Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens"

Transkript

1 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009 senest revideret Indhold 1. Samarbejdsaftalen 2. Aftalens parter 3. Aftaleperiode 4. Dimensionering 5. Godskrivning ved opstart eller ved genoptagelse af uddannelsen 6. Optagelse af elever 6.1 Voksenelevløn 7. Straffeattest 8. Fordeling af praktiksteder til den enkelte elev 9. Møde mellem elev og ansættende myndighed 10. Prøvetid 11 Elevens fravær og arbejdstidsregistrering i teoriforløb 12. Ferie 13. Barsel/længerevarende sygdom 14. Aftaler om forlængelse af praktik eller ompraktik 15. Elever i praktik i udlandet 16. Refusion for beklædning 17 Befordringsgodtgørelse

2 1. Samarbejdsaftalen Aftalen er en ramme for samarbejdet i forbindelse med optagelse, ansættelse og uddannelse af social- og sundhedsassistentelever. Hensigten med aftalen er at tilstræbe fælles forståelse for at forvalte ansvar som ansættende myndighed efter gældende lovgivning enslydende sagsgange for ansættende myndigheder og praktikstederne eleverne er vidende om ansættelsesvilkår (eks. prøvetid, forpligtelser overfor ansættende myndighed under uddannelsen mv.) 2. Aftalens parter Aftalen indgås mellem de ansættende myndigheder (efterfølgende kaldet AM): Vejle kommune, seniorservice Vejle kommune, socialpsykiatriafdelingen Kolding kommune, centralforvaltningen Fredericia kommune Psykiatrien i Region Syddanmark Sygehus Lillebælt og Social- og Sundhedsskolen Fredericia/Horsens, afdelingen i Fredericia (herefter kaldet skolen) tilknyttes som samarbejdspartner. 3. Aftaleperiode Aftalen gælder fra den Aftalen evalueres årligt. Aftalens parter og samarbejdspartner holder møde to gange årligt om eftermiddagen den sidste onsdag i februar og september. Værtsrollen går på skift. Værten sørger for dagsorden. Den efterfølgende vært tager referat. Kontaktpersoner se bilag 1 4. Dimensionering Fredericia, Kolding og Vejle kommuner får tildelt dimensioneringen fra KL via ankerkommunen Esbjerg. Region Syddanmarks dimensionering meldes fra Danske Regioner via Regionalt Uddannelsesforum i regionen Kommunerne er ansættelsesmyndighed for 45% af social- og sundhedsassistenteleverne og regionerne er ansættelsesmyndighed for 55% af eleverne jf. gældende dimensionering i Trepartsaftalen. Kommunerne (primær praktik og dele af psykiatripraktik) og regionen (somatik praktik og dele af psykiatripraktik) stiller gensidigt praktikpladser til rådighed jf. dimensioneringsaftalen Skolen indhenter oplysning om dimensionering fra de ansættende myndigheder hvert år. Herefter informerer skolen AM om antal praktikpladser, hver især skal stille til rådighed Såfremt en kommune eller region ønsker at optage elever udover dimensioneringen skal den pågældende forinden lave aftale om praktik hos alle 3 praktikvirksomheder (somatik, psykiatri, kommune). Skolen skal herudover godkende det aftalte 1

3 5. Godskrivning ved opstart eller ved genoptagelse Når elever optages eller genoptager uddannelse efter afbrydelse, kan eleven have muligheder for godskrivning. Skolen foretager en realkompetencevurdering og udarbejder en uddannelsesplan for eleven. Skolen giver derefter besked til AM, der har ledig plads, om at ansætte eleven. Der er følgende ansvarsfordeling mellem AM og skolen i forhold til elevens godskrivning jf. brev af 11. marts 2009 fra PASS. A. For elever, som bliver godskrevet kompetencemål i skoleuddannelsen svarende til mere end 4 ugers skoleundervisning, indstiller skolen efter aftale med eleven en ny varighed af den samlede uddannelse til AM Det er skolen, som træffer afgørelse om skoleundervisningens varighed. B. For elever, som bliver godskrevet praktikmål, fastsætter AM efter aftale med eleven og i samarbejde med skolen en ny samlet varighed af uddannelsen. C. For elever, som bliver godskrevet både kompetencemål i skoleuddannelsen og praktikmål, fastsætter skole og AM efter aftale med eleven en ny samlet varighed af uddannelsen 6. Optagelse af elever Skolen indkalder AM til prioriteringsmøde ved hvert optag. Der henvises til skolens retningslinjer for skoleoptag se skolens hjemmeside Her besluttes hvilke elever der optages, og hvem der bliver AM for eleven. Den enkelte elev er ansat hos samme AM under hele uddannelsen. 6.1 Voksenelevløn I forbindelse med elevens ansøgning, skal der medsendes dokumentation for at kunne oppebære voksenelevløn (retningslinjer fremgår af ansøgningsskemaet) AM har ansvaret for at godkende dokumentation i forbindelse med voksenelevløn. 7. Straffeattest Den enkelte AM eller det enkelte praktiksted indhenter straffeattest, hvis det er stedets personalepolitik. 8 Fordeling af praktiksteder til den enkelte elev Skolen fordeler praktiksteder til eleverne og det tilstræbes at én af elevens praktikperioder skal være hos AM at der tages geografiske hensyn. Skolen sender oversigt over elevernes forskellige praktiksteder og navn på kontaktlærer til AM. Det tilstræbes, at dette sker ved uddannelsens start. 9. Møde mellem elev og AM Umiddelbart efter start på teori 1 planlægger skolen et tidspunkt, hvor AM kan mødes med "egne" elever for at informere om regler, rettigheder og procedurer. 2

4 10. Prøvetid Fra ansættelsesstart til og med 3 måneder ind i elevens 1. praktik betragtes som prøvetid. I prøvetiden vurderes om eleven er parat og egnet til uddannelse og kan udvikle de nødvendige faglige og personlige kompetencer, der gør det muligt at nå målene for uddannelsen. Praktikvejlederen foretager sammen med eleven 2 vurderinger i prøvetiden. AM har aftalt fælles procedure herfor. AM tager kontakt til praktikstedet og efterfølgende skolen, såfremt prøvetidsbedømmelsen giver anledning hertil. 11. Elevens fravær og arbejdstidsregistrering Ved sygdom skal eleven give besked to steder: I teoriperioder: Til AM (via telefon eller mail) og til skolen via ELEVPLAN eller ved telefonisk kontakt senest kl I praktikken: Til AM og til praktiksted Eleven skal aftale øvrigt fravær med AM. Eleven skal registrere arbejdstiden i praktikperioderne på udleverede skemaer og sende til AM senest den 10. i den efterfølgende måned. Skemaet skal underskives af praktikvejleder eller den daglige leder på praktikstedet. Skemaet må gerne scannes og sendes pr. mail 12. Ferie Eleven afholder ferie efter elevens turnusplan og i henhold til ferielovens regler. Eleven er ansvarlig for at aflevere evt. feriekort til ansættende myndighed, som aftaler ferie med eller uden løn afhængig af optjent ferie på feriebevis/feriekort. 13. Barsel / længerevarende sygdom Forlængelse af uddannelsesaftalen eller genoptagelse af uddannelsen. Ajourføres når tvistsag mellem KL, Danske Regioner og Undervisningsministeriet er afgjort 14. Aftaler om forlængelse af praktik eller ompraktik Aftaler om forlængelse af praktik eller ompraktik sker i samarbejde mellem elev, praktiksted, skole og AM. Skolens lokale uddannelsesudvalg (LUU) har godkendt notat om helhedsevaluering. Notatet er tilgængeligt på skolens hjemmeside. AM har ansvar for, at uddannelsesaftalen forlænges. AM har ansvar for - i et samarbejde med skolen - at indgå aftale med praktiksted ved forlængelser af praktik eller ompraktik 3

5 15. Elever i praktik i udlandet Elever kan indgive ønsker om udenlandspraktik til skolen. Kontaktperson er uddannelsesvejleder Mona Langvold. Skolen sikrer sig via elevens kontaktlærer at elevens faglige og personlige kompetencer gør eleven egnet til et udlandsk praktikophold. Skolen tager kontakt til AM for godkendelse af udlandspraktik. AM betaler løn under opholdet. Der skal være tale om 1 fuld måned, så AM kan få refusion fra AER. Skolen godkender praktikstedet uanset hvilken ordning eleven sendes ud til. Praktikken foregår som en del af elevens 3. praktik. Skolen orienterer elevens praktiksted i DK og at praktikstedet har en samtale med eleven inden elevens afrejse for at tale om målene for den 3. praktik og hvordan udlandsopholdet skal indgå som en del heraf. AM sikrer sig, at eleven er arbejdsskadeforsikret under opholdet. 16. Refusion for beklædning Hvis eleven under uddannelsesforløbet er i praktik, hvor der anvendes privat tøj, skal der udbetales beklædningsgodtgørelse. Dette indberettes til AM på arbejdstidsregistreringsskemaet. 17. Befordringsgodtgørelse Deltager eleven i en aktivitet hvortil der ydes befordringsgodtgørelse, eksempelvis ved kørsel til borgere, er det praktikstedet der skal udbetale dette. 4

6 Vejle kommune Seniorservice Vejle kommune Socialpsykiatri Kolding kommune centralforvaltningen Udviklings- og uddannelseskonsulent Birgitte Sønderborg Telefon Sundhedsfaglig konsulent Lis Linow Telefon Morten Hansen Telefon Susanne Skriver Ipsen Telefon Fredericia kommune Uddannelsescentret Fredeicia Sygehus Lillebælt Social- og Sundhedsskolen (Fredericia) Uddannelseskonsulent Annie Hansen Telefon Margit Pedersen Telefon EVI- og udviklingschef Thomas Thomsen Uddannelsesvejleder og skole/praktikkoordinatror Lisbet Sørensen Telefon Psykiatrien i Region Syddanmark Lone Flø Telefon Anne Busk Larsen Telefon Personalekonsulent Marianne Vøhlert Telefon Elevtelefon: Mobil

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014.

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014. Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige Ind Februar 2014 Børn og Unge Indholdsfortegnelse l Generel information Indledning... 3 Uddannelsen til

Læs mere

Referat til møde for planlæggende niveau 13. marts kl. 9:00 12:00, Horsens - lokale 227

Referat til møde for planlæggende niveau 13. marts kl. 9:00 12:00, Horsens - lokale 227 Referat til møde for planlæggende niveau 13. marts kl. 9:00 12:00, Horsens - lokale 227 Deltagere: Anette Dippel Larsen, Anette Søgaard, Annette Teilmann Demant, Birgitte Sønderborg, Britta Starup, Dorte

Læs mere

Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår

Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår Vejledning Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår Kommuner/Region Hovedstaden Vejledningen henvender sig til ledere og medarbejdere med ansvar for uddannelse af social- og

Læs mere

Kapitel 1 - Indledning

Kapitel 1 - Indledning D EN KOMMUNALE ELEVVE J L EDNING Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 - Indledning... 3 Kapitel 2 Dimensionering og optagelse... 5 Kapitel 3 Etablering af uddannelsesaftalen... 9 Kapitel

Læs mere

Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen

Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen Vejledningen har fokus på forhold, der er direkte knyttet til elever fra UC Diakonissestiftelsen

Læs mere

Elevbog for SSH og SSA elever i Faxe Kommune August 2014

Elevbog for SSH og SSA elever i Faxe Kommune August 2014 Elevbog for SSH og SSA elever i Faxe Kommune August 2014 Side 1 af 11 Indhold 1. Organisationsbeskrivelse 2. Faxe Kommunes vision, værdier og mål 3. Beskrivelse af praktiksteder på plejeområdet og omsorgsområdet

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som elev i Faxe Kommune August 2014 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt 01.05.2014 Side 1 af 47

SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt 01.05.2014 Side 1 af 47 SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt 01.05.2014 Side 1 af 47 Velkommen Esbjerg Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så du

Læs mere

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Februar 2014 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 1 -

Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse Fakta om kommunen... 2 Visioner og værdigrundlag... 2 Center for Skole og Dagtilbud... 2 Vigtige telefonnumre i Center for Skole og Dagtilbud... 2 Den gode praktik... 2 Optagelse...

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som praktiksted Juli 2015 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011 Uddannelsesbog Social- og Sundhedsassistent Version august 2011 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 UDDANNELSESBOGEN INDHOLDSFORTEGNELSE: side Velkommen til Social- og sundhedsskolen...

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog... 3 Forord... 4 Praktikken i diakonuddannelsen... 5 Praktikvejlederens og praktiklærerens samarbejdsopgave...

Læs mere

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar.

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Ansvar og opgaver i forbindelse med optagelse/gennemførel se af SKP... 5 Hvem kan

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev.

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Vejen Kommune elevmateriale SOSU- TRIN 1 Juni 2015 0 1 Velkommen Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Uddannelsesmaterialet er din, og vi forventer, at du bruger den, så

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag, den 6. marts 2013, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 12, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever Uddannelsesområdet Sundhed og omsorg Torvet 3 8500 Grenå Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever Uddannelseskoordinator Line Kristensen Østergade 36 8500 Grenå Tlf. 8959 2120 Mail

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST Praktikcenterhåndbog En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST 3-4-2014 Bilag 8 1 Indhold Velkommen til praktikcentret... 3 EMMA... 4 Ordensregler... 6 Advarsler...

Læs mere

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728 Social & Sundhed 1 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog Til elever og forældre Skolepraktik Håndbog Krav til skolepraktikelever www.praktikpladsen.dk du skal være synlig og have en opdateret profil Elevplads.dk praktikpladssøgningen skal registreres Egnet egnet

Læs mere