Følgende sager behandles på mødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB møde den 30/ Indstilling af medlem til det Lokale Beskæftigelsesråd. 5 Økonomisk oversigt på det specialiserede område, 4. kvt Budgetopfølgning 1, Børnegården på Alsvej - opfyldelse af forlig 12 Hørsholm almene Boligselskab, Ådalsparken II - skema B 14 Rungsted Havn - Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bemærkninger til forslag til nye vedtægter 21 Kokkedal Vest - Slotsbakken. Ekspropriation af vejareal 23 Ordninger for papir, glas og storskrald 27 Ny hydraulik til hæve- sænkebund i svømmehallen 33 Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling vedr. ridehal på Kokkedal Avlsgård 35 Udvikling af Kulturhus Trommen 38 Louiselund. Tidsplan, økonomi og status for planlægning 42 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere 46 Revurdering af kvalitetsstandarden i forhold til praktisk bistand 48 Spørgetid efter KB den 30/ Bilagsoversigt 54 Fraværende Marianne Preis Balser (C), Lars Iversen (F) Bemærkninger til dagsorden

2 Kommunalbestyrelsen Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte Meddelelser Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 2

3 Kommunalbestyrelsen Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 12/1987 Journalnr.: P24 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte Spørgetid før KB møde den 30/ Sagsfremstilling Borgere kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen forud for kommunalbestyrelsens behandling af sager på det ordinære møde i overensstemmelse med nedenstående regler. Spørgsmål til sager på dagsordenen anmeldes før mødets begyndelse, og spørgsmålene stilles så, når mødet er slut, og kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne. Regler for spørgsmål til Hørsholm Kommunalbestyrelse Spørgetid i tilknytning til kommunalbestyrelsens ordinære møder For at styrke mulighederne for dialog mellem borgerne og medlemmerne af Hørsholm Kommunalbestyrelse er der i tilknytning til de ordinære møder i Hørsholm Kommunalbestyrelse mulighed for at tilhørerne kan stille spørgsmål. Hvornår kan du spørge? Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse er der spørgetid på højst en halv time. Spørgetiden indledes kl. 17:30, umiddelbart før det åbne møde. Spørgsmål til sager, der er på dagsordenen, anmeldes til borgmesteren inden mødets start, og når det ordinære møde er slut, giver borgmesteren så ordet til den borger, der har bedt om at stille et spørgsmål. Hvem kan stille spørgsmål? Alle borgere, erhvervsdrivende og organisationer m.fl. i kommunen kan stille spørgsmål, skriftligt eller mundtligt dog bortset fra kommunalbestyrelsens egne medlemmer, Hvilke spørgsmål kan du stille? Du kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om kommunale forhold. Dog kan du ikke stille spørgsmål, som angår kommunens medarbejdere. Spørgsmålene skal være korte og have karakter af spørgsmål ikke debatindlæg. Der er mulighed for en kort replik og duplik. Borgmesteren afgør, hvorvidt en spørger undtagelsesvis skal have adgang til at gennemføre en kort præsentation i forbindelse med spørgsmålet. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 3

4 Spørgsmål til de sager, der er på mødets dagsorden, anmeldes forud for mødet til borgmesteren, men kan først stilles, efter mødet er slut. Besvarelse af spørgsmål Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål. Besvarelse af spørgsmål, der vedrører sager på den dagsordenen, henvises til spørgetiden efter mødet. Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen og spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand, røber forhold vedr. privatlivet samt andre anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan borgmesteren afvise på kommunalbestyrelsens vegne. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde. Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg. Tvivl om spørgetidsreglementet Opstår der tvivl om forståelsen af reglerne for spørgetid, er det borgmesteren som fortolker disse. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Ingen spørgsmål. Fraværende: Marianne Preis Balser (C), Lars Iversen (F) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 4

5 Kommunalbestyrelsen Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 12/1888 Journalnr.: A30 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Indstilling af medlem til det Lokale Beskæftigelsesråd. Resume Administrationen har modtaget en indstilling til det Lokale Beskæftigelsesråd. Det er Kommunalbestyrelsen der skal udpege medlemmerne af det Lokale Beskæftigelsesråd efter indstilling fra de respektive organisationer. Forslag Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) indstilling af Søren Melgaard Hansen fra Elite Miljø A/S til det Lokale Beskæftigelsesråd. Sagsfremstilling I følge "lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats" skal kommunen nedsætte et Lokalt Beskæftigelsesråd. Det Lokale Beskæftigelsesråd overvåger resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret og rådgiver kommunen om tiltag til forbedring af indsatsen. Det nuværende Lokale Beskæftigelsesråd er valgt for perioden 1. juni 2010 til 1. juni Det Lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen: 1. op til 3 efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening 2. op til 3 efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark 3. 1 efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd 4. op til 2 efter indstilling fra Dansk Handicaporganisation 5. 1 efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation i egenskab af repræsentant for erhvervet praktiserende læger 6.1 efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation Medlemmerne og suppleanterne udpeges for 4 år ad gangen, bortset fra formanden og dennes suppleant. Det Lokale Beskæftigelsesråds funktionsperiode regnes fra d. 1. juni efter det kommunale og regionale valgår. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 5

6 Helene Hoffmann fra Dansk Arbejdsgiverforening er trådt ud af det Lokale Beskæftigelsesråd og Dansk Arbejdsgiverforening ønsker derfor at indstille Søren Melgaard Hansen i stedet for. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen udpegede Søren Melgaard Hansen efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening som medlem af Det Lokale Beskæftigelsesråd for den resterende periode af udvalgets valgperiode. Fraværende: Marianne Preis Balser (C), Lars Iversen (F) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 6

7 Kommunalbestyrelsen Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 11/432 Journalnr.: Ø09 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Holtoft Økonomisk oversigt på det specialiserede område, 4. kvt Resume Regeringen og KL har besluttet, at kommunerne hvert kvartal skal indberette en økonomisk oversigt over det specialiserede socialområde. Oversigten for 4. kvartal skal fremlægges for Kommunalbestyrelsen senest den 1. februar Sagen optages direkte på KBdagsordenen, da den pga. de fastlagte tidsfrister ikke kan nå at komme på ØU. Forslag Administrationen indstiller til, at Kommunalbestyrelsen tager sagen til efterretning. Sagsfremstilling Regeringen og KL har som led i økonomiaftalen for 2010 valgt det specialiserede sociale område som særligt fokusområde. Det skal blandt andet ske ved at have fokus på den løbende udgiftsudvikling på området. Derfor skal kommunerne hvert kvartal indberette en økonomisk oversigt til Indenrigsministeriet, og Kommunalbestyrelsen skal behandle denne økonomiske oversigt. Den økonomiske oversigt er vedlagt som bilag. Oversigten indeholder de funktioner og grupperinger i den kommunale kontoplan, der ifølge den nationale opgørelse kan henføres til det specialiserede socialområde. Indenrigsministeriet har ønsket at medtage funktioner og grupperinger, der dækker over området Pleje og omsorg (nederst i tabellen) for fuldstændighedens skyld, selvom kun en lille del af disse udgifter kan henføres til det specialiserede område. Tabellen dækker over opgaver på politikområderne 30: Institutioner for børn og unge, 34: Børn og unge med særlige behov, 41: sundhed, ældre, samt 42: Social og psykiatri. Da tabellen ikke omfatter alle opgaver på de fire områder, vil det ikke give mening at summere tabellen. Administrationen forventer på nuværende tidspunkt, at budgettet for udsatte børn og unge (politikområde 34) vil blive overholdt som følge af budgettilførslen på 9,1 mio. kr. i 2011 i budgetopfølgning 3. Der forventes endvidere et væsentligt mindreforbrug på pleje og Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 7

8 omsorgsområdet (dele af politikområde 41), mens forbruget for udsatte voksne og handicappede forventes at blive en smule større end budgetteret. For yderligere oplysninger om økonomi henvises til Budgetopfølgning 3, der blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen d. 26. september Den økonomiske oversigt for 1. kvartal 2012 vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen senest d. 1. maj Bilag - Bilag: Indberetningsskema for Hørsholm Kommune 4 kvt, 2011 Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen tog sagen til efterretning. Fraværende: Marianne Preis Balser (C), Lars Iversen (F) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 8

9 Kommunalbestyrelsen Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 11/22953 Journalnr.: Ø09 Sagsforløb: ØU--KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Thomas Rafn Budgetopfølgning 1, 2012 Resume Budgetopfølgning 1 indeholder administrationens vurdering af hvilke forudsætninger, der er ændret siden Budget blev vedtaget i oktober Budgetopfølgning 1 indeholder en række budgetneutrale omplaceringer som skal godkendes politisk, da der omplaceres mellem politikområder og udvalg. De fleste ændringer har effekt i overslagsårene og kommer derfor også med som tekniske korrektioner i budgetoplægget for Resultatet af budgetopfølgning 1 er udgiftsneutralt. Forslag Administrationen foreslår Økonomiudvalget at indstille til kommunalbestyrelsen: - At godkende budgetomplaceringer på drift mellem udvalgene i 2012, samt at efffekten i overslagsårene indarbejdes i budgetoplægget for Sagsfremstilling Der gennemføres fire budgetopfølgninger i løbet af Formålet med budgetopfølgningerne er at følge økonomien tæt, samt at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbrug eller lovgivning. Budgetopfølgning 1 indeholder administrationens vurdering af hvilke forudsætninger, der er ændret siden Budget blev vedtaget i oktober Derudover indeholder budgetopfølgning 1 også en række budgetneutrale omplaceringer af mere teknisk karakter, som skal godkendes politisk, da der omplaceres mellem politikområder og udvalg. De fleste ændringer har effekt i overslagsårene og kommer derfor også med som tekniske korrektioner i budgetoplægget for Resultatet af budgetopfølgning 1 er udgiftsneutralt. Omplaceringer mellem politikområder og udvalg er nærmere beskrevet i bilag 1. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 9

10 Foruden de politisk forelagte forslag til budgetomplaceringer mellem politikområder og udvalg gør administrationen opmærksom på, at der på administrativt niveau foretages en budgetomplacering inden for politikområde 70 Arbejdsmarked og Job. På baggrund af de seneste konjunkturvurderinger forventer administrationen merudgifter til kontanthjælp og arbejdsløshedsdagpenge. Samtidig forventes merudgifter til revalidering og sygedagpenge som følge af regeringens ønske om at begrænse tilgangen til de varige forsørgelsesydelser. Samlet set indebærer det forventede merudgifter i 2012 på 3,15 mio. kr. Merudgiften finansieret ved en tilsvarende reduktion af 2012-puljen til imødegåelse af efterregulering af det statslige beskæftigelsestilskud. Dette vurderes økonomisk forsvarligt, idet KL s prognose indtil videre peger på, at der ikke vil komme en negativ regulering af beskæftigelsestilskuddet, og at puljen derfor formodentligt ikke vil blive nødvendig. Det skal understreges at beskæftigelsesprognoserne kan ændre sig i løbet af året, og at puljen til efterregulering af det statslige beskæftigelsestilskud, derfor vil skulle revurderes ved de kommende budgetopfølgninger. Finanslov 2012 Den 20. november 2011 indgik regeringen og Enhedslisten en samlet aftale om finansloven for Aftalen indeholder en række elementer med betydning for kommunerne. Til orientering er KL s notat der indeholder en beskrivelse og KL s kommentarer til de væsentligste initiativer, vedlagt som bilag 2. Blandt finanslovens væsentligste initiativer er: - Som led i en kickstart af dansk økonomi, er der i i Finansloven for 2012 forudsat en fremrykning af kommunale anlægsinvesteringer for 3,9 mia. kr og 1,0 mia. kr. i Den forudsatte fremrykning er imidlertid allerede indarbejdet i kommunernes vedtagne anlægsbudget for 2012, og da finansloven på dette punkt ikke indeholder nye penge har den forudsatte fremrykning af anlægsinvesteringerne ingen umiddelbare realøkonomisk betydning for kommunerne herunder Hørsholm Kommune. - Der afsættes fra 2013 årligt 500 mio. kr. til bedre normeringer på dagtilbudsområdet. De afsatte midler udmøntes i forbindelse med den kommende økonomiaftale 2013 mellem regeringen og KL. - En række ændringer på beskæftigelsesområdet som indebærer afskaffelse eller lempelse af nogle proceskrav i forbindelse med kommunernes aktiveringsindsats. Eksempelvis afskaffes tvungen brug af andre aktører, lige som genaktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere hæves fra 6 til 12 mdr. efter afsluttet aktiveringsforløb. Økonomi/personale Bevillingsskema Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Indeværende år Beløb Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde:12 D Politikområde:13 D Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 10

11 Politikområde:30 D Politikområde:31 D Politikområde:41 D Politikområde:42 D Politikområde:51 D Politikområde:60 D Politikområde:80 D Politikområde:82 D Ialt D Kommunikation Sagens tidligere behandling Bilag - Bilag 1: Budgetopfølgning 1, Bilag 2: Finanslov 2012 Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstillede forslaget til kommunalbestyrelsens godkendelse. Fraværende: Birger Bøgeblad (V) Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Fraværende: Marianne Preis Balser (C), Lars Iversen (F) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 11

12 Kommunalbestyrelsen Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 11/19753 Journalnr.: P21 Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Børnegården på Alsvej - opfyldelse af forlig Resume Tillægsbevilling til rådighedsbeløb til køb af Børnegården Alsvej 83 samt omkostninger ved købet. Forslag Det foreslås at meddele tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. til opfyldelse af forliget samt købsomkostninger. Beløbet frigives samtidigt. Til delvis finansiering anvendes 3 mio. kr. af puljen til sanktionslovgivning. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen bemyndigede på mødet den administrationen til at forhandle et forlig på plads med Sct. Georgs Fonden, hvorefter kommunen overtager ejendommen, fonden hæver den anlagte retssag om huslejebetaling ved Helsingør Ret, og kommunen betaler 6,5 mio. kr. til fuld og endelig afgørelse. Fonden accepterede kommunens tilbud i sin helhed den , og administrationen søger derfor om tillægsbevilling til opfyldelse af forliget samt til omkostningerne i forbindelse med erhvervelsen af ejendommen. Økonomi/personale I overensstemmelse med forslag til udvalget søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 6,564 mio. kr., hvoraf 6,5 mio. kr. er til erhvervelse af ejendommen og kr. er til omkostninger i forbindelse med erhvervelsen. Til delvis finansiering anvendes 3 mio. kr. af puljen til sanktionslovgivning. Der søges samtidigt anlægsbevilling til igangsætning af projektet. Bevillingsskema Beløb Tillægsbevilling Politikområde:81.Køb og salg af jord og ejendomme Politikområde: 80. Administration og Drift/anlæg m.v Indeværende år Anlæg Drift Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 12

13 planlægning I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde:81. Køb og salg af jord og ejendomme Anlæg I alt Kommunikation Der er udsendt pressemeddelelse om forliget den Sagens tidligere behandling Sagen har tidligere været behandlet på KB-mødet den på lukket møde som punkt 20. Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalgets indstillede til kommunalbestyrelsen at meddele tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. samt frigive beløbet. Endvidere blev det indstillet, at der meddeles en negativ tillægsbevilling til driften på 3 mio. kr. Fraværende: Birger Bøgeblad (V) Beslutning Kommunalbestyrelsen den Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Fraværende: Marianne Preis Balser (C), Lars Iversen (F) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 13

14 Kommunalbestyrelsen Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 10/7323 Journalnr.: K08 Sagsforløb: ØU, KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Bente Jersie Jensen Hørsholm almene Boligselskab, Ådalsparken II - skema B Resume Hørsholm almene Boligselskab har indsendt skema B vedrørende udvidelse af Ådalsparken med 40 familieboliger til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Den samlede anskaffelsessum er beregnet til kr. Heraf udgør kommunens andel af finansieringen kr. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende: 1. skema B for Ådalsparken II med en anskaffelsessum på kr. inkl. moms, 2. at der gives en tillægsbevilling på yderligere kr. til finansiering af kommunens indskud i form af grundkapital på i alt kr. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen, 3. at kommunen stiller garanti for den del af realkreditlånet, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, og at administrationen bemyndiges til at underskrive garantierklæringen, 4. at den foreløbige leje for familieboligerne fastsættes til 968 kr. pr. m2 ekskl. forbrugsafgifter, fællesantenne og øvrige udgifter, 5. at arbejdet påbegyndes den 27. februar Sagsfremstilling Hørsholm almene Boligselskab har den 20. december 2012 indsendt ansøgning om godkendelse af skema B for projektet om udvidelse af Ådalsparken med 40 familieboliger. Boligerne etableres som en ekstra etage på blok 1, Højmosevænge Projektet er udarbejdet i henhold til lokalplan 145 for Ådalsparken bolig og centerområde. Kommunen Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 14

15 har sammen med skema B er modtaget logistikplan og en totaløkonomisk vurdering af projektet. Kommunalbestyrelsen har den 20. december 2010 godkendt skema A. Ved skema B skal Kommunalbestyrelsen godkende anskaffelsessummen før byggeriets påbegyndelse under hensyntagen til lejens størrelse og de deraf følgende udlejningsmuligheder. Ændringer i projektet siden Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A o Der er sket mindre projekttilpasninger af hensyn til økonomien o Lejlighedernes boligareal er samlet forøget med 160 m2 o Antallet af to-rumsboliger er ændret fra 36 til 34 o Antallet af tre-rumsboliger er ændret fra 4 til 6 o Den forventede anskaffelsessum er forhøjet fra kr. til kr. Projekttilpasninger Tagetagen bliver udformet med lette glas/alu-facader og tagflade beklædt med metal. For at kunne holde budgetrammen er følgende udgået af projektet: krumme lofter tagrytter partielle jalousi-skærme overdækning af cykelparkering Der er givet byggetilladelse til projektet den 8. september 2011 med tillæg af 15. december Tillægget tager højde for de anførte ændringer. Boligareal og lejlighedsfordeling Kommunalbestyrelsen har den 10. oktober 2011 godkendt, at det samlede boligareal forøges med 160 m2 til i alt m2. De 40 familieboliger fordeler sig på 34 to rumsboliger og 6 tre-rumsboliger på mellem 70,5 m2 til 111 m2. Boligerne opfylder arealgrænserne i støttebekendtgørelsens 15. Antal Lejlighedstype Boligareal 4 To-rumsbolig 70,5 m2 24 To-rumsbolig 91,5 m2 6 To-rumsbolig 87,4 m2 4 Tre-rumsbolig 91,9 m2 1 Tre-rumsbolig 109,0 m2 1 Tre-rumsbolig 111,0 m2 Ved skema A var boligarealet på m2 fordelt på 36 to-rumsboliger og 4 trerumsboliger. Anlægsøkonomi Hovedentreprisen har været i begrænset udbud/licitation (EU-udbud), hvor 4 bydende har give tilbud. Bygherre har valgt det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Anskaffelsessummen for boligerne udgør følgende, sammenholdt med skema A: Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 15

16 Skema A Skema B Tilslutningsafgifter kr kr. Entrepriseudgifter kr kr. Omkostninger kr kr. Gebyrer kr kr. Anskaffelsessum i alt kr kr. Forhøjelsen af anskaffelsessummen skyldes dels, at boligarealet er øget og dels, at det ved udbuddet ikke har været muligt at opnå en lavere pris. Anskaffelsessummen udgør 100 % af maksimumsbeløbene for 2012 på kr. pr. m2 boligareal + energitillæg på kr. pr. m2. Efter støttebekendtgørelsens 11, stk. 5 kan den eksisterende ejendoms værdi ikke medtages i anskaffelsessummen ved etablering af boliger ved ombygning eller tilbygning til ejendomme, hvortil der tidligere er meddelt tilsagn om offentlig støtte. I anskaffelsessummen indgår ikke derfor ikke udgifter til ejendomskøb. Lejeniveau Huslejen er i skema B beregnet til 968 kr. pr. m2. ekskl. forbrug af el, vand og varme samt antenne/it-udgifter. Ved godkendelsen af skema A var lejen budgetteret til 918 kr. pr. m2. Lejen udgør kr. pr m2 inkl. el, vand, varme og antenne/it-udgifter, svarende til en samlet leje på mellem kr. og kr. pr. måned. Anskaffelsessummen ved godkendelsen af skema B er bindende. Kommunen har ikke hjemmel til at dispensere, hvis der kommer overskridelser ved skema C, når maksimumsbeløbet er udnyttet fuldt ud. Det betyder, at bygherre ikke kan finansiere en overskridelse via en forhøjelse af lejen, men at bygherre selv må finansiere en eventuel overskridelse med egne midler, fx af bygherrehonoraret eller egenkapitalen. Lejen vil kunne reguleres efter reglerne om balanceleje i lov om leje af almene boliger kapitel 3. Det er Hørsholm almene Boligselskabs vurdering, at de projekterede boliger, med de indbyggede kvaliteter, kan udlejes til den budgetterede husleje. Organisering De 40 nye familieboliger organiseres i en selvstændig almen boligafdeling, Ådalsparken II. Afdelingen vil være økonomisk uafhængig af boligorganisationen og de øvrige afdelinger. Efter almenboligloven 16, stk. 1 kan påbygning af yderligere etager på en eksisterende almen ejendom ske på to måder: 1) Etablering af tagboliger via en ejerlejlighedsopdeling, hvorved der etableres to selvstændige afdelinger eller 2) etablering ved en udvidelse af den eksisterende afdeling. Hørsholm almene Boligselskab har valgt løsning 1 for tagprojektet i Ådalsparken. Det følge af ejerlejlighedslovens 10, stk. 4, at den nye afdeling skal udgøre én ejerlejlighed og at denne ejerlejlighed ikke kan videreopdeles, medmindre der sker salg af en bolig efter almenboliglovgivningens kapitel 5 a. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 16

17 Beboerdemokratiet i den nye afdeling kan etableres når de første beboere er flyttet ind, og de på et afdelingsmøde vælger en afdelingsbestyrelse til at udøve medindflydelse, jf. almenboliglovens 34. Tidsplan Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en frist for byggeriets påbegyndelse. Hørsholm almene Boligselskab oplyser i skema B, at de forventer at påbegynde byggeriet den 27. februar 2012 og med aflevering den 22. april Skema C (byggeregnskabet) skal sendes til kommunen senest 6 måneder efter, at boligerne er færdiggjort. Lovgrundlag Lov om almene boliger, lovbekendtgørelse nr. 884 af 10. august 2011 og bekendtgørelse nr af 14. december 2011 om støtte til almene boliger mv. Økonomi/personale Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. december 2011 en anskaffelsessum på kr. og dermed et kommunalt grundkapitallån på kr. På møde den 10. oktober 2011 har Kommunalbestyrelsen godkendt en forhøjelse af den kommunale grundkapital med kr. i Anskaffelsessummen er i skema B øget til kr. Finansieringen af anskaffelsessummen sker sådan: Realkreditlån 91 % Kommunalt grundkapitallån 7 % Beboerindskud 2 % I alt kr kr kr kr. Kommunens andel udgør dermed kr. mere end tidligere er bevilget. Administrationen foreslår, at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen. Bevillingsskema Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Indeværende år Politikområde: 82 Finansforskydninger kr. Politikområde: Beløb Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 I alt kr Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: Politikområde: I alt Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 17

18 Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med godkendelse af projektet stillet krav om, at Hørsholm almene Boligselskab skal betale et gebyr på 2,5 promille af anskaffelsessummen ekskl. gebyrer, som fastsat ved skema B. Gebyret udgør kr. og skal betales senest ved fremsendelsen af skema C. Ud over den kommunale grundkapital påtager kommunen sig en garantiforpligtigelse for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Den kommunale garanti er ikke opgjort beløbsmæssig. Opgørelsen vil først foreligge, når ejendommen er opdelt i to ejerlejligheder og vurderet. Garantien skal ikke henregnes til kommunens låneramme, jf. lånebekendtgørelsens 3, stk. 2, nr. 1. Sagens tidligere behandling Kommunalbestyrelsen den 26. april 2010, godkendelse af projekt Kommunalbestyrelsen den 20. december 2010, godkendelse af skema A Bilag - Ansøgning fra Hørsholm almene Boligselskab om godkendelse af skema B - Oversigt over nøgletal i projektet - Skema B Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalgets indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende: 1. skema B for Ådalsparken II med en anskaffelsessum på kr. inkl. moms, 2. at kommunens merudgift på kr. til finansiering af kommunens indskud i form af grundkapital på i alt kr. reguleres i forbindelse med budgetopfølgning 2, 3. at kommunen stiller garanti for den del af realkreditlånet, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, og at administrationen bemyndiges til at underskrive garantierklæringen, 4. at den foreløbige leje for familieboligerne fastsættes til 968 kr. pr. m2 ekskl. forbrugsafgifter, fællesantenne og øvrige udgifter, 5. at arbejdet påbegyndes den 27. februar Endvidere anbefalede økonomiudvalget Hørsholm almene Boligselskab at søge at fastholde overdækningen af cykelparkeringen under henvisning til kommunens cykelhandlingsplan. Gitte Burchard (O) stemte imod og fik følgende protokolleret: Jeg kan ikke støtte op om godkendelse af skema- B ansøgningen for etablering af en nu almennyttig boligafdeling afd.902 på toppen af den oprindelige Almennyttig Boligforening Ådalsparken afdeling Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 18

19 Jeg og mine vælgere kan simpelthen ikke overskue konsekvensen af det forslåede tagejerlejligheds-udvidelses projekt. Som det fremgår af min omfangsrige korrespondance med administrationens juridiske rådgivere, er der efterfølgende fremkommet så mange uklarheder mht. de juridiske konsekvenser af byggeriet, at jeg finder projektet ikke er i overensstemmelse med det vi tog stilling til d.20. december 2010 med godkendelse af skema- A. Efter senest fremkommet licitation og DAB s ændringsforslag til hele projektet foregives det, at man er nået ned på en byggesum som kan holdes inden for maksimum beløbet for støttet byggeri. Men derved har man udnyttet og jeg citerer- Forhøjelsen af anskaffelsessummen skyldes dels, at boligarealet er øget og dels, at det ved udbuddet ikke har været muligt at opnå en lavere pris. Anskaffelsessummen udgør 100 % af maksimumsbeløbene for 2012 på kr. pr. m2 boligareal + energitillæg på kr. pr. m2. Slut. Det vil dermed sige, at hvis der forekommer ikke fastlagte prisstigninger i byggeprojektet, jævnfør Hørsholm Kommunes projekt Kokkedal Vest med byggesumsoverskridelser på 37 % så vil Ådalsparken II projektet miste støtte tilskud og dermed automatisk overgå til ustøttet byggeri med en kraftig huslejestigning til følge og formentlig opdeling i særskilte ejerlejligheder jævnfør lov nr.628 af 14. juni Endvidere finder jeg det særdeles interessant at hoved entreprenørens navn ikke er opgivet? Ligesom der mangler oplysning om dette firmas soliditet for gennemførelse af projektet. For hvad tror I der kommer til at ske hvis entreprenøren går i betalingsstandsning midt under opførelsen af tag byggeriget. Hvad gør vi så, står vi så også på mål for det og lægger os fladt ned på ryggen og siger undskyld vi gør det aldrig mere. Så derfor et klart nej fra DF til godkendelse af skema B fordi jeg finder at det forlæggende skema B grundlag ikke er tilstrækkelig godt nok oplyst. Fraværende: Birger Bøgeblad (V) Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte med 16 stemmer økonomiudvalgets indstilling. Gitte Burchard (O) stemte imod og fik følgende protokolleret: Jeg fastholder mit protokollat af som tilgået ØU, og stemmer derfor nej til ansøgningen om godkendelse af skema B for udvidelse af Ådalsparken med en ekstra ny og selvstændig afdeling. Jeg forventer for øvrigt snarest at indbringe hele ansøgningssagen for tilsynsrådet idet, der efter min opfattelse er sket en alvorlig misinformation fra start af hele byggesagen. En misinformation der kan få betydelig økonomisk konsekvens for beboerne i Ådalsparken især hvis DAB s økonomiske beregninger ikke holder stik og de evt. nyetableret Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 19

20 taglejligheder efter den nye ejerlejlighedslov bliver udstykket til selvstændige ejerlejligheder. Vi kender jo sikkert alle de eksempler der har været fremme om ejer og lejere i blandet bebyggelser. Fraværende: Marianne Preis Balser (C), Lars Iversen (F) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 20

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 21-12-2011 Onsdag 21.12.2011 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ordninger for papir, glas og storskrald

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 25.09.2013 Onsdag 25.09.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 S/E/S Sportsefterskolen Sjælsølund ansøger om fritagelse for leje

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 03.04.2013 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Renovering af gågaden - godkendelse af

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Onsdag den 15. december 2010 kl. 17.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 29-05-2013 Onsdag 29.05.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Lokalt Erhvervsklima 2012 3 Nyttejob

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

3. at sagen forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til drøftelse og stillingtagen til hvorvidt man vil gennemføre tidligere afgivne påbud,

3. at sagen forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til drøftelse og stillingtagen til hvorvidt man vil gennemføre tidligere afgivne påbud, Pkt.nr. 13 Lejerbo, Hvidovre Harmonisering af huslejen. 299913 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, Enten (revurdering) 1.. at sagen forelægges Økonomiudvalg

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger.

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 3. februar 2014 Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 66 64 Jour. nr.: M3/2003/00391 Ref.:

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25.

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume Denne indstilling vedrører projekt for 48 plejeboliger m.m.

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler.

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler. NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Notat til Økonomiudvalget om regler for opførelse og finansiering af almene boliger/støttet byggeri Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Økonomiudvalget har bedt om at få udarbejdet

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Byrådet Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Byrådet Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 11. Boligselskabet Nordbo, afd. 45, Stormgade 11, 9000 Aalborg - 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger - ansøgning om godkendelse af projekt og anskaffelsessum (skema B) 2015-011050

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-11-2014 Tirsdag 25.11.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 True North 3 Fremtidig struktur for dialog med erhvervslivet 5 Fremtiden

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Birkebo III Skema A ansøgning

Birkebo III Skema A ansøgning 1 Nr. : Birkebo III Skema A ansøgning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/26885 Byrådet Udskrift af E-mail fra Arup og Hvidt - Birkebo III -Skema A -ansøgning maj 2015 Birkebo III Skema A ansøgning

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 30. september 2016 ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde tirsdag 11. oktober 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

UDKAST VEDTÆGTER FOR RUNGSTED HAVN A/S. 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

UDKAST VEDTÆGTER FOR RUNGSTED HAVN A/S. 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 19. maj 2011 Claus Høeg Madsen Partner UDKAST VEDTÆGTER FOR RUNGSTED HAVN A/S Ref 5300319 Dok 926361 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune.

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 01.11.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på projekt "Offentlige Løntilskud" 3 Hyppigere samtaler for

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer 2 Bilagsoversigt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 22-04-2014 Tirsdag 22.04.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Resultatrevision 2013 3 Nye klynger

Læs mere