Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service."

Transkript

1 Albertslund Kommune september 2012 Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Sundheds- og Socialforvaltningen T F

2 2 SIDE

3 Indledning... 4 Information til borgerne... 4 Mestring af eget liv... 4 Vurdering af behovet for hjælp... 4 Ændringer i dine vilkår... 5 Omfanget af hjælp... 5 Hvem leverer ydelsen... 5 Valg af egen hjælper... 5 Hvad koster hjemmehjælp... 6 Fleksibel hjemmehjælp... 6 Kontant tilskud... 6 Igangsættelse af hjælpen... 6 Flytning / Aflysning... 6 Arbejdsmiljø... 7 Rygepolitik... 7 Tavshedspligt... 7 Klager... 7 Kvalitetsstandarder... 8 Læsevejledning... 8 Personlig pleje... 9 Bankbesøg Madservice Mad og drikke Indkøbsordning Støtte eller hjælp til at bestille indkøbsvarer gennem kommunens indkøbsordning samt sætte vare på plads Rengøring Tøjvask Aflastning/afløsning Ansættelse til pasning af nærtstående med handicap/alvorlig sygdom plejevederlag til pasning af nærtstående som er døende Hjælp til sygeplejeartikler og lignende til døende Bilag Bilag 1: Fælles sprog II Bilag 2: Rengøringspakker Bilag 3: Uddrag af Lov om Social Service Bilag 4: Eksempel på et borgerforløb i mestringsmodellen

4 Indledning Albertslund Kommune udarbejder mindst en gang om året kvalitetsstander for praktisk hjælp og personlig pleje, 83, 84, 118, 119 og 122 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandarderne er et udtryk for kommunens politisk besluttede serviceniveau. Målgruppen for ydelserne er i serviceloven beskrevet som personer som på grund af midlertidig eller varig nedsættelse af fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre opgaverne i hjemmet. Formålet med kvalitetsstandarderne er, at sikre sammenhæng mellem det serviceniveau som kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune har besluttet, og de konkrete ydelser, der gives støtte til i borgerens hjem. Kvalitetsstandarderne er en beskrivelse af de forskellige ydelser, der gives støtte til borgere med forskelligt funktionsniveau. Kvalitetsstandarderne er samtidig et arbejdsredskab for ledere og medarbejdere, der træffer afgørelser om tildeling af ydelser på området samt den udførende del den private som den kommunale hjemmehjælp. Kvalitetsstandarderne fungerer således som vejledende retningslinjer for visitationen, når de skal udøve det lovbundne skøn ved tildeling af ydelserne og for hjemmehjælperen i den daglige kontakt med den enkelte borger. I alle sager foretages der en konkret individuel vurdering af hvilken hjælp, du kan tilbydes. Information til borgerne Kvalitetsstandarderne er også et vigtigt redskab til at sikre gennemsigtighed på området. Borgerne skal have mulighed for at få kendskab til kommunalbestyrelsens vedtagelser, så de kan få viden om, hvilken service de er berettiget til. Mestring af eget liv I Albertslund Kommune ydes hjælpen efter princippet om hjælp til selvhjælp i Albertslund Kommune kaldet Mestring Af Eget Liv. Det vil sige, at hjælpen skal tilrettelæges således at modtageren af hjælp inddrages mest muligt. Det er vigtigt, at være opmærksom på det aktiverende sigte, der indgår som et væsentligt element i hjælpen. Hjælpen har til formål, at gøre dig selvhjulpen. Hvis dette ikke er muligt, vil indsatsen sigte mod at gøre dig i stand til at klare så mange opgaver som muligt selv. Alle borgere, der søger om eller har fået bevilliget personlig pleje og/eller praktisk hjælp, er omfattet at målgruppen for Mestring Af eget Liv. Det skal dog nævnes, at døende og demente som udgangspunkt ikke er omfattet af målgruppen for Mestring Af eget Liv. I praksis vil Mestring Af Eget Liv betyde følgende: Du henvender dig til visitationen. Visitationen vurderer dit funktionsniveau og hvilke opgaver du har behov for hjælp eller støtte til. Ved besøget vurderer visitationen dit træningspotentiale det vil sige, hvilke ydelser kan du trænes til at klare selv, og hvilke ydelser skal du have hjælpe eller støtte til. Såfremt visitationen vurderer, at du har et træningspotentiale, aflægger en terapeut og/eller hjemmetræner dig et besøg. Ved besøget planlægges dine træningsmål. Terapeuten og/eller hjemmetræneren fastlægger ud fra en individuel, konkret vurdering mestringsindsatsen - herunder tid og varighed. Ved periodens udløb vil resultaterne af træningsindsatsen blive vurderet med henblik på hel eller delvis ophør af ydelsen. For illustration se bilag 4 - eksempel på borgerforløb i mestringsmodellen. Princippet om Mestring af eget liv er en naturlig og selvfølgelig del i alle ydelser udført af den kommunale og den private hjemmehjælp. Vurdering af behovet for hjælp Ved et besøg hos dig og i dialog med dig afdækker kommunens visitatorer dit behov for hjælp. Du har ret til at have en bisidder med ved besøget af visitator. 4 SIDE

5 Din funktionsevne vurderes, hvilket vil sige, at der sker en vurdering af, hvilke opgaver du ikke længere eller kun med besvær kan klare. På baggrund af den konkrete og individuelle vurdering af funktionsniveauet afgøres omfanget af hjælp eller støtte til hjælp. I vurderingen af dine behov og muligheder inddrages også evt. ægtefælles mulighed for at hjælpe til. Praktisk bistand gives som udgangspunkt ikke, hvis du bor sammen med en mobil og rask ægtefælle eller andre beboere over 18 år, som indgår i husstanden. Det vil sige, at vurderingen altid foretages på baggrund af husstandens samlede ressourcer. Ændringer i dine vilkår Du har pligt til at meddele visitationen, hvis der sker ændringer i din samlede situation, der betyder, at du er i stand til at klare de bevilligede ydelser selv, eller du har behov for yderligere hjælp. Du har også pligt til, at meddele visitationen, hvis der flytter en rask person ind i husstanden. Omfanget af hjælp Der bevilges ikke en bestemt tid, men derimod hjælp til udførelse af en række konkrete ydelser. Hjælpens omfang og begrundelse for hjælpen fremgår af et afgørelsesbrev. Afgørelsesbrevet udleveres af visitationen til dig. Der må maksimal gå 3 uger i mellem rengøringerne jul, nytår og påske. Resten af året leveres rengøringerne hver 2. uge. Der bevilliges som udgangspunkt ikke hjælp til tøjvask i de 2 uger omkring jul, nytår og påske. Da det i nogle hjem ikke er hensigtsmæssigt, at der går en måned, uden at tøjet bliver vasket, vil der ved en konkret individuel vurdering kunne bevilliges tøjvask. Omfanget af hjælp foretages altid på baggrund af en konkret individuel vurdering af dit behov for hjælp. Hvem leverer ydelsen Der er frit leverandørvalg for borgeren indenfor personlig og praktisk hjælp. Det betyder, at du kan vælge, hvorvidt opgaverne skal løses af en medarbejder, der er ansat i den kommunale hjemmepleje eller af en medarbejder fra en godkendt privat leverandør. De leverandører som du kan vælge imellem er alle godkendt af kommunalbestyrelsen. Godkendelsen af en leverandør er afhængig af leverandørens evner til at opfylde de opstillede leverandørkrav. Det er de samme leverandørkrav, der stilles til den kommunale som til de private leverandører. De gældende leverandørkrav kan findes på kommunens hjemmeside: under området borger/ældre og pension / hjemmepleje / hjemmehjælp / fritvalg af hjemmehjælp/ansøgning om godkendelse. Du har mulighed for at skifte leverandør med en måneds varsel, det vil sige fra enten den 1. eller den 15. i førstkommende måned. Opsigelsen gives til kommunen, der sørger for at leverandøren informeres. Valg af egen hjælper Bevilges du hjemmehjælp har du, efter 94 i lov om social service, mulighed for selv at vælge en person, udenfor kommunens ordning, til at udføre de visiterede opgaver. Den valgte person skal godkendes af forvaltningen, som herefter indgår skriftlig aftale med den pågældende om omfang og indhold af de ydelser, der skal udføres i hjemmet, ligesom det er Albertslund Kommune, der udbetaler løn. Den valgte person skal være indstillet på at yde hjælpen som hjælp til selvhjælp. Det vil sige, at hjælpen skal tilrettelæges i samarbejde med dig. Hensigten med hjælpen er, at hjælpe, støtte og udvikle den enkelte borgers færdigheder med henblik på at fastholde eller genvinde et fysisk eller psykisk funktionsniveau, eller afhjælpe særlige sociale problemer. Den person, du vælger, kan for eksempel være et familiemedlem, en nabo eller en bekendt. Det betyder, at den private hjælper skal have de nødvendige kompetencer til at gennemføre et mestringsforløb. Såfremt det vurderes, at den selvvalgte hjælper ikke har de nødvendige kompetencer, skal du gennemføre et mestringsforløb ved hjælp af den kommunale eller private hjemmehjælp. Når mestringsforløbet er gennemført, og det er besluttet hvilke ydelser du ikke selv kan mestre, kan du herefter frit vælge hjælper. 5

6 Hvad koster hjemmehjælp Hjemmehjælp ydes både som midlertidig og længerevarende hjælp. Længerevarende hjemmehjælp er den mest hyppige form for hjælp og den er gratis for borgerne. Midlertidig hjemmehjælp kan f.eks. bevilliges i perioden efter en operation, hvor du ikke har mulighed for at klare dig selv. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den midlertidige hjemmehjælp er gratis for borgerne, selvom lovgivningen giver mulighed for, at fakturere borgeren for hjælpen. Såfremt du er visiteret til tøjvask, madservice, og indkøbsordning m.m. vil der være en egenbetaling. Din egenbetaling fastsættes 1 gang årligt af kommunalbestyrelsen. Betingelserne for egenbetalingen fremgår af kvalitetsstandarderne. Fleksibel hjemmehjælp I henhold til 94 a i lov om social service har du mulighed for at benytte dig af fleksibel hjemmehjælp. Fleksibel hjemmehjælp betyder, at du helt eller delvis kan vælge en anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om, både når der er tale om praktisk hjælp og personlig pleje. Dog er det en forudsætning for at skifte mellem personlig og praktisk bistand, at du er visiteret til begge typer af ydelser. Er du udelukkende visiteret til praktisk bistand, kan du ikke bytte ydelsen til personlig pleje. Det er hjælperen, der i den enkelte situation vurderer, hvorvidt dit ønske om at bytte ydelse kan tilgodeses. Skulle der opstå uenighed mellem hjemmehjælperen og dig om, hvilken hjælp der skal ydes, er det den visiterede hjælp, der vil blive ydet. Denne vurdering tager udgangspunkt i kommunens overordnede ansvar for, at du får den nødvendige hjælp. Hvis du 3 gange i træk eller flere gange i løbet af en periode på 3 måneder ønsker at bytte den samme ydelse, skal visitator revurdere behovet for den visiterede ydelse. Dette gøres med udgangspunkt i en samlet vurdering af den konkrete sag. Kontant tilskud Såfremt du har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du i henhold til 95 lov om social service vælge at få udbetalt et kontant tilskud til en hjælper som du selv ansætter. Det kræver dog, at du til løsning af de nødvendige opgaver i dit hjem, har fået visiteret mere end 20 timers hjælp ugentligt. Det er desuden en betingelse, at tilskudsmodtageren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Igangsættelse af hjælpen I Albertslund Kommune gælder følgende kvalitetskrav for igangsættelse af hjælpen: At hjælpen igangsættes fra dag til dag, når der er akut behov for hjælp til personlig pleje At hjælp til personlig pleje igangsættes senest 3-4 hverdage efter vurderingsbesøget At hjælp til praktisk bistand igangsættes senest 10 hverdage efter vurderingsbesøget. Flytning / Aflysning Hvis din leverandør af hjemmehjælp bliver nødt til at flytte et besøg, vil du altid blive tilbudt et erstatningsbesøg inden for en uge. Hvis du selv aflyser hjælpen, skal du give besked senest 24 timer før hjælpen skulle have været leveret. Såfremt du ønsker at aflyse din hjælp skal du gøre dette ved at rette direkte henvendelse til den leverandør, du har valgt. Aflyser du selv et rengøringsbesøg senest 5 hverdage inden det aftalte tidspunkt, ydes der i videst muligt omfang erstatningsbesøg. Har du ikke meldt afbud, og hvis det skønnes nødvendigt, vil hjælperen af hensyn til din sikkerhed, og med politiets mellemkomst, rekvirere en låsesmed for at få adgang til dit hjem og sikre sig, at du ikke ligger i hjemmet ude af stand til selv at søge hjælp. Udgiften til låsesmeden påhviler dig. Hvis din rengørings- og/eller badedag falder på en helligdag, vil du modtage et erstatningsbesøg. Samtidig skal det nævnes, at der ikke bliver leveret praktisk hjælp, hvis du ikke er til stede i hjemmet. 6 SIDE

7 Arbejdsmiljø Hjælperen er omfattet af arbejdsmiljøloven, når vedkommende arbejder i dit hjem. Der udarbejdes en arbejdspladsvurdering, som blandt andet omfatter, om hjemmet er hensigtsmæssigt indrettet i forhold til de opgaver, der skal løses af hjemmehjælpen. Derudover fokuseres på, om rengøringsmidlerne er miljøvenlige og sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Loven foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Hjælpen kan kun udføres, når kravene til arbejdsmiljøet er opfyldt. Arbejdspladsvurderingerne revurderes senest hvert 3. år, eller når der er ændringer i behovet for hjælp, eller der skal installeres hjælpemidler i dit hjem. Det er leverandøren af ydelsen, der har ansvaret for at fortage arbejdspladsvurderingen. Det betyder, at der i dit hjem skal være: En velfungerende støvsuger, dvs. at de elektriske dele og ledningen skal være intakte, og at der skal være et teleskoprør, som kan tilpasses den enkelte hjælper. Støvsugeren skal være med udskiftelig pose. Et skaft til gulvskrubbe eller fejekost, som skal være min. 180 cm og gerne med et teleskop. En gulvspand med hank. Rene klude til rengøringen. Miljøvenlige rengøringsmidler. Albertslund Kommune har udarbejdet en pjece om miljøvenlige rengøringsmidler. Ledninger til lamper og elektriske installationer skal ligge langs væggen og ikke hen over gulvet, så du selv eller hjælperen risikerer at falde over dem. Ved aftørring af støv må hjælperen max. flytte 20 ting på reolhylder og lign. I tilfælde af at dine rengøringsredskaber ikke lever op til arbejdsmiljøbetingelserne, laver vi en individuel konkret vurdering af, hvordan rengøringen kan gennemføres. Rygepolitik Er du ryger, er dette afsnit henvendt til dig for at gøre dig opmærksom på, at du skal tage hensyn til de ansattes arbejdsmiljø ved ikke at ryge en ½ time før planlagt besøg, og imens de opholder sig hos dig. Du skal lufte grundigt ud før personalet kommer. Tavshedspligt Personalet har tavshedspligt om dine private forhold, men oplyser hjemmeplejens sygeplejersker om eventuelle forandringer i din helbredstilstand, hvis det skønnes nødvendigt. Klager Vil du klage over den hjælp, du er blevet tildelt eller udførelsen af samme, kan du starte med at rette henvendelse til din leverandør af hjemmehjælp. Hvis dette ikke løser din klage, skal du gøre følgende: Ved klager over udførelsen af ydelsen, skal din klage behandles i forvaltningen på samme måde som øvrige klager over forvaltningsvirksomhed. Klagen skal sendes til Albertslund Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen, Visitationen, Nordmarks Alle, 2620 Albertslund. Ved klager over afgørelser på tildeling af hjemmehjælp skal klagen sendes til kommunens visitationsafdeling. Hvis borgeren efter en revurdering af sagen ikke får fuldt medhold, videresendes klagen til behandling i Det Sociale Nævn. 7

8 Kvalitetsstandarder Alle ydelser i kvalitetsstandarden er beskrevet i et skema som vist nedenfor. Venstre side af skemaet gentages for hver ydelse, højre side beskriver den enkelte ydelse. Nedenfor er forklaret, hvad der forstås ved de enkelte elementer i skemaet. I kvalitetsstandarderne opstilles der klare rammer for det kommunale serviceniveau, og de kvalitetsmål, som kommunalbestyrelsen har fastsat. Kvalitetsstandarderne er et vigtigt ledelsesgrundlag for både kommunalbestyrelsen og forvaltningen. Et redskab, som Albertslund Kommune skal bruge til at sikre sammenhæng mellem de politiske mål, afgørelser om hjælp og leveringen af ydelserne. Standarderne er også et nødvendigt redskab i den daglige arbejdstilrettelæggelse i forbindelse med tildeling af hjælp og levering af ydelserne. Kvalitetsstandarderne skal også være med til at sikre gennemsigtighed i de ydelser Albertslund Kommune leverer. Du skal have mulighed for at få kendskab til kommunalbestyrelsens vedtagelser, så du ved, hvilken service du er berettiget til. I Albertslund Kommune gives hjælpen ud fra princippet hjælp til selvhjælp i Albertslund Kommune kaldet Mestring Af Eget Liv. Hjælpen tilrettelægges ud fra borgerens funktionsevne og de retningsgivende mål som udarbejdes i samarbejde med borger, terapeut, hjemmetræneren og visitationen. Hjælpen ydes efter princippet Mestring Af Eget Liv i et samarbejde mellem borger og alle involverede faggrupper med det mål, at borgeren bliver mest mulig selvhjulpen. Princippet om Mestring af eget liv er en naturlig del i alle ydelser udført af hjemmehjælpen. I alle afgørelser foretages der en konkret individuel vurdering af hvilken hjælp, der tilbydes borgeren indenfor lovgivningens rammer. Læsevejledning Overskrift Lovgrundlag Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen Aktiviteter der indgår i ydelsen Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Målgruppe for ydelsen Ydelsens omfang Leverandør af ydelsen Valgmuligheder m.h.t. leverandør Kompetencekrav til udfører Betaling Særlige bemærkninger Lov og paragraf Hvilket behov hos borgerne skal ydelsen dække? Formål med ydelsen? Aktiviteter, der ydes inden for denne lovbestemmelse. Aktiviteter, der ikke kan ydes inden for denne lovbestemmelse. Beskrivelse af hvilken målgruppe, der typisk kan få tildelt ydelsen. Beskrivelse af omfang og tidspunkt på døgnet, ydelsen kan visiteres indenfor. Her beskrives, hvem der leverer ydelsen. Beskrivelse af, om borgeren har valgmuligheder for leverandør af ydelsen. Beskrivelse af, hvis der er særlige kompetencekrav til udfører. Beskrivelse af, hvad borgeren skal betale for ydelsen, og hvilke udgifter der kan indgå. Beskrivelse af særlige forhold, fx om ydelsen kan gives sammen med en anden ydelse. 8 SIDE

9 Personlig pleje Personlig pleje Lovgrundlag Lov om Social Service 83. Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen Personlig hygiejne, af- og påklædning samt forflytning og lejring ved immobilitet eksempelvis forflytninger fra eksempelvis stol til sengeleje samt hjælp til behagelig lejring. Sikre, at borgerens funktionsniveau fastholdes eller forbedres således, at borgeren: - er soigneret. - er påklædt efter eget ønske. - kommer af med sine udskillelser under hygiejniske forhold - bliver vendt og lejret, således at sengelejekomplikationer undgås. Aktiviteter der indgår i ydelsen Du kan få støtte til eller hjælp til bad, hårvask og hudpleje. Du kan få støtte til eller hjælp til øvre og nedre toilette. Du kan få hjælp til tandbørstning, hudpleje samt negleklip på hænder. Støtte til eller hjælp til toiletbesøg ydes efter behov. Du kan dagligt få støtte til eller hjælp til støtte til personlig pleje og påklædning/afklædning hver dag. Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Du kan få støtte til eller hjælp til forflytning med og uden lift samt lejring. Personlig pleje som du selv kan udføre ved, at anvende mindre belastende arbejdsstillinger, at gøre brug af andre redskaber eller teknologiske hjælpemidler Hvis du får afslag om personlig pleje med henvisning til, at du kan anvende andre redskaber eller teknologiske hjælpemidler, vil Albertslund Kommune tage en vurdering af, og træffe afgørelse om, hvorvidt der er mulighed for at yde hjælp efter den sociale lovgivning. Tørring og sætning af hår. Målgruppe for ydelsen Funktionsniveau Ydelsens omfang støtte til eller hjælp til bad i weekenden. Borgere, der på grund af nedsat funktionsniveau ikke selv er i stand til at varetage sin personlige pleje. Borgerens skal som minimum funktionsvurderes til niveau 1. Se bilag 1. Gives ud fra en konkret individuel vurdering af borgernes behov. Bad gives 1-2 gange om ugen. Du kan dagligt få støtte til eller hjælp til øvre og nedre toilette. Du kan få støtte til eller hjælp til forflytning uden lift samt forflytninger og lejring med lift dagligt. Du kan dagligt få støtte til eller hjælp til tandbørstning, daglig negleklip og hudpleje. Hjælp til toiletbesøg ydes efter behov. Leverandør af ydelsen Du kan få støtte til eller hjælp til støtte til personlig pleje og påklædning/afklædning hver dag. Der er mulighed for frit valg af leverandør. Mulige leverandører: Albertslund Kommune, godkendte private leverandør, selvudpe- 9

10 get og selvantaget hjælper. En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter 83 lov om social service, kan efter 94 Lov Om Social Service vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunalbestyrelsen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, om leverancesikkerhed, jf. 90, stk. 1, og om betaling m.v. Borgere, der vælger privat hjælper, er også omfattet af princippet om mestring af eget liv. Det betyder, at den private hjælper skal have de nødvendige kompetencer til at gennemføre et mestringsforløb. Såfremt det vurderes, at den private hjælper ikke har de nødvendige kompetencer, skal borger gennemføre et mestringsforløb ved hjælp af den kommunale eller private hjemmehjælp. Kompetencekrav til udfører Betaling Særlige bemærkninger Når mestringsforløbet er gennemført, og det er besluttet hvilke ydelser borger ikke selv kan mestre, kan borger herefter frit vælge hjælper. Plejepersonale. Der henvises til Kvalitetskrav til leverandører af praktisk og personlig hjælp i Albertslund Kommune, der kan hentes på Vederlagsfrit. Kommunen stiller ikke sæbe og øvrige plejemidler, håndklæder, vaskeklude og engangshandsker til rådighed. Der er hjem, hvor ydelsen bad ikke kan gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt, hvor alternative løsninger må anvendes. Om det er forsvarligt eller ej, vil fremgå af arbejdspladsvurderingen. 10 SIDE

11 Bankbesøg Bankbesøg Lovgrundlag Lov om social service 83. Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen Hjælp til at betale regninger og hæve kontanter i banken. Sikre, at borgerens funktionsniveau fastholdes eller forbedres således, at borgeren: Kan tilmelde sine regninger PBS. Hvis regningen ikke kan tilmeldes PBS, at regningen bliver betalt. Kan hæve kontanter. Aktiviteter der indgår i ydelsen Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Målgruppe for ydelsen Funktionsniveau Ydelsens omfang Leverandør af ydelsen For at hjælperen kan hæve penge for borgeren, skal der udarbejdes en fuldmagt som borgeren skal underskrive. Hjælperen kan derefter hente penge til borgeren. Hjælper afleverer penge og dokumentation til borgeren. Hjælper henter kun penge i banker, som har en filial i Albertslund centret. Hente penge i bank i andre byer for eksempel Glostrup Tåstrup m.m. Borgere, der på grund af nedsat funktionsniveau ikke selv er i stand til at hente penge i banken. Der vil blive taget udgangspunkt i husstandens samlede funktionsniveau. Borgeren skal som minimum funktionsvurderes til niveau 2. Se bilag 1. Gives ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens behov Ydelsen gives 1 gang om måneden. Kommunal og ekstern leverandør. Borgere, der vælger privat hjælper, er også omfattet af princippet om mestring af eget liv. Det betyder, at den private hjælper skal have de nødvendige kompetencer til at gennemføre et mestringsforløb. Såfremt det vurderes, at den private hjælper ikke har de nødvendige kompetencer, skal borger gennemføre et mestringsforløb ved hjælp af den kommunale eller private hjemmehjælp. Kompetencekrav til udfører Betaling Særlige bemærkninger Når mestringsforløbet er gennemført, og det er besluttet hvilke ydelser borger ikke selv kan mestre, kan borger herefter frit vælge hjælper. Plejepersonale. Der henvises til Kvalitetskrav til leverandører af praktisk og personlig hjælp i Albertslund Kommune, der kan hentes på Vederlagsfrit. Borgeren kan maksimalt få hentet 3000 kr. pr. bankbesøg. Det forventes, at borgeren har eller opretter konto i en bank i Albertslund centret. 11

12 Madservice Madservice / levering af hovedret Lovgrundlag Lov om social service 83 Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen Aktiviteter der indgår i ydelsen Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Målgruppe for ydelsen Funktionsniveau Ydelsens omfang Leverandør af ydelsen Kompetencekrav til udfører Betaling Behovet for levering af varm hovedret. At sikre borgeren kan tilbydes et dagligt måltid mad i form af en varm hovedret. Tilberedning og levering af en hovedret. Du kan blive tilknyttet kommunens madordning. Opvarmning og servering af leveret mad. Indkøb af microovn. Borgere, der på grund af nedsat funktionsniveau ikke selv er i stand til at lave mad. Borgerens samlede husstand skal som minimum funktionsvurderes til niveau 1. Se bilag 1. Du kan få leveret et dagligt måltid mad, der skal opvarmes. Maden leveres 2 gange ugentligt. Den varme mad leveres af ekstern leverandør. Der er en egenbetaling på mad leveret fra ekstern leverandør i henhold til takstblad. Særlige bemærkninger Borgeren skal selv sørge for microovn. 12 SIDE

13 Mad og drikke Mad og drikke Lovgrundlag Lov om social service 83 Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen Behovet for tilberedning og indtagelse af mad og væske. Sikre, at borgerens funktionsniveau fastholdes eller forbedres således: at sikre at mulighed for indtagelse af mad og væske er til stede. at medvirke til at borgeren kan opretholde en nødvendig ernæringstilstand og væskebalance hos borgeren. Aktiviteter der indgår i ydelsen Du kan få daglig støtte til eller hjælp til tilberedning og servering af morgenmad samt tilberedning af kold mad hver dag. Du kan få støtte til eller hjælp til at få opvarmet og serveret færdigretter. Du kan få støtte til eller hjælp til opvask og bære skrald ud. Give doseret medicin efter ordination fra læge. Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Såfremt du er visiteret til det, kan du få støtte til eller hjælp til alle hovedmåltider, samt hjælp flere gange dagligt til indtagelse af drikkevarer. Mad og drikke som du selv kan udføre ved, at anvende mindre belastende arbejdsstillinger, at gøre brug af andre redskaber eller teknologiske hjælpemidler Hvis du får afslag om mad og drikke med henvisning til, at du kan anvende andre redskaber eller teknologiske hjælpemidler, vil Albertslund Kommune tage en vurdering af, og træffe afgørelse om, hvorvidt der er mulighed for at yde hjælp efter den sociale lovgivning. Opvask og oprydning efter gæstebesøg. Støtte til og hjælp til madlavning. Målgruppe for ydelsen Funktionsniveau Ydelsens omfang Fodring af husdyr. Borgere, der på grund af nedsat funktionsniveau ikke selv er i stand til at sikre en nødvendig ernæringstilstand og væskebalance. Borgerens samlede husstand skal som minimum funktionsvurderes til niveau 2. Se bilag 1. Gives ud fra en konkret individuel vurdering af borgernes behov. Hjælp til opvarmning af mad i mikroovn gives som hovedregel ved frokosttid, mens aftensmad består af kold mad, der tilberedes i dagtimerne. Såfremt borgeren ønsker den kolde mad til frokost og den varme mad til aften, kan det arrangeres. Hjælp til opvask og bære skrald ud gives 3-5 gange ugentligt. 13

14 Leverandør af ydelsen Der er mulighed for frit valg af leverandør. Mulige leverandører: Albertslund Kommune, godkendte private leverandør, selvudpeget og selvantaget hjælper. Borgere, der vælger privat hjælper, er også omfattet af princippet om mestring af eget liv. Det betyder, at den private hjælper skal have de nødvendige kompetencer til at gennemføre et mestringsforløb. Såfremt det vurderes, at den private hjælper ikke har de nødvendige kompetencer, skal borger gennemføre et mestringsforløb ved hjælp af den kommunale eller private hjemmehjælp. Kompetencekrav til udfører Betaling Særlige bemærkninger Når mestringsforløbet er gennemført, og det er besluttet hvilke ydelser borger ikke selv kan mestre, kan borger herefter frit vælge hjælper. Plejepersonale. Der henvises til Kvalitetskrav til leverandører af praktisk og personlig hjælp i Albertslund Kommune, der kan hentes på Vederlagsfrit. 14 SIDE

15 Indkøbsordning Indkøb Lovgrundlag Lov om social service 83. Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen Hjælp til indkøb af dagligvarer. Sikre, at borgerens funktionsniveau fastholdes eller forbedres således, at borgeren: sikres mulighed for at kunne foretage dagligvare indkøb. Aktiviteter der indgår i ydelsen Følgende aktiviteter kan indgå i ydelsen: Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Målgruppe for ydelsen Funktionsniveau Ydelsens omfang Leverandør af ydelsen Kompetencekrav til udfører Betaling Særlige bemærkninger Du kan få hjælp til indkøb af dagligvarer gennem ekstern leverandør. Indkøb i andre indkøbsordninger end dem Albertslund Kommune har indgået aftale med. Borgere, der på grund af nedsat funktionsniveau ikke selv er i stand til at indkøbe dagligvarer. Borgerens samlede husstand skal som minimum funktionsvurderes til niveau 1. Se bilag 1. Gives ud fra en konkret individuel vurdering af borgernes behov. Ydelsen gives som udgangspunkt 1 gang ugentligt. Eksterne leverandører der er godkendt af kommunen. Der henvises til Kvalitetskrav til leverandører af praktisk og personlig hjælp i Albertslund Kommune, der kan hentes på Leveringen er gratis, mens vareindkøb skal betales af borgeren. Du kan betale dine indkøb ved hjælp af betalingsservice eller girokort. Du kan ikke betale med kontanter. 15

16 Støtte eller hjælp til at bestille indkøbsvarer gennem kommunens indkøbsordning samt sætte vare på plads Indkøb Lovgrundlag Lov om social service 83. Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen støtte til eller hjælp til indkøb af dagligvarer. Sikre, at borgerens funktionsniveau fastholdes eller forbedres således, at borgeren Får hjælp til at skrive indkøbsliste og sætte vare på plads. Aktiviteter der indgår i ydelsen Følgende aktiviteter kan indgå i ydelsen: Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Du kan få støtte til eller hjælp til at skrive indkøbsliste og indsende til leverandør samt sætte vare på plads. Indkøb som du selv kan udføre ved, at anvende mindre belastende arbejdsstillinger, at gøre brug af andre redskaber eller teknologiske hjælpemidler Hvis du får afslag om støtte til eller hjælp til indkøb med henvisning til, at du kan anvende andre redskaber eller teknologiske hjælpemidler, vil Albertslund Kommune tage en vurdering af, og træffe afgørelse om, hvorvidt der er mulighed for at yde hjælp efter den sociale lovgivning. Målgruppe for ydelsen Funktionsniveau Ydelsens omfang Leverandør af ydelsen Indkøb i andre butikker end dem Albertslund Kommune har indgået aftale med. Borgere, der på grund af nedsat funktionsniveau ikke selv er i stand til at skrive indkøbsliste eller kan få et familiemedlem til det. Borgerens samlede husstand skal som minimum funktionsvurderes til niveau 1. Se bilag 1. Gives ud fra en konkret individuel vurdering af borgernes behov. Ydelsen gives som udgangspunkt 1 gang ugentligt. Det er plejepersonalet, der afhenter indkøbsliste og eller hjælper med at skrive indkøbssedlen og eventuelt sætte varer på plads. Borgere, der vælger privat hjælper, er også omfattet af princippet om mestring af eget liv. Det betyder, at den private hjælper skal have de nødvendige kompetencer til at gennemføre et mestringsforløb. Såfremt det vurderes, at den private hjælper ikke har de nødvendige kompetencer, skal borger gennemføre et mestringsforløb ved hjælp af den kommunale eller private hjemmehjælp. Kompetencekrav til udfører Betaling Særlige bemærkninger Når mestringsforløbet er gennemført, og det er besluttet hvilke ydelser borger ikke selv kan mestre, kan borger herefter frit vælge hjælper. Plejepersonale. Vederlagsfrit. Du kan også bestille dine indkøb gennem internettet, pr. telefon, eller pr. fax. Hvis du er i stand til at bestille dine varer gennem internettet, telefon eller fax, skal du selv sørge for det. 16 SIDE

17 Rengøring Rengøring Lovgrundlag Lov om social service 83. Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen At borgeren får støtte til eller hjælp til rengøringen. Sikre, at borgerens funktionsniveau fastholdes eller forbedres således, at borgeren på trods af eventuelle handicaps, kan opretholde et rimeligt rengøringsniveau. Rengøringshjælp ydes i de rum, der benyttes dagligt. Det betyder som udgangspunkt, at der gøres rent i entre, badeværelse, køkken, stue og soveværelse. Støtte til eller hjælp til rengøringen gives på hverdage og i dagtimerne. Rengøring ydes som vedligeholdende rengøring. Normen er, at Albertslund Kommune bevilliger rengøring svarende til en ældrebolig på op til 65 m2. Aktiviteter der indgår i ydelsen Albertslund Kommune inddeler rengøringsydelserne i tre pakker se bilag 2. Visitationen tildeler leverandøren af ydelserne en rengøringspakke alt afhængig borgerens funktionsniveau. Borgerne visiteres til enkeltydelser på baggrund af en konkret individuel vurdering. Rengøringspakke A (funktionsniveau 1-2) Støtte til eller hjælp til støvsugning og / eller gulvvask. Normen er at Albertslund Kommune bevilliger rengøring svarende til en ældrebolig på op til 65 m2. Øvrige dele der kan indgå: Håndvask Toilet Spejl Støve af eller skift af sengetøj Rengøringspakke B (funktionsniveau 2-4) Støtte til eller hjælp til støvsugning og / eller gulvvask. Normen er at Albertslund Kommune bevilliger rengøring svarende til en ældrebolig på op til 65 m2. Toilet og håndvask Øvrige dele der kan indgå: Spejl, bruseniche og hylde på badeværelse Støve af Skift af sengetøj Aftørring køkkenbord Rengøring af daglig benyttede hjælpemidler Øvrigt: Pakken kan fordeles over 14 dage af hensyn arbejdstilrettelæggelse og borger. Rengøringspakke C (funktionsniveau 3-4) Støtte til eller hjælp til støvsugning og / eller gulvvask. Normen er at Albertslund Kommune bevilliger rengøring svarende til en ældrebolig på op til 65 m2. 17

18 Toilet og håndvask Øvrige dele der kan indgå: Bruseniche, spejl, hylde på badeværelse Støve af Skift af sengetøj Rengøring af daglige benyttede hjælpemidler Aftørring af køkkenbord Oprydning i forbindelse med rengøring Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Øvrigt: Pakkerne kan fordeles over 14 dage af hensyn til arbejdstilrettelæggelse og borger. Rengøring, du selv kan udføre ved at anvende mindre belastende arbejdsstillinger, at dele opgaverne ud på flere dage eller at gøre brug af andre redskaber eller teknologiske hjælpemidler Hvis du får afslag om praktisk hjælp med henvisning til, at du kan anvende andre redskaber eller teknologiske hjælpemidler, vil Albertslund Kommune tage en vurdering af, og træffe afgørelse om, hvorvidt der er mulighed for at yde hjælp efter den sociale lovgivning. Huslige pligter i forbindelse med gæster, logerende og større hjemmeboende børn. Tømning af flergangsposer fra støvsuger, samt anvendelse af posefri støvsugere. Flytning af tunge møbler i forbindelse med rengøring. Snerydning og havearbejde. Der ydes ikke hjælp til hovedrengøring. Der gives ikke ekstra rengøringshjælp i forbindelse med sociale arrangementer, f.eks. middagsgæster. Målgruppe for ydelsen Funktionsniveau Ydelsens omfang Der gives ikke ekstra hjælp i hjem med husdyr. Der ydes heller ikke hjælp til rengøring efter husdyr. Borgere, der på grund af nedsat funktionsniveau ikke selv er i stand til at opretholde et rimeligt rengøringsniveau. Der vil blive taget udgangspunkt i husstandens samlede funktionsniveau. Borgerens samlede husstand skal som minimum funktionsvurderes som: Ingen rengøring : funktionsniveau 0-1, se bilag 1 Rengøringspakke A: funktionsniveau 1-2, se bilag 1 Rengøringspakke B: funktionsniveau 2-4, se bilag 1 Rengøringspakke C: funktionsniveau 3-4, se bilag 1 Gives ud fra en konkret individuel vurdering af borgernes behov. Ydelsen omfatter vedligeholdelsesrengøring af daglig opholdsstue, soveværelse, køkken, bad og entré. Ydelsen gives som udgangspunkt hver 14. dag. Ydelsen kan fordeles over flere gange. 18 SIDE

19 Leverandør af ydelsen Rengøring foretages på hverdage i dagtimerne. Der er mulighed for frit valg af leverandør. Mulige leverandører: Albertslund Kommune, privat leverandør, selvudpeget og selvantaget hjælper. En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter Lov om Social Service 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunalbestyrelsen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, om leverancesikkerhed, jf. 90, stk. 1, og om betaling m.v. Borgere, der vælger privat hjælper, er også omfattet af princippet om mestring af eget liv. Det betyder, at den private hjælper skal have de nødvendige kompetencer til at gennemføre et mestringsforløb. Såfremt det vurderes, at den private hjælper ikke har de nødvendige kompetencer, skal borger gennemføre et mestringsforløb ved hjælp af den kommunale eller private hjemmehjælp. Kompetencekrav til udfører Betaling Særlige bemærkninger Når mestringsforløbet er gennemført, og det er besluttet hvilke ydelser borger ikke selv kan mestre, kan borger herefter frit vælge hjælper. Plejepersonale. Der henvises til Kvalitetskrav til leverandører af praktisk og personlig hjælp i Albertslund Kommune, der kan hentes på Vederlagsfrit.. Du skal stille rengøringsredskaber og rengøringsmidler til rådighed. Redskaberne skal være velfungerende og i ordentlig stand, og rengøringsmidlerne skal være miljøvenlige. Som en god regel, kan du altid vælge rengøringsprodukter med mærkerne Svanen eller Blomsten, der er de to officielle anerkendte miljømærker i Danmark. Mærkerne Svanen og Blomsten garanterer, at produktet er af god kvalitet, som både tager hensyn til din sundhed og er blandt de mindst miljøbelastende inden for sin kategori. Skal der flyttes mere end 20 pyntegenstande i vindueskarmene, er det ikke muligt at få støvet af. Kun hvis tingene er fjernet inden hjælperen skal gøre rent, og borgeren selv kan sørge for at sætte genstandene på plads igen. For borgere med lægelig dokumenteret allergi, ydes der rengøringshjælp efter en konkret individuel vurdering, og der gælder særlige forholdsregler. Særydelser som kan visiteres særskilt: Aftørring af køleskab Rengøring af fryser Aftørring af ovn / mikroovn Rengøring af daglig benyttede hjælpemidler Der må maksimalt gå 3 uger i mellem rengøringerne ved jul, nytår og påske. Resten af året leveres rengøringerne hver 2. uge. Der henvises i øvrigt til Albertslund Kommunes rengøringspjece. 19

20 Tøjvask Tøjvask Lovgrundlag Lov om social service 83. Behov der dækkes af ydelsen Støtte til eller hjælp til tøjvask. Formålet med ydelsen Sikre at borgeren har rent tøj. Aktiviteter der indgår i ydelsen Tøjvask. Foregår ved ekstern leverandør. Borgerens snavsede tøj afhentes i udleverede vaskepose(r). Efterfølgende vil tøjet blive sorteret, vasket, lagt sammen, puttet i poser og leveret hos borgeren. Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Støtte til eller hjælp til at lægge tøj på plads. Tøjvask du selv kan udføre ved at anvende mindre belastende arbejdsstillinger, at dele opgaverne ud på flere dage eller at gøre brug af andre redskaber eller teknologiske hjælpemidler Hvis du får afslag om støtte til eller hjælp til tøjvask med henvisning til, at du kan anvende andre redskaber eller teknologiske hjælpemidler, vil Albertslund Kommune tage en vurdering af, og træffe afgørelse om, hvorvidt der er mulighed for at yde hjælp efter den sociale lovgivning. Der foretages ikke rensning af tøj, vask af kludetæpper samt dyner, strygning og rulning af linned og/eller gardinvask. Vask af tøj i egen maskine eller lokalt vaskeri. Målgruppe for ydelsen Borgere, der på grund af nedsat funktionsniveau ikke selv er i stand til at varetage tøjvasken. Der vil blive taget udgangspunkt i husstandens samlede funktionsniveau. Funktionsniveau Ydelsens omfang Borgerens samlede husstand skal som minimum funktionsvurderes til niveau 1. Se bilag 1. Gives ud fra en konkret individuel vurdering af borgernes behov. Normal afhenter ekstern leverandør snavset tøj hver anden uge. Maks. 8 kg. Tøj. Tøjet bliver leveret tilbage ugen efter. Leverandør af ydelsen 2 eksterne leverandører som Albertslund Kommune har indgået aftale med. Valgmuligheder m.h.t. leverandør Betaling Støtte til eller hjælp til at lægge tøj på plads foretages at den kommunale eller private hjemmehjælper. Der kan vælges mellem 2 eksterne leverandører. Der opkræves egenbetaling som fastsættes årligt i forbindelse budgetvedtagelse. Egenbetalingen er den samme, om du får vasket tøj hver uge, hver anden uge, hver tredje uge. Får du vasket dit tøj hver 4 uge, skal du betale en særlig lav pris. Betalingen fratrækkes din pension. Det skal dog nævnes, at der i 2013 kan ske ændringer i måden hvorpå, du skal betale for ydelsen, da pensionsudbetalingerne overgår til udbetaling Danmark. 20 SIDE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Ydelseskatalog/beskrivelse

Ydelseskatalog/beskrivelse Ydelseskatalog/beskrivelse for hjælp til praktisk bistand og personlig pleje i Albertslund kommune Udarbejdet af visitationen februar 2008 Godkendt på dialogmøde oktober 2008 Revurderet maj 2010 Opdateret

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Ydelseskatalog/beskrivelse

Ydelseskatalog/beskrivelse Ydelseskatalog/beskrivelse for hjælp til praktisk bistand og personlig pleje i Albertslund kommune Opdateret september 2013 Godkendt på dialogmøde oktober 2008 Revurderet maj 2010 Opdateret februar 2011

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Formålet med hjemmehjælp.... 3 3. Midlertidig eller varig hjemmehjælp?... 4 4. Hvem kan få hjemmehjælp?...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp.

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Afgørelse efter revurdering af din hjemmehjælp Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Du modtager i dag hjælp til rengøring. Du har fået afslag på hjælp til: rengøring

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Forslag til KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Godkendt af Byrådet den.. Side: 2 Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3 Hvem kan modtage ydelsen Side 4 med ydelserne Side 4 Hvordan udmåles

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje.

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.decmber 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.1 PERSONLIG PLEJE, P-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

NÅR DU VIL SØGE OM HJÆLP BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER

NÅR DU VIL SØGE OM HJÆLP BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER Kvalitetsstandarden beskriver den hjælp, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret til praktisk eller personlig hjælp. Serviceniveauet

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 OVERORDNET

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 85

Kvalitetsstandard for servicelovens 85 Kvalitetsstandard for servicelovens 85 1. Motivering til selv at klare egen hygiejne Lovgrundlag for 85 i Lov om Social Service At modtageren klarer egen personlig hygiejne At modtageren optræner eller

Læs mere

Oversigt over aflastningsmuligheder

Oversigt over aflastningsmuligheder 1 Oversigt over aflastningsmuligheder for parkinsonramte og pårørende, maj 2015 Denne oversigt er tænkt som en hurtig måde at få et overblik over de aflastningsmuligheder, som parkinsonramte og ikke mindst

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015 Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Indhold 1 Forord... 1 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 2 Generel information...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Det betyder bl.a. at: Kirsten Moesgaard Formand for Sundhedsudvalget

Det betyder bl.a. at: Kirsten Moesgaard Formand for Sundhedsudvalget Kvalitetsstandarder Voksne hjemmeboende 2013-2014 Kære Borger Vi bliver ældre og lever sundere. Vi vil gerne være aktive og uafhængige af andres hjælp - altså være herre i eget liv. Derfor har vi i Vesthimmerlands

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere