PLEJE OG SUNDHED MYNDIGHED SERVICEBESKRIVELSE FOR PRAKTISK OG PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE I HJEMMET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLEJE OG SUNDHED MYNDIGHED SERVICEBESKRIVELSE FOR PRAKTISK OG PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE I HJEMMET"

Transkript

1 PLEJE OG SUNDHED MYNDIGHED SERVICEBESKRIVELSE FOR PRAKTISK OG PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE I HJEMMET

2 2

3 Forord Denne servicebeskrivelse handler om praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet, enkelte tilstødende ydelser samt nogle hjemmesygeplejeydelser. Du vil også kunne orientere dig om særlige ordninger, hvis du har behov for andre løsninger. Kapitel 1 handler om, hvordan du søger om hjælp, og hvordan din ansøgning behandles. Kapitel 2 beskriver hvilken hjælp, du kan forvente at få, uanset hvilken leverandør du har valgt. Servicebeskrivelsens målgruppe er borgere med funktionsnedsættelser, som i kortere eller længere perioder har behov for at modtage hjælp i eget hjem for fortsat at kunne opretholde en så selvstændig tilværelse som muligt. Beskrivelsen er ikke fuldstændig udtømmende, og vi opfordrer dig derfor til at søge yderligere informationer på de hjemmesider, vi henviser til. Derudover er du velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Med venlig hilsen Pleje & Sundhed Myndighed 3

4 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indholdsfortegnelse... 4 Kapitel 1. Hvilken hjælp kan man få og hvordan behandles ansøgningen?... 6 Hvordan søger man?... 6 Hvad sker der med din ansøgning?... 6 Hvis du gerne vil have hjælp til at søge... 7 Bisidder... 7 Partsrepræsentant... 7 Afgørelse... 7 Midlertidig hjælp... 8 Varig hjælp... 8 Leverandører... 8 Når hjælpen skal sættes i gang... 8 Muligheder for at ansøge om andre løsninger... 9 Udpegning af egen hjælper i hjemmet... 9 Borgerstyret Personlig Assistance Plejevederlag til pasning af døende i eget hjem Pasning af nærtstående i en periode...11 Madservice...11 Linnedservice...11 Visse standardhjælpemidler Nøgleboks Andre ydelser Omsorgstandpleje Aflastningsophold og afløsning i hjemmet Tidsfrister og yderligere information Kapitel 2. Serviceniveau for udførelse af praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet Principper for hjælpen og det daglige samarbejde Tidspunkter for hjælp Adgang til hjemmet Overholdelse af aftale Elever Retningslinjer for medarbejderen Forsikring Fleksibel hjælp Praktisk hjælp Rengøring

5 Rengøringsmidler og redskaber Tøjvask Vaskemidler og vaskemaskiner Indkøbsordning Ærinder i bank Retningslinjer vedrørende penge og hævekort Ærinder på apotek Personlig hjælp og pleje Personlig hygiejne m.m Ernæring Medicingivning Aktivitet Yderligere information Telefonnumre Klagemuligheder

6 Kapitel 1. Hvilken hjælp kan man få og hvordan behandles ansøgningen? Du kan få hjælp i hjemmet, hvis du midlertidigt eller varigt har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer og ikke selv kan udføre de nødvendige opgaver helt eller delvist. Hjælp i hjemmet til personlige og praktiske opgaver gives til løsning af de ting, du ikke selv kan udføre. Der kan ikke gives hjælp til opgaver, som du eller medlemmerne af din husstand selv kan klare. Der ydes ikke hjælp til praktiske opgaver, hvis du bor sammen med en rask ægtefælle/samlever, eller der bor en anden nærtstående rask person i dit hjem. Hjemmeboende børn under 18 år forventes ikke at udføre mere end det, som børn på tilsvarende alderstrin normalt udfører. Hvordan søger man? Du kan enten selv søge om hjælp eller din læge kan søge for dig. Dine pårørende kan også hjælpe dig med at rette henvendelse. Hvis du er indlagt, kan Hospital eller Tranehaven (Gentofte Kommunes center for forebyggelse og rehabilitering) søge om hjælp til dig. Du kommer i kontakt med Visitationen ved at ringe til Pleje & Sundhed Myndigheds telefonmodtagelse på telefon eller ved at sende en mail til os: Hvad sker der med din ansøgning? Når vi har modtaget din ansøgning, vil du blive kontaktet af en visitator. En visitator er en erfaren sygeplejerske eller ergoterapeut, som vil aftale et besøg hos dig. Visitatoren vil i samarbejde med dig vurdere dit funktionsniveau og aftale det individuelle behov for hjælp og/eller træning med dig. Funktionsevnen vurderes i forhold til personlig pleje, evne til at spise og drikke, evne til at bevæge sig og komme omkring, daglig husførelse, aktivitet, socialt samvær, ensomhed, netværk, mental og psykisk tilstand, akut eller kronisk sygdom eller handicap. Boligens indretning og udsigten til forbedring af helbredsforholdene inddrages også i vurderingen af din funktionsevne. 6

7 Vurderingen omfatter også dine egne og de øvrige ressourcer i hjemmet. Det kan ikke på forhånd siges, hvad et tilbud om hjælp nøjagtig består af, fordi hjælpen er individuel og derfor forskellig fra hjem til hjem. Du har pligt til at bidrage med de nødvendige oplysninger til afklaring af din funktionsevne og dine behov. I tvivlstilfælde vil egen læge eller anden ekspert kunne inddrages efter forudgående samtykke fra dig. Hvis du er førstegangsansøger om praktisk hjælp, vil det blive vurderet, om der er mulighed for at tilbyde dig et træningsforløb, som kan gøre, at du fortsat er i stand til selv at udføre opgaverne. Hvis du gerne vil have hjælp til at søge Bisidder Du er velkommen til at tage en anden med til mødet med visitator. Det kan være en ægtefælle, en ven eller et familiemedlem. Det kaldes en bisidder. Bisidderen må ikke føre samtalen på dine vegne, men er der for at støtte og hjælpe dig. Bisidderen må ikke på egen hånd skrive til kommunen, men kan hjælpe dig med at formulere og afsende eventuelle breve. Partsrepræsentant Hvis du ønsker at lade en anden tale din sag, er det muligt. Det betyder, at den anden træffer beslutninger og deltager i møder på dine vegne eller sammen med dig. Dette kaldes en partsrepræsentant. Du vælger selv, hvem du ønsker som partsrepræsentant. Du skal give skriftlig fuldmagt til den person, du ønsker som din partsrepræsentant. Kommunen har udarbejdet en skabelon til det formål, som du kan bede om at få tilsendt. Afgørelse Visitationen slutter med en afgørelse, hvor din funktionsevne og dit behov for hjælp sammenholdes med kommunens serviceniveau på det pågældende område. Afgørelsen er en beslutning om, hvilke ydelser det kommunale tilbud til dig består af. Du vil modtage et afgørelsesbrev, et oplysningsskema (hvori der står, hvilke ydelser du kan få) og en samtykkeerklæring. Samtykkeerklæringen, som du skal underskrive, drejer sig om kommunens indhentning og registrering af oplysninger, din pligt til at medvirke, og oplister hvilke informationspjecer og klagevejledning, du har modtaget. 7

8 Midlertidig hjælp Det er visitatoren, der skønner om din funktionsevne er varigt eller midlertidigt nedsat. Midlertidig hjælp tildeles oftest efter sygehusophold, hvor der efter nogen tid er udsigt til bedring af funktionsevnen, eller hvor man forventer en positiv effekt af genoptræning. Midlertidig hjælp tilbydes også førstegangsansøgere om praktisk hjælp i en eventuel træningsperiode. Hvis du venter på en operation, kan vi også tildele dig midlertidig hjælp. Betaling for den midlertidige hjælp er afhængig af din indkomst. Med mindre andet aftales ophører den midlertidige hjælp senest efter 3 måneder. Varig hjælp Den varige hjælp tildeles, når der ikke er umiddelbar udsigt til forbedring af funktionsevnen helt eller delvist. Den varige hjælp tildeles kun, når din funktionsevne er varigt nedsat og medfører at du derfor ikke selv kan udføre opgaverne. Varig hjælp er gratis for modtageren. Leverandører Når du visiteres til hjælp, skal du samtidig vælge, hvilken leverandør du ønsker. Visitatoren har informationsmateriale om de forskellige leverandører med ved besøget, og du aftaler med visitator, hvilken leverandør du ønsker. Det vil være muligt at vente med at træffe denne beslutning til den følgende hverdag. Du skal herefter give besked til Visitationen, som vil sørge for at informere den leverandør, du har valgt. Alle de leverandører, der er godkendte af kommunen lever op til de kvalitetskrav, kommunen har fastsat. Ønsker du at skifte leverandør, kan du kontakte enten Visitationen eller din leverandør. Du kan skifte leverandør med en måneds varsel fra udgangen af den kalendermåned, i hvilken du beder om leverandørskiftet. Når hjælpen skal sættes i gang Dit hjem bliver en del af medarbejderens arbejdsplads, derfor kan der være ting i hjemmet, som må placeres anderledes for at undgå, at medarbejderen får skader. I visse tilfælde vil det være nødvendigt at udstyre hjemmet med større hjælpemidler som en hospitalsseng eller en lift. Det kan også komme på tale, at soveværelset må indrettes i et andet af boligens rum eller på en anden etage. 8

9 Det kan være nødvendigt at fjerne dørtrin og tæpper, hvis der skal anvendes en lift, kørestol eller bækkenstol i hjemmet. Du skal stille rengøringsredskaber til rådighed, som er i forsvarlig stand og rengøringsmidler, som er miljøvenlige, varedeklarerede på dansk og i original emballage. Får du hjælp i aften- og nattetimerne, er det yderst vigtigt, at der er tilstrækkelig belysning ved indgangsdøren og på havegangen. Ligeledes skal der være et tydeligt husnummer. Det er generelt grundejerens forpligtelse at t holde adgangsveje frie, og om vinteren at rydde for sne. For at sikre et røgfrit arbejdsmiljø for medarbejderen, må der ikke ryges under medarbejderens ophold i hjemmet. Er der husdyr, fx hunde og katte, i hjemmet, forventes det, at du selv kan passe dem. Medarbejderen vil ofte bede om, at husdyr er lukket inde i et andet rum, mens han/hun er i hjemmet. Det er visitatoren, der afgør hvilke forhold, der skal være bragt i orden, inden hjælpen kan påbegyndes. Dit behov for hjælp vil blive revurderet med mellemrum samt efter anmodning fra dig selv eller leverandøren, du har valgt. De medarbejdere, der kommer hos dig, har pligt til at meddele ændringer i dine behov og tilstand til Visitationen, så hjælpen løbende kan justeres. Vurderingen kan enten foregå ved besøg i dit hjem eller som en administrativ beslutning ud fra de oplysninger, visitatoren har fået om dit behov. Muligheder for at ansøge om andre løsninger Den orientering, vi giver nedenfor, er ikke fuldstændig udtømmende og dækker ikke alle situationer, så du anbefales altid at kontakte os for at få individuel rådgivning. Udpegning af egen hjælper i hjemmet Du har mulighed for at udpege en person, du kender til at udføre de visiterede opgaver. Det er kommunen, der vurderer om personen kan varetage opgaven, og som herefter ansætter den udpegede hjælper i Gentofte Hjemmepleje i det antal timer, som du er visiteret til. Den pågældende kan ikke i forvejen være ansat i Gentofte Hjemmepleje. 9

10 Hvis du i perioder ikke opholder dig i hjemmet, f.eks. under hospitalsindlæggelse eller du holder ferie, er din hjælper forpligtet til at kontakte lederen i Gentofte Hjemmepleje og enten at afholde ferie, orlov uden løn eller at arbejde som hjælper i andre borgeres hjem. Borgerstyret Personlig Assistance Hvis du er visiteret til mere end 20 timers samlet hjælp i hjemmet om ugen, har du mulighed for at få udbetalt et økonomisk tilskud til selv at ansætte en hjælper i stedet for at få hjælpen fra en leverandør. Ordningen indebærer, at du skal kunne varetage selv at være arbejdsleder og arbejdsgiver (herunder administration og lønudbetaling) for hjælperen. Lovgivningen giver mulighed for, at du kan vælge at overdrage arbejdsgiveransvaret til en nærtstående pårørende eller til et privat firma, hvis du selv eller en nærtstående, der deltager i plejen, har arbejdslederansvaret. Der er mulighed for at overdrage lønadministrationen til kommunen. Plejevederlag til pasning af døende i eget hjem Ønsker du at passe en døende pårørende eller anden nærtstående i hjemmet, kan du have ret til at modtage et plejevederlag. Du skal kontakte den kommune, hvor den syge har bopæl. Der skal foreligge en lægeerklæring om, at videre sygehusbehandling er udsigtsløs, og den syge skal være indforstået med ordningen. For at kunne modtage plejevederlag skal der være tale om en tabt arbejdsfortjeneste eller ret til sygedagpenge. Plejevederlaget kan ikke udbetales samtidig med en anden offentlig ydelse, f.eks. social pension. I perioden hvor plejevederlaget udbetales ophører udbetalingen af den sociale pension og andre ydelser, som afhænger af retten til social pension f.eks. boligydelse, helbredstillæg og varmetillæg. For ægtepar gælder det kun for den part, som modtager plejevederlaget. Døende i eget hjem kan få linnedservice og modtage ernæringspræparater og sygeplejeartikler uden egenbetaling. Ansøgning sker via egen læge. Dækning af udgifter til medicin sker ved henvendelse til egen læge. Der vil fortsat kunne ydes hjemmehjælp og sygepleje i hjemmet samtidig med ordningen. Retten til plejevederlag ophører, når arbejdet genoptages og kan højst vare 14 dage efter dødsfald. 10

11 For pensionister ophører plejevederlaget efter anmodning eller ved dødsfald. Udbetalingen af pension genoptages med virkning fra den 1. i den måned den pårørende dør. Derved sikres en eventuel ægtefælle efterlevelsespension og boligydelse. Genoptagelse af pension og boligydelse sker uden ansøgning. Plejevederlag, der er udbetalt i den måned, som dødsfaldet sker, skal tilbagebetales, men kan dog højst udgøre pensionsudbetalingen for den pågældende måned. Pasning af nærtstående i en periode Hvis du ønsker at passe en nærtstående med et betydeligt handicap eller alvorlig sygdom, har du ret til fravær fra dit arbejde i en periode på op til 6 måneder, hvor du så bliver ansat i den kommune, hvor pågældende bor. Der skal være tale om tabt arbejdsfortjeneste. Der skal være enighed mellem parterne om pasningsforholdet, og alternativet skal være et døgnophold uden for hjemmet eller et plejebehov, der svarer til en fuldtidsstilling. Der vil ikke kunne bevilges hjemmehjælp samtidig. Pasning af nærtstående er en personlig ordning, som du kun kan benytte en gang. Madservice Har du svært ved at sørge for den daglige madlavning, kan du visiteres til kommunens madserviceordning. Der er mulighed for at købe en eller 2 retter kølet eller varm mad og smørrebrød en eller flere gange om ugen. Der er valgfrihed mellem flere menuer, som vælges for en måned ad gangen. Maden bringes hjem til bopælen enten midt eller sidst på dagen. Der er flere leverandører, du kan vælge mellem. Der er egenbetaling for maden. Hvis du har behov for egentlig diætkost, skal din egen læge ansøge om det til Visitationen. Du skal selv sørge for at afbestille maden hos leverandøren, hvis du ikke er til stede en eller flere dage, i modsat fald kommer du til at betale for maden. Linnedservice Hvis du på grund af sygdom, eksempelvis inkontinens, har et særlig stort forbrug af linned, kan der visiteres til linnedservice. Dette består i, at du en gang om ugen modtager rent linned (sengetøj, undertøj og lignende) og 11

12 samtidig afleverer lånt, snavset tøj til vask. Der er en egenbetaling for linnedservice. Visse standardhjælpemidler Bevilling af hjælpemidler og boligændringer varetages af enheden Hjælpemidler i Pleje & Sundhed Myndighed. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt med større hjælpemidler som en hospitalsseng eller en lift (personløfter). Det kan ligeledes komme på tale at fjerne dørtrin og tæpper eller indrette soveværelse i et andet rum eller på en anden etage. Nøgleboks Hvis du ikke selv er i stand til at åbne døren for din hjælper, eller hvis du er meget lang tid om det, er det nødvendig at nøglen til dit hjem lægges i en nøgleboks, som monteres ved opgangen eller ved indgangen til din bolig. Boksen er indbrudssikret efter højeste standarder, ligesom der også er elektronisk kontrol med, hvilke nøgler der låser boksen op. Det er ligeledes nødvendigt at montere en nøgleboks, hvis du anvender et nødkald. Boksen sikrer at Falck eller de medarbejdere, der skal ind og hjælpe dig, hurtigt kan komme ind. Andre ydelser Omsorgstandpleje Alle ældre med nedsat førlighed eller andre vidtgående handicap, der gør det svært at benytte eksisterende tandplejetilbud, kan blive tilknyttet Omsorgstandplejen. Ansøgning herom sker til Pleje & Sundhed, Modtagelsen. Når du har fået meddelelse om, at du er godkendt, kan du frit vælge enten det kommunale tandplejeteam eller egen tandlæge/klinisk tandtekniker, hvis kommunen har indgået aftale med de pågældende. Undersøgelse og behandling kan foregå i eget hjem, i en institution eller på tandklinik. Aflastningsophold og afløsning i hjemmet Passer en ægtefælle, forældre eller anden nærtstående pårørende en person i hjemmet med svært nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan der visiteres til nogle timers afløsning i hjemmet om ugen eller et aflastningsophold i en plejebolig med fast personale (plejehjem). 12

13 Tidsfrister og yderligere information Der vil blive kvitteret for en mailhenvendelse til kommunen. Der er forskellige frister for, hvornår du herefter kan forvente, at der træffes en afgørelse og for hvornår din eventuelle hjælp bliver iværksat. Ansøgning om Praktisk hjælp: - Tøjvask - Rengøring - indkøbsordning Akut behov for indkøb efter udskrivelse Afgørelse kan forventes Senest 10 Samme døgn Iværksættelse kan ske Senest 5 modtagelse af afgørelsen Samme døgn Personlig hjælp og pleje Senest 3 Senest 3 Akut behov for pleje Samme døgn Samme døgn Valg af egen hjælper i Senest 10 Aftales individuelt hjemmet Borgerstyret Personlig Senest 20 Aftales individuelt Assistance Plejeverderlag Senest 3 Senest 3 Omsorgstandpleje Senest 15 Aftales individuelt Madservice Senest 3 Senest 3 Aflastningsophold Senest 3 Aftales individuelt Afløsning i hjemmet Senest 10 Aftales individuelt Inkontinenshjælpemidler Senest 15 Inden for samme uge 13

14 Kapitel 2. Serviceniveau for udførelse af praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet Principper for hjælpen og det daglige samarbejde Hjælpen i hjemmet skal ydes med et aktiverende og forebyggende sigte. Medarbejderne løser derfor opgaverne ved at inddrage dig så meget som muligt. Kan du f.eks. selv tørre støv af, skal du fortsat gøre det, og medarbejderen vil så kunne støvsuge for dig. Der lægges vægt på, at du oplever, at medarbejderen er venlig, lyttende og omsorgsfuld i den måde, opgaverne løses på. Tidspunkter for hjælp Praktisk hjælp udføres i dagtimerne på hverdage. Praktisk hjælp i hjemmet kan bestå af hjælp til rengøring, bestilling af dagligvarer og tøjvask. Personlig hjælp og pleje i hjemmet kan bestå af alle de ting, der knytter sig til den enkelte person, eksempelvis personlig hygiejne, hjælp til at komme op om morgenen, hjælp ved toiletbesøg og lignende. Personlig hjælp og pleje kan gives hele døgnet. Hjælp til et ugentligt bad kan eksempelvis godt gives om eftermiddagen. Hvis du er erhvervsaktiv lønmodtager, kan du efter aftale med visitationen modtage hjælp til morgentoilette og påklædning fra kl. 6, så du har mulighed for at passe dit arbejde inden for normale arbejdstider. Det forventes, at du giver besked, hvis du ikke er hjemme på det aftalte tidspunkt for hjælpen. Medarbejderen arbejder nemlig kun i hjemmet, når du er til stede. Kommunen forventer, at du giver besked til Visitationen og din leverandør, hvis du ikke mere har behov for hjælpen eller dele af den. Adgang til hjemmet Hvis du ikke er hjemme på det tidspunkt, der er aftalt, og ikke har en nøgleboks, vil leverandørens medarbejder normalt forsøge at kontakte evt. pårørende for at høre, om de ved, hvor du er. Hvis man ikke finder frem til dig, vil en medarbejder låse sig ind i hjemmet sammen med politi og låsesmed for at sikre, at du ikke er faldet i boligen og har behov for assistance. Udgiften til låsesmed betaler du. 14

15 Overholdelse af aftale Der tilbydes altid erstatningshjælp, hvis den praktiske hjælp ikke kan udføres på det aftalte tidspunkt. Du bliver kontaktet telefonisk af din leverandør med et alternativt tilbud. Erstatningshjælpen tilbydes udført en anden dag inden for de følgende 5 arbejdsdage. Der ydes dog ikke erstatning for praktisk hjælp, som er aftalt udført på en ugedag, når den falder på en helligdag eller på en dag, hvor medarbejderen har ret til frihed ifølge sin overenskomst. Nødvendig hjælp til personlig pleje vil altid blive udført samme dag. Elever Du vil kunne opleve, at medarbejderen har en elev med under udførelsen af arbejdet i dit hjem. Du vil også kunne opleve, at eleven efter introduktion varetager opgaverne. Eleven er ved at gennemføre en social- og sundhedsuddannelse og skal som et led i uddannelsen ud i praksis. Kommunen håber, du vil tage godt imod eleverne. Retningslinjer for medarbejderen Medarbejderen skal altid have sit legitimationskort med billede synligt på sig, så du har mulighed for at se det.. Alle medarbejdere har tavshedspligt og må ikke drøfte andres forhold. Medarbejderen må ikke modtage gaver, arve, modtage eller låne penge af dig eller dine eventuelle pårørende. Forsikring I det omfang leverandøren har et ansvar for en skade på dit indbo, kan der være mulighed for erstatning. Fleksibel hjælp Du har mulighed for at bytte mellem ydelser og opgaver inden for rengøring, tøjvask og personlig hjælp og pleje. Hvis du i forvejen har hjælp til en af de tre ydelser, kan du vælge at bytte denne ydelse eller nogle af opgaverne med en af de andre. Du vil kun kunne bytte mellem ydelser, der leveres af den samme leverandør. Du kan også bytte eller erstatte opgaverne med andre opgaver, som du synes, at du aktuelt har et større behov for. Tidsforbruget i det enkelte hjem kan ikke øges. 15

16 Får du hjælp til bestilling af dagligvarer hos en indkøbsleverandør, kan denne hjælp kun anvendes til det formål. Det er altid den hjælper, der kommer i din hjem, som i tvivlstilfælde afgør, om ønsket om at bytte kan imødekommes. Hvis du gentagne gange i træk bytter dine opgaver til andre ting, skal medarbejderen kontakte Visitationen, fordi der så kan være tale om, at dine behov har ændret sig. Når du modtager praktisk hjælp Praktisk hjælp kan bestå af hjælp til rengøring, tøjvask eller bestilling af dagligvarer. Som hovedregel løses opgaverne inden for praktisk hjælp samlet på en ugedag. Rengøring Rengøringshjælp omfatter lettere rengøring af daglige opholdsrum: en stue, et soveværelse, et køkken, et badeværelse og en entré. Den tildelte tid og opgaveløsning tager udgangspunkt i visitators vurdering af dit funktionsniveau i forhold til evnen til at gøre rent. Begrænsninger Lette Moderate Svære Totale Hjælp til - Støvsugning og evt. gulvvask. Visiteret tid hver uge Valgfrit hver 2. uge - Støvsugning og evt. gulvvask. - Køleskab, komfur og skabe. - Sanitet i badevær. - Skifte sengetøj. - Støvsugning og evt. gulvvask. - Køleskab, komfur og skabe. - Sanitet i badevær. - Skifte sengetøj. - Aftørring af flader. - Støvsugning og evt. gulvvask. - Køleskab, komfur og skabe. - Sanitet i badevær. - Skifte sengetøj. - Aftørring af flader. - oprydning. 30 min. 45 min. 60 min. 75 min. 45 min. 60 min. 75 min. 90 min. 16

17 Der kan afsættes kortere tid til samme opgaveløsning, hvis der for eksempel er tale om en moderne ældre- eller plejebolig. Ønsker du rengøring i flere end de ovennævnte rum, vinduespudsning, gardinvask, hovedrengøring eller lignede, må du træffe aftale med et privat rengøringsfirma. Under arbejdet vil der blive taget hensyn til, hvilke materialer dine møbler og andre ejendele er fremstillet af. Rengøringsmidler og redskaber Du skal selv stille både rengøringsredskaber og rengøringsmidler til rådighed. Rengøringsmidlerne skal være miljømærkede (må ikke indeholde klor, soda eller salmiakspiritus), varedeklarerede på dansk og være i original emballage. Kommunen skal tage hensyn til både medarbejdere og miljø. Vi beder dig derfor om at sørge for, at alle dine redskaber er anvendelige og i god og forsvarlig stand, da det er vigtigt for et godt resultat af rengøringen. Det betyder for eksempel, at støvsugeren kan suge og er i ordentlig stand. Skaftet på en gulvskrubbe eller kost skal være så langt, at medarbejderen kan arbejde med lige ryg. Vi anbefaler et teleskopskaft, som kan indstilles til forskellige højder. Rengøringshjælp kan bestå i hjælp til en eller flere af følgende opgaver: at støvsuge gulve og tæpper og vaske gulve i stue, køkken, badeværelse, soveværelse og entre at tørre støv af eller vaske møbelflader rengøring af køkkenbord, vask og komfur rengøring af toiletkumme, håndvask og eventuel brusekabine/badekar at sørge for udluftning. Ved lejlighed og efter behov og aftale vil der også blive: støvsuget fodpaneler, polstrede møbler, lampeskærme og lignende aftørret låger på køkkenskabe og vasket og afrimet køleskab skiftet sengetøj støvsuget madrasser, som kan blive vendt, hvis det er muligt afvasket kalk på fliser og sanitet i badeværelse rengjort eventuelle hjælpemidler. 17

18 Tøjvask Du kan få hjælp til tøjvask i enten din egen vaskemaskine, i fælles maskine i ejendommen eller på møntvaskeri. Skal der vaskes på vaskeri, forlader medarbejderen vaskeriet, mens tøjet vaskes og bruger tiden på andre opgaver. Der gives hjælp til sortering, lægge i vaskemaskine, tørring og sammenlægning. Hvis du plejer at sende din tøj på vaskeri, forventes det, at du fortsætter hermed. Medarbejderen kan da hjælpe dig med at sortere tøjet, pakke det til afhentning og hjælpe dig med at modtage det rene tøj og hænge/lægge det på plads. Kommunen opfordrer til, at dine eventuelle pårørende er behjælpelige med at reparere, vedligeholde og forny dit tøj. Vaskemidler og vaskemaskiner Du skal selv stille vaskemidler til rådighed. Vaskemidler skal være varedeklarerede på dansk og være i original emballage. Af hensyn til både medarbejdere og miljø må der ikke anvendes midler som indeholder klor eller soda. Hvis din egen vaskemaskine, centrifuge eller tørretumbler anvendes, har du ansvaret for, at maskinerne er i ordentlig og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Tøjvask kan bestå i hjælp til en eller flere af følgende opgaver: sortering af tøj i finvask, kulørt vask og kogevask, alt efter hvilke varmegrader og vaskeprogrammer tøjet kan tåle pakning af tøj, der afhentes til vaskeri, renseri eller linnedservice selve vasken i egen vaskemaskine, fællesvaskeri eller møntvaskeri klatvask i stærkt begrænset omfang af for eksempel uld, silke eller andre sarte tekstiler ophængning og nedtagning af tøj eller tørring i tørretumbler sammenlægning af tøj og ophængning på bøjler lægge tøjet på plads små reparationer, f.eks. isyning af en knap Indkøbsordning Kommunen har indgået aftale med leverandører af dagligvarer, hvor man enten selv kan bestille varer eller få bevilget hjemmehjælp til at bestille. Der 18

19 kan vælges varer efter et varekatalog, som også indeholder discountvarer og tilbud. Firmaerne aftaler et fast leveringstidspunkt med den enkelte bruger. Der bringes varer ud en gang om ugen. Kommunen betaler for udbringningen. Chaufføren kan efter aftale bære varerne helt ind i køkkenet, lægge køle- og frostvarer på plads og hjælpe med besværlig emballage. Er man ikke i stand til selv at åbne døren, kan der enten aftales et leveringstidspunkt, hvor hjemmehjælpsleverandøren eller en eventuel pårørende er til stede, eller der kan afleveres en nøgle til firmaet. Udleverede nøgler er et anliggende mellem indkøbsleverandøren og brugeren. Du skal betale for de leverede varer efter aftale med indkøbsleverandøren, som sammen med kommunen anbefaler at der betales via PBS. Der kan skiftes mellem de leverandører, som kommunen har godkendt med en måneds varsel fra udgangen af den kalendermåned, i hvilken du beder om leverandørskiftet. Ærinder i bank Kan kun ydes i begrænset omfang, og hvor eventuelle pårørende eller andre ikke kan hjælpe dig. Retningslinjer vedrørende penge og hævekort For at beskytte dig mod eventuel misbrug af din konto og for at beskytte medarbejderen mod mistanke om misbrug, er der nogle regler, som skal efterleves: medarbejderen må højst hæve kr. ad gangen medarbejderen kan kun hæve penge med en skriftlig fuldmagt fra dig hver gang der hæves penge, skal der anvendes en ny, fortrykt fuldmagtsblanket påtrykt leverandørens navn. Den skal forsynes med navnet på den medarbejder, som skal aflevere den i banken eller på posthuset. du skal kvittere, hver gang du modtager et hævet beløb og aflevere kvitteringen til medarbejderen. medarbejderen må under ingen omstændigheder modtage Dankort, hævekort eller PIN kode, hverken til at hæve penge eller til betaling af regninger 19

20 Ærinder på apotek Du skal selv sørge for afhentning af medicin og lignende eller bede apoteket om at sende din medicin hjem til dig med et bud. Afregning herfor står du selv for. Når du får personlig hjælp og pleje Personlig hygiejne m.m. Der kan gives hjælp til personlig hygiejne, af- og påklædning, toiletbesøg, hudpleje og hjælp til at komme ind og ud af sengen/stolen i alle døgnets timer. Du kan få hjælp til at vaske og tørre håret. Oprulning og hårbehandlinger henvises til frisør. Der gives ikke hjælp til klipning af tånegle på grund af risiko for hudinfektion f.eks. ved kredsløbsforstyrrelser eller sukkersyge. Der henvises til fodterapeut. Ernæring Der kan ydes hjælp til at anrette morgenmad, varme øvrige måltider i mikrobølgeovn samt til rådgivning og vejledning vedrørende kost. Du kan få hjælp til selve spisningen, hvis du ikke selv kan spise og drikke. Medicingivning Er du stabilt medicineret vil hjemmesygeplejersken foreslå dig og din læge, at du modtager din medicin som dosispakket medicin fra apoteket. Du får leveret medicinen færdigpakket til de tidspunkter, den skal tages og kan derved i mange tilfælde være uafhængig af hjælp. Ordningen indebærer ofte en økonomisk fordel for dig, hvis du har behov for flere præparater. Kan du af forskellige årsager ikke anvende dosispakket medicin, vil du kunne få hjælp til at få ophældt din medicin. Der gives hjælp til ophældning af al lægeordineret medicin. Hjælp til håndkøbspræparater gives kun, hvis de er blevet ordineret af lægen. Er der brug for ophældning af medicin til en eller flere uger ad gangen, skal du selv købe det nødvendige antal doseringsæsker på apoteket. Har du behov for hjælp til indtagelse af medicin, kan der gives hjælp til det. 20

PLEJE & SUNDHED MYNDIGHED. Servicebeskrivelse. Praktisk og personlig hjælp og pleje samt træning i hverdagsaktiviteter

PLEJE & SUNDHED MYNDIGHED. Servicebeskrivelse. Praktisk og personlig hjælp og pleje samt træning i hverdagsaktiviteter PLEJE & SUNDHED MYNDIGHED Servicebeskrivelse Praktisk og personlig hjælp og pleje samt træning i hverdagsaktiviteter 1 Forord Denne servicebeskrivelse handler om støtte til praktisk og personlig hjælp

Læs mere

Servicebeskrivelse. For. praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet. Pleje og Sundhed

Servicebeskrivelse. For. praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet. Pleje og Sundhed Servicebeskrivelse For praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet Pleje og Sundhed Servicebeskrivelsen er gældende fra oktober 2010 2 Foro r d Denne servicebeskrivelse handler om praktisk og personlig

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Kvalitetsstandarder i Middelfart Kommune for 2016 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Til borgere i Middelfart Kommune Byrådet er glad for at kunne præsentere Middelfart Kommunes kvalitetsstandarder

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2009 Praktisk hjælp Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne ikke selv kan for eksempel gøre rent, vaske tøj eller købe ind og

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om personlig pleje praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) madservice træning 2 Personlig pleje - praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset og du for eksempel ikke selv kan gøre rent,

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Træning og støtte i dit hjem

Træning og støtte i dit hjem Kontakt Visitationen Ring på tlf. 7235 5630 Mandag-fredag kl. 10-12, torsdag kl. 10-13. Mail til: visitationen@furesoe.dk. Center for Social og Sundhed Træning og støtte i dit hjem Få støtte til at bevare

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for tøjvask 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal sikre,

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2017

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2017 Kvalitetsstandard Praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet og i plejeboliger med hjemmehjælp efter Lov om Social Service Gentofte Kommune 2017 Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 27. februar

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp x Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Rengøring og tøjvask - i eget hjem uden for plejehjem og botilbud... 3 Hvem kan få hjælp til rengøring

Læs mere

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver Formål: Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige "Personlige hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jævnfør 83

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for indkøbsordning 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal

Læs mere

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune I Odder Kommune er vores mål, at flest mulige borgere er selvhjulpne og bevarer en aktiv og selvstændig hverdag. Du kan her læse om vores tilbud

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp Ydelsesbeskrivelse for Praktisk hjælp 2010 Forord...3 Visitation...3 Rengøring...4 Tøjvask...6 Indkøbsordning...7 Ydelser...8 Øvrige opgaver...8 Fleksibel hjemmehjælp...9 Forord Praktisk hjælp skal gives

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Rengøring

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandard for madservice 2014 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad er

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå på

Læs mere

Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje

Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje Indholdsfortegnelse 1. Hvori består ydelsen?... 2 2. Hvem kan modtage ydelsen?... 3 3. Hvem

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp 2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp (for borgere uden for plejecenter) Formålet med praktisk hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Hjælpen skal medvirke til at øge din livskvalitet og muligheden for, at du igen kan klare dig selv.

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Praktisk hjælp. Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig

Praktisk hjælp. Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig Praktisk hjælp Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig Indholdsfortegnelse Hvem kan få hjælp til rengøring og tøjvask? 4 Hvad er målet med den praktiske hjælp? 4 Hvad kan du få hjælp

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 - Personlig pleje og praktisk støtte efter Servicelovens 83a og 83 Udkast 1. Indledning Kvalitetsstandarderne er vedtaget i Skanderborg Kommunes Byråd og skal:

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Redigeret november 2015 Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg 2011 2 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Hvem kan få hjemmehjælp side

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset, og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

3. Standard for rengøring.

3. Standard for rengøring. 3. Standard for rengøring. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 83, stk. 1-3 og 84 i lov om social service. Hvad er formålet med ydelsen? At hjælpe/støtte borgeren med henblik på vedligeholde/genvinde de ressourcer/funktioner

Læs mere

Kvalitetsstandard 2016. Praktisk hjælp - til borgere i eget hjem eller ældrebolig

Kvalitetsstandard 2016. Praktisk hjælp - til borgere i eget hjem eller ældrebolig Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp - til borgere i eget hjem eller ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem eller ældrebolig Vi har udarbejdet kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune Plejevederlag

Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune Plejevederlag Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune 2015 Plejevederlag Indsatsområde Udbetaling af plejevederlag til personer, der passer en nærtstående plejekrævende person med kort levetid.

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samarbejdet med borgeren

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger

Kvalitetsstandard: Plejeboliger 2013 Kvalitetsstandard: Plejeboliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5, stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig kan bevilges af kommunens visitator til borgere

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015.

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2014 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samspillet med borgerne...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask 2013 Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 Hvilke behov dækker ydelsen Hjælp/støtte/guidning til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren ikke

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet og i plejeboliger med hjemmehjælp efter Lov om Social Service Gentofte Kommune 2015 Behandles på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: 1 1 of 10 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi igennem - En aktiv dialog indadtil og udadtil - Synlighed

Læs mere

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som:

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som: SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. At yde en indsats,

Læs mere

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Klippekort Målgruppe Målgruppen er de svageste ældre, der i forvejen modtager daglig hjælp til personlig pleje. Følgende kriterier skal være opfyldt: Borgeren kan ikke selv dække behovet for aktivitet/samvær

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Et bedre liv. med. pleje. praktisk hjælp. mad ÅRHUS KOMMUNE MAG3. træning MAGISTRATENS 3. AFDELING 1

Et bedre liv. med. pleje. praktisk hjælp. mad ÅRHUS KOMMUNE MAG3. træning MAGISTRATENS 3. AFDELING 1 Et bedre liv med pleje praktisk hjælp mad og træning ÅRHUS KOMMUNE MAG3 MAGISTRATENS 3. AFDELING 1 Indholds fortegnelse Forord s. 3 Generelt s. 4 Pleje s. 7 Personlig pleje s. 8 Tryghedsalarmer s. 8 Hjælp

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceinformation Information til borgere og pårørende August 2016 Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceloven 119 122 Indhold Plejevederlag i tilknytning til pasning af

Læs mere