DETAILHANDELSUNDERSØGELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DETAILHANDELSUNDERSØGELSE"

Transkript

1 Odder Kommune Juni 2014, revideret udgave DETAILHANDELSUNDERSØGELSE Detailhandelsanalyse

2 PROJEKT Detailhandelsundersøgelse: Detailhandelsanalyse Odder Kommune Projekt nr Version 3 Dokument nr Udarbejdet af MST Kontrolleret af VHK Godkendt af PFM I forhold til den oprindelige udgave af detailhandelsanalysen (dateret marts 2013) er afsnit 2.1.5, 3.1, og 4.1 revideret på baggrund af korrigerede omsætningstal. Forside fotoo NIRAS A/S CVR-nr T: D: Sortemosevej 19 Tilsluttet FRI F: E: 3450 Allerød E:

3 INDHOLD 1 Indledning og baggrund Formålet med analysen Afgrænsning af områder Interessenterne Detailhandlen i Odder Kommune Udgangspunktet for butiksdata Omsætningen i Detailhandlen Omsætningen Historisk udvikling Forbrugspotentialet Forholdet til nabokommunernes detailhandel Handelsbalancen Oplandet til Odders detailhandel Hvem er konkurrenterne? Potentiale for udvikling Rammebetingelserne for detailhandlen frem mod Kommuneplanen Fysiske rammer Odder Kommunes forventninger og strategi for detailhandlen Prognose for detailhandlens omsætning mod Udgangspunkt for den økonomiske udvikling Detailhandlen i Forventningerne til udviklingen i detailhandel i Odder Kommune Forudsætninger for prognosen Konsekvenserne af prognosen Bilag Branchekoder Detailhandelsanalyse

4 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Odder Kommune har, bl.a. i forbindelse med kommuneplanlægningen, behov for et grundigt kendskab til detailhandelen i kommunen. Derfor har Odder Kommune i 2013 bedt NIRAS om at udarbejde en detailhandelsundersøgelse. Detailhandelsundersøgelsen skal bruges som redskab i arbejdet med den forsatte udvikling af Odder som en central bolig- og erhvervskommune i det Østjyske Bybånd. I Odder by kræver flere byudviklingsinitiativer en undersøgelse af detailhandlen. I den centrale del af byen opleves det, at flere butikslokaler i særligt den vestligste ende af gågaden står tomme. Banegårdsområdet er i spil i forbindelse med at Aarhus Letbane får endestation i Odder. Endelig undergår det gamle hospitalsområde, VitaPark, i disse år en udvikling, hvor bl.a. mange offentlige og halvoffentlige virksomheder flytter ind på det gamle sygehus, samtidig med der etableres nye boliger i området. 1.1 Formålet med analysen Selve detailhandelsanalysen har til formål at skabe det lovpligtige grundlag for planlægning for detailhandelsudvikling i Odder. Herudover har Odder Kommune valgt at supplere detailhandelsanalysen med en række andre analyser og undersøgelser, der skal nuancere billedet af detailhandlen i Odder. Den samlede detailhandelsundersøgelse har således til formål at levere et grundlag for en række strategiske valg vedrørende udviklingen af Odder by og detailhandlen i Odder. De supplerende analyser, som er afrapporteret for sig, er en interessentanalyse, en kundestrømsanalyse og en benchmark af detailhandlen i Odder i forhold til nabobyerne. 1.2 Afgrænsning af områder Detailhandelsanalysen er en analyse af detailhandlen i Odder i Alle detailhandelsvirksomheder i Odder er omfattet af analysen, herunder internet- og kædebutikker. Der er i analysen korrigeret for bl.a. disse to typer af virksomheder, da de som udgangspunkt kun har en del af deres samlede omsætning lokalt i Odder. Der er i analysen benyttet en opdeling af kommunen i fem områder, som også er angivet på kortene på næste side.: - Rosensgade m.fl. (Rosensgade, Holsteinsgade og Torvet). - Odder bymidte i øvrigt, herunder Nørregade og Rådhusgade samt butikkerne i den sydligste del af byen, men ekskl. Rosensgade, Holsteinsgade og Torvet. - Nord inkl. Ballevej, herunder butikker til særligt pladskrævende varer beliggende langs Rådhusgade/Århusvej i den nordlige del af Odder by, og de butikker der ligger ved Ballevej. - Syd for Odder by, omfattende hele den sydlige del af kommunen - Tunø Detailhandelsanalyse 1

5 Kort over Odder Kommune med angivelse af områderne benyttet i analysen. Kortudsnit med angivelse af områdeafgrænsningerne i Odder by. Denne opdeling er foretaget for at kunne se og vurdere forskellene mellem strøggaderne (Rosensgade m.fl.), den øvrige midtby og butikkerne i den nordlige del af Odder by. Detailhandelsanalyse 2

6 Odder Kommune har ikke tidligere gennemført en detailhandelsanalyse. Der er derfor ikke mulighed for at se udviklingen i detailhandlen over tid. For at råde bod herpå er som en del af denne analyse også gennemført en sammenlignende analyse af detailhandlens omsætning i 2009, som er de ældste tilgængelige sammenlignelige data fra Danmarks Statistik. 1.3 Interessenterne Udover de enkelte detailhandelsvirksomheder er der en lang række interessenter i forhold til detailhandlen i Odder. Helt oplagt er Køb Odder og UdviklingOdder meget vigtige interessenter, der også har deltaget i udarbejdelsen af analysen på forskellige niveauer. Der er ud over selve detailhandelsanalysen udført en interessentanalyse, som nævnt ovenfor. 2 DETAILHANDLEN I ODDER KOMMUNE Ligesom bosætningen er detailhandlen i Odder Kommune koncentreret i Odder by. Detailhandlen uden for Odder by har langt overvejende lokal karakter, dog med enkelte undtagelser i form af internetbaseret detailhandel eller detailhandel i forbindelse med oplevelser, f.eks. Fru Møllers Mølleri. 2.1 Udgangspunktet for butiksdata Detailhandelsanalysen tager udgangspunkt i den momspligtige omsætning i detailhandelsvirksomhederne i Odder Kommune. Omsætningen er oplyst af Danmarks Statistik på baggrund af en detaljeret opgørelse over butikker og virksomheder med detailhandelsomsætning. Butikkerne opdeles i grupper efter de tre grupper, der er defineret i Planloven (dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker og butikker til særligt pladskrævende varer) samt tekstil (tøj- og skobutikker) i den centrale del af Odder. Opdelingen af butikker i grupper på baggrund af branchekoderne i CVR er angivet i bilaget sidst i rapporten Butikslisten Listen over butikker og virksomheder er dannet med udgangspunkt i et fuldstændigt træk (fra CVR) af alle virksomheder i Odder Kommune inden for de relevante brancher. Dette er gjort for 2013 og Herefter er listerne kvalitetssikret af medarbejdere i Odder Kommune og tillige kontrolleret ved besigtigelse af konsulenter fra NIRAS. Besigtigelsen er kun gennemført i Besigtigelsen omfatter alle butikker i Odder By og delvist butikkerne i de øvrige dele af kommunen. Detailhandelsanalyse 3

7 Kort over Odder Kommune med angivelse af butikker (2013) Vægtning og fordeling På baggrund af butikslisten er der via Danmarks Statistik indhentet samlede omsætningstal for hver gruppe og geografisk område. De omsætningsdata, der umiddelbart kan genereres af Danmarks Statistik, fortæller om hver virksomheds samlede momspligtige omsætning. Flere virksomheder har en blanding af detailhandel og f.eks. service. Andre har en meget væsentlig del af omsætningen via internettet, som derfor ikke er lokal omsætning i Odder Kommune. Butikslisten er derfor, inden den blev leveret til Danmarks Statistik, korrigeret med et erfaringsbaseret skøn for, hvor stor andel af de enkelte virksomheders omsætning, der udgøres af detailhandel. Tøjbutik på Torvet i Odder midtby. Detailhandelsanalyse 4

8 2.1.3 Butiksarealet Detailhandelsarealet er opgjort vha. BBR-registerets information om erhvervsarealer. Til hver adresse kan der knyttes et erhvervsareal. I enkelte tilfælde er der åbenlys uoverensstemmelse mellem BBR-registerets oplysninger og det korrekte areal. I de tilfælde er der gennemført en kontrolopmåling på kort. Butikker til pladskrævende varer langs Rådhusgade Centrene i Odder Kommune Planloven fastsætter, at Kommuneplanen skal redegøre for centerstrukturen. Desuden skal der i kommuneplanens redegørelse beskrives, hvilke muligheder der er for udvidelse af bymidter, i det omfang kommunen ønsker at udvide afgrænsningen af disse Butiksstrukturen i Odder 2013 Butiksstrukturen i Odder Kommune er helt domineret af Odder by, hvor der er to primære koncentrationer af butikker. Odder bymidte består mest markant af gågaden Rosensgade/Torvet. Det er her de typiske strøgbutikker ligger. Der er et bredt udsnit af specialbutikker, dog er der kun ganske få egentlige kædebutikker, som man ellers kender fra by- og storcentre. I tilknytning til gågaden, men adskilt af parkeringsområder og rådhusområdet, ligger dagligvareområdet på Nørregade. Her ligger supermarkederne Kvickly, Løvbjerg og Netto samt enkelte specialbutikker. Detailhandelsanalyse 5

9 Detailhandelsstrukturen i kommunen som helhed. Den anden større koncentration af butikker i kommunen ligger langs Rådhusgade/Århusvej, samt Ballevej i den nordlige del af Odder. Her finder man mange af kommunens butikker med pladskrævende varer i form af bilforhandlere, byggemarkeder m.m. Detailhandlen i kommunen er i øvrigt spredt. Heller ikke i Hou, den næststørste by i Odder Kommune, er der en koncentration af butikker. Til gengæld er oplandet relativt godt dækket af mindre butikker som Dagli Brugsen og Bagergårdens Brødhus, der begge har flere butikker i kommunen. Tabel 1: Fordeling af butikker i områderne. Tunø har kun ganske få enheder, og Tunø kan i denne sammenhæng betragtes som en selvstændig økonomi. Derfor indgår Tunø ikke i analysen i øvrigt. Dagligvarer Tekstil Øvrige udvalgsvarer Pladskrævende udvalgsvarer Rosensgade m.fl Odder bymidte i øvrigt Nord inkl. Ballevej Syd for Odder By Tunø i alt i alt Udviklingen i bymidten i Odder igennem kriseårene er typisk for detailhandlen på landsplan. En række butikker har måttet lukke, og det har givet plads til nye butikker. De nye butikker er især åbnet omkring Torvet, mens en enkelt butik er flyttet mod øst på Rosensgade. Denne udvikling kan umiddelbart give indtryk af tilbagegang i detailhandlen generelt, og det er da også tilfældet i den vestlige del af Rosensgade og i Holsteinsgade, hvor der umiddelbart på tidspunktet for besigtigelsen kan konstateres et antal tomme butikslejemål. Det interessante er dog, at butikkerne i de centrale dele af bymidten har kunnet fastholde eller forny detailhandlen i samme periode, så den nu tilsyneladende står stærkt i det, der ligner et begyndende økonomisk opsving. Detailhandelsanalyse 6

10 2.1.6 Odder bymidte Bymidten i Odder består, udover de to områder i tilknytning til gågaden, af butikker langs en række gader, hovedsageligt Holsteinsgade og Banegårdsgade/Rådhusgade. I disse områder har der været og er der fortsat udskiftning i butikkerne. Desuden anvendes en relativt stor andel af de butiksegnede lokaler til service som f.eks. frisør eller restaurant. Butikkerne i Odder by (2013) To områder i tilknytning til bymidten står over for eller er under udvikling. Banegårdsområdet rummer et potentiale i forbindelse med omdannelsen af den nuværende jernbane til letbane, og VitaPark, det gamle hospitalsområde, er under omdannelse til både virksomheder og boliger. Områdernes udvikling bør samtænkes med livet og dynamikken i bymidten, og det kan overvejes at bringe områderne i spil som lokaliseringsmulighed for detailhandel. Detailhandelsanalyse 7

11 2.1.7 Hou Detailhandlen i Hou er generelt under afvikling. Af den oprindelige butikskoncentration består bymidten i dag kun af Dagli Brugsen. Byens størrelse og konkurrencesituationen med Odder giver ikke umiddelbart mulighed for en udvikling af detailhandlen i byen. Det kan dog ikke udelukkes, at en supermarkedskæde eller discountkæde vil overveje at etablere sig i Hou. En sådan vil være oplagt at placere i tilknytning til havnen, som er under byomdannelse. Kort over butikkerne i Hou (2013) Statistisk bymidteafgrænsning for Odder og Hou For at Odder Kommune kan planlægge for lokaliseringsmulighederne for detailhandel, herunder en evt. udvidelse af bymidten, skal kommunen gennemføre en statistisk afgrænsning af bymidterne med brug af en standardiseret metode, som er beskrevet i Miljøministeriets vejledning om detailhandelsplanlægning. Der kan på baggrund af den statistiske bymidteafgrænsning udpeges statistiske bymidter i Odder og Hou. Detailhandelsanalyse 8

12 Bymidten i Odder. Den lyseblå linje er den eksisterende bymidte, som den er fastlagt i kommuneplanen. Den gule linje angiver den statistiske bymidteafgræsning. Den lysegule figur er bymidtekernen i Odder. Bymidten i Hou. Den lyseblå linje er den eksisterende bymidte, som den er fastlagt i kommuneplanen. Den gule linje angiver den statistiske bymidteafgræsning. Den lysegule figur er bymidtekernen i Hou. Odder Kommune kan i kommuneplanen vælge at bibeholde de eksisterende bymidteafgrænsninger eller at foretage nye afgrænsninger baseret på de statistiske bymidteafgrænsninger. Detailhandelsanalyse 9

13 3 OMSÆTNINGEN I DETAILHANDLEN Omsætningsanalysen udarbejdes på baggrund af data fra Danmarks Statistisk. For at skabe et historisk overblik over udviklingen er der i analysen indhentet data for to perioder. De historiske data er taget fra perioden kvartal 2009, der er de ældst tilgængelige, sammenlignelige data. De aktuelle omsætningsdata er hentet fra perioden 4. kvartal 2012 og kvartal. 2013, og er de absolut nyeste tilgængelige data på tidspunktet for analysen. 3.1 Omsætningen Omsætningens udvikling i Odder Kommune er vist i grupper i tabel 2. Omsætningen er (som beskrevet i afsnit 2.1) fordelt på de butiksgrupper, der er defineret i Planloven, samt i tekstil, der er en god indikator for udviklingen i strøggader. Tabel 2 viser, at der er vækst i detailhandlen generelt i Odder Kommune. For tekstil og udvalgsvarer er der en betydelig vækst, mens der i perioden har været et fald i omsætningen i dagligvarebutikkerne. Tabel 2: Omsætning i Odder Kommune i mio. kr. fordelt på butiksgrupper Dagligvarer 1, Tekstil Øvrige udvalgsvarer Pladskrævende varer Detailhandlen i alt Tabel 3 viser udviklingen geografisk. Tabellen afslører en stor vækst i den nordlige del af kommunen, sandsynligvis mest i den nordligste del af Odder by (omkring Århusvej og Ballevej), samt i nogen grad på Rosensgade (inkl. Holsteinsgade og Torvet). Derimod oplever butikkerne i den øvrige del af bymidten, at omsætningen er faldet. Denne tendens stemmer overens med, at hovedparten af dagligvarebutikkerne i kommunen ligger i området Odder bymidte i øvrigt, som bl.a. omfatter dagligvarebutikkerne på Nørregade og omkring den sydlige del af Rådhusgade. Tabel 3: Omsætning i Odder Kommune i mio. kr. fordelt på områder Rosensgade m.fl Syd for Odder by Odder bymidte i øvrigt Nord inkl. Ballevej Detailhandlen i alt Føtex Food åbnede medio 2009 men indgår ikke i omsætningstallene for Omsætningen i 2009 må forventes reelt at have været lidt større end den angivne, forventeligt i omegnen af 390 mio. kr. for dagligvarehandlen og 220 mio. kr. i området Nord inkl. Ballevej. 2 Omsætningstallene for 2009 for kategorien dagligvarer og området Nord inkl. Ballevej er korrigeret i forhold til den oprindelige udgave af detailhandelsanalysen. Detailhandelsanalyse 10

14 3.2 Historisk udvikling Butikkerne i den nordlige del af Odder Der er en stor vækst i omsætningen i den nordlige del af Odder. Sammenholder man tabel 2 og 3, kan man se, at væksten bl.a. skyldes de nyetablerede butikker omkring Århusvej og Ballevej. Disse butikker tilbyder en indkøbstype, der ikke findes andre steder i kommunen og som samler meget store dele af omsætningen generelt Udvalgsvarebutikker i Rosensgade Udvalgsvarebutikkerne i Rosensgade m.fl. ser generelt ud til at klare sig godt. Der er en fin vækst, og det skal bl.a. ses i lyset af, at der har været en stor udskiftning af butikker. Dette kan muligvis forklares med, at lukningstruede butikker typisk vil være præget af vigende omsætning og vigende varesortiment, mens nyetablerede/flyttede butikker typisk vil tiltrække en større omsætning, fordi vareudbuddet er nyt og stort, samt at lokalerne er nyindrettede og attraktive. Omsætningsstigningen er således sandsynligvis en kombination af en generel øget aktivitet i økonomien og nye butikker i Rosensgade og på Torvet. Udvalgsvarebutikker i den østlige del af Rosensgade klarer sig generelt godt Dagligvarehandel Der er sket et fald i omsætningen i dagligvarebutikkerne i Odder. Føtex Food, som åbnede i 2009 og lukkede i 2012, indgår hverken i omsætningstallene fra 2009 eller 2013, men det er muligt, at Føtex Food i sin korte levetid har nået at vænne en kundegruppe til andre indkøbsmuligheder end Odders øvrige dagligvarebutikker og i stedet lægges i fx Føtex i Skanderborg eller Holme. En øget andel af discountbutikker kan også betyde noget for fordelingen af omsætningen. Det er desuden en nærliggende antagelse, at de større dagligvarebutikker i nabokommunerne har taget omsætning, f.eks. Bilka i Horsens eller lignende. Detailhandelsanalyse 11

15 Dagli Brugsen i Gylling er en af de lokalbutikker, der sikrer en god lokal dækning med dagligvarer i oplandet til Odder by. 3.3 Forbrugspotentialet Forbrugspotentialet er et mål for det samlede forbrug, som indbyggerne i Odder Kommune har. Det vil sige deres forbrug lagt såvel i som uden for kommunen og ved nethandel m.v. Forbrugspotentialet for Odder Kommune opgøres ved hjælp af tal fra Danmarks Statistiks seneste forbrugsundersøgelse samt tal for en families gennemsnitsindkomst. Der er en vis usikkerhed ved forbrugspotentialet, da der er gjort nogle simplificerende antagelser, der må tages højde for, når resultaterne benyttes i det videre arbejde. Disse usikkerheder beskrives i det følgende. Forbrugspotentialet bliver senere brugt til at vurdere handelsbalancen i kommunen Forbrugsundersøgelsen Danmarks Statistik udfører løbende en forbrugsundersøgelse, der indeholder detaljerede oplysninger om forbrugsmønsteret i en gennemsnitlig dansk husstand. I forbrugsundersøgelsen er forbrugsmønsteret opdelt på ca. 150 komponenter, der samles i fem kategorier. Til at beregne forbrugspotentialet blandt indbyggerne i Odder Kommune er der anvendt tal fra Forbrugsundersøgelsen hentet fra Statistikbanken. Forbrugskomponenterne fordeles på fem kategorier: 1) Dagligvarer 2) Tekstiler 3) Øvrige udsalgsvarer 4) Særligt pladskrævende varer 5) Andet forbrug Det har været nødvendigt at foretage en række afgrænsninger i fordelingen af forbrugskomponenterne på de fem kategorier. For eksempel kan en given forbrugskomponent tilhøre flere kategorier. Her er komponenten [9913 Sæbe, kos- Detailhandelsanalyse 12

16 metik, toiletpapir, bleer mv.] taget med i kategorien 1) Dagligvarer, men kunne også have passet i kategorien 3) Øvrige udsalgsvarer. Kategorierne 1)-4) udgør detailhandlen, mens kategori 5) dækker andet forbrug. Tabel 4 viser forbruget i en gennemsnitlig dansk husstand i perioden Priserne er fremskrevet fra 2005-priser til 2013-priser. Tabel 4: Årligt forbrug for en gennemsnitlig dansk husstand i perioden fremskrevet til 2013-priser (DKK). Gennemsnitligt husstandsforbrug (DKK) Forbrugskomponenter: 1. Dagligvarer Tekstil Øvrige udvalgsvarer Særligt pladskrævende varer Andet forbrug (bolig, brændstof, restauranter mv.) Det er ikke muligt at udregne et gennemsnitligt forbrug specifikt for indbyggerne i Odder Kommune på baggrund af dette træk fra Danmarks Statistik. Den geografiske opdeling for forbrugsundersøgelsens husstande er ikke tilgængelig. Forbrugsundersøgelsen er foretaget som en stikprøve af den danske befolkning og beskriver derfor den gennemsnitlige danske husstands forbrugsmønster. Da vi ønsker at sige noget specifikt om forbruget i Odder Kommune, korrigeres der i det følgende for gennemsnitsindkomsten i Odder Kommune sammenlignet med gennemsnittet for hele Danmark Indkomst Den gennemsnitlige husstandsindkomst i Odder Kommune ligger otte procent over den gennemsnitlige hustandsindkomst for hele landet, jf. Tabel 5. Tabel 5: Husstandsindkomst estimeret i 2013 (DKK). Tal fra Danmarks Statistik (2012), fremskrevet vha. forbrugerprisindekset. Gennemsnitlig husstandsindkomst DKK Hele landet Odder Odder/DK (index) 1,08 Det landsgennemsnitlige forbrug skaleres op for at matche forholdene i Odder Kommune. Det antages dermed dels, at fordelingen mellem forbrugskategorierne i Odder Kommune er som landsgennemsnittet, dels at forbruget pr. husstand i Odder Kommune er højere end for landet som helhed. Generelt vil en husstand med en indkomst over landsgennemsnittet bruge en mindre andel af indkomsten på dagligvarer, da disse varer er såkaldte nødvendighedsvarer. Det afspejles ikke med den anvendte metode. For at få et mere præcist forbrugsestimat for Odder Kommune kan man vælge at korrigere yderligere for en række faktorer, der forventes at have indflydelse på en husstands forbrug. Det kan bl.a. være andelen af forbruget brugt på bolig eller Detailhandelsanalyse 13

17 bil, ligesom andelen af sommerhuse i kommunen kan spille ind i forhold til det præcise forbrugspotentiale. I nærværende forbrugsskøn er tallene alene korrigeret for indkomstforholdet. Der bør tages højde for dette i konklusionerne, der drages på baggrund af tallene, som fremgår af tabel 6, der viser forbrugsskønnet for Odder Kommune fordelt på de 5 kategorier af forbrugskomponenter. Kategori udgør forbruget i detailhandlen. Tabel 6: Forbrugspotentiale i Odder Kommune i mio. DKK I alt forbrug (mio. DKK) Forbrugskomponenter 1. Dagligvarer Tekstiler Øvrige udvalgsvarer Særligt pladskrævende varer Andet forbrug (bolig, brændstof, restauranter mv.) Detailhandelsforbruget (1.-4.) i alt I Odder Kommune var der ifølge Danmarks Statistik husstande i Det samlede forbrugspotentiale for detailhandel er vurderet ved at gange det opskalerede gennemsnitsforbrug med antallet af husstande i kommunen. Det samlede forbrugspotentiale for detailhandel i Odder Kommune er 1,45 mia. kr. i Heraf udgør dagligvarer 35 pct. og er dermed er den største detailhandelskomponent. 12 pct. udgøres af tekstil (beklædning og fodtøj), 30 pct. udgøres af særligt pladskrævende varer og 23 pct. af forbruget går til øvrige udvalgsvarer. Figur 1: Fordeling af forbrugspotentialet mellem dagligvarer, tekstil, øvrige udvalgsvarer og særligt pladskrævende varer. Særligt pladskrævende varer 23% Dagligvarer 35% Øvrige udvalgsvarer 30% Tekstil 12% Detailhandelsanalyse 14

18 4 FORHOLDET TIL NABOKOMMUNERNES DETAILHANDEL Odder Kommunes detailhandelsopland begrænses naturligt mod syd og øst af fjord og hav. Nabobyerne, og dermed de store konkurrenter til detailhandlen i Odder, kan derfor ret enkelt afgrænses til Horsens, Skanderborg og Aarhus. Bilka i Horsens. 4.1 Handelsbalancen Handelsbalancen for detailhandlen i Odder Kommune indikerer, hvor stærk detailhandlen er. Handelsbalancen viser forholdet mellem omsætningen og forbrugspotentialet. Handelsbalancen giver et generelt billede af, om Odder Kommunes borgere foretager deres indkøb inden for eller uden for kommunen, og om borgere i de omkringliggende kommuner samt turister og andre udefra foretager indkøb i Odder Kommune. Hvis handelsbalancen er over 100, betyder det, at omsætningen i Odder Kommune er større end forbrugspotentialet for kommunens borgere. Dermed er der forbrug lagt i kommunen udefra. Omvendt, hvis handelsbalancen er under 100, er omsætningen i Odder Kommune mindre end forbrugspotentialet for Odder-borgerne. Det betyder, at Odder-borgerne lægger en del af deres forbrug uden for kommunen. Ved beregning af handelsbalancen er der gjort en del forsimplende antagelser, som gør, at beregningen er forbundet med usikkerhed, og fortolkning af resultatet skal derfor tages med forbehold. Tabel 7: Handelsbalancen i procent for Odder i 2013 fordelt på varegrupper. Handelsbalancen 2013 (%) Dagligvarer 74 Tekstil & Øvrige udvalgsvarer 73 Særligt pladskrævende varer 55 Total 69 Odder Kommunes samlede handelsbalance er 69. Det betyder, at der er et betydeligt handelsunderskud i kommunens detailhandel. Det dækker over en handelsbalance for dagligvarer på 74 samt henholdsvis 73 og 55 for kategorierne Tekstil & Øvrige udvalgsvarer og Særligt pladskrævende varer. Detailhandelsanalyse 15

19 Netop Odders geografi og konkurrenceforhold giver en forventning om en relativ lav handelsbalance. Det er også det, analysen viser. Dette er i sig selv ikke overraskende. Ser man på de enkelte varegrupper, er det bemærkelsesværdigt, at handelsbalancen for pladskrævende udvalgsvarer er relativ lav. Her skal man dog være tilbageholdende med at konkludere, fordi der her er en særlig usikkerhed om fordeling af omsætning mellem salg og service. Det ændrer dog ikke ved billedet af, at der også for de pladskrævende udvalgsvarer er en lav handelsbalance. Handelsbalancen viser, at der ikke er noget særligt område, hvor detailhandlen halter eller performer markant bedre end gennemsnittet. På baggrund af den statistiske opgørelse lægges mere end 25% af Odder-borgernes forbrug uden for Odder, og hertil skal lægges den positive effekt af turister samt camping- og sommerhusgæster, som ikke indgår i regnskabet. Ser man på udviklingen i omsætningen siden 2009 (tabel 2), er der en positiv eller konstant udvikling i alle kategorierne på nær dagligvarehandelen, hvor der har været et fald i omsætningen. Det er naturligvis også oplagt, at udviklingen af centre og varehuse i regionen har haft betydning for Odder. Især betyder store og let tilgængelige varehuse i Horsens og Mega Syd i Viby, at Odder bys opland formindskes. Mega Syd i Viby. 4.2 Oplandet til Odders detailhandel Det lokale opland i Odder Kommune er delt i to grupper. Dagligvarebutikkerne i kommunens mindre byer betjener et helt lokalt opland, mens oplandet til de større dagligvarebutikker i Odder omfatter hele kommunen og sandsynligvis i nogen grad også de sydligste byer i Aarhus Kommune (Beder og Malling). Det er ikke sandsynligt, at Aarhus sydlige forstæder i øvrigt i nævneværdigt omfang er orienteret mod Odder. Det er til gengæld sandsynligt, at den sydvestlige del af kommunen er orienteret mod Horsens. Detailhandelsanalyse 16

20 Disse antagelser tager afsæt i, at Odder Kommune som helhed har et underskud i handelsbalancen (tabel 7). Der er således ikke i omsætningstallene belæg for at antage, at en stor del af borgerne i den sydlige del af Aarhus Kommune skulle gøre deres indkøb i Odder. Hvis dette skulle være tilfældet, skal en tilsvarende del af Odder Kommunes borgere gøre deres indkøb i nabokommunerne. Det kan ikke udelukkes på baggrund af analysen, men det er næppe sandsynligt. Udvalgsvarebutikkerne er koncentreret i Odder by. Derfor udgøres oplandet til disse varegrupper af hele Odder Kommune. Oplande for større bymidter og lokale oplande i Odder Kommune. 4.3 Hvem er konkurrenterne? I Aarhus udgør især midtbyen og Mega Syd i Viby store konkurrenter inden for hele spektret af detailhandel. Typisk tiltrækker butikscentrene såsom Mega Syd ærindehandel, hvor tilgængelighed og parkeringsmuligheder prioriteres højt: Man kan køre til døren og gøre sine indkøb. Søger man derimod shopping-oplevelsen, er Aarhus midtby den klart største konkurrent til detailhandlen i Odder. Denne indkøbssituation kan man også finde i mindre målestok i Skanderborg og Horsens. Især Horsens vurderes at være en konkurrent, fordi Horsens kan tilbyde alle typer at indkøb, samtidigt med at tilgængeligheden er høj. Horsens giver mulighed for at kombinere shopping, cafeliv/midtbyoplevelser og ærindehandel. Udviklingen af detailhandlen i Horsens over de seneste år, herunder etablering af Bilka og tilstødende store butikker, har med overvejende sandsynlighed haft indflydelse på udviklingen i Odders detailhandel. Detailhandelsanalyse 17

21 De konkurrerende butikskoncentrationer. 4.4 Potentiale for udvikling Potentialet for udviklingen af detailhandlen i Odder skal dels findes i at fastholde Odder-borgernes omsætning i kommunen, dels at tilbageerobre opland fra nabobyerne. Odder-borgerne lægger sandsynligvis størstedelen af deres hverdagsindkøb i Odders dagligvarebutikker, mens mange af de store indkøb gøres uden for kommunen. Odder by bør på baggrund af det beregnede forbrugspotentiale uden videre kunne rumme et varehus mere end Kvickly, hvilket kan være med til at holde omsætning i kommunen. I den forbindelse kunne det være relevant at undersøge nærmere, om den hurtige lukning af Føtex Food skete af strategiske årsager fra Føtex side, eller om årsagen skal findes i de fysiske rammer, herunder begrænsede udviklingsmuligheder. Aldi og den tidligere Føtex Food på Banegårdsgade. For at udvide Odders opland er det nødvendigt at skabe indkøbsoplevelser, der adskiller sig i forhold til nabobyerne. Kommunen kan i samarbejde med Køb Odder eller andre relevante lokale aktører undersøge, om der i det regionale Detailhandelsanalyse 18

22 opland er grupper af kunder, der har indkøbsønsker, som ikke bliver tilfredsstillet i nabocentrene. I de supplerende analyser undersøges disse forhold nærmere. Omsætningen i udvalgsvarer i Odder er af et sådant omfang, at Odder ikke kan forventes at tiltrække større kædebutikker som f.eks. H&M eller Toys-R-Us. 5 RAMMEBETINGELSERNE FOR DETAILHANDLEN FREM MOD 2025 Detailhandlen i Odder er underlagt rammebetingelser, der i nogen eller stor grad kan påvirkes af kommunen. Odder Kommuneplan indeholder retningslinjer for hvor meget ny detailhandel, der må etableres, samt hvor det kan ske. Kommunen kan dermed gå aktivt ind i udviklingen af butiksstrukturen, og endeligt kan kommunen skabe mulighed for en udvikling i form af udvidelse/sammenlægning af butikslejemål. 5.1 Kommuneplanen I Kommuneplan er der afgrænset en bymidte omkring Rosensgade, Nørregade og Banegårdspladsen. Herudover ligger der et område omkring Rådhusgade/Århusvej og Ballevej til butikker til pladskrævende udvalgsvarer. De øvrige muligheder for etablering af butikker findes inden for detailhandelsafgrænsningen i Hou og i de blandede bolig og erhvervsområder i Saksild, Gylling og Hundslund, hvor der typisk er etableret eller kan etableres mindre dagligvarebutikker. Den eksisterende bymidteafgrænsning i Odder. Afgrænsningen er fastlagt i kommuneplan Den statistiske bymidteafgrænsning viser, at der er mulighed for i Odder at udvide bymidten med arealer omkring den nordlige del af Banegårdsområdet. Den statistiske bymidteafgrænsning i Hou giver mulighed for en begrænset udvidelse af området, hvor der kan etableres detailhandel. Detailhandelsanalyse 19

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer.

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer. Notat DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE 6. juni 2012 Projekt nr. 206436 Version 4 Dokument nr. 123057003 Version 4 Udarbejdet af MST Kontrolleret af PFK Godkendt af RD NIRAS har i vinteren

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik Solrød Center Konsekvenser af etablering af discountbutik Juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Solrød kommune 10 3. Befolknings- og forbrugsforhold i Solrød

Læs mere

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 Baggrundsrapporter Teknisk Forvaltning Indhold Baggrundsrapporter til VVM-redegørelse og miljøvurdering for butikscenter på Herlev Hovedgade 17. 1. ICP

Læs mere

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F:

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F: Notat Dragør Kommune SYDSTRANDSCENTERET 15. november 2011 Udarbejdet af MST Kontrolleret af Godkendt af 1 BAGGRUND FOR OPGAVEN På Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober blev det besluttet at opfordre

Læs mere

Taastrup, Kuldysssen. Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup

Taastrup, Kuldysssen. Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup Taastrup, Kuldysssen Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup November 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konsekvenser ved etablering af en Lidl dagligvarebutik ved Kuldyssen i Taastrup

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

DETAILHANDLEN I VINGE - EFFEKTER OG OPLAND INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2

DETAILHANDLEN I VINGE - EFFEKTER OG OPLAND INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2 FREDERIKSSUND KOMMUNE DETAILHANDLEN I VINGE - EFFEKTER OG OPLAND NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og indledning 1 2 Metode 2 3 Butiksmiks og omsætningen i butikkerne 3 4 Vinge og den regionale konkurrence 5 4.1

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby Rødovre, den 16. januar 2017 Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca. 1.000 m 2 i Fårevejle Kirkeby Odsherred Kommune har bedt ICP gennemføre en vurdering af hvilke konsekvenser

Læs mere

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Farum Hovedgade 50 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

AREALBEHOVET I VINGE INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2. 3 Vurdering af forudsætninger og faktorer 3

AREALBEHOVET I VINGE INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2. 3 Vurdering af forudsætninger og faktorer 3 FREDERIKSSUND KOMMUNE AREALBEHOVET I VINGE NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og indledning 1 2 Metode 2 3 Vurdering

Læs mere

DETAILHANDELSANALYSE 2016 INDHOLD. 1 Sammenfatning 2

DETAILHANDELSANALYSE 2016 INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 FREDERIKSBERG KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE 2016 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Sammenfatning 2 2 Antal butikker og butiksareal

Læs mere

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel November 2013 Detailhandel 2 Effekter ved frikommuneforsøg 3 Indhold 4 Sammenfatning 7 Metode 8 0-alternativet 10 Udvidelse af viborg bymidte 18 store udvalgsvarebutikker i viborg bymidte 22 Ny centerstruktur

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK

Læs mere

Rema 1000, Kvistgård. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Kvistgård. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Kvistgård Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold 12

Læs mere

REMA 1000 ved Strib Landevej 75. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

REMA 1000 ved Strib Landevej 75. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik REMA 1000 ved Strib Landevej 75 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik September 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 7 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND

Læs mere

ELF Development A/S. VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen

ELF Development A/S. VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen ELF Development A/S VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen 29. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detailhandelsmæssige konsekvenser af butikker i Irma-byen 3 2. Konkurrencesituationen

Læs mere

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder.

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder. Notat om detailhandel og engroshandel Dette notat har til formål, at give en introduktion til nogle af begreberne i forbindelse med detailhandel med udgangspunkt i planlovens bestemmelser (bek. nr. 587

Læs mere

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø 1 1.0. Indledning ICP er af Reitan Ejendomsudvikling A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for de planlægningsmæssige forhold i Lokalcenter Søbækken

Læs mere

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune BLST Miljøcenter Odense Bilag 1 marts 2011 Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune I forbindelse

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

Schaumann Development A/S. Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted

Schaumann Development A/S. Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted Schaumann Development A/S Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted September 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger 3 2. Konkurrencesituationen 8 3. Befolknings- og forbrugsforhold 14 Vurderinger 3 Vurderinger

Læs mere

Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park

Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park Køge Kommune Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 11 3.

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 8. januar 2013 Levende bymidter eller butiksdød! Eksempler fra Hjørring bymidte Dagligvarer på

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Silkeborgs centrale butiksområde Mål Silkeborg Kommune vil: Sikre en positiv udvikling i handelslivet med en varieret og dynamisk butiksstruktur,

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Innovater A/S. Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev

Innovater A/S. Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev Innovater A/S Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev 23. maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Omsætningsmuligheder for to dagligvarebutikker i Haderslev 3 2. Dagligvarehandelen i den nordlige

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Rødovre, den 2. september 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Reitan Ejendomsudvikling A/S har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP) om at uddybe Notat af 24. juli 2013

Læs mere

Amtstue Allé. Detailhandelsmæssig betydning

Amtstue Allé. Detailhandelsmæssig betydning Amtstue Allé Detailhandelsmæssig betydning Oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Betydningen af en åbning af Amtstue Allé 3 2. Detailhandelen i Ringsted bymidte 7 Betydningen af en åbning af Amtstue Allé

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper 4.10 Detailhandel pladskrævende varegrupper Kortbilag nr. 4.10.1 Beliggenhed af detailhandel i Sønderborg Kommune Analyse af detailhandlen Der er i forbindelse med kommuneplanen foretaget en analyse af

Læs mere

Detailhandel. 2 byer 2 strategier

Detailhandel. 2 byer 2 strategier Detailhandel 2 byer 2 strategier Faaborg og Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg Gl. købstad i den sydlige del af kommunen Beliggende i naturskønne områder med rigt turistliv Rigt kulturliv Ringe Ringe

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Temamøde 19. september 2012

Temamøde 19. september 2012 Brønderslev bymidte Temamøde 19. september 2012 Aktuelle udfordringer 110 105 100 95 90 85 80 2000M01 2000M07 2001M01 2001M07 2002M01 2002M07 2003M01 2003M07 2004M01 2004M07 2005M01 2005M07 2006M01 2006M07

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 25. oktober 2012 Detailhandlen på Fyn Odense 160.000 indbyggere Svendborg 27.000 indbyggere Nyborg

Læs mere

Detailhandel i Brøndby

Detailhandel i Brøndby Detailhandel i Brøndby NB. Du kan klikke på tabellen og se den mere tydeligt. Status for detailhandlen i Brøndby Primo 2013 var der i Brøndby Kommune 77 butikker med et samlet bruttoareal på 40.600 m2.

Læs mere

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan 2013-25 Detailhandel i Lemvig Kommune Plan & Projekt, april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lokale og regionale forhold... 3 Butiksstruktur... 5 Byernes udviklingsmuligheder...

Læs mere

Landsplanafdelingen, Miljøministeriet

Landsplanafdelingen, Miljøministeriet Landsplanafdelingen, Miljøministeriet Synergieffekter mellem bymidter og eksterne centre December 2005 1. Interviewanalyser For at belyse i hvor stort et omfang, der er synergieffekter imellem større

Læs mere

Handelsbarometer for Roskilde 2017

Handelsbarometer for Roskilde 2017 Handelsbarometer for Roskilde 2017 Introduktion Der er udarbejdet et handelsbarometer for Roskilde, Viby og Jyllinge. Handelsbarometeret er en årlig måling og tager udgangspunkt i butikkernes omsætningsudvikling

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Sorgenfri bymidte Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Februar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 11 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG KOMMUNEPLAN 20 13 Tillæg nr. 12 - F OR S LAG Centerområde 3.C.1 og butiksrummelighed i Ørbæk bymidte Redegørelse I Kommuneplan 2013 er der i Ørbæk bymidte en restrummelighed på 1000 m2 butiksareal til

Læs mere

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2 REMA 1000 NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT PROJEKTNR. A081438 DOKUMENTNR. 1 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv. Opstartsmøde 14/5 2014. Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI

Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv. Opstartsmøde 14/5 2014. Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv Opstartsmøde 14/5 2014 Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI 1 Detailhandelstendenser Nethandel på vej frem Storcentre på vej frem (vinder fortsat markedsandele

Læs mere

Århus kommune. Analysegrundlag til planstrategi

Århus kommune. Analysegrundlag til planstrategi Århus kommune Analysegrundlag til planstrategi August 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag og konklusion 3 2. Detailhandelen i Århus kommune 7 3. Befolknings- og forbrugsforhold i Århus kommune 14 4.

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

Detailhandelsanalyse Skanderborg Kommune

Detailhandelsanalyse Skanderborg Kommune 4 Detailhandelsanalyse Detailhandelsanalyse 5 Sammenfatning Der er gennemført analyser af detailhandlen i Skanderborg Kommune i 1997, 2003, 2008 og i 2014. Skanderborg Kommune har gennem perioden gradvist

Læs mere

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav Detailhandel Dagens indhold Status De politiske intentioner Den nye formålsbestemmelse Planlovsændringerne: Størrelse og placering Afgrænsning af bymidter og bydelscentre Showrooms og pladskrævende varer

Læs mere

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse N O T A T Til Økonomi- og Erhvervsudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Land, By, Kultur - Planlægning Emne Forslag til tilretning af kommuneplanens detailhandelsstruktur for de enkelte byer

Læs mere

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE Detailhandlen i byerne Tal, Tendenser og Erfaringer Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 1 1. Bymidterne er udfordet Detailhandlens udvikling 130 Siden 2007 er omsætningen i detailhandlen

Læs mere

Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park

Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park Køge Kommune Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 13 3.

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

Vordingborgvej 78-82. Konsekvenser for detailhandelen og bylivet

Vordingborgvej 78-82. Konsekvenser for detailhandelen og bylivet Vordingborgvej 78-82 Konsekvenser for detailhandelen og bylivet Juli 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Den nuværende og fremtidige konkurrencesituation 13 3. Befolknings- og

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Miljøministeriet Realdania Byernes roller i fritiden en analyse i Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og Plan09. Telefoninterviews er gennemført

Læs mere

Detailhandel i 10 byer

Detailhandel i 10 byer Detailhandel i 10 byer Detailhandel i 10 byer COWI A/S for Naturstyrelsen Layout og fotos af COWI A/S Februar 2015 Indhold Detailhandlen i 10 byer Aarhus 260.000 indbyggere Kolding 58.000 indbyggere Holbæk

Læs mere

Gladsaxe Kommune 4. september 2014

Gladsaxe Kommune 4. september 2014 Jens Chr. Petersen Gladsaxe Kommune 4. september 2014 Udviklingstendenser Udviklingen i antal butikker i DK 1969 til 2010 Mængdemæssig udvikling i udvalgsvareomsætningen i DK E-handel mangler i denne statistik

Læs mere

Furesø Kommune. Analyse af detailhandelen

Furesø Kommune. Analyse af detailhandelen Furesø Kommune Analyse af detailhandelen Juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og vurderinger 3 2. Detailhandelen i Furesø kommune 2013 12 3. Udviklingen i detailhandelen i Furesø kommune 22 4.

Læs mere

Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen. Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt

Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen. Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt 999- Marts Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt I nærværende afsnit vil detailhandelen i Fyns Amt blive beskrevet. Afsnittet

Læs mere

AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD

AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD 1 AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD Detailhandel Tre modeller for fremtidens detailhandel i Aabenraa Forord Dette notat er udarbejdet som baggrund for afholdelse af parallelkonkurrence om Aabenraa - Fremtidens

Læs mere

Allerød Kommune. Konsekvensanalyse af varehusetablering

Allerød Kommune. Konsekvensanalyse af varehusetablering Allerød Kommune Konsekvensanalyse af varehusetablering på Posthus-grunden August 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konsekvenser af varehusetablering 3 2. Detailhandelen i Allerød Kommune 11 3. Befolknings- og

Læs mere

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen Brøndby Kommune Analyse af detailhandelen Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og vurderinger 3 2. Detailhandelen i Brøndby kommune 2013 18 3. Udviklingen i detailhandelen i Brøndby Kommune 2009

Læs mere

INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation

INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation HEDENSTED KOMMUNE ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BILAG 1 INDHOLD

Læs mere

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Vedtaget af Byrådet d. 23. september 2015 Indhold og offentliggørelse

Læs mere

Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner

Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner Redegørelse Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over 2.000 m² jf. lov om frikommuner 1 2 Redegørelse Planlægning af udvidelse af aflastningscenter

Læs mere

FEBRUAR 2012 DETAILHANDELSANALYSE HJØRRING KOMMUNE RAPPORT

FEBRUAR 2012 DETAILHANDELSANALYSE HJØRRING KOMMUNE RAPPORT FEBRUAR 2012 DETAILHANDELSANALYSE HJØRRING KOMMUNE RAPPORT 2 DETAILHANDELSANALYSE HJØRRING Foto: Østergade, Hjørring DETAILHANDELSANALYSE HJØRRING 3 INDHOLD 4 SAMMENFATNING 12 BUTIKSANALYSE 26 OPLANDE

Læs mere

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret?

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret? Hvordan bruger vi Centret? Præsentation af brugerundersøgelse 12. juni 213 Baggrund for undersøgelsen Centret er en vigtig del af s sjæl Før i tiden var spændende at købe ind i centeret, og man kunne få

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision Justering af detailhandelsrammer og -struktur

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision Justering af detailhandelsrammer og -struktur Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision 213 Justering af detailhandelsrammer og -struktur Dragør Kommune - Februar 217 1 Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision 213, er vedtaget af Dragør

Læs mere

Detailhandel i 10 byer

Detailhandel i 10 byer Detailhandel i 10 byer Udkast 12. marts 2015 Detailhandel i 10 byer COWI A/S for Naturstyrelsen Layout & fotos af COWI A/S Februar 2015 INDHOLD Detailhandlen i 10 byer Aarhus - 260.000 indbyggere Kolding

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere

Høje-Taastrup kommune. Vurdering af behovet for butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper

Høje-Taastrup kommune. Vurdering af behovet for butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper Høje-Taastrup kommune Vurdering af behovet for butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper Marts 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion 3 2. Forhandlere af særligt pladskrævende varegrupper

Læs mere

Generelt om detailhandelsplanlægning og -udvikling i Århus Kommune Bruuns Galleri og detailhandelsudviklingen i City

Generelt om detailhandelsplanlægning og -udvikling i Århus Kommune Bruuns Galleri og detailhandelsudviklingen i City Detailhandelsplanlægning i Århus Kommune. Hvad har Bruuns Galleri betydet? Generelt om detailhandelsplanlægning og -udvikling i Århus Kommune Bruuns Galleri og detailhandelsudviklingen i City Detailhandelsplanlægning

Læs mere

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejdede med temaet i sidste planperiode, hvor der blev udarbejdet en fælles, regional analyse på tværs af den københavnske

Læs mere

Forudsætninger. Odder by

Forudsætninger. Odder by sag nr. 120104 dok nr. 118657 TILLÆG NR 24 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 DETAILHANDEL I ODDER KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Forudsætninger...4 Fordeling af eksisterende butikker medio 1998 i Odder

Læs mere

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandelsplan Kommuneplantillæg nr. 5 Sydfalster Kommune 2003 Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandel/butiksstruktur i Sydfalster Kommune REDEGØRELSE Indledning I 1997 vedtog Folketinget en ændring af

Læs mere

Jens Christian Petersen

Jens Christian Petersen Jens Christian Petersen Næstved den 29. august 2013 Agenda 1. Fakta om detailhandelen Næstved kommune 2. Detailhandelsudviklingen i DK 3. Næstved bymidte Næstved kommune Status for detailhandelen Antal

Læs mere

BRANCHE OG FORBRUG 2015 BILAG: GRAFER OG TABELLER

BRANCHE OG FORBRUG 2015 BILAG: GRAFER OG TABELLER BRANCHE OG FORBRUG 2015 BILAG: GRAFER OG TABELLER Husstandene bruger i dag væsentligt flere penge på medierelaterede forbrugsposter end tidligere både i kroner og i andel af det samlede forbrug særligt

Læs mere

Der er udtrykt et ønske om at vurdere, hvorvidt rummeligheden i de udlagte lokalcentre er passende samt, om nogle af dem kan true et andet.

Der er udtrykt et ønske om at vurdere, hvorvidt rummeligheden i de udlagte lokalcentre er passende samt, om nogle af dem kan true et andet. Dagligvarebutikker i lokalcentre Der er udtrykt et ønske om at vurdere, hvorvidt rummeligheden i de udlagte lokalcentre er passende samt, om nogle af dem kan true et andet. Der er fem lokalcentre i Halsnæs

Læs mere

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 NOTAT Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 I notatet gennemgås baggrunden for valget, samt hvilken udvikling der har været i befolkningen og i skattegrundlaget i Helsingør Kommune. Resultatet

Læs mere

DETAILHANDLEN I PANDRUP INDHOLD. 1 Sammenfatning 2. 2 Baggrund 3

DETAILHANDLEN I PANDRUP INDHOLD. 1 Sammenfatning 2. 2 Baggrund 3 OKTOBER 2015 REMA EJENDOM DANMARK A/S DETAILHANDLEN I PANDRUP NYE BUTIKKER I PANDRUP ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Sammenfatning

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. maj 2016 Sagsid 14/19345 Telefon direkte 76 16 33 10 E-mail mosto@esbjergkommune.dk Notat Centerstrukturen i Esbjerg by Esbjergs fokus på bymidten Esbjerg Kommune har

Læs mere

Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008

Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008 Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008 Oktober 2008 AFSNITSTITEL Hovedstruktur Kommuneplan Forord........ 3 Redegørelse Baggrund....... 4 Mål........ 5 Generel udvikling i detailhandlen... 6 Regionale

Læs mere

Faglig evaluering af eksempelprojektet: Detailhandel- og bymidtestrategier i Faaborg

Faglig evaluering af eksempelprojektet: Detailhandel- og bymidtestrategier i Faaborg Ringe d. 06.11.2009 Faglig evaluering af eksempelprojektet: Detailhandel- og bymidtestrategier i Faaborg Projektet er udarbejdet i samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune, Cowi og Task Force Faaborg.

Læs mere

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 ICP A/S Eksempler påp investorer og entreprenører rer Aareal Bank Cargill Carlsberg Grontmij Carl Bro Ceraco DADES/DATEA Dan-Ejendomme DSB ECE Projektmanagement

Læs mere

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Odense Kommune har fremlagt forslag til temaplantillæg om detailhandel i offentlig høring i perioden

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 1 Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 Ændring af detailhandelsbestemmelser Marts 2012 INDLEDNING 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for

Læs mere

Nyborg kommune. Detailhandelsanalyse

Nyborg kommune. Detailhandelsanalyse Nyborg kommune Detailhandelsanalyse Marts 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Nyborg kommune 18 3. Befolknings- og forbrugsforhold 29 4. Indkøbsmønsteret

Læs mere

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg & detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg Produktivitetskommissionen har iværksat et frontalt angreb på planlovens restriktioner

Læs mere

Dato: 13. august 2017

Dato: 13. august 2017 Dato: 13. august 2017 qweqwe Halsnæs Kommune har i sammenligning med resten af landet en overvægt af små virksomheder inden for bygge og anlægsbranchen. Denne type virksomheder er ofte startet på hjemadressen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan 2007 2018 Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. 1 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplantillæg: Kommuneplanen

Læs mere

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket.

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket. Af Malene Kofod Nielsen Cowi A/S mkni@cowi.dk Carsten Krogh Aalborg Kommune ckj-teknik@aalborg.dk Nye turrater i Aalborg Kommune Kommuner, projektudviklere og andre, der planlægger ny- eller ombygning

Læs mere

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 - på et sundt og bæredygtigt grundlag 1 H - Detailhandel Kort H.1 - Ebeltoft Ifølge planlovens 11e stk. 4 skal der redegøres for den del af kommuneplanen, der

Læs mere

FOLKETS HUS - 10. JANUAR 2012 STRUER KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE

FOLKETS HUS - 10. JANUAR 2012 STRUER KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE FOLKETS HUS - 10. JANUAR 2012 STRUER KOMMUNE 3 DETAILHANDLEN I STRUER KOMMUNE ER UNDERSØGT I EFTERÅRET 2011 HVAD ER STATUS OG UDFORDRINGER FOR DETAILHANDLEN? HVORDAN KAN DETAILHANDLEN I STRUER STYRKES?

Læs mere