Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd. For Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. i Region Syddanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd. For Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. i Region Syddanmark"

Transkript

1 Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd For i Region Syddanmark 2. udgave, 2. oplag godkendt i DRS den 24. august udgave 2. oplag godkendt i DRS den 5.februar 2009

2 1 Lovmæssig baggrund I henhold til 3 stk. 3 og 4 i Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 521 af 19. juni 1997 om, samt 14 stk. 1, 2 og 3 i Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 92 af 26. juni 1997 har Det Regionale Specialuddannelsesråd (DRS) for Region Syddanmark vedtaget følgende Forretningsorden. 2 Rådets opgaver og ansvar Stk. 1 Ansvar for uddannelsens gennemførelse i overensstemmelse med cirkulæret om uddannelsen. Stk. 6 Stk. 7 Stk. 8 Stk. 9 Stk. 9 Stk. 10 Stk. 11 Ansvar for udarbejdelse og ajourføring af uddannelsesordning. Udarbejdelse af principper for godkendelse af kliniske uddannelsessteder. Fastlæggelse af uddannelsens indhold, herunder principper for rotation i den kliniske del, overordnede krav til undervisere i teoriuddannelsen mm. Udarbejdelse af krav til uddannelsens bedømmelser. Etablering af censorvirksomhed og koordination med de øvrige specialuddannelsesråd. Udstedelse af uddannelsesbevis. Fastlægge kriterier for adgang til uddannelsen for sygeplejersker, der ønsker merit Ansøgninger om dispensation fra adgangskriterierne forelægges til behandling i det regionale specialuddannelsesråd Vurdering af udenlandske intensivsygeplejerskers kvalifikationer med henblik på eventuel anerkendelse til funktion som intensivsygeplejerske i Danmark. Medvirke ved Region Syddanmarks kortlægning af og opfølgning på uddannelsesbehovet for specialuddannede sygeplejersker i intensiv sygepleje. Medvirke ved udfærdigelse af funktionsbeskrivelse og ansættelsesproceduren af den regionale uddannelseskoordinator i Region Syddanmark. 3 Rådets sammensætning Stk.1 Det Regionale Specialuddannelsesråd består af personer med sagkundskab i intensiv sygepleje og anæstesiologisk intensiv terapi i Region Syddanmark, repræsentanter for ledelserne fra aftagerinstitutionerne i Region Syddanmark og den regionale uddannelseskoordinator. Stk.2 Det Regionale Specialuddannelsesråds medlemmer udpeges af respektive sygehusledelser. Principper for rådets sammensætning er som følger: 2

3 Det regionale specialuddannelsesråd for Region Syddanmark Ordinære rådsmedlemmer Lokalråd ved sygehusenhederne OUH Svb. SLB (Sygehus Lillebælt) SVS (Sydvest Jysk sygehus) SHS (Sygehus Sønderjylland) Ledelsesrepræsentant I alt Sekretær for DRS Sagkyndige sygeplejersker og læger Regional Udd.koordinator Total Det Regionale Specialuddannelsesråds formand kan være en overlæge fra en af de anæstesiologiske intensive afdelinger i Region Syddanmark. Yderligere sagkyndige enkeltpersoner, repræsentanter fra regionen og aftagerinstitutionerne kan af DRS indbydes til at deltage i drøftelser under enkelte dagsordenspunkter. Dette skal i givet fald fremgå af dagsordenen. 4 Rådets konstituering Stk. 1 DRS udpeger en formand og en næstformand. Formanden og næstformanden udpeges for 2 år ad gangen (forskudt) ved simpel stemmeflerhed. Udpegningen af formanden finder sted 1. rådsmøde i ulige år. Der udpeges ikke suppleanter for medlemmerne af DRS. Ved længere tids fravær udpeger den respektive sygehusenhed en ny repræsentant. DRS udpeger repræsentanter til relevante samarbejdsorganer: Landsudvalget, Censorkorpset, Pensumudvalget, Teoriprøveudvalget m.fl. 5 Formandens kompetence Stk. 1 DRSs formand eller næstformand og den regionale uddannelseskoordinator kan mellem rådets møder behandle spørgsmål af uopsættelig karakter der ikke kan vente om uddannelsen i henhold til uddannelsesordning og cirkulære. DRS orienteres skriftligt umiddelbart efter. For emner af principiel karakter inden for DRSs opgaver og ansvar, eksempelvis af politisk, strategisk eller/og organisatorisk karakter, skal DRS indkaldes til ekstraordinært møde. 3

4 Formanden er obligatorisk den ene repræsentant for regionen i Landsudvalget. 6 Regional uddannelseskoordinators opgaver og ansvar Stk. 1 I samarbejde med DRS formand udarbejdes en årsrapport om rådets arbejde, som sendes til relevante interessenter (f.eks. Sundhedsstyrelsen, Region Syddanmarks Sundhedsdirektørforum). Den regionale uddannelseskoordinator arbejder efter delegation fra Det Regionale Specialuddannelsesråd, og har herunder ansvar for det faglige indhold og metoder anvendt i forbindelse med specialuddannelsen i overensstemmelse med Uddannelsesordningen. Den regionale uddannelseskoordinator er censorformand og koordinerer og afvikler opgaver i forbindelse med den afsluttende opgave, samt har arkivfunktionen omkring opgaverne. Den regionale uddannelseskoordinator er delegeret ved Landsudvalget. Den regionale uddannelseskoordinator varetager sekretær- og sekretariats funktionerne for og i forbindelse med DRSs arbejde. 7 Indkaldelse og afholdelse af møder Stk. 1 DRS afholder ordinære møder minimum 2 gange årligt. Møderne aftales for et år ad gangen. Dagsorden fastlægges af formanden og den regionale uddannelseskoordinator i fællesskab. Dagsordenen rummer minimum følgende punkter: # Godkendelse af dagsorden # Opfølgning af seneste mødereferat # Orientering fra lokale uddannelsesråd (LUR). # Orientering fra regional uddannelseskoordinator (RUKO). # Dato for næste møde # Eventuelt DRS indkaldes og dagsorden udsendes til ordinære møder med mindst 14 dages varsel. Varslet kan dog afkortes af formanden, når særlige forhold gør det nødvendigt. Ethvert medlem kan få optaget punkter til dagsordenen. Punkter fremsendes til formanden med mindst 3 ugers varsel. (jvf. 5) Ekstraordinære møder afholdes når formanden eller mindst 3 medlemmer ønsker det. 4

5 8 Beslutningsdygtighed, mødeledelse, referat mm. Stk. 1 DRS er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne, heraf formanden eller næstformanden er til stede, dog skal der være repræsentation af mindst 1 person fra hver sygehusenhed/lur. Stk. 6 Inden beslutning tages, tilstræbes der enighed om indholdet i beslutningerne. Hvis der er behov for afstemning bruges stemmeflerhed som princip. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende og ved dennes fravær stedfortræderens. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Den regionale uddannelseskoordinator har ikke stemmeret. Den regionale uddannelseskoordinator udarbejder skriftligt beslutningsreferat, som udsendes hurtigst muligt efter mødet. Herefter lægges de på regionens hjemmeside. 14 dage efter mødet udsendes referat til rådets medlemmer ved. Det godkendte referat sendes herefter til uddannelseschef i HR Uddannelse og Udvikling og HR-direktøren i RSD. 9 Ikrafttræden og ændringer Stk. 1 Denne Forretningsorden træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen. Forslag om ændring af Forretningsordenen skal være optaget på den endelige dagsorden, der foreligger mindst 14 dage før mødet (jvf. 7, stk. 3 om varsler mm.) Ændringsforslag skal være fremsat skriftligt og kan kun vedtages med 2/3 af de fremmødtes stemmer, hvor alle sygehusenheder er repræsenteret, og kun såfremt mindst 2/3 af rådets stemmeberettigede medlemmer, heraf formanden eller dennes stedfortræder er til stede. 5

6 Denne forretningsorden er vedtaget på DRS møde Medlemmerne af Rådet 2009: Ledende overlæge Poul Klint Andersen Odense Universitetshospital Oversygeplejerske Ingeborg Moritz Hansen Odense Universitetshospital Afdelingssygeplejerske Annette Reinholdt Odense Universitetshospital Oversygeplejerske Susanne Barren OUH/ Svendborg Overlæge Anne Marie Ulrik SHS Afdelingssygeplejerske Henriette Kaczmarek SHS Afdelingssygeplejerske Tove Nielsen SHS Overlæge Axel Lahoz Sydvestjysk Esbjerg Oversygeplejerske Arne Brehm Høj Sydvestjysk Esbjerg Klinisk sygeplejelærer Inge Schultz Jørgensen Sydvestjysk Esbjerg Oversygeplejerske Herdis Nielsen SLB Afdelingssygeplejerske Helle Seirup SLB Uddannelseskoordinator Ann Jorry Liljegren HR Uddannelse og Udvikling Rettes til efter sammensætning af DRS efter den nye skabelon, når udpegning foreligger. 6

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013 Afstemning foretages for hver enkelt paragraf 1 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Dansk Radiologisk Selskab (Danish Society of Radiology, Société Danoise de Radiologie).

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE RØNBJERG/DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Fælles møde Referat af mødet ONSDAG DEN 9. APRIL 2008 PÅ LÆRERVÆRELSET Jeg vil foreslå at vi todeler mødet. Et for den nye bestyrelse og i forlængelse heraf et fællesmøde.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU.

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. Vedtægter for 3F ungdom Artikel 1. Navn og tilhørsforhold 1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. 2. 3F Ungdom er Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) ungdomsudvalg

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere