TILSYNSRAPPORT 2008 Den 22. januar 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSYNSRAPPORT 2008 Den 22. januar 2008"

Transkript

1 Tilsynsrapport 2008 Udarbejdet af Tilsynsmyndigheden Gentofte Kommune

2 Indledning Tilsynet er gennemført med udgangspunkt i Gentofte kommunes tilsynsmanual for dag og døgntilbud på voksenområdet. Tilsynet blev gennemført med udgangspunkt i tilsynet fra den 20. april 2007, med særlig vægt på beboernes selvbestemmelse og indflydelse, samt tilbuddets formidling af teorier og metoder i arbejdet. I tilsynsbesøget deltog fra : forstander Nanna Nielsen, plejer Karin Lyngstrøm (sikkerhedsrepræsentant) Thomas Hjort, beboer, Birger Ljungberg, beboer. Tilsynet blev foretaget af Marianne Lincke Christiansen og Anne Nielsen fra Social & Handicap, Gentofte Kommune. er beliggende på Brodersens Allé 16 i Hellerup. Huset, der er opført omkring år 1900, har oprindeligt været bolig for en familie og er beliggende i et hyggeligt villakvarter. Botilbuddet består i dag af det oprindelige hus samt tilbygninger. Tilbygningerne er opført senere, og er nu efter endt ombygning/renovering i 2006 / 07 indrettet med 1-værelses lejligheder med køkken og bad til i alt 15 beboere. Botilbuddets er oprettet som et bofællesskab under lov om almene boliger, og hjælpen til den enkelte gives jf. 83 og 85 i Serviceloven. har siden 1990 fungeret som et bofællesskab for yngre og voksne sindslidende. Det er en selvejende institution, der er oprettet af Fonden Mariehjemmene. 1 Tilbudets fysiske rammer, deres egnethed og vedligeholdelse 1.1 De fysiske rammer (herunder egnethed til formålet) Tilsynsbesøget blev indledt med en rundgang i den nyrenoverede hovedbygning, der dels rummer boliger for beboerne dels nogle fællesarealer: stort fælles køkken med spisestue, billardrum, dagligstue med fjernsyn samt personalefaciliteter. Der blev lejlighed til at se tre af beboernes lejligheder. Lejlighederne fremstår meget forskellige, både hvad angår de fysiske rammer og den personlige indretning. Hele huset er nyrenoveret og alle byggearbejder er færdiggjort, og haven er næsten renoveret efter den store ombygning. Det er en meget vellykket renovering, der er foretaget med stor respekt for den gamle bygning fra begyndelsen af 1900 tallet, og både beboere og personale udtrykker stor glæde og tilfredshed med resultatet. Det oplyses, at levnedsmiddelkontrollen aflægger lovpligtige besøg, og at botilbuddets nyrenoverede køkken lever op til krav og standarder i henhold til gældende lovgivning på området. Det gælder også for så vidt angår krav om separat adgang for leverandører af madvarer samt temperaturforhold i køle og fryseskabe, der blandt andet indebærer krav om ugentlig kontrol. I et hensigtsmæssigt indrettet lokale er opstillet vaskemaskiner, der automatisk forsynes med den rigtige dosering af sæbe. 1

3 1.2 Seneste bygningssyn og planer for vedligeholdelse er en selvejende institution, og fonden der ejer ejendommen fører tilsyn med deres egne ejendomme. Alle ombygningsarbejder er færdiggjort, og det har været en gennemgribende renovering, der betyder, at der ikke p.t. er planer om yderligere initiativer. Tilsynsmyndigheden har intet at bemærke 1.3 Ulykkesberedskab, brandtilsyn og brandøvelser Der forefindes automatisk brandalarmeringsanlæg, der går direkte til Gentofte Brandvæsen (ABA-anlæg). Der har været brandøvelse den 26. april Brandalarmeringsanlægget er meget fintfølende, og der har været flere fejlmeldinger den sidste tid. Det medfører en stor udgift for, hvorfor det er blevet besluttet på et bestyrelsesmøde, at beboerne selv skal dække udgiften, såfremt de foranlediger en fejlmelding. Der har været orienteret mundtligt om dette på et beboermøde, men da beboerne endnu ikke er orienteret skriftligt om beslutningen, er den ikke effektueret. Fra forstander Nanna Nielsen side er der dog peget på, at anlægget må efterprøves én gang til, da fejlmeldingerne kommer, når beboerne laver mad i deres nye køkkener. I forbindelse med de nye boligindretninger, hvor den enkelte beboer har fået eget køkken, er der ikke opsat udsugning / emhætter, og det menes, at en sådan foranstaltning ville afhjælpe problemet. Der er udarbejdet beredskabsinstruks, brandinstruks, alarmeringsplan og evakueringsplan. Der er udfærdiget en kortfattet instruks, som er ophængt dels i rådighedsværelset, dels på opslagstavler i gangen og personalerummet. Tilsynsmyndigheden noterer sig, at det undersøges nærmere, om der skal opsættes udsugning for at forhindre, at alarmanlægges aktiveres ved madlavning. 1.4 Hygiejne og rengøringsstandard Beboerne får, hvis de ønsker det, hjælp af personalet til at rengøre egen lejlighed. En enkelt beboer ønsker ikke nogen hjælp, og personalet har ikke haft adgang til denne lejlighed siden genindflytningen i februar Det er personalets opfattelse, at denne lejlighed bliver misligholdt, men i dette tilfælde er det vigtigt, at beboeren oplever tryghed og indflydelse på eget liv, og at hun fortsat får sin medicin, og derved har muligheden for kontakt, hvis hun ønsker det. Der er ansat en rengøringshjælp, og der forefindes produktvejledninger til rengøringsartiklerne. Alle rengøringsmidler opbevares i nyopstillede låste skabe. Der findes rengøringsrum med rengøringsartikler/redskaber på hver etage. Tilsynsmyndigheden bemærker, at der med fordel kan udarbejdes en kortfattet instruks om brug af de enkelte midler til ophængning på indersiden af skabene. Tilsynsmyndigheden anbefaler, at der fremsendes en beskrivelse af den pædagogiske indsats i forhold til den beboer, hvis lejlighed der ikke har været adgang til. Derudover skal der være en beskrivelse af hvilke overvejelser der er gjort i forhold til at få rengjort lejligheden. 1.5 Kvalitetsstandard for 108-området (lever botilbuddet op til de formuleringer, der indgår i standarden?) er ikke omfattet af servicelovens bestemmelser om kvalitetsstandarder. 2

4 2 Målgruppe og indhold i tilbudet 2.1 Målgruppe og bruger/beboersammensætning Bofællesskabet har 15 boliger. Undtaget 2 beboere har alle diagnosen skizofreni, de to øvrige er diagnosticeret hhv. maniodepressiv samt Asperger syndrom. Den beboer, der har boet længst på stedet, har boet der i 19 år - andre har boet der i 2-4 år. Aldersgruppen er mellem 25 og 63 år. Gruppen passer godt sammen, alle taler godt sammen og beboerne oplever aldersforskellen som en gevinst, da det er meget sjældent, der er tvister mellem beboerne. 2.2 Aktivitetstilbud i botilbud Beboerne har selv indført fast gåtur hver aften efter maden. Nogle få beboere går også i weekenden. Efter opfordring fra beboerne har der indtil midt i januar været tilknyttet en diætist for at få omlagt beboernes kost. Der har været stor interesse for kurset, og kosten er nu blevet meget mere fedtfattig. Billardbordet bliver flittigt brugt af så godt som alle beboere.der arrangeres ferierejser to gange årligt. Nogle beboere rejser desuden med deres pårørende. Rejsemålet bestemmes af beboerne selv, og der rejses både i ind - og udland. Der arrangeres også nogle korttidsrejser for de beboere, der ikke magter at være af sted så længe. 2.3 Aktivitets- og beskæftigelsestilbud i dagtilbud ( 103 og 104) Bofællesskabet har ikke tilknyttet dagtilbud. 2.4 Bruger/beboer selvbestemmelse og indflydelse Beboerne på har indflydelse på flere forskellige områder. Da er ejet af en privat fond, er der en bestyrelse, der holder møder 4 gange om året. I denne bestyrelse har beboerne et fast medlem, som har status af observatør. Derudover bliver der afholdt beboermøde den 1. tirsdag i måneden kl , og forstander Nanna Nielsen forsøger at være til stede hver gang. På mødet er der dels nogle orienteringspunkter, dels en runde hvor den enkelte kan ytre sig. Der er ikke mødepligt. For nylig har 2 beboere taget initiativ til at indkalde til et brugerrådsmøde uden personalets tilstedeværelse. Der er heller ikke mødepligt til dette møde. En beboer fortalte, at det var hans opfattelse, at der altid kom mere frem, når personalet ikke var til stede. Beboerne har en opfattelse af, at personalet syntes, det er ok. De har besluttet på brugerrådsmødet, at de hver gang vil komme med forslag til forbedringer, som viderebringes til personalet. Der er taget beslutning om, at der skal oprettes 2 bestyrelser, dels en servicebestyrelse som i hovedtræk skal bestå af nuværende bestyrelse, men hvor beboerne får en reel bestyrelsespost, og endvidere en boligbestyrelse hvor beboerne får majoriteten. Den vil bestå af 3 beboere, 2 medlemmer fra servicebestyrelsen og evt. en neutral rådgiver. Ud over disse møder var det tilsynsmyndighedens opfattelse, at der vistes stor respekt omkring den enkeltes selvbestemmelse i hverdagen. 3

5 Personalet har ikke umiddelbart adgang til beboernes lejligheder. Således kan beboernes lejligheder kun låses op af beboerne selv. Der forefindes en hovednøgle, således at personalet kan låse sig ind i lejlighederne, hvis der er mistanke om, at en beboer er i nød. 2.5 Hjælpen iht. SL 83 (Personlig hjælp, omsorg og pleje) og SL 85 (Optræning og udvikling af færdigheder/vedligeholdelse af færdigheder) Hvis en beboer har brug for hjemmesygeplejerske bliver vedkommende, visiteret som andre borgere i Gentofte Kommune. Det drøftes i øjeblikket om beboerne på skal have mulighed for at blive visiteret til hjemmehjælp ligesom andre borgere i Gentofte Kommune. Det kan betyde, at personalets opgave på bliver mere afgrænset og præcis og derved giver mulighed for større fokus på udvikling for den enkelte. 2.6 Forplejning Der laves aftaler med den enkelte beboer om hvilke serviceydelser, der købes. Beboeren skriver sig på til måltiderne eller fra, hvis man ikke deltager. Derudover betaler alle beboere et fast beløb til fællesudgifter herunder en fælles bus. Tilsammen betaler beboerne 750 kr. pr. mdr. for at have rådighed over bussen. 2.7 Brug af ledsagerordning Beboerne er ikke omfattet af bestemmelserne vedrørende ledsageordning iht. SEL Hjælpemidler har brugerne de hjælpemidler, de har brug for? En beboer er pt. indlagt på Tranehaven til genoptræning efter en knæoperation, og det er fortsat uafklaret, hvorledes pågældende kan komme tilbage, da ikke er indrettet til beboere med væsentlige bevægehandicap. 3 Medicinhåndtering 3.1 Opbevaring, udlevering, kvalitetssikring (herunder om der er brugere, der har ubehandlede behandlingskrævende lidelser) Der er udarbejdet retningslinier (marts 2007) om medicinhåndtering på, som følges nøje. Medicinskabet forefindes på lederens kontor. Det består af et skab, som er lager for alle beboeres medicin. Kun de 3 uddannede sygeplejersker har nøgle til dette skab. Det er lederen, der doserer i den enkelte beboers uge doseringsæske til 3 uger ad gangen. Det betyder, at hvis der er sket fejl i doseringen, kan det kun være lederens ansvar. Den enkelte beboers medicin opbevares, når den er optalt i uge doseringsæske, herefter i et andet medicinskab, som alt personale har nøgle til. 4

6 Beboerne bemærker selv, hvis der er sket ændring i doseringen eller nogle af pillerne har fået en ny farve, men ansvaret for korrekt dosering lægges ikke over på beboeren. Der er i det daglige medicinskab ophængt en særlig instruks med retningslinier for, hvordan den enkelte skal handle i forbindelse med fejlmedicinering, indtagelse af overdosis og en specifik handleanvisning i forhold til fejlmedicinering / indtagelse af en overdosis Leponex. Hvis der udleveres PN medicin noteres dette i den enkelte beboers cardex, hvor der også noteres observationer af virkningen. Det er meget sjældent, at der udleveres PN medicin, pt er det et halvt år siden, der sidst har været udleveret PN medicin. Der er 1 beboer der selv styrer sin PN medicin efter aftale med ordinerende læge. Tilsynsmyndigheden anbefaler at håndtering af PN medicin indskrives i retningslinierne for medicingivning på. 4 Magtanvendelser mv. forebyggelse, indberetning og opfølgning Der er ikke indberettet magtanvendelse eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Rose Mariehjemmet er i besiddelse af Socialministeriets folder med oplysning om servicelovens bestemmelser om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. 5 af bofælleskabets 8 fastansatte personale har den 19.september 2007 deltaget i undervisning om det juridiske grundlag i reglerne om magtanvendelse m.m. jf. servicelovens Den 6. februar 2008 vil Social & Handicap komme med et mere praksisrettet oplæg på et personalemøde om reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. 5 Redskaber og metoder i arbejdet med brugerne 5.1 Nedskrevne pædagogiske målsætninger /metoder Der findes i Virksomhedsplanen fra nedskrevne overordnede værdier og målsætninger for. Desuden har der været udarbejdet en kontrakt med Gentofte Kommune i 2005 med mange grundigt beskrevne mål, og der er udarbejdet en evaluering af disse mål i I 2006 / 07 har været under ombygning og alle har været genhuset. Der er et ønske om i 2007 / 08 at arbejde videre med de overordnede målsætninger og metoder. Tilsynsmyndigheden bemærker, at der med fordel kan udarbejdes nye målsætninger for arbejdet samt metodebeskrivelse for de teoretiske referencer, der beskrives i Tilbudsportalen: Recovery, relationsarbejde, ADL, Social færdighedstræning. 5.2 Handleplaner hvordan udformes de og inddrages i hverdagen? Alle beboere får tilbudt at få udarbejdet en handleplan, men enkelte beboere har ikke ønsket en sådan. Det oplyses, at handleplanerne er grundlaget for det daglige arbejde med beboeren, og at man ønsker at støtte beboeren i vækst ved at støtte op om de færdigheder, de har. På personalemøder formidles til kolleger, hvilke ting der arbejdes med omkring den enkelte beboer. 5

7 Der er p.t. lige introduceret en ny skabelon til de pædagogiske handleplaner, en skabelon hvor der lægger op til mere evaluering. Der blev udleveret 2 eksempler på handleplaner. 6 Kommunikation og brugerinddragelse 6.1 Hvordan arbejder tilbuddet med kommunikation? Den verbale dialog med beboerne er et hovedarbejdsredskab, og der arbejdes både med aktiv lytning og empatisk kommunikation, men der er ikke nedskrevet fælles arbejdsmetoder i forhold til kommunikationen. Værdigrundlaget på er, at der skal være en ligeværdig og god kommunikation med beboerne, som grundlag for at skabe udvikling. Tilsynsmyndigheden bemærker, at der ikke er beskrivet kommunikationsmetoder på. 6.2 Hvordan oplever brugeren, at der arbejdes med kommunikation? En beboer fortalte, at han havde været på kursus sammen med kontaktpersonen omkring problemer med at høre stemmer. Der havde efterfølgende været en god kommunikation om dette problem, og han var pt. faktisk blevet fri for at høre stemmer. Der henvises desuden til afsnittet omkring beboernes selvbestemmelse og indflydelse, hvor beboerne fortalte, at de selv havde taget initiativ til et brugerråd, der hver gang de har møde kommer med forslag til forbedringer, som videregives til personalet. Eksempelvis har det været beboernes ønske at få fokus på kost og motion. Det er ikke beboernes indtryk, at personalet havde noget imod, at de havde oprettet dette råd. 6.3 Brugerindflydelse (hvad gør tilbuddet for at sikre brugernes indflydelse og hvordan oplever brugerne at være inddraget?) Der er taget en beslutning om, at den enkelte beboer kan vælge ny kontaktperson 1 gang om året. Holdningen blandt personalet er, at fungerer kommunikationen ikke mellem kontaktperson og beboer, skal det være muligt at få en ny kontaktperson. Det er forstanderens opfattelse, at de enkelte beboere er gode til at ytre sig, hvis der er utilfredshed med noget. Beboerne oplever, at de er meget inddraget i hverdagen og bliver taget med i de beslutninger, der betyder noget for den enkelte. 6

8 7 Organisation og personale 7.1 Organisation (organisationsstruktur ledelse bestyrelse) er en selvejende institution med driftsaftale med Gentofte Kommune. Tilbuddet er organiseret under Social & Handicap Drift. Tilbuddets ledelse består af forstander og en stedfortræder. Herudover er der en bestyrelse på 7 medlemmer. Fem medlemmer er udpeget af Fonden, og to er politisk udpeget af Gentofte Kommune. Forstanderen deltager i møderne, men har ikke stemmeret. Desuden er der udpeget en repræsentant for både beboere og personalet. Disse har status af observatører. Der afholdes bestyrelsesmøde 4 gange årligt. Lederen af botilbuddet indgår i dialogmøder med ledelsen af Social & Handicap Drift samt ledere fra andre dag og døgntilbud i kommunen. Tilsynsmyndigheden har intet at bemærke 7.2 Personalesammensætning Normeringen er 8,5 fuldtidsstilling. Der er 9 faste og 8 timelønnede medarbejdere tilknyttet bofællesskabet. Alle medarbejdere har en relevant social/psykiatrisk uddannelse og erfaring dvs. Personalestaben består af: 3 sygeplejersker, 2 socialpædagoger, 1 afspændingspædagog, 2 plejere, 1 rengøringshjælp (flexjob) og 1 altmulig mand to gange ugentlig. Desuden er der tilknyttet en del tilkaldevikarer som p.t. fordeler sig med: 1 plejehjemsassistent, 1 socialrådgiver, 1 socialpædagog, 2 social - og sundhedsassistenter og 2 sygeplejersker. Der er personale døgnet rundt. Imellem kl. 23 og 07 er der en sovende rådighedsvagt. 7.3 Rekruttering og introduktion af nye medarbejdere Der er så godt som ingen udskiftning af personale, der er kun kommet en enkelt ny vikar til i det forløbne år. Der er udarbejdet et introduktionsprogram for nyt personale og for elever. I øjeblikket er der ved at foregå en revision af introduktionsprogrammet for elever. Forstanderen bemærker, at deres introduktionsprogram for nyt personale er af ældre dato, og at dette nok burde revideres. Tilsynsmyndigheden ønsker de reviderede introduktionsprogrammer tilsendt. 7

9 7.4 Fastholdelse af personalet herunder kompetenceudvikling og uddannelsesmuligheder Personalet modtager løbende supervision hver 4. uge af en ekstern supervisor. Personalet har i 2007 deltaget i forskellige enkeltkursusdage bl.a. om recovery, stemmehøring og stress / stresshåndtering. Desuden er der afviklet et kursusforløb over 10 gange, omhandlende kost og psykisk sygdom med deltagelse af både beboere og personale. Der er ikke udarbejdet en egentlig plan for kompetenceudvikling i personalegruppen. På medarbejderudviklings-samtalerne drøftes efteruddannelsen for den enkelte medarbejder. Forstanderen er opmærksom på, at det er en ledelsesmæssig udfordring, at have ansvar for udvikling af medarbejdere uanset hvor lange ansættelser, der er tale om. 7.5 Tilbuddets samlede personalepolitikker (sygefraværs- og sundhedspolitik, kriseberedskab ved vold eller ved trusler om vold, alkohol og rygepolitik, mobiltelefonpolitik m.fl.) s personalepolitik fungerer i samklang med Fonden Mariehjemmenes personalepolitik samt Gentofte Kommunes Personalepolitik. Der er udarbejdet rygepolitik samt alkoholpolitik. 8 Information og samarbejde udadtil 8.1 Serviceinformation/Hjemmeside Der findes en pjece og en hjemmeside - - som beskriver. Billederne på hjemmesiden er taget før renoveringen og er derfor ikke længere aktuelle. Forstanderen oplyser, at de i øjeblikket er ved at skrive kontrakt med en person, der skal lave ny hjemmeside for dem. Tilsynsmyndigheden anbefaler, at informationsmaterialet opdateres, og har noteret, at der er igangsat initiativer på området Samarbejde med pårørende (evt. bruger/pårørenderåd/bestyrelse) Det er individuelt, hvor meget kontakt der er til pårørende, idet nogle beboere ikke ønsker, at personalet kontakter deres pårørende. Andre pårørende er meget involverede. Der holdes to fester årligt en gløggfest og en sommerfest, hvor de pårørende inviteres. 8.3 Klagesager Hvis en beboer har været utilfreds med forhold på, drøftes problemstillingen med personalet, herunder om forholdet skal formidles videre til forstander og evt. kommunen. Der er udarbejdet en klagevejledning, som blev udleveret til tilsynsmyndigheden. 8

10 9 Økonomi og administration 9.1 Retningslinier vedrørende beboernes økonomi Beboerne administrerer selv deres økonomi. Hvis der en beboer, der har behov for hjælp hertil, kontaktes dennes sagsbehandler, hvorefter der kan indgås en administrationsordning, som sikrer, at faste udgifter, som husleje m.v. bliver betalt. 9.2 Retningslinier ved brugernes betaling for kost, deltagelse i aktiviteter mv. På baggrund af en skriftlig information om indhold i og priser for de serviceydelser, man kan modtage som beboere i bofællesskabet, er der udarbejdet et skriftligt aftaleskema, hvor beboeren krydser af, hvilke måltider og øvrige ydelser, den pågældende ønsker at modtage og herefter skriver under på at ville modtage. Priserne er udregnet på månedsbasis og omfatter oplysninger om prisen på de enkelte måltider, rengøring af lejlighed og fællesarealer, administration af medicinindkøb og øvrige udgifter som tv-licens, avisabonnement, kaffe og te, fælles husholdningsartikler, udsmykning og tilskud til den fælles bus. Der betales forud for ydelserne. Hvis der er måltider, den enkelte beboer ikke har deltaget i, kan beløbet for den betalte kost refunderes den efterfølgende måned. Beboerne betaler selv for aktiviteter, de individuelt har tilmeldt sig. Når der arrangeres ferie, betaler beboeren for sin egen ferie, og betaler ledsagelse. Derudover har bofællesskabet en fond, som de kan søge om tilskud til aktiviteter. Midlerne fra denne fond gør, at det fortsat et meget billigt for den enkelte at tage på ferie. Opsamling på bemærkninger, anbefalinger og påbud Tilsynsmyndigheden har følgende bemærkninger: At der med fordel kan udarbejdes en kortfattet instruks om brug af de enkelte rengøringsmidler til at hænge op på indersiden af skabene. At der med fordel kan udarbejdes nye målsætninger for arbejdet samt metodebeskrivelse for de teoretiske referencer der beskrives i Tilbudsportalen: Recovery, relationsarbejde, ADL, social færdighedstræning. At der ikke er beskrevet fælles arbejdsmetoder for kommunikation på. 9

11 Tilsynsmyndigheden har følgende anbefalinger: At håndtering af PN medicinindskrives i s retningslinier for medicingivning. At der fremsendes en beskrivelse af den pædagogiske indsats i forhold til den beboer, hvis lejlighed der ikke har været adgang til. Derudover beskrives det hvilke overvejelser, der er gjort i forhold til at få rengjort lejligheden. At informationsmaterialet om bør opdateres. Det er samtidig noteret, at der er igangsat initiativer på området. Tilsynsmyndigheden har følgende påbud: Ingen påbud. Tilsynsrapporten godkendt den Kirsten Dennig Social og Handicapchef 10

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010 Albertslund Kommune Sundheds- og Socialforvaltningen Voksne med særlige behov Området voksne udviklingshæmmede Sagsnummer: 09/2607 Tilsynsrapport 2010 Skov, natur og friluftsværkstedet Tilsynsbesøg: 29.

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009 Botilbud: Bo og Naboskab Møn Dato for tilsyn: 24. september 2009 Botilbuddet er repræsenteret ved: Leder Finn Rasmussen, viceforstander Birgit Hansen, og afdelingsledere

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Adresser og telefonnumre - Støttecenter Fruerlunden Fruerlunden 67 5700 Svendborg Telefon: 62229177 - Psykiatrileder Ellen Christensen Telefon: 6223 3960

Læs mere

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig Tilsynsrapport 2009 Dok:306-2010-49 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 Vig Dato for tilsyn: 8. december 2009 Skolen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West Bjarne Spanggaard

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge.

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge. Tilsynsrapport for Helheden Feilbjergvej St. Darum Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Dato Sagsbehandler J. nr. SagsID Dok.nr. BIRGITBEN 16.15 1850769 2015109. Rapport på Anmeldt tilsyn 2007

Dato Sagsbehandler J. nr. SagsID Dok.nr. BIRGITBEN 16.15 1850769 2015109. Rapport på Anmeldt tilsyn 2007 Notat Administrationen Dato Sagsbehandler J. nr. SagsID Dok.nr. BIRGITBEN 16.15 1850769 2015109 Tilbuddets navn: Bofællesskabet Birthe Marie Rapport på Anmeldt tilsyn 2007 Tilbuddet adresse: Liselundager

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH UNO-Huset Oktobervej

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Adresser og telefonnumre Bostedet Stentoft Sdr. Stenderup Stenderupvej 191 6072 Kolding E-mail: pus@pusvikar.dk Telefon: 70 210 211 Fax:

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune Plejehjemmet Falkenberg Helsingør Kommune 04-04-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri November 2014 Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag - Serviceloven 3 Handicappolitikkens

Læs mere

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret Skarridsøhjemmet Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Skarridsøhjemmet Slagelsevej 21 4450 Jyderup Ledelse

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Få husly og find vejen tilbage til et bedre liv Blå Kors Pensionat tilbyder en midlertidig bolig til dig, der har problemer med hjemløshed.

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Fonden Villaen. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Fonden Villaen. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Fonden Villaen Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation... 3 Formål... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3 Vilkår

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Hus 18, Botilbuddet Åge Holmsvej ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbuddet Åge Holmsvej 8 18 9800 Hjørring 72335577 bodil.bjerring.jacobsen@hjoerring.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Dato for tilsyn: 1. november

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere