Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen."

Transkript

1 3. juni Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret Undersøgelsen er igangsat af Social- og Ældreudvalget. Undersøgelsen afdækker, hvad brugerne synes om den pleje og praktiske hjælp, som de modtager. Undersøgelsen af hjemmeplejen omfatter både den kommunale leverandør og de private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp. I alt har 1317 modtager af hjemmepleje og 348 personer i plejebolig modtaget et spørgeskema. Demensboliger og midlertidige pladser er ikke en del af undersøgelsen. Skemaerne til modtagere af hjemmepleje blev fremsendt med digital post, hvor det var muligt. Borgere som er fritaget fra digital post samt borgere i plejebolig, modtog spørgeskemaet med papirpost. I hjemmepleje-undersøgelsen er der kommet svar fra 878 borgere, dvs. en svarprocent på 67. I plejebolig-undersøgelsen er der kommet svar fra 150 borgere, dvs. en svarprocent på 43. Spørgeskemaundersøgelsen bygger på et koncept, som er afprøvet og anbefalet af KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det giver mulighed for, at man kan sammenligne egne resultater for hjemmeplejen med et landsgennemsnit. Landsgennemsnittet er resultatet af en landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse, som blev gennemført i Konceptet giver også mulighed for, at man kan sammenligne egne resultater med andre kommuner. Og man kan sammenligne egne resultater, over tid. Den samlede tilfredshed, i de kommuner som anvender konceptet, kan ses på www. Tilfredshedsportalen.dk. I alt har 23 kommuner indrapporteret resultater vedr. hjemmepleje og 12 kommuner vedr. plejebolig. Konceptet betyder også, at resultaterne fra undersøgelsen præsenteres i en række standardrapporter. Desuden er data tilgængelige for kommunen mhp., at man kan udarbejde supplerende analyser. Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. I dette notat præsenteres først resultater og nogle temaer fra hjemmepleje-undersøgelsen (afsnit 2) og derefter tilsvarende for plejebolig-undersøgelsen (afsnit 3). Afsnittene skal læses i sammenhæng med undersøgelsens resultat-rapporter. Resultat-rapporterne indeholder de grafiske præsentationer af resultaterne. Der er udarbejdet følgende overordnede resultatrapporter: Kommunerapport vedr. hjemmepleje (belyser tilfredsheden med den samlede hjemmepleje uanset leverandør) Rapport vedr. kommunal leverandør af hjemmepleje (belyser tilfredsheden blandt borgere, der modtager hjemmepleje fra den kommunale leverandør, dvs. Pleje og Omsorg ) 1

2 Rapport vedr. private leverandører af hjemmepleje (belyser tilfredsheden blandt borgere, der modtager hjemmepleje fra privat leverandør. I alt indgår 6 private leverandører i undersøgelsen) Kommunerapport vedr. plejeboliger (belyser tilfredsheden blandt borgere i plejebolig) Foruden de samlede rapporter udarbejdes der også rapporter på lokalt niveau. Dog kun på de enheder, hvor mere end 10 borgere har deltaget i undersøgelsen. Såvel de overordnede rapporter som lokale rapporter vil blive tilgængelige på 2. Hjemmeplejen 2.1 Sammenfatning 85% af de borgere som har deltaget i undersøgelsen udtrykker tilfredshed dvs. de har svaret tilfreds eller meget tilfreds i deres samlede vurdering af hjemmeplejen. Resultatet ligger dermed over landsgennemsnittet, som er på 81%. Vurderingen er dog en smule lavere end ved Skive Kommunes undersøgelse i 2011, hvor 89% udtrykte tilfredshed. Faldende tilfredshed med hjemmeplejen er ikke kun gældende i Skive Kommune, men er en tendens som også ses på landsplan. Under 3% af deltagerne udtrykker utilfredshed i deres samlede vurdering af hjemmeplejen. Der er også spurgt til, hvorvidt borgeren synes at han/hun samlet set modtager den hjælp, man har brug for. 73% svarer ja til dette spørgsmål. 9% svarer nej, mens 18% svarer både og. Den generelle tilfredshed med hjemmeplejen er på samme niveau - 85 % - blandt modtagere af hjemmepleje fra hhv. kommunal og privat leverandør. Praktisk hjælp 80% udtrykker tilfredshed med den praktiske hjælp, samlet set. Dette er noget højere end landsgennemsnittet, som er på 74%. 4% udtrykker utilfredshed og 16% svarer hverken eller. Ved Skive Kommunes undersøgelse i 2011 var tilfredsheden med den samlede praktiske hjælp på 81%. Ift. tilfredsheden med praktisk hjælp er tilfredsheden på samme niveau hos den kommunale og private leverandører nemlig ca. 80 %. I leverandørrapporterne er angivet hhv. 81% hos private leverandører og 79% hos den kommunale leverandør. Forskellen er dog så lille, at den kan henføres til statistisk tilfældighed. Dette illustreres også af leverandørernes gennemsnitsscore, hvor kommunal leverandør scorer 4.10 på en 5-punktskala og private leverandører scorer Dvs. at tilfredsheden med den samlede praktiske hjælp må siges at ligge på samme niveau hos hhv. den kommunale og den private leverandør. Personlig pleje 91% udtrykker tilfredshed med den personlige pleje samlet set. Dette er lidt højere end landsgennemsnittet, som er på 90%. Under 3% udtrykker utilfredshed. Ved Skive Kommunes undersøgelse i 2011 var tilfredsheden med den samlede personlige pleje på 92% - dvs. der er sket et lille fald. 2

3 Ift. tilfredsheden med den personlige pleje samlet set er tilfredsheden højere hos dem, som modtager hjælp fra privat leverandør nemlig 96%, mens den er 90% hos den kommunale leverandør. Denne forskel er stor nok til, at det med sikkerhed kan siges, at der er højere tilfredshed med den personlige pleje blandt borgere med privat leverandør, end blandt borgere med kommunal leverandør. Erfaringer viser dog, at borgerne kan have svært ved at skelne mellem personlig pleje (fx hjælp til personlig hygiejne, bad, toiletbesøg) og den sygepleje (fx sårbehandling, støttestrømper, øjendrypning, medicin m.v.), der leveres af hjemmeplejens medarbejdere. Dvs. at svarene formentlig i mange tilfælde dækker borgerens tilfredshed med både den personlige pleje og den sygepleje, de modtager Udvalgte temaer og resultater vedr. hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen afdækker en række temaer: personlig pleje, praktisk hjælp, mad, forhold omkring de hjælpere, der kommer i borgerens hjem, borgerens viden om det frie valg og nogle baggrundsspørgsmål, fx alder og køn. Sammenlignet med landsgennemsnit ligger Skive Kommune på niveau eller over landsgennemsnittet, på alle temaer i undersøgelsen. Sammenligningen viser, at tilfredsheden i Skive Kommune især er høj på borgerens kontakt til kontaktpersonen her er 82% af borgerne i Skive Kommune tilfredse, hvorimod det kun er 74% på landsplan. Derudover er tilfredsheden med den praktiske hjælp også et område, hvor tilfredsheden i Skive er større. Det gælder både den samlede vurdering af praktisk hjælp, og den specifikke tilfredshed med hjælpen til rengøring. Ift. rengøringen er 78% i Skive Kommune tilfredse, mod 73% på landsplan. De forhold som har de største negative forskelle til landsgennemsnittet er tilfredsheden med maden, selvopfattet helbred og støtten til at blive selvhjulpen ift. praktiske gøremål. På disse temaer viser undersøgelsen en lidt mindre tilfredshedsscorer end landsgennemsnittet, men forskellen er så lille, at det kan bero på en statistisk tilfældighed. Dvs., at niveauet for tilfredshed må siges at være det samme. Borgerens selvhjulpenhed mestringsevne har stort fokus i indsatsen overfor ældre. Her er 83% af de adspurgte tilfredse med støtten til at blive selvhjulpen ift. personlig pleje, mens 74% er tilfredse med støtten til selvhjulpenhed ift. praktiske gøremål. Borgernes oplevelse af kontinuitet i indsatsen er også afdækket. Her svarer 35%, at det oftest er de samme hjælpere, der kommer. Desuden svarer 26% nej eller både og til, at hjælperne generelt kommer på de aftalte tidspunkter. I undersøgelsen spørges også til borgerens vurdering af eget helbred. Kun 29% svarer, at de er tilfredse med eget helbred. Og mange svarer også, at de ikke er tilfreds med deres evne til at klare sig i de daglige gøremål under hjemmeplejeindsatsen. Samlet set vurderes dette at være udtryk for, at mange borgere har et dårligt selvopfattet helbred. Forskelle mellem kommunal og privat leverandør Generelt er der en høj tilfredshedsscore hos både kommunal og privat leverandør af hjemmepleje. Det ses også, at det i hovedtræk er de samme spørgsmål, som scorer højt hos hhv. kommunal og privat leverandør nemlig den personlige pleje samt hjælpen til at bestille varer og hjælpen til tøjvask. Der er en tendens til, at den konkrete tilfredshedsscorer på disse forhold ligger lidt højere hos privat leverandør. Endvidere får privat leverandør især en højere tilfredshedsvurdering på, at det er de samme hjælpere, som kommer hos borgeren. Her svarer 59% af borgerne med privat leverandør ja, mens det er 27% hos kommunal leverandør. Det samme gør sig gældende ift., hvorvidt 3

4 hjælperne kommer til den aftalte tid. Her svarer 82% af borgerne med privat leverandør ja, mens det er 72% hos kommunal leverandør. Ift. kommunal leverandør ses der en tendens til, at de har en højere tilfredshedsvurdering på de spørgsmål, der omhandler medarbejdernes støtte til at øge borgerens selvhjulpenhed. Kommunal leverandør har en højere tilfredshedsvurdering på disse spørgsmål, men forskellen er så lille, at det ikke kan udelukkes at det beror på statistisk tilfældighed. 3. Plejebolig 3.1. Sammenfatning Svarprocenten i plejebolig-undersøgelsen er på 43%. Det var forventet, at en del borgere i plejebolig ikke ville være i stand til at indgå i undersøgelsen. Derudover er der formentlig også borgere, som har fået hjælp fra pårørende eller andre nære bekendte til at udfylde skemaet. Men det begrænsede antal besvarelser betyder, at resultaterne ikke direkte kan overføres på hele målgruppen (borgere i plejebolig) dvs. de er alene udtryk for vurderingen, hos de der har svaret. Undersøgelsen viser, at 87% af de borgere som har deltaget udtrykker tilfredshed. Dvs. de har svaret tilfreds eller meget tilfreds i deres samlede vurdering af forholdene på plejecentret. Det er høj tilfredshed med de fysiske rammer - boligen, udendørsområderne og de fælles lokaler. 86% udtrykker tilfredshed med den personlige pleje samlet set. Under 3% udtrykker utilfredshed. 85% udtrykker tilfredshed med den praktiske hjælp samlet set. Under 3 % udtrykker utilfredshed. Samlet set er konklusionen, at der er stor tilfredshed blandt borgerne på plejecentrene i Skive Kommune. Sammenlignes med hjemmepleje-undersøgelsen er den overordnede primære forskel, at den personlige pleje scorer lavere i plejeboligerne nemlig 86% - hvor den i hjemmeplejen er 91% Udvalgte temaer og resultater vedr. plejebolig De forhold som får den laveste tilfredshedsscore på plejecentrene vedrører de daglige aktiviteter, rengøring og maden. I undersøgelsen indgår 2 spørgsmål vedr. maden, idet der både spørges til selve maden (smag, mængde, variation) og til stemningen ved bordet under måltiderne. Begge spørgsmål vedr. maden er blandt de vurderinger, som scorer lavest. Konkret har ca. 23% af borgerne svaret, at de er utilfredse eller svaret hverken eller på tilfredshedsvurderingerne vedr. mad og måltider. Borgerne i plejebolig er også blevet spurgt til deres vurdering af medarbejdernes evne til at støtte dem i at være så selvhjulpne som muligt. Det svarer ca. 80 % af de er tilfredse med, mens ca. 20% svarer hverken eller. Kun enkelte udtrykker egentlig utilfredshed. Adfærd og forhold for medarbejderne på plejecentrene er også belyst. Hovedparten af beboerne udtrykker sig positivt om de forhold der afdækkes, men samtidig kan det også konstateres, at tilfredsheden ligger lavere på disse temaer, end på personlig pleje og praktisk hjælp. 4

5 Det gælder dels ift. medarbejdernes kompetencer: Ift. medarbejdernes dygtighed svarer 29% nej. Ift. om medarbejderne er opmærksomme på ændringer i borgerens helbred svarer 20% nej. Og ift. om de udviser respekt for borgeren, svarer 16% nej. Det gælder også ift. den tid, medarbejderne har/bruger hos borgeren: Konkret svarer 21% nej på, hvorvidt medarbejderne har tid til at give den hjælp, der er brug for. Og 31% svarer nej ift. om medarbejderne kommer hurtigt, når de kalder på hjælp. Ligesom i hjemmepleje-undersøgelsen kan det også i plejebolig-undersøgelsen konstateres, at mange borgere generelt vurderer, at de har et dårligt helbred. 4. Borgernes kommentarer Undersøgelsens spørgeskemaer har også givet mulighed for, at borgeren frit kan skrive kommentarer. Det har en del borgere benyttet sig af. Nogle har udtrykt tilfredshed oftest en generel tilfredshed, mens andre roser de konkrete medarbejdere der kommer i hjemmet. Andre har påpeget forhold, de mener bør forbedres/ændres. Nedenstående er en kort opsummering i uprioriteret rækkefølge - af de emner, hvor borgerne har peget på områder, de ønsker ændret: Kontinuitet - der kommer for mange forskellige hjælpere. Det ville være bedre med færre nye ansigter. De skal være bedre til at komme til tiden. Mere rengøringshjælp de ville være rart med mere tid til rengøring. Synlighed ift. kontaktpersonordning flere udtrykker, at de ikke ved hvem deres kontaktperson er. Høflighed og kommunikation medarbejderne skal huske at sige goddag, når de kommer ind af døren. Og fortælle hvad de hedder. De skal bære navneskilte. Det hjælperne ikke må der var flere kommentarer på, at hjælperne siger, at det må de ikke gøre. Det handler formentlig om ydelser, som borgeren ikke er visiteret til og hjælperne derfor ikke skal udføre. Og dels kan det dreje sig om arbejdsmiljøforhold fx løft af tunge møbler som hjælperne ikke må udføre. Maden der var enkelte kommentarer. Der blev efterlyst mere variation, mere smag, mere grønt, maden er for dyr. 5

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...1 2. Indledning...2 3. Brugerundersøgelsen...2...2 Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4999 18, 2. tildelingsrunde 2014...2. 3. 13/25724 Brugertilfredshed på ældreområdet 2014...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4999 18, 2. tildelingsrunde 2014...2. 3. 13/25724 Brugertilfredshed på ældreområdet 2014... Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 4. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/4999 18, 2. tildelingsrunde 2014...2 3. 13/25724

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der ikke står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: 2-4, 7-8,

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter DEN TVÆRAMTSLIGE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 22.000 indlagte patienter 2004 ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - November 2014 Nationale resultater g tror, det kunne gøres lettere og lysende,

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Dokumentation af socialpædagogik som metode til at forebygge magtanvendelse. Rapport Styrelsen for Social Service

Dokumentation af socialpædagogik som metode til at forebygge magtanvendelse. Rapport Styrelsen for Social Service Dokumentation af socialpædagogik som metode til at forebygge magtanvendelse Rapport Styrelsen for Social Service Januar 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Præsentation af det samlede projekt...4

Læs mere

Hjemmeplejen i en omstillingstid

Hjemmeplejen i en omstillingstid Delrapport 1 Hjemmeplejen i en omstillingstid Personalets syn på deres arbejde, på omstillingerne og på fremtiden - belyst ud fra en spørgeskemaundersøgelse Maj 2002 Jørgen Møller Christiansen og Sanne

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og motion blandt elever i fynske 7. og 9. klasser

Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og motion blandt elever i fynske 7. og 9. klasser Cast Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Winsløwparken 19,3 5000 Odense C tlf.: 6550 1000 Fax: 6591 8296 Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Rapport om forebyggende hjemmebesøg i Struer Kommune - 2008

Rapport om forebyggende hjemmebesøg i Struer Kommune - 2008 Struer Kommune Rapport om forebyggende hjemmebesøg i Struer Kommune - 2008 Udarbejdet af: Sundhedskonsulent Henriette Haase Fischer Sundhedsmedarbejder Aino Skou Jensen & Sundhedsmedarbejder Mette Jaffke

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012 5. klasse, 7.-9. klasse og Tak! Sund børn og unge udvikler sig, har lyst til at lære og er i stand til at begå sig i mange typer af fællesskaber. Med skolesundhedsprofilen

Læs mere

STATUSMÅLING, JUNI 2015. Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

STATUSMÅLING, JUNI 2015. Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi STATUSMÅLING, JUNI 2015 Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Forord De fleste borgere ønsker at bestemme over eget liv. At gøre de ting de ønsker, når de ønsker det, uden at

Læs mere

Brugerundersøgelser med lokal forankring

Brugerundersøgelser med lokal forankring Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne - sådan gør kommunerne Kommuneforlaget A/S

Læs mere

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger RAPPORT PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger Projektperiode: April-august 2005 Projektnr.: 52475 Kunde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Rapporteringsmåned:

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde

Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde Hovedresultater Udarbejdet af Indhold Del I. Introduktion... 3 1.1 Forord... 4 1.2 Undersøgelsens baggrund og formål... 5

Læs mere