KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP"

Transkript

1 Forslag til KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Godkendt af Byrådet den..

2 Side: 2 Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3 Hvem kan modtage ydelsen Side 4 med ydelserne Side 4 Hvordan udmåles hjælpen Side 4 Hvad ydes der hjælp til Side 4 Hvornår ydes hjælpen Side 4 Hvad koster ydelsen Side 4 Kvalitetsmål Side 4 Opfølgning Side 5 Dokumentation Side 5 Hvem udfører hjælpen Side 5 Leverancesikkerhed Side 5 Fleksibel hjemmehjælp Side 6 Klagemuligheder Side 6 Bilag A Side 7 Beskrivelse af funktionsniveauer Personlig pleje: Bilag B1 Personlig hygiejne Bilag B2 Ernæring Bilag B3 Omsorg og psykisk pleje Bilag B4 Medicin Bilag B5 Målrettede pædagogiske opgaver Bilag B6 Anden personlig hjælp Praktisk hjælp: Bilag B7 Rengøring Bilag B8 Tøjvask Bilag B9 Indkøbsordning Bilag B10 Madservice Bilag B11 Aflastning og afløsning Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20

3 Side: 3 LOVGRUNDLAG Lov om Social Service 83, stk.1 Personlig og praktisk hjælp Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice 44 Personlig hjælp og pleje vedr. børn Den forpligtelse som kommunen har efter 83, gælder også når det er børn og unge, der har behov for hjælp 84 stk. 1 Afløsning eller aflastning Kommunen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 92 stk. 2 Frit leverandørvalg En person, der er berettiget til hjælp eller støtte efter 83 skal vælge, hvilken af de godkendte leverandører der skal udføre hjælpen. 94 Privat hjælper En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunalbestyrelsen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne og om leverancesikkerhed. 94a Fleksibel hjemmehjælp Borgere, der modtager personlig og / eller praktisk hjælp efter Servicelovens 83 kan vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om. 95 stk. 2 Kontant tilskud En person med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager.

4 Side: 4 HVEM KAN MODTAGE HJÆLPEN Borgere, der pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp til personlig eller praktisk hjælp enten varigt eller midlertidigt. Borgere, der selv kan udføre de daglige opgaver om end med besvær er ikke omfattet af målgruppen. Der kan som hovedregel ikke gives hjælp til opgaver eller delopgaver, som borgeren selv eller andre voksne medlemmer af husstanden kan udføre. FORMÅL MED YDELSEN o At yde en indsats, der fremmer den enkeltes livskvalitet og sikrer den størst mulige tryghed, samtidig med at borgerens selvaktivitet fremmes mest muligt. o At hjælpen og samarbejdet sigter mod størst mulig selvhjulpenhed for borgeren. Således kan ydelsen have en vejledende og undervisende funktion. HVORDAN UDMÅLES HJÆLPEN En visitator foretager vurderingen af hvilken hjælp, der skal gives. Til grund for vurderingen ligger oplysninger om borgeren og husstandens samlede evne til at løse opgaverne. Disse oplysninger er indsamlet enten telefonisk eller ved hjemmebesøg. HVORNÅR YDES HJÆLPEN Personlig pleje kan ydes dag, aften og nat, alle ugens dage samt på søgne- og helligdage. Praktisk hjælp ydes som hovedregel på hverdage mellem HVAD KOSTER YDELSEN Varig hjemmehjælp er gratis. Ved midlertidig hjælp opkræves betaling, som afhænger af husstandens økonomiske forhold. Der er en egenbetaling ved vask hos hjemmeplejens underleverandør. Betalingen vedrører sæbe, vand, el, m.m. Der er betaling for madservice. KVALITETSMÅL Visitationen sikrer ensartet serviceniveau i hele kommunen ved tildeling af personlig og praktisk hjælp. Der udarbejdes individuelle visitationer, hvor hjælpen skal ydes under hensyntagen til borgerens egne ressourcer. Alle borgere kan få udleveret visitationsresultatet skriftligt og hjælpen revurderes ved ændringer. Alle borgere informeres om muligheden for at have bisidder med, ligesom de informeres om muligheden for at klage over afgørelse, leverance eller serviceniveau. Ved akut hjælp skal hjælpen iværksættes samme dag. Ved ikke-akut hjælp er sagsbehandlingsfristen 3 uger. Der skal være sammenhæng og kontinuitet i de enkelte opgaver, der udføres hos borgeren. De leverandører, der kommer i borgerens hjem skal samarbejde, således at hjælpen ydes helhedsorienteret Alle leverandører skal sikre, at borgerne er trygge og tilfredse med den ydelse, de modtager. Leverandøren skal indgå mundtlig aftale med borgeren om, hvornår hjælpen skal leveres.

5 Side: 5 Ydelsen leveres på en til flere faste ugedage og på faste tidspunkter (+/- 1 time). I tilfælde af forsinkelser herudover, er hjælperen forpligtet til at underrette borgeren. Hvis hjælpen forskydes ud over dette tidspunkt har borgeren ret til erstatningshjælp. De gældende hygiejniske og etiske principper skal overholdes under arbejdets udførelse. OPFØLGNING Myndigheden Visitationen udfører stikprøvekontrol 2 gange årligt. Stikprøvekontrollerne kan afvikles som spørgeskemaundersøgelser eller som interviewundersøgelser. et er at følge borgertilfredsheden og at kontrollere at den visiterede tid bliver leveret i overensstemmelse med kvalitetsmålene. Der foretages ligeledes kvalitetskontrol hos borgere, der har udpeget privat hjælper til at løse opgaverne. Der foretages kontrol af visitationsniveauet, for at sikre ens bevillingspraksis, ligesom der følges op på om det politisk vedtagne serviceniveau overholdes. Leverandørerne Leverandørerne har pligt til at føre egenkontroller i form af statistikker over: Antal aflysninger, årsag og erstatningshjælp Antal dage fra bevilling af hjælp til hjælpen bliver iværksat Antal ydelser leveret mindst en time for sent eller for tidligt Statistikken afleveres efter forespørgsel fra visitationen. DOKUMENTATION Visitationen har pligt til at dokumentere visitationsresultatet skriftligt i form af en bevilling/afgørelse. Leverandøren har pligt til skriftligt at dokumentere at de visiterede ydelser leveres i henhold til afgørelsen. Leverandøren har ligeledes pligt til at dokumentere ændringer i borgerens tilstand - og såfremt disse kan have indflydelse på visitationen - at indberette til Visitationen. Såfremt en borger modtager hjælp fra flere leverandører har Visitationen pligt til at sikre, at der sker udveksling af relevant dokumentation mellem leverandørerne. HVEM UDFØRER HJÆLPEN Ydelsen kan leveres af forskellige leverandører: o En medarbejder fra den kommunale leverandør. o En medarbejder fra en af de godkendte private leverandører. o En person over 18 år, som borgeren selv har udpeget til at udføre arbejdet. Personen skal godkendes, ansættes og lønnes af kommunen. Der indgås kontrakt, hvor omfanget og indholdet af ydelsen fremgår. o Borgere, der har behov for hjælp eller støtte til nødvendig pleje og praktiske opgaver i hjemmet mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som de selv antager. o Der kan som udgangspunkt kun vælges én leverandør inden for de godkendte kategorier: praktisk hjælp, personlig pleje og madservice. LEVERANCESIKKERHED Hjælpens iværksættelse Ved akut behov iværksættes hjælpen straks. Ved ikke-akut behov kontakter leverandøren borgeren senest 3 hverdage efter valg af leverandør er foretaget. Her aftales tidspunkt for første besøg.

6 Side: 6 Leverancesikkerhed Daglig personlig hjælp kan som udgangspunkt ikke aflyses. Øvrig personlig hjælp samt praktisk hjælp kan aflyses, men erstatningshjælp skal tilbydes indenfor 2 hverdage. I helligdagsperioder kan større afvigelser forekomme. Der aftales mødetid hos borgeren. Hjælperen møder op inden for en time for det aftalte tidspunkt. Forskydes dette, bliver borgeren kontaktet, og ny tid aftales. Borgeren skal, så vidt muligt, give meddelelse om aflysning af ydelsen senest dagen før besøg. Aflyser borgeren gives ikke erstatningshjælp. FLEKSIBEL HJEMMEHJÆLP Borgere, der modtager personlig og / eller praktisk hjælp efter Servicelovens 83 kan ifølge 94a vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, der er visiteret. Det er en generel ret for modtageren af den personlige hjælpeydelse at bytte til andre ydelser. Hvis borgeren ønsker at bytte mellem personlig og praktisk hjælp forudsætter det, at borgeren er tildelt begge ydelsesformer, og at leverandøren er godkendt til at levere ydelsen. Borgeren og personalet har mulighed for i fællesskab at tilrettelægge hjælpen inden for det visiterede omfang/ tidsrum. Der kan byttes ydelse, såfremt det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Er der tvivl om, hvorvidt det er forsvarligt at fravige den tildelte hjælp til fordel for andre ydelser, skal personalet tage udgangspunkt i den konkrete afgørelse og yde hjælp i overensstemmelse med dennes ordlyd. Hvis borgeren vedvarende fravælger visiterede ydelser til fordel for andre ydelser, skal myndigheden vurdere, om der er sammenhæng mellem behov og ydelser. KLAGEMULIGHEDER Alle borgere der får en afgørelse vil modtage en klagevejledning. Der kan klages mundtligt eller skriftligt over afgørelsen til Visitationen, som foretager en revurdering af sagen. Fastholdes afgørelsen sendes klagen videre til Statsforvaltningen Hovedstaden, Det sociale Nævn.

7 Side: 7 BILAG A FUNKTIONSNIVEAUER BESKRIVELSE AF FUNKTIONSNIVEAUER Funktionsniveau 1: Borgeren udfører selv sin egenomsorg. Er velfungerende og kan selv klare de daglige fornødenheder. Kan være alene. Nøgleord: Borgeren overkommer/overskuer/tager initiativ. Visitation til praktisk hjælp og personlig pleje: Borgere på funktionsniveau 1 er som hovedregel ikke berettiget til at modtage disse ydelser. Funktionsniveau 2: Borgeren er den aktive part, men kan have behov for let støtte og vejledning, med henblik på at bevare eller genvinde evnen til selvstændig at varetage sin egenomsorg. Borgeren kan have et meget lille behov for støtte i relation til enkelte af vurderingsområderne. Borgeren kan have behov for kortvarig støtte, tilsyn, motivering, vejledning og undervisning, for at kunne indfri sine personlige behov. Kan være alene i længere perioder. Nøgleord: Borgeren klarer stort set at overkomme/overskue/tage initiativ. Visitation til praktisk hjælp og personlig pleje: Borgere på funktionsniveau 2 kan typisk få hjælp til støttestrømper og midlertidig praktisk bistand i forbindelse med en akut opstået skade, som fx. frakturer. Funktionsniveau 3: Borgeren har vanskeligt ved selvstændigt at varetage sin egenomsorg. Borgeren kan med hjælp deltage aktivt i udførelsen af egenomsorg. Borgeren kan have et stort behov for motivation, støtte eller hjælp indenfor et eller flere af vurderingsområderne. Borgeren kan have behov for jævnligt tilsyn på grund af forværring i den fysiske og/eller psykiske tilstand. Der er behov for hyppige besøg. Nøgleord: Borgeren har vanskelighed ved at overkomme/overskue/tage initiativ. Visitation til praktisk hjælp og personlig pleje: Borgere på funktionsniveau 3 vil typisk have brug for hjælp til f.eks. personlig pleje, toiletbesøg, forflytninger, måltider, indkøb, rengøring og tøjvask. Funktionsniveau 4: Borgeren er, på grund af fysiske eller psykiske forhold ude af stand til at udføre egenomsorg. Andre må handle for borgeren på et eller flere af vurderingsområderne. Borgeren har behov for fuldstændig hjælp eller guidning ved udførelse af egenomsorg. Borgeren kan have behov for hyppig eller konstant tilsyn. Nøgleord: Borgeren er ude af stand til at overkomme/overskue/tage initiativ. Visitation til praktisk hjælp og personlig pleje: Borgere på funktionsniveau 4 vil have brug for hjælp til alle daglige fornødenheder i mange af døgnets timer. Der kan her være tale om den hjælpeløse borger, den terminale borger, den svært demente borger eller den svært hjerneskadede borger.

8 Side: 8 Personlig hygiejne BILAG B1 Personlig hygiejne Hvem kan modtage Hvilke aktiviteter kan indgå i I samarbejde med borgeren at yde hjælp til at opretholde den personlige hygiejniske standard 83 i Lov om Social Service Borgere, der af fysiske eller psykiske årsager efter visitation vurderes til kun delvist eller slet ikke at kunne varetage den personlige pleje (funktionsniveau 3 og 4). Ydelsen personlig hygiejne omfatter ydelser, der medvirker til at sikre en optimal sundhedstilstand. Hjælp til personlig hygiejne Øvre toilette: Få vasket hænder samt overkrop Nedre toilette: at blive vasket forneden Senge bad: Der ydes hjælp til øvre samt nedre toilette til sengeliggende borgere Brusebad: brusebad samt hårvask. Børste tænder eller tandprotese. Hjælp til frisering, føntørring efter hårvask Barbering efter behov samt hjælp til klipning af hårvækst i næse og ører. Hudpleje som hjælp til forebyggelse og pleje af huden. Neglepleje ydes i form af negleklipning af fingernegle i forbindelse med bad. Hjælp til af- og påtagning af tøj støttestrømper kropsbårne hjælpemidler Hjælp til toiletbesøg komme på toilettet eller på bækkenstol bleskift skift af kateter- eller stomiposer tømme bækkenstol tømme kolbe Hjælp til forflytninger og lejring Forflytning med hjælpemidler Forflytning uden hjælpemidler Vending og lejring

9 Side: 9 Karbad Klipning af tånegle Oprulning og klipning af hår Personlig pleje kan udføres døgnet rundt afhængig af den enkelte borgers behov for hjælp. Bad udføres dog fortrinsvis i dagtimerne på hverdage. Varigheden er afhængig af hjælpens omfang og kompleksitet.

10 Side: 10 Ernæring Ernæring Hvem kan modtage Hvilke aktiviteter kan indgå i BILAG B2 I samarbejde med borgeren at medvirke til at borgeren får en ernæringsrigtig kost og tilstrækkelig væske 83 i Lov om Social Service Borgere, der af fysiske eller psykiske årsager efter visitation vurderes til kun delvist eller slet ikke at kunne opretholde en sufficient ernæringstilstand (funktionsniveau 3 og 4) Ydelsen ernæring omfatter ydelser, der sikrer en optimal ernæringstilstand. Ernæring kan omfatte følgende opgaver: Anretning og servering af morgenmad tilberede, anrette og servere morgenmad servere og anrette drikkevarer tilberede smørebrød til aften Anretning og servering af middagsmad opvarme tilberedt mad i mikrobølgeovn anrette og servere middagsmad servere og anrette drikkevarer Anretning og servering af aftensmad opvarme tilberedt mad i mikrobølgeovn tilberede, anrette og servere aftensmad servere og anrette drikkevarer Servering af ekstra drikkevarer og mellemmåltider Hjælp til at servere ekstra drikkevarer ydelsen leveres maksimalt 2 gange i døgnet Oprydning og opvask Hjælp til at rydde op efter maden samt vaske op efter borgeren. Ydelsen leveres maksimalt 1 gang i døgnet. Øvrige opgaver Hjælp til indtagelse af væske og ernæring Madlavning Opvask efter gæster Opvarmning af tilberedt mad i gryde/ovn Ernæring kan udføres døgnet rundt afhængig af den enkelte borgers behov for hjælp. Varigheden er afhængig af hjælpens omfang og kompleksitet.

11 Side: 11 BILAG B3 Omsorg og kommunikation Omsorg og psykisk pleje Hvem kan modtage Hvilke aktiviteter indgår i I samarbejde med borgerne at yde støtte til at mestre egen situation. 83 i Lov om Social Service Borgere, der af fysiske eller psykiske årsager efter visitation vurderes til kun delvist eller slet ikke at kunne mestre deres tilstand. (Funktionsniveau 3 og 4) Ydelsen omsorg og psykisk pleje omfatter ydelser, der skal medvirke til at øge borgerens velbefindende og livskvalitet. Ydelsen kan omfatte: Støtte i forbindelse med daglig livsførelse guidning Motivere til at bruge sit netværk Formidling af kontakt til læger, pårørende m.m. Læse og/ eller skrive breve vedr. offentlig post At være besøgsven Sorg- og krisebearbejdning Omsorg og psykisk pleje kan udføres døgnet rundt, dog fortrinsvis i dag tiden, afhængig af den enkelte borgers behov for hjælp. Varigheden er afhængig af hjælpens omfang og kompleksitet.

12 Side: 12 Medicin BILAG B4 Medicin Hvem kan modtage Hvilke aktiviteter kan indgå i I samarbejde med borgeren at hjælpe borgeren til at indtage den af lægen ordinerede medicin. 83 i Lov om Social Service Borgere, der af fysiske eller psykiske årsager vurderes til kun delvist eller slet ikke at kunne varetage indtagelse eller ophældning af medicin. (Funktionsniveau 3 og 4) Ydelsen kan omfatte flg. opgaver: Medicingivning Hjælp til øjendrypning af håndkøbsmedicin Hjælp til indgift af lavement Medicinadministration Ophældning af flydende håndkøbsmedicin Hjælp til indtagelse af medicin Stille doseret medicin frem Hjælp til indtagelse af doseret medicin Dosering og administration af medicin til borgere i ikke stabile forløb Medicingivning, der som minimum forudsætter en sygeplejefaglig kompetence Medicingivning, hvis medicinen er ophældt af pårørende Ydelsen medicin kan leveres døgnet rundt afhængig af den enkelte borgers behov for hjælp. Varigheden er afhængig af hjælpens omfang og kompleksitet.

13 Side: 13 Målrettede pædagogiske opgaver Målrettede pædagogiske opgaver Hvem kan modtage Hvilke aktiviteter kan indgå i I samarbejde med borgeren at yde hjælp til at borgeren kan lære at varetage opgaver omkring egen person 83 i Lov om Social Service Borgere der forventes indenfor tidsbegrænset periode efter undervisning/vejledning at kunne varetage opgaven selvstændigt. (Funktionsniveau 2, 3 og 4) Ydelsen kan omfatte flg. : Undervisning, rådgivning eller vejledning i forbindelse med personlige - og praktiske opgaver BILAG B5 Særlige forhold Undervisning, rådgivning eller vejledning i forbindelse med personlig opgave, hvis opgaven ligger udenfor hjælperens kompetenceområde. Målrettede pædagogiske opgaver kan udføres døgnet rundt afhængig af den enkelte borgers behov for hjælp, udføres dog fortrinsvis i dagtiden. Varigheden er afhængig af hjælpens omfang og kompleksitet. Det er ikke muligt at bytte ydelsen. Ydelsen er tidsbegrænset

14 Side: 14 Anden personlig hjælp Anden personlig hjælp Hvem kan modtage Hvilke aktiviteter kan indgå i I samarbejde med borgeren at yde hjælp til at løse basale daglige opgaver 83 i Lov om Social Service BILAG B6 Borgere, der af fysiske eller psykiske årsager efter visitation vurderes til kun delvist eller slet ikke at kunne varetage opgaverne. (Funktionsniveau 3 og 4) Ydelsen anden personlig hjælp dækker alle de handlinger, der hører under ydelsestypen personlig hjælp og pleje, men som ikke direkte fremgår af ydelsesbeskrivelsen. Ydelsen kan f.eks. omhandle: Sengeredning: dog kun i forbindelse med sengebad eller anden personlig pleje Oprydning: som forudsætning for at anden hjælp kan udføres Tømme postkasse Tømme husholdningsaffald Løsning af opgaver som ligger udenfor kommunens serviceniveau. Anden personlig pleje kan udføres døgnet rundt afhængig af den enkelte borgers behov for hjælp. Udføres dog fortrinsvis i dagtimerne på hverdage. Varigheden er afhængig af hjælpens omfang og kompleksitet.

15 Side: 15 Rengøring Rengøring I samarbejde med borgeren at bidrage til en god hygiejne i hjemmet 83 i Lov om Social Service BILAG B7 Hvem kan modtage Borgere, der efter visitering vurderes til delvis eller slet ikke at kunne varetage rengøring. ( Funktionsniveau 3 og 4) Der ydes normalt ikke hjælp, hvor der er en rask voksen i husstanden eller hvis det vurderes at borgeren, om end med besvær, selv kan varetage opgaven. Hvilke aktiviteter kan indgå i Rengøringshjælpen kan omfatte rengøring i de rum der benyttes til daglig, dvs. entré, badeværelse, soveværelse, køkken og opholdsstue. Rengøringshjælpen kan omfatte følgende opgaver: støvsugning af tilgængelige gulvflader, tæpper og paneler gulvvask/aftørring af tilgængelige gulvflader afvaskning med vand og rengøringsmidler i køkken og badeværelse aftørring/afstøvning i nå-højde. rengøring af badeværelse, dvs. vask af toiletkumme og håndvask skift af sengelinned på 1 seng Øvrige opgaver Rengøring af hjælpemidler. Skift af sengelinned ved mere end 1 seng. Håndtering af udendørs skraldespand. I helt særlige tilfælde, hvor en hovedrengøring er nødvendig for at arbejdets udførelse eller hvor borgerens helbredstilstand nødvendiggør det, kan der ydes hovedrengøring. Rengøring, hvis borgeren ikke er til stede. Rengøring efter håndværkere eller i forbindelse med flytning. Vask af ubehandlede gulve Vinduespudsning. Opvask eller oprydning efter gæster.

16 Side: 16 Trappevask uden for boligen. Pudsning af kobber-, messing- samt sølvtøj. Pasning og pleje af husdyr. Ekstra rengøring pga. husdyr. Generelt for praktisk hjælp Ydelsen udføres oftest i tidsrummet kl på hverdage. Varigheden er afhængig af hjælpens omfang og kompleksitet. Der gøres rent i opholdsrum på et areal svarende til en ældrebolig. Varigheden er afhængig af hjælpens omfang og kompleksitet. 60 minutter hver 14 dag: støvsugning, gulvvask, badeværelse, skift af sengetøj samt aftørring af støv. 45 minutter hver 14 dag: støvsugning, gulvvask, badeværelse og skift af sengetøj. 30 minutter hver 14 dag: støvsugning og gulvvask. Ved særlige helbredsmæssige behov kan der ydes rengøring hver uge. Ved påbegyndelse af ydelsen skal hjemmet fremstå almindelig vedligeholdt.

17 Side: 17 Tøjvask Tøjvask I samarbejde med borgeren at yde hjælp til tøjvask for at bidrage til en god hygiejne 83 i Lov om Social Service BILAG B8 Hvem kan modtage Borgere, der efter visitering vurderes til delvis eller slet ikke at kunne varetage tøjvask. ( funktionsniveau 3 og 4) Der ydes normalt ikke hjælp, hvor der er en rask voksen i husstanden eller hvis det vurderes at borgeren, om end med besvær, selv kan varetage opgaven. Hvilke aktiviteter kan indgå i Tøjvask Hjælpen kan omfatte: Klargøring af vasketøj til afhentning/ilægning i maskine Ilægning af vasketøj i egen maskine eller på fællesvaskeri Ophængning af vasketøj eller tumbling Lægge vasketøj sammen /på plads Vask i hånden af kropsbårne hjælpemidler så som støttekorset, støttestrømper m. m. Der stilles ikke krav om hvordan ydelsen skal leveres, det står således leverandøren frit for om vasketøjet tages med på eget vaskeri. Rulning/strygning af tøj Vask i hånden udover kropsbårne hjælpemidler Generelt for praktisk hjælp Ydelsen udføres i tidsrummet kl på hverdage. Varigheden er afhængig af hjælpens omfang og kompleksitet. Omfang: Hjælp til tøjvask ydes hver 14 dag, vejledende tid fra 10 til 50 minutter. Ved særlige helbredsmæssige problemer kan der ydes tøjvask hver uge. Hjælpen tildeles individuelt og omfatter ikke automatisk husstandens øvrige medlemmer.

18 Side: 18 Indkøb og ærinder Indkøb I samarbejde med borgeren og ud fra en individuel helhedsvurdering og kommunens serviceniveau at sikre mulighed for indkøb af dagligvarer. 83 i Lov om Social Service BILAG B9 Hvem kan modtage Borgere, der efter visitering vurderes til delvis eller slet ikke at kunne varetage indkøb eller foretage varebestilling. ( funktionsniveau 3 og 4) Hvilke aktiviteter indgår i Indkøb Der ydes hjælp til at lave indkøbsliste, bestille dagligvarer til udbringning, købe ind og til at sætte varerne på plads. Herudover kan der ydes hjælp til ærinder på apotek, bank eller posthus. Der ydes normalt ikke hjælp, hvor der er en rask voksen i husstanden. Afhentning af akut medicin Generelt for praktisk hjælp Ydelsen udføres i tidsrummet kl på hverdage. Varigheden er afhængig af hjælpens omfang og kompleksitet. Omfang Indkøb af dagligvarer som udgangspunkt 1 gang pr. uge udmålt til 30 min. Varebestilling leveres maksimalt 1 gang om ugen. Ærinder til bank og posthus som udgangspunkt en gang om måneden. Ærinder apotek: Hvis udbringning ikke er muligt, kan der ydes hjælp til afhentning af medicin maksimalt hver 4. uge eller hver 2. uge hvis der er tale om dosisdispenseret medicin. Tid udmålt til 30 min. Hjælp til udfyldelse af mad bestillingsseddel. Særlige forhold vedr. ydelsen Hjemmeplejen benytter sig af underleverandør.

19 Side: 19 Madservice Madservice Hvem kan modtage Hvilke aktiviteter kan indgå i BILAG B10 I samarbejde med borgeren at sikre en ernæringsrigtig kost. 83 i Lov om Social Service Borgere, der pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne vurderes til helt eller delvis ikke at kunne tilberede varm mad. ( Funktionsniveau 3 og 4) Et varmholdigt måltid som består af 1 hovedret. Tilkøb af biret. Andre tilkøbsydelser kan tilkøbes: madpakke, pålægspakke, proteindrik, salat, frugt og gæstemåltider. Kostformen tager udgangspunkt i normalkost til 9000 KJ/dagskost, med Sundhedsstyrelsens anbefalede energibehov på min. 30 % af energien tilført middagsmåltidet. Ved dokumentation heraf beregnes energi behovet som et gennemsnit pr. uge. Diætkost efter særlig visitation. Levering af kold mad med mindre der er tale om helt særlige omstændigheder. Der ydes madservice med levering alle årets dage. Levering af varm mad sker dagligt i tidsrummet til Tidspunktet for leverancen aftales med den enkelte borger inden for et tidsrum af en times varighed. Der udsendes månedlige menuplaner med bestillingssedler. Fleksibilitet Særlige forhold. Kvalitetsmål og opfølgning. Hvad koster ydelsen for brugerne? Den private leverandør tilbyder alle dage valg mellem flere hovedretter og a la carte retter. Af- og genbestilling skal ske senest kl dagen før levering. Afvigelser i madservice skal registreres og meddeles myndigheden. At aflysninger fra leverandøren ikke forekommer. Leverandøren skal sikre, at leverancen er modtaget. Maden er af høj ernæringsmæssig kvalitet. Ved madudbringning betales den politisk godkendte takst for madservice med levering.

20 Side: 20 Aflastning og afløsning i eget hjem BILAG B11 Aflastning og afløsning i eget hjem Hvem kan modtage Hvilke aktiviteter kan indgå i At give aflastning og afløsning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i eget hjem. 84 stk.1 i Lov om Social Service Ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende. Ydelsen kan f.eks. omhandle: Lettere pleje og omsorgsopgaver, samt hjælp til toiletbesøg, ernæring m.m. ved pårørendes fravær for eksempel i forbindelse med ferie, vigtige begivenheder i familien eller lign. Afløsning/tilstedeværelse i hjemmet, så pårørende har mulighed for at forlade hjemmet, kan gives maksimalt i 3 timer pr. uge i en sammenhæng. Aflastning uden for hjemmet i form af tilbud om dag- eller døgnophold. Ledsagelse til aktiviteter, der kan henføres under Ledsageordningen, jf. Servicelovens 97. Afløsning kan udføres døgnet rundt afhængig af den enkelte borgers behov for hjælp. Den sammenhængende afløsning på 3 timer ydes udelukkende i dagtiden. Særlige forhold. Kvalitetsmål. Afløsning ydes som udgangspunkt af faste kontaktpersoner. Kommunen afgør om hjælpen skal være aflastning eller afløsning, da ydelserne ikke er omfattet af frit valgs ordningen.

KVALITETSSTANDARDER FOR 2010 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP

KVALITETSSTANDARDER FOR 2010 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP KVALITETSSTANDARDER FOR 2010 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Godkendt af Byrådet den.. Side: 2 Indholdsfortegnelse Side 2 Lovgrundlag Side 3 Hvem kan modtage ydelsen Side 4 Formål med ydelserne Side 4 Hvordan

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: personlig pleje og 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås ydelser

Læs mere

Kvalitetsstandard for. Personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for. Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard for Personlig og praktisk hjælp Center for Borgerservice Den Fælles Visitation 2012. Indholdsfortegnelse Indledning til kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp... 3 Personlig

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøring... 4-5 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Indledning: Fælles sprog definition af funktionsniveauer... 4

Indledning: Fælles sprog definition af funktionsniveauer... 4 Ydelseskatalog 1 Indledning:... 3 Fælles sprog definition af funktionsniveauer... 4 Personlig hjælp og pleje:... 4 Morgenpleje/bad:... 5 Støttestrømper:... 5 Morgenmad:... 5 Middagsmad:... 6 Aftensmad...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Klippekort Målgruppe Målgruppen er de svageste ældre, der i forvejen modtager daglig hjælp til personlig pleje. Følgende kriterier skal være opfyldt: Borgeren kan ikke selv dække behovet for aktivitet/samvær

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk. 1, nr. 1, 2 og 3. Modtager af indsatsområderne Borgere der på grund af en midlertidig eller varig funktionsnedsættelse,

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune D. PERSONLIG PLEJE 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83, 84, 85, 86, stk.2 samt 87. 2. Formål At styrke livskvalitet, velvære samt tryghed. At styrke borgerens egenomsorg og mestring

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samarbejdet med borgeren

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring (for borgere uden for plejecenter)

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune C. RENGØRING 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83 2. Formål At medvirke til at holde borgerens hjem rent. At styrke borgerens egenomsorg og mestring af eget liv. At styrke det sundhedsfremmende

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for personlig pleje og 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og (for borgere uden for plejecenter) Formålet med personlig pleje og Formålet med hjælp til

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Hjælpen skal medvirke til at øge din livskvalitet og muligheden for, at du igen kan klare dig selv.

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Kvalitetsstandarder i Middelfart Kommune for 2016 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Til borgere i Middelfart Kommune Byrådet er glad for at kunne præsentere Middelfart Kommunes kvalitetsstandarder

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kvalitetsstandard - Lov om social service 83 Personlig hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Lovgrundlag 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Rengøring

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2014 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samspillet med borgerne...

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen 1. Hjælpens lovgrundlag 71 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Personlig hjælp og pleje 3. Formålet med hjælpen Med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov ydes hjælpen for

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: - Lov om social service 83, 86 stk. 2, 88, 89 og 161. Formål: " At borgerens funktionsniveau både fysisk og

Læs mere

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse Ydelses- og plejepakkebeskrivelse for Personlig pleje 2015 FORORD... 3 AKTIV HVERDAG... 3 PLEJEPAKKER... 3 PLEJEPAKKE - DAG 1... 4 PLEJEPAKKE - DAG 2... 5 PLEJEPAKKE - DAG 3... 6 PLEJEPAKKE - DAG 4...

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Ydelseskatalog for hjemmeplejen. Lov om Social Service 83

Ydelseskatalog for hjemmeplejen. Lov om Social Service 83 skatalog for hjemmeplejen Lov om Social Service 83 Indledning og formål skatalog er et arbejdsredskab for visitatorer i Jammerbugt Kommune. Kataloget synliggør det gældende serviceniveau. Det vil sige,

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Kvalitetsstandard for PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Gældende fra maj 2014 Hvis du har brug for støtte til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne

Læs mere

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask 2013 Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 Hvilke behov dækker ydelsen Hjælp/støtte/guidning til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren ikke

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Redigeret november 2015 Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset og du for eksempel ikke selv kan gøre rent,

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 1 Kvalitetsstandard for personlig pleje 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om personlig pleje praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) madservice træning 2 Personlig pleje - praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Læs mere

Norddjurs kommune. Kvalitetsstandarder for 2010

Norddjurs kommune. Kvalitetsstandarder for 2010 Norddjurs kommune Kvalitetsstandarder for 2010 Praktiske opgaver rengøring, tøjvask og indkøb Personlig pleje Madservice Ernæring Vedligeholde og udvikle daglige færdigheder Nødkald August 2010 Godkendt

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a Hvilken hjælp er omfattet? Hjælp til personlig

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp Ydelsesbeskrivelse for Praktisk hjælp 2010 Forord...3 Visitation...3 Rengøring...4 Tøjvask...6 Indkøbsordning...7 Ydelser...8 Øvrige opgaver...8 Fleksibel hjemmehjælp...9 Forord Praktisk hjælp skal gives

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jævnfør 83

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN April 2016 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder for

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Typografidefinition: Overskrift 3: Skrifttype: Ikke Fed Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund...

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Frederikssund Kommune prioriterer, at borgerne kan blive ved med at være selvhjulpne og aktive. Derfor skal den personlige og praktiske hjælp

Læs mere

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Ydelseskatalog for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse side Forord...3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøringer...4 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp til borgeren

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2009 Praktisk hjælp Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne ikke selv kan for eksempel gøre rent, vaske tøj eller købe ind og

Læs mere

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som:

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som: SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. At yde en indsats,

Læs mere

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg 2011 2 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Hvem kan få hjemmehjælp side

Læs mere

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Kvalitetsstandard for PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Gældende fra maj 2015 Hvis du har brug for personlig og praktisk støtte Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Kvalitetsstandard. Personlig hjælp og pleje og Praktisk bistand. Lov om Social Service 83, 84 og 112

Kvalitetsstandard. Personlig hjælp og pleje og Praktisk bistand. Lov om Social Service 83, 84 og 112 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje og Praktisk bistand Lov om Social Service 83, 84 og 112 2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, den. Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Indholdsfortegnelse side

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016 Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016 Kort og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb efter servicelovens 83 a Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter servicelovens 83 1

Læs mere

ERFA-GRUPPENS FORSLAG

ERFA-GRUPPENS FORSLAG ERFA-GRUPPENS FORSLAG TIL KVALITETSSTANDARD FOR LANGELAND KOMMUNE Praktisk bistand Rengøring Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 71 stk. 1, nr. 2 samt 73, 73a, 73a stk. 2 og 75. Lov om

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 26 Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2017 1 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig

Læs mere

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Personlig pleje Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for tøjvask 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal sikre,

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2016 Godkendt i KB den 30. marts 2016 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov for hjælp, men

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere