TILSYNSRAPPORT 2008 Den 22. januar 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSYNSRAPPORT 2008 Den 22. januar 2008"

Transkript

1 Tilsynsrapport 2008 Udarbejdet af Tilsynsmyndigheden Gentofte Kommune

2 Indledning Tilsynet er gennemført med udgangspunkt i Gentofte kommunes tilsynsmanual for dag og døgntilbud på voksenområdet. Tilsynet blev gennemført med udgangspunkt i tilsynet fra den 20. april 2007, med særlig vægt på beboernes selvbestemmelse og indflydelse, samt tilbuddets formidling af teorier og metoder i arbejdet. I tilsynsbesøget deltog fra : forstander Nanna Nielsen, plejer Karin Lyngstrøm (sikkerhedsrepræsentant) Thomas Hjort, beboer, Birger Ljungberg, beboer. Tilsynet blev foretaget af Marianne Lincke Christiansen og Anne Nielsen fra Social & Handicap, Gentofte Kommune. er beliggende på Brodersens Allé 16 i Hellerup. Huset, der er opført omkring år 1900, har oprindeligt været bolig for en familie og er beliggende i et hyggeligt villakvarter. Botilbuddet består i dag af det oprindelige hus samt tilbygninger. Tilbygningerne er opført senere, og er nu efter endt ombygning/renovering i 2006 / 07 indrettet med 1-værelses lejligheder med køkken og bad til i alt 15 beboere. Botilbuddets er oprettet som et bofællesskab under lov om almene boliger, og hjælpen til den enkelte gives jf. 83 og 85 i Serviceloven. har siden 1990 fungeret som et bofællesskab for yngre og voksne sindslidende. Det er en selvejende institution, der er oprettet af Fonden Mariehjemmene. 1 Tilbudets fysiske rammer, deres egnethed og vedligeholdelse 1.1 De fysiske rammer (herunder egnethed til formålet) Tilsynsbesøget blev indledt med en rundgang i den nyrenoverede hovedbygning, der dels rummer boliger for beboerne dels nogle fællesarealer: stort fælles køkken med spisestue, billardrum, dagligstue med fjernsyn samt personalefaciliteter. Der blev lejlighed til at se tre af beboernes lejligheder. Lejlighederne fremstår meget forskellige, både hvad angår de fysiske rammer og den personlige indretning. Hele huset er nyrenoveret og alle byggearbejder er færdiggjort, og haven er næsten renoveret efter den store ombygning. Det er en meget vellykket renovering, der er foretaget med stor respekt for den gamle bygning fra begyndelsen af 1900 tallet, og både beboere og personale udtrykker stor glæde og tilfredshed med resultatet. Det oplyses, at levnedsmiddelkontrollen aflægger lovpligtige besøg, og at botilbuddets nyrenoverede køkken lever op til krav og standarder i henhold til gældende lovgivning på området. Det gælder også for så vidt angår krav om separat adgang for leverandører af madvarer samt temperaturforhold i køle og fryseskabe, der blandt andet indebærer krav om ugentlig kontrol. I et hensigtsmæssigt indrettet lokale er opstillet vaskemaskiner, der automatisk forsynes med den rigtige dosering af sæbe. 1

3 1.2 Seneste bygningssyn og planer for vedligeholdelse er en selvejende institution, og fonden der ejer ejendommen fører tilsyn med deres egne ejendomme. Alle ombygningsarbejder er færdiggjort, og det har været en gennemgribende renovering, der betyder, at der ikke p.t. er planer om yderligere initiativer. Tilsynsmyndigheden har intet at bemærke 1.3 Ulykkesberedskab, brandtilsyn og brandøvelser Der forefindes automatisk brandalarmeringsanlæg, der går direkte til Gentofte Brandvæsen (ABA-anlæg). Der har været brandøvelse den 26. april Brandalarmeringsanlægget er meget fintfølende, og der har været flere fejlmeldinger den sidste tid. Det medfører en stor udgift for, hvorfor det er blevet besluttet på et bestyrelsesmøde, at beboerne selv skal dække udgiften, såfremt de foranlediger en fejlmelding. Der har været orienteret mundtligt om dette på et beboermøde, men da beboerne endnu ikke er orienteret skriftligt om beslutningen, er den ikke effektueret. Fra forstander Nanna Nielsen side er der dog peget på, at anlægget må efterprøves én gang til, da fejlmeldingerne kommer, når beboerne laver mad i deres nye køkkener. I forbindelse med de nye boligindretninger, hvor den enkelte beboer har fået eget køkken, er der ikke opsat udsugning / emhætter, og det menes, at en sådan foranstaltning ville afhjælpe problemet. Der er udarbejdet beredskabsinstruks, brandinstruks, alarmeringsplan og evakueringsplan. Der er udfærdiget en kortfattet instruks, som er ophængt dels i rådighedsværelset, dels på opslagstavler i gangen og personalerummet. Tilsynsmyndigheden noterer sig, at det undersøges nærmere, om der skal opsættes udsugning for at forhindre, at alarmanlægges aktiveres ved madlavning. 1.4 Hygiejne og rengøringsstandard Beboerne får, hvis de ønsker det, hjælp af personalet til at rengøre egen lejlighed. En enkelt beboer ønsker ikke nogen hjælp, og personalet har ikke haft adgang til denne lejlighed siden genindflytningen i februar Det er personalets opfattelse, at denne lejlighed bliver misligholdt, men i dette tilfælde er det vigtigt, at beboeren oplever tryghed og indflydelse på eget liv, og at hun fortsat får sin medicin, og derved har muligheden for kontakt, hvis hun ønsker det. Der er ansat en rengøringshjælp, og der forefindes produktvejledninger til rengøringsartiklerne. Alle rengøringsmidler opbevares i nyopstillede låste skabe. Der findes rengøringsrum med rengøringsartikler/redskaber på hver etage. Tilsynsmyndigheden bemærker, at der med fordel kan udarbejdes en kortfattet instruks om brug af de enkelte midler til ophængning på indersiden af skabene. Tilsynsmyndigheden anbefaler, at der fremsendes en beskrivelse af den pædagogiske indsats i forhold til den beboer, hvis lejlighed der ikke har været adgang til. Derudover skal der være en beskrivelse af hvilke overvejelser der er gjort i forhold til at få rengjort lejligheden. 1.5 Kvalitetsstandard for 108-området (lever botilbuddet op til de formuleringer, der indgår i standarden?) er ikke omfattet af servicelovens bestemmelser om kvalitetsstandarder. 2

4 2 Målgruppe og indhold i tilbudet 2.1 Målgruppe og bruger/beboersammensætning Bofællesskabet har 15 boliger. Undtaget 2 beboere har alle diagnosen skizofreni, de to øvrige er diagnosticeret hhv. maniodepressiv samt Asperger syndrom. Den beboer, der har boet længst på stedet, har boet der i 19 år - andre har boet der i 2-4 år. Aldersgruppen er mellem 25 og 63 år. Gruppen passer godt sammen, alle taler godt sammen og beboerne oplever aldersforskellen som en gevinst, da det er meget sjældent, der er tvister mellem beboerne. 2.2 Aktivitetstilbud i botilbud Beboerne har selv indført fast gåtur hver aften efter maden. Nogle få beboere går også i weekenden. Efter opfordring fra beboerne har der indtil midt i januar været tilknyttet en diætist for at få omlagt beboernes kost. Der har været stor interesse for kurset, og kosten er nu blevet meget mere fedtfattig. Billardbordet bliver flittigt brugt af så godt som alle beboere.der arrangeres ferierejser to gange årligt. Nogle beboere rejser desuden med deres pårørende. Rejsemålet bestemmes af beboerne selv, og der rejses både i ind - og udland. Der arrangeres også nogle korttidsrejser for de beboere, der ikke magter at være af sted så længe. 2.3 Aktivitets- og beskæftigelsestilbud i dagtilbud ( 103 og 104) Bofællesskabet har ikke tilknyttet dagtilbud. 2.4 Bruger/beboer selvbestemmelse og indflydelse Beboerne på har indflydelse på flere forskellige områder. Da er ejet af en privat fond, er der en bestyrelse, der holder møder 4 gange om året. I denne bestyrelse har beboerne et fast medlem, som har status af observatør. Derudover bliver der afholdt beboermøde den 1. tirsdag i måneden kl , og forstander Nanna Nielsen forsøger at være til stede hver gang. På mødet er der dels nogle orienteringspunkter, dels en runde hvor den enkelte kan ytre sig. Der er ikke mødepligt. For nylig har 2 beboere taget initiativ til at indkalde til et brugerrådsmøde uden personalets tilstedeværelse. Der er heller ikke mødepligt til dette møde. En beboer fortalte, at det var hans opfattelse, at der altid kom mere frem, når personalet ikke var til stede. Beboerne har en opfattelse af, at personalet syntes, det er ok. De har besluttet på brugerrådsmødet, at de hver gang vil komme med forslag til forbedringer, som viderebringes til personalet. Der er taget beslutning om, at der skal oprettes 2 bestyrelser, dels en servicebestyrelse som i hovedtræk skal bestå af nuværende bestyrelse, men hvor beboerne får en reel bestyrelsespost, og endvidere en boligbestyrelse hvor beboerne får majoriteten. Den vil bestå af 3 beboere, 2 medlemmer fra servicebestyrelsen og evt. en neutral rådgiver. Ud over disse møder var det tilsynsmyndighedens opfattelse, at der vistes stor respekt omkring den enkeltes selvbestemmelse i hverdagen. 3

5 Personalet har ikke umiddelbart adgang til beboernes lejligheder. Således kan beboernes lejligheder kun låses op af beboerne selv. Der forefindes en hovednøgle, således at personalet kan låse sig ind i lejlighederne, hvis der er mistanke om, at en beboer er i nød. 2.5 Hjælpen iht. SL 83 (Personlig hjælp, omsorg og pleje) og SL 85 (Optræning og udvikling af færdigheder/vedligeholdelse af færdigheder) Hvis en beboer har brug for hjemmesygeplejerske bliver vedkommende, visiteret som andre borgere i Gentofte Kommune. Det drøftes i øjeblikket om beboerne på skal have mulighed for at blive visiteret til hjemmehjælp ligesom andre borgere i Gentofte Kommune. Det kan betyde, at personalets opgave på bliver mere afgrænset og præcis og derved giver mulighed for større fokus på udvikling for den enkelte. 2.6 Forplejning Der laves aftaler med den enkelte beboer om hvilke serviceydelser, der købes. Beboeren skriver sig på til måltiderne eller fra, hvis man ikke deltager. Derudover betaler alle beboere et fast beløb til fællesudgifter herunder en fælles bus. Tilsammen betaler beboerne 750 kr. pr. mdr. for at have rådighed over bussen. 2.7 Brug af ledsagerordning Beboerne er ikke omfattet af bestemmelserne vedrørende ledsageordning iht. SEL Hjælpemidler har brugerne de hjælpemidler, de har brug for? En beboer er pt. indlagt på Tranehaven til genoptræning efter en knæoperation, og det er fortsat uafklaret, hvorledes pågældende kan komme tilbage, da ikke er indrettet til beboere med væsentlige bevægehandicap. 3 Medicinhåndtering 3.1 Opbevaring, udlevering, kvalitetssikring (herunder om der er brugere, der har ubehandlede behandlingskrævende lidelser) Der er udarbejdet retningslinier (marts 2007) om medicinhåndtering på, som følges nøje. Medicinskabet forefindes på lederens kontor. Det består af et skab, som er lager for alle beboeres medicin. Kun de 3 uddannede sygeplejersker har nøgle til dette skab. Det er lederen, der doserer i den enkelte beboers uge doseringsæske til 3 uger ad gangen. Det betyder, at hvis der er sket fejl i doseringen, kan det kun være lederens ansvar. Den enkelte beboers medicin opbevares, når den er optalt i uge doseringsæske, herefter i et andet medicinskab, som alt personale har nøgle til. 4

6 Beboerne bemærker selv, hvis der er sket ændring i doseringen eller nogle af pillerne har fået en ny farve, men ansvaret for korrekt dosering lægges ikke over på beboeren. Der er i det daglige medicinskab ophængt en særlig instruks med retningslinier for, hvordan den enkelte skal handle i forbindelse med fejlmedicinering, indtagelse af overdosis og en specifik handleanvisning i forhold til fejlmedicinering / indtagelse af en overdosis Leponex. Hvis der udleveres PN medicin noteres dette i den enkelte beboers cardex, hvor der også noteres observationer af virkningen. Det er meget sjældent, at der udleveres PN medicin, pt er det et halvt år siden, der sidst har været udleveret PN medicin. Der er 1 beboer der selv styrer sin PN medicin efter aftale med ordinerende læge. Tilsynsmyndigheden anbefaler at håndtering af PN medicin indskrives i retningslinierne for medicingivning på. 4 Magtanvendelser mv. forebyggelse, indberetning og opfølgning Der er ikke indberettet magtanvendelse eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Rose Mariehjemmet er i besiddelse af Socialministeriets folder med oplysning om servicelovens bestemmelser om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. 5 af bofælleskabets 8 fastansatte personale har den 19.september 2007 deltaget i undervisning om det juridiske grundlag i reglerne om magtanvendelse m.m. jf. servicelovens Den 6. februar 2008 vil Social & Handicap komme med et mere praksisrettet oplæg på et personalemøde om reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. 5 Redskaber og metoder i arbejdet med brugerne 5.1 Nedskrevne pædagogiske målsætninger /metoder Der findes i Virksomhedsplanen fra nedskrevne overordnede værdier og målsætninger for. Desuden har der været udarbejdet en kontrakt med Gentofte Kommune i 2005 med mange grundigt beskrevne mål, og der er udarbejdet en evaluering af disse mål i I 2006 / 07 har været under ombygning og alle har været genhuset. Der er et ønske om i 2007 / 08 at arbejde videre med de overordnede målsætninger og metoder. Tilsynsmyndigheden bemærker, at der med fordel kan udarbejdes nye målsætninger for arbejdet samt metodebeskrivelse for de teoretiske referencer, der beskrives i Tilbudsportalen: Recovery, relationsarbejde, ADL, Social færdighedstræning. 5.2 Handleplaner hvordan udformes de og inddrages i hverdagen? Alle beboere får tilbudt at få udarbejdet en handleplan, men enkelte beboere har ikke ønsket en sådan. Det oplyses, at handleplanerne er grundlaget for det daglige arbejde med beboeren, og at man ønsker at støtte beboeren i vækst ved at støtte op om de færdigheder, de har. På personalemøder formidles til kolleger, hvilke ting der arbejdes med omkring den enkelte beboer. 5

7 Der er p.t. lige introduceret en ny skabelon til de pædagogiske handleplaner, en skabelon hvor der lægger op til mere evaluering. Der blev udleveret 2 eksempler på handleplaner. 6 Kommunikation og brugerinddragelse 6.1 Hvordan arbejder tilbuddet med kommunikation? Den verbale dialog med beboerne er et hovedarbejdsredskab, og der arbejdes både med aktiv lytning og empatisk kommunikation, men der er ikke nedskrevet fælles arbejdsmetoder i forhold til kommunikationen. Værdigrundlaget på er, at der skal være en ligeværdig og god kommunikation med beboerne, som grundlag for at skabe udvikling. Tilsynsmyndigheden bemærker, at der ikke er beskrivet kommunikationsmetoder på. 6.2 Hvordan oplever brugeren, at der arbejdes med kommunikation? En beboer fortalte, at han havde været på kursus sammen med kontaktpersonen omkring problemer med at høre stemmer. Der havde efterfølgende været en god kommunikation om dette problem, og han var pt. faktisk blevet fri for at høre stemmer. Der henvises desuden til afsnittet omkring beboernes selvbestemmelse og indflydelse, hvor beboerne fortalte, at de selv havde taget initiativ til et brugerråd, der hver gang de har møde kommer med forslag til forbedringer, som videregives til personalet. Eksempelvis har det været beboernes ønske at få fokus på kost og motion. Det er ikke beboernes indtryk, at personalet havde noget imod, at de havde oprettet dette råd. 6.3 Brugerindflydelse (hvad gør tilbuddet for at sikre brugernes indflydelse og hvordan oplever brugerne at være inddraget?) Der er taget en beslutning om, at den enkelte beboer kan vælge ny kontaktperson 1 gang om året. Holdningen blandt personalet er, at fungerer kommunikationen ikke mellem kontaktperson og beboer, skal det være muligt at få en ny kontaktperson. Det er forstanderens opfattelse, at de enkelte beboere er gode til at ytre sig, hvis der er utilfredshed med noget. Beboerne oplever, at de er meget inddraget i hverdagen og bliver taget med i de beslutninger, der betyder noget for den enkelte. 6

8 7 Organisation og personale 7.1 Organisation (organisationsstruktur ledelse bestyrelse) er en selvejende institution med driftsaftale med Gentofte Kommune. Tilbuddet er organiseret under Social & Handicap Drift. Tilbuddets ledelse består af forstander og en stedfortræder. Herudover er der en bestyrelse på 7 medlemmer. Fem medlemmer er udpeget af Fonden, og to er politisk udpeget af Gentofte Kommune. Forstanderen deltager i møderne, men har ikke stemmeret. Desuden er der udpeget en repræsentant for både beboere og personalet. Disse har status af observatører. Der afholdes bestyrelsesmøde 4 gange årligt. Lederen af botilbuddet indgår i dialogmøder med ledelsen af Social & Handicap Drift samt ledere fra andre dag og døgntilbud i kommunen. Tilsynsmyndigheden har intet at bemærke 7.2 Personalesammensætning Normeringen er 8,5 fuldtidsstilling. Der er 9 faste og 8 timelønnede medarbejdere tilknyttet bofællesskabet. Alle medarbejdere har en relevant social/psykiatrisk uddannelse og erfaring dvs. Personalestaben består af: 3 sygeplejersker, 2 socialpædagoger, 1 afspændingspædagog, 2 plejere, 1 rengøringshjælp (flexjob) og 1 altmulig mand to gange ugentlig. Desuden er der tilknyttet en del tilkaldevikarer som p.t. fordeler sig med: 1 plejehjemsassistent, 1 socialrådgiver, 1 socialpædagog, 2 social - og sundhedsassistenter og 2 sygeplejersker. Der er personale døgnet rundt. Imellem kl. 23 og 07 er der en sovende rådighedsvagt. 7.3 Rekruttering og introduktion af nye medarbejdere Der er så godt som ingen udskiftning af personale, der er kun kommet en enkelt ny vikar til i det forløbne år. Der er udarbejdet et introduktionsprogram for nyt personale og for elever. I øjeblikket er der ved at foregå en revision af introduktionsprogrammet for elever. Forstanderen bemærker, at deres introduktionsprogram for nyt personale er af ældre dato, og at dette nok burde revideres. Tilsynsmyndigheden ønsker de reviderede introduktionsprogrammer tilsendt. 7

9 7.4 Fastholdelse af personalet herunder kompetenceudvikling og uddannelsesmuligheder Personalet modtager løbende supervision hver 4. uge af en ekstern supervisor. Personalet har i 2007 deltaget i forskellige enkeltkursusdage bl.a. om recovery, stemmehøring og stress / stresshåndtering. Desuden er der afviklet et kursusforløb over 10 gange, omhandlende kost og psykisk sygdom med deltagelse af både beboere og personale. Der er ikke udarbejdet en egentlig plan for kompetenceudvikling i personalegruppen. På medarbejderudviklings-samtalerne drøftes efteruddannelsen for den enkelte medarbejder. Forstanderen er opmærksom på, at det er en ledelsesmæssig udfordring, at have ansvar for udvikling af medarbejdere uanset hvor lange ansættelser, der er tale om. 7.5 Tilbuddets samlede personalepolitikker (sygefraværs- og sundhedspolitik, kriseberedskab ved vold eller ved trusler om vold, alkohol og rygepolitik, mobiltelefonpolitik m.fl.) s personalepolitik fungerer i samklang med Fonden Mariehjemmenes personalepolitik samt Gentofte Kommunes Personalepolitik. Der er udarbejdet rygepolitik samt alkoholpolitik. 8 Information og samarbejde udadtil 8.1 Serviceinformation/Hjemmeside Der findes en pjece og en hjemmeside - - som beskriver. Billederne på hjemmesiden er taget før renoveringen og er derfor ikke længere aktuelle. Forstanderen oplyser, at de i øjeblikket er ved at skrive kontrakt med en person, der skal lave ny hjemmeside for dem. Tilsynsmyndigheden anbefaler, at informationsmaterialet opdateres, og har noteret, at der er igangsat initiativer på området Samarbejde med pårørende (evt. bruger/pårørenderåd/bestyrelse) Det er individuelt, hvor meget kontakt der er til pårørende, idet nogle beboere ikke ønsker, at personalet kontakter deres pårørende. Andre pårørende er meget involverede. Der holdes to fester årligt en gløggfest og en sommerfest, hvor de pårørende inviteres. 8.3 Klagesager Hvis en beboer har været utilfreds med forhold på, drøftes problemstillingen med personalet, herunder om forholdet skal formidles videre til forstander og evt. kommunen. Der er udarbejdet en klagevejledning, som blev udleveret til tilsynsmyndigheden. 8

10 9 Økonomi og administration 9.1 Retningslinier vedrørende beboernes økonomi Beboerne administrerer selv deres økonomi. Hvis der en beboer, der har behov for hjælp hertil, kontaktes dennes sagsbehandler, hvorefter der kan indgås en administrationsordning, som sikrer, at faste udgifter, som husleje m.v. bliver betalt. 9.2 Retningslinier ved brugernes betaling for kost, deltagelse i aktiviteter mv. På baggrund af en skriftlig information om indhold i og priser for de serviceydelser, man kan modtage som beboere i bofællesskabet, er der udarbejdet et skriftligt aftaleskema, hvor beboeren krydser af, hvilke måltider og øvrige ydelser, den pågældende ønsker at modtage og herefter skriver under på at ville modtage. Priserne er udregnet på månedsbasis og omfatter oplysninger om prisen på de enkelte måltider, rengøring af lejlighed og fællesarealer, administration af medicinindkøb og øvrige udgifter som tv-licens, avisabonnement, kaffe og te, fælles husholdningsartikler, udsmykning og tilskud til den fælles bus. Der betales forud for ydelserne. Hvis der er måltider, den enkelte beboer ikke har deltaget i, kan beløbet for den betalte kost refunderes den efterfølgende måned. Beboerne betaler selv for aktiviteter, de individuelt har tilmeldt sig. Når der arrangeres ferie, betaler beboeren for sin egen ferie, og betaler ledsagelse. Derudover har bofællesskabet en fond, som de kan søge om tilskud til aktiviteter. Midlerne fra denne fond gør, at det fortsat et meget billigt for den enkelte at tage på ferie. Opsamling på bemærkninger, anbefalinger og påbud Tilsynsmyndigheden har følgende bemærkninger: At der med fordel kan udarbejdes en kortfattet instruks om brug af de enkelte rengøringsmidler til at hænge op på indersiden af skabene. At der med fordel kan udarbejdes nye målsætninger for arbejdet samt metodebeskrivelse for de teoretiske referencer der beskrives i Tilbudsportalen: Recovery, relationsarbejde, ADL, social færdighedstræning. At der ikke er beskrevet fælles arbejdsmetoder for kommunikation på. 9

11 Tilsynsmyndigheden har følgende anbefalinger: At håndtering af PN medicinindskrives i s retningslinier for medicingivning. At der fremsendes en beskrivelse af den pædagogiske indsats i forhold til den beboer, hvis lejlighed der ikke har været adgang til. Derudover beskrives det hvilke overvejelser, der er gjort i forhold til at få rengjort lejligheden. At informationsmaterialet om bør opdateres. Det er samtidig noteret, at der er igangsat initiativer på området. Tilsynsmyndigheden har følgende påbud: Ingen påbud. Tilsynsrapporten godkendt den Kirsten Dennig Social og Handicapchef 10

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport 2010. Bofællesskabet Rose Marie Tilsynsrapport 2010 Bofællesskabet Rose Marie 18. marts 2010 1 Indledning Tilsynet er gennemført med udgangspunkt i Gentofte kommunes tilsynsmanual for dag og døgntilbud på voksenområdet. Tilsynet er baseret

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for dialogmøder

Interviewspørgsmål til brug for dialogmøder Stamdata: Dag / døgntilbuddets navn : Bjergbo Leders navn tlf. nr.- mailadresse: Harald S. Nielsen 9917 2690 hsn@thisted.dk Målgruppe: Voksne udviklingshæmmede Antal beboere / brugere: 24 Antal ansatte

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 TILSYNSRAPPORT Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle

Læs mere

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold Det sociale område Afdelingen for social- og specialundervisning Kontaktperson: Martin Rasmussen Martin.Rasmussen@regionsyddanmark.dk social@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631282 16. januar 2009 08/10199

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Valmuen 21. november 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Kærvang og Skovvang den 9. marts 2012. April 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Afrapporteringsskema

Afrapporteringsskema Gladsae kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Enheden for Analyse og udvikling Tilsynsenheden Rådhus Allè 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Selvejende tilbud PH 2013 Døvblindehuset Wesselsmindevej

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Onsdag den 24. oktober 2012 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn den. oktober 200 på Solhjem I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning og

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Oplysninger om tilbuddet Horskær Tilbudets navn: Bo-og levestedet Horskær Pottehusevej 7 6580 Vamdrup Tilbudstype: Horskær er et Socialpsykiatrisk Center oprettet

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 2. november 2011på Sct. Thøgersgaard

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 2. november 2011på Sct. Thøgersgaard Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 2. november 20på Sct. Thøgersgaard I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Boligerne er velindrettede. Glade

Læs mere

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social og Sundhedsforvaltningen Sundheds og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 Egebo Vadstrupvej 25,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2008 Holtegården

Uanmeldt tilsyn 2008 Holtegården Uanmeldt tilsyn 2008 Holtegården Uanmeldt tilsyn foretaget den 29. oktober 2008 Tilsynsførende: Mitra Vatandoust og Gitte Jakobsen, socialfaglige konsulenter Holtegården er et socialpsykiatrisk tilbud

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Bemærkninger

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Nørremøllecentret 31. oktober 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Tilsynet talte med lederen af afdeling nord+vest, da ny

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Dolmer Have. den 11. september 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Dolmer Have. den 11. september 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Dolmer Have den 11. september 2013. Oktober 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSELSER VED TILBUD FOR VOKSNE I SOCIAL- & HANDICAP DRIFT. Brugerbestyrelsens formål

STANDARDVEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSELSER VED TILBUD FOR VOKSNE I SOCIAL- & HANDICAP DRIFT. Brugerbestyrelsens formål Gentofte Kommune 1. april 2008 STANDARDVEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSELSER VED TILBUD FOR VOKSNE I SOCIAL- & HANDICAP DRIFT Brugerbestyrelsens formål Ved tilbud I Gentofte Kommune til voksne efter Servicelovens

Læs mere

Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg

Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg Ydelsesbeskrivelser for CFD Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Boliglovens 105,2 og Lov om Social Service

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Dolmer Have. den 9. oktober 2012

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Dolmer Have. den 9. oktober 2012 MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn i Dolmer Have den 9. oktober 2012 November 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid: Torvet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2008 Kingstrup bo- og beskæftigelsestilbud Fredehjemsvej 2, 5591 Gelsted.

Uanmeldt tilsyn 2008 Kingstrup bo- og beskæftigelsestilbud Fredehjemsvej 2, 5591 Gelsted. Det sociale område Handicap- og socialpsykiatriafdelingen D. 17. november 2008 08/6992 Side 1 / 5 Uanmeldt tilsyn 2008 Kingstrup bo- og beskæftigelsestilbud Fredehjemsvej 2, 5591 Gelsted. Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Revideret Servicedeklaration Bofællesskaberne 16. maj 2013

Revideret Servicedeklaration Bofællesskaberne 16. maj 2013 Servicedeklaration Frederikshavn kommune Handicapafdelingens Bofællesskaber Administrationen: Gl. Skagensvej 13 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 45 92 29 Præsentation af bofællesskaberne: Bofællesskaberne i

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne i Ørum. den 14. september 2011.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne i Ørum. den 14. september 2011. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn i Bofællesskaberne i Ørum den 14. september 2011. November 2011 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/11 2008 på Områdecentret Kastaniegården Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet

Læs mere

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune Onsdag den 10. marts 2010 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg Møllehuset

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Forstander: Jeanette Perri Larsen Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ådalen, Skive Kommune. Nordbanevej 22 og Caféen. Tirsdag den 14. september 2010 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Ådalen, Skive Kommune. Nordbanevej 22 og Caféen. Tirsdag den 14. september 2010 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ådalen, Skive Kommune Nordbanevej 22 og Caféen Tirsdag den 14. september 2010 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg Ådalen. Formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for dialogmøder. alle

Interviewspørgsmål til brug for dialogmøder. alle Stamdata: Dag / døgntilbuddets navn: T hyværkstedet Leders navn tlf. nr.- mailadresse: Hanne Majdecki 99172641 hm@thisted.dk Målgruppe borgere der visiteres efter serviceloven 103 0g 104 Antal beboere

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Kommunikationscentret 24. september Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Kommunikationscentret 24. september Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Kommunikationscentret 24. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Bybjerggård - besøg den 28.4.2011 kl. 13.00-16.00

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Bybjerggård - besøg den 28.4.2011 kl. 13.00-16.00 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 12. maj 2011 Acadre nr.: 11/10674 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Bybjerggård - besøg den 28.4.2011 kl. 13.00-16.00 Tilbuddets navn Bofællesskabet Bybjerggård Bybjerggård

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 26. august 2014 på Vestergården I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 26. august 2014 på Vestergården I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 26. august 2014 på Vestergården I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Flyttet ind for nyligt.

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 16. december på Kastaniegården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 16. december på Kastaniegården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 6. december på Kastaniegården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin lejlighed 2. beboer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Uddannelsescentret

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Bostedet På Sporet. Tilsynsrapport over tilsyn Socialcentret

Bostedet På Sporet. Tilsynsrapport over tilsyn Socialcentret Bostedet På Sporet Tilsynsrapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010 Albertslund Kommune Sundheds- og Socialforvaltningen Voksne med særlige behov Området voksne udviklingshæmmede Sagsnummer: 09/2607 Tilsynsrapport 2010 Skov, natur og friluftsværkstedet Tilsynsbesøg: 29.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013 Stamdata: Sted: Bostedet Auktionsvej Leder: Lene Mouritsen Målgruppe: Voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Antal beboere / brugere: 19 Antal ansatte fuldtidsstillinger: 8,5 Interviewspørgsmål

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar 2017 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejecentret Lillevang - Syrenhaven 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 11. og 12. januar 2017 af

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Marienlyst, Skive Kommune. Torsdag den 18. december 2014 fra kl. 12.00

Uanmeldt tilsyn på Marienlyst, Skive Kommune. Torsdag den 18. december 2014 fra kl. 12.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Marienlyst, Skive Kommune Torsdag den 18. december 2014 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Marienlyst. Generelt er formålet

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Klitrosen

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Klitrosen Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 20 på Klitrosen I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Dejlig velindrettede boliger. God plads.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Midlertidige botilbud Handicap. Lov om social service 107

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Midlertidige botilbud Handicap. Lov om social service 107 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Midlertidige botilbud Handicap Lov om social service 107 Marts 2009 Indhold Indhold...2 Lovgrundlag...3 De fysiske rammer og fællesfaciliteterne...3 Døgngruppen...3 Ungegruppen...4

Læs mere

Skaboeshus, 5800 Nyborg

Skaboeshus, 5800 Nyborg Ydelsesbeskrivelser for Center for døve Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område. Skaboeshus, 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 108

Læs mere

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet MYNDIGHEDSAFDELINGEN Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet Årsredegørelse for 2012 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for redegørelsen 2. Det overordnede formål med det kommunale tilsyn 3. Gennemførelse

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Der er gode fælles arealer. 1. Får den hjælp, der er brug for, mulighed for at deltage i gymnastik i husene og i storstuen.

Der er gode fælles arealer. 1. Får den hjælp, der er brug for, mulighed for at deltage i gymnastik i husene og i storstuen. Uanmeldt tilsyn d. 23. juni 2009 på Fjordglimt I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Synes der er gode pladsforhold, og at der er den

Læs mere

Botilbud i Ringsted. til. blinde/svagsynede voksne mennesker med udviklingshæmning

Botilbud i Ringsted. til. blinde/svagsynede voksne mennesker med udviklingshæmning Botilbud i Ringsted til blinde/svagsynede voksne mennesker med udviklingshæmning Egnede botilbud til voksne blinde eller svagsynede mennesker med udviklingshæmning findes kun i begrænset omfang. Mennesker

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN SOCIALPSYKIATRISK CENTER ROSENGÅRDEN

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN SOCIALPSYKIATRISK CENTER ROSENGÅRDEN Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 24. oktober 2013 Sagsnummer 2013040070A ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 SOCIALPSYKIATRISK CENTER

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo November 2012. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn November 2011

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo November 2012. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse Plejecenter Kærbo Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Kunne ikke finde tekst til indholdsfortegnelsen. Rapport redigeret

Læs mere

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynets samlede vurdering Tilsynets samlede vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer 1.b Indretning 1.c Udnyttelse af fysiske rammer 1.d Sikring af flugtveje 1.e Alarmer 1.f Andet 1.g Tilsynets

Læs mere

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 Thorvaldsensvej 14 9700 Brønderslev Telefon: 41 73 67 39 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E mail: rikke.j.pedersen@99454545.dk

Læs mere

TILSYN 2013 SOLGAVEN. Den Sociale. Virksomhed. Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

TILSYN 2013 SOLGAVEN. Den Sociale. Virksomhed. Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Den Sociale Virksomhed TILSYN 2013 SOLGAVEN Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 15. oktober

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Lunden (Blommelunden- Rosenlunden) 31. maj 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Siden sidste års tilsyn, er der pt lidt udfordringer

Læs mere