Evaluering del 1. Baseret på erfaringerne i fase 1 ( ) er kunsten:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering del 1. Baseret på erfaringerne i fase 1 (2010-2014) er kunsten:"

Transkript

1 Evaluering del 1 1. Innovativt, socialt og kulturelt mødested for alle borgere Roskilde Kommune yder en årlig basisbevilling på 0,5 mio. kr. Beløbet dækker ifølge rammeaftalen basisomkostninger, herunder lokale- og administrationsomkostninger, som er nødvendige for at kunne levere ydelserne INSP! Mad, Ledige med Drive, åben adgang for udsatte unge og innovationsmiljø. Med særligt fokus på at udvikle og fastholde et innovationsmiljø for eksperimenterende samarbejder mellem kommune, civilsamfund, erhverv og uddannelse betaler Roskilde Kommune årligt 0,3 mio. kr. 1. Innovativt, socialt og kulturelt mødested for alle borgere De to elementer udgør tilsammen dét, der i INSP!-modellen beskrives som en inklusions- og innovationsplatform. Funktionen som mødested, muligheds- og innovationsrum i kombination med INSP! Mad er helt central. INSP! søger at aktivere og skabe muligheder for ressourcer, der ellers ikke kommer i spil. Det handler om, hvordan et lokalsamfund samlet kan vinde ved at få og får: Mennesker til at komme ud Mennesker til at være sammen Mennesker til at lære sammen Mennesker til at arbejde sammen Mennesker til at skabe selv sammen Mennesker til at finde en vej videre gennem et større netværk Baseret på erfaringerne i fase 1 ( ) er kunsten: 1. Volumen og diversitet: At sikre en tilstrækkelig mangfoldighed blandt et tilstrækkeligt antal mennesker. Det sker blandt andet ved at skabe og samarbejde med et stort netværk af partnere på tværs af sektorer, der i egen- og fællesinteresse bidrager til et mix af sociale, kreative og erhvervsmæssige aktiviteter. Det har stor betydning, at der kommer mange mennesker i mange forskellige anledninger med mange forskellige behov og udgangspunkter. 2. Facilitering af møder og muligheder:at skabe relationer ud af mere eller mindre tilfældige møder mellem mennesker og aktører, at inspirere til at deltage enten stille eller aktivt og skabe selv sammen med andre ved at lade mennesker møde noget, de ellers ikke møder. Det sker ikke mindst i et samspil mellem anderledes fysiske rammer, en anden måde at organisere på, en anden kultur og attitude, andre aktiviteter, oplevelser mv. 3. Ledelse: At hele tiden være opmærksom på balancer og blandingsforhold og at være klar til at korrigere, hvis der er enten for meget eller for lidt af noget, eller når noget eller nogen slet ikke er repræsenteret. Det sker nemlig ikke af sig selv. Hertil hører også at orientere sig ud ad mod politiske visioner og strategier og det, der optager andre aktører for at kunne understøtte og supplere. 4. Tid og ro: At skabe den grundlæggende fornemmelse, at der ikke er noget specifikt formål, at der ikke er nogen eller noget, der fortæller os, hvad vi skal, at vi har al den tid i verden, der skal til og har adgang til alle de ressourcer, vi skal bruge for, at både den enkelte og fællesskabet kan udvikle sig. Det sker ved at skabe en oase, et frirum. 1

2 Når dét lykkes, så bliver det en platform, hvor samfundets komplekse udfordringer, dilemmaer, konflikter, men også ressourcer og potentialer er tilstede 1:1 i et slags mikrokosmos. Det bliver konkret, helt tæt på og til at have med at gøre. Fx behøver vi ikke lave workshops om unge og alkohol, men kan hands-on gå ind og lære af og sammen med unge, der holder fest og derigennem komme ud med ny viden, nye ideer og nye løsninger testet i praksis. Det er dén platform og dét knowhow, der gør INSP! interessant - også uden for Roskilde. Heri ligger et stort inklusions- og innovationspotentiale, der ikke kun er masser af livskvalitet og basisdemokrati i, men også samfundsøkonomisk gevinst ved på både kort og langt sigt. Det er kernen i den ydelse, der leveres i denne del af rammeaftalen. Det er samtidig denne ydelse og udvikling af denne platform, der arbejdes på, at INSP! selv skal kunne finansiere 100 pct. som del af en ny socialøkonomisk forretningsmodel. 2. Erfaringer fra 1. halvår De beløb, der i rammeaftalen er afsat til mødestedet og innovationsmiljøet, dækker ikke de faktiske omkostninger til at kunne levere på pkt. 1-4 ovenfor. INSP! har derfor måtte tilføre et næsten lige så stort beløb af hensatte midler (egenkapital) for at kunne opretholde uændret aktivitetsniveau i De ekstra midler går til at bemande en social og kreativ værtsfunktion i dagtimer. Værterne er ansvarlige for at tage imod mennesker, ideer og henvendelser fra samarbejdspartnere, samt koordinere med mere end 200 aktive frivillige. Sammen med ledelsen indgår værterne desuden i forskellige samarbejdsrelationer med Roskilde Kommune. I 1. halvår er fx samarbejdet med Sundhedscenter, Jobcenter, Center for Socialpsykiatri, Familie- og Ungecenter, Teknik og Miljø, Kultur og Fritid mv. Det er med oplæg, rundvisninger, deltagelse i konkrete aktiviteter, workshops, møder og ikke mindst investeret ledelsestid i fundraising til udviklingsprojekter, hvor især Roskilde Kommune og uddannelsesinstitutioner indgår som samarbejdspartnere. Den faste og bemandede åbningstid er fastholdt på 49 timer. Den reelle åbningstid, hvor private arrangementer, foreningsmøder, brugere, frivillige eller kommunens medarbejdere skaber aktivitet aften, weekend og ferier, er stigende. Der presses på for mere åbningstid fra mange sider. Der er i gennemsnit fortsat ca mennesker gennem huset om ugen. I 1. halvår er især registreret en stigende brug i dagtimer fra: Enkeltpersoner, der er blevet opfordret til at bruge INSP! af kommunens tilbud fx Peoples Corner, JUMP, CAS, Voksenservice eller distriktspsykiatrien eller unge og forældre, som kender INSP! via samarbejdet med Center for Socialpsykiatri Sociale mentorer og andre medarbejdere fra Roskilde Kommune, som mødes med egne borgere på INSP! Ensomme seniorer Internationale borgere, der søger danske relationer, både flygtninge, indvandrere, expats og studerende Hjemmegående mødre og fædre med småbørn, der mangler mødested, også internationale familier Nye iværksættere, der bruger INSP! om arbejdsplads, netværksmulighed og adgang til kompetencer Skoler og uddannelsesinstitutioner, hvor elever og studerende kommer for at bruge mødestedet til projekter, innovationsforløb mv. 2

3 Et fællestræk hos mange er et behov for hurtigt netværk, når mennesker står i nye livssituationer nytilflyttere, nytilkomne flygtninge, nyledige, nyskilte, nypensionerede, nystartede virksomheder eller nyligt afsluttede i behandlingsforløb fx misbrugsbehandling, psykiatrisk behandling mv. Vi ser, at kommunen og andre aktivt henviser til INSP! som mulighed for hjælp. Vi afviser ikke nogen, der er blevet opfordret til at komme, men forsøger at hjælpe og lede videre. Til gengæld udfordrer det balancen i huset. Derfor har der i første halvår været særligt fokus på at fremme kreative, kulturelle og mere folkeoplysende aktiviteter. Med den udfordring i et stramt budgetår, at det er her, det er muligt at spare på budgettet for anskaffelser, materialer og honorarer. De unge løber fortsat foran og sætter selv gang i meget. I den kreative værtsfunktion er al aktivitet registreret og der tegner sig et overordnet billede af, at som kultur- og fritidstilbud er INSP! kendetegnet ved: 1. Enkeltpersoners mulighed for at dele en personlig interesse og hobby med andre, finde et rum for udfoldelse, der ikke umiddelbart tilbydes af andre aktører og afprøve kreative virksomhedsideer som pop-up aktiviteter. Det er fx muligheden for at lave en international skakklub, etablere en byhave, lave pop-up atelier eller e-learning café. 2. Gruppers mulighed for at få let adgang til sjove, små og store lokaler, kommunikationsplatforme, kompetencer, udstyr og materialer, der kan bruges som kuvøse for afprøvning af ideer og udvikling nye aktiviteter i. Det er fx når unge vil lave social motion og starter Roskilde Strength Club, gymnasieelever laver filmklub og Badestuen 2.0, voksne laver dansefest, tøjloppemarked og strikkecafé, seniorer starter Fortællecirkel og Fredagsjazzjam, talenter skaber kreative værksteder som de 150 unge, der laver coscraft i værkstedet eller de 25 unge, som arbejder med lyd og musik i kælderen. 3. Etablerede aktørers mulighed for at bruge INSP! til synliggørelse, nå nyt publikum, nye medlemmer og frivilige, adgang til lokaler, mulighed for at netværke og at udvikle sammen med INSP! mv. Det er når fx Børnemuseet Muserum laver mobil legeplads, Roskilde Synger og SOS Børnebyerne kommer til Folkekøkken, Roskilde Tango laver milonga, World Wide Words og Lyrikspor laver workshops og festival, De Konservative holder S-togsdebat, MusikLab-netværket eller sociale foreninger holder månedlige frokostmøder. I 1. halvår har særligt studerende fra RUC, UCSJ og EASJ, men også gymnasieelever indtaget INSP! som kreativt projekt- og læringsrum med alt fra filmperformance, støttebankospil til International Food Fair og Jobfair. Der ses et kæmpepotentiale i at få studerende mere aktivt på banen i Roskilde og i dialog med borgerne ved at møde undervisere og studerende på deres faglighed. Aktiviteter i forhold til forskning og uddannelse i 1. halvår er suppleret af, at INSP! har og har haft 15 bachelor- og specialestuderende, samt to ph.d.-studerende og en praktikant fra EASJ, tilknyttet. Ved semesterstart på RUC blev INSP! præsenteret som case for seks forskellige institutter. INSP! arbejder sammen med forskere fra RUC/Miljø, Samfund og Rumlig forandring og RUC/Socialt Entreprenørskab om et større forsknings- og udviklingsprojekt omkring INSP! som model for andre lokalsamfund. Som led i dette indgår, hvordan den komplekse sociale værdiskabelse, der sker via platformen kan kvalificeres og kvantificeres, så der kan siges noget mere entydigt om både værdien i forhold til livskvalitet, demokrati og samfundsøkonomisk gevinst. 3

4 3. Fremadrettede behov og muligheder Der er brug for at sikre platformen, ikke mindst som fundament for fortsat at kunne levere specifikke ydelser til Roskilde Kommune, jf. evalueringens del 2. Det nuværende aktivitetsniveau er minimum for opretholdelse af selve platformen. For at udvikle 100 pct. selvfinansiering er der brug for en opskalering af aktivitet. Som vist i fase 1 fra , følges sociale og kreative aktiviteter og socialøkonomiske forretningsmuligheder ad. Der er i 1. halvår brugt tid på sammen med både lokalt erhvervsliv og fremtrædende erhvervsfolk at afdække det kommercielle potentiale i INSP!-aktiviteterne. Det vurderes fra alle sider meget stort. INSP! er i dialog med og har ansøgt flere fonde om at få finansieret en skalering af aktivitet. Til dette hører også at kunne få finansieret og etableret en permanent fysisk ramme om aktiviteterne på Slagterigrunden. Der ventes kun på et salg og mulighed for at kunne gå videre i dialog med endelig investor. 1. halvårs aktiviteter har kastet nye ideer af sig som piloter i pipelinen: 1. Bedre integration af internationale borgere Den registrede stigning i internationale borgere, der henvender sig i værtsfunktionen har ført til et pilotprojekt, hvor Rockwoolfonden medfinansierer de indledende aktiviteter. Målgruppen er både studerende, familier og flygtninge/indvandrere. Der arbejdes fx med at koble Erhvervsakademi Sjælland på projektet. Blandt de internationale studerende rapporteres et stort frafald, der blandt andet tilskrives manglende social integration, netværk og aktiviteter i Roskilde. 2. Praksisbaseret læringsrum for uddannelsesinstitutioner Med Erhvervsakademi Sjælland og RUC arbejdes på at tage nuværende samarbejder et trin op for mere aktivt at kunne udforske koblingsmuligheder mellem videns- og uddannelsesinstitutioner og lokale borgere. INSP! ses som et praksisbaseret læringsrum, der er efterspurgt af studerende som supplement til teoretisk arbejde. Både som praktik- og projektrum. Det undersøges om metoder fra partnerskabet med socialpsykiatrien i Roskilde Kommune kan kopieres og integreres i nye løsninger. Fx ved at lade undervisere undervise og vejlede på INSP! 3. Open Space spiremiljø for nye iværksættere Der samler sig i både Ledige med Drive-netværket og blandt det stigende antal nystartede virksomheder, der bruger INSP! som mødested en interesse for at udvikle et specifikt tilbud om et egentligt spiremiljø. Ideen er at skabe synergi ved at samle iværksættere og nye virksomheder, der endnu ikke er stærke nok til at benytte Vækstfabrikkens tilbud. Det kan være iværksættere, som enten har eller kunne være på vej i iværksætterforløb hos Erhvervsforum. 4

5 2. Åben adgang for sårbare og udsatte unge Roskilde Kommune betaler i ,2 mio. for, at INSP! faciliterer en åben indgang for sårbare og udsatte unge. Det sker gennem den unge sociale værtsfunktion. Ifølge kontrakten skal der sikres en bemanding med sociale værter minimum 20 timer om ugen i et nærmere aftalt tidsrum. De sociale værter skal sikre en tryg og åben tilgang for unge borgere, som ellers kan have svært ved selv at komme over dørtærsklen til INSP! Det skal være muligt for nye unge på INSP! at aftale en opstart på INSP! med en social vært. Evalueringen tager udgangspunkt i resultater fra den netop afsluttede dokumentation af samarbejdet mellem Center for Socialpsykiatri (CFS) og INSP!, forelagt for Beskæftigelses- og Socialudvalget 5. maj Den unge sociale værtsfunktion Den sociale værtsfunktion opstod som idé på INSP! i 2012 efter CFS tidligere samme år med en lille gruppe visiterede unge havde koblet sig på de øvrige sociale og kreative ungeaktiviteter. Ideen var at lade unge værter fra INSP! være brobyggere mellem sårbare unge og fællesskabets øvrige aktiviteter. Det har udviklet sig til et unikt samskabt og samproduceret tilbud, hvor den sociale værtsfunktion integrerer sig med dels den kommunale hjemmevejledning og dels resten af INSP!-platformen. Ca. 250 psykisk sårbare unge visiteret til hjemmevejledning i Roskilde Kommune har gjort brug af tilbuddet siden Tilbuddet fremhæves nationalt som prima-eksempel på recovery og inklusion i praksis. Både Roskilde Kommune og især INSP! mærker stor interesse for at lære og lade sig inspirere af de erfaringer, der er opbygget i partnerskabet og på platformen. Blandt andet derfor har det været uhyre relevant at få dokumenteret metoder og resultater, herunder til brug for fortsat kompetenceudvikling af medarbejdere i socialpsykiatrien. INSP! har pt. to unge sociale værter ansat. De er på mandag-onsdag eftermiddag og aften og indgår organisatorisk som del af den samlede værtsfunktion på INSP!, men med specifikt fokus på sårbare og udsatte unge. De suppleres af unge og andre, som på frivillig basis optræder i værtsrollen, flere med brugerbaggrund. De samarbejder tæt med CFS-medarbejdere, der arbejder på INSP! i mindst halvdelen af den faste åbningstid og fx to ugedage gør brug af køkkenet hos INSP! Mad. 2. Erfaringer fra 1. halvår 2015 Pr. 1. marts 2015 er 49 unge med psykisk sårbarhed aktive brugere af INSP! Det er overraskende mange. Det er både unge med alvorlige psykiske diagnoser og lange behandlingsforløb bag sig og unge med lettere psykisk sårbarhed. 53 pct. af disse er visiteret til støtte fra socialpsykiatrien, hvilket svarer til cirka 1/3 af samtlige unge, der modtager støtte fra socialpsykiatriens Ungeteam. Alle visiterede unge introduceres via CFS til INSP! Erfaringsmæssigt kommer snusere senere som aktive brugere. Den resterende gruppe af psykisk sårbare unge på INSP! er blevet vejledt hertil fra f.eks. Headspace, sagsbehandler eller har selv opsøgt INSP! Perspektivet i, at unge uden om det traditionelle kommunale tilbud finder og kan nøjes med tilbuddet på INSP!, er blandt andet at undgå den stigmatisering, der ligger i visitationen. Dokumentationen viser, at miljøet og aktiviteter på INSP! og socialværtsfunktionen skaber andre muligheder for medarbejderne i relations- og recoveryarbejdet og har gavnlig virkning for de unge selv. Medarbejderne kan mere med mindre. Overraskende mange unge vælger at komme på INSP!, fordi de oplever at profitere af det. En meget stor del får herigennem kontakter og netværk med andre unge. 5

6 Fra november 2014 til marts 2015 har 20 unge brugere af INSP! således afsluttet deres socialpædagogiske støtte, fordi de ikke længere har behov for hjemmevejledning. Af de 26 visiterede unge modtager kun 18 nu aktivt supplerende hjemmevejledning. Tre har kunnet reducere deres behov for hjælp med 2-4 timer/ugen. I nogle ferieuger bruges INSP! som alternativ til hjemmevejledning for alle visiterede unge og erstatter individuelle tilbud. 51 pct. af de 49 aktive brugere kommer på INSP! mindst én gang om ugen. 18 pct. flere gange ugentligt. 86 pct. kommer på INSP! af sig selv. Alene dét, at de kommer, er et succeskriterium, når de unges udgangspunkt ofte er social isolation og angst. Blandt de 49 er 51 pct. på kontanthjælp, 18 pct. har lønindkomst, 8 pct. får SU og 8 pct. andet som f.eks. førtidspension. Løsningen er et både forebyggende, rehabiliterende og efterværnslignende tilbud. Det beskrives af CFS som en stor åben gruppevejledning, der supplerer og i nogle tilfælde kan erstatte individuel hjemmevejledning. INSP! registerer effekten af samarbejdet ved, at der kommer flere både unge og voksne med psykisk sårbarhed. Det gælder også på tidspunkter, hvor hverken unge sociale værter eller CFS-medarbejdere er tilstede. Det er en væsentlig del af årsagen til, at der nu er etableret en social værtsfunktion også i dagtimer. Jo flere mennesker, der kommer med primært socialt behov, jo mere er der samtidig brug for at stimulere kreative aktiviteter for andre målgrupper. Derfor er der også en sammenhæng til etablering af den kreative værtsfunktion. 3. Fremadrettede behov og muligheder Den nuværende afgrænsning af den sociale værtsfunktion med 20 timer om ugen er ikke dækkende for det behov, der i virkeligheden er. Der er både unge og CFS-aktiviteter på INSP! udover de 20 timer. Der er brug for at se det som en mere integreret løsning, hvor CFS-medarbejdere og sociale mentorers aktiviteter på INSP! også medtænkes. Der er brug for at sikre, at INSP!-platformen er stærk nok til, at der fortsat er balance mellem sociale og kreative-kulturelle aktiviteter, når der kommer flere udsatte unge og voksne ind via samarbejdet med kommunen. Ellers ryger inklusionspotentialet. Specifikt bidrager INSP! Mad ved at stille professionel køkkenfacilitet til rådighed for populære bage- og madlavningsaktiviteter for CFS og unge tirsdage og onsdage. Det giver egne lokale- og produktionsomkostninger i INSP! Mad. Aktiviteten har pr. 1. januar medført behov for at tilknytte rengøringshjælp onsdag og torsdag morgen for at sikre, at køkkenet med garanti er klar til professionel brug og læringsaktiviteter. Situationen er lige nu, at INSP! selv fundraiser midler for at kunne blive i og videreudvikle partnerskabet. Det er ikke holdbart. Seneste ansøgning til Socialministeriet tager afsæt i at videreudvikle det gode samarbejde mellem Center for Socialpsykiatri og INSP! udfra de udviklingsbehov, dokumentationsrapporten peger på. De er at styrke platformen, kompetenceudvikle kommunens medarbejdere, inkludere og aktivere sårbare unge i endnu højere grad, samt at få knyttet flere partnere på for at opnå større kollektiv effekt. Der forventes tidligst tilbagemelding i efteråret. 6

7 3. INSP! Mad Roskilde Kommune betaler efter aftalen 0,7 mio. kr. for 24 årlige forløb a 13 uger for fortrinsvist jobparate, men også aktivitetsparate ledige. 1. INSP! Mad opkvalificering Opkvalificering er en del af INSP! Mads samlede socialøkonomiske aktiviteter som lærings-, produktions- og udviklingskøkken. INSP! Mad startede på frivillig basis i 2011 og er nu en virksomhed med omsætning på forventet 2 mio. kr. i 2015 og en helt central del af INSP!-platformen. Opkvalificeringsforløbene er udviklet som et fleksibelt tilbud i samarbejde med Jobcenter Roskilde siden Målet er, at INSP! Mad-forløbet gør deltagerne i stand til selv at kunne søge, få og fastholde ordinær beskæftigelse eller uddannelse. For aktivitetsparate vil der være mere relevante delmål, der arbejdes med. Målet nås ved et mix af aktivitet, der udvikler faglige, sociale og personlige kompetencer, som samlet styrker selvværd, selvtillid og ikke mindst motivation. Det er entydige erfaringer siden Deltagende ledige visiteres af jobcenteret og modtager mindst 25 timers opkvalificering pr. uge på hverdage kl Undervisningsmaterialer, beklædning og pædagogiske måltider indgår som del af pris pr. forløbsuge. For at imødekomme jobcenterets behov er der løbende optag og læringsaktiviteter tilpasses deltagernes individuelle behov, der er meget varierende. Som basisaktiviteter indgår: Madlavning, forberedelse og klargøring af fødevarer og køkken, rengøring, serviceopgaver relateret til frokoster, mødeaktivitet og forskellige arrangementer i INSP! Vejledning og undervisning i hygiejnekursus med henblik på hygiejnebevis Træning og undervisning i arbejdspladsdansk, Hjælp til jobsøgning samt personlig afklaring i forhold til jobåbninger; herunder mulighed for kortere praktikperioder og afsøgning af beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder. Ved opstart af forløb aftales individuelle mål mellem jobcenter, deltager og INSP! Mad. Der afleverer en skriftlig status inden 8. forløbsuge. På baggrund af denne aftales det præcise mål for de sidste 5 uger og hvad deltageren helst skal videre til. INSP! Mad har 5 medarbejdere tilknyttet aktiviteterne. Ledelse ikke medregnet. Medarbejdernes faglige baggrunde er inden sprog og kommunikation, madlavning, kost, ernæring og sundhed, pædagogik og HR. Det er sammensætningen af deltagere i forløb, der afgør, hvilke kompetencer, som især trækkes på i det daglige. Samlet løses opgaverne med, hvad der svarer til 2 fuldtidsmedarbejdere. Det særligt værdifulde i opkvalificeringsaktiviteterne er, at de foregår i en rigtig virksomhed med rigtige kunder, på en rigtig arbejdsplads med rigtige kolleger og med INSP! som den usædvanlige ramme. 7

8 2. Erfaringer fra 1. halvår 2015 Pr. 1. juni er 9 deltagere i gang med eller har afsluttet forløb i Det er vigtigt for aktiviteterne, at der et godt flow i deltagere. Der arbejdes løbende på at få et bedre match mellem pladser i INSP! Mad og kandidater til forløb og i kontakt med jobkonsulenter. I 2014 påbegyndtes i alt 26 forløb. I 1. halvår er registreret visse ændringer i sammensætning af deltagerne, både etnicitet, køn og forsikrede/ikke-forsikrede ledige. Tilbuddet har udviklet sig fra at være et opkvaliceringstilbud til jobparate indvandrerkvinder til et fleksibelt opkvalificerings- og afklaringslignende tilbud til både mænd og kvinder med både dansk og ikke-etnisk dansk baggrund. For selve aktiviteterne er det positivt med en større mangfoldighed. Det styrker læringsaktiviteter, integrationsaspektet og gør den arbejdspladserfaring, der opnås på INSP!, endnu mere virkelighedsnær. Det har eksempelvis ikke voldt problemer at blande kvinder og mænd. Deltagersammensætningen i 1. halvår er: Etnisk dansk baggrund (pct.) Ikke-etnisk dansk baggrund (pct.) 1. halvår 2015 (1.6.15) Mænd (pct. ) Kvinder (pct.) 1. halvår 2015 (1.6.15) Forsikrede ledige (pct ) Ikke-forsikrede ledige (pct.) 1. halvår 2015 (1.6.15) Som udgangspunkt er alle deltagere i INSP! Mad jobparate. I flere tilfælde opdages i forløbet, at der er væsentlige helbredseller indlæringsproblemer, som skal afklares, før der bliver taget endelig stilling til, om den ledige er jobparat. I 1. halvår er det sket i to tilfælde. Efter kontrakten med Roskilde Kommune måles på følgende, der viser første fem måneders resultater og effekter i sammenligning med 2014-tal: Deltagelsesstatistik 2015 pr. 1.6 (pct.) 2014 (pct.) Fremmøde Bestået hygiejnekursus Afsluttet forløb med bevis Afslutningsstatistik 2015 pr. 1.6 (pct.) 2014 (pct.) Fortsætter næste halvår Ordinær beskæftigelse Privat løntilskud 0 0 Offentligt løntilskud 0 0 Ordinær uddannelse Seneste opdatering: 2 nye er startet i forløb juni Statistikken medtager ikke deltagere, der er afsluttet i 2014, men som er i ordinær beskæftigelse Det gælder i mindst to tilfælde. 8

9 Virksomhedspraktik Anden aktivitet (anden aktivering og revalidering) 18 7 Tilbage til kommunen 9 22 Sygdom, pension, efterløn 9 4 Frafald (barsel, fraflyttet o.lign) 9 4 Resultaterne for 1. halvår vises for få deltagere, men indikerer i sammenligning med 2014-tal en ændring i sammensætning, hvor forløb bliver mere afklarende end opkvalifcerende. 1. halvår er indgået virksomhedsaftaler med fire private virksomheder i og uden for Roskilde omkring praktikpladser. Det skal supplere de tilbud, Jobcenter Roskilde selv kan give gennem egne aftaler. INSP! Mads mad- og måltidsprofil med vægt på økologi, sundhed og ernæring, begrænse madspild mv. har et godt match til kostpolitikker, der arbejdes med i institutions- og kantinekøkkener. Det betyder, at deltagerne fagligt opkvalificeres på en aftagerrelevant måde og med gode muligheder for job eller praktik. 3. Fremadrettede behov og muligheder Samarbejdet med Jobcenter Roskilde fungerer på 4. år rigtigt godt, baseret ikke mindst på en stor gensidig interesse for socialøkonomi. INSP! Mad er blevet erfaren aktør i det socialøkonomiske felt og Roskilde Kommune har sat strategisk fokus på området. INSP! Mad er en 100 pct. selvbærende virksomhedsaktivitet med mindre overskud i alle år siden Forretningsmæssigt er fokus på yderligere at øge omsætningen fra salg af mad og services. 1. halvår 2015 holder indtægter og udgifter budget og der er en fin ordretilgang for 2. halvår. Omsætningen stiger især på Folkekøkken, private selskaber og større møder med mødeforplejning til især andre kommuner, offentlige og semi-offentlige aktører. INSP! Mad beskæftiger samlet, hvad der svarer til ca. 4,5 fuldtidsmedarbejdere. Pr. 1. januar 2015 er ansat den første medarbejder, som er tidligere deltager i forløb. Målsætningen er at kunne skabe flere jobs. Pt. er 10 lokale unge fast tilknyttet som fritidsjobbere til weekendarrangementer og selskaber og 20 faste frivillige er med i frokost- og folkekøkken. Køkkenet tilbyder løbende plads til virksomhedspraktikanter, samt psykisk sårbare unge i snusepraktikker. INSP! Mads kreative madkoncept er i tråd med nye mad- og måltidsråd og vurderes både som produktions-, lærings- og udviklingskøkken at have et større potentiale. Fuld udnyttelse heraf kræver dog kapacitetsudvidelse og tilførelse af udviklingsressourcer. Til dette søges private fonde. Der budgetteres i forskellige scenarier med en vækst i omsætning på pct. frem mod Udfordringen pt. er, at ændringer i deltagersammensætningen på den ene side er en fordel for både Jobcenter Roskilde og INSP! (større fleksibilitet og bedre tilbud), men samtidig udfordrer INSP! Mad ressourcemæssigt, fordi flere forløb skal individuelt tilpasses og der skal købes mere personale ind. Der vil i 2016-kontrakt være behov for at se på pris og/eller indhold. INSP! Mad lægger i øvrigt faciliteter, medarbejder- og frivilligressourcer til fritidsjobtræning af udsatte unge for Familie- og Ungecenter. I alt 18 unge har siden 2013 været igennem 5 ugers forløb. Ca. halvdelen er gået direkte videre i fritidsjob. 9

10 4. Ledige med Drive Roskilde Kommune betaler 0,3 mio. kr. for facilitering af netværket Ledige med Drive som frivilligt tilbud til alle ledige, uanset alder, uddannelses- og erhvervsbaggrund mv. 1. Ledige med Drive Ledige med Drive opstod som frivilligt initiativ i efteråret Det blev til et pilotprojekt støttet af først Det Lokale Beskæftigelsesråd og senere sponseret af forprojektmidler fra INSP! i 2. halvår I alt 31 ledige fra netværket kom i job i Allerede i første fem måneder af 2015 er 22 kommet i ordinær beskæftigelse 3. Ledige med Drive er april 2015 fremhævet i det, der kaldes verdens første barometer for måling af offentlig innovation, af Center for Offentlig Innovation. Aktiviteterne i netværket er innovative og adskiller sig fra andre tilbud til ledige ved: At henvende sig til alle ledige, uanset faglig baggrund, alder, køn mv. Både stærke og mere udsatte ledige. At kontinuerligt tage udgangspunkt i aktuelle deltageres behov og ønsker At ledige selv skaber og bidrager til aktiviteterne At basere sig på frivillig deltagelse At aktivt involvere lokalt erhvervsliv og samarbejde med øvrige aktører på beskæftigelsesområdet Aktiviteterne er del af INSP! som mødested som et specifikt tilbud til ledige, hvor der stilles lokaler, kommunikationsplatforme, udstyr, materialer, kaffe og thé til rådighed, samt HR-uddannet netværksfacilitator, der koordinerer internt i netværket og eksternt til virksomheder, fagforeninger, A-kasser mv. og hvis behov yder individuel rådgivning og sparring til ledige i netværket. Der er Ledige med Drive alle hverdage kl på INSP! Alle er velkomne. Netværket beslutter og skaber selv med hjælp fra netværksfacilitator sine aktiviteter, der således tager udgangspunkt i deltagernes behov. Deltagerne modtager hver uge mails fra netværksfacilitator om kommende uges aktiviteter og nyt fra netværket. Netværket bruger desuden Linkedin, Facebook og insp.dk til intern og ekstern kommunikation. Netværksfacilitator står for kontakten til virksomheder i og uden for Roskilde. Typisk gennem oplæg og præsentationer for erhvervsnetværk mv. Virksomhedsnetværket omkring Ledige med Drive tæller nu 30 virksomheder, der tager imod besøg á typisk 1-2 timers varighed. Rekruttering af ledige til netværket sker gennem deltagernes egne netværk og gennem kontakt til andre aktører på beskæftigelsesområdet, herunder Jobcenter Roskilde. Netværksfacilitator eller nogle fra netværket står for kontakten, arrangerer og står for at præsentere netværket og vise rundt på INSP! 2. Erfaringer fra 1. halvår (første fem måneder) Netværket vokser. Siden nytår er 40 nye kommet til og pr. 1. juni er nu 257 på mailinglisten. 199 har været aktivt del af netværksaktiviteter. Pt. er 50 aktive faste deltagere. Der er afviklet i alt 84 netværksformiddage med i gennemsnit 38 deltagere pr. uge. Flere deltagere bruger INSP! som væreog mødested udover netværksmøder. Typisk til at sidde og skrive ansøgninger, holde sparringsmøder mv. 3 Seneste opdatering: Pr. 1. juli er 26 fra netværket kommet i arbejde. 10

11 Ugeprogrammet har haft en overordnet struktur, hvor netværksfacilitator har været fast deltager i aktiviteter tirsdage-torsdage og står for koordination og tilrettelæggelse af øvrige: Dag Struktur Antal/første 5 mdr. Mandag Jobværksted 20 Tirsdag CV-bad/arbejd med succeshistorier/elevatortale/hvor vil jeg være om 5-10 år 25 arbejdsmæssigt Onsdag Virksomhedsbesøg 11 Torsdag Inspirationsoplæg om fx Linkedin 14 Fyraftensmøde for LMD i job Fredag Fredagsmorgenmad, sociale aktiviteter, interne oplæg 16 Facilitator har 11 gange præsenteret netværket for andre ledige, samt nye medarbejdere i Jobcenteret. Nyt informationsmateriale er udviklet og er omdelt til fx Jobcenter, A-kasser, biblioteker, lægehuse og lignende. Netværket er præsenteret for 8 forskellige erhvervsnetværk, lokalt og i hovedstadsområdet, blandt andet Rotary, JCI, BNI, Danske Bank Roskilde mv. Fra disse møder er kommet meget positiv respons, herunder på netværkets potentiale i forhold til at skabe en let lokal adgang til rekruttering af nye medarbejdere. Virksomhedsbesøg er opprioriteret og pr. 1. juni er gennemført 11 virksomhedsbesøg, heraf 9 hos lokale virksomheder. (2014 i alt 19 besøg). Der gennemføres senere i 2015 en brugerundersøgelse blandt alle netværksdeltagere. Denne skal supplere de kvalitative udsagn, der i 1. halvår er modtaget fra deltagerne og som særligt indikerer, at netværket skaber værdi i forhold til: 1. Det mentale skub og bedre humør ledige kan hente i den gode energi i netværket, at møde andre i samme båd og ikke føle man er alene i verden - som mange føler når de sidder derhjemme 2. De målrettede aktiviteter med hjælp til jobsøgning, kontakter til virksomheder 3. De deciderede jobrelevante kontakter, der skabes via nogen i netværket. Det svarer til de tilkendegivelser netværksdeltagere fremkom med på møde om ny Beskæftigelsesplan 2016 arrangeret af Beskæftigelses- og Socialudvalget og tidligere i evaluering til Det Lokale Beskæftigelsesråd. Kvantitativ data viser, at den direkte eller indirekte effekt af netværket i de første fem måneder er: 2015 pr. 1.6 (antal) 2014 (antal) Ordinær beskæftigelse 22 (2 direkte via netværksaktiviteten) 31 (6 direkte via netværksaktiviteten) Privat/offentlig løntilskud 1 3 Ordinær uddannelse 2 3 Virksomhedspraktik 8 (4 direte via netværksaktiviteten) 3 Jobrotation 1 Selvstændig 4 11

12 Herudover er registeret, at mindst 25 deltagere har været til samlet mindst 44 samtaler. 3. Fremadrettede behov og muligheder Effekten af tilbuddet er afhængig af, at der er et tilstrækkeligt deltagerantal, at der er tilstrækkeligt med virksomhedskontakter, at det integrerer sig med en velfungerende INSP!-platform og at der sker en professionel facilitering af både rekruttering, drift og udvikling af aktiviteter. Nuværende aktivitet udgør minimumsaktivitet. Netværket er særligt relevant som tilbud i starten af ledighedsperioden og inden den ledige kaldes til første samtale med jobkonsulent. Det vil sige i de tre første måneders ledighed, hvor det skaber værdi at få hurtig støtte, opmuntring og blive skarp på sin profil og i sin jobsøgning, inden den ledige møder sin jobkonsulent og måske slet ikke når at have behovet for indsats fra jobcenteret. Desværre er der fortsat ledige, som ikke hører tidsnok om netværket. Det er derfor aftalt med Jobcenter Roskilde, at netværket skal helt frem på jobcenter-hjemmesiden og nævnes ved første kontakt, så nyledige bliver opmærksomme på tilbuddet. Vi forventer på baggrund af de tilbagemeldinger, vi får fra virksomhederne, at netværket med konjunkturændringer vil få omvendt karakter og bliver en attraktiv, let og lokal adgang til kvalificeret arbejdskraft, hvor virksomhederne dels kan employer brande sig og dels rekruttere direkte. INSP! modtager i øjeblikket henvendelser fra andre kommuner om evt. opstart af andre lokale Ledige med Drive-netværk. I kontakt med fonde og erhvervsliv er der fokus på, hvordan der kan skaffes finansiering til videreudvikling af aktiviteter, der kan fremme rekruttering og jobskabelse lokalt gennem netværket. 12

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton

Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Place de Bleu designer, producerer og sælger bl.a. boliginteriør Opkvalificerer og beskæftiger

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Bæredygtig inklusion gennem community dannelse

Bæredygtig inklusion gennem community dannelse Bæredygtig inklusion gennem community dannelse Ikke blot individorienteret inklusion gennem egen bolig, aktivering og kontaktperson Ikke blot integration i et lukket institutionsmiljø Inklusion af unge

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

NOTAT: Mulig støtte til socialøkonomiske pilotprojekter og partnerskaber i Roskilde Kommune

NOTAT: Mulig støtte til socialøkonomiske pilotprojekter og partnerskaber i Roskilde Kommune Sekretariat og Integration Sagsnr. Brevid. Ref. KRA Dir. tlf. 4631 7814 kimraben@roskilde.dk 22. december 2014 NOTAT: Mulig støtte til socialøkonomiske pilotprojekter og partnerskaber i Roskilde Kommune

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Evaluering af Ledige med Drive #2

Evaluering af Ledige med Drive #2 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober 2013 200.000 kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1.

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice d. 21.11.2013 Tilbudsvifte Ung På Vej: Følgende aktivitetspakker er en beskrivelse af, hvilke tilbud, der er i projektet, som skal bringe målgruppen tættere på uddannelse. Tilbuddene kan kombineres i pakkeforløb.

Læs mere

Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst

Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst Onsdag d. 14. april 2010, chefkonsulent Trine Schaldemose, Center for Socialøkonomi Tema På programmet Hvem er Center for Socialøkonomi

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber for ledige

Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber for ledige KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Inklusion og Beskæftigelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Kvindedaghøjskolen. Kursuskatalog

Kvindedaghøjskolen. Kursuskatalog Kvindedaghøjskolen Kursuskatalog 2009 Valget er mit / unge mødre Et kursus for yngre kvinder og unge mødre På dette kursus arbejder du med selvværd og selvtillid som et gennemgående tema, med udgangspunkt

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse Unge forsikrede ledige under 30 år uden kompetencegivende uddannelse Modtagere af uddannelseshjælp UngeGuiden Uddannelsesinstitutionerne, især erhvervsskolerne

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Børn og Skole 2011 Forord Uddannelses og opkvalificeringsprojektet er planlagt i et samarbejde imellem: FOA, BUPL, AOF, Jobcenter Bornholm, CFU Bornholm,

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere