PLEJE OG SUNDHED MYNDIGHED SERVICEBESKRIVELSE FOR PRAKTISK OG PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE I HJEMMET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLEJE OG SUNDHED MYNDIGHED SERVICEBESKRIVELSE FOR PRAKTISK OG PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE I HJEMMET"

Transkript

1 PLEJE OG SUNDHED MYNDIGHED SERVICEBESKRIVELSE FOR PRAKTISK OG PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE I HJEMMET

2 2

3 Forord Denne servicebeskrivelse handler om praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet, enkelte tilstødende ydelser samt nogle hjemmesygeplejeydelser. Du vil også kunne orientere dig om særlige ordninger, hvis du har behov for andre løsninger. Kapitel 1 handler om, hvordan du søger om hjælp, og hvordan din ansøgning behandles. Kapitel 2 beskriver hvilken hjælp, du kan forvente at få, uanset hvilken leverandør du har valgt. Servicebeskrivelsens målgruppe er borgere med funktionsnedsættelser, som i kortere eller længere perioder har behov for at modtage hjælp i eget hjem for fortsat at kunne opretholde en så selvstændig tilværelse som muligt. Beskrivelsen er ikke fuldstændig udtømmende, og vi opfordrer dig derfor til at søge yderligere informationer på de hjemmesider, vi henviser til. Derudover er du velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Med venlig hilsen Pleje & Sundhed Myndighed 3

4 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indholdsfortegnelse... 4 Kapitel 1. Hvilken hjælp kan man få og hvordan behandles ansøgningen?... 6 Hvordan søger man?... 6 Hvad sker der med din ansøgning?... 6 Hvis du gerne vil have hjælp til at søge... 7 Bisidder... 7 Partsrepræsentant... 7 Afgørelse... 7 Midlertidig hjælp... 8 Varig hjælp... 8 Leverandører... 8 Når hjælpen skal sættes i gang... 8 Muligheder for at ansøge om andre løsninger... 9 Udpegning af egen hjælper i hjemmet... 9 Borgerstyret Personlig Assistance Plejevederlag til pasning af døende i eget hjem Pasning af nærtstående i en periode...11 Madservice...11 Linnedservice...11 Visse standardhjælpemidler Nøgleboks Andre ydelser Omsorgstandpleje Aflastningsophold og afløsning i hjemmet Tidsfrister og yderligere information Kapitel 2. Serviceniveau for udførelse af praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet Principper for hjælpen og det daglige samarbejde Tidspunkter for hjælp Adgang til hjemmet Overholdelse af aftale Elever Retningslinjer for medarbejderen Forsikring Fleksibel hjælp Praktisk hjælp Rengøring

5 Rengøringsmidler og redskaber Tøjvask Vaskemidler og vaskemaskiner Indkøbsordning Ærinder i bank Retningslinjer vedrørende penge og hævekort Ærinder på apotek Personlig hjælp og pleje Personlig hygiejne m.m Ernæring Medicingivning Aktivitet Yderligere information Telefonnumre Klagemuligheder

6 Kapitel 1. Hvilken hjælp kan man få og hvordan behandles ansøgningen? Du kan få hjælp i hjemmet, hvis du midlertidigt eller varigt har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer og ikke selv kan udføre de nødvendige opgaver helt eller delvist. Hjælp i hjemmet til personlige og praktiske opgaver gives til løsning af de ting, du ikke selv kan udføre. Der kan ikke gives hjælp til opgaver, som du eller medlemmerne af din husstand selv kan klare. Der ydes ikke hjælp til praktiske opgaver, hvis du bor sammen med en rask ægtefælle/samlever, eller der bor en anden nærtstående rask person i dit hjem. Hjemmeboende børn under 18 år forventes ikke at udføre mere end det, som børn på tilsvarende alderstrin normalt udfører. Hvordan søger man? Du kan enten selv søge om hjælp eller din læge kan søge for dig. Dine pårørende kan også hjælpe dig med at rette henvendelse. Hvis du er indlagt, kan Hospital eller Tranehaven (Gentofte Kommunes center for forebyggelse og rehabilitering) søge om hjælp til dig. Du kommer i kontakt med Visitationen ved at ringe til Pleje & Sundhed Myndigheds telefonmodtagelse på telefon eller ved at sende en mail til os: Hvad sker der med din ansøgning? Når vi har modtaget din ansøgning, vil du blive kontaktet af en visitator. En visitator er en erfaren sygeplejerske eller ergoterapeut, som vil aftale et besøg hos dig. Visitatoren vil i samarbejde med dig vurdere dit funktionsniveau og aftale det individuelle behov for hjælp og/eller træning med dig. Funktionsevnen vurderes i forhold til personlig pleje, evne til at spise og drikke, evne til at bevæge sig og komme omkring, daglig husførelse, aktivitet, socialt samvær, ensomhed, netværk, mental og psykisk tilstand, akut eller kronisk sygdom eller handicap. Boligens indretning og udsigten til forbedring af helbredsforholdene inddrages også i vurderingen af din funktionsevne. 6

7 Vurderingen omfatter også dine egne og de øvrige ressourcer i hjemmet. Det kan ikke på forhånd siges, hvad et tilbud om hjælp nøjagtig består af, fordi hjælpen er individuel og derfor forskellig fra hjem til hjem. Du har pligt til at bidrage med de nødvendige oplysninger til afklaring af din funktionsevne og dine behov. I tvivlstilfælde vil egen læge eller anden ekspert kunne inddrages efter forudgående samtykke fra dig. Hvis du er førstegangsansøger om praktisk hjælp, vil det blive vurderet, om der er mulighed for at tilbyde dig et træningsforløb, som kan gøre, at du fortsat er i stand til selv at udføre opgaverne. Hvis du gerne vil have hjælp til at søge Bisidder Du er velkommen til at tage en anden med til mødet med visitator. Det kan være en ægtefælle, en ven eller et familiemedlem. Det kaldes en bisidder. Bisidderen må ikke føre samtalen på dine vegne, men er der for at støtte og hjælpe dig. Bisidderen må ikke på egen hånd skrive til kommunen, men kan hjælpe dig med at formulere og afsende eventuelle breve. Partsrepræsentant Hvis du ønsker at lade en anden tale din sag, er det muligt. Det betyder, at den anden træffer beslutninger og deltager i møder på dine vegne eller sammen med dig. Dette kaldes en partsrepræsentant. Du vælger selv, hvem du ønsker som partsrepræsentant. Du skal give skriftlig fuldmagt til den person, du ønsker som din partsrepræsentant. Kommunen har udarbejdet en skabelon til det formål, som du kan bede om at få tilsendt. Afgørelse Visitationen slutter med en afgørelse, hvor din funktionsevne og dit behov for hjælp sammenholdes med kommunens serviceniveau på det pågældende område. Afgørelsen er en beslutning om, hvilke ydelser det kommunale tilbud til dig består af. Du vil modtage et afgørelsesbrev, et oplysningsskema (hvori der står, hvilke ydelser du kan få) og en samtykkeerklæring. Samtykkeerklæringen, som du skal underskrive, drejer sig om kommunens indhentning og registrering af oplysninger, din pligt til at medvirke, og oplister hvilke informationspjecer og klagevejledning, du har modtaget. 7

8 Midlertidig hjælp Det er visitatoren, der skønner om din funktionsevne er varigt eller midlertidigt nedsat. Midlertidig hjælp tildeles oftest efter sygehusophold, hvor der efter nogen tid er udsigt til bedring af funktionsevnen, eller hvor man forventer en positiv effekt af genoptræning. Midlertidig hjælp tilbydes også førstegangsansøgere om praktisk hjælp i en eventuel træningsperiode. Hvis du venter på en operation, kan vi også tildele dig midlertidig hjælp. Betaling for den midlertidige hjælp er afhængig af din indkomst. Med mindre andet aftales ophører den midlertidige hjælp senest efter 3 måneder. Varig hjælp Den varige hjælp tildeles, når der ikke er umiddelbar udsigt til forbedring af funktionsevnen helt eller delvist. Den varige hjælp tildeles kun, når din funktionsevne er varigt nedsat og medfører at du derfor ikke selv kan udføre opgaverne. Varig hjælp er gratis for modtageren. Leverandører Når du visiteres til hjælp, skal du samtidig vælge, hvilken leverandør du ønsker. Visitatoren har informationsmateriale om de forskellige leverandører med ved besøget, og du aftaler med visitator, hvilken leverandør du ønsker. Det vil være muligt at vente med at træffe denne beslutning til den følgende hverdag. Du skal herefter give besked til Visitationen, som vil sørge for at informere den leverandør, du har valgt. Alle de leverandører, der er godkendte af kommunen lever op til de kvalitetskrav, kommunen har fastsat. Ønsker du at skifte leverandør, kan du kontakte enten Visitationen eller din leverandør. Du kan skifte leverandør med en måneds varsel fra udgangen af den kalendermåned, i hvilken du beder om leverandørskiftet. Når hjælpen skal sættes i gang Dit hjem bliver en del af medarbejderens arbejdsplads, derfor kan der være ting i hjemmet, som må placeres anderledes for at undgå, at medarbejderen får skader. I visse tilfælde vil det være nødvendigt at udstyre hjemmet med større hjælpemidler som en hospitalsseng eller en lift. Det kan også komme på tale, at soveværelset må indrettes i et andet af boligens rum eller på en anden etage. 8

9 Det kan være nødvendigt at fjerne dørtrin og tæpper, hvis der skal anvendes en lift, kørestol eller bækkenstol i hjemmet. Du skal stille rengøringsredskaber til rådighed, som er i forsvarlig stand og rengøringsmidler, som er miljøvenlige, varedeklarerede på dansk og i original emballage. Får du hjælp i aften- og nattetimerne, er det yderst vigtigt, at der er tilstrækkelig belysning ved indgangsdøren og på havegangen. Ligeledes skal der være et tydeligt husnummer. Det er generelt grundejerens forpligtelse at t holde adgangsveje frie, og om vinteren at rydde for sne. For at sikre et røgfrit arbejdsmiljø for medarbejderen, må der ikke ryges under medarbejderens ophold i hjemmet. Er der husdyr, fx hunde og katte, i hjemmet, forventes det, at du selv kan passe dem. Medarbejderen vil ofte bede om, at husdyr er lukket inde i et andet rum, mens han/hun er i hjemmet. Det er visitatoren, der afgør hvilke forhold, der skal være bragt i orden, inden hjælpen kan påbegyndes. Dit behov for hjælp vil blive revurderet med mellemrum samt efter anmodning fra dig selv eller leverandøren, du har valgt. De medarbejdere, der kommer hos dig, har pligt til at meddele ændringer i dine behov og tilstand til Visitationen, så hjælpen løbende kan justeres. Vurderingen kan enten foregå ved besøg i dit hjem eller som en administrativ beslutning ud fra de oplysninger, visitatoren har fået om dit behov. Muligheder for at ansøge om andre løsninger Den orientering, vi giver nedenfor, er ikke fuldstændig udtømmende og dækker ikke alle situationer, så du anbefales altid at kontakte os for at få individuel rådgivning. Udpegning af egen hjælper i hjemmet Du har mulighed for at udpege en person, du kender til at udføre de visiterede opgaver. Det er kommunen, der vurderer om personen kan varetage opgaven, og som herefter ansætter den udpegede hjælper i Gentofte Hjemmepleje i det antal timer, som du er visiteret til. Den pågældende kan ikke i forvejen være ansat i Gentofte Hjemmepleje. 9

10 Hvis du i perioder ikke opholder dig i hjemmet, f.eks. under hospitalsindlæggelse eller du holder ferie, er din hjælper forpligtet til at kontakte lederen i Gentofte Hjemmepleje og enten at afholde ferie, orlov uden løn eller at arbejde som hjælper i andre borgeres hjem. Borgerstyret Personlig Assistance Hvis du er visiteret til mere end 20 timers samlet hjælp i hjemmet om ugen, har du mulighed for at få udbetalt et økonomisk tilskud til selv at ansætte en hjælper i stedet for at få hjælpen fra en leverandør. Ordningen indebærer, at du skal kunne varetage selv at være arbejdsleder og arbejdsgiver (herunder administration og lønudbetaling) for hjælperen. Lovgivningen giver mulighed for, at du kan vælge at overdrage arbejdsgiveransvaret til en nærtstående pårørende eller til et privat firma, hvis du selv eller en nærtstående, der deltager i plejen, har arbejdslederansvaret. Der er mulighed for at overdrage lønadministrationen til kommunen. Plejevederlag til pasning af døende i eget hjem Ønsker du at passe en døende pårørende eller anden nærtstående i hjemmet, kan du have ret til at modtage et plejevederlag. Du skal kontakte den kommune, hvor den syge har bopæl. Der skal foreligge en lægeerklæring om, at videre sygehusbehandling er udsigtsløs, og den syge skal være indforstået med ordningen. For at kunne modtage plejevederlag skal der være tale om en tabt arbejdsfortjeneste eller ret til sygedagpenge. Plejevederlaget kan ikke udbetales samtidig med en anden offentlig ydelse, f.eks. social pension. I perioden hvor plejevederlaget udbetales ophører udbetalingen af den sociale pension og andre ydelser, som afhænger af retten til social pension f.eks. boligydelse, helbredstillæg og varmetillæg. For ægtepar gælder det kun for den part, som modtager plejevederlaget. Døende i eget hjem kan få linnedservice og modtage ernæringspræparater og sygeplejeartikler uden egenbetaling. Ansøgning sker via egen læge. Dækning af udgifter til medicin sker ved henvendelse til egen læge. Der vil fortsat kunne ydes hjemmehjælp og sygepleje i hjemmet samtidig med ordningen. Retten til plejevederlag ophører, når arbejdet genoptages og kan højst vare 14 dage efter dødsfald. 10

11 For pensionister ophører plejevederlaget efter anmodning eller ved dødsfald. Udbetalingen af pension genoptages med virkning fra den 1. i den måned den pårørende dør. Derved sikres en eventuel ægtefælle efterlevelsespension og boligydelse. Genoptagelse af pension og boligydelse sker uden ansøgning. Plejevederlag, der er udbetalt i den måned, som dødsfaldet sker, skal tilbagebetales, men kan dog højst udgøre pensionsudbetalingen for den pågældende måned. Pasning af nærtstående i en periode Hvis du ønsker at passe en nærtstående med et betydeligt handicap eller alvorlig sygdom, har du ret til fravær fra dit arbejde i en periode på op til 6 måneder, hvor du så bliver ansat i den kommune, hvor pågældende bor. Der skal være tale om tabt arbejdsfortjeneste. Der skal være enighed mellem parterne om pasningsforholdet, og alternativet skal være et døgnophold uden for hjemmet eller et plejebehov, der svarer til en fuldtidsstilling. Der vil ikke kunne bevilges hjemmehjælp samtidig. Pasning af nærtstående er en personlig ordning, som du kun kan benytte en gang. Madservice Har du svært ved at sørge for den daglige madlavning, kan du visiteres til kommunens madserviceordning. Der er mulighed for at købe en eller 2 retter kølet eller varm mad og smørrebrød en eller flere gange om ugen. Der er valgfrihed mellem flere menuer, som vælges for en måned ad gangen. Maden bringes hjem til bopælen enten midt eller sidst på dagen. Der er flere leverandører, du kan vælge mellem. Der er egenbetaling for maden. Hvis du har behov for egentlig diætkost, skal din egen læge ansøge om det til Visitationen. Du skal selv sørge for at afbestille maden hos leverandøren, hvis du ikke er til stede en eller flere dage, i modsat fald kommer du til at betale for maden. Linnedservice Hvis du på grund af sygdom, eksempelvis inkontinens, har et særlig stort forbrug af linned, kan der visiteres til linnedservice. Dette består i, at du en gang om ugen modtager rent linned (sengetøj, undertøj og lignende) og 11

12 samtidig afleverer lånt, snavset tøj til vask. Der er en egenbetaling for linnedservice. Visse standardhjælpemidler Bevilling af hjælpemidler og boligændringer varetages af enheden Hjælpemidler i Pleje & Sundhed Myndighed. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt med større hjælpemidler som en hospitalsseng eller en lift (personløfter). Det kan ligeledes komme på tale at fjerne dørtrin og tæpper eller indrette soveværelse i et andet rum eller på en anden etage. Nøgleboks Hvis du ikke selv er i stand til at åbne døren for din hjælper, eller hvis du er meget lang tid om det, er det nødvendig at nøglen til dit hjem lægges i en nøgleboks, som monteres ved opgangen eller ved indgangen til din bolig. Boksen er indbrudssikret efter højeste standarder, ligesom der også er elektronisk kontrol med, hvilke nøgler der låser boksen op. Det er ligeledes nødvendigt at montere en nøgleboks, hvis du anvender et nødkald. Boksen sikrer at Falck eller de medarbejdere, der skal ind og hjælpe dig, hurtigt kan komme ind. Andre ydelser Omsorgstandpleje Alle ældre med nedsat førlighed eller andre vidtgående handicap, der gør det svært at benytte eksisterende tandplejetilbud, kan blive tilknyttet Omsorgstandplejen. Ansøgning herom sker til Pleje & Sundhed, Modtagelsen. Når du har fået meddelelse om, at du er godkendt, kan du frit vælge enten det kommunale tandplejeteam eller egen tandlæge/klinisk tandtekniker, hvis kommunen har indgået aftale med de pågældende. Undersøgelse og behandling kan foregå i eget hjem, i en institution eller på tandklinik. Aflastningsophold og afløsning i hjemmet Passer en ægtefælle, forældre eller anden nærtstående pårørende en person i hjemmet med svært nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan der visiteres til nogle timers afløsning i hjemmet om ugen eller et aflastningsophold i en plejebolig med fast personale (plejehjem). 12

13 Tidsfrister og yderligere information Der vil blive kvitteret for en mailhenvendelse til kommunen. Der er forskellige frister for, hvornår du herefter kan forvente, at der træffes en afgørelse og for hvornår din eventuelle hjælp bliver iværksat. Ansøgning om Praktisk hjælp: - Tøjvask - Rengøring - indkøbsordning Akut behov for indkøb efter udskrivelse Afgørelse kan forventes Senest 10 Samme døgn Iværksættelse kan ske Senest 5 modtagelse af afgørelsen Samme døgn Personlig hjælp og pleje Senest 3 Senest 3 Akut behov for pleje Samme døgn Samme døgn Valg af egen hjælper i Senest 10 Aftales individuelt hjemmet Borgerstyret Personlig Senest 20 Aftales individuelt Assistance Plejeverderlag Senest 3 Senest 3 Omsorgstandpleje Senest 15 Aftales individuelt Madservice Senest 3 Senest 3 Aflastningsophold Senest 3 Aftales individuelt Afløsning i hjemmet Senest 10 Aftales individuelt Inkontinenshjælpemidler Senest 15 Inden for samme uge 13

14 Kapitel 2. Serviceniveau for udførelse af praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet Principper for hjælpen og det daglige samarbejde Hjælpen i hjemmet skal ydes med et aktiverende og forebyggende sigte. Medarbejderne løser derfor opgaverne ved at inddrage dig så meget som muligt. Kan du f.eks. selv tørre støv af, skal du fortsat gøre det, og medarbejderen vil så kunne støvsuge for dig. Der lægges vægt på, at du oplever, at medarbejderen er venlig, lyttende og omsorgsfuld i den måde, opgaverne løses på. Tidspunkter for hjælp Praktisk hjælp udføres i dagtimerne på hverdage. Praktisk hjælp i hjemmet kan bestå af hjælp til rengøring, bestilling af dagligvarer og tøjvask. Personlig hjælp og pleje i hjemmet kan bestå af alle de ting, der knytter sig til den enkelte person, eksempelvis personlig hygiejne, hjælp til at komme op om morgenen, hjælp ved toiletbesøg og lignende. Personlig hjælp og pleje kan gives hele døgnet. Hjælp til et ugentligt bad kan eksempelvis godt gives om eftermiddagen. Hvis du er erhvervsaktiv lønmodtager, kan du efter aftale med visitationen modtage hjælp til morgentoilette og påklædning fra kl. 6, så du har mulighed for at passe dit arbejde inden for normale arbejdstider. Det forventes, at du giver besked, hvis du ikke er hjemme på det aftalte tidspunkt for hjælpen. Medarbejderen arbejder nemlig kun i hjemmet, når du er til stede. Kommunen forventer, at du giver besked til Visitationen og din leverandør, hvis du ikke mere har behov for hjælpen eller dele af den. Adgang til hjemmet Hvis du ikke er hjemme på det tidspunkt, der er aftalt, og ikke har en nøgleboks, vil leverandørens medarbejder normalt forsøge at kontakte evt. pårørende for at høre, om de ved, hvor du er. Hvis man ikke finder frem til dig, vil en medarbejder låse sig ind i hjemmet sammen med politi og låsesmed for at sikre, at du ikke er faldet i boligen og har behov for assistance. Udgiften til låsesmed betaler du. 14

15 Overholdelse af aftale Der tilbydes altid erstatningshjælp, hvis den praktiske hjælp ikke kan udføres på det aftalte tidspunkt. Du bliver kontaktet telefonisk af din leverandør med et alternativt tilbud. Erstatningshjælpen tilbydes udført en anden dag inden for de følgende 5 arbejdsdage. Der ydes dog ikke erstatning for praktisk hjælp, som er aftalt udført på en ugedag, når den falder på en helligdag eller på en dag, hvor medarbejderen har ret til frihed ifølge sin overenskomst. Nødvendig hjælp til personlig pleje vil altid blive udført samme dag. Elever Du vil kunne opleve, at medarbejderen har en elev med under udførelsen af arbejdet i dit hjem. Du vil også kunne opleve, at eleven efter introduktion varetager opgaverne. Eleven er ved at gennemføre en social- og sundhedsuddannelse og skal som et led i uddannelsen ud i praksis. Kommunen håber, du vil tage godt imod eleverne. Retningslinjer for medarbejderen Medarbejderen skal altid have sit legitimationskort med billede synligt på sig, så du har mulighed for at se det.. Alle medarbejdere har tavshedspligt og må ikke drøfte andres forhold. Medarbejderen må ikke modtage gaver, arve, modtage eller låne penge af dig eller dine eventuelle pårørende. Forsikring I det omfang leverandøren har et ansvar for en skade på dit indbo, kan der være mulighed for erstatning. Fleksibel hjælp Du har mulighed for at bytte mellem ydelser og opgaver inden for rengøring, tøjvask og personlig hjælp og pleje. Hvis du i forvejen har hjælp til en af de tre ydelser, kan du vælge at bytte denne ydelse eller nogle af opgaverne med en af de andre. Du vil kun kunne bytte mellem ydelser, der leveres af den samme leverandør. Du kan også bytte eller erstatte opgaverne med andre opgaver, som du synes, at du aktuelt har et større behov for. Tidsforbruget i det enkelte hjem kan ikke øges. 15

16 Får du hjælp til bestilling af dagligvarer hos en indkøbsleverandør, kan denne hjælp kun anvendes til det formål. Det er altid den hjælper, der kommer i din hjem, som i tvivlstilfælde afgør, om ønsket om at bytte kan imødekommes. Hvis du gentagne gange i træk bytter dine opgaver til andre ting, skal medarbejderen kontakte Visitationen, fordi der så kan være tale om, at dine behov har ændret sig. Når du modtager praktisk hjælp Praktisk hjælp kan bestå af hjælp til rengøring, tøjvask eller bestilling af dagligvarer. Som hovedregel løses opgaverne inden for praktisk hjælp samlet på en ugedag. Rengøring Rengøringshjælp omfatter lettere rengøring af daglige opholdsrum: en stue, et soveværelse, et køkken, et badeværelse og en entré. Den tildelte tid og opgaveløsning tager udgangspunkt i visitators vurdering af dit funktionsniveau i forhold til evnen til at gøre rent. Begrænsninger Lette Moderate Svære Totale Hjælp til - Støvsugning og evt. gulvvask. Visiteret tid hver uge Valgfrit hver 2. uge - Støvsugning og evt. gulvvask. - Køleskab, komfur og skabe. - Sanitet i badevær. - Skifte sengetøj. - Støvsugning og evt. gulvvask. - Køleskab, komfur og skabe. - Sanitet i badevær. - Skifte sengetøj. - Aftørring af flader. - Støvsugning og evt. gulvvask. - Køleskab, komfur og skabe. - Sanitet i badevær. - Skifte sengetøj. - Aftørring af flader. - oprydning. 30 min. 45 min. 60 min. 75 min. 45 min. 60 min. 75 min. 90 min. 16

17 Der kan afsættes kortere tid til samme opgaveløsning, hvis der for eksempel er tale om en moderne ældre- eller plejebolig. Ønsker du rengøring i flere end de ovennævnte rum, vinduespudsning, gardinvask, hovedrengøring eller lignede, må du træffe aftale med et privat rengøringsfirma. Under arbejdet vil der blive taget hensyn til, hvilke materialer dine møbler og andre ejendele er fremstillet af. Rengøringsmidler og redskaber Du skal selv stille både rengøringsredskaber og rengøringsmidler til rådighed. Rengøringsmidlerne skal være miljømærkede (må ikke indeholde klor, soda eller salmiakspiritus), varedeklarerede på dansk og være i original emballage. Kommunen skal tage hensyn til både medarbejdere og miljø. Vi beder dig derfor om at sørge for, at alle dine redskaber er anvendelige og i god og forsvarlig stand, da det er vigtigt for et godt resultat af rengøringen. Det betyder for eksempel, at støvsugeren kan suge og er i ordentlig stand. Skaftet på en gulvskrubbe eller kost skal være så langt, at medarbejderen kan arbejde med lige ryg. Vi anbefaler et teleskopskaft, som kan indstilles til forskellige højder. Rengøringshjælp kan bestå i hjælp til en eller flere af følgende opgaver: at støvsuge gulve og tæpper og vaske gulve i stue, køkken, badeværelse, soveværelse og entre at tørre støv af eller vaske møbelflader rengøring af køkkenbord, vask og komfur rengøring af toiletkumme, håndvask og eventuel brusekabine/badekar at sørge for udluftning. Ved lejlighed og efter behov og aftale vil der også blive: støvsuget fodpaneler, polstrede møbler, lampeskærme og lignende aftørret låger på køkkenskabe og vasket og afrimet køleskab skiftet sengetøj støvsuget madrasser, som kan blive vendt, hvis det er muligt afvasket kalk på fliser og sanitet i badeværelse rengjort eventuelle hjælpemidler. 17

18 Tøjvask Du kan få hjælp til tøjvask i enten din egen vaskemaskine, i fælles maskine i ejendommen eller på møntvaskeri. Skal der vaskes på vaskeri, forlader medarbejderen vaskeriet, mens tøjet vaskes og bruger tiden på andre opgaver. Der gives hjælp til sortering, lægge i vaskemaskine, tørring og sammenlægning. Hvis du plejer at sende din tøj på vaskeri, forventes det, at du fortsætter hermed. Medarbejderen kan da hjælpe dig med at sortere tøjet, pakke det til afhentning og hjælpe dig med at modtage det rene tøj og hænge/lægge det på plads. Kommunen opfordrer til, at dine eventuelle pårørende er behjælpelige med at reparere, vedligeholde og forny dit tøj. Vaskemidler og vaskemaskiner Du skal selv stille vaskemidler til rådighed. Vaskemidler skal være varedeklarerede på dansk og være i original emballage. Af hensyn til både medarbejdere og miljø må der ikke anvendes midler som indeholder klor eller soda. Hvis din egen vaskemaskine, centrifuge eller tørretumbler anvendes, har du ansvaret for, at maskinerne er i ordentlig og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Tøjvask kan bestå i hjælp til en eller flere af følgende opgaver: sortering af tøj i finvask, kulørt vask og kogevask, alt efter hvilke varmegrader og vaskeprogrammer tøjet kan tåle pakning af tøj, der afhentes til vaskeri, renseri eller linnedservice selve vasken i egen vaskemaskine, fællesvaskeri eller møntvaskeri klatvask i stærkt begrænset omfang af for eksempel uld, silke eller andre sarte tekstiler ophængning og nedtagning af tøj eller tørring i tørretumbler sammenlægning af tøj og ophængning på bøjler lægge tøjet på plads små reparationer, f.eks. isyning af en knap Indkøbsordning Kommunen har indgået aftale med leverandører af dagligvarer, hvor man enten selv kan bestille varer eller få bevilget hjemmehjælp til at bestille. Der 18

19 kan vælges varer efter et varekatalog, som også indeholder discountvarer og tilbud. Firmaerne aftaler et fast leveringstidspunkt med den enkelte bruger. Der bringes varer ud en gang om ugen. Kommunen betaler for udbringningen. Chaufføren kan efter aftale bære varerne helt ind i køkkenet, lægge køle- og frostvarer på plads og hjælpe med besværlig emballage. Er man ikke i stand til selv at åbne døren, kan der enten aftales et leveringstidspunkt, hvor hjemmehjælpsleverandøren eller en eventuel pårørende er til stede, eller der kan afleveres en nøgle til firmaet. Udleverede nøgler er et anliggende mellem indkøbsleverandøren og brugeren. Du skal betale for de leverede varer efter aftale med indkøbsleverandøren, som sammen med kommunen anbefaler at der betales via PBS. Der kan skiftes mellem de leverandører, som kommunen har godkendt med en måneds varsel fra udgangen af den kalendermåned, i hvilken du beder om leverandørskiftet. Ærinder i bank Kan kun ydes i begrænset omfang, og hvor eventuelle pårørende eller andre ikke kan hjælpe dig. Retningslinjer vedrørende penge og hævekort For at beskytte dig mod eventuel misbrug af din konto og for at beskytte medarbejderen mod mistanke om misbrug, er der nogle regler, som skal efterleves: medarbejderen må højst hæve kr. ad gangen medarbejderen kan kun hæve penge med en skriftlig fuldmagt fra dig hver gang der hæves penge, skal der anvendes en ny, fortrykt fuldmagtsblanket påtrykt leverandørens navn. Den skal forsynes med navnet på den medarbejder, som skal aflevere den i banken eller på posthuset. du skal kvittere, hver gang du modtager et hævet beløb og aflevere kvitteringen til medarbejderen. medarbejderen må under ingen omstændigheder modtage Dankort, hævekort eller PIN kode, hverken til at hæve penge eller til betaling af regninger 19

20 Ærinder på apotek Du skal selv sørge for afhentning af medicin og lignende eller bede apoteket om at sende din medicin hjem til dig med et bud. Afregning herfor står du selv for. Når du får personlig hjælp og pleje Personlig hygiejne m.m. Der kan gives hjælp til personlig hygiejne, af- og påklædning, toiletbesøg, hudpleje og hjælp til at komme ind og ud af sengen/stolen i alle døgnets timer. Du kan få hjælp til at vaske og tørre håret. Oprulning og hårbehandlinger henvises til frisør. Der gives ikke hjælp til klipning af tånegle på grund af risiko for hudinfektion f.eks. ved kredsløbsforstyrrelser eller sukkersyge. Der henvises til fodterapeut. Ernæring Der kan ydes hjælp til at anrette morgenmad, varme øvrige måltider i mikrobølgeovn samt til rådgivning og vejledning vedrørende kost. Du kan få hjælp til selve spisningen, hvis du ikke selv kan spise og drikke. Medicingivning Er du stabilt medicineret vil hjemmesygeplejersken foreslå dig og din læge, at du modtager din medicin som dosispakket medicin fra apoteket. Du får leveret medicinen færdigpakket til de tidspunkter, den skal tages og kan derved i mange tilfælde være uafhængig af hjælp. Ordningen indebærer ofte en økonomisk fordel for dig, hvis du har behov for flere præparater. Kan du af forskellige årsager ikke anvende dosispakket medicin, vil du kunne få hjælp til at få ophældt din medicin. Der gives hjælp til ophældning af al lægeordineret medicin. Hjælp til håndkøbspræparater gives kun, hvis de er blevet ordineret af lægen. Er der brug for ophældning af medicin til en eller flere uger ad gangen, skal du selv købe det nødvendige antal doseringsæsker på apoteket. Har du behov for hjælp til indtagelse af medicin, kan der gives hjælp til det. 20

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Formålet med hjemmehjælp.... 3 3. Midlertidig eller varig hjemmehjælp?... 4 4. Hvem kan få hjemmehjælp?...

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Forslag til KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Godkendt af Byrådet den.. Side: 2 Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3 Hvem kan modtage ydelsen Side 4 med ydelserne Side 4 Hvordan udmåles

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp.

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Afgørelse efter revurdering af din hjemmehjælp Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Du modtager i dag hjælp til rengøring. Du har fået afslag på hjælp til: rengøring

Læs mere

NÅR DU VIL SØGE OM HJÆLP BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER

NÅR DU VIL SØGE OM HJÆLP BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER Kvalitetsstandarden beskriver den hjælp, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret til praktisk eller personlig hjælp. Serviceniveauet

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Oversigt over aflastningsmuligheder

Oversigt over aflastningsmuligheder 1 Oversigt over aflastningsmuligheder for parkinsonramte og pårørende, maj 2015 Denne oversigt er tænkt som en hurtig måde at få et overblik over de aflastningsmuligheder, som parkinsonramte og ikke mindst

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service.

Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service. Albertslund Kommune september 2012 Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service. Albertslund Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje.

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.decmber 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.1 PERSONLIG PLEJE, P-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave.

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Kære nye beboer i Kløckershave Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Boligens indretning Boligen

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Socialpædagogisk Vejledning

Socialpædagogisk Vejledning Til sagsbehandler og andre interessenter Socialpædagogisk Vejledning Støtte og vejledning i og uden for eget hjem 85 (Indeholder oversigt over ydelser) DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 2 Støtte

Læs mere

Svendborg Kommune Plejecenter Vest

Svendborg Kommune Plejecenter Vest Svendborg Kommune Plejecenter Vest Velkommen til Aldersro Ældreboliger Forord Velkommen til Aldersro ældreboliger. Denne folder er udarbejdet som en hjælp til dig, der flytter ind i en ældrebolig på Aldersro.

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Det betyder bl.a. at: Kirsten Moesgaard Formand for Sundhedsudvalget

Det betyder bl.a. at: Kirsten Moesgaard Formand for Sundhedsudvalget Kvalitetsstandarder Voksne hjemmeboende 2013-2014 Kære Borger Vi bliver ældre og lever sundere. Vi vil gerne være aktive og uafhængige af andres hjælp - altså være herre i eget liv. Derfor har vi i Vesthimmerlands

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 2012 3. udgave Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)... s. 8 Praktisk

Læs mere