SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan"

Transkript

1 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 3 SOA11 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Anatomi og fysiologi Sygdomslære Ernæringslære University College Lillebaelt 1

2 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Indholdsfortegnelse Beskrivelse af modulet... 4 Sygepleje... 6 Introduktion til sygeplejefaget... 6 At spise og drikke - opstart case 1.1 og videndeling... 7 Holdninger til ældre... 9 Rehabilitering og lindring af svækkede ældre At spise og drikke - opstart case 1.2. og videndeling At spise og drikke - Praktiske øvelser i sygeplejelokalet At udskille kroppens affaldsstoffer - Opstart case 2.1 og videndeling Stress og mestring Smerter At udskille kroppens affaldsstoffer - Opstart case 2.2 og videndeling Indtage rigtige stillinger - Opstart case 3.1. og videndeling Teorier om lidelse Smerter Sår Indtage rigtige stillinger - Opstart case 3.2. og videndeling Seminar Lidelse, Lindrende og rehabiliterende sygepleje Sygeplejefaglig problemstilling - Introduktion til forløb plus videndeling og sygeplejeinterventioner Anatomi og Fysiologi Fordøjelsesorganerne og stofskiftet Nyrer og urinveje Meiose, kromosomer, DNA, gener, arvelighed, mutationer Bevægeapparat Dissektion af grisehjerter og grisenyrer m.m Katabolsk stress Sygdomslære Cancersygdomme: patogenese af cancer, ekspansion, infiltration og metasatsering Sygdomme i fordøjelsessystemet: ulcussygdomme, diverticulitis og colorectalcancere Sygdomme i det endokrine system: Diabetes Mellitus specialt type Sygdomme i nyrer og urinveje: Infektioner og ufrivillig urinafgang Sygdomme i bevægeapperatet: osteoporose og proksimal femurfraktur University College Lillebaelt 2

3 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Ernæringslære og diætetik Introduktion Ernæringspolitik Energigivende næringsstoffer, vitaminer og mineraler Kost til alle aldre Kost til etniske minoriteter Kost til mennesker med livsstilssygdomme Ernæringsscreening tværfagligt samarbejde Sondeernæring ved katabolsk stress Bilag Bilag 1 Portfolio til anvendelse i sygeplejelokalerne ifm. praktiske øvelser i forhold til: Bilag 2 Præsentationsportfolio Bilag 3 Fastlagt studieaktivitet University College Lillebaelt 3

4 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Beskrivelse af modulet Modul 3 har fokus på det overordnede tema: Sygepleje somatisk sygdom og lidelse. Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende og rehabiliterende karakter. Modulet retter sig ligeledes mod anatomiske, fysiologiske og patofysiologiske forhold. Modulplanen for sygeplejerskeuddannelsen i Odense og Svendborg danner udgangspunkt for studieplanen. Se: Modulplan Modulets opbygning Modul 3 indeholder følgende fag: Sygepleje, ernæringslære, anatomi og fysiologi herunder genetik samt sygdomslære. Sygeplejefaget er det styrende fag, og de øvrige fag er placeret løbende i modulet, og støtter op om sygeplejefaget og arbejdet med sygeplejefaglige problemstillinger, samt den eksterne prøve. Undervisningen er opbygget i centrale elementer: 1. At spise og drikke adækvat herunder oplevelsen af kvalme og opkastning. 2. At udskille kroppens affaldsprodukter, 3. At bevæge sig og indtage rigtige stillinger og 4. Sygeplejefaglige problemstillinger. Det centrale element lindrende og rehabiliterende sygepleje ved somatisk sygdom er integreret som en del af undervisningen under alle elementerne. Undervisningen kan foregå i 1, 2 eller 4 basisgrupper og er tilrettelagt i en vekselvirkning mellem forskellige undervisnings- og arbejdsformer. Problembaseret læring (PBL) er den bærende pædagogiske metode. I sygeplejefaget arbejdes med cases, sygeplejefaglige problemstillinger, diskussion, refleksion og videndeling samt forskelligt arbejde og praksisøvelser i sygeplejelokalerne. Det der foregår på modulet i 2 eller 4 basisgrupper er tænkt som ressourceundervisning, hvor et større emne kan præsenteres, uddybes og/eller perspektiveres gennem eksempler på nyere forskning og teoriudvikling. Ind i mellem vil undervisningen også være dialog og/eller diskussionsbaseret. Dette bl.a. ifm. Seminar. Ressourceundervisningen er en del af forudsætningerne for den enkelte studerendes arbejde med sygeplejefaglige problemstillinger i basisgrupperne. Portfolio På modul 3 udarbejdes der en obligatorisk præsentationsportfolio under det første caseforløb. Desuden forventes det, at den enkelte studerende arbejder med arbejds- og præsentationsportfolio på fronter løbende i modulet. I den obligatoriske præsentationsportfolio, er der plads til at reflektere over egen læring(se bilag 1) Der gives tid til at få individuel tilbagemelding på portfolio ved din basisgruppeunderviser. På fronter i studerendes mappe oprettes mapper i den enkelte basisgruppe til arbejds- og præsentationportefolio. I arbejdsportfolioen kan den enkelte studerende evt. sammen med andre studerende arbejde med stoffet i og fra undervisningen. I præsentationsportfolio placeres arbejde som ønskes præsenteret for basisgruppen. Det aftales med basisgruppeunderviser og medstuderende, hvordan man nærmere ønsker at anvende fronter til dette. Litteratur på modulet På modulet vil der forekomme modullitteratur, der forventes læst til undervisningen. Endvidere vil der i studieplanen være eksempler på supplerende litteratur, som den studerende kan inspireres ud fra. En stor del af det faglige indhold på modulet tager udgangspunkt i den enkelte studerendes og basisgruppens egen University College Lillebaelt 4

5 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse søgning af praksis- udviklings- og forskningsbaseret viden og anvendelse af dette i bearbejdningen af de sygeplejefaglige problemstillinger. Der tilbydes på modul 3 studiemetodik med hjælp og opfølgning fra tidligere moduler i brugen af DEFFnet og Bibliotek.dk samt litteratursøgning til databaserne: PubMed, Cinahl, SweMed og Norart. Desuden undervises der i at anvende programmet Refworks, der kan anvendes til at skabe sin egen database med referencer i. Fastlagt studieaktivitet Modulets undervisning afrundes med en fastlagt studieaktivitet, hvor dokumentation for deltagelse er en forudsætning for indstilling til den eksterne prøve. I den fastlagte studieaktivitet arbejdes der med at uddybe, dokumentere, skriftliggøre og integrere viden fra modulets bearbejdede sygeplejefaglige problemstillinger i et gruppeprodukt. Se endvidere centrale element: Sygeplejefaglige problemstillinger samt bilag 3 fastlagt studieaktivitet. Ekstern prøve Modulet afsluttes med udarbejdelse af den eksterne skriftlige prøve, hvor der tilbydes individuel vejledning. Se: Prøvekriterier Der er følgende mål for modulet: At redegøre for den menneskelige organismes opbygning og funktion herunder genetiske aspekter At redegøre for fysiologiske/patofysiologiske herunder ernæringsmæssige sammenhænge og udlede sundhedsrelevante konsekvenser At anlægge et patientperspektiv i relation til sygdom og lidelse, herunder menneskers oplevelser, reaktioner og handlinger i forbindelse med sygdom, lidelse eller forestående død At identificere, beskrive og analysere udvalgte sygeplejefaglige problemstillinger At søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om udvalgte patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglige interventioner i forhold hertil At anvende kliniske metoder til vurdering af patienters fysiologiske tilstand At beskrive klassiske naturvidenskabelige forestillinger om viden og give eksempler på naturvidenskabens bidrag til sygeplejeteori og sygepleje praksis University College Lillebaelt 5

6 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje Introduktion til sygeplejefaget (1 lektion) Lektionen knytter sig til de centrale elementer At spise og drikke adækvat At udskille kroppens affaldsstoffer At bevæge sig og indtage de rigtige stillinger Lindrende og rehabiliterende sygepleje ved somatisk sygdom Sygeplejefaglige problemstillinger Læringsaktivitet Læs modulplan og studieplan Der introduceres til modulet og sygeplejefaget, herunder nedenstående mål: Viden Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv Beskrive naturvidenskabelig viden om de grundlæggende behov: at spise og drikke adækvat, at indtage de rigtige stillinger og at udskille kroppens affaldsstoffer Beskrive eksempler på naturvidenskabelig videns bidrag til udvikling af sygeplejeteori og sygeplejepraksis Kan redegøre for sygeplejefaglig intervention i forbindelse med præ- og postoperativ sygepleje Færdigheder Søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglig intervention i forhold hertil Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udlede sundhedsrelevante konsekvenser Med afsæt i patienten/borgerens oplevelser og reaktioner i relation til sygdom, lidelse og/eller forestående død: Identificere og præsentere en sygeplejefaglig problemstilling mundtlig og skriftlig og med anvendelse af fagsprog Kompetencer Med afsæt i sygeplejeprocessen analysere én udvalgt sygeplejefaglig problemstilling, der har betydning for patientens indtagelse af mad og drikke samt udskillelse af affaldsstoffer Anvende sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode knyttet til varetagelse af patienten/borgerens grundlæggende fysiologiske behov. University College Lillebaelt 6

7 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje At spise og drikke - opstart case 1.1 og videndeling (4 lektioner) Lektionen knytter sig til de centrale elementer At spise og drikke adækvat herunder oplevelsen af kvalme og opkastning. der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Viden Beskrive naturvidenskabelig viden om det grundlæggende behov: at spise og drikke adækvat Beskrive eksempler på naturvidenskabelig videns bidrag til udvikling af sygeplejeteori og sygeplejepraksis Færdigheder Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udlede sundhedsrelevante konsekvenser Kompetencer Med afsæt i sygeplejeprocessen analysere én udvalgt sygeplejefaglig problemstilling, der har betydning for patientens indtagelse af mad og drikke. Anvende sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode knyttet til varetagelse af patienten/borgerens grundlæggende fysiologiske behov Læringsaktivitet 2 lektioner til åbning af case i basisgruppen. Der arbejdes med at udlede problemstillinger i forhold til den ældre borgers behov for mad og drikke, (energigivende næringsstoffer, vitaminer, mineraler og væske) og udarbejdelse af sygeplejefaglige problemstilling. Endvidere udarbejdes individuelle læringsmål. Det forventes at du har læst modullitteraturen. Det forventes at den studerende mellem åbning af case og videndeling er aktiv i bearbejdning af problemstilling. 2 lektioner. Videndeling Her diskuteres viden i forhold til, hvordan sygeplejersker kan tilgodese den ældres behov for mad og drikke. Der reflekteres over eget læringsudbytte. Case 1.1: Anne-Sofie Riis er 81 år og har arbejdet som korrespondent i engelsk og fransk indtil hun som 67-årig gik på pension. Anne-Sofie blev for halvandet år siden enke efter 55 års ægteskab. Hun har tre børn, der alle er gift. To døtre bor i udlandet, og sønnen bor i København med kone og to hjemmeboende børn. University College Lillebaelt 7

8 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Anne-Sofies store interesse er fortsat at læse romaner på originalsprog - engelsk og fransk. Hun spiller bridge med nogle veninder en gang om ugen. De mødes på skift hos hinanden. Anne-Sofie bor i eget hus med have. Hun har havemand til at slå græs, ordne bede og stille havemøbler frem/tilbage og har endvidere privat rengøringshjælp, som hun laver aftaler med fra gang til gang. Samværet med familien betyder rigtigt meget for Anne-Sofie. Indtil for et år siden rejste Anne-Sofie selv på sine årlige besøg hos døtrene i henholdsvis i Sidney og Oxford. Efter at være faldet i hjemmet et par gange er hun på det sidste blevet bange for at rejse alene. Nu holdes kontakten med børn og børnebørn hovedsageligt gennem hyppige telefonsamtaler eller samtaler over Skype. Veninderne afhenter hende når de har sammenkomster. Anne-Sofie oplever sig mere træt her på det sidste og familien er bekymret for om hun får nok at spise og ikke mindst at drikke og om den kost hun får er lødig nok. De har fået arrangeret et hjemmebesøg af kommunens forebygger. Anne-Sofie er 1,68 m høj og vejer 63 kg. Hougaard L. (2009) Kostforplejning i Pedersen S. (red) Sygeplejebogen 1. 2 del. 3. Udgave. Kbh. Gads Forlag. Kap.13. Supplerende litteratur Selvvalgt University College Lillebaelt 8

9 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje Holdninger til ældre (1 lektion) Lektionen knytter sig til de centrale elementer At spise og drikke adækvat At udskille kroppens affaldsstoffer At bevæge sig og indtage de rigtige stillinger Lindrende og rehabiliterende sygepleje ved somatisk sygdom. der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Færdigheder Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udlede sundhedsrelevante konsekvenser Læringsaktivitet Ressourceundervisning med dialog. Det forventes at du har læst modullitteraturen. Glasdam S. og Esbensen B.A. (2009) Gerontologi, Livet som ældre i det moderne samfund. Dansk Sygeplejeråd. Nyt Nordisk forlag Arnold Busck. København. S. Kap. 1, 2 og dele af kap. 3. (oploades på fronter) University College Lillebaelt 9

10 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje Rehabilitering og lindring af svækkede ældre (2 lektioner) Lektionen knytter sig til de centrale elementer At spise og drikke adækvat At udskille kroppens affaldsstoffer At bevæge sig og indtage de rigtige stillinger Lindrende og rehabiliterende sygepleje. der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Viden Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv Færdigheder Søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglig intervention i forhold hertil Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udled sundhedsrelevante konsekvenser Kompetencer Anvende sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode knyttet til varetagelse af patienten/borgerens grundlæggende fysiologiske behov Læringsaktivitet Forud for forelæsningen bedes du læse modullitteraturen. I forelæsning er der fokus på fysiologiske aldring og på lindrende og rehabiliterende sygeplejeinterventioner til ældre. Kirkevold M. m.fl (2008) Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten. Gyldendal Akademisk. Oslo, kap. 8 og 9. Terminologi (2005) Sundhedsstyrelsen Begrebet Rehabilitering s.40. Supplerende litteratur Oplyses i forbindelse med forelæsningen. University College Lillebaelt 10

11 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje At spise og drikke - opstart case 1.2. og videndeling (4 lektioner) Lektionen knytter sig til de centrale elementer At spise og drikke adækvat herunder oplevelsen af kvalme og opkastning. der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Viden Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv Beskrive naturvidenskabelig viden om de grundlæggende behov: at spise og drikke adækvat, Færdigheder Søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglig intervention i forhold hertil Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udled sundhedsrelevante konsekvenser Kompetencer Anvende sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode knyttet til varetagelse af patienten/borgerens grundlæggende fysiologiske behov Læringsaktivitet 2 lektioner. Åbning af case hvor observationer i forhold til syge ældres behov for at spise og drikke, når den ældre har problemer med kvalme og opkastning. Der udarbejdes en sygeplejefaglig problemstilling og individuelle læringsmål udarbejdes. Det forventes at den studerende mellem åbning af case og videndeling er aktiv i bearbejdning af problemstilling og udarbejder obligatorisk portfolio under dette. 2 lektioner. I videndeling diskuteres der viden i forhold til, hvordan sygeplejersker kan tilgodese den syge ældres problemer ift behov for at spise og drikke, når den ældre har kvalme og opkastning. Der reflekteres over eget læringsudbytte og laves aftaler med basisgruppeunderviser om tilbagemelding på portfolio. Case 1.2: Anne-Sofie Riis har det sidste årstid haft diabetes type 2, der bliver behandlet med kost og en enkelt tablet om morgenen. Hun går hver dag en tur uanset vejret. Børnenes forslag om en motionscykel i stedet for University College Lillebaelt 11

12 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje gåturene, synes hun ikke om. Anne-Sofie har dog accepteret efter at børnene og ikke mindst børnebørnene har opfordret hende til at have mobil med, når hun går tur. Den sidste uges tid har Anne-Sofie haft diaré og kvalme/opkastninger. Anne-Sofie har forsøgt sig med kiks, saftevand og havregrød for at få lidt at spise. Det smager hende ikke og det hjælper heller ikke på generne. Hun oplever kvalme hele tiden og lysten til mad er helt væk nu. Efter børnenes inden byrdes kontakt, kontakter sønnen en af moderens veninder, med henblik på at få hende til at besøge deres mor. Anne-Sofie er længe om at lukke op, da veninden ringer på. Veninden oplever, at Anne-Sofie er desorienteret og kontakter hendes læge, der får hende indlagt på geriatrisk afdeling, hvor lægen ordinerer: Blodprøver: Plasmaglucose x 8 Væsketal, Hgb. Urinstiks for glukose og ketonstoffer. Basset Bente (2008) Sygepleje til personer med Diabetes mellitus. I Nielsen B.K. Sygeplejebogen 2.2. del. 2. Udgave. Gads Forlag. Kbh. Kap.13. Knutstad U. (2009) Kvalme og opkastning i Pedersen S. (red) Sygeplejebogen 1. 2 del. 3. Udgave. Kbh. Gads Forlag. Kap. 14. Supplerende litteratur Selvvalg University College Lillebaelt 12

13 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje At spise og drikke - Praktiske øvelser i sygeplejelokalet (3 lektioner) Lektionen knytter sig til de centrale elementer At spise og drikke herunder oplevelsen af kvalme og opkastning: der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Viden Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv Beskrive naturvidenskabelig viden om de grundlæggende behov: at spise og drikke adækvat. Færdigheder Søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglig intervention i forhold hertil Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udlede sundhedsrelevante konsekvenser Kompetencer Med afsæt i sygeplejeprocessen analysere én udvalgt sygeplejefaglig problemstilling, der har betydning for patientens indtagelse af mad og drikke. Anvende sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode knyttet til varetagelse af patienten/borgerens grundlæggende fysiologiske behov Læringsaktivitet Praktiske øvelser og refleksion til afhjælpning af appetitløshed og spiseproblemer, herunder forslag til sygeplejeinterventioner og dokumentation. Bilag 1 kan anvendes til forberedelse. Spisesituationen Væske og kostregistrering Ernæringsscreening Sondeernæring Hougaard, L. (2009) Kostforplejning i Pedersen S. (red) Sygeplejebogen udg. Gads Forlag. Kbh. Kap.13. University College Lillebaelt 13

14 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Basset, B. (2008) Sygepleje til personer med Diabetes mellitus. I Nielsen B.K.. Sygeplejebogen. 2. del udg. Gads Forlag. Kbh. Kap.13. Knutstad U. (2009) Kvalme og opkastning i Pedersen S. (red) Sygeplejebogen 1. 2 del. 3. Udgave. Kbh. Gads Forlag. Kap. 14. Kamp Nielsen, B. (red) (2009) Sygeplejeprocedurer og teknikker. 2.udg. Gads Forlag. Kbh. Kap. 9 og 17. Vejledning til læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og kliniske diætister Screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko Supplerende litteratur Selvvalgt University College Lillebaelt 14

15 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje At udskille kroppens affaldsstoffer - Opstart case 2.1 og videndeling (4 lektioner) Lektionen knytter sig til de centrale elementer At udskille kroppens affaldsstoffer der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Viden Beskrive naturvidenskabelig viden om de grundlæggende behov: at spise og drikke adækvat, at indtage de rigtige stillinger og at udskille kroppens affaldsstoffer. Beskrive eksempler på naturvidenskabelig videns bidrag til udvikling af sygeplejeteori og sygeplejepraksis. Færdigheder Søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglig intervention i forhold hertil. Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udlede sundhedsrelevante konsekvenser Læringsaktivitet 2 lektioner til åbning af case hvor sygeplejefaglige problemstillinger med fokus på casen og det centrale element; at udskille kroppens affaldsstoffer udledes. Der udarbejdes endvidere læringsmål. Det forventes at den studerende mellem åbning af case og videndeling er aktiv i bearbejdning af problemstilling. 2 lektioner videndeling case 2.1. I videndeling diskuteres og reflekteres i forhold til udledte sygeplejefaglige problemstillinger med nyerhvervet kundskab, samt evaluering af i hvilken grad kundskabstilegnelsen har bidraget til opfyldelse af læringsmål. Det forventes at den studerende forud for videndeling præsenterer viden eller disposition til videndeling i præsentationsportfolio i studerendes mappe på fronter. Case 2.1: Patienten, Peter Poulsen på 69 år, overflyttes fra akut modtageafdeling til ortopædkirurgisk afdeling. Peter Poulsen var faldet derhjemme og var ved ankomsten til modtagerafdelingen vågen, men forpint og anspændt, og tydeligt øm ved berøring og bevægelse af venstre hofte. Benet var let forkortet og udadroteret. Han er overvægtig, har nedsat hudturgor og fortæller at han har problemer med at holde maven i gang. På modtagerafdelingen fik patienten anlagt blærekateter og i.v. venflon med ml. isotonisk NaCl. Der blev givet 5 mg. morfin i.v. for smerter i hoften. Der blev taget rtg. billeder af hofter og bækken. Røntgen viste collum femoris - fractur på venstre side. Der blev taget blodprøver, især med henblik på at afklare hydreringsforhold. University College Lillebaelt 15

16 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Det er din opgave at overveje patientens behov for sygepleje i forhold til udskillelse af affaldsstoffer. Frederiksen, Arnhild ; Arneberg M. Hilde (2009). Vandladning. I: Pedersen, S. (red). Sygeplejebogen udg. Kbh., Gads Forlag, kap. 9. Øverlie, Anne (2007). Defækation. I: Pedersen, S. (red). Sygeplejebogen udg. Kbh., Gads Forlag, kap.18. Supplerende litteratur Graubæk, Anne-Mette; Hall, Elisabeth (2010). Teorier om at være syg. I: Graubæk, AM (red.) Patientologi at være patient. København, Gads forlag. kap. 3. University College Lillebaelt 16

17 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje Stress og mestring (2 lektioner) Lektionen knytter sig til de centrale elementer At spise og drikke adækvat At udskille kroppens affaldsstoffer At bevæge sig og indtage de rigtige stillinger Lindrende og rehabiliterende sygepleje ved somatisk sygdom. Viden Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv Færdigheder Med afsæt i patienten/borgerens oplevelser og reaktioner i relation til sygdom, lidelse og/eller forestående død: Identificere og præsentere en sygeplejefaglig problemstilling mundtlig og skriftlig og med anvendelse af fagsprog Læringsaktivitet 2 lektioners undervisning om stress og mestring, hvor der gives et generelt billede af teori og forskning om stress og mestring. Der inddrages eksempler på anvendelse af teori om stress og mestring i modul 3 eksamensopgaver. Benner P, Wrubel J. (2002)Omsorgens betydning i sygepleje. Stress og mestring ved sundhed og sygdom. København: Munksgaard, Kap 1-3 Reitan A. M. (2009)Mestring I: Pedersen S. Sygeplejebogen 1, 1. del. 3.udg. Patientologi - sygeplejens værdier og virksomhedsfelt. Gads Forlag, kap.14. Supplerende litteratur Antonovsky A. (2000)Helbredets mysterium. At tåle stress og forblive rask. Hans Reitzels Forlag, Husøy, G. (2005)Livet etter trafikkkulykken. En fenomenologisk studie av stress og mestring hos personer med nakkeslengskade som følge av en trafikkulykke. Vård i Norden; vol 75, 25 (1): University College Lillebaelt 17

18 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje Smerter (2 lektioner) Lektionen knytter sig til de centrale elementer At udskille kroppens affaldsstoffer Lindrende og rehabiliterende sygepleje ved somatisk sygdom. der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Viden Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv Beskrive naturvidenskabelig viden om de grundlæggende behov: at spise og drikke adækvat, at indtage de rigtige stillinger og at udskille kroppens affaldsstoffer Beskrive eksempler på naturvidenskabelig videns bidrag til udvikling af sygeplejeteori og sygeplejepraksis Kan redegøre for sygeplejefaglig intervention i forbindelse med præ- og postoperativ sygepleje Færdigheder Søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglig intervention i forhold hertil Kompetencer Anvende sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode knyttet til varetagelse af patienten/borgerens grundlæggende fysiologiske behov Læringsaktivitet Ressourceundervisning med fokus på smertefysiologi, samt forståelsen af smerter både ud fra den naturvidenskabelige, human og samfundsvidenskabelige tradition. Herefter vil vi sætte fokus på generelle perspektiver i forhold til sygeplejefaglige interventioner i forbindelse med præ - og postoperativ sygepleje og relatere disse perspektiver til patientens smerteoplevelse. Skytt Anne-Marie (2008) Sygepleje til patienter med smerter. I: Nielsen Kamp Birthe (red). Sygeplejebogen 2 (1.del) Teori og Metode København: Gads Forlag(2008).s Halling Lene. og Skjødt Ulla (2008) Præ-og postoperativ sygepleje. I: Nielsen Kamp Birthe (red). Sygeplejebogen 2 (1.del) Teori og Metode København: Gads Forlag (2008).s University College Lillebaelt 18

19 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Wyller, Vegard Bruun (2008). Det syge menneske. Bind I. Gads forlag. KBH. ISBN: , s Supplerende litteratur Nortvedt F., Nortvedt P., (2004)Smerte- fænomen og forståelse. København: Gads Forlag Hjemmesider: University College Lillebaelt 19

20 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje At udskille kroppens affaldsstoffer - Opstart case 2.2 og videndeling (6 lektioner) Lektionerne der knytter sig til det centrale element At udskille kroppens affaldsstoffer der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Vden Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv. Beskrive eksempler på naturvidenskabelig videns bidrag til udvikling af sygeplejeteori og sygeplejepraksis. Kan redegøre for sygeplejefaglig intervention i forbindelse med præ- og postoperativ sygepleje. Færdigheder Søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglig intervention i forhold hertil. Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udlede sundhedsrelevante konsekvenser. Læringsaktivitet 2 lektioner til åbning af case 2.2. hvor sygeplejefaglige problemstillinger med fokus på casen, præ og postoperativ sygepleje og det centrale element; at udskille kroppens affaldsstoffer udledes. Der udarbejdes endvidere læringsmål og laves aftaler ift videndeling. Det forventes,at den studerende mellem åbning af case og videndeling er aktiv i bearbejdning af problemstilling og planlægning af øvelser. 4 lektioner videndeling case 2.2. I videndelingen diskuteres og reflekteres i forhold til udledte sygeplejefaglige problemstillinger med nyerhvervet kundskab og der er praktiske øvelser ift. præ og postoperativ sygepleje. Desuden evalueres i hvilken grad kundskabstilegnelsen har bidraget til opfyldelse af læringsmålene. Bilag 1 kan anvendes til forberedelsen. Case 2.2: Hr. Poulsen er fastende m.h.p. snarlig operation. Efter regional anæstesi og operativ behandling i form af intern fiksation kommer patienten, efter ophold på opvågningsafdeling, tilbage til sengeafdeling. Han er vågen men træt, der er nedsat mobilitet og han har smerter ved mobilisering. Der er nedsat følelse i venstre ben og han får 2 l. ilt i nasalkateter. University College Lillebaelt 20

21 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Patienten har forbinding over cicatrisen, blærekateteret fungerer med klar, men lidt mørk urin og han har væskedrop med 500 ml Nacl. Han har drukket 50 ml. vand på opvågningsafdelingen. Du skal sammen med din vejleder varetage den præ - og postoperative sygepleje. Hallig, L, j & Skjødt, U (2008) Præ - og postoperativ sygepleje i: Sygeplejebogen 2, 1.del, Gads Forlag. Kap.18. Wyller, V. B (2008) DSYM Bind 1 s Supplerende litteratur Graubæk, A-M.; Hall, E.(2010). Teorier om at være syg. I: Graubæk, AM (red.) Patientologi at være patient. København, Gads forlag. kap. 3. University College Lillebaelt 21

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan Studieplan Modul 2 Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA13 MODUL 2 Sundhed og Sygdom Sygepleje, Anatomi og fysiologi, Mikrobiologi og Ergonomi University College Lillebaelt Studieplan

Læs mere

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet:

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet: VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet handler

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Geriatrisk afdeling (G) er en del af og er beliggende på 2 matrikler henholdsvis på P.P. Ørumsgade og på Tage Hansens

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA09 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk syge

Læs mere

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem.

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. kl 2015 Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 10-08-2015 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

Valgfag: Skills til social- og sundhedsassistenter

Valgfag: Skills til social- og sundhedsassistenter Projekt Syddanske talenter Projektet er finansieret af Syddansk Uddannelsesaftale, Region Syddanmark Valgfag: Skills til social- og sundhedsassistenter Version 1 15-08-2013 Valgfag: Skills til social-

Læs mere

Uddannelsens titel: Borgere med kronisk sygdom

Uddannelsens titel: Borgere med kronisk sygdom Uddannelsens titel: Borgere med kronisk sygdom Inspirationsmaterialet er udviklet af: Annette Cecilie Langdahl og Mechelina Rødtness Dreyer 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Moder -FKB: 2222

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk Afdeling i Hospitalsenheden Vest er samlet på. Ortopædkirurgisk Afdeling består af: Afsnit O normeret

Læs mere

Erfaringspædagogik & Professionslæring

Erfaringspædagogik & Professionslæring Pædagogisk Forsøgsklasse 09 II E VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Erfaringspædagogik & Professionslæring Delrapport Modul 7 September 2011 Udarbejdet af: Lene Lerbech Sørensen, sygeplejerske,

Læs mere

Livet efter gastric bypass

Livet efter gastric bypass Opgaveløsere: Pernille Rødkær Kristensen Maja Høyer Sørensen Sólveig Hauksdóttir SA2350, SA2468, SA2479 09IIC Modul 14 Bachelor opgave Antal tegn: 76.890 Vejleder: Karin Fenger Ellekrog Afleveringsdato:

Læs mere

Inspirations katalog til studieplan modul 4 sygeplejestuderende

Inspirations katalog til studieplan modul 4 sygeplejestuderende Inspirations katalog til studieplan modul 4 sygeplejestuderende Modul 4 Sygepleje - grundlæggende klinisk virksomhed Læringsudbytte Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Modul 4: Grundlæggende klinisk virksomhed Kirurgisk afdeling K11-1 Regionshospitalet Viborg Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejeuddannelsen. Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje

Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejeuddannelsen. Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejeuddannelsen Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje 1. semester Hold 2010 Indhold 1. Semester 3 Oversigt

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet 47258 Udviklet af: Jane Kuchler Social- og sundhedsskolen Fyn jaku@sosufyn.dk 1 1. Uddannelsens sammenhæng i jobområde

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mestring af kronisk sygdom, gennem håb og menneske-til menneske forholdet

Mestring af kronisk sygdom, gennem håb og menneske-til menneske forholdet University College Sjælland Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse Mestring af kronisk sygdom, gennem håb og menneske-til menneske forholdet Bachelorprojekt d. 30. maj 2011 af Camilla Lundberg Hold F08F Camilla

Læs mere

Den overvægtige type-2 diabetes patient

Den overvægtige type-2 diabetes patient Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Den overvægtige type-2 diabetes patient Motivation til livsstilsændring Bachelorprojekt af Hold: S2007A Vejleder: Hanne Mette Sørensen Afleveret 05. Januar 2011 Antal

Læs mere

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46. JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.982 Måned/ år: Maj 2007 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering:...5

Læs mere

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1.

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1. Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 1 Fag og profession Modulbeskrivelse Tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje fag og profession Modulet indeholder en introduktion

Læs mere

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 6 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis April 2010 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6...

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik

Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik Social og sundhedsassistent uddannelsen Uddannelsesmappe Praktik 1A & 1B Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afdeling T Odense Universitetshospital Region

Læs mere

Bachelorprojekt Kommunikation om seksualitet

Bachelorprojekt Kommunikation om seksualitet Bachelorprojekt Kommunikation om seksualitet Udarbejdet af: Sisse Laxager studienr.: 9.703 Charlotte Torp Olsen studienr.: 9.990 Vejleder: Kirsten Dalby Sygeplejerskeuddannelsen Herlev Professionshøjskolen

Læs mere

Ernæring til kræftpatienter. resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013. LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk

Ernæring til kræftpatienter. resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013. LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk Ernæring til kræftpatienter resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013 LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk Kulhydrat Fedt Protein Sondeernæring/ parenteral ernæring Ernæring til kræftpatienter I et

Læs mere

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem Opgaveløser og studienummer: Dyhr, Kristina 3650 og Laustsen, Maria Krümmel 8532 Modul/Hold: Modul 14, Hold F09 Uddannelsesenhed: VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Opgavetype:

Læs mere

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse L O F I. 3 3 1 5 Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Arbejdsrapport Dansk Sygeplejeråd Vimmelskaftet 38 Postbox 1084 1008 København K Tlf. 33 15 15 55 E-mail: dsr@dsr.dk www.dsr.dk Indledning

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning * Klinisk observation, refleksion og handling (Uddannelsens titel) Udviklet af:

Læs mere