Virksomhedsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2012-2013"

Transkript

1 : Virksomhedsplan Montessori Børnecenter overordnede mål er at: skabe; livsglade børn, der har lyst og appetit på livet. nysgerrige børn, der har lyst til at opleve livet og tage udfordringer op. Selvstændig børn, der tager initiativ og tager ansvar for sig selv og andre. Børn der tror på sig selv. side - 1

2 Inholdsfortegnelse: side.. De overrordnede mål 4 Montessori Børnehavens værdigrundlag 5 Integration af sårbare børn 6 Forældresamtale 7 Samarbejde med skolen 7 Sprogvurdering 8 Læringssyn 8 Læringsforståelse 8 Sundhedsforståelse 9 Vores daglige dag 10 I årets løb 12 Maria Montessori 13 Læreplan 15 1Personlig kompetence 16 Tema 2 Sociale kompetence 17 Tema 3. Sprog 18 Tema 4 Krop og bevægelse 19 Tema 5.Natur og Naturens fænomener 20 Tema 6 Kulturelle udtryksformer og værdier 21 Støj, indeklima og ventilation 22 Det psykiske børnemiljø 23 Vi er mange der passer på dig 24 Evaluering af projekt: Vi er mange der passer på dig 26 Virksomhedsplan for Montessori Børnecenter Virksomhedsplan tager udgangspunkt i dagtilbudslovens værdier og målsætninger som vedtaget af Rudersdal kommune. Virksomhedsplanen er denne gang en 2 årig plan, som dog kan revideres på enkelte områder, såfremt der opstår behov. Virksomhedsplanen tager udgangspunkt i den forrige virksomhedsplan. side - 2

3 Om Montessori Børnecenter Birkerød Montessori Børnecenter er en puljeinstitution som blev oprettet i 1971 i en lille gård på Tornevangsvej i Birkerød af Bodil Leinob: Hun var uddannet Montessoripædagog og børnehaven drives fortsat ud fra denne pædagogik.den nuværende leder har både den almindelige pædagoguddannelse samt Montessoriuddannelsen taget som kursus. Børnehaven har plads til 25 børn i alderen fra 2 6 år, og har åbent fra mandag til torsdag og fredag fra 8.00 til 14. Børnehaven og dens pædagogik er karakteriseret ved høj grad af stabilitet, forudsigelighed og overskuelige hverdage, der er med til at skabe de bedste betingelser for at børnene udvikler sig og får et godt selvværd. Dette betyder også, at der er rum og plads til de mere sårbare børn. Vi lægger vægt på, at vi alle har et fælles ansvar for, at vi har det rart, og at de store børn er hjælpsomme og opmærksomme overfor de mindre børn. Hos os er det vigtigt, at vi holder en god omgangstone blandt børn og voksne. Et godmorgen og et farvel er en selvfølge. Et andet karakteristika er de pædagogiske Montessorimaterialer, udviklet til sansetræning og intellektuel træning af førskolebarnet på en enkel og logisk måde. Udviklingen af pædagogisk legetøj har langt overhalet Maria Montessoris ideer, både hvad angår fantasi og materialer, og i vores børnehave er det bedste af nyt legetøj også repræsenteret. Men vores erfaring er, at børn hjemme, har en mangfoldighed af legetøj og kreative udfordringer, og at Montessorimaterialerne repræsenterer noget andet og anderledes, der fanger børnenes opmærksomhed. Det er med andre ord et supplement til det øvrige legetøj og beskæftigelsesmaterialer. Vores mål og pædagogiske principper. Børnehavens hverdag er baseret på en række principper, pædagogikker og livsopfattelser. En del af disse er inspireret af Maria Montessoris tanker, men børnehavens idealer bygger også på andet, bl.a. på forestillingen om, at livet i børnehaven må udvikles i takt med samfundsudviklingen. Når et barn starter i børnehave hos os fra 2 år er det derfor en lille personligheds møde med et udsnit af verden og de udfordringer, den bygger på uden for den trygge og kendte families rammer. Der er selvfølgelig stor forskel på børnene og deres forudsætninger. De pædagogiske principper i det daglige arbejde er således: At acceptere og anerkende børnenes forskellighed og derfor fokusere på det enkeltes barns ressourcer ud fra de psykosociale og kulturelle forudsætninger. At barnet udvikler sin identitet i relationer med andre. Det vil sige, at barnet danner sig selv ved at indbygge andre og at relationerne og den sociale sammenhæng barnet indgår i har stor betydning, for hvordan barnet opfatter sig selv. Hvem er jeg, hvad er min rolle og hvem er de andre? Vi ser derfor de sociale kompetencer, som en udløber af de tioner, der opstår mellem forældre, barnet og personale side - 3

4 At barnet har brug for overskuelige rammer og forudsigelighed, -er på den ene side skaber tryghed og på den anden side fremmer udvikling, så barnet lykkedes og opnår en tilstand af tilfredshed. Dagen skal være mættet med oplevelser og små daglige gøremål, der gør, at barnet får en succesfuld oplevelse, når det udfordres Tilknytning og sjove pligter skaber ansvarsfulde og trygge børn. Barnet vil gerne bruges i de daglige gøremål, og barnet oplever derfor, at det barnet bidrager med, er betydnings- og meningsfuldt. I legen er barnet et hoved højere end sig selv. Alt kan lade sig gøre. men samtidig må det være i stand til at forholde sig til virkeligheden på legens præmisser. Det enkelte barn må kunne forstå, at alt ikke nødvendigvis er, som det ser ud til at være. De skal forstå hinandens legesignaler og kunne kommunikere: Dette er leg, ikke virkelighed. Det er gennem legen, at barnet bliver socialiseret med andre børn, hvilket er grundlaget for et godt børneliv. De overordnede mål for vores arbejde er: At synliggøre børnehavens mål og holdninger, herunder synliggøre, hvordan mål og holdninger kommer til udtryk i børns og voksnes dagligdag, og hvordan de kan udvikles inden for de rammer, som institutionen giver.. At skabe en så tryg, venlig, imødekommende og ikke mindst glædesfyldt atmosfære, så forældrene tillidsfuldt kan overlade deres børn til vores omsorg At fastholde glæden ved det daglige arbejde på en sådan måde, at nye udfordringer giver nye erfaringer, og at der skabes et stimulerende miljø til gavn for børnene. At fast holde og videreudvikle det gode samarbejde og den gode dialog mellem forældre og personale, til gavn for hele institutionen og særligt til gavn for børnene. At sikre det gode børneliv, som set fra et børneperspektiv kræver et miljø, der dagligt byder på vekslende oplevelser, skærpelse af nysgerrigheden, styrkelse af det enkelte barns selvværd og selvtillid, udvikling af fantasi og handlekraft, og derigennem dannelse af det rette fundament for at kunne knytte gode venskaber og indgå i et godt socialt fællesskab. At støtte og udvikle det enkelte barns kompetencer, så det kan forlade børnehaven som et trygt selvhjulpent barn parat til nye udfordringer i skolen, Montessori børnehavens værdigrundlag side - 4

5 Vores værdigrundlag har således sit udgangspunkt i Maria Montessoris pædagogiske teorier og hendes humanistiske menneskesyn, der bygger på tolerance og mellemfolkelig forståelse. At børnene opdrages til at leve i et demokratisk samfund, hvor der er medansvar og medindflydelse. En af grundtankerne er at vi skal lære barnet at leve livet men ikke leve det for det. Det vil sige, at vi skal stimulere barnets lyst til at ville selv, handle selv. Med udgangspunkt i den børnekultur, der repræsenterer vores børnehave, og udviklingen i samfundet i øvrigt, mener vi at vores udgangspunkt er meget aktuelt. Vi tror derfor på følgende grundlæggende værdier, som er udgangspunktet for den måde vi også ønsker at arbejde med læreplanerne på i praksis: At voksne og børn skal være gode rollemodeller At skabe tillid og dermed tryghed At lytte, vise interesse, nærvær og tilgængelighed At respektere barnets individuelle modenhed, evner og muligheder At give frihed til at vælge, hvor valg kan gives At vejlede til samarbejde og hjælpsomhed frem for konkurrence At tilrettelægge sejre så selvværd styrkes At turde bruge sig selv, f.eks. optræde, fortælle, synge, lege, lave sjov At være kreative At vi kan lære af hinanden og give denne evne videre til børnene At skabe engagement og fællesskab til glæde for børn, forældre og personale Integration af sårbare børn Vores pædagogiske praksis tilgodeser og skaber forudsætninger for, at også svage / udsatte børn kan deltage og udvikle kompetencer. side - 5

6 Vi lægger vægt på en tæt forældrekontakt med en åben og ærlig dialog. Vi mener at den bedste vej til barnets trivsel også inkluderer forældres trivsel. Vejledning om indkøring af nye børn går to veje. Forældrenes kendskab til deres børn og vores erfaringer. Vi tror, det er meget værdifuldt, at vores hus og legeplads danner et overskueligt miljø, og for sårbare børn rimelige, rolige omgivelser. Ligeledes at antallet af børn og voksne er rimeligt overskueligt. Børn kan mistrives eller være sårbare af mange årsager. Det er vores fornemmeste opgave, at gøre iagttagelser, der kan fortælle os om barnets alsidige udvikling, og hvis dets adfærd giver anledning til bekymring, så taler vi om, hvordan vi bedst kan støtte det. Det nye barn i børnehaven, er også et sårbart barn. Vi gør meget ud af at overgangen fra hjem / vuggestue til børnehave bliver så tryg som mulig, bl.a. ved at mor eller far kan være med de første dage. På denne måde lærer vi stille og roligt hinanden at kende. Nogle børn har fra start særlige behov og forældre og pædagogen kan tale herom, så barnet fra start får den bedste støtte. Vi har ofte børn fra andre kulturer. Vores politik er så vidt muligt at tale med barnet på dets eget sprog. Det kan selvfølgelig ikke altid lade sig gøre. Men hvis det f.eks. drejer sig om et finsk barn, beder vi om nogle ord skrevet ned, som er vigtige for barnet at vi forstår. Det er en metode vi med god erfaring benytter til at skabe den første tryghed. Når vi ser at et barn har problemer går vi ind og støtter det, der hvor behovet synes at være i forhold til dets alder og udvikling. Om der skal hjælpes med at sætte ord på i en konflikt. Vores fokus er også rettet på barnets leg og relationer til de andre børn. Om barnet kan knytte venskab, barnets position i gruppen, er det med i legen og har barnet indflydelse herpå eller er det udenfor. Hvis sproglige vanskeligheder, er til grund for at et barn ikke bliver involveret i de andre børns leg, hjælper vi med at skabe kontakt og at kommunikere, og at styrke den sproglige udvikling. Måske er det barnets alsidige personlige udvikling, der skal styrkes. De voksne organiserer lege der involverer det sårbare barn. Vi finder lege roller samspil med de andre børn, der kan give en oplevelse af at være med, og at have det sjovt og samtidig give barnet metoder og inspiration til at lege. Når et barns vanskeligheder er større end at vi og forældrene i fællesskab kan løse dem, kan vi henvise til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og kommunens pædagogiske konsulenter, som herefter vil være behjælpelig med hjælp til at løse problemerne Familien kan henvises hvis: Familien ikke trives Et eller flere af børnene har særlige vanskeligheder i forhold til forældre stedforældre, søskende, kammerater, institution eller skole. De voksne omkring barnet er uenige eller rådvilde i opdragelsesspørgsmål Familien er slået ud af kurs grundet skilsmisse, eller andre begivenheder, Som betyder store ændringer i familien. Derudover er vi tilknyttet tværfaglige teams i forvaltningen med sundhedsplejerske, psykologer, tale- og hørepædagoger m.fl. side - 6

7 Forældresamarbejde mål og evaluering Vi tilstræber en åben og direkte dialog forældre og personale imellem. Vi tilstræber en dialog der behandler problemer her og nu At begge parter fører en åben dialog At parterne har respekt for hinandens virkelighed At der er respekt for kontakten mellem hjem og børnehave Forældrene skal være bevidste om egen rolle i udviklingen af et godt børnemiljø. Være loyale over for børnehavens mål og pædagogik Respektere beslutninger taget af børnehaven f.eks. legetøjspolitik, madpolitik. Deltage i børnehavens arrangementer samt bakke op omkring disse. Evaluering af forældresamarbejdet: Meddelelser og information om kommende aktiviteter udsendes på mail til alle forældre i den nye virksomhedsplan. Børnehaven får opdateret sin hjemmeside, således at den er tilgængelig på nettet. Samarbejde med skolerne omkring overgang til børnehaveklasse: Vi indgår i et positiv samarbejde, vedrørende skolestart, med de skoler, der modtager børn fra Montessori Børnecenter Vi tilstræber at børnene kommer på besøg i deres nye skole sammen med os således at både vi og barnet får hilst på deres kommende lærer. I det sidste halve år børnene er i Børnehaven, arrangeres en række ture / besøg på museer Experimentarium m.m. for at signalere at de er de store og på vej ud af børnehaven og ind i skolen. Vi arbejder for at børnene kommer i skole når de er parate til det, Hverken før eller efter. hermed menes at de er socialt klar til at indgå i større grupper, viser interesse for at lære at læse og skrive og er modne til at modtage kollektive beskeder. Evaluering af skolestart: I den nye virksomhedplan tages der udgangspunkt i materialet fra Rudersdal kommune Samarbejde dagtilbud og skole Principper og mål for sprogvurdering. Sprogvurdering er ikke længere obligatorisk ved en bestemt alder, men børnehaven skal nu vurdere behovet for at foretage en sprogvurdering af barnet, ligesom forældrene kan ønske en test foretaget. side - 7

8 Målet med vurderingen af barnet er at kunne gribe ind i tide, såfremt pædagogen eller forældrene føler der er behov for en konkret test. Sprogvurderingen foretages efter Rambølls materiale, og fortages når barnet er imellem 3,0 og 3,4 år. Sprogvurderingen foretages af den sprogansvarlige pædagog, Resultatet af sprogvurderingen deles op i 3 kategorier, den generelle indsats, den fokuserende indsats og den særlige indsats. Den daglige sprogstimulerende indsats passer for barnets generelle behov. Indsatsen er beskrevet i læreplanen tema 3 Sprog Den fokuserende indsats tager udgangspunkt i den handleplan der udarbejdes efter sprogvurderingen. Der følges op på barnets udvikling, blandt andet ved brug af TRAS materialer. TRAS står for tidlig registrering af sprogudvikling, og er meget brugbart som testmateriale Særlig indsats - Med udgangspunkt i sprogvurderingen henvises barnet til PPR, og i samarbejde med forældre og det relevante PPR personale udarbejdes en handleplan for barnet. Læringssyn og læringsforståelse Læringssyn Læring er en proces der ikke bare sker for børnene i børnehaven, men for alle mennesker hele livet igennem, bevidst som ubevidst. For mindre børn sker læring særligt i relation til andre børn og voksne. Et anerkendende og positivt læringsmiljø er en vigtig basis for en hver læringsproces., For at sikre sig at børnenes læring har så optimale vilkår som muligt, skal de voksne være sig deres rollemodeller bevidst Vi udviser respekt får børnenes rollefordeling Vi anerkender at børnene har en aktiv rolle i sin læring og udvikling Børnene mødes af voksne, som understøtter og udfordrer den enkeltes udviklings- og læringsmuligheder Børnenes sociale samspil understøttes gennem de voksnes prioritering af nære relationer. Ved at have øjnene på hvad barnet interesserer sig for lige nu kan vi gå ind og støtte barnet og hjælpe det videre. Børn lærer hurtigt og nemt, hvis man griber dem lige når interessen er der. Læringsforståelse Børn lærer gennem sansning, følelser og aktiv handling og ved at iagttage og efterligne andre børn og voksne. Læring findes overalt. side - 8

9 Læring sker i relationer mellem mennesker Læring sker gennem leg. Læring sker når barnet undersøger og eksperimenterer. Læring skabes af børnene selv Læring sker via gentagelser Læring sker via krop og sanser En sang læres nemmest hvis man gør nogle bevægelser til. Børnene lærer hele tiden af hinanden Børns fantasi og frie leg er den bedste indlæringskilde. Gennem Montessorimaterialerne sikrer vi os at der er et rigt udbud af muligheder for at lære og fordybe sig. Alle materialerne er selvkontrollerende så børnene selv kan se om de har udført opgaven rigtigt. Nogle læringsrum vil opstå spontant, andre vil være planlagte, nogle vil barnet tage initiativ til, andre vil den voksne sætte i gang. Læring foregår altså dels i de planlagte og dels i de spontant opståede aktiviteter / situationer. Sundhedsforståelse. Børnehaven har igennem alle årene haft en sundhedspolitik udformet i samspil med forældrene, i skyldig hensyntagen til love og regler der måtte have indflydelse på sundheden. Det har i alle årene været en konstruktiv dialog på forældremøderne der har udmøntet sig i frivillige spilleregler til gavn for sundheden, idet det efter vores erfaring giver et bedre resultat end meget firkantede regler. Børnene skal tilbydes økologisk mælk og frugt hver dag Det er ikke tilladt at medbringe slik / sukkervare uden aftale med en voksen ansat. Børnene medbringer selv madpakke som opbevares i køleskab indtil frokost. Ved ture udenfor børnehaven, fremstiller en forældre på skift en Tur madpakke. Madpakkens indhold er aftalt på det årlige forældremøde. Hvis vi synes et barn har for lidt næringsrig mad med i madpakken, drøfter vi det med forældrene, og prøver i fællesskab at rette op på det! Der føres dagligt en dialog med børnene om hvad der er sund mad- som man spiser først, og hvad der er dessert som man spiser til sidst. Der snakkes også jævnlig med børnene om hvad hygiejne og hvad god hygiejne er!! Der er papirhåndklæder på toilettet for at begrænse smitterisiko. Der er plastik drikkebægre at drikke af for at forebygge smitte. Det er god tone hos forældrene at give hurtig besked om smitsomme sygdomme / lus for at stoppe det i farten. God hygiejne er at vaske hænder når man har været på toilettet. God hygiejne er at vaske hænder inden man spiser God hygiejne er at vaske hænder når man kommer ind fra legepladsen. side - 9

10 Vores daglige dag. I vores daglige hverdag oplever vi på en dag en lang række aktiviteter, der bidrager til Barnets alsidige personlige udvikling Kulturelle udtryksformer og værdier samt sproglige og Sociale kompetencer, f. eks: Når børn og forældre møder om morgenen, mødes de første børn i køkkenet til en stille morgenhistorie, således at dagen starter rart og positivt: Jeg bliver set, jeg bliver hørt, jeg har betydning. Der vinkes farvel, måske med sin yndlings voksen, og for mange børns vedkommende efter et særligt ritual. Der er nu mulighed for at finde en eller flere venner at lege med, nogle går i kassen med udklædningstøj, lægger et puslespil tegner maler eller starter en aktivitet op sammen med en voksen. Nogle af børnene vælger at gå på legepladsen og gynge / cykle eller starte en leg man selv har opfundet. Børnene kan bevæge sig frit rundt i børnehaven og på legepladsen. Som voksne er det vores ansvar at fordele os efter børnenes aktiviteter. Ved 11 tiden rydder vi op efter formiddagens aktiviteter inden vi sætter os i en rundkreds på cirklen for at holde samlingsstund. Samlingsstunden er en daglig rutine. Børnene råbes op og krydses af i mødebogen, og de tæller på skift hvor mange der er tilstede. Vi gennemgår kalenderen, hvilken ugedag er det, hvilken dato og hvilket år det er. Vi taler om hvilke børn der mangler, om hvorfor de ikke er i børnehave. Om de har fri ferie eller er syge m.m. Man kan række en finger i vejret og fortælle om hvad man har oplevet derhjemme, om man har gæster, skal ud at rejse, har en invitation med til sin fødselsdag og alt som fylder hverdagen for et lille barn. Den voksne holder øje med at alle får lejlighed til at komme til orde og dirigerer samtalen så de stille og generte også bliver en del af gruppen. Vi starter med at synge vores skolesang og forsætter med andre sange, fortæller eventyr, leger huskelege, regellege og meget andet. Til slut er det en fra gruppen der udpeger i hvilken rækkefølge man henter sin mad og sætter sig til bords og spiser sin madpakke. Samlingsstunden skal være sjov og hyggelig, et af dagens vigtige punkter. Efter samlingsstunden sidder vi sammen ved små borde og spiser vores madpakke, medbragt hjemmefra. Der serveres økologisk mælk eller vand til maden. Det er vigtigt, at børnene får en sund og nærende frokost uden mange søde sager (eksempelvis mælkesnitte, børneyoghurt m. m.) side - 10

11 Børn skal have sunde råvarer med i madpakken fordi de bruger meget krudt på at lege og have det sjovt i børnehaven. Kan selv er et nøglebegreb. Vi lærer børnene selvstændighed og hjælper dem naturligvis indtil de selv kan. Hjælp til selvhjælp er her et nøglebegreb i vores arbejde. Hos os dækker børnene selv bord og vasker op efter frokost. Børnene hjælper sig selv og hinanden med at få tøj på og med at rydde legepladsen op, når dagen slutter. Glæden ved sang og musik er en meget vigtig del af hverdagen. Vi synger og danser hver dag i samlingsstunden. Og både børn og voksne bliver glade af at danse og synge, og det er en dejlig måde at være sammen på. Om onsdagen spiller vi melodica. Vi bruger en nodebog udviklet til børnehavebørn, og det giver børnene en grundviden om nodesystemet, lyde og rytmer. Hver fredag skal vi i Birkerød Svømmehal. Det er vigtigt at forældrene hjælper barnet ved at købe en god badedragt som er nem at tage på.. Det styrker selvværdet at kunne selv. Børnene glæder sig hele dagen, vi svømmer og leger, og i saunaen bliver der sunget af fuld hal. Inden vi starter hjemturen til børnehaven, deler vi vores store fredagsmadpakke som smøres af forældrene på skift. Hjemme i børnehaven bliver de hentet kl rene, trætte, men glade. En dejlig afslutning på ugen. Mindst 2 torsdage om måneden spiser vi mad sammen. Det kan være et af børnene, som har mad med, eller også laver vi maden i fællesskab i børnehaven. Børnene hjælper naturligvis til med anretning og servering af maden og elsker at stå som vært ved dagens måltid.. Hver dag er vi ude at lege på vores dejlige legeplads, der er altid fuld gang i 2, og 3 hjulede cykler rift om gyngerne og nye spændende lege tager form i sandkassen eller i legehusene. Dårligt vejr findes ikke - kun dårlig påklædning. Vi har det hyggeligt i børnehaven og kan godt lide at være hjemme, men det er også spændende at komme på tur og få nye indtryk. Så vi tager på besøg på museer, går i skoven, tager til stranden eller går en tur i vores dejlige nærmiljø. Vi er ikke glade for legetøj, medbragt i børnehaven fordi: Vi kan ikke sikre, at legetøjet ikke går i stykker, bliver væk eller snavset. Samtidig kan det skabe misundelse hos nogle børn, som plager deres forældre om tilsvarende legetøj. Fødselsdag side - 11

12 Når der er fødselsdag vælger fødselsdagsbarnet og forældrene selv, om vi alle sammen skal komme på besøg eller om vi skal fejre dagen i børnehaven. Og det er altid dejligt at være midtpunkt en hel dag. I årets løb Fastelavn: Med hjemmelavede katte, masker mm. pynter vi fastelavnsris, så mor og far kan rises op. Fastelavnsmandag klæder vi os ud, slår katten af tønden og spiser fastelavnsboller. Påske gækkebreve Vi klipper fantasifulde billeder ud til mor og far og skriver søde vers. Vi sender hemmelige breve til mor og far, mon de gætter hvor brevene kommer fra? Sommer De varme sommerdage nyder vi på legepladsen, en tur i skoven, i badebassinet, med vandslangen eller i skyggen med en god historiebog. Biograf Når efteråret står for døren er det tid at gå i biograf og se nogle gode film, der bliver både vist film på biblioteket og i Birkerød biograf. December Julemåneden er naturligvis fuld af traditioner. Vi får besøg af Nisseper og Nissestine, børnehavens balladenisser, som gerne vil hjem og besøge børnene på skift. Vi laver julegaver og julepynt og slutter måneden med risengrødsfest i børnehaven, og denne dag får vi besøg af en som elsker risengrød..!,,,,, Året slutter med børnejulegudstjeneste i Birkerød kirke, hvor børnene har klippet julepynt til kirkens juletræ og børnene får fortalt juleevangeliet på deres måde. Traditioner Teater Én gang om året, når solen varmer legepladsen op, gendigter vi et teaterstykke alle børnene kan være med i. Når vi har øvet stykket bliver forældre og familie inviteret til den store teaterpremiere med efterfølgende kage - kaffe og saft. Weekendtur Den ældste årgang i børnehaven bliver hver sommer inviteret på en weekendtur til Gilleleje. Vi kører med toget derop og hygger os på stranden og senere i sommerhuset med mad og natbal. Næste dag henter mor og far ved frokosttid. Det er en dejlig måde at sige farvel til hinanden på inden skolestart. side - 12

13 Sommerture for skolebørnene Der er tradition for at de store skolebørn kommer på ekstra ture, blandt andet op og se Kronborg slot og kasematterne med Holger Danske. Lanternefest Lanternefesten holder vi, når dagene bliver korte. Vi maler flotte lanterner og bager stjernekager. På festdagen mødes forældre, søskende og børnehavebørn til kaffe og kage, og når det skumrer, går vi ud i skoven og kalder på lygtemanden, og hvis vi er heldige kommer han forbi med kager... Luciafest I december øver vi os alle sammen i at gå Lucia. Og når vi er blevet dygtige holder vi Luciaoptog for mor og far, søskende og bedsteforældre og synger alle vores julesange inden vi skal spise æbleskiver og drikke sodavand og gløgg. Vi bliver også hvert år inviteret til at gå Lucia for beboerne på plejehjemmet Teglporten, til stor glæde for såvel unge som gamle. Maria Montessori Vores pædagogiske principper bygger på Maria Montessoris teorier og metoder. Som læge arbejdede hun bl.a. med mentalt retarderede børn. Hun opdagede, at disse børn ikke kun havde brug for medicinsk behandling, men i høj grad for pædagogisk og psykologisk støtte, og hun nåede overraskende resultater med børnene. I forbindelse med en slumsanering kom hun til at arbejde med socialt dårligt stillede og understimulerede børn. Hun fandt en rigdom hos disse børn, som overraskede hende, og det var herigennem hun opdagede det normale barns muligheder. Børnenes udvikling kunne forbedres afgørende i det rette miljø med engagerede voksne, der gav børnene hjælp til selvhjælp og til selvansvar, og som øgede mulighederne for og lysten til at lære. I 1907 opførte Maria Montessori det første Casa dei Bambino (børnenes hus) i en karrèbebyggelse i et fattigt, tæt bebygget kvarter i Rom. Skridt for skridt udviklede hun de materialer og legeting som stadig anvendes i institutioner i dag, og som der også findes en del af i vores børnehave. Gennem observation og en stærk intuition opdagede hun muligheder hos barnet som, hvis de blev plejet, fremmede udviklingen af stærke, ligevægtige og lykkelige børn. Gennem et helt livs arbejde forsatte hun med at observere børnene, lære af dem, og lære hvordan man udvikler alle deres muligheder. Hun opdagede den essentielle rolle barnet spiller i menneskets udvikling, og hun blev barnets hjælper og advokat. Montessori pædagogik er en pædagogik, der bygger på erfaring, og hvis mål er at studere og hjælpe barnet i dets side - 13

14 Pædagogisk læreplan Montessori Børne Center Vi lærer mens vi leger Vi lærer mens vi arbejder Dagen skal gå som en leg så er det sjovest at lære. Arbejdet i Montessori Børnecenter Birkerød sker ud fra de rammerrammer, som er sat af lovgivningen og aff byrådet i Rudersdal kommune. Læreplanen Der skal i alle dagtilbud efter serviceloven udarbejdes en pædagogisk læreplan, der behandler temaerne: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlig kompetence) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog 4) Krop og bevægelser 5) Naturen og naturfænomener 6) Kulturelle udtryksformer og værdier. side - 14

15 TEMA 1: Overordnede mål: Delmål: Værdier: Personlige kompetencer Styrke selvforståelsen og fornemmelsen for egne følelser og kunnen At børn føler sig trygge, holdt af og værdsat som individ og som en del af fællesskabet. At børn kan udfolde sig som selvstændige og alsidige mennesker, der selv kan tage initiativ. At børn bliver set og får støtte til at udvikle et stadig mere nuanceret kendskab til sig selv og til andre. At børnene tør stå frem og optræde for andre. Vi respekterer barnets individuelle modenhed, evner og muligheder. og tilrettelægger sejre så selvværdet styrkes. Turde bruge sig selv optræde, fortælle, synge. Vi lytter viser interesse og er tilgængelige Fokusområde Praksis Opfølgning Ankerperson Gør børnene selvhjulpne Yde hjælp til selvhjælp Børnenes beretninger Personalet Få de stille / generte børn Sørge for at alle bliver hørt i samlings- Forældresamtaler frem i lyset. stunden. Det enkelte barns svage / Sørge for at alle er aktører i fælles lege. stærke sider. Give børnene sucessoplevelser, så de får selvværd og bliver tilfredse med deres formåen. Børnene tager selv deres madkasse tallerkenog glas ned til deres bord ved frokosten og vasker op og tørrer deres bord bagefter. Evaluering: Børnehaven har i perioden ultimo september til medio maj dyrket svømning for hele gruppen, altså en aldersfordeling fra 2 år og 6 mdr. til 6 år og 6 mdr. Målsætningen er at børnene skal opleve personlige successer og sejre, ved at de gennem vinteren oplever at kunne flere og flere ting. Det enkelte barn oplever at jeg kan svømme alene og dermed selv bestemme hvor jeg vil svømme hen, og hvem jeg vil lege med. Senere prøver man måske at hoppe ud fra bassinkanten så fra den lille vippe køre ned af ruchebanen og få hovedet under vand. De største får svømmeundervisning og diplom og svømmemærker når sæsonen er slut og hvis der er mulighed for det inviteres familien med i svømmehal. Montessori Børnecenter s læreplaner: side - 15

16 TEMA 2: Overordnede mål: Delmål: Værdier: Sociale kompetencer At etablere fællesskaber med andre, at opleve betydning og styrke i fællesskabet At skabe mulighed for at børnene oplever sig som værdifulde deltagere og medskabere af et socialt og kulturelt fællesskab. At tilrettelægge aktiviteter og mulighed for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer. Vi laver fælles projekter og fælleslege Vi vil være gode rollemodeller. Vi vejleder til samarbejde og hjælpsomhed Fokusområde Praksis Opfølgning Ankerperson Eksempel: Emne: Trøste hinanden, udvise empati Fotos Personalet Mobberi Fællesskaber opstår og trænes i sammen- Børnenes beretninger hæng med fællesskaber, hvor vi har Personalemøder etableret følgende aktiviteter: Vidensdeling Fællesskabet Når vi arrangerer frokost sammen Børnenes samvær og Fællesprojekter vi planlægger aftaler - handlemåder. -At det er rart når alle udfører f,eks. Forårsteater. Forældresamtaler Kre med. Vi Hver dag har vi samlingsstund, hvor børnene Lærer børnene at lærer at lytte til hinanden, vente på tur, lærer Samarbejde med at tælle, fortælle historier om små Andre og at deltage oplevelser. I demokratiske Børnene er på skift vært ved maddage Beslutningsprocesser Ture for førskolebørn Weekendtur for førskolebørn God og respektfuld Vi siger godmorgen og farvel til hinanden omgang med hinanden - både børn og voksne. Montessori Børnecenter s læreplaner Tema 3: Sprog side - 16

17 Overordnede mål : At give børnene mulighed for at udvikle deres sprog gennem de daglige aktiviteter oplevelser møde med andre kulturpåvirkning traditioner med udgangspunkt i børnenes egne fantasier og nysgerrighed. Delmål: Værdier: At udvide børnenes ordforråd, begrebsforståelse og sætningssammenhænge. At være gode rollemodeller turde bruge sig selv synge, lege, lave sjov optræden - fortælle. At lære af hinanden og give denne evne videre til børnene. At respektere barnets individuelle modenhed, evner og muligheder. Fokusområde Praksis Opfølgning Ankerperson Skabe kontakt og kom- Anerkende børnene som hele mennesker. Foto munikation mellem barn Vi sætter ord på handlinger, fortæller even- Børnenes beretning og voksen og børn imel- tyr spiller dukketeater. Beretning fra hjemmet lem. Vi fortæller historier skaber rollelege i Forældresamtaler Forstå og have kontakt dukkekrogen, bygger togbane m.m. med sin omverden. Rytmik og dans - Vi synger - Vi tæller - Udvikle ordforråd og Vi voksne fortæller om egne oplevelser for forståelse for sprogets Regler. at motivere børnene til selv at fortælle om egne oplevelse. Vi taler med og lytter til hinanden. Anerkende følelser f. eks. OK at være Vred, men ikke at slå. Billedlotteri, Memory, lege med faste regler. indendørs og udendørs (genkendelse og gentagelse) Læser historier og siger sjove rim og remser. side - 17

18 Montessori Børnecenter s læreplaner: TEMA 4: Overordnede mål: Delmål: Værdier: Krop og bevægelse At sikre det gode børneliv og skabe et stimulerende miljø, der skærper barnets nysgerrighed, fantasi og selvværd At børnene oplever glæden ved udvikling af motoriske færdigheder, accept af og forståelse af deres egen krop Børnehavens fysiske omgivelser, vores eget værdigrundlag. Fokusområde Praksis Opfølgning Ankerperson Stimulering af kroppen Bruge os selv i naturen Fotos Personalet og sanserne i hverdagen Rytmik musik og dans Børnenes beretninger Kroppen og sundhed Maddage, prøv at smage på tingene til forældre Krop og bevægelse Tale om sundhed. Hvad er det sundeste af det der er med i madkassen og hvad er dessert? Fælleslege hvor kroppen er aktør. Hoppe i trampolin Cykle gynge spille bold m.m. Svømme Montessori Børnecenter s læreplanere side - 18

19 TEMA 5: Overordnede mål: Delmål: Værdier: Naturen og naturfænomener At børnene lærer naturen at kende med alle sanser og oplever den som en kilde til Og rum for leg, oplevelser, udforskning og viden. Igennem spontane oplevelser og fastlagte aktiviteter at skærpe børnenes sanser og derved øge deres glæde ved at færdes i naturen, samt at udvikle respekt og forståelse herfor. At være gode rollemodeller skabe tillid og dermed tryghed lytte vise interesseog nærvær skabe engagement og fællesskab. Fokusområde Praksis Opfølgning Ankerperson Bruge naturen i nær- Finde ud af hvilke slags dyr der findes i Foto, kort beskrivelse ved. området. vores nærområde. Børnenes beretning Skoven Bruge lup bøger male tegne og lave Vidensdeling Personalet Stranden Legepladsen collager med materialer fundet i naturen Lege med sand og mudder Ture i nærområdet skovture strandture - Tale om årstiderne og hvad der sker på de forskellige årstider Ekskursioner til Nordsø akvariet Zoologisk museum og Jagt og Skovbrugsmuseet. Montessori Børnecenter s læreplaner: side - 19

20 TEMA 6: Overordnede mål: Delmål: Værdier: Kulturelle udtryksformer og værdier Kendskab til forskellige kulturelle udtryksformer og værdier, udnyttelse og brug Af sanser via musik, tegning, At give børnene viden om kultur, traditioner, kunstneriske tilbud og deltagelse heri. At vi tør bruge os selv, f. eks. Optræder - synger - leger og pjatter. Fokusområde Praksis Opfølgning Ankerperson Børnenes egne kultu- Ved hjælp af vores egen kulturelle arv Børnenes beretning Personale relle udtryk. af kropslige rytmiske, lydlige, billedlige, Vidensdeling bevægelsesmæssige (æstetiske) udtryks- Forældresamtaler former, der kan aktualiseres når og hvor situationen byder sig til. Kreative aktiviteter: Leg med krop lyd m.m., der beriger og udfordrer børnenes sanser og beriger deres kulturelle mønstre og udtryksformer. Spille på Melodica / lære noder. Arbejde med forskellige materialer: Farver maling vandfarve fingermaling Modellervoks Børnemiljøplan side - 20

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Termometeret. Overbliksrapport

Termometeret. Overbliksrapport Overbliksrapport Rapportstatus Dagtilbuddets navn Viben... Antal reflektionsskemaer i rapporten... Refleksionsskemaets navn Viben24B... Dato for rapportudskrivningen 3--24... God fornøjelse! 2 Læsevejledning

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Praksis / handleplan. Vi voksne arbejder i retning af at udvikle barnets forståelse for sin omverden og sig selv. Vi tilbyder barnet udfordringer.

Praksis / handleplan. Vi voksne arbejder i retning af at udvikle barnets forståelse for sin omverden og sig selv. Vi tilbyder barnet udfordringer. Kleinkindgruppe Pinguin Haus Tingleff og BMV 2015 for småbørnsgruppen (0-3 år) referent Renate Når børnene skal udvikle sig til handlekraftige, sociale og selvstændige individer med en alsidig personlighed,

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Pædagogisk læreplan December 2014

Pædagogisk læreplan December 2014 Pædagogisk læreplan December 2014 Forord Alle børn har krav på, at få den bedst mulige start i livet. Børn skal lære meget i livet, og de første leveår er afgørende, for de evner og kompetencer børn har

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering 1. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Barnets kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier, bliver udviklet gennem udfordrende, kulturelle aktiviteter. Kulturelle oplevelser er med

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Kære forældre Vi ønsker alle et godt nytår Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Tak for Jeres til- og frameldinger til vinterferien. Bedst som vinteren

Læs mere

Årsplan for Egernstuen 2012-13:

Årsplan for Egernstuen 2012-13: Årsplan for Egernstuen 2012-13: Årsplanen indeholder de emner, som vi på stuen har valgt at skulle arbejde med ud fra de 6 læreplanstemaer. I årsplanen findes der praktiske informationer om hvordan hverdagen

Læs mere

DUS indholdsplan 2011/12

DUS indholdsplan 2011/12 DUS indholdsplan 2011/12 Kongerslev DUS Kongensgade 4 9293 Kongerslev tlf.: 9833 2145 mobil 41281244 email: lgc-kultur@aalborg.dk 1 Kulturelle udtryksformer og værdier: Vi vil viderebringe traditioner

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 13

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 13 Læreplaner Indholdsfortegnelse Læreplaner...3 Barnets alsidige personlige udvikling...3 Barnets sociale kompetencer...4 Sprog...5 Krop og bevægelse...6 Naturen og naturfænomener...8 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Værdigrundlag og læreplan

Værdigrundlag og læreplan Værdigrundlag og læreplan Fuglereden er en integreret institution, hvor vuggestuen og børnehaven blev sammenlagt i august 2010. At slå to institutioner, to personalegrupper, to kulturer og to faglige kontekster

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

BMV. Børnemiljøvurdering. Børnehaven Kollegieparken. 2012

BMV. Børnemiljøvurdering. Børnehaven Kollegieparken. 2012 BMV Børnemiljøvurdering Børnehaven Kollegieparken. 2012 Forord I 2006 blev der vedtaget en ny Børnemiljølov. Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering, BMV. En børnemiljøvurdering

Læs mere

Velkommen. til Jystrup Vuggestue

Velkommen. til Jystrup Vuggestue Afslutningsvis Er der det mindste I tænker eller undrer jer over, har I spørgsmål eller forslag, opfordres I til at tage en snak med os. I kan altid komme til en af os; der er oftest kaffe på kanden, og

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Den primære ide i børnehaveklassen er at skabe en god og tryg skolestart, hvor barnet roligt vænner sig til skolelivet. Det er vigtigt at eleven

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Læreplaner 2013 2015 for Frederik den VI s Asyl

Læreplaner 2013 2015 for Frederik den VI s Asyl LÆREPLAN jf. 8a Læreplanen omfatter børn fra 0 6 år. Loven om læreplaner trådte i kraft 1. august 2004. Frederiks personale arbejder kontinuerligt med analyse af den læring der finder sted gennem hverdagens

Læs mere

Læreplan i dagplejen 2009

Læreplan i dagplejen 2009 Pædagogiske læreplaner 2009 1 Læreplan i dagplejen 2009 I Haderslev kommunale dagpleje har vi p.t 873 Dagplejen har ca. 873 indskrevne børn i alderen 0-3 år. Nogle børn har særlige behov: 2-sprogede, for

Læs mere

Velkommen til Delfinen

Velkommen til Delfinen Velkommen til Delfinen Nyttige ting at vide om den første store dag Kære Alle i Delfinen vil gerne sige velkommen. Vi glæder os til at starte op og lære Jer at kende. Der skal ske mange ting i de næste

Læs mere