Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service."

Transkript

1 Albertslund Kommune september 2012 Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Sundheds- og Socialforvaltningen T F

2 2 SIDE

3 Indledning... 4 Information til borgerne... 4 Mestring af eget liv... 4 Vurdering af behovet for hjælp... 4 Ændringer i dine vilkår... 5 Omfanget af hjælp... 5 Hvem leverer ydelsen... 5 Valg af egen hjælper... 5 Hvad koster hjemmehjælp... 6 Fleksibel hjemmehjælp... 6 Kontant tilskud... 6 Igangsættelse af hjælpen... 6 Flytning / Aflysning... 6 Arbejdsmiljø... 7 Rygepolitik... 7 Tavshedspligt... 7 Klager... 7 Kvalitetsstandarder... 8 Læsevejledning... 8 Personlig pleje... 9 Bankbesøg Madservice Mad og drikke Indkøbsordning Støtte eller hjælp til at bestille indkøbsvarer gennem kommunens indkøbsordning samt sætte vare på plads Rengøring Tøjvask Aflastning/afløsning Ansættelse til pasning af nærtstående med handicap/alvorlig sygdom plejevederlag til pasning af nærtstående som er døende Hjælp til sygeplejeartikler og lignende til døende Bilag Bilag 1: Fælles sprog II Bilag 2: Rengøringspakker Bilag 3: Uddrag af Lov om Social Service Bilag 4: Eksempel på et borgerforløb i mestringsmodellen

4 Indledning Albertslund Kommune udarbejder mindst en gang om året kvalitetsstander for praktisk hjælp og personlig pleje, 83, 84, 118, 119 og 122 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandarderne er et udtryk for kommunens politisk besluttede serviceniveau. Målgruppen for ydelserne er i serviceloven beskrevet som personer som på grund af midlertidig eller varig nedsættelse af fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre opgaverne i hjemmet. Formålet med kvalitetsstandarderne er, at sikre sammenhæng mellem det serviceniveau som kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune har besluttet, og de konkrete ydelser, der gives støtte til i borgerens hjem. Kvalitetsstandarderne er en beskrivelse af de forskellige ydelser, der gives støtte til borgere med forskelligt funktionsniveau. Kvalitetsstandarderne er samtidig et arbejdsredskab for ledere og medarbejdere, der træffer afgørelser om tildeling af ydelser på området samt den udførende del den private som den kommunale hjemmehjælp. Kvalitetsstandarderne fungerer således som vejledende retningslinjer for visitationen, når de skal udøve det lovbundne skøn ved tildeling af ydelserne og for hjemmehjælperen i den daglige kontakt med den enkelte borger. I alle sager foretages der en konkret individuel vurdering af hvilken hjælp, du kan tilbydes. Information til borgerne Kvalitetsstandarderne er også et vigtigt redskab til at sikre gennemsigtighed på området. Borgerne skal have mulighed for at få kendskab til kommunalbestyrelsens vedtagelser, så de kan få viden om, hvilken service de er berettiget til. Mestring af eget liv I Albertslund Kommune ydes hjælpen efter princippet om hjælp til selvhjælp i Albertslund Kommune kaldet Mestring Af Eget Liv. Det vil sige, at hjælpen skal tilrettelæges således at modtageren af hjælp inddrages mest muligt. Det er vigtigt, at være opmærksom på det aktiverende sigte, der indgår som et væsentligt element i hjælpen. Hjælpen har til formål, at gøre dig selvhjulpen. Hvis dette ikke er muligt, vil indsatsen sigte mod at gøre dig i stand til at klare så mange opgaver som muligt selv. Alle borgere, der søger om eller har fået bevilliget personlig pleje og/eller praktisk hjælp, er omfattet at målgruppen for Mestring Af eget Liv. Det skal dog nævnes, at døende og demente som udgangspunkt ikke er omfattet af målgruppen for Mestring Af eget Liv. I praksis vil Mestring Af Eget Liv betyde følgende: Du henvender dig til visitationen. Visitationen vurderer dit funktionsniveau og hvilke opgaver du har behov for hjælp eller støtte til. Ved besøget vurderer visitationen dit træningspotentiale det vil sige, hvilke ydelser kan du trænes til at klare selv, og hvilke ydelser skal du have hjælpe eller støtte til. Såfremt visitationen vurderer, at du har et træningspotentiale, aflægger en terapeut og/eller hjemmetræner dig et besøg. Ved besøget planlægges dine træningsmål. Terapeuten og/eller hjemmetræneren fastlægger ud fra en individuel, konkret vurdering mestringsindsatsen - herunder tid og varighed. Ved periodens udløb vil resultaterne af træningsindsatsen blive vurderet med henblik på hel eller delvis ophør af ydelsen. For illustration se bilag 4 - eksempel på borgerforløb i mestringsmodellen. Princippet om Mestring af eget liv er en naturlig og selvfølgelig del i alle ydelser udført af den kommunale og den private hjemmehjælp. Vurdering af behovet for hjælp Ved et besøg hos dig og i dialog med dig afdækker kommunens visitatorer dit behov for hjælp. Du har ret til at have en bisidder med ved besøget af visitator. 4 SIDE

5 Din funktionsevne vurderes, hvilket vil sige, at der sker en vurdering af, hvilke opgaver du ikke længere eller kun med besvær kan klare. På baggrund af den konkrete og individuelle vurdering af funktionsniveauet afgøres omfanget af hjælp eller støtte til hjælp. I vurderingen af dine behov og muligheder inddrages også evt. ægtefælles mulighed for at hjælpe til. Praktisk bistand gives som udgangspunkt ikke, hvis du bor sammen med en mobil og rask ægtefælle eller andre beboere over 18 år, som indgår i husstanden. Det vil sige, at vurderingen altid foretages på baggrund af husstandens samlede ressourcer. Ændringer i dine vilkår Du har pligt til at meddele visitationen, hvis der sker ændringer i din samlede situation, der betyder, at du er i stand til at klare de bevilligede ydelser selv, eller du har behov for yderligere hjælp. Du har også pligt til, at meddele visitationen, hvis der flytter en rask person ind i husstanden. Omfanget af hjælp Der bevilges ikke en bestemt tid, men derimod hjælp til udførelse af en række konkrete ydelser. Hjælpens omfang og begrundelse for hjælpen fremgår af et afgørelsesbrev. Afgørelsesbrevet udleveres af visitationen til dig. Der må maksimal gå 3 uger i mellem rengøringerne jul, nytår og påske. Resten af året leveres rengøringerne hver 2. uge. Der bevilliges som udgangspunkt ikke hjælp til tøjvask i de 2 uger omkring jul, nytår og påske. Da det i nogle hjem ikke er hensigtsmæssigt, at der går en måned, uden at tøjet bliver vasket, vil der ved en konkret individuel vurdering kunne bevilliges tøjvask. Omfanget af hjælp foretages altid på baggrund af en konkret individuel vurdering af dit behov for hjælp. Hvem leverer ydelsen Der er frit leverandørvalg for borgeren indenfor personlig og praktisk hjælp. Det betyder, at du kan vælge, hvorvidt opgaverne skal løses af en medarbejder, der er ansat i den kommunale hjemmepleje eller af en medarbejder fra en godkendt privat leverandør. De leverandører som du kan vælge imellem er alle godkendt af kommunalbestyrelsen. Godkendelsen af en leverandør er afhængig af leverandørens evner til at opfylde de opstillede leverandørkrav. Det er de samme leverandørkrav, der stilles til den kommunale som til de private leverandører. De gældende leverandørkrav kan findes på kommunens hjemmeside: under området borger/ældre og pension / hjemmepleje / hjemmehjælp / fritvalg af hjemmehjælp/ansøgning om godkendelse. Du har mulighed for at skifte leverandør med en måneds varsel, det vil sige fra enten den 1. eller den 15. i førstkommende måned. Opsigelsen gives til kommunen, der sørger for at leverandøren informeres. Valg af egen hjælper Bevilges du hjemmehjælp har du, efter 94 i lov om social service, mulighed for selv at vælge en person, udenfor kommunens ordning, til at udføre de visiterede opgaver. Den valgte person skal godkendes af forvaltningen, som herefter indgår skriftlig aftale med den pågældende om omfang og indhold af de ydelser, der skal udføres i hjemmet, ligesom det er Albertslund Kommune, der udbetaler løn. Den valgte person skal være indstillet på at yde hjælpen som hjælp til selvhjælp. Det vil sige, at hjælpen skal tilrettelæges i samarbejde med dig. Hensigten med hjælpen er, at hjælpe, støtte og udvikle den enkelte borgers færdigheder med henblik på at fastholde eller genvinde et fysisk eller psykisk funktionsniveau, eller afhjælpe særlige sociale problemer. Den person, du vælger, kan for eksempel være et familiemedlem, en nabo eller en bekendt. Det betyder, at den private hjælper skal have de nødvendige kompetencer til at gennemføre et mestringsforløb. Såfremt det vurderes, at den selvvalgte hjælper ikke har de nødvendige kompetencer, skal du gennemføre et mestringsforløb ved hjælp af den kommunale eller private hjemmehjælp. Når mestringsforløbet er gennemført, og det er besluttet hvilke ydelser du ikke selv kan mestre, kan du herefter frit vælge hjælper. 5

6 Hvad koster hjemmehjælp Hjemmehjælp ydes både som midlertidig og længerevarende hjælp. Længerevarende hjemmehjælp er den mest hyppige form for hjælp og den er gratis for borgerne. Midlertidig hjemmehjælp kan f.eks. bevilliges i perioden efter en operation, hvor du ikke har mulighed for at klare dig selv. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den midlertidige hjemmehjælp er gratis for borgerne, selvom lovgivningen giver mulighed for, at fakturere borgeren for hjælpen. Såfremt du er visiteret til tøjvask, madservice, og indkøbsordning m.m. vil der være en egenbetaling. Din egenbetaling fastsættes 1 gang årligt af kommunalbestyrelsen. Betingelserne for egenbetalingen fremgår af kvalitetsstandarderne. Fleksibel hjemmehjælp I henhold til 94 a i lov om social service har du mulighed for at benytte dig af fleksibel hjemmehjælp. Fleksibel hjemmehjælp betyder, at du helt eller delvis kan vælge en anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om, både når der er tale om praktisk hjælp og personlig pleje. Dog er det en forudsætning for at skifte mellem personlig og praktisk bistand, at du er visiteret til begge typer af ydelser. Er du udelukkende visiteret til praktisk bistand, kan du ikke bytte ydelsen til personlig pleje. Det er hjælperen, der i den enkelte situation vurderer, hvorvidt dit ønske om at bytte ydelse kan tilgodeses. Skulle der opstå uenighed mellem hjemmehjælperen og dig om, hvilken hjælp der skal ydes, er det den visiterede hjælp, der vil blive ydet. Denne vurdering tager udgangspunkt i kommunens overordnede ansvar for, at du får den nødvendige hjælp. Hvis du 3 gange i træk eller flere gange i løbet af en periode på 3 måneder ønsker at bytte den samme ydelse, skal visitator revurdere behovet for den visiterede ydelse. Dette gøres med udgangspunkt i en samlet vurdering af den konkrete sag. Kontant tilskud Såfremt du har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du i henhold til 95 lov om social service vælge at få udbetalt et kontant tilskud til en hjælper som du selv ansætter. Det kræver dog, at du til løsning af de nødvendige opgaver i dit hjem, har fået visiteret mere end 20 timers hjælp ugentligt. Det er desuden en betingelse, at tilskudsmodtageren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Igangsættelse af hjælpen I Albertslund Kommune gælder følgende kvalitetskrav for igangsættelse af hjælpen: At hjælpen igangsættes fra dag til dag, når der er akut behov for hjælp til personlig pleje At hjælp til personlig pleje igangsættes senest 3-4 hverdage efter vurderingsbesøget At hjælp til praktisk bistand igangsættes senest 10 hverdage efter vurderingsbesøget. Flytning / Aflysning Hvis din leverandør af hjemmehjælp bliver nødt til at flytte et besøg, vil du altid blive tilbudt et erstatningsbesøg inden for en uge. Hvis du selv aflyser hjælpen, skal du give besked senest 24 timer før hjælpen skulle have været leveret. Såfremt du ønsker at aflyse din hjælp skal du gøre dette ved at rette direkte henvendelse til den leverandør, du har valgt. Aflyser du selv et rengøringsbesøg senest 5 hverdage inden det aftalte tidspunkt, ydes der i videst muligt omfang erstatningsbesøg. Har du ikke meldt afbud, og hvis det skønnes nødvendigt, vil hjælperen af hensyn til din sikkerhed, og med politiets mellemkomst, rekvirere en låsesmed for at få adgang til dit hjem og sikre sig, at du ikke ligger i hjemmet ude af stand til selv at søge hjælp. Udgiften til låsesmeden påhviler dig. Hvis din rengørings- og/eller badedag falder på en helligdag, vil du modtage et erstatningsbesøg. Samtidig skal det nævnes, at der ikke bliver leveret praktisk hjælp, hvis du ikke er til stede i hjemmet. 6 SIDE

7 Arbejdsmiljø Hjælperen er omfattet af arbejdsmiljøloven, når vedkommende arbejder i dit hjem. Der udarbejdes en arbejdspladsvurdering, som blandt andet omfatter, om hjemmet er hensigtsmæssigt indrettet i forhold til de opgaver, der skal løses af hjemmehjælpen. Derudover fokuseres på, om rengøringsmidlerne er miljøvenlige og sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Loven foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Hjælpen kan kun udføres, når kravene til arbejdsmiljøet er opfyldt. Arbejdspladsvurderingerne revurderes senest hvert 3. år, eller når der er ændringer i behovet for hjælp, eller der skal installeres hjælpemidler i dit hjem. Det er leverandøren af ydelsen, der har ansvaret for at fortage arbejdspladsvurderingen. Det betyder, at der i dit hjem skal være: En velfungerende støvsuger, dvs. at de elektriske dele og ledningen skal være intakte, og at der skal være et teleskoprør, som kan tilpasses den enkelte hjælper. Støvsugeren skal være med udskiftelig pose. Et skaft til gulvskrubbe eller fejekost, som skal være min. 180 cm og gerne med et teleskop. En gulvspand med hank. Rene klude til rengøringen. Miljøvenlige rengøringsmidler. Albertslund Kommune har udarbejdet en pjece om miljøvenlige rengøringsmidler. Ledninger til lamper og elektriske installationer skal ligge langs væggen og ikke hen over gulvet, så du selv eller hjælperen risikerer at falde over dem. Ved aftørring af støv må hjælperen max. flytte 20 ting på reolhylder og lign. I tilfælde af at dine rengøringsredskaber ikke lever op til arbejdsmiljøbetingelserne, laver vi en individuel konkret vurdering af, hvordan rengøringen kan gennemføres. Rygepolitik Er du ryger, er dette afsnit henvendt til dig for at gøre dig opmærksom på, at du skal tage hensyn til de ansattes arbejdsmiljø ved ikke at ryge en ½ time før planlagt besøg, og imens de opholder sig hos dig. Du skal lufte grundigt ud før personalet kommer. Tavshedspligt Personalet har tavshedspligt om dine private forhold, men oplyser hjemmeplejens sygeplejersker om eventuelle forandringer i din helbredstilstand, hvis det skønnes nødvendigt. Klager Vil du klage over den hjælp, du er blevet tildelt eller udførelsen af samme, kan du starte med at rette henvendelse til din leverandør af hjemmehjælp. Hvis dette ikke løser din klage, skal du gøre følgende: Ved klager over udførelsen af ydelsen, skal din klage behandles i forvaltningen på samme måde som øvrige klager over forvaltningsvirksomhed. Klagen skal sendes til Albertslund Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen, Visitationen, Nordmarks Alle, 2620 Albertslund. Ved klager over afgørelser på tildeling af hjemmehjælp skal klagen sendes til kommunens visitationsafdeling. Hvis borgeren efter en revurdering af sagen ikke får fuldt medhold, videresendes klagen til behandling i Det Sociale Nævn. 7

8 Kvalitetsstandarder Alle ydelser i kvalitetsstandarden er beskrevet i et skema som vist nedenfor. Venstre side af skemaet gentages for hver ydelse, højre side beskriver den enkelte ydelse. Nedenfor er forklaret, hvad der forstås ved de enkelte elementer i skemaet. I kvalitetsstandarderne opstilles der klare rammer for det kommunale serviceniveau, og de kvalitetsmål, som kommunalbestyrelsen har fastsat. Kvalitetsstandarderne er et vigtigt ledelsesgrundlag for både kommunalbestyrelsen og forvaltningen. Et redskab, som Albertslund Kommune skal bruge til at sikre sammenhæng mellem de politiske mål, afgørelser om hjælp og leveringen af ydelserne. Standarderne er også et nødvendigt redskab i den daglige arbejdstilrettelæggelse i forbindelse med tildeling af hjælp og levering af ydelserne. Kvalitetsstandarderne skal også være med til at sikre gennemsigtighed i de ydelser Albertslund Kommune leverer. Du skal have mulighed for at få kendskab til kommunalbestyrelsens vedtagelser, så du ved, hvilken service du er berettiget til. I Albertslund Kommune gives hjælpen ud fra princippet hjælp til selvhjælp i Albertslund Kommune kaldet Mestring Af Eget Liv. Hjælpen tilrettelægges ud fra borgerens funktionsevne og de retningsgivende mål som udarbejdes i samarbejde med borger, terapeut, hjemmetræneren og visitationen. Hjælpen ydes efter princippet Mestring Af Eget Liv i et samarbejde mellem borger og alle involverede faggrupper med det mål, at borgeren bliver mest mulig selvhjulpen. Princippet om Mestring af eget liv er en naturlig del i alle ydelser udført af hjemmehjælpen. I alle afgørelser foretages der en konkret individuel vurdering af hvilken hjælp, der tilbydes borgeren indenfor lovgivningens rammer. Læsevejledning Overskrift Lovgrundlag Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen Aktiviteter der indgår i ydelsen Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Målgruppe for ydelsen Ydelsens omfang Leverandør af ydelsen Valgmuligheder m.h.t. leverandør Kompetencekrav til udfører Betaling Særlige bemærkninger Lov og paragraf Hvilket behov hos borgerne skal ydelsen dække? Formål med ydelsen? Aktiviteter, der ydes inden for denne lovbestemmelse. Aktiviteter, der ikke kan ydes inden for denne lovbestemmelse. Beskrivelse af hvilken målgruppe, der typisk kan få tildelt ydelsen. Beskrivelse af omfang og tidspunkt på døgnet, ydelsen kan visiteres indenfor. Her beskrives, hvem der leverer ydelsen. Beskrivelse af, om borgeren har valgmuligheder for leverandør af ydelsen. Beskrivelse af, hvis der er særlige kompetencekrav til udfører. Beskrivelse af, hvad borgeren skal betale for ydelsen, og hvilke udgifter der kan indgå. Beskrivelse af særlige forhold, fx om ydelsen kan gives sammen med en anden ydelse. 8 SIDE

9 Personlig pleje Personlig pleje Lovgrundlag Lov om Social Service 83. Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen Personlig hygiejne, af- og påklædning samt forflytning og lejring ved immobilitet eksempelvis forflytninger fra eksempelvis stol til sengeleje samt hjælp til behagelig lejring. Sikre, at borgerens funktionsniveau fastholdes eller forbedres således, at borgeren: - er soigneret. - er påklædt efter eget ønske. - kommer af med sine udskillelser under hygiejniske forhold - bliver vendt og lejret, således at sengelejekomplikationer undgås. Aktiviteter der indgår i ydelsen Du kan få støtte til eller hjælp til bad, hårvask og hudpleje. Du kan få støtte til eller hjælp til øvre og nedre toilette. Du kan få hjælp til tandbørstning, hudpleje samt negleklip på hænder. Støtte til eller hjælp til toiletbesøg ydes efter behov. Du kan dagligt få støtte til eller hjælp til støtte til personlig pleje og påklædning/afklædning hver dag. Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Du kan få støtte til eller hjælp til forflytning med og uden lift samt lejring. Personlig pleje som du selv kan udføre ved, at anvende mindre belastende arbejdsstillinger, at gøre brug af andre redskaber eller teknologiske hjælpemidler Hvis du får afslag om personlig pleje med henvisning til, at du kan anvende andre redskaber eller teknologiske hjælpemidler, vil Albertslund Kommune tage en vurdering af, og træffe afgørelse om, hvorvidt der er mulighed for at yde hjælp efter den sociale lovgivning. Tørring og sætning af hår. Målgruppe for ydelsen Funktionsniveau Ydelsens omfang støtte til eller hjælp til bad i weekenden. Borgere, der på grund af nedsat funktionsniveau ikke selv er i stand til at varetage sin personlige pleje. Borgerens skal som minimum funktionsvurderes til niveau 1. Se bilag 1. Gives ud fra en konkret individuel vurdering af borgernes behov. Bad gives 1-2 gange om ugen. Du kan dagligt få støtte til eller hjælp til øvre og nedre toilette. Du kan få støtte til eller hjælp til forflytning uden lift samt forflytninger og lejring med lift dagligt. Du kan dagligt få støtte til eller hjælp til tandbørstning, daglig negleklip og hudpleje. Hjælp til toiletbesøg ydes efter behov. Leverandør af ydelsen Du kan få støtte til eller hjælp til støtte til personlig pleje og påklædning/afklædning hver dag. Der er mulighed for frit valg af leverandør. Mulige leverandører: Albertslund Kommune, godkendte private leverandør, selvudpe- 9

10 get og selvantaget hjælper. En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter 83 lov om social service, kan efter 94 Lov Om Social Service vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunalbestyrelsen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, om leverancesikkerhed, jf. 90, stk. 1, og om betaling m.v. Borgere, der vælger privat hjælper, er også omfattet af princippet om mestring af eget liv. Det betyder, at den private hjælper skal have de nødvendige kompetencer til at gennemføre et mestringsforløb. Såfremt det vurderes, at den private hjælper ikke har de nødvendige kompetencer, skal borger gennemføre et mestringsforløb ved hjælp af den kommunale eller private hjemmehjælp. Kompetencekrav til udfører Betaling Særlige bemærkninger Når mestringsforløbet er gennemført, og det er besluttet hvilke ydelser borger ikke selv kan mestre, kan borger herefter frit vælge hjælper. Plejepersonale. Der henvises til Kvalitetskrav til leverandører af praktisk og personlig hjælp i Albertslund Kommune, der kan hentes på Vederlagsfrit. Kommunen stiller ikke sæbe og øvrige plejemidler, håndklæder, vaskeklude og engangshandsker til rådighed. Der er hjem, hvor ydelsen bad ikke kan gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt, hvor alternative løsninger må anvendes. Om det er forsvarligt eller ej, vil fremgå af arbejdspladsvurderingen. 10 SIDE

11 Bankbesøg Bankbesøg Lovgrundlag Lov om social service 83. Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen Hjælp til at betale regninger og hæve kontanter i banken. Sikre, at borgerens funktionsniveau fastholdes eller forbedres således, at borgeren: Kan tilmelde sine regninger PBS. Hvis regningen ikke kan tilmeldes PBS, at regningen bliver betalt. Kan hæve kontanter. Aktiviteter der indgår i ydelsen Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Målgruppe for ydelsen Funktionsniveau Ydelsens omfang Leverandør af ydelsen For at hjælperen kan hæve penge for borgeren, skal der udarbejdes en fuldmagt som borgeren skal underskrive. Hjælperen kan derefter hente penge til borgeren. Hjælper afleverer penge og dokumentation til borgeren. Hjælper henter kun penge i banker, som har en filial i Albertslund centret. Hente penge i bank i andre byer for eksempel Glostrup Tåstrup m.m. Borgere, der på grund af nedsat funktionsniveau ikke selv er i stand til at hente penge i banken. Der vil blive taget udgangspunkt i husstandens samlede funktionsniveau. Borgeren skal som minimum funktionsvurderes til niveau 2. Se bilag 1. Gives ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens behov Ydelsen gives 1 gang om måneden. Kommunal og ekstern leverandør. Borgere, der vælger privat hjælper, er også omfattet af princippet om mestring af eget liv. Det betyder, at den private hjælper skal have de nødvendige kompetencer til at gennemføre et mestringsforløb. Såfremt det vurderes, at den private hjælper ikke har de nødvendige kompetencer, skal borger gennemføre et mestringsforløb ved hjælp af den kommunale eller private hjemmehjælp. Kompetencekrav til udfører Betaling Særlige bemærkninger Når mestringsforløbet er gennemført, og det er besluttet hvilke ydelser borger ikke selv kan mestre, kan borger herefter frit vælge hjælper. Plejepersonale. Der henvises til Kvalitetskrav til leverandører af praktisk og personlig hjælp i Albertslund Kommune, der kan hentes på Vederlagsfrit. Borgeren kan maksimalt få hentet 3000 kr. pr. bankbesøg. Det forventes, at borgeren har eller opretter konto i en bank i Albertslund centret. 11

12 Madservice Madservice / levering af hovedret Lovgrundlag Lov om social service 83 Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen Aktiviteter der indgår i ydelsen Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Målgruppe for ydelsen Funktionsniveau Ydelsens omfang Leverandør af ydelsen Kompetencekrav til udfører Betaling Behovet for levering af varm hovedret. At sikre borgeren kan tilbydes et dagligt måltid mad i form af en varm hovedret. Tilberedning og levering af en hovedret. Du kan blive tilknyttet kommunens madordning. Opvarmning og servering af leveret mad. Indkøb af microovn. Borgere, der på grund af nedsat funktionsniveau ikke selv er i stand til at lave mad. Borgerens samlede husstand skal som minimum funktionsvurderes til niveau 1. Se bilag 1. Du kan få leveret et dagligt måltid mad, der skal opvarmes. Maden leveres 2 gange ugentligt. Den varme mad leveres af ekstern leverandør. Der er en egenbetaling på mad leveret fra ekstern leverandør i henhold til takstblad. Særlige bemærkninger Borgeren skal selv sørge for microovn. 12 SIDE

13 Mad og drikke Mad og drikke Lovgrundlag Lov om social service 83 Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen Behovet for tilberedning og indtagelse af mad og væske. Sikre, at borgerens funktionsniveau fastholdes eller forbedres således: at sikre at mulighed for indtagelse af mad og væske er til stede. at medvirke til at borgeren kan opretholde en nødvendig ernæringstilstand og væskebalance hos borgeren. Aktiviteter der indgår i ydelsen Du kan få daglig støtte til eller hjælp til tilberedning og servering af morgenmad samt tilberedning af kold mad hver dag. Du kan få støtte til eller hjælp til at få opvarmet og serveret færdigretter. Du kan få støtte til eller hjælp til opvask og bære skrald ud. Give doseret medicin efter ordination fra læge. Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Såfremt du er visiteret til det, kan du få støtte til eller hjælp til alle hovedmåltider, samt hjælp flere gange dagligt til indtagelse af drikkevarer. Mad og drikke som du selv kan udføre ved, at anvende mindre belastende arbejdsstillinger, at gøre brug af andre redskaber eller teknologiske hjælpemidler Hvis du får afslag om mad og drikke med henvisning til, at du kan anvende andre redskaber eller teknologiske hjælpemidler, vil Albertslund Kommune tage en vurdering af, og træffe afgørelse om, hvorvidt der er mulighed for at yde hjælp efter den sociale lovgivning. Opvask og oprydning efter gæstebesøg. Støtte til og hjælp til madlavning. Målgruppe for ydelsen Funktionsniveau Ydelsens omfang Fodring af husdyr. Borgere, der på grund af nedsat funktionsniveau ikke selv er i stand til at sikre en nødvendig ernæringstilstand og væskebalance. Borgerens samlede husstand skal som minimum funktionsvurderes til niveau 2. Se bilag 1. Gives ud fra en konkret individuel vurdering af borgernes behov. Hjælp til opvarmning af mad i mikroovn gives som hovedregel ved frokosttid, mens aftensmad består af kold mad, der tilberedes i dagtimerne. Såfremt borgeren ønsker den kolde mad til frokost og den varme mad til aften, kan det arrangeres. Hjælp til opvask og bære skrald ud gives 3-5 gange ugentligt. 13

14 Leverandør af ydelsen Der er mulighed for frit valg af leverandør. Mulige leverandører: Albertslund Kommune, godkendte private leverandør, selvudpeget og selvantaget hjælper. Borgere, der vælger privat hjælper, er også omfattet af princippet om mestring af eget liv. Det betyder, at den private hjælper skal have de nødvendige kompetencer til at gennemføre et mestringsforløb. Såfremt det vurderes, at den private hjælper ikke har de nødvendige kompetencer, skal borger gennemføre et mestringsforløb ved hjælp af den kommunale eller private hjemmehjælp. Kompetencekrav til udfører Betaling Særlige bemærkninger Når mestringsforløbet er gennemført, og det er besluttet hvilke ydelser borger ikke selv kan mestre, kan borger herefter frit vælge hjælper. Plejepersonale. Der henvises til Kvalitetskrav til leverandører af praktisk og personlig hjælp i Albertslund Kommune, der kan hentes på Vederlagsfrit. 14 SIDE

15 Indkøbsordning Indkøb Lovgrundlag Lov om social service 83. Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen Hjælp til indkøb af dagligvarer. Sikre, at borgerens funktionsniveau fastholdes eller forbedres således, at borgeren: sikres mulighed for at kunne foretage dagligvare indkøb. Aktiviteter der indgår i ydelsen Følgende aktiviteter kan indgå i ydelsen: Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Målgruppe for ydelsen Funktionsniveau Ydelsens omfang Leverandør af ydelsen Kompetencekrav til udfører Betaling Særlige bemærkninger Du kan få hjælp til indkøb af dagligvarer gennem ekstern leverandør. Indkøb i andre indkøbsordninger end dem Albertslund Kommune har indgået aftale med. Borgere, der på grund af nedsat funktionsniveau ikke selv er i stand til at indkøbe dagligvarer. Borgerens samlede husstand skal som minimum funktionsvurderes til niveau 1. Se bilag 1. Gives ud fra en konkret individuel vurdering af borgernes behov. Ydelsen gives som udgangspunkt 1 gang ugentligt. Eksterne leverandører der er godkendt af kommunen. Der henvises til Kvalitetskrav til leverandører af praktisk og personlig hjælp i Albertslund Kommune, der kan hentes på Leveringen er gratis, mens vareindkøb skal betales af borgeren. Du kan betale dine indkøb ved hjælp af betalingsservice eller girokort. Du kan ikke betale med kontanter. 15

16 Støtte eller hjælp til at bestille indkøbsvarer gennem kommunens indkøbsordning samt sætte vare på plads Indkøb Lovgrundlag Lov om social service 83. Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen støtte til eller hjælp til indkøb af dagligvarer. Sikre, at borgerens funktionsniveau fastholdes eller forbedres således, at borgeren Får hjælp til at skrive indkøbsliste og sætte vare på plads. Aktiviteter der indgår i ydelsen Følgende aktiviteter kan indgå i ydelsen: Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Du kan få støtte til eller hjælp til at skrive indkøbsliste og indsende til leverandør samt sætte vare på plads. Indkøb som du selv kan udføre ved, at anvende mindre belastende arbejdsstillinger, at gøre brug af andre redskaber eller teknologiske hjælpemidler Hvis du får afslag om støtte til eller hjælp til indkøb med henvisning til, at du kan anvende andre redskaber eller teknologiske hjælpemidler, vil Albertslund Kommune tage en vurdering af, og træffe afgørelse om, hvorvidt der er mulighed for at yde hjælp efter den sociale lovgivning. Målgruppe for ydelsen Funktionsniveau Ydelsens omfang Leverandør af ydelsen Indkøb i andre butikker end dem Albertslund Kommune har indgået aftale med. Borgere, der på grund af nedsat funktionsniveau ikke selv er i stand til at skrive indkøbsliste eller kan få et familiemedlem til det. Borgerens samlede husstand skal som minimum funktionsvurderes til niveau 1. Se bilag 1. Gives ud fra en konkret individuel vurdering af borgernes behov. Ydelsen gives som udgangspunkt 1 gang ugentligt. Det er plejepersonalet, der afhenter indkøbsliste og eller hjælper med at skrive indkøbssedlen og eventuelt sætte varer på plads. Borgere, der vælger privat hjælper, er også omfattet af princippet om mestring af eget liv. Det betyder, at den private hjælper skal have de nødvendige kompetencer til at gennemføre et mestringsforløb. Såfremt det vurderes, at den private hjælper ikke har de nødvendige kompetencer, skal borger gennemføre et mestringsforløb ved hjælp af den kommunale eller private hjemmehjælp. Kompetencekrav til udfører Betaling Særlige bemærkninger Når mestringsforløbet er gennemført, og det er besluttet hvilke ydelser borger ikke selv kan mestre, kan borger herefter frit vælge hjælper. Plejepersonale. Vederlagsfrit. Du kan også bestille dine indkøb gennem internettet, pr. telefon, eller pr. fax. Hvis du er i stand til at bestille dine varer gennem internettet, telefon eller fax, skal du selv sørge for det. 16 SIDE

17 Rengøring Rengøring Lovgrundlag Lov om social service 83. Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen At borgeren får støtte til eller hjælp til rengøringen. Sikre, at borgerens funktionsniveau fastholdes eller forbedres således, at borgeren på trods af eventuelle handicaps, kan opretholde et rimeligt rengøringsniveau. Rengøringshjælp ydes i de rum, der benyttes dagligt. Det betyder som udgangspunkt, at der gøres rent i entre, badeværelse, køkken, stue og soveværelse. Støtte til eller hjælp til rengøringen gives på hverdage og i dagtimerne. Rengøring ydes som vedligeholdende rengøring. Normen er, at Albertslund Kommune bevilliger rengøring svarende til en ældrebolig på op til 65 m2. Aktiviteter der indgår i ydelsen Albertslund Kommune inddeler rengøringsydelserne i tre pakker se bilag 2. Visitationen tildeler leverandøren af ydelserne en rengøringspakke alt afhængig borgerens funktionsniveau. Borgerne visiteres til enkeltydelser på baggrund af en konkret individuel vurdering. Rengøringspakke A (funktionsniveau 1-2) Støtte til eller hjælp til støvsugning og / eller gulvvask. Normen er at Albertslund Kommune bevilliger rengøring svarende til en ældrebolig på op til 65 m2. Øvrige dele der kan indgå: Håndvask Toilet Spejl Støve af eller skift af sengetøj Rengøringspakke B (funktionsniveau 2-4) Støtte til eller hjælp til støvsugning og / eller gulvvask. Normen er at Albertslund Kommune bevilliger rengøring svarende til en ældrebolig på op til 65 m2. Toilet og håndvask Øvrige dele der kan indgå: Spejl, bruseniche og hylde på badeværelse Støve af Skift af sengetøj Aftørring køkkenbord Rengøring af daglig benyttede hjælpemidler Øvrigt: Pakken kan fordeles over 14 dage af hensyn arbejdstilrettelæggelse og borger. Rengøringspakke C (funktionsniveau 3-4) Støtte til eller hjælp til støvsugning og / eller gulvvask. Normen er at Albertslund Kommune bevilliger rengøring svarende til en ældrebolig på op til 65 m2. 17

18 Toilet og håndvask Øvrige dele der kan indgå: Bruseniche, spejl, hylde på badeværelse Støve af Skift af sengetøj Rengøring af daglige benyttede hjælpemidler Aftørring af køkkenbord Oprydning i forbindelse med rengøring Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Øvrigt: Pakkerne kan fordeles over 14 dage af hensyn til arbejdstilrettelæggelse og borger. Rengøring, du selv kan udføre ved at anvende mindre belastende arbejdsstillinger, at dele opgaverne ud på flere dage eller at gøre brug af andre redskaber eller teknologiske hjælpemidler Hvis du får afslag om praktisk hjælp med henvisning til, at du kan anvende andre redskaber eller teknologiske hjælpemidler, vil Albertslund Kommune tage en vurdering af, og træffe afgørelse om, hvorvidt der er mulighed for at yde hjælp efter den sociale lovgivning. Huslige pligter i forbindelse med gæster, logerende og større hjemmeboende børn. Tømning af flergangsposer fra støvsuger, samt anvendelse af posefri støvsugere. Flytning af tunge møbler i forbindelse med rengøring. Snerydning og havearbejde. Der ydes ikke hjælp til hovedrengøring. Der gives ikke ekstra rengøringshjælp i forbindelse med sociale arrangementer, f.eks. middagsgæster. Målgruppe for ydelsen Funktionsniveau Ydelsens omfang Der gives ikke ekstra hjælp i hjem med husdyr. Der ydes heller ikke hjælp til rengøring efter husdyr. Borgere, der på grund af nedsat funktionsniveau ikke selv er i stand til at opretholde et rimeligt rengøringsniveau. Der vil blive taget udgangspunkt i husstandens samlede funktionsniveau. Borgerens samlede husstand skal som minimum funktionsvurderes som: Ingen rengøring : funktionsniveau 0-1, se bilag 1 Rengøringspakke A: funktionsniveau 1-2, se bilag 1 Rengøringspakke B: funktionsniveau 2-4, se bilag 1 Rengøringspakke C: funktionsniveau 3-4, se bilag 1 Gives ud fra en konkret individuel vurdering af borgernes behov. Ydelsen omfatter vedligeholdelsesrengøring af daglig opholdsstue, soveværelse, køkken, bad og entré. Ydelsen gives som udgangspunkt hver 14. dag. Ydelsen kan fordeles over flere gange. 18 SIDE

19 Leverandør af ydelsen Rengøring foretages på hverdage i dagtimerne. Der er mulighed for frit valg af leverandør. Mulige leverandører: Albertslund Kommune, privat leverandør, selvudpeget og selvantaget hjælper. En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter Lov om Social Service 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunalbestyrelsen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, om leverancesikkerhed, jf. 90, stk. 1, og om betaling m.v. Borgere, der vælger privat hjælper, er også omfattet af princippet om mestring af eget liv. Det betyder, at den private hjælper skal have de nødvendige kompetencer til at gennemføre et mestringsforløb. Såfremt det vurderes, at den private hjælper ikke har de nødvendige kompetencer, skal borger gennemføre et mestringsforløb ved hjælp af den kommunale eller private hjemmehjælp. Kompetencekrav til udfører Betaling Særlige bemærkninger Når mestringsforløbet er gennemført, og det er besluttet hvilke ydelser borger ikke selv kan mestre, kan borger herefter frit vælge hjælper. Plejepersonale. Der henvises til Kvalitetskrav til leverandører af praktisk og personlig hjælp i Albertslund Kommune, der kan hentes på Vederlagsfrit.. Du skal stille rengøringsredskaber og rengøringsmidler til rådighed. Redskaberne skal være velfungerende og i ordentlig stand, og rengøringsmidlerne skal være miljøvenlige. Som en god regel, kan du altid vælge rengøringsprodukter med mærkerne Svanen eller Blomsten, der er de to officielle anerkendte miljømærker i Danmark. Mærkerne Svanen og Blomsten garanterer, at produktet er af god kvalitet, som både tager hensyn til din sundhed og er blandt de mindst miljøbelastende inden for sin kategori. Skal der flyttes mere end 20 pyntegenstande i vindueskarmene, er det ikke muligt at få støvet af. Kun hvis tingene er fjernet inden hjælperen skal gøre rent, og borgeren selv kan sørge for at sætte genstandene på plads igen. For borgere med lægelig dokumenteret allergi, ydes der rengøringshjælp efter en konkret individuel vurdering, og der gælder særlige forholdsregler. Særydelser som kan visiteres særskilt: Aftørring af køleskab Rengøring af fryser Aftørring af ovn / mikroovn Rengøring af daglig benyttede hjælpemidler Der må maksimalt gå 3 uger i mellem rengøringerne ved jul, nytår og påske. Resten af året leveres rengøringerne hver 2. uge. Der henvises i øvrigt til Albertslund Kommunes rengøringspjece. 19

20 Tøjvask Tøjvask Lovgrundlag Lov om social service 83. Behov der dækkes af ydelsen Støtte til eller hjælp til tøjvask. Formålet med ydelsen Sikre at borgeren har rent tøj. Aktiviteter der indgår i ydelsen Tøjvask. Foregår ved ekstern leverandør. Borgerens snavsede tøj afhentes i udleverede vaskepose(r). Efterfølgende vil tøjet blive sorteret, vasket, lagt sammen, puttet i poser og leveret hos borgeren. Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Støtte til eller hjælp til at lægge tøj på plads. Tøjvask du selv kan udføre ved at anvende mindre belastende arbejdsstillinger, at dele opgaverne ud på flere dage eller at gøre brug af andre redskaber eller teknologiske hjælpemidler Hvis du får afslag om støtte til eller hjælp til tøjvask med henvisning til, at du kan anvende andre redskaber eller teknologiske hjælpemidler, vil Albertslund Kommune tage en vurdering af, og træffe afgørelse om, hvorvidt der er mulighed for at yde hjælp efter den sociale lovgivning. Der foretages ikke rensning af tøj, vask af kludetæpper samt dyner, strygning og rulning af linned og/eller gardinvask. Vask af tøj i egen maskine eller lokalt vaskeri. Målgruppe for ydelsen Borgere, der på grund af nedsat funktionsniveau ikke selv er i stand til at varetage tøjvasken. Der vil blive taget udgangspunkt i husstandens samlede funktionsniveau. Funktionsniveau Ydelsens omfang Borgerens samlede husstand skal som minimum funktionsvurderes til niveau 1. Se bilag 1. Gives ud fra en konkret individuel vurdering af borgernes behov. Normal afhenter ekstern leverandør snavset tøj hver anden uge. Maks. 8 kg. Tøj. Tøjet bliver leveret tilbage ugen efter. Leverandør af ydelsen 2 eksterne leverandører som Albertslund Kommune har indgået aftale med. Valgmuligheder m.h.t. leverandør Betaling Støtte til eller hjælp til at lægge tøj på plads foretages at den kommunale eller private hjemmehjælper. Der kan vælges mellem 2 eksterne leverandører. Der opkræves egenbetaling som fastsættes årligt i forbindelse budgetvedtagelse. Egenbetalingen er den samme, om du får vasket tøj hver uge, hver anden uge, hver tredje uge. Får du vasket dit tøj hver 4 uge, skal du betale en særlig lav pris. Betalingen fratrækkes din pension. Det skal dog nævnes, at der i 2013 kan ske ændringer i måden hvorpå, du skal betale for ydelsen, da pensionsudbetalingerne overgår til udbetaling Danmark. 20 SIDE

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Det betyder bl.a. at: Kirsten Moesgaard Formand for Sundhedsudvalget

Det betyder bl.a. at: Kirsten Moesgaard Formand for Sundhedsudvalget Kvalitetsstandarder Voksne hjemmeboende 2013-2014 Kære Borger Vi bliver ældre og lever sundere. Vi vil gerne være aktive og uafhængige af andres hjælp - altså være herre i eget liv. Derfor har vi i Vesthimmerlands

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 6. udgave Kvalitetsstandarder 2015 Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandarder. Lovgrundlag og kriterier for ydelser på ældre- og handicapområdet

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandarder. Lovgrundlag og kriterier for ydelser på ældre- og handicapområdet SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandarder Lovgrundlag og kriterier for ydelser på ældre- og handicapområdet Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Værdigrundlag... 2 1.2 Visitationsprocedure... 3 1.3 Fleksibel hjemmehjælp...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Formålet med hjemmehjælp.... 3 3. Midlertidig eller varig hjemmehjælp?... 4 4. Hvem kan få hjemmehjælp?...

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015 Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Indhold 1 Forord... 1 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 2 Generel information...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Pleje og Omsorg. Kvalitetsstandarder 2013. Side 1 af 36

Faaborg-Midtfyn Kommune. Pleje og Omsorg. Kvalitetsstandarder 2013. Side 1 af 36 Faaborg-Midtfyn Kommune Pleje og Omsorg Kvalitetsstandarder 2013 Side 1 af 36 Indledning... 3 Kvalitetsstandarden er grundlaget for tildeling af støtte og hjælp til:... 3 personlige og praktiske opgaver...

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd Børn, Kultur & Velfærd Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014 fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund bkv@albertslund.dk

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp samt tilsynspolitik Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2. marts og 4. maj 2015 1 1 Efter revidering vedr. tøjvask INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg 2013. Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, aflastning, træning og sygepleje

Center for Sundhed og Omsorg 2013. Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, aflastning, træning og sygepleje Center for Sundhed og Omsorg 2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, aflastning, træning og sygepleje Kvalitetsstandarder Slagelse kommune Indholdsfortegnelse Generel indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012 Kvalitetsstandarder og indsatskatalo 2012 Side 1 af 63 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Formål med kvalitetsstandarderne... 4 Skive Kommunes målsætnin og kvalitetskrav... 4 Kriterier og omfang... 5 Fælles

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar 2/48 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kvalitetsstandarder for 2015 for trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet

Kvalitetsstandarder for 2015 for trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandarder for 2015 for trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet 1 Læsevejledning Katalogets opbygning Del 1 er en generel orientering om Egedal Kommunes overordnede rammer for kvalitetsstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/52 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Personlig pleje og praktisk hjælp, Ophold i plejebolig, Rehabilitering, Træning og Sygepleje Forfatter: Marianne F. O. Larsen Oprettet den 9. oktober 2014 Dokument nr. 480-2014-978685

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Social & Ældre - 2014 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Marts 2013 Rev.: Februar 2014 Ordrenr: 00553

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning

Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 3 2.0 FORMÅLET MED KVALITETSSTANDARDERNE...

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2015 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav...

Læs mere