HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10. oktober 2007, Kl på Produktionsskolen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10. oktober 2007, Kl. 16.00 på Produktionsskolen."

Transkript

1 HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10. oktober 2007, Kl på Produktionsskolen.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr Meddelelser... 1 Pkt.nr Økonomirapportering pr. 31. august 2007 på Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområder, ansøgning om tillægsbevillinger... 1 Pkt.nr Status på sygedagpengeområdet... 4 Pkt.nr Registreringer i Arbejdsmarkedsportalen... 5 Pkt.nr Statusrapportering på 300 timers reglen... 7 Pkt.nr Servicepatruljen nedlæggelse... 8 Pkt.nr Kvalificering match gr. 4 ledige Pkt.nr Kontraktstyring mål 2008 Belægningen Pkt.nr Drøftelse af artikel i Børsen den 25. september 2007, herunder hvordan Hvidovre er placeret i forhold til sammenlignelige kommuner Pkt.nr Eventuelt... 16

3 Side 1 Pkt.nr. 1 Meddelelser Forvaltningen orienterer om fremtidig afrapportering. Arbejdsmarkedsforvaltningen har fået nyt IT system KMD Opera. KMD Opera indeholder en række fastdefinerede rapporter, men disse rapporter indeholder ikke de statistikker, som Arbejdsmarkedsforvaltningen tidligere har fået præsenteret i det gamle system Komma. Forvaltningen arbejder på, at frembringe en ny statistikpakke. På mødet fremkommer forvaltningen med eksempler på fremtidige statistikindhold. Politisk beslutning: Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. august 2007 på Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområder, ansøgning om tillægsbevillinger Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler: 1. at der gives tillægsbevilling på Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområder for 2007 inden for servicerammen til mindreudgifter til funktion , jobtræningsordningen på kr. netto. 2. at der gives tillægsbevilling på Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområder for 2007 på de

4 Side 2 lovbundne, kassefinansierede områder uden for servicerammen til mindreudgifter på i alt kr. netto. Mindreudgifterne fordeler sig på overførslerne med merudgifter til funktion , sygedagpenge på kr. netto, mindreudgifter til funktion , aktiverende kontanthjælp på kr. netto, mindreudgifter til funktion , revalidering på kr. netto og mindreudgifter til funktion , løntilskud (fleksjob og ledighedsydelse) på kr. netto. Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Økonomiudvalget behandlede den 24. september 2007 den samlede økonomirapportering for hele kommunen pr. 31. august Det fremgik heraf, at der på Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområde forventes mindreudgifter på kr. inden for servicerammen og mindreudgifter på i alt kr. til overførselsområdet uden for servicerammen. Mindregifterne inden for serviceramme beror på følgende: , jobtræningsordningen Der har i gennemsnit været mellem 20 og 25 personer i jobtræning. Ved budgetlægningen forventedes 45 personer. Den lave aktivitet skal ses i lyset af, at det tidligere AF har været i en omstillingsperiode i forbindelse med sammenlægningen med de nye Jobcentre i kommunerne. Med udgangpunkt i forbruget pr. 31. august 2007 forventes mindreudgifter på i alt kr. netto. Mindreudgifter til overførselsindkomsterne, som er kassefinansieret og uden for servicerammen, fordeler sig følgende: Funktion , sygedagpenge Der forventes merudgifter på i alt kr. netto. Forbruget til sygedagpenge er pr. 31. august 5,6 % over normforbruget. Det er først og fremmest udgifter til sygedagpengesager på under 52 ugers varighed, som har betydet merudgifter pr. 31. august og som bevirker de forventede merudgifter i Som afledt effekt af historisk lavt ledighedsniveau er et større antal personer blevet berettiget til dagpenge ved sygdom. Den høje beskæftigelse, og det forhold, at personer, der senest er kommet i beskæftigelse, har tendens til mindre robust helbred, er en årsag til de stigende udgifter til sygedagpenge. Til og med uge 34 er det gennemsnitlige antal sygedagpengesager med varighed under 52 uger 547 løbende sager, mod et budgetteret årsgennemsnit på 505 løbende sager. Forvaltningen skønner, at det samlede antal løbende sager vil udgøre 552 i gennemsnit. Til sammenligning var årsgennemsnittet 517 i Det er lykkedes at nedbringe antallet af sager med varighed på over 52 uger til det niveau, der er forudsat i budgettet. I 2006 var der i gennemsnit 107 sager og frem til uge 34 i 2007 har der i gennemsnit været 94 løbende sager med varighed over 52 uger mod en budgetforudsætning på 93. Funktion , aktiverede kontanthjælpsmodtagere

5 Side 3 Der forventes et mindreforbrug på kr. netto, som følge af et gennemsnitligt mindre antal personer i aktivering end forudsat ved budgetlægningen. Det skønnede mindreforbrug skal ses i lyset af det generelt lave antal modtagere af kontanthjælp. Endvidere skal mindreforbruget ses i lyset af, at en meget stor andel af de tilbageværende ledige hører til i matchgruppe 4 og 5. Der har pr. 31. august gennemsnitligt været 236 personer i aktivering. Forvaltningen forventer, at antallet af ledige i aktivering vil være stigende hen mod årsskiftet, således årsgennemsnittet bliver 245 personer i aktivering. I budgettet er forudsat op til 400 personer i aktivering , revalidering Der skønnes mindreforbrug på i alt kr. netto. Mindreforbruget skyldes færre modtagere af revalideringsydelser end forudsat ved budgetlægningen. Der har gennemsnitligt været 93 modtagere af revalideringsydelserne, hvor der ved budgetlægningen blev forudsat op til 125 personer. Der er endnu ikke modtaget regninger fra uddannelsesinstitutionerne for revalidenders deltagelse i uddannelse, men det forudsættes at budgettet hertil kan holdes , løntilskud m.m. (fleksjob og ledighedsydelse) Der skønnes et samlet mindreforbrug på i alt kr. netto til udgifterne i forbindelse med personer i løntilskud eller personer visiteret til fleksjob, som i overgangsperioder modtager ledighedsydelse. Antallet af personer i fleksjob udgør pr. 31. august 379. Der forventes en nettotilgang på 2 3 personer pr. måned året ud, således der ved årets udgang vil være 395 personer i fleksjob. Det forudsættes, at der vil blive udbetalt arbejdsgiverrefusion svarende til 365 årspersoner. Der er budgetteret med 400 årspersoner. Det er lykkes at nedbringe antallet af personer på ledighedsydelse til 59 mod en forventning om 80 i budgettet. Selvom tilgangen er påvirkelig af selv små udsving i konjunkturerne, forventer forvaltningen positive udvikling kan fastholdes, og at der i alt vil være 60 årspersoner på ledighedsydelse i Økonomiske konsekvenser: Der forventes samlet set mindreudgifter til overførselsindkomster på 5,4 mio. kr. Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag:

6 Side 4 Pkt.nr. 3 Status på sygedagpengeområdet Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at orienteringen om 52 ugers sager tages til efterretning Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 21. august 2003, pkt. 8, at sygedagpengesager med forsørgelse ud over 52 uger forelægges udvalget. I forlængelse heraf besluttede udvalget på mødet 1. oktober 2003, pkt. 8, at afrapportering af området månedligt foretages med systemudtræk. Månedligt systemudtræk, over 52 ugers sager uge 37, 2007: Der er i alt 74 sager over 52 uger. Forlængelsesårsagerne er registreret som følgende i Kommunedatas system: Revalidering, overvejende sandsynligt, forrevalidering afventer eller iværksat 1 Pensionssag rejst 10 Under lægebehandling, afventer langvarig lægebehandling, venter på behandling 6 på sygehus Lider af en alvorlig lidelse, hvor muligheden for helbredelse ikke skønnes at være tilstede 2 Arbejdsprøvning eller andre afklarende foranstaltninger 45 Arbejdsskade anmeldt 10 Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser:

7 Side 5 Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Sygedagpenge ugevis, statistik 2007 (ARU 10. oktober 2007, pkt. 3_1) Løbende sygedagpengesager, statistik 2007 (ARU 10. oktober 2007, pkt. 3_2) Pkt.nr. 4 Registreringer i Arbejdsmarkedsportalen Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at opgørelserne tages til efterretning Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsudvalget fremførte på møde den 12. januar 2006, pkt.13 ønske om en månedlig opgørelse over ledige kontanthjælpsmodtagere registreret i Arbejdsmarkedsportalen fordelt på matchkategorier, samt mænd, kvinder og alder. På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 30. august 2007, pkt. 5, ønskede udvalget at få forelagt en sammenligning med sammenlignelige kommuner. Denne sammenligning fremgår af tabel 4 og 5. Nedenstående opgørelse er et udtræk fra den 21. september 2007 og er således et øjebliksbillede. Udtræk fra Arbejdsmarkedsportalen over antal matchede borgere Tabel 1: Fordelt på mænd og kvinder (antal borgere) 21. september august 2007 Mænd Kvinder I alt:

8 Side 6 Tabel 2: Fordelt på aldersgrupper (antal borgere) 21. september august og ældre 2 1 I alt Tabel 3: Fordelt på matchkategorier (% fordeling) 21. september august 2007 Match 1 Umiddelbar match 3 % 4 % Match 2 Høj grad af match 5 % 6 % Match 3 Delvis match 8 % 8 % Match 4 Lav grad af match 67 % 66 % Match 5 Ingen match 17 % 16 % I alt: 100 % 100 % I nedenstående tabel 4 er vist den procentvise fordeling på matchkategorier. Hvidovre Kommune er sammenlignet med Beskæftigelsesregionens Jobcenterklynge 5. Tabel 4: Fordelt på matchkategorier (% fordeling) Beskæftigelsesregionens Jobcenterklynge 5: Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 I alt Hvidovre 3 % 5 % 8 % 67 % 17 % 100 % Albertslund 3 % 9 % 16 % 55 % 16 % 99 % Brøndby 1 % 2 % 5 % 60 % 31 % 99 % Glostrup 5 % 8 % 26 % 45 % 16 % 100 % Herlev 3 % 7 % 18 % 51 % 21 % 100 % HøjeTaastrup 5 % 10 % 17 % 45 % 22 % 99 % Rødovre 2 % 3 % 11 % 64 % 20 % 100 % Vallensbæk 12 % 6 % 9 % 24 % 42 % 93 % I tabel 5 er den procentvise fordeling på matchkategorier i Hvidovre sammenlignet med Arbejdsmarkedsstyrelsens klynge 3, som er kommuner med samme rammevilkår. Tabel 5: Fordelt på matchkategorier (% fordeling) Arbejdsmarkedsstyrelsens klynge 3: Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 I alt Hvidovre 3 % 5 % 8 % 67 % 17 % 100 % Esbjerg 2 % 4 % 5 % 61 % 28 % 100 % Helsingør 4 % 10 % 13 % 47 % 20 % 94 % Herlev 3 % 7 % 18 % 51 % 21 % 100 % Horsens 1 % 3 % 10 % 44 % 42 % 100 % Rødovre 2 % 3 % 11 % 64 % 20 % 100 % Tabel 4 og 5 er valgt med den baggrund, at det er de kommuner vi skal sammenligne os med i den årlige resultatrevision. Tallene er pr. 21. september Økonomiske konsekvenser:

9 Side 7 Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Pkt.nr. 5 Statusrapportering på 300 timers reglen Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at rapporteringen tages til efterretning Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 14. juni 2007, pkt. 6, at udvalget fremadrettet skal have forelagt en månedlig statusrapportering over familier som omfattes af 300 timers reglen. Der er ingen ændringer i forhold til sidste afrapportering. Arbejdsmarkedsforvaltningen har modtaget den første afgørelse fra Beskæftigelsesankenævnet omkring 300 timers reglen. Kommunen har fået medhold i sin afgørelse. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser:

10 Side 8 Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Pkt.nr. 6 Servicepatruljen nedlæggelse Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at nedlægge funktionen Servicepatruljen som er en del af Kommunal Service ved årsskiftet at drifts og lønbudget forbliver uændret for fremtidig anvendelse på aktiveringsforanstaltninger indenfor arbejdsmarkedets flaskehalsområder Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen er i forbindelse med Strukturreformen blevet opmærksom på, at der har været forespørgsler til Statsforvaltningen i forbindelse med kommunesammenlægninger omkring opgaver på beskæftigelsesprojekter. I den anledning er indholdet i beskæftigelsestilbuddene i Hvidovre Kommune blevet gennemgået og analyseret i forhold til gældende regler, vejledninger og tolkninger af disse. Det fremgår af vejledning nr af 17. januar 2006 om afsætning af servicearbejde fra særligt tilrettelagte projekter til private borgere at:

11 Side 9 Servicearbejde, som leveres i forbindelse med et aktiveringstilbud, er først og fremmest havearbejde og snerydning, der kan tilbydes en afgrænset målgruppe. Andre former for servicearbejde vil i vist omfang kunne komme på tale. Der må dog ikke være tale om ydelser, som i forvejen indgår i kommunens serviceniveau efter reglerne om personlig og praktisk hjælp eller andre frit valgs ordninger. En ydelse, som er en del af kommunens serviceniveau efter Servicelovens 83 stk. 1 nr. 2, kan således ikke samtidig udføres som servicearbejde i et særligt tilrettelagt aktiveringsprojekt uden for reglerne om praktisk hjælp i servicelovens 83. Det fremgår endvidere af vejledningen, at: Rengøringshjælp til borgere i kommunen ikke kan gives som servicearbejde i et særligt tilrettelagt projekt uden for reglerne i servicelovens 71 (nu 83), fordi rengøring er en del af kommunernes serviceniveau efter reglerne om praktisk hjælp. Ved forespørgsel i Social og Sundhedsforvaltningen er det oplyst, at der ikke i dag tilbydes hovedrengøring som en selvstændig ydelse, men at forholdet reguleres via servicelovens muligheder og givet bevillinger på området. Princippet i afgrænsningen svarer til de tidligere gældende regler om, at der i individuelt jobtræning kun kunne udføres arbejde, der ellers ikke kan forventes at blive udført som almindeligt lønnet arbejde. For at reducere risikoen for at der er tale om arbejde, der lige så godt kunne have været leveret af private virksomheder, skal kommunen sikre sig, at det leverede servicearbejde har et begrænset omfang og et begrænset indhold. Kommunen bør i den forbindelse fastsætte en snæver grænse for, hvor mange arbejdstimer der kan leveres til hver modtager, så opgaven bliver mindre attraktiv for private udbydere på markedet. Der er et stort privat marked som udbyder netop denne opgave, og det kan konstateres, at når opgaven bliver udført i aktiverings regi, bruges der uforholdsmæssigt mange timer på den enkelte opgave, da målgruppen for aktiveringstiltag af denne karakter ikke er oplært i professionel rengøring, og selv generelt har barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedsforvaltningen har løbende overvejelser omkring indhold og målgrupper i de enkelte aktiveringsområder, herunder vurdering af hvilke borgere, organisationer m.v., der står som aftagere af de producerede produkter og tjenesteydelser. Disse overvejelser drøftes løbende med Arbejdsmarkedsudvalget, med efterfølgende justeringer af tilbuddene til følge. I forbindelse med hele lovkomplekset omkring frit valg i hjemmeplejen, sammenholdt med stigende tendens til udbudsrunder og enhedsomkostningsberegning på plejeydelser, er der sat fokus på alle kommunale ydelser på området, herunder afledte ydelser fra aktiverende foranstaltninger. Det øgede fokus har efterfølgende givet anledning til konkrete tolkninger i forhold til formuleringerne i ovennævnte vejledning. Da den service der tilbydes fra Servicepatruljens side er rengøring for hvilket det gælder, at forholdet reguleres i serviceloven samt i vejledningen om afsætning af servicearbejde fra særligt tilrettelagte projekter til private borgere, foreslås den del af Kommunal Service nedlagt pr. 31. december Konsekvensen af denne beslutning er, at der ikke længere vil være et tilbud om hovedrengøring som en del af de kommunale beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.

12 Side 10 Forslag til fremtidig anvendelse af ressourcer afsat til Servicepatruljen: Mange af de opgaver der er på det nuværende aktiveringsområde, har et borgerrettet sigte, og indeholder overvejende fysisk betonet opgaveindhold. Set i relation til nuværende gruppe af ledige, hvor fysisk betinget barrierer i forhold til arbejdsmarkedet er fremherskende fordres et differentieret opgaveindhold i aktiveringstilbudene, hvilket underbygges af statistikken over matchkategorier, vedlagt i bilag og behandlet under pkt. 5 så ligger hovedvægten af de tilbageværende kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5. Arbejdsmarkedsforvaltningen ser et behov for at have projekter som har et mere afklarende sigte, men dog med et reelt arbejdsmarkedsrettet indhold, tilpasset den gruppe af kontanthjælpsmodtagere der skal aktiveres, pegende mod arbejdsmarkedets flaskehalsområder. Situationen på arbejdsmarkedet er i øjeblikket, at der er mangel på arbejdskraft. Det er derfor vigtigt, at der udvikles projekter som retter sig mod mangelsituationen for eksempel på flaskehalsområder så som SOSU, servicefag, transport og logistik. Det er vigtigt, at de krav der er til Jobcentret i forhold til arbejdsmarkedet matcher med de tilbud der gives de ledige. Ledige vil kunne aktiveres efter reglerne i beskæftigelseslovgivningen såvel hos kommunale som hos private leverandører af hjemmehjælp. Det er dog en forudsætning, at priskravene er de samme for alle leverandører efter godkendelsesmodellen, jfr. fritvalgsreglerne. På baggrund af en påbegyndt analyse af området vil forvaltningen senere fremkomme med et forslag til hvordan området kan omstruktureres mere i forhold til ovennævnte behov på arbejdsmarkedet. Praktiske konsekvenser: Der er i Servicepatruljen indgået konkrete aftaler indtil ultimo oktober og en enkelt opgave ligger til vurdering i primo november. Sagen er sendt i høring hos relevante parter. Økonomiske konsekvenser: Der er ingen økonomiske konsekvenser, idet drifts og lønbudgettet forbliver uændret for fremtidig anvendelse på aktiveringsforanstaltninger indenfor arbejdsmarkedets flaskehalsområder. Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag:

13 Side 11 Pkt.nr. 7 Kvalificering match gr. 4 ledige Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at tage afrapporteringen til efterretning Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 3. maj 2007, pkt. 8, at få forelagt kvartalsvis afrapportering fra projektet, 1. gang i oktober kvartal. Endvidere ønskede udvalget en registrering af deltagerne i forhold til ledighedsperiode over og under 12 måneder med henblik på at skabe beslutningsgrundlag for efterfølgende aktiviteter. Forløb Afklaringsforløbet startede i foråret med to projektledere tilknyttet. Frem til sommerferien blev forløbet afholdt i lejede lokaler på Mediedaghøjskolen, mens underviserne havde kontorfaciliteter på Hvidovrevej 243. Der var lukket for kursister i juli måned og efter sommerferien startede forløbet op på Hvidovrevej 243. Der er således i den indledende fase blevet brugt mange ressourcer på indretning og kørsel frem og tilbage mellem undervisningslokalerne og kontorarbejdspladserne, hvilket har reduceret kapaciteten på forløbet. Fra den er teamet yderligere suppleret med en Jobvejleder, som skal stå for at finde praktikpladser og opfølgning på de enkelte borgere, der er i virksomhedspraktik eller arbejdsprøvning. Det betyder, at der fremover kan optages flere deltagere på forløbet. Indholdet er afklaring af den enkeltes ressourcer med fokus på en helhedsorienteret tilgang til den enkelte, herunder hvilke barrierer der er for jobmuligheder. Der bliver arbejdet med følgende emner: Ressourcer Sundhed Misbrug Selvværd Håndtering af smerter Gældssanering Virksomhedsbesøg Jobsøgning Udarbejdelse af plan for fremtiden.

14 Side 12 Ret og pligt. Der har gennemsnitlig været en fremmødeprocent på 66 pct., hvilket vurderes som tilfredsstillende for målgruppen, idet succeskriteriet var sat til 60 pct. Erfaringen med forløbet er, at deltagerne har meget forskellige problemer. Nogle har helbredsproblemer og mangler en virksomhedspraktikplads med henblik på afprøvning af fremtidigt arbejdsområde og eller arbejdsevne, mens andre har været i kontanthjælpssystemet i mange år. Fælles for alle er dog lavt selvværd og usikkerhed på egen fremtid og mulighederne på arbejdsmarkedet. Undervisningen forsøges tilpasset den enkelte som meget som muligt og samtidig arbejdes der med netværksdannende aktiviteter. Der har i en periode før sommerferien været tilbudt netværksforløb med eksterne psykologer. Det har ikke været muligt at fortsætte gruppen efter sommerferien pga. manglende tilslutning. Der arbejdes fortsat på at etablere gruppeforløb og i øjeblikket undervises i stedet i psykologiske emner og problemstillinger f.eks. identitet, sorg og krise. Visitation og gennemførsel Der er frem til september 2007 visiteret 42 borgere til Plan til Fremtid, hvoraf 31 personer blev optaget og der er på nuværende tidspunkt 27 borgere indskrevet på forløbet. I løbet af foråret var der venteliste til forløbet, hvilket der pt. ikke er længere. Karakteristik af gruppen 26 ud af de 31 optagede borgere har været ledig i mere end et år. Gruppen er herudover karakteriseret ved en række problemstillinger udover ledighed. Det fremgår af nedenstående figur, at størstedelen af de borgere, som er optaget på forløbet, har helbredsmæssige problemer udover ledighed. Denne gruppe udgør 71 pct. mens 21 pct. har problemer af psykologisk og social karakter og en mindre del har boligproblemer og misbrugsproblemer, i alt udgør denne gruppe 8 pct. 1 4% 4% 21% 71% Sociale forhold Erhvervs afklaring Sygdom Fysisk og psykisk Bolig problemer misbrug 1 En borger kan godt optræde i flere kategorier.

15 Side 13 Det er endvidere karakteristisk for gruppen, at en stor del er tidligere sygedagpengemodtagere, denne gruppe udgør 37 pct. af deltagerne. Fremtidsplan Ud af de 31 optagne personer har 19 fået udarbejdet en fremtidsplan, 8 personer er i gang med at udarbejde en plan, mens 4 ikke fået udarbejdet en plan, fordi de er kommet i ordinært arbejde (2 personer) er fraflyttet eller udeblevet. 14 deltagere havde en plan indenfor 4 uger, 4 havde en plan indenfor 4 til 8 uger og en enkelt deltager fik først udarbejdet en plan efter 12 ugers forløb. Størstedelen af de borgere der er visiteret til forløbet har helbredsmæssige problemer. Det betyder, at mange af de udarbejdede fremtidsplaner er mundet ud i arbejdsprøvninger. Således er målet i ca. 50 pct. af fremtidsplanerne arbejdsprøvning med henblik på afklaring af erhvervsområde og eller erhvervsevne, mens den øvrige halvdel fordeler sig ligeligt mellem kursus, dansksproglig opkvalificering, projektaktivering og behov for yderligere afklaring. Opfølgning Der sker en tæt opfølgning på de borgere, der bliver sluset videre i anden aktivering. Opfølgningen sker i form af tæt kontakt til den enkelte, virksomheden i form af praktikbesøg og personlig coaching. Herudover er der altid mulighed for at kontakte projektlederne på forløbet. Der arbejdes yderligere på at etablere en fast jobklub med henblik på opfølgning på de deltagere, som er i virksomhedsafklaring. Det er vurderingen, at den tætte opfølgning for mange er afgørende for, at de gennemfører forløbet, idet flere af deltagerne har mange afbrudte forløb bag sig. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag:

16 Side 14 Pkt.nr. 8 Kontraktstyring mål 2008 Belægningen Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at godkende oplæg til faglige mål for Belægningen Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Kontraktstyrede virksomheder på udvalgets område På Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2005 Punkt 8 blev det besluttet, at kontraktstyring indføres i alle eksterne institutioner inden den 1. januar Dialog på alle niveauer er en vigtig del af Kontraktstyring i Hvidovre Kommune. Dialogen mellem de berørte parter i hver enkelt institution sikres via Kontraktgruppens helt centrale rolle i udformningen af mål og ved inddragelse af brugere og medarbejdere. Dialogen er den nøgle og den forstyrrelse, der giver forandring og skaber læring. De politiske udmeldinger Den årlige målformulering indledes med, at fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse udmelder politiske målsætninger/indsatsområder til de kontraktstyrede virksomheder. De politiske udmeldinger er udgangspunkt for virksomhedernes arbejde med mål. På Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2007 blev de politiske udmeldinger besluttet: 1. Service. Optimere kundernes oplevelse af serviceniveauet på Belægningen ved at sikre et solidt fundament. 2. Oplevelser. Målsætning om at koble andre oplevelser i lokalområdet til Belægningen, således at kunderne får mulighed for mere end bare en overnatning. 3. Helhedsorientering. Øge de aktiveredes forståelse for vigtigheden af at have et helhedsorienteret og sammenhængende servicekoncept. Formuleringen af mål Dialogen er alt afgørende, og det er derfor vigtigt, at der efter de politiske udmeldinger er plads og rum til den interne dialog i virksomhederne, der former de enkelte virksomheders egne mål.

17 Side 15 Med udgangspunkt i de politiske udmeldinger har Belægningen udarbejdet forslag til konkrete mål og målemetoder for Medarbejdere og brugere har været inddraget i udformningen af målene. Der er taget stilling til udtalelserne ved færdiggørelsen af forslag til mål og målemetoder. Som bilag vedlægges skemaer med formulering af mål og målemetode og med en kort beskrivelse af baggrunden for målet, og hvordan målene forventes realiseret. Som bilag vedlægges i øvrigt skemaer der beskriver, på hvilken måde brugere og medarbejdere har været inddraget. Efter behandling i fagudvalget indgår mål og målemetoder i kontrakterne, som behandles i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i november måned Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Skemaer med forslag til virksomhedernes mål (ARU 10. oktober 2007, pkt. 8_1) Skema om inddragelse af brugere og medarbejdere (ARU 10. oktober 2007, pkt. 8_2) Pkt.nr. 9 Drøftelse af artikel i Børsen den 25. september 2007, herunder hvordan Hvidovre er placeret i forhold til sammenlignelige kommuner Indstilling:

18 Side 16 Arbejdsmarkedsudvalgsmedlem Bjarne Pyndt, Liste H anmoder om, at følgende optages på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10. oktober 2007: Baggrund: I Børsen den 25. september 2007 er der en artikel, hvor avisen har sammenlignet landets kommuner. Tilsyneladende ligger Hvidovre ikke i top. Jeg mener derfor, vi bør drøfte, hvordan vi eventuelt får gjort dette bedre. Der kunne måske foretages en sammenligning/samarbejde med Helsingør, som tilsyneladende ligger i top i vor klynge, jfr. jobindsats.dk. Politisk beslutning: Bilag: Artikel Børsen den 25. september (ARU 10. oktober 2007 pkt. 9) Pkt.nr. 10 Eventuelt Politisk beslutning: Sign. Susanne Brixum / sign. Johnny Madsen

19

20

21

22

23

24

25

26

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Kolding

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Kolding Beskæftigelsesplan 2009 Jobcenter Kolding 1 1.0 Indledning og overordnede mål De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen på Jobcenter Kolding udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan for, hvad Jobcentret

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:40 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AOF`s Sprogskole, Korsgade 22, 1. sal, Grenaa Dato: Onsdag den 23. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplan 2012 3 Kapitel 2. Indholdet i beskæftigelsesplan 2012 4 2.1. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Oktober 2013 Godkendt i Byrådet Indholdsfortegnelse: 1. Indledning.... 3 2. Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014... 4 3. De beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. Det sociale kort for Ikast Kommune

DISCUS A/S RAPPORT. Det sociale kort for Ikast Kommune RAPPORT Det sociale kort for Ikast Kommune Januar 2003 Indhold Resume 3 Anbefalinger 6 Organisering af den arbejdsmarkedsrettede indsats...6 Omlægning fra social aktivering til virksomhedsaktivering...11

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Virksomhedsbesøg på Nørgaard Teknik A/S kl. 14.00-15.00 Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune.

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Notat: Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Nærværende notat redegør for Viborg Kommunes indsats overfor sygemeldte i perioden 2011-2012. Redegørelsen tager sit udgangspunkt

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere