Følgende sager behandles på mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB møde den 30/ Indstilling af medlem til det Lokale Beskæftigelsesråd. 5 Økonomisk oversigt på det specialiserede område, 4. kvt Budgetopfølgning 1, Børnegården på Alsvej - opfyldelse af forlig 12 Hørsholm almene Boligselskab, Ådalsparken II - skema B 14 Rungsted Havn - Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bemærkninger til forslag til nye vedtægter 21 Kokkedal Vest - Slotsbakken. Ekspropriation af vejareal 23 Ordninger for papir, glas og storskrald 27 Ny hydraulik til hæve- sænkebund i svømmehallen 33 Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling vedr. ridehal på Kokkedal Avlsgård 35 Udvikling af Kulturhus Trommen 38 Louiselund. Tidsplan, økonomi og status for planlægning 42 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere 46 Revurdering af kvalitetsstandarden i forhold til praktisk bistand 48 Spørgetid efter KB den 30/ Bilagsoversigt 54 Fraværende Marianne Preis Balser (C), Lars Iversen (F) Bemærkninger til dagsorden

2 Kommunalbestyrelsen Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte Meddelelser Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 2

3 Kommunalbestyrelsen Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 12/1987 Journalnr.: P24 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte Spørgetid før KB møde den 30/ Sagsfremstilling Borgere kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen forud for kommunalbestyrelsens behandling af sager på det ordinære møde i overensstemmelse med nedenstående regler. Spørgsmål til sager på dagsordenen anmeldes før mødets begyndelse, og spørgsmålene stilles så, når mødet er slut, og kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne. Regler for spørgsmål til Hørsholm Kommunalbestyrelse Spørgetid i tilknytning til kommunalbestyrelsens ordinære møder For at styrke mulighederne for dialog mellem borgerne og medlemmerne af Hørsholm Kommunalbestyrelse er der i tilknytning til de ordinære møder i Hørsholm Kommunalbestyrelse mulighed for at tilhørerne kan stille spørgsmål. Hvornår kan du spørge? Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse er der spørgetid på højst en halv time. Spørgetiden indledes kl. 17:30, umiddelbart før det åbne møde. Spørgsmål til sager, der er på dagsordenen, anmeldes til borgmesteren inden mødets start, og når det ordinære møde er slut, giver borgmesteren så ordet til den borger, der har bedt om at stille et spørgsmål. Hvem kan stille spørgsmål? Alle borgere, erhvervsdrivende og organisationer m.fl. i kommunen kan stille spørgsmål, skriftligt eller mundtligt dog bortset fra kommunalbestyrelsens egne medlemmer, Hvilke spørgsmål kan du stille? Du kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om kommunale forhold. Dog kan du ikke stille spørgsmål, som angår kommunens medarbejdere. Spørgsmålene skal være korte og have karakter af spørgsmål ikke debatindlæg. Der er mulighed for en kort replik og duplik. Borgmesteren afgør, hvorvidt en spørger undtagelsesvis skal have adgang til at gennemføre en kort præsentation i forbindelse med spørgsmålet. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 3

4 Spørgsmål til de sager, der er på mødets dagsorden, anmeldes forud for mødet til borgmesteren, men kan først stilles, efter mødet er slut. Besvarelse af spørgsmål Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål. Besvarelse af spørgsmål, der vedrører sager på den dagsordenen, henvises til spørgetiden efter mødet. Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen og spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand, røber forhold vedr. privatlivet samt andre anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan borgmesteren afvise på kommunalbestyrelsens vegne. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde. Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg. Tvivl om spørgetidsreglementet Opstår der tvivl om forståelsen af reglerne for spørgetid, er det borgmesteren som fortolker disse. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Ingen spørgsmål. Fraværende: Marianne Preis Balser (C), Lars Iversen (F) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 4

5 Kommunalbestyrelsen Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 12/1888 Journalnr.: A30 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Indstilling af medlem til det Lokale Beskæftigelsesråd. Resume Administrationen har modtaget en indstilling til det Lokale Beskæftigelsesråd. Det er Kommunalbestyrelsen der skal udpege medlemmerne af det Lokale Beskæftigelsesråd efter indstilling fra de respektive organisationer. Forslag Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) indstilling af Søren Melgaard Hansen fra Elite Miljø A/S til det Lokale Beskæftigelsesråd. Sagsfremstilling I følge "lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats" skal kommunen nedsætte et Lokalt Beskæftigelsesråd. Det Lokale Beskæftigelsesråd overvåger resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret og rådgiver kommunen om tiltag til forbedring af indsatsen. Det nuværende Lokale Beskæftigelsesråd er valgt for perioden 1. juni 2010 til 1. juni Det Lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen: 1. op til 3 efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening 2. op til 3 efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark 3. 1 efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd 4. op til 2 efter indstilling fra Dansk Handicaporganisation 5. 1 efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation i egenskab af repræsentant for erhvervet praktiserende læger 6.1 efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation Medlemmerne og suppleanterne udpeges for 4 år ad gangen, bortset fra formanden og dennes suppleant. Det Lokale Beskæftigelsesråds funktionsperiode regnes fra d. 1. juni efter det kommunale og regionale valgår. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 5

6 Helene Hoffmann fra Dansk Arbejdsgiverforening er trådt ud af det Lokale Beskæftigelsesråd og Dansk Arbejdsgiverforening ønsker derfor at indstille Søren Melgaard Hansen i stedet for. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen udpegede Søren Melgaard Hansen efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening som medlem af Det Lokale Beskæftigelsesråd for den resterende periode af udvalgets valgperiode. Fraværende: Marianne Preis Balser (C), Lars Iversen (F) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 6

7 Kommunalbestyrelsen Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 11/432 Journalnr.: Ø09 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Holtoft Økonomisk oversigt på det specialiserede område, 4. kvt Resume Regeringen og KL har besluttet, at kommunerne hvert kvartal skal indberette en økonomisk oversigt over det specialiserede socialområde. Oversigten for 4. kvartal skal fremlægges for Kommunalbestyrelsen senest den 1. februar Sagen optages direkte på KBdagsordenen, da den pga. de fastlagte tidsfrister ikke kan nå at komme på ØU. Forslag Administrationen indstiller til, at Kommunalbestyrelsen tager sagen til efterretning. Sagsfremstilling Regeringen og KL har som led i økonomiaftalen for 2010 valgt det specialiserede sociale område som særligt fokusområde. Det skal blandt andet ske ved at have fokus på den løbende udgiftsudvikling på området. Derfor skal kommunerne hvert kvartal indberette en økonomisk oversigt til Indenrigsministeriet, og Kommunalbestyrelsen skal behandle denne økonomiske oversigt. Den økonomiske oversigt er vedlagt som bilag. Oversigten indeholder de funktioner og grupperinger i den kommunale kontoplan, der ifølge den nationale opgørelse kan henføres til det specialiserede socialområde. Indenrigsministeriet har ønsket at medtage funktioner og grupperinger, der dækker over området Pleje og omsorg (nederst i tabellen) for fuldstændighedens skyld, selvom kun en lille del af disse udgifter kan henføres til det specialiserede område. Tabellen dækker over opgaver på politikområderne 30: Institutioner for børn og unge, 34: Børn og unge med særlige behov, 41: sundhed, ældre, samt 42: Social og psykiatri. Da tabellen ikke omfatter alle opgaver på de fire områder, vil det ikke give mening at summere tabellen. Administrationen forventer på nuværende tidspunkt, at budgettet for udsatte børn og unge (politikområde 34) vil blive overholdt som følge af budgettilførslen på 9,1 mio. kr. i 2011 i budgetopfølgning 3. Der forventes endvidere et væsentligt mindreforbrug på pleje og Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 7

8 omsorgsområdet (dele af politikområde 41), mens forbruget for udsatte voksne og handicappede forventes at blive en smule større end budgetteret. For yderligere oplysninger om økonomi henvises til Budgetopfølgning 3, der blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen d. 26. september Den økonomiske oversigt for 1. kvartal 2012 vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen senest d. 1. maj Bilag - Bilag: Indberetningsskema for Hørsholm Kommune 4 kvt, 2011 Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen tog sagen til efterretning. Fraværende: Marianne Preis Balser (C), Lars Iversen (F) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 8

9 Kommunalbestyrelsen Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 11/22953 Journalnr.: Ø09 Sagsforløb: ØU--KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Thomas Rafn Budgetopfølgning 1, 2012 Resume Budgetopfølgning 1 indeholder administrationens vurdering af hvilke forudsætninger, der er ændret siden Budget blev vedtaget i oktober Budgetopfølgning 1 indeholder en række budgetneutrale omplaceringer som skal godkendes politisk, da der omplaceres mellem politikområder og udvalg. De fleste ændringer har effekt i overslagsårene og kommer derfor også med som tekniske korrektioner i budgetoplægget for Resultatet af budgetopfølgning 1 er udgiftsneutralt. Forslag Administrationen foreslår Økonomiudvalget at indstille til kommunalbestyrelsen: - At godkende budgetomplaceringer på drift mellem udvalgene i 2012, samt at efffekten i overslagsårene indarbejdes i budgetoplægget for Sagsfremstilling Der gennemføres fire budgetopfølgninger i løbet af Formålet med budgetopfølgningerne er at følge økonomien tæt, samt at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbrug eller lovgivning. Budgetopfølgning 1 indeholder administrationens vurdering af hvilke forudsætninger, der er ændret siden Budget blev vedtaget i oktober Derudover indeholder budgetopfølgning 1 også en række budgetneutrale omplaceringer af mere teknisk karakter, som skal godkendes politisk, da der omplaceres mellem politikområder og udvalg. De fleste ændringer har effekt i overslagsårene og kommer derfor også med som tekniske korrektioner i budgetoplægget for Resultatet af budgetopfølgning 1 er udgiftsneutralt. Omplaceringer mellem politikområder og udvalg er nærmere beskrevet i bilag 1. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 9

10 Foruden de politisk forelagte forslag til budgetomplaceringer mellem politikområder og udvalg gør administrationen opmærksom på, at der på administrativt niveau foretages en budgetomplacering inden for politikområde 70 Arbejdsmarked og Job. På baggrund af de seneste konjunkturvurderinger forventer administrationen merudgifter til kontanthjælp og arbejdsløshedsdagpenge. Samtidig forventes merudgifter til revalidering og sygedagpenge som følge af regeringens ønske om at begrænse tilgangen til de varige forsørgelsesydelser. Samlet set indebærer det forventede merudgifter i 2012 på 3,15 mio. kr. Merudgiften finansieret ved en tilsvarende reduktion af 2012-puljen til imødegåelse af efterregulering af det statslige beskæftigelsestilskud. Dette vurderes økonomisk forsvarligt, idet KL s prognose indtil videre peger på, at der ikke vil komme en negativ regulering af beskæftigelsestilskuddet, og at puljen derfor formodentligt ikke vil blive nødvendig. Det skal understreges at beskæftigelsesprognoserne kan ændre sig i løbet af året, og at puljen til efterregulering af det statslige beskæftigelsestilskud, derfor vil skulle revurderes ved de kommende budgetopfølgninger. Finanslov 2012 Den 20. november 2011 indgik regeringen og Enhedslisten en samlet aftale om finansloven for Aftalen indeholder en række elementer med betydning for kommunerne. Til orientering er KL s notat der indeholder en beskrivelse og KL s kommentarer til de væsentligste initiativer, vedlagt som bilag 2. Blandt finanslovens væsentligste initiativer er: - Som led i en kickstart af dansk økonomi, er der i i Finansloven for 2012 forudsat en fremrykning af kommunale anlægsinvesteringer for 3,9 mia. kr og 1,0 mia. kr. i Den forudsatte fremrykning er imidlertid allerede indarbejdet i kommunernes vedtagne anlægsbudget for 2012, og da finansloven på dette punkt ikke indeholder nye penge har den forudsatte fremrykning af anlægsinvesteringerne ingen umiddelbare realøkonomisk betydning for kommunerne herunder Hørsholm Kommune. - Der afsættes fra 2013 årligt 500 mio. kr. til bedre normeringer på dagtilbudsområdet. De afsatte midler udmøntes i forbindelse med den kommende økonomiaftale 2013 mellem regeringen og KL. - En række ændringer på beskæftigelsesområdet som indebærer afskaffelse eller lempelse af nogle proceskrav i forbindelse med kommunernes aktiveringsindsats. Eksempelvis afskaffes tvungen brug af andre aktører, lige som genaktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere hæves fra 6 til 12 mdr. efter afsluttet aktiveringsforløb. Økonomi/personale Bevillingsskema Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Indeværende år Beløb Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde:12 D Politikområde:13 D Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 10

11 Politikområde:30 D Politikområde:31 D Politikområde:41 D Politikområde:42 D Politikområde:51 D Politikområde:60 D Politikområde:80 D Politikområde:82 D Ialt D Kommunikation Sagens tidligere behandling Bilag - Bilag 1: Budgetopfølgning 1, Bilag 2: Finanslov 2012 Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstillede forslaget til kommunalbestyrelsens godkendelse. Fraværende: Birger Bøgeblad (V) Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Fraværende: Marianne Preis Balser (C), Lars Iversen (F) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 11

12 Kommunalbestyrelsen Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 11/19753 Journalnr.: P21 Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Børnegården på Alsvej - opfyldelse af forlig Resume Tillægsbevilling til rådighedsbeløb til køb af Børnegården Alsvej 83 samt omkostninger ved købet. Forslag Det foreslås at meddele tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. til opfyldelse af forliget samt købsomkostninger. Beløbet frigives samtidigt. Til delvis finansiering anvendes 3 mio. kr. af puljen til sanktionslovgivning. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen bemyndigede på mødet den administrationen til at forhandle et forlig på plads med Sct. Georgs Fonden, hvorefter kommunen overtager ejendommen, fonden hæver den anlagte retssag om huslejebetaling ved Helsingør Ret, og kommunen betaler 6,5 mio. kr. til fuld og endelig afgørelse. Fonden accepterede kommunens tilbud i sin helhed den , og administrationen søger derfor om tillægsbevilling til opfyldelse af forliget samt til omkostningerne i forbindelse med erhvervelsen af ejendommen. Økonomi/personale I overensstemmelse med forslag til udvalget søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 6,564 mio. kr., hvoraf 6,5 mio. kr. er til erhvervelse af ejendommen og kr. er til omkostninger i forbindelse med erhvervelsen. Til delvis finansiering anvendes 3 mio. kr. af puljen til sanktionslovgivning. Der søges samtidigt anlægsbevilling til igangsætning af projektet. Bevillingsskema Beløb Tillægsbevilling Politikområde:81.Køb og salg af jord og ejendomme Politikområde: 80. Administration og Drift/anlæg m.v Indeværende år Anlæg Drift Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 12

13 planlægning I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde:81. Køb og salg af jord og ejendomme Anlæg I alt Kommunikation Der er udsendt pressemeddelelse om forliget den Sagens tidligere behandling Sagen har tidligere været behandlet på KB-mødet den på lukket møde som punkt 20. Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalgets indstillede til kommunalbestyrelsen at meddele tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. samt frigive beløbet. Endvidere blev det indstillet, at der meddeles en negativ tillægsbevilling til driften på 3 mio. kr. Fraværende: Birger Bøgeblad (V) Beslutning Kommunalbestyrelsen den Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Fraværende: Marianne Preis Balser (C), Lars Iversen (F) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 13

14 Kommunalbestyrelsen Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 10/7323 Journalnr.: K08 Sagsforløb: ØU, KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Bente Jersie Jensen Hørsholm almene Boligselskab, Ådalsparken II - skema B Resume Hørsholm almene Boligselskab har indsendt skema B vedrørende udvidelse af Ådalsparken med 40 familieboliger til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Den samlede anskaffelsessum er beregnet til kr. Heraf udgør kommunens andel af finansieringen kr. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende: 1. skema B for Ådalsparken II med en anskaffelsessum på kr. inkl. moms, 2. at der gives en tillægsbevilling på yderligere kr. til finansiering af kommunens indskud i form af grundkapital på i alt kr. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen, 3. at kommunen stiller garanti for den del af realkreditlånet, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, og at administrationen bemyndiges til at underskrive garantierklæringen, 4. at den foreløbige leje for familieboligerne fastsættes til 968 kr. pr. m2 ekskl. forbrugsafgifter, fællesantenne og øvrige udgifter, 5. at arbejdet påbegyndes den 27. februar Sagsfremstilling Hørsholm almene Boligselskab har den 20. december 2012 indsendt ansøgning om godkendelse af skema B for projektet om udvidelse af Ådalsparken med 40 familieboliger. Boligerne etableres som en ekstra etage på blok 1, Højmosevænge Projektet er udarbejdet i henhold til lokalplan 145 for Ådalsparken bolig og centerområde. Kommunen Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 14

15 har sammen med skema B er modtaget logistikplan og en totaløkonomisk vurdering af projektet. Kommunalbestyrelsen har den 20. december 2010 godkendt skema A. Ved skema B skal Kommunalbestyrelsen godkende anskaffelsessummen før byggeriets påbegyndelse under hensyntagen til lejens størrelse og de deraf følgende udlejningsmuligheder. Ændringer i projektet siden Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A o Der er sket mindre projekttilpasninger af hensyn til økonomien o Lejlighedernes boligareal er samlet forøget med 160 m2 o Antallet af to-rumsboliger er ændret fra 36 til 34 o Antallet af tre-rumsboliger er ændret fra 4 til 6 o Den forventede anskaffelsessum er forhøjet fra kr. til kr. Projekttilpasninger Tagetagen bliver udformet med lette glas/alu-facader og tagflade beklædt med metal. For at kunne holde budgetrammen er følgende udgået af projektet: krumme lofter tagrytter partielle jalousi-skærme overdækning af cykelparkering Der er givet byggetilladelse til projektet den 8. september 2011 med tillæg af 15. december Tillægget tager højde for de anførte ændringer. Boligareal og lejlighedsfordeling Kommunalbestyrelsen har den 10. oktober 2011 godkendt, at det samlede boligareal forøges med 160 m2 til i alt m2. De 40 familieboliger fordeler sig på 34 to rumsboliger og 6 tre-rumsboliger på mellem 70,5 m2 til 111 m2. Boligerne opfylder arealgrænserne i støttebekendtgørelsens 15. Antal Lejlighedstype Boligareal 4 To-rumsbolig 70,5 m2 24 To-rumsbolig 91,5 m2 6 To-rumsbolig 87,4 m2 4 Tre-rumsbolig 91,9 m2 1 Tre-rumsbolig 109,0 m2 1 Tre-rumsbolig 111,0 m2 Ved skema A var boligarealet på m2 fordelt på 36 to-rumsboliger og 4 trerumsboliger. Anlægsøkonomi Hovedentreprisen har været i begrænset udbud/licitation (EU-udbud), hvor 4 bydende har give tilbud. Bygherre har valgt det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Anskaffelsessummen for boligerne udgør følgende, sammenholdt med skema A: Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 15

16 Skema A Skema B Tilslutningsafgifter kr kr. Entrepriseudgifter kr kr. Omkostninger kr kr. Gebyrer kr kr. Anskaffelsessum i alt kr kr. Forhøjelsen af anskaffelsessummen skyldes dels, at boligarealet er øget og dels, at det ved udbuddet ikke har været muligt at opnå en lavere pris. Anskaffelsessummen udgør 100 % af maksimumsbeløbene for 2012 på kr. pr. m2 boligareal + energitillæg på kr. pr. m2. Efter støttebekendtgørelsens 11, stk. 5 kan den eksisterende ejendoms værdi ikke medtages i anskaffelsessummen ved etablering af boliger ved ombygning eller tilbygning til ejendomme, hvortil der tidligere er meddelt tilsagn om offentlig støtte. I anskaffelsessummen indgår ikke derfor ikke udgifter til ejendomskøb. Lejeniveau Huslejen er i skema B beregnet til 968 kr. pr. m2. ekskl. forbrug af el, vand og varme samt antenne/it-udgifter. Ved godkendelsen af skema A var lejen budgetteret til 918 kr. pr. m2. Lejen udgør kr. pr m2 inkl. el, vand, varme og antenne/it-udgifter, svarende til en samlet leje på mellem kr. og kr. pr. måned. Anskaffelsessummen ved godkendelsen af skema B er bindende. Kommunen har ikke hjemmel til at dispensere, hvis der kommer overskridelser ved skema C, når maksimumsbeløbet er udnyttet fuldt ud. Det betyder, at bygherre ikke kan finansiere en overskridelse via en forhøjelse af lejen, men at bygherre selv må finansiere en eventuel overskridelse med egne midler, fx af bygherrehonoraret eller egenkapitalen. Lejen vil kunne reguleres efter reglerne om balanceleje i lov om leje af almene boliger kapitel 3. Det er Hørsholm almene Boligselskabs vurdering, at de projekterede boliger, med de indbyggede kvaliteter, kan udlejes til den budgetterede husleje. Organisering De 40 nye familieboliger organiseres i en selvstændig almen boligafdeling, Ådalsparken II. Afdelingen vil være økonomisk uafhængig af boligorganisationen og de øvrige afdelinger. Efter almenboligloven 16, stk. 1 kan påbygning af yderligere etager på en eksisterende almen ejendom ske på to måder: 1) Etablering af tagboliger via en ejerlejlighedsopdeling, hvorved der etableres to selvstændige afdelinger eller 2) etablering ved en udvidelse af den eksisterende afdeling. Hørsholm almene Boligselskab har valgt løsning 1 for tagprojektet i Ådalsparken. Det følge af ejerlejlighedslovens 10, stk. 4, at den nye afdeling skal udgøre én ejerlejlighed og at denne ejerlejlighed ikke kan videreopdeles, medmindre der sker salg af en bolig efter almenboliglovgivningens kapitel 5 a. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 16

17 Beboerdemokratiet i den nye afdeling kan etableres når de første beboere er flyttet ind, og de på et afdelingsmøde vælger en afdelingsbestyrelse til at udøve medindflydelse, jf. almenboliglovens 34. Tidsplan Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en frist for byggeriets påbegyndelse. Hørsholm almene Boligselskab oplyser i skema B, at de forventer at påbegynde byggeriet den 27. februar 2012 og med aflevering den 22. april Skema C (byggeregnskabet) skal sendes til kommunen senest 6 måneder efter, at boligerne er færdiggjort. Lovgrundlag Lov om almene boliger, lovbekendtgørelse nr. 884 af 10. august 2011 og bekendtgørelse nr af 14. december 2011 om støtte til almene boliger mv. Økonomi/personale Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. december 2011 en anskaffelsessum på kr. og dermed et kommunalt grundkapitallån på kr. På møde den 10. oktober 2011 har Kommunalbestyrelsen godkendt en forhøjelse af den kommunale grundkapital med kr. i Anskaffelsessummen er i skema B øget til kr. Finansieringen af anskaffelsessummen sker sådan: Realkreditlån 91 % Kommunalt grundkapitallån 7 % Beboerindskud 2 % I alt kr kr kr kr. Kommunens andel udgør dermed kr. mere end tidligere er bevilget. Administrationen foreslår, at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen. Bevillingsskema Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Indeværende år Politikområde: 82 Finansforskydninger kr. Politikområde: Beløb Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 I alt kr Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: Politikområde: I alt Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 17

18 Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med godkendelse af projektet stillet krav om, at Hørsholm almene Boligselskab skal betale et gebyr på 2,5 promille af anskaffelsessummen ekskl. gebyrer, som fastsat ved skema B. Gebyret udgør kr. og skal betales senest ved fremsendelsen af skema C. Ud over den kommunale grundkapital påtager kommunen sig en garantiforpligtigelse for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Den kommunale garanti er ikke opgjort beløbsmæssig. Opgørelsen vil først foreligge, når ejendommen er opdelt i to ejerlejligheder og vurderet. Garantien skal ikke henregnes til kommunens låneramme, jf. lånebekendtgørelsens 3, stk. 2, nr. 1. Sagens tidligere behandling Kommunalbestyrelsen den 26. april 2010, godkendelse af projekt Kommunalbestyrelsen den 20. december 2010, godkendelse af skema A Bilag - Ansøgning fra Hørsholm almene Boligselskab om godkendelse af skema B - Oversigt over nøgletal i projektet - Skema B Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalgets indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende: 1. skema B for Ådalsparken II med en anskaffelsessum på kr. inkl. moms, 2. at kommunens merudgift på kr. til finansiering af kommunens indskud i form af grundkapital på i alt kr. reguleres i forbindelse med budgetopfølgning 2, 3. at kommunen stiller garanti for den del af realkreditlånet, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, og at administrationen bemyndiges til at underskrive garantierklæringen, 4. at den foreløbige leje for familieboligerne fastsættes til 968 kr. pr. m2 ekskl. forbrugsafgifter, fællesantenne og øvrige udgifter, 5. at arbejdet påbegyndes den 27. februar Endvidere anbefalede økonomiudvalget Hørsholm almene Boligselskab at søge at fastholde overdækningen af cykelparkeringen under henvisning til kommunens cykelhandlingsplan. Gitte Burchard (O) stemte imod og fik følgende protokolleret: Jeg kan ikke støtte op om godkendelse af skema- B ansøgningen for etablering af en nu almennyttig boligafdeling afd.902 på toppen af den oprindelige Almennyttig Boligforening Ådalsparken afdeling Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 18

19 Jeg og mine vælgere kan simpelthen ikke overskue konsekvensen af det forslåede tagejerlejligheds-udvidelses projekt. Som det fremgår af min omfangsrige korrespondance med administrationens juridiske rådgivere, er der efterfølgende fremkommet så mange uklarheder mht. de juridiske konsekvenser af byggeriet, at jeg finder projektet ikke er i overensstemmelse med det vi tog stilling til d.20. december 2010 med godkendelse af skema- A. Efter senest fremkommet licitation og DAB s ændringsforslag til hele projektet foregives det, at man er nået ned på en byggesum som kan holdes inden for maksimum beløbet for støttet byggeri. Men derved har man udnyttet og jeg citerer- Forhøjelsen af anskaffelsessummen skyldes dels, at boligarealet er øget og dels, at det ved udbuddet ikke har været muligt at opnå en lavere pris. Anskaffelsessummen udgør 100 % af maksimumsbeløbene for 2012 på kr. pr. m2 boligareal + energitillæg på kr. pr. m2. Slut. Det vil dermed sige, at hvis der forekommer ikke fastlagte prisstigninger i byggeprojektet, jævnfør Hørsholm Kommunes projekt Kokkedal Vest med byggesumsoverskridelser på 37 % så vil Ådalsparken II projektet miste støtte tilskud og dermed automatisk overgå til ustøttet byggeri med en kraftig huslejestigning til følge og formentlig opdeling i særskilte ejerlejligheder jævnfør lov nr.628 af 14. juni Endvidere finder jeg det særdeles interessant at hoved entreprenørens navn ikke er opgivet? Ligesom der mangler oplysning om dette firmas soliditet for gennemførelse af projektet. For hvad tror I der kommer til at ske hvis entreprenøren går i betalingsstandsning midt under opførelsen af tag byggeriget. Hvad gør vi så, står vi så også på mål for det og lægger os fladt ned på ryggen og siger undskyld vi gør det aldrig mere. Så derfor et klart nej fra DF til godkendelse af skema B fordi jeg finder at det forlæggende skema B grundlag ikke er tilstrækkelig godt nok oplyst. Fraværende: Birger Bøgeblad (V) Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte med 16 stemmer økonomiudvalgets indstilling. Gitte Burchard (O) stemte imod og fik følgende protokolleret: Jeg fastholder mit protokollat af som tilgået ØU, og stemmer derfor nej til ansøgningen om godkendelse af skema B for udvidelse af Ådalsparken med en ekstra ny og selvstændig afdeling. Jeg forventer for øvrigt snarest at indbringe hele ansøgningssagen for tilsynsrådet idet, der efter min opfattelse er sket en alvorlig misinformation fra start af hele byggesagen. En misinformation der kan få betydelig økonomisk konsekvens for beboerne i Ådalsparken især hvis DAB s økonomiske beregninger ikke holder stik og de evt. nyetableret Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 19

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 31.10.2011 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Takster

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere

Mandag 27.09.2010 kl. 17:30 Borgerservice

Mandag 27.09.2010 kl. 17:30 Borgerservice Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 27.09.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 2 Meddelelser 4 Børn-

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 12.06.2014 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Budget 2015: Indledende dialog mellem HovedMED og ØU 4 Retningslinjer

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 13.11.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - Godkendelse af budgetmateriale

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 08-10-2009 07:30 Torsdag 08.10.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Kommunes Personaleforening søger om et

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 6/2009 Mødedato: mandag den 08-06-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:50

Referat. Byrådet. Møde nr.: 6/2009 Mødedato: mandag den 08-06-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:50 Referat Møde nr.: 6/2009 Mødedato: mandag den 08-06-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:50 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Johnny

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden 18-02-2014 kl. 15:30 Vestforbrænding, Konferencesalen, Ejby Mosevej 219, Glostrup Medlemmer Bodil Kornbek Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Henrik

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 14. maj 2009 Torsdag 14.05.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Rungsted Havn A/S - ordinær generalforsamling 5 1.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.01.2006 kl. 16.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 29. april 2013

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 29. april 2013 Referat mandag den 29. april 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Forslag

Læs mere