Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade Nykøbing Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland"

Transkript

1 Tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Solutio Egebjerg Hovedgade Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. marts Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Anette Sams, HR ansvarlig David Tønsberg, sikkerhedsansvarlig Carsten Hammer, medarbejderrepræsentanter: Lars, Kirsten, Brian, Morten, Thomas, Henning og Bill. Tilsynskonsulent Lene Smith Skovsen.

2 Om tilsynets gennemførelse Der blev den 6. marts 2013 gennemført anmeldt tilsyn på Botilbuddet Solutio i tidsrummet til af Odsherred Kommune ved tilsynskonsulent Lene Smith Skovsen. Tilsynet blev foretaget i form af besigtigelse af de fysiske rammer, afholdelse af møde med medarbejderne samt interviews med flere beboere. Tilsynet deltog også i fællesspisning på stedet. Tilsynet havde inden besøget gennemgået den skriftlige rapport med leder for botilbuddet. Tilsynsrapporten skal ses som en opfølgning på tilsynsrapport for 2012 samt en sammenfatning af indtryk og dialog med stedet. Tilsynsrapporten har inden offentliggørelse været i høring ved Solutio. Om tilsynets helhedsindtryk Generelt har tilsynet følt sig velkommen på botilbuddet under alle tilsyn og der er udvist åbenhed omkring alle institutionens forhold. Dokumentation er fremvist og spørgsmål besvaret uden forbehold. Fokus i tilsynet for 2013 var primært medarbejdere og beboere og medarbejderne har givet udtryk for, at de trives på deres arbejdsplads. De har kunnet følge med den hurtige udvikling, de oplever stor lydhørhed fra ledelsen og synes at de har stor kompetence og metodefrihed i deres arbejde. Tilsynet fik indtryk af en engageret og kompetent medarbejdergruppe som udtrykte respekt for hinandens tilgange. Endvidere at Solutios prioritering af yderligere pædagogisk personale og dermed en forøgelse af forskellige kompetencer i gruppen, er lykkes godt og kan skabe en kvalitetsløftende dynamik i gruppen fremover. Tilsynet fik generelt et indtryk af Solutio som et tilbud i rivende udvikling, både i forhold til store visioner for institutionen, samt i forhold til kompetenceudvikling og stadigt kvalitetsudvikling, i forhold til fortsat at kunne sikre beboerne det rette tilbud. Samlet vurdering Tilsynet besigtigede de fysiske rammer og kunne konstatere, at botilbuddet fortsat er egnet til målgruppen. De resterende lejligheder er nu taget i brug og nye faciliteter til ledelse og medarbejdere er etableret. Tilsynet vurderer, at rammerne for arbejdet generelt er forbedrede og understøtter det pædagogiske arbejde. Solutio har givet udtryk for, at de ønsker at oprette yderligere et tilbud. Tilsynet vurderer, at Solutio med fordel vil kunne drage nytte af at udarbejde en virksomhedsplan, som suppleret med et fælles arbejds- og værdigrundlag kunne sætte rammen for hele tilbuddet Solutio. En virksomhedsplan kunne endvidere præcisere mål for fremtidige fokuspunkter, som rækker ind over det nye Socialtilsyn og på den måde være en forberedelse på, at imødekomme fremtidens krav om ændringer i kvalitet og opgaveløsningen. Tilsynet opfordre endvidere tilbuddet til også økonomisk, at udvise forsigtighed og overblik, set i lyset af markedet og antallet af øvrige tilbud i området til lignende målgruppe. Der vurderes, at være godt styr på sikkerheden omkring brand- og beredskab. Ledelsen bør dog løbende være opmærksom på, om aftalen indgået med bylauget omkring hjertestarteren, er hensigtsmæssig for Solutio. De pædagogiske metoder er fortsat valgt ud fra den enkelte beboers problematikker og behov. Godkendte beskrevne metoder og tilgange er: Recovery tankegangen, der arbejdes miljøterapeutisk og udføres træning i ADL. Endvidere beskriver Solutio på Tilbudsportalen, at der arbejdes med kognitiv terapi. Tilsynet kunne dog konstatere, at kun to medarbejdere kunne redegøre for/havde kendskab til denne metode og tilsynet har efterfølgende fået oplyst at det kun er leder der er uddannet og kan afholde samtaler i dette. Solutio bør derfor gennemgå stedets metoder og Tilbudsportalen. Tilsynet oplevede dog Interviewguide tilsyn 2/35

3 generelt, at medarbejdergruppen er velkvalificerede til arbejdet og at stedet nu har fået en god sammensætning af fagligheder. Tilsynet kan konstatere, at botilbuddet siden sidste tilsynet har haft fokus på det administrative område og har fået udfærdiget instrukser og retningslinjer på de resterende områder hvor der manglede. Tilbudsportalen bør dog gennemgås. Institutionens aktuelle tilstand Ingen bemærk -ninger Forbedringsområder - og mindre væsentlige bemærkninger Væsentlige bemærkninger - mulige problemer af betydning Kritisk tilstand - afværgeforanstaltning påkrævet Fysiske rammer - herunder brand og beredskab. Organisation og drift. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse 5e). fremtidsvisioner. 7f). Økonomisk planlægning. 9f) Pædagogiske metoder. 22e). Tilbudsportalen. Personaleforhold og arbejdsmiljø. Supplerende bemærkninger og vejledning om evt. afhjælpningsforanstaltninger Fysiske rammer: Ingen bemærkninger. Organisation og drift: 5e). Tilsynet anbefaler, at stedets ledelse, ved ansøgning om udvidelse af antallet af pladser, gør sig grundige overvejelser om den oprindelige idé, visioner for Solutio samt organisationens evne til at følge med udviklingen, herunder i forhold til medarbejderstaben. Interviewguide tilsyn 3/35

4 7e). Tilsynet anbefaler, at man ved nyinvesteringer i forhold til eventuel udvidelse af botilbuddet udviser forsigtighed, set i lyset af fondens økonomi indtil dato, samt lokalområdets mange botilbud til en lignende målgruppe. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse: 9f). Tilsynet anbefaler en gennemgang af reelt anvendte metoder kontra godkendte metoder og metoder opført på tilbudsportalen, i tilbuddet. 22e). Tilsynet anbefaler at tilbudsportalen opdateres. Personaleforhold og arbejdsmiljø: Ingen bemærkninger. Interviewguide tilsyn 4/35

5 Fysiske rammer 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer og beliggenhed Botilbuddet Solutio, er beliggende i en lille landsby, Egebjerg, i det centrale Odsherred på byens hovedgade på adressen: Egebjerg Hovedgade 15, 4500 Nykøbing Sjælland. Solutio ligger i umiddelbar nærhed af byens skole, kirke, indkøbsmuligheder og adgang til offentlig transport. Stedet er endvidere tæt på skov og strand. Nærmeste større byer er Vig og Nykøbing Sjælland. 1.b Indretning Botilbuddet Solutio er indrettet i en 2 etagers rødstens ejendom, som tidligere har tilhørt Odsherred Kommune og har fungeret som plejehjem. I bygningen er indrettet 11 separate lejligheder, hvoraf den ene nu er indrettet til kontor for ledelsen samt til mødelokale, vagtrum og medicinrum. Alle lejligheder er på ca. 75 m2 og har eget køkken, bad og toilet. I ejendommens stueetage er botilbuddets køkken og fællesrum som er indrettet med spiseafdeling og opholdsstue. I tilknytning til køkkenet er et depotrum. I Solutios kælder er indrettet et motions- og fitness lokale, værksted til træarbejde, lokale til håndarbejde og andre kreative aktiviteter. I forlængelse af fællesrummet er en terrasse. Beboerne har ligeledes mulighed for at benytte et mindre areal på husets bagside. 1.c Udnyttelse af fysiske rammer Alle lejligheder er optaget p.t. og Solutio har nu alle boliger til sin rådighed. Der ses en fortsat god udnyttelse af rammerne og de vurderes fortsat egnet til formålet. Nyt kontor og mødelokale tæt på opholdsstuen og beboerne giver personale og ledelse bedre ro til administrative arbejdsopgaver, samtidigt med at de fortsat er tilgængelige for beboerne. Interviewguide tilsyn 5/35

6 1.d Sikring af flugtveje Alle fællesarealer har mindst 2 flugtveje. I lejlighederne er flugtvejen vinduerne. Der er ikke brandtrappe på bygningens første sal. Flugtveje er konstateret ryddet og tilgængelige. 1.e Alarmer Der er installeret brandalarmeringssystem. Alarmen indgår direkte til brandvæsenet. Sikkerhedsansvarlig Carsten Hammer står for den daglige vedligeholdelse af systemet samt kontakt til Siemens. 1.f Andet Solutio har i 2012 fået tilladelse til anvendelse af samtlige pladser i bygningen og der skal udfærdiges ny skriftlig godkendelse. Ledelsen har udtrykt ønske om, at overtage yderligere en ejendom til samme målgruppe og er vejledt om procedurerne for dette. 1.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 2 Bygningssyn 2.a Seneste bygningssyn Seneste bygningssyn var ved Solutios overtagelse af ejendommen. 2.b Nuværende/planlagte ombygninger Stedet har siden sidste tilsyn overtaget en lejlighed mere, som var beboet af en ældre borger, fra det tidligere plejehjem. Mødelokalet på 1. sal er nu flyttet ned i denne lejlighed og der er endvidere lavet separat kontor og medicinrum. Kontoret havde tidligere plads som en del af fællesrummet og medicinrummet var i køkkenets depot. Der er ikke planer om yderligere ombygninger. 2.c Planlagt vedligeholdelse Renovering af gangene samt motionsrum er færdiggjort siden sidste tilsyn. Fælleskøkkenet forventes renoveret i sommeren 2013, såfremt der er midler til dette. Interviewguide tilsyn 6/35

7 2.d Andet (Evt anden offentlig myndigheds tilsyn, rapporter e.l. - 2.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 3 Brand og beredskab 3.a Beredskabsplan Ja. Er i stedets instruksmappe. Nye medarbejdere sættes ind i planens indhold ved ansættelse og planen gennemgås med mellemrum på personalemøder. 3.b Evakueringsplan / øvelse og information til nyansatte Ja. Evakueringsplan indgår som en del af beredskabsplanen. Planen er opsat i fællesstuen, på gangen og på 1. sal. 3.c Brandtilsyn Brandtilsynet udføres at beredskabsafdelingen. Siemens tilser alarmsystemet. Solutio har endvidere en sikkerhedsansvarlig, som også har fokus på brandsikkerheden på stedet. 3.d Brandøvelse Der er ikke gennemført brandøvelse for medarbejderne eller beboerne. Dette da stedet har vurderet, at beboergruppen vil blive for påvirket psykisk af en sådan øvelse. I stedet har stedet jævnligt gennemgået hvordan man skal foreholde os i tilfælde af brand og beredskabsplanen ligger ofte fremme i personalerummet for at sikre, at der tales om hvordan man skal forholde sig. 3.e Førstehjælp Leder og en del af medarbejderne har nyere førstehjælpskurser. Senest har nogle af medarbejderne været på førstehjælpskursus i januar 2013, i forbindelse med opsætning af hjertestarter i den lokale Brugs. Resten påtænkes at skulle have kursus i løbet af f Andet Det er oplyst til tilsynet, at der er indgået samarbejde med byens bylaug om, at en medarbejder fra Solutio Interviewguide tilsyn 7/35

8 rykker med ud for at hjælpe, når hjertestarter alarmen aktiveres. Der er p.t. tale om 2 medarbejdere fra Solutio i denne ordning og på sigt vil det være 4 medarbejdere. Udrykning på en sådan alarm skal altid være i forhold til en konkret vurdering i forhold til hvad der er forsvarligt i forhold til Solutio. Solutio kommer altid først. I botilbuddet forefindes udover ABA-anlæg brandtæpper, skumslukkere og brandslanger. 3.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 4 Levnedsmiddelkontrol 4.a Seneste kontrolbesøg og resultatet heraf Ingen. Stedet er ikke underlagt kontrol. 4.b Andet Der planlægges udskiftning af køkkenborde til stålborde. Stedet er meget opmærksom på god hygiejne. Rester gemmes ikke. Køleskabet gennemgås hver dag. 4.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. ORGANISATION, DRIFT OG FORRETNINGSGANGE 5 Drifts- og udviklingsaftale 5.a Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale Solutio er et privat botilbud til voksne borgere med svære psykiske lidelser, til borgere med dobbeltdiagnoser samt sociale problemstillinger. Interviewguide tilsyn 8/35

9 Solutio er godkendt i 2011 jf. 107 i Lov om Social Service. Fonden Solutio overtog ejendommen fra Odsherred Kommune 1.mars Fonden havde forinden lejet ejendommen af kommunen til formålet. 5.b Udviklingstendenser Solutios ledelse består af daglig leder Anette Sams samt HR ansvarlig David Tønsberg og sikkerhedsansvarlig Carsten Hammer. Endvidere har botilbuddet bestyrelse. Solutio har nu alle pladser besat og har fået forhåndsgodkendelse fra tilsynet til at benytte samtlige 11 pladser. Der skal således laves ny skriftlig godkendelse. Botilbuddet drømmer endvidere om, at overtage yderligere en ejendom, da stedet har venteliste. Botilbuddet har siden sidste tilsyn arbejdet med renovering af de fysiske rammer, herunder indretning af flere lejligheder, færdiggørelse af gang og indretning af kontor/mødelokale. Der har i 2012 og vil i 2013 fortsat være fokus på sammensætning af en kvalificeret medarbejderstab. Dette i takt med det stigende antal indskrevne beboere og dermed flere ansatte medarbejdere. Solutio har siden sidste tilsyn således bl.a. fastansat 1 pædagog med uddannelse/erfaring som misbrugsbehandler. Alle medarbejdere har været, eller skal i gang med NLP practioner uddannelse og leder er i gang med overbygningen til NLP terapeut. Endvidere skal medarbejderne uddannes i NADA. Efter tilsynets bemærkninger i tilsynsrapport fra 2012 om fokus på de sociale problematikker og en konstateret overvægt at sundhedsfagligt personale, har Solutio arbejdet med dette emne og leder oplyser overfor tilsynet, at der er stort fokus på det hele menneske i arbejdet med beboerne. Der vil i 2013 fortsat være fokus på beboernes beskæftigelse, ud fra de ressourcer/kompetencer de har. Solutios leder oplyser nu, at stedet har brugt tid på at skulle finde sine ben, i forhold til en balance imellem stedets ambitionsniveau og de beboere der p.t. er indskrevet. Der vil fortsat være høje ambitioner om at gøre det bedre, ved at holde fokus på udvikling af den Interviewguide tilsyn 9/35

10 enkeltes ressourcer og kompetencer. Medarbejderne skal fortsat have fokus på, at stedet ikke fremstår som en institution, men at det er beboernes hjem. 5.c Projekter Der er i 2012 arbejdet med et fritidsprojekt for beboerne. Der vil i 2013 og fremover således være 2-3 ture til Norge om året med min. 2 beboere hver gang. 5.d Andet Medarbejderne har overfor tilsynet oplyst, at de oplever, at de har været med til at skabe stedet, i takt med at der er kommet flere beboere. Der har været god tid til at lære den enkelte beboer at kende og de er kommet i et tempo, hvor medarbejderne har kunnet følge med. 5.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet anbefaler, at stedets ledelse, ved ansøgning om udvidelse af antallet af pladser, gør sig grundige overvejelser om den oprindelige idé, visioner for Solutio samt organisationens evne til at følge med udviklingen, herunder i forhold til medarbejderstaben. 6 Institutionens økonomi 6.a Aktuelt forbrug Leder oplyser, at der forventes et overskud og positiv egenkapital for botilbuddet for b Andet - 6.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 10/35

11 7 Forretningsgange i.f.m. institutionens økonomi 7.a Hvem administrerer institutionens økonomi Leder samt botilbuddets økonomiansvarlige/bogholder administrerer stedets økonomi. Soltio benytter endvidere Revisionsfirmaet PDG- Revision. 7.b Kasse og regnskabsregulativ Overholder de af Indenrigsministeriets fastsatte regler om kasse- og regnskabsregulativ. 7.c Bestyrelsens godkendelse af budget og regnskab (selvejende) Bestyrelsen godkender budget og regnskab på bestyrelsesmøderne. 7.d Plan for økonomistyring i institutionen (intern & ekstern) Fokus i 2012 har været på, at vende underskud til overskud og nedbringelse af negativ egenkapital i fonden. Der er nu fuldt belæg og der forventes overskud i 2013 og fremadrettet. Retningslinjer for økonomistyringen fremgår at fondens vedtægter. 7.e Andet - 7.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet anbefaler, at man ved nyinvesteringer i forhold til eventuel udvidelse af botilbuddet udviser forsigtighed, set i lyset af fondens økonomi indtil dato, samt lokalområdets mange botilbud til en lignende målgruppe. PÆDAGOGISK PRAKSIS OG BRUGERINDFLYDELSE 8 Brugersammensætning 8.a Antal indskrevne Solutio har p.t. 11 indskrevne beboere. Alle pladser er således besat. 8.b Alder Botilbuddet er godkendt til at modtage fra det 18 år og Interviewguide tilsyn 11/35

12 op til 70 år. Aktuelt er indskrevet 6 beboere i 20érne, 3 i 30érne, 1 i 40érne og 1 på 52 år. 8.c Målgruppe og kerneydelse Solutio modtager jf. godkendelse og hjemmeside følgende målgrupper: Personer med psykoser, herunder svær behandlelig skizofreni. Manio-depressive. Personer med personlighedsforstyrrelser. Personer med dobbeltdiagnoser. Personer med udadreagerende adfærd. Personer med behandlingsdomme og varetægtsfængslede i surrogat (sidstnævnte efter særlig tilladelse). Aktuelt er de fleste beboeres problematikker svære psykoser. En enkelt har et misbrug. Størstedelen har behandlingsdomme. Målgruppen er endvidere kendetegnende ved at de ofte har været i flere behandlingstilbud og har flere indlæggelser bag sig. Solutios kerneydelser er: Tryghed og ro. stor rummelighed indenfor strukturerede rammer. Den udadreagerende adfærd kan rummes. Relationsarbejde. Socialtræning/netværksdannelse. ADL-træning. Miljøterapi og kognitiv terapi. Sund kost. Samarbejde med pårørende jf. samtykke fra beboeren. Fysiske aktiviteter Friluftsliv Skoleundervisning. Samarbejde med samarbejdspartnere, herunder i forhold til håndhævelse af behandlingsdommenes vilkår. Støtte til medicinsk, psykologisk/psykiatrisk behandling. Interviewguide tilsyn 12/35

13 8.d Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende målgruppe Ja Nej Bemærkninger: 8.e Andet Medarbejdergruppen har i samtale med tilsynet givet udtryk for, at de kan bekræfte at den godkendte målgruppe svarer til den målgruppe der er indskrevet på Solutio og at de beskrevne kerneydelser ligeledes svarer overens med det arbejde der i praksis udføres. 8.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 9 Nedskrevet målsætning 9.a Overordnet målsætning Solutios målsætning er, at skabe et socialpsykiatrisk botilbud til borgere med behov for et kortere eller længere ophold, hvor de modtager individuel behandling, støtte og træning, i henhold til deres handleplan. Dette således, at den enkelte er i udvikling, øger sine kompetencer/ressourcer, oplever livskvalitet og bevarer sine drømme, samt får mod på nye drømme. Livskvalitet, kontinuitet, stabilitet, samt målrettet- og fremadrettet behandling, er nøgleord. 9.b Pædagogisk målsætning Medarbejdernes opgave er at finde ud af hvad hver enkelt beboer indeholder ift. ressourcer, drømme m.v. Hvert forløb tilrettelægges herefter i samarbejde med beboeren, således at der sikres udvikling. Dette gøres bl.a. ved hjælp af handleplaner og ugeskemaer. Solutio arbejder ud fra 4 værdier Selvbestemmelse/ indflydelse, respekt, troværdighed og faglighed. Selvbestemmelse og indflydelse: Alle har ret til selvbestemmelse og indflydelse, også når man har en sindslidelse. Dette er afgørende for en persons Interviewguide tilsyn 13/35

14 livskvalitet. Respekt: Der skelnes ikke mellem om man er beboer eller personale, alle er lige. Der arbejdes ud fra den vinkel, at beboeren er ekspert i eget liv. Som medarbejder er det også respekt for beboeren, at beskytte beboeren, således at beboeren ikke kommer i unødige konflikter med andre, men kan danne respektfulde relationer til andre beboere og personale. Troværdighed: Medarbejderne skal gennem handlinger og adfærd afspejle troværdighed. Troværdighed fremmer den enkeltes livskvalitet på stedet. Troværdighed skaber tillid til andre mennesker og er grundlæggende for at udvikle positive relationer. 9.c 9.d Målsætning for afdelingerne/grupper Hvordan praktiseres målsætningerne Faglighed: Fagligheden er hovedsageligt baseret på sundhedsuddannelser og anden relevant uddannelse som har med udsatte mennesker at gøre, samt erfaringer som relaterer til målguppen. Teori og viden omsættes til praksis og de bløde værdier vægtes højt. Der er ikke separate afdelinger. Det er i tidligere tilsyn beskrevet at: Der arbejdes ud fra vigtigheden af, at skabe en relation til den enkelte beboer. Dette gøres via små samtaler i starten, hvor trygheden skabes. Når der er en god kontakt, kan der arbejdes videre med drømme og mål. Der arbejdes med ugeskemaer for den enkelte beboer og med udviklingsplan. Personalet afholder morgenmøde hver morgen hvor planerne/udvikling i forhold til hver beboer gennemgås. Endvidere følges der op på den enkelte beboer i medarbejdergruppen, efter behov. Der arbejdes ud fra en Recovery tankegang, som gør op med tanken om psykisk sygdom som en kronisk tilstand, men hvor rehabilitering og bedring er mulig. Der arbejdes miljøterapeutisk således, at både medarbejdere og beboere på lige fod inddrages i de daglige gøremål og beboerne på denne måde støttes i Interviewguide tilsyn 14/35

15 at forbedre sine færdigheder, til at kunne klare sig bedre i dagligdagen. Til dette benyttes endvidere ADL træning (træning i almindelig daglig livsførelse). Det er oplyst på tilbudsportalen at der arbejdes ud fra en kognitiv terapeutisk metode i de tilfælde, hvor der er mulighed for en egentlig samtale med en beboer. I Kognitiv terapi er tankegangen, at hvis man kan identificere negative tanke- og handlemønstre, kan man via terapi søge, at erstatte disse følelser med mere realistiske eller mindre destruktive følelser. Sund kost og fysisk aktivitet vægtes. Stedet er meget opmærksom på, at søge at motivere beboerne til at deltage aktivt i aktiviteter, da det er stedets erfaring, at dette virker positivt, i forhold til arbejde med den psykiske lidelse. Der er nu lavet fritidsprojekt som skal effektueres i Generelt bruges relevante pædagogiske - og faglige metoder i forhold til den enkelte beboer og medarbejdernes individuelle faglige erfaringer inddrages. 9.e Andet Den pædagogiske - og sygeplejefaglige behandling suppleres med psykiatrisk- og medicinsk behandling, som forestås af distriks-/retspsykiatrisk team som kommer på Solutio. I tilsynet samtale med medarbejderne blev det oplyst, at der med målgruppen, godt kan gå et stykke tid inden det er muligt at arbejde med de arbejdsopgaver handleplanen beskriver i forhold til den enkelte. Skabelse af en god relation og roen omkring beboeren er vigtig, inden der ofte kan tages hul på at arbejde med nogle problematikker. Overordnet var medarbejderne enige om, at de kan se at beboerne udvikler sig og at det virker det arbejde der bliver gjort. Medarbejderne kunne genkende de godkendte metoder i det daglige arbejde. Dog kunne kun to genkende og redegøre for den kognitive miljøterapeutiske metode som stedet er godkendt til at anvende og som står opført på Tilbudsportalen. Leder har til tilsynet forklaret, at det p.t. kun er leder som er uddannet og kan tilbyde kognitiv terapi når beboerne ønsker det. Det er planen, at en medarbejder mere skal kunne tilbyde dette. Det er oplyst, at egentlige Interviewguide tilsyn 15/35

16 samtaler ud fra denne metode sjældent er mulig i forhold til målgruppen, da mange er psykotiske hele tiden. 9.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet anbefaler en gennemgang af reelt anvendte metoder kontra godkendte metoder og metoder opført på tilbudsportalen, i tilbuddet. 10 Beboer 10.a Hvordan er beboerens tilknytning til medarbejderne organiseret. Solutio vurderer fortsat ikke, at en kontaktpersonsordning er optimal i forhold til målgruppen. Beboerne ønsker selv at vælge hvem de vil gå til og de vælger ofte forskellige medarbejdere de forskellige dage. Leder har beskrevet at denne ordning har vist sig effektiv, da det sikre, at beboeren ikke skal vente i længere tid før en bestemt medarbejder evt. er på arbejde. Det er uhensigtsmæssigt at de skal vente, da der kan opstår unødige konflikter grundet frustrationer der bliver bygget op. Solutio vægter således den positive relation der er i situationen, hvor beboeren ønsker støtte og på længere sigt gør dette også, at de enkelte medarbejdere bedre kan rumme beboernes problematikker. I tilsynets samtale med medarbejderne beskriver de at de ikke oplever at nogen beboere ikke høres eller kan overses. Dette sikres ved en god overlap og løbende gennemgang af beboernes status/udvikling i personalegruppen. 10.b Deltager beboeren i praktiske opgaver Hver morgen deles de praktiske opgaver ud på de beboere der ønsker at hjælpe og kan det den pågældende dag. 10.c Har beboeren faste pligter Nej. De har ikke faste pligter. Enkelte har dog beskæftigelse/uddannelse i- eller ude af huset, som de forventes at passe. Aktuelt går 2 beboere på Vasac. Interviewguide tilsyn 16/35

17 Resten er aktiveret på Solutio. 10.d husmøder Solutio har valgt ikke at have faste husmøder. Dette ud fra tankegangen om, at det der fylder hos den enkelte beboer skal tages med det samme. Ofte når beboerne at blive for frustrerede, hvis de vente på at kunne tale om sit emne. Ofte bruges samlingen rundt om morgenbordet til at tage emner op. Møderne er ikke strukturerede, men medarbejderne observerer på hvad der fylder hos de enkelte og på dynamikken i mødet. Solutio har siden sidste tilsyn, grundet en større beboergruppe, igen forsøgt sig med husmøder, men har igen måtte konstatere at det ikke er muligt p.t. 10.e Medindflydelse Medindflydelse vægtes højt og er en af de 4 grundværdier Solutio har opstillet, som de arbejder ud fra i det daglige. Medindflydelse sikres ved, at medarbejderne sørger for at tale med alle beboerne og have en føling med hvad de tænker og hvordan de har det. 10.f Samtale med beboere Tilsynet har ved tilsyn i 2012 og ved dette tilsyn talt med hovedparten af beboerne. Tilsynet interviewede ved dette tilsyn 2 beboere og talte løst med en beboer. 10.g Andet - 10.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 11 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi BØRN & UNGE 11.a Udbetaling af lomme- og tøjpenge; hvem og hvor ofte Punktet ikke relevant. Solutio er for voksne. Interviewguide tilsyn 17/35

18 11.b Vejledning i brug af lommepenge - 11.c Anden udbetaling til brugerne - 11.d Skriftlig procedure - 11.e Andet - 11.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 12 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi VOKSNE 12.a Er der udarbejdet skriftlige retningslinjer/ procedure for håndtering af beboermidler Ja. Der er udarbejdet økonomiinstruks og der føres regnskabsark for de beboere hvor Solutio er behjælpelige med at administrere økonomien. 12.b Har brugerne kendskab til disse retningslinjer/ procedure og følges de Ja. 12.c Anden udbetaling til brugerne - 12.d Ansvarsfordeling vedr. administration og regnskab De fleste beboeres økonomi administreres via deres hjemkommune. Nogle beboere får hjælp af medarbejderne på Solutio. En beboer administrerer selv sin økonomi. Alle har selv hævekort. De får selv bonerne for deres indkøb. Nogle beboere har, efter eget ønske, en pengekasse med navn på, som opbevares i et aflåst pengeskab i et aflåst rum. Interviewguide tilsyn 18/35

19 12.e Beboerbetaling for kost, rengøring, aktiviteter, etc f Andet (eks. revision) - 12.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 13 Behandlingsplaner / handleplaner 13.a Har alle en behandlingsplan/handleplan for de over 18 årige Ja Nej Bemærkninger: Alle har en handleplan fra hjemkommunen jf. Lov om Social Service 141. Solutios udviklingsplaner tager altid udgangspunkt i kommunens handleplan og udfærdiges ofte først efter beboeren har været indskrevet på stedet i nogle måneder. Der skal først opbygges en relation og en tillid imellem stedet og beboeren, før der kan laves udredning og planer. 13.b Referat fra behandlingsmøder /konferencer vedr. barn/ung Ikke indhentet. 13.c Løbende justering af planerne Kommunens handleplan justeres hvert halve år i samarbejde med Solutio og beboeren. Dog ikke alle kommuner får dette gjort. Solutio laver selv udviklingsplaner på beboerne. Endvidere skrives journal på beboernes udvikling. Eksempel på solutios udviklingsplan er set ved sidste tilsyn. Der er ikke indhentes udviklingsplaner ved dette tilsyn. Interviewguide tilsyn 19/35

20 13.d Andet Medarbejderne har overfor tilsynet oplyst, at de ikke altid kan se en klar sammenhæng imellem den beskrivelse hjemkommunerne har givet af beboerne ved indskrivning og den virkelighed medarbejderne oplever når de kommer på Solutio. Ofte opleves beboerne mere ressourcestærke end beskrevet. Medarbejderne har endvidere oplyst, at det er op til den enkelte om planerne læses fra starten af, eller om de lige venter lidt med at læse planen. Leder og medarbejdere har oplyst, at stedet siden sidste tilsyn har været meget opmærksomme på at drøfte fokus også på de sociale problematikker og yderligere inddrage dette i handleplansarbejdet, da tilsynet gjorde opmærksom på at vægte dette på samme plan som den sundhedsfaglige del. 13.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 14 Aktivitetstilbud 14.a Generelt om dagligdagen Der skal være ro i botilbuddet fra kl om morgenen, hvorefter der serveres morgenmad. Den første beboer får dog sin medicin kl Kl afholdes morgenmøde i medarbejdergruppen, hvor det forventes, at alle har læst journalen. Nogle beboere skal herefter ud af huset i forskellig beskæftigelse el. til andre aftaler og der handles ind. Efter frokost laves der forskellige aktiviteter med beboerne frem til aftensmaden. Nogle beboere er hjemme hos deres forældre, nogle få døgn af gangen, for at bevare og opretholde kontakten med de pårørende. Efter aftensmaden trækker mange beboere sig tilbage til deres lejligheder, andre spiller f.eks. bordfodbold og airhockey. 14.b Formål og tilrettelæggelse af aktiviteter Formålet med aktiviteterne kan bl.a. være, en måde at komme i dialog med beboeren, opbygge nye interesseområder hos beboeren, interaktion med det omkringliggende samfund i forhold til senere Interviewguide tilsyn 20/35

21 udslusning, dæmpe aggressioner eller af sundhedsfremmende karakter. Det beskrives, at det er vigtigt, at beboerne oplever at der er en verden udenfor og at de får succesoplevelser. 14.c Eksterne aktiviteter Eksterne aktiviteter kan f.eks. være klatring, kanoture, ture i skoven, gokart, svømning, boldspil i skolens hal, fodbold, boksning, cykelture m.v.. I 2013 og fremover er der planlagt flere ture til Norge. 14.d Tvungen/frivillig deltagelse Alle aktiviteter er som udgangspunkt frivillige. Dog forventes det, at beboerne, ud fra funktionsevne de pågældende dage deltager, alt efter hvad der er aftalt i handleplanen. Medicinindtagelse af ordineret medicin samt overholdelse af behandlingsdommenes vilkår, for dem det vedrører, er tvungen. 14.e Andet - 14.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 15 Kostpolitik 15.a Er der en kostpolitik Ja. Der er skriftlig kostpolitik. Der tales meget om sund og ernærende kost i medarbejdergruppen og med beboerne. Medarbejderne søger at motivere beboerne til at spise sundt. Det vægtes endvidere, at varerne er af god kvalitet og gerne økologisk. 15.b Tilberedning centralt/lokalt De fleste beboer spiser i fællesrummet, men de har også muligheden for at lave mad i egen lejlighed. 15.c Kostplan Nej. Der planlægges for kortere perioder af gangen. Der ses tilbage på hvad der har været serveret og søges at planlægge varieret kost ud fra dette. Botilbuddet prøver dog at købe ind efter tilbud og til fryseren. Kød købes ved slagteren. 15.d Brugers indflydelse og medvirken Medarbejderne har oplyst til tilsynet, at de prøver at motivere beboerne til deltage i madlavningen, planlægningen og i indkøb, hvis de er i stand til det den pågældende dag. Hvis ikke er det medarbejderne Interviewguide tilsyn 21/35

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynets samlede vurdering Tilsynets samlede vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer 1.b Indretning 1.c Udnyttelse af fysiske rammer 1.d Sikring af flugtveje 1.e Alarmer 1.f Andet 1.g Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen. Vallekildevej 22. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 23. april 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen. Vallekildevej 22. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 23. april 2012. Tilsynsrapport 2012 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 23. april 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Kirsten

Læs mere

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse . Web-adresse Leders navn Personalenormering

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse  . Web-adresse Leders navn Personalenormering TILSYNSRAPPORT Institution: Adresse E-mail Telefonnummer Web-adresse Leders navn Personalenormering Antal pladser Takst Organisationsform Godkendt målgruppe Godkendt jf. SEL Mobil nr.: Indvisiteringsalder:

Læs mere

Tilsynsrapport. Februar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Åkandehuset. Ellingebjergvej 3. 4573 Højby. Dato for tilsyn: 28. februar 2012.

Tilsynsrapport. Februar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Åkandehuset. Ellingebjergvej 3. 4573 Højby. Dato for tilsyn: 28. februar 2012. Tilsynsrapport Februar 2012 Åkandehuset Ellingebjergvej 3 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. februar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2012 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 27. august 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Asmindrup. Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19.

Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Asmindrup. Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19. Tilsynsrapport August 2013 Møllegården Private Botilbud Gl. Nykøbingvej 85 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19. august

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Rørmosegård. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Rørmosegård. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Rørmosegård Annebjerg Stræde 46, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland. Dato for tilsyn: 26. oktober 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland. Dato for tilsyn: 26. oktober 2012. Tilsynsrapport 2012 Opholdsstedet Holmstrup Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. oktober 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 4. april 2013, 6. maj 2013 og 15. august 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. September 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Vesterbro. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. September 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Vesterbro. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport September 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Vesterbro Vesterbro 19, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. september 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Dalhøjgård. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Dalhøjgård. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Dalhøjgård Oddenvej 90, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Skovgården. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Skovgården. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Skovgården Klintvej180 & 184, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 23. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. September 2013. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø.

Tilsynsrapport. September 2013. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø. Tilsynsrapport September 2013 Den Selvejende Institution Bjergesø Bjergesøvej 24, Bjergesø 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. November 2011. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. November 2011. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Tilsynsrapport November 2011 Møllegården Private Botilbud Gl. Nykøbingvej 85 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. & 22. november 2011 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Tjørneparken. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Tjørneparken. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Tjørneparken Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden. Bo- og behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden. Bo- og behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Bo- og behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. maj 2013 og den 3. september 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Værestederne. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Værestederne. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport Januar 2012 Socialpsykiatrien Værestederne Holbækvej 25 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby Tilsynsrapport 2013 Odsherred Bo- og Støttecenter Højby Hovedgade 42 4573 Højby Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsyn dagsorden og rapport

Tilsyn dagsorden og rapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Stedets navn: Huset Trappebæksvej Tilsyn dagsorden

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Grundtvigsvej 4 Aps Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Sekretariatet og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 9. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Opholdsstedet. Solvognen

Opholdsstedet. Solvognen Tilsynsrapport November 2010 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, Ellinge Mark 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport - Opfølgning

Tilsynsrapport - Opfølgning Tilsynsrapport - Opfølgning 2012 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 19. november 2012. Institutionen repræsenteret ved: Leder Kirsten

Læs mere

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Lykkegard Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold Navn og adresse 3 Ledelse 3 Dato og tidspunkt for tilsynet 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 3 Organisation 3 Fysiske rammer 3 Målgruppe

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hem Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig. Dato for tilsyn: 27. januar 2012.

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig. Dato for tilsyn: 27. januar 2012. Tilsynsrapport Januar 2012 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 27. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Egedal Dato for tilsynet: 6. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Ledende miljøterapeut Gurli Laustsen Tilsynet gennemført af: Tilsynskonsulent

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Grundtvigsvej. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Grundtvigsvej. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Grundtvigsvej Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. august 2012 Institutionen

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Granhøjens Botilbud A/S. Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj.

Granhøjens Botilbud A/S. Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Granhøjens Botilbud A/S Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj. Afdelinger Dalhøjgård Oddenvej 90, Nykøbing Sj. Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, Nykøbing Sj. Egebjergvej Egebjergvej

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Andshøjgaard. Dato for tilsynet: 8. januar 2013. Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Max Odgaard og medarbejder Søren Rasmussen. Tilsynet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade Højby

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade Højby Tilsynsrapport 2012 Odsherred Bo- og Støttecenter Højby Hovedgade 42 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 10. september 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for private bo og behandlingstilbud, som er godkendt af Esbjerg Kommune

Årlig tilsynsredegørelse for private bo og behandlingstilbud, som er godkendt af Esbjerg Kommune Årlig tilsynsredegørelse for private bo og behandlingstilbud, som er godkendt af Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune, oktober 2011 Indhold Konklusion og sammenfatning... 2 Opsamling på fokusområderne... 3

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 25.10.2013 Udarbejdet af Hanne Karlskov

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Nordstjernen Dato for tilsynet: 22. november 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Arbejdsmiljørepræsentant Sanjeevan Sriramachandran Tilsynet

Læs mere

Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde. Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle

Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde. Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle Tilsynsrapport September 2013 Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet En sikker base Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn og adresse: En Sikker base, Aller Møllevej 34 6070 Christiansfeld. Tilbudstype: botilbud for voksne i

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2012 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. oktober 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Mads

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 20. marts 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Bofællesskaberne. Holbækvej Vig

Tilsynsrapport. Januar Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Bofællesskaberne. Holbækvej Vig Tilsynsrapport Januar 2012 Socialpsykiatrien Bofællesskaberne Holbækvej 25 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2013 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Tilbuddets navn: Kamelia, Levisonsvej 19, 6000 Kolding Tilbudstype/antal pladser/målgruppe: Botilbud oprettet efter 107 og almene

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold Det sociale område Afdelingen for social- og specialundervisning Kontaktperson: Martin Rasmussen Martin.Rasmussen@regionsyddanmark.dk social@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631282 16. januar 2009 08/10199

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 15 til 17 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Hans Flink, samt 2 medarbejdere

Læs mere

Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger)

Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger) Tilsynsrapport Oktober 2013 Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger) Oddenvej 43 (2 boliger) Hesselvej

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Holmstrup Dato for tilsynet: 3. januar 2013. Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Michael Mogensen, afdelingsleder Merethe

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 3. september 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 3. september 2012. Tilsynsrapport 2012 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 1 Indhold Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Formål med tilsyn... 3 Eksterne tilsynsmyndigheder... 4 Principper for tilsyn med 103 og 104 i Guldborgsund Kommune...

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Knagebjerggård. Dato for tilsynet: 10. december 2012. Opholdsstedet repræsenteret ved: Medarbejder Michael Mogensen, leder Bente

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Twillingegården. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Twillingegården. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Twillingegården Krogbakkevej 11, 4560 Vig Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda 10. september 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Bethesda Tilbudstype og form

Læs mere

Jytte Maria Haahr og Kare Abelsen

Jytte Maria Haahr og Kare Abelsen ffttf i Haderslev Haderslev Kommune Familieplejen og Tilsynsenheden Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tilsynsrapport for det formaliserede tilsyn Tilsynsrapport for: Stien Tilsynsførende: Jytte Maria Haahr

Læs mere

Tilsyn Raklev Plejecenter 2015

Tilsyn Raklev Plejecenter 2015 Tilsyn Raklev Plejecenter 2015 Tilsynet foretaget 21. april 2015 Tilsynskonsulenter Laila Olsen og Lise Pade Side 1 Opfølgning på sidste års tilsyn: Sidste års anbefaling var: * Der skal rettes stort fokus

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Tilsynsrapport. November Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø.

Tilsynsrapport. November Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø. Tilsynsrapport November 2012 Den Selvejende Institution Bjergesø Bjergesøvej 24, Bjergesø 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2012 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune. Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset. Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10.

Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune. Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset. Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere