Virksomhedsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2012-2013"

Transkript

1 : Virksomhedsplan Montessori Børnecenter overordnede mål er at: skabe; livsglade børn, der har lyst og appetit på livet. nysgerrige børn, der har lyst til at opleve livet og tage udfordringer op. Selvstændig børn, der tager initiativ og tager ansvar for sig selv og andre. Børn der tror på sig selv. side - 1

2 Inholdsfortegnelse: side.. De overrordnede mål 4 Montessori Børnehavens værdigrundlag 5 Integration af sårbare børn 6 Forældresamtale 7 Samarbejde med skolen 7 Sprogvurdering 8 Læringssyn 8 Læringsforståelse 8 Sundhedsforståelse 9 Vores daglige dag 10 I årets løb 12 Maria Montessori 13 Læreplan 15 1Personlig kompetence 16 Tema 2 Sociale kompetence 17 Tema 3. Sprog 18 Tema 4 Krop og bevægelse 19 Tema 5.Natur og Naturens fænomener 20 Tema 6 Kulturelle udtryksformer og værdier 21 Støj, indeklima og ventilation 22 Det psykiske børnemiljø 23 Vi er mange der passer på dig 24 Evaluering af projekt: Vi er mange der passer på dig 26 Virksomhedsplan for Montessori Børnecenter Virksomhedsplan tager udgangspunkt i dagtilbudslovens værdier og målsætninger som vedtaget af Rudersdal kommune. Virksomhedsplanen er denne gang en 2 årig plan, som dog kan revideres på enkelte områder, såfremt der opstår behov. Virksomhedsplanen tager udgangspunkt i den forrige virksomhedsplan. side - 2

3 Om Montessori Børnecenter Birkerød Montessori Børnecenter er en puljeinstitution som blev oprettet i 1971 i en lille gård på Tornevangsvej i Birkerød af Bodil Leinob: Hun var uddannet Montessoripædagog og børnehaven drives fortsat ud fra denne pædagogik.den nuværende leder har både den almindelige pædagoguddannelse samt Montessoriuddannelsen taget som kursus. Børnehaven har plads til 25 børn i alderen fra 2 6 år, og har åbent fra mandag til torsdag og fredag fra 8.00 til 14. Børnehaven og dens pædagogik er karakteriseret ved høj grad af stabilitet, forudsigelighed og overskuelige hverdage, der er med til at skabe de bedste betingelser for at børnene udvikler sig og får et godt selvværd. Dette betyder også, at der er rum og plads til de mere sårbare børn. Vi lægger vægt på, at vi alle har et fælles ansvar for, at vi har det rart, og at de store børn er hjælpsomme og opmærksomme overfor de mindre børn. Hos os er det vigtigt, at vi holder en god omgangstone blandt børn og voksne. Et godmorgen og et farvel er en selvfølge. Et andet karakteristika er de pædagogiske Montessorimaterialer, udviklet til sansetræning og intellektuel træning af førskolebarnet på en enkel og logisk måde. Udviklingen af pædagogisk legetøj har langt overhalet Maria Montessoris ideer, både hvad angår fantasi og materialer, og i vores børnehave er det bedste af nyt legetøj også repræsenteret. Men vores erfaring er, at børn hjemme, har en mangfoldighed af legetøj og kreative udfordringer, og at Montessorimaterialerne repræsenterer noget andet og anderledes, der fanger børnenes opmærksomhed. Det er med andre ord et supplement til det øvrige legetøj og beskæftigelsesmaterialer. Vores mål og pædagogiske principper. Børnehavens hverdag er baseret på en række principper, pædagogikker og livsopfattelser. En del af disse er inspireret af Maria Montessoris tanker, men børnehavens idealer bygger også på andet, bl.a. på forestillingen om, at livet i børnehaven må udvikles i takt med samfundsudviklingen. Når et barn starter i børnehave hos os fra 2 år er det derfor en lille personligheds møde med et udsnit af verden og de udfordringer, den bygger på uden for den trygge og kendte families rammer. Der er selvfølgelig stor forskel på børnene og deres forudsætninger. De pædagogiske principper i det daglige arbejde er således: At acceptere og anerkende børnenes forskellighed og derfor fokusere på det enkeltes barns ressourcer ud fra de psykosociale og kulturelle forudsætninger. At barnet udvikler sin identitet i relationer med andre. Det vil sige, at barnet danner sig selv ved at indbygge andre og at relationerne og den sociale sammenhæng barnet indgår i har stor betydning, for hvordan barnet opfatter sig selv. Hvem er jeg, hvad er min rolle og hvem er de andre? Vi ser derfor de sociale kompetencer, som en udløber af de tioner, der opstår mellem forældre, barnet og personale side - 3

4 At barnet har brug for overskuelige rammer og forudsigelighed, -er på den ene side skaber tryghed og på den anden side fremmer udvikling, så barnet lykkedes og opnår en tilstand af tilfredshed. Dagen skal være mættet med oplevelser og små daglige gøremål, der gør, at barnet får en succesfuld oplevelse, når det udfordres Tilknytning og sjove pligter skaber ansvarsfulde og trygge børn. Barnet vil gerne bruges i de daglige gøremål, og barnet oplever derfor, at det barnet bidrager med, er betydnings- og meningsfuldt. I legen er barnet et hoved højere end sig selv. Alt kan lade sig gøre. men samtidig må det være i stand til at forholde sig til virkeligheden på legens præmisser. Det enkelte barn må kunne forstå, at alt ikke nødvendigvis er, som det ser ud til at være. De skal forstå hinandens legesignaler og kunne kommunikere: Dette er leg, ikke virkelighed. Det er gennem legen, at barnet bliver socialiseret med andre børn, hvilket er grundlaget for et godt børneliv. De overordnede mål for vores arbejde er: At synliggøre børnehavens mål og holdninger, herunder synliggøre, hvordan mål og holdninger kommer til udtryk i børns og voksnes dagligdag, og hvordan de kan udvikles inden for de rammer, som institutionen giver.. At skabe en så tryg, venlig, imødekommende og ikke mindst glædesfyldt atmosfære, så forældrene tillidsfuldt kan overlade deres børn til vores omsorg At fastholde glæden ved det daglige arbejde på en sådan måde, at nye udfordringer giver nye erfaringer, og at der skabes et stimulerende miljø til gavn for børnene. At fast holde og videreudvikle det gode samarbejde og den gode dialog mellem forældre og personale, til gavn for hele institutionen og særligt til gavn for børnene. At sikre det gode børneliv, som set fra et børneperspektiv kræver et miljø, der dagligt byder på vekslende oplevelser, skærpelse af nysgerrigheden, styrkelse af det enkelte barns selvværd og selvtillid, udvikling af fantasi og handlekraft, og derigennem dannelse af det rette fundament for at kunne knytte gode venskaber og indgå i et godt socialt fællesskab. At støtte og udvikle det enkelte barns kompetencer, så det kan forlade børnehaven som et trygt selvhjulpent barn parat til nye udfordringer i skolen, Montessori børnehavens værdigrundlag side - 4

5 Vores værdigrundlag har således sit udgangspunkt i Maria Montessoris pædagogiske teorier og hendes humanistiske menneskesyn, der bygger på tolerance og mellemfolkelig forståelse. At børnene opdrages til at leve i et demokratisk samfund, hvor der er medansvar og medindflydelse. En af grundtankerne er at vi skal lære barnet at leve livet men ikke leve det for det. Det vil sige, at vi skal stimulere barnets lyst til at ville selv, handle selv. Med udgangspunkt i den børnekultur, der repræsenterer vores børnehave, og udviklingen i samfundet i øvrigt, mener vi at vores udgangspunkt er meget aktuelt. Vi tror derfor på følgende grundlæggende værdier, som er udgangspunktet for den måde vi også ønsker at arbejde med læreplanerne på i praksis: At voksne og børn skal være gode rollemodeller At skabe tillid og dermed tryghed At lytte, vise interesse, nærvær og tilgængelighed At respektere barnets individuelle modenhed, evner og muligheder At give frihed til at vælge, hvor valg kan gives At vejlede til samarbejde og hjælpsomhed frem for konkurrence At tilrettelægge sejre så selvværd styrkes At turde bruge sig selv, f.eks. optræde, fortælle, synge, lege, lave sjov At være kreative At vi kan lære af hinanden og give denne evne videre til børnene At skabe engagement og fællesskab til glæde for børn, forældre og personale Integration af sårbare børn Vores pædagogiske praksis tilgodeser og skaber forudsætninger for, at også svage / udsatte børn kan deltage og udvikle kompetencer. side - 5

6 Vi lægger vægt på en tæt forældrekontakt med en åben og ærlig dialog. Vi mener at den bedste vej til barnets trivsel også inkluderer forældres trivsel. Vejledning om indkøring af nye børn går to veje. Forældrenes kendskab til deres børn og vores erfaringer. Vi tror, det er meget værdifuldt, at vores hus og legeplads danner et overskueligt miljø, og for sårbare børn rimelige, rolige omgivelser. Ligeledes at antallet af børn og voksne er rimeligt overskueligt. Børn kan mistrives eller være sårbare af mange årsager. Det er vores fornemmeste opgave, at gøre iagttagelser, der kan fortælle os om barnets alsidige udvikling, og hvis dets adfærd giver anledning til bekymring, så taler vi om, hvordan vi bedst kan støtte det. Det nye barn i børnehaven, er også et sårbart barn. Vi gør meget ud af at overgangen fra hjem / vuggestue til børnehave bliver så tryg som mulig, bl.a. ved at mor eller far kan være med de første dage. På denne måde lærer vi stille og roligt hinanden at kende. Nogle børn har fra start særlige behov og forældre og pædagogen kan tale herom, så barnet fra start får den bedste støtte. Vi har ofte børn fra andre kulturer. Vores politik er så vidt muligt at tale med barnet på dets eget sprog. Det kan selvfølgelig ikke altid lade sig gøre. Men hvis det f.eks. drejer sig om et finsk barn, beder vi om nogle ord skrevet ned, som er vigtige for barnet at vi forstår. Det er en metode vi med god erfaring benytter til at skabe den første tryghed. Når vi ser at et barn har problemer går vi ind og støtter det, der hvor behovet synes at være i forhold til dets alder og udvikling. Om der skal hjælpes med at sætte ord på i en konflikt. Vores fokus er også rettet på barnets leg og relationer til de andre børn. Om barnet kan knytte venskab, barnets position i gruppen, er det med i legen og har barnet indflydelse herpå eller er det udenfor. Hvis sproglige vanskeligheder, er til grund for at et barn ikke bliver involveret i de andre børns leg, hjælper vi med at skabe kontakt og at kommunikere, og at styrke den sproglige udvikling. Måske er det barnets alsidige personlige udvikling, der skal styrkes. De voksne organiserer lege der involverer det sårbare barn. Vi finder lege roller samspil med de andre børn, der kan give en oplevelse af at være med, og at have det sjovt og samtidig give barnet metoder og inspiration til at lege. Når et barns vanskeligheder er større end at vi og forældrene i fællesskab kan løse dem, kan vi henvise til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og kommunens pædagogiske konsulenter, som herefter vil være behjælpelig med hjælp til at løse problemerne Familien kan henvises hvis: Familien ikke trives Et eller flere af børnene har særlige vanskeligheder i forhold til forældre stedforældre, søskende, kammerater, institution eller skole. De voksne omkring barnet er uenige eller rådvilde i opdragelsesspørgsmål Familien er slået ud af kurs grundet skilsmisse, eller andre begivenheder, Som betyder store ændringer i familien. Derudover er vi tilknyttet tværfaglige teams i forvaltningen med sundhedsplejerske, psykologer, tale- og hørepædagoger m.fl. side - 6

7 Forældresamarbejde mål og evaluering Vi tilstræber en åben og direkte dialog forældre og personale imellem. Vi tilstræber en dialog der behandler problemer her og nu At begge parter fører en åben dialog At parterne har respekt for hinandens virkelighed At der er respekt for kontakten mellem hjem og børnehave Forældrene skal være bevidste om egen rolle i udviklingen af et godt børnemiljø. Være loyale over for børnehavens mål og pædagogik Respektere beslutninger taget af børnehaven f.eks. legetøjspolitik, madpolitik. Deltage i børnehavens arrangementer samt bakke op omkring disse. Evaluering af forældresamarbejdet: Meddelelser og information om kommende aktiviteter udsendes på mail til alle forældre i den nye virksomhedsplan. Børnehaven får opdateret sin hjemmeside, således at den er tilgængelig på nettet. Samarbejde med skolerne omkring overgang til børnehaveklasse: Vi indgår i et positiv samarbejde, vedrørende skolestart, med de skoler, der modtager børn fra Montessori Børnecenter Vi tilstræber at børnene kommer på besøg i deres nye skole sammen med os således at både vi og barnet får hilst på deres kommende lærer. I det sidste halve år børnene er i Børnehaven, arrangeres en række ture / besøg på museer Experimentarium m.m. for at signalere at de er de store og på vej ud af børnehaven og ind i skolen. Vi arbejder for at børnene kommer i skole når de er parate til det, Hverken før eller efter. hermed menes at de er socialt klar til at indgå i større grupper, viser interesse for at lære at læse og skrive og er modne til at modtage kollektive beskeder. Evaluering af skolestart: I den nye virksomhedplan tages der udgangspunkt i materialet fra Rudersdal kommune Samarbejde dagtilbud og skole Principper og mål for sprogvurdering. Sprogvurdering er ikke længere obligatorisk ved en bestemt alder, men børnehaven skal nu vurdere behovet for at foretage en sprogvurdering af barnet, ligesom forældrene kan ønske en test foretaget. side - 7

8 Målet med vurderingen af barnet er at kunne gribe ind i tide, såfremt pædagogen eller forældrene føler der er behov for en konkret test. Sprogvurderingen foretages efter Rambølls materiale, og fortages når barnet er imellem 3,0 og 3,4 år. Sprogvurderingen foretages af den sprogansvarlige pædagog, Resultatet af sprogvurderingen deles op i 3 kategorier, den generelle indsats, den fokuserende indsats og den særlige indsats. Den daglige sprogstimulerende indsats passer for barnets generelle behov. Indsatsen er beskrevet i læreplanen tema 3 Sprog Den fokuserende indsats tager udgangspunkt i den handleplan der udarbejdes efter sprogvurderingen. Der følges op på barnets udvikling, blandt andet ved brug af TRAS materialer. TRAS står for tidlig registrering af sprogudvikling, og er meget brugbart som testmateriale Særlig indsats - Med udgangspunkt i sprogvurderingen henvises barnet til PPR, og i samarbejde med forældre og det relevante PPR personale udarbejdes en handleplan for barnet. Læringssyn og læringsforståelse Læringssyn Læring er en proces der ikke bare sker for børnene i børnehaven, men for alle mennesker hele livet igennem, bevidst som ubevidst. For mindre børn sker læring særligt i relation til andre børn og voksne. Et anerkendende og positivt læringsmiljø er en vigtig basis for en hver læringsproces., For at sikre sig at børnenes læring har så optimale vilkår som muligt, skal de voksne være sig deres rollemodeller bevidst Vi udviser respekt får børnenes rollefordeling Vi anerkender at børnene har en aktiv rolle i sin læring og udvikling Børnene mødes af voksne, som understøtter og udfordrer den enkeltes udviklings- og læringsmuligheder Børnenes sociale samspil understøttes gennem de voksnes prioritering af nære relationer. Ved at have øjnene på hvad barnet interesserer sig for lige nu kan vi gå ind og støtte barnet og hjælpe det videre. Børn lærer hurtigt og nemt, hvis man griber dem lige når interessen er der. Læringsforståelse Børn lærer gennem sansning, følelser og aktiv handling og ved at iagttage og efterligne andre børn og voksne. Læring findes overalt. side - 8

9 Læring sker i relationer mellem mennesker Læring sker gennem leg. Læring sker når barnet undersøger og eksperimenterer. Læring skabes af børnene selv Læring sker via gentagelser Læring sker via krop og sanser En sang læres nemmest hvis man gør nogle bevægelser til. Børnene lærer hele tiden af hinanden Børns fantasi og frie leg er den bedste indlæringskilde. Gennem Montessorimaterialerne sikrer vi os at der er et rigt udbud af muligheder for at lære og fordybe sig. Alle materialerne er selvkontrollerende så børnene selv kan se om de har udført opgaven rigtigt. Nogle læringsrum vil opstå spontant, andre vil være planlagte, nogle vil barnet tage initiativ til, andre vil den voksne sætte i gang. Læring foregår altså dels i de planlagte og dels i de spontant opståede aktiviteter / situationer. Sundhedsforståelse. Børnehaven har igennem alle årene haft en sundhedspolitik udformet i samspil med forældrene, i skyldig hensyntagen til love og regler der måtte have indflydelse på sundheden. Det har i alle årene været en konstruktiv dialog på forældremøderne der har udmøntet sig i frivillige spilleregler til gavn for sundheden, idet det efter vores erfaring giver et bedre resultat end meget firkantede regler. Børnene skal tilbydes økologisk mælk og frugt hver dag Det er ikke tilladt at medbringe slik / sukkervare uden aftale med en voksen ansat. Børnene medbringer selv madpakke som opbevares i køleskab indtil frokost. Ved ture udenfor børnehaven, fremstiller en forældre på skift en Tur madpakke. Madpakkens indhold er aftalt på det årlige forældremøde. Hvis vi synes et barn har for lidt næringsrig mad med i madpakken, drøfter vi det med forældrene, og prøver i fællesskab at rette op på det! Der føres dagligt en dialog med børnene om hvad der er sund mad- som man spiser først, og hvad der er dessert som man spiser til sidst. Der snakkes også jævnlig med børnene om hvad hygiejne og hvad god hygiejne er!! Der er papirhåndklæder på toilettet for at begrænse smitterisiko. Der er plastik drikkebægre at drikke af for at forebygge smitte. Det er god tone hos forældrene at give hurtig besked om smitsomme sygdomme / lus for at stoppe det i farten. God hygiejne er at vaske hænder når man har været på toilettet. God hygiejne er at vaske hænder inden man spiser God hygiejne er at vaske hænder når man kommer ind fra legepladsen. side - 9

10 Vores daglige dag. I vores daglige hverdag oplever vi på en dag en lang række aktiviteter, der bidrager til Barnets alsidige personlige udvikling Kulturelle udtryksformer og værdier samt sproglige og Sociale kompetencer, f. eks: Når børn og forældre møder om morgenen, mødes de første børn i køkkenet til en stille morgenhistorie, således at dagen starter rart og positivt: Jeg bliver set, jeg bliver hørt, jeg har betydning. Der vinkes farvel, måske med sin yndlings voksen, og for mange børns vedkommende efter et særligt ritual. Der er nu mulighed for at finde en eller flere venner at lege med, nogle går i kassen med udklædningstøj, lægger et puslespil tegner maler eller starter en aktivitet op sammen med en voksen. Nogle af børnene vælger at gå på legepladsen og gynge / cykle eller starte en leg man selv har opfundet. Børnene kan bevæge sig frit rundt i børnehaven og på legepladsen. Som voksne er det vores ansvar at fordele os efter børnenes aktiviteter. Ved 11 tiden rydder vi op efter formiddagens aktiviteter inden vi sætter os i en rundkreds på cirklen for at holde samlingsstund. Samlingsstunden er en daglig rutine. Børnene råbes op og krydses af i mødebogen, og de tæller på skift hvor mange der er tilstede. Vi gennemgår kalenderen, hvilken ugedag er det, hvilken dato og hvilket år det er. Vi taler om hvilke børn der mangler, om hvorfor de ikke er i børnehave. Om de har fri ferie eller er syge m.m. Man kan række en finger i vejret og fortælle om hvad man har oplevet derhjemme, om man har gæster, skal ud at rejse, har en invitation med til sin fødselsdag og alt som fylder hverdagen for et lille barn. Den voksne holder øje med at alle får lejlighed til at komme til orde og dirigerer samtalen så de stille og generte også bliver en del af gruppen. Vi starter med at synge vores skolesang og forsætter med andre sange, fortæller eventyr, leger huskelege, regellege og meget andet. Til slut er det en fra gruppen der udpeger i hvilken rækkefølge man henter sin mad og sætter sig til bords og spiser sin madpakke. Samlingsstunden skal være sjov og hyggelig, et af dagens vigtige punkter. Efter samlingsstunden sidder vi sammen ved små borde og spiser vores madpakke, medbragt hjemmefra. Der serveres økologisk mælk eller vand til maden. Det er vigtigt, at børnene får en sund og nærende frokost uden mange søde sager (eksempelvis mælkesnitte, børneyoghurt m. m.) side - 10

11 Børn skal have sunde råvarer med i madpakken fordi de bruger meget krudt på at lege og have det sjovt i børnehaven. Kan selv er et nøglebegreb. Vi lærer børnene selvstændighed og hjælper dem naturligvis indtil de selv kan. Hjælp til selvhjælp er her et nøglebegreb i vores arbejde. Hos os dækker børnene selv bord og vasker op efter frokost. Børnene hjælper sig selv og hinanden med at få tøj på og med at rydde legepladsen op, når dagen slutter. Glæden ved sang og musik er en meget vigtig del af hverdagen. Vi synger og danser hver dag i samlingsstunden. Og både børn og voksne bliver glade af at danse og synge, og det er en dejlig måde at være sammen på. Om onsdagen spiller vi melodica. Vi bruger en nodebog udviklet til børnehavebørn, og det giver børnene en grundviden om nodesystemet, lyde og rytmer. Hver fredag skal vi i Birkerød Svømmehal. Det er vigtigt at forældrene hjælper barnet ved at købe en god badedragt som er nem at tage på.. Det styrker selvværdet at kunne selv. Børnene glæder sig hele dagen, vi svømmer og leger, og i saunaen bliver der sunget af fuld hal. Inden vi starter hjemturen til børnehaven, deler vi vores store fredagsmadpakke som smøres af forældrene på skift. Hjemme i børnehaven bliver de hentet kl rene, trætte, men glade. En dejlig afslutning på ugen. Mindst 2 torsdage om måneden spiser vi mad sammen. Det kan være et af børnene, som har mad med, eller også laver vi maden i fællesskab i børnehaven. Børnene hjælper naturligvis til med anretning og servering af maden og elsker at stå som vært ved dagens måltid.. Hver dag er vi ude at lege på vores dejlige legeplads, der er altid fuld gang i 2, og 3 hjulede cykler rift om gyngerne og nye spændende lege tager form i sandkassen eller i legehusene. Dårligt vejr findes ikke - kun dårlig påklædning. Vi har det hyggeligt i børnehaven og kan godt lide at være hjemme, men det er også spændende at komme på tur og få nye indtryk. Så vi tager på besøg på museer, går i skoven, tager til stranden eller går en tur i vores dejlige nærmiljø. Vi er ikke glade for legetøj, medbragt i børnehaven fordi: Vi kan ikke sikre, at legetøjet ikke går i stykker, bliver væk eller snavset. Samtidig kan det skabe misundelse hos nogle børn, som plager deres forældre om tilsvarende legetøj. Fødselsdag side - 11

12 Når der er fødselsdag vælger fødselsdagsbarnet og forældrene selv, om vi alle sammen skal komme på besøg eller om vi skal fejre dagen i børnehaven. Og det er altid dejligt at være midtpunkt en hel dag. I årets løb Fastelavn: Med hjemmelavede katte, masker mm. pynter vi fastelavnsris, så mor og far kan rises op. Fastelavnsmandag klæder vi os ud, slår katten af tønden og spiser fastelavnsboller. Påske gækkebreve Vi klipper fantasifulde billeder ud til mor og far og skriver søde vers. Vi sender hemmelige breve til mor og far, mon de gætter hvor brevene kommer fra? Sommer De varme sommerdage nyder vi på legepladsen, en tur i skoven, i badebassinet, med vandslangen eller i skyggen med en god historiebog. Biograf Når efteråret står for døren er det tid at gå i biograf og se nogle gode film, der bliver både vist film på biblioteket og i Birkerød biograf. December Julemåneden er naturligvis fuld af traditioner. Vi får besøg af Nisseper og Nissestine, børnehavens balladenisser, som gerne vil hjem og besøge børnene på skift. Vi laver julegaver og julepynt og slutter måneden med risengrødsfest i børnehaven, og denne dag får vi besøg af en som elsker risengrød..!,,,,, Året slutter med børnejulegudstjeneste i Birkerød kirke, hvor børnene har klippet julepynt til kirkens juletræ og børnene får fortalt juleevangeliet på deres måde. Traditioner Teater Én gang om året, når solen varmer legepladsen op, gendigter vi et teaterstykke alle børnene kan være med i. Når vi har øvet stykket bliver forældre og familie inviteret til den store teaterpremiere med efterfølgende kage - kaffe og saft. Weekendtur Den ældste årgang i børnehaven bliver hver sommer inviteret på en weekendtur til Gilleleje. Vi kører med toget derop og hygger os på stranden og senere i sommerhuset med mad og natbal. Næste dag henter mor og far ved frokosttid. Det er en dejlig måde at sige farvel til hinanden på inden skolestart. side - 12

13 Sommerture for skolebørnene Der er tradition for at de store skolebørn kommer på ekstra ture, blandt andet op og se Kronborg slot og kasematterne med Holger Danske. Lanternefest Lanternefesten holder vi, når dagene bliver korte. Vi maler flotte lanterner og bager stjernekager. På festdagen mødes forældre, søskende og børnehavebørn til kaffe og kage, og når det skumrer, går vi ud i skoven og kalder på lygtemanden, og hvis vi er heldige kommer han forbi med kager... Luciafest I december øver vi os alle sammen i at gå Lucia. Og når vi er blevet dygtige holder vi Luciaoptog for mor og far, søskende og bedsteforældre og synger alle vores julesange inden vi skal spise æbleskiver og drikke sodavand og gløgg. Vi bliver også hvert år inviteret til at gå Lucia for beboerne på plejehjemmet Teglporten, til stor glæde for såvel unge som gamle. Maria Montessori Vores pædagogiske principper bygger på Maria Montessoris teorier og metoder. Som læge arbejdede hun bl.a. med mentalt retarderede børn. Hun opdagede, at disse børn ikke kun havde brug for medicinsk behandling, men i høj grad for pædagogisk og psykologisk støtte, og hun nåede overraskende resultater med børnene. I forbindelse med en slumsanering kom hun til at arbejde med socialt dårligt stillede og understimulerede børn. Hun fandt en rigdom hos disse børn, som overraskede hende, og det var herigennem hun opdagede det normale barns muligheder. Børnenes udvikling kunne forbedres afgørende i det rette miljø med engagerede voksne, der gav børnene hjælp til selvhjælp og til selvansvar, og som øgede mulighederne for og lysten til at lære. I 1907 opførte Maria Montessori det første Casa dei Bambino (børnenes hus) i en karrèbebyggelse i et fattigt, tæt bebygget kvarter i Rom. Skridt for skridt udviklede hun de materialer og legeting som stadig anvendes i institutioner i dag, og som der også findes en del af i vores børnehave. Gennem observation og en stærk intuition opdagede hun muligheder hos barnet som, hvis de blev plejet, fremmede udviklingen af stærke, ligevægtige og lykkelige børn. Gennem et helt livs arbejde forsatte hun med at observere børnene, lære af dem, og lære hvordan man udvikler alle deres muligheder. Hun opdagede den essentielle rolle barnet spiller i menneskets udvikling, og hun blev barnets hjælper og advokat. Montessori pædagogik er en pædagogik, der bygger på erfaring, og hvis mål er at studere og hjælpe barnet i dets side - 13

14 Pædagogisk læreplan Montessori Børne Center Vi lærer mens vi leger Vi lærer mens vi arbejder Dagen skal gå som en leg så er det sjovest at lære. Arbejdet i Montessori Børnecenter Birkerød sker ud fra de rammerrammer, som er sat af lovgivningen og aff byrådet i Rudersdal kommune. Læreplanen Der skal i alle dagtilbud efter serviceloven udarbejdes en pædagogisk læreplan, der behandler temaerne: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlig kompetence) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog 4) Krop og bevægelser 5) Naturen og naturfænomener 6) Kulturelle udtryksformer og værdier. side - 14

15 TEMA 1: Overordnede mål: Delmål: Værdier: Personlige kompetencer Styrke selvforståelsen og fornemmelsen for egne følelser og kunnen At børn føler sig trygge, holdt af og værdsat som individ og som en del af fællesskabet. At børn kan udfolde sig som selvstændige og alsidige mennesker, der selv kan tage initiativ. At børn bliver set og får støtte til at udvikle et stadig mere nuanceret kendskab til sig selv og til andre. At børnene tør stå frem og optræde for andre. Vi respekterer barnets individuelle modenhed, evner og muligheder. og tilrettelægger sejre så selvværdet styrkes. Turde bruge sig selv optræde, fortælle, synge. Vi lytter viser interesse og er tilgængelige Fokusområde Praksis Opfølgning Ankerperson Gør børnene selvhjulpne Yde hjælp til selvhjælp Børnenes beretninger Personalet Få de stille / generte børn Sørge for at alle bliver hørt i samlings- Forældresamtaler frem i lyset. stunden. Det enkelte barns svage / Sørge for at alle er aktører i fælles lege. stærke sider. Give børnene sucessoplevelser, så de får selvværd og bliver tilfredse med deres formåen. Børnene tager selv deres madkasse tallerkenog glas ned til deres bord ved frokosten og vasker op og tørrer deres bord bagefter. Evaluering: Børnehaven har i perioden ultimo september til medio maj dyrket svømning for hele gruppen, altså en aldersfordeling fra 2 år og 6 mdr. til 6 år og 6 mdr. Målsætningen er at børnene skal opleve personlige successer og sejre, ved at de gennem vinteren oplever at kunne flere og flere ting. Det enkelte barn oplever at jeg kan svømme alene og dermed selv bestemme hvor jeg vil svømme hen, og hvem jeg vil lege med. Senere prøver man måske at hoppe ud fra bassinkanten så fra den lille vippe køre ned af ruchebanen og få hovedet under vand. De største får svømmeundervisning og diplom og svømmemærker når sæsonen er slut og hvis der er mulighed for det inviteres familien med i svømmehal. Montessori Børnecenter s læreplaner: side - 15

16 TEMA 2: Overordnede mål: Delmål: Værdier: Sociale kompetencer At etablere fællesskaber med andre, at opleve betydning og styrke i fællesskabet At skabe mulighed for at børnene oplever sig som værdifulde deltagere og medskabere af et socialt og kulturelt fællesskab. At tilrettelægge aktiviteter og mulighed for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer. Vi laver fælles projekter og fælleslege Vi vil være gode rollemodeller. Vi vejleder til samarbejde og hjælpsomhed Fokusområde Praksis Opfølgning Ankerperson Eksempel: Emne: Trøste hinanden, udvise empati Fotos Personalet Mobberi Fællesskaber opstår og trænes i sammen- Børnenes beretninger hæng med fællesskaber, hvor vi har Personalemøder etableret følgende aktiviteter: Vidensdeling Fællesskabet Når vi arrangerer frokost sammen Børnenes samvær og Fællesprojekter vi planlægger aftaler - handlemåder. -At det er rart når alle udfører f,eks. Forårsteater. Forældresamtaler Kre med. Vi Hver dag har vi samlingsstund, hvor børnene Lærer børnene at lærer at lytte til hinanden, vente på tur, lærer Samarbejde med at tælle, fortælle historier om små Andre og at deltage oplevelser. I demokratiske Børnene er på skift vært ved maddage Beslutningsprocesser Ture for førskolebørn Weekendtur for førskolebørn God og respektfuld Vi siger godmorgen og farvel til hinanden omgang med hinanden - både børn og voksne. Montessori Børnecenter s læreplaner Tema 3: Sprog side - 16

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Årsplan for 2009 og 2010

Årsplan for 2009 og 2010 Årsplan for 2009 og 2010 Menighedsbørnehaven Linden, Kapelvej 36, 2200 København N. Tlf.: 35 39 43 38 e-mail:linden2200@mail.dk www.linden2200.dk Principdelen: Side: 1. Indledning 1.1 Institutionens navn,

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013.

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013. 2013 2 Indhold Forord...4 Information...5 Adresse...5 Åbningstider...5 Kørselsordning...5 Lovgrundlag...6 Målgruppe...6 Specialbørnehavens overordnede mål...6 Menneskesyn...6 Værdigrundlag...6 Historisk

Læs mere

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 Tved Børnehave er et privat dagtilbud, med drift tilskud fra Svendborg Kommune. Vi lever op til de gældende regler i Dagtilbudsloven og de respektive kommunale politikker.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for NaturMusen Grønbjerg. Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske læreplaner for NaturMusen Grønbjerg. Pædagogiske Læreplaner 1 Pædagogiske Læreplaner NaturMusen - Grønbjerg 2 Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Læring i NaturMusen... 3 Børn med særlige behov.... 4 Evaluering.... 4 Overordnede mål og principper... 4 Grundlæggende

Læs mere

hylet hylet hylet hylet - en børnehave hvor forældrene spiller aktivt med

hylet hylet hylet hylet - en børnehave hvor forældrene spiller aktivt med hylet hylet hylet - en børnehave hvor forældrene spiller aktivt med hylet 1 Indledning Børnehaven Hylet er ikke en helt almindelig børnehave. Den er speciel, det synes i hvert fald vi som har tilknytning

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

Virksomhedsplan. Apoteker Norgaards Børnehave 2009/2010

Virksomhedsplan. Apoteker Norgaards Børnehave 2009/2010 Virksomhedsplan for Apoteker Norgaards Børnehave 2009/2010 Data: Antal børn 0-2 år: Vuggestue / Dagpleje 3-6 år: Børnehave 50 Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Ledelse Personale

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3

Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3 Indhold Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3 Forældrebestyrelsens årsberetning 5 Mission og vision... 6 Organisering af det pædagogiske arbejde... 7 Refleksion og metodisk

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET Svinget 15 Fensmark 4684 Holmegaard 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 3 Indledning Side 3 Faktaoplysninger Side 3-4 Idegrundlag Side 4 Værdier Side

Læs mere

Læreplan for Blåmuslingen

Læreplan for Blåmuslingen Læreplan for Blåmuslingen 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Præsentation side 3 Waldorf pædagogik som retning side 5 Blåmuslingens pædagogik side 6 Børn med særlige behov side 7 Bøger i pædagogisk arbejde side 8

Læs mere

Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9

Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9 Indholdsfortegnelse: Velkommen/institutionens adresse side 3 Institutionens målsætning/værdier side 4-8 Dokumentation/evaluering side 9 Indsats overfor børn med særlige behov side 10 Årsplan m. fokuspunkter,

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme.

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. Ølsemagle Børnegård Virksomhedsplan 2013 Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Indhold Indledning... 3 Del 1. Lovgrundlag... 4 Del 2. Generelle oplysninger... 5 Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer... 15 3.1 Vokseninitieret aktivitet...

Læs mere

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Redaktion: Bjørg Kjær & Jesper Olesen Learning Lab Denmark Februar 2005 Elektronisk udgave: www.laereplan.info Grafisk tilrettelægning: Ellen Margrethe

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus Virksomhedsplan for Jebjerg Børnehus Data: Antal børn 0-2 år: Vuggestue / Dagpleje 3-6 år: Børnehave Normering i 2008: 76 Ledelse Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Personale Institutionsleder

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere