KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP"

Transkript

1 Forslag til KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Godkendt af Byrådet den..

2 Side: 2 Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3 Hvem kan modtage ydelsen Side 4 med ydelserne Side 4 Hvordan udmåles hjælpen Side 4 Hvad ydes der hjælp til Side 4 Hvornår ydes hjælpen Side 4 Hvad koster ydelsen Side 4 Kvalitetsmål Side 4 Opfølgning Side 5 Dokumentation Side 5 Hvem udfører hjælpen Side 5 Leverancesikkerhed Side 5 Fleksibel hjemmehjælp Side 6 Klagemuligheder Side 6 Bilag A Side 7 Beskrivelse af funktionsniveauer Personlig pleje: Bilag B1 Personlig hygiejne Bilag B2 Ernæring Bilag B3 Omsorg og psykisk pleje Bilag B4 Medicin Bilag B5 Målrettede pædagogiske opgaver Bilag B6 Anden personlig hjælp Praktisk hjælp: Bilag B7 Rengøring Bilag B8 Tøjvask Bilag B9 Indkøbsordning Bilag B10 Madservice Bilag B11 Aflastning og afløsning Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20

3 Side: 3 LOVGRUNDLAG Lov om Social Service 83, stk.1 Personlig og praktisk hjælp Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice 44 Personlig hjælp og pleje vedr. børn Den forpligtelse som kommunen har efter 83, gælder også når det er børn og unge, der har behov for hjælp 84 stk. 1 Afløsning eller aflastning Kommunen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 92 stk. 2 Frit leverandørvalg En person, der er berettiget til hjælp eller støtte efter 83 skal vælge, hvilken af de godkendte leverandører der skal udføre hjælpen. 94 Privat hjælper En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunalbestyrelsen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne og om leverancesikkerhed. 94a Fleksibel hjemmehjælp Borgere, der modtager personlig og / eller praktisk hjælp efter Servicelovens 83 kan vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om. 95 stk. 2 Kontant tilskud En person med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager.

4 Side: 4 HVEM KAN MODTAGE HJÆLPEN Borgere, der pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp til personlig eller praktisk hjælp enten varigt eller midlertidigt. Borgere, der selv kan udføre de daglige opgaver om end med besvær er ikke omfattet af målgruppen. Der kan som hovedregel ikke gives hjælp til opgaver eller delopgaver, som borgeren selv eller andre voksne medlemmer af husstanden kan udføre. FORMÅL MED YDELSEN o At yde en indsats, der fremmer den enkeltes livskvalitet og sikrer den størst mulige tryghed, samtidig med at borgerens selvaktivitet fremmes mest muligt. o At hjælpen og samarbejdet sigter mod størst mulig selvhjulpenhed for borgeren. Således kan ydelsen have en vejledende og undervisende funktion. HVORDAN UDMÅLES HJÆLPEN En visitator foretager vurderingen af hvilken hjælp, der skal gives. Til grund for vurderingen ligger oplysninger om borgeren og husstandens samlede evne til at løse opgaverne. Disse oplysninger er indsamlet enten telefonisk eller ved hjemmebesøg. HVORNÅR YDES HJÆLPEN Personlig pleje kan ydes dag, aften og nat, alle ugens dage samt på søgne- og helligdage. Praktisk hjælp ydes som hovedregel på hverdage mellem HVAD KOSTER YDELSEN Varig hjemmehjælp er gratis. Ved midlertidig hjælp opkræves betaling, som afhænger af husstandens økonomiske forhold. Der er en egenbetaling ved vask hos hjemmeplejens underleverandør. Betalingen vedrører sæbe, vand, el, m.m. Der er betaling for madservice. KVALITETSMÅL Visitationen sikrer ensartet serviceniveau i hele kommunen ved tildeling af personlig og praktisk hjælp. Der udarbejdes individuelle visitationer, hvor hjælpen skal ydes under hensyntagen til borgerens egne ressourcer. Alle borgere kan få udleveret visitationsresultatet skriftligt og hjælpen revurderes ved ændringer. Alle borgere informeres om muligheden for at have bisidder med, ligesom de informeres om muligheden for at klage over afgørelse, leverance eller serviceniveau. Ved akut hjælp skal hjælpen iværksættes samme dag. Ved ikke-akut hjælp er sagsbehandlingsfristen 3 uger. Der skal være sammenhæng og kontinuitet i de enkelte opgaver, der udføres hos borgeren. De leverandører, der kommer i borgerens hjem skal samarbejde, således at hjælpen ydes helhedsorienteret Alle leverandører skal sikre, at borgerne er trygge og tilfredse med den ydelse, de modtager. Leverandøren skal indgå mundtlig aftale med borgeren om, hvornår hjælpen skal leveres.

5 Side: 5 Ydelsen leveres på en til flere faste ugedage og på faste tidspunkter (+/- 1 time). I tilfælde af forsinkelser herudover, er hjælperen forpligtet til at underrette borgeren. Hvis hjælpen forskydes ud over dette tidspunkt har borgeren ret til erstatningshjælp. De gældende hygiejniske og etiske principper skal overholdes under arbejdets udførelse. OPFØLGNING Myndigheden Visitationen udfører stikprøvekontrol 2 gange årligt. Stikprøvekontrollerne kan afvikles som spørgeskemaundersøgelser eller som interviewundersøgelser. et er at følge borgertilfredsheden og at kontrollere at den visiterede tid bliver leveret i overensstemmelse med kvalitetsmålene. Der foretages ligeledes kvalitetskontrol hos borgere, der har udpeget privat hjælper til at løse opgaverne. Der foretages kontrol af visitationsniveauet, for at sikre ens bevillingspraksis, ligesom der følges op på om det politisk vedtagne serviceniveau overholdes. Leverandørerne Leverandørerne har pligt til at føre egenkontroller i form af statistikker over: Antal aflysninger, årsag og erstatningshjælp Antal dage fra bevilling af hjælp til hjælpen bliver iværksat Antal ydelser leveret mindst en time for sent eller for tidligt Statistikken afleveres efter forespørgsel fra visitationen. DOKUMENTATION Visitationen har pligt til at dokumentere visitationsresultatet skriftligt i form af en bevilling/afgørelse. Leverandøren har pligt til skriftligt at dokumentere at de visiterede ydelser leveres i henhold til afgørelsen. Leverandøren har ligeledes pligt til at dokumentere ændringer i borgerens tilstand - og såfremt disse kan have indflydelse på visitationen - at indberette til Visitationen. Såfremt en borger modtager hjælp fra flere leverandører har Visitationen pligt til at sikre, at der sker udveksling af relevant dokumentation mellem leverandørerne. HVEM UDFØRER HJÆLPEN Ydelsen kan leveres af forskellige leverandører: o En medarbejder fra den kommunale leverandør. o En medarbejder fra en af de godkendte private leverandører. o En person over 18 år, som borgeren selv har udpeget til at udføre arbejdet. Personen skal godkendes, ansættes og lønnes af kommunen. Der indgås kontrakt, hvor omfanget og indholdet af ydelsen fremgår. o Borgere, der har behov for hjælp eller støtte til nødvendig pleje og praktiske opgaver i hjemmet mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som de selv antager. o Der kan som udgangspunkt kun vælges én leverandør inden for de godkendte kategorier: praktisk hjælp, personlig pleje og madservice. LEVERANCESIKKERHED Hjælpens iværksættelse Ved akut behov iværksættes hjælpen straks. Ved ikke-akut behov kontakter leverandøren borgeren senest 3 hverdage efter valg af leverandør er foretaget. Her aftales tidspunkt for første besøg.

6 Side: 6 Leverancesikkerhed Daglig personlig hjælp kan som udgangspunkt ikke aflyses. Øvrig personlig hjælp samt praktisk hjælp kan aflyses, men erstatningshjælp skal tilbydes indenfor 2 hverdage. I helligdagsperioder kan større afvigelser forekomme. Der aftales mødetid hos borgeren. Hjælperen møder op inden for en time for det aftalte tidspunkt. Forskydes dette, bliver borgeren kontaktet, og ny tid aftales. Borgeren skal, så vidt muligt, give meddelelse om aflysning af ydelsen senest dagen før besøg. Aflyser borgeren gives ikke erstatningshjælp. FLEKSIBEL HJEMMEHJÆLP Borgere, der modtager personlig og / eller praktisk hjælp efter Servicelovens 83 kan ifølge 94a vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, der er visiteret. Det er en generel ret for modtageren af den personlige hjælpeydelse at bytte til andre ydelser. Hvis borgeren ønsker at bytte mellem personlig og praktisk hjælp forudsætter det, at borgeren er tildelt begge ydelsesformer, og at leverandøren er godkendt til at levere ydelsen. Borgeren og personalet har mulighed for i fællesskab at tilrettelægge hjælpen inden for det visiterede omfang/ tidsrum. Der kan byttes ydelse, såfremt det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Er der tvivl om, hvorvidt det er forsvarligt at fravige den tildelte hjælp til fordel for andre ydelser, skal personalet tage udgangspunkt i den konkrete afgørelse og yde hjælp i overensstemmelse med dennes ordlyd. Hvis borgeren vedvarende fravælger visiterede ydelser til fordel for andre ydelser, skal myndigheden vurdere, om der er sammenhæng mellem behov og ydelser. KLAGEMULIGHEDER Alle borgere der får en afgørelse vil modtage en klagevejledning. Der kan klages mundtligt eller skriftligt over afgørelsen til Visitationen, som foretager en revurdering af sagen. Fastholdes afgørelsen sendes klagen videre til Statsforvaltningen Hovedstaden, Det sociale Nævn.

7 Side: 7 BILAG A FUNKTIONSNIVEAUER BESKRIVELSE AF FUNKTIONSNIVEAUER Funktionsniveau 1: Borgeren udfører selv sin egenomsorg. Er velfungerende og kan selv klare de daglige fornødenheder. Kan være alene. Nøgleord: Borgeren overkommer/overskuer/tager initiativ. Visitation til praktisk hjælp og personlig pleje: Borgere på funktionsniveau 1 er som hovedregel ikke berettiget til at modtage disse ydelser. Funktionsniveau 2: Borgeren er den aktive part, men kan have behov for let støtte og vejledning, med henblik på at bevare eller genvinde evnen til selvstændig at varetage sin egenomsorg. Borgeren kan have et meget lille behov for støtte i relation til enkelte af vurderingsområderne. Borgeren kan have behov for kortvarig støtte, tilsyn, motivering, vejledning og undervisning, for at kunne indfri sine personlige behov. Kan være alene i længere perioder. Nøgleord: Borgeren klarer stort set at overkomme/overskue/tage initiativ. Visitation til praktisk hjælp og personlig pleje: Borgere på funktionsniveau 2 kan typisk få hjælp til støttestrømper og midlertidig praktisk bistand i forbindelse med en akut opstået skade, som fx. frakturer. Funktionsniveau 3: Borgeren har vanskeligt ved selvstændigt at varetage sin egenomsorg. Borgeren kan med hjælp deltage aktivt i udførelsen af egenomsorg. Borgeren kan have et stort behov for motivation, støtte eller hjælp indenfor et eller flere af vurderingsområderne. Borgeren kan have behov for jævnligt tilsyn på grund af forværring i den fysiske og/eller psykiske tilstand. Der er behov for hyppige besøg. Nøgleord: Borgeren har vanskelighed ved at overkomme/overskue/tage initiativ. Visitation til praktisk hjælp og personlig pleje: Borgere på funktionsniveau 3 vil typisk have brug for hjælp til f.eks. personlig pleje, toiletbesøg, forflytninger, måltider, indkøb, rengøring og tøjvask. Funktionsniveau 4: Borgeren er, på grund af fysiske eller psykiske forhold ude af stand til at udføre egenomsorg. Andre må handle for borgeren på et eller flere af vurderingsområderne. Borgeren har behov for fuldstændig hjælp eller guidning ved udførelse af egenomsorg. Borgeren kan have behov for hyppig eller konstant tilsyn. Nøgleord: Borgeren er ude af stand til at overkomme/overskue/tage initiativ. Visitation til praktisk hjælp og personlig pleje: Borgere på funktionsniveau 4 vil have brug for hjælp til alle daglige fornødenheder i mange af døgnets timer. Der kan her være tale om den hjælpeløse borger, den terminale borger, den svært demente borger eller den svært hjerneskadede borger.

8 Side: 8 Personlig hygiejne BILAG B1 Personlig hygiejne Hvem kan modtage Hvilke aktiviteter kan indgå i I samarbejde med borgeren at yde hjælp til at opretholde den personlige hygiejniske standard 83 i Lov om Social Service Borgere, der af fysiske eller psykiske årsager efter visitation vurderes til kun delvist eller slet ikke at kunne varetage den personlige pleje (funktionsniveau 3 og 4). Ydelsen personlig hygiejne omfatter ydelser, der medvirker til at sikre en optimal sundhedstilstand. Hjælp til personlig hygiejne Øvre toilette: Få vasket hænder samt overkrop Nedre toilette: at blive vasket forneden Senge bad: Der ydes hjælp til øvre samt nedre toilette til sengeliggende borgere Brusebad: brusebad samt hårvask. Børste tænder eller tandprotese. Hjælp til frisering, føntørring efter hårvask Barbering efter behov samt hjælp til klipning af hårvækst i næse og ører. Hudpleje som hjælp til forebyggelse og pleje af huden. Neglepleje ydes i form af negleklipning af fingernegle i forbindelse med bad. Hjælp til af- og påtagning af tøj støttestrømper kropsbårne hjælpemidler Hjælp til toiletbesøg komme på toilettet eller på bækkenstol bleskift skift af kateter- eller stomiposer tømme bækkenstol tømme kolbe Hjælp til forflytninger og lejring Forflytning med hjælpemidler Forflytning uden hjælpemidler Vending og lejring

9 Side: 9 Karbad Klipning af tånegle Oprulning og klipning af hår Personlig pleje kan udføres døgnet rundt afhængig af den enkelte borgers behov for hjælp. Bad udføres dog fortrinsvis i dagtimerne på hverdage. Varigheden er afhængig af hjælpens omfang og kompleksitet.

10 Side: 10 Ernæring Ernæring Hvem kan modtage Hvilke aktiviteter kan indgå i BILAG B2 I samarbejde med borgeren at medvirke til at borgeren får en ernæringsrigtig kost og tilstrækkelig væske 83 i Lov om Social Service Borgere, der af fysiske eller psykiske årsager efter visitation vurderes til kun delvist eller slet ikke at kunne opretholde en sufficient ernæringstilstand (funktionsniveau 3 og 4) Ydelsen ernæring omfatter ydelser, der sikrer en optimal ernæringstilstand. Ernæring kan omfatte følgende opgaver: Anretning og servering af morgenmad tilberede, anrette og servere morgenmad servere og anrette drikkevarer tilberede smørebrød til aften Anretning og servering af middagsmad opvarme tilberedt mad i mikrobølgeovn anrette og servere middagsmad servere og anrette drikkevarer Anretning og servering af aftensmad opvarme tilberedt mad i mikrobølgeovn tilberede, anrette og servere aftensmad servere og anrette drikkevarer Servering af ekstra drikkevarer og mellemmåltider Hjælp til at servere ekstra drikkevarer ydelsen leveres maksimalt 2 gange i døgnet Oprydning og opvask Hjælp til at rydde op efter maden samt vaske op efter borgeren. Ydelsen leveres maksimalt 1 gang i døgnet. Øvrige opgaver Hjælp til indtagelse af væske og ernæring Madlavning Opvask efter gæster Opvarmning af tilberedt mad i gryde/ovn Ernæring kan udføres døgnet rundt afhængig af den enkelte borgers behov for hjælp. Varigheden er afhængig af hjælpens omfang og kompleksitet.

11 Side: 11 BILAG B3 Omsorg og kommunikation Omsorg og psykisk pleje Hvem kan modtage Hvilke aktiviteter indgår i I samarbejde med borgerne at yde støtte til at mestre egen situation. 83 i Lov om Social Service Borgere, der af fysiske eller psykiske årsager efter visitation vurderes til kun delvist eller slet ikke at kunne mestre deres tilstand. (Funktionsniveau 3 og 4) Ydelsen omsorg og psykisk pleje omfatter ydelser, der skal medvirke til at øge borgerens velbefindende og livskvalitet. Ydelsen kan omfatte: Støtte i forbindelse med daglig livsførelse guidning Motivere til at bruge sit netværk Formidling af kontakt til læger, pårørende m.m. Læse og/ eller skrive breve vedr. offentlig post At være besøgsven Sorg- og krisebearbejdning Omsorg og psykisk pleje kan udføres døgnet rundt, dog fortrinsvis i dag tiden, afhængig af den enkelte borgers behov for hjælp. Varigheden er afhængig af hjælpens omfang og kompleksitet.

12 Side: 12 Medicin BILAG B4 Medicin Hvem kan modtage Hvilke aktiviteter kan indgå i I samarbejde med borgeren at hjælpe borgeren til at indtage den af lægen ordinerede medicin. 83 i Lov om Social Service Borgere, der af fysiske eller psykiske årsager vurderes til kun delvist eller slet ikke at kunne varetage indtagelse eller ophældning af medicin. (Funktionsniveau 3 og 4) Ydelsen kan omfatte flg. opgaver: Medicingivning Hjælp til øjendrypning af håndkøbsmedicin Hjælp til indgift af lavement Medicinadministration Ophældning af flydende håndkøbsmedicin Hjælp til indtagelse af medicin Stille doseret medicin frem Hjælp til indtagelse af doseret medicin Dosering og administration af medicin til borgere i ikke stabile forløb Medicingivning, der som minimum forudsætter en sygeplejefaglig kompetence Medicingivning, hvis medicinen er ophældt af pårørende Ydelsen medicin kan leveres døgnet rundt afhængig af den enkelte borgers behov for hjælp. Varigheden er afhængig af hjælpens omfang og kompleksitet.

13 Side: 13 Målrettede pædagogiske opgaver Målrettede pædagogiske opgaver Hvem kan modtage Hvilke aktiviteter kan indgå i I samarbejde med borgeren at yde hjælp til at borgeren kan lære at varetage opgaver omkring egen person 83 i Lov om Social Service Borgere der forventes indenfor tidsbegrænset periode efter undervisning/vejledning at kunne varetage opgaven selvstændigt. (Funktionsniveau 2, 3 og 4) Ydelsen kan omfatte flg. : Undervisning, rådgivning eller vejledning i forbindelse med personlige - og praktiske opgaver BILAG B5 Særlige forhold Undervisning, rådgivning eller vejledning i forbindelse med personlig opgave, hvis opgaven ligger udenfor hjælperens kompetenceområde. Målrettede pædagogiske opgaver kan udføres døgnet rundt afhængig af den enkelte borgers behov for hjælp, udføres dog fortrinsvis i dagtiden. Varigheden er afhængig af hjælpens omfang og kompleksitet. Det er ikke muligt at bytte ydelsen. Ydelsen er tidsbegrænset

14 Side: 14 Anden personlig hjælp Anden personlig hjælp Hvem kan modtage Hvilke aktiviteter kan indgå i I samarbejde med borgeren at yde hjælp til at løse basale daglige opgaver 83 i Lov om Social Service BILAG B6 Borgere, der af fysiske eller psykiske årsager efter visitation vurderes til kun delvist eller slet ikke at kunne varetage opgaverne. (Funktionsniveau 3 og 4) Ydelsen anden personlig hjælp dækker alle de handlinger, der hører under ydelsestypen personlig hjælp og pleje, men som ikke direkte fremgår af ydelsesbeskrivelsen. Ydelsen kan f.eks. omhandle: Sengeredning: dog kun i forbindelse med sengebad eller anden personlig pleje Oprydning: som forudsætning for at anden hjælp kan udføres Tømme postkasse Tømme husholdningsaffald Løsning af opgaver som ligger udenfor kommunens serviceniveau. Anden personlig pleje kan udføres døgnet rundt afhængig af den enkelte borgers behov for hjælp. Udføres dog fortrinsvis i dagtimerne på hverdage. Varigheden er afhængig af hjælpens omfang og kompleksitet.

15 Side: 15 Rengøring Rengøring I samarbejde med borgeren at bidrage til en god hygiejne i hjemmet 83 i Lov om Social Service BILAG B7 Hvem kan modtage Borgere, der efter visitering vurderes til delvis eller slet ikke at kunne varetage rengøring. ( Funktionsniveau 3 og 4) Der ydes normalt ikke hjælp, hvor der er en rask voksen i husstanden eller hvis det vurderes at borgeren, om end med besvær, selv kan varetage opgaven. Hvilke aktiviteter kan indgå i Rengøringshjælpen kan omfatte rengøring i de rum der benyttes til daglig, dvs. entré, badeværelse, soveværelse, køkken og opholdsstue. Rengøringshjælpen kan omfatte følgende opgaver: støvsugning af tilgængelige gulvflader, tæpper og paneler gulvvask/aftørring af tilgængelige gulvflader afvaskning med vand og rengøringsmidler i køkken og badeværelse aftørring/afstøvning i nå-højde. rengøring af badeværelse, dvs. vask af toiletkumme og håndvask skift af sengelinned på 1 seng Øvrige opgaver Rengøring af hjælpemidler. Skift af sengelinned ved mere end 1 seng. Håndtering af udendørs skraldespand. I helt særlige tilfælde, hvor en hovedrengøring er nødvendig for at arbejdets udførelse eller hvor borgerens helbredstilstand nødvendiggør det, kan der ydes hovedrengøring. Rengøring, hvis borgeren ikke er til stede. Rengøring efter håndværkere eller i forbindelse med flytning. Vask af ubehandlede gulve Vinduespudsning. Opvask eller oprydning efter gæster.

16 Side: 16 Trappevask uden for boligen. Pudsning af kobber-, messing- samt sølvtøj. Pasning og pleje af husdyr. Ekstra rengøring pga. husdyr. Generelt for praktisk hjælp Ydelsen udføres oftest i tidsrummet kl på hverdage. Varigheden er afhængig af hjælpens omfang og kompleksitet. Der gøres rent i opholdsrum på et areal svarende til en ældrebolig. Varigheden er afhængig af hjælpens omfang og kompleksitet. 60 minutter hver 14 dag: støvsugning, gulvvask, badeværelse, skift af sengetøj samt aftørring af støv. 45 minutter hver 14 dag: støvsugning, gulvvask, badeværelse og skift af sengetøj. 30 minutter hver 14 dag: støvsugning og gulvvask. Ved særlige helbredsmæssige behov kan der ydes rengøring hver uge. Ved påbegyndelse af ydelsen skal hjemmet fremstå almindelig vedligeholdt.

17 Side: 17 Tøjvask Tøjvask I samarbejde med borgeren at yde hjælp til tøjvask for at bidrage til en god hygiejne 83 i Lov om Social Service BILAG B8 Hvem kan modtage Borgere, der efter visitering vurderes til delvis eller slet ikke at kunne varetage tøjvask. ( funktionsniveau 3 og 4) Der ydes normalt ikke hjælp, hvor der er en rask voksen i husstanden eller hvis det vurderes at borgeren, om end med besvær, selv kan varetage opgaven. Hvilke aktiviteter kan indgå i Tøjvask Hjælpen kan omfatte: Klargøring af vasketøj til afhentning/ilægning i maskine Ilægning af vasketøj i egen maskine eller på fællesvaskeri Ophængning af vasketøj eller tumbling Lægge vasketøj sammen /på plads Vask i hånden af kropsbårne hjælpemidler så som støttekorset, støttestrømper m. m. Der stilles ikke krav om hvordan ydelsen skal leveres, det står således leverandøren frit for om vasketøjet tages med på eget vaskeri. Rulning/strygning af tøj Vask i hånden udover kropsbårne hjælpemidler Generelt for praktisk hjælp Ydelsen udføres i tidsrummet kl på hverdage. Varigheden er afhængig af hjælpens omfang og kompleksitet. Omfang: Hjælp til tøjvask ydes hver 14 dag, vejledende tid fra 10 til 50 minutter. Ved særlige helbredsmæssige problemer kan der ydes tøjvask hver uge. Hjælpen tildeles individuelt og omfatter ikke automatisk husstandens øvrige medlemmer.

18 Side: 18 Indkøb og ærinder Indkøb I samarbejde med borgeren og ud fra en individuel helhedsvurdering og kommunens serviceniveau at sikre mulighed for indkøb af dagligvarer. 83 i Lov om Social Service BILAG B9 Hvem kan modtage Borgere, der efter visitering vurderes til delvis eller slet ikke at kunne varetage indkøb eller foretage varebestilling. ( funktionsniveau 3 og 4) Hvilke aktiviteter indgår i Indkøb Der ydes hjælp til at lave indkøbsliste, bestille dagligvarer til udbringning, købe ind og til at sætte varerne på plads. Herudover kan der ydes hjælp til ærinder på apotek, bank eller posthus. Der ydes normalt ikke hjælp, hvor der er en rask voksen i husstanden. Afhentning af akut medicin Generelt for praktisk hjælp Ydelsen udføres i tidsrummet kl på hverdage. Varigheden er afhængig af hjælpens omfang og kompleksitet. Omfang Indkøb af dagligvarer som udgangspunkt 1 gang pr. uge udmålt til 30 min. Varebestilling leveres maksimalt 1 gang om ugen. Ærinder til bank og posthus som udgangspunkt en gang om måneden. Ærinder apotek: Hvis udbringning ikke er muligt, kan der ydes hjælp til afhentning af medicin maksimalt hver 4. uge eller hver 2. uge hvis der er tale om dosisdispenseret medicin. Tid udmålt til 30 min. Hjælp til udfyldelse af mad bestillingsseddel. Særlige forhold vedr. ydelsen Hjemmeplejen benytter sig af underleverandør.

19 Side: 19 Madservice Madservice Hvem kan modtage Hvilke aktiviteter kan indgå i BILAG B10 I samarbejde med borgeren at sikre en ernæringsrigtig kost. 83 i Lov om Social Service Borgere, der pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne vurderes til helt eller delvis ikke at kunne tilberede varm mad. ( Funktionsniveau 3 og 4) Et varmholdigt måltid som består af 1 hovedret. Tilkøb af biret. Andre tilkøbsydelser kan tilkøbes: madpakke, pålægspakke, proteindrik, salat, frugt og gæstemåltider. Kostformen tager udgangspunkt i normalkost til 9000 KJ/dagskost, med Sundhedsstyrelsens anbefalede energibehov på min. 30 % af energien tilført middagsmåltidet. Ved dokumentation heraf beregnes energi behovet som et gennemsnit pr. uge. Diætkost efter særlig visitation. Levering af kold mad med mindre der er tale om helt særlige omstændigheder. Der ydes madservice med levering alle årets dage. Levering af varm mad sker dagligt i tidsrummet til Tidspunktet for leverancen aftales med den enkelte borger inden for et tidsrum af en times varighed. Der udsendes månedlige menuplaner med bestillingssedler. Fleksibilitet Særlige forhold. Kvalitetsmål og opfølgning. Hvad koster ydelsen for brugerne? Den private leverandør tilbyder alle dage valg mellem flere hovedretter og a la carte retter. Af- og genbestilling skal ske senest kl dagen før levering. Afvigelser i madservice skal registreres og meddeles myndigheden. At aflysninger fra leverandøren ikke forekommer. Leverandøren skal sikre, at leverancen er modtaget. Maden er af høj ernæringsmæssig kvalitet. Ved madudbringning betales den politisk godkendte takst for madservice med levering.

20 Side: 20 Aflastning og afløsning i eget hjem BILAG B11 Aflastning og afløsning i eget hjem Hvem kan modtage Hvilke aktiviteter kan indgå i At give aflastning og afløsning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i eget hjem. 84 stk.1 i Lov om Social Service Ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende. Ydelsen kan f.eks. omhandle: Lettere pleje og omsorgsopgaver, samt hjælp til toiletbesøg, ernæring m.m. ved pårørendes fravær for eksempel i forbindelse med ferie, vigtige begivenheder i familien eller lign. Afløsning/tilstedeværelse i hjemmet, så pårørende har mulighed for at forlade hjemmet, kan gives maksimalt i 3 timer pr. uge i en sammenhæng. Aflastning uden for hjemmet i form af tilbud om dag- eller døgnophold. Ledsagelse til aktiviteter, der kan henføres under Ledsageordningen, jf. Servicelovens 97. Afløsning kan udføres døgnet rundt afhængig af den enkelte borgers behov for hjælp. Den sammenhængende afløsning på 3 timer ydes udelukkende i dagtiden. Særlige forhold. Kvalitetsmål. Afløsning ydes som udgangspunkt af faste kontaktpersoner. Kommunen afgør om hjælpen skal være aflastning eller afløsning, da ydelserne ikke er omfattet af frit valgs ordningen.

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje.

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.decmber 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.1 PERSONLIG PLEJE, P-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Formålet med hjemmehjælp.... 3 3. Midlertidig eller varig hjemmehjælp?... 4 4. Hvem kan få hjemmehjælp?...

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 OVERORDNET

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Social & Ældre - 2014 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Marts 2013 Rev.: Februar 2014 Ordrenr: 00553

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger Ydelsestype Ydelsens ydelsen Kriterier for at få tildelt ydelsen Beskrivelse af ydelsens Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger At tilbyde brugere med

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

NÅR DU VIL SØGE OM HJÆLP BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER

NÅR DU VIL SØGE OM HJÆLP BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER Kvalitetsstandarden beskriver den hjælp, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret til praktisk eller personlig hjælp. Serviceniveauet

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Ydelseskatalog/beskrivelse

Ydelseskatalog/beskrivelse Ydelseskatalog/beskrivelse for hjælp til praktisk bistand og personlig pleje i Albertslund kommune Opdateret september 2013 Godkendt på dialogmøde oktober 2008 Revurderet maj 2010 Opdateret februar 2011

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Ydelseskatalog/beskrivelse

Ydelseskatalog/beskrivelse Ydelseskatalog/beskrivelse for hjælp til praktisk bistand og personlig pleje i Albertslund kommune Udarbejdet af visitationen februar 2008 Godkendt på dialogmøde oktober 2008 Revurderet maj 2010 Opdateret

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service.

Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service. Albertslund Kommune september 2012 Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service. Albertslund Kommune

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: 83 og 86 stk. 2 i Lov om Social Service (LSS), Opgaver plejecentrene: på 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes,

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: Opgaver på plejecentrene: 83 og 86, stk 2 i Lov om Social Service (LSS), 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp samt tilsynspolitik Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2. marts og 4. maj 2015 1 1 Efter revidering vedr. tøjvask INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/52 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015 Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Indhold 1 Forord... 1 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 2 Generel information...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 85

Kvalitetsstandard for servicelovens 85 Kvalitetsstandard for servicelovens 85 1. Motivering til selv at klare egen hygiejne Lovgrundlag for 85 i Lov om Social Service At modtageren klarer egen personlig hygiejne At modtageren optræner eller

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Til borgere i Middelfart Kommune

Til borgere i Middelfart Kommune Socialafdelingen Middelfart Kommune Skovgade 64 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8832 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 4. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-011001-1 Jonna.Soegaard@middelfart.dk

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning

Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 3 2.0 FORMÅLET MED KVALITETSSTANDARDERNE...

Læs mere

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp.

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Afgørelse efter revurdering af din hjemmehjælp Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Du modtager i dag hjælp til rengøring. Du har fået afslag på hjælp til: rengøring

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet Godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundlag... 3 3. Mål... 4 4.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012

Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 4 Struer

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp Nordfyns Kommune Myndighedsafdeling Vesterled 8 5471 Søndersø ( 64 82 82 82 myndighed@nordfynskommune.dk 1. udgave:

Læs mere

Det betyder bl.a. at: Kirsten Moesgaard Formand for Sundhedsudvalget

Det betyder bl.a. at: Kirsten Moesgaard Formand for Sundhedsudvalget Kvalitetsstandarder Voksne hjemmeboende 2013-2014 Kære Borger Vi bliver ældre og lever sundere. Vi vil gerne være aktive og uafhængige af andres hjælp - altså være herre i eget liv. Derfor har vi i Vesthimmerlands

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85

Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85 Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23.08.2012 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11.09.2012 Acadre

Læs mere

PLEJE OG SUNDHED MYNDIGHED SERVICEBESKRIVELSE FOR PRAKTISK OG PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE I HJEMMET

PLEJE OG SUNDHED MYNDIGHED SERVICEBESKRIVELSE FOR PRAKTISK OG PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE I HJEMMET PLEJE OG SUNDHED MYNDIGHED SERVICEBESKRIVELSE FOR PRAKTISK OG PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE I HJEMMET 2 Forord Denne servicebeskrivelse handler om praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet, enkelte tilstødende

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.6 MADSERVICE, M-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere, som enten på grund af nedsat fysik, psykisk og/eller

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation Myndighedsafdelingen 33 Kvalitetsstandard 2012 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Tillæg til Serviceinformation Indholdsfortegnelse Side 1. Lovgrundlag og målgruppe.. 1 2. Principper for visitationspraksis.

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Pleje og Omsorg. Kvalitetsstandarder 2013. Side 1 af 36

Faaborg-Midtfyn Kommune. Pleje og Omsorg. Kvalitetsstandarder 2013. Side 1 af 36 Faaborg-Midtfyn Kommune Pleje og Omsorg Kvalitetsstandarder 2013 Side 1 af 36 Indledning... 3 Kvalitetsstandarden er grundlaget for tildeling af støtte og hjælp til:... 3 personlige og praktiske opgaver...

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

Mad til borgere i plejeboliger

Mad til borgere i plejeboliger Mad til borgere i plejeboliger 83 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1. personlig pleje 2. hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. madservice Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives

Læs mere