Evaluering del 1. Baseret på erfaringerne i fase 1 ( ) er kunsten:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering del 1. Baseret på erfaringerne i fase 1 (2010-2014) er kunsten:"

Transkript

1 Evaluering del 1 1. Innovativt, socialt og kulturelt mødested for alle borgere Roskilde Kommune yder en årlig basisbevilling på 0,5 mio. kr. Beløbet dækker ifølge rammeaftalen basisomkostninger, herunder lokale- og administrationsomkostninger, som er nødvendige for at kunne levere ydelserne INSP! Mad, Ledige med Drive, åben adgang for udsatte unge og innovationsmiljø. Med særligt fokus på at udvikle og fastholde et innovationsmiljø for eksperimenterende samarbejder mellem kommune, civilsamfund, erhverv og uddannelse betaler Roskilde Kommune årligt 0,3 mio. kr. 1. Innovativt, socialt og kulturelt mødested for alle borgere De to elementer udgør tilsammen dét, der i INSP!-modellen beskrives som en inklusions- og innovationsplatform. Funktionen som mødested, muligheds- og innovationsrum i kombination med INSP! Mad er helt central. INSP! søger at aktivere og skabe muligheder for ressourcer, der ellers ikke kommer i spil. Det handler om, hvordan et lokalsamfund samlet kan vinde ved at få og får: Mennesker til at komme ud Mennesker til at være sammen Mennesker til at lære sammen Mennesker til at arbejde sammen Mennesker til at skabe selv sammen Mennesker til at finde en vej videre gennem et større netværk Baseret på erfaringerne i fase 1 ( ) er kunsten: 1. Volumen og diversitet: At sikre en tilstrækkelig mangfoldighed blandt et tilstrækkeligt antal mennesker. Det sker blandt andet ved at skabe og samarbejde med et stort netværk af partnere på tværs af sektorer, der i egen- og fællesinteresse bidrager til et mix af sociale, kreative og erhvervsmæssige aktiviteter. Det har stor betydning, at der kommer mange mennesker i mange forskellige anledninger med mange forskellige behov og udgangspunkter. 2. Facilitering af møder og muligheder:at skabe relationer ud af mere eller mindre tilfældige møder mellem mennesker og aktører, at inspirere til at deltage enten stille eller aktivt og skabe selv sammen med andre ved at lade mennesker møde noget, de ellers ikke møder. Det sker ikke mindst i et samspil mellem anderledes fysiske rammer, en anden måde at organisere på, en anden kultur og attitude, andre aktiviteter, oplevelser mv. 3. Ledelse: At hele tiden være opmærksom på balancer og blandingsforhold og at være klar til at korrigere, hvis der er enten for meget eller for lidt af noget, eller når noget eller nogen slet ikke er repræsenteret. Det sker nemlig ikke af sig selv. Hertil hører også at orientere sig ud ad mod politiske visioner og strategier og det, der optager andre aktører for at kunne understøtte og supplere. 4. Tid og ro: At skabe den grundlæggende fornemmelse, at der ikke er noget specifikt formål, at der ikke er nogen eller noget, der fortæller os, hvad vi skal, at vi har al den tid i verden, der skal til og har adgang til alle de ressourcer, vi skal bruge for, at både den enkelte og fællesskabet kan udvikle sig. Det sker ved at skabe en oase, et frirum. 1

2 Når dét lykkes, så bliver det en platform, hvor samfundets komplekse udfordringer, dilemmaer, konflikter, men også ressourcer og potentialer er tilstede 1:1 i et slags mikrokosmos. Det bliver konkret, helt tæt på og til at have med at gøre. Fx behøver vi ikke lave workshops om unge og alkohol, men kan hands-on gå ind og lære af og sammen med unge, der holder fest og derigennem komme ud med ny viden, nye ideer og nye løsninger testet i praksis. Det er dén platform og dét knowhow, der gør INSP! interessant - også uden for Roskilde. Heri ligger et stort inklusions- og innovationspotentiale, der ikke kun er masser af livskvalitet og basisdemokrati i, men også samfundsøkonomisk gevinst ved på både kort og langt sigt. Det er kernen i den ydelse, der leveres i denne del af rammeaftalen. Det er samtidig denne ydelse og udvikling af denne platform, der arbejdes på, at INSP! selv skal kunne finansiere 100 pct. som del af en ny socialøkonomisk forretningsmodel. 2. Erfaringer fra 1. halvår De beløb, der i rammeaftalen er afsat til mødestedet og innovationsmiljøet, dækker ikke de faktiske omkostninger til at kunne levere på pkt. 1-4 ovenfor. INSP! har derfor måtte tilføre et næsten lige så stort beløb af hensatte midler (egenkapital) for at kunne opretholde uændret aktivitetsniveau i De ekstra midler går til at bemande en social og kreativ værtsfunktion i dagtimer. Værterne er ansvarlige for at tage imod mennesker, ideer og henvendelser fra samarbejdspartnere, samt koordinere med mere end 200 aktive frivillige. Sammen med ledelsen indgår værterne desuden i forskellige samarbejdsrelationer med Roskilde Kommune. I 1. halvår er fx samarbejdet med Sundhedscenter, Jobcenter, Center for Socialpsykiatri, Familie- og Ungecenter, Teknik og Miljø, Kultur og Fritid mv. Det er med oplæg, rundvisninger, deltagelse i konkrete aktiviteter, workshops, møder og ikke mindst investeret ledelsestid i fundraising til udviklingsprojekter, hvor især Roskilde Kommune og uddannelsesinstitutioner indgår som samarbejdspartnere. Den faste og bemandede åbningstid er fastholdt på 49 timer. Den reelle åbningstid, hvor private arrangementer, foreningsmøder, brugere, frivillige eller kommunens medarbejdere skaber aktivitet aften, weekend og ferier, er stigende. Der presses på for mere åbningstid fra mange sider. Der er i gennemsnit fortsat ca mennesker gennem huset om ugen. I 1. halvår er især registreret en stigende brug i dagtimer fra: Enkeltpersoner, der er blevet opfordret til at bruge INSP! af kommunens tilbud fx Peoples Corner, JUMP, CAS, Voksenservice eller distriktspsykiatrien eller unge og forældre, som kender INSP! via samarbejdet med Center for Socialpsykiatri Sociale mentorer og andre medarbejdere fra Roskilde Kommune, som mødes med egne borgere på INSP! Ensomme seniorer Internationale borgere, der søger danske relationer, både flygtninge, indvandrere, expats og studerende Hjemmegående mødre og fædre med småbørn, der mangler mødested, også internationale familier Nye iværksættere, der bruger INSP! om arbejdsplads, netværksmulighed og adgang til kompetencer Skoler og uddannelsesinstitutioner, hvor elever og studerende kommer for at bruge mødestedet til projekter, innovationsforløb mv. 2

3 Et fællestræk hos mange er et behov for hurtigt netværk, når mennesker står i nye livssituationer nytilflyttere, nytilkomne flygtninge, nyledige, nyskilte, nypensionerede, nystartede virksomheder eller nyligt afsluttede i behandlingsforløb fx misbrugsbehandling, psykiatrisk behandling mv. Vi ser, at kommunen og andre aktivt henviser til INSP! som mulighed for hjælp. Vi afviser ikke nogen, der er blevet opfordret til at komme, men forsøger at hjælpe og lede videre. Til gengæld udfordrer det balancen i huset. Derfor har der i første halvår været særligt fokus på at fremme kreative, kulturelle og mere folkeoplysende aktiviteter. Med den udfordring i et stramt budgetår, at det er her, det er muligt at spare på budgettet for anskaffelser, materialer og honorarer. De unge løber fortsat foran og sætter selv gang i meget. I den kreative værtsfunktion er al aktivitet registreret og der tegner sig et overordnet billede af, at som kultur- og fritidstilbud er INSP! kendetegnet ved: 1. Enkeltpersoners mulighed for at dele en personlig interesse og hobby med andre, finde et rum for udfoldelse, der ikke umiddelbart tilbydes af andre aktører og afprøve kreative virksomhedsideer som pop-up aktiviteter. Det er fx muligheden for at lave en international skakklub, etablere en byhave, lave pop-up atelier eller e-learning café. 2. Gruppers mulighed for at få let adgang til sjove, små og store lokaler, kommunikationsplatforme, kompetencer, udstyr og materialer, der kan bruges som kuvøse for afprøvning af ideer og udvikling nye aktiviteter i. Det er fx når unge vil lave social motion og starter Roskilde Strength Club, gymnasieelever laver filmklub og Badestuen 2.0, voksne laver dansefest, tøjloppemarked og strikkecafé, seniorer starter Fortællecirkel og Fredagsjazzjam, talenter skaber kreative værksteder som de 150 unge, der laver coscraft i værkstedet eller de 25 unge, som arbejder med lyd og musik i kælderen. 3. Etablerede aktørers mulighed for at bruge INSP! til synliggørelse, nå nyt publikum, nye medlemmer og frivilige, adgang til lokaler, mulighed for at netværke og at udvikle sammen med INSP! mv. Det er når fx Børnemuseet Muserum laver mobil legeplads, Roskilde Synger og SOS Børnebyerne kommer til Folkekøkken, Roskilde Tango laver milonga, World Wide Words og Lyrikspor laver workshops og festival, De Konservative holder S-togsdebat, MusikLab-netværket eller sociale foreninger holder månedlige frokostmøder. I 1. halvår har særligt studerende fra RUC, UCSJ og EASJ, men også gymnasieelever indtaget INSP! som kreativt projekt- og læringsrum med alt fra filmperformance, støttebankospil til International Food Fair og Jobfair. Der ses et kæmpepotentiale i at få studerende mere aktivt på banen i Roskilde og i dialog med borgerne ved at møde undervisere og studerende på deres faglighed. Aktiviteter i forhold til forskning og uddannelse i 1. halvår er suppleret af, at INSP! har og har haft 15 bachelor- og specialestuderende, samt to ph.d.-studerende og en praktikant fra EASJ, tilknyttet. Ved semesterstart på RUC blev INSP! præsenteret som case for seks forskellige institutter. INSP! arbejder sammen med forskere fra RUC/Miljø, Samfund og Rumlig forandring og RUC/Socialt Entreprenørskab om et større forsknings- og udviklingsprojekt omkring INSP! som model for andre lokalsamfund. Som led i dette indgår, hvordan den komplekse sociale værdiskabelse, der sker via platformen kan kvalificeres og kvantificeres, så der kan siges noget mere entydigt om både værdien i forhold til livskvalitet, demokrati og samfundsøkonomisk gevinst. 3

4 3. Fremadrettede behov og muligheder Der er brug for at sikre platformen, ikke mindst som fundament for fortsat at kunne levere specifikke ydelser til Roskilde Kommune, jf. evalueringens del 2. Det nuværende aktivitetsniveau er minimum for opretholdelse af selve platformen. For at udvikle 100 pct. selvfinansiering er der brug for en opskalering af aktivitet. Som vist i fase 1 fra , følges sociale og kreative aktiviteter og socialøkonomiske forretningsmuligheder ad. Der er i 1. halvår brugt tid på sammen med både lokalt erhvervsliv og fremtrædende erhvervsfolk at afdække det kommercielle potentiale i INSP!-aktiviteterne. Det vurderes fra alle sider meget stort. INSP! er i dialog med og har ansøgt flere fonde om at få finansieret en skalering af aktivitet. Til dette hører også at kunne få finansieret og etableret en permanent fysisk ramme om aktiviteterne på Slagterigrunden. Der ventes kun på et salg og mulighed for at kunne gå videre i dialog med endelig investor. 1. halvårs aktiviteter har kastet nye ideer af sig som piloter i pipelinen: 1. Bedre integration af internationale borgere Den registrede stigning i internationale borgere, der henvender sig i værtsfunktionen har ført til et pilotprojekt, hvor Rockwoolfonden medfinansierer de indledende aktiviteter. Målgruppen er både studerende, familier og flygtninge/indvandrere. Der arbejdes fx med at koble Erhvervsakademi Sjælland på projektet. Blandt de internationale studerende rapporteres et stort frafald, der blandt andet tilskrives manglende social integration, netværk og aktiviteter i Roskilde. 2. Praksisbaseret læringsrum for uddannelsesinstitutioner Med Erhvervsakademi Sjælland og RUC arbejdes på at tage nuværende samarbejder et trin op for mere aktivt at kunne udforske koblingsmuligheder mellem videns- og uddannelsesinstitutioner og lokale borgere. INSP! ses som et praksisbaseret læringsrum, der er efterspurgt af studerende som supplement til teoretisk arbejde. Både som praktik- og projektrum. Det undersøges om metoder fra partnerskabet med socialpsykiatrien i Roskilde Kommune kan kopieres og integreres i nye løsninger. Fx ved at lade undervisere undervise og vejlede på INSP! 3. Open Space spiremiljø for nye iværksættere Der samler sig i både Ledige med Drive-netværket og blandt det stigende antal nystartede virksomheder, der bruger INSP! som mødested en interesse for at udvikle et specifikt tilbud om et egentligt spiremiljø. Ideen er at skabe synergi ved at samle iværksættere og nye virksomheder, der endnu ikke er stærke nok til at benytte Vækstfabrikkens tilbud. Det kan være iværksættere, som enten har eller kunne være på vej i iværksætterforløb hos Erhvervsforum. 4

5 2. Åben adgang for sårbare og udsatte unge Roskilde Kommune betaler i ,2 mio. for, at INSP! faciliterer en åben indgang for sårbare og udsatte unge. Det sker gennem den unge sociale værtsfunktion. Ifølge kontrakten skal der sikres en bemanding med sociale værter minimum 20 timer om ugen i et nærmere aftalt tidsrum. De sociale værter skal sikre en tryg og åben tilgang for unge borgere, som ellers kan have svært ved selv at komme over dørtærsklen til INSP! Det skal være muligt for nye unge på INSP! at aftale en opstart på INSP! med en social vært. Evalueringen tager udgangspunkt i resultater fra den netop afsluttede dokumentation af samarbejdet mellem Center for Socialpsykiatri (CFS) og INSP!, forelagt for Beskæftigelses- og Socialudvalget 5. maj Den unge sociale værtsfunktion Den sociale værtsfunktion opstod som idé på INSP! i 2012 efter CFS tidligere samme år med en lille gruppe visiterede unge havde koblet sig på de øvrige sociale og kreative ungeaktiviteter. Ideen var at lade unge værter fra INSP! være brobyggere mellem sårbare unge og fællesskabets øvrige aktiviteter. Det har udviklet sig til et unikt samskabt og samproduceret tilbud, hvor den sociale værtsfunktion integrerer sig med dels den kommunale hjemmevejledning og dels resten af INSP!-platformen. Ca. 250 psykisk sårbare unge visiteret til hjemmevejledning i Roskilde Kommune har gjort brug af tilbuddet siden Tilbuddet fremhæves nationalt som prima-eksempel på recovery og inklusion i praksis. Både Roskilde Kommune og især INSP! mærker stor interesse for at lære og lade sig inspirere af de erfaringer, der er opbygget i partnerskabet og på platformen. Blandt andet derfor har det været uhyre relevant at få dokumenteret metoder og resultater, herunder til brug for fortsat kompetenceudvikling af medarbejdere i socialpsykiatrien. INSP! har pt. to unge sociale værter ansat. De er på mandag-onsdag eftermiddag og aften og indgår organisatorisk som del af den samlede værtsfunktion på INSP!, men med specifikt fokus på sårbare og udsatte unge. De suppleres af unge og andre, som på frivillig basis optræder i værtsrollen, flere med brugerbaggrund. De samarbejder tæt med CFS-medarbejdere, der arbejder på INSP! i mindst halvdelen af den faste åbningstid og fx to ugedage gør brug af køkkenet hos INSP! Mad. 2. Erfaringer fra 1. halvår 2015 Pr. 1. marts 2015 er 49 unge med psykisk sårbarhed aktive brugere af INSP! Det er overraskende mange. Det er både unge med alvorlige psykiske diagnoser og lange behandlingsforløb bag sig og unge med lettere psykisk sårbarhed. 53 pct. af disse er visiteret til støtte fra socialpsykiatrien, hvilket svarer til cirka 1/3 af samtlige unge, der modtager støtte fra socialpsykiatriens Ungeteam. Alle visiterede unge introduceres via CFS til INSP! Erfaringsmæssigt kommer snusere senere som aktive brugere. Den resterende gruppe af psykisk sårbare unge på INSP! er blevet vejledt hertil fra f.eks. Headspace, sagsbehandler eller har selv opsøgt INSP! Perspektivet i, at unge uden om det traditionelle kommunale tilbud finder og kan nøjes med tilbuddet på INSP!, er blandt andet at undgå den stigmatisering, der ligger i visitationen. Dokumentationen viser, at miljøet og aktiviteter på INSP! og socialværtsfunktionen skaber andre muligheder for medarbejderne i relations- og recoveryarbejdet og har gavnlig virkning for de unge selv. Medarbejderne kan mere med mindre. Overraskende mange unge vælger at komme på INSP!, fordi de oplever at profitere af det. En meget stor del får herigennem kontakter og netværk med andre unge. 5

6 Fra november 2014 til marts 2015 har 20 unge brugere af INSP! således afsluttet deres socialpædagogiske støtte, fordi de ikke længere har behov for hjemmevejledning. Af de 26 visiterede unge modtager kun 18 nu aktivt supplerende hjemmevejledning. Tre har kunnet reducere deres behov for hjælp med 2-4 timer/ugen. I nogle ferieuger bruges INSP! som alternativ til hjemmevejledning for alle visiterede unge og erstatter individuelle tilbud. 51 pct. af de 49 aktive brugere kommer på INSP! mindst én gang om ugen. 18 pct. flere gange ugentligt. 86 pct. kommer på INSP! af sig selv. Alene dét, at de kommer, er et succeskriterium, når de unges udgangspunkt ofte er social isolation og angst. Blandt de 49 er 51 pct. på kontanthjælp, 18 pct. har lønindkomst, 8 pct. får SU og 8 pct. andet som f.eks. førtidspension. Løsningen er et både forebyggende, rehabiliterende og efterværnslignende tilbud. Det beskrives af CFS som en stor åben gruppevejledning, der supplerer og i nogle tilfælde kan erstatte individuel hjemmevejledning. INSP! registerer effekten af samarbejdet ved, at der kommer flere både unge og voksne med psykisk sårbarhed. Det gælder også på tidspunkter, hvor hverken unge sociale værter eller CFS-medarbejdere er tilstede. Det er en væsentlig del af årsagen til, at der nu er etableret en social værtsfunktion også i dagtimer. Jo flere mennesker, der kommer med primært socialt behov, jo mere er der samtidig brug for at stimulere kreative aktiviteter for andre målgrupper. Derfor er der også en sammenhæng til etablering af den kreative værtsfunktion. 3. Fremadrettede behov og muligheder Den nuværende afgrænsning af den sociale værtsfunktion med 20 timer om ugen er ikke dækkende for det behov, der i virkeligheden er. Der er både unge og CFS-aktiviteter på INSP! udover de 20 timer. Der er brug for at se det som en mere integreret løsning, hvor CFS-medarbejdere og sociale mentorers aktiviteter på INSP! også medtænkes. Der er brug for at sikre, at INSP!-platformen er stærk nok til, at der fortsat er balance mellem sociale og kreative-kulturelle aktiviteter, når der kommer flere udsatte unge og voksne ind via samarbejdet med kommunen. Ellers ryger inklusionspotentialet. Specifikt bidrager INSP! Mad ved at stille professionel køkkenfacilitet til rådighed for populære bage- og madlavningsaktiviteter for CFS og unge tirsdage og onsdage. Det giver egne lokale- og produktionsomkostninger i INSP! Mad. Aktiviteten har pr. 1. januar medført behov for at tilknytte rengøringshjælp onsdag og torsdag morgen for at sikre, at køkkenet med garanti er klar til professionel brug og læringsaktiviteter. Situationen er lige nu, at INSP! selv fundraiser midler for at kunne blive i og videreudvikle partnerskabet. Det er ikke holdbart. Seneste ansøgning til Socialministeriet tager afsæt i at videreudvikle det gode samarbejde mellem Center for Socialpsykiatri og INSP! udfra de udviklingsbehov, dokumentationsrapporten peger på. De er at styrke platformen, kompetenceudvikle kommunens medarbejdere, inkludere og aktivere sårbare unge i endnu højere grad, samt at få knyttet flere partnere på for at opnå større kollektiv effekt. Der forventes tidligst tilbagemelding i efteråret. 6

7 3. INSP! Mad Roskilde Kommune betaler efter aftalen 0,7 mio. kr. for 24 årlige forløb a 13 uger for fortrinsvist jobparate, men også aktivitetsparate ledige. 1. INSP! Mad opkvalificering Opkvalificering er en del af INSP! Mads samlede socialøkonomiske aktiviteter som lærings-, produktions- og udviklingskøkken. INSP! Mad startede på frivillig basis i 2011 og er nu en virksomhed med omsætning på forventet 2 mio. kr. i 2015 og en helt central del af INSP!-platformen. Opkvalificeringsforløbene er udviklet som et fleksibelt tilbud i samarbejde med Jobcenter Roskilde siden Målet er, at INSP! Mad-forløbet gør deltagerne i stand til selv at kunne søge, få og fastholde ordinær beskæftigelse eller uddannelse. For aktivitetsparate vil der være mere relevante delmål, der arbejdes med. Målet nås ved et mix af aktivitet, der udvikler faglige, sociale og personlige kompetencer, som samlet styrker selvværd, selvtillid og ikke mindst motivation. Det er entydige erfaringer siden Deltagende ledige visiteres af jobcenteret og modtager mindst 25 timers opkvalificering pr. uge på hverdage kl Undervisningsmaterialer, beklædning og pædagogiske måltider indgår som del af pris pr. forløbsuge. For at imødekomme jobcenterets behov er der løbende optag og læringsaktiviteter tilpasses deltagernes individuelle behov, der er meget varierende. Som basisaktiviteter indgår: Madlavning, forberedelse og klargøring af fødevarer og køkken, rengøring, serviceopgaver relateret til frokoster, mødeaktivitet og forskellige arrangementer i INSP! Vejledning og undervisning i hygiejnekursus med henblik på hygiejnebevis Træning og undervisning i arbejdspladsdansk, Hjælp til jobsøgning samt personlig afklaring i forhold til jobåbninger; herunder mulighed for kortere praktikperioder og afsøgning af beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder. Ved opstart af forløb aftales individuelle mål mellem jobcenter, deltager og INSP! Mad. Der afleverer en skriftlig status inden 8. forløbsuge. På baggrund af denne aftales det præcise mål for de sidste 5 uger og hvad deltageren helst skal videre til. INSP! Mad har 5 medarbejdere tilknyttet aktiviteterne. Ledelse ikke medregnet. Medarbejdernes faglige baggrunde er inden sprog og kommunikation, madlavning, kost, ernæring og sundhed, pædagogik og HR. Det er sammensætningen af deltagere i forløb, der afgør, hvilke kompetencer, som især trækkes på i det daglige. Samlet løses opgaverne med, hvad der svarer til 2 fuldtidsmedarbejdere. Det særligt værdifulde i opkvalificeringsaktiviteterne er, at de foregår i en rigtig virksomhed med rigtige kunder, på en rigtig arbejdsplads med rigtige kolleger og med INSP! som den usædvanlige ramme. 7

8 2. Erfaringer fra 1. halvår 2015 Pr. 1. juni er 9 deltagere i gang med eller har afsluttet forløb i Det er vigtigt for aktiviteterne, at der et godt flow i deltagere. Der arbejdes løbende på at få et bedre match mellem pladser i INSP! Mad og kandidater til forløb og i kontakt med jobkonsulenter. I 2014 påbegyndtes i alt 26 forløb. I 1. halvår er registreret visse ændringer i sammensætning af deltagerne, både etnicitet, køn og forsikrede/ikke-forsikrede ledige. Tilbuddet har udviklet sig fra at være et opkvaliceringstilbud til jobparate indvandrerkvinder til et fleksibelt opkvalificerings- og afklaringslignende tilbud til både mænd og kvinder med både dansk og ikke-etnisk dansk baggrund. For selve aktiviteterne er det positivt med en større mangfoldighed. Det styrker læringsaktiviteter, integrationsaspektet og gør den arbejdspladserfaring, der opnås på INSP!, endnu mere virkelighedsnær. Det har eksempelvis ikke voldt problemer at blande kvinder og mænd. Deltagersammensætningen i 1. halvår er: Etnisk dansk baggrund (pct.) Ikke-etnisk dansk baggrund (pct.) 1. halvår 2015 (1.6.15) Mænd (pct. ) Kvinder (pct.) 1. halvår 2015 (1.6.15) Forsikrede ledige (pct ) Ikke-forsikrede ledige (pct.) 1. halvår 2015 (1.6.15) Som udgangspunkt er alle deltagere i INSP! Mad jobparate. I flere tilfælde opdages i forløbet, at der er væsentlige helbredseller indlæringsproblemer, som skal afklares, før der bliver taget endelig stilling til, om den ledige er jobparat. I 1. halvår er det sket i to tilfælde. Efter kontrakten med Roskilde Kommune måles på følgende, der viser første fem måneders resultater og effekter i sammenligning med 2014-tal: Deltagelsesstatistik 2015 pr. 1.6 (pct.) 2014 (pct.) Fremmøde Bestået hygiejnekursus Afsluttet forløb med bevis Afslutningsstatistik 2015 pr. 1.6 (pct.) 2014 (pct.) Fortsætter næste halvår Ordinær beskæftigelse Privat løntilskud 0 0 Offentligt løntilskud 0 0 Ordinær uddannelse Seneste opdatering: 2 nye er startet i forløb juni Statistikken medtager ikke deltagere, der er afsluttet i 2014, men som er i ordinær beskæftigelse Det gælder i mindst to tilfælde. 8

9 Virksomhedspraktik Anden aktivitet (anden aktivering og revalidering) 18 7 Tilbage til kommunen 9 22 Sygdom, pension, efterløn 9 4 Frafald (barsel, fraflyttet o.lign) 9 4 Resultaterne for 1. halvår vises for få deltagere, men indikerer i sammenligning med 2014-tal en ændring i sammensætning, hvor forløb bliver mere afklarende end opkvalifcerende. 1. halvår er indgået virksomhedsaftaler med fire private virksomheder i og uden for Roskilde omkring praktikpladser. Det skal supplere de tilbud, Jobcenter Roskilde selv kan give gennem egne aftaler. INSP! Mads mad- og måltidsprofil med vægt på økologi, sundhed og ernæring, begrænse madspild mv. har et godt match til kostpolitikker, der arbejdes med i institutions- og kantinekøkkener. Det betyder, at deltagerne fagligt opkvalificeres på en aftagerrelevant måde og med gode muligheder for job eller praktik. 3. Fremadrettede behov og muligheder Samarbejdet med Jobcenter Roskilde fungerer på 4. år rigtigt godt, baseret ikke mindst på en stor gensidig interesse for socialøkonomi. INSP! Mad er blevet erfaren aktør i det socialøkonomiske felt og Roskilde Kommune har sat strategisk fokus på området. INSP! Mad er en 100 pct. selvbærende virksomhedsaktivitet med mindre overskud i alle år siden Forretningsmæssigt er fokus på yderligere at øge omsætningen fra salg af mad og services. 1. halvår 2015 holder indtægter og udgifter budget og der er en fin ordretilgang for 2. halvår. Omsætningen stiger især på Folkekøkken, private selskaber og større møder med mødeforplejning til især andre kommuner, offentlige og semi-offentlige aktører. INSP! Mad beskæftiger samlet, hvad der svarer til ca. 4,5 fuldtidsmedarbejdere. Pr. 1. januar 2015 er ansat den første medarbejder, som er tidligere deltager i forløb. Målsætningen er at kunne skabe flere jobs. Pt. er 10 lokale unge fast tilknyttet som fritidsjobbere til weekendarrangementer og selskaber og 20 faste frivillige er med i frokost- og folkekøkken. Køkkenet tilbyder løbende plads til virksomhedspraktikanter, samt psykisk sårbare unge i snusepraktikker. INSP! Mads kreative madkoncept er i tråd med nye mad- og måltidsråd og vurderes både som produktions-, lærings- og udviklingskøkken at have et større potentiale. Fuld udnyttelse heraf kræver dog kapacitetsudvidelse og tilførelse af udviklingsressourcer. Til dette søges private fonde. Der budgetteres i forskellige scenarier med en vækst i omsætning på pct. frem mod Udfordringen pt. er, at ændringer i deltagersammensætningen på den ene side er en fordel for både Jobcenter Roskilde og INSP! (større fleksibilitet og bedre tilbud), men samtidig udfordrer INSP! Mad ressourcemæssigt, fordi flere forløb skal individuelt tilpasses og der skal købes mere personale ind. Der vil i 2016-kontrakt være behov for at se på pris og/eller indhold. INSP! Mad lægger i øvrigt faciliteter, medarbejder- og frivilligressourcer til fritidsjobtræning af udsatte unge for Familie- og Ungecenter. I alt 18 unge har siden 2013 været igennem 5 ugers forløb. Ca. halvdelen er gået direkte videre i fritidsjob. 9

10 4. Ledige med Drive Roskilde Kommune betaler 0,3 mio. kr. for facilitering af netværket Ledige med Drive som frivilligt tilbud til alle ledige, uanset alder, uddannelses- og erhvervsbaggrund mv. 1. Ledige med Drive Ledige med Drive opstod som frivilligt initiativ i efteråret Det blev til et pilotprojekt støttet af først Det Lokale Beskæftigelsesråd og senere sponseret af forprojektmidler fra INSP! i 2. halvår I alt 31 ledige fra netværket kom i job i Allerede i første fem måneder af 2015 er 22 kommet i ordinær beskæftigelse 3. Ledige med Drive er april 2015 fremhævet i det, der kaldes verdens første barometer for måling af offentlig innovation, af Center for Offentlig Innovation. Aktiviteterne i netværket er innovative og adskiller sig fra andre tilbud til ledige ved: At henvende sig til alle ledige, uanset faglig baggrund, alder, køn mv. Både stærke og mere udsatte ledige. At kontinuerligt tage udgangspunkt i aktuelle deltageres behov og ønsker At ledige selv skaber og bidrager til aktiviteterne At basere sig på frivillig deltagelse At aktivt involvere lokalt erhvervsliv og samarbejde med øvrige aktører på beskæftigelsesområdet Aktiviteterne er del af INSP! som mødested som et specifikt tilbud til ledige, hvor der stilles lokaler, kommunikationsplatforme, udstyr, materialer, kaffe og thé til rådighed, samt HR-uddannet netværksfacilitator, der koordinerer internt i netværket og eksternt til virksomheder, fagforeninger, A-kasser mv. og hvis behov yder individuel rådgivning og sparring til ledige i netværket. Der er Ledige med Drive alle hverdage kl på INSP! Alle er velkomne. Netværket beslutter og skaber selv med hjælp fra netværksfacilitator sine aktiviteter, der således tager udgangspunkt i deltagernes behov. Deltagerne modtager hver uge mails fra netværksfacilitator om kommende uges aktiviteter og nyt fra netværket. Netværket bruger desuden Linkedin, Facebook og insp.dk til intern og ekstern kommunikation. Netværksfacilitator står for kontakten til virksomheder i og uden for Roskilde. Typisk gennem oplæg og præsentationer for erhvervsnetværk mv. Virksomhedsnetværket omkring Ledige med Drive tæller nu 30 virksomheder, der tager imod besøg á typisk 1-2 timers varighed. Rekruttering af ledige til netværket sker gennem deltagernes egne netværk og gennem kontakt til andre aktører på beskæftigelsesområdet, herunder Jobcenter Roskilde. Netværksfacilitator eller nogle fra netværket står for kontakten, arrangerer og står for at præsentere netværket og vise rundt på INSP! 2. Erfaringer fra 1. halvår (første fem måneder) Netværket vokser. Siden nytår er 40 nye kommet til og pr. 1. juni er nu 257 på mailinglisten. 199 har været aktivt del af netværksaktiviteter. Pt. er 50 aktive faste deltagere. Der er afviklet i alt 84 netværksformiddage med i gennemsnit 38 deltagere pr. uge. Flere deltagere bruger INSP! som væreog mødested udover netværksmøder. Typisk til at sidde og skrive ansøgninger, holde sparringsmøder mv. 3 Seneste opdatering: Pr. 1. juli er 26 fra netværket kommet i arbejde. 10

Evaluering af Ledige med Drive #2

Evaluering af Ledige med Drive #2 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober 2013 200.000 kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1.

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Astrid Mønster Tästensen, Kunstuddannelsen i Organisationen Nordhøj facebook.com/kunstuddannelsen OVERSKUD GIVER OVERSKUD - strategi for socialøkonomi v. 2.0 Oplæg til byrådsseminar

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Astrid Mønster Tästensen, Kunstuddannelsen i Organisationen Nordhøj facebook.com/kunstuddannelsen OVERSKUD GIVER OVERSKUD - strategi for socialøkonomi Indholdsfortegnelse Overskud

Læs mere

Udkast til projektskitser Ny forebyggelseshandleplan. Version 2.0.

Udkast til projektskitser Ny forebyggelseshandleplan. Version 2.0. Udkast til projektskitser Ny forebyggelseshandleplan. Version 2.0. Revideret 21. maj 2015. 1 Naturen som social løftestang Projektkommissorium Projektejer Navn og organisatorisk tilhørsforhold Projektleder

Læs mere

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast 2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast INDSATSER OG METODER Udarbejdet af: Ikast-Brande Kommune, Bomidtvest (afd. 630) og Ikast

Læs mere

Erfaringsrapport. Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14

Erfaringsrapport. Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14 Erfaringsrapport Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14 Indhold Forord 03 Sammenfatning 05 Introduktion til Det Sociale Vækstprogram 08 Rekruttering og udvælgelse 11 Deltagervirksomhederne

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns.

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns. LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro-Cortex Kofoeds Skole Konsortiet KKB markman

Læs mere

Notat 5 Resultater af jobindsatsen og udvikling af arbejdsevnen

Notat 5 Resultater af jobindsatsen og udvikling af arbejdsevnen Juni 2013 Vidensindsamling i 6 kommuner Notat 5 Resultater af jobindsatsen og udvikling af arbejdsevnen INDHOLD Indledning 3 Resultat af jobindsats i 6 kommuner efter 10 måneder 4 Profil af de jobinteresserede...

Læs mere

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005.

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. Statusrapport Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. På billedet ses fire af de seks drenge fra projekt nye muligheder sammen med deres lærere. 1 Indhold INDLEDNING...3 OM

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Leif Olsen og Tine Fuglsang Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre

Læs mere

Eksempler på brug af empowerment-orienterede tilgange med relevans for beskæftigelsesindsatsen

Eksempler på brug af empowerment-orienterede tilgange med relevans for beskæftigelsesindsatsen Notat Dato 29. maj 2013 MLJ, LN, HEN ESDH-sag: [sagsnummer] Side 1 af 13 Eksempler på brug af empowerment-orienterede tilgange med relevans for beskæftigelsesindsatsen Indholdsfortegnelse: I. Indledning

Læs mere

Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper

Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper Beskrivelse og evaluering af eksisterende praksis på Virksomhedens sociale engagement: Afklaring og integration af udsatte grupper

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere