Sdr. Vium Friskole 12. april 2012 Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sdr. Vium Friskole 12. april 2012 Side 1"

Transkript

1 12. april 2012 Side 1

2 indhold Velkommen til Sønder Vium Friskole v/ bestyrelsens formand...side 2 Vigtigt at komme godt fra start v/ skolens leder...side 3 Sdr. Vium her er der liv...side 4 Friskolens historie...side 5 De formelle rammer...side 6 Skolens organisering...side 7 Spire Vium og SFO...side 7 Friskolens dagligdag...side 10 Arrangementer og årets gang på friskolen...side 13 Forventninger til friskoleforældre...side 14 Praktiske informationer...side 16 Støtteforeningen - hvem er vi?...side 19 Se meget, meget mere på vores hjemmeside. Der kan man blandt andet se bestyrelsen, Støtteforeningen og personalet. Anvend vores ForældreIntra som sikker og god kommunikationskanal. Velkommen til Sønder Vium Friskole v/ bestyrelsens formand Sønder Vium Friskole er en aktiv lokal friskole baseret på det Grundtvig Koldske menneskesyn, hvor vi sammen skaber rammerne for en god skolegang for vores kære børn. Det er en spændende opgave at lave en god skole, det kræver engagerede lærere, leder, medarbejdere, forældre og vigtigst: glade og nysgerrige børn. For at skabe en god skolegang kræver det en aktiv medleven af alle, såvel voksne som børn. I denne velkomstmappe står de kolde oplysninger, som er nødvendige, men det, der skaber ånden i skolen, er jo samværet i hverdagen, og de mange arrangementer vi har på Sønder Vium Friskole. Jeg håber, I vil være med sammen kan vi give vores børn et godt fundament! Når man som ny skolefamilie kommer til Sønder Vium Friskole, er der mange spørgsmål 12. april 2012 Side 2

3 der melder sig. Vi håber med denne mappe at kunne give svar på de fleste spørgsmål, men skulle vi have overset noget, må I gerne give en tilbagemelding så tilføjer vi det snarest. Formand for bestyrelsen Poul Gregersen Vigtigt at komme godt fra start v/ skolens leder Fra sportens verden kender vi udtrykket og vigtigheden af at komme godt fra start. Udtrykket passer også i mange andre af livets forhold. Som forældre er vi naturligvis meget optaget af, at vore børn får den bedst mulige start på livet. Med til starten på livet hører skolegangen, som gerne skal have en afgørende og positiv betydning for barnets livsforløb. I har valgt, at jeres barn skal gå på, og det, synes jeg, er et godt valg. er en god skole af mange grunde, hvoraf ikke mindst de dygtige og engagerede medarbejdere skal fremhæves. En anden helt afgørende faktor for en god skolegang er forældrenes indstilling. På friskolen er der en uhyre flot og vigtig tradition for, at forældrene engagerer sig positivt i barnets skolegang. Det kan f.eks. ses ved støtte til barnets lektielæsning, aktivt deltagelse i livet på skolen, og en positiv indstilling til samarbejde med andre forældre og skolens personale. Foruden medarbejderne og forældrene skal også nævnes, at der omkring friskolen er en række af egnens borgere, der yder en fin indsats for skolen og dens elever. Jeg tænker her på Støtteforeningen, skolekredsen og mange flere. Start-mappen, som du nu læser i, indeholder en række informationer, der kan være vigtige for dig og dit barn. Når du har læst Start-mappen igennem, vil jeg opfordre dig til at gemme den, da du senere kan have brug for at finde nogle informationer igen. Derudover vil jeg opfordre dig til at benytte vores hjemmeside, der løbende bliver opdateret med nye informationer og billeder. En god information fra skolen til forældrene er vigtig, men et godt skole/hjem-samarbejde består af mere end informationer fra skolen i en start-mappe og på skolens hjemmeside. Kommunikationen skal være åben og gå begge veje. Det kan den blandt andet gøre på ForældreIntra, som jeg vil opfordre forældre til at benytte flittigt. Men også den direkte kommunikation er vigtig. Du er altid velkommen til at henvende dig til mig eller skolens øvrige personale med stort og småt. Jeg er oftest at finde på skolen, men kan være optaget af forskellige gøremål. Man kan ringe til mig på skolens telefon, men har man mulighed for at sende en mail, vil det være fint. Med ønsket om et positivt samarbejde for børnene. Karsten A. 12. april 2012 Side 3

4 Sdr. Vium her er der liv Sdr. Vium sogn har aner langt tilbage i tiden. Sdr. Vium er egentlig det område, der ligger ved kirken, som blev opført i 1200-tallet af sognets beboere. Landsbyens oprindelige navn var Esbøl. Blandt de tre begivenheder, der især i nyere tid har haft betydning for Sdr. Vium, kan nævnes jernbanens anlæggelse og den derpå følgende byudvikling, hedens opdyrkning og den indvandring af mange nye, unge familier som fulgte, samt sognets enstemmige beslutning om, med nedlæggelsen af folkeskolen, at oprette friskolen i stedet. Banen fik en kort aktiv levetid, men den satte alligevel mange synlige spor i bybilledet. Den fik stor betydning for tilflytningen og handlen. Den indgød til optimisme og vovemod. Mange nye, unge og driftige folk kom til, og de fik med stor arbejdsindsats sat heden under plov. De havde viljen og styrken til at træffe selvstændige beslutninger og føre dem ud i livet. "Nybyggerne havde et godt sammenhold og gåpåmod, som smittede af i det lille sogn. Sognets befolkning kunne stå sammen og blev i 1988 enige om selv at tage vare på børnenes undervisning, da folkeskolen blev lukningstruet. Byen kendetegnes også i dag ved sit sammenhold, når det gælder. Der kan nævnes flere eksempler på, at sammenholdet også gælder i vores tid: Kampen for retten til at blive kaldt en landsby; anlægning af storparceller; underskrifter mod vindmøller placeret for tæt på landsbyen; børnehaven SpireViums oprettelse; opbakning omkring dagligvarebutikken, der desværre alligevel måtte lukke. Sognet har mange foreninger og et godt samarbejde med nabobyer og sogne. 12. april 2012 Side 4

5 Friskolens historie blev oprettet i 1988 som en protestskole mod kommunens nedskæringer og sammenlægninger af kommuneskolerne. I midten af 70 erne begyndte børnetallet at falde drastisk - også i Sdr. Vium. Den kommuneskole, der havde haft sin storhedstid i 60 erne, måtte i 1980 erne erkende at være en del af den følelsesladede debat om skolestrukturen i den daværende Egvad Kommune. Man kan vel sammenligne den med den debat kommunesammenlægningen har medført på skoleområdet i Det handlede om besparelser og skolelukninger. På Sdr. Vium skole havde man allerede på det tidspunkt tænkt i andre pædagogiske baner og sat gang i en udvikling af nye undervisningsformer. Bl.a. brød man med den årgangsdelte skole. Dette var dog ikke nok til, at kommuneskolen kunne bevares, og allerede inden kommunen besluttede sig for en endelig nedlæggelse, havde man i Sdr. Vium selv taget ansvaret. Sognets beboere stod sammen og oprettede friskolen med det formål at drive en skole, der skulle opfylde kravene i friskoleloven, og som skulle hvile på et folkeligt og kristent grundlag. Man ønskede en overskuelig skole, der primært skulle bygge på elever fra lokalområdet. I løbet af de første år fik skolen også elever fra nabosognene. Skolen har i dag ca. 100 elever fra børnehaveklasse til 8.klasse. Skolen er stadig en vigtig del af sognet og fungerer i mange sammenhænge som kulturelt samlingssted. Gennem årene har friskolen gennemgået løbende ombygning, tilbygning og renovering - alt sammen med hjælp fra forældre og sognets beboere, så skolen i dag fremstår pæn og velholdt med nyt køkken/ fysiklokale og musik/samlingslokale. I 2003 tog en flok energiske forældre initiativ til at etablere en børnehave, idet de havde et ønske om at danne en børnehave med særlig tilknytning til friskolen og samtidig sikre tilgangen af elever til skolen. Den 1. august 2004 kunne Spire Vium åbnes i skolens lokaler. Børnehaven deler personale med SFO, og i dag er der tilknyttet 25 fuldtidsbørn til børnehaven Som det sidste nye har skolen købt et lille hus ved siden af, og planen er at bruge huset til kreative aktiviteter og børnehavens legeplads. Inden for de sidste år er det ikke blevet nemmere at drive friskole, idet staten vil have større indflydelse, skærpet tilsyn og regulerer i tilskuddene. Der kæmpes for at bevare vores friskole - en skole i stadig udvikling. Forældrenes og sognets indflydelse og støtte er afgørende for, at vi også i fremtiden har en friskole i Sdr. Vium, der kan sikre vore børn de bedste muligheder i fremtiden og bevare skolen som et samlingssted i sognet. 12. april 2012 Side 5

6 De formelle rammer Vedtægter Skolens vedtægter er udarbejdet på grundlag af Dansk Friskoleforenings forslag samt med rettelser fra Undervisningsministeriet. Vedtægterne indeholder alle de formalier, der er omkring dét at drive friskole, som f.eks. skolens drift, forældrekreds og skolekreds, tilsyn, generalforsamling, bestyrelsens sammensætning og opgaver, skoleleder, regnskab m.v. Vedtægterne kan fås ved henvendelse til skolens kontor eller ses på skolens hjemmeside: Generalforsamlingen Der afholdes ordinær general-forsamling én gang om året, normalt i marts eller april måned. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel til skolekredsens og forældrekredsens medlemmer. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvor de 5 vælges af og i forældrekredsen, og de 2 vælges af og i skolekredsen. Skolen har således to vælgende organer. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt senest 1. februar. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflerhed, og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Ved generalforsamlingen vil der ske en gennemgang af skolens regnskab, og gennem formandens og skolelederens beretning kan man danne sig et indtryk af, hvad der rører sig på skolen. Denne aften er også mulighed for spørgsmål og debat. Budget og økonomi På generalforsamlingen vælges bestyrelsen for friskolen og børnehaven. Bestyrelsen konstituerer sig selv, og ud af de 7 medlemmer vælges 3 til økonomiudvalget. Formanden, som er selvskrevet, samt 2 andre. Disse skal i samarbejde med skolelederen og sekretæren, i særlig grad, tage sig af de økonomiske forhold omkring skolen og børnehaven. Herunder budget, balance og investeringer. Tilsynsførende Forældrekredsen udøver det overordnede tilsyn med skolens undervisning. Undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen. Tilsynet med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk varetages desuden af en tilsynsførende valgt af forældrekredsen. Den tilsynsførende afgiver hvert år en skriftlig erklæring til forældrekredsen og en mundtlig erklæring på skolens ordinære generalforsamling om det udførte tilsyn. 12. april 2012 Side 6

7 Skolens organisering Skolens struktur består foruden selve skoleafdelingen af friskolens børnehave Spire Vium" og SFO (SkoleFritidsOrdningen). Ledelse Skolelederen har over for undervisningsministeriet, skolekredsen og skolens bestyrelse det daglige pædagogiske og administrative ansvar for ledelsen af friskolen. Skolelederen og souschefen udgør den daglige ledelse. Skolens tredeling Friskolen tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til og med 9.klasse. Dette sker i en struktur med en tredeling i grupperne: Indskolingen, som udgør børnehaveklasse - 2. klasse, mellemgruppen, som udgør klasse og ældste gruppe, som udgør klasse. Alt efter elevantal undervises der på tværs i de enkelte grupper, og klassedelingen kan ligeledes variere efter elevtal, sammensætning og sociale sammenhænge. Friskolens børnehave Spire Vium og SFO I Spire Vium tilbydes pasning af børn fra 3 år. Der kan dog modtages børn, som er under tre år, hvis de er sendt ud af dagplejen, og det vurderes, at der er personale til det. Når børnene starter i skolen, tilbydes pasning i SFO, som har et tæt samarbejde med Spire Vium, idet lokaler og personale er fælles. Her igennem ønskes dels et anderledes kvalitetstilbud til børnene og sikring af elevtilgang til friskolen. Spire Vium og SFO Åbningstider Spire Vium er åben mandag- torsdag fra 6.30 til og fredag fra Adresse og telefonnummer Spire Vium Esbølvej 9, Sdr. Vium 6830 Hemmet Moduler og priser Se skolenshjemmeside for priser og detaljer april 2012 Side 7

8 Børnehaven Spire Vium SpireVium er en privat børnehave og SFO med tilknytning til Sdr. Vium friskole. Børnehaven blev i 2004 startet af en gruppe forældre. SpireVium har sit eget forældreudvalg, som er underlagt s bestyrelse. Forældreudvalget afholder møder med Spire Viums daglige pædagogiske leder og en repræsentant fra skolebestyrelsen, og på disse møder koordineres bl.a. praktisk arbejde og forskellige arrangementer. Børnehaven modtager tilskud fra kommunen gennem fritvalgsordningen, hvor private kan få tilskud til børnepasning. SpireVium er en institution, hvor der kommer børn på mange forskellige tidspunkter på dagen, og desuden kommer SFO-børnene efter endt skoletid. Der er forskellige moduler. Institutionen er derfor præget af stor fleksibilitet både fra personalet og fra forældrene. SpireVium er en meget åben institution, der byder alle, som har lyst til at komme i institutionen, velkommen. Børnenes familier inddrages i arbejdet omkring børnehaven, og når der er brug for ekstra hænder til forskellige opgaver. Dagligdagen Der er plads 30 børn i Spire Vium. Vi har til huse i s lokaler i Skovhuset, som også huser skolens indskolingsbørn. Børnehaven har egen legeplads, som er indhegnet. Der er skov og skovlegeplads lige uden for døren, og det benytter vi flittigt. Børn, der er blefri og ellers selvhjulpne, kan komme med i børnehavens udegruppe, som er afsted 2 dage om ugen, onsdag formiddag (sammen med børnehaveklassen) og torsdag fra 8.45 til Børnene er i udegruppen i 1½ til 2 mdr. af gangen og skiftes til at komme med i forskellige grupper og med forskellige voksne. Vi har musik ca. 1 gang om ugen og er engang imellem med til morgensang eller fællestime sammen med friskolen. Vi benytter os også af friskolens gymnastiksal. Ca. 4 gange årligt har vi et emne, der kører over et par uger. Emnerne bliver tilrettelagt, så de passer til den børnegruppe, der er i børnehaven. Om eftermiddagen kommer børnene fra friskolens SFO også ind i børnehaven. De har deres eget lokale, men kan også komme ind i børnehaven. Personalet har timer begge steder. De store børn er gode til at tage sig af de mindre børn. Kl. ca har vi kaffe med brød, frugt/grønt og saftevand. Brødet bager vi for det meste selv sammen med børnene. Der kan læses mere i vores foldere og i vores læreplan ved henvendelse i Spire Vium eller på hjemmesiden Dagsprogram 6.15 ca.8.00 Morgenhygge for både SFO-børn og børnehavebørn og mulighed for morgenmad, hvis I selv medbringer dette. Vi giver mælk og havregryn Lege, spil og småaktiviteter Morgensamling, hvor vi giver småbeskeder, børnene fortæller om oplevelser, og så synger vi nogle sange fra børnesangbogen. Bagefter er der mulighed for at spise en mad fra madpakken ca Aktiviteter ude og inde. 12. april 2012 Side 8

9 Madpakketid. Spire Vium giver mælk og har også koldt vand i hanen. Husk madpakke med tydelig navn. Det vil også være i dette tidsrum, at der begynder at komme SFO-børn Lege og aktiviteter sammen med SFO-børn. De børn, der skal have et lille hvil, får mulighed for dette. Ca Eftermiddagsmad. Der vil blive serveret et stykke brød, et stykke frugt/grønt og saftevand. Vi vil bage vores eget brød og naturligvis sammen med børnene. Ca Hentetid, oprydning, lege, spille osv. Pædagogikken i SpireVium I SpireVium er den pædagogiske praksis en vekselvirkning mellem børnenes frie leg og planlagte aktiviteter. Vi arbejder med forskellige emner i løbet af året, hvor vi følger årstiderne og de danske traditioner. Vores hverdag er præget af musik, sang, sanglege, rim/remser, natur/udeleg, ture i lokalmiljøet, køkkenaktiviteter (bagning, syltning osv.), årstider og højtider, fri leg ude og inde, praktiske gøremål, og fordybelse i forskellige emner. Indskolingen i friskolen bruger Howard Gardners principper om de mange intelligenser, når de bruger den gode stol for at gøre børnene mere bevidste om, hvor de har deres styrkesider, og hvor der er plads til forbedring. SpireVium vil også implementere Howard Gardners mange intelligenser i børnehaven for derigennem at finde barnet styrke- og svage sider. Udegruppen Spire Vium har startet en udegruppe op 2 dage i ugen. Basen er spejderhytten på Bjerregårdsvej i Sdr. Vium. Friskolens bus kører gruppen til spejderhytten og henter dem igen. Hvis bussen er optaget til anden side, går gruppen den ene af vejene ud eller hjem. Børnene skal med bringe tøj efter vejret og altid have en pakket taske med ekstra tøj fra inderst til yderst og en pose til vådt tøj. Udegruppens børn skal altid have gummistøvler med pga. hugorme og skovflåter i området. Gruppens personale vil komme med en vejledning til hver udegruppehold. Madpakken i madkasse, drikkedunk med vand medbringes og evt. et stykke frugt. Praktiske informationer Fødselsdage: Vi kommer naturligvis gerne hjem til jer på børnenes fødselsdage, men I er også velkommen til at holde det i SpireVium. Uanset hvordan det skal foregå, vil vi naturligvis gerne have besked i god tid inden fødselsdagen. Påklædning: Børnene skal have praktisk tøj på, der kan tåle at blive beskidt, da vi vil opholde os meget ude. Vi vil gerne have, at der altid er skiftetøj, regntøj, gummistøvler med tydelig navn i deres garderoberum/kurv. Ligeledes vil vi gerne have, at I hver dag rydder op i børnenes garderobe, så der kan blive gjort rent. Ferier/lukkedage: Børnene skal tilmeldes inden sidste tilmeldingsfrist, og da er tilmeldingen bindende af hensyn til planlægningen af personaleferier. SpireVium holder helt lukket mellem jul og nytår og i uge 29 og 30 hver sommer. 12. april 2012 Side 9

10 Legetøj: Legetøj må ikke medbringes. Vi vil i stedet arrangere legetøjsdage et par gange i løbet af året. Friskolens dagligdag Ordensregler På ønsker vi færrest mulige regler. Vi tror på tillid, ansvarlighed og gensidig respekt. Reglen her er, at vi skal opføre os ordentligt over for hinanden. Vi har også udarbejdet en trivselsplan, som findes på skolens hjemmeside. Bussen På Sdr. Vium friskole har vi vores egen bus. Bussen er en vigtig del af skolens og Spire Viums hverdag. Den giver frihed og er et godt alternativ til den almindelige undervisning. Bussen har sin egen rute, som køres hver morgen og eftermiddag til opsamling og aflevering af elever, der hvor den kommunale bus ikke kører. Ruten planlægges fra år til år, alt efter hvor den kan have flest børn med. Desuden bruges bussen til udedage i skovhuset, udegrupper i SpireVium, lejrskole, idræt i Lyne for ældste gruppe, til præstegården i Hemmet for konfirmander, svømning i Tarm for 3. og 4. klasse samt til ekskursioner. Morgensamling Vi mødes tre dage om ugen i Samlingssalen til fælles morgensang, der er en vigtig del af skolens liv. Morgensamlingen består af en morgensang/morgensalme, fadervor og en eller flere sange eller et musikalsk indslag fra børnene. Derefter er der orientering om stort og småt vedrørende skolens daglige liv. Morgensamlingen ledes på skift en uge af gangen af lærerne, der efter eget valg også bidrager med fortælling, sang, musik eller drama. Fortælling Skolen lægger stor vægt på fortællingen. Yngste gruppe har fortælletime på skemaet hver uge, og derudover fortælles der bl.a. ved morgensang og fællestimer. Det er godt og trygt at sidde sammen med sine kammerater og høre en fortælling. Fantasien sættes i sving. Indre billeder sættes i forhold til tidligere dannede billeder, og nye helheder opstår. Det er bl.a. på den måde, at børnene efterhånden opdager/ erfarer, hvad abstrakte begreber står for. Med fortællingen om godhed, ondskab, trofasthed osv. forstår de også lidt efter lidt, hvad godhed, ondskab og trofasthed er. Ordforråd og formuleringsevne udvides. De lider med det gode, kæmper mod det onde og vinder til sidst prinsessen eller prinsen og det halve kongerige. Fortællingen lader børnene opleve, at det kan nytte at tage kampen op mod det onde. Når fortællingen er slut, er børnene opfyldt af nyt livsmod og glæde. Fortællingen er en hjælp til at leve deres eget liv, Jeg duer til noget; jeg kan noget; du tror på mig, derfor kan og vil jeg. Der findes en fortælling til enhver situation i livet, og det er godt at kende den. 12. april 2012 Side 10

11 Udedage Børnehaveklassens ugeskema skal indeholde en udedag. Det tilstræbes, at alle børn i Skovhuset med jævne mellemrum har mulighed for en udedag. Skolens bus står derfor til rådighed for Skovhusets børn minimum én dag ugentlig. Der køres til mange forskellige dejlige naturområder, som undersøges for dyr og planter. Der udforskes og leges. Turen er et rigtig godt supplement til den normale undervisning. På udeturene deltager ofte nogle af Spire Viums børn. Udover buschaufføren deltager en voksen fra Skovhuset og Spire Vium. Undervisningsplaner Der er udarbejdet undervisningsplaner med formål, slutmål og delmål for fagene dansk, matematik, engelsk, biologi, geografi, fysik/kemi, samt en plan for elevens alsidige udvikling (se skolens hjemmeside). For øvrige fag henvises til Undervisningsministeriets og Skolestyrelsen fagplaner. Idræt I idræt benytter vi skolens faciliteter, så som gymnastiksalen og skolegården. Derudover bruges skoven og Sdr. Vium Stadion, som ligger ca.100 meter fra skolen. Indskolingen og mellemgruppen har 2 timers idræt om ugen på skolen. Udover idræt har 3. og 4. klasse svømmeundervisning i svømmehallen i Tarm. Ældste gruppe har 2 timer idræt om ugen. I perioden fra efterårsferien til påskeferien benyttes Lyne Hallen. Undervisning Lærerne giver en undervisning der står mål med Folkeskolens. Det betyder, at lærerne er forpligtet og opsatte på at følge med i, hvad der sker i Folkeskolen, herunder vejledninger for enkelte fag, undervisningsmaterialer, undervisningsmetoder, delmål og slutmål. Årsplaner/aktivitetsplaner Årsplanerne og aktivitetskalenderen ses i ForældreInta. Specialundervisning/støtte ønsker at yde størst mulig støtte til elever med indlæringsvanskeligheder. Til skolen er knyttet en af kommunens skolepsykologer og en læsekonsulent. Vikardækning Ved lærernes fravær dækkes timerne altid af en anden lærer eller vikar udefra. Der aflyses i praksis meget sjældent undervisning. Praktik på Eleverne i ældste gruppe modtager løbende uu-vejledning (ungdomsuddannelsesvejledning). Hos os foregår det ved en introduktion over de overvejelser, de skal foretage sig i forhold til deres fremtid. Det er på ingen måde meningen, at de allerede nu skal vælge, hvilken uddannelse de skal have, men de skal blive bevidste om, hvilke interesser, talenter og muligheder de har. De skal også gøres bevidste om, hvilke krav der stilles til dem, deres 12. april 2012 Side 11

12 skolegang og faglige kvaliteter, inden de påbegynder en uddannelse. Derudover skal de vide, hvad selve uddannelsen består af og indebærer m.h.t. løn, arbejdstider osv. Alle eleverne bliver præsenteret for forskellige medier, hvor de kan finde inspiration til hvilket retning, de kan vælge. Disse medier er uddannelsesaviser, ungdomsudgivelser og internettet, hvor der er hjemmesider om emnet. Her ligger også videoer og link til diverse brancheforeninger og virksomheder, som har deres egne sider om uddannelser. Eleverne skal også udfylde forskellige spørgeskemaer og en uddannelsesbog, som er ment som et værktøj til at komme omkring de mange muligheder og overvejelser. Undervisningen består også af virksomhedsbesøg og besøg udefra af for eksempel erhvervsdrivende eller andre faggrupper, som kan være interessante for eleverne. For 8. og 9. klasse består uu-vejledningen også af en uges praktik. Her får de mulighed for at snuse til et fag, som de har interesse for og opleve arbejdsgangene i et firma. Det kan f.eks. være slagter, VVS-montør, bibliotekar og mange andre fag. Eleverne har så efterfølgende skullet evaluere på praktikken i en todelt skriftlig opgave. Et brev til praktikstedet, hvor de har fortalt om deres oplevelser med praktikken, og et oplysningsark om det fag de var i praktik i. Frikvarterer I løbet af skoledagen er der 2 pauser på ½ time. Der er 2 gårdvagter i hver pause. Der er gode muligheder for, at børnene kan lege i frikvartererne. Der er en legeplads, skolegården, Dragen, og i skoven er der desuden store udfoldelsesmuligheder. Udtalelser Alle elever, der afslutter et skoleforløb på friskolen efter 8. eller 9. klasse, modtager en udtalelse om deres standpunkt i dansk, matematik, engelsk og tysk, samt deres sociale kompetencer. Endvidere vil det fremgå, hvilke årskarakterer eleven har, og hvilken karakter der er givet for afgangsprojektet. Undervisningsmaterialer På friskolen har vi forskellige bogsystemer, der benyttes til de enkelte fag. Derudover benytter vi lånte materialer fra centeret for undervisningsmaterialer, CfU. I nogle tilfælde vil læreren selv fremstille materialet, hvis det er det mest hensigtsmæssige. IT Skolen råder over ca. 30 computere, som bruges i den daglige undervisning Skolebiblioteket og udlån Målet for skolebiblioteket er at fungere som serviceorgan i forhold til sine brugere: elever, lærere, børn i børnehaven og fritidsordningen. Skolebiblioteket vil tilbyde sine brugere et ajourført udvalg af skønlitterært og faglitterært materiale. Skolebiblioteket er åbent for lærere og elevers brug hele skoledagen. Alle elever kan låne to typer af bøger. For taskebøger, f.eks. matematikbogen, er lånetiden et skoleår. For biblioteksbøger, skøn- og faglitteratur, er lånetiden 3 uger. Der udsendes rykkere for bøger, der ikke er afleveret til tiden. 12. april 2012 Side 12

13 Skoleposten Et par gange om året udsendes Skoleposten med praktiske oplysninger og orientering fra bestyrelsen, skolelederen og lærerne. Eleverne i de tre opfordres til at komme med indlæg om deres undervisning og arbejde. I skoleposten kan forældre også komme med indlæg. Deadline kan man få oplyst på kontoret. Det er lærerne og en forælder eller to, der står for redigering, opsætning og kopiering af bladet. Skoleposten er et vigtigt bindeled mellem skolen og hjemmet. Desuden tilstræber bestyrelsen at have et kort indlæg/orientering i lokalbladet i Hemmet og i Sdr. Vium, som husstandsomdeles i hver måned. Arrangementer og årets gang på friskolen Første skoledag Alle forældre inviteres til at være med første skoledag efter sommerferien. Dagen begynder med fælles morgensang og flaghejsning i skolegården. Derefter går eleverne til klasserne, hvor der undervises. Første skoledag sluttes efter 4 timers undervisning. Tidspunktet kan variere nogle minutter afhængig af busplanen. Skolefester Vi har i løbet af året en fælles skolefest sent i skoleåret. Aftenen indledes med fællesspisning. Det tilstræbes, at alle elever er medvirkende til den endelige forestilling enten som kulissemalere, lyd- eller lysmænd, musikere, sangere, dansere, skuespillere osv. Aftenen afsluttes med diskotek og kaffebord. Gymnastikopvisning Ca. hvert andet skoleår deltager alle i DGI s gymnastikopvisning i Skjern. Lærerne tilrettelægger et gymnastikprogram, hvor alle eleverne på tværs af klasserne deltager. I den sidste uge op til opvisningen bruges en del undervisningstimer på at øve, og alle hjælper hinanden. Man deltager på ens eget niveau. Lejrskoler og fælles oplevelser Hvert år er alle klasser på to lejrskoler: En kort ryste-sammen-tur i begyndelsen af skoleåret og en større lejrskole i foråret/forsommeren. De årlige lejrskoler ses som en væsentlig basis for friskolens sociale liv og faglige mangfoldighed/udfoldelsesmuligheder. Vi tilsigter en fælles emneuge/oplevelse for hele skolen gerne i begyndelsen af skoleåret, da vi ser det som væsentligt, at eleverne lærer hinanden at kende på tværs af grupper og tager fælles ansvar for hinandens trivsel. Udgifter til lejrskole afholdes af skole og forældre, hvor forældredelen er en fast pris pr. barn pr. dag. I indskolingen og mellemgruppen tilstræbes lejrskolen en varighed af tre til fem dage. I ældste gruppe varierer længden af lejrskolen fra 5 til 14 dage, alt efter destinationen f.eks. Bornholm, Fur eller udlandet. I ældste gruppe tilstræbes en udenlandstur med tilknytning til den normale undervisning. Lejrskolerne er en del af skolens undervisning, og der er derfor mødepligt. 12. april 2012 Side 13

14 Juleafslutning Hvert år på den sidste skoledag inden juleferien deltager eleverne i en gudstjeneste i Hemmet eller Sdr. Vium kirke. På skolen hygger man i klasserne, og i løbet af formiddagen deltager alle elever, ansatte og øvrige interesserede i fælles dans/sanglege i gymnastiksalen. Forventninger til friskoleforældre Skolen lægger vægt på, at familien vælger friskolen på grund af det skolesyn og den undervisning, der er præciseret i skolens formålsparagraf. For at sikre dette gennemføres en grundig samtale med skolelederen og en forældrerepræsentant (valgt af bestyrelsen) inden skolestart. Ved optagelse senere i skoleforløbet sker optagelse også i samråd med klasselærer/lærerteamet/lærerkollegiet. (Ved optagelse i Spire Vium er det den daglige pædagogiske leder, der varetager samtalen). Som friskoleforældre forpligter man sig til at vise interesse for skolen, Spire Vium og den undervisning/ pasning, der tilbydes. Det forventes, at man deltager i de arrangementer, der afholdes i forbindelse med ens barns/ børns undervisning/ pasning og i øvrige fælles arrangementer. Man er som forælder forpligtet til at deltage i arbejdslørdage, rengøring eller andre opgaver. Hver familie deltager i et omfang, der svarer til to kryds i regnskabet over opgaver. (Nogle opgaver giver to krydser de fleste giver et kryds ). Vælger man ikke at deltage i disse opgaver, skal man i stedet betale 750,00 kr. pr. kryds. Det er vigtigt, at skolen, bestyrelsen, de ansatte og eleverne mærker forældrenes opbakning til deres arbejde, og vi forventer, at man omtaler skolen positivt i børnenes nærhed. Det er også væsentligt, at skolen, bestyrelsen og de ansatte bliver kontaktet, hvis man er uenig eller usikker på noget, der har betydning for skole/hjem samarbejdet, elevernes trivsel osv., så man undgår misforståelser. Forældrene og skolekredsen er friskolens grundlag. Friskolen er først og fremmest forældrenes skole, og det er alle forældres ansvar, at vi sammen driver en skole, vi kan være stolte af. Åben skole På er der åben skole hver dag. Forældre og andre interesserede er altid velkomne til at være med i undervisningen. Førskoledage Der er førskoledage for kommende børnehaveklassebørn første fredag i hver måned. Udover førskoledage har vi i juni måned en førskoleeftermiddag for både forældre og kommende børnehaveklassebørn. Fridage/fritagelse Ønskes/spørges der fri en enkelt dag kontaktes klasselæreren. Ved ønske om flere fridage kontaktes skolelederen. 12. april 2012 Side 14

15 Ønskes eleven fri i længere tid, skal forældrene være opmærksomme på, at de selv har ansvar for undervisningsforpligtigelsen. Samtaler og hjemmebesøg Hjemmebesøg finder sted minimum ved skolestart i børnehaveklassen og ved overgang til mellemgruppen, og efter ønske ved klasselærerskift-/ kontaktlærerskift - dog ikke i ældste gruppe. Hjemmebesøg foretages af to lærere i samarbejde. Typisk dansk- og matematiklæreren. I øvrigt finder der forældresamtaler sted på skolen minimum en gang årligt. Hvor der ikke er hjemmebesøg, tilsigtes 2 årlige samtaler på skolen (øvrige klasser og ældste gruppe). Forældremøder Der afholdes et årligt forældremøde. Forældremødet kan deles i et fællesmøde i hele gruppen f.eks. ældste gruppe og efterfølgende et forældremøde i klassen. På det fælles møde informerer en bestyrelsesrepræsentant om det aktuelle arbejde i bestyrelsen, og gruppens lærere fortæller om fælles aktiviteter/ forløb i gruppen. I klassen informeres forældrene om årsplanerne i dansk, matematik og øvrige fag. Der snakkes om klassens dagligdag, øvrige aktiviteter og trivsel. Klasseråd Hvert år nedsættes efter klasselisten et klasseråd, som består af 3 hold forældre. På den måde vil alle forældre på et eller andet tidspunkt i elevens skoleforløb sidde i rådet. Rådet sørger for hjælp til praktiske arrangementer og står for mindst et klassearrangement i løbet af året. Klasselæreren indkalder til første møde. Informationsmøde I august afholdes normalt støtteforeningens generalforsamling, som samtidig er et informationsmøde for alle forældre og andre interesserede. På informationsmødet orienteres kort fra skolens leder og bestyrelsen om det nye skoleår. Bestyrelsen og forældre kan komme med punkter til debat. På mødet nedsættes tydpisk også forskellige arbejdende udvalg til gavn for skolen, f.eks. bageudvalg, renoveringsudvalg, rengøringsudvalg m.m. Vedligehold Fire gange om året har vi arbejdslørdage for forældre, hvor der males, udføres små reparationer og gøres rent. Som forælder forpligter man sig til at deltage i vedligeholdelsen af skolen. Rengøring Der er på skolen ansat rengøringshjælp. En del af den lettere rengøring varetages af eleverne. Første uge i sommerferien gøres der hovedrent, hvor forældre hjælper til. Hver klasse har dukseordning. 12. april 2012 Side 15

16 Praktiske informationer Parkering Der opfordres fra skolens og bestyrelsens side til at parkere på forsamlingshusets p-plads, bagved skolen. Det gælder både ved den daglige aflevering og afhentning og ved arrangementer i skolen. Det er farligt for elever, der kommer gående, med bus, eller på cykel, når der holder parkerede biler langs Esbølvej. Efter kl. 14 kan man parkere i skolegården til fritidsarrangementer, men der opfordres til at følge ovenstående eller tage meget hensyn til SFO-børn, der leger i skolegården frem til kl. 17, og til fritidsbrugerne af skolen. Rygning I forhold til loven om røgfrit miljø er det ikke tilladt at ryge på skolens område. Det betyder også, at ansatte og besøgende ikke må ryge på skolens udenomsarealer. Skolens ledelse og bestyrelse er pålagt at føre tilsyn med, at dette rygeforbud overholdes, og vi henstiller derfor til, at rygning kun foregår uden for skolens område. Mobiltelefoni Eleverne må have mobiltelefon med i skole, hvor den f. eks. må benyttes konstruktivt i undervisningen, hvis det sker i overensstemmelse med undervisningsforløbet, formålet og lærerens anvisninger. Brugen af mobiltelefoner må generelt ikke forstyrre undervisningen, eller være i vejen for fællesskabets udfoldelse, ligesom den ikke må anvendes til mobbende eller krænkende adfærd. Ved overtrædelse heraf tales med mobilbrugeren for at bibringe en forståelse af det uheldige i adfærden. Telefonen kan blive inddraget, og der kan ved grove tilfælde udstedes et individuelt midlertidigt forbud mod anvendelse af mobiltelefon i skolen. Vi anbefaler, at forældrene taler med deres barn om mobilbrug: formål, etik og sprog. Det er under eget ansvar, hvis mobiltelefoner medbringes i skolen. Sygdom Ved sygdom orienteres skolen gerne samme dags morgen enten skriftligt, via ForældreIntra eller pr. telefon. Mælkeordning Friskolen er med i Arlas mælkeordning. Hvert år før sommerferien og i november tilbydes eleverne en bestillingskupon med girokort, som indbetales. Eleven får derefter mælken hver dag, som duksen sørger for bliver hentet og delt ud i klassen. Mælken bliver opbevaret i et køleskab, lige indtil den afhentes af duksen, så det kan være så koldt som muligt. Skolen udleverer kun mælken og har ikke noget at gøre med bestilling og betaling, så evt. henvendelse vedr. levering af mælk skal rettes direkte til Arla. Skriftlige tilladelser Privatkørsel: Vi ønsker tilladelse fra forældrene til eventuel privatkørsel med eleverne. Foto/video: Vi ønsker tilladelse til, at der af og til bliver taget billeder/video af eleverne. Nogle af billederne bruges i aviser eller på skolens hjemmeside. 12. april 2012 Side 16

17 Badning: Vi ønsker tilladelse til at tage eleverne med på eventuelle badeture, naturligvis under forsvarlige forhold. Afgangsprøver Vi har på friskolen tilbud om skolegang til og med 9. klasse, der efter ønske kan afsluttes med afgangsprøve. Vi har i øjeblikket ingen elever i 9. klasse. Børnesår Da børnesår er meget smitsomt, må barnet først møde i skole, når såret er dækket af skorpe. Skolen skal vide, hvis et barn i skolen eller børnehaven har børnesår. Giv også besked, når såret er helet. Ferieplan Se hjemmesiden Ferierne vil oftest også fremgå af aktivitetsplanen på ForældreIntra. Fotografering Eleverne på friskolen tilbydes fotografering med to til tre års mellemrum. Der tages klassebilleder og portrætbilleder. Bestilling foretages ofte på forhånd, ved at eleven får en seddel med hjem til udfyldning, som medbringes den dag, fotografen kommer på skolen. Skolen hjemhenter jævnligt tilbud fra forskellige skolefotografer for at få et godt tilbud, hvor kvalitet og pris er i orden. Glemte ting Glemt tøj opbevares i redskabsrummet. Hvis tøjet ikke afhentes, sendes det til genbrug før efterårsferien, juleferien, påskeferien og sommerferien. Lokaleudlån Skolens lokaler kan udlånes/udlejes til skolekredsen, samt til organisationer og foreninger til almennyttige formål. Priser følger forsamlingshusets priser. Det er ikke i skolens interesse at være i konkurrence med øvrige udlejere af lokaler, og vi opfordrer til at benytte andre muligheder i sognet og nabosogne. Lus Giv straks besked, hvis jeres barn har fået lus. Et barn, der har lus, må ikke komme i skole, før der er påbegyndt behandling. Barnet må heller ikke komme i skole, hvis der er levende lus i håret. Hvis vi i skoletiden konstaterer lus i et barns hår, vil forældrene blive kontaktet, og barnet skal afhentes. SSP Friskolen er tilknyttet det kommunale SSP-samarbejde, (Skole, Socialforvaltning og Politi), og tager kontakt til psykolog, politi og ungdomskonsulent i de tilfælde, det er nødvendigt. Sundhedsplejerske Friskolen har tilknyttet sundhedsplejerske Susanne Ørbæk Juel-Nielsen fra Ringkøbing/Skjern Kommune. 12. april 2012 Side 17

18 Trivsels- og sorgplan Findes på skolens kontor. Forsikring ved tyveri, hærværk og ansvar Børnene bør være dækket af privat tegnet forsikring hvad angår tyveri og hærværk på og af egne ejendele. Børnene bør være omfattet af en privat tegnet ansvarsforsikring angående - skader på skolen som følge af uagtsom adfærd - uforsætlige og forsætlige personlige skader og skader på andres ejendele. Man kan også overveje en ulykkesforsikring. Lokalt kulturcenter Tirsdage kl hver 14. dag er der sammenkomst i musiklokalet for aktive pensionister. Ældste gruppe på Friskolen står for servering. Ugentligt er der EDB-undervisning for voksne. Sogneforeningen Indkalder til 2 årlige planlægningsmøder for koordinering af aktiviteter i sognet på friskolen. Musikskolen Elever fra friskolen kan tilmelde sig kommunens tilbud om undervisning i musik. Musikskolen tilbyder både undervisning i soloinstrumenter og holdundervisning. Undervisningen kan, såfremt der er elever nok fra skolen, afholdes på friskolen. Hvert år giver musikskolen forårskoncert på nogle af kommunens skoler og friskoler. Hvert år i begyndelsen af skoleåret udsender musikskolen en folder med orientering og tilmelding. Friskolen har ikke noget med afholdelsen af musikskolens undervisning at gøre, men man tilsigter at tilpasse undervisningen i forhold til musikskolen tidsplan. 12. april 2012 Side 18

19 Støtteforeningen - hvem er vi? Historien Støtteforeningen for er en forening stiftet af forældre og bedsteforældre til børn, der går på. Foreningen blev stiftet i 1988 med det formål at støtte og SFO økonomisk, så der løbende kan ske forbedringer, der gavner børnene på, Spire Vium og SFO. Hvordan? Arbejdet i støtteforeningen udføres af frivillige, der er medlem af Støtteforeningen og som i større eller mindre grad har tilknytning til. Støtteforeningens arbejde består i at arrangere og afholde forskellige arrangementer for på den måde at rejse penge til gavn for friskolen. Samtidigt er det en nødvendighed at have medlemmer, der via kontingentet støtter Støtteforeningen økonomisk, og på den måde sikrer en bedre skole i vores nærmiljø. Alle indtægter i Støtteforeningen går ubeskåret til gavn for, Spire Vium og SFO. Hvad? Støtteforeningen har hvert år siden 1988 stået for flere større eller mindre arrangementer i lokalområdet. Arrangementerne afholdes økonomisk til gavn for, men de er i høj grad også til gavn og glæde for lokalsamfundet, da arrangementerne styrker sammenholdet og giver en følelse af fællesskab. Af arrangementer, der har været afholdt kan nævnes: Forårsfest, fællesspisning med tilmeldte de sidste mange år, Fastelavnsfest, Cykelsponsorløb/motionssponsorløb, Julekalendersalg, Medvirkende til Julemarked (tombola), Medvirkende til Landsbyfest for Hemmet-Sdr. Vium, Skolefest for de små årgange og Rally Sprint i Sdr. Vium by flere gange. Af ting vi har sponsoreret til og SFO kan nævnes tilskud til SFO hver måned, projektor, computere, støtte til Skovlegepladsen, kursus til lærerne, kr. til skolens legeplads i 2006, og multibane i Hvorfor? Vi ønsker at bevare og sørge for, at der er mulighed for forbedringer, der kommer børnene på skolen til gode. Derved kan vi styrke sammenholdet i lokalområdet og bibeholde de ting, der gør Sdr. Vium til den dejlige landsby, den nu engang er med attraktive tilbud til alle beboere og eventuelle tilflyttere. Vi opfordrer alle til at blive medlem af Støtteforeningen. Hvis du/i ønsker at blive medlem, kontakt da skolens sekretær eller indmeld dig online: Med venlig hilsen Støtteforeningen 12. april 2012 Side 19

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 SFO s tlf. 44 57 94 96 - bedst mellem kl. 11.00-12.00 Hold øje med informationer fra SFO på intranettets opslagstavle. 1 Indholdsfortegnelse Personalet

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Førskolegruppe. Hammerum Friskole

Førskolegruppe. Hammerum Friskole Førskolegruppe Hammerum Friskole Opstart 4. maj 2015 1 Førskolegruppe på Hammerum Friskole Vi ønsker at give børnene en god overgang fra børnehavebarn til skolebarn på Hammerum Friskole. Derfor vil vi

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Velkommen. til Jystrup Vuggestue

Velkommen. til Jystrup Vuggestue Afslutningsvis Er der det mindste I tænker eller undrer jer over, har I spørgsmål eller forslag, opfordres I til at tage en snak med os. I kan altid komme til en af os; der er oftest kaffe på kanden, og

Læs mere

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger.

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. Velkomstfolder VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag kl. 6.15 16.45 Fredag lukker

Læs mere

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 2010 1 Velkommen til Virum Skoles SFO Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til skolefritidsordningen. Vi håber, at den må være med til at besvare nogle

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution - sådan samarbejder børnehuse, BFO og skole om kontinuitet og sammenhæng ved barnets overgange mellem hjem, institutioner og skole FORMÅLET

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Kære forældre Vi ønsker alle et godt nytår Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Tak for Jeres til- og frameldinger til vinterferien. Bedst som vinteren

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

Skolens målsætning: Årsrapport 2011

Skolens målsætning: Årsrapport 2011 Præsentation af Løkkemarkskolen Skolestart På indskrivningsdagen er skolelederen, SFO-lederen og BH.-klasselederen tilstede. Indskrivningsdagen afholdes som et arrangement, hvor skolen præsenteres. Børnene

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere

Skovbørnehaven Søborgen. Skal fællesskab, natur og udeliv præge dit barns liv?

Skovbørnehaven Søborgen. Skal fællesskab, natur og udeliv præge dit barns liv? Skovbørnehaven Søborgen Skal fællesskab, natur og udeliv præge dit barns liv? Velkommen til Skovbørnehaven Søborgen! Skovbørnehaven er en udflytterbørnehave. Der køres hver dag med egen bus mellem opsamlingsstedet

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Cykeltur til Hesteskoen Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Oktober BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Informationsfolder 1

Informationsfolder 1 1 Informationsfolder Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hvem... 3 Hvad... 3 Normering... 3 Pris... 4 Åbningstid... 4 Indskrivning... 4 Personale... 5 Dagsrytme... 6 Børnegrupper... 6 Vildhestene...

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Klasseforældrerådets opgaver: Ved Møldrup skole har skole-hjemsamarbejdet høj prioritet. Vi har tradition for en god og konstruktiv dialog og lægger vægt på, at samarbejdet er gensidigt

Læs mere

Hvordan er det nu med...

Hvordan er det nu med... Hvordan er det nu med... Ansvar og erstatning Hvis en elev ødelægger ting på skolen bøger, ruder m.v. - sender skolen en regning over det ødelagte til hjemmet, hvis det skønnes, at eleven er ansvarlig,

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre.

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre. Retningslinjer vedr. foto Aarhus Kommune har vedtaget følgende retningslinjer omkring foto, video og TVoptagelser med børn og unge i kommunens institutioner. Børn og unge i skoler og institutioner må kun

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum Velkommen til SFO Smørum På Distriktsskole Smørum SFO Smørum består af 3 SFO er fordelt på de 3 matrikler: SFO Mosehuset på Afdeling Balsmoseskolen - Æblevangen 126, Tlf.: 72598150 SFO Firkløveren på Afdeling

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Velkomstfolder Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Legen er en livsvigtig proces for det enkelte menneske. Barndommen er ikke noget, der skal overstås hurtigst

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagervej 99 8700 Horsens Tlf. 76 29 33 50 Velkommen SFO Delfinen er en funktionsopdelt skolefritidsordning, der er en del af Bankagerskolen.

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

Praktisk information til forældrene i SFO en 2013/14

Praktisk information til forældrene i SFO en 2013/14 Praktisk information til forældrene i SFO en 2013/14 Degnestræde 11, Lødderup, 7900 Nykøbing Mors Tlf: 96690209/ 51369858 Åbningstider: Mandag torsdag: 06.15-17.00 Fredag: 06.15-16.00 Personale Heidi Madsen

Læs mere