1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune"

Transkript

1 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1

2 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi igennem - En aktiv dialog indadtil og udadtil - Synlighed og klarhed i vores handling - Tydelig kommunikation i alle situationer Tilgængelighed. Udvikling det opnår vi gennem - Evnen til at se nye muligheder - Nytænkning og innovation - Omstillingsparathed - Risikovillighed og mod. Respekt det skaber vi gennem - Tolerance over for andre - Anerkendelse af det enkelte menneske - Ansvarlighed og troværdighed - Tillid og troværdighed - Trivsel på arbejdspladsen - Ordentlighed over for andre Kvalitet det får vi gennem - Helhedsorientering - Gøre det bedste i situationen - Faglighed, Saglighed, Professionalisme - Læring, refleksion og vidensdeling. 2

3 3 of 10 PERSONLIG PLEJE: Hvad er ydelsens lovgrundlag? Servicelovens SEL 83 Kommunalbestyrelsen har pligt til at tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Hvad er formålet med ydelsen? At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. At afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk, psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, således at borgeren kan fungere bedst muligt i eget hjem. Mål. Servicelovens intentioner: At hjælpen tager udgangspunkt i borgerens situation på det givne tidspunkt. At hjælpen sigter mod størst mulig selvhjulpenhed at hjælpen har et aktiverende sigte At hjælpen sigter mod at opretholde og bevare/udvikle færdigheder og socialt netværk. Mål i Syddjurs Kommune Syddjurs træner for en bedre fremtid. Borgere, der efterspørger hjemmehjælp og samtidigt har et træningspotentiale vil blive visiteret til træningsforløb Hjemmetræning, som er hverdagsrehabilitering. Efter endt træningsforløb vurderes borgerens behov for personlig pleje/og eller praktisk hjælp. Målet er: - At hjælpen gives med henblik på at fastholde funktionsniveau efter træningsforløb. - At leverandører løbende giver tilbagemeldinger til kommunen om borgernes behov og potentiale for træning. Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? De ydelser der indgår i personlig pleje og praktisk hjælp vil fremgå af det til en hver tid gældende ydelseskatalog, som er tilgængeligt på hjemmesiden. Ydelseskataloget kan endvidere fås ved henvendelse til afdelingen for visitation og hjælpemidler. Hjælp til indkøb leveres af en af kommunen godkendt leverandør. Fleksibel hjemmehjælp: I henhold til 94a i lov om social service kan borgere, der modtager personlig pleje, bytte en ydelse til en anden end den aftalte. Dette kan ske uden, at der skal foretages en ny visitation. Det er ikke muligt at bytte hjælp til personlig pleje, hvis borgeren ikke i forvejen er visiteret til denne type 3

4 4 of 10 hjælp. I tilfælde af uenighed mellem borgeren og medarbejderen skal der ydes den hjælp, der er visiteret til. Medarbejderens opgave er løbende at vurdere, om det er forsvarligt, at ydelsen til borgeren helt eller delvis byttes. Medarbejderen skal sikre at de basale behov dækkes. Vedbytte af ydelse noteres dette på ark i samarbejdsbogen. Hvilke aktiviteter indgår ikke i visiterede ydelser? Ydelsens omfang? Hvem kan modtage ydelsen? Der ydes ikke hjælp til hårpleje, som sædvanligvis udføres af en frisør. Der ydes ikke hjælp til neglepleje, som ikke hører med til almindelig personlig hygiejne, og som sædvanligvis udføres af faguddannede. Personlig pleje kan udføres døgnet rundt afhængig af den enkelte brugers behov for hjælp. Varigheden er afhængig af hjælpens omfang og kompleksitet. Borgere som midlertidigt eller varigt har et væsentligt nedsat funktionsniveau, fysisk, psykisk eller socialt. Tildeling af hjælp sker ud fra en individuel vurdering af borgerens funktions og mestringsniveau. Vurderingen danner grundlag for indplacering af borgeren på et af følgende funktionsniveauer: Niveau 0: Borgeren kan selv uden hjælp udføre egenomsorg. Niveau 1: Borgeren er den aktive part og kan med let assistance udføre aktiviteten. Niveau 2: Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat assistance udføre aktiviteten. Niveau 3: Borgeren deltager og kan med omfattende assistance udføre aktiviteten. Niveau 4: Borgeren er ude af stand til at udføre egenomsorg. Hvem leverer ydelsen? Borgeren har frit valg til at vælge hjælpen enten fra den kommunale hjemmepleje eller fra en af kommunen godkendt privat leverandør. Ydelsen kan desuden leveres af en hjælper, som borgeren selv har udpeget, jf. 94 i lov om social service. Hjælperen skal godkendes af kommunen. Borgerne kan anmode visitationsafdelingen om skift til anden leverandør med 1 måneds varsel. Kompetencekrav til leverandører? Hvad koster hjælpen for Ydelserne leveres som hovedprincip af medarbejdere med en social- og sundhedsuddannelse. Ydelserne kan undtagelsesvis ved f.eks. ferie eller sygeafløsning leveres af medarbejdere med en sundhedsfaglig indsigt og viden erhvervet ved konkret oplæring. Kvalificerede medarbejdere leverer ydelserne for at sikre overholdelse af kommunens kvalitets- og servicemål. Ydelserne til personlig pleje kan tildeles som midlertidig eller varig hjælp. 4

5 5 of 10 borgeren? Hvad er kommunens kvalitetsmål/servicemål? Der er ingen egenbetaling i forbindelse med hjælpen. Det er kommunens overordnede mål, at der skabes et tillidsfuldt samarbejde mellem borgerne og personalet ved: Faglige kvalitetsmål Hjælpen visiteres og iværksættes ud fra en konkret vurdering således, at - akut behov for hjælp visiteres og iværksættes umiddelbart (f.eks. akut behov for ernæring, hygiejne, forflytning), - behandling af ansøgninger om personlig pleje, som ikke er akut, påbegyndes inden for en uge. Der udarbejdes funktionsvurdering og vurdering af træningspotentiale, - når behovet er vurderet, iværksættes den fornødne hjælp inden for en uge. - Hjælpen kan ledsages af træning jf. handleplan med sigte på at vedligeholde eller forbedre borgerens funktionsniveau og selvhjulpenhed. At hjælpen ydes ud fra en opdateret faglig viden om personlig hygiejne og pleje. At hjælpen leveres med respekt for borgeren At borgeren mødes med imødekommenhed og venlighed. At borgeren sikres et koordineret og veltilrettelagt forløb efter udskrivelse fra hospital, rehabilitering eller genoptræning.. At hjælpen bygger på en skriftlig aftale. At der er mulighed for at bytte den visiterede ydelse til en anden ydelse uden revisitering. Borgeren tilbydes en fast kontaktperson på myndighedsniveau. Borgeren tilbydes en fast kontaktperson i det team, der leverer hjælpen. Borgerne kan forvente, at der kommer forskellige hjælpere i hjemmet. At hjælperen altid møder op indenfor et tidsinterval på ½ time i forhold til det aftalte tidspunkt, forskydes dette, skal der gives besked. Så vidt muligt tilbydes hjælpen ud fra borgerens ønsker og behov, men under hensyntagen til effektiv planlægning. At den personlige morgenpleje ydes inden kl Hjælp til bad leveres mellem kl på hverdage. At borgere, som selv afmelder hjælpen, som udgangspunkt ikke tilbydes anden aftale med mindre afmeldingen sker som følge af uventet behov for læge -, sygehusbesøg eller lignende situation, der er indtrådt med kort varsel eller ved akut sydom. Borgeren er forpligtiget til at melde tilbage til leverandøren, hvornår hjælpen igen skal iværksættes. At hjælpen løbende vurderes, og tidspunktet for revurderingen angives i aftaleskemaet. Hvordan følges op på kvalitetsmål/ servicemål? Opfølgning og tilsyn i forhold til kvalitets- / servicemål er underlagt kommunen og foretages af kommunens visitationsansvarlige. Ved opfølgning og tilsyn registreres der, hvorvidt kvalitets- / servicemål er 5

6 6 of 10 overholdt eller ej. Der foretages uanmeldte ledelsestilsyn med den udførte hjælp hos borgeren. Foretages af teamlederne. Er der særlige forhold? Alle medarbejdere er omfattet af arbejdsmiljøloven ved arbejde i borgerens hjem. Loven foreskriver, at arbejdet skal kunne udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Leverandøren af hjælpen er ansvarlig for, at der foreligger en skriftlig APV - arbejdspladsvurdering, som revurderes mindst hvert 3. år. I tilfælde af væsentlige ændringer foretages revurdering efterfølgende. Alle medarbejdere er omfattet af tavshedspligt. Leverandøren af hjælpen har dokumentationspligt. Klageregler. Brugere gives skriftligt afgørelse vedr. tildeling af ydelser. Med afgørelsen medfølger regler for klageadgang. PRAKTISK HJÆLP Hvad er ydelsens lovgrundlag? 1 i lov om social service. 83 stk.1, nr. 2 i lov om social service. Hvad er formålet med ydelsen? Mål Kvalitetsmål At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. At afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, således at borgeren kan fungere bedst muligt i eget hjem. Praktisk hjælp gives således, at borgeren i videst muligt omfang selv deltager aktivt i udførelsen af opgaverne. At hjælpen tager udgangspunkt i borgerens situation på det givne tidspunkt. At hjælpen sigter mod størst mulig selvhjulpenhed (aktiverende sigte). Syddjurs træner for en bedre fremtid. Borgere, der efterspørger hjemmehjælp og samtidigt har et træningspotentiale vil blive visiteret til træningsforløb Hjemmetræning, som er hverdagsrehabilitering. Efter endt træningsforløb vurderes borgerens behov for praktisk hjælp. Målet er: - at hjælpen gives med henblik på at fastholde funktionsniveau efter træningsforløb. - At leverandører løbende giver tilbagemeldinger til kommunen om borgernes træningspotentiale. Faglige kvalitetsmål At sikre renholdelse af anvendte rum i boligen. At sikre vask af borgerens tøj og linned. At sikre levering af dagligvarer. 6

7 7 of 10 Hvem kan modtage ydelsen? Borgere der af fysiske, psykiske og sociale årsager har behov for hjælp, og hvor der ikke er voksne børn og/eller ægtefælle i husstanden, som kan og magter at varetage opgaverne. Tildeling af hjælp sker ud fra en individuel vurdering af borgerens funktions og mestringsniveau. Vurderingen danner grundlag for indplacering af borgeren på et af følgende funktionsniveauer: Niveau 0: Borgeren kan selv uden hjælp udføre aktiviteten. Niveau 1: Borgeren er den aktive part og kan med let assistance udføre aktiviteten. Niveau 2: Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat assistance udføre aktiviteten. Niveau 3: Borgeren deltager og kan med omfattende assistance udføre aktiviteten. Niveau 4: Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten Hvilke aktiviteter kan typisk indgå i ydelsen? Rengøring omfatter nødvendige, anvendte rum. Hvilket vil sige: Badeværelse, køkken, soveværelse, opholdstue, entre. Rengøring tildeles med udgangspunkt i borgerens funktionsniveau, der vurderes ved tildelingen af hjælpen. Der ydes som standard hjælp til rengøring hver 14. dag. Dog kan der for særligt sårbare målgrupper, som socialt svage borgere med kronisk misbrug, psykiatrinære problemstillinger og/eller alders- og sygdomssvækkelse, tildeles mere fleksibel rengøringshjælp. Den fleksible rengøringshjælp kan bestå af Ugentlig rengøring (1 time) Opstartsrengøring (4 timer) Ekstra rengøring svarende til 4 timer/år Funktionsniveau 2 3:. Støvsuge + gulvvask i nødvendige, anvendte rum Rengøre sanitet på badeværelse. Det vejledende tidsforbrug er 45 min. hver 14. dag. Funktionsniveau 4:. Støvsuge + gulvvask i nødvendige, anvendte rum. Rengøre sanitet på badeværelse. Støve af. Efterse køleskab/spild Det vejledende tidsforbrug er 60 min. hver 14. dag Badeværelse Afvaskning af vaskekumme og arealet omkring denne, toilet, badekar eller brusekabine og øvrigt inventar samt gulvvask. Køkken Gulvvask, afvaskning/aftørring af køkkenbord og hårde hvidevarer udvendigt. Efterse og evt. aftørre spild i køleskab, på køkkenlåger og under køkkenvask. 7

8 8 of 10 Afvaskning af køleskab. Soveværelse / opholdsstue Støvsugning, gulvvask og tørre støv af. Entre Støvsugning, gulvvask og tørre støv af. Vask af tøj Sortering og vask af tøj, der kan vaskes i maskine. Ophængning af tøj/tørretumbling. Nedtagning af tøj, sammenlægning og lægge på plads. Sende tøj på vaskeri. Håndvask af støttestrømper. Indkøb Hjælp til varebestilling. Tage imod varer og sætte på plads. Hvis vareudbringningen er forbundet med egenbetaling, og borgeren har et varigt behov for udbringning afregner kommunen direkte med forretningen. Øvrige opgaver: Kan omfatte daglig/ugentlig ekstra rengøring af toilettet og arealet omkring dette samt køkkengulv og spiseplads. Tjek af madvarers holdbarhed. Trappevask i boligblokke, hvor dette er i henhold til lejekontakten. Rengøring af hjælpemidler. Skift af sengetøj. Fleksibel hjemmehjælp: I henhold til 94a i lov om social service kan borgere, der modtager praktisk hjælp bytte en ydelse til en anden end den aftalte. Dette kan ske uden, at der skal foretages en ny visitation. I tilfælde af uenighed mellem borgeren og medarbejderen skal der ydes den hjælp, der er visiteret til. Medarbejderens opgave er løbende at vurdere, om det er forsvarligt, at ydelsen til borgeren helt eller delvis byttes. Medarbejderen skal sikre, at de basale behov dækkes. Hvilke aktiviteter indgår ikke i visiterede ydelser? Rengøring ved flytning og efter håndværkere. Vinduespudsning ind og udvendigt. Flytning af tunge møbler ved rengøring. Afvaskning af døre, vægge og paneler, skabe ud- og indvendigt. Hovedrengøring. Pudsning af kobber- og sølvtøj. Strygning og rulning. Gardinvask. Opvask og ekstra rengøring efter gæster. Afkalkning af vandhaner. Vanding af blomster udendørs. Ekstra rengøring på grund af dyr i hjemmet. Ydelsens omfang? Hvem leverer ydelsen? Ydelsen udføres som hovedregel i tidsrummet mellem kl på hverdage. Borgeren har frit valg til at vælge hjælpen enten fra den kommunale hjemmepleje eller fra en af kommunen godkendt privat leverandør. Ydelsen kan desuden leveres af en hjælper, som borgeren selv har udpeget, jf. 94 i lov om social service. Hjælperen skal godkendes af kommunen. Som hovedregel kan der højest ske et leverandørskift til løbende måned + 1 8

9 9 of 10 måned. Særlige forhold kan dog muliggøre et tidligere skift.1 gang månedlig med mindre andet er aftalt med visitator. Kompetencekrav til udføreren? Hvad koster hjælpen for borgeren? Hvad er kommunens kvalitetsmål/ servicemål? Ydelsen kan som udgangspunkt ydes af alle medarbejdere, der er oplært til opgaven og herved har opnået en vis sundhedsfaglig indsigt og viden. Ydelserne til praktisk hjælp kan tildeles som midlertidig eller varig hjælp. Der er ingen egenbetaling i forbindelse med hjælpen. Det er kommunens overordnede mål at der skabes et tillidsfuldt samarbejde mellem borgerne og personalet ved: Hjælpen visiteres og iværksættes ud fra en konkret vurdering således, at behandling af ansøgninger om praktisk hjælp påbegyndes inden for to uger. Der udarbejdes funktionsvurdering og vurdering af træningspotentiale, når behovet er vurderet, iværksættes den fornødne hjælp inden for en uge. Hjælpen kan ledsages af træning jf. handleplan med sigte på at vedligeholde eller forbedre borgerens funktionsniveau og selvhjulpenhed. At borgeren sikres et koordineret og veltilrettelagt forløb efter udskrivelse fra hospital, rehabilitering eller genoptræning.. At hjælpen bygger på en skriftlig aftale. At der er mulighed for at bytte den visiterede ydelse til en anden ydelse uden, at visitationen skal foretage en ny revisitering. At der tildeles en fast hjælper/kontaktperson, og der i dennes fravær kommer en afløser. At hjælperen altid møder op indenfor et tidsinterval på ½ time i forhold til aftalt tidspunkt, forskydes dette skal der gives besked. Ved ændring af aftale tilbydes kompensation indenfor en uge. At borgere, som selv afmelder hjælpen, som udgangspunkt, ikke tilbydes anden aftale med mindre afmeldingen sker som følge af uventet behov for læge -, sygehusbesøg eller lignende situation, der er indtrådt med kort varsel eller ved akut sydom. Borgeren er forpligtiget til at melde tilbage til leverandøren, hvornår hjælpen igen skal iværksættes At hjælpen løbende vurderes og tidspunktet for revurdering angives i aftaleskemaet. Hvordan følges op på kvalitetsmål/ servicemål? Opfølgning og tilsyn i forhold til kvalitets- / servicemål er underlagt kommunen og foretages af kommunens visitationsansvarlige. Ved opfølgning og tilsyn registreres der, hvorvidt kvalitets- /servicemål er overholdt eller ej. Der foretages uanmeldte ledelsestilsyn med den udførte hjælp hos brugeren. Foretages af teamlederne. Når der ydes fleksibel hjemmehjælp dokumenteres særskilt i samarbejdsbogen. 9

10 10 of 10 Er der særlige forhold? Alle medarbejdere/hjælpere er omfattet af arbejdsmiljøloven ved arbejde i borgerens hjem. Loven foreskriver, at arbejdet skal kunne udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Leverandøren af hjælpen er ansvarlig for, at der foreligger en skriftlig APV, arbejdspladsvurdering, som revurderes mindst hver 3. år. I tilfælde af varige ændringer foretages revurdering efterfølgende. Alle medarbejdere er omfattet af tavshedspligt. Leverandøren af hjælpen har dokumentationspligt. Klagevejledning Klager over kommunens afgørelser efter servicelovens bestemmelser indbringes for det sociale nævn. 10

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83.

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83. Leverandørkrav Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning I henhold til: Lov om social service 83. Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Hjemmeplejen 83 og 83a i Serviceloven Delegerede sygeplejeydelser i henhold til Sundhedsloven 138 1. Personlig pleje og ernæring 2. Hverdagsrehabilitering 3. Udredningsforløb 4.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for 2015 for trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet

Kvalitetsstandarder for 2015 for trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandarder for 2015 for trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet 1 Læsevejledning Katalogets opbygning Del 1 er en generel orientering om Egedal Kommunes overordnede rammer for kvalitetsstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012 Kvalitetsstandarder og indsatskatalo 2012 Side 1 af 63 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Formål med kvalitetsstandarderne... 4 Skive Kommunes målsætnin og kvalitetskrav... 4 Kriterier og omfang... 5 Fælles

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Formålet med hjemmehjælp.... 3 3. Midlertidig eller varig hjemmehjælp?... 4 4. Hvem kan få hjemmehjælp?...

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg 2013. Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, aflastning, træning og sygepleje

Center for Sundhed og Omsorg 2013. Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, aflastning, træning og sygepleje Center for Sundhed og Omsorg 2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, aflastning, træning og sygepleje Kvalitetsstandarder Slagelse kommune Indholdsfortegnelse Generel indledning...

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015 Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Indhold 1 Forord... 1 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 2 Generel information...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandarder. Lovgrundlag og kriterier for ydelser på ældre- og handicapområdet

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandarder. Lovgrundlag og kriterier for ydelser på ældre- og handicapområdet SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandarder Lovgrundlag og kriterier for ydelser på ældre- og handicapområdet Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Værdigrundlag... 2 1.2 Visitationsprocedure... 3 1.3 Fleksibel hjemmehjælp...

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Social & Ældre - 2014 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Marts 2013 Rev.: Februar 2014 Ordrenr: 00553

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Pleje og Omsorg. Kvalitetsstandarder 2013. Side 1 af 36

Faaborg-Midtfyn Kommune. Pleje og Omsorg. Kvalitetsstandarder 2013. Side 1 af 36 Faaborg-Midtfyn Kommune Pleje og Omsorg Kvalitetsstandarder 2013 Side 1 af 36 Indledning... 3 Kvalitetsstandarden er grundlaget for tildeling af støtte og hjælp til:... 3 personlige og praktiske opgaver...

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp samt tilsynspolitik Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2. marts og 4. maj 2015 1 1 Efter revidering vedr. tøjvask INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Det betyder bl.a. at: Kirsten Moesgaard Formand for Sundhedsudvalget

Det betyder bl.a. at: Kirsten Moesgaard Formand for Sundhedsudvalget Kvalitetsstandarder Voksne hjemmeboende 2013-2014 Kære Borger Vi bliver ældre og lever sundere. Vi vil gerne være aktive og uafhængige af andres hjælp - altså være herre i eget liv. Derfor har vi i Vesthimmerlands

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Personlig pleje og praktisk hjælp, Ophold i plejebolig, Rehabilitering, Træning og Sygepleje Forfatter: Marianne F. O. Larsen Oprettet den 9. oktober 2014 Dokument nr. 480-2014-978685

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere