Sdr. Vium Friskole 12. april 2012 Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sdr. Vium Friskole 12. april 2012 Side 1"

Transkript

1 12. april 2012 Side 1

2 indhold Velkommen til Sønder Vium Friskole v/ bestyrelsens formand...side 2 Vigtigt at komme godt fra start v/ skolens leder...side 3 Sdr. Vium her er der liv...side 4 Friskolens historie...side 5 De formelle rammer...side 6 Skolens organisering...side 7 Spire Vium og SFO...side 7 Friskolens dagligdag...side 10 Arrangementer og årets gang på friskolen...side 13 Forventninger til friskoleforældre...side 14 Praktiske informationer...side 16 Støtteforeningen - hvem er vi?...side 19 Se meget, meget mere på vores hjemmeside. Der kan man blandt andet se bestyrelsen, Støtteforeningen og personalet. Anvend vores ForældreIntra som sikker og god kommunikationskanal. Velkommen til Sønder Vium Friskole v/ bestyrelsens formand Sønder Vium Friskole er en aktiv lokal friskole baseret på det Grundtvig Koldske menneskesyn, hvor vi sammen skaber rammerne for en god skolegang for vores kære børn. Det er en spændende opgave at lave en god skole, det kræver engagerede lærere, leder, medarbejdere, forældre og vigtigst: glade og nysgerrige børn. For at skabe en god skolegang kræver det en aktiv medleven af alle, såvel voksne som børn. I denne velkomstmappe står de kolde oplysninger, som er nødvendige, men det, der skaber ånden i skolen, er jo samværet i hverdagen, og de mange arrangementer vi har på Sønder Vium Friskole. Jeg håber, I vil være med sammen kan vi give vores børn et godt fundament! Når man som ny skolefamilie kommer til Sønder Vium Friskole, er der mange spørgsmål 12. april 2012 Side 2

3 der melder sig. Vi håber med denne mappe at kunne give svar på de fleste spørgsmål, men skulle vi have overset noget, må I gerne give en tilbagemelding så tilføjer vi det snarest. Formand for bestyrelsen Poul Gregersen Vigtigt at komme godt fra start v/ skolens leder Fra sportens verden kender vi udtrykket og vigtigheden af at komme godt fra start. Udtrykket passer også i mange andre af livets forhold. Som forældre er vi naturligvis meget optaget af, at vore børn får den bedst mulige start på livet. Med til starten på livet hører skolegangen, som gerne skal have en afgørende og positiv betydning for barnets livsforløb. I har valgt, at jeres barn skal gå på, og det, synes jeg, er et godt valg. er en god skole af mange grunde, hvoraf ikke mindst de dygtige og engagerede medarbejdere skal fremhæves. En anden helt afgørende faktor for en god skolegang er forældrenes indstilling. På friskolen er der en uhyre flot og vigtig tradition for, at forældrene engagerer sig positivt i barnets skolegang. Det kan f.eks. ses ved støtte til barnets lektielæsning, aktivt deltagelse i livet på skolen, og en positiv indstilling til samarbejde med andre forældre og skolens personale. Foruden medarbejderne og forældrene skal også nævnes, at der omkring friskolen er en række af egnens borgere, der yder en fin indsats for skolen og dens elever. Jeg tænker her på Støtteforeningen, skolekredsen og mange flere. Start-mappen, som du nu læser i, indeholder en række informationer, der kan være vigtige for dig og dit barn. Når du har læst Start-mappen igennem, vil jeg opfordre dig til at gemme den, da du senere kan have brug for at finde nogle informationer igen. Derudover vil jeg opfordre dig til at benytte vores hjemmeside, der løbende bliver opdateret med nye informationer og billeder. En god information fra skolen til forældrene er vigtig, men et godt skole/hjem-samarbejde består af mere end informationer fra skolen i en start-mappe og på skolens hjemmeside. Kommunikationen skal være åben og gå begge veje. Det kan den blandt andet gøre på ForældreIntra, som jeg vil opfordre forældre til at benytte flittigt. Men også den direkte kommunikation er vigtig. Du er altid velkommen til at henvende dig til mig eller skolens øvrige personale med stort og småt. Jeg er oftest at finde på skolen, men kan være optaget af forskellige gøremål. Man kan ringe til mig på skolens telefon, men har man mulighed for at sende en mail, vil det være fint. Med ønsket om et positivt samarbejde for børnene. Karsten A. 12. april 2012 Side 3

4 Sdr. Vium her er der liv Sdr. Vium sogn har aner langt tilbage i tiden. Sdr. Vium er egentlig det område, der ligger ved kirken, som blev opført i 1200-tallet af sognets beboere. Landsbyens oprindelige navn var Esbøl. Blandt de tre begivenheder, der især i nyere tid har haft betydning for Sdr. Vium, kan nævnes jernbanens anlæggelse og den derpå følgende byudvikling, hedens opdyrkning og den indvandring af mange nye, unge familier som fulgte, samt sognets enstemmige beslutning om, med nedlæggelsen af folkeskolen, at oprette friskolen i stedet. Banen fik en kort aktiv levetid, men den satte alligevel mange synlige spor i bybilledet. Den fik stor betydning for tilflytningen og handlen. Den indgød til optimisme og vovemod. Mange nye, unge og driftige folk kom til, og de fik med stor arbejdsindsats sat heden under plov. De havde viljen og styrken til at træffe selvstændige beslutninger og føre dem ud i livet. "Nybyggerne havde et godt sammenhold og gåpåmod, som smittede af i det lille sogn. Sognets befolkning kunne stå sammen og blev i 1988 enige om selv at tage vare på børnenes undervisning, da folkeskolen blev lukningstruet. Byen kendetegnes også i dag ved sit sammenhold, når det gælder. Der kan nævnes flere eksempler på, at sammenholdet også gælder i vores tid: Kampen for retten til at blive kaldt en landsby; anlægning af storparceller; underskrifter mod vindmøller placeret for tæt på landsbyen; børnehaven SpireViums oprettelse; opbakning omkring dagligvarebutikken, der desværre alligevel måtte lukke. Sognet har mange foreninger og et godt samarbejde med nabobyer og sogne. 12. april 2012 Side 4

5 Friskolens historie blev oprettet i 1988 som en protestskole mod kommunens nedskæringer og sammenlægninger af kommuneskolerne. I midten af 70 erne begyndte børnetallet at falde drastisk - også i Sdr. Vium. Den kommuneskole, der havde haft sin storhedstid i 60 erne, måtte i 1980 erne erkende at være en del af den følelsesladede debat om skolestrukturen i den daværende Egvad Kommune. Man kan vel sammenligne den med den debat kommunesammenlægningen har medført på skoleområdet i Det handlede om besparelser og skolelukninger. På Sdr. Vium skole havde man allerede på det tidspunkt tænkt i andre pædagogiske baner og sat gang i en udvikling af nye undervisningsformer. Bl.a. brød man med den årgangsdelte skole. Dette var dog ikke nok til, at kommuneskolen kunne bevares, og allerede inden kommunen besluttede sig for en endelig nedlæggelse, havde man i Sdr. Vium selv taget ansvaret. Sognets beboere stod sammen og oprettede friskolen med det formål at drive en skole, der skulle opfylde kravene i friskoleloven, og som skulle hvile på et folkeligt og kristent grundlag. Man ønskede en overskuelig skole, der primært skulle bygge på elever fra lokalområdet. I løbet af de første år fik skolen også elever fra nabosognene. Skolen har i dag ca. 100 elever fra børnehaveklasse til 8.klasse. Skolen er stadig en vigtig del af sognet og fungerer i mange sammenhænge som kulturelt samlingssted. Gennem årene har friskolen gennemgået løbende ombygning, tilbygning og renovering - alt sammen med hjælp fra forældre og sognets beboere, så skolen i dag fremstår pæn og velholdt med nyt køkken/ fysiklokale og musik/samlingslokale. I 2003 tog en flok energiske forældre initiativ til at etablere en børnehave, idet de havde et ønske om at danne en børnehave med særlig tilknytning til friskolen og samtidig sikre tilgangen af elever til skolen. Den 1. august 2004 kunne Spire Vium åbnes i skolens lokaler. Børnehaven deler personale med SFO, og i dag er der tilknyttet 25 fuldtidsbørn til børnehaven Som det sidste nye har skolen købt et lille hus ved siden af, og planen er at bruge huset til kreative aktiviteter og børnehavens legeplads. Inden for de sidste år er det ikke blevet nemmere at drive friskole, idet staten vil have større indflydelse, skærpet tilsyn og regulerer i tilskuddene. Der kæmpes for at bevare vores friskole - en skole i stadig udvikling. Forældrenes og sognets indflydelse og støtte er afgørende for, at vi også i fremtiden har en friskole i Sdr. Vium, der kan sikre vore børn de bedste muligheder i fremtiden og bevare skolen som et samlingssted i sognet. 12. april 2012 Side 5

6 De formelle rammer Vedtægter Skolens vedtægter er udarbejdet på grundlag af Dansk Friskoleforenings forslag samt med rettelser fra Undervisningsministeriet. Vedtægterne indeholder alle de formalier, der er omkring dét at drive friskole, som f.eks. skolens drift, forældrekreds og skolekreds, tilsyn, generalforsamling, bestyrelsens sammensætning og opgaver, skoleleder, regnskab m.v. Vedtægterne kan fås ved henvendelse til skolens kontor eller ses på skolens hjemmeside: Generalforsamlingen Der afholdes ordinær general-forsamling én gang om året, normalt i marts eller april måned. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel til skolekredsens og forældrekredsens medlemmer. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvor de 5 vælges af og i forældrekredsen, og de 2 vælges af og i skolekredsen. Skolen har således to vælgende organer. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt senest 1. februar. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflerhed, og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Ved generalforsamlingen vil der ske en gennemgang af skolens regnskab, og gennem formandens og skolelederens beretning kan man danne sig et indtryk af, hvad der rører sig på skolen. Denne aften er også mulighed for spørgsmål og debat. Budget og økonomi På generalforsamlingen vælges bestyrelsen for friskolen og børnehaven. Bestyrelsen konstituerer sig selv, og ud af de 7 medlemmer vælges 3 til økonomiudvalget. Formanden, som er selvskrevet, samt 2 andre. Disse skal i samarbejde med skolelederen og sekretæren, i særlig grad, tage sig af de økonomiske forhold omkring skolen og børnehaven. Herunder budget, balance og investeringer. Tilsynsførende Forældrekredsen udøver det overordnede tilsyn med skolens undervisning. Undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen. Tilsynet med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk varetages desuden af en tilsynsførende valgt af forældrekredsen. Den tilsynsførende afgiver hvert år en skriftlig erklæring til forældrekredsen og en mundtlig erklæring på skolens ordinære generalforsamling om det udførte tilsyn. 12. april 2012 Side 6

7 Skolens organisering Skolens struktur består foruden selve skoleafdelingen af friskolens børnehave Spire Vium" og SFO (SkoleFritidsOrdningen). Ledelse Skolelederen har over for undervisningsministeriet, skolekredsen og skolens bestyrelse det daglige pædagogiske og administrative ansvar for ledelsen af friskolen. Skolelederen og souschefen udgør den daglige ledelse. Skolens tredeling Friskolen tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til og med 9.klasse. Dette sker i en struktur med en tredeling i grupperne: Indskolingen, som udgør børnehaveklasse - 2. klasse, mellemgruppen, som udgør klasse og ældste gruppe, som udgør klasse. Alt efter elevantal undervises der på tværs i de enkelte grupper, og klassedelingen kan ligeledes variere efter elevtal, sammensætning og sociale sammenhænge. Friskolens børnehave Spire Vium og SFO I Spire Vium tilbydes pasning af børn fra 3 år. Der kan dog modtages børn, som er under tre år, hvis de er sendt ud af dagplejen, og det vurderes, at der er personale til det. Når børnene starter i skolen, tilbydes pasning i SFO, som har et tæt samarbejde med Spire Vium, idet lokaler og personale er fælles. Her igennem ønskes dels et anderledes kvalitetstilbud til børnene og sikring af elevtilgang til friskolen. Spire Vium og SFO Åbningstider Spire Vium er åben mandag- torsdag fra 6.30 til og fredag fra Adresse og telefonnummer Spire Vium Esbølvej 9, Sdr. Vium 6830 Hemmet Moduler og priser Se skolenshjemmeside for priser og detaljer april 2012 Side 7

8 Børnehaven Spire Vium SpireVium er en privat børnehave og SFO med tilknytning til Sdr. Vium friskole. Børnehaven blev i 2004 startet af en gruppe forældre. SpireVium har sit eget forældreudvalg, som er underlagt s bestyrelse. Forældreudvalget afholder møder med Spire Viums daglige pædagogiske leder og en repræsentant fra skolebestyrelsen, og på disse møder koordineres bl.a. praktisk arbejde og forskellige arrangementer. Børnehaven modtager tilskud fra kommunen gennem fritvalgsordningen, hvor private kan få tilskud til børnepasning. SpireVium er en institution, hvor der kommer børn på mange forskellige tidspunkter på dagen, og desuden kommer SFO-børnene efter endt skoletid. Der er forskellige moduler. Institutionen er derfor præget af stor fleksibilitet både fra personalet og fra forældrene. SpireVium er en meget åben institution, der byder alle, som har lyst til at komme i institutionen, velkommen. Børnenes familier inddrages i arbejdet omkring børnehaven, og når der er brug for ekstra hænder til forskellige opgaver. Dagligdagen Der er plads 30 børn i Spire Vium. Vi har til huse i s lokaler i Skovhuset, som også huser skolens indskolingsbørn. Børnehaven har egen legeplads, som er indhegnet. Der er skov og skovlegeplads lige uden for døren, og det benytter vi flittigt. Børn, der er blefri og ellers selvhjulpne, kan komme med i børnehavens udegruppe, som er afsted 2 dage om ugen, onsdag formiddag (sammen med børnehaveklassen) og torsdag fra 8.45 til Børnene er i udegruppen i 1½ til 2 mdr. af gangen og skiftes til at komme med i forskellige grupper og med forskellige voksne. Vi har musik ca. 1 gang om ugen og er engang imellem med til morgensang eller fællestime sammen med friskolen. Vi benytter os også af friskolens gymnastiksal. Ca. 4 gange årligt har vi et emne, der kører over et par uger. Emnerne bliver tilrettelagt, så de passer til den børnegruppe, der er i børnehaven. Om eftermiddagen kommer børnene fra friskolens SFO også ind i børnehaven. De har deres eget lokale, men kan også komme ind i børnehaven. Personalet har timer begge steder. De store børn er gode til at tage sig af de mindre børn. Kl. ca har vi kaffe med brød, frugt/grønt og saftevand. Brødet bager vi for det meste selv sammen med børnene. Der kan læses mere i vores foldere og i vores læreplan ved henvendelse i Spire Vium eller på hjemmesiden Dagsprogram 6.15 ca.8.00 Morgenhygge for både SFO-børn og børnehavebørn og mulighed for morgenmad, hvis I selv medbringer dette. Vi giver mælk og havregryn Lege, spil og småaktiviteter Morgensamling, hvor vi giver småbeskeder, børnene fortæller om oplevelser, og så synger vi nogle sange fra børnesangbogen. Bagefter er der mulighed for at spise en mad fra madpakken ca Aktiviteter ude og inde. 12. april 2012 Side 8

9 Madpakketid. Spire Vium giver mælk og har også koldt vand i hanen. Husk madpakke med tydelig navn. Det vil også være i dette tidsrum, at der begynder at komme SFO-børn Lege og aktiviteter sammen med SFO-børn. De børn, der skal have et lille hvil, får mulighed for dette. Ca Eftermiddagsmad. Der vil blive serveret et stykke brød, et stykke frugt/grønt og saftevand. Vi vil bage vores eget brød og naturligvis sammen med børnene. Ca Hentetid, oprydning, lege, spille osv. Pædagogikken i SpireVium I SpireVium er den pædagogiske praksis en vekselvirkning mellem børnenes frie leg og planlagte aktiviteter. Vi arbejder med forskellige emner i løbet af året, hvor vi følger årstiderne og de danske traditioner. Vores hverdag er præget af musik, sang, sanglege, rim/remser, natur/udeleg, ture i lokalmiljøet, køkkenaktiviteter (bagning, syltning osv.), årstider og højtider, fri leg ude og inde, praktiske gøremål, og fordybelse i forskellige emner. Indskolingen i friskolen bruger Howard Gardners principper om de mange intelligenser, når de bruger den gode stol for at gøre børnene mere bevidste om, hvor de har deres styrkesider, og hvor der er plads til forbedring. SpireVium vil også implementere Howard Gardners mange intelligenser i børnehaven for derigennem at finde barnet styrke- og svage sider. Udegruppen Spire Vium har startet en udegruppe op 2 dage i ugen. Basen er spejderhytten på Bjerregårdsvej i Sdr. Vium. Friskolens bus kører gruppen til spejderhytten og henter dem igen. Hvis bussen er optaget til anden side, går gruppen den ene af vejene ud eller hjem. Børnene skal med bringe tøj efter vejret og altid have en pakket taske med ekstra tøj fra inderst til yderst og en pose til vådt tøj. Udegruppens børn skal altid have gummistøvler med pga. hugorme og skovflåter i området. Gruppens personale vil komme med en vejledning til hver udegruppehold. Madpakken i madkasse, drikkedunk med vand medbringes og evt. et stykke frugt. Praktiske informationer Fødselsdage: Vi kommer naturligvis gerne hjem til jer på børnenes fødselsdage, men I er også velkommen til at holde det i SpireVium. Uanset hvordan det skal foregå, vil vi naturligvis gerne have besked i god tid inden fødselsdagen. Påklædning: Børnene skal have praktisk tøj på, der kan tåle at blive beskidt, da vi vil opholde os meget ude. Vi vil gerne have, at der altid er skiftetøj, regntøj, gummistøvler med tydelig navn i deres garderoberum/kurv. Ligeledes vil vi gerne have, at I hver dag rydder op i børnenes garderobe, så der kan blive gjort rent. Ferier/lukkedage: Børnene skal tilmeldes inden sidste tilmeldingsfrist, og da er tilmeldingen bindende af hensyn til planlægningen af personaleferier. SpireVium holder helt lukket mellem jul og nytår og i uge 29 og 30 hver sommer. 12. april 2012 Side 9

10 Legetøj: Legetøj må ikke medbringes. Vi vil i stedet arrangere legetøjsdage et par gange i løbet af året. Friskolens dagligdag Ordensregler På ønsker vi færrest mulige regler. Vi tror på tillid, ansvarlighed og gensidig respekt. Reglen her er, at vi skal opføre os ordentligt over for hinanden. Vi har også udarbejdet en trivselsplan, som findes på skolens hjemmeside. Bussen På Sdr. Vium friskole har vi vores egen bus. Bussen er en vigtig del af skolens og Spire Viums hverdag. Den giver frihed og er et godt alternativ til den almindelige undervisning. Bussen har sin egen rute, som køres hver morgen og eftermiddag til opsamling og aflevering af elever, der hvor den kommunale bus ikke kører. Ruten planlægges fra år til år, alt efter hvor den kan have flest børn med. Desuden bruges bussen til udedage i skovhuset, udegrupper i SpireVium, lejrskole, idræt i Lyne for ældste gruppe, til præstegården i Hemmet for konfirmander, svømning i Tarm for 3. og 4. klasse samt til ekskursioner. Morgensamling Vi mødes tre dage om ugen i Samlingssalen til fælles morgensang, der er en vigtig del af skolens liv. Morgensamlingen består af en morgensang/morgensalme, fadervor og en eller flere sange eller et musikalsk indslag fra børnene. Derefter er der orientering om stort og småt vedrørende skolens daglige liv. Morgensamlingen ledes på skift en uge af gangen af lærerne, der efter eget valg også bidrager med fortælling, sang, musik eller drama. Fortælling Skolen lægger stor vægt på fortællingen. Yngste gruppe har fortælletime på skemaet hver uge, og derudover fortælles der bl.a. ved morgensang og fællestimer. Det er godt og trygt at sidde sammen med sine kammerater og høre en fortælling. Fantasien sættes i sving. Indre billeder sættes i forhold til tidligere dannede billeder, og nye helheder opstår. Det er bl.a. på den måde, at børnene efterhånden opdager/ erfarer, hvad abstrakte begreber står for. Med fortællingen om godhed, ondskab, trofasthed osv. forstår de også lidt efter lidt, hvad godhed, ondskab og trofasthed er. Ordforråd og formuleringsevne udvides. De lider med det gode, kæmper mod det onde og vinder til sidst prinsessen eller prinsen og det halve kongerige. Fortællingen lader børnene opleve, at det kan nytte at tage kampen op mod det onde. Når fortællingen er slut, er børnene opfyldt af nyt livsmod og glæde. Fortællingen er en hjælp til at leve deres eget liv, Jeg duer til noget; jeg kan noget; du tror på mig, derfor kan og vil jeg. Der findes en fortælling til enhver situation i livet, og det er godt at kende den. 12. april 2012 Side 10

11 Udedage Børnehaveklassens ugeskema skal indeholde en udedag. Det tilstræbes, at alle børn i Skovhuset med jævne mellemrum har mulighed for en udedag. Skolens bus står derfor til rådighed for Skovhusets børn minimum én dag ugentlig. Der køres til mange forskellige dejlige naturområder, som undersøges for dyr og planter. Der udforskes og leges. Turen er et rigtig godt supplement til den normale undervisning. På udeturene deltager ofte nogle af Spire Viums børn. Udover buschaufføren deltager en voksen fra Skovhuset og Spire Vium. Undervisningsplaner Der er udarbejdet undervisningsplaner med formål, slutmål og delmål for fagene dansk, matematik, engelsk, biologi, geografi, fysik/kemi, samt en plan for elevens alsidige udvikling (se skolens hjemmeside). For øvrige fag henvises til Undervisningsministeriets og Skolestyrelsen fagplaner. Idræt I idræt benytter vi skolens faciliteter, så som gymnastiksalen og skolegården. Derudover bruges skoven og Sdr. Vium Stadion, som ligger ca.100 meter fra skolen. Indskolingen og mellemgruppen har 2 timers idræt om ugen på skolen. Udover idræt har 3. og 4. klasse svømmeundervisning i svømmehallen i Tarm. Ældste gruppe har 2 timer idræt om ugen. I perioden fra efterårsferien til påskeferien benyttes Lyne Hallen. Undervisning Lærerne giver en undervisning der står mål med Folkeskolens. Det betyder, at lærerne er forpligtet og opsatte på at følge med i, hvad der sker i Folkeskolen, herunder vejledninger for enkelte fag, undervisningsmaterialer, undervisningsmetoder, delmål og slutmål. Årsplaner/aktivitetsplaner Årsplanerne og aktivitetskalenderen ses i ForældreInta. Specialundervisning/støtte ønsker at yde størst mulig støtte til elever med indlæringsvanskeligheder. Til skolen er knyttet en af kommunens skolepsykologer og en læsekonsulent. Vikardækning Ved lærernes fravær dækkes timerne altid af en anden lærer eller vikar udefra. Der aflyses i praksis meget sjældent undervisning. Praktik på Eleverne i ældste gruppe modtager løbende uu-vejledning (ungdomsuddannelsesvejledning). Hos os foregår det ved en introduktion over de overvejelser, de skal foretage sig i forhold til deres fremtid. Det er på ingen måde meningen, at de allerede nu skal vælge, hvilken uddannelse de skal have, men de skal blive bevidste om, hvilke interesser, talenter og muligheder de har. De skal også gøres bevidste om, hvilke krav der stilles til dem, deres 12. april 2012 Side 11

12 skolegang og faglige kvaliteter, inden de påbegynder en uddannelse. Derudover skal de vide, hvad selve uddannelsen består af og indebærer m.h.t. løn, arbejdstider osv. Alle eleverne bliver præsenteret for forskellige medier, hvor de kan finde inspiration til hvilket retning, de kan vælge. Disse medier er uddannelsesaviser, ungdomsudgivelser og internettet, hvor der er hjemmesider om emnet. Her ligger også videoer og link til diverse brancheforeninger og virksomheder, som har deres egne sider om uddannelser. Eleverne skal også udfylde forskellige spørgeskemaer og en uddannelsesbog, som er ment som et værktøj til at komme omkring de mange muligheder og overvejelser. Undervisningen består også af virksomhedsbesøg og besøg udefra af for eksempel erhvervsdrivende eller andre faggrupper, som kan være interessante for eleverne. For 8. og 9. klasse består uu-vejledningen også af en uges praktik. Her får de mulighed for at snuse til et fag, som de har interesse for og opleve arbejdsgangene i et firma. Det kan f.eks. være slagter, VVS-montør, bibliotekar og mange andre fag. Eleverne har så efterfølgende skullet evaluere på praktikken i en todelt skriftlig opgave. Et brev til praktikstedet, hvor de har fortalt om deres oplevelser med praktikken, og et oplysningsark om det fag de var i praktik i. Frikvarterer I løbet af skoledagen er der 2 pauser på ½ time. Der er 2 gårdvagter i hver pause. Der er gode muligheder for, at børnene kan lege i frikvartererne. Der er en legeplads, skolegården, Dragen, og i skoven er der desuden store udfoldelsesmuligheder. Udtalelser Alle elever, der afslutter et skoleforløb på friskolen efter 8. eller 9. klasse, modtager en udtalelse om deres standpunkt i dansk, matematik, engelsk og tysk, samt deres sociale kompetencer. Endvidere vil det fremgå, hvilke årskarakterer eleven har, og hvilken karakter der er givet for afgangsprojektet. Undervisningsmaterialer På friskolen har vi forskellige bogsystemer, der benyttes til de enkelte fag. Derudover benytter vi lånte materialer fra centeret for undervisningsmaterialer, CfU. I nogle tilfælde vil læreren selv fremstille materialet, hvis det er det mest hensigtsmæssige. IT Skolen råder over ca. 30 computere, som bruges i den daglige undervisning Skolebiblioteket og udlån Målet for skolebiblioteket er at fungere som serviceorgan i forhold til sine brugere: elever, lærere, børn i børnehaven og fritidsordningen. Skolebiblioteket vil tilbyde sine brugere et ajourført udvalg af skønlitterært og faglitterært materiale. Skolebiblioteket er åbent for lærere og elevers brug hele skoledagen. Alle elever kan låne to typer af bøger. For taskebøger, f.eks. matematikbogen, er lånetiden et skoleår. For biblioteksbøger, skøn- og faglitteratur, er lånetiden 3 uger. Der udsendes rykkere for bøger, der ikke er afleveret til tiden. 12. april 2012 Side 12

13 Skoleposten Et par gange om året udsendes Skoleposten med praktiske oplysninger og orientering fra bestyrelsen, skolelederen og lærerne. Eleverne i de tre opfordres til at komme med indlæg om deres undervisning og arbejde. I skoleposten kan forældre også komme med indlæg. Deadline kan man få oplyst på kontoret. Det er lærerne og en forælder eller to, der står for redigering, opsætning og kopiering af bladet. Skoleposten er et vigtigt bindeled mellem skolen og hjemmet. Desuden tilstræber bestyrelsen at have et kort indlæg/orientering i lokalbladet i Hemmet og i Sdr. Vium, som husstandsomdeles i hver måned. Arrangementer og årets gang på friskolen Første skoledag Alle forældre inviteres til at være med første skoledag efter sommerferien. Dagen begynder med fælles morgensang og flaghejsning i skolegården. Derefter går eleverne til klasserne, hvor der undervises. Første skoledag sluttes efter 4 timers undervisning. Tidspunktet kan variere nogle minutter afhængig af busplanen. Skolefester Vi har i løbet af året en fælles skolefest sent i skoleåret. Aftenen indledes med fællesspisning. Det tilstræbes, at alle elever er medvirkende til den endelige forestilling enten som kulissemalere, lyd- eller lysmænd, musikere, sangere, dansere, skuespillere osv. Aftenen afsluttes med diskotek og kaffebord. Gymnastikopvisning Ca. hvert andet skoleår deltager alle i DGI s gymnastikopvisning i Skjern. Lærerne tilrettelægger et gymnastikprogram, hvor alle eleverne på tværs af klasserne deltager. I den sidste uge op til opvisningen bruges en del undervisningstimer på at øve, og alle hjælper hinanden. Man deltager på ens eget niveau. Lejrskoler og fælles oplevelser Hvert år er alle klasser på to lejrskoler: En kort ryste-sammen-tur i begyndelsen af skoleåret og en større lejrskole i foråret/forsommeren. De årlige lejrskoler ses som en væsentlig basis for friskolens sociale liv og faglige mangfoldighed/udfoldelsesmuligheder. Vi tilsigter en fælles emneuge/oplevelse for hele skolen gerne i begyndelsen af skoleåret, da vi ser det som væsentligt, at eleverne lærer hinanden at kende på tværs af grupper og tager fælles ansvar for hinandens trivsel. Udgifter til lejrskole afholdes af skole og forældre, hvor forældredelen er en fast pris pr. barn pr. dag. I indskolingen og mellemgruppen tilstræbes lejrskolen en varighed af tre til fem dage. I ældste gruppe varierer længden af lejrskolen fra 5 til 14 dage, alt efter destinationen f.eks. Bornholm, Fur eller udlandet. I ældste gruppe tilstræbes en udenlandstur med tilknytning til den normale undervisning. Lejrskolerne er en del af skolens undervisning, og der er derfor mødepligt. 12. april 2012 Side 13

14 Juleafslutning Hvert år på den sidste skoledag inden juleferien deltager eleverne i en gudstjeneste i Hemmet eller Sdr. Vium kirke. På skolen hygger man i klasserne, og i løbet af formiddagen deltager alle elever, ansatte og øvrige interesserede i fælles dans/sanglege i gymnastiksalen. Forventninger til friskoleforældre Skolen lægger vægt på, at familien vælger friskolen på grund af det skolesyn og den undervisning, der er præciseret i skolens formålsparagraf. For at sikre dette gennemføres en grundig samtale med skolelederen og en forældrerepræsentant (valgt af bestyrelsen) inden skolestart. Ved optagelse senere i skoleforløbet sker optagelse også i samråd med klasselærer/lærerteamet/lærerkollegiet. (Ved optagelse i Spire Vium er det den daglige pædagogiske leder, der varetager samtalen). Som friskoleforældre forpligter man sig til at vise interesse for skolen, Spire Vium og den undervisning/ pasning, der tilbydes. Det forventes, at man deltager i de arrangementer, der afholdes i forbindelse med ens barns/ børns undervisning/ pasning og i øvrige fælles arrangementer. Man er som forælder forpligtet til at deltage i arbejdslørdage, rengøring eller andre opgaver. Hver familie deltager i et omfang, der svarer til to kryds i regnskabet over opgaver. (Nogle opgaver giver to krydser de fleste giver et kryds ). Vælger man ikke at deltage i disse opgaver, skal man i stedet betale 750,00 kr. pr. kryds. Det er vigtigt, at skolen, bestyrelsen, de ansatte og eleverne mærker forældrenes opbakning til deres arbejde, og vi forventer, at man omtaler skolen positivt i børnenes nærhed. Det er også væsentligt, at skolen, bestyrelsen og de ansatte bliver kontaktet, hvis man er uenig eller usikker på noget, der har betydning for skole/hjem samarbejdet, elevernes trivsel osv., så man undgår misforståelser. Forældrene og skolekredsen er friskolens grundlag. Friskolen er først og fremmest forældrenes skole, og det er alle forældres ansvar, at vi sammen driver en skole, vi kan være stolte af. Åben skole På er der åben skole hver dag. Forældre og andre interesserede er altid velkomne til at være med i undervisningen. Førskoledage Der er førskoledage for kommende børnehaveklassebørn første fredag i hver måned. Udover førskoledage har vi i juni måned en førskoleeftermiddag for både forældre og kommende børnehaveklassebørn. Fridage/fritagelse Ønskes/spørges der fri en enkelt dag kontaktes klasselæreren. Ved ønske om flere fridage kontaktes skolelederen. 12. april 2012 Side 14

15 Ønskes eleven fri i længere tid, skal forældrene være opmærksomme på, at de selv har ansvar for undervisningsforpligtigelsen. Samtaler og hjemmebesøg Hjemmebesøg finder sted minimum ved skolestart i børnehaveklassen og ved overgang til mellemgruppen, og efter ønske ved klasselærerskift-/ kontaktlærerskift - dog ikke i ældste gruppe. Hjemmebesøg foretages af to lærere i samarbejde. Typisk dansk- og matematiklæreren. I øvrigt finder der forældresamtaler sted på skolen minimum en gang årligt. Hvor der ikke er hjemmebesøg, tilsigtes 2 årlige samtaler på skolen (øvrige klasser og ældste gruppe). Forældremøder Der afholdes et årligt forældremøde. Forældremødet kan deles i et fællesmøde i hele gruppen f.eks. ældste gruppe og efterfølgende et forældremøde i klassen. På det fælles møde informerer en bestyrelsesrepræsentant om det aktuelle arbejde i bestyrelsen, og gruppens lærere fortæller om fælles aktiviteter/ forløb i gruppen. I klassen informeres forældrene om årsplanerne i dansk, matematik og øvrige fag. Der snakkes om klassens dagligdag, øvrige aktiviteter og trivsel. Klasseråd Hvert år nedsættes efter klasselisten et klasseråd, som består af 3 hold forældre. På den måde vil alle forældre på et eller andet tidspunkt i elevens skoleforløb sidde i rådet. Rådet sørger for hjælp til praktiske arrangementer og står for mindst et klassearrangement i løbet af året. Klasselæreren indkalder til første møde. Informationsmøde I august afholdes normalt støtteforeningens generalforsamling, som samtidig er et informationsmøde for alle forældre og andre interesserede. På informationsmødet orienteres kort fra skolens leder og bestyrelsen om det nye skoleår. Bestyrelsen og forældre kan komme med punkter til debat. På mødet nedsættes tydpisk også forskellige arbejdende udvalg til gavn for skolen, f.eks. bageudvalg, renoveringsudvalg, rengøringsudvalg m.m. Vedligehold Fire gange om året har vi arbejdslørdage for forældre, hvor der males, udføres små reparationer og gøres rent. Som forælder forpligter man sig til at deltage i vedligeholdelsen af skolen. Rengøring Der er på skolen ansat rengøringshjælp. En del af den lettere rengøring varetages af eleverne. Første uge i sommerferien gøres der hovedrent, hvor forældre hjælper til. Hver klasse har dukseordning. 12. april 2012 Side 15

16 Praktiske informationer Parkering Der opfordres fra skolens og bestyrelsens side til at parkere på forsamlingshusets p-plads, bagved skolen. Det gælder både ved den daglige aflevering og afhentning og ved arrangementer i skolen. Det er farligt for elever, der kommer gående, med bus, eller på cykel, når der holder parkerede biler langs Esbølvej. Efter kl. 14 kan man parkere i skolegården til fritidsarrangementer, men der opfordres til at følge ovenstående eller tage meget hensyn til SFO-børn, der leger i skolegården frem til kl. 17, og til fritidsbrugerne af skolen. Rygning I forhold til loven om røgfrit miljø er det ikke tilladt at ryge på skolens område. Det betyder også, at ansatte og besøgende ikke må ryge på skolens udenomsarealer. Skolens ledelse og bestyrelse er pålagt at føre tilsyn med, at dette rygeforbud overholdes, og vi henstiller derfor til, at rygning kun foregår uden for skolens område. Mobiltelefoni Eleverne må have mobiltelefon med i skole, hvor den f. eks. må benyttes konstruktivt i undervisningen, hvis det sker i overensstemmelse med undervisningsforløbet, formålet og lærerens anvisninger. Brugen af mobiltelefoner må generelt ikke forstyrre undervisningen, eller være i vejen for fællesskabets udfoldelse, ligesom den ikke må anvendes til mobbende eller krænkende adfærd. Ved overtrædelse heraf tales med mobilbrugeren for at bibringe en forståelse af det uheldige i adfærden. Telefonen kan blive inddraget, og der kan ved grove tilfælde udstedes et individuelt midlertidigt forbud mod anvendelse af mobiltelefon i skolen. Vi anbefaler, at forældrene taler med deres barn om mobilbrug: formål, etik og sprog. Det er under eget ansvar, hvis mobiltelefoner medbringes i skolen. Sygdom Ved sygdom orienteres skolen gerne samme dags morgen enten skriftligt, via ForældreIntra eller pr. telefon. Mælkeordning Friskolen er med i Arlas mælkeordning. Hvert år før sommerferien og i november tilbydes eleverne en bestillingskupon med girokort, som indbetales. Eleven får derefter mælken hver dag, som duksen sørger for bliver hentet og delt ud i klassen. Mælken bliver opbevaret i et køleskab, lige indtil den afhentes af duksen, så det kan være så koldt som muligt. Skolen udleverer kun mælken og har ikke noget at gøre med bestilling og betaling, så evt. henvendelse vedr. levering af mælk skal rettes direkte til Arla. Skriftlige tilladelser Privatkørsel: Vi ønsker tilladelse fra forældrene til eventuel privatkørsel med eleverne. Foto/video: Vi ønsker tilladelse til, at der af og til bliver taget billeder/video af eleverne. Nogle af billederne bruges i aviser eller på skolens hjemmeside. 12. april 2012 Side 16

17 Badning: Vi ønsker tilladelse til at tage eleverne med på eventuelle badeture, naturligvis under forsvarlige forhold. Afgangsprøver Vi har på friskolen tilbud om skolegang til og med 9. klasse, der efter ønske kan afsluttes med afgangsprøve. Vi har i øjeblikket ingen elever i 9. klasse. Børnesår Da børnesår er meget smitsomt, må barnet først møde i skole, når såret er dækket af skorpe. Skolen skal vide, hvis et barn i skolen eller børnehaven har børnesår. Giv også besked, når såret er helet. Ferieplan Se hjemmesiden Ferierne vil oftest også fremgå af aktivitetsplanen på ForældreIntra. Fotografering Eleverne på friskolen tilbydes fotografering med to til tre års mellemrum. Der tages klassebilleder og portrætbilleder. Bestilling foretages ofte på forhånd, ved at eleven får en seddel med hjem til udfyldning, som medbringes den dag, fotografen kommer på skolen. Skolen hjemhenter jævnligt tilbud fra forskellige skolefotografer for at få et godt tilbud, hvor kvalitet og pris er i orden. Glemte ting Glemt tøj opbevares i redskabsrummet. Hvis tøjet ikke afhentes, sendes det til genbrug før efterårsferien, juleferien, påskeferien og sommerferien. Lokaleudlån Skolens lokaler kan udlånes/udlejes til skolekredsen, samt til organisationer og foreninger til almennyttige formål. Priser følger forsamlingshusets priser. Det er ikke i skolens interesse at være i konkurrence med øvrige udlejere af lokaler, og vi opfordrer til at benytte andre muligheder i sognet og nabosogne. Lus Giv straks besked, hvis jeres barn har fået lus. Et barn, der har lus, må ikke komme i skole, før der er påbegyndt behandling. Barnet må heller ikke komme i skole, hvis der er levende lus i håret. Hvis vi i skoletiden konstaterer lus i et barns hår, vil forældrene blive kontaktet, og barnet skal afhentes. SSP Friskolen er tilknyttet det kommunale SSP-samarbejde, (Skole, Socialforvaltning og Politi), og tager kontakt til psykolog, politi og ungdomskonsulent i de tilfælde, det er nødvendigt. Sundhedsplejerske Friskolen har tilknyttet sundhedsplejerske Susanne Ørbæk Juel-Nielsen fra Ringkøbing/Skjern Kommune. 12. april 2012 Side 17

18 Trivsels- og sorgplan Findes på skolens kontor. Forsikring ved tyveri, hærværk og ansvar Børnene bør være dækket af privat tegnet forsikring hvad angår tyveri og hærværk på og af egne ejendele. Børnene bør være omfattet af en privat tegnet ansvarsforsikring angående - skader på skolen som følge af uagtsom adfærd - uforsætlige og forsætlige personlige skader og skader på andres ejendele. Man kan også overveje en ulykkesforsikring. Lokalt kulturcenter Tirsdage kl hver 14. dag er der sammenkomst i musiklokalet for aktive pensionister. Ældste gruppe på Friskolen står for servering. Ugentligt er der EDB-undervisning for voksne. Sogneforeningen Indkalder til 2 årlige planlægningsmøder for koordinering af aktiviteter i sognet på friskolen. Musikskolen Elever fra friskolen kan tilmelde sig kommunens tilbud om undervisning i musik. Musikskolen tilbyder både undervisning i soloinstrumenter og holdundervisning. Undervisningen kan, såfremt der er elever nok fra skolen, afholdes på friskolen. Hvert år giver musikskolen forårskoncert på nogle af kommunens skoler og friskoler. Hvert år i begyndelsen af skoleåret udsender musikskolen en folder med orientering og tilmelding. Friskolen har ikke noget med afholdelsen af musikskolens undervisning at gøre, men man tilsigter at tilpasse undervisningen i forhold til musikskolen tidsplan. 12. april 2012 Side 18

19 Støtteforeningen - hvem er vi? Historien Støtteforeningen for er en forening stiftet af forældre og bedsteforældre til børn, der går på. Foreningen blev stiftet i 1988 med det formål at støtte og SFO økonomisk, så der løbende kan ske forbedringer, der gavner børnene på, Spire Vium og SFO. Hvordan? Arbejdet i støtteforeningen udføres af frivillige, der er medlem af Støtteforeningen og som i større eller mindre grad har tilknytning til. Støtteforeningens arbejde består i at arrangere og afholde forskellige arrangementer for på den måde at rejse penge til gavn for friskolen. Samtidigt er det en nødvendighed at have medlemmer, der via kontingentet støtter Støtteforeningen økonomisk, og på den måde sikrer en bedre skole i vores nærmiljø. Alle indtægter i Støtteforeningen går ubeskåret til gavn for, Spire Vium og SFO. Hvad? Støtteforeningen har hvert år siden 1988 stået for flere større eller mindre arrangementer i lokalområdet. Arrangementerne afholdes økonomisk til gavn for, men de er i høj grad også til gavn og glæde for lokalsamfundet, da arrangementerne styrker sammenholdet og giver en følelse af fællesskab. Af arrangementer, der har været afholdt kan nævnes: Forårsfest, fællesspisning med tilmeldte de sidste mange år, Fastelavnsfest, Cykelsponsorløb/motionssponsorløb, Julekalendersalg, Medvirkende til Julemarked (tombola), Medvirkende til Landsbyfest for Hemmet-Sdr. Vium, Skolefest for de små årgange og Rally Sprint i Sdr. Vium by flere gange. Af ting vi har sponsoreret til og SFO kan nævnes tilskud til SFO hver måned, projektor, computere, støtte til Skovlegepladsen, kursus til lærerne, kr. til skolens legeplads i 2006, og multibane i Hvorfor? Vi ønsker at bevare og sørge for, at der er mulighed for forbedringer, der kommer børnene på skolen til gode. Derved kan vi styrke sammenholdet i lokalområdet og bibeholde de ting, der gør Sdr. Vium til den dejlige landsby, den nu engang er med attraktive tilbud til alle beboere og eventuelle tilflyttere. Vi opfordrer alle til at blive medlem af Støtteforeningen. Hvis du/i ønsker at blive medlem, kontakt da skolens sekretær eller indmeld dig online: Med venlig hilsen Støtteforeningen 12. april 2012 Side 19

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse 3300 Natur Frederiksværk og Udvikling Indledning På alle 8 SFOer i arbejder vi professionelt med at styrke barnets kompetencer til at

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 Velkommen til SFO ved Saksild-Nølev skole Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 VELKOMMEN TIL. Vi byder dig og dine forældre velkommen til skolefritidsordningen på Saksild Skole, hvor vi håber,

Læs mere

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc 1 Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf.79965610 2 Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen(SFO) er det kommunale tilbud om pasning af børn uden for skoletid. Ordningen omfatter elever

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole KÆRE FORÆLDRE Velkommen til N.J. Fjordsgades Skoles Fritidsordning! Hensigten med denne præsentation er at give en kortfattet orientering om

Læs mere

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03 Næsbjerg SFO FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03 Åbningstider: Mandag til torsdag: kl. 6.00 til 16.45 Fredag: kl. 6.00 til 15.30 Næsbjerg SFO har lukket i uge 29 og 30 i sommerferien.

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

Børnegrotten 2016/17

Børnegrotten 2016/17 Børnegrotten 2016/17 Velkommen Hermed vil vi gerne byde jer velkommen i Børnegrotten, som er Sct. Mariæ Skoles fritidsordning. Børnegrotten er et fritidstilbud for elever i 0. 4. klasse. Her er lidt information

Læs mere

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013 Info folder om Bikuben 2013 1 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger s. 3 Åbningstider s. 3 P-plads-forhold s. 3 Usynlige grænser s. 4 ForældreIntra s. 4 Fravær s. 5 Ferie s. 5 Mad s. 5 Eftermiddagsmad

Læs mere

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase.

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase. Kære Du skal snart starte i Børnehaven Bølgen, og du kan tro, vi glæder os til at møde dig og dine forældre. Inden du starter på, må du og din mor og far gerne komme på besøg. Det er en god ide, hvis din

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf Velkommen i Nim Børnehus Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf 7629 1611 Revideret juni 2016 Velkommen Velkommen til Samdriftsordningen Nim Skole og Børnehus. Med denne folder, ønsker vi at give jer forældre

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

THORUP-KLIM SAMDRIFT STORKEREDEN PRAKTISKE OPLYSNINGER

THORUP-KLIM SAMDRIFT STORKEREDEN PRAKTISKE OPLYSNINGER THORUP-KLIM SAMDRIFT STORKEREDEN PRAKTISKE OPLYSNINGER 2014 Indledning Med dette hæfte ønsker personalet i Storkereden nye børn og forældre velkommen. Vi håber hæftet vil give jer de mest nødvendige oplysninger

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Havreloftet Havrehedskolen Rugårdsvej 729 5462 Morud Skolens hjemmeside: Velkommen Til Havreloftets Mini-SFO På Havrehedskolen qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh www.havrehed-sk.skoleintra.dk

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Velkommen til SFO VADGÅRD

Velkommen til SFO VADGÅRD Velkommen til SFO VADGÅRD 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen Side 3 Åbningstider Side 3 Beskeder Side 3 Komme og gå Side 3 Ferier Side 4 Frugtordning Side 4 Børnegrupper Side 4 Lege og aktiviteter Side 4

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

Bøgeskovskolens Fritidsordning

Bøgeskovskolens Fritidsordning Velkommen Til Bøgeskovskolens Fritidsordning Skoleåret 2010/2011 Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen til Bøgeskovskolens Fritidsordning. Vi håber på et godt og positivt samarbejde omkring

Læs mere

Velkommen til Ramløse Fritidsordning

Velkommen til Ramløse Fritidsordning Velkommen til Ramløse Fritidsordning - Vi glæder os til at møde dig August 2010 1 Kære Forældre! Med denne folder vil vi gerne informere jer om Ramløse Fritidsordning (FO). Hvis I har spørgsmål, er I altid

Læs mere

SFO/Tidlig SFO. Valhalla

SFO/Tidlig SFO. Valhalla SFO/Tidlig SFO Valhalla Revideret november 2014 Valhalla er: Et sted, hvor børnene har aktiv indflydelse på dagens indhold. Et sted, hvor børnene kan være aktive i leg, kan eksperimentere, slappe af, kede

Læs mere

Velkommen til. Børnehaven i D.I.I. Byleddet. Byleddet 22a, 8220 Brabrand. Telefon

Velkommen til. Børnehaven i D.I.I. Byleddet. Byleddet 22a, 8220 Brabrand. Telefon Velkommen til Børnehaven i D.I.I. Byleddet Byleddet 22a, 8220 Brabrand Telefon 87 13 83 28 Velkommen til børnehaven i Byleddet Med denne lille pjece vil vi gerne byde jeres barn og jer forældre velkommen

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 0. og 1. klasse tlf.: 54 69 15 50 2. og 3. klasse tlf.: 41 62 27 28 4.- 6. klasse tlf.: 54 69 15 59 eller

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Velkommen til Rising Børnehus

Velkommen til Rising Børnehus Velkommen til Rising Børnehus Velkommen Personalet i Rising Børnehus vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til at lære jeres barn at kende og sammen med jer være med til at give barnet

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

MINI VULKANEN. Mini SFO-en børnehaveplads i skolens rammer.

MINI VULKANEN. Mini SFO-en børnehaveplads i skolens rammer. MINI VULKANEN 2013 Mini SFO-en børnehaveplads i skolens rammer. MINI VULKANEN Østermarkskolens førskolegruppe Mini Vulkanen er et tilbud til børn, som er indmeldt i skole og forventes at påbegynde undervisningen

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Velkommen til Skovlyskolens SFO

Velkommen til Skovlyskolens SFO Velkommen til Skovlyskolens SFO Skolestart 1. maj 2014 Telefonnumre til SFO-kontor og afdelinger Kontor 72 68 46 26 ( 9.00-17.00) (mobil) Kontor 45 46 45 61 ( 9.00-17.00) Granly 45 46 54 62 (7.00-8.00)

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

AUGUST 2012. Velkommen til Svebølle SFO

AUGUST 2012. Velkommen til Svebølle SFO AUGUST 2012 Velkommen til Svebølle SFO Forord Forord Med denne folder vil Svebølle SFO gerne byde nye børn og forældre VELKOMMEN. Formålet med folderen er samtidig at informere vore nye børn og forældre

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Kære læser Denne folder er beregnet til jer forældre som en orientering om Regnbuen / Skattekisten. Det er vores håb, at I her kan finde

Læs mere

Velkommen: Med denne folder vil vi fortælle om Børnehusets børnehavedel, så vi ved fælles hjælp kan få et godt samarbejde i dagligdagen.

Velkommen: Med denne folder vil vi fortælle om Børnehusets børnehavedel, så vi ved fælles hjælp kan få et godt samarbejde i dagligdagen. Velkommen: Vi vil gerne byde Jer velkommen i Børnehuset Vestbyen. Det er vores mål, at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for alle. Vi forventer en

Læs mere

Velkommen til børnehaven Kernehuset

Velkommen til børnehaven Kernehuset Velkommen til børnehaven Kernehuset Smedebakken 16-8530 Hjortshøj Telefon 86 22 01 89 E-mail: suyde@aarhus.dk 1 Velkommen til Kernehuset Personalet og bestyrelsen ønsker dig og dit barn velkommen i Kernehuset.

Læs mere

PRAKTISK PJECE ALSVEJ

PRAKTISK PJECE ALSVEJ PRAKTISK PJECE ALSVEJ KÆRE NYE FORÆLDRE TIL BØRN I BØRNEHAVEN! Hermed byder vi rigtig hjertelig velkommen til Børnehuset Alsvejs børnehave. Vi håber, at I og Jeres barn vil få nogle rigtig gode år her

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Virksomhedsplan SFO Oasen

Virksomhedsplan SFO Oasen Virksomhedsplan SFO Oasen Forlev Friskole Virksomhedsplan for SFO Oasen Denne virksomhedsplan er tænkt som et arbejdsværktøj for ansatte og forældre i Oasen, for at vi kan styrke samarbejdet omkring børnene.

Læs mere

Klar parat SFO start 2014

Klar parat SFO start 2014 Klar parat SFO start 2014 Lindved SFO Sognegårdsvej 3 Lindved 7100 Vejle 75 85 14 69 Giv børnene ret til at lege og lære, At drømme og forme, leve og være. Kun der hvor børn kan føle sig trygge Gror det,

Læs mere

Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785

Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785 Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785 Nedenstående er udarbejdet i et forsøg på at afhjælpe nogle af de spørgsmål som forældre ofte stiller i forbindelse med en start i Vilstrup Skoles Fritidsordning.

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

velkommen til sfo børnebakken

velkommen til sfo børnebakken velkommen til sfo børnebakken Sakskøbing skoles sfo SFO Børnebakken Parkvej 31 B 4990 Sakskøbing 2 SFO Børnebakken byder velkommen til jer og jeres barn I denne folder vil vi give oplysninger om institutionens

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf:

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: Velkommen til Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: 72 57 82 60 www.aabybroskole.dk Indhold Indhold... 2 Velkommen i Ulveskov Børnehave... 3 Ulveskov Børnehave... 3 Personale...

Læs mere

0. klasserne på Hjallerup Skole

0. klasserne på Hjallerup Skole 0. klasserne på Hjallerup Skole 2016-2017 Velkommen til Hjallerup Skole Et nyt kapitel starter nu i jeres barns liv. Er det første gang, I sender et barn i skole, vil I få mange nye ting at forholde jer

Læs mere

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Vi ønsker hermed at byde jer og jeres barn velkommen i Landsbyordningen på Hou skole. Vi håber, at denne folder kan

Læs mere

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på 1 De voksne er fordelt således: Sol-stuen: Nina Susanne W. Måne-stuen: Lena Gitte Charlotte Rune Stjerne-stuen: Grethe Susanne

Læs mere

A-Z folder for Klintholm

A-Z folder for Klintholm A-Z folder for Klintholm Klintholm Aktiviteter udenfor huset. Skal en børnegruppe på tur ud over det sædvanlige, bliver det skrevet på tavlen. Alle aktiviteter foregår som udgangspunkt i børnehavens åbningstid.

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Velkommen til Egeknoppen

Velkommen til Egeknoppen På glædelig gensyn Velkommen til Egeknoppen Telefon nummer til Egeknoppen Hoved nummer 76162645 Vuggestuen 76162646 Børnehaven 76162647 Side 10 Velkommen til afdeling Egeknoppen. Med denne folder vil vi

Læs mere

Hvad indeholder mappen.

Hvad indeholder mappen. Hvad indeholder mappen. Velkommen Besøg i Naturbørnehaven inden start Barnets start i børnehaven Aflevering/afhentning Aflevering Morgenmad Afhentning Afkrydsning Sprogvurdering Forældresamtaler Bestyrelse

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

FACTS OM LEGESTEDET. Vores åbningstid er: Mandag til torsdag fra kl. 6.00 16.30 Fredag fra kl. 6.00 15.45

FACTS OM LEGESTEDET. Vores åbningstid er: Mandag til torsdag fra kl. 6.00 16.30 Fredag fra kl. 6.00 15.45 FACTS OM LEGESTEDET Legestedet Skolevej 9-11 3720 Aakirkeby Tlf.nr. 56 92 33 90 Sneglehuset tlf.nr. 56 92 33 93 Myretuen tlf.nr. 56 92 33 94 legestedet@brk.dk Legestedet er en integreret institution med

Læs mere

Velkomstfolder. Underoverskrift SKIVEKOMMUNE. Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk

Velkomstfolder. Underoverskrift SKIVEKOMMUNE. Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk Underoverskrift Velkomstfolder Velkommen til Musik og bevægelsesbørnehaven: SpilLoppen Vi håber, at både du og dit barn bliver glade for og trygge

Læs mere

Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd

Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd Hvad er et KlasseForældreRåd Et KlasseForældreRåd (KFR) er et frivilligt organ, der typisk består af 3-5 forældre, som i samarbejde med klasselæreren arrangerer

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014 Hammerum, den 25. juni 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Sommerferien banker på døren, og det betyder, at dette nyhedsbrev bliver det sidste i skoleåret 13/14. Når vi kigger tilbage på året, der er gået, må

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS TOFTHØJSK LEN Velkommen i Tofthøjskolens DUS Side 2 Velkommen til nye børn Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Tofthøjskolens DUS. Vi håber, vi vil få et godt samarbejde omkring

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Hvem er vi Side 1 Hvad vægter vi Side 2 Praktiske oplysninger Side 3 + 4 Kostpolitik Side 5 Konflikter Side 6 Fysiske rammer Side 7 Uderummet Dokumentation Møllevej 9

Læs mere

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holeby afdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holeby afdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holeby afdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 0. og 1. klasse tlf.: 40 35 62 73 2. og 3. klasse tlf.: 41 62 27 28 4.- 6. klasse tlf.: 40 79 78 60 Leder

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejde

Principper for skolehjemsamarbejde Principper for skolehjemsamarbejde Kommende børnehaveklasse Principper for skolehjemsamarbejde Forældremøde i november måned (året før). - information og gensidige forventninger (forældre/skole og fritidsordning).

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

Velkommen til. Hadsten Børnehave Lindevej 4 8370 Hadsten Tlf. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

Velkommen til. Hadsten Børnehave Lindevej 4 8370 Hadsten Tlf. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Velkommen til Hadsten Børnehave Lindevej 4 8370 Hadsten Tlf. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave er en selvejende institution Vores institution skal være et sted, hvor både børn og voksne

Læs mere

Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende.

Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende. Hej Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende. Du skal starte i Stjernehuset De voksne i den gruppe hedder: Generel information

Læs mere

SKOLEFRITIDSORDNINGEN RESEN SKOLE Furvej 9 7800 Skive Tlf. 99157595

SKOLEFRITIDSORDNINGEN RESEN SKOLE Furvej 9 7800 Skive Tlf. 99157595 SKOLEFRITIDSORDNINGEN RESEN SKOLE Furvej 9 7800 Skive Tlf. 99157595 Hvad kendetegner Resen SFO Vi arbejder ud fra en overordnet teori om de mange intelligenser. Det betyder, at vi arbejder ud fra en anerkendende

Læs mere