Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn Socialcentret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret"

Transkript

1 Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1

2 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3 Lovgrundlag, rammer:... 3 Vurderingen... 3 Samlet vurdering... 4 Påbud:... 7 Anbefalinger:

3 Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering Navn og Adresse Hellebo Hus, Hellestrupvej 2A, 4300 Holbæk Ledelse Anette Weber Dato for tilsynet: 25.april 2013 Anvendte tilsynsmetoder: Der er gennemført interviews med Leder, 2 medarbejdere og 1 beboer. Ligeledes er 3 sagsbehandlere kontaktet mhp. tilfredshedsundersøgelse af stedets levering af aftalt ydelse. Der er desværre kun 1 sagsbehandler der har besvaret spørgsmålene. Formålet har været drøftelse af konstaterede og observerede forhold Der er forelagt beboerliste og medarbejderliste med angivelse af formelle uddannelser. I samarbejde med stedet er enhedens dokumentation gennemgået og drøftet i forhold til krav fra gældende lovgivning. Ligeledes har Tilsynet læst stedets tidligere tilsynsrapport, hjemmeside og sammenholdt det med oplysningerne på Tilbudsportalen. Lovgrundlag, rammer: Serviceloven 148 a. Den stedlige kommunalbestyrelse fører det generelle driftsorienterede tilsyn med tilbuddets personale, bygninger og økonomi, herunder om grundlaget for afgørelse efter 14, stk. 3, om optagelse af et privat tilbud på Tilbudsportalen fortsat består. Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 16. Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Magtanvendelse, Serviceloven Formålet med bestemmelserne i dette afsnit er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Disse indgreb må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Stk. 2. Forud for enhver form for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal kommunen foretage, hvad der er muligt for at opnå personens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning. Stk. 3. Anvendelse af magt skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes. Stk. 4. Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt og med størst mulig hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe. Stk. 5. Indgreb efter 126 kan udføres af ansatte i tilbud, der drives af regionen eller af de private leverandører, der efter kommunal visitation yder service over for den pågældende, jf. 124 a. Det påhviler kommunalbestyrelsen at vejlede private leverandører af service om betingelserne for at foretage indgreb i medfør af 126, herunder om kravet om indberetning, jf I tilbud etableret af regionsrådet påhviler vejledningsforpligtelsen efter 2. pkt. regionsrådet. Anden gældende lovgivning som ingen andre myndigheder fører til syn med. Vurderingen Tilsynet er en faglig øjebliksvurdering, som skal kontrollere og følge op 3

4 på at hjælpen udføres på en ordentlig måde. Tilsynet vil indeholde opfølgning på f.eks. regler om retssikkerhed og magtanvendelse, værgemål og dialog og inddragelse. Desuden vil tilsynet følge op på Embedslægeanbefalinger, da området er ikke løbende er underlagt dette tilsyn Tilsynets konklusioner udmøntes i en generel vurdering, eventuelt suppleret med anbefalinger og i grovere tilfælde påbud Samlet vurdering Opfølgning fra tidligere tilsyn: Påbud: Godkendelse til misbrugsbehandling. Anbefalinger: 1. At det elektroniske system udbygges med medicinkort på beboerne. 2. At der udarbejdes en kostpolitik. 3. At der indberettes UTH når der ikke forefindes behandlingsplaner på borgere der får afhængighedsskabende medicin. 4. At stedet arbejder hen imod at dokumentere i et enstrenget system. 5. at der udarbejdes husorden 6. at fokus rettes på at implementere den sundhedsfaglige elektroniske dokumentation, så aftaler med beboere og læge tydeligt fremgår. 7. At stedet udarbejder en beskrivelse af den gode praksis stedet gør for at forebygge magtanvendelser. 8. At der ledelsesmæssigt er en opmærksomhed på fortsatte ansættelser af familiemedlemmer. Påbud: Stedet har fået en godkendelse til misbrugsbehandling, som er dækkende for behovet for stedet. Ad 1: Det elektroniske journalsystem kan endnu ikke integrere et medicinkort uden det skal genskabes dagligt. IT-udbyderen arbejder på sagen, og det er en forventning, at det implementeres i løbet af Ad 2: Der er udarbejdet en kostpolitik, som hænger i køkkenet, og indholdet var kendt for de interviewede parter. Ad 3: Der er efter sidste tilsynsbesøg nu udarbejdet behandlingsplaner på alle beboere, der behandles med afhængighedsskabende medicin. Disse planer opbevares i en fysisk mappe på kontoret, med samtykke fra den enkelte beboer. Ad 4: Der arbejdes og dokumenteres i journalsystemet, og dette systems kalender benyttes også. Ad 5: Der er udarbejdet husorden, som er kendt af de interviewede parter. Ad 6: Det fremgår tydeligt af journalen, at den helbredsmæssige opfølgning er dokumenteret. Ad 7: Det er ikke tydeligt for Tilsynet, at denne praksis er udarbejdet og kendt. Det er derfor et påbud, at der udarbejdes en beskrivelse af metoden for forebyggelsen af magtanvendelse på stedet. Ad 8: Dette har ledelsen haft som et tydeligt opmærksomhedspunkt, og det har betydet, at der ved dette Tilsyn nu er overvejende ikkefamiliemedlemmer ansat. 4

5 Organisation og ledelse: Hellebo Hus er et privat opholdssted godkendt til 10 beboere heraf 2 akutpladser, mellem år efter med dobbelt diagnoser. Det er stedets ejer, der er leder og har en sundhedsfaglig grunduddannelse. Personalegruppen er sammensat med både pædagogiske og sundhedsfaglige kompetencer, hvilket Tilsynet vurderer, giver borgeren en målrettet og sammenhængende indsats. De medarbejdere Tilsynet talte med, bakkede op om denne sammensætning, da den faglige tilgang, refleksioner og sparring omkring indsatsen blev bredere og dermed til gavn for beboeren. Ledelsens vurderer, at der er de rette kompetencer til løsning af indsatsen på stedet og dette bekræftes af sagsbehandler, medarbejderne og den beboer som Tilsynet talte med. Der er nylig ansat en sygeplejerske som også har det sygeplejefaglige ansvar samt yder supervision til medarbejderne. 4 medarbejdere skal på NADA kursus til brug for forebyggelse af angst/misbrug samt vedligeholde angstfrihed. Dette finder ledelsen som et godt supplement til indsatsen, og er opmærksom på, at det ikke erstatter hverken den pædagogiske eller sundhedsfaglige tilgang og observation. Der gives intern supervision efter behov, og der afholdes personalemøder og holdningsmøder 1 gang månedligt. Her drøftes og diskuteres generelle forhold, som eksempelvis om beboeren må blive siddende i bilen når de er med ude at handle. Disse holdningsmøder finder de medarbejdere Tilsynet talte med, som fagligt givtige og udviklende. Der er fin struktur på personaleoplysningerne, så det fremgår tydeligt hvem af pårørende til de ansatte der skal kontaktes ved sygdom eller andre hændelser hvor der er behov for dette. Ledelsen beretter om meningsskabende aktiviteter for beboerne i beskyttede rammer, og dette bekræftes af den beboer Tilsynet talte med. Der er udarbejdet en kostpolitik, som er tydelig og kendt for både beboere og medarbejdere. Det fremgår dog ikke tydeligt af Tilbudsportalen hvad stedets forplejningsmodel er. Det er derfor et påbud, at de lovpligtige indberetninger til - og opdatering af Tilbudsportalen strammes op inden næste tilsyn. Der afholdes ikke MUS, men uformelle samtaler ca. hver 3.måned, og medarbejderne tilkendegiver, at ledelsen kender deres kompetencer og ønsker for faglig udvikling. Det anbefales, at ledelsen overvejer, om en form for dokumentation af disse samtaler kunne være til gavn for den enkelte medarbejders videre kompetenceudvikling. Der er ikke sygefravær på stedet, og medarbejderne som Tilsynet talte med tilkendegiver en tydelig anerkendende ledelsesstil med mulighed for udnyttelse af den enkeltes kompetencer. Denne tilgang mener medarbejderne har afgørende betydning for trivselen og åbenheden på arbejdspladsen. Der er for Tilsynet ikke en nedskrevet fraværspolitik, og dette efterspørges ikke af medarbejderne. Tilsynet anbefaler, at ledelsen har opmærksomhed på, at metoden for varetagelsen af den uskrevne fraværspolitik er åben og ensrettet, så ingen er i tvivl om hvornår man kaldes til fraværssamtale. 5

6 Stedet har ansat en til at gøre rent i fællesarealerne, for dermed at give medarbejderne mere tid til den enkelte beboer. Denne rengøringshjælp besidder gode kompetencer til målgruppen og inddrager dem i arbejdet samt laver små aktiviteter med beboerne. Dette finder Tilsynet godt og visionært af ledelsen. Det er ikke tydeligt for Tilsynet via Tilbudsportalen, hvad stedet indeholder og gerne vil kendes for. Det er derfor et påbud at få opdateret de lovpligtige indberetninger til Tilbudsportalen, og anbefaler at denne justering af Tilbudsportalen gøres struktureret. Der forefindes flugtvejsbeskrivelse og det er tilkendegivet fra både medarbejdere og leder, at der er gennemgået brandøvelse. De fysiske rammer: Der er store lyse værelser til hver beboer, og for hver 2-3 værelser er der fælles bad og toilet. Alle værelser har eget køleskab. Der er tidssvarende fællesrum inkl. køkken, oplagt til fællesskabet. Gårdmiljøet er indbydende til at samles omkring et af havebordene og i sidebygningen findes der et stort rum indrettet som aktivitetsrum med bordtennis, bordfodbold og andre aktiviteter. Levering af ydelser/handleplaner: Stedet arbejder med Planner4you og har siden sidste tilsyn arbejdet målrettet med at dokumentere i enstrenget system. Der er stamkort med pårørende oplysninger, lægeoplysninger og tydelige aftaler med hvem der følger op på beboerens somatiske sygdomme og psykiatriske sygdomme. Forud for indflytning, er der et møde hvor alle parter drøfter et evt. samarbejde og her vil det fremkomme under hvilke regler den enkelte beboer flytter ind. Det tilkendegives, at alle der flytter ind er bekendt med, at man skal komme med eget inventar Der laves for Tilsynet fine indflytningsaftaler, som står i et ringbind på det aflåste kontor. Disse skriftlige aftaler kender de medarbejdere som Tilsynet med dog ikke til. Det anbefales derfor, at stedet finder en metode hvorpå medarbejderne gøres opmærksom på, at disse aftaler findes og hvor de samles. Der er 2 kontaktpersoner på hver beboer, og arbejds og ansvarsfordelingen er kendt blandt medarbejderne og beboeren er kendt med sin primære kontaktperson. Der fremkommer ofte social handleplan fra anbringende kommune og ud fra den udarbejder stedet en pædagogisk handleplan i samarbejde med beboeren. Her tages udgangspunkt i hvad der er aktuelt at arbejde hen imod, og evalueringen foregår ca. hver 6.måned, men gennemgås hver 3.måned mellem beboer og kontaktperson. Handleplanen skrives ind i det elektroniske journalsystem, og indsatsområderne fremkommer på skærmen. Der bliver dagligt mindet om de forskellige indsatsområder og dermed en daglig bevågenhed på den aktuelle indsats. Stedet får stor ros af den sagsbehandler Tilsynet talte med, for deres målrettede og handleklare tilgang til målgruppen. Ligeledes finder Tilsynet det fyldestgørende, at der dokumenteres i ét system og at det elektroniske system udbygges til også at indeholde medicinkort. Det har ikke siden godkendelsen til misbrugsbehandling været aktuelt at bruge den. Men stedets leder mener fortsat, at den dækker behovet. Det er tydeligt for Tilsynet, at stedet har en målrettet og samarbejdsvillig tilgang til misbrugsbehandling, og stedet har fin dokumentation og arbejdsredskaber der definerer den enkeltes misbrug og målet med at komme ud af misbruget. 6

7 Dialog og inddragelse: Det er Tilsynets oplevelse, at der sker en god og sober inddragelse af beboerne. Dette bekræftes af den beboer, som Tilsynet talte med. Beboeren kendte til husordenen, kostpolitik og synes det var godt med klare regler. Husorden og kostpolitik blev fremvist til beboeren inden indflytningen, og på den måde, er der intet der er ukendt for beboer inden indflytning. Sundhed, helbred og opfølgning på dette: Det er tydeligt at stedet arbejder på at forbedre dokumentationen på dette felt. Der er i det elektroniske dokumentationssystem lavet særlige ark med den sundhedsmæssige indsats, men det er fortsat nyt for stedet at arbejde med denne dokumentation, så Tilsynet anbefaler at fokus øges på implementeringen af dette. Det er nu målrettet og tydeligt i den digitale dokumentation, hvem der har hvilket ansvar for at følge beboeren til psykiater og andre sundhedsmæssige tiltag. Og det fremgår også hvem der har ansvaret for at følge op på diverse aftaler med samarbejdspartnere. Stedet tilkendegiver viden omkring UTH og brugen af disse som et udviklingssystem. Tilsynet har ikke modtaget UTH siden sidste Tilsyn, og anbefaler derfor den fortsatte opmærksomhed på den lovpligtige indberetning af begivenheder der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed. Retssikkerhed og magtanvendelser: Tilsynet vurderer, at stedet er bekendt med magtanvendelseslovgivningen, men har ikke haft nogen indberetninger. Det er ikke tydeligt i dokumentationen hvem der skal repræsentere beboeren ved inhabilitet. Det er derfor et påbud, at dette fremgår tydeligt i journalen. Det er tydeligt i dokumentationen, at det informerede samtykke sker og dette bekræftes af den beboer Tilsynet talte med. Kvalitetssikring: Der er som nævnt gode og store forbedringer i dokumentationen. Der forefindes en mappe med oplysninger og instrukser til nyansatte og vikarer. Et introduktionsprogram forefindes ikke ifølge medarbejderne ikke. Det kan anbefales, at et sådan program forefindes for at sikre den fælles viden og gennemgang af nødvendige oplysninger. Alle medarbejdere skal på 1.hjælps kursus Påbud: Det er et påbud, at der udarbejdes en beskrivelse af metoden for forebyggelsen af magtanvendelse på stedet. Det er et påbud, at de lovpligtige indberetninger til - og opdatering af Tilbudsportalen strammes op inden næste tilsyn. Det er ikke tydeligt i dokumentationen hvem der skal repræsentere beboeren ved inhabilitet. Det er derfor et påbud, at dette fremgår tydeligt i journalen. 7

8 Anbefalinger: Det anbefales, at ledelsen overvejer om en form for dokumentation af de uformelle samtaler med medarbejderne kunne være til gavn for den enkelte medarbejders videre kompetenceudvikling. Tilsynet anbefaler, at ledelsen har opmærksomhed på, at metoden for varetagelsen af den uskrevne fraværspolitik er åben og ensrettet, så ingen er i tvivl om hvornår man eksempelvis indkaldes til fraværssamtale. Det anbefales, at stedet finder en metode hvorpå medarbejderne gøres opmærksom på, at indflytningsaftaler findes og hvor de samles. Fortsat fokus på implementeringen af den sundhedsmæssige indsats i det elektroniske system. Forsat opmærksomhed på den lovpligtige indberetning af UTH, som stedet skal bruge som et udviklingssystem. At der forefindes et introduktionsprogram til nyansatte og vikarer, for at sikre den fælles viden og gennemgang af nødvendige oplysninger. 8

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe...

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Den Gamle Dyrlægegård

Den Gamle Dyrlægegård Den Gamle Dyrlægegård RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Behandlingscenter Tjele Orelund Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Behandlingscenter Tjele Orelund Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Behandlingscenter Tjele Orelund Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kig Ind Specialcenter Holbæk

Kig Ind Specialcenter Holbæk 2014 Kig Ind Specialcenter Holbæk Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 30-09-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn,

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Orelund. Behandlingscenter Tjele. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 14-04-2015

Orelund. Behandlingscenter Tjele. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 14-04-2015 2015 Orelund Behandlingscenter Tjele Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 14-04-2015 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste års

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

Søholm. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Søholm. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Søholm Rapport over tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Målgruppe...

Læs mere

Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn

Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn Oktober 2010 Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Frøgård Allé Adresse Frøgård Allé 6 2630 Tåstrup Telefon 43 35

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere