Protokollat af 28. juni faglig voldgift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift"

Transkript

1 Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat Peter Vibe Jespersen) (vedrørende uddannelse af tillidsrepræsentanter) Den 23. marts 2011 afholdtes i Børsen forhandling i ovennævnte sag med tillidsrepræsentant Peter Guldstad, tillidsrepræsentant Bo Møller underdirektør advokat Morten Schønning Madsen og chefkonsulent advokat Trine Schiørring Plesner som partsudpegede voldgiftsmedlemmer og undertegnede retspræsident Niels Waage som formand og opmand. Opmanden bemærkede, at der den 15. marts havde været afholdt møde i voldgiftsretten i sagen, og at han ved kendelse af 18. marts havde bestemt, at sagen ikke skulle afvises som påstået af indklagede Klageren nedlagde sålydende endelige påstande: Principalt: Indklagede tilpligtes at anerkende, at bestemmelserne i parternes overenskomstgrundlag, 34, stk. 5, i overenskomsten for Prosa/CSC-DK og 14, stk. 9, i overenskomsten for Prosa/CSC-Profot, skal forstås i overensstemmelse med parternes praksis fastlagt i de i 1986 vedtagne regler om uddybning af tillidsrepræsentantreglerne fulgt siden da, således, at tillidsrepræsentanter, der ønsker at deltage i et tillidsrepræsentantkursus, afgiver anmodning herom til indklagede, der kun kan afvise anmodningen, hvis kurset ikke findes relevant for tillidsrepræsentanterne eller rammen for antallet af kursusdage er opbrugt. Subsidiært: Indklagede tilpligtes at anerkende, at bestemmelserne i parternes overenskomstgrundlag, 34, stk. 5, i overenskomsten for Prosa/CSC-DK og 14, stk. 9, i overenskomsten for Prosa/CSC-Profot, skal forstås i overensstemmelse med parternes praksis siden bestemmelsernes vedtagelse, således at tillidsrepræsentanter, der ønsker at deltage i et tillidsrepræsentantkursus, afgiver anmodning herom til indklagede, der kun kan afvise anmodningen, hvis kurset ikke findes relevant for tillidsrepræsentanterne eller rammen for antallet af kursusdage er opbrugt. Indklagede nedlagde sålydende endelige påstande:

2 Principalt: Frifindelse Subsidiært: Frifindelse mod, at indklagede anerkender, at bestemmelserne i parternes overenskomstgrundlag, 34, stk. 5, i overenskomsten for Prosa/CSC-DK og 14, stk. 9, i overenskomsten for Prosa/CSC- Profot, skal forstås i overensstemmelse med parternes praksis siden bestemmelsernes vedtagelse, således at tillidsrepræsentanter, der ønsker at deltage i et tillidsrepræsentantkursus, afgiver anmodning herom til indklagede, der kan afvise anmodningen, hvis kurset ikke findes relevant for tillidsrepræsentanterne eller rammen for antallet af kursusdage er opbrugt. Der blev afgivet forklaringer af tillidsrepræsentant Anne L. Dam, PROSA, HR-direktør Pernille Leding, CSC Danmark A/S og direktør Charlotte Lundblad, Nordic World Sourcing Capabilities, CSC Danmark A/S. Sagen blev procederet. Efter de partsudpegede voldgiftsmedlemmers votering tilkendegav opmanden, at en opmandskendelse ville give klageren medhold i dennes subsidiære påstand, således at det vil blive bestemt, at indklagede skal at anerkende, at bestemmelserne i parternes overenskomstgrundlag, 34, stk. 5, i overenskomsten for Prosa/CSC-DK og 14, stk. 9, i overenskomsten for Prosa/CSC- Profot, skal forstås i overensstemmelse med parternes praksis siden bestemmelsernes vedtagelse, således at tillidsrepræsentanter, der ønsker at deltage i et tillidsrepræsentantkursus, afgiver anmodning herom til indklagede, der kun kan afvise anmodningen, hvis kurset ikke findes relevant for tillidsrepræsentanterne eller rammen for antallet af kursusdage er opbrugt. Opmanden gav følgende begrundelse for dette resultat: 11 i 1991-udgaven af overenskomsten mellem Datacentralen A/S (der senere blev overtaget af CSC) og PROSA/DC vedr. arbejdsforhold, løn- og ansættelsesvilkår for edb-medarbejdere og medieoperatører bærer overskriften Tillidsrepræsentantregler og indeholder bl. a. følgende: Stk. 9 Datacentralen yder tjenestefrihed med løn samt betaler kursusudgifter i relevant omfang. Stk. 10 Der henvises i øvrigt til aftale om Uddybning af tillidsrepræsentantregler af 16. juni Den i stk. 10 nævnte aftale om Uddybning af tillidsrepræsentantregler indeholder bl. a. følgende: Ledelsen meddelte, at den vil foretage en central godkendelse af kurserne, således at lokale diskussioner om, hvorvidt et kursus er relevant, undgås. Samtidig blev det tilkendegivet, at man vil betale for kurser med overvejende tillidsrepræsentantmæssigt indhold. Foreningen gav udtryk for, at kursusindholdet er et rent foreningsanliggende.

3 Med hensyn til kursusomfanget fastsættes en samlet ramme på 50 uger indtil 1. juni Som grunduddannelse kan der maksimalt betales for 5 ugers kurser. Herudover kan der betales for suppleringskurser op til 6 dage pr. år pr. tillidsrepræsentant. Inden for disse begrænsninger disponerer foreningen selv over rammen Parterne er enige om, at henvisningen i 1991-overenskomstens 10 til aftalen om Uddybning af tillidsrepræsentantregler af 16. juni 1986 ikke er gentaget i senere overenskomster. Der er fremlagt et bilag (bilag 3), der efter det oplyste findes i en database beregnet for tillidsrepræsentanter på CSC, Bilaget har følgende indhold: Ansøgning om Tillidsrepræsentant uddannelse Anne L. Dam on at 11:51 Category. Medarbejderrepræsentanter, Tillidsrepræsentanter uddannelse Følgende retningslinjer vedr. ansøgning om tillidsrepræsentant uddannelse er i september 2003 aftalt mellem Prosa/CSC-DK-klubben og HR ved Birgitte Krogh: Tillidsrepræsentanter, der ønsker at deltage i et tillidsrepræsentant kursus, fremsender ansøgning til HR, ved Birgitte Krogh, med CC til Charlotte Lundblad. Ansøgningen skal indeholde følgende: Kursets/uddannelsens titel, Pris Hvornår kurset afholdes, herunder om nærmeste leder har godkende fravær i perioden. Formål (hvis kurset ligger ud over grundmoduler på tillidsrepræsentant kurser) Evt. begrundelse for ønsket. Når HR modtager ansøgningen, besvares og behandles denne snarest muligt. Det bestræbes at medarbejderen får svar på sin anmodning indenfor en uge, eller at denne inden for en uge får en meddelelse om, hvornår endelig afgørelse er truffet. Såfremt uddannelsen ikke skønnes relevant for tillidsrepræsentanten eller den samlede ramme til tillidsrepræsentantuddannelse, jf. PROSA overenskomstens 33, stk. 5 er opbrugt, kan der gives afslag på ansøgningen. I afslaget skal HR give en begrundelse for afslaget, og så vidt muligt fremkomme med et andet alternativ, efter dialog med medarbejderen og foreningen. Tillidsrepræsentant Anne L. Dam har forklaret bl. a., at baggrunden for, at bilag 3 blev udfærdiget, var, at ledelsen i CSC i en konkret sag havde været ca. 4 måneder om at svare på en ansøgning om deltagelse i et tillidsrepræsentantkursus, hvilket var uacceptabelt og meget længere end normalt. Endvidere var der givet afslag med en usædvanlig begrundelse, hun husker ikke i dag hvilken. I den anledning drøftede hun proceduren for behandlingen af den slags ansøgninger med Birgitte Krogh, HR, og som et resultat af disse drøftelser sendte Birgitte Krog et udkast til en aftale, der svarer til den endelige aftale (bilag 3) bortset fra første punktum i sidste afsnit. Med dette udkast var problemerne omkring, hvor lang tid der måtte gå med behandlingen af en ansøgning, løst, hvorimod der endnu ikke var truffet aftale om det andet spørgsmål, den konkrete sag havde rejst, nemlig med

4 hvilken begrundelse ledelsen kunne afslå en ansøgning om deltagelse i tillidsrepræsentantuddannelse. Anne L. Dam foreslog herefter Birgitte Krogh, at der blev indsat et afsnit svarende til sidste afsnit første punktum i bilag 3. Birgitte Krogh var enig i dette forslag og indføjede det i sit oprindelige udkast, der herved kom til at svare til den tekst, der fremgår af bilag 3. Birgitte Krogh sendte teksten til Anne Dam, som herefter betragtede den som en endelig aftale og lagde den ind på tillidsrepræsentanternes database. Indklagede har i sit processkrift 1 af 10. maj 2011 udtalt, at det er indklagedes opfattelse, at indklagede løbende har behandlet ønsker om deltagelse af tillidsrepræsentant kurser i overensstemmelse med bilag 3, dog kan det ikke afvises, at de tidsfrister, der fremgår af bilaget, ikke altid er overholdt. Opmandens bemærkninger og konklusion: Den aftale om Uddybning af tillidsrepræsentantregler af 16. juni 1986, der er henvist til i ovennævnte 1991-overenskomst, må efter opmandens opfattelse forstås således, at arbejdsgiveren har overladt det til PROSA at bestemme indholdet af og formen for tillidsrepræsentantuddannelsen med den begrænsning, at uddannelsen skal være relevant, og at udgifterne til uddannelsen skal holde sig inden for de rammer, der fremgår af de aftalte regler. Da det er ubestridt, at der ikke findes en henvisning til de nævnte uddybende tillidsmandsregler i overenskomster efter 1991, og da baggrunden herfor ikke har kunnet oplyses under voldgiftsbehandlingen, findes der imidlertid ikke tilstrækkeligt grundlag for at tages klagerens principale påstand til følge. Indklagede har ikke villet bestride, at de retningslinier, der er nedfældet i bilag 3, faktisk er blevet respekteret af CSC, bortset fra at tidsfristerne ikke altid er blevet fulgt. Opmanden forstår herefter uoverensstemmelsen mellem parterne omkring forståelsen af indholdet af bilag 3 således: Klageren gør gældende, at bilag 3 skal forstås således, at indklagede har forpligtet sig til alene at afslå ansøgninger om deltagelse i tillidsrepræsentantuddannelsen med, at uddannelsen ikke er relevant for tillidsrepræsentanthvervet, eller at den samlede ramme til tillidsrepræsentant uddannelsen er opbrugt, Indklagede gør gældende, at den foreliggende praksis ikke er retligt bindende og ikke afskærer indklagede fra at afslå ansøgninger om deltagelse i tillidsrepræsentantuddannelse med andre begrundelser end dem, der er opregnet i bilag 3.. Anne L. Dams forklaring for voldgiftsretten er ikke imødegået af Pernille Leding eller Charlotte Lundblad, og Birgitte Krogh er ikke ført som vidne. Herefter lægges Anne L. Dams forklaring til grund, og bilag 3 må herefter anses som en aftale indgået mellem CSC og PROSA. Efter Anne L. Dams forklaring var meningen med aftalens passus om, at der kunne gives afslag, hvis uddannelsen ikke skønnedes relevant for tillidsrepræsentanten eller den samlede ramme til tillidsrepræsentantuddannelse var opbrugt, at der hermed var givet en udtømmende opregning af de begrundelser, CSC kan give for ikke at imødekomme en ansøgning. Denne forståelse findes i øvrigt bedst stemmende med aftales ordlyd og er endvidere overensstemmende med den ordning, der

5 fremgår af den ovenfor nævnte aftale om uddybning af tillidsrepræsentantregler af 16. juni De partsudpegede medlemmer af voldgiftsretten afsluttede herefter sagen forligsmæssigt i overensstemmelse med opmandens tilkendegivelse og aftalte, at denne i skriftlig form parterne imellem skal tillægges virkning som en kendelse, jf. lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter 28, stk. 4. Roskilde, den 28. juni 2011 Niels Waage

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 8. december 2011 i faglig voldgiftssag FV2011.0097: 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet mod DI for Forenede Rengøring

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DI for Smurfit Kappa Danmark A/S (advokat Karsten Almosetoft) 2 Sagens behandling ved

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 i sag nr. A2007.043: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration 1 Kendelse af 2. juni 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 4. november 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Christian

Læs mere

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kendelse i Opmandssag (FV 2013.0113) Praktiserende Lægers Organisation (advokat Helene Amsinck) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 4. februar 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Glostrup Byrets dom af 12. juli 2013 Sag BS 10J-4197/2011 [person1] mod [virksomhed1] Senere instans: Østre Landsrets dom af 5. november 2014 Afsagt af dommerfuldmægtig:

Læs mere

OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S -----------

OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S ----------- OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri For Sterling Airlines A/S ----------- Afsagt den 28. april 2008 Der er mellem klageren, Dansk funktionærforbund,

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Elektrikeroverenskomst

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen)

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen) PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013 i faglig voldgiftssag 2011.0185 HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Tandlægeforening (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue)

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue) KENDELSE I FAGLIG VOILDGIFT (FV2013.0201) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Ilse Werrenrath) mod Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS (Hviids Vinstue) (advokat Gudrun Fenger) Afsagt

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 23. august 2010 i Faglig voldgiftssag F.V. 2010.27: CO-industri for Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Calanbau

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013 i sag nr. 2013.0016: FTF for BUPL (advokat Jakob Bjerre) mod KL for Kalundborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Svend Askær, Helle Havgaard,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233:

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: CO-industri for Fagligt Fælles Forbund for et antal medlemmer af 3F (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di -

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012 I sag nr.: AR2011.0749 Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Elgiganten A/S (advokat Linda Nordstrøm Nissen) mod Landsorganisationen

Læs mere