HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10. oktober 2007, Kl på Produktionsskolen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10. oktober 2007, Kl. 16.00 på Produktionsskolen."

Transkript

1 HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10. oktober 2007, Kl på Produktionsskolen.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr Meddelelser... 1 Pkt.nr Økonomirapportering pr. 31. august 2007 på Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområder, ansøgning om tillægsbevillinger... 1 Pkt.nr Status på sygedagpengeområdet... 4 Pkt.nr Registreringer i Arbejdsmarkedsportalen... 5 Pkt.nr Statusrapportering på 300 timers reglen... 7 Pkt.nr Servicepatruljen nedlæggelse... 8 Pkt.nr Kvalificering match gr. 4 ledige Pkt.nr Kontraktstyring mål 2008 Belægningen Pkt.nr Drøftelse af artikel i Børsen den 25. september 2007, herunder hvordan Hvidovre er placeret i forhold til sammenlignelige kommuner Pkt.nr Eventuelt... 16

3 Side 1 Pkt.nr. 1 Meddelelser Forvaltningen orienterer om fremtidig afrapportering. Arbejdsmarkedsforvaltningen har fået nyt IT system KMD Opera. KMD Opera indeholder en række fastdefinerede rapporter, men disse rapporter indeholder ikke de statistikker, som Arbejdsmarkedsforvaltningen tidligere har fået præsenteret i det gamle system Komma. Forvaltningen arbejder på, at frembringe en ny statistikpakke. På mødet fremkommer forvaltningen med eksempler på fremtidige statistikindhold. Politisk beslutning: Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. august 2007 på Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområder, ansøgning om tillægsbevillinger Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler: 1. at der gives tillægsbevilling på Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområder for 2007 inden for servicerammen til mindreudgifter til funktion , jobtræningsordningen på kr. netto. 2. at der gives tillægsbevilling på Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområder for 2007 på de

4 Side 2 lovbundne, kassefinansierede områder uden for servicerammen til mindreudgifter på i alt kr. netto. Mindreudgifterne fordeler sig på overførslerne med merudgifter til funktion , sygedagpenge på kr. netto, mindreudgifter til funktion , aktiverende kontanthjælp på kr. netto, mindreudgifter til funktion , revalidering på kr. netto og mindreudgifter til funktion , løntilskud (fleksjob og ledighedsydelse) på kr. netto. Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Økonomiudvalget behandlede den 24. september 2007 den samlede økonomirapportering for hele kommunen pr. 31. august Det fremgik heraf, at der på Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområde forventes mindreudgifter på kr. inden for servicerammen og mindreudgifter på i alt kr. til overførselsområdet uden for servicerammen. Mindregifterne inden for serviceramme beror på følgende: , jobtræningsordningen Der har i gennemsnit været mellem 20 og 25 personer i jobtræning. Ved budgetlægningen forventedes 45 personer. Den lave aktivitet skal ses i lyset af, at det tidligere AF har været i en omstillingsperiode i forbindelse med sammenlægningen med de nye Jobcentre i kommunerne. Med udgangpunkt i forbruget pr. 31. august 2007 forventes mindreudgifter på i alt kr. netto. Mindreudgifter til overførselsindkomsterne, som er kassefinansieret og uden for servicerammen, fordeler sig følgende: Funktion , sygedagpenge Der forventes merudgifter på i alt kr. netto. Forbruget til sygedagpenge er pr. 31. august 5,6 % over normforbruget. Det er først og fremmest udgifter til sygedagpengesager på under 52 ugers varighed, som har betydet merudgifter pr. 31. august og som bevirker de forventede merudgifter i Som afledt effekt af historisk lavt ledighedsniveau er et større antal personer blevet berettiget til dagpenge ved sygdom. Den høje beskæftigelse, og det forhold, at personer, der senest er kommet i beskæftigelse, har tendens til mindre robust helbred, er en årsag til de stigende udgifter til sygedagpenge. Til og med uge 34 er det gennemsnitlige antal sygedagpengesager med varighed under 52 uger 547 løbende sager, mod et budgetteret årsgennemsnit på 505 løbende sager. Forvaltningen skønner, at det samlede antal løbende sager vil udgøre 552 i gennemsnit. Til sammenligning var årsgennemsnittet 517 i Det er lykkedes at nedbringe antallet af sager med varighed på over 52 uger til det niveau, der er forudsat i budgettet. I 2006 var der i gennemsnit 107 sager og frem til uge 34 i 2007 har der i gennemsnit været 94 løbende sager med varighed over 52 uger mod en budgetforudsætning på 93. Funktion , aktiverede kontanthjælpsmodtagere

5 Side 3 Der forventes et mindreforbrug på kr. netto, som følge af et gennemsnitligt mindre antal personer i aktivering end forudsat ved budgetlægningen. Det skønnede mindreforbrug skal ses i lyset af det generelt lave antal modtagere af kontanthjælp. Endvidere skal mindreforbruget ses i lyset af, at en meget stor andel af de tilbageværende ledige hører til i matchgruppe 4 og 5. Der har pr. 31. august gennemsnitligt været 236 personer i aktivering. Forvaltningen forventer, at antallet af ledige i aktivering vil være stigende hen mod årsskiftet, således årsgennemsnittet bliver 245 personer i aktivering. I budgettet er forudsat op til 400 personer i aktivering , revalidering Der skønnes mindreforbrug på i alt kr. netto. Mindreforbruget skyldes færre modtagere af revalideringsydelser end forudsat ved budgetlægningen. Der har gennemsnitligt været 93 modtagere af revalideringsydelserne, hvor der ved budgetlægningen blev forudsat op til 125 personer. Der er endnu ikke modtaget regninger fra uddannelsesinstitutionerne for revalidenders deltagelse i uddannelse, men det forudsættes at budgettet hertil kan holdes , løntilskud m.m. (fleksjob og ledighedsydelse) Der skønnes et samlet mindreforbrug på i alt kr. netto til udgifterne i forbindelse med personer i løntilskud eller personer visiteret til fleksjob, som i overgangsperioder modtager ledighedsydelse. Antallet af personer i fleksjob udgør pr. 31. august 379. Der forventes en nettotilgang på 2 3 personer pr. måned året ud, således der ved årets udgang vil være 395 personer i fleksjob. Det forudsættes, at der vil blive udbetalt arbejdsgiverrefusion svarende til 365 årspersoner. Der er budgetteret med 400 årspersoner. Det er lykkes at nedbringe antallet af personer på ledighedsydelse til 59 mod en forventning om 80 i budgettet. Selvom tilgangen er påvirkelig af selv små udsving i konjunkturerne, forventer forvaltningen positive udvikling kan fastholdes, og at der i alt vil være 60 årspersoner på ledighedsydelse i Økonomiske konsekvenser: Der forventes samlet set mindreudgifter til overførselsindkomster på 5,4 mio. kr. Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag:

6 Side 4 Pkt.nr. 3 Status på sygedagpengeområdet Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at orienteringen om 52 ugers sager tages til efterretning Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 21. august 2003, pkt. 8, at sygedagpengesager med forsørgelse ud over 52 uger forelægges udvalget. I forlængelse heraf besluttede udvalget på mødet 1. oktober 2003, pkt. 8, at afrapportering af området månedligt foretages med systemudtræk. Månedligt systemudtræk, over 52 ugers sager uge 37, 2007: Der er i alt 74 sager over 52 uger. Forlængelsesårsagerne er registreret som følgende i Kommunedatas system: Revalidering, overvejende sandsynligt, forrevalidering afventer eller iværksat 1 Pensionssag rejst 10 Under lægebehandling, afventer langvarig lægebehandling, venter på behandling 6 på sygehus Lider af en alvorlig lidelse, hvor muligheden for helbredelse ikke skønnes at være tilstede 2 Arbejdsprøvning eller andre afklarende foranstaltninger 45 Arbejdsskade anmeldt 10 Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser:

7 Side 5 Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Sygedagpenge ugevis, statistik 2007 (ARU 10. oktober 2007, pkt. 3_1) Løbende sygedagpengesager, statistik 2007 (ARU 10. oktober 2007, pkt. 3_2) Pkt.nr. 4 Registreringer i Arbejdsmarkedsportalen Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at opgørelserne tages til efterretning Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsudvalget fremførte på møde den 12. januar 2006, pkt.13 ønske om en månedlig opgørelse over ledige kontanthjælpsmodtagere registreret i Arbejdsmarkedsportalen fordelt på matchkategorier, samt mænd, kvinder og alder. På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 30. august 2007, pkt. 5, ønskede udvalget at få forelagt en sammenligning med sammenlignelige kommuner. Denne sammenligning fremgår af tabel 4 og 5. Nedenstående opgørelse er et udtræk fra den 21. september 2007 og er således et øjebliksbillede. Udtræk fra Arbejdsmarkedsportalen over antal matchede borgere Tabel 1: Fordelt på mænd og kvinder (antal borgere) 21. september august 2007 Mænd Kvinder I alt:

8 Side 6 Tabel 2: Fordelt på aldersgrupper (antal borgere) 21. september august og ældre 2 1 I alt Tabel 3: Fordelt på matchkategorier (% fordeling) 21. september august 2007 Match 1 Umiddelbar match 3 % 4 % Match 2 Høj grad af match 5 % 6 % Match 3 Delvis match 8 % 8 % Match 4 Lav grad af match 67 % 66 % Match 5 Ingen match 17 % 16 % I alt: 100 % 100 % I nedenstående tabel 4 er vist den procentvise fordeling på matchkategorier. Hvidovre Kommune er sammenlignet med Beskæftigelsesregionens Jobcenterklynge 5. Tabel 4: Fordelt på matchkategorier (% fordeling) Beskæftigelsesregionens Jobcenterklynge 5: Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 I alt Hvidovre 3 % 5 % 8 % 67 % 17 % 100 % Albertslund 3 % 9 % 16 % 55 % 16 % 99 % Brøndby 1 % 2 % 5 % 60 % 31 % 99 % Glostrup 5 % 8 % 26 % 45 % 16 % 100 % Herlev 3 % 7 % 18 % 51 % 21 % 100 % HøjeTaastrup 5 % 10 % 17 % 45 % 22 % 99 % Rødovre 2 % 3 % 11 % 64 % 20 % 100 % Vallensbæk 12 % 6 % 9 % 24 % 42 % 93 % I tabel 5 er den procentvise fordeling på matchkategorier i Hvidovre sammenlignet med Arbejdsmarkedsstyrelsens klynge 3, som er kommuner med samme rammevilkår. Tabel 5: Fordelt på matchkategorier (% fordeling) Arbejdsmarkedsstyrelsens klynge 3: Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 I alt Hvidovre 3 % 5 % 8 % 67 % 17 % 100 % Esbjerg 2 % 4 % 5 % 61 % 28 % 100 % Helsingør 4 % 10 % 13 % 47 % 20 % 94 % Herlev 3 % 7 % 18 % 51 % 21 % 100 % Horsens 1 % 3 % 10 % 44 % 42 % 100 % Rødovre 2 % 3 % 11 % 64 % 20 % 100 % Tabel 4 og 5 er valgt med den baggrund, at det er de kommuner vi skal sammenligne os med i den årlige resultatrevision. Tallene er pr. 21. september Økonomiske konsekvenser:

9 Side 7 Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Pkt.nr. 5 Statusrapportering på 300 timers reglen Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at rapporteringen tages til efterretning Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 14. juni 2007, pkt. 6, at udvalget fremadrettet skal have forelagt en månedlig statusrapportering over familier som omfattes af 300 timers reglen. Der er ingen ændringer i forhold til sidste afrapportering. Arbejdsmarkedsforvaltningen har modtaget den første afgørelse fra Beskæftigelsesankenævnet omkring 300 timers reglen. Kommunen har fået medhold i sin afgørelse. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser:

10 Side 8 Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Pkt.nr. 6 Servicepatruljen nedlæggelse Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at nedlægge funktionen Servicepatruljen som er en del af Kommunal Service ved årsskiftet at drifts og lønbudget forbliver uændret for fremtidig anvendelse på aktiveringsforanstaltninger indenfor arbejdsmarkedets flaskehalsområder Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen er i forbindelse med Strukturreformen blevet opmærksom på, at der har været forespørgsler til Statsforvaltningen i forbindelse med kommunesammenlægninger omkring opgaver på beskæftigelsesprojekter. I den anledning er indholdet i beskæftigelsestilbuddene i Hvidovre Kommune blevet gennemgået og analyseret i forhold til gældende regler, vejledninger og tolkninger af disse. Det fremgår af vejledning nr af 17. januar 2006 om afsætning af servicearbejde fra særligt tilrettelagte projekter til private borgere at:

11 Side 9 Servicearbejde, som leveres i forbindelse med et aktiveringstilbud, er først og fremmest havearbejde og snerydning, der kan tilbydes en afgrænset målgruppe. Andre former for servicearbejde vil i vist omfang kunne komme på tale. Der må dog ikke være tale om ydelser, som i forvejen indgår i kommunens serviceniveau efter reglerne om personlig og praktisk hjælp eller andre frit valgs ordninger. En ydelse, som er en del af kommunens serviceniveau efter Servicelovens 83 stk. 1 nr. 2, kan således ikke samtidig udføres som servicearbejde i et særligt tilrettelagt aktiveringsprojekt uden for reglerne om praktisk hjælp i servicelovens 83. Det fremgår endvidere af vejledningen, at: Rengøringshjælp til borgere i kommunen ikke kan gives som servicearbejde i et særligt tilrettelagt projekt uden for reglerne i servicelovens 71 (nu 83), fordi rengøring er en del af kommunernes serviceniveau efter reglerne om praktisk hjælp. Ved forespørgsel i Social og Sundhedsforvaltningen er det oplyst, at der ikke i dag tilbydes hovedrengøring som en selvstændig ydelse, men at forholdet reguleres via servicelovens muligheder og givet bevillinger på området. Princippet i afgrænsningen svarer til de tidligere gældende regler om, at der i individuelt jobtræning kun kunne udføres arbejde, der ellers ikke kan forventes at blive udført som almindeligt lønnet arbejde. For at reducere risikoen for at der er tale om arbejde, der lige så godt kunne have været leveret af private virksomheder, skal kommunen sikre sig, at det leverede servicearbejde har et begrænset omfang og et begrænset indhold. Kommunen bør i den forbindelse fastsætte en snæver grænse for, hvor mange arbejdstimer der kan leveres til hver modtager, så opgaven bliver mindre attraktiv for private udbydere på markedet. Der er et stort privat marked som udbyder netop denne opgave, og det kan konstateres, at når opgaven bliver udført i aktiverings regi, bruges der uforholdsmæssigt mange timer på den enkelte opgave, da målgruppen for aktiveringstiltag af denne karakter ikke er oplært i professionel rengøring, og selv generelt har barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedsforvaltningen har løbende overvejelser omkring indhold og målgrupper i de enkelte aktiveringsområder, herunder vurdering af hvilke borgere, organisationer m.v., der står som aftagere af de producerede produkter og tjenesteydelser. Disse overvejelser drøftes løbende med Arbejdsmarkedsudvalget, med efterfølgende justeringer af tilbuddene til følge. I forbindelse med hele lovkomplekset omkring frit valg i hjemmeplejen, sammenholdt med stigende tendens til udbudsrunder og enhedsomkostningsberegning på plejeydelser, er der sat fokus på alle kommunale ydelser på området, herunder afledte ydelser fra aktiverende foranstaltninger. Det øgede fokus har efterfølgende givet anledning til konkrete tolkninger i forhold til formuleringerne i ovennævnte vejledning. Da den service der tilbydes fra Servicepatruljens side er rengøring for hvilket det gælder, at forholdet reguleres i serviceloven samt i vejledningen om afsætning af servicearbejde fra særligt tilrettelagte projekter til private borgere, foreslås den del af Kommunal Service nedlagt pr. 31. december Konsekvensen af denne beslutning er, at der ikke længere vil være et tilbud om hovedrengøring som en del af de kommunale beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.

12 Side 10 Forslag til fremtidig anvendelse af ressourcer afsat til Servicepatruljen: Mange af de opgaver der er på det nuværende aktiveringsområde, har et borgerrettet sigte, og indeholder overvejende fysisk betonet opgaveindhold. Set i relation til nuværende gruppe af ledige, hvor fysisk betinget barrierer i forhold til arbejdsmarkedet er fremherskende fordres et differentieret opgaveindhold i aktiveringstilbudene, hvilket underbygges af statistikken over matchkategorier, vedlagt i bilag og behandlet under pkt. 5 så ligger hovedvægten af de tilbageværende kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5. Arbejdsmarkedsforvaltningen ser et behov for at have projekter som har et mere afklarende sigte, men dog med et reelt arbejdsmarkedsrettet indhold, tilpasset den gruppe af kontanthjælpsmodtagere der skal aktiveres, pegende mod arbejdsmarkedets flaskehalsområder. Situationen på arbejdsmarkedet er i øjeblikket, at der er mangel på arbejdskraft. Det er derfor vigtigt, at der udvikles projekter som retter sig mod mangelsituationen for eksempel på flaskehalsområder så som SOSU, servicefag, transport og logistik. Det er vigtigt, at de krav der er til Jobcentret i forhold til arbejdsmarkedet matcher med de tilbud der gives de ledige. Ledige vil kunne aktiveres efter reglerne i beskæftigelseslovgivningen såvel hos kommunale som hos private leverandører af hjemmehjælp. Det er dog en forudsætning, at priskravene er de samme for alle leverandører efter godkendelsesmodellen, jfr. fritvalgsreglerne. På baggrund af en påbegyndt analyse af området vil forvaltningen senere fremkomme med et forslag til hvordan området kan omstruktureres mere i forhold til ovennævnte behov på arbejdsmarkedet. Praktiske konsekvenser: Der er i Servicepatruljen indgået konkrete aftaler indtil ultimo oktober og en enkelt opgave ligger til vurdering i primo november. Sagen er sendt i høring hos relevante parter. Økonomiske konsekvenser: Der er ingen økonomiske konsekvenser, idet drifts og lønbudgettet forbliver uændret for fremtidig anvendelse på aktiveringsforanstaltninger indenfor arbejdsmarkedets flaskehalsområder. Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag:

13 Side 11 Pkt.nr. 7 Kvalificering match gr. 4 ledige Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at tage afrapporteringen til efterretning Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 3. maj 2007, pkt. 8, at få forelagt kvartalsvis afrapportering fra projektet, 1. gang i oktober kvartal. Endvidere ønskede udvalget en registrering af deltagerne i forhold til ledighedsperiode over og under 12 måneder med henblik på at skabe beslutningsgrundlag for efterfølgende aktiviteter. Forløb Afklaringsforløbet startede i foråret med to projektledere tilknyttet. Frem til sommerferien blev forløbet afholdt i lejede lokaler på Mediedaghøjskolen, mens underviserne havde kontorfaciliteter på Hvidovrevej 243. Der var lukket for kursister i juli måned og efter sommerferien startede forløbet op på Hvidovrevej 243. Der er således i den indledende fase blevet brugt mange ressourcer på indretning og kørsel frem og tilbage mellem undervisningslokalerne og kontorarbejdspladserne, hvilket har reduceret kapaciteten på forløbet. Fra den er teamet yderligere suppleret med en Jobvejleder, som skal stå for at finde praktikpladser og opfølgning på de enkelte borgere, der er i virksomhedspraktik eller arbejdsprøvning. Det betyder, at der fremover kan optages flere deltagere på forløbet. Indholdet er afklaring af den enkeltes ressourcer med fokus på en helhedsorienteret tilgang til den enkelte, herunder hvilke barrierer der er for jobmuligheder. Der bliver arbejdet med følgende emner: Ressourcer Sundhed Misbrug Selvværd Håndtering af smerter Gældssanering Virksomhedsbesøg Jobsøgning Udarbejdelse af plan for fremtiden.

14 Side 12 Ret og pligt. Der har gennemsnitlig været en fremmødeprocent på 66 pct., hvilket vurderes som tilfredsstillende for målgruppen, idet succeskriteriet var sat til 60 pct. Erfaringen med forløbet er, at deltagerne har meget forskellige problemer. Nogle har helbredsproblemer og mangler en virksomhedspraktikplads med henblik på afprøvning af fremtidigt arbejdsområde og eller arbejdsevne, mens andre har været i kontanthjælpssystemet i mange år. Fælles for alle er dog lavt selvværd og usikkerhed på egen fremtid og mulighederne på arbejdsmarkedet. Undervisningen forsøges tilpasset den enkelte som meget som muligt og samtidig arbejdes der med netværksdannende aktiviteter. Der har i en periode før sommerferien været tilbudt netværksforløb med eksterne psykologer. Det har ikke været muligt at fortsætte gruppen efter sommerferien pga. manglende tilslutning. Der arbejdes fortsat på at etablere gruppeforløb og i øjeblikket undervises i stedet i psykologiske emner og problemstillinger f.eks. identitet, sorg og krise. Visitation og gennemførsel Der er frem til september 2007 visiteret 42 borgere til Plan til Fremtid, hvoraf 31 personer blev optaget og der er på nuværende tidspunkt 27 borgere indskrevet på forløbet. I løbet af foråret var der venteliste til forløbet, hvilket der pt. ikke er længere. Karakteristik af gruppen 26 ud af de 31 optagede borgere har været ledig i mere end et år. Gruppen er herudover karakteriseret ved en række problemstillinger udover ledighed. Det fremgår af nedenstående figur, at størstedelen af de borgere, som er optaget på forløbet, har helbredsmæssige problemer udover ledighed. Denne gruppe udgør 71 pct. mens 21 pct. har problemer af psykologisk og social karakter og en mindre del har boligproblemer og misbrugsproblemer, i alt udgør denne gruppe 8 pct. 1 4% 4% 21% 71% Sociale forhold Erhvervs afklaring Sygdom Fysisk og psykisk Bolig problemer misbrug 1 En borger kan godt optræde i flere kategorier.

15 Side 13 Det er endvidere karakteristisk for gruppen, at en stor del er tidligere sygedagpengemodtagere, denne gruppe udgør 37 pct. af deltagerne. Fremtidsplan Ud af de 31 optagne personer har 19 fået udarbejdet en fremtidsplan, 8 personer er i gang med at udarbejde en plan, mens 4 ikke fået udarbejdet en plan, fordi de er kommet i ordinært arbejde (2 personer) er fraflyttet eller udeblevet. 14 deltagere havde en plan indenfor 4 uger, 4 havde en plan indenfor 4 til 8 uger og en enkelt deltager fik først udarbejdet en plan efter 12 ugers forløb. Størstedelen af de borgere der er visiteret til forløbet har helbredsmæssige problemer. Det betyder, at mange af de udarbejdede fremtidsplaner er mundet ud i arbejdsprøvninger. Således er målet i ca. 50 pct. af fremtidsplanerne arbejdsprøvning med henblik på afklaring af erhvervsområde og eller erhvervsevne, mens den øvrige halvdel fordeler sig ligeligt mellem kursus, dansksproglig opkvalificering, projektaktivering og behov for yderligere afklaring. Opfølgning Der sker en tæt opfølgning på de borgere, der bliver sluset videre i anden aktivering. Opfølgningen sker i form af tæt kontakt til den enkelte, virksomheden i form af praktikbesøg og personlig coaching. Herudover er der altid mulighed for at kontakte projektlederne på forløbet. Der arbejdes yderligere på at etablere en fast jobklub med henblik på opfølgning på de deltagere, som er i virksomhedsafklaring. Det er vurderingen, at den tætte opfølgning for mange er afgørende for, at de gennemfører forløbet, idet flere af deltagerne har mange afbrudte forløb bag sig. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag:

16 Side 14 Pkt.nr. 8 Kontraktstyring mål 2008 Belægningen Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at godkende oplæg til faglige mål for Belægningen Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Kontraktstyrede virksomheder på udvalgets område På Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2005 Punkt 8 blev det besluttet, at kontraktstyring indføres i alle eksterne institutioner inden den 1. januar Dialog på alle niveauer er en vigtig del af Kontraktstyring i Hvidovre Kommune. Dialogen mellem de berørte parter i hver enkelt institution sikres via Kontraktgruppens helt centrale rolle i udformningen af mål og ved inddragelse af brugere og medarbejdere. Dialogen er den nøgle og den forstyrrelse, der giver forandring og skaber læring. De politiske udmeldinger Den årlige målformulering indledes med, at fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse udmelder politiske målsætninger/indsatsområder til de kontraktstyrede virksomheder. De politiske udmeldinger er udgangspunkt for virksomhedernes arbejde med mål. På Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2007 blev de politiske udmeldinger besluttet: 1. Service. Optimere kundernes oplevelse af serviceniveauet på Belægningen ved at sikre et solidt fundament. 2. Oplevelser. Målsætning om at koble andre oplevelser i lokalområdet til Belægningen, således at kunderne får mulighed for mere end bare en overnatning. 3. Helhedsorientering. Øge de aktiveredes forståelse for vigtigheden af at have et helhedsorienteret og sammenhængende servicekoncept. Formuleringen af mål Dialogen er alt afgørende, og det er derfor vigtigt, at der efter de politiske udmeldinger er plads og rum til den interne dialog i virksomhederne, der former de enkelte virksomheders egne mål.

17 Side 15 Med udgangspunkt i de politiske udmeldinger har Belægningen udarbejdet forslag til konkrete mål og målemetoder for Medarbejdere og brugere har været inddraget i udformningen af målene. Der er taget stilling til udtalelserne ved færdiggørelsen af forslag til mål og målemetoder. Som bilag vedlægges skemaer med formulering af mål og målemetode og med en kort beskrivelse af baggrunden for målet, og hvordan målene forventes realiseret. Som bilag vedlægges i øvrigt skemaer der beskriver, på hvilken måde brugere og medarbejdere har været inddraget. Efter behandling i fagudvalget indgår mål og målemetoder i kontrakterne, som behandles i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i november måned Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Skemaer med forslag til virksomhedernes mål (ARU 10. oktober 2007, pkt. 8_1) Skema om inddragelse af brugere og medarbejdere (ARU 10. oktober 2007, pkt. 8_2) Pkt.nr. 9 Drøftelse af artikel i Børsen den 25. september 2007, herunder hvordan Hvidovre er placeret i forhold til sammenlignelige kommuner Indstilling:

18 Side 16 Arbejdsmarkedsudvalgsmedlem Bjarne Pyndt, Liste H anmoder om, at følgende optages på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10. oktober 2007: Baggrund: I Børsen den 25. september 2007 er der en artikel, hvor avisen har sammenlignet landets kommuner. Tilsyneladende ligger Hvidovre ikke i top. Jeg mener derfor, vi bør drøfte, hvordan vi eventuelt får gjort dette bedre. Der kunne måske foretages en sammenligning/samarbejde med Helsingør, som tilsyneladende ligger i top i vor klynge, jfr. jobindsats.dk. Politisk beslutning: Bilag: Artikel Børsen den 25. september (ARU 10. oktober 2007 pkt. 9) Pkt.nr. 10 Eventuelt Politisk beslutning: Sign. Susanne Brixum / sign. Johnny Madsen

19

20

21

22

23

24

25

26

Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 7. februar 2008, Kl. 17.00 på Belægningen.

Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 7. februar 2008, Kl. 17.00 på Belægningen. HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 7. februar 2008, Kl. 17.00 på Belægningen. Besøg på Belægningen kl. 17.0017.45 orientering om arbejdet med kontrolmål 2007 herefter møde

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 6. november 2012 kl. 16.00 i F 7 Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 16:00-17:00 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Hugo Hammel (A), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Marjan Ganjjou (C), Michael Blem Clausen (B), Steffen Mølgaard

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening Sekretariatet MEB/OL Maj 2009 Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening har spurgt socialrådgivere over hele landet,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 28. juni 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/36 Godkendelse af referat...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 13-03-2012. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 13-03-2012. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo februar 2012 42

Læs mere

8 Revideret udgangspunkt for opfyldelse af mål 3 i Beskæftigelsesplan 2011

8 Revideret udgangspunkt for opfyldelse af mål 3 i Beskæftigelsesplan 2011 Referat fra mødet i Udvalget for Arbejdsmarked den 2. januar 2012 kl. 16:00 i Mødelokale 2, 1. sal, Korsgade 2, Hobro Mødet sluttede kl. 18.40 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 1 Information til politikerne

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Sammenligning på revalideringsområdet

Sammenligning på revalideringsområdet Økonomidirektøren Juni 2014 Sammenligning på revalideringsområdet Spørgsmål fra Mads Nikolaisen: 6/6 2014 modtog Kommunalbestyrelsen en statistik, der sammenligner arbejdsmarkedsindsats i Norddjurs og

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Unge-projekt i Hvidovre Kommune

Unge-projekt i Hvidovre Kommune Unge-projekt i Hvidovre Kommune Ledigheden har været stærkt stigende siden oktober 2008, og har i særlig grad ramt de unge, med en stigning på ca. 71 % frem til 1. juni 2009. Pr. 1. juli 2009 er der i

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen. NOTAT Efteråret 2013 Beskrivelse af priser og forslagsværdier i Effektivindsats J.nr. 2013-0000843 2013-mastere. Ledighedsniveau For både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er skønnet for ledigheden i

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Dagens program Præsentation Socialret Arbejdsmarkedsrettet intervention Socialret er en central del af vores velfærdssamfund og omfatter bl.a. forskellige former for rettigheder, såsom kontanthjælp,

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014 Mødedato: 23. april 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 17:10 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen,

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Der blev i maj 2010 nedsat en intern arbejdsgruppe med henblik på analyse af ovenstående område, samt at få et samlet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere