Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmehjælpsområdet 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmehjælpsområdet 2009"

Transkript

1 Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmehjælpsområdet 2009 I perioden fra 15. oktober til 13. november 2009 gennemførte Sundhed og Ældre en brugertilfredshedsundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmepleje og de private er på hjemmehjælpsområdet. Der blev i alt udsendt 677 spørgeskemaer til brugere af den kommunale hjemmepleje og brugere af hjemmepleje udført af private er. I 2009 modtog kommunen 326 udfyldte spørgeskemaer, hvilket svarer til en svarprocent på 48. Svarprocenten lå i 2008 på 47. Spørgeskemaet omhandler borgernes tilfredshed med hjemmeplejen og stiller spørgsmål om behovstilfredsstillelse, overordnet tilfredshed, praktisk hjælp, personlig pleje, antal af hjemmehjælpere og den tid hjemmehjælperen bruger hos borgeren. På spørgeskemaet var det muligt at oplyse om privat, men pga. svarprocenter er det ikke muligt at opdele undersøgelsen herefter. Dermed vil erne i følgende undersøgelse være opdelt i kommunal og privat. Undersøgelsens overordnede resultater pct. af borgerne er tilfredse eller meget tilfredse med hjemmehjælpen i Ishøj Kommune 78 pct. af borgerne mener at de får den hjælp, de har behov for 81 pct. af borgerne er tilfredse eller meget tilfredse med den praktiske hjælp, de får 89 pct. af borgerne er tilfredse eller meget tilfreds med den hjælp, de får til personlig pleje 45 pct. af borgerne mener, at der kommer det samme antal hjemmehjælpere i deres hjem som for et år siden 69 pct. af borgerne mener, at hjemmehjælperen bruger den samme mængde tid i deres hjem som for et år siden Alt i alt tegner undersøgelsen et positivt billede af borgernes opfattelse af hjemmeplejen. Sammenligner man tallene fra 2009 med tallene fra 2008 viser de stort set det samme. På et område adskiller tallene fra 2009 sig dog fra tallene fra Det er når den generelle tilfredshed måles. Her er den generelle tilfredshed blandt de, der modtager hjemmehjælp fra private er faldet fra 94 pct. i 2008 til 80 pct. i Det tilsvarende tal blandt de borgere, der modtager hjemmehjælp fra kommunale er er 84 pct. Samlet set er 84 pct. tilfredse eller meget tilfredse med hjemmeplejen i Ishøj Kommune, hvilket må siges at være et positivt resultat. 1

2 Resultater af brugerundersøgelsen af hjemmehjælpen i Ishøj Kommune 2009 Kommunal Privat Modtager den hjælp jeg har behov for 72% Generelt tilfreds med hjemmehjælpen 84% Tilfreds med den praktiske hjælp 81% 81% Færre hjemmehjælpere end for 1 år siden 12% 14% Mere tid i hjemmet end for 1 år siden 5% 16% Resultater af brugerundersøgelsen af hjemmehjælpen i Ishøj Kommune 2008 Kommunal Privat Modtager den hjælp jeg har behov for 86% 70% Generelt tilfreds med hjemmehjælpen 84% 94% Tilfreds med den praktiske hjælp 81% Færre hjemmehjælpere end for 1 år siden 19% 11% Mere tid i hjemmet end for 1 år siden 6% 11% 1. Generel tilfredshed 1 Hvor tilfreds er du med den hjælp, du får? Nedenstående diagram viser, at den generelle tilfredshed med hjemmehjælpen i Ishøj Kommune er faldet med 2 pct. På samme tid er andelen af borgere, der er utilfredse med hjemmehjælpen faldet med 1 pct. Overordnet tegner diagrammet et billede af, at borgerne er tilfredse med hjemmehjælpen. Generel tilfredshed Generel tilfredshed Utilfreds Hverken 4% eller 11% 1% Hverken eller 8% Utilfreds 5% 1% Tilfreds 84% Tilfreds 86% Hvis man sammenligner den generelle tilfredshed med den kommunale hjemmepleje med den generelle tilfredshed med de private er ses det, at der er 5 pct. flere der er tilfredse med den kommunale hjemmehjælp end med den private. På samme tid er 6 pct. af de borgere der modtager privat hjemmehjælp utilfredse, mens kun 3 pct. af de borgere, der modtager kommunal hjemmehjælp er utilfredse. 1 For overskuelighedens skyld er svarene fra kategorierne Meget utilfreds og Utilfreds i diagrammet lagt sammen under kategorien Utilfreds, og svarene fra kategorierne Meget tilfreds og Tilfreds er lagt sammen under kategorien Tilfreds. 2

3 Generel tilfredshed Generel tilfredshed % 6% 11% 12% Utilfreds 6% 4% 2% 10% Utilfreds 85% Hverken eller Tilfreds 84% 94% Hverken eller Tilfreds Kommunal Privat Kommunal Privat Når tallene fra 2009 sammenlignes med de fra 2008 ses det som nævnt, at der er sket et fald i tilfredsheden med den hjemmehjælp, der bliver leveret af private. Samtidig har tilfredsheden med den kommunale hjemmehjælp ikke ændret sig betydeligt. 2. Tildeling af hjælp Mener du, at du får den hjælp, du har behov for? I undersøgelsen ses det, at 78 pct. af de borgere der modtager hjemmehjælp mener, at de modtager den hjælp, de har behov for. Det er et fald på 3 pct. i forhold til undersøgelsen fra Behovstilfredshed Behovstilfredshed % 82% 40% 20% 13% 8% 40% 20% 10% 8% 0% Ja Nej 0% Ja Nej 80 pct. af de borgere der modtager kommunal hjemmehjælp mener, at de får den hjælp, de har behov for. Tilsvarende mener 72 pct. af de borgere, der modtager hjemmehjælp fra en privat, at de får den hjælp, de har behov for. Dermed er der 8 pct. flere blandt de, der modtager kommunal hjemmehjælp, der er tilfredse med den hjælp, de får. Dette sammenlagt med borgernes tilfredshed med hjemmeplejen (henholdsvis kommunal og privat ) tegner et billede af, at borgerne er mere tilfredse med den kommunale hjemmepleje end med den private hjemmepleje. 3

4 Behovstilfredhsed % 20% 0% 7% 12% 13% 15% 72% Kommunal Privat Nej Ja 3. Fordeling af ydelser Hvilken hjælp får du? Blandt de borgere der har svaret på spørgeskemaet, fordeler den hjælp de modtager, som følger: 96 pct. modtager hjælp til rengøring, 29 pct. modtager hjælp til bad, 23 pct. får hjælp til tøjvask, 23 pct. modtager hjælp til personlig hygiejne, 10 pct. modtager hjælp til indkøb, mens 17 pct. er med i madserviceordningen. Nedenstående diagram sammenholder tallene fra i år med sidste års tal. 40% 20% 0% 96% 95% 25% 22% 18% 29% 10% 23% 23% 10% 17%

5 4. Praktisk hjælp Hvor tilfreds er du med den hjælp, du får til rengøring og/eller tøjvask og/eller indkøb? For de der modtager praktisk hjælp til fx rengøring, tøjvask eller indkøb gælder det, at 81 pct. er meget tilfredse eller tilfredse, hvilket er det samme som resultatet fra Kun 4 pct. er utilfredse, hvilket er et fald i forhold til undersøgelsen fra 2008, hvor 6 pct. var utilfredse. Tilfredshed med praktisk hjælp Utilfreds 4% Hverken eller 9% 7% Meget tilfreds 34% Tilfreds 47% 5. Personlig pleje Hvor tilfreds er du med den hjælp, du får til bad, personlig hygiejne m.m.? Tilfredsheden med hjælp til personlig pleje er ligeledes stor blandt de af borgerne, der modtager hjemmehjælp. 89 pct. af de der deltog i brugertilfredshedsundersøgelsen har givet udtryk for, at de er meget tilfredse eller tilfredse med den hjælp, de modtager med personlig pleje. Nedenstående diagram viser tilfredsheden med den hjælp til personlige pleje hjemmehjælperne yder. Sammenlignet med resultatet fra 2008 er 3 pct. flere borgere meget tilfredse med hjælpen. Kun 2 pct. er utilfredse med hjælpen til personlig pleje, hvilket er en gentagelse fra Tilfredshed med personlig pleje Hverken eller 5% Utilfreds 2% 3% Tilfreds 36% Meget tilfreds 53% 5

6 6. Antal hjemmehjælpere 2 Oplever du, at der kommer færre eller flere forskellige hjemmehjælpere hos dig i dag end for et år siden? Når det kommer til antallet af hjemmehjælpere, giver flere borgere udtryk for glæden ved, at det er de samme hjemmehjælpere, der kommer i hjemmet, bl.a. i kommentarer på de udfyldte spørgeskemaer. I 2009 oplever 45 pct. af de borgere, der modtager hjemmehjælp at, der ikke er sket en ændring i antallet af hjemmehjælpere. Til gengæld mener 29 pct., at der kommer flere forskellige hjemmehjælpere i deres hjem i dag end for et år siden, det er en stigning på 2 pct. i forhold til Tilsvarende er antallet af borgere der mener, at der kommer færre faldet fra 17 pct. i 2008 til 12 pct. i Antal hjemmehjælpere Antal hjemmehjælpere % Færre 12% Flere 29% Færre 17% 13% Flere 27% Det samme 45% Det samme 43% Undersøgelsen viser, at 32 pct. af de borgere der modtager kommunal hjemmepleje oplever, at der kommer flere forskellige hjemmehjælpere i deres hjem i dag end sidste år, hvilket svarer til tallet fra Tilsvarende tal for de borgere, der modtager privat hjemmehjælp er 12 pct., hvilket er en stigning på 6 procentpoint i forhold til For overskuelighedens skyld er svarene fra kategorierne Mange flere og Flere i diagrammet lagt sammen under kategorien Flere, mens svarene fra kategorierne Mange færre og Færre er lagt sammen under kategorien Færre. 6

7 Antal hjemmehjælpere % 20% 0% 13% 16% 12% 14% 42% 32% Kommunal 58% 12% Privat Færre Det samme Flere 7. Tid Oplever du, at hjemmehjælperne bruger mere eller mindre tid hos dig i dag end for et år siden? Størstedelen af de borgere der modtager hjemmehjælp rapporterer, at hjemmehjælperne bruger den samme mængde tid hos dem, som det foregående år. 11. pct. oplever, at hjemmehjælpen bruger mindre tid hos dem end det forgangne år. Det svarer til et fald på 3 pct. Overordnet er resultaterne fra 2009 og 2008 nogenlunde ens, dog med en lille positiv fremgang fra 2008 til Tid i hjemmet Tid i hjemmet Mindre tid 11% 13% Mere tid 7% Mindre tid 14% 12% Mere tid 6% Det samme 69% Det samme 68% I sammenligningen mellem kommunal og privat er der forskel på borgernes oplevelse af, hvor meget tid hjemmehjælperne bruger sammenlignet med det forgangne år. Således mener 5 pct. af de borgere, der modtager kommunal hjemmehjælp, at hjemmehjælperen bruger mere tid i hjemmet. Blandt de borgere der modtager privat hjemmehjælp mener 16 pct., at hjemmehjælperen bruger mere tid i hjemmet. Undersøgelsen viser dog at størstedelen af borgerne mener, at hjemmehjælpen bruger en tilsvarende mængde tid som 7

8 året forinden. 12 pct. af de borgere der modtager kommunal hjemmehjælp mener, at hjemmehjælperne tilbringer mindre tid i hjemmet. Det er en positiv udvikling idet at 14 pct. i 2008 mente at hjemmehjælperne tilbragte mindre tid i hjemmet. Tid i hjemmet % 20% 0% 13% 12% 12% 4% 70% 5% Kommunal 69% 16% Privat Mindre tid Det samme Mere tid 8. Kommentarer fra spørgeskemaerne Generelt Jeg er kun tilfreds. Jeg er glad for den hjælp jeg får, og jeg synes det er et privilegium. Da jeg havde brækket armen, fik jeg en meget fik professionel hjælp, af alle der kom her for det meste (næsten altid) af kendte ansigter, og det føltes meget trygt. Tak for det. Det er ikke godt nok!! Jeg vil give dem alle en masse ros. Jeg er forkælet, tak. Jeg er godt tilfreds med hjælperne. De hjælpende er usædvanligt flinke og imødekommende. Er tilfreds med at bo her. Jeg er meget tilfreds med alt, hvad kommunen har gjort for mig. Det er en rigtig god kommune at blive ældre i, der gøres meget for os. (navn), da han så at proppen i min håndvask ikke løftede sig, så ordnede han den. Lille ting med stor betydning. Hjælperne er altid søde, rare og effektive, og de har pæne kitler på. Meget tilfreds med (navn). Laver selv mad er vegetar! Og indkøb. Flyttet til Torsbo 15. marts 2009, befinder mig godt her med udsigt over marker og naturen med lille have. Er naturmenneske, har rollator, kørestol og besøgsven, går tur hver dag, følger med i det nye byggeri for ældre (spændende). Jeg takker for den hjælp jeg fik i den sidste tid mens min kone levede. Kommunen og dermed også hjemmehjælpen arbejder hurtigt og effektivt. Tak!! 8

9 Alt i alt glad og tilfreds med den hjælp jeg får. Det betyder meget med tryghedsopkaldet om morgenen på alle hverdage. Datter ringer/kommer lørdag/søndag. Min hjemmehjælp er meget grundig. Jeg er meget tilfreds med hende. Jeg er godt tilfreds. Jeg er godt tilfreds med (navn) og glad for den hjælp vi får. Ingen kommentarer, da jeg er ovenud tilfreds håber bare, det må fortsætte. Meget tilfreds Jeg er meget tilfreds med min hjælp. Tilfreds. Jeg er meget tilfreds og glad, for den hjælp jeg får på Ishøj Kommune, da hele familien er flyttet. Jeg er utrolig glad for alt den hjælp, jeg har fået her i sommer, og stadig får efter min brystoperation. Hilsen og tak. Hjemmehjælperen springer over, hvor gærdet er lavest. Alt er ok. Er tilfreds. Ingen kommentarer. Er meget tilfreds med min hjemmehjælper. Jeg kan kun sige, at jeg er tilfreds med min hjemmehjælp. Er utilfreds med at få en ud, der ikke forstår dansk. Har kun haft hjemmehjælp i otte måneder. Vi er 4 som kommer på Kærbo, når der er banko, og vi køber mad hver gang og er tilfredse. Det er ikke altid kaffen er god, men ellers er alting fint. God jul til alle. Jeg er meget tilfreds med Ishøj Kommune, den gør meget for os pensionister. Tip top. Jeg får hver dag hjælp til at få kompressionsstrømper på af den kommunale hjemmehjælp. Jeg er meget tilfreds med at bo i Ishøj. Her findes så at sige alt. Har boet her i ca. 30 år, og er jeg meget meget tilfreds. Vi har god kontakt til (navn), hvis der er noget, der ikke virker. Alt kører fint. Personalet virker mere stresset pga. personalemangel og sygdom. Derfor mindre tid. Men stor tak til alle hjælpere for, at de er smilende, trods travlhed. Det har en stor betydning for borgeren, som måske ikke har det for godt, bl.a. pga. af de er afhængige af andre, smerte osv. Jeg vil gerne sige, at alle dem, der har været her, er utroligt rare. Jeg er godt tilfreds. Jeg er meget glad for min faste hjælp som vikarerne. Og det er ren luksus at blive ringet op og tilbudt ekstra rengøring en gang om året. Personalet i hjemmeplejen er meget imødekommende, når jeg en enkelt gang ringer. Tak for det. 9

10 Jeg er meget tilfreds med hjemmehjælp og synes, at alle er søde og meget hjælpsomme, så er man utilfreds er man et meget utaknemmeligt menneske. Behov Hvorfor kan jeg pludselig ikke få lagt lagner på både top- og undermadras? Aftørring af brusekabine og gulv efter bad? De 4 timers rengøring er en joke. De gør overhoved ikke ordentlig rent. Bruger en stor del af tiden op at snakke sammen, drikke- og rygepauser. Bliver ikke i de 4 timer de skal??? Alt for mange vikarer ½ time hver 14. dag, er det nok? Vil gerne have vasket tøj og gjort rent samme dag. Nu bliver der gjort rent den ene tirsdag, og vasket tøj den anden. Jeg vil gerne have mere varig hjælp. Rengøring bliver godt og hurtigt udført, men vi har behov for mere end den fastsatte tid. Jeg er tilfreds med udførelsen af hjemmehjælpen, men har også behov for hjælp til rengøring af badeværelset og skift af sengetøj. Da min kone, som er et halvt år ældre end mig, er syg med smerter i ryg, og som nyligt har gennemgået en operation i højre ben og desuden har stomi, virker tre kvarter (rengøring) hver anden uge som mindre end minimalt. Jeg lider af smerter i ryggen. Er nyligt opereret i højre ben og har desuden stomi. For ca. 2 år siden en blodprop, der gav reduceret motorik i højre side, så tre kvarter hver anden uge føles som urimeligt lidt. Jeg er allergiker (pollen, støvmider og visse fødevarer) og har behov for at få rengøring hver uge, og ikke som nu 1½ time hver 14. dag. Har behov for mere hjælp end nu. Henvender os til kontoret snarest. Vi kunne godt tænke os at få støvsuget hver uge, og få hjælp til vasketøj. Jeg bor på Kærbo! Jeg går ned eller hen spiser, jeg får hjælp til bad, men hjælperen kommer for sent efter mit behov. Jeg får indkøb fra Intervare og det er jeg glad for. Jeg kunne godt bruge en fast hjemmehjælp. Min mand kan ikke overkomme det. Jeg har brug for en til at pudse vinduer. Kan ikke forstå at nogen har rengøring en gang ugentligt. Jeg kan kun få hver 14. dag. Antal hjemmehjælpere Jeres personale er søde ingen tvivl. Der kommer bare for mange forskellige. Jeg har haft den samme hjælper i flere år, men nu er det næsten hver gang, at der kommer en ny. Det vil være rart, hvis man vidste, hvem der kommer. Ellers er jeg tilfreds med den rengøring jeg får. Tak for hjælpen! Den er fin. Kun dette hjertesuk det burde så vidt muligt være den samme hjemmehjælper der kom hver 14. dag. Venlig hilsen, ok. 10

11 Jeg er utilfreds med at modtage forskellige hjemmehjælpere, da jeg er utryg og svær at kommunikere med, på grund af at jeg er døv og bruger tegnsprog. Jeg er tilfreds med hjemmehjælper (navn), men desværre er hun sygemeldt. Jeg ønsker, at hjemmehjælp kommer til faste tidspunkter kl Jeg er meget glad for, at det er de samme, som kommer hver gang, og dem jeg har, kan jeg snakke med, det er dejligt. Tak. Jeg kan lide de forskellige afløsere. Jeg er ikke tilfreds med, at man ikke får besked om, at ens faste hjælpere bliver skiftet ud uden, at man får besked. Det har ikke været så meget hjælp vi har fået, at vi føler os i stand til at udtale os om hjemmehjælpere. Det har været skiftende personer, hvilket ikke er særligt betryggende. Vi har haft fast rengøringshjælp indtil jeg fik hjælp til at tage støttestrømper på. Hvorfor skulle der mon skiftes? Det er både rart og sikkert også billigere, når de faste hjælpere kommer. Man skal ikke hver gang sætte hjælperen ind i, hvordan støvsugeren virker. Foretrækker den samme hjemmehjælper, der kommer. Værdsætter smil og den gode samtale. Jeg er nu blevet lovet, at jeg fremover får den samme rengøringshjælp og på en fast tid hver gang, så det håber jeg meget på vil fungere, da jeg inden for det sidste år næsten har haft en ny person hver gang, og også på forskellige klokkeslæt. Ellers er jeg meget tilfreds. Mere fast personale færre vikarer. Har ofte ikke overskud til at sætte nye ind i tingene. Jeg er meget utilfreds med, at der kommer så mange forskellige mennesker hver gang. Tidspunkt for hjemmehjælp Har brug for, at de kommer tidligt Jeg vil bare gerne have, at hjemmehjælperen kommer til en bestemt tid jeg får hjælp hver 14. dag. Jeg vil stadig gerne have, at man ringer mellem 8 og 9, så jeg ved, om det er formiddag eller eftermiddag (de kommer). Jeg vil gerne vide, hvor lag tid, der er afsat til rengøring og tøjvask. Og jeg vil gerne kontaktes, hvis der lavet om på tider, hvor hvornår hjemmehjælpen kommer (kl.). Men ellers tak for hjælp. Vi har oplevet mange gange, at der ikke bliver ringet afbud, samt at tiderne ikke bliver overholdt. Jeg mener, at hjemmehjælperne kommer for sent. 11

12 Det er frustrerende at kontoret ikke ringer besked, når tidspunktet for hjælpen bliver ændret. De er heller ikke gode til at få skrevet ned, når man melder ferie, så man bliver ringet op i udlandet midt i ferien angående, om man kan flytte hjælpen til en anden dag. Jeg kunne godt tænke mig, hvis hjælperne ville komme om formiddagen, det har jeg bedt om. Jeg synes, der bliver taget meget hensyn, når der er ændringer. Fx at de kommer på den samme tid som de plejer, og ellers bliver der ringet og hørt, om det er i orden, at tiden ændres. Der bliver talt pænt i telefonen og min faste hjemmehjælp er en perle! Praktisk hjælp Det er virkeligt dejligt at få den årlige hovedrengøring! Er meget glad for AL rengøring igennem flere år samme dame. Jeg er meget glad for den dame fra AL rengøring igennem tre år. De vasker ikke gulvene, de tørrer dem kun over med svaberen og støvsuger ikke bag dørene, kun foran. Hvis jeg vil have det gjort, må jeg selv. Det er ikke meningen, da min ryg ikke kan klare det. Jeg tror ikke, de er udlært de piger. Det I kalder 6 timers rengøring om året, der sender I 2 hjælpere ud. De vasker og støvsuger gulvet, tørrer lidt støv af og ordner badeværelset. Og det tager 1½ time max. Og så kommer de ellers med et stykke papir jeg skal skrive under. På det papir står der, at de har vaske døre og karme, støvet panelerne af, ordnet skabe og så videre. Men de laver det som den faste hjælper, de er bare længere tid om det. Og så er der ingen af dem, som kan finde ud af at vaske gulvet, for det er stadig beskidt, når de er færdige. Så de kunne godt være mere grundige. Men eller er de utroligt søde. Hjemmehjælp skulle vaske gulv: det blev gjort ordentligt. Tørre badeværelse af: elendigt, det tog under 3 minutter. Vaske tøj: katastrofe af rang. Man blander kogevask og finvask sammen, så efter et besøg blev det stoppet. Hjælpemidler til handikappede er heller ikke for god. DTF leverer professionel, fleksibel og tryghedsskabende hjælp. DTF kan fuldt ud anbefales til kommunens øvrige borgere. Jeg har muskelgigt i svær grad, og tør slet ikke kravle op på stole eller stiger. Er faldet ned. Så jeg får ikke gjort rent oven på skabene. Badeværelset kan jeg heller ikke nå i højden. Da jeg ikke selv kan gøre min kørestol ren, savner jeg hjælp til at få rengøring af den. Personalet klager over, at arbejdsstillingen er skadelig for ryg og led. Der bliver støvsuget, Gulvene bliver ikke vasket, kun gjort våde. Jeg er da glad for, hvad jeg får. Men det er meget overfladisk, har kun én gang oplevet en følelse af renhed. Undskyld, jeg ved, at de har travlt. 12

13 Fik ny hofte for 2 måneder siden. (navn) har gjort rent yderst effektivt. Er meget tilfreds. Hvis jeg i tidernes morgen havde gjort rent hos mig selv og andre + opgange på samme måde som der bliver gjort rent i dag, havde jeg nok ikke være så slidt som jeg er. Dette er skrevet med et glimt i øjet, jeg er såmænd glad for den hjælp, jeg får. Rengøringen kunne godt gøres mere grundig. Og så skal de lære at bruge rengøringsmidlerne rigtigt. wc-rens til håndvask og gulv. En mere fast rengøringshjælp. Jeg har kun haft hjælp til rengøring i kort tid, så jeg synes ikke rigtig, jeg kan dømme om hvor godt det egentlig er, da der jo ikke er så meget tid. I den tid jeg har fået rengøring er det altid forskellige, der kommer. Det ville være rart, hvis det var en man kendte. Rengøring af varieret kvalitet. Vi er to voksne og en kat i hjemmet. Vi har 95m2, der skal gøres rent på, og har fået tildelt 2 timer hver 14. dag. Da det ikke er nok, betaler vi selv for en time ekstra, men der bliver aldrig gjort rigtig ordentlig rent. Det kan ikke nås, der bliver kun støvsuget og vasket gulv, badeværelset gør jeg selv rent, og jeg støver af. Der bliver aldrig tid til at tørre skabe og vægge ned, fx i køkkenet, og hjørnerne er efterhånden blevet runde. Jeg kunne godt tænke mig, at der var hjælp til vinduespudsning, da det kniber med det. Selvom jeg er meget glad for mit skifte til DTF rengøring, synes jeg, det er ærgerligt, at organiseringen af den kommunale hjemmehjælp fungerer så dårligt. Jeg tror det vil være en god ide at give hjemmehjælperne mere indflydelse i deres hverdag. Fx selvstyrende grupper. Jeg synes, at det er utilfredsstillende kun at få rengøring hver anden uge. Jeg kan kun bruge en arm og kan derfor ikke selv støvsuge og vaske gulv. Desuden har jeg to hunde og er single. Hovedrengøringen var ikke som forventet. Der bør gøres rent hver uge, støvsuges og badeværelse, så det kan gøres grundigere hver anden uge. Jeg startede med to timers rengøring, nu er jeg nede op 50 min. hver 14. dag. Er Lars tilfeds? Nej! 50 min. hver 14. dag er til grin. Intervare Jeg synes, at det er for dårligt, at Intervare er så dyre med deres varer. De betales trods alt af kommunen for at levere varerne hos borgeren, så de skal ikke hente kørslen ind på varerne. De som er afhængige af indkøbsordningen er givet også de, som ikke har for meget at nette med. 13

14 Indkøbsordningen (Intervare) er for dyr. Priserne på frugt/grønt og slagtervarer fremgår ikke af kataloget. Slagtervarerne kommer fra en slagterforretning og er derfor langt dyrere end fra fx et supermarked. Der kan ikke tilbydes hjælp til strygetøj? Angående varerindkøb er jeg utilfreds med ikke at kunne købe fra mere end et katalog af gangen. Da jeg ikke kan få nogen tilbudsvarer. Har du skiftet af hjemmehjælp i 2009? Ja, for mange folk. Ja, til kommunen. (Benytter AL???) Fra privat. Fra privat. Ja, skift fra personlig hjælper til DTF rengøring. Skift pga. problemer med aflønning af personlig hjælper. Efter trafikulykke d. 15. januar 2009 er jeg d. 15. marts flyttet i beskyttet bolig på Torsbo, hvor jeg befinder mig godt. God bolig og udsigt over marker mod Torslunde. Ja, til DTF rengøring. Var ikke tilfreds med La Bel rengøring ustabile. Nej, jeg er tilfreds. Jeg har først fået hjemmehjælp for ca. 3 måneder siden. Jeg skiftede til hjemmeservice, da der kom flere forskellige og jeg ikke fik den tid, jeg var visiteret til. Ligeledes var det svært at få en tid, der passer til mine behandlinger fire gange ugentligt. Ved AL rengøring har de afpasset tiden efter, hvornår jeg er hjemme. Er en bus forsinket, ringer jeg blot, så venter han på mig. Det kalder jeg service, og han er effektiv i alle kroge. Ja, organiseringen af hjemmehjælpen var for dårlig. Mange forskellige hjælpere de er fortravlede og mangler tid. Tidspunktet for hjemmehjælpen vekslede meget. Ja, vi skiftede til tryghedsplejen, da vi ikke var tilfredse med Ishøj Kommune. Vi fik mange skiftende hjemmehjælpere. Fordi I stoppede samarbejdet med privat rengøring. Det firma der gjorde rent hos mig opsagde deres samarbejde med Ishøj Kommune. Fra Ishøj hjemmepleje til DFT. Årsag: ingen fast person. Forskellige personer næsten hver gang. Har du selv betalt for hjemmehjælp? Ja, ekstra rengøring. De lægger lagner på undermadrasserne og til indkøb. En privat bekendt 1 gang om måneden. 1 time ekstra hver 14. dag. Ja, ekstra rengøring Lægge lagner på undermadras og indkøb. Vinduespudsning. Personlig pleje. 14

15 Ekstra timer, da 2 timer og 20 minutter pr. 14 dag er for lidt til husets størrelse. Ja, til rengøring (AL). Kun hjemmeservice til rengøring. Betaler AL rengøring for ekstra rengøring. 6 timer pr. måned. Ja, vinduespudser 275kr.x4=1.900kr. årligt. Datteren hjælper blandt andet med kørsel til frisør, fodpleje, handle, stolegymnastik og læse m.m. Hjælp med diverse papirer og andre problemer som opstår. Jeg har hjemmeservice, jeg betaler for hos AL rengøring tilfreds. Privat hjælp til rengøring og indkøb. En time ekstra rengøring hver 14. dag. Familien hjælper gratis ellers hænger økonomien ikke sammen. Ja, privat hjemmeservice. Hjælper vedr. strygetøj og indkøb af slagtervarer/frugt/grønt. Betaler selv så jeg kan få skiftet sengetøj samt der kan blive gjort bedre rent. Hver 14. dag er ikke nok, støvet kommer hurtigere. Nej, kun til vinduespudsning. 15

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp.

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Afgørelse efter revurdering af din hjemmehjælp Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Du modtager i dag hjælp til rengøring. Du har fået afslag på hjælp til: rengøring

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Information om Helle og Karl Meyer Opgaven finder sted i hjemmeplejen, hvor I sammen skal besøge datteren Helle Meyer og faderen Karl Meyer. De har kun haft hjælp

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv.

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. Selvhjulpen med teknologi Sæt borgeren fri! Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. I dette projekt sættes der fokus på at give

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Brugertilfredshed. Forældre til børn i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Forældre til børn i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Forældre til børn i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling

Læs mere

Din private hjemmepleje, under fritvalgsordningen...

Din private hjemmepleje, under fritvalgsordningen... Din private hjemmepleje, under fritvalgsordningen... Længst muligt i eget hjem, længst muligt i eget liv. Det kan vi hjælpe dig med i Pleje Plus, som er et hjemmeplejefirma under fritvalgsordningen, -

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse

Tandplejens Brugerundersøgelse Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2010 Byrådsservice Odder Kommune 2010 Dokumentnr.: 727-2010-72813 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Status - Hverdagsrehabilitering juni 2012

Status - Hverdagsrehabilitering juni 2012 Status - Hverdagsrehabilitering juni 2012 Borger Diagnose Funktionsniveau ved start Tildelt hjælp Kvinde 71 år ankelbrud morgenmad Af / påklædning Øvre toilette Toiletbesøg Klar til natten 10 timer 37

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21.

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. 50 Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. januar 2009 De ansattes evner kommer i spil til glæde for såvel

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114 Indretning -svar i alt 122 Fuld tilfredshed 29. Tilfreds 48 Hverken tilfreds/utilfreds 27 Utilfreds 16 Meget utilfreds 2 Service og Miljø -svar i alt 114 Fuld tilfredshed 22 Tilfreds 43 Hverken tilfreds/utilfreds

Læs mere

Unge. Overvej: Opgave:

Unge. Overvej: Opgave: Unge Flytte hjemmefra Peter er 18 år, og han vil gerne være pædagog. Peter går på grundforløbet. Han har lige fået tilbudt et kollegieværelse, som han har sagt ja til. Peter har hele sit liv boet hjemme

Læs mere

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 1. BRUG KLIPPESTOLEN SÅ OFTE DU KAN De få sekunder du sparer på at stå fremadbøjet i stedet for at trække klippestolen i den rette

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...1 2. Indledning...2 3. Brugerundersøgelsen...2...2 Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer:

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 37 Offentligt Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Større brugervenlighed på hjemmesiden. Det er vanvid - det virker altså

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 7

ACCESS spørgeskema dag 7 ACCESS spørgeskema dag 7 1. Tilfredshed 2. Helbred Patientens CPR-nummer: Velkommen til den elektroniske evaluering af dit akutte forløb i forskningsprojektet "Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland".

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Herunder de bemærkninger og kommentarere vi har modtaget sammen med skemaet.

Herunder de bemærkninger og kommentarere vi har modtaget sammen med skemaet. Herunder de bemærkninger og kommentarere vi har modtaget sammen med skemaet. 1. En klar forbedring, vi håber det fortsætter. 2. Vi syntes det virker fint. 3. Kan især mærke forskellen ved bad/hårvask.

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0041 afsagt den 18. december 2013 ****************************** KLAGER MA (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL Maspalomas,

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Rester Min gamle klassekammerat Thomas ringer og fortæller mig, at hans kone er død. Det er sket pludseligt og uden sygdom; han vågnede en morgen for ni uger

Læs mere

Efter indsættelse af kunstigt hofteled Hjælpemidler ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING

Efter indsættelse af kunstigt hofteled Hjælpemidler ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING Efter indsættelse af kunstigt hofteled Hjælpemidler ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING Hensigten med denne pjece er, at give information om forskellige hjælpemidler, som anvendes efter operation med indsættelse

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

TOFTEPOSTEN. Våd midsommerfest. Det gode liv på Toftehaven. Nyhedsblad om livet i Toftehaven Juli - August 2014

TOFTEPOSTEN. Våd midsommerfest. Det gode liv på Toftehaven. Nyhedsblad om livet i Toftehaven Juli - August 2014 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Juli - August 2014 Våd midsommerfest Det gode liv på Toftehaven Redaktion Indhold 3...Leder 4...Det gode liv 7...Beboer og personalenyt 8...Blomsterambassadøren

Læs mere

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle Sønderjylland Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding Super venlige og smilende personale. god oversigt over forretningen; orden og ren butik; billige gode varer også økologiske Det er en rar forretning at komme

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra 1 2 Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra Nadia skal ikke bo hjemme mere. Hun skal flytte. Først til et børnehjem og så til en plejefamilie, som

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

Han valgte handicaphjælperen. og på køkkenbordet her på Amager har. små potter, der skal plantes ud i kolonihaven. Enten eller og Kierkegaard

Han valgte handicaphjælperen. og på køkkenbordet her på Amager har. små potter, der skal plantes ud i kolonihaven. Enten eller og Kierkegaard 18 Han valgte handicaphjælperen AF Merete Rømer Engel, journalist FOTO Christian Grønne Hjælperordningen er en fin ordning. Jeg håber, den stadig eksisterer, når jeg en dag ikke kan klare mig uden. Men

Læs mere