Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed"

Transkript

1 Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. november 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged, Søren Laulund, Erhardt Jull, Niels Haahr Larsen, Connie Høj, Tina Agergaard Hansen Ingen Lena Andersen

2 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Indholdsfortegnelse Side 116. Godkendelse af dagsorden Justering af Sundhedspuljemidler Projekt "Kulturen som redskab til at mestre det gode liv" - orientering Status vedrørende ledsagelse til lægeordineret vederlagsfri fysioterapi i form af bassintræning Takster 2015 Udvalget for Social og sundhed Placering og udformning af drikkested Udbud af madservice Fonden Det Private Alderdomshjem i Ølgod Orientering til pressen Gensidig orientering Bilagsliste Underskriftsblad Side 272

3 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 6499 Sagsid.: Initialer: LEAN Åben sag Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 273

4 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Justering af Sundhedspuljemidler Dok.nr.: 6372 Sagsid.: 10/514 Initialer: KIRE Åben sag Sagsfremstilling På mødet i oktober godkendte Udvalget for Social og Sundhed forslag til udmøntning af Sundhedspuljen 2014 bortset fra projektet Sundhedsidræt, der ansøgte om kr. i to år. Projektet udgik, da ansøgningen om eksterne midler fik afslag, og projektet kan derfor ikke gennemføres. I stedet besluttede udvalget at anvende kr. til handicapvenlige adgangsforhold ved Nysø samt kr. til at understøtte Center for Sundhedsfremmes indsatser til overvægtige børn. Herved får vi mulighed for at understøtte andre lokale aktiviteter til denne målgruppe, som vi desværre ser er stigende. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at beslutningen om at tilføre midler til hhv. handicapvenlige adgangsforhold ved Nysø samt indsatser til overvægtige børn lever op til de fleste opsatte kriterier for tildeling af midler fra Sundhedspuljen. Ligeledes understøttes implementeringen af Sundhedspolitikken, der har et særligt fokus på at fremme lighed i sundhed. Sundhedskonsekvensvurdering Etablering af handicapvenlige adgangsforhold ved Nysø samt styrkelse af indsatser til overvægtige børn vil have positive sundhedskonsekvenser for de to målgrupper og understøtter kommunens arbejde med at reducere uligheden i sundhed og øge den mentale sundhed blandt borgerne. Retsgrundlag Sundhedsloven 119 Økonomi Sundhedspuljen 2014 Høring - Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der tildeles midler som anført til hhv. handicapvenlige forhold ved Nysø og til overvægtige børn i regi af Center for Sundhedsfremme. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 274

5 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Projekt "Kulturen som redskab til at mestre det gode liv" - orientering Dok.nr.: 6472 Sagsid.: 14/7173 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune har ansøgt Region Syddanmarks kulturpulje om midler til et samarbejdsprojekt mellem Danseteater Ingrid Kristensen & Co, Odense og forvaltningsområderne Børn og Unge, Direktion, Social og Sundhed, Kultur og Fritid samt Varde Bibliotek. Regionen har bevilget Varde Kommune et beløb på kr. til projektet. Projektets navn Kulturen som redskab til at mestre det gode liv. Projektets målsætning Dannelse: Erkendelse, uddannelse & kompetenceudvikling af borgere og personale Branding af Varde Kommune som en god kommune at vokse op i og blive gammel i Øget bosætning Fastholdelse af borgere og veluddannet arbejdskraft Tiltrækning af turister til området ved spektakulære offentlige arrangementer Projektets målgruppe Projektet henvender sig med et antal offentlige forestillinger til Varde Kommunes borgere samt turister. Herudover er der workshops til daginstitutionsbørn fra 1-5 år, unge på 10iCampus samt demente borgere på Lyngparken og plejecenter i Ølgod. Projektets aktiviteter Der er indgået en samarbejdsaftale med Ingrid Kristensens Dance Theatre fra Odense, som er internationalt kendt for interessante og anderledes måder at arbejde på, hvor dansen og sanserne bruges som løftestang. Der vil være tale om et antal workshops for målgruppen og personalet og 5 offentlige forestillinger som tænkes afviklet både indenfor og udenfor. De første workshops starter primo november 2014 og de sidste arrangementer forventes afsluttet i august Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra de forskellige forvaltningsområder som koordinerer en overordnet tidsplan og milepæle for projektets gennemførelse. Citat fra Ingrid Kristensen & Co: Vi glæder os meget til at være en del af dette banebrydende projekt. I vores mangeårige arbejde med Dansen og dansens stimulering af sanserne, har vi oplevet, at vi gennem dansen er i stand til at åbne helt nye døre for de mennesker, vi involverer. Dansen kan være med til at udvide det menneskelige sanseapparat og på den måde styrke det gode liv. Side 275

6 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at der er tale om et interessant kulturelt samarbejdsprojekt, der går nye veje ved at inddrage en meget bred målgruppe, og at det er værdifuldt at samarbejde på tværs af forvaltninger med en aktør som Danseteatret Ingrid Kristensen & Co. Social og Sundhed vurderer endvidere, at projektet understøtter målsætningerne i Kommunens Sundhedspolitik særligt omkring mental sundhed og bevægelse. Sundhedskonsekvensvurdering Forskning fra udlandet viser, at kulturelle aktiviteter og kunst kan have positive effekter på menneskets sundhed og læring. Kunstneriske udtryksformer giver glæde, livskvalitet, bevægelse og samvær såvel hos voksne som hos børn ( Cultural Participation and Communities: The Role of Individual and Neighborhood Effects, Mark J. Stern & Susan C. Seifert, October 2000). Forvaltningen vurderer, at arbejdet med dans i de forskellige workshops vil fremme deltagernes mentale sundhed såvel som øge deres glæde ved bevægelse. De offentlige forestillinger vil ligeledes bidrage til at fremme den mentale sundhed hos borgerne. Bevægelse og mental sundhed er fokusområder i Varde Kommunes Sundhedspolitik Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Projektets samlede beløb er kr. Der er fra hvert forvaltningsområde i kommunen indgået aftale om bidrag af kr. samt personaleressourcer til projektet. Social og Sundhedsområdets bidrag på kr. finansieres indenfor budgetrammen. Herudover er der fra regionens kulturpulje bevilget kr. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Projektbeskrivelse til Regionen.pdf /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 276

7 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Status vedrørende ledsagelse til lægeordineret vederlagsfri fysioterapi i form af bassintræning. Dok.nr.: 6478 Sagsid.: 14/371 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Der har hidtil været praksis for, at borgere, der er bevilget ledsager i medfør af servicelovens 97, har kunnet anvende ledsageren i forbindelse med lægeordineret vederlagsfri fysioterapi i form af bassintræning. Vurderingen har været, at ledsagelse i den forbindelse har kunnet betragtes som en selvvalgt aktivitet. Imidlertid har Ankestyrelsen truffet principiel afgørelse om, at f.eks. lægeordineret fysioterapi ikke kan betragtes som selvvalgt aktivitet. Ankestyrelsen har dermed slået fast, at aktiviteter som lægebesøg, undersøgelser, lægeordineret rideterapi m.v. ikke kan betragtes som selvvalgte aktiviteter, hvorfor ledsageordningen efter servicelovens 97 ikke kan anvendes til disse formål. For Varde Kommunes vedkommende betyder det, at borgere, der er bevilget ledsager efter servicelovens 97, og som anvender - eller har anvendt ledsageren i forbindelse med bassintræning, ikke længere kan anvende ledsageren til hjælpeforanstaltninger i forbindelse hermed. Som følge heraf, har forvaltningen igennem længere tid afdækket mulighederne for, at borgere, der ikke længere kan modtage ledsagelse, som ovenfor beskrevet kan kompenseres på anden måde, således at borgerne fortsat kan modtage hjælp i forbindelse med lægeordineret vederlagsfri fysioterapi i form af bassintræning. Forvaltningens vurdering Forvaltningens overvejelser går på, at der på Bo- og Genoptræningscentret Lunden etableres en midlertidig løsning, hvorved personale tilknyttet Lunden kan bistå borgere, der henvises til vederlagsfri fysioterapi i form af bassintræning uanset om disse benytter Varde Kommune som leverandør eller anden privat leverandør. Som det er nu, har én privat leverandør af fysioterapi lejeaftale med Lunden om brug af bassin. Der vil f.eks. være tale om at kunne hjælpe borgerne med af- og påklædning. Forvaltningen skønner, at personaleforbruget ved den midlertidige løsning vil svare til et årsværk eller ca ,00 kr. Sundhedskonsekvensvurdering Det vurderes at have en positiv sundhedsmæssig effekt, at borgere, der efter lægehenvisning, henvises til vederlagsfri fysioterapi i form af bassintræning, fortsat kan have mulighed for at modtage hjælp i forbindelse hermed. Alternativt må det forventes, at visse borgere ikke vil kunne modtage bassintræning, hvilket skønnes at være afgørende for sundhed og trivsel. Side 277

8 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi Det anslås, at udgiften til den midlertidige ordning vil udgøre ca kr. svarende til ét årsværk. Økonomiafdelingen anbefaler, at eventuelle udgifter afholdes inden for udvalgets budget. Høring Handicaprådet. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der etableres en midlertidig ordning på Bo- og Genoptræningscentret Lunden, som beskrevet ovenfor, at der indledes dialog med den private leverandør, der har lejeaftale med Lunden om konkret planlægning, herunder eventuel varsling af ændringer, og at forvaltningen udarbejder forslag til henvendelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold omkring tolkningen af servicelovens 97, navnlig hvad angår begrebet selvvalgt aktivitet. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Der rettes ligeledes henvendelse til KL om problemstillingen. Brugergruppen orienteres og inviteres til dialog. Udvalget orienteres om finansieringsmulighederne i næste udvalgsmøde. Side 278

9 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Takster 2015 Udvalget for Social og sundhed Dok.nr.: 6450 Sagsid.: 14/7279 Initialer: sopo Åben sag Sagsfremstilling Indenfor udvalgets område opkræves der et stort antal takster fra borgere, andre kommuner og offentlige myndigheder i øvrigt. Taksterne fastsættes på grundlag af Byrådets vedtagne budget og i overensstemmelse med gældende lovgivning indenfor de forskellige områder. Taksterne, som er borgerrelateret, offentliggøres på Varde Kommunes hjemmeside. Taksterne vedr. aftaleområdet med kommuner i Region Syddanmark offentliggøres på tilbudsportalen vedrørende bo- og træningsophold. Takster på ældreområdet 2015, madservice m.m. Taksterne er fastsat jfr. bekendtgørelse nr. 668 af 16. juni 2010 for betaling af generelle tilbud efter servicelovens 79, 83 og 84. Udgangspunktet er, at der maksimalt kan opkræves en takst svarende til de afholdte udgifter. Specielt vedrørende kostområdet er der i lovgivningen fastsat et loft for betaling. Hvor der er fastsat et loft, er det i bilaget foreslået, at der opkræves den maksimale egenbetaling. Området omfatter opkrævning for kost på plejecenter og til visiterede borgere i eget hjem. Brugertakster i institutioner på det specialiserede socialområde Taksterne er fastsat jfr. bekendtgørelse nr. 688 af 16. juni 2010 om betaling for generelle tilbud. Godkendelse af husleje i kommunale pleje og ældreboliger for 2015 Huslejen i kommunale almene pleje- og ældreboliger fastsættes i henhold til lov om leje af almene boliger. Der er for samtlige afdelinger udarbejdet budgetter, og der har været afholdt afdelingsmøder for beboerne og pårørende, hvor der er foretaget gennemgang af regnskab 2013 og budget Der har ikke været bemærkninger vedrørende huslejeændringer. I den forbindelse skal det bemærkes, at de fleste beboere modtager boligydelse. For beboere, der ikke har anden indkomst end deres offentlige pension, bliver huslejeændringer efter boligydelsen i de fleste tilfælde meget beskedne. Økonomien for den enkelte boligafdeling skal hvile-i-sig-selv. Takster for ophold i institutioner på det specialiserede socialområde som er omfattet af aftaler mellem kommunerne i Region Syddanmark. Taksterne for mellemkommunal betaling for ophold i institutioner, der er omfattet af aftalerne, er fastsat i overensstemmelse med serviceloven og aftaler i KKR-regi. Taksterne skal som udgangspunkt holdes indenfor taksten for 2014 med fremskrivning af 1,79%. Takststigningen er i de fleste tilfælde mindre end fremskrivningen, der skyldes stigning i belægningsprocenten. Samtidig er der et fald i reguleringer fra tidligere år. I enkelte tilfælde er der stigning udover fremskrivningen, der skyldes indregning af tilsynsgebyr og ekstra budget til ferie og koloni. Side 279

10 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at de foreliggende forslag til takster er i overensstemmelse med gældende bestemmelser om takstfastsættelse. Ændringer i taksterne kan overordnet henføres til reguleringer fra regnskabsår 2013, der skyldes indregning af over- og underskud fra tidligere år. Der er i enkelte tilfælde sket indregning af tilsynsgebyr og ferie og koloniophold. Retsgrundlag Lov om social service Lov om leje af almene boliger Økonomi Forslag til takster er udarbejdet på grundlag af budget 2015 samt indregning af reguleringer fra regnskabsår Høring Ingen Bilag: 1 Åben Takster 2015 Special og ældreområdet /14 2 Åben Huslejer 2015 Pleje- og ældreboliger /14 3 Åben Takster Institutioner under Specialområdet 2015.doc /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at taksterne på ældreområdet 2015 godkendes, at taksterne for brugerbetaling i forbindelse med ophold i institutioner på det specialiserede socialområde godkendes, at huslejen i kommunale pleje- og ældreboliger for 2015 godkendes, og at taksterne for mellemkommunal afregning for ophold i institutioner omfattet af rammeaftalen mellem kommunerne i Region Syddanmark godkendes. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 280

11 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Placering og udformning af drikkested Dok.nr.: 6491 Sagsid.: 13/13502 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Social og Sundhed besluttede den 12. august 2014 nedenstående anbefaling til Udvalget for Plan og Teknik: Udvalget anbefaler Udvalget for Plan og Teknik, at der etableres et drikkested ved Varde Å/Torvegade som første prioritet og Fogtmanns Plads som anden prioritet. Der ønskes opført et skur lignende busstoppestedet i Janderup. Anbefalingen blev godkendt i Udvalget for Plan og Teknik den 22. september Grundet den efterfølgende offentlige debat ønskes en ny drøftelse af drikkestedets placering og udformning. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at en drøftelse af drikkestedets placering og udformning er tjenlig på baggrund af den offentlige debat. Sundhedskonsekvensvurdering Ved at etablere et drikkested i Varde Midtby forbedres forholdene og dermed livskvaliteten for en gruppe af borgere, som har det svært. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi Byrådet vedtog i budget 2013 at afsætte kr. til etablering af et drikkeskur i Varde. Drikkestedet kan finansieres med disse budgetmidler samt midler bevilget til områdefornyelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, dvs kr. i alt. I denne bevilling indgår drikkestedet i øvrigt som et centralt element, fordi det er afgørende for tildelingen af midler, at områdefornyelsen indeholder tiltag begrundet i sociale problemer. Det afsatte anlægsbudget på kr. flyttes således til Udvalget for Plan og Teknik. I forhold til den fremtidige drift vurderer Virksomheden Drift, at omkostningerne til vedligeholdelse af belægning (fejning, ukrudtsbekæmpelse m.v.) og til tømning af skraldespande (fem gange ugentligt i sommerperioden og to gange ugentligt i vinterperioden) beløber sig til kr. pr. år. Disse finansieres inden for det eksisterende budgets rammer. Høring I forbindelse med en ny placering af drikkestedet anbefales en høringsproces efter nærmere overvejelser. Side 281

12 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Bilag: 1 Åben Forslag til placering af drikkeskur /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter en ny placering og udformning af et drikkested i Varde Midtby, og at udvalget kommer med en anbefaling til placering og udformning til Udvalget for Plan og Teknik. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Den skitserede løsning ved Banegården/Busstoppestedet belyses nærmere. Plan og Teknik anmodes om at vurdere placering og indretning af skuret. Sagen behandles igen i Udvalget for Social og Sundhed i udvalgets december-møde, herunder den fremtidige drift af skuret. Der arrangeres borgermøde/høring efterfølgende. Side 282

13 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Udbud af madservice Dok.nr.: 6476 Sagsid.: 13/14372 Initialer: ARBJ Åben sag Sagsfremstilling Byrådet har den 7. oktober 2014 truffet beslutning om at madservice på ældreområdet skal i udbud og har i den forbindelse truffet beslutning om én ugentlig udbringning. I den forbindelse er der anmodet om en nærmere gennemgang af de økonomiske forudsætninger for et sådan udbud. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vil på udvalgsmødet med udgangspunkt i vedhæftede powerpoint gennemgå de økonomiske forudsætninger. Retsgrundlag Serviceloven Økonomi Isoleret set er der på udbringningen beregnet en besparelse på 1,8 mio. kr. Den endelige besparelse afhænger af det tilbud, der kan opnås. Derudover er det forvaltningens vurdering, at der kan være et yderligere effektiviseringspotentiale både på selve madproduktionen og på udbringningen. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Kost til ældreområdet - Regnskab /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen om de økonomiske forudsætninger tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Der foretages to udbud, idet der gennemføres et særskilt udbud på transporten. Side 283

14 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Fonden Det Private Alderdomshjem i Ølgod Dok.nr.: 6536 Sagsid.: 14/13464 Initialer: JOIV Åben sag Sagsfremstilling Ved skrivelse af 30. september 2014 har Fonden Det Private Alderdomshjem i Ølgod v/ Lene Bundgaard, Tyttebærvej 61, Ølgod anmodet om godkendelse af følgende udlodninger fra fonden: Ø ,00 kr. til anskaffelse af fælles bus for Vinkelvejscentret og Aktivitetscentret i Ølgod Ø ,00 kr. til el-dreven dobbeltcykel til Aktivitetscentret Ø ,00 kr. til el-dreven dobbeltcykel til Vinkelvejscentret Forvaltningens vurdering Efter ansøgning fra fonden har Civilstyrelsen ved skrivelse af 17. juli 2014 givet tilladelse til, at fonden opløses ved uddeling af kapitalen i henhold til vedtægtens 6. Tilladelsen er givet under forudsætning af, at Varde Kommunes medbestemmelsesret i vedtægtens 6 bliver iagttaget i forbindelse med uddelingen af kapitalen. Sundhedskonsekvensvurdering Det vurderes, at udlodningen til de ønskede aktiviteter til henholdsvis Aktivitetscentret som Vinkelvejscentret vil være fremmende for beboernes trivsel og dermed have et sundhedsfremmende sigte. Retsgrundlag Fonden Det Private Alderdomshjem i Ølgod s vedtægter 6 Økonomi Intet at bemærke Høring Ingen. Bilag: 1 Åben Ansøgning om udlodninger fra fonden Det Private Alderdomshjem i /14 Ølgod 2 Åben Civilstyrelsen - Tilladelse til fondsophævelse /14 3 Åben Udlodning Fonden det private alderdomshjem i Ølgod / Gældende fondats m.v /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at ansøgning om udlodning af fondens midler godkendes. Side 284

15 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 285

16 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Orientering til pressen Dok.nr.: 6501 Sagsid.: 14/51 Initialer: LEAN Åben sag Sagsfremstilling Udvalgsformanden orienterer pressen om følgende punkter. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Placering og udformning af drikkeskur. Udbud af madservice. Ledsagelse til lægeordneret vederlagsfri fysioterapi i form af bassintræning. Side 286

17 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Gensidig orientering Dok.nr.: 6500 Sagsid.: 14/51 Initialer: LEAN Åben sag Orientering v/formanden KL s Sundhedskonference 20. januar 2015 på Hotel Comwell Kolding Udvalgets juleafslutning Møde med pårørendegruppen ved Krogen. Orientering v/direktøren Gensidig orientering Kørselsordning ledsagere (Erhardt Jull). Lederudskiftninger på centerområdet (Thorkild Sloth Pedersen) Det sociale tilsyn (Thorkild Sloth Pedersen) Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 287

18 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Bilagsliste 118. Projekt "Kulturen som redskab til at mestre det gode liv" - orientering 1. Projektbeskrivelse til Regionen.pdf (132592/14) 120. Takster 2015 Udvalget for Social og sundhed 1. Takster 2015 Special og ældreområdet (135673/14) 2. Huslejer 2015 Pleje- og ældreboliger (134881/14) 3. Takster Institutioner under Specialområdet 2015.doc (124148/14) 121. Placering og udformning af drikkested 1. Forslag til placering af drikkeskur (143235/14) 122. Udbud af madservice 1. Kost til ældreområdet - Regnskab 2013 (140318/14) 123. Fonden Det Private Alderdomshjem i Ølgod 1. Ansøgning om udlodninger fra fonden Det Private Alderdomshjem i Ølgod (144612/14) 2. Civilstyrelsen - Tilladelse til fondsophævelse (144606/14) 3. Udlodning Fonden det private alderdomshjem i Ølgod / Gældende fondats m.v. (144602/14) Side 288

19 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Underskriftsblad Thyge Nielsen Ingvard Ladefoged Søren Laulund Erhardt Jull Niels Haahr Larsen Connie Høj Tina Agergaard Hansen Side 289

20 Bilag: Projektbeskrivelse til Regionen.pdf Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: 04. november Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Bilag: Takster 2015 Special og ældreområdet Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: 04. november Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

32 Takster - Ældreområdet Takst TAKST Takst Takst I. Madservice Fremskrevet Satsregulering 2,90% 1,60% 1,80% 1,79% Hovedret pr. dag Forret eller dessert pr. dag II. Betaling ved ophold på centre A. Forplejning Satsreguleringsprct. 2,90% 1,60% 1,80% 1,79% Morgenmad, inkl. kaffe pr. Dag Middagsmad pr.dag - hovedret pr. dag forret el. dessert pr. dag Eftermiddagskaffe med brød pr. dag Aftensmad pr dag Aftenkaffe m. brød pr. dag Hele pakken - pr. dag Pr. måned Note 1 - pr. mdr. med 30 dage pr. mdr. med 31 dage B. Øvrige ydelser pr. måned Fremskrevet 2,2% 1,60% 1,80% 0 Vask af tøj, sengelinned mv.: - Vaskeri i boligareal Note 2 - Vaskeri i serviceareal Note 3 Rengøringsartikler og toiletpapir Note 4 tillæg 4 kr. udover fremskrivning Toiletartikler Vinduespolering (ude og inde) Note 5 Midlertidige Pladser pr. dag incl. træningsophold, aflastnings-, akutog døgnrehabilliteringspladser - vask og rengøring forplejning Daghjem pr.dag Forplejning: - formiddagskaffe hovedret forret el. dessert eftermiddagskaffe Hele pakken pr. dag Fremskrevet 2,9% 1,60% 1,80% Note 1: Note 2: Note 3: Note 4: Note 5: Der er fastsat et loft på kr. for den månedlige betaling iflg vejlening om reguleringer af satser pr, Der er regnet med 9 vaske pr. mdr. Udgiften dækker vaskemidler. Taksten opkræves, hvor vaskemaskiner er opstillet i fællesboligarealer. Taksten opkræves på følgende plejecentre: Vinkelvejscentret, Ansager Områdecenter, Aktivitetscentret i Ølgod, Skovhøj, Møllegården, Poghøj og Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter. Der er regnet med 9 vaske pr. mdr. Udgiften pr. vask er ca. 26 kr. Taksten omfatter vask af tøj, sengelinned mv. Taksten opkræves på plejecentre, hvor vaskemaskiner er opstillet i servicearealer og hvor der ikke opkræves betaling med vaskekort. Taskten opkræves hos beboere på følgende plejecentre: Tistruplund, Sognelunden, Hybenbo, Solhøj og Helle Plejecenter. Beløbet er incl. 11 kr. pr. måned til opvasketabs og andre udgifter der vedrører rengøringsartikler Priserne er beregnet på grundlag af forventet forbrug beregnet på grundlag af 4 udvendige og 2 indvendige poleringer. Følgende danner grundlag for beregingen Skovhøj 15 kr. pr. måned 19 kr. pr måned Lyngparken13 kr. pr. måned 16 kr. pr. måned Aktivitetscenter 14 kr. pr. måned 16 kr. pr. måned Der er uvished om, i hvilken grad udgifterne til vinduespolering i fællesarealer ligger på servicearealer, hvorfor der foreslåes betaling på 25 kr. pr. måned for vinduespudsning. Note 6: Svarer til 40 kr. til forplejning (morgenmad og aftensmad) og 11 kr. til vask og rengøring. Nathjem er ophørt fra , hvorfor taksten er nulstillet Dok.nr doknr

33 I 110-boformer Takster Brugernes betaling på specialområdet Takster 2012 Takster 2013 Takster 2014 Takster 2015 Bemærkninger Døgn Mdr. Døgn Mdr. Døgn Måned Døgn Måned Midlert. ophold t. pers. m. særlige problemer: Logi Takstfremskrivning 2,90% Takstfremskrivning 1,60% Takst fremskrivning 1,80% Takst fremskrivning 1,79% - inkl. forsyning og vask af linned Kost Morgenmåltid Frokost Middag - hovedret forret el. dessert 1,79% 1,79 Forhøjet udover fremskrivning ved sammenligning med andre 110 institutioner Fuldkost i alt I 108 -Boformer Længerevarende ophold: Mad - inkl. tilberedning (note 1) Kostpris Vask og rengøringsartikler Forhøjet til maks. Betaling Transportudgifter: - Bo- og genoptræning, Lunden Bo-Østervang Rengøringshjælp Indboforsikring Slettes bruger betaler selv I botilbud efter 107 Midlertidigt ophold: Mad - inkl. tilberedning (note 2) Kostpris Forhøjet til maks.betaling Note 1: De beboere, der deltager i tilberedningen af maden, betaler alene kostprisen. Note 2: Taksterne er fremskrevet med satsreguleringsprct. I lighed med takststiningen på loft over max. Betalingen for madservice på plejecenter og ældreboliger. dok,nr,

34 Bilag: Huslejer 2015 Pleje- og ældreboliger Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: 04. november Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

35 Huslejer 2014 for pleje- og ældreboliger som administreres af Varde kommune Plejeboliger Husleje pr Adresse By Mdl. Mdl. Stigning Stigning i husleje husleje Bemærkninger Antal boliger Type Service i kr % arelaer Gartnerpassagen 6 (65,7) 6870 Ølgod ,6 2 PB ja Gartnerpassagen 6 (75,3) 6870 Ølgod ,5 24 PB ja Gartnerpassagen 6 (85,9) 6870 Ølgod ,5 9 PB ja Vinkelvej 8-12 (54 m 2 ) 6870 Ølgod ,0 20 PB ja Vinkelvej 8-12 (60 m 2 ) 6870 Ølgod ,0 10 PB ja Vinkelvej 8-12 ( 80 m 2 ) 6870 Ølgod ,0 3 PB ja Løkkevang 6870 Ølgod ,7 5 PB ja Rosenvænget Ølgod ,2 12 PB ja Tistrup Plejecenter 6862 Tistrup ,9 24 PB ja Ansager Plejecenter ( 75 m2 ) 6823 Ansager PB ja Ansager Plejecenter ( 85 m2 ) 6823 Ansager PB ja Blåbjerg Pleje- og Akt. C Nr.Nebel ,2 42 PB ja Møllegården 6855 Outrup ,8 21 PB ja Lundbo I og Lundbo II (L20 - L29) 6800 Varde ,1 10 PB ja Lundbo I og Lundbo II (L30 - L39) 6800 Varde ,1 10 PB ja Søgården, Lyngparken Varde ,1 14 PB ja Oplyst som gennemsnitlig husleje Poghøj Vestergade Oksbøl ,0 30 PB ja Sognelunden 6753 Agerbæk ,0 25 PB ja Helle Plejecenter 7200 Grindsted ,5 45 PB ja Ældreboliger Adresse By Mdl. husleje 2013 Mdl. husleje 2014 Stigning i kr Stigning i % Bemærkninger Antal boliger Type Nørregade Ølgod ,0 10 ÆB nej Søndergade Ølgod ,0 10 ÆB nej Stationsvej 2 D+E 6823 Ansager ,0 2 ÆB nej Havrevænget Ølgod ,0 2 ÆB nej Stationsvej 2 A-C 6823 Ansager ,0 3 ÆB nej Vardevej 20 A-D 6800 Varde ,0 4 ÆB j Byagervej Nr Nebel ,0 6 ÆB nej Kirkegade 2 (55 m2) 6840 Oksbøl ,0 7 ÆB nej Kirkegade 2 (44 m2) 6840 Oksbøl ,0 1 ÆB nej Kirkegade 2 (41m2) 6840 Oksbøl ,0 1 ÆB nej Kirkegade 60 A, B, C og L 6840 Oksbøl ,0 4 ÆB j Kirkegade 60 D, E, F, G, H og K 6840 Oksbøl ,0 6 ÆB j Østervang Varde ,0 5 ÆB j Fredensvej Oksbøl ,6 13 æb nej Krogen Varde ,0 12 ÆB j Oplyst som gennemsnitlig husleje Hybenbo Årre 6818 Årre ,0 15 ÆB j Solhøj Nordenskov 6800 Varde ,5 15 ÆB j Falkevej 4 B lejl 1-9 Sig (Birgittegården) 6800 Varde ,0 9 ÆB j sagnr. 13/15015 dok /14

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. november 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 16:30-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge

Læs mere

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra det konstituerende møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 5.2.1,

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Styrelseslovens 41a gælder:

Styrelseslovens 41a gælder: TAKSTER I Styrelseslovens 41a gælder: Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Mødedato: Torsdag den 10. december 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Gitte Eskesen, Thorkild Sloth Pedersen, Nikolaj Dybdal

Læs mere

Åbent referat til. Beskæftigelse

Åbent referat til. Beskæftigelse Åbent referat til Mødedato: Torsdag den 14. februar 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 2, Bytoften Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF afbud i st. deltog Conny Knigge

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. december 2008 Lokale: 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:40 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Åbent referat til. Ældrerådet

Åbent referat til. Ældrerådet Åbent referat til Ældrerådet Mødedato: Fredag den 29. januar 2016 Mødetidspunkt: 9:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, Bytoften Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Anette Mandahl-

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet. Plejecentret Skovhøj, Kirkegade 71, Oksbøl

Åbent Referat. til. Ældrerådet. Plejecentret Skovhøj, Kirkegade 71, Oksbøl Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 20. marts 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Plejecentret Skovhøj, Kirkegade 71, Oksbøl Deltagere: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Gerda

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Mødelokale 2, Bytoften Deltagere: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Gerda Møller Nielsen, Anette

Læs mere

Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold

Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold Venteliste til plejeboliger...1 Belægningsprocenter og antal måneder med tomgangshusleje...2 Betaling til og fra kommunen for brug af plejeboligpladser...4

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. januar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Ældrerådet. Årsberetning 2013. Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Ældrerådet. Årsberetning 2013. Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Dato 13.02.14 Dok.nr. 19584-14 Sagsnr. 14-835 Ref. elth Ældrerådet Årsberetning 2013 Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ældrerådet

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Bilag 1. Forslag til principper for beregning af priser på de enkelte tilbud:

Bilag 1. Forslag til principper for beregning af priser på de enkelte tilbud: Bilag 1 Dato: 22. november 2011 Brevid: 1552623 Forslag til principper for betaling af kost, vask, rengøring og andre tilvalgsydelser på Region Sjællands botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Referat. til. Handicaprådet

Referat. til. Handicaprådet Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 16:00-18:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg Poul Rosendahl, Erik Buhl Nielsen, Ingvard Ladefoged,

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Fælles-MED Social, Sundhed og Mødedato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3, Bytoften Fra medarbejdersiden: Arne Høivang Jensen, OAO/FOA,

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER

VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER 1 Postadresse Plejecenter Vest Ollerup Plejecenter Svendborgvej 16 5762 Vester Skerninge Telefon Sektionsleder Berit Klit Larsen 20141138 Mobil Husets 20162693 Telefon

Læs mere

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 Når du bor hos os En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 1. Indledning I denne pjece finder du en oversigt over det, du som borger skal være opmærksom

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg SUNDHED OG OMSORG sundhed og omsorg 1 Indledning. ne for 2015 er fastsat på forskellig måde, idet nogle af taksterne er udmeldt af Socialministeriet andre er fastsat/godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST SOCIALUDVALG Side: 1 FORELØBIGT UDKAST Socialudvalget Generelt: 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 1) Generel rammebesparelse -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 1: Generel rammebesparelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Når du flytter i bofællesskab En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Voksenhandicap maj 2017 Indledning I denne pjece finder du en oversigt over, hvad du som borger skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Mandag den 31. oktober 2016 Mødetidspunkt: 7:30-8:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Erik Buhl Nielsen, Peder

Læs mere

Borgerrepræsentationen

Borgerrepræsentationen TAKSTBILAG : Socialudvalget Bilag 9 Takster på betaling for ophold, hjemløse-herberger ( 110), Kvindekrisecentre ( 109) samt bofællesskaber ( 107) Når en person flytter på hjemløse-herberger ( 110), kvindekrisecentre

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

601 Ældre/handicappede

601 Ældre/handicappede 601 Ældre og handicappede 601 Ældre/handicappede OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 17. februar 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge Nielsen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg, Varde. Erik Buhl Nielsen,

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 16. december 2013 Mødetidspunkt: 17:30-21:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Sahra Abdi,

Læs mere

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774 N OTAT KL's spørgeskemaundersøgelse vedr. socia l- pædagogisk bistand til deltagelse i aktivit e- ter, ferie og udflugter for borgere på kommunale bosteder mv. 1. Indledning KL har på baggrund af dialog

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Aftalestyring Dok# 145289-14 Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Varde Kommunes overordnede vision - Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. marts 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 11/40589 Sundhedspolitik 'Sammen om

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Politikerspørgsmål vedr. ledsagelse og støtte i ferier mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Politikerspørgsmål vedr. ledsagelse og støtte i ferier mv. til borgere i sociale botilbud mv. Socialforvaltningen Adm. Direktør Henrik Appel Esbensen, MB 31. januar 2014 Sagsnr. 2014-0018483 Dokumentnr. 2014-0018483-7 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 22. januar 2014, hvor du

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2.

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. lovgrundlag? Hvilke behov Behov for hjælp og støtte til pårørende, der dækker ydelsen? trænger til

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 07-10-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 07-10-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 07-10-2003 Mødedato: 07-10-2003 Mødetidspunkt: 15.00-16.40 Mødested: Mødelokale B101, Børne- og kulturforvatningen Fraværende: Laurids Korsgaard, Chris

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:05 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Kantinen stuen Lisbet Rosendahl, Ingvard

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Ældrerådet. Årsberetning 2012. Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Ældrerådet. Årsberetning 2012. Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Dato 13.02.13 Dok.nr. 23986-13 Sagsnr. 13-3221 Ref. elth Ældrerådet Årsberetning 2012 Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ældrerådet

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Lone H. Pedersen, Keld

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105.

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Indledning: Denne vejledning indeholder principper, retningslinjer

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 21. august 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 14:00-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Anette Mandahl-

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Social og sundhed Hovedkonto: 04 Sundhedsområdet Hovedfunktion: 62 Sundhedsudgifter Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering 174.081.003 168.868.060

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol. fra ekstraordinært møde

Ældrerådet. Beslutningsprotokol. fra ekstraordinært møde Ældrerådet Beslutningsprotokol fra ekstraordinært møde Dato: 20. april 2010 Lokale: Kulturhuset i Hjallerup Tidspunkt: Kl. 16:30-17:30 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-12-2008 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 02-12-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG. Takster Sundhed og Omsorg

SUNDHED OG OMSORG. Takster Sundhed og Omsorg SUNDHED OG OMSORG Sundhed og Omsorg 1 Indledning. ne for er fastsat på forskellig måde, idet nogle af taksterne er udmeldt af Socialministeriet andre er fastsat/godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens andre

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde SydØst 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde SydØst 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde SydØst 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere