PLEJE OG SUNDHED MYNDIGHED SERVICEBESKRIVELSE FOR PRAKTISK OG PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE I HJEMMET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLEJE OG SUNDHED MYNDIGHED SERVICEBESKRIVELSE FOR PRAKTISK OG PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE I HJEMMET"

Transkript

1 PLEJE OG SUNDHED MYNDIGHED SERVICEBESKRIVELSE FOR PRAKTISK OG PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE I HJEMMET

2 2

3 Forord Denne servicebeskrivelse handler om praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet, enkelte tilstødende ydelser samt nogle hjemmesygeplejeydelser. Du vil også kunne orientere dig om særlige ordninger, hvis du har behov for andre løsninger. Kapitel 1 handler om, hvordan du søger om hjælp, og hvordan din ansøgning behandles. Kapitel 2 beskriver hvilken hjælp, du kan forvente at få, uanset hvilken leverandør du har valgt. Servicebeskrivelsens målgruppe er borgere med funktionsnedsættelser, som i kortere eller længere perioder har behov for at modtage hjælp i eget hjem for fortsat at kunne opretholde en så selvstændig tilværelse som muligt. Beskrivelsen er ikke fuldstændig udtømmende, og vi opfordrer dig derfor til at søge yderligere informationer på de hjemmesider, vi henviser til. Derudover er du velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Med venlig hilsen Pleje & Sundhed Myndighed 3

4 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indholdsfortegnelse... 4 Kapitel 1. Hvilken hjælp kan man få og hvordan behandles ansøgningen?... 6 Hvordan søger man?... 6 Hvad sker der med din ansøgning?... 6 Hvis du gerne vil have hjælp til at søge... 7 Bisidder... 7 Partsrepræsentant... 7 Afgørelse... 7 Midlertidig hjælp... 8 Varig hjælp... 8 Leverandører... 8 Når hjælpen skal sættes i gang... 8 Muligheder for at ansøge om andre løsninger... 9 Udpegning af egen hjælper i hjemmet... 9 Borgerstyret Personlig Assistance Plejevederlag til pasning af døende i eget hjem Pasning af nærtstående i en periode...11 Madservice...11 Linnedservice...11 Visse standardhjælpemidler Nøgleboks Andre ydelser Omsorgstandpleje Aflastningsophold og afløsning i hjemmet Tidsfrister og yderligere information Kapitel 2. Serviceniveau for udførelse af praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet Principper for hjælpen og det daglige samarbejde Tidspunkter for hjælp Adgang til hjemmet Overholdelse af aftale Elever Retningslinjer for medarbejderen Forsikring Fleksibel hjælp Praktisk hjælp Rengøring

5 Rengøringsmidler og redskaber Tøjvask Vaskemidler og vaskemaskiner Indkøbsordning Ærinder i bank Retningslinjer vedrørende penge og hævekort Ærinder på apotek Personlig hjælp og pleje Personlig hygiejne m.m Ernæring Medicingivning Aktivitet Yderligere information Telefonnumre Klagemuligheder

6 Kapitel 1. Hvilken hjælp kan man få og hvordan behandles ansøgningen? Du kan få hjælp i hjemmet, hvis du midlertidigt eller varigt har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer og ikke selv kan udføre de nødvendige opgaver helt eller delvist. Hjælp i hjemmet til personlige og praktiske opgaver gives til løsning af de ting, du ikke selv kan udføre. Der kan ikke gives hjælp til opgaver, som du eller medlemmerne af din husstand selv kan klare. Der ydes ikke hjælp til praktiske opgaver, hvis du bor sammen med en rask ægtefælle/samlever, eller der bor en anden nærtstående rask person i dit hjem. Hjemmeboende børn under 18 år forventes ikke at udføre mere end det, som børn på tilsvarende alderstrin normalt udfører. Hvordan søger man? Du kan enten selv søge om hjælp eller din læge kan søge for dig. Dine pårørende kan også hjælpe dig med at rette henvendelse. Hvis du er indlagt, kan Hospital eller Tranehaven (Gentofte Kommunes center for forebyggelse og rehabilitering) søge om hjælp til dig. Du kommer i kontakt med Visitationen ved at ringe til Pleje & Sundhed Myndigheds telefonmodtagelse på telefon eller ved at sende en mail til os: Hvad sker der med din ansøgning? Når vi har modtaget din ansøgning, vil du blive kontaktet af en visitator. En visitator er en erfaren sygeplejerske eller ergoterapeut, som vil aftale et besøg hos dig. Visitatoren vil i samarbejde med dig vurdere dit funktionsniveau og aftale det individuelle behov for hjælp og/eller træning med dig. Funktionsevnen vurderes i forhold til personlig pleje, evne til at spise og drikke, evne til at bevæge sig og komme omkring, daglig husførelse, aktivitet, socialt samvær, ensomhed, netværk, mental og psykisk tilstand, akut eller kronisk sygdom eller handicap. Boligens indretning og udsigten til forbedring af helbredsforholdene inddrages også i vurderingen af din funktionsevne. 6

7 Vurderingen omfatter også dine egne og de øvrige ressourcer i hjemmet. Det kan ikke på forhånd siges, hvad et tilbud om hjælp nøjagtig består af, fordi hjælpen er individuel og derfor forskellig fra hjem til hjem. Du har pligt til at bidrage med de nødvendige oplysninger til afklaring af din funktionsevne og dine behov. I tvivlstilfælde vil egen læge eller anden ekspert kunne inddrages efter forudgående samtykke fra dig. Hvis du er førstegangsansøger om praktisk hjælp, vil det blive vurderet, om der er mulighed for at tilbyde dig et træningsforløb, som kan gøre, at du fortsat er i stand til selv at udføre opgaverne. Hvis du gerne vil have hjælp til at søge Bisidder Du er velkommen til at tage en anden med til mødet med visitator. Det kan være en ægtefælle, en ven eller et familiemedlem. Det kaldes en bisidder. Bisidderen må ikke føre samtalen på dine vegne, men er der for at støtte og hjælpe dig. Bisidderen må ikke på egen hånd skrive til kommunen, men kan hjælpe dig med at formulere og afsende eventuelle breve. Partsrepræsentant Hvis du ønsker at lade en anden tale din sag, er det muligt. Det betyder, at den anden træffer beslutninger og deltager i møder på dine vegne eller sammen med dig. Dette kaldes en partsrepræsentant. Du vælger selv, hvem du ønsker som partsrepræsentant. Du skal give skriftlig fuldmagt til den person, du ønsker som din partsrepræsentant. Kommunen har udarbejdet en skabelon til det formål, som du kan bede om at få tilsendt. Afgørelse Visitationen slutter med en afgørelse, hvor din funktionsevne og dit behov for hjælp sammenholdes med kommunens serviceniveau på det pågældende område. Afgørelsen er en beslutning om, hvilke ydelser det kommunale tilbud til dig består af. Du vil modtage et afgørelsesbrev, et oplysningsskema (hvori der står, hvilke ydelser du kan få) og en samtykkeerklæring. Samtykkeerklæringen, som du skal underskrive, drejer sig om kommunens indhentning og registrering af oplysninger, din pligt til at medvirke, og oplister hvilke informationspjecer og klagevejledning, du har modtaget. 7

8 Midlertidig hjælp Det er visitatoren, der skønner om din funktionsevne er varigt eller midlertidigt nedsat. Midlertidig hjælp tildeles oftest efter sygehusophold, hvor der efter nogen tid er udsigt til bedring af funktionsevnen, eller hvor man forventer en positiv effekt af genoptræning. Midlertidig hjælp tilbydes også førstegangsansøgere om praktisk hjælp i en eventuel træningsperiode. Hvis du venter på en operation, kan vi også tildele dig midlertidig hjælp. Betaling for den midlertidige hjælp er afhængig af din indkomst. Med mindre andet aftales ophører den midlertidige hjælp senest efter 3 måneder. Varig hjælp Den varige hjælp tildeles, når der ikke er umiddelbar udsigt til forbedring af funktionsevnen helt eller delvist. Den varige hjælp tildeles kun, når din funktionsevne er varigt nedsat og medfører at du derfor ikke selv kan udføre opgaverne. Varig hjælp er gratis for modtageren. Leverandører Når du visiteres til hjælp, skal du samtidig vælge, hvilken leverandør du ønsker. Visitatoren har informationsmateriale om de forskellige leverandører med ved besøget, og du aftaler med visitator, hvilken leverandør du ønsker. Det vil være muligt at vente med at træffe denne beslutning til den følgende hverdag. Du skal herefter give besked til Visitationen, som vil sørge for at informere den leverandør, du har valgt. Alle de leverandører, der er godkendte af kommunen lever op til de kvalitetskrav, kommunen har fastsat. Ønsker du at skifte leverandør, kan du kontakte enten Visitationen eller din leverandør. Du kan skifte leverandør med en måneds varsel fra udgangen af den kalendermåned, i hvilken du beder om leverandørskiftet. Når hjælpen skal sættes i gang Dit hjem bliver en del af medarbejderens arbejdsplads, derfor kan der være ting i hjemmet, som må placeres anderledes for at undgå, at medarbejderen får skader. I visse tilfælde vil det være nødvendigt at udstyre hjemmet med større hjælpemidler som en hospitalsseng eller en lift. Det kan også komme på tale, at soveværelset må indrettes i et andet af boligens rum eller på en anden etage. 8

9 Det kan være nødvendigt at fjerne dørtrin og tæpper, hvis der skal anvendes en lift, kørestol eller bækkenstol i hjemmet. Du skal stille rengøringsredskaber til rådighed, som er i forsvarlig stand og rengøringsmidler, som er miljøvenlige, varedeklarerede på dansk og i original emballage. Får du hjælp i aften- og nattetimerne, er det yderst vigtigt, at der er tilstrækkelig belysning ved indgangsdøren og på havegangen. Ligeledes skal der være et tydeligt husnummer. Det er generelt grundejerens forpligtelse at t holde adgangsveje frie, og om vinteren at rydde for sne. For at sikre et røgfrit arbejdsmiljø for medarbejderen, må der ikke ryges under medarbejderens ophold i hjemmet. Er der husdyr, fx hunde og katte, i hjemmet, forventes det, at du selv kan passe dem. Medarbejderen vil ofte bede om, at husdyr er lukket inde i et andet rum, mens han/hun er i hjemmet. Det er visitatoren, der afgør hvilke forhold, der skal være bragt i orden, inden hjælpen kan påbegyndes. Dit behov for hjælp vil blive revurderet med mellemrum samt efter anmodning fra dig selv eller leverandøren, du har valgt. De medarbejdere, der kommer hos dig, har pligt til at meddele ændringer i dine behov og tilstand til Visitationen, så hjælpen løbende kan justeres. Vurderingen kan enten foregå ved besøg i dit hjem eller som en administrativ beslutning ud fra de oplysninger, visitatoren har fået om dit behov. Muligheder for at ansøge om andre løsninger Den orientering, vi giver nedenfor, er ikke fuldstændig udtømmende og dækker ikke alle situationer, så du anbefales altid at kontakte os for at få individuel rådgivning. Udpegning af egen hjælper i hjemmet Du har mulighed for at udpege en person, du kender til at udføre de visiterede opgaver. Det er kommunen, der vurderer om personen kan varetage opgaven, og som herefter ansætter den udpegede hjælper i Gentofte Hjemmepleje i det antal timer, som du er visiteret til. Den pågældende kan ikke i forvejen være ansat i Gentofte Hjemmepleje. 9

10 Hvis du i perioder ikke opholder dig i hjemmet, f.eks. under hospitalsindlæggelse eller du holder ferie, er din hjælper forpligtet til at kontakte lederen i Gentofte Hjemmepleje og enten at afholde ferie, orlov uden løn eller at arbejde som hjælper i andre borgeres hjem. Borgerstyret Personlig Assistance Hvis du er visiteret til mere end 20 timers samlet hjælp i hjemmet om ugen, har du mulighed for at få udbetalt et økonomisk tilskud til selv at ansætte en hjælper i stedet for at få hjælpen fra en leverandør. Ordningen indebærer, at du skal kunne varetage selv at være arbejdsleder og arbejdsgiver (herunder administration og lønudbetaling) for hjælperen. Lovgivningen giver mulighed for, at du kan vælge at overdrage arbejdsgiveransvaret til en nærtstående pårørende eller til et privat firma, hvis du selv eller en nærtstående, der deltager i plejen, har arbejdslederansvaret. Der er mulighed for at overdrage lønadministrationen til kommunen. Plejevederlag til pasning af døende i eget hjem Ønsker du at passe en døende pårørende eller anden nærtstående i hjemmet, kan du have ret til at modtage et plejevederlag. Du skal kontakte den kommune, hvor den syge har bopæl. Der skal foreligge en lægeerklæring om, at videre sygehusbehandling er udsigtsløs, og den syge skal være indforstået med ordningen. For at kunne modtage plejevederlag skal der være tale om en tabt arbejdsfortjeneste eller ret til sygedagpenge. Plejevederlaget kan ikke udbetales samtidig med en anden offentlig ydelse, f.eks. social pension. I perioden hvor plejevederlaget udbetales ophører udbetalingen af den sociale pension og andre ydelser, som afhænger af retten til social pension f.eks. boligydelse, helbredstillæg og varmetillæg. For ægtepar gælder det kun for den part, som modtager plejevederlaget. Døende i eget hjem kan få linnedservice og modtage ernæringspræparater og sygeplejeartikler uden egenbetaling. Ansøgning sker via egen læge. Dækning af udgifter til medicin sker ved henvendelse til egen læge. Der vil fortsat kunne ydes hjemmehjælp og sygepleje i hjemmet samtidig med ordningen. Retten til plejevederlag ophører, når arbejdet genoptages og kan højst vare 14 dage efter dødsfald. 10

11 For pensionister ophører plejevederlaget efter anmodning eller ved dødsfald. Udbetalingen af pension genoptages med virkning fra den 1. i den måned den pårørende dør. Derved sikres en eventuel ægtefælle efterlevelsespension og boligydelse. Genoptagelse af pension og boligydelse sker uden ansøgning. Plejevederlag, der er udbetalt i den måned, som dødsfaldet sker, skal tilbagebetales, men kan dog højst udgøre pensionsudbetalingen for den pågældende måned. Pasning af nærtstående i en periode Hvis du ønsker at passe en nærtstående med et betydeligt handicap eller alvorlig sygdom, har du ret til fravær fra dit arbejde i en periode på op til 6 måneder, hvor du så bliver ansat i den kommune, hvor pågældende bor. Der skal være tale om tabt arbejdsfortjeneste. Der skal være enighed mellem parterne om pasningsforholdet, og alternativet skal være et døgnophold uden for hjemmet eller et plejebehov, der svarer til en fuldtidsstilling. Der vil ikke kunne bevilges hjemmehjælp samtidig. Pasning af nærtstående er en personlig ordning, som du kun kan benytte en gang. Madservice Har du svært ved at sørge for den daglige madlavning, kan du visiteres til kommunens madserviceordning. Der er mulighed for at købe en eller 2 retter kølet eller varm mad og smørrebrød en eller flere gange om ugen. Der er valgfrihed mellem flere menuer, som vælges for en måned ad gangen. Maden bringes hjem til bopælen enten midt eller sidst på dagen. Der er flere leverandører, du kan vælge mellem. Der er egenbetaling for maden. Hvis du har behov for egentlig diætkost, skal din egen læge ansøge om det til Visitationen. Du skal selv sørge for at afbestille maden hos leverandøren, hvis du ikke er til stede en eller flere dage, i modsat fald kommer du til at betale for maden. Linnedservice Hvis du på grund af sygdom, eksempelvis inkontinens, har et særlig stort forbrug af linned, kan der visiteres til linnedservice. Dette består i, at du en gang om ugen modtager rent linned (sengetøj, undertøj og lignende) og 11

12 samtidig afleverer lånt, snavset tøj til vask. Der er en egenbetaling for linnedservice. Visse standardhjælpemidler Bevilling af hjælpemidler og boligændringer varetages af enheden Hjælpemidler i Pleje & Sundhed Myndighed. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt med større hjælpemidler som en hospitalsseng eller en lift (personløfter). Det kan ligeledes komme på tale at fjerne dørtrin og tæpper eller indrette soveværelse i et andet rum eller på en anden etage. Nøgleboks Hvis du ikke selv er i stand til at åbne døren for din hjælper, eller hvis du er meget lang tid om det, er det nødvendig at nøglen til dit hjem lægges i en nøgleboks, som monteres ved opgangen eller ved indgangen til din bolig. Boksen er indbrudssikret efter højeste standarder, ligesom der også er elektronisk kontrol med, hvilke nøgler der låser boksen op. Det er ligeledes nødvendigt at montere en nøgleboks, hvis du anvender et nødkald. Boksen sikrer at Falck eller de medarbejdere, der skal ind og hjælpe dig, hurtigt kan komme ind. Andre ydelser Omsorgstandpleje Alle ældre med nedsat førlighed eller andre vidtgående handicap, der gør det svært at benytte eksisterende tandplejetilbud, kan blive tilknyttet Omsorgstandplejen. Ansøgning herom sker til Pleje & Sundhed, Modtagelsen. Når du har fået meddelelse om, at du er godkendt, kan du frit vælge enten det kommunale tandplejeteam eller egen tandlæge/klinisk tandtekniker, hvis kommunen har indgået aftale med de pågældende. Undersøgelse og behandling kan foregå i eget hjem, i en institution eller på tandklinik. Aflastningsophold og afløsning i hjemmet Passer en ægtefælle, forældre eller anden nærtstående pårørende en person i hjemmet med svært nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan der visiteres til nogle timers afløsning i hjemmet om ugen eller et aflastningsophold i en plejebolig med fast personale (plejehjem). 12

13 Tidsfrister og yderligere information Der vil blive kvitteret for en mailhenvendelse til kommunen. Der er forskellige frister for, hvornår du herefter kan forvente, at der træffes en afgørelse og for hvornår din eventuelle hjælp bliver iværksat. Ansøgning om Praktisk hjælp: - Tøjvask - Rengøring - indkøbsordning Akut behov for indkøb efter udskrivelse Afgørelse kan forventes Senest 10 Samme døgn Iværksættelse kan ske Senest 5 modtagelse af afgørelsen Samme døgn Personlig hjælp og pleje Senest 3 Senest 3 Akut behov for pleje Samme døgn Samme døgn Valg af egen hjælper i Senest 10 Aftales individuelt hjemmet Borgerstyret Personlig Senest 20 Aftales individuelt Assistance Plejeverderlag Senest 3 Senest 3 Omsorgstandpleje Senest 15 Aftales individuelt Madservice Senest 3 Senest 3 Aflastningsophold Senest 3 Aftales individuelt Afløsning i hjemmet Senest 10 Aftales individuelt Inkontinenshjælpemidler Senest 15 Inden for samme uge 13

14 Kapitel 2. Serviceniveau for udførelse af praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet Principper for hjælpen og det daglige samarbejde Hjælpen i hjemmet skal ydes med et aktiverende og forebyggende sigte. Medarbejderne løser derfor opgaverne ved at inddrage dig så meget som muligt. Kan du f.eks. selv tørre støv af, skal du fortsat gøre det, og medarbejderen vil så kunne støvsuge for dig. Der lægges vægt på, at du oplever, at medarbejderen er venlig, lyttende og omsorgsfuld i den måde, opgaverne løses på. Tidspunkter for hjælp Praktisk hjælp udføres i dagtimerne på hverdage. Praktisk hjælp i hjemmet kan bestå af hjælp til rengøring, bestilling af dagligvarer og tøjvask. Personlig hjælp og pleje i hjemmet kan bestå af alle de ting, der knytter sig til den enkelte person, eksempelvis personlig hygiejne, hjælp til at komme op om morgenen, hjælp ved toiletbesøg og lignende. Personlig hjælp og pleje kan gives hele døgnet. Hjælp til et ugentligt bad kan eksempelvis godt gives om eftermiddagen. Hvis du er erhvervsaktiv lønmodtager, kan du efter aftale med visitationen modtage hjælp til morgentoilette og påklædning fra kl. 6, så du har mulighed for at passe dit arbejde inden for normale arbejdstider. Det forventes, at du giver besked, hvis du ikke er hjemme på det aftalte tidspunkt for hjælpen. Medarbejderen arbejder nemlig kun i hjemmet, når du er til stede. Kommunen forventer, at du giver besked til Visitationen og din leverandør, hvis du ikke mere har behov for hjælpen eller dele af den. Adgang til hjemmet Hvis du ikke er hjemme på det tidspunkt, der er aftalt, og ikke har en nøgleboks, vil leverandørens medarbejder normalt forsøge at kontakte evt. pårørende for at høre, om de ved, hvor du er. Hvis man ikke finder frem til dig, vil en medarbejder låse sig ind i hjemmet sammen med politi og låsesmed for at sikre, at du ikke er faldet i boligen og har behov for assistance. Udgiften til låsesmed betaler du. 14

15 Overholdelse af aftale Der tilbydes altid erstatningshjælp, hvis den praktiske hjælp ikke kan udføres på det aftalte tidspunkt. Du bliver kontaktet telefonisk af din leverandør med et alternativt tilbud. Erstatningshjælpen tilbydes udført en anden dag inden for de følgende 5 arbejdsdage. Der ydes dog ikke erstatning for praktisk hjælp, som er aftalt udført på en ugedag, når den falder på en helligdag eller på en dag, hvor medarbejderen har ret til frihed ifølge sin overenskomst. Nødvendig hjælp til personlig pleje vil altid blive udført samme dag. Elever Du vil kunne opleve, at medarbejderen har en elev med under udførelsen af arbejdet i dit hjem. Du vil også kunne opleve, at eleven efter introduktion varetager opgaverne. Eleven er ved at gennemføre en social- og sundhedsuddannelse og skal som et led i uddannelsen ud i praksis. Kommunen håber, du vil tage godt imod eleverne. Retningslinjer for medarbejderen Medarbejderen skal altid have sit legitimationskort med billede synligt på sig, så du har mulighed for at se det.. Alle medarbejdere har tavshedspligt og må ikke drøfte andres forhold. Medarbejderen må ikke modtage gaver, arve, modtage eller låne penge af dig eller dine eventuelle pårørende. Forsikring I det omfang leverandøren har et ansvar for en skade på dit indbo, kan der være mulighed for erstatning. Fleksibel hjælp Du har mulighed for at bytte mellem ydelser og opgaver inden for rengøring, tøjvask og personlig hjælp og pleje. Hvis du i forvejen har hjælp til en af de tre ydelser, kan du vælge at bytte denne ydelse eller nogle af opgaverne med en af de andre. Du vil kun kunne bytte mellem ydelser, der leveres af den samme leverandør. Du kan også bytte eller erstatte opgaverne med andre opgaver, som du synes, at du aktuelt har et større behov for. Tidsforbruget i det enkelte hjem kan ikke øges. 15

16 Får du hjælp til bestilling af dagligvarer hos en indkøbsleverandør, kan denne hjælp kun anvendes til det formål. Det er altid den hjælper, der kommer i din hjem, som i tvivlstilfælde afgør, om ønsket om at bytte kan imødekommes. Hvis du gentagne gange i træk bytter dine opgaver til andre ting, skal medarbejderen kontakte Visitationen, fordi der så kan være tale om, at dine behov har ændret sig. Når du modtager praktisk hjælp Praktisk hjælp kan bestå af hjælp til rengøring, tøjvask eller bestilling af dagligvarer. Som hovedregel løses opgaverne inden for praktisk hjælp samlet på en ugedag. Rengøring Rengøringshjælp omfatter lettere rengøring af daglige opholdsrum: en stue, et soveværelse, et køkken, et badeværelse og en entré. Den tildelte tid og opgaveløsning tager udgangspunkt i visitators vurdering af dit funktionsniveau i forhold til evnen til at gøre rent. Begrænsninger Lette Moderate Svære Totale Hjælp til - Støvsugning og evt. gulvvask. Visiteret tid hver uge Valgfrit hver 2. uge - Støvsugning og evt. gulvvask. - Køleskab, komfur og skabe. - Sanitet i badevær. - Skifte sengetøj. - Støvsugning og evt. gulvvask. - Køleskab, komfur og skabe. - Sanitet i badevær. - Skifte sengetøj. - Aftørring af flader. - Støvsugning og evt. gulvvask. - Køleskab, komfur og skabe. - Sanitet i badevær. - Skifte sengetøj. - Aftørring af flader. - oprydning. 30 min. 45 min. 60 min. 75 min. 45 min. 60 min. 75 min. 90 min. 16

17 Der kan afsættes kortere tid til samme opgaveløsning, hvis der for eksempel er tale om en moderne ældre- eller plejebolig. Ønsker du rengøring i flere end de ovennævnte rum, vinduespudsning, gardinvask, hovedrengøring eller lignede, må du træffe aftale med et privat rengøringsfirma. Under arbejdet vil der blive taget hensyn til, hvilke materialer dine møbler og andre ejendele er fremstillet af. Rengøringsmidler og redskaber Du skal selv stille både rengøringsredskaber og rengøringsmidler til rådighed. Rengøringsmidlerne skal være miljømærkede (må ikke indeholde klor, soda eller salmiakspiritus), varedeklarerede på dansk og være i original emballage. Kommunen skal tage hensyn til både medarbejdere og miljø. Vi beder dig derfor om at sørge for, at alle dine redskaber er anvendelige og i god og forsvarlig stand, da det er vigtigt for et godt resultat af rengøringen. Det betyder for eksempel, at støvsugeren kan suge og er i ordentlig stand. Skaftet på en gulvskrubbe eller kost skal være så langt, at medarbejderen kan arbejde med lige ryg. Vi anbefaler et teleskopskaft, som kan indstilles til forskellige højder. Rengøringshjælp kan bestå i hjælp til en eller flere af følgende opgaver: at støvsuge gulve og tæpper og vaske gulve i stue, køkken, badeværelse, soveværelse og entre at tørre støv af eller vaske møbelflader rengøring af køkkenbord, vask og komfur rengøring af toiletkumme, håndvask og eventuel brusekabine/badekar at sørge for udluftning. Ved lejlighed og efter behov og aftale vil der også blive: støvsuget fodpaneler, polstrede møbler, lampeskærme og lignende aftørret låger på køkkenskabe og vasket og afrimet køleskab skiftet sengetøj støvsuget madrasser, som kan blive vendt, hvis det er muligt afvasket kalk på fliser og sanitet i badeværelse rengjort eventuelle hjælpemidler. 17

18 Tøjvask Du kan få hjælp til tøjvask i enten din egen vaskemaskine, i fælles maskine i ejendommen eller på møntvaskeri. Skal der vaskes på vaskeri, forlader medarbejderen vaskeriet, mens tøjet vaskes og bruger tiden på andre opgaver. Der gives hjælp til sortering, lægge i vaskemaskine, tørring og sammenlægning. Hvis du plejer at sende din tøj på vaskeri, forventes det, at du fortsætter hermed. Medarbejderen kan da hjælpe dig med at sortere tøjet, pakke det til afhentning og hjælpe dig med at modtage det rene tøj og hænge/lægge det på plads. Kommunen opfordrer til, at dine eventuelle pårørende er behjælpelige med at reparere, vedligeholde og forny dit tøj. Vaskemidler og vaskemaskiner Du skal selv stille vaskemidler til rådighed. Vaskemidler skal være varedeklarerede på dansk og være i original emballage. Af hensyn til både medarbejdere og miljø må der ikke anvendes midler som indeholder klor eller soda. Hvis din egen vaskemaskine, centrifuge eller tørretumbler anvendes, har du ansvaret for, at maskinerne er i ordentlig og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Tøjvask kan bestå i hjælp til en eller flere af følgende opgaver: sortering af tøj i finvask, kulørt vask og kogevask, alt efter hvilke varmegrader og vaskeprogrammer tøjet kan tåle pakning af tøj, der afhentes til vaskeri, renseri eller linnedservice selve vasken i egen vaskemaskine, fællesvaskeri eller møntvaskeri klatvask i stærkt begrænset omfang af for eksempel uld, silke eller andre sarte tekstiler ophængning og nedtagning af tøj eller tørring i tørretumbler sammenlægning af tøj og ophængning på bøjler lægge tøjet på plads små reparationer, f.eks. isyning af en knap Indkøbsordning Kommunen har indgået aftale med leverandører af dagligvarer, hvor man enten selv kan bestille varer eller få bevilget hjemmehjælp til at bestille. Der 18

19 kan vælges varer efter et varekatalog, som også indeholder discountvarer og tilbud. Firmaerne aftaler et fast leveringstidspunkt med den enkelte bruger. Der bringes varer ud en gang om ugen. Kommunen betaler for udbringningen. Chaufføren kan efter aftale bære varerne helt ind i køkkenet, lægge køle- og frostvarer på plads og hjælpe med besværlig emballage. Er man ikke i stand til selv at åbne døren, kan der enten aftales et leveringstidspunkt, hvor hjemmehjælpsleverandøren eller en eventuel pårørende er til stede, eller der kan afleveres en nøgle til firmaet. Udleverede nøgler er et anliggende mellem indkøbsleverandøren og brugeren. Du skal betale for de leverede varer efter aftale med indkøbsleverandøren, som sammen med kommunen anbefaler at der betales via PBS. Der kan skiftes mellem de leverandører, som kommunen har godkendt med en måneds varsel fra udgangen af den kalendermåned, i hvilken du beder om leverandørskiftet. Ærinder i bank Kan kun ydes i begrænset omfang, og hvor eventuelle pårørende eller andre ikke kan hjælpe dig. Retningslinjer vedrørende penge og hævekort For at beskytte dig mod eventuel misbrug af din konto og for at beskytte medarbejderen mod mistanke om misbrug, er der nogle regler, som skal efterleves: medarbejderen må højst hæve kr. ad gangen medarbejderen kan kun hæve penge med en skriftlig fuldmagt fra dig hver gang der hæves penge, skal der anvendes en ny, fortrykt fuldmagtsblanket påtrykt leverandørens navn. Den skal forsynes med navnet på den medarbejder, som skal aflevere den i banken eller på posthuset. du skal kvittere, hver gang du modtager et hævet beløb og aflevere kvitteringen til medarbejderen. medarbejderen må under ingen omstændigheder modtage Dankort, hævekort eller PIN kode, hverken til at hæve penge eller til betaling af regninger 19

20 Ærinder på apotek Du skal selv sørge for afhentning af medicin og lignende eller bede apoteket om at sende din medicin hjem til dig med et bud. Afregning herfor står du selv for. Når du får personlig hjælp og pleje Personlig hygiejne m.m. Der kan gives hjælp til personlig hygiejne, af- og påklædning, toiletbesøg, hudpleje og hjælp til at komme ind og ud af sengen/stolen i alle døgnets timer. Du kan få hjælp til at vaske og tørre håret. Oprulning og hårbehandlinger henvises til frisør. Der gives ikke hjælp til klipning af tånegle på grund af risiko for hudinfektion f.eks. ved kredsløbsforstyrrelser eller sukkersyge. Der henvises til fodterapeut. Ernæring Der kan ydes hjælp til at anrette morgenmad, varme øvrige måltider i mikrobølgeovn samt til rådgivning og vejledning vedrørende kost. Du kan få hjælp til selve spisningen, hvis du ikke selv kan spise og drikke. Medicingivning Er du stabilt medicineret vil hjemmesygeplejersken foreslå dig og din læge, at du modtager din medicin som dosispakket medicin fra apoteket. Du får leveret medicinen færdigpakket til de tidspunkter, den skal tages og kan derved i mange tilfælde være uafhængig af hjælp. Ordningen indebærer ofte en økonomisk fordel for dig, hvis du har behov for flere præparater. Kan du af forskellige årsager ikke anvende dosispakket medicin, vil du kunne få hjælp til at få ophældt din medicin. Der gives hjælp til ophældning af al lægeordineret medicin. Hjælp til håndkøbspræparater gives kun, hvis de er blevet ordineret af lægen. Er der brug for ophældning af medicin til en eller flere uger ad gangen, skal du selv købe det nødvendige antal doseringsæsker på apoteket. Har du behov for hjælp til indtagelse af medicin, kan der gives hjælp til det. 20

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 6. udgave Kvalitetsstandarder 2015 Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)...

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Formålet med hjemmehjælp.... 3 3. Midlertidig eller varig hjemmehjælp?... 4 4. Hvem kan få hjemmehjælp?...

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Det betyder bl.a. at: Kirsten Moesgaard Formand for Sundhedsudvalget

Det betyder bl.a. at: Kirsten Moesgaard Formand for Sundhedsudvalget Kvalitetsstandarder Voksne hjemmeboende 2013-2014 Kære Borger Vi bliver ældre og lever sundere. Vi vil gerne være aktive og uafhængige af andres hjælp - altså være herre i eget liv. Derfor har vi i Vesthimmerlands

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Ydelsesbeskrivelser Praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet og i plejeboliger med hjemmehjælp efter Lov om Social Service Gentofte Kommune 2015 Godkendt på den 6. februar 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Pleje og Omsorg. Kvalitetsstandarder 2013. Side 1 af 36

Faaborg-Midtfyn Kommune. Pleje og Omsorg. Kvalitetsstandarder 2013. Side 1 af 36 Faaborg-Midtfyn Kommune Pleje og Omsorg Kvalitetsstandarder 2013 Side 1 af 36 Indledning... 3 Kvalitetsstandarden er grundlaget for tildeling af støtte og hjælp til:... 3 personlige og praktiske opgaver...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandarder. Lovgrundlag og kriterier for ydelser på ældre- og handicapområdet

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandarder. Lovgrundlag og kriterier for ydelser på ældre- og handicapområdet SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandarder Lovgrundlag og kriterier for ydelser på ældre- og handicapområdet Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Værdigrundlag... 2 1.2 Visitationsprocedure... 3 1.3 Fleksibel hjemmehjælp...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar 2/48 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/52 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012 Kvalitetsstandarder og indsatskatalo 2012 Side 1 af 63 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Formål med kvalitetsstandarderne... 4 Skive Kommunes målsætnin og kvalitetskrav... 4 Kriterier og omfang... 5 Fælles

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015 Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Indhold 1 Forord... 1 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 2 Generel information...

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Forord...3 Hvor henvender jeg mig?...4 1. Generel information 1.1 Overordnede mål, kvalitetsmål og opfølgning.... 6 1.2 Rehabilitering... 6 1.3 Teknologi og hjælpemidler...7

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg 2013. Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, aflastning, træning og sygepleje

Center for Sundhed og Omsorg 2013. Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, aflastning, træning og sygepleje Center for Sundhed og Omsorg 2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, aflastning, træning og sygepleje Kvalitetsstandarder Slagelse kommune Indholdsfortegnelse Generel indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd Børn, Kultur & Velfærd Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014 fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund bkv@albertslund.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Hjemmeplejen 83 og 83a i Serviceloven Delegerede sygeplejeydelser i henhold til Sundhedsloven 138 1. Personlig pleje og ernæring 2. Hverdagsrehabilitering 3. Udredningsforløb 4.

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere