Følgende sager behandles på mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB møde den 30/ Indstilling af medlem til det Lokale Beskæftigelsesråd. 5 Økonomisk oversigt på det specialiserede område, 4. kvt Budgetopfølgning 1, Børnegården på Alsvej - opfyldelse af forlig 12 Hørsholm almene Boligselskab, Ådalsparken II - skema B 14 Rungsted Havn - Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bemærkninger til forslag til nye vedtægter 21 Kokkedal Vest - Slotsbakken. Ekspropriation af vejareal 23 Ordninger for papir, glas og storskrald 27 Ny hydraulik til hæve- sænkebund i svømmehallen 33 Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling vedr. ridehal på Kokkedal Avlsgård 35 Udvikling af Kulturhus Trommen 38 Louiselund. Tidsplan, økonomi og status for planlægning 42 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere 46 Revurdering af kvalitetsstandarden i forhold til praktisk bistand 48 Spørgetid efter KB den 30/ Bilagsoversigt 54 Fraværende Marianne Preis Balser (C), Lars Iversen (F) Bemærkninger til dagsorden

2 Kommunalbestyrelsen Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte Meddelelser Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 2

3 Kommunalbestyrelsen Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 12/1987 Journalnr.: P24 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte Spørgetid før KB møde den 30/ Sagsfremstilling Borgere kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen forud for kommunalbestyrelsens behandling af sager på det ordinære møde i overensstemmelse med nedenstående regler. Spørgsmål til sager på dagsordenen anmeldes før mødets begyndelse, og spørgsmålene stilles så, når mødet er slut, og kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne. Regler for spørgsmål til Hørsholm Kommunalbestyrelse Spørgetid i tilknytning til kommunalbestyrelsens ordinære møder For at styrke mulighederne for dialog mellem borgerne og medlemmerne af Hørsholm Kommunalbestyrelse er der i tilknytning til de ordinære møder i Hørsholm Kommunalbestyrelse mulighed for at tilhørerne kan stille spørgsmål. Hvornår kan du spørge? Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse er der spørgetid på højst en halv time. Spørgetiden indledes kl. 17:30, umiddelbart før det åbne møde. Spørgsmål til sager, der er på dagsordenen, anmeldes til borgmesteren inden mødets start, og når det ordinære møde er slut, giver borgmesteren så ordet til den borger, der har bedt om at stille et spørgsmål. Hvem kan stille spørgsmål? Alle borgere, erhvervsdrivende og organisationer m.fl. i kommunen kan stille spørgsmål, skriftligt eller mundtligt dog bortset fra kommunalbestyrelsens egne medlemmer, Hvilke spørgsmål kan du stille? Du kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om kommunale forhold. Dog kan du ikke stille spørgsmål, som angår kommunens medarbejdere. Spørgsmålene skal være korte og have karakter af spørgsmål ikke debatindlæg. Der er mulighed for en kort replik og duplik. Borgmesteren afgør, hvorvidt en spørger undtagelsesvis skal have adgang til at gennemføre en kort præsentation i forbindelse med spørgsmålet. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 3

4 Spørgsmål til de sager, der er på mødets dagsorden, anmeldes forud for mødet til borgmesteren, men kan først stilles, efter mødet er slut. Besvarelse af spørgsmål Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål. Besvarelse af spørgsmål, der vedrører sager på den dagsordenen, henvises til spørgetiden efter mødet. Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen og spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand, røber forhold vedr. privatlivet samt andre anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan borgmesteren afvise på kommunalbestyrelsens vegne. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde. Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg. Tvivl om spørgetidsreglementet Opstår der tvivl om forståelsen af reglerne for spørgetid, er det borgmesteren som fortolker disse. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Ingen spørgsmål. Fraværende: Marianne Preis Balser (C), Lars Iversen (F) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 4

5 Kommunalbestyrelsen Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 12/1888 Journalnr.: A30 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Indstilling af medlem til det Lokale Beskæftigelsesråd. Resume Administrationen har modtaget en indstilling til det Lokale Beskæftigelsesråd. Det er Kommunalbestyrelsen der skal udpege medlemmerne af det Lokale Beskæftigelsesråd efter indstilling fra de respektive organisationer. Forslag Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) indstilling af Søren Melgaard Hansen fra Elite Miljø A/S til det Lokale Beskæftigelsesråd. Sagsfremstilling I følge "lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats" skal kommunen nedsætte et Lokalt Beskæftigelsesråd. Det Lokale Beskæftigelsesråd overvåger resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret og rådgiver kommunen om tiltag til forbedring af indsatsen. Det nuværende Lokale Beskæftigelsesråd er valgt for perioden 1. juni 2010 til 1. juni Det Lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen: 1. op til 3 efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening 2. op til 3 efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark 3. 1 efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd 4. op til 2 efter indstilling fra Dansk Handicaporganisation 5. 1 efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation i egenskab af repræsentant for erhvervet praktiserende læger 6.1 efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation Medlemmerne og suppleanterne udpeges for 4 år ad gangen, bortset fra formanden og dennes suppleant. Det Lokale Beskæftigelsesråds funktionsperiode regnes fra d. 1. juni efter det kommunale og regionale valgår. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 5

6 Helene Hoffmann fra Dansk Arbejdsgiverforening er trådt ud af det Lokale Beskæftigelsesråd og Dansk Arbejdsgiverforening ønsker derfor at indstille Søren Melgaard Hansen i stedet for. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen udpegede Søren Melgaard Hansen efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening som medlem af Det Lokale Beskæftigelsesråd for den resterende periode af udvalgets valgperiode. Fraværende: Marianne Preis Balser (C), Lars Iversen (F) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 6

7 Kommunalbestyrelsen Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 11/432 Journalnr.: Ø09 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Holtoft Økonomisk oversigt på det specialiserede område, 4. kvt Resume Regeringen og KL har besluttet, at kommunerne hvert kvartal skal indberette en økonomisk oversigt over det specialiserede socialområde. Oversigten for 4. kvartal skal fremlægges for Kommunalbestyrelsen senest den 1. februar Sagen optages direkte på KBdagsordenen, da den pga. de fastlagte tidsfrister ikke kan nå at komme på ØU. Forslag Administrationen indstiller til, at Kommunalbestyrelsen tager sagen til efterretning. Sagsfremstilling Regeringen og KL har som led i økonomiaftalen for 2010 valgt det specialiserede sociale område som særligt fokusområde. Det skal blandt andet ske ved at have fokus på den løbende udgiftsudvikling på området. Derfor skal kommunerne hvert kvartal indberette en økonomisk oversigt til Indenrigsministeriet, og Kommunalbestyrelsen skal behandle denne økonomiske oversigt. Den økonomiske oversigt er vedlagt som bilag. Oversigten indeholder de funktioner og grupperinger i den kommunale kontoplan, der ifølge den nationale opgørelse kan henføres til det specialiserede socialområde. Indenrigsministeriet har ønsket at medtage funktioner og grupperinger, der dækker over området Pleje og omsorg (nederst i tabellen) for fuldstændighedens skyld, selvom kun en lille del af disse udgifter kan henføres til det specialiserede område. Tabellen dækker over opgaver på politikområderne 30: Institutioner for børn og unge, 34: Børn og unge med særlige behov, 41: sundhed, ældre, samt 42: Social og psykiatri. Da tabellen ikke omfatter alle opgaver på de fire områder, vil det ikke give mening at summere tabellen. Administrationen forventer på nuværende tidspunkt, at budgettet for udsatte børn og unge (politikområde 34) vil blive overholdt som følge af budgettilførslen på 9,1 mio. kr. i 2011 i budgetopfølgning 3. Der forventes endvidere et væsentligt mindreforbrug på pleje og Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 7

8 omsorgsområdet (dele af politikområde 41), mens forbruget for udsatte voksne og handicappede forventes at blive en smule større end budgetteret. For yderligere oplysninger om økonomi henvises til Budgetopfølgning 3, der blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen d. 26. september Den økonomiske oversigt for 1. kvartal 2012 vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen senest d. 1. maj Bilag - Bilag: Indberetningsskema for Hørsholm Kommune 4 kvt, 2011 Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen tog sagen til efterretning. Fraværende: Marianne Preis Balser (C), Lars Iversen (F) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 8

9 Kommunalbestyrelsen Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 11/22953 Journalnr.: Ø09 Sagsforløb: ØU--KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Thomas Rafn Budgetopfølgning 1, 2012 Resume Budgetopfølgning 1 indeholder administrationens vurdering af hvilke forudsætninger, der er ændret siden Budget blev vedtaget i oktober Budgetopfølgning 1 indeholder en række budgetneutrale omplaceringer som skal godkendes politisk, da der omplaceres mellem politikområder og udvalg. De fleste ændringer har effekt i overslagsårene og kommer derfor også med som tekniske korrektioner i budgetoplægget for Resultatet af budgetopfølgning 1 er udgiftsneutralt. Forslag Administrationen foreslår Økonomiudvalget at indstille til kommunalbestyrelsen: - At godkende budgetomplaceringer på drift mellem udvalgene i 2012, samt at efffekten i overslagsårene indarbejdes i budgetoplægget for Sagsfremstilling Der gennemføres fire budgetopfølgninger i løbet af Formålet med budgetopfølgningerne er at følge økonomien tæt, samt at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbrug eller lovgivning. Budgetopfølgning 1 indeholder administrationens vurdering af hvilke forudsætninger, der er ændret siden Budget blev vedtaget i oktober Derudover indeholder budgetopfølgning 1 også en række budgetneutrale omplaceringer af mere teknisk karakter, som skal godkendes politisk, da der omplaceres mellem politikområder og udvalg. De fleste ændringer har effekt i overslagsårene og kommer derfor også med som tekniske korrektioner i budgetoplægget for Resultatet af budgetopfølgning 1 er udgiftsneutralt. Omplaceringer mellem politikområder og udvalg er nærmere beskrevet i bilag 1. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 9

10 Foruden de politisk forelagte forslag til budgetomplaceringer mellem politikområder og udvalg gør administrationen opmærksom på, at der på administrativt niveau foretages en budgetomplacering inden for politikområde 70 Arbejdsmarked og Job. På baggrund af de seneste konjunkturvurderinger forventer administrationen merudgifter til kontanthjælp og arbejdsløshedsdagpenge. Samtidig forventes merudgifter til revalidering og sygedagpenge som følge af regeringens ønske om at begrænse tilgangen til de varige forsørgelsesydelser. Samlet set indebærer det forventede merudgifter i 2012 på 3,15 mio. kr. Merudgiften finansieret ved en tilsvarende reduktion af 2012-puljen til imødegåelse af efterregulering af det statslige beskæftigelsestilskud. Dette vurderes økonomisk forsvarligt, idet KL s prognose indtil videre peger på, at der ikke vil komme en negativ regulering af beskæftigelsestilskuddet, og at puljen derfor formodentligt ikke vil blive nødvendig. Det skal understreges at beskæftigelsesprognoserne kan ændre sig i løbet af året, og at puljen til efterregulering af det statslige beskæftigelsestilskud, derfor vil skulle revurderes ved de kommende budgetopfølgninger. Finanslov 2012 Den 20. november 2011 indgik regeringen og Enhedslisten en samlet aftale om finansloven for Aftalen indeholder en række elementer med betydning for kommunerne. Til orientering er KL s notat der indeholder en beskrivelse og KL s kommentarer til de væsentligste initiativer, vedlagt som bilag 2. Blandt finanslovens væsentligste initiativer er: - Som led i en kickstart af dansk økonomi, er der i i Finansloven for 2012 forudsat en fremrykning af kommunale anlægsinvesteringer for 3,9 mia. kr og 1,0 mia. kr. i Den forudsatte fremrykning er imidlertid allerede indarbejdet i kommunernes vedtagne anlægsbudget for 2012, og da finansloven på dette punkt ikke indeholder nye penge har den forudsatte fremrykning af anlægsinvesteringerne ingen umiddelbare realøkonomisk betydning for kommunerne herunder Hørsholm Kommune. - Der afsættes fra 2013 årligt 500 mio. kr. til bedre normeringer på dagtilbudsområdet. De afsatte midler udmøntes i forbindelse med den kommende økonomiaftale 2013 mellem regeringen og KL. - En række ændringer på beskæftigelsesområdet som indebærer afskaffelse eller lempelse af nogle proceskrav i forbindelse med kommunernes aktiveringsindsats. Eksempelvis afskaffes tvungen brug af andre aktører, lige som genaktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere hæves fra 6 til 12 mdr. efter afsluttet aktiveringsforløb. Økonomi/personale Bevillingsskema Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Indeværende år Beløb Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde:12 D Politikområde:13 D Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 10

11 Politikområde:30 D Politikområde:31 D Politikområde:41 D Politikområde:42 D Politikområde:51 D Politikområde:60 D Politikområde:80 D Politikområde:82 D Ialt D Kommunikation Sagens tidligere behandling Bilag - Bilag 1: Budgetopfølgning 1, Bilag 2: Finanslov 2012 Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstillede forslaget til kommunalbestyrelsens godkendelse. Fraværende: Birger Bøgeblad (V) Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Fraværende: Marianne Preis Balser (C), Lars Iversen (F) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 11

12 Kommunalbestyrelsen Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 11/19753 Journalnr.: P21 Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Børnegården på Alsvej - opfyldelse af forlig Resume Tillægsbevilling til rådighedsbeløb til køb af Børnegården Alsvej 83 samt omkostninger ved købet. Forslag Det foreslås at meddele tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. til opfyldelse af forliget samt købsomkostninger. Beløbet frigives samtidigt. Til delvis finansiering anvendes 3 mio. kr. af puljen til sanktionslovgivning. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen bemyndigede på mødet den administrationen til at forhandle et forlig på plads med Sct. Georgs Fonden, hvorefter kommunen overtager ejendommen, fonden hæver den anlagte retssag om huslejebetaling ved Helsingør Ret, og kommunen betaler 6,5 mio. kr. til fuld og endelig afgørelse. Fonden accepterede kommunens tilbud i sin helhed den , og administrationen søger derfor om tillægsbevilling til opfyldelse af forliget samt til omkostningerne i forbindelse med erhvervelsen af ejendommen. Økonomi/personale I overensstemmelse med forslag til udvalget søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 6,564 mio. kr., hvoraf 6,5 mio. kr. er til erhvervelse af ejendommen og kr. er til omkostninger i forbindelse med erhvervelsen. Til delvis finansiering anvendes 3 mio. kr. af puljen til sanktionslovgivning. Der søges samtidigt anlægsbevilling til igangsætning af projektet. Bevillingsskema Beløb Tillægsbevilling Politikområde:81.Køb og salg af jord og ejendomme Politikområde: 80. Administration og Drift/anlæg m.v Indeværende år Anlæg Drift Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 12

13 planlægning I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde:81. Køb og salg af jord og ejendomme Anlæg I alt Kommunikation Der er udsendt pressemeddelelse om forliget den Sagens tidligere behandling Sagen har tidligere været behandlet på KB-mødet den på lukket møde som punkt 20. Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalgets indstillede til kommunalbestyrelsen at meddele tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. samt frigive beløbet. Endvidere blev det indstillet, at der meddeles en negativ tillægsbevilling til driften på 3 mio. kr. Fraværende: Birger Bøgeblad (V) Beslutning Kommunalbestyrelsen den Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Fraværende: Marianne Preis Balser (C), Lars Iversen (F) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 13

14 Kommunalbestyrelsen Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 10/7323 Journalnr.: K08 Sagsforløb: ØU, KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Bente Jersie Jensen Hørsholm almene Boligselskab, Ådalsparken II - skema B Resume Hørsholm almene Boligselskab har indsendt skema B vedrørende udvidelse af Ådalsparken med 40 familieboliger til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Den samlede anskaffelsessum er beregnet til kr. Heraf udgør kommunens andel af finansieringen kr. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende: 1. skema B for Ådalsparken II med en anskaffelsessum på kr. inkl. moms, 2. at der gives en tillægsbevilling på yderligere kr. til finansiering af kommunens indskud i form af grundkapital på i alt kr. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen, 3. at kommunen stiller garanti for den del af realkreditlånet, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, og at administrationen bemyndiges til at underskrive garantierklæringen, 4. at den foreløbige leje for familieboligerne fastsættes til 968 kr. pr. m2 ekskl. forbrugsafgifter, fællesantenne og øvrige udgifter, 5. at arbejdet påbegyndes den 27. februar Sagsfremstilling Hørsholm almene Boligselskab har den 20. december 2012 indsendt ansøgning om godkendelse af skema B for projektet om udvidelse af Ådalsparken med 40 familieboliger. Boligerne etableres som en ekstra etage på blok 1, Højmosevænge Projektet er udarbejdet i henhold til lokalplan 145 for Ådalsparken bolig og centerområde. Kommunen Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 14

15 har sammen med skema B er modtaget logistikplan og en totaløkonomisk vurdering af projektet. Kommunalbestyrelsen har den 20. december 2010 godkendt skema A. Ved skema B skal Kommunalbestyrelsen godkende anskaffelsessummen før byggeriets påbegyndelse under hensyntagen til lejens størrelse og de deraf følgende udlejningsmuligheder. Ændringer i projektet siden Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A o Der er sket mindre projekttilpasninger af hensyn til økonomien o Lejlighedernes boligareal er samlet forøget med 160 m2 o Antallet af to-rumsboliger er ændret fra 36 til 34 o Antallet af tre-rumsboliger er ændret fra 4 til 6 o Den forventede anskaffelsessum er forhøjet fra kr. til kr. Projekttilpasninger Tagetagen bliver udformet med lette glas/alu-facader og tagflade beklædt med metal. For at kunne holde budgetrammen er følgende udgået af projektet: krumme lofter tagrytter partielle jalousi-skærme overdækning af cykelparkering Der er givet byggetilladelse til projektet den 8. september 2011 med tillæg af 15. december Tillægget tager højde for de anførte ændringer. Boligareal og lejlighedsfordeling Kommunalbestyrelsen har den 10. oktober 2011 godkendt, at det samlede boligareal forøges med 160 m2 til i alt m2. De 40 familieboliger fordeler sig på 34 to rumsboliger og 6 tre-rumsboliger på mellem 70,5 m2 til 111 m2. Boligerne opfylder arealgrænserne i støttebekendtgørelsens 15. Antal Lejlighedstype Boligareal 4 To-rumsbolig 70,5 m2 24 To-rumsbolig 91,5 m2 6 To-rumsbolig 87,4 m2 4 Tre-rumsbolig 91,9 m2 1 Tre-rumsbolig 109,0 m2 1 Tre-rumsbolig 111,0 m2 Ved skema A var boligarealet på m2 fordelt på 36 to-rumsboliger og 4 trerumsboliger. Anlægsøkonomi Hovedentreprisen har været i begrænset udbud/licitation (EU-udbud), hvor 4 bydende har give tilbud. Bygherre har valgt det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Anskaffelsessummen for boligerne udgør følgende, sammenholdt med skema A: Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 15

16 Skema A Skema B Tilslutningsafgifter kr kr. Entrepriseudgifter kr kr. Omkostninger kr kr. Gebyrer kr kr. Anskaffelsessum i alt kr kr. Forhøjelsen af anskaffelsessummen skyldes dels, at boligarealet er øget og dels, at det ved udbuddet ikke har været muligt at opnå en lavere pris. Anskaffelsessummen udgør 100 % af maksimumsbeløbene for 2012 på kr. pr. m2 boligareal + energitillæg på kr. pr. m2. Efter støttebekendtgørelsens 11, stk. 5 kan den eksisterende ejendoms værdi ikke medtages i anskaffelsessummen ved etablering af boliger ved ombygning eller tilbygning til ejendomme, hvortil der tidligere er meddelt tilsagn om offentlig støtte. I anskaffelsessummen indgår ikke derfor ikke udgifter til ejendomskøb. Lejeniveau Huslejen er i skema B beregnet til 968 kr. pr. m2. ekskl. forbrug af el, vand og varme samt antenne/it-udgifter. Ved godkendelsen af skema A var lejen budgetteret til 918 kr. pr. m2. Lejen udgør kr. pr m2 inkl. el, vand, varme og antenne/it-udgifter, svarende til en samlet leje på mellem kr. og kr. pr. måned. Anskaffelsessummen ved godkendelsen af skema B er bindende. Kommunen har ikke hjemmel til at dispensere, hvis der kommer overskridelser ved skema C, når maksimumsbeløbet er udnyttet fuldt ud. Det betyder, at bygherre ikke kan finansiere en overskridelse via en forhøjelse af lejen, men at bygherre selv må finansiere en eventuel overskridelse med egne midler, fx af bygherrehonoraret eller egenkapitalen. Lejen vil kunne reguleres efter reglerne om balanceleje i lov om leje af almene boliger kapitel 3. Det er Hørsholm almene Boligselskabs vurdering, at de projekterede boliger, med de indbyggede kvaliteter, kan udlejes til den budgetterede husleje. Organisering De 40 nye familieboliger organiseres i en selvstændig almen boligafdeling, Ådalsparken II. Afdelingen vil være økonomisk uafhængig af boligorganisationen og de øvrige afdelinger. Efter almenboligloven 16, stk. 1 kan påbygning af yderligere etager på en eksisterende almen ejendom ske på to måder: 1) Etablering af tagboliger via en ejerlejlighedsopdeling, hvorved der etableres to selvstændige afdelinger eller 2) etablering ved en udvidelse af den eksisterende afdeling. Hørsholm almene Boligselskab har valgt løsning 1 for tagprojektet i Ådalsparken. Det følge af ejerlejlighedslovens 10, stk. 4, at den nye afdeling skal udgøre én ejerlejlighed og at denne ejerlejlighed ikke kan videreopdeles, medmindre der sker salg af en bolig efter almenboliglovgivningens kapitel 5 a. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 16

17 Beboerdemokratiet i den nye afdeling kan etableres når de første beboere er flyttet ind, og de på et afdelingsmøde vælger en afdelingsbestyrelse til at udøve medindflydelse, jf. almenboliglovens 34. Tidsplan Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en frist for byggeriets påbegyndelse. Hørsholm almene Boligselskab oplyser i skema B, at de forventer at påbegynde byggeriet den 27. februar 2012 og med aflevering den 22. april Skema C (byggeregnskabet) skal sendes til kommunen senest 6 måneder efter, at boligerne er færdiggjort. Lovgrundlag Lov om almene boliger, lovbekendtgørelse nr. 884 af 10. august 2011 og bekendtgørelse nr af 14. december 2011 om støtte til almene boliger mv. Økonomi/personale Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. december 2011 en anskaffelsessum på kr. og dermed et kommunalt grundkapitallån på kr. På møde den 10. oktober 2011 har Kommunalbestyrelsen godkendt en forhøjelse af den kommunale grundkapital med kr. i Anskaffelsessummen er i skema B øget til kr. Finansieringen af anskaffelsessummen sker sådan: Realkreditlån 91 % Kommunalt grundkapitallån 7 % Beboerindskud 2 % I alt kr kr kr kr. Kommunens andel udgør dermed kr. mere end tidligere er bevilget. Administrationen foreslår, at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen. Bevillingsskema Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Indeværende år Politikområde: 82 Finansforskydninger kr. Politikområde: Beløb Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 I alt kr Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: Politikområde: I alt Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 17

18 Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med godkendelse af projektet stillet krav om, at Hørsholm almene Boligselskab skal betale et gebyr på 2,5 promille af anskaffelsessummen ekskl. gebyrer, som fastsat ved skema B. Gebyret udgør kr. og skal betales senest ved fremsendelsen af skema C. Ud over den kommunale grundkapital påtager kommunen sig en garantiforpligtigelse for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Den kommunale garanti er ikke opgjort beløbsmæssig. Opgørelsen vil først foreligge, når ejendommen er opdelt i to ejerlejligheder og vurderet. Garantien skal ikke henregnes til kommunens låneramme, jf. lånebekendtgørelsens 3, stk. 2, nr. 1. Sagens tidligere behandling Kommunalbestyrelsen den 26. april 2010, godkendelse af projekt Kommunalbestyrelsen den 20. december 2010, godkendelse af skema A Bilag - Ansøgning fra Hørsholm almene Boligselskab om godkendelse af skema B - Oversigt over nøgletal i projektet - Skema B Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalgets indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende: 1. skema B for Ådalsparken II med en anskaffelsessum på kr. inkl. moms, 2. at kommunens merudgift på kr. til finansiering af kommunens indskud i form af grundkapital på i alt kr. reguleres i forbindelse med budgetopfølgning 2, 3. at kommunen stiller garanti for den del af realkreditlånet, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, og at administrationen bemyndiges til at underskrive garantierklæringen, 4. at den foreløbige leje for familieboligerne fastsættes til 968 kr. pr. m2 ekskl. forbrugsafgifter, fællesantenne og øvrige udgifter, 5. at arbejdet påbegyndes den 27. februar Endvidere anbefalede økonomiudvalget Hørsholm almene Boligselskab at søge at fastholde overdækningen af cykelparkeringen under henvisning til kommunens cykelhandlingsplan. Gitte Burchard (O) stemte imod og fik følgende protokolleret: Jeg kan ikke støtte op om godkendelse af skema- B ansøgningen for etablering af en nu almennyttig boligafdeling afd.902 på toppen af den oprindelige Almennyttig Boligforening Ådalsparken afdeling Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 18

19 Jeg og mine vælgere kan simpelthen ikke overskue konsekvensen af det forslåede tagejerlejligheds-udvidelses projekt. Som det fremgår af min omfangsrige korrespondance med administrationens juridiske rådgivere, er der efterfølgende fremkommet så mange uklarheder mht. de juridiske konsekvenser af byggeriet, at jeg finder projektet ikke er i overensstemmelse med det vi tog stilling til d.20. december 2010 med godkendelse af skema- A. Efter senest fremkommet licitation og DAB s ændringsforslag til hele projektet foregives det, at man er nået ned på en byggesum som kan holdes inden for maksimum beløbet for støttet byggeri. Men derved har man udnyttet og jeg citerer- Forhøjelsen af anskaffelsessummen skyldes dels, at boligarealet er øget og dels, at det ved udbuddet ikke har været muligt at opnå en lavere pris. Anskaffelsessummen udgør 100 % af maksimumsbeløbene for 2012 på kr. pr. m2 boligareal + energitillæg på kr. pr. m2. Slut. Det vil dermed sige, at hvis der forekommer ikke fastlagte prisstigninger i byggeprojektet, jævnfør Hørsholm Kommunes projekt Kokkedal Vest med byggesumsoverskridelser på 37 % så vil Ådalsparken II projektet miste støtte tilskud og dermed automatisk overgå til ustøttet byggeri med en kraftig huslejestigning til følge og formentlig opdeling i særskilte ejerlejligheder jævnfør lov nr.628 af 14. juni Endvidere finder jeg det særdeles interessant at hoved entreprenørens navn ikke er opgivet? Ligesom der mangler oplysning om dette firmas soliditet for gennemførelse af projektet. For hvad tror I der kommer til at ske hvis entreprenøren går i betalingsstandsning midt under opførelsen af tag byggeriget. Hvad gør vi så, står vi så også på mål for det og lægger os fladt ned på ryggen og siger undskyld vi gør det aldrig mere. Så derfor et klart nej fra DF til godkendelse af skema B fordi jeg finder at det forlæggende skema B grundlag ikke er tilstrækkelig godt nok oplyst. Fraværende: Birger Bøgeblad (V) Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte med 16 stemmer økonomiudvalgets indstilling. Gitte Burchard (O) stemte imod og fik følgende protokolleret: Jeg fastholder mit protokollat af som tilgået ØU, og stemmer derfor nej til ansøgningen om godkendelse af skema B for udvidelse af Ådalsparken med en ekstra ny og selvstændig afdeling. Jeg forventer for øvrigt snarest at indbringe hele ansøgningssagen for tilsynsrådet idet, der efter min opfattelse er sket en alvorlig misinformation fra start af hele byggesagen. En misinformation der kan få betydelig økonomisk konsekvens for beboerne i Ådalsparken især hvis DAB s økonomiske beregninger ikke holder stik og de evt. nyetableret Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 19

20 taglejligheder efter den nye ejerlejlighedslov bliver udstykket til selvstændige ejerlejligheder. Vi kender jo sikkert alle de eksempler der har været fremme om ejer og lejere i blandet bebyggelser. Fraværende: Marianne Preis Balser (C), Lars Iversen (F) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 20

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer 2 Bilagsoversigt

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers.

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers. GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen XX Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 19.12.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsyn med Hørsholm Kommunes bofællesskaber 2011 3 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere