Beretning Foto: Maj Skibstrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2012-2013. Foto: Maj Skibstrup"

Transkript

1 Beretning Foto: Maj Skibstrup

2 Bestyrelsens beretning 2013 fra maj 2012 til april 2013 Indledning. 2 Aktuelle strømninger på ældreområdet. 3 Ældre og kommunernes socialpolitik Ældre og kommunernes sundhedspolitik Ældre og kommunernes øvrige politikområder 7 DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentation og indflydelse DANSKE ÆLDRERÅDs økonomi. 8 DANSKE ÆLDRERÅDs aktiviteter 9 Repræsentantskab og Bestyrelse 10 Sekretariat Ældre- og Seniorråds vilkår Fremtid Afslutning DANSKE ÆLDRERÅD i tal. 14 Indledning Tiden siden repræsentantskabsmødet har været præget af en endnu stærkere prioritering i velfærdsopgaver i kommuner og regioner. Politikere og forvaltning fokuserer på, at offentlige tilbud prioriteres og målrettes borgere med størst behov. De forslag, vi som ældre- og seniorråd får til høring, er præget af denne prioritering, og alvoren sætter sig spor i vores diskussioner. Mange af de på Christiansborg vedtagne reformer udmøntes i kommunerne og det kræver diskussioner omkring prioritering, men der kan spares for meget. I 2011 brugte kommunerne 5,7 milliarder mindre end budgetteret på service og velfærd, og de foreløbige tal peger på, at den kommunale spareiver har været endnu større i En for stor spareiver er bekymrende, og vi må spørge, om de sparede midler er udtryk for krisebevidsthed eller for forkerte besparelser? Regeringen har sat et arbejde i gang for at se nærdemokratiet efter i sømmene. Indenrigs- og økonomiminister Margrethe Vestager har udpeget en personlig repræsentant, der skal undersøge forskellige områder ift. demokratiets tilstand, herunder civilsamfundets inddragelse i politiske beslutninger, borgernes tillid til det kommunale selvstyre, politikerens rolle og rekruttering af nye politikere. Dette skal gøres lokalt i et stort antal kommuner. Forretningsudvalget i DANSKE ÆLDRERÅD holdt primo marts et møde herom med tidligere departementschef Marianne Thyrring, der er ministerens personlige repræsentant. Kommunernes Landsforening (KL) har sat fremtidens kommunestyre til debat og kommunalpolitikerens rolle på dagsordnen. Det er kommunalbestyrelserne, der har ansvaret for stort set alle de velfærdsopgaver, der er tæt på borgerne. Det er kommunalbestyrelserne, der financierer og prioriterer den lokale velfærdsservice og sætter rammer for kommunens udvikling. De kommunalpolitikere har mere ansvar end nogensinde før, men undersøgelser viser, at fire ud af ti kommunalpolitikere har så travlt, at de ikke kan nå at sætte sig ind i alt det materiale, som de modtager forud for møderne og op mod hver fjerde Side 1 af 14

3 kommunalpolitiker erkender at have stemt i sager, hvor de ikke har forstået sagsfremstillingen. Det er et problem for demokratiet. KL peger på, at man for at kunne håndtere de udfordringer, velfærdssamfundet står overfor, er nødt til at sikre større inddragelse af borgerne og dermed et medejerskab til beslutningerne, f.eks. gennem midlertidige udvalg. Andre peger på, at en større beslutningskompetence på udvalgte områder skal overlades til forvaltningen, så politikerne kan beskæftige sig med de sager, som har stor politisk interesse eller principiel betydning for kommunen. Politikerne skal kort sagt have en ny rolle fri for papirdynger og med plads til visioner. Og forvaltningen skal tvinges til en mere enkel sagsfremstilling, der f.eks. kan læses på ipad. Det vil også glæde os i ældre- og seniorrådene. DANSKE ÆLDRERÅD har to kerneopgaver: At varetage ældre- og seniorråds interesser over for offentlige, private eller halvoffentlige beslutningstagere og at styrke og videreudvikle ældre- og seniorråd i deres lokale virke. Bestyrelsen varetager især den første kerneopgave, mens sekretariatets medarbejdere gennem en projektbevilling varetager den anden kerneopgave. En stærk landsorganisation er særlig vigtig i en tid med interesse for de rammer, vi som ældreråd arbejder indenfor, og dermed de muligheder vi har for at påvirke kommunalpolitikere og forvaltning. Det er vigtigt at stå sammen og værne om de positive vilkår, vi som ældre- og seniorråd har opnået dels gennem lovgivningen, dels i det daglige samarbejde med politikere og forvaltning. Repræsentantskabet vedtog på sidste repræsentantskabsmøde en slankning af DANSKE ÆLDRERÅDs organisation og struktur. - En bestyrelse på 11 frem for 23 medlemmer - Et formandskab frem for et forretningsudvalg - Decentrale valg i ti valgkredse - Fremlæggelse af en handleplan for de kommende år - En ændret beregning af stemmeberettigede, der medførte et mindre repræsentantskab - En ændret kontingentstruktur, hvor kontingent beregnes pr. 60+årig i kommunen frem for pr. borger. Københavns og Frederiksberg ældreråd valgte efterfølgende at udmelde sig med udgangen af En beklagelig konsekvens af repræsentantskabets beslutning. Udfordringen for den nyvalgte bestyrelse bliver at genetablere en medlemstilslutning på 100 % og en organisation, hvor alle 98 ældre- og seniorråd ser fællesskabet som et væsentligt aktiv. Denne skriftlige beretning er tematiseret i forhold til relevante politikområder for såvel ældre- og seniorråd som for DANSKE ÆLDRERÅDs virke. Beretningen forholder sig til de perspektiver, som det forløbne års begivenheder har for ældre- og seniorråds opgaver og for DANSKE ÆLDRERÅDs arbejde. Side 2 af 14

4 Aktuelle strømninger på ældreområdet Afbureaukratisering er en vedvarende strømning, og året har været præget af en fortsat indsats for at smidiggøre såvel regeringens, som regioners og kommuners arbejde og beslutningsprocesser. En udløber af afbureaukratiseringen er udnævnelsen af såkaldte frikommuner der efter ansøgning kan få lov til at forandre det, der opleves som snærende bånd og urimelige regler. En forandring i 2012 er, at de ni frikommuner må tilbyde tilkøbsydelser et tiltag som DANSKE ÆLDRERÅD bifalder og ofte har ønsket. Ny teknologi (velfærdsteknologi) er som afbureaukratisering en vedvarende strømning. Ikke mindst på sundhedsområdet arbejdes i regioner og kommuner med ny teknologi som telemedicin, digitale konsultationer, spiserobotter og vasketoiletter. På socialområdet har ikke mindst robotstøvsugeren og kommunernes brug af og fortolkning af gældende regler tiltrukket sig opmærksomhed. For mange borgere giver ny teknologi en frihed, men teknologien må aldrig erstatte den menneskelige omsorg. Med Ankestyrelsens afgørelse om robotstøvsugere, er der nu skabt klarhed om borgerens rettigheder og kommunens pligter på området. Afgørelsen blåstempler kommunens ret til at revisitere borgere, der hidtil har modtaget rengøringshjælp til fremover at klare sig med en robotstøvsuger. Afgørelsen kræver dog, at borgeren skal være i stand til at betjene robotstøvsugeren. I forlængelse af en sådan afgørelse er kommunen forpligtet til at se på, om borgeren skal have bevilget hjælpemidlet efter reglerne herom. Udviklingen frem mod total digital kommunikation mellem borger og offentlige myndigheder har taget hastige skridt i I dag skal alle borgere have en konto i et pengeinstitut, hvorpå stat og kommune kan indsætte pension, overskydende skat m.m. Det betyder, at borgere i dag ikke kan fravælge pengeinstitutterne. DANSKE ÆLDRERÅD reagerede i efteråret 2012 skarpt på forholdene og krævede i et åbent brev til Folketinget, at det offentlige måtte sikre alle borgere adgang til en gratis mulighed for at få udbetalt offentlige midler, pensioner og lignende på posthuse eller rådhuse. En tredje strømning er nedsættelse af kommissioner på ældreområdet. Ældrekommissionen afsluttede sit arbejde i starten af 2012, og Socialministeren nedsatte umiddelbart efter en hjemmehjælpskommission. Det er et længe næret ønske fra DANSKE ÆLDRERÅD, som hermed er gået i opfyldelse. Hjemmehjælpsområdet er under stigende pres, hvorfor et kommissionsarbejde med fokus på visioner for området var påkrævet. Et enigt Folketing står bag kommissoriet for hjemmehjælpskommissionen, der blev nedsat i juni måned Kommissionens arbejde forventes at være afsluttet i første halvår af Kirsten Feld er udpeget som medlem. I forslaget til handleplan for de kommende år peger DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse på, at den næste kommission bør være en pensionskommission. En fjerde strømning er frivillighedsområdet. Nye visioner og rammer for samspillet mellem den frivillige verden og den offentlige sektor er et mål for regeringen. Derfor har regeringen primo 2013 inviteret organisationer og borgere til en brainstorm for at revitalisere det eksisterende charter, der er fra var af EU udnævnt til europæisk år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne, en beslutning der betød, at ældrepolitik og ældres vilkår blev sat på dagsordnen i Danmark og i det øvrige Europa. DANSKE ÆLDRERÅD deltog i flere nationale og europæiske arrangementer med stande, foredrag og paneler. Ideen om folkevalgte ældreråd blev udbredt til andre nationer. Side 3 af 14

5 Ældre og kommunernes socialpolitik Nye regler i ældreplejen gør det lettere for private firmaer at byde ind på samlede omsorgs- og plejeopgaver. Det medfører, at arbejdet kan gøres billigere, og området bliver lettere at administrere for kommunerne. DANSKE ÆLDRERÅD har opfordret socialminister Karen Hækkerup til at ændre lovgivningen, så ikke kun private firmaer men også kommunerne må tilbyde borgere ekstra hjemmehjælp mod betaling. I 2012 bevilgede socialminister Karen Hækkerup 8,6 millioner kr. til projekter, der skal afhjælpe ensomhed blandt ældre, og i mange kommuner arbejder fagfolk med nye initiativer på området. Ensomme Gamles Værn (EGV Fonden) anslår, at mindst mænd og kvinder over 65 år føler sig ensomme. DANSKE ÆLDRERÅD og Ensomme Gamles Værn satte i november forebyggelse af ensomhed på dagsordenen med en fælles landsdækkende konference i Vingsted ved Vejle. Flere end 250 ældre- og seniorrådsmedlemmer fra 63 ældreråd deltog sammen med politikere og medarbejdere fra kommunerne, repræsentanter fra Social- og Integrationsministeriet og Socialstyrelsen samt fra ældreorganisationer. DANSKE ÆLDRERÅD tilkendegav i sit høringssvar ift. omstrukturering af statsforvaltningens struktur og nedlæggelse af de sociale nævn, at der er behov for at højne såvel kvalitet som hastighed i klagesagernes afgørelser indenfor den sociale lovgivning. DANSKE ÆLDRERÅD pegede på, at der fra politisk hold burde fastsættes en tidsfrist på fire uger for afgørelse, indenfor hvilken en klage over f. eks. hjemmehjælp skal være afgjort og borgeren informeret. Stort set alle kommuner har i 2012 arbejdet med begrebet hverdagsrehabilitering. Begrebet har i de enkelte kommuner fået sit eget navn f.eks.: Mester i eget liv, Aktiv i eget liv, Det gode hverdagsliv m.m. Hverdagsrehabilitering betyder, at borgere tilbydes instruktion og træning, så de fremadrettet helt eller delvis kan undvære hjemmehjælp og selv klare hverdagens gøremål. DANSKE ÆLDRERÅD er positiv overfor begrebet, men har tillige tilkendegivet, at det ikke vil løse alle problemer, i og med en del ældre ikke vil kunne rehabiliteres. DANSKE ÆLDRERÅD har tilsluttet sig regeringens forslag om at øge kommunernes frihed til at tilrettelægge borgernes frie valg af leverandører og ydelser indenfor personlig og praktisk hjælp og mad. DANSKE ÆLDRERÅD finder, at det kan være en fordel at borgere ikke får helt så mange valgmuligheder ift. udbydere af velfærdsservice. Bestyrelsen har flere gange gjort opmærksom på, at den ikke finder det rimeligt, at svage og sårbare borgere stilles overfor et valg mellem 5-10 leverandører. DANSKE ÆLDRERÅD har støttet de regeringsinitiativer, der sikrer større kommunal frihed til at tilrettelægge opgaverne og har i et høringssvar formuleret sig således: DANSKE ÆLDRERÅD er i særlig grad tilfreds med regeringens ønske om, at regler og kontrol skal erstattes af tillid og fokus på den offentlige sektors resultater, når det samtidig giver kommunerne frihed til at tilrettelægge opgaveløsningen. Side 4 af 14

6 DANSKE ÆLDRERÅDs deltagelse i udvalg vedrørende socialpolitik Hjemmehjælpskommissionen er nedsat af socialminister Karen Hækkerup. Kommissionen er uafhængig og bredt sammensat af medlemmer, som er personligt udpegede og kun repræsenterer sig selv. Formand for DANSKE ÆLDRERÅD Kirsten Feld er udpeget som kommissionsmedlem. Konkurrencen De mange generationers by, et initiativ under Socialstyrelsen, hvor Kirsten Feld var formand for dommerpanelet. ÆldreForum er et uafhængigt råd under Socialministeriet. Det skal følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på alle ældrelivets områder. Rådet skal samtidig bidrage til at synliggøre ældres ressourcer og nuancere billedet af ældre og aldring. Formand for DANSKE ÆLDRERÅD, Kirsten Feld, er medlem af ÆldreForum. Følgegruppe i forbindelse med Den nationale handlingsplan for demensindsatsen Socialstyrelsen Følgegruppens formål er at relevante aktører inddrages i planlægningen og gennemførelsen af de fem initiativer. Formålet er ligeledes at etablere en bred faglig platform med forskellige perspektiver med henblik på at følge projekternes udvikling. Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard repræsenterer DANSKE ÆLDRERÅD. Følgegruppe for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne Social- og Integrationsministeriet, Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Følgegruppens formål er gensidig inspiration og information mellem en bred kreds af aktører på tværs af alder og interesseområder. Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard repræsenterede DANSKE ÆLDRERÅD. Følge og initiativgruppe for Generationernes Dag Socialstyrelsen. Gruppe på tværs af ældreorganisationer og andre aktører. Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard repræsenterede DANSKE ÆLDRERÅD. Samarbejde i Socialministeriet om udarbejdelse af vejledende materiale til brug for implementering af nyt regelsæt om kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af borgernes frie valg af leverandør af hjemmehjælp. Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard repræsenterer DANSKE ÆDRERÅD Marianne Lundsgaard er valgt til repræsentantskab og i bestyrelsen for fonden Ensomme Gamles Værn. I DANSKE ÆLDRERÅDs løbende mailbaserede nyhedsservice formidles oplysninger om ny forskning, nævnsafgørelser, rapporter, konferencer og tal fra den kommunale verden som eksempelvis disse tal fra Danmarks Statistik, der blev bragt i sommeren 2012: Fra 2010 til 2011 er antallet af personer på over 65 år, der modtager hjemmehjælp faldet med godt personer. Fra 2008 til 2011 er antallet af personer over 65 år steget med 10 pct., mens antallet af hjemmehjælpsmodtagere er faldet med ca. 9 pct. Andelen af 65+, der modtager hjemmehjælp, har været jævnt faldende fra næsten 18 pct. i 2008 til under 15 pct. i Antallet af visiterede hjemmehjælpstimer er faldet endnu mere end antal modtagere. Fra 2008 til 2011 er det samlede antal timer faldet med 12 pct. Alene fra 2010 til 2011 er faldet næsten 9 pct. Timerne til praktisk hjælper er faldet med 22,9 pct. fra 2008 til næsten ¼ af timerne er altså skåret væk over 4 år. Alene i 2011 er faldet i praktisk hjælp ca. 12 pct. Den personlige pleje er faldet med 8,8 pct. fra 2008 til Alene i 2011 er faldet 8 pct. Side 5 af 14

7 Ældre og kommunernes sundhedspolitik Fokus på den ældre medicinske patient og sammenhængende patientforløb har som de seneste år præget det sidste år. DANSKE ÆLDRERÅD deltog d. 23. november i en høring i Landstingssalen på Christiansborg om sammenhængende patientforløb arrangeret af Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg. En række eksperter drøfter, hvordan det bedste sammenhængende patientforløb skabes, hvilken betydning sundhedsaftalerne har for bedre sektorovergange og mulige løsningsmodeller i praksis. Tre væsentlige spørgsmål, hvor alle er enige om, at der er plads til forbedringer. Der er behov for, at patienter kommer bedre igennem et indlæggelsesforløb, og at der udarbejdes ét system til at understøtte sammenhængende patientforløb. For patienter er forløbskoordinatorer, sammenhængende informationer og fælles mål og værdier i de forskellige sektorer dét, der kan give et bedre forløb. Folketingspolitikerne er meget opmærksomme på problemstillingen, dels fordi kommunalreformen skal evalueres, dels fordi kun en høj kvalitet i ydelser legaliserer en høj skat. DANSKE ÆLDRERÅD har støttet regeringens forslag til samling og forenkling af strukturen for høreapparatbehandling, så behandlingen fremover finansieres og administreres fra én myndighed, regionen. Derved opnås en forenkling af sagsbehandlingen. DANSKE ÆLDRERÅD pegede på, at forenklingen skal komme borgerne til gode i form af kortere ventetider (indføring af behandlings-garanti) eller ved at midlerne anvendes til brille- eller tandtilskud. DANSKE ÆLDRERÅD har gjort indsigelse mod et lovforslag om at afskaffe pensionisters mulighed for at vælge privat tandpleje frem for omsorgstandpleje. DANSKE ÆLDRERÅD er af den opfattelse, at borgeren bør kunne beholde sin hidtidige tandlæge, som kender borgeren. DANSKE ÆLDRERÅD har bedt to ministerier overveje, om eksisterende regler for tavshedspligt for sundhedsansatte også gælder for ikke-sundhedsfagligt personale på plejecentrene. Baggrunden for DANSKE ÆLDRERÅDs forespørgsel er en konkret sag, hvor tavshedspligten lokalt var tolket så bogstaveligt, at personalet ikke havde oplyst en pårørende om, at grunden til, at en beboer ikke besvarede telefonopkald, var, at beboeren var indlagt på hospital. DANSKE ÆLDRERÅD mener, loven er klar og rimelig, men at den tolkes for restriktivt i enkelte kommuner. I 2012 blev behandlingsgarantien afløst af en udredningsgaranti. DANSKE ÆLDRERÅD lagde i sit høringssvar vægt på, at behandling af komplicerede sygdomme nødvendigvis må forudsætte en forudgående udredning for at konstatere sygdommens art. DANSKE ÆLDRERÅD støttede forslaget, da dette samtidig satte fokus på, at patienter oplever færre aktører og større sammenhæng ved udredning og behandling af sygdomme. Den differentierede behandlingsgaranti prioriterer alvorlige sygdomme frem for mindre alvorlige. DANSKE ÆLDRERÅD lagde vægt på, at det ikke er den enkelte læges vurdering, der afgør alvorligheden af sygdomme, men derimod en fælles vedtaget og offentliggjort norm. Tilsynsrapporter danner i vidt omfang grundlag for dialog mellem de mange aktører, der sammen skal sørge for, at beboere på plejehjem modtager en værdig og kvalitativ pleje. Tilsynsbesøg og tilsynsrapporter fra Sundhedsstyrelsens embedslæger er den eneste kontrol, som udføres af sundhedsuddannet myndighedspersonale. Derfor har DANSKE ÆLDRERÅD påpeget, at det er væsentligt, at fastholde denne type af kontrol. DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentation i udvalg vedrørende sundhed for ældre Sundhedsbrugerråd - næsten alle regioner har repræsentation fra DANSKE ÆLDRERÅD via regionsældrerådene. Følgegruppe i Socialstyrelsen i forbindelse med initiativet Rehabilitering af Ældre. Projektets mål er at kvalificere, dokumentere og implementere en håndbog om rehabilitering på ældreområdet med fokus på social, fysisk og psykisk funktionsevne. Da det er en embedsmandsgruppe, deltager sekretariatsleder Marianne Lundsgaard på DANSKE ÆLDRERÅDs vegne. Side 6 af 14

8 Ældre og kommunernes øvrige politikområder I foråret 2013 satte DANSKE ÆLDRERÅD fokus på emnet tilgængelighed og transport gennem fem temadage med fokus på visiteret kommunal kørsel og regional, kollektiv transport. En analyse fra konsulentfirmaet Deloitte af kommunale befordringsordninger viser, at nytænkning i administration og organisering af visiteret kommunal kørsel, kan spare kommunerne for mange penge. En typisk kommune vil kunne spare % af udgifterne på kørsel gennem effektiviseringer og omlægning af administrationen af området. Justitsministeriet er af DANSKE ÆLDRERÅD blevet bedt om at fortolke og administrere EU-reglerne om handicapparkeringspladser mere smidigt. Et ældreråd gjorde DANSKE ÆLDRERÅD opmærksom på, at minibusser tilhørende plejecentre o. lign. ikke må benytte handicappladserne i og med tilladelser til handicapparkering kun udstedes til enkeltpersoner med bevægelseshandicap. Digitalisering af den offentlige sektor betyder, at al kommunikation med det offentlige fra 2015 skal foregå elektronisk. DANSKE ÆLDRERÅD har på linie med andre ældreorganisationer gjort Folketingets politikere opmærksomme på, at nogle borgere ikke kan benytte eller ikke har tilgang til IT og internet. Bestyrelsen har nedsat et ad hoc-udvalg, der følger udviklingen og holder bestyrelsen orienteret. Alle ældreorganisationer prioriterer området og har fokus på de borgere, der risikerer at komme i klemme ved den øgede digitalisering. Ældre indvandreres brug af velfærdsydelser herunder plejeboliger tiltrækker sig stigende opmærksomhed. Forskning viser, at brugen er meget lille, men der findes kun formodninger om, hvad årsagen er. ÆldreForum arbejder med at indsamle erfaringer, og i enkelte ældre- og seniorråd drøftes, hvordan man bedst kan støtte op om disse borgergrupper. DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentation og indflydelse DANSKE ÆLDRERÅD inviteres i stigende grad til at deltage i følgegrupper, holde oplæg, foredrag, udarbejde artikler eller indgå i dialog. Invitationerne kommer fra bl.a. ministerier, styrelser, kommuner og ældreorganisationer. Med rehabilitering og velfærdsteknologi højt på kommunernes dagsorden er det aktive ældreliv i fokus det liv, der handler om den enkelte ældres ressourcer. DANSKE ÆLDRERÅD tog aktivt del i Europæisk år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. DANSKE ÆLDRERÅD havde en stand på såvel åbnings- som afslutningskonferencen, var repræsenteret i flere følgegrupper og holdt konferencen Aktivt ældreliv også for borgere med brug for hjælp i maj Konferencen stillede skarpt på, hvad der skal til for at overkomme barrierer i et aktivt ældreliv. For bestyrelsens medlemmer og især for formand Kirsten Feld har året bragt mange spændende oplevelser, nye kontakter og bekendtskaber. Flere bestyrelsesmedlemmer deltog på Folkemødet på Bornholm ikke med en stand, men i debatter arrangeret af andre organisationer. Andre medlemmer af bestyrelsen har givet input til et teaterstykke med ældre som medvirkende i anledning af Det Europæiske Ældreår, flere fra bestyrelsen har deltaget i høringer på Christiansborg om emner som elektroniske valg og sammenhængende patientforløb. Udover at repræsentere DANSKE ÆLDRERÅD i diverse følgegrupper og udvalg deltager formand Kirsten Feld i møder, konferencer og kongresser med relevans for ældreområdet ofte som inviteret gæst bl.a. på Social- og Integrationsministerens Årsmøde. Endelig har Kirsten Feld holdt oplæg f.eks. på et fyraftensmøde afholdt af Gerontologisk Selskab og Center for Sund Aldring, Sammenslutningen af Pensionistforeninger, Rude Strand. Side 7 af 14

9 DANSKE ÆLDRERÅDs økonomi DANSKE ÆLDRERÅDs økonomi består af kontingentindtægter, projektmidler og refusioner fra de landsorganisationer, som medarbejdere i DANSKE ÆLDRERÅDs sekretariat betjener. I denne periode DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK) og Dansk Gerontologisk Selskab (DGS). Kontingentindtægter fra medlemmer skal dække bestyrelsens direkte udgifter, dele af administrationsudgifterne samt medarbejdertimer til betjening af bestyrelse, forretningsudvalg og organisation herunder repræsentantskabsmøde, politisk arbejde og lobbyvirksomhed. Midler fra satspuljen beløber sig til kr årligt. Midlerne, der er en projektbevilling, dækker hovedparten af personale-, administrations- og aktivitetsudgifter. Bevillingen udløber med udgangen af 2013, og der er genansøgt om et tilsvarende beløb for de kommende tre år, da det ikke er muligt at søge om en forhøjelse af bevillingen. Svar forventes ultimo april Repræsentantskabet vedtog i maj 2012 vedtægtsændringer, samt en ny kontingentstruktur fra Kontingentstrukturen skulle sikre øgede kontingentindtægter til nedbringelse af det budgetterede underskud. At Københavns og Frederiksberg Ældreråd beklageligvis valgte at melde sig ud af DANSKE ÆLDRERÅD har betydning for budget Bestyrelsen fremlægger for 2013 et budget med et underskud på kr. knap kr Det budgetterede underskud begrundes med flere forhold: For det første færre indtægter fra temadage, da 2013 er valgår, og der gennemføres færre indtægtsgivende aktiviteter, for det andet at repræsentantskabets vedtagelser i 2012 endnu ikke er fuldt indfasede, og endelig at en medarbejder er på barsel i Desuden er der i budgettet afsat en post på kr til PR i 2013, med henvisning til flere medlemmers påpegning af behov for en øget synlighed. Side 8 af 14

10 DANSKE ÆLDRERÅDs aktiviteter Det årlige repræsentantskabsmøde med den efterfølgende ældrepolitiske konference er for såvel sekretariat som bestyrelse et af årets højdepunkter. I 2012 deltog 387 stemmeberettigede og 44 ikke stemmeberettigede fra 90 ældre- og seniorråd i repræsentantskabsmødet. 556 personer deltog i den ældrepolitiske konference, og der var 9 udstillere. Til efterårets ældrepolitiske konference på Vingstedcentret kom 269 deltagere fra 59 ældre- og seniorråd. I anledning af Det Europæiske ældreår tog DANSKE ÆLDRERÅD i samarbejde med FIC initiativ til en EUstudietur til Bruxelles. Turen havde 24 deltagere fra ni ældreråd. Turen gentages i 2013, og bliver, hvis der er basis for det, et tilbagevendende tilbud. I flere kommuner markerede ældrerådet FNs internationale ældredag d. 1. oktober enten med et eget arrangement eller i samarbejde med politikere, forvaltning eller andre organisationer. Projekt: Uddannelse, rådgivning og netværk for ældreråd DANSKE ÆLDRERÅD har frem til og med december 2013 midler til projektet Uddannelse, rådgivning og netværk for ældreråd. Projektets formål er, at tilbyde uddannelse og rådgivning for medlemmer af de lovfæstede ældreråd. Initiativerne skal sikre, at medlemmer af ældreråd får den faglige viden, rådgivning og uddannelse, der er betingelsen for, at de kan opfylde de krav, der er til ældrerådenes lovfæstede opgaver. Projektets formål opfyldes gennem uvildig rådgivning, afholdelse af temadage og ældrepolitiske konferencer, udsendelse af nyhedsbreve og mailservice, rådgivning pr. telefon og mail samt vedligeholdelse af DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside. Initiativerne skal sætte ældrerådene i stand til at indgå i en konstruktiv dialog med kommunalpolitikere og embedsværk i kommunerne. Projektet udmøntes i temadage og konferencer, nyhedsmails og nyhedsbreve, telefonisk og skriftlig rådgivning og vejledning samt DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside hvor der lægges diverse værktøjer til brug i ældrerådsarbejdet. I dette år fokuseres især på de kommende ældrerådsvalg. Sekretariatet gennemførte i foråret 2013 en spørgeskemaundersøgelse om medlemmers tilfredshed med aktiviteterne. Sådanne undersøgelser er et krav fra bevillingsgiver og gennemføres med jævne mellemrum. Resultatet viser, at der overordnet er tilfredshed med DANSKE ÆLDRERÅDs aktiviteter (temadage, konferencer, nyhedsbreve, mailservice og hjemmesiden). De bliver flittigt benyttet af medlemmerne, som mener, de generelt er gode. Temadage og konferencer er de aktiviteter, flest gerne ser forøget. Medlemmer af ældre-/seniorråd rider med på den digitale bølge: Otte ud af ni angiver, at flere medlemmer benytter hjemmesiden Ligeledes er der også kun et enkelt ældre-/seniorråd af de 81, hvor ingen af medlemmerne læser mailservice i de andre råd læser flere af medlemmerne mailservice. To ud af tre ældre-/seniorråd benytter DANSKE ÆLDRERÅDs rådgivning pr. mail eller telefon. Rådgivningen har primært omhandlet lovstof om ældreråd specifikt og ældreområdet generelt, men også om ældrerådets samarbejde med forvaltning eller kommunalbestyrelse, ældrerådets interne samarbejde, forslag til foredragsholdere m.v. Rådgivningen er sammen med nyhedsbrevene de aktiviteter, flest ældre- /seniorråd mener, de bedst kan undvære. Foruden konkret besvarelse giver enkelte af ældre-/seniorrådenes spørgsmål anledning til yderligere undersøgelse og forespørgsler hos ministerier og styrelser. Svar på spørgsmål af relevans for andre ældre- /seniorråd er en vigtig del af stoffet i DANSKE ÆLDRERÅDs mailservice, nyhedsbreve, hjemmeside mv. Flere ældre-/seniorråd efterlyser bedre muligheder for netværksdannelse og erfaringsudveksling med andre råd. Andre har ønsker til DANSKE ÆLDRERÅDs fremtidige aktiviteter, f.eks. temadage for nyvalgte ældrerådsmedlemmer. De temadage er allerede i støbeskeen og vil løbe af stablen i foråret Side 9 af 14

11 Repræsentantskab og bestyrelse Bestyrelsen har - i bagklogskabens klare lys - drøftet og erkendt, at oplægget til og gennemførelsen af repræsentantskabsmødet 2012 kunne have været bedre. Ikke mindst Københavns og Frederiksbergs ældreråds efterfølgende udmeldelser er en beklagelig, utilsigtet hændelse. Forretningsudvalget i DANSKE ÆLDRERÅD har inviteret til og holdt dialogmøde med begge ældreråd for at undersøge muligheden for at undgå en udmeldelse, men desværre uden held. Begge møder var gode møder i en konstruktiv atmosfære, og det er bestyrelsens håb, at ældrerådene i København og Frederiksberg i løbet af 2013/14 genindmelder sig. Som landsorganisation er vi stærkest og har størst mulig gennemslagskraft med en 100 % medlemstilslutning. Alle 98 ældre- /seniorråd er væsentlige store som små, land som by, nord som syd, øst som vest. Lovgivningsgrundlaget for ældrerådenes arbejdsopgaver er det samme, men måden opgaverne løses på og dermed ældre- og seniorråds vilkår er forskellig, og der er behov for alle erfaringer. Bestyrelsen har holdt fem møder iberegnet et to-dages bestyrelsesseminar. Seminaret bruges til en grundig drøftelse af årets arbejde herunder DANSKE ÆLDRERÅDs holdning og indspark til Hjemmehjælpskommissionens arbejde. Seminaret er tillige en mulighed for, at bestyrelsens medlemmer lærer hinanden bedre at kende. Bestyrelsens møder er præget af dialog med meningsbrydninger, stort engagement og samhørighed. Formand og bestyrelsen arbejder ulønnet og uden diæter, men får rejseomkostninger dækket af DANSKE ÆLDRERÅD. Bestyrelsen har i perioden nedsat et udvalg til at forberede og gennemføre de vedtagne decentrale valg til bestyrelsen, udvalget er nu ophørt. Bestyrelsen har tillige i periodens løb nedsat et udvalg med fokus på digitaliseringens betydning for ældre borgere. Formand Kirsten Feld har holdt to møder med repræsentanter for de fem regionsældreråd, da bestyrelsen anser kontakten til og dialogen mellem regionsældrerådene som væsentlig. Sekretariat DANSKE ÆLDRERÅDs sekretariat ligger i København, i bydelen Vanløse, tæt ved S-tog og Metro. Medarbejderne i DANSKE ÆLDRERÅD varetager sammen med bestyrelsen kontakten til ældre- og seniorråd og til KL, ministerier, Folketing, organisationer og andre samarbejdspartnere. Sekretariatet består af en sekretariatsleder og to ældrepolitiske konsulenter. En timebetalt bogholder kommer én gang ugentlig og betaler regninger, laver løn samt fører regnskab. DANSKE ÆLDRERÅD har en aftale med foreningen af DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK) om sekretariatsbetjening af deres medlemmer og organisation. Dette sker gennem køb af sekretariatsleder, bogholder og en af de ældrepolitiske konsulenter. DKDK har i 2012 købt timer for mere end kr. Dansk Gerontologisk Selskab (DGS) har siden 1. januar 2012 haft en samarbejdsaftale med DANSKE ÆLDRERÅD om, at DANSKE ÆLDRERÅDs medarbejdere sekretariatsbetjener Selskabet. Aftalen lyder på kr til husleje og medarbejderbetjening. Foreningen af Forebyggende medarbejdere i kommunerne (de medarbejdere der udfører de forebyggende hjemmebesøg) SUFO har udtrykt ønske om at deres landsforening fra medio 2013 på samme vilkår som øvrige foreninger får til huse og kan købe medarbejdertimer i DANSKE ÆLDRERÅDs sekretariat. Side 10 af 14

12 Ældre- og seniorråds vilkår Formand Kirsten Feld og sekretariatsleder Marianne Lundsgaard var i foråret 2012 rundt i landet og holdt fem møder med formænd og næstformænd fra ældre- og seniorråd. Tema for møderne var bl.a. ældre- og seniorråds vilkår og samarbejde med forvaltning, politikere og øvrige samarbejdspartnere. Møderne viste et stort engagement hos ældre- og seniorrådene, en større og større lydhørhed fra politikere og forvaltning samt et øget samarbejde lokalt med ældre- og pensionistforeninger. Der er sket noget i denne valgperiode. Men nogle ældre- og seniorråd er frustrerede over, at deres input i form af høringssvar ikke bruges til noget, mens andre oplever, at der lyttes og ændres. En frustration viser, at der er et engagement i arbejdet et engagement der er god brug for. Ældre- og seniorråd har en væsentlig rolle at spille i en tid, hvor en stram økonomi stiller større krav til den indsigt, som beslutninger på området skal træffes på. Vi repræsenterer som ældre- og seniorråd en viden, der er helt afgørende at få med, når kommunen skal finde de bedst mulige tilbud til ældre, inden for de ressourcer kommunen har til rådighed. Sådanne gratis råd og ideer er guld værd i en tid, hvor initiativer skal udvikles inden for snævre økonomiske rammer i en skarp prioritering med andre opgaver og behov. Et ældre- og seniorråd kan være et råd, hvor medlemmerne modsætter sig enhver besparelse eller forringelse. Men det kan også være et råd, hvor ideer udvikles, og hvor medlemmer forpligtes på svære valg til gengæld for at blive inddraget. Medindflydelse på prioriteringer betyder, at man forventes at stå inde for, at noget ikke prioriteres. Holdningen i DANSKE ÆLDRERÅD er, at det er godt at gå i dialog så tidligt som muligt frem for blot at henholde sig til høringsretten. Tidlig inddragelse giver de bedste forudsætninger for at bidrage til de bedste løsninger. Hellere proaktiv end reaktiv. Som ældre- og seniorråd vil vi godt tage vanskelige opgaver på os at finde og stå ved den bedste løsning inden for de mulige rammer. I januar udsendte DANSKE ÆLDRERÅD som tidligere omtalt et elektronisk spørgeskema til besvarelse blandt ældre-/seniorråd. Undersøgelsen tegner et billede af aktive ældre-/seniorråd. De tager mange initiativer f.eks. retter de henvendelser til politikere, forvaltning eller presse, arrangerer møder med politikere, forvaltning eller ældreorganisationer og inviterer borgere til debatmøder. 65 % mener, ældre- /seniorrådene er mere aktive nu end for to år siden til sammenligning mente 60 % det samme i en tilsvarende undersøgelse fra Det tyder på, at ældre-/seniorråd holder dampen oppe over en valgperiode. Tre ud af fire bliver inspireret af DANSKE ÆLDRERÅDs aktiviteter til at tage initiativ. De bliver hovedsagelig inspireret af konferencer, temadage, mailservice, nyhedsbreve og omtale af FN s Internationale Ældredag d. 1. oktober. Angående samarbejde angiver en tredjedel, at de har et tættere samarbejde med øvrige ældre-/seniorråd i dag, end for to år siden. En tredjedel mener ligeledes, at have et tættere samarbejde med ældreorganisationer i dag end for to år siden. Flere lands- og kommunalpolitikere har på det seneste udtrykt bekymring for at det lokale demokrati er under pres og trænger til en revitalisering. Indenrigs- og økonomiminister Margrethe Vestager har udpeget en personlig repræsentant, der gennem dialog med borgere og politikere og besøg i kommuner skal undersøge det lokale demokratis tilstand. På baggrund af arbejdet skal der udarbejdes en rapport, som skal forelægges regeringen. Forretningsudvalget i DANSKE ÆLDRERÅD har inviteret ministerens personlige repræsentant til et møde og fortalt om styrker og svagheder ved ældre- og seniorråd, om muligheder og begrænsninger i den lovfæstede konstruktion samt om motiver for at indgå i dette frivillige arbejde. Pointer, der blev fremhævet, er ældrerådenes lovfæstede høringsret, lovkravet om valg til ældreråd uden listeopstilling, ældrerådenes partipolitiske neutralitet, den høje stemmeprocent ved ældrerådsvalg samt den stigende respekt om ældrerådenes arbejde i kommunerne. Dette på trods af at det gennem de seneste år har været mindre sjovt at sidde i ældrerådet, i og med den politiske dagsorden ofte har været færre midler til at løse de samme opgaver. Kommuner inddrager i stadig højere grad borgere i beslutningsprocesser gennem dialogmøder, fokusgrupper og borgermøder. Det er godt for den demokratiske proces. Men en risiko er, at det i høj grad er borgere med mange ressourcer, der får indflydelse. Fokus for hovedparten af ældre- og seniorrådenes virksomhed er, at sikre at beslutninger bliver til gavn for borgere med færrest ressourcer. Side 11 af 14

13 Fremtiden I den nære fremtid skal der afholdes valg til kommunalbestyrelser og i mange kommuner til ældrerådet. Selv om der er længe til d. 19. november, opleves det tydeligt, at valgkampen er gået tidligt i gang. Der bliver nok kampvalg og udskiftninger på mange poster. Bestyrelsen håber på et godt valgår for ældre- og seniorråd et valgår med høj valgdeltagelse, mange fremmødevalg og forhåbentlig kun få fredsvalg. Vi er almindelige borgere, der er blevet betroet det hverv at varetage andre borgeres interesser ift. kommunalpolitikerne. Et hverv der kræver stærke værdier og gode drøftelser. Men det er ikke så sjovt og så let, når der er krise. De vilkår, som beslutninger om fremtidens velfærd skal træffes på, er de samme før som efter valget. Så udfordringerne står i kø nationalt, regionalt og lokalt. For politikere, ældre- og seniorrådsmedlemmer og for borgere. Det overordnede mål er at bevare og udvikle det bedste i velfærdssamfundet. Hertil kræves bedre ledelse, en mere effektiv organisering af arbejdet, nye digitale teknologier, innovation af serviceydelserne og et farvel til overflødige kontrol- og arbejdsgange. Flere sætter deres lid til, at ovennævnte kan rykke den offentlige sektor i en grad, som vi måske ikke forestiller os. I nogle kommuner er man langt på alle områder, i andre har man prioriteret at sætte ind på nogle få områder. Som ældreråd møder vi forandringerne i høring om nye serviceniveauer, i flere private udbydere, i et tættere samspil med den frivillige verden osv. En af de største udfordringer for kommunestyret de kommende år bliver, hvordan de folkevalgte fortolker og udøver politikerrollen med de nye krav til nytænkning af velfærdsstaten som nævnt ovenfor. Et nyt begreb er blevet lanceret i 2013: Samskabelse af velfærdsydelser. Frivilligrådet har oversat begrebet til: Sammen om bedre velfærd. Andre kalder det en ny velfærdsmodel. Vi vil i de kommende år i stigende grad forventes at stille op som medskaber af velfærden: I uddannelserne som kreativ projektmager og refleksivt individ frem for en fakta- og færdighedsbeholder, der blot skal tankes op. På arbejdsmarkedet som en innovativ og kreativ medspiller frem for en maskine, der passer sin tjans fra 8 til 16. I sundhedssystemet som en aktiv patient, der ikke bare venter på en diagnose, medicin og operation, men selv reagerer og agerer på kroppens signaler. I det politiske felt som en engageret borger, der ikke bare kræver sin velfærdsret, men tager medansvar for at præge og udvikle velfærdens institutioner og det offentlige rum, man bevæger sig i. Den nye velfærdsmodel, der tegner sig, kommer til at bygge på større inddragelse af borgerne, private virksomheder og civilsamfundet. Men også på stram økonomisk styring og svære prioriteringer. Et pejlemærke for os som ældreråd er, at velfærdssamfundet stadig skal give borgerne en fundamental tryghed og sikkerhed. For DANSKE ÆLDRERÅD bliver udfordringerne At forholde os til de udspil, der er/kommer på banen, også selv om det betyder omprioriteringer At påvirke ældrepolitikken gennem forslag og høringer At følge hvad indførelse af velfærdsteknologi betyder for borgere, for personale og for samfundsøkonomien At være opmærksom på, hvordan digitaliseringsstrategien gennemføres i stat, regioner og kommuner, og at borgerne sikres i processen På de indre linier er udfordringen for DANSKE ÆLDRERÅD at komme godt videre efter repræsentantskabets beslutninger sidste år. Bestyrelsen lægger en handleplan frem til drøftelse, en handleplan der skal give retning for bestyrelsens arbejde de kommende år. Det langsigtede perspektiv er vigtigt, men bestyrelsen skal også fortsat være parat til at tage ad hoc-sager op. Med en mindre bestyrelse risikerer vi, at der bliver længere til jer som medlemmer. Dette er forhåbentlig imødegået med skabelsen af 10 valgkredse og decentrale valg. Ideen er, at hvert bestyrelsesmedlem fremover kommer fra én valgkreds og er forbindelsesled mellem bestyrelse og ældre- og seniorråd i valgkredsen. Side 12 af 14

14 Afslutning DANSKE ÆLDRERÅD blev stiftet 21. januar 1999 og holdt første ordinære repræsentantskabsmøde i august Enhver organisation trænger fra tid til anden til et serviceeftersyn og til organisationsændringer for at tilpasse sig nye tider. Serviceeftersynet tog vi sidste år med vedtægtsændringerne, forandringerne træder i fuldt omfang i kraft efter dette repræsentantskabsmøde. En mindre bestyrelse er i marts valgt ved decentrale valg, og et formandsskifte sker i løbet af dette repræsentantskabsmøde. Vi skal debattere en handleplan og trække linier for fremtiden. De væsentligste beslutninger for DANSKE ÆLDRERÅDs fremtid er således truffet, og vi er mange bestyrelsesmedlemmer, der takker af efter gode år i bestyrelsen. En stor del af os stiller op til det kommende ældrerådsvalg og vil således fortsat være en del af DANSKE ÆLDRERÅD. I forhold til vores arbejde i ældre- og seniorråd er der fortsat store og spændende udfordringer. Uanset hvordan man vender og drejer det, er der brug for nytænkning af velfærdssamfundets ydelser, hvis vi skal opretholde et højt serviceniveau på ældreområdet. Uanset hvordan man vender og drejer det, er der behov for nytænkning af demokratiets vilkår i kommunerne, hvis borgerne skal føle sig inddraget og stemme til kommunalvalget. Der er ingen tvivl om, at vi gerne som borgere og valgte ældrerådsmedlemmer bidrager til denne nytænkning. Side 13 af 14

15 DANSKE ÆLDRERÅD i tal fra april 2012 til april 2013 Bestyrelsen og dens udvalg 2011/ /13 Bestyrelsesmedlemmer 23/21 23/21 Bestyrelsesmøder 5 5 Bestyrelsesbeslutninger pr. møde, gennemsnit 19,5 14,5 Medlemmer i forretningsudvalget 5 5/4 Møder i forretningsudvalget 7 7 Nedsatte ad hoc-udvalg 0 2 Offentliggjorte inspirationspapirer/vejledninger 3 1 Sekretariat og projekt Ansatte 3 3 Sekretariatets åbningstid pr. uge minimum antal timer Faglige henvendelser pr. telefon og mail, gennemsnitlig pr. uge Besøg på hjemmeside, gennemsnit pr. måned Udsendte mailservices pr. kalenderår Landsdækkende undersøgelser 1 1 Undersøgelsers gennemsnitlige svarprocent fra ældreråd Synlighed og indflydelse Formand og sekretariatsleders deltagelse i konferencer, seminarer og kongresser Formand og sekretariatsleders deltagelse i møder med beslutningstagere i Folketing, ministerier, KL, Danske Regioner Formand og sekretariatsleders møder i følgegrupper, arbejdsgrupper og samarbejdspartnere Formandens udtalelser 5 2 Pressemeddelelser 5 3 Nyhedsbreve 4 4 Høringssvar afgivet 9 25 Arrangementer afholdt af DANSKE ÆLDRERÅD Repræsentantskabsmøde i 2011 og 2012 deltagere Konferencer om ældrepolitik 2 2 Deltagere i alt Temadage for ældreråd 6 10 Deltagere i alt Repræsenterede ældreråd, gennemsnit Gennemsnitlig tilfredshed for temadagene 4 3,9 Møder for formænd og næstformænd 5 - Repræsenterede ældreråd 82 - Breve/forslag til ministre og ministerier 8 5 Side 14 af 14

16 Jernbane Allé 54, 3. th., 2720 Vanløse Tlf Mail: Web:

DANSKE ÆLDRERÅD - MUNDTLIG BERETNING 2014

DANSKE ÆLDRERÅD - MUNDTLIG BERETNING 2014 DANSKE ÆLDRERÅD - MUNDTLIG BERETNING 2014 Formand i 377 dage ingen kedelige. Første periode med mindre bestyrelse valgt for to år fungeret godt og giver arbejdsro. Fantastisk at skue ud over denne sal

Læs mere

Mundtlig Beretning 2013

Mundtlig Beretning 2013 KIRSTEN FELD Mundtlig Beretning 2013 Indledning Ældrerådene i den kommunale verden Aktuelle strømninger på ældreområdet. Ældre og kommunernes socialpolitik Ældre og kommunernes sundhedspolitik Ældreråd

Læs mere

TEMADAGE OG KONFERENCER

TEMADAGE OG KONFERENCER Spørgeskema til ældreråd, januar 2013 I spørgeskemaet bruges betegnelsen ældreråd for såvel ældre- som seniorråd. Kan KUN besvares elektronisk se link i mail. Navn på kontaktperson: Tlf.: E-mail: Kommune

Læs mere

5 møder med formænd og næstformænd for ældreog seniorråd - august/september 2014

5 møder med formænd og næstformænd for ældreog seniorråd - august/september 2014 5 møder med formænd og næstformænd for ældreog seniorråd - august/september 2014 Formænd/næstformænd fra i alt 91 ældre- og seniorråd deltog i et af de 5 møder, der blev afholdt i perioden 27. august til

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Torsdag d. 24. januar 2013 Kl. 10.45 16.00 Hotel Australia, Dæmningen 6, 7100 Vejle Afbud: Ingen DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Dato: Torsdag d. 1. november 2012 Afbud fra: Niels Jørgen Lundsgaard, Merete Nielsen Da formand Kirsten Feld skulle til møde i hjemmehjælpskommissionen,

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Beretning 2013-2014. Foto: Maj Skibstrup

Beretning 2013-2014. Foto: Maj Skibstrup Beretning 2013-2014 Foto: Maj Skibstrup Bestyrelsens beretning 2013-14 Fra maj 2013 til april 2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Indledning. 3 3. Aktuelle strømninger på ældreområdet. 4 4. Kommunernes

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD. Godkendt

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD. Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD Godkendt Onsdag d. 20. marts 2013 i Vejle Afbud: Merete Nielsen, Inge Lorentzen, Erling Christensen DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Dagsorden

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt. Dagsorden. 2. Sager til behandling. Afbud fra: Inge Lorentzen, Erling Høholt

Referat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt. Dagsorden. 2. Sager til behandling. Afbud fra: Inge Lorentzen, Erling Høholt Referat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Tirsdag d. 31. maj 2011, Vejle Afbud fra: Inge Lorentzen, Erling Høholt Formand Kirsten Feld bød såvel nye som gamle bestyrelsesmedlemmer velkommen

Læs mere

MDTL. BERETNING 2015. Sidste år mange nyvalgte, nu næsten alle med mere end et års erfaring. Indledning Et travlt år

MDTL. BERETNING 2015. Sidste år mange nyvalgte, nu næsten alle med mere end et års erfaring. Indledning Et travlt år MDTL. BERETNING 2015. Sidste år mange nyvalgte, nu næsten alle med mere end et års erfaring. Indledning Et travlt år DANSKE ÆLDREÅD Synlighed udadtil og indadtil: 1) Prisen givet genlyd nationalt og internationalt.

Læs mere

1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd

1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd 1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd. 1: Formål Stk. 1. I henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 30-33, nedsætter Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

ÆLDRERÅDET. Årsberetning 2010

ÆLDRERÅDET. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 ÆLDRERÅDET Ældrerådet har 15. medlemmer, der blev valgt / genvalgt ved ældrerådsvalget den 17. november 2009 med virkning fra 1. januar 2010: Ann Marie Cordua Bente Bang Fritz Voss Inger

Læs mere

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD. Mailservice 6/2013 udsendt 3/9 2013.

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD. Mailservice 6/2013 udsendt 3/9 2013. Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD Mailservice 6/2013 udsendt 3/9 2013. DANSKE ÆLDRERÅDs Vingstedkonference d. 10. oktober Det lokale demokrati og ældrerådenes rolle i det, er årets tema for konferencen,

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD

SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD Årsberetning 2016 Formand: Karen Møller, Vrinners Næstformand: Bende Ingstrup Andersen, Kolind Bent Salminen, Kolind Ole Kragelund, Rønde Gurli Juel Sørensen, Tirstrup Poul Andersen,

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Godkendt beslutningsreferat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Godkendt beslutningsreferat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD Godkendt beslutningsreferat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD Dato: Onsdag d. 29. Maj 2013 Tid: 10.00 15.00 Sted: Hotel Australia, Dæmningen 6, Vejle. Afbud fra: Ingen Mødet startede med velkomst og

Læs mere

Politisk udvalg: Socialudvalg

Politisk udvalg: Socialudvalg Demensområdet socialudvalget xx I fremtiden stiger antallet af personer med demens markant. Også forbruget af antidemensmedicin og de samfundsøkonomiske omkostninger af sygdommene forventes at stige. I

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD

SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD Årsberetning 2015 Formand: Karen Møller, Vrinners Næstformand: Bende Ingstrup Andersen, Kolind Anna S. Jørgensen, Ebeltoft Bent Salminen, Kolind Ole Kragelund, Rønde Gurli Juel

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Dato: torsdag d. 28. Maj 2015 Tid: 10.00 15.00 Sted: Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000, Odense C. Lokale 1. Afbud fra: Ingen Mødet startede med velkomst

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Syddjurs Kommunes ældreråd

Syddjurs Kommunes ældreråd Syddjurs Kommunes ældreråd Årsberetning 2014 Næstformand: Bende Ingstrup Andersen, Kolind Bent Salminen, Kolind Inge Marie Frederiksen, Mørke Gurli Juel Sørensen,Tirstrup Poul Andersen, Hornslet Formand:

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD Onsdag d. 25. januar 2012 i Vejle Afbud: Søren D. Sørensen, Esther Hansen DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Sager til behandling 2.1 Revision

Læs mere

Vedtægter for Seniorrådet Ishøj Kommune

Vedtægter for Seniorrådet Ishøj Kommune Vedtægter for Ishøj Kommune 1 i Ishøj Kommune c/o Rådhuset, Sundhed og ældre, Store Torv 20, 2635 Ishøj. Navn Lovgrundlag 2 Lov om retssikkerhed og administration 30-33 (Lovbekendtgørelse nr. 930 af 17

Læs mere

Vedtægt for Holstebro Handicapråd

Vedtægt for Holstebro Handicapråd Ajurført d. 10.06.2014 Vedtægt for Holstebro Handicapråd 01 Navn Navnet er Holstebro Handicapråd. Rådets hjemsted er Holstebro Kommune. 02 Lovgrundlag Rådet er oprettet i medfør af 37a i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD d. 12. okt. 2017

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD d. 12. okt. 2017 Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD d. 12. okt. 2017 Tid: Torsdag 12. okt. 2017 kl. 10.00 15.00 Sted: Middelfart Rådhus, Nytorv 9, 5500 Middelfart Afbud: Jørgen Linnemann Referent: Charlotte Broe,

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Regionsældreråd Hovedstaden

Regionsældreråd Hovedstaden Regionsældreråd Hovedstaden Ændringsforslag til : VEDTÆGTER FOR REGIONSÆLDRERÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN. Gældende vedtægter 1. Grundlag Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens

Læs mere

Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt.

Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt. Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt. Dato: Onsdag d. 30. Maj 2012 Tid: 10.45 16.00 Sted: Hotel Australia, Dæmningen 6, Vejle. Referent Marianne Lundsgaard Afbud fra: Sonja

Læs mere

ÆLDRERÅD. Folketinget har bestemt, at alle kommuner skal have et folkevalgt ældreråd. Vælges mindst hvert 4. år

ÆLDRERÅD. Folketinget har bestemt, at alle kommuner skal have et folkevalgt ældreråd. Vælges mindst hvert 4. år ÆLDRERÅD Folketinget har bestemt, at alle kommuner skal have et folkevalgt ældreråd Vælges mindst hvert 4. år I år er der valg til ældrerådet i vores kommune Præsentation af ældrerådets nuværende medlemmer

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Velfærdsteknologi HVAD ER DET OG HVAD ER MENINGEN? Hvad er Velfærdsteknologi egentlig? BEGREBET ER FØRSTE GANG ANVENDT FORÅRET 2007 AF SOPHIE HÆSTORP ANDERSEN.

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning 2014-2015 Prisoverrækkelse til DANSKE ÆLDRERÅD New York, september 2014 Indhold 1. Indledning og resumé 2 2. Synlighed. 3 3. Uddannelse og vidensformidling. 5 4. Undersøgelser. 6

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Denne halvårlige beretning er en orientering om, hvad vi i hovedbestyrelsen har arbejdet og beskæftiget os med

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Seniorrådet ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Årsrapport 2012 Seniorrådet i Gentofte ÅRSBERETNING 2012 Seniorrådet i Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål og opgaver

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv Æ L D R EPO LITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken Politikken tager udgangspunkt i følgende emner: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk SUM 01-04-2012 PRESSEMEDDELELSE For at skabe et solidt grundlag for den fremtidige indsats på psykiatriområdet har regeringen besluttet at nedsætte et udvalg, som skal komme med forslag til, hvordan indsatsen

Læs mere

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen?

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Ved SUFO (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende og Forebyggende hjemmebesøg) Ved Vibeke Reiter, forebyggende

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet 2014.

Vedtægter for Ældrerådet 2014. Punkt 5. Vedtægter for Ældrerådet 2014. 2014-913. Det tidligere Ældreråd har udarbejdet forslag til reviderede vedtægter for Ældrerådet i Aalborg Kommune. Forslaget har været til 1. behandling i Ældrerådet

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Dato: Torsdag d. 31. oktober 2013 Tid: 10.00 15.00 Sted: Socialstyrelsen, Edisonsvej 18, 1 sal, 5000 Odense C. Mødelokale B Marianne Skov Iversen,

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Op af sofaen - anbefalinger til det lokale demokrati

Op af sofaen - anbefalinger til det lokale demokrati Op af sofaen - anbefalinger til det lokale demokrati Lynne Birch Hansen Temperaturen på det lokale demokrati Pressemeddelelse af 17. december 2012 Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager vil sende

Læs mere

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 4, 5. marts 2012. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 2012 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla Gundtoft

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark Forum for sikkerhedspolitik I NAVN 1 Sammenslutningens navn er: Atlantsammenslutningen i Danmark -forum for sikkerhedspolitik 2 Sammenslutningens hjemsted

Læs mere

Åben Referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben Referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben Referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:45 Mødested: Det store mødelokale i Vrå Fraværende: Poul Lybæk Følgende sager behandles: Pkt.

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark

Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark 1 Navn Stk. 1. Netværkets navn er Sund By Netværket, og er et uafhængigt fagligt forum. 2 Formål Stk. 1. Målsætningen med Sund By Netværket i Danmark

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Forslag Borgerinddragelsespolitik

Forslag Borgerinddragelsespolitik Forslag Borgerinddragelsespolitik Vision: Faxe Kommune - vi gør afstanden kort Mission: Vi vil løse de kommunale opgaver i samarbejde med kommunens borgere, medarbejdere, og interessenter i overensstemmelse

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Bodil Poulsen

Bodil Poulsen Fra: Bodil Poulsen [bopo1@mariagerfjord.dk] Til: Bodil Poulsen [bopo1@mariagerfjord.dk] Dato: 21-11-2012 15:54 Vedrørende: VS: Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD 9/2012 Vedhæftninger: Partnerskabsprojekt

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Seniorrådet ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Årsrapport 2012 Seniorrådet i Gentofte ÅRSBERETNING 2013 Seniorrådet i Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål og opgaver

Læs mere

1 Formål og hjemsted 2 Samarbejde 3 Medlemskab 4 Kontingent

1 Formål og hjemsted 2 Samarbejde 3 Medlemskab 4 Kontingent Vedtægter for Danske A-kasser 1 Formål og hjemsted Stk. 1. Danske A-kasser er brancheorganisationen for de statsanerkendte arbejdsløshedskasser i Danmark. Stk. 2. Danske A-kassers formål er: at styrke

Læs mere

Beretning ved årsmødet den 19. marts 2016, kl v. formanden Birger Rasmussen

Beretning ved årsmødet den 19. marts 2016, kl v. formanden Birger Rasmussen Beretning ved årsmødet den 19. marts 2016, kl. 13.30 v. formanden Birger Rasmussen Jeg vil starte med, at nævne den bestyrelse der har deltaget i arbejdet siden sidste årsmøde. Steen Thomsen Marleen Hansen

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Du kan gøre en forskel

Du kan gøre en forskel Kommunaludvalget 2011-12 KOU alm. del Bilag 118 Offentligt Myter og fakta om kommunalpolitik Du kan gøre en forskel Kommunalvalg Den 19. november 2013 er der valg til kommunalbestyrelserne i Danmarks 98

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - Godkendt

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - Godkendt Dato: onsdag d. 21. maj 2014 Tid: 10.00 15.00 Sted: Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000, Odense C. Vi skal være i Mødelokale nr. 1. Afbud: Poul Ancher

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017.

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD. d august 2014 i Nyborg Godkendt

Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD. d august 2014 i Nyborg Godkendt Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD Afbud: Carsten Wittus Referent: Dorthe Neergaard d. 20.- 21. august 2014 i Nyborg Godkendt Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Dagsorden godkendt

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 28. september 2015 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 28. september 2015 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ældrerådet Referat fra Ældrerådets møde mandag den 28. september 2015 kl. 10.00, Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere