?

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? s undersøgelse Ældrepakken et brugerperspektiv Resume og anbefalinger HJEMMEHJÆLP tid og omsorg savnes Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? 1 FORORD Usynlige forbedringer

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på AMBG - RRA Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Brystkirurgisk ambulatorie, Holstebro Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv Maj 2012 Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv En interviewundersøgelse blandt ensomme ældre i Midt- og Sydjylland Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriet 1 BARRIERER OG

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Frøbjerg Festspil 2014

Tilskuerundersøgelse Frøbjerg Festspil 2014 Tilskuerundersøgelse Frøbjerg Festspil 2014 Frøbjerg Festspil har gennemført en tilskuerundersøgelse, hvor 636 tilskuere deltog. Der blev stillet godt 20 spørgsmål og med mange kommentarmuligheder. Disse

Læs mere

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp Udarbejdet af Enhed for

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Hovedstaden 2010 DEL II 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Hverdagsfortællinger fra. Hjemmeplejen

Hverdagsfortællinger fra. Hjemmeplejen Hverdagsfortællinger fra Hjemmeplejen 1 December 2007 Tryk: Kailow Graphic Grafik: en:60, www.en60.dk Foto: Allan Hansen, Fotolinien Oplag: 500 eks Hverdagfortællinger Følgende små fortællinger er oplevet

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

Dialog På patientens præmisser

Dialog På patientens præmisser Regionshospitalet Horsens Dialog På patientens præmisser Hospitalsfortællinger Mette Rægaard Lindemann Larsen 16-07-2014 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 METODE 4 EN TAK TIL DE MEDVIRKENDE 5 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Indhold Forord... 1 Konklusion... 1 Spørgsmål 1: Er du glad for skolen og måden vi gerne vil være på?... 2 Uddybende svar til spørgsmål 1... 2 Spørgsmål 2:

Læs mere

Logbog for Nick uge 1.

Logbog for Nick uge 1. Logbog for Nick uge 1. Malaga, Spanien Vi er søndag ankommet til det spanske med fly fra København. Velankommet i lufthavnen mødte vi allerede efter at have fået udleveret vores bagage den første sprogbarriere.

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum, Aarhus Gentofte, www.udviklingsforum.dk TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum juni 2013 Eftertryk er tilladt

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

Interviewers spørgsmål og tale står med sort skrift og KEJ svar og tale står med blåt skrift.

Interviewers spørgsmål og tale står med sort skrift og KEJ svar og tale står med blåt skrift. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Bilag 1 Interview med KEJ i eget hjem i en mindre by i Vejle Kommune. KEJ er 93 år gammel og bor i egen

Læs mere

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Projektevaluering af: Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Afdelingen for folkesundhed I sundhedscenter Odsherred 0 Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet.... 2 Besøgene.... 2 Eksempler

Læs mere

www.efficiens.nu Pendleranalysen på Kystbanen Sommer 2010

www.efficiens.nu Pendleranalysen på Kystbanen Sommer 2010 Pendleranalysen på Kystbanen Sommer 2010 Analysen er udarbejdet for: Den 5. august 2010 Indhold 1 - Indledning... 3 2 - Metode og respondenter... 3 3 - Analysens resultater... 3 Resultatet af juli 2010

Læs mere

Årsberetning 2009 ARRESØDAL HOSPICE

Årsberetning 2009 ARRESØDAL HOSPICE Årsberetning 2009 ARRESØDAL HOSPICE Forord 2009 har været et spændende og travlt år på Arresødal Hospice. Vi har fået mulighed for at lære mange patienter og deres familier at kende og vi oplever, at

Læs mere

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. - akut ambulante patienter

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. - akut ambulante patienter Spørgeskemaundersøgelse blandt 15.610 akut ambulante patienter 2014 LUP Akutmodtagelse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser - akut ambulante patienter Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Ifølge brugerne selv

Ifølge brugerne selv STOFINDTAGELSESRUMMET Ifølge brugerne selv Den første brugertilfredshedsundersøgelse i forhold til Københavns Stofindtagelsesrum Pauline Hagensen 2013 [ H A L M T O R V E T 9 D, K B H. V ] Indhold 1. Baggrund...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere