Beretning Foto: Maj Skibstrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2012-2013. Foto: Maj Skibstrup"

Transkript

1 Beretning Foto: Maj Skibstrup

2 Bestyrelsens beretning 2013 fra maj 2012 til april 2013 Indledning. 2 Aktuelle strømninger på ældreområdet. 3 Ældre og kommunernes socialpolitik Ældre og kommunernes sundhedspolitik Ældre og kommunernes øvrige politikområder 7 DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentation og indflydelse DANSKE ÆLDRERÅDs økonomi. 8 DANSKE ÆLDRERÅDs aktiviteter 9 Repræsentantskab og Bestyrelse 10 Sekretariat Ældre- og Seniorråds vilkår Fremtid Afslutning DANSKE ÆLDRERÅD i tal. 14 Indledning Tiden siden repræsentantskabsmødet har været præget af en endnu stærkere prioritering i velfærdsopgaver i kommuner og regioner. Politikere og forvaltning fokuserer på, at offentlige tilbud prioriteres og målrettes borgere med størst behov. De forslag, vi som ældre- og seniorråd får til høring, er præget af denne prioritering, og alvoren sætter sig spor i vores diskussioner. Mange af de på Christiansborg vedtagne reformer udmøntes i kommunerne og det kræver diskussioner omkring prioritering, men der kan spares for meget. I 2011 brugte kommunerne 5,7 milliarder mindre end budgetteret på service og velfærd, og de foreløbige tal peger på, at den kommunale spareiver har været endnu større i En for stor spareiver er bekymrende, og vi må spørge, om de sparede midler er udtryk for krisebevidsthed eller for forkerte besparelser? Regeringen har sat et arbejde i gang for at se nærdemokratiet efter i sømmene. Indenrigs- og økonomiminister Margrethe Vestager har udpeget en personlig repræsentant, der skal undersøge forskellige områder ift. demokratiets tilstand, herunder civilsamfundets inddragelse i politiske beslutninger, borgernes tillid til det kommunale selvstyre, politikerens rolle og rekruttering af nye politikere. Dette skal gøres lokalt i et stort antal kommuner. Forretningsudvalget i DANSKE ÆLDRERÅD holdt primo marts et møde herom med tidligere departementschef Marianne Thyrring, der er ministerens personlige repræsentant. Kommunernes Landsforening (KL) har sat fremtidens kommunestyre til debat og kommunalpolitikerens rolle på dagsordnen. Det er kommunalbestyrelserne, der har ansvaret for stort set alle de velfærdsopgaver, der er tæt på borgerne. Det er kommunalbestyrelserne, der financierer og prioriterer den lokale velfærdsservice og sætter rammer for kommunens udvikling. De kommunalpolitikere har mere ansvar end nogensinde før, men undersøgelser viser, at fire ud af ti kommunalpolitikere har så travlt, at de ikke kan nå at sætte sig ind i alt det materiale, som de modtager forud for møderne og op mod hver fjerde Side 1 af 14

3 kommunalpolitiker erkender at have stemt i sager, hvor de ikke har forstået sagsfremstillingen. Det er et problem for demokratiet. KL peger på, at man for at kunne håndtere de udfordringer, velfærdssamfundet står overfor, er nødt til at sikre større inddragelse af borgerne og dermed et medejerskab til beslutningerne, f.eks. gennem midlertidige udvalg. Andre peger på, at en større beslutningskompetence på udvalgte områder skal overlades til forvaltningen, så politikerne kan beskæftige sig med de sager, som har stor politisk interesse eller principiel betydning for kommunen. Politikerne skal kort sagt have en ny rolle fri for papirdynger og med plads til visioner. Og forvaltningen skal tvinges til en mere enkel sagsfremstilling, der f.eks. kan læses på ipad. Det vil også glæde os i ældre- og seniorrådene. DANSKE ÆLDRERÅD har to kerneopgaver: At varetage ældre- og seniorråds interesser over for offentlige, private eller halvoffentlige beslutningstagere og at styrke og videreudvikle ældre- og seniorråd i deres lokale virke. Bestyrelsen varetager især den første kerneopgave, mens sekretariatets medarbejdere gennem en projektbevilling varetager den anden kerneopgave. En stærk landsorganisation er særlig vigtig i en tid med interesse for de rammer, vi som ældreråd arbejder indenfor, og dermed de muligheder vi har for at påvirke kommunalpolitikere og forvaltning. Det er vigtigt at stå sammen og værne om de positive vilkår, vi som ældre- og seniorråd har opnået dels gennem lovgivningen, dels i det daglige samarbejde med politikere og forvaltning. Repræsentantskabet vedtog på sidste repræsentantskabsmøde en slankning af DANSKE ÆLDRERÅDs organisation og struktur. - En bestyrelse på 11 frem for 23 medlemmer - Et formandskab frem for et forretningsudvalg - Decentrale valg i ti valgkredse - Fremlæggelse af en handleplan for de kommende år - En ændret beregning af stemmeberettigede, der medførte et mindre repræsentantskab - En ændret kontingentstruktur, hvor kontingent beregnes pr. 60+årig i kommunen frem for pr. borger. Københavns og Frederiksberg ældreråd valgte efterfølgende at udmelde sig med udgangen af En beklagelig konsekvens af repræsentantskabets beslutning. Udfordringen for den nyvalgte bestyrelse bliver at genetablere en medlemstilslutning på 100 % og en organisation, hvor alle 98 ældre- og seniorråd ser fællesskabet som et væsentligt aktiv. Denne skriftlige beretning er tematiseret i forhold til relevante politikområder for såvel ældre- og seniorråd som for DANSKE ÆLDRERÅDs virke. Beretningen forholder sig til de perspektiver, som det forløbne års begivenheder har for ældre- og seniorråds opgaver og for DANSKE ÆLDRERÅDs arbejde. Side 2 af 14

4 Aktuelle strømninger på ældreområdet Afbureaukratisering er en vedvarende strømning, og året har været præget af en fortsat indsats for at smidiggøre såvel regeringens, som regioners og kommuners arbejde og beslutningsprocesser. En udløber af afbureaukratiseringen er udnævnelsen af såkaldte frikommuner der efter ansøgning kan få lov til at forandre det, der opleves som snærende bånd og urimelige regler. En forandring i 2012 er, at de ni frikommuner må tilbyde tilkøbsydelser et tiltag som DANSKE ÆLDRERÅD bifalder og ofte har ønsket. Ny teknologi (velfærdsteknologi) er som afbureaukratisering en vedvarende strømning. Ikke mindst på sundhedsområdet arbejdes i regioner og kommuner med ny teknologi som telemedicin, digitale konsultationer, spiserobotter og vasketoiletter. På socialområdet har ikke mindst robotstøvsugeren og kommunernes brug af og fortolkning af gældende regler tiltrukket sig opmærksomhed. For mange borgere giver ny teknologi en frihed, men teknologien må aldrig erstatte den menneskelige omsorg. Med Ankestyrelsens afgørelse om robotstøvsugere, er der nu skabt klarhed om borgerens rettigheder og kommunens pligter på området. Afgørelsen blåstempler kommunens ret til at revisitere borgere, der hidtil har modtaget rengøringshjælp til fremover at klare sig med en robotstøvsuger. Afgørelsen kræver dog, at borgeren skal være i stand til at betjene robotstøvsugeren. I forlængelse af en sådan afgørelse er kommunen forpligtet til at se på, om borgeren skal have bevilget hjælpemidlet efter reglerne herom. Udviklingen frem mod total digital kommunikation mellem borger og offentlige myndigheder har taget hastige skridt i I dag skal alle borgere have en konto i et pengeinstitut, hvorpå stat og kommune kan indsætte pension, overskydende skat m.m. Det betyder, at borgere i dag ikke kan fravælge pengeinstitutterne. DANSKE ÆLDRERÅD reagerede i efteråret 2012 skarpt på forholdene og krævede i et åbent brev til Folketinget, at det offentlige måtte sikre alle borgere adgang til en gratis mulighed for at få udbetalt offentlige midler, pensioner og lignende på posthuse eller rådhuse. En tredje strømning er nedsættelse af kommissioner på ældreområdet. Ældrekommissionen afsluttede sit arbejde i starten af 2012, og Socialministeren nedsatte umiddelbart efter en hjemmehjælpskommission. Det er et længe næret ønske fra DANSKE ÆLDRERÅD, som hermed er gået i opfyldelse. Hjemmehjælpsområdet er under stigende pres, hvorfor et kommissionsarbejde med fokus på visioner for området var påkrævet. Et enigt Folketing står bag kommissoriet for hjemmehjælpskommissionen, der blev nedsat i juni måned Kommissionens arbejde forventes at være afsluttet i første halvår af Kirsten Feld er udpeget som medlem. I forslaget til handleplan for de kommende år peger DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse på, at den næste kommission bør være en pensionskommission. En fjerde strømning er frivillighedsområdet. Nye visioner og rammer for samspillet mellem den frivillige verden og den offentlige sektor er et mål for regeringen. Derfor har regeringen primo 2013 inviteret organisationer og borgere til en brainstorm for at revitalisere det eksisterende charter, der er fra var af EU udnævnt til europæisk år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne, en beslutning der betød, at ældrepolitik og ældres vilkår blev sat på dagsordnen i Danmark og i det øvrige Europa. DANSKE ÆLDRERÅD deltog i flere nationale og europæiske arrangementer med stande, foredrag og paneler. Ideen om folkevalgte ældreråd blev udbredt til andre nationer. Side 3 af 14

5 Ældre og kommunernes socialpolitik Nye regler i ældreplejen gør det lettere for private firmaer at byde ind på samlede omsorgs- og plejeopgaver. Det medfører, at arbejdet kan gøres billigere, og området bliver lettere at administrere for kommunerne. DANSKE ÆLDRERÅD har opfordret socialminister Karen Hækkerup til at ændre lovgivningen, så ikke kun private firmaer men også kommunerne må tilbyde borgere ekstra hjemmehjælp mod betaling. I 2012 bevilgede socialminister Karen Hækkerup 8,6 millioner kr. til projekter, der skal afhjælpe ensomhed blandt ældre, og i mange kommuner arbejder fagfolk med nye initiativer på området. Ensomme Gamles Værn (EGV Fonden) anslår, at mindst mænd og kvinder over 65 år føler sig ensomme. DANSKE ÆLDRERÅD og Ensomme Gamles Værn satte i november forebyggelse af ensomhed på dagsordenen med en fælles landsdækkende konference i Vingsted ved Vejle. Flere end 250 ældre- og seniorrådsmedlemmer fra 63 ældreråd deltog sammen med politikere og medarbejdere fra kommunerne, repræsentanter fra Social- og Integrationsministeriet og Socialstyrelsen samt fra ældreorganisationer. DANSKE ÆLDRERÅD tilkendegav i sit høringssvar ift. omstrukturering af statsforvaltningens struktur og nedlæggelse af de sociale nævn, at der er behov for at højne såvel kvalitet som hastighed i klagesagernes afgørelser indenfor den sociale lovgivning. DANSKE ÆLDRERÅD pegede på, at der fra politisk hold burde fastsættes en tidsfrist på fire uger for afgørelse, indenfor hvilken en klage over f. eks. hjemmehjælp skal være afgjort og borgeren informeret. Stort set alle kommuner har i 2012 arbejdet med begrebet hverdagsrehabilitering. Begrebet har i de enkelte kommuner fået sit eget navn f.eks.: Mester i eget liv, Aktiv i eget liv, Det gode hverdagsliv m.m. Hverdagsrehabilitering betyder, at borgere tilbydes instruktion og træning, så de fremadrettet helt eller delvis kan undvære hjemmehjælp og selv klare hverdagens gøremål. DANSKE ÆLDRERÅD er positiv overfor begrebet, men har tillige tilkendegivet, at det ikke vil løse alle problemer, i og med en del ældre ikke vil kunne rehabiliteres. DANSKE ÆLDRERÅD har tilsluttet sig regeringens forslag om at øge kommunernes frihed til at tilrettelægge borgernes frie valg af leverandører og ydelser indenfor personlig og praktisk hjælp og mad. DANSKE ÆLDRERÅD finder, at det kan være en fordel at borgere ikke får helt så mange valgmuligheder ift. udbydere af velfærdsservice. Bestyrelsen har flere gange gjort opmærksom på, at den ikke finder det rimeligt, at svage og sårbare borgere stilles overfor et valg mellem 5-10 leverandører. DANSKE ÆLDRERÅD har støttet de regeringsinitiativer, der sikrer større kommunal frihed til at tilrettelægge opgaverne og har i et høringssvar formuleret sig således: DANSKE ÆLDRERÅD er i særlig grad tilfreds med regeringens ønske om, at regler og kontrol skal erstattes af tillid og fokus på den offentlige sektors resultater, når det samtidig giver kommunerne frihed til at tilrettelægge opgaveløsningen. Side 4 af 14

6 DANSKE ÆLDRERÅDs deltagelse i udvalg vedrørende socialpolitik Hjemmehjælpskommissionen er nedsat af socialminister Karen Hækkerup. Kommissionen er uafhængig og bredt sammensat af medlemmer, som er personligt udpegede og kun repræsenterer sig selv. Formand for DANSKE ÆLDRERÅD Kirsten Feld er udpeget som kommissionsmedlem. Konkurrencen De mange generationers by, et initiativ under Socialstyrelsen, hvor Kirsten Feld var formand for dommerpanelet. ÆldreForum er et uafhængigt råd under Socialministeriet. Det skal følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på alle ældrelivets områder. Rådet skal samtidig bidrage til at synliggøre ældres ressourcer og nuancere billedet af ældre og aldring. Formand for DANSKE ÆLDRERÅD, Kirsten Feld, er medlem af ÆldreForum. Følgegruppe i forbindelse med Den nationale handlingsplan for demensindsatsen Socialstyrelsen Følgegruppens formål er at relevante aktører inddrages i planlægningen og gennemførelsen af de fem initiativer. Formålet er ligeledes at etablere en bred faglig platform med forskellige perspektiver med henblik på at følge projekternes udvikling. Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard repræsenterer DANSKE ÆLDRERÅD. Følgegruppe for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne Social- og Integrationsministeriet, Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Følgegruppens formål er gensidig inspiration og information mellem en bred kreds af aktører på tværs af alder og interesseområder. Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard repræsenterede DANSKE ÆLDRERÅD. Følge og initiativgruppe for Generationernes Dag Socialstyrelsen. Gruppe på tværs af ældreorganisationer og andre aktører. Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard repræsenterede DANSKE ÆLDRERÅD. Samarbejde i Socialministeriet om udarbejdelse af vejledende materiale til brug for implementering af nyt regelsæt om kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af borgernes frie valg af leverandør af hjemmehjælp. Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard repræsenterer DANSKE ÆDRERÅD Marianne Lundsgaard er valgt til repræsentantskab og i bestyrelsen for fonden Ensomme Gamles Værn. I DANSKE ÆLDRERÅDs løbende mailbaserede nyhedsservice formidles oplysninger om ny forskning, nævnsafgørelser, rapporter, konferencer og tal fra den kommunale verden som eksempelvis disse tal fra Danmarks Statistik, der blev bragt i sommeren 2012: Fra 2010 til 2011 er antallet af personer på over 65 år, der modtager hjemmehjælp faldet med godt personer. Fra 2008 til 2011 er antallet af personer over 65 år steget med 10 pct., mens antallet af hjemmehjælpsmodtagere er faldet med ca. 9 pct. Andelen af 65+, der modtager hjemmehjælp, har været jævnt faldende fra næsten 18 pct. i 2008 til under 15 pct. i Antallet af visiterede hjemmehjælpstimer er faldet endnu mere end antal modtagere. Fra 2008 til 2011 er det samlede antal timer faldet med 12 pct. Alene fra 2010 til 2011 er faldet næsten 9 pct. Timerne til praktisk hjælper er faldet med 22,9 pct. fra 2008 til næsten ¼ af timerne er altså skåret væk over 4 år. Alene i 2011 er faldet i praktisk hjælp ca. 12 pct. Den personlige pleje er faldet med 8,8 pct. fra 2008 til Alene i 2011 er faldet 8 pct. Side 5 af 14

7 Ældre og kommunernes sundhedspolitik Fokus på den ældre medicinske patient og sammenhængende patientforløb har som de seneste år præget det sidste år. DANSKE ÆLDRERÅD deltog d. 23. november i en høring i Landstingssalen på Christiansborg om sammenhængende patientforløb arrangeret af Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg. En række eksperter drøfter, hvordan det bedste sammenhængende patientforløb skabes, hvilken betydning sundhedsaftalerne har for bedre sektorovergange og mulige løsningsmodeller i praksis. Tre væsentlige spørgsmål, hvor alle er enige om, at der er plads til forbedringer. Der er behov for, at patienter kommer bedre igennem et indlæggelsesforløb, og at der udarbejdes ét system til at understøtte sammenhængende patientforløb. For patienter er forløbskoordinatorer, sammenhængende informationer og fælles mål og værdier i de forskellige sektorer dét, der kan give et bedre forløb. Folketingspolitikerne er meget opmærksomme på problemstillingen, dels fordi kommunalreformen skal evalueres, dels fordi kun en høj kvalitet i ydelser legaliserer en høj skat. DANSKE ÆLDRERÅD har støttet regeringens forslag til samling og forenkling af strukturen for høreapparatbehandling, så behandlingen fremover finansieres og administreres fra én myndighed, regionen. Derved opnås en forenkling af sagsbehandlingen. DANSKE ÆLDRERÅD pegede på, at forenklingen skal komme borgerne til gode i form af kortere ventetider (indføring af behandlings-garanti) eller ved at midlerne anvendes til brille- eller tandtilskud. DANSKE ÆLDRERÅD har gjort indsigelse mod et lovforslag om at afskaffe pensionisters mulighed for at vælge privat tandpleje frem for omsorgstandpleje. DANSKE ÆLDRERÅD er af den opfattelse, at borgeren bør kunne beholde sin hidtidige tandlæge, som kender borgeren. DANSKE ÆLDRERÅD har bedt to ministerier overveje, om eksisterende regler for tavshedspligt for sundhedsansatte også gælder for ikke-sundhedsfagligt personale på plejecentrene. Baggrunden for DANSKE ÆLDRERÅDs forespørgsel er en konkret sag, hvor tavshedspligten lokalt var tolket så bogstaveligt, at personalet ikke havde oplyst en pårørende om, at grunden til, at en beboer ikke besvarede telefonopkald, var, at beboeren var indlagt på hospital. DANSKE ÆLDRERÅD mener, loven er klar og rimelig, men at den tolkes for restriktivt i enkelte kommuner. I 2012 blev behandlingsgarantien afløst af en udredningsgaranti. DANSKE ÆLDRERÅD lagde i sit høringssvar vægt på, at behandling af komplicerede sygdomme nødvendigvis må forudsætte en forudgående udredning for at konstatere sygdommens art. DANSKE ÆLDRERÅD støttede forslaget, da dette samtidig satte fokus på, at patienter oplever færre aktører og større sammenhæng ved udredning og behandling af sygdomme. Den differentierede behandlingsgaranti prioriterer alvorlige sygdomme frem for mindre alvorlige. DANSKE ÆLDRERÅD lagde vægt på, at det ikke er den enkelte læges vurdering, der afgør alvorligheden af sygdomme, men derimod en fælles vedtaget og offentliggjort norm. Tilsynsrapporter danner i vidt omfang grundlag for dialog mellem de mange aktører, der sammen skal sørge for, at beboere på plejehjem modtager en værdig og kvalitativ pleje. Tilsynsbesøg og tilsynsrapporter fra Sundhedsstyrelsens embedslæger er den eneste kontrol, som udføres af sundhedsuddannet myndighedspersonale. Derfor har DANSKE ÆLDRERÅD påpeget, at det er væsentligt, at fastholde denne type af kontrol. DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentation i udvalg vedrørende sundhed for ældre Sundhedsbrugerråd - næsten alle regioner har repræsentation fra DANSKE ÆLDRERÅD via regionsældrerådene. Følgegruppe i Socialstyrelsen i forbindelse med initiativet Rehabilitering af Ældre. Projektets mål er at kvalificere, dokumentere og implementere en håndbog om rehabilitering på ældreområdet med fokus på social, fysisk og psykisk funktionsevne. Da det er en embedsmandsgruppe, deltager sekretariatsleder Marianne Lundsgaard på DANSKE ÆLDRERÅDs vegne. Side 6 af 14

8 Ældre og kommunernes øvrige politikområder I foråret 2013 satte DANSKE ÆLDRERÅD fokus på emnet tilgængelighed og transport gennem fem temadage med fokus på visiteret kommunal kørsel og regional, kollektiv transport. En analyse fra konsulentfirmaet Deloitte af kommunale befordringsordninger viser, at nytænkning i administration og organisering af visiteret kommunal kørsel, kan spare kommunerne for mange penge. En typisk kommune vil kunne spare % af udgifterne på kørsel gennem effektiviseringer og omlægning af administrationen af området. Justitsministeriet er af DANSKE ÆLDRERÅD blevet bedt om at fortolke og administrere EU-reglerne om handicapparkeringspladser mere smidigt. Et ældreråd gjorde DANSKE ÆLDRERÅD opmærksom på, at minibusser tilhørende plejecentre o. lign. ikke må benytte handicappladserne i og med tilladelser til handicapparkering kun udstedes til enkeltpersoner med bevægelseshandicap. Digitalisering af den offentlige sektor betyder, at al kommunikation med det offentlige fra 2015 skal foregå elektronisk. DANSKE ÆLDRERÅD har på linie med andre ældreorganisationer gjort Folketingets politikere opmærksomme på, at nogle borgere ikke kan benytte eller ikke har tilgang til IT og internet. Bestyrelsen har nedsat et ad hoc-udvalg, der følger udviklingen og holder bestyrelsen orienteret. Alle ældreorganisationer prioriterer området og har fokus på de borgere, der risikerer at komme i klemme ved den øgede digitalisering. Ældre indvandreres brug af velfærdsydelser herunder plejeboliger tiltrækker sig stigende opmærksomhed. Forskning viser, at brugen er meget lille, men der findes kun formodninger om, hvad årsagen er. ÆldreForum arbejder med at indsamle erfaringer, og i enkelte ældre- og seniorråd drøftes, hvordan man bedst kan støtte op om disse borgergrupper. DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentation og indflydelse DANSKE ÆLDRERÅD inviteres i stigende grad til at deltage i følgegrupper, holde oplæg, foredrag, udarbejde artikler eller indgå i dialog. Invitationerne kommer fra bl.a. ministerier, styrelser, kommuner og ældreorganisationer. Med rehabilitering og velfærdsteknologi højt på kommunernes dagsorden er det aktive ældreliv i fokus det liv, der handler om den enkelte ældres ressourcer. DANSKE ÆLDRERÅD tog aktivt del i Europæisk år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. DANSKE ÆLDRERÅD havde en stand på såvel åbnings- som afslutningskonferencen, var repræsenteret i flere følgegrupper og holdt konferencen Aktivt ældreliv også for borgere med brug for hjælp i maj Konferencen stillede skarpt på, hvad der skal til for at overkomme barrierer i et aktivt ældreliv. For bestyrelsens medlemmer og især for formand Kirsten Feld har året bragt mange spændende oplevelser, nye kontakter og bekendtskaber. Flere bestyrelsesmedlemmer deltog på Folkemødet på Bornholm ikke med en stand, men i debatter arrangeret af andre organisationer. Andre medlemmer af bestyrelsen har givet input til et teaterstykke med ældre som medvirkende i anledning af Det Europæiske Ældreår, flere fra bestyrelsen har deltaget i høringer på Christiansborg om emner som elektroniske valg og sammenhængende patientforløb. Udover at repræsentere DANSKE ÆLDRERÅD i diverse følgegrupper og udvalg deltager formand Kirsten Feld i møder, konferencer og kongresser med relevans for ældreområdet ofte som inviteret gæst bl.a. på Social- og Integrationsministerens Årsmøde. Endelig har Kirsten Feld holdt oplæg f.eks. på et fyraftensmøde afholdt af Gerontologisk Selskab og Center for Sund Aldring, Sammenslutningen af Pensionistforeninger, Rude Strand. Side 7 af 14

9 DANSKE ÆLDRERÅDs økonomi DANSKE ÆLDRERÅDs økonomi består af kontingentindtægter, projektmidler og refusioner fra de landsorganisationer, som medarbejdere i DANSKE ÆLDRERÅDs sekretariat betjener. I denne periode DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK) og Dansk Gerontologisk Selskab (DGS). Kontingentindtægter fra medlemmer skal dække bestyrelsens direkte udgifter, dele af administrationsudgifterne samt medarbejdertimer til betjening af bestyrelse, forretningsudvalg og organisation herunder repræsentantskabsmøde, politisk arbejde og lobbyvirksomhed. Midler fra satspuljen beløber sig til kr årligt. Midlerne, der er en projektbevilling, dækker hovedparten af personale-, administrations- og aktivitetsudgifter. Bevillingen udløber med udgangen af 2013, og der er genansøgt om et tilsvarende beløb for de kommende tre år, da det ikke er muligt at søge om en forhøjelse af bevillingen. Svar forventes ultimo april Repræsentantskabet vedtog i maj 2012 vedtægtsændringer, samt en ny kontingentstruktur fra Kontingentstrukturen skulle sikre øgede kontingentindtægter til nedbringelse af det budgetterede underskud. At Københavns og Frederiksberg Ældreråd beklageligvis valgte at melde sig ud af DANSKE ÆLDRERÅD har betydning for budget Bestyrelsen fremlægger for 2013 et budget med et underskud på kr. knap kr Det budgetterede underskud begrundes med flere forhold: For det første færre indtægter fra temadage, da 2013 er valgår, og der gennemføres færre indtægtsgivende aktiviteter, for det andet at repræsentantskabets vedtagelser i 2012 endnu ikke er fuldt indfasede, og endelig at en medarbejder er på barsel i Desuden er der i budgettet afsat en post på kr til PR i 2013, med henvisning til flere medlemmers påpegning af behov for en øget synlighed. Side 8 af 14

10 DANSKE ÆLDRERÅDs aktiviteter Det årlige repræsentantskabsmøde med den efterfølgende ældrepolitiske konference er for såvel sekretariat som bestyrelse et af årets højdepunkter. I 2012 deltog 387 stemmeberettigede og 44 ikke stemmeberettigede fra 90 ældre- og seniorråd i repræsentantskabsmødet. 556 personer deltog i den ældrepolitiske konference, og der var 9 udstillere. Til efterårets ældrepolitiske konference på Vingstedcentret kom 269 deltagere fra 59 ældre- og seniorråd. I anledning af Det Europæiske ældreår tog DANSKE ÆLDRERÅD i samarbejde med FIC initiativ til en EUstudietur til Bruxelles. Turen havde 24 deltagere fra ni ældreråd. Turen gentages i 2013, og bliver, hvis der er basis for det, et tilbagevendende tilbud. I flere kommuner markerede ældrerådet FNs internationale ældredag d. 1. oktober enten med et eget arrangement eller i samarbejde med politikere, forvaltning eller andre organisationer. Projekt: Uddannelse, rådgivning og netværk for ældreråd DANSKE ÆLDRERÅD har frem til og med december 2013 midler til projektet Uddannelse, rådgivning og netværk for ældreråd. Projektets formål er, at tilbyde uddannelse og rådgivning for medlemmer af de lovfæstede ældreråd. Initiativerne skal sikre, at medlemmer af ældreråd får den faglige viden, rådgivning og uddannelse, der er betingelsen for, at de kan opfylde de krav, der er til ældrerådenes lovfæstede opgaver. Projektets formål opfyldes gennem uvildig rådgivning, afholdelse af temadage og ældrepolitiske konferencer, udsendelse af nyhedsbreve og mailservice, rådgivning pr. telefon og mail samt vedligeholdelse af DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside. Initiativerne skal sætte ældrerådene i stand til at indgå i en konstruktiv dialog med kommunalpolitikere og embedsværk i kommunerne. Projektet udmøntes i temadage og konferencer, nyhedsmails og nyhedsbreve, telefonisk og skriftlig rådgivning og vejledning samt DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside hvor der lægges diverse værktøjer til brug i ældrerådsarbejdet. I dette år fokuseres især på de kommende ældrerådsvalg. Sekretariatet gennemførte i foråret 2013 en spørgeskemaundersøgelse om medlemmers tilfredshed med aktiviteterne. Sådanne undersøgelser er et krav fra bevillingsgiver og gennemføres med jævne mellemrum. Resultatet viser, at der overordnet er tilfredshed med DANSKE ÆLDRERÅDs aktiviteter (temadage, konferencer, nyhedsbreve, mailservice og hjemmesiden). De bliver flittigt benyttet af medlemmerne, som mener, de generelt er gode. Temadage og konferencer er de aktiviteter, flest gerne ser forøget. Medlemmer af ældre-/seniorråd rider med på den digitale bølge: Otte ud af ni angiver, at flere medlemmer benytter hjemmesiden Ligeledes er der også kun et enkelt ældre-/seniorråd af de 81, hvor ingen af medlemmerne læser mailservice i de andre råd læser flere af medlemmerne mailservice. To ud af tre ældre-/seniorråd benytter DANSKE ÆLDRERÅDs rådgivning pr. mail eller telefon. Rådgivningen har primært omhandlet lovstof om ældreråd specifikt og ældreområdet generelt, men også om ældrerådets samarbejde med forvaltning eller kommunalbestyrelse, ældrerådets interne samarbejde, forslag til foredragsholdere m.v. Rådgivningen er sammen med nyhedsbrevene de aktiviteter, flest ældre- /seniorråd mener, de bedst kan undvære. Foruden konkret besvarelse giver enkelte af ældre-/seniorrådenes spørgsmål anledning til yderligere undersøgelse og forespørgsler hos ministerier og styrelser. Svar på spørgsmål af relevans for andre ældre- /seniorråd er en vigtig del af stoffet i DANSKE ÆLDRERÅDs mailservice, nyhedsbreve, hjemmeside mv. Flere ældre-/seniorråd efterlyser bedre muligheder for netværksdannelse og erfaringsudveksling med andre råd. Andre har ønsker til DANSKE ÆLDRERÅDs fremtidige aktiviteter, f.eks. temadage for nyvalgte ældrerådsmedlemmer. De temadage er allerede i støbeskeen og vil løbe af stablen i foråret Side 9 af 14

11 Repræsentantskab og bestyrelse Bestyrelsen har - i bagklogskabens klare lys - drøftet og erkendt, at oplægget til og gennemførelsen af repræsentantskabsmødet 2012 kunne have været bedre. Ikke mindst Københavns og Frederiksbergs ældreråds efterfølgende udmeldelser er en beklagelig, utilsigtet hændelse. Forretningsudvalget i DANSKE ÆLDRERÅD har inviteret til og holdt dialogmøde med begge ældreråd for at undersøge muligheden for at undgå en udmeldelse, men desværre uden held. Begge møder var gode møder i en konstruktiv atmosfære, og det er bestyrelsens håb, at ældrerådene i København og Frederiksberg i løbet af 2013/14 genindmelder sig. Som landsorganisation er vi stærkest og har størst mulig gennemslagskraft med en 100 % medlemstilslutning. Alle 98 ældre- /seniorråd er væsentlige store som små, land som by, nord som syd, øst som vest. Lovgivningsgrundlaget for ældrerådenes arbejdsopgaver er det samme, men måden opgaverne løses på og dermed ældre- og seniorråds vilkår er forskellig, og der er behov for alle erfaringer. Bestyrelsen har holdt fem møder iberegnet et to-dages bestyrelsesseminar. Seminaret bruges til en grundig drøftelse af årets arbejde herunder DANSKE ÆLDRERÅDs holdning og indspark til Hjemmehjælpskommissionens arbejde. Seminaret er tillige en mulighed for, at bestyrelsens medlemmer lærer hinanden bedre at kende. Bestyrelsens møder er præget af dialog med meningsbrydninger, stort engagement og samhørighed. Formand og bestyrelsen arbejder ulønnet og uden diæter, men får rejseomkostninger dækket af DANSKE ÆLDRERÅD. Bestyrelsen har i perioden nedsat et udvalg til at forberede og gennemføre de vedtagne decentrale valg til bestyrelsen, udvalget er nu ophørt. Bestyrelsen har tillige i periodens løb nedsat et udvalg med fokus på digitaliseringens betydning for ældre borgere. Formand Kirsten Feld har holdt to møder med repræsentanter for de fem regionsældreråd, da bestyrelsen anser kontakten til og dialogen mellem regionsældrerådene som væsentlig. Sekretariat DANSKE ÆLDRERÅDs sekretariat ligger i København, i bydelen Vanløse, tæt ved S-tog og Metro. Medarbejderne i DANSKE ÆLDRERÅD varetager sammen med bestyrelsen kontakten til ældre- og seniorråd og til KL, ministerier, Folketing, organisationer og andre samarbejdspartnere. Sekretariatet består af en sekretariatsleder og to ældrepolitiske konsulenter. En timebetalt bogholder kommer én gang ugentlig og betaler regninger, laver løn samt fører regnskab. DANSKE ÆLDRERÅD har en aftale med foreningen af DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK) om sekretariatsbetjening af deres medlemmer og organisation. Dette sker gennem køb af sekretariatsleder, bogholder og en af de ældrepolitiske konsulenter. DKDK har i 2012 købt timer for mere end kr. Dansk Gerontologisk Selskab (DGS) har siden 1. januar 2012 haft en samarbejdsaftale med DANSKE ÆLDRERÅD om, at DANSKE ÆLDRERÅDs medarbejdere sekretariatsbetjener Selskabet. Aftalen lyder på kr til husleje og medarbejderbetjening. Foreningen af Forebyggende medarbejdere i kommunerne (de medarbejdere der udfører de forebyggende hjemmebesøg) SUFO har udtrykt ønske om at deres landsforening fra medio 2013 på samme vilkår som øvrige foreninger får til huse og kan købe medarbejdertimer i DANSKE ÆLDRERÅDs sekretariat. Side 10 af 14

12 Ældre- og seniorråds vilkår Formand Kirsten Feld og sekretariatsleder Marianne Lundsgaard var i foråret 2012 rundt i landet og holdt fem møder med formænd og næstformænd fra ældre- og seniorråd. Tema for møderne var bl.a. ældre- og seniorråds vilkår og samarbejde med forvaltning, politikere og øvrige samarbejdspartnere. Møderne viste et stort engagement hos ældre- og seniorrådene, en større og større lydhørhed fra politikere og forvaltning samt et øget samarbejde lokalt med ældre- og pensionistforeninger. Der er sket noget i denne valgperiode. Men nogle ældre- og seniorråd er frustrerede over, at deres input i form af høringssvar ikke bruges til noget, mens andre oplever, at der lyttes og ændres. En frustration viser, at der er et engagement i arbejdet et engagement der er god brug for. Ældre- og seniorråd har en væsentlig rolle at spille i en tid, hvor en stram økonomi stiller større krav til den indsigt, som beslutninger på området skal træffes på. Vi repræsenterer som ældre- og seniorråd en viden, der er helt afgørende at få med, når kommunen skal finde de bedst mulige tilbud til ældre, inden for de ressourcer kommunen har til rådighed. Sådanne gratis råd og ideer er guld værd i en tid, hvor initiativer skal udvikles inden for snævre økonomiske rammer i en skarp prioritering med andre opgaver og behov. Et ældre- og seniorråd kan være et råd, hvor medlemmerne modsætter sig enhver besparelse eller forringelse. Men det kan også være et råd, hvor ideer udvikles, og hvor medlemmer forpligtes på svære valg til gengæld for at blive inddraget. Medindflydelse på prioriteringer betyder, at man forventes at stå inde for, at noget ikke prioriteres. Holdningen i DANSKE ÆLDRERÅD er, at det er godt at gå i dialog så tidligt som muligt frem for blot at henholde sig til høringsretten. Tidlig inddragelse giver de bedste forudsætninger for at bidrage til de bedste løsninger. Hellere proaktiv end reaktiv. Som ældre- og seniorråd vil vi godt tage vanskelige opgaver på os at finde og stå ved den bedste løsning inden for de mulige rammer. I januar udsendte DANSKE ÆLDRERÅD som tidligere omtalt et elektronisk spørgeskema til besvarelse blandt ældre-/seniorråd. Undersøgelsen tegner et billede af aktive ældre-/seniorråd. De tager mange initiativer f.eks. retter de henvendelser til politikere, forvaltning eller presse, arrangerer møder med politikere, forvaltning eller ældreorganisationer og inviterer borgere til debatmøder. 65 % mener, ældre- /seniorrådene er mere aktive nu end for to år siden til sammenligning mente 60 % det samme i en tilsvarende undersøgelse fra Det tyder på, at ældre-/seniorråd holder dampen oppe over en valgperiode. Tre ud af fire bliver inspireret af DANSKE ÆLDRERÅDs aktiviteter til at tage initiativ. De bliver hovedsagelig inspireret af konferencer, temadage, mailservice, nyhedsbreve og omtale af FN s Internationale Ældredag d. 1. oktober. Angående samarbejde angiver en tredjedel, at de har et tættere samarbejde med øvrige ældre-/seniorråd i dag, end for to år siden. En tredjedel mener ligeledes, at have et tættere samarbejde med ældreorganisationer i dag end for to år siden. Flere lands- og kommunalpolitikere har på det seneste udtrykt bekymring for at det lokale demokrati er under pres og trænger til en revitalisering. Indenrigs- og økonomiminister Margrethe Vestager har udpeget en personlig repræsentant, der gennem dialog med borgere og politikere og besøg i kommuner skal undersøge det lokale demokratis tilstand. På baggrund af arbejdet skal der udarbejdes en rapport, som skal forelægges regeringen. Forretningsudvalget i DANSKE ÆLDRERÅD har inviteret ministerens personlige repræsentant til et møde og fortalt om styrker og svagheder ved ældre- og seniorråd, om muligheder og begrænsninger i den lovfæstede konstruktion samt om motiver for at indgå i dette frivillige arbejde. Pointer, der blev fremhævet, er ældrerådenes lovfæstede høringsret, lovkravet om valg til ældreråd uden listeopstilling, ældrerådenes partipolitiske neutralitet, den høje stemmeprocent ved ældrerådsvalg samt den stigende respekt om ældrerådenes arbejde i kommunerne. Dette på trods af at det gennem de seneste år har været mindre sjovt at sidde i ældrerådet, i og med den politiske dagsorden ofte har været færre midler til at løse de samme opgaver. Kommuner inddrager i stadig højere grad borgere i beslutningsprocesser gennem dialogmøder, fokusgrupper og borgermøder. Det er godt for den demokratiske proces. Men en risiko er, at det i høj grad er borgere med mange ressourcer, der får indflydelse. Fokus for hovedparten af ældre- og seniorrådenes virksomhed er, at sikre at beslutninger bliver til gavn for borgere med færrest ressourcer. Side 11 af 14

13 Fremtiden I den nære fremtid skal der afholdes valg til kommunalbestyrelser og i mange kommuner til ældrerådet. Selv om der er længe til d. 19. november, opleves det tydeligt, at valgkampen er gået tidligt i gang. Der bliver nok kampvalg og udskiftninger på mange poster. Bestyrelsen håber på et godt valgår for ældre- og seniorråd et valgår med høj valgdeltagelse, mange fremmødevalg og forhåbentlig kun få fredsvalg. Vi er almindelige borgere, der er blevet betroet det hverv at varetage andre borgeres interesser ift. kommunalpolitikerne. Et hverv der kræver stærke værdier og gode drøftelser. Men det er ikke så sjovt og så let, når der er krise. De vilkår, som beslutninger om fremtidens velfærd skal træffes på, er de samme før som efter valget. Så udfordringerne står i kø nationalt, regionalt og lokalt. For politikere, ældre- og seniorrådsmedlemmer og for borgere. Det overordnede mål er at bevare og udvikle det bedste i velfærdssamfundet. Hertil kræves bedre ledelse, en mere effektiv organisering af arbejdet, nye digitale teknologier, innovation af serviceydelserne og et farvel til overflødige kontrol- og arbejdsgange. Flere sætter deres lid til, at ovennævnte kan rykke den offentlige sektor i en grad, som vi måske ikke forestiller os. I nogle kommuner er man langt på alle områder, i andre har man prioriteret at sætte ind på nogle få områder. Som ældreråd møder vi forandringerne i høring om nye serviceniveauer, i flere private udbydere, i et tættere samspil med den frivillige verden osv. En af de største udfordringer for kommunestyret de kommende år bliver, hvordan de folkevalgte fortolker og udøver politikerrollen med de nye krav til nytænkning af velfærdsstaten som nævnt ovenfor. Et nyt begreb er blevet lanceret i 2013: Samskabelse af velfærdsydelser. Frivilligrådet har oversat begrebet til: Sammen om bedre velfærd. Andre kalder det en ny velfærdsmodel. Vi vil i de kommende år i stigende grad forventes at stille op som medskaber af velfærden: I uddannelserne som kreativ projektmager og refleksivt individ frem for en fakta- og færdighedsbeholder, der blot skal tankes op. På arbejdsmarkedet som en innovativ og kreativ medspiller frem for en maskine, der passer sin tjans fra 8 til 16. I sundhedssystemet som en aktiv patient, der ikke bare venter på en diagnose, medicin og operation, men selv reagerer og agerer på kroppens signaler. I det politiske felt som en engageret borger, der ikke bare kræver sin velfærdsret, men tager medansvar for at præge og udvikle velfærdens institutioner og det offentlige rum, man bevæger sig i. Den nye velfærdsmodel, der tegner sig, kommer til at bygge på større inddragelse af borgerne, private virksomheder og civilsamfundet. Men også på stram økonomisk styring og svære prioriteringer. Et pejlemærke for os som ældreråd er, at velfærdssamfundet stadig skal give borgerne en fundamental tryghed og sikkerhed. For DANSKE ÆLDRERÅD bliver udfordringerne At forholde os til de udspil, der er/kommer på banen, også selv om det betyder omprioriteringer At påvirke ældrepolitikken gennem forslag og høringer At følge hvad indførelse af velfærdsteknologi betyder for borgere, for personale og for samfundsøkonomien At være opmærksom på, hvordan digitaliseringsstrategien gennemføres i stat, regioner og kommuner, og at borgerne sikres i processen På de indre linier er udfordringen for DANSKE ÆLDRERÅD at komme godt videre efter repræsentantskabets beslutninger sidste år. Bestyrelsen lægger en handleplan frem til drøftelse, en handleplan der skal give retning for bestyrelsens arbejde de kommende år. Det langsigtede perspektiv er vigtigt, men bestyrelsen skal også fortsat være parat til at tage ad hoc-sager op. Med en mindre bestyrelse risikerer vi, at der bliver længere til jer som medlemmer. Dette er forhåbentlig imødegået med skabelsen af 10 valgkredse og decentrale valg. Ideen er, at hvert bestyrelsesmedlem fremover kommer fra én valgkreds og er forbindelsesled mellem bestyrelse og ældre- og seniorråd i valgkredsen. Side 12 af 14

14 Afslutning DANSKE ÆLDRERÅD blev stiftet 21. januar 1999 og holdt første ordinære repræsentantskabsmøde i august Enhver organisation trænger fra tid til anden til et serviceeftersyn og til organisationsændringer for at tilpasse sig nye tider. Serviceeftersynet tog vi sidste år med vedtægtsændringerne, forandringerne træder i fuldt omfang i kraft efter dette repræsentantskabsmøde. En mindre bestyrelse er i marts valgt ved decentrale valg, og et formandsskifte sker i løbet af dette repræsentantskabsmøde. Vi skal debattere en handleplan og trække linier for fremtiden. De væsentligste beslutninger for DANSKE ÆLDRERÅDs fremtid er således truffet, og vi er mange bestyrelsesmedlemmer, der takker af efter gode år i bestyrelsen. En stor del af os stiller op til det kommende ældrerådsvalg og vil således fortsat være en del af DANSKE ÆLDRERÅD. I forhold til vores arbejde i ældre- og seniorråd er der fortsat store og spændende udfordringer. Uanset hvordan man vender og drejer det, er der brug for nytænkning af velfærdssamfundets ydelser, hvis vi skal opretholde et højt serviceniveau på ældreområdet. Uanset hvordan man vender og drejer det, er der behov for nytænkning af demokratiets vilkår i kommunerne, hvis borgerne skal føle sig inddraget og stemme til kommunalvalget. Der er ingen tvivl om, at vi gerne som borgere og valgte ældrerådsmedlemmer bidrager til denne nytænkning. Side 13 af 14

15 DANSKE ÆLDRERÅD i tal fra april 2012 til april 2013 Bestyrelsen og dens udvalg 2011/ /13 Bestyrelsesmedlemmer 23/21 23/21 Bestyrelsesmøder 5 5 Bestyrelsesbeslutninger pr. møde, gennemsnit 19,5 14,5 Medlemmer i forretningsudvalget 5 5/4 Møder i forretningsudvalget 7 7 Nedsatte ad hoc-udvalg 0 2 Offentliggjorte inspirationspapirer/vejledninger 3 1 Sekretariat og projekt Ansatte 3 3 Sekretariatets åbningstid pr. uge minimum antal timer Faglige henvendelser pr. telefon og mail, gennemsnitlig pr. uge Besøg på hjemmeside, gennemsnit pr. måned Udsendte mailservices pr. kalenderår Landsdækkende undersøgelser 1 1 Undersøgelsers gennemsnitlige svarprocent fra ældreråd Synlighed og indflydelse Formand og sekretariatsleders deltagelse i konferencer, seminarer og kongresser Formand og sekretariatsleders deltagelse i møder med beslutningstagere i Folketing, ministerier, KL, Danske Regioner Formand og sekretariatsleders møder i følgegrupper, arbejdsgrupper og samarbejdspartnere Formandens udtalelser 5 2 Pressemeddelelser 5 3 Nyhedsbreve 4 4 Høringssvar afgivet 9 25 Arrangementer afholdt af DANSKE ÆLDRERÅD Repræsentantskabsmøde i 2011 og 2012 deltagere Konferencer om ældrepolitik 2 2 Deltagere i alt Temadage for ældreråd 6 10 Deltagere i alt Repræsenterede ældreråd, gennemsnit Gennemsnitlig tilfredshed for temadagene 4 3,9 Møder for formænd og næstformænd 5 - Repræsenterede ældreråd 82 - Breve/forslag til ministre og ministerier 8 5 Side 14 af 14

16 Jernbane Allé 54, 3. th., 2720 Vanløse Tlf Mail: Web:

Mundtlig Beretning 2013

Mundtlig Beretning 2013 KIRSTEN FELD Mundtlig Beretning 2013 Indledning Ældrerådene i den kommunale verden Aktuelle strømninger på ældreområdet. Ældre og kommunernes socialpolitik Ældre og kommunernes sundhedspolitik Ældreråd

Læs mere

TEMADAGE OG KONFERENCER

TEMADAGE OG KONFERENCER Spørgeskema til ældreråd, januar 2013 I spørgeskemaet bruges betegnelsen ældreråd for såvel ældre- som seniorråd. Kan KUN besvares elektronisk se link i mail. Navn på kontaktperson: Tlf.: E-mail: Kommune

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Torsdag d. 24. januar 2013 Kl. 10.45 16.00 Hotel Australia, Dæmningen 6, 7100 Vejle Afbud: Ingen DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning:

Læs mere

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD. Mailservice 6/2013 udsendt 3/9 2013.

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD. Mailservice 6/2013 udsendt 3/9 2013. Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD Mailservice 6/2013 udsendt 3/9 2013. DANSKE ÆLDRERÅDs Vingstedkonference d. 10. oktober Det lokale demokrati og ældrerådenes rolle i det, er årets tema for konferencen,

Læs mere

ÆLDRERÅDET. Dato: 11. marts 2015 Dokument: Årsberetning 2014

ÆLDRERÅDET. Dato: 11. marts 2015 Dokument: Årsberetning 2014 , ÅRSBERETNING 014 : Indledning Møder og arrangementer Ad hoc gruppe, følgegrupper og kontaktpersoner 60PLUS Budget / Kvalitetsstandarder Høringer Tilsyn Regionsældreråd DANSKE ÆLDRERÅD Fremtiden ÆLDRERÅDET

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Dagsorden For repræsentantskabsmøde d. 11. maj 2015 i DANSKE ÆLDRERÅD

Dagsorden For repræsentantskabsmøde d. 11. maj 2015 i DANSKE ÆLDRERÅD Dagsorden For repræsentantskabsmøde d. 11. maj 2015 i DANSKE ÆLDRERÅD 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Svend-Erik Hermansen. 2. Valg af stemmetællere og referent Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Onsdag d. 2. februar 2011 Afbud fra Erling Høholt, Gudi Skovmose, Esther Hansen, Jytte Madsen. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Sager

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

NYHEDSBREV 3. 14. årgang september 2012

NYHEDSBREV 3. 14. årgang september 2012 NYHEDSBREV 3 Et levet liv sætter sine spor Således sagde social- og integrationsminister Karen Hækkerup i sin tale på DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand, som indledning til næste dags

Læs mere

NYHEDSBREV 3. 14. årgang september 2012

NYHEDSBREV 3. 14. årgang september 2012 NYHEDSBREV 3 Et levet liv sætter sine spor Således sagde social og integrationsminister Karen Hækkerup i sin tale på DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand, som indledning til næste dags

Læs mere

Årsberetning 2012. Ældrerådet i Norddjurs Kommune. Formand tlf. 86 32 00 01. Sekretariat tlf. 89 59 10 46

Årsberetning 2012. Ældrerådet i Norddjurs Kommune. Formand tlf. 86 32 00 01. Sekretariat tlf. 89 59 10 46 Årsberetning 2012 Ældrerådet i Norddjurs Kommune Formand tlf. 86 32 00 01 Sekretariat tlf. 89 59 10 46 Ældrerådets medlemmer Svend Erik Christiansen, formand Jens Erik Madsen, næstformand Birgit Jensen

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Kommunalpolitikeren. i eksistentiel krise

Kommunalpolitikeren. i eksistentiel krise NYE MULIGHEDER Kommunalpolitikeren er i eksistentiel krise Vælgerne flygter - med kvinderne og de unge forrest og partierne må overlade byrådssalene til mænd over 50, der bruger det meste af deres politikerliv

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Politisk aftale om tilrettelæggelsen af fremtidens tilsyn

Politisk aftale om tilrettelæggelsen af fremtidens tilsyn Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) København, d. 7. maj 2015 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Enhedslisten Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Politisk aftale

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Nyhedsbrev 2. Et travlt forår

Nyhedsbrev 2. Et travlt forår 8. årgang april 2006 Nummer Nyhedsbrev 2 Et travlt forår Med dette nyhedsbrev slutter igen en repræsentantskabsperiode i Sammenslutningen af Ældreråd. For mange Ældreråd er det sidste repræsentantskabsmøde,

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J.

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 11, Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats.

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. Social og integrationsministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 14. august 2013 Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

En styrket biblioteksforening i en ny Organisation Oplæg til ny struktur

En styrket biblioteksforening i en ny Organisation Oplæg til ny struktur En styrket biblioteksforening i en ny Organisation Oplæg til ny struktur Vedtaget af forretningsudvalget juni 2012 1 Strukturoplæg 2013 For at være en slagkraftig moderne interesseorganisation, er det

Læs mere

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 4. marts 2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla

Læs mere

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk Ø-mærk din kommune Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november Rød grønt engagement i Rødovre Enhedslisten er mere end landspolitik. Men vilkårene for kommunalpolitik hænger sammen med beslutningerne

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. 15-04- 2010 Du har den 24. april 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Odense Kommunes tilsyn med plejehjem/-centre i 2007.

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt. Politik. Kurser

Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt. Politik. Kurser Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt Selveje Danmark udpeget af erhvervsministeren Kontingent og EAN-nummer Morgenmøde om førtidspension og flexjob Politik Frivillighed og selveje Nedlæggelse

Læs mere

Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16

Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16 Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16 Præsentation for Generalforsamlingen 2014 22. oktober 2014 Fra Nye tider, nye skikke... Debatoplæg juni 2012 (HB) Lokal debat Strategiske

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Åben Referat Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen,

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer At vi er midt i en forandring af velfærdssamfundet, står klart for os alle. Der er pres på den offentlige sektor stat, regioner og kommuner, men også på det private

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen

Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen Ældre Sagens undersøgelser Brugerundersøgelse: 48 kvalitative interview om: - GPS-alarmer - Robotstøvsugere - Træning - Badekabiner

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE.

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Vi er midt i budgetfasen, hvor der sker en sammenholdelse mellem ønsker fra det løbende strategiarbejde og det realiserbare

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma 197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 3 3. Repræsentantskabet... 4 4. Bestyrelsen...

Læs mere

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse Socialdemokratiet i Århus Kommune et helt århus - hvordan?...3 børn og unge...4 kultur og borgerservice...5 sociale forhold og beskæftigelse...6

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere