Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed"

Transkript

1 Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. november 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged, Søren Laulund, Erhardt Jull, Niels Haahr Larsen, Connie Høj, Tina Agergaard Hansen Ingen Lena Andersen

2 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Indholdsfortegnelse Side 116. Godkendelse af dagsorden Justering af Sundhedspuljemidler Projekt "Kulturen som redskab til at mestre det gode liv" - orientering Status vedrørende ledsagelse til lægeordineret vederlagsfri fysioterapi i form af bassintræning Takster 2015 Udvalget for Social og sundhed Placering og udformning af drikkested Udbud af madservice Fonden Det Private Alderdomshjem i Ølgod Orientering til pressen Gensidig orientering Bilagsliste Underskriftsblad Side 272

3 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 6499 Sagsid.: Initialer: LEAN Åben sag Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 273

4 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Justering af Sundhedspuljemidler Dok.nr.: 6372 Sagsid.: 10/514 Initialer: KIRE Åben sag Sagsfremstilling På mødet i oktober godkendte Udvalget for Social og Sundhed forslag til udmøntning af Sundhedspuljen 2014 bortset fra projektet Sundhedsidræt, der ansøgte om kr. i to år. Projektet udgik, da ansøgningen om eksterne midler fik afslag, og projektet kan derfor ikke gennemføres. I stedet besluttede udvalget at anvende kr. til handicapvenlige adgangsforhold ved Nysø samt kr. til at understøtte Center for Sundhedsfremmes indsatser til overvægtige børn. Herved får vi mulighed for at understøtte andre lokale aktiviteter til denne målgruppe, som vi desværre ser er stigende. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at beslutningen om at tilføre midler til hhv. handicapvenlige adgangsforhold ved Nysø samt indsatser til overvægtige børn lever op til de fleste opsatte kriterier for tildeling af midler fra Sundhedspuljen. Ligeledes understøttes implementeringen af Sundhedspolitikken, der har et særligt fokus på at fremme lighed i sundhed. Sundhedskonsekvensvurdering Etablering af handicapvenlige adgangsforhold ved Nysø samt styrkelse af indsatser til overvægtige børn vil have positive sundhedskonsekvenser for de to målgrupper og understøtter kommunens arbejde med at reducere uligheden i sundhed og øge den mentale sundhed blandt borgerne. Retsgrundlag Sundhedsloven 119 Økonomi Sundhedspuljen 2014 Høring - Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der tildeles midler som anført til hhv. handicapvenlige forhold ved Nysø og til overvægtige børn i regi af Center for Sundhedsfremme. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 274

5 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Projekt "Kulturen som redskab til at mestre det gode liv" - orientering Dok.nr.: 6472 Sagsid.: 14/7173 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune har ansøgt Region Syddanmarks kulturpulje om midler til et samarbejdsprojekt mellem Danseteater Ingrid Kristensen & Co, Odense og forvaltningsområderne Børn og Unge, Direktion, Social og Sundhed, Kultur og Fritid samt Varde Bibliotek. Regionen har bevilget Varde Kommune et beløb på kr. til projektet. Projektets navn Kulturen som redskab til at mestre det gode liv. Projektets målsætning Dannelse: Erkendelse, uddannelse & kompetenceudvikling af borgere og personale Branding af Varde Kommune som en god kommune at vokse op i og blive gammel i Øget bosætning Fastholdelse af borgere og veluddannet arbejdskraft Tiltrækning af turister til området ved spektakulære offentlige arrangementer Projektets målgruppe Projektet henvender sig med et antal offentlige forestillinger til Varde Kommunes borgere samt turister. Herudover er der workshops til daginstitutionsbørn fra 1-5 år, unge på 10iCampus samt demente borgere på Lyngparken og plejecenter i Ølgod. Projektets aktiviteter Der er indgået en samarbejdsaftale med Ingrid Kristensens Dance Theatre fra Odense, som er internationalt kendt for interessante og anderledes måder at arbejde på, hvor dansen og sanserne bruges som løftestang. Der vil være tale om et antal workshops for målgruppen og personalet og 5 offentlige forestillinger som tænkes afviklet både indenfor og udenfor. De første workshops starter primo november 2014 og de sidste arrangementer forventes afsluttet i august Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra de forskellige forvaltningsområder som koordinerer en overordnet tidsplan og milepæle for projektets gennemførelse. Citat fra Ingrid Kristensen & Co: Vi glæder os meget til at være en del af dette banebrydende projekt. I vores mangeårige arbejde med Dansen og dansens stimulering af sanserne, har vi oplevet, at vi gennem dansen er i stand til at åbne helt nye døre for de mennesker, vi involverer. Dansen kan være med til at udvide det menneskelige sanseapparat og på den måde styrke det gode liv. Side 275

6 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at der er tale om et interessant kulturelt samarbejdsprojekt, der går nye veje ved at inddrage en meget bred målgruppe, og at det er værdifuldt at samarbejde på tværs af forvaltninger med en aktør som Danseteatret Ingrid Kristensen & Co. Social og Sundhed vurderer endvidere, at projektet understøtter målsætningerne i Kommunens Sundhedspolitik særligt omkring mental sundhed og bevægelse. Sundhedskonsekvensvurdering Forskning fra udlandet viser, at kulturelle aktiviteter og kunst kan have positive effekter på menneskets sundhed og læring. Kunstneriske udtryksformer giver glæde, livskvalitet, bevægelse og samvær såvel hos voksne som hos børn ( Cultural Participation and Communities: The Role of Individual and Neighborhood Effects, Mark J. Stern & Susan C. Seifert, October 2000). Forvaltningen vurderer, at arbejdet med dans i de forskellige workshops vil fremme deltagernes mentale sundhed såvel som øge deres glæde ved bevægelse. De offentlige forestillinger vil ligeledes bidrage til at fremme den mentale sundhed hos borgerne. Bevægelse og mental sundhed er fokusområder i Varde Kommunes Sundhedspolitik Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Projektets samlede beløb er kr. Der er fra hvert forvaltningsområde i kommunen indgået aftale om bidrag af kr. samt personaleressourcer til projektet. Social og Sundhedsområdets bidrag på kr. finansieres indenfor budgetrammen. Herudover er der fra regionens kulturpulje bevilget kr. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Projektbeskrivelse til Regionen.pdf /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 276

7 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Status vedrørende ledsagelse til lægeordineret vederlagsfri fysioterapi i form af bassintræning. Dok.nr.: 6478 Sagsid.: 14/371 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Der har hidtil været praksis for, at borgere, der er bevilget ledsager i medfør af servicelovens 97, har kunnet anvende ledsageren i forbindelse med lægeordineret vederlagsfri fysioterapi i form af bassintræning. Vurderingen har været, at ledsagelse i den forbindelse har kunnet betragtes som en selvvalgt aktivitet. Imidlertid har Ankestyrelsen truffet principiel afgørelse om, at f.eks. lægeordineret fysioterapi ikke kan betragtes som selvvalgt aktivitet. Ankestyrelsen har dermed slået fast, at aktiviteter som lægebesøg, undersøgelser, lægeordineret rideterapi m.v. ikke kan betragtes som selvvalgte aktiviteter, hvorfor ledsageordningen efter servicelovens 97 ikke kan anvendes til disse formål. For Varde Kommunes vedkommende betyder det, at borgere, der er bevilget ledsager efter servicelovens 97, og som anvender - eller har anvendt ledsageren i forbindelse med bassintræning, ikke længere kan anvende ledsageren til hjælpeforanstaltninger i forbindelse hermed. Som følge heraf, har forvaltningen igennem længere tid afdækket mulighederne for, at borgere, der ikke længere kan modtage ledsagelse, som ovenfor beskrevet kan kompenseres på anden måde, således at borgerne fortsat kan modtage hjælp i forbindelse med lægeordineret vederlagsfri fysioterapi i form af bassintræning. Forvaltningens vurdering Forvaltningens overvejelser går på, at der på Bo- og Genoptræningscentret Lunden etableres en midlertidig løsning, hvorved personale tilknyttet Lunden kan bistå borgere, der henvises til vederlagsfri fysioterapi i form af bassintræning uanset om disse benytter Varde Kommune som leverandør eller anden privat leverandør. Som det er nu, har én privat leverandør af fysioterapi lejeaftale med Lunden om brug af bassin. Der vil f.eks. være tale om at kunne hjælpe borgerne med af- og påklædning. Forvaltningen skønner, at personaleforbruget ved den midlertidige løsning vil svare til et årsværk eller ca ,00 kr. Sundhedskonsekvensvurdering Det vurderes at have en positiv sundhedsmæssig effekt, at borgere, der efter lægehenvisning, henvises til vederlagsfri fysioterapi i form af bassintræning, fortsat kan have mulighed for at modtage hjælp i forbindelse hermed. Alternativt må det forventes, at visse borgere ikke vil kunne modtage bassintræning, hvilket skønnes at være afgørende for sundhed og trivsel. Side 277

8 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi Det anslås, at udgiften til den midlertidige ordning vil udgøre ca kr. svarende til ét årsværk. Økonomiafdelingen anbefaler, at eventuelle udgifter afholdes inden for udvalgets budget. Høring Handicaprådet. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der etableres en midlertidig ordning på Bo- og Genoptræningscentret Lunden, som beskrevet ovenfor, at der indledes dialog med den private leverandør, der har lejeaftale med Lunden om konkret planlægning, herunder eventuel varsling af ændringer, og at forvaltningen udarbejder forslag til henvendelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold omkring tolkningen af servicelovens 97, navnlig hvad angår begrebet selvvalgt aktivitet. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Der rettes ligeledes henvendelse til KL om problemstillingen. Brugergruppen orienteres og inviteres til dialog. Udvalget orienteres om finansieringsmulighederne i næste udvalgsmøde. Side 278

9 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Takster 2015 Udvalget for Social og sundhed Dok.nr.: 6450 Sagsid.: 14/7279 Initialer: sopo Åben sag Sagsfremstilling Indenfor udvalgets område opkræves der et stort antal takster fra borgere, andre kommuner og offentlige myndigheder i øvrigt. Taksterne fastsættes på grundlag af Byrådets vedtagne budget og i overensstemmelse med gældende lovgivning indenfor de forskellige områder. Taksterne, som er borgerrelateret, offentliggøres på Varde Kommunes hjemmeside. Taksterne vedr. aftaleområdet med kommuner i Region Syddanmark offentliggøres på tilbudsportalen vedrørende bo- og træningsophold. Takster på ældreområdet 2015, madservice m.m. Taksterne er fastsat jfr. bekendtgørelse nr. 668 af 16. juni 2010 for betaling af generelle tilbud efter servicelovens 79, 83 og 84. Udgangspunktet er, at der maksimalt kan opkræves en takst svarende til de afholdte udgifter. Specielt vedrørende kostområdet er der i lovgivningen fastsat et loft for betaling. Hvor der er fastsat et loft, er det i bilaget foreslået, at der opkræves den maksimale egenbetaling. Området omfatter opkrævning for kost på plejecenter og til visiterede borgere i eget hjem. Brugertakster i institutioner på det specialiserede socialområde Taksterne er fastsat jfr. bekendtgørelse nr. 688 af 16. juni 2010 om betaling for generelle tilbud. Godkendelse af husleje i kommunale pleje og ældreboliger for 2015 Huslejen i kommunale almene pleje- og ældreboliger fastsættes i henhold til lov om leje af almene boliger. Der er for samtlige afdelinger udarbejdet budgetter, og der har været afholdt afdelingsmøder for beboerne og pårørende, hvor der er foretaget gennemgang af regnskab 2013 og budget Der har ikke været bemærkninger vedrørende huslejeændringer. I den forbindelse skal det bemærkes, at de fleste beboere modtager boligydelse. For beboere, der ikke har anden indkomst end deres offentlige pension, bliver huslejeændringer efter boligydelsen i de fleste tilfælde meget beskedne. Økonomien for den enkelte boligafdeling skal hvile-i-sig-selv. Takster for ophold i institutioner på det specialiserede socialområde som er omfattet af aftaler mellem kommunerne i Region Syddanmark. Taksterne for mellemkommunal betaling for ophold i institutioner, der er omfattet af aftalerne, er fastsat i overensstemmelse med serviceloven og aftaler i KKR-regi. Taksterne skal som udgangspunkt holdes indenfor taksten for 2014 med fremskrivning af 1,79%. Takststigningen er i de fleste tilfælde mindre end fremskrivningen, der skyldes stigning i belægningsprocenten. Samtidig er der et fald i reguleringer fra tidligere år. I enkelte tilfælde er der stigning udover fremskrivningen, der skyldes indregning af tilsynsgebyr og ekstra budget til ferie og koloni. Side 279

10 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at de foreliggende forslag til takster er i overensstemmelse med gældende bestemmelser om takstfastsættelse. Ændringer i taksterne kan overordnet henføres til reguleringer fra regnskabsår 2013, der skyldes indregning af over- og underskud fra tidligere år. Der er i enkelte tilfælde sket indregning af tilsynsgebyr og ferie og koloniophold. Retsgrundlag Lov om social service Lov om leje af almene boliger Økonomi Forslag til takster er udarbejdet på grundlag af budget 2015 samt indregning af reguleringer fra regnskabsår Høring Ingen Bilag: 1 Åben Takster 2015 Special og ældreområdet /14 2 Åben Huslejer 2015 Pleje- og ældreboliger /14 3 Åben Takster Institutioner under Specialområdet 2015.doc /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at taksterne på ældreområdet 2015 godkendes, at taksterne for brugerbetaling i forbindelse med ophold i institutioner på det specialiserede socialområde godkendes, at huslejen i kommunale pleje- og ældreboliger for 2015 godkendes, og at taksterne for mellemkommunal afregning for ophold i institutioner omfattet af rammeaftalen mellem kommunerne i Region Syddanmark godkendes. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 280

11 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Placering og udformning af drikkested Dok.nr.: 6491 Sagsid.: 13/13502 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Social og Sundhed besluttede den 12. august 2014 nedenstående anbefaling til Udvalget for Plan og Teknik: Udvalget anbefaler Udvalget for Plan og Teknik, at der etableres et drikkested ved Varde Å/Torvegade som første prioritet og Fogtmanns Plads som anden prioritet. Der ønskes opført et skur lignende busstoppestedet i Janderup. Anbefalingen blev godkendt i Udvalget for Plan og Teknik den 22. september Grundet den efterfølgende offentlige debat ønskes en ny drøftelse af drikkestedets placering og udformning. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at en drøftelse af drikkestedets placering og udformning er tjenlig på baggrund af den offentlige debat. Sundhedskonsekvensvurdering Ved at etablere et drikkested i Varde Midtby forbedres forholdene og dermed livskvaliteten for en gruppe af borgere, som har det svært. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi Byrådet vedtog i budget 2013 at afsætte kr. til etablering af et drikkeskur i Varde. Drikkestedet kan finansieres med disse budgetmidler samt midler bevilget til områdefornyelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, dvs kr. i alt. I denne bevilling indgår drikkestedet i øvrigt som et centralt element, fordi det er afgørende for tildelingen af midler, at områdefornyelsen indeholder tiltag begrundet i sociale problemer. Det afsatte anlægsbudget på kr. flyttes således til Udvalget for Plan og Teknik. I forhold til den fremtidige drift vurderer Virksomheden Drift, at omkostningerne til vedligeholdelse af belægning (fejning, ukrudtsbekæmpelse m.v.) og til tømning af skraldespande (fem gange ugentligt i sommerperioden og to gange ugentligt i vinterperioden) beløber sig til kr. pr. år. Disse finansieres inden for det eksisterende budgets rammer. Høring I forbindelse med en ny placering af drikkestedet anbefales en høringsproces efter nærmere overvejelser. Side 281

12 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Bilag: 1 Åben Forslag til placering af drikkeskur /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter en ny placering og udformning af et drikkested i Varde Midtby, og at udvalget kommer med en anbefaling til placering og udformning til Udvalget for Plan og Teknik. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Den skitserede løsning ved Banegården/Busstoppestedet belyses nærmere. Plan og Teknik anmodes om at vurdere placering og indretning af skuret. Sagen behandles igen i Udvalget for Social og Sundhed i udvalgets december-møde, herunder den fremtidige drift af skuret. Der arrangeres borgermøde/høring efterfølgende. Side 282

13 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Udbud af madservice Dok.nr.: 6476 Sagsid.: 13/14372 Initialer: ARBJ Åben sag Sagsfremstilling Byrådet har den 7. oktober 2014 truffet beslutning om at madservice på ældreområdet skal i udbud og har i den forbindelse truffet beslutning om én ugentlig udbringning. I den forbindelse er der anmodet om en nærmere gennemgang af de økonomiske forudsætninger for et sådan udbud. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vil på udvalgsmødet med udgangspunkt i vedhæftede powerpoint gennemgå de økonomiske forudsætninger. Retsgrundlag Serviceloven Økonomi Isoleret set er der på udbringningen beregnet en besparelse på 1,8 mio. kr. Den endelige besparelse afhænger af det tilbud, der kan opnås. Derudover er det forvaltningens vurdering, at der kan være et yderligere effektiviseringspotentiale både på selve madproduktionen og på udbringningen. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Kost til ældreområdet - Regnskab /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen om de økonomiske forudsætninger tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Der foretages to udbud, idet der gennemføres et særskilt udbud på transporten. Side 283

14 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Fonden Det Private Alderdomshjem i Ølgod Dok.nr.: 6536 Sagsid.: 14/13464 Initialer: JOIV Åben sag Sagsfremstilling Ved skrivelse af 30. september 2014 har Fonden Det Private Alderdomshjem i Ølgod v/ Lene Bundgaard, Tyttebærvej 61, Ølgod anmodet om godkendelse af følgende udlodninger fra fonden: Ø ,00 kr. til anskaffelse af fælles bus for Vinkelvejscentret og Aktivitetscentret i Ølgod Ø ,00 kr. til el-dreven dobbeltcykel til Aktivitetscentret Ø ,00 kr. til el-dreven dobbeltcykel til Vinkelvejscentret Forvaltningens vurdering Efter ansøgning fra fonden har Civilstyrelsen ved skrivelse af 17. juli 2014 givet tilladelse til, at fonden opløses ved uddeling af kapitalen i henhold til vedtægtens 6. Tilladelsen er givet under forudsætning af, at Varde Kommunes medbestemmelsesret i vedtægtens 6 bliver iagttaget i forbindelse med uddelingen af kapitalen. Sundhedskonsekvensvurdering Det vurderes, at udlodningen til de ønskede aktiviteter til henholdsvis Aktivitetscentret som Vinkelvejscentret vil være fremmende for beboernes trivsel og dermed have et sundhedsfremmende sigte. Retsgrundlag Fonden Det Private Alderdomshjem i Ølgod s vedtægter 6 Økonomi Intet at bemærke Høring Ingen. Bilag: 1 Åben Ansøgning om udlodninger fra fonden Det Private Alderdomshjem i /14 Ølgod 2 Åben Civilstyrelsen - Tilladelse til fondsophævelse /14 3 Åben Udlodning Fonden det private alderdomshjem i Ølgod / Gældende fondats m.v /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at ansøgning om udlodning af fondens midler godkendes. Side 284

15 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 285

16 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Orientering til pressen Dok.nr.: 6501 Sagsid.: 14/51 Initialer: LEAN Åben sag Sagsfremstilling Udvalgsformanden orienterer pressen om følgende punkter. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Placering og udformning af drikkeskur. Udbud af madservice. Ledsagelse til lægeordneret vederlagsfri fysioterapi i form af bassintræning. Side 286

17 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Gensidig orientering Dok.nr.: 6500 Sagsid.: 14/51 Initialer: LEAN Åben sag Orientering v/formanden KL s Sundhedskonference 20. januar 2015 på Hotel Comwell Kolding Udvalgets juleafslutning Møde med pårørendegruppen ved Krogen. Orientering v/direktøren Gensidig orientering Kørselsordning ledsagere (Erhardt Jull). Lederudskiftninger på centerområdet (Thorkild Sloth Pedersen) Det sociale tilsyn (Thorkild Sloth Pedersen) Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 287

18 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Bilagsliste 118. Projekt "Kulturen som redskab til at mestre det gode liv" - orientering 1. Projektbeskrivelse til Regionen.pdf (132592/14) 120. Takster 2015 Udvalget for Social og sundhed 1. Takster 2015 Special og ældreområdet (135673/14) 2. Huslejer 2015 Pleje- og ældreboliger (134881/14) 3. Takster Institutioner under Specialområdet 2015.doc (124148/14) 121. Placering og udformning af drikkested 1. Forslag til placering af drikkeskur (143235/14) 122. Udbud af madservice 1. Kost til ældreområdet - Regnskab 2013 (140318/14) 123. Fonden Det Private Alderdomshjem i Ølgod 1. Ansøgning om udlodninger fra fonden Det Private Alderdomshjem i Ølgod (144612/14) 2. Civilstyrelsen - Tilladelse til fondsophævelse (144606/14) 3. Udlodning Fonden det private alderdomshjem i Ølgod / Gældende fondats m.v. (144602/14) Side 288

19 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Underskriftsblad Thyge Nielsen Ingvard Ladefoged Søren Laulund Erhardt Jull Niels Haahr Larsen Connie Høj Tina Agergaard Hansen Side 289

20 Bilag: Projektbeskrivelse til Regionen.pdf Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: 04. november Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Bilag: Takster 2015 Special og ældreområdet Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: 04. november Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

32 Takster - Ældreområdet Takst TAKST Takst Takst I. Madservice Fremskrevet Satsregulering 2,90% 1,60% 1,80% 1,79% Hovedret pr. dag Forret eller dessert pr. dag II. Betaling ved ophold på centre A. Forplejning Satsreguleringsprct. 2,90% 1,60% 1,80% 1,79% Morgenmad, inkl. kaffe pr. Dag Middagsmad pr.dag - hovedret pr. dag forret el. dessert pr. dag Eftermiddagskaffe med brød pr. dag Aftensmad pr dag Aftenkaffe m. brød pr. dag Hele pakken - pr. dag Pr. måned Note 1 - pr. mdr. med 30 dage pr. mdr. med 31 dage B. Øvrige ydelser pr. måned Fremskrevet 2,2% 1,60% 1,80% 0 Vask af tøj, sengelinned mv.: - Vaskeri i boligareal Note 2 - Vaskeri i serviceareal Note 3 Rengøringsartikler og toiletpapir Note 4 tillæg 4 kr. udover fremskrivning Toiletartikler Vinduespolering (ude og inde) Note 5 Midlertidige Pladser pr. dag incl. træningsophold, aflastnings-, akutog døgnrehabilliteringspladser - vask og rengøring forplejning Daghjem pr.dag Forplejning: - formiddagskaffe hovedret forret el. dessert eftermiddagskaffe Hele pakken pr. dag Fremskrevet 2,9% 1,60% 1,80% Note 1: Note 2: Note 3: Note 4: Note 5: Der er fastsat et loft på kr. for den månedlige betaling iflg vejlening om reguleringer af satser pr, Der er regnet med 9 vaske pr. mdr. Udgiften dækker vaskemidler. Taksten opkræves, hvor vaskemaskiner er opstillet i fællesboligarealer. Taksten opkræves på følgende plejecentre: Vinkelvejscentret, Ansager Områdecenter, Aktivitetscentret i Ølgod, Skovhøj, Møllegården, Poghøj og Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter. Der er regnet med 9 vaske pr. mdr. Udgiften pr. vask er ca. 26 kr. Taksten omfatter vask af tøj, sengelinned mv. Taksten opkræves på plejecentre, hvor vaskemaskiner er opstillet i servicearealer og hvor der ikke opkræves betaling med vaskekort. Taskten opkræves hos beboere på følgende plejecentre: Tistruplund, Sognelunden, Hybenbo, Solhøj og Helle Plejecenter. Beløbet er incl. 11 kr. pr. måned til opvasketabs og andre udgifter der vedrører rengøringsartikler Priserne er beregnet på grundlag af forventet forbrug beregnet på grundlag af 4 udvendige og 2 indvendige poleringer. Følgende danner grundlag for beregingen Skovhøj 15 kr. pr. måned 19 kr. pr måned Lyngparken13 kr. pr. måned 16 kr. pr. måned Aktivitetscenter 14 kr. pr. måned 16 kr. pr. måned Der er uvished om, i hvilken grad udgifterne til vinduespolering i fællesarealer ligger på servicearealer, hvorfor der foreslåes betaling på 25 kr. pr. måned for vinduespudsning. Note 6: Svarer til 40 kr. til forplejning (morgenmad og aftensmad) og 11 kr. til vask og rengøring. Nathjem er ophørt fra , hvorfor taksten er nulstillet Dok.nr doknr

33 I 110-boformer Takster Brugernes betaling på specialområdet Takster 2012 Takster 2013 Takster 2014 Takster 2015 Bemærkninger Døgn Mdr. Døgn Mdr. Døgn Måned Døgn Måned Midlert. ophold t. pers. m. særlige problemer: Logi Takstfremskrivning 2,90% Takstfremskrivning 1,60% Takst fremskrivning 1,80% Takst fremskrivning 1,79% - inkl. forsyning og vask af linned Kost Morgenmåltid Frokost Middag - hovedret forret el. dessert 1,79% 1,79 Forhøjet udover fremskrivning ved sammenligning med andre 110 institutioner Fuldkost i alt I 108 -Boformer Længerevarende ophold: Mad - inkl. tilberedning (note 1) Kostpris Vask og rengøringsartikler Forhøjet til maks. Betaling Transportudgifter: - Bo- og genoptræning, Lunden Bo-Østervang Rengøringshjælp Indboforsikring Slettes bruger betaler selv I botilbud efter 107 Midlertidigt ophold: Mad - inkl. tilberedning (note 2) Kostpris Forhøjet til maks.betaling Note 1: De beboere, der deltager i tilberedningen af maden, betaler alene kostprisen. Note 2: Taksterne er fremskrevet med satsreguleringsprct. I lighed med takststiningen på loft over max. Betalingen for madservice på plejecenter og ældreboliger. dok,nr,

34 Bilag: Huslejer 2015 Pleje- og ældreboliger Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: 04. november Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

35 Huslejer 2014 for pleje- og ældreboliger som administreres af Varde kommune Plejeboliger Husleje pr Adresse By Mdl. Mdl. Stigning Stigning i husleje husleje Bemærkninger Antal boliger Type Service i kr % arelaer Gartnerpassagen 6 (65,7) 6870 Ølgod ,6 2 PB ja Gartnerpassagen 6 (75,3) 6870 Ølgod ,5 24 PB ja Gartnerpassagen 6 (85,9) 6870 Ølgod ,5 9 PB ja Vinkelvej 8-12 (54 m 2 ) 6870 Ølgod ,0 20 PB ja Vinkelvej 8-12 (60 m 2 ) 6870 Ølgod ,0 10 PB ja Vinkelvej 8-12 ( 80 m 2 ) 6870 Ølgod ,0 3 PB ja Løkkevang 6870 Ølgod ,7 5 PB ja Rosenvænget Ølgod ,2 12 PB ja Tistrup Plejecenter 6862 Tistrup ,9 24 PB ja Ansager Plejecenter ( 75 m2 ) 6823 Ansager PB ja Ansager Plejecenter ( 85 m2 ) 6823 Ansager PB ja Blåbjerg Pleje- og Akt. C Nr.Nebel ,2 42 PB ja Møllegården 6855 Outrup ,8 21 PB ja Lundbo I og Lundbo II (L20 - L29) 6800 Varde ,1 10 PB ja Lundbo I og Lundbo II (L30 - L39) 6800 Varde ,1 10 PB ja Søgården, Lyngparken Varde ,1 14 PB ja Oplyst som gennemsnitlig husleje Poghøj Vestergade Oksbøl ,0 30 PB ja Sognelunden 6753 Agerbæk ,0 25 PB ja Helle Plejecenter 7200 Grindsted ,5 45 PB ja Ældreboliger Adresse By Mdl. husleje 2013 Mdl. husleje 2014 Stigning i kr Stigning i % Bemærkninger Antal boliger Type Nørregade Ølgod ,0 10 ÆB nej Søndergade Ølgod ,0 10 ÆB nej Stationsvej 2 D+E 6823 Ansager ,0 2 ÆB nej Havrevænget Ølgod ,0 2 ÆB nej Stationsvej 2 A-C 6823 Ansager ,0 3 ÆB nej Vardevej 20 A-D 6800 Varde ,0 4 ÆB j Byagervej Nr Nebel ,0 6 ÆB nej Kirkegade 2 (55 m2) 6840 Oksbøl ,0 7 ÆB nej Kirkegade 2 (44 m2) 6840 Oksbøl ,0 1 ÆB nej Kirkegade 2 (41m2) 6840 Oksbøl ,0 1 ÆB nej Kirkegade 60 A, B, C og L 6840 Oksbøl ,0 4 ÆB j Kirkegade 60 D, E, F, G, H og K 6840 Oksbøl ,0 6 ÆB j Østervang Varde ,0 5 ÆB j Fredensvej Oksbøl ,6 13 æb nej Krogen Varde ,0 12 ÆB j Oplyst som gennemsnitlig husleje Hybenbo Årre 6818 Årre ,0 15 ÆB j Solhøj Nordenskov 6800 Varde ,5 15 ÆB j Falkevej 4 B lejl 1-9 Sig (Birgittegården) 6800 Varde ,0 9 ÆB j sagnr. 13/15015 dok /14

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcenter, Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Marianne Nordtop

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent referat Fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 18. november 2014 Mødetidspunkt: 14:30-17:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan Mødelokale v/kantinen

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard,

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Varde Kommune Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged, Søren Laulund,

Læs mere

Åbent referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent referat til Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Mødelokale 9, BCV Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet. Ansager Plejecenter, Præstegårdsvej 5,6823 Ansager

Åbent Referat. til. Ældrerådet. Ansager Plejecenter, Præstegårdsvej 5,6823 Ansager Varde Kommune Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Ansager Plejecenter, Præstegårdsvej 5,6823 Ansager

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 18:00-19:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 16:30-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 10. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-18:00 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen, Søren

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Hodde-Tistrup Hallen - mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere