HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10. oktober 2007, Kl på Produktionsskolen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10. oktober 2007, Kl. 16.00 på Produktionsskolen."

Transkript

1 HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10. oktober 2007, Kl på Produktionsskolen.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr Meddelelser... 1 Pkt.nr Økonomirapportering pr. 31. august 2007 på Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområder, ansøgning om tillægsbevillinger... 1 Pkt.nr Status på sygedagpengeområdet... 4 Pkt.nr Registreringer i Arbejdsmarkedsportalen... 5 Pkt.nr Statusrapportering på 300 timers reglen... 7 Pkt.nr Servicepatruljen nedlæggelse... 8 Pkt.nr Kvalificering match gr. 4 ledige Pkt.nr Kontraktstyring mål 2008 Belægningen Pkt.nr Drøftelse af artikel i Børsen den 25. september 2007, herunder hvordan Hvidovre er placeret i forhold til sammenlignelige kommuner Pkt.nr Eventuelt... 16

3 Side 1 Pkt.nr. 1 Meddelelser Forvaltningen orienterer om fremtidig afrapportering. Arbejdsmarkedsforvaltningen har fået nyt IT system KMD Opera. KMD Opera indeholder en række fastdefinerede rapporter, men disse rapporter indeholder ikke de statistikker, som Arbejdsmarkedsforvaltningen tidligere har fået præsenteret i det gamle system Komma. Forvaltningen arbejder på, at frembringe en ny statistikpakke. På mødet fremkommer forvaltningen med eksempler på fremtidige statistikindhold. Politisk beslutning: Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. august 2007 på Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområder, ansøgning om tillægsbevillinger Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler: 1. at der gives tillægsbevilling på Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområder for 2007 inden for servicerammen til mindreudgifter til funktion , jobtræningsordningen på kr. netto. 2. at der gives tillægsbevilling på Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområder for 2007 på de

4 Side 2 lovbundne, kassefinansierede områder uden for servicerammen til mindreudgifter på i alt kr. netto. Mindreudgifterne fordeler sig på overførslerne med merudgifter til funktion , sygedagpenge på kr. netto, mindreudgifter til funktion , aktiverende kontanthjælp på kr. netto, mindreudgifter til funktion , revalidering på kr. netto og mindreudgifter til funktion , løntilskud (fleksjob og ledighedsydelse) på kr. netto. Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Økonomiudvalget behandlede den 24. september 2007 den samlede økonomirapportering for hele kommunen pr. 31. august Det fremgik heraf, at der på Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområde forventes mindreudgifter på kr. inden for servicerammen og mindreudgifter på i alt kr. til overførselsområdet uden for servicerammen. Mindregifterne inden for serviceramme beror på følgende: , jobtræningsordningen Der har i gennemsnit været mellem 20 og 25 personer i jobtræning. Ved budgetlægningen forventedes 45 personer. Den lave aktivitet skal ses i lyset af, at det tidligere AF har været i en omstillingsperiode i forbindelse med sammenlægningen med de nye Jobcentre i kommunerne. Med udgangpunkt i forbruget pr. 31. august 2007 forventes mindreudgifter på i alt kr. netto. Mindreudgifter til overførselsindkomsterne, som er kassefinansieret og uden for servicerammen, fordeler sig følgende: Funktion , sygedagpenge Der forventes merudgifter på i alt kr. netto. Forbruget til sygedagpenge er pr. 31. august 5,6 % over normforbruget. Det er først og fremmest udgifter til sygedagpengesager på under 52 ugers varighed, som har betydet merudgifter pr. 31. august og som bevirker de forventede merudgifter i Som afledt effekt af historisk lavt ledighedsniveau er et større antal personer blevet berettiget til dagpenge ved sygdom. Den høje beskæftigelse, og det forhold, at personer, der senest er kommet i beskæftigelse, har tendens til mindre robust helbred, er en årsag til de stigende udgifter til sygedagpenge. Til og med uge 34 er det gennemsnitlige antal sygedagpengesager med varighed under 52 uger 547 løbende sager, mod et budgetteret årsgennemsnit på 505 løbende sager. Forvaltningen skønner, at det samlede antal løbende sager vil udgøre 552 i gennemsnit. Til sammenligning var årsgennemsnittet 517 i Det er lykkedes at nedbringe antallet af sager med varighed på over 52 uger til det niveau, der er forudsat i budgettet. I 2006 var der i gennemsnit 107 sager og frem til uge 34 i 2007 har der i gennemsnit været 94 løbende sager med varighed over 52 uger mod en budgetforudsætning på 93. Funktion , aktiverede kontanthjælpsmodtagere

5 Side 3 Der forventes et mindreforbrug på kr. netto, som følge af et gennemsnitligt mindre antal personer i aktivering end forudsat ved budgetlægningen. Det skønnede mindreforbrug skal ses i lyset af det generelt lave antal modtagere af kontanthjælp. Endvidere skal mindreforbruget ses i lyset af, at en meget stor andel af de tilbageværende ledige hører til i matchgruppe 4 og 5. Der har pr. 31. august gennemsnitligt været 236 personer i aktivering. Forvaltningen forventer, at antallet af ledige i aktivering vil være stigende hen mod årsskiftet, således årsgennemsnittet bliver 245 personer i aktivering. I budgettet er forudsat op til 400 personer i aktivering , revalidering Der skønnes mindreforbrug på i alt kr. netto. Mindreforbruget skyldes færre modtagere af revalideringsydelser end forudsat ved budgetlægningen. Der har gennemsnitligt været 93 modtagere af revalideringsydelserne, hvor der ved budgetlægningen blev forudsat op til 125 personer. Der er endnu ikke modtaget regninger fra uddannelsesinstitutionerne for revalidenders deltagelse i uddannelse, men det forudsættes at budgettet hertil kan holdes , løntilskud m.m. (fleksjob og ledighedsydelse) Der skønnes et samlet mindreforbrug på i alt kr. netto til udgifterne i forbindelse med personer i løntilskud eller personer visiteret til fleksjob, som i overgangsperioder modtager ledighedsydelse. Antallet af personer i fleksjob udgør pr. 31. august 379. Der forventes en nettotilgang på 2 3 personer pr. måned året ud, således der ved årets udgang vil være 395 personer i fleksjob. Det forudsættes, at der vil blive udbetalt arbejdsgiverrefusion svarende til 365 årspersoner. Der er budgetteret med 400 årspersoner. Det er lykkes at nedbringe antallet af personer på ledighedsydelse til 59 mod en forventning om 80 i budgettet. Selvom tilgangen er påvirkelig af selv små udsving i konjunkturerne, forventer forvaltningen positive udvikling kan fastholdes, og at der i alt vil være 60 årspersoner på ledighedsydelse i Økonomiske konsekvenser: Der forventes samlet set mindreudgifter til overførselsindkomster på 5,4 mio. kr. Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag:

6 Side 4 Pkt.nr. 3 Status på sygedagpengeområdet Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at orienteringen om 52 ugers sager tages til efterretning Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 21. august 2003, pkt. 8, at sygedagpengesager med forsørgelse ud over 52 uger forelægges udvalget. I forlængelse heraf besluttede udvalget på mødet 1. oktober 2003, pkt. 8, at afrapportering af området månedligt foretages med systemudtræk. Månedligt systemudtræk, over 52 ugers sager uge 37, 2007: Der er i alt 74 sager over 52 uger. Forlængelsesårsagerne er registreret som følgende i Kommunedatas system: Revalidering, overvejende sandsynligt, forrevalidering afventer eller iværksat 1 Pensionssag rejst 10 Under lægebehandling, afventer langvarig lægebehandling, venter på behandling 6 på sygehus Lider af en alvorlig lidelse, hvor muligheden for helbredelse ikke skønnes at være tilstede 2 Arbejdsprøvning eller andre afklarende foranstaltninger 45 Arbejdsskade anmeldt 10 Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser:

7 Side 5 Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Sygedagpenge ugevis, statistik 2007 (ARU 10. oktober 2007, pkt. 3_1) Løbende sygedagpengesager, statistik 2007 (ARU 10. oktober 2007, pkt. 3_2) Pkt.nr. 4 Registreringer i Arbejdsmarkedsportalen Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at opgørelserne tages til efterretning Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsudvalget fremførte på møde den 12. januar 2006, pkt.13 ønske om en månedlig opgørelse over ledige kontanthjælpsmodtagere registreret i Arbejdsmarkedsportalen fordelt på matchkategorier, samt mænd, kvinder og alder. På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 30. august 2007, pkt. 5, ønskede udvalget at få forelagt en sammenligning med sammenlignelige kommuner. Denne sammenligning fremgår af tabel 4 og 5. Nedenstående opgørelse er et udtræk fra den 21. september 2007 og er således et øjebliksbillede. Udtræk fra Arbejdsmarkedsportalen over antal matchede borgere Tabel 1: Fordelt på mænd og kvinder (antal borgere) 21. september august 2007 Mænd Kvinder I alt:

8 Side 6 Tabel 2: Fordelt på aldersgrupper (antal borgere) 21. september august og ældre 2 1 I alt Tabel 3: Fordelt på matchkategorier (% fordeling) 21. september august 2007 Match 1 Umiddelbar match 3 % 4 % Match 2 Høj grad af match 5 % 6 % Match 3 Delvis match 8 % 8 % Match 4 Lav grad af match 67 % 66 % Match 5 Ingen match 17 % 16 % I alt: 100 % 100 % I nedenstående tabel 4 er vist den procentvise fordeling på matchkategorier. Hvidovre Kommune er sammenlignet med Beskæftigelsesregionens Jobcenterklynge 5. Tabel 4: Fordelt på matchkategorier (% fordeling) Beskæftigelsesregionens Jobcenterklynge 5: Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 I alt Hvidovre 3 % 5 % 8 % 67 % 17 % 100 % Albertslund 3 % 9 % 16 % 55 % 16 % 99 % Brøndby 1 % 2 % 5 % 60 % 31 % 99 % Glostrup 5 % 8 % 26 % 45 % 16 % 100 % Herlev 3 % 7 % 18 % 51 % 21 % 100 % HøjeTaastrup 5 % 10 % 17 % 45 % 22 % 99 % Rødovre 2 % 3 % 11 % 64 % 20 % 100 % Vallensbæk 12 % 6 % 9 % 24 % 42 % 93 % I tabel 5 er den procentvise fordeling på matchkategorier i Hvidovre sammenlignet med Arbejdsmarkedsstyrelsens klynge 3, som er kommuner med samme rammevilkår. Tabel 5: Fordelt på matchkategorier (% fordeling) Arbejdsmarkedsstyrelsens klynge 3: Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 I alt Hvidovre 3 % 5 % 8 % 67 % 17 % 100 % Esbjerg 2 % 4 % 5 % 61 % 28 % 100 % Helsingør 4 % 10 % 13 % 47 % 20 % 94 % Herlev 3 % 7 % 18 % 51 % 21 % 100 % Horsens 1 % 3 % 10 % 44 % 42 % 100 % Rødovre 2 % 3 % 11 % 64 % 20 % 100 % Tabel 4 og 5 er valgt med den baggrund, at det er de kommuner vi skal sammenligne os med i den årlige resultatrevision. Tallene er pr. 21. september Økonomiske konsekvenser:

9 Side 7 Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Pkt.nr. 5 Statusrapportering på 300 timers reglen Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at rapporteringen tages til efterretning Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 14. juni 2007, pkt. 6, at udvalget fremadrettet skal have forelagt en månedlig statusrapportering over familier som omfattes af 300 timers reglen. Der er ingen ændringer i forhold til sidste afrapportering. Arbejdsmarkedsforvaltningen har modtaget den første afgørelse fra Beskæftigelsesankenævnet omkring 300 timers reglen. Kommunen har fået medhold i sin afgørelse. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser:

10 Side 8 Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Pkt.nr. 6 Servicepatruljen nedlæggelse Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at nedlægge funktionen Servicepatruljen som er en del af Kommunal Service ved årsskiftet at drifts og lønbudget forbliver uændret for fremtidig anvendelse på aktiveringsforanstaltninger indenfor arbejdsmarkedets flaskehalsområder Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen er i forbindelse med Strukturreformen blevet opmærksom på, at der har været forespørgsler til Statsforvaltningen i forbindelse med kommunesammenlægninger omkring opgaver på beskæftigelsesprojekter. I den anledning er indholdet i beskæftigelsestilbuddene i Hvidovre Kommune blevet gennemgået og analyseret i forhold til gældende regler, vejledninger og tolkninger af disse. Det fremgår af vejledning nr af 17. januar 2006 om afsætning af servicearbejde fra særligt tilrettelagte projekter til private borgere at:

11 Side 9 Servicearbejde, som leveres i forbindelse med et aktiveringstilbud, er først og fremmest havearbejde og snerydning, der kan tilbydes en afgrænset målgruppe. Andre former for servicearbejde vil i vist omfang kunne komme på tale. Der må dog ikke være tale om ydelser, som i forvejen indgår i kommunens serviceniveau efter reglerne om personlig og praktisk hjælp eller andre frit valgs ordninger. En ydelse, som er en del af kommunens serviceniveau efter Servicelovens 83 stk. 1 nr. 2, kan således ikke samtidig udføres som servicearbejde i et særligt tilrettelagt aktiveringsprojekt uden for reglerne om praktisk hjælp i servicelovens 83. Det fremgår endvidere af vejledningen, at: Rengøringshjælp til borgere i kommunen ikke kan gives som servicearbejde i et særligt tilrettelagt projekt uden for reglerne i servicelovens 71 (nu 83), fordi rengøring er en del af kommunernes serviceniveau efter reglerne om praktisk hjælp. Ved forespørgsel i Social og Sundhedsforvaltningen er det oplyst, at der ikke i dag tilbydes hovedrengøring som en selvstændig ydelse, men at forholdet reguleres via servicelovens muligheder og givet bevillinger på området. Princippet i afgrænsningen svarer til de tidligere gældende regler om, at der i individuelt jobtræning kun kunne udføres arbejde, der ellers ikke kan forventes at blive udført som almindeligt lønnet arbejde. For at reducere risikoen for at der er tale om arbejde, der lige så godt kunne have været leveret af private virksomheder, skal kommunen sikre sig, at det leverede servicearbejde har et begrænset omfang og et begrænset indhold. Kommunen bør i den forbindelse fastsætte en snæver grænse for, hvor mange arbejdstimer der kan leveres til hver modtager, så opgaven bliver mindre attraktiv for private udbydere på markedet. Der er et stort privat marked som udbyder netop denne opgave, og det kan konstateres, at når opgaven bliver udført i aktiverings regi, bruges der uforholdsmæssigt mange timer på den enkelte opgave, da målgruppen for aktiveringstiltag af denne karakter ikke er oplært i professionel rengøring, og selv generelt har barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedsforvaltningen har løbende overvejelser omkring indhold og målgrupper i de enkelte aktiveringsområder, herunder vurdering af hvilke borgere, organisationer m.v., der står som aftagere af de producerede produkter og tjenesteydelser. Disse overvejelser drøftes løbende med Arbejdsmarkedsudvalget, med efterfølgende justeringer af tilbuddene til følge. I forbindelse med hele lovkomplekset omkring frit valg i hjemmeplejen, sammenholdt med stigende tendens til udbudsrunder og enhedsomkostningsberegning på plejeydelser, er der sat fokus på alle kommunale ydelser på området, herunder afledte ydelser fra aktiverende foranstaltninger. Det øgede fokus har efterfølgende givet anledning til konkrete tolkninger i forhold til formuleringerne i ovennævnte vejledning. Da den service der tilbydes fra Servicepatruljens side er rengøring for hvilket det gælder, at forholdet reguleres i serviceloven samt i vejledningen om afsætning af servicearbejde fra særligt tilrettelagte projekter til private borgere, foreslås den del af Kommunal Service nedlagt pr. 31. december Konsekvensen af denne beslutning er, at der ikke længere vil være et tilbud om hovedrengøring som en del af de kommunale beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.

12 Side 10 Forslag til fremtidig anvendelse af ressourcer afsat til Servicepatruljen: Mange af de opgaver der er på det nuværende aktiveringsområde, har et borgerrettet sigte, og indeholder overvejende fysisk betonet opgaveindhold. Set i relation til nuværende gruppe af ledige, hvor fysisk betinget barrierer i forhold til arbejdsmarkedet er fremherskende fordres et differentieret opgaveindhold i aktiveringstilbudene, hvilket underbygges af statistikken over matchkategorier, vedlagt i bilag og behandlet under pkt. 5 så ligger hovedvægten af de tilbageværende kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5. Arbejdsmarkedsforvaltningen ser et behov for at have projekter som har et mere afklarende sigte, men dog med et reelt arbejdsmarkedsrettet indhold, tilpasset den gruppe af kontanthjælpsmodtagere der skal aktiveres, pegende mod arbejdsmarkedets flaskehalsområder. Situationen på arbejdsmarkedet er i øjeblikket, at der er mangel på arbejdskraft. Det er derfor vigtigt, at der udvikles projekter som retter sig mod mangelsituationen for eksempel på flaskehalsområder så som SOSU, servicefag, transport og logistik. Det er vigtigt, at de krav der er til Jobcentret i forhold til arbejdsmarkedet matcher med de tilbud der gives de ledige. Ledige vil kunne aktiveres efter reglerne i beskæftigelseslovgivningen såvel hos kommunale som hos private leverandører af hjemmehjælp. Det er dog en forudsætning, at priskravene er de samme for alle leverandører efter godkendelsesmodellen, jfr. fritvalgsreglerne. På baggrund af en påbegyndt analyse af området vil forvaltningen senere fremkomme med et forslag til hvordan området kan omstruktureres mere i forhold til ovennævnte behov på arbejdsmarkedet. Praktiske konsekvenser: Der er i Servicepatruljen indgået konkrete aftaler indtil ultimo oktober og en enkelt opgave ligger til vurdering i primo november. Sagen er sendt i høring hos relevante parter. Økonomiske konsekvenser: Der er ingen økonomiske konsekvenser, idet drifts og lønbudgettet forbliver uændret for fremtidig anvendelse på aktiveringsforanstaltninger indenfor arbejdsmarkedets flaskehalsområder. Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag:

13 Side 11 Pkt.nr. 7 Kvalificering match gr. 4 ledige Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at tage afrapporteringen til efterretning Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 3. maj 2007, pkt. 8, at få forelagt kvartalsvis afrapportering fra projektet, 1. gang i oktober kvartal. Endvidere ønskede udvalget en registrering af deltagerne i forhold til ledighedsperiode over og under 12 måneder med henblik på at skabe beslutningsgrundlag for efterfølgende aktiviteter. Forløb Afklaringsforløbet startede i foråret med to projektledere tilknyttet. Frem til sommerferien blev forløbet afholdt i lejede lokaler på Mediedaghøjskolen, mens underviserne havde kontorfaciliteter på Hvidovrevej 243. Der var lukket for kursister i juli måned og efter sommerferien startede forløbet op på Hvidovrevej 243. Der er således i den indledende fase blevet brugt mange ressourcer på indretning og kørsel frem og tilbage mellem undervisningslokalerne og kontorarbejdspladserne, hvilket har reduceret kapaciteten på forløbet. Fra den er teamet yderligere suppleret med en Jobvejleder, som skal stå for at finde praktikpladser og opfølgning på de enkelte borgere, der er i virksomhedspraktik eller arbejdsprøvning. Det betyder, at der fremover kan optages flere deltagere på forløbet. Indholdet er afklaring af den enkeltes ressourcer med fokus på en helhedsorienteret tilgang til den enkelte, herunder hvilke barrierer der er for jobmuligheder. Der bliver arbejdet med følgende emner: Ressourcer Sundhed Misbrug Selvværd Håndtering af smerter Gældssanering Virksomhedsbesøg Jobsøgning Udarbejdelse af plan for fremtiden.

14 Side 12 Ret og pligt. Der har gennemsnitlig været en fremmødeprocent på 66 pct., hvilket vurderes som tilfredsstillende for målgruppen, idet succeskriteriet var sat til 60 pct. Erfaringen med forløbet er, at deltagerne har meget forskellige problemer. Nogle har helbredsproblemer og mangler en virksomhedspraktikplads med henblik på afprøvning af fremtidigt arbejdsområde og eller arbejdsevne, mens andre har været i kontanthjælpssystemet i mange år. Fælles for alle er dog lavt selvværd og usikkerhed på egen fremtid og mulighederne på arbejdsmarkedet. Undervisningen forsøges tilpasset den enkelte som meget som muligt og samtidig arbejdes der med netværksdannende aktiviteter. Der har i en periode før sommerferien været tilbudt netværksforløb med eksterne psykologer. Det har ikke været muligt at fortsætte gruppen efter sommerferien pga. manglende tilslutning. Der arbejdes fortsat på at etablere gruppeforløb og i øjeblikket undervises i stedet i psykologiske emner og problemstillinger f.eks. identitet, sorg og krise. Visitation og gennemførsel Der er frem til september 2007 visiteret 42 borgere til Plan til Fremtid, hvoraf 31 personer blev optaget og der er på nuværende tidspunkt 27 borgere indskrevet på forløbet. I løbet af foråret var der venteliste til forløbet, hvilket der pt. ikke er længere. Karakteristik af gruppen 26 ud af de 31 optagede borgere har været ledig i mere end et år. Gruppen er herudover karakteriseret ved en række problemstillinger udover ledighed. Det fremgår af nedenstående figur, at størstedelen af de borgere, som er optaget på forløbet, har helbredsmæssige problemer udover ledighed. Denne gruppe udgør 71 pct. mens 21 pct. har problemer af psykologisk og social karakter og en mindre del har boligproblemer og misbrugsproblemer, i alt udgør denne gruppe 8 pct. 1 4% 4% 21% 71% Sociale forhold Erhvervs afklaring Sygdom Fysisk og psykisk Bolig problemer misbrug 1 En borger kan godt optræde i flere kategorier.

15 Side 13 Det er endvidere karakteristisk for gruppen, at en stor del er tidligere sygedagpengemodtagere, denne gruppe udgør 37 pct. af deltagerne. Fremtidsplan Ud af de 31 optagne personer har 19 fået udarbejdet en fremtidsplan, 8 personer er i gang med at udarbejde en plan, mens 4 ikke fået udarbejdet en plan, fordi de er kommet i ordinært arbejde (2 personer) er fraflyttet eller udeblevet. 14 deltagere havde en plan indenfor 4 uger, 4 havde en plan indenfor 4 til 8 uger og en enkelt deltager fik først udarbejdet en plan efter 12 ugers forløb. Størstedelen af de borgere der er visiteret til forløbet har helbredsmæssige problemer. Det betyder, at mange af de udarbejdede fremtidsplaner er mundet ud i arbejdsprøvninger. Således er målet i ca. 50 pct. af fremtidsplanerne arbejdsprøvning med henblik på afklaring af erhvervsområde og eller erhvervsevne, mens den øvrige halvdel fordeler sig ligeligt mellem kursus, dansksproglig opkvalificering, projektaktivering og behov for yderligere afklaring. Opfølgning Der sker en tæt opfølgning på de borgere, der bliver sluset videre i anden aktivering. Opfølgningen sker i form af tæt kontakt til den enkelte, virksomheden i form af praktikbesøg og personlig coaching. Herudover er der altid mulighed for at kontakte projektlederne på forløbet. Der arbejdes yderligere på at etablere en fast jobklub med henblik på opfølgning på de deltagere, som er i virksomhedsafklaring. Det er vurderingen, at den tætte opfølgning for mange er afgørende for, at de gennemfører forløbet, idet flere af deltagerne har mange afbrudte forløb bag sig. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag:

16 Side 14 Pkt.nr. 8 Kontraktstyring mål 2008 Belægningen Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at godkende oplæg til faglige mål for Belægningen Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Kontraktstyrede virksomheder på udvalgets område På Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2005 Punkt 8 blev det besluttet, at kontraktstyring indføres i alle eksterne institutioner inden den 1. januar Dialog på alle niveauer er en vigtig del af Kontraktstyring i Hvidovre Kommune. Dialogen mellem de berørte parter i hver enkelt institution sikres via Kontraktgruppens helt centrale rolle i udformningen af mål og ved inddragelse af brugere og medarbejdere. Dialogen er den nøgle og den forstyrrelse, der giver forandring og skaber læring. De politiske udmeldinger Den årlige målformulering indledes med, at fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse udmelder politiske målsætninger/indsatsområder til de kontraktstyrede virksomheder. De politiske udmeldinger er udgangspunkt for virksomhedernes arbejde med mål. På Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2007 blev de politiske udmeldinger besluttet: 1. Service. Optimere kundernes oplevelse af serviceniveauet på Belægningen ved at sikre et solidt fundament. 2. Oplevelser. Målsætning om at koble andre oplevelser i lokalområdet til Belægningen, således at kunderne får mulighed for mere end bare en overnatning. 3. Helhedsorientering. Øge de aktiveredes forståelse for vigtigheden af at have et helhedsorienteret og sammenhængende servicekoncept. Formuleringen af mål Dialogen er alt afgørende, og det er derfor vigtigt, at der efter de politiske udmeldinger er plads og rum til den interne dialog i virksomhederne, der former de enkelte virksomheders egne mål.

17 Side 15 Med udgangspunkt i de politiske udmeldinger har Belægningen udarbejdet forslag til konkrete mål og målemetoder for Medarbejdere og brugere har været inddraget i udformningen af målene. Der er taget stilling til udtalelserne ved færdiggørelsen af forslag til mål og målemetoder. Som bilag vedlægges skemaer med formulering af mål og målemetode og med en kort beskrivelse af baggrunden for målet, og hvordan målene forventes realiseret. Som bilag vedlægges i øvrigt skemaer der beskriver, på hvilken måde brugere og medarbejdere har været inddraget. Efter behandling i fagudvalget indgår mål og målemetoder i kontrakterne, som behandles i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i november måned Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Skemaer med forslag til virksomhedernes mål (ARU 10. oktober 2007, pkt. 8_1) Skema om inddragelse af brugere og medarbejdere (ARU 10. oktober 2007, pkt. 8_2) Pkt.nr. 9 Drøftelse af artikel i Børsen den 25. september 2007, herunder hvordan Hvidovre er placeret i forhold til sammenlignelige kommuner Indstilling:

18 Side 16 Arbejdsmarkedsudvalgsmedlem Bjarne Pyndt, Liste H anmoder om, at følgende optages på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10. oktober 2007: Baggrund: I Børsen den 25. september 2007 er der en artikel, hvor avisen har sammenlignet landets kommuner. Tilsyneladende ligger Hvidovre ikke i top. Jeg mener derfor, vi bør drøfte, hvordan vi eventuelt får gjort dette bedre. Der kunne måske foretages en sammenligning/samarbejde med Helsingør, som tilsyneladende ligger i top i vor klynge, jfr. jobindsats.dk. Politisk beslutning: Bilag: Artikel Børsen den 25. september (ARU 10. oktober 2007 pkt. 9) Pkt.nr. 10 Eventuelt Politisk beslutning: Sign. Susanne Brixum / sign. Johnny Madsen

19

20

21

22

23

24

25

26

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 14. juni 2007, Kl i Multihuset. Afbud fra Lars Andersen, gr. A.

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 14. juni 2007, Kl i Multihuset. Afbud fra Lars Andersen, gr. A. HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 14. juni 2007, Kl. 18.30 i Multihuset. Afbud fra Lars Andersen, gr. A. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Status

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 3. december 2009, Kl i Multihuset.

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 3. december 2009, Kl i Multihuset. HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 3. december 2009, Kl. 18.00 i Multihuset. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Status på sygedagpengeområdet...

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. april 2009, Kl i Multihuset.

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. april 2009, Kl i Multihuset. HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. april 2009, Kl. 17.00 i Multihuset. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Aktuel situation med stigning

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. april 2009, Kl i Multihuset.

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. april 2009, Kl i Multihuset. HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. april 2009, Kl. 17.00 i Multihuset. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Aktuel situation med stigning

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 02. december 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, Multihuset Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne Brixum, Annette

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset.

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Status på sygedagpengeområdet...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. 300-timers reglen 2. Legepark 3. Beskæftigelsesplanen LUKKET DEL: 4. Meddelelser

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 6. oktober 2008, Kl. 19.30 i Multihuset.

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 6. oktober 2008, Kl. 19.30 i Multihuset. HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 6. oktober 2008, Kl. 19.30 i Multihuset. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Status på sygedagpengeområdet...

Læs mere

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Punktet om nedbringelse af sagsbehandlingstider blev behandlet på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets møde den 6. februar

Læs mere

Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 7. februar 2008, Kl. 17.00 på Belægningen.

Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 7. februar 2008, Kl. 17.00 på Belægningen. HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 7. februar 2008, Kl. 17.00 på Belægningen. Besøg på Belægningen kl. 17.0017.45 orientering om arbejdet med kontrolmål 2007 herefter møde

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Ugevis sygedagpengesager statistik 2007 - oprettelse, ophør, ændringer

Ugevis sygedagpengesager statistik 2007 - oprettelse, ophør, ændringer Ugevis sygedagpengesager statistik 2007 oprettelse, ophør, ændringer ARU 8. februar 2007 Bilag til pkt. 2_1 ugenr. 1.oprettede sager 2. Ophørte sager 4. Over 52 uger 6. Løbende barsel 8.i alt til dd 1

Læs mere

Sagsfremstilling: I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2008 gennemgået.

Sagsfremstilling: I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2008 gennemgået. Pkt.nr. 8 Afrapportering Beskæftigelsesplan 2008 672464 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at afrapporteringen drøftes Politisk beslutning: Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget har bedt om en status på opfyldelsen af de syv opstillede mål i Beskæftigelsesplan 2010.

Arbejdsmarkedsudvalget har bedt om en status på opfyldelsen af de syv opstillede mål i Beskæftigelsesplan 2010. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Status på Beskæftigelsesplan, 2. halvår Arbejdsmarkedsudvalget har bedt om en status på opfyldelsen

Læs mere

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 08. november Sagsbeh: ToNi, ThRa Sagsnr.: /0055360 Dokumentnr.: Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Økonomi- og Administrationsstaben

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Kommune 1. februar 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i Kommune. I oversigten

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 3. december 2009, Kl i Multihuset.

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 3. december 2009, Kl i Multihuset. HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 3. december 2009, Kl. 18.00 i Multihuset. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Status på sygedagpengeområdet...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler Pkt.nr. 20 Evaluering af arbejdsprøvning i eget regi 443867 Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at udvalget tager evalueringen af arbejdsprøvningsprojektet til efterretning,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Pkt.nr. 10. Kvalificering - match gr. 4 ledige. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

Pkt.nr. 10. Kvalificering - match gr. 4 ledige. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget Pkt.nr. 10 Kvalificering match gr. 4 ledige 545993 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at forvaltningen fremlægger konkret forslag til oprettelse af en afklaringsgruppe

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 12 En ny chance til alle 527257 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen 1. at statstilskuddet kroner 769.972 til gennemgang af sager i perioden

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 16.00 i F7 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard (V)

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

MØDEARK. Sagsnr: Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget. HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Sagsbehandler: Rie Holm Dato: 25.

MØDEARK. Sagsnr: Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget. HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Sagsbehandler: Rie Holm Dato: 25. HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Sagsbehandler: Rie Holm Dato: 25. februar 2010 Sagsnr: Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget MØDEARK Profilcenter Sagsnr.: Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19. februar 2009, Kl i Multihuset.

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19. februar 2009, Kl i Multihuset. HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19. februar 2009, Kl. 18.00 i Multihuset. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Status på sygedagpengeområdet...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget Pkt.nr. 12 Evaluering af Jobcenter 521067 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at udvalget tager evalueringen til efterretning Politisk beslutning: Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen 2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 18-08-2009 Sag nr.: ØU 218 Sagsbehandler: Jakob Duvå Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Vedrørende: Udvikling i jobcentrets målgrupper 2 kvartal. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal. Notatet belyser udviklingen i jobcentrets målgrupper:

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Målformulering: Målet er at leve op til budgetforudsætningerne for 2008 på sygedagpengeområdet samt at overholde opfølgningsreglerne for udbetaling af sygedagpenge.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i. Antal

Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i. Antal Resultatrevision 2008 I det følgende udarbejdes Resultatrevision 2008 for Hvidovre. Resultatrevisionen udarbejdes på baggrund af en lang række resultater, som Hvidovre får præsenteret i Arbejdsmarkedsstyrelsens

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 3/2014 Indledende kommentarer Hermed følger den tredje resultatrapport for effektstyring på

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr.

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. DAGSORDEN Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 3. november 2008 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens

Læs mere

I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået.

I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået. Pkt.nr. 6 Afrapportering Beskæftigelsesplan 2007 613756 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at afrapporteringen tages til efterretning Politisk beslutning:

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Ny matchmodel sådan og derfor

Ny matchmodel sådan og derfor N O T A T 10. september 2009 Ny matchmodel sådan og derfor Vores sag 2009-000-8984 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets kommuner bruge et nyt redskab, en ny matchmodel, når de

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2014

Arbejdsmarkedsudvalget 2014 Referat Dato: Torsdag den 13. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:24 Mødelokale: Ungeindsatsen, Hvidovrevej 510 Medlemmer: Fravær med afbud: Bemærkninger: Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm,

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget > Økonomi og Aktivitetsrapport 2/21 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3. maj 21 Side 2 af 17 Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 4 Økonomirapport 2... 5 Aktivitetsrapport... 6 1

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Referat Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: 5. sal, JC-mødelokale, Sct.

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 120. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 3 121. Ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere