Virksomhedsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2012-2013"

Transkript

1 : Virksomhedsplan Montessori Børnecenter overordnede mål er at: skabe; livsglade børn, der har lyst og appetit på livet. nysgerrige børn, der har lyst til at opleve livet og tage udfordringer op. Selvstændig børn, der tager initiativ og tager ansvar for sig selv og andre. Børn der tror på sig selv. side - 1

2 Inholdsfortegnelse: side.. De overrordnede mål 4 Montessori Børnehavens værdigrundlag 5 Integration af sårbare børn 6 Forældresamtale 7 Samarbejde med skolen 7 Sprogvurdering 8 Læringssyn 8 Læringsforståelse 8 Sundhedsforståelse 9 Vores daglige dag 10 I årets løb 12 Maria Montessori 13 Læreplan 15 1Personlig kompetence 16 Tema 2 Sociale kompetence 17 Tema 3. Sprog 18 Tema 4 Krop og bevægelse 19 Tema 5.Natur og Naturens fænomener 20 Tema 6 Kulturelle udtryksformer og værdier 21 Støj, indeklima og ventilation 22 Det psykiske børnemiljø 23 Vi er mange der passer på dig 24 Evaluering af projekt: Vi er mange der passer på dig 26 Virksomhedsplan for Montessori Børnecenter Virksomhedsplan tager udgangspunkt i dagtilbudslovens værdier og målsætninger som vedtaget af Rudersdal kommune. Virksomhedsplanen er denne gang en 2 årig plan, som dog kan revideres på enkelte områder, såfremt der opstår behov. Virksomhedsplanen tager udgangspunkt i den forrige virksomhedsplan. side - 2

3 Om Montessori Børnecenter Birkerød Montessori Børnecenter er en puljeinstitution som blev oprettet i 1971 i en lille gård på Tornevangsvej i Birkerød af Bodil Leinob: Hun var uddannet Montessoripædagog og børnehaven drives fortsat ud fra denne pædagogik.den nuværende leder har både den almindelige pædagoguddannelse samt Montessoriuddannelsen taget som kursus. Børnehaven har plads til 25 børn i alderen fra 2 6 år, og har åbent fra mandag til torsdag og fredag fra 8.00 til 14. Børnehaven og dens pædagogik er karakteriseret ved høj grad af stabilitet, forudsigelighed og overskuelige hverdage, der er med til at skabe de bedste betingelser for at børnene udvikler sig og får et godt selvværd. Dette betyder også, at der er rum og plads til de mere sårbare børn. Vi lægger vægt på, at vi alle har et fælles ansvar for, at vi har det rart, og at de store børn er hjælpsomme og opmærksomme overfor de mindre børn. Hos os er det vigtigt, at vi holder en god omgangstone blandt børn og voksne. Et godmorgen og et farvel er en selvfølge. Et andet karakteristika er de pædagogiske Montessorimaterialer, udviklet til sansetræning og intellektuel træning af førskolebarnet på en enkel og logisk måde. Udviklingen af pædagogisk legetøj har langt overhalet Maria Montessoris ideer, både hvad angår fantasi og materialer, og i vores børnehave er det bedste af nyt legetøj også repræsenteret. Men vores erfaring er, at børn hjemme, har en mangfoldighed af legetøj og kreative udfordringer, og at Montessorimaterialerne repræsenterer noget andet og anderledes, der fanger børnenes opmærksomhed. Det er med andre ord et supplement til det øvrige legetøj og beskæftigelsesmaterialer. Vores mål og pædagogiske principper. Børnehavens hverdag er baseret på en række principper, pædagogikker og livsopfattelser. En del af disse er inspireret af Maria Montessoris tanker, men børnehavens idealer bygger også på andet, bl.a. på forestillingen om, at livet i børnehaven må udvikles i takt med samfundsudviklingen. Når et barn starter i børnehave hos os fra 2 år er det derfor en lille personligheds møde med et udsnit af verden og de udfordringer, den bygger på uden for den trygge og kendte families rammer. Der er selvfølgelig stor forskel på børnene og deres forudsætninger. De pædagogiske principper i det daglige arbejde er således: At acceptere og anerkende børnenes forskellighed og derfor fokusere på det enkeltes barns ressourcer ud fra de psykosociale og kulturelle forudsætninger. At barnet udvikler sin identitet i relationer med andre. Det vil sige, at barnet danner sig selv ved at indbygge andre og at relationerne og den sociale sammenhæng barnet indgår i har stor betydning, for hvordan barnet opfatter sig selv. Hvem er jeg, hvad er min rolle og hvem er de andre? Vi ser derfor de sociale kompetencer, som en udløber af de tioner, der opstår mellem forældre, barnet og personale side - 3

4 At barnet har brug for overskuelige rammer og forudsigelighed, -er på den ene side skaber tryghed og på den anden side fremmer udvikling, så barnet lykkedes og opnår en tilstand af tilfredshed. Dagen skal være mættet med oplevelser og små daglige gøremål, der gør, at barnet får en succesfuld oplevelse, når det udfordres Tilknytning og sjove pligter skaber ansvarsfulde og trygge børn. Barnet vil gerne bruges i de daglige gøremål, og barnet oplever derfor, at det barnet bidrager med, er betydnings- og meningsfuldt. I legen er barnet et hoved højere end sig selv. Alt kan lade sig gøre. men samtidig må det være i stand til at forholde sig til virkeligheden på legens præmisser. Det enkelte barn må kunne forstå, at alt ikke nødvendigvis er, som det ser ud til at være. De skal forstå hinandens legesignaler og kunne kommunikere: Dette er leg, ikke virkelighed. Det er gennem legen, at barnet bliver socialiseret med andre børn, hvilket er grundlaget for et godt børneliv. De overordnede mål for vores arbejde er: At synliggøre børnehavens mål og holdninger, herunder synliggøre, hvordan mål og holdninger kommer til udtryk i børns og voksnes dagligdag, og hvordan de kan udvikles inden for de rammer, som institutionen giver.. At skabe en så tryg, venlig, imødekommende og ikke mindst glædesfyldt atmosfære, så forældrene tillidsfuldt kan overlade deres børn til vores omsorg At fastholde glæden ved det daglige arbejde på en sådan måde, at nye udfordringer giver nye erfaringer, og at der skabes et stimulerende miljø til gavn for børnene. At fast holde og videreudvikle det gode samarbejde og den gode dialog mellem forældre og personale, til gavn for hele institutionen og særligt til gavn for børnene. At sikre det gode børneliv, som set fra et børneperspektiv kræver et miljø, der dagligt byder på vekslende oplevelser, skærpelse af nysgerrigheden, styrkelse af det enkelte barns selvværd og selvtillid, udvikling af fantasi og handlekraft, og derigennem dannelse af det rette fundament for at kunne knytte gode venskaber og indgå i et godt socialt fællesskab. At støtte og udvikle det enkelte barns kompetencer, så det kan forlade børnehaven som et trygt selvhjulpent barn parat til nye udfordringer i skolen, Montessori børnehavens værdigrundlag side - 4

5 Vores værdigrundlag har således sit udgangspunkt i Maria Montessoris pædagogiske teorier og hendes humanistiske menneskesyn, der bygger på tolerance og mellemfolkelig forståelse. At børnene opdrages til at leve i et demokratisk samfund, hvor der er medansvar og medindflydelse. En af grundtankerne er at vi skal lære barnet at leve livet men ikke leve det for det. Det vil sige, at vi skal stimulere barnets lyst til at ville selv, handle selv. Med udgangspunkt i den børnekultur, der repræsenterer vores børnehave, og udviklingen i samfundet i øvrigt, mener vi at vores udgangspunkt er meget aktuelt. Vi tror derfor på følgende grundlæggende værdier, som er udgangspunktet for den måde vi også ønsker at arbejde med læreplanerne på i praksis: At voksne og børn skal være gode rollemodeller At skabe tillid og dermed tryghed At lytte, vise interesse, nærvær og tilgængelighed At respektere barnets individuelle modenhed, evner og muligheder At give frihed til at vælge, hvor valg kan gives At vejlede til samarbejde og hjælpsomhed frem for konkurrence At tilrettelægge sejre så selvværd styrkes At turde bruge sig selv, f.eks. optræde, fortælle, synge, lege, lave sjov At være kreative At vi kan lære af hinanden og give denne evne videre til børnene At skabe engagement og fællesskab til glæde for børn, forældre og personale Integration af sårbare børn Vores pædagogiske praksis tilgodeser og skaber forudsætninger for, at også svage / udsatte børn kan deltage og udvikle kompetencer. side - 5

6 Vi lægger vægt på en tæt forældrekontakt med en åben og ærlig dialog. Vi mener at den bedste vej til barnets trivsel også inkluderer forældres trivsel. Vejledning om indkøring af nye børn går to veje. Forældrenes kendskab til deres børn og vores erfaringer. Vi tror, det er meget værdifuldt, at vores hus og legeplads danner et overskueligt miljø, og for sårbare børn rimelige, rolige omgivelser. Ligeledes at antallet af børn og voksne er rimeligt overskueligt. Børn kan mistrives eller være sårbare af mange årsager. Det er vores fornemmeste opgave, at gøre iagttagelser, der kan fortælle os om barnets alsidige udvikling, og hvis dets adfærd giver anledning til bekymring, så taler vi om, hvordan vi bedst kan støtte det. Det nye barn i børnehaven, er også et sårbart barn. Vi gør meget ud af at overgangen fra hjem / vuggestue til børnehave bliver så tryg som mulig, bl.a. ved at mor eller far kan være med de første dage. På denne måde lærer vi stille og roligt hinanden at kende. Nogle børn har fra start særlige behov og forældre og pædagogen kan tale herom, så barnet fra start får den bedste støtte. Vi har ofte børn fra andre kulturer. Vores politik er så vidt muligt at tale med barnet på dets eget sprog. Det kan selvfølgelig ikke altid lade sig gøre. Men hvis det f.eks. drejer sig om et finsk barn, beder vi om nogle ord skrevet ned, som er vigtige for barnet at vi forstår. Det er en metode vi med god erfaring benytter til at skabe den første tryghed. Når vi ser at et barn har problemer går vi ind og støtter det, der hvor behovet synes at være i forhold til dets alder og udvikling. Om der skal hjælpes med at sætte ord på i en konflikt. Vores fokus er også rettet på barnets leg og relationer til de andre børn. Om barnet kan knytte venskab, barnets position i gruppen, er det med i legen og har barnet indflydelse herpå eller er det udenfor. Hvis sproglige vanskeligheder, er til grund for at et barn ikke bliver involveret i de andre børns leg, hjælper vi med at skabe kontakt og at kommunikere, og at styrke den sproglige udvikling. Måske er det barnets alsidige personlige udvikling, der skal styrkes. De voksne organiserer lege der involverer det sårbare barn. Vi finder lege roller samspil med de andre børn, der kan give en oplevelse af at være med, og at have det sjovt og samtidig give barnet metoder og inspiration til at lege. Når et barns vanskeligheder er større end at vi og forældrene i fællesskab kan løse dem, kan vi henvise til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og kommunens pædagogiske konsulenter, som herefter vil være behjælpelig med hjælp til at løse problemerne Familien kan henvises hvis: Familien ikke trives Et eller flere af børnene har særlige vanskeligheder i forhold til forældre stedforældre, søskende, kammerater, institution eller skole. De voksne omkring barnet er uenige eller rådvilde i opdragelsesspørgsmål Familien er slået ud af kurs grundet skilsmisse, eller andre begivenheder, Som betyder store ændringer i familien. Derudover er vi tilknyttet tværfaglige teams i forvaltningen med sundhedsplejerske, psykologer, tale- og hørepædagoger m.fl. side - 6

7 Forældresamarbejde mål og evaluering Vi tilstræber en åben og direkte dialog forældre og personale imellem. Vi tilstræber en dialog der behandler problemer her og nu At begge parter fører en åben dialog At parterne har respekt for hinandens virkelighed At der er respekt for kontakten mellem hjem og børnehave Forældrene skal være bevidste om egen rolle i udviklingen af et godt børnemiljø. Være loyale over for børnehavens mål og pædagogik Respektere beslutninger taget af børnehaven f.eks. legetøjspolitik, madpolitik. Deltage i børnehavens arrangementer samt bakke op omkring disse. Evaluering af forældresamarbejdet: Meddelelser og information om kommende aktiviteter udsendes på mail til alle forældre i den nye virksomhedsplan. Børnehaven får opdateret sin hjemmeside, således at den er tilgængelig på nettet. Samarbejde med skolerne omkring overgang til børnehaveklasse: Vi indgår i et positiv samarbejde, vedrørende skolestart, med de skoler, der modtager børn fra Montessori Børnecenter Vi tilstræber at børnene kommer på besøg i deres nye skole sammen med os således at både vi og barnet får hilst på deres kommende lærer. I det sidste halve år børnene er i Børnehaven, arrangeres en række ture / besøg på museer Experimentarium m.m. for at signalere at de er de store og på vej ud af børnehaven og ind i skolen. Vi arbejder for at børnene kommer i skole når de er parate til det, Hverken før eller efter. hermed menes at de er socialt klar til at indgå i større grupper, viser interesse for at lære at læse og skrive og er modne til at modtage kollektive beskeder. Evaluering af skolestart: I den nye virksomhedplan tages der udgangspunkt i materialet fra Rudersdal kommune Samarbejde dagtilbud og skole Principper og mål for sprogvurdering. Sprogvurdering er ikke længere obligatorisk ved en bestemt alder, men børnehaven skal nu vurdere behovet for at foretage en sprogvurdering af barnet, ligesom forældrene kan ønske en test foretaget. side - 7

8 Målet med vurderingen af barnet er at kunne gribe ind i tide, såfremt pædagogen eller forældrene føler der er behov for en konkret test. Sprogvurderingen foretages efter Rambølls materiale, og fortages når barnet er imellem 3,0 og 3,4 år. Sprogvurderingen foretages af den sprogansvarlige pædagog, Resultatet af sprogvurderingen deles op i 3 kategorier, den generelle indsats, den fokuserende indsats og den særlige indsats. Den daglige sprogstimulerende indsats passer for barnets generelle behov. Indsatsen er beskrevet i læreplanen tema 3 Sprog Den fokuserende indsats tager udgangspunkt i den handleplan der udarbejdes efter sprogvurderingen. Der følges op på barnets udvikling, blandt andet ved brug af TRAS materialer. TRAS står for tidlig registrering af sprogudvikling, og er meget brugbart som testmateriale Særlig indsats - Med udgangspunkt i sprogvurderingen henvises barnet til PPR, og i samarbejde med forældre og det relevante PPR personale udarbejdes en handleplan for barnet. Læringssyn og læringsforståelse Læringssyn Læring er en proces der ikke bare sker for børnene i børnehaven, men for alle mennesker hele livet igennem, bevidst som ubevidst. For mindre børn sker læring særligt i relation til andre børn og voksne. Et anerkendende og positivt læringsmiljø er en vigtig basis for en hver læringsproces., For at sikre sig at børnenes læring har så optimale vilkår som muligt, skal de voksne være sig deres rollemodeller bevidst Vi udviser respekt får børnenes rollefordeling Vi anerkender at børnene har en aktiv rolle i sin læring og udvikling Børnene mødes af voksne, som understøtter og udfordrer den enkeltes udviklings- og læringsmuligheder Børnenes sociale samspil understøttes gennem de voksnes prioritering af nære relationer. Ved at have øjnene på hvad barnet interesserer sig for lige nu kan vi gå ind og støtte barnet og hjælpe det videre. Børn lærer hurtigt og nemt, hvis man griber dem lige når interessen er der. Læringsforståelse Børn lærer gennem sansning, følelser og aktiv handling og ved at iagttage og efterligne andre børn og voksne. Læring findes overalt. side - 8

9 Læring sker i relationer mellem mennesker Læring sker gennem leg. Læring sker når barnet undersøger og eksperimenterer. Læring skabes af børnene selv Læring sker via gentagelser Læring sker via krop og sanser En sang læres nemmest hvis man gør nogle bevægelser til. Børnene lærer hele tiden af hinanden Børns fantasi og frie leg er den bedste indlæringskilde. Gennem Montessorimaterialerne sikrer vi os at der er et rigt udbud af muligheder for at lære og fordybe sig. Alle materialerne er selvkontrollerende så børnene selv kan se om de har udført opgaven rigtigt. Nogle læringsrum vil opstå spontant, andre vil være planlagte, nogle vil barnet tage initiativ til, andre vil den voksne sætte i gang. Læring foregår altså dels i de planlagte og dels i de spontant opståede aktiviteter / situationer. Sundhedsforståelse. Børnehaven har igennem alle årene haft en sundhedspolitik udformet i samspil med forældrene, i skyldig hensyntagen til love og regler der måtte have indflydelse på sundheden. Det har i alle årene været en konstruktiv dialog på forældremøderne der har udmøntet sig i frivillige spilleregler til gavn for sundheden, idet det efter vores erfaring giver et bedre resultat end meget firkantede regler. Børnene skal tilbydes økologisk mælk og frugt hver dag Det er ikke tilladt at medbringe slik / sukkervare uden aftale med en voksen ansat. Børnene medbringer selv madpakke som opbevares i køleskab indtil frokost. Ved ture udenfor børnehaven, fremstiller en forældre på skift en Tur madpakke. Madpakkens indhold er aftalt på det årlige forældremøde. Hvis vi synes et barn har for lidt næringsrig mad med i madpakken, drøfter vi det med forældrene, og prøver i fællesskab at rette op på det! Der føres dagligt en dialog med børnene om hvad der er sund mad- som man spiser først, og hvad der er dessert som man spiser til sidst. Der snakkes også jævnlig med børnene om hvad hygiejne og hvad god hygiejne er!! Der er papirhåndklæder på toilettet for at begrænse smitterisiko. Der er plastik drikkebægre at drikke af for at forebygge smitte. Det er god tone hos forældrene at give hurtig besked om smitsomme sygdomme / lus for at stoppe det i farten. God hygiejne er at vaske hænder når man har været på toilettet. God hygiejne er at vaske hænder inden man spiser God hygiejne er at vaske hænder når man kommer ind fra legepladsen. side - 9

10 Vores daglige dag. I vores daglige hverdag oplever vi på en dag en lang række aktiviteter, der bidrager til Barnets alsidige personlige udvikling Kulturelle udtryksformer og værdier samt sproglige og Sociale kompetencer, f. eks: Når børn og forældre møder om morgenen, mødes de første børn i køkkenet til en stille morgenhistorie, således at dagen starter rart og positivt: Jeg bliver set, jeg bliver hørt, jeg har betydning. Der vinkes farvel, måske med sin yndlings voksen, og for mange børns vedkommende efter et særligt ritual. Der er nu mulighed for at finde en eller flere venner at lege med, nogle går i kassen med udklædningstøj, lægger et puslespil tegner maler eller starter en aktivitet op sammen med en voksen. Nogle af børnene vælger at gå på legepladsen og gynge / cykle eller starte en leg man selv har opfundet. Børnene kan bevæge sig frit rundt i børnehaven og på legepladsen. Som voksne er det vores ansvar at fordele os efter børnenes aktiviteter. Ved 11 tiden rydder vi op efter formiddagens aktiviteter inden vi sætter os i en rundkreds på cirklen for at holde samlingsstund. Samlingsstunden er en daglig rutine. Børnene råbes op og krydses af i mødebogen, og de tæller på skift hvor mange der er tilstede. Vi gennemgår kalenderen, hvilken ugedag er det, hvilken dato og hvilket år det er. Vi taler om hvilke børn der mangler, om hvorfor de ikke er i børnehave. Om de har fri ferie eller er syge m.m. Man kan række en finger i vejret og fortælle om hvad man har oplevet derhjemme, om man har gæster, skal ud at rejse, har en invitation med til sin fødselsdag og alt som fylder hverdagen for et lille barn. Den voksne holder øje med at alle får lejlighed til at komme til orde og dirigerer samtalen så de stille og generte også bliver en del af gruppen. Vi starter med at synge vores skolesang og forsætter med andre sange, fortæller eventyr, leger huskelege, regellege og meget andet. Til slut er det en fra gruppen der udpeger i hvilken rækkefølge man henter sin mad og sætter sig til bords og spiser sin madpakke. Samlingsstunden skal være sjov og hyggelig, et af dagens vigtige punkter. Efter samlingsstunden sidder vi sammen ved små borde og spiser vores madpakke, medbragt hjemmefra. Der serveres økologisk mælk eller vand til maden. Det er vigtigt, at børnene får en sund og nærende frokost uden mange søde sager (eksempelvis mælkesnitte, børneyoghurt m. m.) side - 10

11 Børn skal have sunde råvarer med i madpakken fordi de bruger meget krudt på at lege og have det sjovt i børnehaven. Kan selv er et nøglebegreb. Vi lærer børnene selvstændighed og hjælper dem naturligvis indtil de selv kan. Hjælp til selvhjælp er her et nøglebegreb i vores arbejde. Hos os dækker børnene selv bord og vasker op efter frokost. Børnene hjælper sig selv og hinanden med at få tøj på og med at rydde legepladsen op, når dagen slutter. Glæden ved sang og musik er en meget vigtig del af hverdagen. Vi synger og danser hver dag i samlingsstunden. Og både børn og voksne bliver glade af at danse og synge, og det er en dejlig måde at være sammen på. Om onsdagen spiller vi melodica. Vi bruger en nodebog udviklet til børnehavebørn, og det giver børnene en grundviden om nodesystemet, lyde og rytmer. Hver fredag skal vi i Birkerød Svømmehal. Det er vigtigt at forældrene hjælper barnet ved at købe en god badedragt som er nem at tage på.. Det styrker selvværdet at kunne selv. Børnene glæder sig hele dagen, vi svømmer og leger, og i saunaen bliver der sunget af fuld hal. Inden vi starter hjemturen til børnehaven, deler vi vores store fredagsmadpakke som smøres af forældrene på skift. Hjemme i børnehaven bliver de hentet kl rene, trætte, men glade. En dejlig afslutning på ugen. Mindst 2 torsdage om måneden spiser vi mad sammen. Det kan være et af børnene, som har mad med, eller også laver vi maden i fællesskab i børnehaven. Børnene hjælper naturligvis til med anretning og servering af maden og elsker at stå som vært ved dagens måltid.. Hver dag er vi ude at lege på vores dejlige legeplads, der er altid fuld gang i 2, og 3 hjulede cykler rift om gyngerne og nye spændende lege tager form i sandkassen eller i legehusene. Dårligt vejr findes ikke - kun dårlig påklædning. Vi har det hyggeligt i børnehaven og kan godt lide at være hjemme, men det er også spændende at komme på tur og få nye indtryk. Så vi tager på besøg på museer, går i skoven, tager til stranden eller går en tur i vores dejlige nærmiljø. Vi er ikke glade for legetøj, medbragt i børnehaven fordi: Vi kan ikke sikre, at legetøjet ikke går i stykker, bliver væk eller snavset. Samtidig kan det skabe misundelse hos nogle børn, som plager deres forældre om tilsvarende legetøj. Fødselsdag side - 11

12 Når der er fødselsdag vælger fødselsdagsbarnet og forældrene selv, om vi alle sammen skal komme på besøg eller om vi skal fejre dagen i børnehaven. Og det er altid dejligt at være midtpunkt en hel dag. I årets løb Fastelavn: Med hjemmelavede katte, masker mm. pynter vi fastelavnsris, så mor og far kan rises op. Fastelavnsmandag klæder vi os ud, slår katten af tønden og spiser fastelavnsboller. Påske gækkebreve Vi klipper fantasifulde billeder ud til mor og far og skriver søde vers. Vi sender hemmelige breve til mor og far, mon de gætter hvor brevene kommer fra? Sommer De varme sommerdage nyder vi på legepladsen, en tur i skoven, i badebassinet, med vandslangen eller i skyggen med en god historiebog. Biograf Når efteråret står for døren er det tid at gå i biograf og se nogle gode film, der bliver både vist film på biblioteket og i Birkerød biograf. December Julemåneden er naturligvis fuld af traditioner. Vi får besøg af Nisseper og Nissestine, børnehavens balladenisser, som gerne vil hjem og besøge børnene på skift. Vi laver julegaver og julepynt og slutter måneden med risengrødsfest i børnehaven, og denne dag får vi besøg af en som elsker risengrød..!,,,,, Året slutter med børnejulegudstjeneste i Birkerød kirke, hvor børnene har klippet julepynt til kirkens juletræ og børnene får fortalt juleevangeliet på deres måde. Traditioner Teater Én gang om året, når solen varmer legepladsen op, gendigter vi et teaterstykke alle børnene kan være med i. Når vi har øvet stykket bliver forældre og familie inviteret til den store teaterpremiere med efterfølgende kage - kaffe og saft. Weekendtur Den ældste årgang i børnehaven bliver hver sommer inviteret på en weekendtur til Gilleleje. Vi kører med toget derop og hygger os på stranden og senere i sommerhuset med mad og natbal. Næste dag henter mor og far ved frokosttid. Det er en dejlig måde at sige farvel til hinanden på inden skolestart. side - 12

13 Sommerture for skolebørnene Der er tradition for at de store skolebørn kommer på ekstra ture, blandt andet op og se Kronborg slot og kasematterne med Holger Danske. Lanternefest Lanternefesten holder vi, når dagene bliver korte. Vi maler flotte lanterner og bager stjernekager. På festdagen mødes forældre, søskende og børnehavebørn til kaffe og kage, og når det skumrer, går vi ud i skoven og kalder på lygtemanden, og hvis vi er heldige kommer han forbi med kager... Luciafest I december øver vi os alle sammen i at gå Lucia. Og når vi er blevet dygtige holder vi Luciaoptog for mor og far, søskende og bedsteforældre og synger alle vores julesange inden vi skal spise æbleskiver og drikke sodavand og gløgg. Vi bliver også hvert år inviteret til at gå Lucia for beboerne på plejehjemmet Teglporten, til stor glæde for såvel unge som gamle. Maria Montessori Vores pædagogiske principper bygger på Maria Montessoris teorier og metoder. Som læge arbejdede hun bl.a. med mentalt retarderede børn. Hun opdagede, at disse børn ikke kun havde brug for medicinsk behandling, men i høj grad for pædagogisk og psykologisk støtte, og hun nåede overraskende resultater med børnene. I forbindelse med en slumsanering kom hun til at arbejde med socialt dårligt stillede og understimulerede børn. Hun fandt en rigdom hos disse børn, som overraskede hende, og det var herigennem hun opdagede det normale barns muligheder. Børnenes udvikling kunne forbedres afgørende i det rette miljø med engagerede voksne, der gav børnene hjælp til selvhjælp og til selvansvar, og som øgede mulighederne for og lysten til at lære. I 1907 opførte Maria Montessori det første Casa dei Bambino (børnenes hus) i en karrèbebyggelse i et fattigt, tæt bebygget kvarter i Rom. Skridt for skridt udviklede hun de materialer og legeting som stadig anvendes i institutioner i dag, og som der også findes en del af i vores børnehave. Gennem observation og en stærk intuition opdagede hun muligheder hos barnet som, hvis de blev plejet, fremmede udviklingen af stærke, ligevægtige og lykkelige børn. Gennem et helt livs arbejde forsatte hun med at observere børnene, lære af dem, og lære hvordan man udvikler alle deres muligheder. Hun opdagede den essentielle rolle barnet spiller i menneskets udvikling, og hun blev barnets hjælper og advokat. Montessori pædagogik er en pædagogik, der bygger på erfaring, og hvis mål er at studere og hjælpe barnet i dets side - 13

14 Pædagogisk læreplan Montessori Børne Center Vi lærer mens vi leger Vi lærer mens vi arbejder Dagen skal gå som en leg så er det sjovest at lære. Arbejdet i Montessori Børnecenter Birkerød sker ud fra de rammerrammer, som er sat af lovgivningen og aff byrådet i Rudersdal kommune. Læreplanen Der skal i alle dagtilbud efter serviceloven udarbejdes en pædagogisk læreplan, der behandler temaerne: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlig kompetence) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog 4) Krop og bevægelser 5) Naturen og naturfænomener 6) Kulturelle udtryksformer og værdier. side - 14

15 TEMA 1: Overordnede mål: Delmål: Værdier: Personlige kompetencer Styrke selvforståelsen og fornemmelsen for egne følelser og kunnen At børn føler sig trygge, holdt af og værdsat som individ og som en del af fællesskabet. At børn kan udfolde sig som selvstændige og alsidige mennesker, der selv kan tage initiativ. At børn bliver set og får støtte til at udvikle et stadig mere nuanceret kendskab til sig selv og til andre. At børnene tør stå frem og optræde for andre. Vi respekterer barnets individuelle modenhed, evner og muligheder. og tilrettelægger sejre så selvværdet styrkes. Turde bruge sig selv optræde, fortælle, synge. Vi lytter viser interesse og er tilgængelige Fokusområde Praksis Opfølgning Ankerperson Gør børnene selvhjulpne Yde hjælp til selvhjælp Børnenes beretninger Personalet Få de stille / generte børn Sørge for at alle bliver hørt i samlings- Forældresamtaler frem i lyset. stunden. Det enkelte barns svage / Sørge for at alle er aktører i fælles lege. stærke sider. Give børnene sucessoplevelser, så de får selvværd og bliver tilfredse med deres formåen. Børnene tager selv deres madkasse tallerkenog glas ned til deres bord ved frokosten og vasker op og tørrer deres bord bagefter. Evaluering: Børnehaven har i perioden ultimo september til medio maj dyrket svømning for hele gruppen, altså en aldersfordeling fra 2 år og 6 mdr. til 6 år og 6 mdr. Målsætningen er at børnene skal opleve personlige successer og sejre, ved at de gennem vinteren oplever at kunne flere og flere ting. Det enkelte barn oplever at jeg kan svømme alene og dermed selv bestemme hvor jeg vil svømme hen, og hvem jeg vil lege med. Senere prøver man måske at hoppe ud fra bassinkanten så fra den lille vippe køre ned af ruchebanen og få hovedet under vand. De største får svømmeundervisning og diplom og svømmemærker når sæsonen er slut og hvis der er mulighed for det inviteres familien med i svømmehal. Montessori Børnecenter s læreplaner: side - 15

16 TEMA 2: Overordnede mål: Delmål: Værdier: Sociale kompetencer At etablere fællesskaber med andre, at opleve betydning og styrke i fællesskabet At skabe mulighed for at børnene oplever sig som værdifulde deltagere og medskabere af et socialt og kulturelt fællesskab. At tilrettelægge aktiviteter og mulighed for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer. Vi laver fælles projekter og fælleslege Vi vil være gode rollemodeller. Vi vejleder til samarbejde og hjælpsomhed Fokusområde Praksis Opfølgning Ankerperson Eksempel: Emne: Trøste hinanden, udvise empati Fotos Personalet Mobberi Fællesskaber opstår og trænes i sammen- Børnenes beretninger hæng med fællesskaber, hvor vi har Personalemøder etableret følgende aktiviteter: Vidensdeling Fællesskabet Når vi arrangerer frokost sammen Børnenes samvær og Fællesprojekter vi planlægger aftaler - handlemåder. -At det er rart når alle udfører f,eks. Forårsteater. Forældresamtaler Kre med. Vi Hver dag har vi samlingsstund, hvor børnene Lærer børnene at lærer at lytte til hinanden, vente på tur, lærer Samarbejde med at tælle, fortælle historier om små Andre og at deltage oplevelser. I demokratiske Børnene er på skift vært ved maddage Beslutningsprocesser Ture for førskolebørn Weekendtur for førskolebørn God og respektfuld Vi siger godmorgen og farvel til hinanden omgang med hinanden - både børn og voksne. Montessori Børnecenter s læreplaner Tema 3: Sprog side - 16

17 Overordnede mål : At give børnene mulighed for at udvikle deres sprog gennem de daglige aktiviteter oplevelser møde med andre kulturpåvirkning traditioner med udgangspunkt i børnenes egne fantasier og nysgerrighed. Delmål: Værdier: At udvide børnenes ordforråd, begrebsforståelse og sætningssammenhænge. At være gode rollemodeller turde bruge sig selv synge, lege, lave sjov optræden - fortælle. At lære af hinanden og give denne evne videre til børnene. At respektere barnets individuelle modenhed, evner og muligheder. Fokusområde Praksis Opfølgning Ankerperson Skabe kontakt og kom- Anerkende børnene som hele mennesker. Foto munikation mellem barn Vi sætter ord på handlinger, fortæller even- Børnenes beretning og voksen og børn imel- tyr spiller dukketeater. Beretning fra hjemmet lem. Vi fortæller historier skaber rollelege i Forældresamtaler Forstå og have kontakt dukkekrogen, bygger togbane m.m. med sin omverden. Rytmik og dans - Vi synger - Vi tæller - Udvikle ordforråd og Vi voksne fortæller om egne oplevelser for forståelse for sprogets Regler. at motivere børnene til selv at fortælle om egne oplevelse. Vi taler med og lytter til hinanden. Anerkende følelser f. eks. OK at være Vred, men ikke at slå. Billedlotteri, Memory, lege med faste regler. indendørs og udendørs (genkendelse og gentagelse) Læser historier og siger sjove rim og remser. side - 17

18 Montessori Børnecenter s læreplaner: TEMA 4: Overordnede mål: Delmål: Værdier: Krop og bevægelse At sikre det gode børneliv og skabe et stimulerende miljø, der skærper barnets nysgerrighed, fantasi og selvværd At børnene oplever glæden ved udvikling af motoriske færdigheder, accept af og forståelse af deres egen krop Børnehavens fysiske omgivelser, vores eget værdigrundlag. Fokusområde Praksis Opfølgning Ankerperson Stimulering af kroppen Bruge os selv i naturen Fotos Personalet og sanserne i hverdagen Rytmik musik og dans Børnenes beretninger Kroppen og sundhed Maddage, prøv at smage på tingene til forældre Krop og bevægelse Tale om sundhed. Hvad er det sundeste af det der er med i madkassen og hvad er dessert? Fælleslege hvor kroppen er aktør. Hoppe i trampolin Cykle gynge spille bold m.m. Svømme Montessori Børnecenter s læreplanere side - 18

19 TEMA 5: Overordnede mål: Delmål: Værdier: Naturen og naturfænomener At børnene lærer naturen at kende med alle sanser og oplever den som en kilde til Og rum for leg, oplevelser, udforskning og viden. Igennem spontane oplevelser og fastlagte aktiviteter at skærpe børnenes sanser og derved øge deres glæde ved at færdes i naturen, samt at udvikle respekt og forståelse herfor. At være gode rollemodeller skabe tillid og dermed tryghed lytte vise interesseog nærvær skabe engagement og fællesskab. Fokusområde Praksis Opfølgning Ankerperson Bruge naturen i nær- Finde ud af hvilke slags dyr der findes i Foto, kort beskrivelse ved. området. vores nærområde. Børnenes beretning Skoven Bruge lup bøger male tegne og lave Vidensdeling Personalet Stranden Legepladsen collager med materialer fundet i naturen Lege med sand og mudder Ture i nærområdet skovture strandture - Tale om årstiderne og hvad der sker på de forskellige årstider Ekskursioner til Nordsø akvariet Zoologisk museum og Jagt og Skovbrugsmuseet. Montessori Børnecenter s læreplaner: side - 19

20 TEMA 6: Overordnede mål: Delmål: Værdier: Kulturelle udtryksformer og værdier Kendskab til forskellige kulturelle udtryksformer og værdier, udnyttelse og brug Af sanser via musik, tegning, At give børnene viden om kultur, traditioner, kunstneriske tilbud og deltagelse heri. At vi tør bruge os selv, f. eks. Optræder - synger - leger og pjatter. Fokusområde Praksis Opfølgning Ankerperson Børnenes egne kultu- Ved hjælp af vores egen kulturelle arv Børnenes beretning Personale relle udtryk. af kropslige rytmiske, lydlige, billedlige, Vidensdeling bevægelsesmæssige (æstetiske) udtryks- Forældresamtaler former, der kan aktualiseres når og hvor situationen byder sig til. Kreative aktiviteter: Leg med krop lyd m.m., der beriger og udfordrer børnenes sanser og beriger deres kulturelle mønstre og udtryksformer. Spille på Melodica / lære noder. Arbejde med forskellige materialer: Farver maling vandfarve fingermaling Modellervoks Børnemiljøplan side - 20

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Vi lærer mens vi leger Vi lærer mens vi arbejder Dagen skal gå som en leg så er det sjovest at lære

Pædagogisk læreplan. Vi lærer mens vi leger Vi lærer mens vi arbejder Dagen skal gå som en leg så er det sjovest at lære Pædagogisk læreplan Vi lærer mens vi leger Vi lærer mens vi arbejder Dagen skal gå som en leg så er det sjovest at lære 1 Indholdsfortegnelse Den overordnende ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde...3

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR HØJGÅRDENS BØRNEHAVE INDLEDNING Servicelovens 8a siger, at det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogiske læreplan for børn i aldersgruppen ½ - 2 år og aldersgruppen fra

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet Børnehaven Søndermosen Læreplan for Børnehaven Skovbrynet Udarbejdet november 2007. Børnehaven Søndermosen Nygade 50 Telefon 73 67 89 29 6330 Padborg e-mail: ia@aabenraa.dk Side 2 Indledning: I løbet af

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver

Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver Formålet med læreplaner i børnehaverne er at sætte fokus på læring for derigennem at bidrage til at ruste alle børn i endnu højere grad til livet i et moderne samfund.

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Børneuniversets læreplan:

Børneuniversets læreplan: Børneuniversets læreplan: Vi bruger dagligt lærerplanerne i vores pædagogiske arbejde. Fremtidens Dagtilbud (se afsnittet om dette i virksomhedsplanen) er Børneuniverset tilknyttet indtil 2016, som tager

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9 Indhold Lidt om Rønnehuset s. 2 Pædagogisk målsætning s. 3 Rønnehusets dagligdag s. 6 Forældresamarbejde s. 8 Studerende s. 9 Praktiske oplysninger s. 10 Se også vores hjemmeside for yderligere oplysninger

Læs mere

Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015

Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015 Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015 LÆRING I 2004 blev loven om pædagogiske læreplaner indført. Loven skal sikre og inspirere til at dagplejen skaber rummelige læringsmiljøer med lydhørhed overfor

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Pædagogik og læreplaner for Hyllebjerget

Pædagogik og læreplaner for Hyllebjerget Pædagogik og læreplaner for Hyllebjerget Det er vigtigt, at institutionens ledelse er synlig og aktiv. Derfor er vores mål: At den pædagogiske leder er synlig i hverdagen, både for personaler, børn og

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Barnets alsidige personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlighedsudvikling. At barnet udvikler kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber, og at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i de sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Bodil s Bodil dagpleje

Bodil s Bodil dagpleje Bodil s dagpleje Bodils dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Bodil Aaskov Overmarken 1 6670 Holsted Tlf.: 75393081 Mobil nr.: 51327985 Bodil Aaskov Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Børnemiljøvurdering. Institution / børnehus: Børnehaven Lillebo

Børnemiljøvurdering. Institution / børnehus: Børnehaven Lillebo Børnemiljøvurdering Institution / børnehus: Børnehaven Lillebo Udarbejdet d.: Januar og februar 2007 af bestyrelsen og godkendt på personalemøde 7.2.2007 (Udfyldes elektronisk) 1 Det fysiske miljø Forhold

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Børnemiljøvurdering Filuren 2010

Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Ifølge Dagtilbudsloven skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering mindst hvert tredje år. Formålet med at der stilles krav til børnemiljøet i dagtilbud,

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Indledning Pædagogiske overvejelser:

Indledning Pædagogiske overvejelser: Børnegårdens læreplan 2016 Indledning Børnegården har valgt at aldersopdele børnegruppen. Således at vi har et hus med vuggestue, et hus med mellemgruppe børn 3- ca. 4,5 år, samt et hus for de ældste børn

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Hjortestuens årshjul for Hjortestuens struktur Børnene på Hjortestuen er opdelt i to grupper efter alder og udviklingsniveau.

Hjortestuens årshjul for Hjortestuens struktur Børnene på Hjortestuen er opdelt i to grupper efter alder og udviklingsniveau. Hjortestuens årshjul for 2017 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede plan for årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Klosterparkvej 53-55 4400 Kalundborg Tema Sprog Indhold Verbal/nonverbal kommunikation Ordforråd Udtale Sange Begreber Kendskab til rim og remser Forståelse Vi ønsker

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011

Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011 Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011 Årets særlige fokus tema: Sociale relationer. 1. Sociale relationer. 2. Barnets alsidige personlige udvikling. 3. Krop og bevægelse. 4. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild s dagpleje Gunhilds dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild Rask Jensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere