Titel: Aktivitetsidentitet og parkinsonramte kvinder - en kvalitativ undersøgelse af aktivitetsidentiteten, hos parkinsonramte kvinder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel: Aktivitetsidentitet og parkinsonramte kvinder - en kvalitativ undersøgelse af aktivitetsidentiteten, hos parkinsonramte kvinder."

Transkript

1 Titel: Aktivitetsidentitet og parkinsonramte kvinder - en kvalitativ undersøgelse af aktivitetsidentiteten, hos parkinsonramte kvinder. Bachelorprojektet er udarbejdet af: Katrine Pedersen Metodevejleder: Tove Lise Nielsen Cand. Scient. Sand Lektor på Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Ekstern faglig konsulent: Majbritt Bytoft Feldborg Ergoterapilærer på Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro Adjunkt Uddannelsessted: VIA University Collage, Ergoterapeutuddannelsem, Aarhus Projektets afleveringsdato: 21. november 2014 Dette skriftlige produkt er udarbejdet af studerende ved VIA University Collage, Ergoterapeutuddannelsen som led i et uddannelsesforløb. Opgaven forligger ukommenteret fra uddannelsens side, og er således et udtryk for forfatterens egne synspunkter. Dette projekt - eller dele heraf - må kun offentliggøres med forfatterens tilladelse, jævnfør cirkulære af 16. juli 1973 og bekendtgørelse af lov om ophavsret af 11. marts

2 Forord Det har været udfordrende og meget spændende at udarbejde dette projekt. Det har været lang tid undervejs, men jeg er glad for det endelige resultat. Intet af det havde været muligt uden hjælp fra fysioterapeut Inger Rissum og ergoterapeut Anita Mogensen, som begge har hjulpet mig i arbejdet med at finde informanter. Tak for det. Et tak skal også lyde til socialrådgiver Kirsten Hoff fra Parkinsonforeningen, for interesse i mit projekt og for rådgivning om Parkinsons sygdom og lovgivning. Derudover skal der lyde en stor tak til min effektive og dygtige metodevejleder Tove Lise Nielsen, som har givet god og kyndig vejledning i arbejdsprocessen. Også tak til min eksterne konsulent Majbritt Bytoft Feldborg, som har givet god vejledning og kreative indspark, i det teoretiske knoklearbejde. Det største og sidste tak skal lyde til mine informanter. Tak fordi i lukkede mig ind i jeres livsverden og dagligdag og gjorde mig klogere på livet med Parkinsons sygdom. Alle dele af projektet er udarbejdet af Katrine Pedersen og jeg har derfor forfatteraansvaret for alt skrevet materiale. Projektet er udarbejdet af: Katrine Pedersen 2

3 Resumé Titel: Aktivitetsidentitet og parkinsonramte kvinder - en kvalitativ undersøgelse af aktivitetsidentiteten, hos parkinsonramte kvinder. Problembaggrund: Når en borger får en funktionsnedsættelse, ændres vedkommendes muligheder for at udføre sine betydningsfulde aktiviteter i hverdagen og dette kan påvirke deres aktivitetsidentitet, som defineres som en sammensat følelse af, hvem man er og ønsker at være som aktivitetsvæsen. Parkinsons sygdom er en kronisk neurologisk progredierende lidelse, som medfører løbende nedsat funktionsevne - som medfører omfattende aktivitetsproblematikker. Jeg har ikke fundet relevant litteratur om hvordan parkinsonramtes nedsatte funktionsevne påvirker aktivitetsidentiteten og mener derfor, at det er et relevant ergoterapeutisk emne at undersøge. Aktivitetsidentiteten inkluderer ifølge MOHO, en sammensætning af: Ens følelse af kapacitet og effektivitet med hensyn til at foretage sig noget Hvilke ting man finder det interessant og tilfredsstillende at foretage sig Hvem man er defineret af ens roller og forbindelser Hvad man føler sig forpligtet til og regner for vigtigt En fornemmelse af livets velkendte rutiner Ens opfattelser af omgivelserne og hvad de støtter en i og forventer af en Formål: Formålet med projektet er at bidrage med dybdegående beskrivelser af evt. forandringer i aktivitetsidentiteten hos parkinsonramte, der har været under indflydelse af deres sygdom i en længere periode. Problemstilling: Hvordan kan parkinsonramte kvinders nedsatte funktionsevne have indflydelse på deres aktivitetsidentitet? Design, materiale og metode: Projektet er en teoristyret kvalitativ undersøgelse, som bygger på semistrukturerede forskningsinterviews. Jeg har valgt at undersøge parkinsonramte kvinder i alderen år, som har haft diagnosen i mindst 4 år. Jeg har 3

4 brugt Kvale og Brinkmann som metodegrundlag, i forhold til retningslinjerne for de kvalitative forskningsinterviews, herunder udarbejdelse af interviewguide, dataindsamlingen og databearbejdningen Resultater: Der er sket større eller mindre ændringer i alle delelementer af aktivitetsidentiteten hos informanterne. Konklusion: Parkinsons sygdom har en indvirkning på aktivitetsidentiteten hos parkinsonramte kvinder, som har været under indflydelse af sygdommen i en længere periode. Søgeord aktivitetsidentitet, Parkinsons sygdom, Model of Human Occupation (MOHO). 4

5 Abstract Title: occupational identity and elderly women with Parkinsons disease. Background: When a citizen gets an decreased functionality, it becomes difficult to perform meaningful activities and that could affect the occupational identity. Parkinsons disease is a chronic, neurologic disease and it develops over time. I did not find literature which describe how the reduced functional capacity effects the occupational identity, and therefore I decide to investigate that. Purpose: The purpose of this project is to contribute with descriptions of changing in the occupational identity at women with Parkinsons disease. Problem: how does the reduces functional capacity effects the occupational identity, at elderly women. Method: this study is based on a qualitative research, which is conducted by two semistructured interviews. The participants was elderly women, who have had the disease for at least four years. In the analysis I used Kvale and Brinkmann coding and meaning condensation following by meaning interpretation based on theory. The results were analyzed using Gary Kielhofners theory the Model of Human Occupation (MOHO). Results: The reduced functional capacity has effects all of the elements in the occupational identity, at the elderly women. Conclusion: It does affects the occupational identity, that Parkinsons disease reduce the functional capacity. Mesh Terms: occupational identity, Parkinsons disease, Model Of Human Occupation (MOHO). 5

6 Læsevejledning I projektet kaldes informanterne parkinsonramte, eftersom Parkinsonforeningens medlemmer anvender denne betegnelse om sig selv(1). Jeg forudsætter at ergoterapeuter der læser dette projekt, har et alment kendskab til Model Of Human Occupation (MOHO) teorien(2) Derfor har jeg i mit teoriafsnit valgt ikke at beskrive teorien fra bunden af, men i stedet gå i dybden med begrebet aktivitetsidentitet. Jf. ergoterapeutuddannelsens retningslinjer skrives et begreb i sin fulde længde første gang, hvorefter forkortelser benyttes. Første gang en forfatter benævnes skrives hele navnet, efterfølgende benævnes forfatteren med efternavn. 6

7 Indholdsfortegnelse Problembaggrund... 9 Ergoterapeutisk kernekompetence:... 9 Parkinsons sygdom... 9 Ergoterapi og Parkinsons sygdom: Model of Human Occupation Aktivitetsidentitet Formål og betydning for klinisk praksis Problemstilling Nøglebegreber Ergoterapifaglige perspektiver og teori Design, materiale og metode Design Videnskabsteori: Materiale Forforståelse Metode: Udarbejdning af interviewguide: Gennemførelse af interview: Interviewene: Pilotinterview: Observatør Transskribering: Analyse Videnssøgning Kædesøgning Systematisk søgning: Etik Resultater Præsentation af mine informanter: Resultat af analyse Samlet fortolkning: Diskussionsafsnit

8 Diskussion af resultater Ekstern validitet Ældre uden Parkinsons sygdom Diskussion af metode OCAIRS Materiale Konklusion Perspektivering Litteraturliste

9 Problembaggrund Ergoterapeutisk kernekompetence: Ergoterapeuters kernekompetence består i at muliggøre betydningsfulde aktiviteter(3). Betydningsfulde aktiviteter kan inddeles i dagligdags aktiviteter, leg og arbejde(2). Når en borger får en funktionsnedsættelse, ændres vedkommendes muligheder for at udføre sine betydningsfulde aktiviteter i hverdagen og dette kan påvirke deres aktivitetsidentitet, som defineres som en sammensat følelse af, hvem man er og ønsker at være som aktivitetsvæsen(2). Det er ergoterapeuters vigtigste opgave at hjælpe borgeren til at kunne udføre deres betydningsfulde aktiviteter igen - blandt andet ved hjælp af genoptræning, kompensation i form af f.eks. hjælpemidler og tilpasning af omgivelserne, eller undervisning i at håndtere den nye livssituation(3). Parkinsons sygdom Parkinsons sygdom er en kronisk, neurologisk og progredierende lidelse, hvor den parkinsonramte langsomt bliver frataget sine færdigheder og dermed mulighed for at udføre sine betydningsfulde aktiviteter. Prævalensen er ca. 1 pr Mænd rammes lidt hyppigere end kvinder. Debutalderen ligger oftest mellem 50 og 70 år(4). Kernesymptomerne er muskelrigiditet, tremor, hypokinesi og postural instabilitet, hvilke alle er motoriske symptomer(4). Af nonmotoriske symptomer kan der bl.a. nævnes søvnforstyrrelser, kognitive problematikker i form af hukommelses og planlægsningsproblemer, samt mave-tarm besvær(5). Der kan også udvikles Parkinsons demens. Forekomsten af demens ved parkinsonramte afhænger af, hvor fremskreden sygdommen er. Op imod 83 procent af alle parkinsonramte, udvikler demens, hvis de lever længe nok. Udover det har det vist sig, at parkinsonramte generelt har 4 til 6 gange højere risiko for at udvikle demens, end resten af befolkningen(4). Mange parkinsonramte har bivirkninger ved medicinen, såsom ufrivillige bevægelser, off perioder og vægtøgning. Disse bivirkninger opleves ofte ligeså generende, som selve kernesymptomerne(5). Det er umuligt at forudsige præcist, hvordan sygdomsforløbet bliver for den enkelte parkinsonramte. Parkinsons sygdom viser sig på mange forskellige måder og med mange forskellige symptomer og der er derfor ikke to sygdomsforløb, der er helt ens(5). 9

10 Ergoterapi og Parkinsons sygdom: Et amerikansk studie fra 2008(6) har belyst sammenhængen mellem parkinsonramtes sygdomsudvikling og deres evne til at udføre Physical Acivities of Daily Living (PADL) og Instrumental Activities of Daily Living (IADL). Studiet viste tydeligt, at jo dårligere funktionsevne den parkinsonramte havde, jo dårligere udførelse af ADL og IADL. Undersøgelsen viste at det første borgerne blev ramt på, var deres evne til at gå, efterfulgt af aktiviteter såsom husarbejde, påklædning, forflytninger ind og ud af seng samt transport i nærsamfundet. Problematikker med at håndtere kognitive input som pengesager og telefon og det at spise selv, kom til udtryk senere i sygdomsforløbet. Studiet peger på vigtigheden af en bedre forståelse for de vanskeligheder der er på forskellige stadier af sygdommen, samt at selv på de gode dage hos de parkinsonramte, er der behov for hjælp i flere PADL og IADL aktiviteter og på dårlige dage op til seks aktiviteter. En ergoterapeut kan hjælpe den ramte med at tilpasse sig til den nye situation og muliggøre udførelse af aktiviteter så selvstændigt og godt som muligt, så længe som muligt. Da Parkinsons sygdom er en alvorlig lidelse, kan der opstå aktivitetsproblematikker, hvor det kan være svært eller umuligt at opnå samme tilfredsstillelse i forbindelse med udførelse som før. Der kan også opstå aktivitetsproblematikker, som ikke kan afhjælpes. Det er dog oftest muligt at forbedre den ramtes aktivitetsudførelse ved hjælp af ergoterapi. Et hollandsk eksperimentelt studie fra 2012(7) undersøgte således effekten af ergoterapi hos personer med Parkinsons sygdom og fandt, at selv parkinsonramte tidligt i forløbet kunne have gavn af ergoterapi. I den kvalitative evaluering af undersøgelsen, efter endt terapiforløb, gik to udsagn igen. Det første var, at informanterne havde fået mere styr på situationen efter forløbet med ergoterapi. Det anden var, at ergoterapeuten gav gode praktiske råd, som gjorde livet lettere. Studiets resultater baserer sig dog kun på 10 ugers intervention og ergoterapeuterne i undersøgelsen, er kritiske overfor den korte varighed. Ergoterapeuter møder parkinsonramte både i regionalt, kommunalt og privat regi. Regionalt: 10

11 Når ergoterapeuter møder parkinsonramte på neurologiske afdelinger er det oftest først sent i sygdomsforløbet, hvor den ramte er blevet indlagt, f.eks. ifm. fald forsaget af postural instabilitet. Kommunalt: I kommunalt regi er ergoterapeuter i kontakt med parkinsonramte ifm. visitation til hjælpemidler, boligindretning eller træning via serviceloven. Det er i dette regi, flest ergoterapeuter arbejder og har kontakt til de parkinsonramte. Privat - Parkinsonforeningen: I privat regi arbejder ergoterapeuter f.eks. i Parkinsonforeningen, hvor de på konsulentbasis indgår i: - Telefonisk vejledning - Kurser - Projektstillinger (8) Model of Human Occupation Model of Human Occupation (MOHO)(2) er en del af det teoretiske grundlag, ergoterapeuter der behandler parkinsonramte har og er udarbejdet af Gary Kielhofner. Modellen beskriver komponenterne i og omkring menneskelig aktivitet. Den beskæftiger sig blandt andet med, hvordan funktionsnedsættelser påvirker menneskets aktivitetsudførelse, valg af aktiviteter og menneskets aktivitetsidentitet(2). MOHO bliver uddybet yderligere i teoriafsnittet. Aktivitetsidentitet I MOHO beskrives aktivitetsidentitet som en sammensat følelse af, hvem man er og ønsker at være som aktivitetsvæsen. Det er en følelse, som skabes af ens aktivitetsdeltagelse gennem hele livet. Menneskets vilje, vanedannelse og erfaring som en levet krop samles til ens aktivitetsidentitet. Aktivitetsidentiteten inkluderer ifølge MOHO, en sammensætning af: Ens følelse af kapacitet og effektivitet med hensyn til at foretage sig noget Hvilke ting man finder det interessant og tilfredsstillende at foretage sig Hvem man er defineret af ens roller og forbindelser 11

12 Hvad man føler sig forpligtet til og regner for vigtigt En fornemmelse af livets velkendte rutiner Ens opfattelser af omgivelserne og hvad de støtter en i og forventer af en(2) Occupational Case Analysis Interview and Rating Scale (OCAIRS)(9) er et MOHO-baseret redskab, til at undersøge en klients aktivitetsidentitet. Redskabet undersøger og samler oplysninger om værdier, målsætninger, følelse af handleevne, interesser, vaner, roller, færdigheder, påvirkning fra omgivelserne, deltagelse, lang- og kortsigtede mål og tilpasning, for herigennem bl.a. at samle, analysere og rapportere data omkring et individs aktivitetsadaptation. Aktivitetsidentitet er en del af aktivitetsadaptation. Redskabet findes ikke i en oversat valid dansk version, hvorfra det med en vis usikkerhed kan udledes, at danske ergoterapeuter ikke gør brug af OCIARS(9). Jeg vælger dog alligevel at anvende undersøgelsesredskabet, for at blive inspireret af deres udformede spørgsmål, der bl.a. undersøger en borgers aktivitetsidentitet Formål og betydning for klinisk praksis Kielhofner har ikke lavet en samlet forklaring på, hvordan aktivitetsidentiteten kan påvirkes af funktionsnedsættelser. Man kan derimod finde forklaringer på, hvad der sker med de enkelte elementer indenfor begrebet aktivitetsidentitet, når en person rammes af en funktionsnedsættelse(2). I litteratursøgningen fandt jeg ikke empiriske undersøgelser omhandlende specifikt samspillet mellem nedsat funktionsevne og det teoretiske begreb aktivitetsidentitet. Jeg fandt dog et bachelorprojekt, som har lavet en kvalitativ undersøgelse af kørestolsrygbys indflydelse på rygbyspillernes aktivitetsidentitet. Projektet konkluderede, at kørestolsrygby har stor indflydelse på rygbyspillernes aktivitetsidentitet(10). Jeg forestiller mig, på den teoretiske baggrund, at aktivitetsidentiteten gradvist forandres som følge af progressionen af Parkinsons sygdom, og en uddybet forståelse heraf mener jeg kan hjælpe ergoterapeuter til at kunne tilbyde aktivitetsbaserede og klientcentrerede indsatser til parkinsonramte. Formålet med projektet bliver hermed at bidrage med dybdegående beskrivelser af evt. forandringer i aktivitetsidentiteten hos parkinsonramte, der har været under indflydelse af deres sygdom i en længere periode. Jeg fordyber mig i 12

13 MOHO teorien, for at finde en teoretisk forklaring på, hvordan en funktionsnedsættelse kan have indflydelse på aktivitetsidentiteten. Problemstilling Hvordan kan parkinsonramte kvinders nedsatte funktionsevne have indflydelse på deres aktivitetsidentitet? Nøglebegreber Parkinsonramte: personer ramt af Parkinsons sygdom: en kronisk, neurologisk, progredierende lidelse forbundet med tab af fysiske og kognitive funktioner. ICD10 kode: G20(11) Funktionsevne: min forståelse af begrebet funktionsevne, tager udgangspunkt i International Classification of Functioning (ICF) modellen. ICF er en international klassifikation af funktionsevne, funktionsnedsættelse og helbredstilstand(12). I dette projekt opfatter jeg begreberne kroppens funktioner, kroppens anatomi, aktivitet og deltagelse, som et samlet begreb, som beskriver funktionsevne. Modellen indeholder flere elementer, men jeg vælger at fokusere på kroppens funktioner, kroppens anatomi samt aktivitet og deltagelse(12). Nedsat funktionsevne: nedsat betyder i denne sammenhæng negative ændringer i ovenstående. Indflydelse på: medfører forandring/tilpasning dvs. det kan både være en positiv og negativ proces(2). Aktivitetsidentitet: Ens følelse af kapacitet og effektivitet med hensyn til at foretage sig noget Hvilke ting man finder det interessant og tilfredsstillende at foretage sig Hvem man er defineret af ens roller og forbindelser Hvad man føler sig forpligtet til og regner for vigtigt 13

14 En fornemmelse af livets velkendte rutiner Ens opfattelser af omgivelserne og hvad de støtter en i og forventer af en(2). Ergoterapifaglige perspektiver og teori Model of Human Occupation (MOHO) er en aktivitetsbaseret model, som støtter aktivitetsfokuseret praksis. Modellen er klientcentreret og holistisk, samt evidensbaseret. MOHO teorien handler overordnet om menneskets vilje, vanedannelse, udøvelseskapacitet, deltagelse, udøvelse, færdigheder, aktivitetskompetencer, aktivitetsidentitet og aktivitetsadaptation - samt omgivelser. De enkelte elementer påvirker hinanden indbyrdes, forstået på den måde, at hvis en borger oplever en funktionsnedsættelse som f.eks. påvirker dennes udøvelseskapacitet, vil resten af elementerne også blive påvirkede. Jeg har valgt at beskæftige mig med aktivitetsidentiteten, men er bevidst om at den "kun" er en del af en af den samlede MOHO teori og at man som udgangspunkt bør anskue modellen som en helhed. Aktivitetsidentiteten er jf. Kielhofner en sammensat følelse af, hvem man er og ønsker at være som aktivitetsvæsen - en følelse, der er skabt af ens aktivitetsdeltagelse igennem livet. Ydermere beskrives den med følgende seks elementer; ens følelse af kapacitet og effektivitet med hensyn til at foretage sig noget, hvilke ting man finder det interessant og tilfredsstilende at foretage sig, hvem man er defineret af ens roller og forbindelser, hvad man føler sig forpligtiget til og regner for vigtigt, ens fornemmelse af livets velkendte rutiner og ens opfattelser af omgivelser og hvad de støtter en i og forventer af en(2). ( ) Aktivitetsidentitets opbygningen foregår løbende igennem livet og starter med et menneskes kendskab til egen kapacitet samt interesser fra tidligere erfaringer og fortsætter til opbygningen af en værdibaseret plan for den fremtid man gerne vil have. Aktivitetsidentiteten får på den måde to formål - som et middel til selvdefinition og som en plan for kommende handlinger(2).( ) Jeg har herunder uddybet hvert enkelt element i aktivitetsidentiteten og forsøgt at give et teoretisk svar på, hvad der sker med borgers aktivitetsidentitet, når de får en 14

15 funktionsnedsættelse - taget ud fra den samlede MOHO teori. Jeg vælger denne fremgangsmåde, da Kielhofner ikke har lavet et samlet kapitel om, hvad der sker med menneskets aktivitetsidentitet, når man bliver ramt af en funktionsnedsættelse. 1. Ens følelse af kapacitet og effektivitet med hensyn til at foretage sig noget Følelsen af kapacitet er en aktiv bevidsthed om ens evne til at leve det liv, man gerne vil leve. Følelsen af kapacitet gør en klar til at foregribe, vælge, opleve og fortolke adfærd(2). (43-58) Hvis borgeren ser sig selv som dygtig, er hun tilbøjelig til at handle og skabe endnu flere beviser på egen kapacitet. Er modsatte tilfældet, kan borgeren føle sig tvunget i den modsatte retning. En negativ følelse af kapacitet hos borgeren, kan være mere begrænsende, end den funktionsnedsættelse, den er baseret på(2) (43-58). 2. Hvilke ting man finder det interessant og tilfredsstillende at foretage sig: Interesser viser sig både som nydelsen ved at deltage i aktiviteter og ved at den ramte foretrækker at foretage sig visse ting, frem for andre. Interesser afspejler en meget individuel smag, der er skabt af cyklussen af foregribelser af valg, oplevelse og fortolkning af ens handlinger(2). (43-58) De daglige glæder, nydelser og fornøjelser, der opliver borgerens hverdag og hjælper dem med at bevare deres energi og gode humør, bliver truet og / eller ændres af sygdommen. Funktionsnedsættelsen og den medfølgende udmattelse, smerte og frygt for nederlag kan formindske eller udrydde følelsen eller glæden ved aktiviteter. Fysiske eller proceduremæssige tilpasninger, der er nødvendige for at gøre udøvelse mulig, kan påvirke stemningen og ånden i en aktivitet negativt, så det bliver svært at opleve samme følelse af tilfredsstillelse som før. Mange personer der er blevet ramt af en funktionsnedsættelse, fortæller at det ikke længere er værd at deltage i gamle fritidsinteresser. De er ikke længere fornøjelige eller de berettiger ikke længere den ekstra indsats, der kræves(2). (43-58) 3. Hvem man er defineret af ens roller og forbindelser Roller er en inkorporering af en socialt og / eller personligt defineret status og en dertil knyttet samling af holdninger og adfærdsmønstre. Meget af det mennesker gør, gør vi som ægtefæller, forældre, arbejdskraft, studerende osv. Når vi har internaliseret en rolle, handler vi på måder, der afspejler vores rollestatus. At internalisere en rolle, 15

16 betyder at påtage sig en identitet, tankegang og handlinger, der hører til rollen. At bevæge sig fra en rolle til en anden, afgrænses ofte i forandringer i f.eks. måden vi klæder os på, vores måde at tale på og vores måde at forholde os til andre på. En rolle involverer en række handlinger, der tilsammen udgør rollen(2). Borgere med en funktionsnedsættelse kan blive udelukket fra, have vanskeligheder med at udføre, eller mangle mulighed for at indlære eller træde ind i aktivitetsroller. Det at have en funktionsnedsættelse kan henvise borgeren til uønskede marginale roller(2). (25-36) 4. Hvad man føler sig forpligtet til og regner for vigtigt I løbet af ens udvikling erhverver man sig en anskuelse af og engagement i, hvad der er godt, rigtigt og vigtigt at foretage sig. Disse værdier stammer fra kulturen, der specificerer, hvilke ting der har betydning og fortæller en, hvordan man bør agere og hvilke målsætninger og forhåbninger, der er ønskelige(2).(43-58) Værdierne former, hvordan borgeren oplever sin funktionsnedsættelse. Værdier der er i modstrid med det, de er i stand til at udføre, kan føre til en nedvurdering af dem selv. En funktionsnedsættelse kan også udfordre borgerens værdier(2). (43-58) 5. En fornemmelse af livets velkendte rutiner Vaner organiserer vores brug af vores grundlæggende udøvelseskapacitet, således at vi kan præstere noget inden for vores omgivelser. Hvor godt vores vaner passer til vores udøvelseskapacitet og vores omgivelser bestemmer, hvor effektive vi er i vores hverdagsrutiner. Når ydeevnen formindskes, kan tidligere etablerede vaner blive alvorligt forstyrrede. Man kan blive tvunget til at udvikle nye vaner for mange eller de fleste sider af hverdagen. Jo mere udtalt funktionsnedsættelsen er, des større komplikationer kan der opstå i hverdagslivet(2). 6. Ens opfattelser af omgivelserne og hvad de støtter en i og forventer af en Omgivelserne kan defineres som de særlige fysiske og sociale, kulturelle, økonomiske og politiske træk i de sammenhænge man indgår i, træk der påvirker motivationen for, organiseringen og udøvelsen af aktivitet. Der er en række forskellige dimensioner i 16

17 omgivelserne, som kan påvirke en borgers aktivitetsliv. Aktiviteter er, helt grundlæggende, handlinger der indtager et særligt socialt eller fysisk rum(2). Mange borgere er i stand til at omforme deres hjem for at indrette sig efter en funktionsnedsættelse. Det er dog ikke altid muligt, hvis f.eks. borgeren har en dårlig balance og gangbesvær, og samtidigt har mange trapper i hjemmet. Når man pådrager sig en fysisk funktionsnedsættelse, kan det forandre ens sociale omgivelser. Borgeren kan finde sig midlertidigt eller permanent fjernet fra de grupper, hvor de før spillede deres roller. De sociale grupper hvor individet udfører aktivitet, kan også blive grundlæggende ændret(2). Design, materiale og metode Design Mit projekt er en teoristyret kvalitativ interviewundersøgelse, med en deduktiv arbejdsmetode. Jeg valgte den kvalitative metode, da jeg var interesseret i at udforske mine informanters livsverden(13) og opnå en dybere forståelse for deres funktionsnedsættelses indflydelse på deres aktivitetsidentitet. Jeg har brugt Kvale og Brinkmann som metodegrundlag, i forhold til retningslinjerne for de kvalitative forskningsinterviews, herunder udarbejdelse af interviewguide, dataindsamlingen og databearbejdningen(13). Videnskabsteori: I mit projekt har jeg brugt den humanvidenskabelige tradition med en fænomenologiskhermeneutisk tilgang(14). På den måde jeg gjort brug af både den induktive og den deduktive metode. Den induktive metode tager sit afsæt i de erfaringer, man har opnået gennem kendsgerninger, observationer og data. Den deduktive metode tager modsat fat i fornuften og indebærer teori samt lovmæssighed(15). Den fænomenologiske tilgang omhandler læren om fænomener. Der forsøges at beskrive menneskets subjektive oplevelse af begivenheder og handlinger, samt hvilken betydning disse oplevelser tillægges i individets livsverden(14). 17

18 Den hermeneutiske tilgang betyder modsat at tolke eller fortolke(14). I denne tilgang tilstræbes der, at finde hen til en dybere mening end den, der umiddelbart kan ses. Man beskriver med egne ord forståelsen af de fremkomne fænomener(14). I udarbejdelsen af spørgsmål til interviewguiden, blev jeg inspireret af MOHO teorien(2) og herunder det MOHO baserede undersøgelsesredskab OCAIRS(9) og arbejdede altså deduktivt. Under selve dataindsamlingen benyttede jeg mig af den fænomenologiske tilgang og arbejdede mere induktivt. Jeg var opmærksom på at have en åben tilgang for derved at opnå et bredere perspektiv i mine interviews og forsøgte derudover, at sætte min forforståelse i baggrunden. I min databearbejdningsproces benyttede jeg først den induktive metode til at få et overblik over mine informanters udsagn og temaer, men arbejdede derefter deduktivt, da jeg lavede en teoretisk meningsfortolkning, ud fra Kielhofners definition af aktivitetsidentitet(15)(2). Materiale Jeg ønskede at inkludere tre personer. En til et pilotinterview og to til interview. Inklusionskriterier: Deltager skulle: 1. være parkinsonramt og have haft sygdommen i mindst fire år. 2. være mellem år gammel. 3. have mindst tre aktivitetsproblematikker indenfor mindst to områder. (dagligdags aktiviteter, leg og arbejde(2). 4. have forladt arbejdsmarkedet. 5. kunne føre en samtale på dansk, uden brug af tolkebistand. 6. være kvinde Eksklusionskriterier: 1.Parkinsons demens og/eller andre svære kognitive problemer, så den ramte ikke kan deltage i et interview. Forforståelse Min personlige forforståelse i dette projekt bærer præg af, at jeg har et nært mandligt familiemedlem der er ramt af Parkinsons sygdom. Derfor har jeg sat mig meget ind i 18

19 diagnosen, sygdomsudviklingen og hvordan det kan påvirke hverdagen. Jeg er endvidere selv aktivt medlem af Parkinsonforeningen. Dette kan naturligvis farve måden jeg ser og hører mine informanter på, men jeg prøver så vidt muligt at være bevidst om det, ved at være nysgerrig og åben for nye synsvinkler. Min forforståelse rummer også den vinkel, at jeg mener at der sker dybtliggende forandringer i borgere, der bliver ramt af denne sygdom. Jeg har en ide om, at man ikke kan komme uforandret igennem den sygdomsproces, som Parkinsons sygdom har. Derfor har jeg også en formodning om, at der sker forandringer i aktivitetsidentiteten, når en borger bliver ramt af denne sygdom. Jeg prøver så vidt muligt at være bevidst om dette og prøve at se på emnet med nye øjne, som igen er nysgerrige og åbne for nye vinkler. Min teoretiske forforståelse bliver uddybet i mit teoriafsnit. Metode: Inklusion Jeg havde af personlige årsager en kontakt med en fysioterapeut i X kommune, som dagligt arbejder med parkinsonramte. Jeg udarbejdede et brev til hende, hvor jeg efterspurgte informanter indenfor mine inklusions og eksklusionskriterier, som var villige til at deltage i et interview omkring deres hverdag med Parkinsons sygdom(bilag 1). Fysioterapeuten fandt ud fra mine opstillede kriterier nogle parkinsonramte, der frivilligt meldte sig til at hjælpe mig med mit projekt. Informanterne gav tilladelse til at fysioterapeuten gav deres kontaktoplysninger videre til mig, så jeg kunne ringe til dem og aftale nærmere. Da jeg ringede til mine informanter, spurgte jeg først om de fortsat var villige til at deltage i et interview. Jeg fortalte hvad formålet var, hvordan jeg forestillede mig interviewet skulle foregå og hvad de indsamlede data skulle bruges til. Derudover gjorde jeg opmærksom på, at det var fuldstændigt frivilligt at deltage og at ingen uvedkommende ville kunne tilkomme deres data. Til slut sikrede jeg mig, at informanten oplevede aktivitetsproblematikker i deres hverdag. Jeg fik aftalt tid og sted for interviewet og inden jeg afsluttede telefonsamtalen, sagde jeg på forhånd tak for hjælpen. Udarbejdning af interviewguide: 19

20 Jeg har udformet en interviewguide(bilag 2) til et semistruktureret forskningsinterview(13), hvor der er fastlagt spørgsmål på forhånd, men hvor der samtidigt er plads til, at informanten kan fortælle frit, så der f.eks. var mulighed for, at mine spørgsmål kom i en anden rækkefølge. Rammen for interviewet er dagligdagen, så jeg startede med åbne og brede spørgsmål om deres dagligdag og daglige gøremål. Derefter stillede jeg spørgsmål der mere specifikt tog udgangspunkt i aktivitetsidentiteten. Jeg brugte ikke fagsprog, men oversatte begreberne til hverdagssprog og brugte OCAIRS(9) til dette. I interviewguiden(bilag 2) tog forskningsspørgsmålene udgangspunkt i Kielhofners definition af aktivitetsidentitet. Interviewspørgsmålene blev inspireret af undersøgelsesredskabet OCAIRS. OCAIRS findes endnu ikke i en dansk valid version, så jeg har arbejdet ud fra den oprindelige engelske version. Jeg har brugt MOHO i min oversættelse af spørgsmålene, for at sikre at spørgsmålene blev rigtigt oversat. Interviewguiden er inddelt i tre kolonner, for dermed at få plads til noter og ekstra spørgsmål i den sidste kolonne(bilag 2). Gennemførelse af interview: Interviewene: Interviewene foregik hjemme hos informanterne. Dette gjorde jeg for at være fleksibel, så den parkinsonramte ikke behøvede at køre, samt for at observere den parkinsonramte i sine vante omgivelser. Informanten underskrev det informerede samtykke(bilag 3). Under selve interviewet valgte jeg at spørge informanten hvor hun helst ville sidde og tog derefter overfor plads overfor hende, for at kunne skabe øjenkontakt. Jeg fandt min lydoptager frem og forklarede igen formålet med dette for informanten. Jeg præsenterede mig selv og spurgte om informanten havde nogen spørgsmål inden vi gik i gang. Jeg tændte lydoptageren og optog interviewet. Under mine interviews valgte jeg, at være åben og lyttede til hvad mine informanter havde forberedt på forhånd. Jeg havde ikke bedt nogen af dem om at forberede sig, men da de begge har hukommelsesproblemer, havde de uafhængigt af hinanden, valgt at skrive nogle punkter ned på papir. Jeg valgte som sagt at tage hensyn til dette, for at åbne op for interviewet og samtidigt lade informanten fortælle frit, men uden at komme for langt væk fra interviewguiden. Jeg lavede briefing inden interviewene og debriefing efter endt interview. 20

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Livet efter endt afhængighed

Livet efter endt afhængighed Vil du bytte hva du har i dag, for en bajer? Livet efter endt afhængighed Et kvalitativt studie omhandlende mænd og kvinders oplevelse af deltagelse i hverdagen efter en endt alkoholafhængighed. Antal

Læs mere

Forord. Theresa Marie Moore Højer

Forord. Theresa Marie Moore Højer Helle Vinther Johansen Karina Ivalo Kleist Laila Kate Davidsen Tenna Kuhn Theresa Marie Moore Højer Køkkenhjælpemidler hvorfor bruger de dem ikke? Professionshøjskolen University College Nordjylland. Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Hjemmetrænings indflydelse på hverdagslivet

Hjemmetrænings indflydelse på hverdagslivet Hjemmetrænings indflydelse på hverdagslivet - En kvalitativ undersøgelse om ældre borgeres oplevelser under hjemmetræning. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning Bachelorprojekt Juni 2009 Udarbejdet

Læs mere

Bachelorprojekt Januar 2012. Camilla Britt Jensen Line Hansen Line Mølgaard Mette Eg Jørgensen

Bachelorprojekt Januar 2012. Camilla Britt Jensen Line Hansen Line Mølgaard Mette Eg Jørgensen Bachelorprojekt Januar 2012 VIA UNIVERSITY COLLEGE ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I AARHUS JEG VIL BARE - Et kvalitativt studie af faktorer, der fremmer eller hæmmer deltagelse i betydningsfulde aktiviteter hos

Læs mere

Bachelorprojekt Januar 2012

Bachelorprojekt Januar 2012 Bachelorprojekt Januar 2012 - Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning. Når jeg spiller fodbold, så tænker jeg slet ikke på, at jeg er herinde - en kvalitativ undersøgelse af, hvad der har betydning

Læs mere

Når følelserne stjæler tankerne

Når følelserne stjæler tankerne Når følelserne stjæler tankerne En kvalitativ undersøgelse af, hvordan voksne borgere med socialfobi oplever kognitive vanskeligheder kan påvirke deres arbejdsevne. Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Seksualitet en naturlig del af mennesket. - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet

Seksualitet en naturlig del af mennesket. - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet Seksualitet en naturlig del af mennesket - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet Bachelorprojekt VIA University College Ergoterapeutuddannelsen Århus, juni 2009 Seksualitet en naturlig

Læs mere

Bachelorprojekt i ergoterapi

Bachelorprojekt i ergoterapi Bachelorprojekt i ergoterapi Det lyder så banalt, men det er det der med at have alt ud i ét - En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv på Handifonen/Handi Defy+ Lavet af: Gayatri Katja Jørgensen

Læs mere

Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv

Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv - En kvalitativ undersøgelse af borgernes oplevelser og erfaringer med hverdagsrehabilitering i Hørsholm kommune Udarbejdet af bachelorgruppe 12: Ajla Bajramovic

Læs mere

Jeg er blevet mere bevidst om hvad jeg laver som ergoterapeut - Det giver mig en stolthed over det jeg gør

Jeg er blevet mere bevidst om hvad jeg laver som ergoterapeut - Det giver mig en stolthed over det jeg gør Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, Bachelorprojekt Jeg er blevet mere bevidst om hvad jeg laver som ergoterapeut - Det giver mig en stolthed over det jeg gør En kvalitativ undersøgelse af

Læs mere

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014,

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Hold 2011A Antal tegn: 76.947 Metodevejleder:

Læs mere

Fri som en fugl en undersøgelse om brugen af el-scootere

Fri som en fugl en undersøgelse om brugen af el-scootere Fri som en fugl en undersøgelse om brugen af el-scootere Udarbejdet af Berit Falk Hansen Camilla Winther Kristensen Line Grønhøj Nielsen Lene Zachariassen Vejleder Tove Lise Nielsen Ergoterapeut, cand.scient.san.

Læs mere

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Borger uden bolig EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER UDARBEJDET AF JETTE KAAE ROSENDAHL OG RACHEL MØLLER STUDIENUMMER ET29101 og et32118 STUDERENDE

Læs mere

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Borger uden bolig EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER UDARBEJDET AF JETTE KAAE ROSENDAHL OG RACHEL MØLLER STUDIENUMMER ET29101 og et32118 STUDERENDE

Læs mere

ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT. Udarbejdet af. Sara Schilling Anne Spindler Calundan.

ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT. Udarbejdet af. Sara Schilling Anne Spindler Calundan. ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT - En kvalitativ undersøgelse af, hvordan stigmatisering påvirker aktivitetsudøvelsen hos patienter med skizofreni og hvordan ergoterapeuten

Læs mere

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet En kvalitativ undersøgelse af hvordan unge med erhvervet hjerneskade oplever uddannelse i forhold til øvrige aktiviteter Illustration: Helge Lieblein Januar

Læs mere

Kan du ikke bare tage dig sammen!

Kan du ikke bare tage dig sammen! Kan du ikke bare tage dig sammen! Et kvalitativt interview undersøgelse. Bachelorprojektet udarbejdet af: Bjørk Nyborg Eskildsen Vibeke Sandfeld Østergaard Faglig konsulent Vita Hagelskjær Adjunkt, ergoterapeut,

Læs mere

Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt. Dialektisk adfærdsterapi i et ergoterapeutisk perspektiv

Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt. Dialektisk adfærdsterapi i et ergoterapeutisk perspektiv Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt. Dialektisk adfærdsterapi i et ergoterapeutisk perspektiv - En kvalitativ undersøgelse af aktivitetsudøvelsen hos personer med emotionel

Læs mere

Børneergoterapeuters baggrund for til- eller fravalg af børsteterapi Bacheloropgave i ergoterapi

Børneergoterapeuters baggrund for til- eller fravalg af børsteterapi Bacheloropgave i ergoterapi Børneergoterapeuters baggrund for til- eller fravalg af børsteterapi Bacheloropgave i ergoterapi Udarbejdet af: Louise Poulsen og Mona Eksteen Kristensen Hold E03v, gruppe 5 Afleveret d. 29. maj 2006,

Læs mere

Når lynet slår ned i et træ og flækker det, så vokser det sig stærkt igen!

Når lynet slår ned i et træ og flækker det, så vokser det sig stærkt igen! Når lynet slår ned i et træ og flækker det, så vokser det sig stærkt igen! Ergoterapeuters arbejde med stressramtes rehabilitering via haveterapi Privatfoto Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning

Læs mere

Ergo-app en applikation til at fremme aktivitetsdeltagelsen for børn med ASF

Ergo-app en applikation til at fremme aktivitetsdeltagelsen for børn med ASF Bacheloropgave i ergoterapi Modul 14 Et innovationsprojekt Ergo-app en applikation til at fremme aktivitetsdeltagelsen for børn med ASF Udarbejdet af: VIA University College Holstebro Vejleder: Tove Ptak

Læs mere

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG?

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? University College Nordjylland AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? Tværsnitsundersøgelse af hverdagsrehabilitering i Thisted Kommune Anja Thirup Møller Pia Brix Østergaard Jessica Estella Øfjord

Læs mere

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Billedgengivelse med tilladelse fra Regionshospitalet Randers Bachelor udarbejdet

Læs mere

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Gør vi det rigtige et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. Kristine Omann Thomsen

Læs mere

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup Lifestyle Redesign i dansk ergoterapi - En kvalitativ undersøgelse af hvordan danske ergoterapeuter

Læs mere

Det står og falder med fælleshuset

Det står og falder med fælleshuset Udarbejdet af Bente Johanne Lausten, Jeanette Møller Nielsen, Karoline Høyrup Sørensen, Malene Møller Nielsen og Maria Helene Betsagoo Qvistorff Det står og falder med fælleshuset Et kvalitativt studie

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Baggrund... 3. 1.1 Formål... 5. 2. Problemformulering... 5. 2.1 Nøgleord... 5. 3. Design... 6. 4. Forståelsesramme...

Indholdsfortegnelse. 1. Baggrund... 3. 1.1 Formål... 5. 2. Problemformulering... 5. 2.1 Nøgleord... 5. 3. Design... 6. 4. Forståelsesramme... Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1 Formål... 5 2. Problemformulering... 5 2.1 Nøgleord... 5 3. Design... 6 4. Forståelsesramme... 6 4.1 Videnskabsteoretisk referenceramme... 6 4.2 Forforståelse...

Læs mere

Bachelorprojekt Modul 14. Når alt drejer sig om hjertet

Bachelorprojekt Modul 14. Når alt drejer sig om hjertet Bachelorprojekt Modul 14 Når alt drejer sig om hjertet Picture source: Pixabay.com Antal anslag: 71.999 Afleveret: 02. Juni 2015 Sygeplejerskeuddannelsen - Professionshøjskolen Metropol, Vejleder: Karen

Læs mere

SEKSUALITET. Tabu eller tema?

SEKSUALITET. Tabu eller tema? SEKSUALITET Tabu eller tema? Bachelorprojekt University College Nordjylland Ergoterapeutuddannelsen Vejleder: Stinne Bruhn Eksterne Vejledere: Renate Kæmpe Weilov Kirsten Siggaard Mathisen Aflevering:

Læs mere