SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan"

Transkript

1 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 3 SOA11 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Anatomi og fysiologi Sygdomslære Ernæringslære University College Lillebaelt 1

2 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Indholdsfortegnelse Beskrivelse af modulet... 4 Sygepleje... 6 Introduktion til sygeplejefaget... 6 At spise og drikke - opstart case 1.1 og videndeling... 7 Holdninger til ældre... 9 Rehabilitering og lindring af svækkede ældre At spise og drikke - opstart case 1.2. og videndeling At spise og drikke - Praktiske øvelser i sygeplejelokalet At udskille kroppens affaldsstoffer - Opstart case 2.1 og videndeling Stress og mestring Smerter At udskille kroppens affaldsstoffer - Opstart case 2.2 og videndeling Indtage rigtige stillinger - Opstart case 3.1. og videndeling Teorier om lidelse Smerter Sår Indtage rigtige stillinger - Opstart case 3.2. og videndeling Seminar Lidelse, Lindrende og rehabiliterende sygepleje Sygeplejefaglig problemstilling - Introduktion til forløb plus videndeling og sygeplejeinterventioner Anatomi og Fysiologi Fordøjelsesorganerne og stofskiftet Nyrer og urinveje Meiose, kromosomer, DNA, gener, arvelighed, mutationer Bevægeapparat Dissektion af grisehjerter og grisenyrer m.m Katabolsk stress Sygdomslære Cancersygdomme: patogenese af cancer, ekspansion, infiltration og metasatsering Sygdomme i fordøjelsessystemet: ulcussygdomme, diverticulitis og colorectalcancere Sygdomme i det endokrine system: Diabetes Mellitus specialt type Sygdomme i nyrer og urinveje: Infektioner og ufrivillig urinafgang Sygdomme i bevægeapperatet: osteoporose og proksimal femurfraktur University College Lillebaelt 2

3 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Ernæringslære og diætetik Introduktion Ernæringspolitik Energigivende næringsstoffer, vitaminer og mineraler Kost til alle aldre Kost til etniske minoriteter Kost til mennesker med livsstilssygdomme Ernæringsscreening tværfagligt samarbejde Sondeernæring ved katabolsk stress Bilag Bilag 1 Portfolio til anvendelse i sygeplejelokalerne ifm. praktiske øvelser i forhold til: Bilag 2 Præsentationsportfolio Bilag 3 Fastlagt studieaktivitet University College Lillebaelt 3

4 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Beskrivelse af modulet Modul 3 har fokus på det overordnede tema: Sygepleje somatisk sygdom og lidelse. Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende og rehabiliterende karakter. Modulet retter sig ligeledes mod anatomiske, fysiologiske og patofysiologiske forhold. Modulplanen for sygeplejerskeuddannelsen i Odense og Svendborg danner udgangspunkt for studieplanen. Se: Modulplan Modulets opbygning Modul 3 indeholder følgende fag: Sygepleje, ernæringslære, anatomi og fysiologi herunder genetik samt sygdomslære. Sygeplejefaget er det styrende fag, og de øvrige fag er placeret løbende i modulet, og støtter op om sygeplejefaget og arbejdet med sygeplejefaglige problemstillinger, samt den eksterne prøve. Undervisningen er opbygget i centrale elementer: 1. At spise og drikke adækvat herunder oplevelsen af kvalme og opkastning. 2. At udskille kroppens affaldsprodukter, 3. At bevæge sig og indtage rigtige stillinger og 4. Sygeplejefaglige problemstillinger. Det centrale element lindrende og rehabiliterende sygepleje ved somatisk sygdom er integreret som en del af undervisningen under alle elementerne. Undervisningen kan foregå i 1, 2 eller 4 basisgrupper og er tilrettelagt i en vekselvirkning mellem forskellige undervisnings- og arbejdsformer. Problembaseret læring (PBL) er den bærende pædagogiske metode. I sygeplejefaget arbejdes med cases, sygeplejefaglige problemstillinger, diskussion, refleksion og videndeling samt forskelligt arbejde og praksisøvelser i sygeplejelokalerne. Det der foregår på modulet i 2 eller 4 basisgrupper er tænkt som ressourceundervisning, hvor et større emne kan præsenteres, uddybes og/eller perspektiveres gennem eksempler på nyere forskning og teoriudvikling. Ind i mellem vil undervisningen også være dialog og/eller diskussionsbaseret. Dette bl.a. ifm. Seminar. Ressourceundervisningen er en del af forudsætningerne for den enkelte studerendes arbejde med sygeplejefaglige problemstillinger i basisgrupperne. Portfolio På modul 3 udarbejdes der en obligatorisk præsentationsportfolio under det første caseforløb. Desuden forventes det, at den enkelte studerende arbejder med arbejds- og præsentationsportfolio på fronter løbende i modulet. I den obligatoriske præsentationsportfolio, er der plads til at reflektere over egen læring(se bilag 1) Der gives tid til at få individuel tilbagemelding på portfolio ved din basisgruppeunderviser. På fronter i studerendes mappe oprettes mapper i den enkelte basisgruppe til arbejds- og præsentationportefolio. I arbejdsportfolioen kan den enkelte studerende evt. sammen med andre studerende arbejde med stoffet i og fra undervisningen. I præsentationsportfolio placeres arbejde som ønskes præsenteret for basisgruppen. Det aftales med basisgruppeunderviser og medstuderende, hvordan man nærmere ønsker at anvende fronter til dette. Litteratur på modulet På modulet vil der forekomme modullitteratur, der forventes læst til undervisningen. Endvidere vil der i studieplanen være eksempler på supplerende litteratur, som den studerende kan inspireres ud fra. En stor del af det faglige indhold på modulet tager udgangspunkt i den enkelte studerendes og basisgruppens egen University College Lillebaelt 4

5 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse søgning af praksis- udviklings- og forskningsbaseret viden og anvendelse af dette i bearbejdningen af de sygeplejefaglige problemstillinger. Der tilbydes på modul 3 studiemetodik med hjælp og opfølgning fra tidligere moduler i brugen af DEFFnet og Bibliotek.dk samt litteratursøgning til databaserne: PubMed, Cinahl, SweMed og Norart. Desuden undervises der i at anvende programmet Refworks, der kan anvendes til at skabe sin egen database med referencer i. Fastlagt studieaktivitet Modulets undervisning afrundes med en fastlagt studieaktivitet, hvor dokumentation for deltagelse er en forudsætning for indstilling til den eksterne prøve. I den fastlagte studieaktivitet arbejdes der med at uddybe, dokumentere, skriftliggøre og integrere viden fra modulets bearbejdede sygeplejefaglige problemstillinger i et gruppeprodukt. Se endvidere centrale element: Sygeplejefaglige problemstillinger samt bilag 3 fastlagt studieaktivitet. Ekstern prøve Modulet afsluttes med udarbejdelse af den eksterne skriftlige prøve, hvor der tilbydes individuel vejledning. Se: Prøvekriterier Der er følgende mål for modulet: At redegøre for den menneskelige organismes opbygning og funktion herunder genetiske aspekter At redegøre for fysiologiske/patofysiologiske herunder ernæringsmæssige sammenhænge og udlede sundhedsrelevante konsekvenser At anlægge et patientperspektiv i relation til sygdom og lidelse, herunder menneskers oplevelser, reaktioner og handlinger i forbindelse med sygdom, lidelse eller forestående død At identificere, beskrive og analysere udvalgte sygeplejefaglige problemstillinger At søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om udvalgte patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglige interventioner i forhold hertil At anvende kliniske metoder til vurdering af patienters fysiologiske tilstand At beskrive klassiske naturvidenskabelige forestillinger om viden og give eksempler på naturvidenskabens bidrag til sygeplejeteori og sygepleje praksis University College Lillebaelt 5

6 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje Introduktion til sygeplejefaget (1 lektion) Lektionen knytter sig til de centrale elementer At spise og drikke adækvat At udskille kroppens affaldsstoffer At bevæge sig og indtage de rigtige stillinger Lindrende og rehabiliterende sygepleje ved somatisk sygdom Sygeplejefaglige problemstillinger Læringsaktivitet Læs modulplan og studieplan Der introduceres til modulet og sygeplejefaget, herunder nedenstående mål: Viden Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv Beskrive naturvidenskabelig viden om de grundlæggende behov: at spise og drikke adækvat, at indtage de rigtige stillinger og at udskille kroppens affaldsstoffer Beskrive eksempler på naturvidenskabelig videns bidrag til udvikling af sygeplejeteori og sygeplejepraksis Kan redegøre for sygeplejefaglig intervention i forbindelse med præ- og postoperativ sygepleje Færdigheder Søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglig intervention i forhold hertil Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udlede sundhedsrelevante konsekvenser Med afsæt i patienten/borgerens oplevelser og reaktioner i relation til sygdom, lidelse og/eller forestående død: Identificere og præsentere en sygeplejefaglig problemstilling mundtlig og skriftlig og med anvendelse af fagsprog Kompetencer Med afsæt i sygeplejeprocessen analysere én udvalgt sygeplejefaglig problemstilling, der har betydning for patientens indtagelse af mad og drikke samt udskillelse af affaldsstoffer Anvende sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode knyttet til varetagelse af patienten/borgerens grundlæggende fysiologiske behov. University College Lillebaelt 6

7 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje At spise og drikke - opstart case 1.1 og videndeling (4 lektioner) Lektionen knytter sig til de centrale elementer At spise og drikke adækvat herunder oplevelsen af kvalme og opkastning. der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Viden Beskrive naturvidenskabelig viden om det grundlæggende behov: at spise og drikke adækvat Beskrive eksempler på naturvidenskabelig videns bidrag til udvikling af sygeplejeteori og sygeplejepraksis Færdigheder Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udlede sundhedsrelevante konsekvenser Kompetencer Med afsæt i sygeplejeprocessen analysere én udvalgt sygeplejefaglig problemstilling, der har betydning for patientens indtagelse af mad og drikke. Anvende sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode knyttet til varetagelse af patienten/borgerens grundlæggende fysiologiske behov Læringsaktivitet 2 lektioner til åbning af case i basisgruppen. Der arbejdes med at udlede problemstillinger i forhold til den ældre borgers behov for mad og drikke, (energigivende næringsstoffer, vitaminer, mineraler og væske) og udarbejdelse af sygeplejefaglige problemstilling. Endvidere udarbejdes individuelle læringsmål. Det forventes at du har læst modullitteraturen. Det forventes at den studerende mellem åbning af case og videndeling er aktiv i bearbejdning af problemstilling. 2 lektioner. Videndeling Her diskuteres viden i forhold til, hvordan sygeplejersker kan tilgodese den ældres behov for mad og drikke. Der reflekteres over eget læringsudbytte. Case 1.1: Anne-Sofie Riis er 81 år og har arbejdet som korrespondent i engelsk og fransk indtil hun som 67-årig gik på pension. Anne-Sofie blev for halvandet år siden enke efter 55 års ægteskab. Hun har tre børn, der alle er gift. To døtre bor i udlandet, og sønnen bor i København med kone og to hjemmeboende børn. University College Lillebaelt 7

8 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Anne-Sofies store interesse er fortsat at læse romaner på originalsprog - engelsk og fransk. Hun spiller bridge med nogle veninder en gang om ugen. De mødes på skift hos hinanden. Anne-Sofie bor i eget hus med have. Hun har havemand til at slå græs, ordne bede og stille havemøbler frem/tilbage og har endvidere privat rengøringshjælp, som hun laver aftaler med fra gang til gang. Samværet med familien betyder rigtigt meget for Anne-Sofie. Indtil for et år siden rejste Anne-Sofie selv på sine årlige besøg hos døtrene i henholdsvis i Sidney og Oxford. Efter at være faldet i hjemmet et par gange er hun på det sidste blevet bange for at rejse alene. Nu holdes kontakten med børn og børnebørn hovedsageligt gennem hyppige telefonsamtaler eller samtaler over Skype. Veninderne afhenter hende når de har sammenkomster. Anne-Sofie oplever sig mere træt her på det sidste og familien er bekymret for om hun får nok at spise og ikke mindst at drikke og om den kost hun får er lødig nok. De har fået arrangeret et hjemmebesøg af kommunens forebygger. Anne-Sofie er 1,68 m høj og vejer 63 kg. Hougaard L. (2009) Kostforplejning i Pedersen S. (red) Sygeplejebogen 1. 2 del. 3. Udgave. Kbh. Gads Forlag. Kap.13. Supplerende litteratur Selvvalgt University College Lillebaelt 8

9 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje Holdninger til ældre (1 lektion) Lektionen knytter sig til de centrale elementer At spise og drikke adækvat At udskille kroppens affaldsstoffer At bevæge sig og indtage de rigtige stillinger Lindrende og rehabiliterende sygepleje ved somatisk sygdom. der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Færdigheder Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udlede sundhedsrelevante konsekvenser Læringsaktivitet Ressourceundervisning med dialog. Det forventes at du har læst modullitteraturen. Glasdam S. og Esbensen B.A. (2009) Gerontologi, Livet som ældre i det moderne samfund. Dansk Sygeplejeråd. Nyt Nordisk forlag Arnold Busck. København. S. Kap. 1, 2 og dele af kap. 3. (oploades på fronter) University College Lillebaelt 9

10 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje Rehabilitering og lindring af svækkede ældre (2 lektioner) Lektionen knytter sig til de centrale elementer At spise og drikke adækvat At udskille kroppens affaldsstoffer At bevæge sig og indtage de rigtige stillinger Lindrende og rehabiliterende sygepleje. der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Viden Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv Færdigheder Søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglig intervention i forhold hertil Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udled sundhedsrelevante konsekvenser Kompetencer Anvende sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode knyttet til varetagelse af patienten/borgerens grundlæggende fysiologiske behov Læringsaktivitet Forud for forelæsningen bedes du læse modullitteraturen. I forelæsning er der fokus på fysiologiske aldring og på lindrende og rehabiliterende sygeplejeinterventioner til ældre. Kirkevold M. m.fl (2008) Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten. Gyldendal Akademisk. Oslo, kap. 8 og 9. Terminologi (2005) Sundhedsstyrelsen Begrebet Rehabilitering s.40. Supplerende litteratur Oplyses i forbindelse med forelæsningen. University College Lillebaelt 10

11 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje At spise og drikke - opstart case 1.2. og videndeling (4 lektioner) Lektionen knytter sig til de centrale elementer At spise og drikke adækvat herunder oplevelsen af kvalme og opkastning. der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Viden Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv Beskrive naturvidenskabelig viden om de grundlæggende behov: at spise og drikke adækvat, Færdigheder Søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglig intervention i forhold hertil Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udled sundhedsrelevante konsekvenser Kompetencer Anvende sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode knyttet til varetagelse af patienten/borgerens grundlæggende fysiologiske behov Læringsaktivitet 2 lektioner. Åbning af case hvor observationer i forhold til syge ældres behov for at spise og drikke, når den ældre har problemer med kvalme og opkastning. Der udarbejdes en sygeplejefaglig problemstilling og individuelle læringsmål udarbejdes. Det forventes at den studerende mellem åbning af case og videndeling er aktiv i bearbejdning af problemstilling og udarbejder obligatorisk portfolio under dette. 2 lektioner. I videndeling diskuteres der viden i forhold til, hvordan sygeplejersker kan tilgodese den syge ældres problemer ift behov for at spise og drikke, når den ældre har kvalme og opkastning. Der reflekteres over eget læringsudbytte og laves aftaler med basisgruppeunderviser om tilbagemelding på portfolio. Case 1.2: Anne-Sofie Riis har det sidste årstid haft diabetes type 2, der bliver behandlet med kost og en enkelt tablet om morgenen. Hun går hver dag en tur uanset vejret. Børnenes forslag om en motionscykel i stedet for University College Lillebaelt 11

12 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje gåturene, synes hun ikke om. Anne-Sofie har dog accepteret efter at børnene og ikke mindst børnebørnene har opfordret hende til at have mobil med, når hun går tur. Den sidste uges tid har Anne-Sofie haft diaré og kvalme/opkastninger. Anne-Sofie har forsøgt sig med kiks, saftevand og havregrød for at få lidt at spise. Det smager hende ikke og det hjælper heller ikke på generne. Hun oplever kvalme hele tiden og lysten til mad er helt væk nu. Efter børnenes inden byrdes kontakt, kontakter sønnen en af moderens veninder, med henblik på at få hende til at besøge deres mor. Anne-Sofie er længe om at lukke op, da veninden ringer på. Veninden oplever, at Anne-Sofie er desorienteret og kontakter hendes læge, der får hende indlagt på geriatrisk afdeling, hvor lægen ordinerer: Blodprøver: Plasmaglucose x 8 Væsketal, Hgb. Urinstiks for glukose og ketonstoffer. Basset Bente (2008) Sygepleje til personer med Diabetes mellitus. I Nielsen B.K. Sygeplejebogen 2.2. del. 2. Udgave. Gads Forlag. Kbh. Kap.13. Knutstad U. (2009) Kvalme og opkastning i Pedersen S. (red) Sygeplejebogen 1. 2 del. 3. Udgave. Kbh. Gads Forlag. Kap. 14. Supplerende litteratur Selvvalg University College Lillebaelt 12

13 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje At spise og drikke - Praktiske øvelser i sygeplejelokalet (3 lektioner) Lektionen knytter sig til de centrale elementer At spise og drikke herunder oplevelsen af kvalme og opkastning: der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Viden Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv Beskrive naturvidenskabelig viden om de grundlæggende behov: at spise og drikke adækvat. Færdigheder Søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglig intervention i forhold hertil Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udlede sundhedsrelevante konsekvenser Kompetencer Med afsæt i sygeplejeprocessen analysere én udvalgt sygeplejefaglig problemstilling, der har betydning for patientens indtagelse af mad og drikke. Anvende sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode knyttet til varetagelse af patienten/borgerens grundlæggende fysiologiske behov Læringsaktivitet Praktiske øvelser og refleksion til afhjælpning af appetitløshed og spiseproblemer, herunder forslag til sygeplejeinterventioner og dokumentation. Bilag 1 kan anvendes til forberedelse. Spisesituationen Væske og kostregistrering Ernæringsscreening Sondeernæring Hougaard, L. (2009) Kostforplejning i Pedersen S. (red) Sygeplejebogen udg. Gads Forlag. Kbh. Kap.13. University College Lillebaelt 13

14 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Basset, B. (2008) Sygepleje til personer med Diabetes mellitus. I Nielsen B.K.. Sygeplejebogen. 2. del udg. Gads Forlag. Kbh. Kap.13. Knutstad U. (2009) Kvalme og opkastning i Pedersen S. (red) Sygeplejebogen 1. 2 del. 3. Udgave. Kbh. Gads Forlag. Kap. 14. Kamp Nielsen, B. (red) (2009) Sygeplejeprocedurer og teknikker. 2.udg. Gads Forlag. Kbh. Kap. 9 og 17. Vejledning til læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og kliniske diætister Screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko Supplerende litteratur Selvvalgt University College Lillebaelt 14

15 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje At udskille kroppens affaldsstoffer - Opstart case 2.1 og videndeling (4 lektioner) Lektionen knytter sig til de centrale elementer At udskille kroppens affaldsstoffer der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Viden Beskrive naturvidenskabelig viden om de grundlæggende behov: at spise og drikke adækvat, at indtage de rigtige stillinger og at udskille kroppens affaldsstoffer. Beskrive eksempler på naturvidenskabelig videns bidrag til udvikling af sygeplejeteori og sygeplejepraksis. Færdigheder Søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglig intervention i forhold hertil. Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udlede sundhedsrelevante konsekvenser Læringsaktivitet 2 lektioner til åbning af case hvor sygeplejefaglige problemstillinger med fokus på casen og det centrale element; at udskille kroppens affaldsstoffer udledes. Der udarbejdes endvidere læringsmål. Det forventes at den studerende mellem åbning af case og videndeling er aktiv i bearbejdning af problemstilling. 2 lektioner videndeling case 2.1. I videndeling diskuteres og reflekteres i forhold til udledte sygeplejefaglige problemstillinger med nyerhvervet kundskab, samt evaluering af i hvilken grad kundskabstilegnelsen har bidraget til opfyldelse af læringsmål. Det forventes at den studerende forud for videndeling præsenterer viden eller disposition til videndeling i præsentationsportfolio i studerendes mappe på fronter. Case 2.1: Patienten, Peter Poulsen på 69 år, overflyttes fra akut modtageafdeling til ortopædkirurgisk afdeling. Peter Poulsen var faldet derhjemme og var ved ankomsten til modtagerafdelingen vågen, men forpint og anspændt, og tydeligt øm ved berøring og bevægelse af venstre hofte. Benet var let forkortet og udadroteret. Han er overvægtig, har nedsat hudturgor og fortæller at han har problemer med at holde maven i gang. På modtagerafdelingen fik patienten anlagt blærekateter og i.v. venflon med ml. isotonisk NaCl. Der blev givet 5 mg. morfin i.v. for smerter i hoften. Der blev taget rtg. billeder af hofter og bækken. Røntgen viste collum femoris - fractur på venstre side. Der blev taget blodprøver, især med henblik på at afklare hydreringsforhold. University College Lillebaelt 15

16 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Det er din opgave at overveje patientens behov for sygepleje i forhold til udskillelse af affaldsstoffer. Frederiksen, Arnhild ; Arneberg M. Hilde (2009). Vandladning. I: Pedersen, S. (red). Sygeplejebogen udg. Kbh., Gads Forlag, kap. 9. Øverlie, Anne (2007). Defækation. I: Pedersen, S. (red). Sygeplejebogen udg. Kbh., Gads Forlag, kap.18. Supplerende litteratur Graubæk, Anne-Mette; Hall, Elisabeth (2010). Teorier om at være syg. I: Graubæk, AM (red.) Patientologi at være patient. København, Gads forlag. kap. 3. University College Lillebaelt 16

17 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje Stress og mestring (2 lektioner) Lektionen knytter sig til de centrale elementer At spise og drikke adækvat At udskille kroppens affaldsstoffer At bevæge sig og indtage de rigtige stillinger Lindrende og rehabiliterende sygepleje ved somatisk sygdom. Viden Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv Færdigheder Med afsæt i patienten/borgerens oplevelser og reaktioner i relation til sygdom, lidelse og/eller forestående død: Identificere og præsentere en sygeplejefaglig problemstilling mundtlig og skriftlig og med anvendelse af fagsprog Læringsaktivitet 2 lektioners undervisning om stress og mestring, hvor der gives et generelt billede af teori og forskning om stress og mestring. Der inddrages eksempler på anvendelse af teori om stress og mestring i modul 3 eksamensopgaver. Benner P, Wrubel J. (2002)Omsorgens betydning i sygepleje. Stress og mestring ved sundhed og sygdom. København: Munksgaard, Kap 1-3 Reitan A. M. (2009)Mestring I: Pedersen S. Sygeplejebogen 1, 1. del. 3.udg. Patientologi - sygeplejens værdier og virksomhedsfelt. Gads Forlag, kap.14. Supplerende litteratur Antonovsky A. (2000)Helbredets mysterium. At tåle stress og forblive rask. Hans Reitzels Forlag, Husøy, G. (2005)Livet etter trafikkkulykken. En fenomenologisk studie av stress og mestring hos personer med nakkeslengskade som følge av en trafikkulykke. Vård i Norden; vol 75, 25 (1): University College Lillebaelt 17

18 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje Smerter (2 lektioner) Lektionen knytter sig til de centrale elementer At udskille kroppens affaldsstoffer Lindrende og rehabiliterende sygepleje ved somatisk sygdom. der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Viden Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv Beskrive naturvidenskabelig viden om de grundlæggende behov: at spise og drikke adækvat, at indtage de rigtige stillinger og at udskille kroppens affaldsstoffer Beskrive eksempler på naturvidenskabelig videns bidrag til udvikling af sygeplejeteori og sygeplejepraksis Kan redegøre for sygeplejefaglig intervention i forbindelse med præ- og postoperativ sygepleje Færdigheder Søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglig intervention i forhold hertil Kompetencer Anvende sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode knyttet til varetagelse af patienten/borgerens grundlæggende fysiologiske behov Læringsaktivitet Ressourceundervisning med fokus på smertefysiologi, samt forståelsen af smerter både ud fra den naturvidenskabelige, human og samfundsvidenskabelige tradition. Herefter vil vi sætte fokus på generelle perspektiver i forhold til sygeplejefaglige interventioner i forbindelse med præ - og postoperativ sygepleje og relatere disse perspektiver til patientens smerteoplevelse. Skytt Anne-Marie (2008) Sygepleje til patienter med smerter. I: Nielsen Kamp Birthe (red). Sygeplejebogen 2 (1.del) Teori og Metode København: Gads Forlag(2008).s Halling Lene. og Skjødt Ulla (2008) Præ-og postoperativ sygepleje. I: Nielsen Kamp Birthe (red). Sygeplejebogen 2 (1.del) Teori og Metode København: Gads Forlag (2008).s University College Lillebaelt 18

19 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Wyller, Vegard Bruun (2008). Det syge menneske. Bind I. Gads forlag. KBH. ISBN: , s Supplerende litteratur Nortvedt F., Nortvedt P., (2004)Smerte- fænomen og forståelse. København: Gads Forlag Hjemmesider: University College Lillebaelt 19

20 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje At udskille kroppens affaldsstoffer - Opstart case 2.2 og videndeling (6 lektioner) Lektionerne der knytter sig til det centrale element At udskille kroppens affaldsstoffer der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Vden Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv. Beskrive eksempler på naturvidenskabelig videns bidrag til udvikling af sygeplejeteori og sygeplejepraksis. Kan redegøre for sygeplejefaglig intervention i forbindelse med præ- og postoperativ sygepleje. Færdigheder Søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglig intervention i forhold hertil. Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udlede sundhedsrelevante konsekvenser. Læringsaktivitet 2 lektioner til åbning af case 2.2. hvor sygeplejefaglige problemstillinger med fokus på casen, præ og postoperativ sygepleje og det centrale element; at udskille kroppens affaldsstoffer udledes. Der udarbejdes endvidere læringsmål og laves aftaler ift videndeling. Det forventes,at den studerende mellem åbning af case og videndeling er aktiv i bearbejdning af problemstilling og planlægning af øvelser. 4 lektioner videndeling case 2.2. I videndelingen diskuteres og reflekteres i forhold til udledte sygeplejefaglige problemstillinger med nyerhvervet kundskab og der er praktiske øvelser ift. præ og postoperativ sygepleje. Desuden evalueres i hvilken grad kundskabstilegnelsen har bidraget til opfyldelse af læringsmålene. Bilag 1 kan anvendes til forberedelsen. Case 2.2: Hr. Poulsen er fastende m.h.p. snarlig operation. Efter regional anæstesi og operativ behandling i form af intern fiksation kommer patienten, efter ophold på opvågningsafdeling, tilbage til sengeafdeling. Han er vågen men træt, der er nedsat mobilitet og han har smerter ved mobilisering. Der er nedsat følelse i venstre ben og han får 2 l. ilt i nasalkateter. University College Lillebaelt 20

21 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Patienten har forbinding over cicatrisen, blærekateteret fungerer med klar, men lidt mørk urin og han har væskedrop med 500 ml Nacl. Han har drukket 50 ml. vand på opvågningsafdelingen. Du skal sammen med din vejleder varetage den præ - og postoperative sygepleje. Hallig, L, j & Skjødt, U (2008) Præ - og postoperativ sygepleje i: Sygeplejebogen 2, 1.del, Gads Forlag. Kap.18. Wyller, V. B (2008) DSYM Bind 1 s Supplerende litteratur Graubæk, A-M.; Hall, E.(2010). Teorier om at være syg. I: Graubæk, AM (red.) Patientologi at være patient. København, Gads forlag. kap. 3. University College Lillebaelt 21

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende

Læs mere

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet:

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet: VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet handler

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje Modul 1 F15 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: 03.02.2012 kl. 9.00-12.00

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: 03.02.2012 kl. 9.00-12.00 Ekstern teoretisk prøve - Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Fagområder: Sygepleje, Anatomi og fysiologi herunder genetik, Sygdomslære herunder patologi og Ernæringslære og diætetik. Professionshøjskolen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S. Dato: 02.07.2010. Kl. 09.00 12.00

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S. Dato: 02.07.2010. Kl. 09.00 12.00 Professionshøjskolen University College Nordjylland Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S Dato: 02.07.2010 Kl. 09.00 12.00 Case: Ane Andersen er 65 år. Hun har i 40 år været

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA09 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk syge

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan Studieplan Modul 2 Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA13 MODUL 2 Sundhed og Sygdom Sygepleje, Anatomi og fysiologi, Mikrobiologi og Ergonomi University College Lillebaelt Studieplan

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i Fælles Akut Modtagelse Svendborg RØD Resuscitation Team Fast vagt 0 min ORANGE Haster Læge+spl Monitorering 10 min GUL Haster mindre Spl(læge) Tilses 60 min

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 1 SOB10 Fag og profession Sygepleje, Anatomi og fysiologi, Biokemi University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 1 Fag og profession Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 1 Sygepleje, fag og profession Hold: Febr. 15 foråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOB08 MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sygepleje Videnskabsteori og forskningsmetodologi Filosofi, religion og etik University College Lillebaelt

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1.

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1. Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 1 Fag og profession Modulbeskrivelse Tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje fag og profession Modulet indeholder en introduktion

Læs mere

eportfolio - et samarbejdsredskab Kirsten Nielsen, ph.d.stud., SDU & cand.cur., lektor, sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro, VIA UC

eportfolio - et samarbejdsredskab Kirsten Nielsen, ph.d.stud., SDU & cand.cur., lektor, sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro, VIA UC eportfolio - et samarbejdsredskab 1 Kort om eportfolioens opbygning Anvendelse Betydning for læringsmiljøet Begrundelser for at den er et godt samarbejdsredskab mellem studerende, vejledere & undervisere

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom 44009 Udviklet af: Arne Nielsen og

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Viborg Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Materialet er udarbejdet af repræsentanter fra UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske samarbejdspartnere. Indholdsfortegnelse: Portfolio som læringsredskab...

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Tværfaglig dag for studerende

Tværfaglig dag for studerende Tværfaglig dag for studerende Sygeplejerske Lynda Kl. diætist Anne Marie Udd. Konsulent Heidi Radiograf Vibeke Fysioterapeut Lena Jordemoder Lotte Bioanalytiker Carin De studerende.. Mål: At de studerende

Læs mere

nye til sundhedsprofession ern e forår 2015 bøger Konkrete sygeplejeinterventioner Godt supplement til lærebogen

nye til sundhedsprofession ern e forår 2015 bøger Konkrete sygeplejeinterventioner Godt supplement til lærebogen nye forår 2015 bøger til sundhedsprofession ern e Stærkt revideret udgave af en velkendt lærebog Konkrete sygeplejeinterventioner Godt supplement til lærebogen Ny bog i serien Sygeplejebogen Sygeplejebogen

Læs mere

Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today?

Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today? Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today? PROHIP Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker Finde

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Information om Helle og Karl Meyer Opgaven finder sted i hjemmeplejen, hvor I sammen skal besøge datteren Helle Meyer og faderen Karl Meyer. De har kun haft hjælp

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 7 SOA12 Relationer og Interaktioner Sygepleje, Farmakologi, Psykologi, Pædagogik og Kommunikation University College Lillebaelt 1 1. Marts 2013 Modul 7 Relationer

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Vejledningen er et fælles redskab i arbejdet med logbogen for elever, vejledere og undervisere.

Vejledningen er et fælles redskab i arbejdet med logbogen for elever, vejledere og undervisere. Vejledning til logbogsskrivning Vejledningen er et fælles redskab i arbejdet med logbogen for elever, vejledere og undervisere. Ordet logbog stammer fra den maritime verden, hvor en logbog bruges til at

Læs mere

Beskrivelse af afdelingen som uddannelsessted

Beskrivelse af afdelingen som uddannelsessted 1 Brystkirurgisk afdeling F118 Herlev Ringvej 75 2730 Herlev tlf. 38684282 Email: HEH-brystkirurgisk@regionh.dk Beskrivelse af afdelingen som uddannelsessted Brystkirurgisk afdeling F er etableret 1. april

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

Individuel studieplan

Individuel studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Individuel studieplan Navn (studerende): Navn (vejleder): Kliniskuddannelsessted: Modul: Dato: Hvad er en individuel studieplan (IS)? En individuel studieplan (IS)

Læs mere

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling)

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling) PROHIP Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Did you feed your patient today? Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker Finde

Læs mere

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N 1. Læringsudbytte... 2 2. Struktur og indhold... 3 2.1. Overordnet beskrivelse... 3 2.2. Modulguide... 4 2.3. Klinisk undervisning... 4 2.4. Pensum og bogkøb... 5 3.

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Projektskabelon. Hvordan håndtere det professionelle møde med barnets tab og sorg?

Projektskabelon. Hvordan håndtere det professionelle møde med barnets tab og sorg? Projektskabelon Afdeling/enhed: Blangstedgårdsvej Oprettelsesdato: 07.02.2012 Udarbejdet af: anha21 Journalnummer: 1900.1960-408-2011 Dokumentnavn: Dokumentnummer: Skabelon Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING

Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING v/ Sasja Jul Håkonsen Videnskabelige medarbejder Center for Kliniske Retningslinjer Sygepleje Minimum Datasæt (Nursing Minimum data set NMDS) A NMDS is comprised

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant.

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant. Ernæringsscreening - vurdering og dokumentation hos voksne Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 6 Forfattere Den regionale Ernæringskomité Gældende fra 29-10-2014 Fagligt ansvarlig

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Kræft i livmoderhalsen

Kræft i livmoderhalsen Patientinformation Kræft i livmoderhalsen Om operationen hvor livmoderen fjernes gennem et snit i maveskindet Cervixcancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet

Læs mere

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Samlet Evaluering af Modul 7 Hold feb. og aug. 2011 Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande.

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan!

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan! FAM STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE Studietilbud, hvad og hvordan! FAM OUH Odense Universitetshospital Udarbejdet af: Tenna Kjær April 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. LUNGEKRÆFT Kolofon Lungekræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

SYGEPLEJEFAGLIG REFERENCERAMME for ÆLDREOMRÅDET 2010/32869

SYGEPLEJEFAGLIG REFERENCERAMME for ÆLDREOMRÅDET 2010/32869 SYGEPLEJEFAGLIG REFERENCERAMME for ÆLDREOMRÅDET 1 2 Indholdsfortegnelse Forord 4 Formålet med referencerammen 4 Teoretisk referenceramme 6 Virginia Henderson 7 Kari Martinsen 10 Aaron Antonovsky 16 3 Forord

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Tand- mund- og kæbekirurgisk Afdeling, er landets største afdeling indenfor specialet. Afdelingen fungerer i et tæt samarbejde

Læs mere