DETAILHANDELSUNDERSØGELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DETAILHANDELSUNDERSØGELSE"

Transkript

1 Odder Kommune Juni 2014, revideret udgave DETAILHANDELSUNDERSØGELSE Detailhandelsanalyse

2 PROJEKT Detailhandelsundersøgelse: Detailhandelsanalyse Odder Kommune Projekt nr Version 3 Dokument nr Udarbejdet af MST Kontrolleret af VHK Godkendt af PFM I forhold til den oprindelige udgave af detailhandelsanalysen (dateret marts 2013) er afsnit 2.1.5, 3.1, og 4.1 revideret på baggrund af korrigerede omsætningstal. Forside fotoo NIRAS A/S CVR-nr T: D: Sortemosevej 19 Tilsluttet FRI F: E: 3450 Allerød E:

3 INDHOLD 1 Indledning og baggrund Formålet med analysen Afgrænsning af områder Interessenterne Detailhandlen i Odder Kommune Udgangspunktet for butiksdata Omsætningen i Detailhandlen Omsætningen Historisk udvikling Forbrugspotentialet Forholdet til nabokommunernes detailhandel Handelsbalancen Oplandet til Odders detailhandel Hvem er konkurrenterne? Potentiale for udvikling Rammebetingelserne for detailhandlen frem mod Kommuneplanen Fysiske rammer Odder Kommunes forventninger og strategi for detailhandlen Prognose for detailhandlens omsætning mod Udgangspunkt for den økonomiske udvikling Detailhandlen i Forventningerne til udviklingen i detailhandel i Odder Kommune Forudsætninger for prognosen Konsekvenserne af prognosen Bilag Branchekoder Detailhandelsanalyse

4 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Odder Kommune har, bl.a. i forbindelse med kommuneplanlægningen, behov for et grundigt kendskab til detailhandelen i kommunen. Derfor har Odder Kommune i 2013 bedt NIRAS om at udarbejde en detailhandelsundersøgelse. Detailhandelsundersøgelsen skal bruges som redskab i arbejdet med den forsatte udvikling af Odder som en central bolig- og erhvervskommune i det Østjyske Bybånd. I Odder by kræver flere byudviklingsinitiativer en undersøgelse af detailhandlen. I den centrale del af byen opleves det, at flere butikslokaler i særligt den vestligste ende af gågaden står tomme. Banegårdsområdet er i spil i forbindelse med at Aarhus Letbane får endestation i Odder. Endelig undergår det gamle hospitalsområde, VitaPark, i disse år en udvikling, hvor bl.a. mange offentlige og halvoffentlige virksomheder flytter ind på det gamle sygehus, samtidig med der etableres nye boliger i området. 1.1 Formålet med analysen Selve detailhandelsanalysen har til formål at skabe det lovpligtige grundlag for planlægning for detailhandelsudvikling i Odder. Herudover har Odder Kommune valgt at supplere detailhandelsanalysen med en række andre analyser og undersøgelser, der skal nuancere billedet af detailhandlen i Odder. Den samlede detailhandelsundersøgelse har således til formål at levere et grundlag for en række strategiske valg vedrørende udviklingen af Odder by og detailhandlen i Odder. De supplerende analyser, som er afrapporteret for sig, er en interessentanalyse, en kundestrømsanalyse og en benchmark af detailhandlen i Odder i forhold til nabobyerne. 1.2 Afgrænsning af områder Detailhandelsanalysen er en analyse af detailhandlen i Odder i Alle detailhandelsvirksomheder i Odder er omfattet af analysen, herunder internet- og kædebutikker. Der er i analysen korrigeret for bl.a. disse to typer af virksomheder, da de som udgangspunkt kun har en del af deres samlede omsætning lokalt i Odder. Der er i analysen benyttet en opdeling af kommunen i fem områder, som også er angivet på kortene på næste side.: - Rosensgade m.fl. (Rosensgade, Holsteinsgade og Torvet). - Odder bymidte i øvrigt, herunder Nørregade og Rådhusgade samt butikkerne i den sydligste del af byen, men ekskl. Rosensgade, Holsteinsgade og Torvet. - Nord inkl. Ballevej, herunder butikker til særligt pladskrævende varer beliggende langs Rådhusgade/Århusvej i den nordlige del af Odder by, og de butikker der ligger ved Ballevej. - Syd for Odder by, omfattende hele den sydlige del af kommunen - Tunø Detailhandelsanalyse 1

5 Kort over Odder Kommune med angivelse af områderne benyttet i analysen. Kortudsnit med angivelse af områdeafgrænsningerne i Odder by. Denne opdeling er foretaget for at kunne se og vurdere forskellene mellem strøggaderne (Rosensgade m.fl.), den øvrige midtby og butikkerne i den nordlige del af Odder by. Detailhandelsanalyse 2

6 Odder Kommune har ikke tidligere gennemført en detailhandelsanalyse. Der er derfor ikke mulighed for at se udviklingen i detailhandlen over tid. For at råde bod herpå er som en del af denne analyse også gennemført en sammenlignende analyse af detailhandlens omsætning i 2009, som er de ældste tilgængelige sammenlignelige data fra Danmarks Statistik. 1.3 Interessenterne Udover de enkelte detailhandelsvirksomheder er der en lang række interessenter i forhold til detailhandlen i Odder. Helt oplagt er Køb Odder og UdviklingOdder meget vigtige interessenter, der også har deltaget i udarbejdelsen af analysen på forskellige niveauer. Der er ud over selve detailhandelsanalysen udført en interessentanalyse, som nævnt ovenfor. 2 DETAILHANDLEN I ODDER KOMMUNE Ligesom bosætningen er detailhandlen i Odder Kommune koncentreret i Odder by. Detailhandlen uden for Odder by har langt overvejende lokal karakter, dog med enkelte undtagelser i form af internetbaseret detailhandel eller detailhandel i forbindelse med oplevelser, f.eks. Fru Møllers Mølleri. 2.1 Udgangspunktet for butiksdata Detailhandelsanalysen tager udgangspunkt i den momspligtige omsætning i detailhandelsvirksomhederne i Odder Kommune. Omsætningen er oplyst af Danmarks Statistik på baggrund af en detaljeret opgørelse over butikker og virksomheder med detailhandelsomsætning. Butikkerne opdeles i grupper efter de tre grupper, der er defineret i Planloven (dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker og butikker til særligt pladskrævende varer) samt tekstil (tøj- og skobutikker) i den centrale del af Odder. Opdelingen af butikker i grupper på baggrund af branchekoderne i CVR er angivet i bilaget sidst i rapporten Butikslisten Listen over butikker og virksomheder er dannet med udgangspunkt i et fuldstændigt træk (fra CVR) af alle virksomheder i Odder Kommune inden for de relevante brancher. Dette er gjort for 2013 og Herefter er listerne kvalitetssikret af medarbejdere i Odder Kommune og tillige kontrolleret ved besigtigelse af konsulenter fra NIRAS. Besigtigelsen er kun gennemført i Besigtigelsen omfatter alle butikker i Odder By og delvist butikkerne i de øvrige dele af kommunen. Detailhandelsanalyse 3

7 Kort over Odder Kommune med angivelse af butikker (2013) Vægtning og fordeling På baggrund af butikslisten er der via Danmarks Statistik indhentet samlede omsætningstal for hver gruppe og geografisk område. De omsætningsdata, der umiddelbart kan genereres af Danmarks Statistik, fortæller om hver virksomheds samlede momspligtige omsætning. Flere virksomheder har en blanding af detailhandel og f.eks. service. Andre har en meget væsentlig del af omsætningen via internettet, som derfor ikke er lokal omsætning i Odder Kommune. Butikslisten er derfor, inden den blev leveret til Danmarks Statistik, korrigeret med et erfaringsbaseret skøn for, hvor stor andel af de enkelte virksomheders omsætning, der udgøres af detailhandel. Tøjbutik på Torvet i Odder midtby. Detailhandelsanalyse 4

8 2.1.3 Butiksarealet Detailhandelsarealet er opgjort vha. BBR-registerets information om erhvervsarealer. Til hver adresse kan der knyttes et erhvervsareal. I enkelte tilfælde er der åbenlys uoverensstemmelse mellem BBR-registerets oplysninger og det korrekte areal. I de tilfælde er der gennemført en kontrolopmåling på kort. Butikker til pladskrævende varer langs Rådhusgade Centrene i Odder Kommune Planloven fastsætter, at Kommuneplanen skal redegøre for centerstrukturen. Desuden skal der i kommuneplanens redegørelse beskrives, hvilke muligheder der er for udvidelse af bymidter, i det omfang kommunen ønsker at udvide afgrænsningen af disse Butiksstrukturen i Odder 2013 Butiksstrukturen i Odder Kommune er helt domineret af Odder by, hvor der er to primære koncentrationer af butikker. Odder bymidte består mest markant af gågaden Rosensgade/Torvet. Det er her de typiske strøgbutikker ligger. Der er et bredt udsnit af specialbutikker, dog er der kun ganske få egentlige kædebutikker, som man ellers kender fra by- og storcentre. I tilknytning til gågaden, men adskilt af parkeringsområder og rådhusområdet, ligger dagligvareområdet på Nørregade. Her ligger supermarkederne Kvickly, Løvbjerg og Netto samt enkelte specialbutikker. Detailhandelsanalyse 5

9 Detailhandelsstrukturen i kommunen som helhed. Den anden større koncentration af butikker i kommunen ligger langs Rådhusgade/Århusvej, samt Ballevej i den nordlige del af Odder. Her finder man mange af kommunens butikker med pladskrævende varer i form af bilforhandlere, byggemarkeder m.m. Detailhandlen i kommunen er i øvrigt spredt. Heller ikke i Hou, den næststørste by i Odder Kommune, er der en koncentration af butikker. Til gengæld er oplandet relativt godt dækket af mindre butikker som Dagli Brugsen og Bagergårdens Brødhus, der begge har flere butikker i kommunen. Tabel 1: Fordeling af butikker i områderne. Tunø har kun ganske få enheder, og Tunø kan i denne sammenhæng betragtes som en selvstændig økonomi. Derfor indgår Tunø ikke i analysen i øvrigt. Dagligvarer Tekstil Øvrige udvalgsvarer Pladskrævende udvalgsvarer Rosensgade m.fl Odder bymidte i øvrigt Nord inkl. Ballevej Syd for Odder By Tunø i alt i alt Udviklingen i bymidten i Odder igennem kriseårene er typisk for detailhandlen på landsplan. En række butikker har måttet lukke, og det har givet plads til nye butikker. De nye butikker er især åbnet omkring Torvet, mens en enkelt butik er flyttet mod øst på Rosensgade. Denne udvikling kan umiddelbart give indtryk af tilbagegang i detailhandlen generelt, og det er da også tilfældet i den vestlige del af Rosensgade og i Holsteinsgade, hvor der umiddelbart på tidspunktet for besigtigelsen kan konstateres et antal tomme butikslejemål. Det interessante er dog, at butikkerne i de centrale dele af bymidten har kunnet fastholde eller forny detailhandlen i samme periode, så den nu tilsyneladende står stærkt i det, der ligner et begyndende økonomisk opsving. Detailhandelsanalyse 6

10 2.1.6 Odder bymidte Bymidten i Odder består, udover de to områder i tilknytning til gågaden, af butikker langs en række gader, hovedsageligt Holsteinsgade og Banegårdsgade/Rådhusgade. I disse områder har der været og er der fortsat udskiftning i butikkerne. Desuden anvendes en relativt stor andel af de butiksegnede lokaler til service som f.eks. frisør eller restaurant. Butikkerne i Odder by (2013) To områder i tilknytning til bymidten står over for eller er under udvikling. Banegårdsområdet rummer et potentiale i forbindelse med omdannelsen af den nuværende jernbane til letbane, og VitaPark, det gamle hospitalsområde, er under omdannelse til både virksomheder og boliger. Områdernes udvikling bør samtænkes med livet og dynamikken i bymidten, og det kan overvejes at bringe områderne i spil som lokaliseringsmulighed for detailhandel. Detailhandelsanalyse 7

11 2.1.7 Hou Detailhandlen i Hou er generelt under afvikling. Af den oprindelige butikskoncentration består bymidten i dag kun af Dagli Brugsen. Byens størrelse og konkurrencesituationen med Odder giver ikke umiddelbart mulighed for en udvikling af detailhandlen i byen. Det kan dog ikke udelukkes, at en supermarkedskæde eller discountkæde vil overveje at etablere sig i Hou. En sådan vil være oplagt at placere i tilknytning til havnen, som er under byomdannelse. Kort over butikkerne i Hou (2013) Statistisk bymidteafgrænsning for Odder og Hou For at Odder Kommune kan planlægge for lokaliseringsmulighederne for detailhandel, herunder en evt. udvidelse af bymidten, skal kommunen gennemføre en statistisk afgrænsning af bymidterne med brug af en standardiseret metode, som er beskrevet i Miljøministeriets vejledning om detailhandelsplanlægning. Der kan på baggrund af den statistiske bymidteafgrænsning udpeges statistiske bymidter i Odder og Hou. Detailhandelsanalyse 8

12 Bymidten i Odder. Den lyseblå linje er den eksisterende bymidte, som den er fastlagt i kommuneplanen. Den gule linje angiver den statistiske bymidteafgræsning. Den lysegule figur er bymidtekernen i Odder. Bymidten i Hou. Den lyseblå linje er den eksisterende bymidte, som den er fastlagt i kommuneplanen. Den gule linje angiver den statistiske bymidteafgræsning. Den lysegule figur er bymidtekernen i Hou. Odder Kommune kan i kommuneplanen vælge at bibeholde de eksisterende bymidteafgrænsninger eller at foretage nye afgrænsninger baseret på de statistiske bymidteafgrænsninger. Detailhandelsanalyse 9

13 3 OMSÆTNINGEN I DETAILHANDLEN Omsætningsanalysen udarbejdes på baggrund af data fra Danmarks Statistisk. For at skabe et historisk overblik over udviklingen er der i analysen indhentet data for to perioder. De historiske data er taget fra perioden kvartal 2009, der er de ældst tilgængelige, sammenlignelige data. De aktuelle omsætningsdata er hentet fra perioden 4. kvartal 2012 og kvartal. 2013, og er de absolut nyeste tilgængelige data på tidspunktet for analysen. 3.1 Omsætningen Omsætningens udvikling i Odder Kommune er vist i grupper i tabel 2. Omsætningen er (som beskrevet i afsnit 2.1) fordelt på de butiksgrupper, der er defineret i Planloven, samt i tekstil, der er en god indikator for udviklingen i strøggader. Tabel 2 viser, at der er vækst i detailhandlen generelt i Odder Kommune. For tekstil og udvalgsvarer er der en betydelig vækst, mens der i perioden har været et fald i omsætningen i dagligvarebutikkerne. Tabel 2: Omsætning i Odder Kommune i mio. kr. fordelt på butiksgrupper Dagligvarer 1, Tekstil Øvrige udvalgsvarer Pladskrævende varer Detailhandlen i alt Tabel 3 viser udviklingen geografisk. Tabellen afslører en stor vækst i den nordlige del af kommunen, sandsynligvis mest i den nordligste del af Odder by (omkring Århusvej og Ballevej), samt i nogen grad på Rosensgade (inkl. Holsteinsgade og Torvet). Derimod oplever butikkerne i den øvrige del af bymidten, at omsætningen er faldet. Denne tendens stemmer overens med, at hovedparten af dagligvarebutikkerne i kommunen ligger i området Odder bymidte i øvrigt, som bl.a. omfatter dagligvarebutikkerne på Nørregade og omkring den sydlige del af Rådhusgade. Tabel 3: Omsætning i Odder Kommune i mio. kr. fordelt på områder Rosensgade m.fl Syd for Odder by Odder bymidte i øvrigt Nord inkl. Ballevej Detailhandlen i alt Føtex Food åbnede medio 2009 men indgår ikke i omsætningstallene for Omsætningen i 2009 må forventes reelt at have været lidt større end den angivne, forventeligt i omegnen af 390 mio. kr. for dagligvarehandlen og 220 mio. kr. i området Nord inkl. Ballevej. 2 Omsætningstallene for 2009 for kategorien dagligvarer og området Nord inkl. Ballevej er korrigeret i forhold til den oprindelige udgave af detailhandelsanalysen. Detailhandelsanalyse 10

14 3.2 Historisk udvikling Butikkerne i den nordlige del af Odder Der er en stor vækst i omsætningen i den nordlige del af Odder. Sammenholder man tabel 2 og 3, kan man se, at væksten bl.a. skyldes de nyetablerede butikker omkring Århusvej og Ballevej. Disse butikker tilbyder en indkøbstype, der ikke findes andre steder i kommunen og som samler meget store dele af omsætningen generelt Udvalgsvarebutikker i Rosensgade Udvalgsvarebutikkerne i Rosensgade m.fl. ser generelt ud til at klare sig godt. Der er en fin vækst, og det skal bl.a. ses i lyset af, at der har været en stor udskiftning af butikker. Dette kan muligvis forklares med, at lukningstruede butikker typisk vil være præget af vigende omsætning og vigende varesortiment, mens nyetablerede/flyttede butikker typisk vil tiltrække en større omsætning, fordi vareudbuddet er nyt og stort, samt at lokalerne er nyindrettede og attraktive. Omsætningsstigningen er således sandsynligvis en kombination af en generel øget aktivitet i økonomien og nye butikker i Rosensgade og på Torvet. Udvalgsvarebutikker i den østlige del af Rosensgade klarer sig generelt godt Dagligvarehandel Der er sket et fald i omsætningen i dagligvarebutikkerne i Odder. Føtex Food, som åbnede i 2009 og lukkede i 2012, indgår hverken i omsætningstallene fra 2009 eller 2013, men det er muligt, at Føtex Food i sin korte levetid har nået at vænne en kundegruppe til andre indkøbsmuligheder end Odders øvrige dagligvarebutikker og i stedet lægges i fx Føtex i Skanderborg eller Holme. En øget andel af discountbutikker kan også betyde noget for fordelingen af omsætningen. Det er desuden en nærliggende antagelse, at de større dagligvarebutikker i nabokommunerne har taget omsætning, f.eks. Bilka i Horsens eller lignende. Detailhandelsanalyse 11

15 Dagli Brugsen i Gylling er en af de lokalbutikker, der sikrer en god lokal dækning med dagligvarer i oplandet til Odder by. 3.3 Forbrugspotentialet Forbrugspotentialet er et mål for det samlede forbrug, som indbyggerne i Odder Kommune har. Det vil sige deres forbrug lagt såvel i som uden for kommunen og ved nethandel m.v. Forbrugspotentialet for Odder Kommune opgøres ved hjælp af tal fra Danmarks Statistiks seneste forbrugsundersøgelse samt tal for en families gennemsnitsindkomst. Der er en vis usikkerhed ved forbrugspotentialet, da der er gjort nogle simplificerende antagelser, der må tages højde for, når resultaterne benyttes i det videre arbejde. Disse usikkerheder beskrives i det følgende. Forbrugspotentialet bliver senere brugt til at vurdere handelsbalancen i kommunen Forbrugsundersøgelsen Danmarks Statistik udfører løbende en forbrugsundersøgelse, der indeholder detaljerede oplysninger om forbrugsmønsteret i en gennemsnitlig dansk husstand. I forbrugsundersøgelsen er forbrugsmønsteret opdelt på ca. 150 komponenter, der samles i fem kategorier. Til at beregne forbrugspotentialet blandt indbyggerne i Odder Kommune er der anvendt tal fra Forbrugsundersøgelsen hentet fra Statistikbanken. Forbrugskomponenterne fordeles på fem kategorier: 1) Dagligvarer 2) Tekstiler 3) Øvrige udsalgsvarer 4) Særligt pladskrævende varer 5) Andet forbrug Det har været nødvendigt at foretage en række afgrænsninger i fordelingen af forbrugskomponenterne på de fem kategorier. For eksempel kan en given forbrugskomponent tilhøre flere kategorier. Her er komponenten [9913 Sæbe, kos- Detailhandelsanalyse 12

16 metik, toiletpapir, bleer mv.] taget med i kategorien 1) Dagligvarer, men kunne også have passet i kategorien 3) Øvrige udsalgsvarer. Kategorierne 1)-4) udgør detailhandlen, mens kategori 5) dækker andet forbrug. Tabel 4 viser forbruget i en gennemsnitlig dansk husstand i perioden Priserne er fremskrevet fra 2005-priser til 2013-priser. Tabel 4: Årligt forbrug for en gennemsnitlig dansk husstand i perioden fremskrevet til 2013-priser (DKK). Gennemsnitligt husstandsforbrug (DKK) Forbrugskomponenter: 1. Dagligvarer Tekstil Øvrige udvalgsvarer Særligt pladskrævende varer Andet forbrug (bolig, brændstof, restauranter mv.) Det er ikke muligt at udregne et gennemsnitligt forbrug specifikt for indbyggerne i Odder Kommune på baggrund af dette træk fra Danmarks Statistik. Den geografiske opdeling for forbrugsundersøgelsens husstande er ikke tilgængelig. Forbrugsundersøgelsen er foretaget som en stikprøve af den danske befolkning og beskriver derfor den gennemsnitlige danske husstands forbrugsmønster. Da vi ønsker at sige noget specifikt om forbruget i Odder Kommune, korrigeres der i det følgende for gennemsnitsindkomsten i Odder Kommune sammenlignet med gennemsnittet for hele Danmark Indkomst Den gennemsnitlige husstandsindkomst i Odder Kommune ligger otte procent over den gennemsnitlige hustandsindkomst for hele landet, jf. Tabel 5. Tabel 5: Husstandsindkomst estimeret i 2013 (DKK). Tal fra Danmarks Statistik (2012), fremskrevet vha. forbrugerprisindekset. Gennemsnitlig husstandsindkomst DKK Hele landet Odder Odder/DK (index) 1,08 Det landsgennemsnitlige forbrug skaleres op for at matche forholdene i Odder Kommune. Det antages dermed dels, at fordelingen mellem forbrugskategorierne i Odder Kommune er som landsgennemsnittet, dels at forbruget pr. husstand i Odder Kommune er højere end for landet som helhed. Generelt vil en husstand med en indkomst over landsgennemsnittet bruge en mindre andel af indkomsten på dagligvarer, da disse varer er såkaldte nødvendighedsvarer. Det afspejles ikke med den anvendte metode. For at få et mere præcist forbrugsestimat for Odder Kommune kan man vælge at korrigere yderligere for en række faktorer, der forventes at have indflydelse på en husstands forbrug. Det kan bl.a. være andelen af forbruget brugt på bolig eller Detailhandelsanalyse 13

17 bil, ligesom andelen af sommerhuse i kommunen kan spille ind i forhold til det præcise forbrugspotentiale. I nærværende forbrugsskøn er tallene alene korrigeret for indkomstforholdet. Der bør tages højde for dette i konklusionerne, der drages på baggrund af tallene, som fremgår af tabel 6, der viser forbrugsskønnet for Odder Kommune fordelt på de 5 kategorier af forbrugskomponenter. Kategori udgør forbruget i detailhandlen. Tabel 6: Forbrugspotentiale i Odder Kommune i mio. DKK I alt forbrug (mio. DKK) Forbrugskomponenter 1. Dagligvarer Tekstiler Øvrige udvalgsvarer Særligt pladskrævende varer Andet forbrug (bolig, brændstof, restauranter mv.) Detailhandelsforbruget (1.-4.) i alt I Odder Kommune var der ifølge Danmarks Statistik husstande i Det samlede forbrugspotentiale for detailhandel er vurderet ved at gange det opskalerede gennemsnitsforbrug med antallet af husstande i kommunen. Det samlede forbrugspotentiale for detailhandel i Odder Kommune er 1,45 mia. kr. i Heraf udgør dagligvarer 35 pct. og er dermed er den største detailhandelskomponent. 12 pct. udgøres af tekstil (beklædning og fodtøj), 30 pct. udgøres af særligt pladskrævende varer og 23 pct. af forbruget går til øvrige udvalgsvarer. Figur 1: Fordeling af forbrugspotentialet mellem dagligvarer, tekstil, øvrige udvalgsvarer og særligt pladskrævende varer. Særligt pladskrævende varer 23% Dagligvarer 35% Øvrige udvalgsvarer 30% Tekstil 12% Detailhandelsanalyse 14

18 4 FORHOLDET TIL NABOKOMMUNERNES DETAILHANDEL Odder Kommunes detailhandelsopland begrænses naturligt mod syd og øst af fjord og hav. Nabobyerne, og dermed de store konkurrenter til detailhandlen i Odder, kan derfor ret enkelt afgrænses til Horsens, Skanderborg og Aarhus. Bilka i Horsens. 4.1 Handelsbalancen Handelsbalancen for detailhandlen i Odder Kommune indikerer, hvor stærk detailhandlen er. Handelsbalancen viser forholdet mellem omsætningen og forbrugspotentialet. Handelsbalancen giver et generelt billede af, om Odder Kommunes borgere foretager deres indkøb inden for eller uden for kommunen, og om borgere i de omkringliggende kommuner samt turister og andre udefra foretager indkøb i Odder Kommune. Hvis handelsbalancen er over 100, betyder det, at omsætningen i Odder Kommune er større end forbrugspotentialet for kommunens borgere. Dermed er der forbrug lagt i kommunen udefra. Omvendt, hvis handelsbalancen er under 100, er omsætningen i Odder Kommune mindre end forbrugspotentialet for Odder-borgerne. Det betyder, at Odder-borgerne lægger en del af deres forbrug uden for kommunen. Ved beregning af handelsbalancen er der gjort en del forsimplende antagelser, som gør, at beregningen er forbundet med usikkerhed, og fortolkning af resultatet skal derfor tages med forbehold. Tabel 7: Handelsbalancen i procent for Odder i 2013 fordelt på varegrupper. Handelsbalancen 2013 (%) Dagligvarer 74 Tekstil & Øvrige udvalgsvarer 73 Særligt pladskrævende varer 55 Total 69 Odder Kommunes samlede handelsbalance er 69. Det betyder, at der er et betydeligt handelsunderskud i kommunens detailhandel. Det dækker over en handelsbalance for dagligvarer på 74 samt henholdsvis 73 og 55 for kategorierne Tekstil & Øvrige udvalgsvarer og Særligt pladskrævende varer. Detailhandelsanalyse 15

19 Netop Odders geografi og konkurrenceforhold giver en forventning om en relativ lav handelsbalance. Det er også det, analysen viser. Dette er i sig selv ikke overraskende. Ser man på de enkelte varegrupper, er det bemærkelsesværdigt, at handelsbalancen for pladskrævende udvalgsvarer er relativ lav. Her skal man dog være tilbageholdende med at konkludere, fordi der her er en særlig usikkerhed om fordeling af omsætning mellem salg og service. Det ændrer dog ikke ved billedet af, at der også for de pladskrævende udvalgsvarer er en lav handelsbalance. Handelsbalancen viser, at der ikke er noget særligt område, hvor detailhandlen halter eller performer markant bedre end gennemsnittet. På baggrund af den statistiske opgørelse lægges mere end 25% af Odder-borgernes forbrug uden for Odder, og hertil skal lægges den positive effekt af turister samt camping- og sommerhusgæster, som ikke indgår i regnskabet. Ser man på udviklingen i omsætningen siden 2009 (tabel 2), er der en positiv eller konstant udvikling i alle kategorierne på nær dagligvarehandelen, hvor der har været et fald i omsætningen. Det er naturligvis også oplagt, at udviklingen af centre og varehuse i regionen har haft betydning for Odder. Især betyder store og let tilgængelige varehuse i Horsens og Mega Syd i Viby, at Odder bys opland formindskes. Mega Syd i Viby. 4.2 Oplandet til Odders detailhandel Det lokale opland i Odder Kommune er delt i to grupper. Dagligvarebutikkerne i kommunens mindre byer betjener et helt lokalt opland, mens oplandet til de større dagligvarebutikker i Odder omfatter hele kommunen og sandsynligvis i nogen grad også de sydligste byer i Aarhus Kommune (Beder og Malling). Det er ikke sandsynligt, at Aarhus sydlige forstæder i øvrigt i nævneværdigt omfang er orienteret mod Odder. Det er til gengæld sandsynligt, at den sydvestlige del af kommunen er orienteret mod Horsens. Detailhandelsanalyse 16

20 Disse antagelser tager afsæt i, at Odder Kommune som helhed har et underskud i handelsbalancen (tabel 7). Der er således ikke i omsætningstallene belæg for at antage, at en stor del af borgerne i den sydlige del af Aarhus Kommune skulle gøre deres indkøb i Odder. Hvis dette skulle være tilfældet, skal en tilsvarende del af Odder Kommunes borgere gøre deres indkøb i nabokommunerne. Det kan ikke udelukkes på baggrund af analysen, men det er næppe sandsynligt. Udvalgsvarebutikkerne er koncentreret i Odder by. Derfor udgøres oplandet til disse varegrupper af hele Odder Kommune. Oplande for større bymidter og lokale oplande i Odder Kommune. 4.3 Hvem er konkurrenterne? I Aarhus udgør især midtbyen og Mega Syd i Viby store konkurrenter inden for hele spektret af detailhandel. Typisk tiltrækker butikscentrene såsom Mega Syd ærindehandel, hvor tilgængelighed og parkeringsmuligheder prioriteres højt: Man kan køre til døren og gøre sine indkøb. Søger man derimod shopping-oplevelsen, er Aarhus midtby den klart største konkurrent til detailhandlen i Odder. Denne indkøbssituation kan man også finde i mindre målestok i Skanderborg og Horsens. Især Horsens vurderes at være en konkurrent, fordi Horsens kan tilbyde alle typer at indkøb, samtidigt med at tilgængeligheden er høj. Horsens giver mulighed for at kombinere shopping, cafeliv/midtbyoplevelser og ærindehandel. Udviklingen af detailhandlen i Horsens over de seneste år, herunder etablering af Bilka og tilstødende store butikker, har med overvejende sandsynlighed haft indflydelse på udviklingen i Odders detailhandel. Detailhandelsanalyse 17

21 De konkurrerende butikskoncentrationer. 4.4 Potentiale for udvikling Potentialet for udviklingen af detailhandlen i Odder skal dels findes i at fastholde Odder-borgernes omsætning i kommunen, dels at tilbageerobre opland fra nabobyerne. Odder-borgerne lægger sandsynligvis størstedelen af deres hverdagsindkøb i Odders dagligvarebutikker, mens mange af de store indkøb gøres uden for kommunen. Odder by bør på baggrund af det beregnede forbrugspotentiale uden videre kunne rumme et varehus mere end Kvickly, hvilket kan være med til at holde omsætning i kommunen. I den forbindelse kunne det være relevant at undersøge nærmere, om den hurtige lukning af Føtex Food skete af strategiske årsager fra Føtex side, eller om årsagen skal findes i de fysiske rammer, herunder begrænsede udviklingsmuligheder. Aldi og den tidligere Føtex Food på Banegårdsgade. For at udvide Odders opland er det nødvendigt at skabe indkøbsoplevelser, der adskiller sig i forhold til nabobyerne. Kommunen kan i samarbejde med Køb Odder eller andre relevante lokale aktører undersøge, om der i det regionale Detailhandelsanalyse 18

22 opland er grupper af kunder, der har indkøbsønsker, som ikke bliver tilfredsstillet i nabocentrene. I de supplerende analyser undersøges disse forhold nærmere. Omsætningen i udvalgsvarer i Odder er af et sådant omfang, at Odder ikke kan forventes at tiltrække større kædebutikker som f.eks. H&M eller Toys-R-Us. 5 RAMMEBETINGELSERNE FOR DETAILHANDLEN FREM MOD 2025 Detailhandlen i Odder er underlagt rammebetingelser, der i nogen eller stor grad kan påvirkes af kommunen. Odder Kommuneplan indeholder retningslinjer for hvor meget ny detailhandel, der må etableres, samt hvor det kan ske. Kommunen kan dermed gå aktivt ind i udviklingen af butiksstrukturen, og endeligt kan kommunen skabe mulighed for en udvikling i form af udvidelse/sammenlægning af butikslejemål. 5.1 Kommuneplanen I Kommuneplan er der afgrænset en bymidte omkring Rosensgade, Nørregade og Banegårdspladsen. Herudover ligger der et område omkring Rådhusgade/Århusvej og Ballevej til butikker til pladskrævende udvalgsvarer. De øvrige muligheder for etablering af butikker findes inden for detailhandelsafgrænsningen i Hou og i de blandede bolig og erhvervsområder i Saksild, Gylling og Hundslund, hvor der typisk er etableret eller kan etableres mindre dagligvarebutikker. Den eksisterende bymidteafgrænsning i Odder. Afgrænsningen er fastlagt i kommuneplan Den statistiske bymidteafgrænsning viser, at der er mulighed for i Odder at udvide bymidten med arealer omkring den nordlige del af Banegårdsområdet. Den statistiske bymidteafgrænsning i Hou giver mulighed for en begrænset udvidelse af området, hvor der kan etableres detailhandel. Detailhandelsanalyse 19

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

Detailhandel i 10 byer

Detailhandel i 10 byer Detailhandel i 10 byer Detailhandel i 10 byer COWI A/S for Naturstyrelsen Layout og fotos af COWI A/S Februar 2015 Indhold Detailhandlen i 10 byer Aarhus 260.000 indbyggere Kolding 58.000 indbyggere Holbæk

Læs mere

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen Brøndby Kommune Analyse af detailhandelen Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og vurderinger 3 2. Detailhandelen i Brøndby kommune 2013 18 3. Udviklingen i detailhandelen i Brøndby Kommune 2009

Læs mere

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE Detailhandlen i byerne Tal, Tendenser og Erfaringer Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 1 1. Bymidterne er udfordet Detailhandlens udvikling 130 Siden 2007 er omsætningen i detailhandlen

Læs mere

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret?

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret? Hvordan bruger vi Centret? Præsentation af brugerundersøgelse 12. juni 213 Baggrund for undersøgelsen Centret er en vigtig del af s sjæl Før i tiden var spændende at købe ind i centeret, og man kunne få

Læs mere

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg & detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg Produktivitetskommissionen har iværksat et frontalt angreb på planlovens restriktioner

Læs mere

MAJ 2012 DETAILHANDELSANALYSE HØRSHOLM KOMMUNE RAPPORT

MAJ 2012 DETAILHANDELSANALYSE HØRSHOLM KOMMUNE RAPPORT MAJ 2012 DETAILHANDELSANALYSE HØRSHOLM KOMMUNE RAPPORT 2 DETAILHANDELSANALYSE HØRSHOLM Foto: Hovedgaden, Hørsholm DETAILHANDELSANALYSE HØRSHOLM 3 INDHOLD 5 INDLEDNING 6 SAMMENFATNING 10 BUTIKSANALYSE 20

Læs mere

Ikast-Brande kommune. Analyse af detailhandelen

Ikast-Brande kommune. Analyse af detailhandelen Ikast-Brande kommune Analyse af detailhandelen December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Ikast-Brande kommune 14 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation

INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation HEDENSTED KOMMUNE ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BILAG 1 INDHOLD

Læs mere

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 ICP A/S Eksempler påp investorer og entreprenører rer Aareal Bank Cargill Carlsberg Grontmij Carl Bro Ceraco DADES/DATEA Dan-Ejendomme DSB ECE Projektmanagement

Læs mere

MAJ 2013 DETAILHANDELSANALYSE VIBORG KOMMUNE RAPPORT

MAJ 2013 DETAILHANDELSANALYSE VIBORG KOMMUNE RAPPORT MAJ 2013 RAPPORT 2 3 INDHOLD 4 SAMMENFATNING 12 BUTIKSANALYSE 18 FORBRUGSUDVIKLING OG AREALBEHOV 30 EFFEKTER VED UDVIDELSE AF AFLASTNINGSCENTRET 34 ORDFORKLARING 40 BRANCHEFORTEGNELSE 4 5 SAMMENFATNING

Læs mere

Julehandlen holder stand i 2012

Julehandlen holder stand i 2012 Julehandlen holder stand i 2012 Dansk Erhverv har, traditionen tro foretaget en måling af detailbutikkernes forventninger til julehandlen, der sammen med den generelle økonomiske udvikling, forventninger

Læs mere

MARTS 2014 DETAILHANDELSANALYSE BORNHOLM RAPPORT

MARTS 2014 DETAILHANDELSANALYSE BORNHOLM RAPPORT MARTS 2014 RAPPORT 2 3 INDHOLD 5 SAMMENFATNING 14 BUTIKSANALYSE 30 FORBRUGSUDVIKLING OG AREALBEHOV 36 BEHOV FOR NYE DAGLIGVAREBUTIKKER 38 EFFEKTER VED NYE DAGLIGVAREBUTIKKER 54 ORDFORKLARING 56 BRANCHEFORTEGNELSE

Læs mere

Silkeborg kommune. Analyse af detailhandelen

Silkeborg kommune. Analyse af detailhandelen Silkeborg kommune Analyse af detailhandelen December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Silkeborg kommune 13 3. Befolknings- og forbrugsforhold 24

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere

Greve kommune. Detailhandelsanalyse

Greve kommune. Detailhandelsanalyse Greve kommune Detailhandelsanalyse Juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Greve kommune 16 3. Befolknings- og forbrugsforhold 31 4. Handelsbalance

Læs mere

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejdede med temaet i sidste planperiode, hvor der blev udarbejdet en fælles, regional analyse på tværs af den københavnske

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Udviklingsmuligheder i Hedehusene

Høje-Taastrup Kommune. Udviklingsmuligheder i Hedehusene Høje-Taastrup Kommune Udviklingsmuligheder i Hedehusene Marts 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 1 2. Detailhandelen i Hedehusene 5 3. Befolknings og forbrugsforhold i

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Detailhandelsanalyse

Gladsaxe Kommune. Detailhandelsanalyse Gladsaxe Kommune Detailhandelsanalyse 15. maj 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Gladsaxe kommune 17 3. Befolknings- og forbrugsforhold 31 4. Handelsbalance 39

Læs mere

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Centerstruktur Centerstruktur Detailhandelsplanlægningen baserer sig i forslag til Kommuneplan 2009 på indholdet i detailhandelstillæg nr. 89

Læs mere

Ballerup kommune. Analyse af detailhandelen

Ballerup kommune. Analyse af detailhandelen Ballerup kommune Analyse af detailhandelen April 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Ballerup kommune 16 3. Befolknings- og forbrugsforhold 27 4. Handelsbalance

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013 Per Nyborg Odense Kommune, den 28. august 2013 Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand A/S Rødovre Centrum By og Havn A/S Cargill Carlsberg Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomme

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Høje-Taastrup kommune

Høje-Taastrup kommune Høje-Taastrup kommune Analyse af detailhandelen Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Arealudlæg i Høje-Taastrup 3 2. Detailhandelen i Høje-Taastrup Kommune 7 3. Forbrug i Høje-Taastrup kommune 11 4. Handelsbalance

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen 1 af 12 21-08-2013 12:52 Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen Indledning I det følgende dokumenteres gøres rede for statistiske metodeforudsætninger, og samtlige af

Læs mere

Haderslev kommune. Analyse af detailhandelen

Haderslev kommune. Analyse af detailhandelen Haderslev kommune Analyse af detailhandelen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Haderslev Kommune 18 3. Befolknings- og forbrugsforhold 26

Læs mere

TILLÆG NR. 11 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 11 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 11 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE EO.E.11 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen og fastlægger

Læs mere

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning Priser Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen er blevet udarbejdet

Læs mere

Skive kommune. Analyse af detailhandelen

Skive kommune. Analyse af detailhandelen Skive kommune Analyse af detailhandelen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Skive Kommune 15 3. Befolknings- og forbrugsforhold 24 4. Handelsbalance

Læs mere

August 2014. Fredericia kommune

August 2014. Fredericia kommune August 2014 Fredericia kommune Rapport 2 3 Indhold 5 Sammenfatning 18 Rammebetingelser og regionale forhold 24 Butiksanalyse 42 forbrugsudvikling og arealbehov 48 ordforklaring 50 Branchefortegnelse 4

Læs mere

Tønder kommune. Analyse af detailhandelen

Tønder kommune. Analyse af detailhandelen Tønder kommune Analyse af detailhandelen Juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Tønder kommune 15 3. Befolknings- og forbrugsforhold 24 4. Handelsbalance

Læs mere

Virum Sorgenfri. Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte

Virum Sorgenfri. Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte Virum Sorgenfri Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i markedsområdet 11 3. Befolknings-

Læs mere

Detailhandelsanalyse Langeland Kommune

Detailhandelsanalyse Langeland Kommune Detailhandelsanalyse Langeland Kommune 2008 Udarbejdet af COWI A/S Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsanalyse, Fyn 2008 COWI A/S i samarbejde med Langeland Kommune Layout: COWI A/S Fotos: COWI A/S Indhold

Læs mere

Solrød Kommune. Detailhandelsanalyse vurderinger og konsekvenser

Solrød Kommune. Detailhandelsanalyse vurderinger og konsekvenser Solrød Kommune Detailhandelsanalyse vurderinger og konsekvenser April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Anbefalinger - udviklingsmuligheder 3 Vurderinger og konsekvenser 7 Detailhandelen i Solrød kommune 27 Befolknings-

Læs mere

MARTS 2013 DETAILHANDELSANALYSE AABENRAA KOMMUNE RAPPORT

MARTS 2013 DETAILHANDELSANALYSE AABENRAA KOMMUNE RAPPORT MARTS 2013 DETAILHANDELSANALYSE AABENRAA KOMMUNE RAPPORT 2 DETAILHANDELSANALYSE AABENRAA DETAILHANDELSANALYSE AABENRAA 3 INDHOLD 4 SAMMENFATNING 8 BUTIKSANALYSE 18 BYMIDTEAFGRÆNSNINGER 22 OPLANDSANALYSE

Læs mere

Ballerup Kommune. Analyse af detailhandelen

Ballerup Kommune. Analyse af detailhandelen Ballerup Kommune Analyse af detailhandelen Juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og udvikling af Skovlunde bymidte 3 2. Detailhandelen i Ballerup kommune 2013 18 3. Detailhandelen i Ballerup kommune

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Design Outlet Center, Billund. Vurdering af konsekvenserne for detailhandelen ved 20.000 m 2

Design Outlet Center, Billund. Vurdering af konsekvenserne for detailhandelen ved 20.000 m 2 Design Outlet Center, Billund Vurdering af konsekvenserne for detailhandelen ved 20.000 m 2 Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Billund kommune 10 3. Nuværende

Læs mere

DETAILHANDELEN PÅ AMAGERBROGADE EN ANALYSE OG PROGNOSE

DETAILHANDELEN PÅ AMAGERBROGADE EN ANALYSE OG PROGNOSE PLANLÆGNINGSFIRMAET ERIK AGERGÅRD ApS JUNGGREENSVEJ FREDERIKSBERG DETAILHANDELEN PÅ AMAGERBROGADE EN ANALYSE OG PROGNOSE MARTS 8 TELEFON: 87768 TELEFAX: 87768 Email: post@erikagergaard.dk - CVRnr. 786

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Roskilde Kommune

Analyse af detailhandlen i Roskilde Kommune Analyse af detailhandlen i Roskilde Kommune Roskilde Kommune Januar 2009 Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsrapport, Roskilde Kommune 2009 COWI A/S i samarbejde med Roskilde Kommune Layout: COWI A/S Fotos:

Læs mere

Detailhandelsanalyse. Detailhandelsanalyse Assens. Hedensted Kommune

Detailhandelsanalyse. Detailhandelsanalyse Assens. Hedensted Kommune Detailhandelsanalyse Detailhandelsanalyse Assens Hedensted Kommune 2008 2008 Udarbejdet af COWI A/S Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsanalyse, Hedensted Kommune, 2008 COWI A/S i samarbejde med Hedensted

Læs mere

Aalborg kommune. Analyse af detailhandelen

Aalborg kommune. Analyse af detailhandelen Aalborg kommune Analyse af detailhandelen Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Aalborg kommune 30 3. ICP Shopping Index 44 4. Befolknings- og

Læs mere

Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune

Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune 7. marts 2011 Sammenfatning Potentiale Praksis Opmærksomhedspunkter Konsulentteamet har beregnet effektiviseringspotentialet samlet til 16,7 procent

Læs mere

Baggrundspapir om DI s forbrugsindikator

Baggrundspapir om DI s forbrugsindikator DI Den 9. marts MISK Baggrundspapir om DI s forbrugsindikator Forbrugsindikator DI har udarbejdet en forbrugsindikator, som har til hensigt at skønne over det samlede private forbrug et kvartal længere

Læs mere

Frederikssund Kommune. Detailhandelsanalyse

Frederikssund Kommune. Detailhandelsanalyse Frederikssund Kommune Detailhandelsanalyse November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udviklingsmuligheder og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Frederikssund Kommune 15 3. Befolknings- og forbrugsforhold 24

Læs mere

Hørsholm Bymidte, detailhandelsundersøgelse resultat af interessenthøring

Hørsholm Bymidte, detailhandelsundersøgelse resultat af interessenthøring Bymidte, detailhandelsundersøgelse resultat af interessenthøring Detailhandelsundersøgelsen har været i høring fra den 25. maj til den 12. juni 2012. De butikker der er omfattet af undersøgelsen (i alt

Læs mere

Bymidter, byliv og detailhandel

Bymidter, byliv og detailhandel Bymidter, byliv og detailhandel Torsten Bo Jørgensen, COWI Plan og trafik, afd. 1104 1 Lidt om mig selv Projektleder i COWI Fysisk-strategisk byudvikling Detailhandelsanalyser, bymidteudvikling, turisme

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Redegørelse om detailhandelsplanlægning

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Redegørelse om detailhandelsplanlægning Miljøministeriet Naturstyrelsen Redegørelse om detailhandelsplanlægning 2011 1. december 2011 KOLOFON Titel: Redegørelse om detailhandelsplanlægning 2011 Udgiver: Miljøministeriet, december 2011 Ansvarlig

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Udvikling af ejendomme til butiksformål. Copsum 20. maj 2015

Udvikling af ejendomme til butiksformål. Copsum 20. maj 2015 Udvikling af ejendomme til butiksformål Copsum 20. maj 2015 Intro: Udviklingen i krav fra kæderne Udviklingen i krav fra investorerne Optimering af butiksejendomme Planlovens betydning for butiksejendomme

Læs mere

September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer

September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer Notat 2 Detailhandel i Provinsbyerne Detailhandel i Provinsbyerne 3 detailhandlen i provinsbyerne Provinsbyerne i Danmark er under

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1:

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Butiksbegrebet omfatter salgsog udleveringsteder, herunder selv-stændige boder og stadepladser Definition 2: En butik er et sted, hvorfra der

Læs mere

Bymidter, byliv og detailhandel

Bymidter, byliv og detailhandel Dansk Byplanlaboratorium, 25. oktober 2012 Bymidter, byliv og detailhandel Torsten Bo Jørgensen byrejsen.dk Strategisk Byudvikling byrejsen.dk Strategisk Byudvikling Konsulentfirma med speciale i strategisk

Læs mere

Esbjerg Kommune. Analyse af detailhandelen

Esbjerg Kommune. Analyse af detailhandelen Esbjerg Kommune Analyse af detailhandelen Juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 1 Fremtidig centerstruktur 4 2. Konsekvenser ved flytning af butikker 11 Etablering af

Læs mere

Per Nyborg Hillerød, den 28. september 2006

Per Nyborg Hillerød, den 28. september 2006 Per Nyborg Hillerød, den 28. september 2006 Detailhandelsudviklingen i Hovedstadsområdet det Jeg vil komme ind på.. 1. Strukturen i Hovedstadsområdet det 2. Hvad er der påp vej? 3. Hvad efterspørger rger

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Detailhandelsanalyse Ærø Kommune

Detailhandelsanalyse Ærø Kommune Detailhandelsanalyse Ærø Kommune 2008 Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsanalyse, Fyn 2008 COWI A/S i samarbejde med Ærø Kommune Layout: COWI A/S Fotos: COWI A/S Indhold 04 Indledning 06 Butiksstruktur

Læs mere

Lyngby-Taarbæk kommune. Analyse og vurdering af Bilka-placeringer

Lyngby-Taarbæk kommune. Analyse og vurdering af Bilka-placeringer Lyngby-Taarbæk kommune Analyse og vurdering af Bilka-placeringer April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Den nuværende konkurrencesituation 21 3. Befolknings- og forbrug i markedsområdet

Læs mere

Allerød kommune. Analyse af detailhandelen

Allerød kommune. Analyse af detailhandelen Allerød kommune Analyse af detailhandelen Marts 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Allerød Kommune 9 3. Statistisk bymidteafgrænsning 18 4. Forbrug

Læs mere

Danskernes følelser og tanker om shopping - lykken er til salg. Forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen

Danskernes følelser og tanker om shopping - lykken er til salg. Forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen Danskernes følelser og tanker om shopping - lykken er til salg Forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen De fleste bliver glade af at bruge penge på sig selv Jeg bliver glad/opnår en følelse af tilfredshed,

Læs mere

Vordingborg Kommune. Detailhandelsanalyse

Vordingborg Kommune. Detailhandelsanalyse Vordingborg Kommune Detailhandelsanalyse Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udviklingsmuligheder 5 2. Detailhandelen i Vordingborg Kommune 17 3. Befolknings- og forbrugsforhold 31 4. Handelsbalance 39 Bilag

Læs mere

Plan09 projekt om Detailhandel og bymidtestrategier. 1. Baggrund. 2. april 2008. Plan09 projektplan Vordingborg Kommune

Plan09 projekt om Detailhandel og bymidtestrategier. 1. Baggrund. 2. april 2008. Plan09 projektplan Vordingborg Kommune Plan09 projekt om Detailhandel og bymidtestrategier 2. april 2008 Plan09 projektplan Vordingborg Kommune 1. Baggrund Vordingborg og Faaborg-Midtfyn Kommuner er udvalgt af styregruppen i Plan09 til at deltage

Læs mere

Detailhandelsanalyse Assens

Detailhandelsanalyse Assens Detailhandelsanalyse Redegørelse om detailhandel Assens Kommuneplan 2013 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af COWI A/S Udarbejdet af COWI A/S COWI A/S i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune Layout:

Læs mere

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012 MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

Detailhandelsanalyse Fyn

Detailhandelsanalyse Fyn Detailhandelsanalyse Fyn 2008 Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsanalyse, Fyn 2008 COWI A/S i samarbejde med Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyns, Svendborg og Ærø samt med bidrag

Læs mere

BRANCHE OG FORBRUG 2015

BRANCHE OG FORBRUG 2015 BRANCHE OG FORBRUG 2015 Husstandene bruger i dag væsentligt flere penge på medierelaterede forbrugsposter end tidligere både i kroner og i andel af det samlede forbrug særligt efter 2004. Fra at have udgjort

Læs mere

Detailhandelsanalyse Svendborg Kommune

Detailhandelsanalyse Svendborg Kommune Detailhandelsanalyse Svendborg Kommune 2008 Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsanalyse, Fyn 2008 Butiks- og omsætningsvurderingerne er gennemført i samarbejde med COWI A/S Layout: COWI A/S Fotos: COWI

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Detailhandelsanalyse Faaborg-Midtfyn. Assens. Udarbejdet af COWI A/S Udarbejdet af COWI A/S

Detailhandelsanalyse Faaborg-Midtfyn. Assens. Udarbejdet af COWI A/S Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsanalyse Faaborg-Midtfyn Assens 28 28 Udarbejdet af COWI A/S Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsanalyse, Fyn 28 COWI A/S i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune Layout: COWI A/S Fotos: COWI

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Detailhandelsanalyse Assens

Detailhandelsanalyse Assens Detailhandelsanalyse Redegørelse om detailhandel Assens Kommuneplan 2009 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af COWI A/S Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsanalyse, Fyn 2008 COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Detailhandelsanalyse Kerteminde

Detailhandelsanalyse Kerteminde Detailhandelsanalyse Kerteminde 2008 Udarbejdet af COWI A/S Langegade i Kerteminde Detailhandelsanalyse, Fyn 2008 COWI A/S i samarbejde med Kerteminde Kommune Layout: COWI A/S Fotos: COWI A/S Indhold 04

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Vestegnssamarbejdet. Detailhandelsanalyse

Vestegnssamarbejdet. Detailhandelsanalyse Vestegnssamarbejdet Detailhandelsanalyse Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Arealudlæg og regionale vurderinger 3 2. Detailhandelen på Vestegnen 17 3. Forbrug på Vestegnen 22 4. Handelsbalance og opland

Læs mere

Hørsholm Kommune. Udviklingsmulighederne

Hørsholm Kommune. Udviklingsmulighederne Kommune Udviklingsmulighederne September 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner, vurderinger og anbefalinger 1 2. Tendenser på detailhandelsområdet 19 3. Detailhandelen i kommune 31 4. ICP Shopping Index

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Helsingør Kommune. Analyse af detailhandelen

Helsingør Kommune. Analyse af detailhandelen Helsingør Kommune Analyse af detailhandelen December 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og vurderinger 3 2. Scenarier for fremtiden i Helsingør 33 3. Detailhandelen i Helsingør Kommune 2013 45 4.

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejemålet Arkaden 12B 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-108 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering ud mod stort åbent areal Gode parkeringsforhold

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

PLAN 21 Detailhandelsanalyse Bilag til Forslag til kommuneplan 2009-2021

PLAN 21 Detailhandelsanalyse Bilag til Forslag til kommuneplan 2009-2021 PLAN 21 Detailhandelsanalyse Bilag til Forslag til kommuneplan 2009-2021 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger.................. 4 2. Detailhandelen i Vordingborg kommune..................

Læs mere

Detailhandelsanalyse Nordfyns Kommune

Detailhandelsanalyse Nordfyns Kommune Detailhandelsanalyse Nordfyns Kommune 2008 Udarbejdet af COWI A/S Udarbejdet af COWI A/S Søndersø Detailhandelsanalyse, Fyn 2008 COWI A/S i samarbejde med Nordfyns Kommune Layout: COWI A/S Fotos: COWI

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Den gode lokalitet, hvor ligger den?

Den gode lokalitet, hvor ligger den? Den gode lokalitet, hvor ligger den? 1. Coop og Butiksudvikling 2. Investorsynspunkt (udlejer og Coop) 3. Kundesynspunkter (3 trends) 4. Den ikke levende bymidte 5. Hvad munder det ud i for Coop? Den optimale

Læs mere

Salg af varer uden for fast forretningssted

Salg af varer uden for fast forretningssted Salg af varer uden for fast forretningssted (Salg af varer fra mobile udsalgssteder, lagersalg, home-parties, markeder, udstillinger, messer og torvehandel) Baggrund Reglerne om, hvor og hvordan der må

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015 Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015 Kl. 17:20 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU/TM - Placeringer til

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere