Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed"

Transkript

1 Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. november 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged, Søren Laulund, Erhardt Jull, Niels Haahr Larsen, Connie Høj, Tina Agergaard Hansen Ingen Lena Andersen

2 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Indholdsfortegnelse Side 116. Godkendelse af dagsorden Justering af Sundhedspuljemidler Projekt "Kulturen som redskab til at mestre det gode liv" - orientering Status vedrørende ledsagelse til lægeordineret vederlagsfri fysioterapi i form af bassintræning Takster 2015 Udvalget for Social og sundhed Placering og udformning af drikkested Udbud af madservice Fonden Det Private Alderdomshjem i Ølgod Orientering til pressen Gensidig orientering Bilagsliste Underskriftsblad Side 272

3 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 6499 Sagsid.: Initialer: LEAN Åben sag Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 273

4 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Justering af Sundhedspuljemidler Dok.nr.: 6372 Sagsid.: 10/514 Initialer: KIRE Åben sag Sagsfremstilling På mødet i oktober godkendte Udvalget for Social og Sundhed forslag til udmøntning af Sundhedspuljen 2014 bortset fra projektet Sundhedsidræt, der ansøgte om kr. i to år. Projektet udgik, da ansøgningen om eksterne midler fik afslag, og projektet kan derfor ikke gennemføres. I stedet besluttede udvalget at anvende kr. til handicapvenlige adgangsforhold ved Nysø samt kr. til at understøtte Center for Sundhedsfremmes indsatser til overvægtige børn. Herved får vi mulighed for at understøtte andre lokale aktiviteter til denne målgruppe, som vi desværre ser er stigende. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at beslutningen om at tilføre midler til hhv. handicapvenlige adgangsforhold ved Nysø samt indsatser til overvægtige børn lever op til de fleste opsatte kriterier for tildeling af midler fra Sundhedspuljen. Ligeledes understøttes implementeringen af Sundhedspolitikken, der har et særligt fokus på at fremme lighed i sundhed. Sundhedskonsekvensvurdering Etablering af handicapvenlige adgangsforhold ved Nysø samt styrkelse af indsatser til overvægtige børn vil have positive sundhedskonsekvenser for de to målgrupper og understøtter kommunens arbejde med at reducere uligheden i sundhed og øge den mentale sundhed blandt borgerne. Retsgrundlag Sundhedsloven 119 Økonomi Sundhedspuljen 2014 Høring - Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der tildeles midler som anført til hhv. handicapvenlige forhold ved Nysø og til overvægtige børn i regi af Center for Sundhedsfremme. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 274

5 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Projekt "Kulturen som redskab til at mestre det gode liv" - orientering Dok.nr.: 6472 Sagsid.: 14/7173 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune har ansøgt Region Syddanmarks kulturpulje om midler til et samarbejdsprojekt mellem Danseteater Ingrid Kristensen & Co, Odense og forvaltningsområderne Børn og Unge, Direktion, Social og Sundhed, Kultur og Fritid samt Varde Bibliotek. Regionen har bevilget Varde Kommune et beløb på kr. til projektet. Projektets navn Kulturen som redskab til at mestre det gode liv. Projektets målsætning Dannelse: Erkendelse, uddannelse & kompetenceudvikling af borgere og personale Branding af Varde Kommune som en god kommune at vokse op i og blive gammel i Øget bosætning Fastholdelse af borgere og veluddannet arbejdskraft Tiltrækning af turister til området ved spektakulære offentlige arrangementer Projektets målgruppe Projektet henvender sig med et antal offentlige forestillinger til Varde Kommunes borgere samt turister. Herudover er der workshops til daginstitutionsbørn fra 1-5 år, unge på 10iCampus samt demente borgere på Lyngparken og plejecenter i Ølgod. Projektets aktiviteter Der er indgået en samarbejdsaftale med Ingrid Kristensens Dance Theatre fra Odense, som er internationalt kendt for interessante og anderledes måder at arbejde på, hvor dansen og sanserne bruges som løftestang. Der vil være tale om et antal workshops for målgruppen og personalet og 5 offentlige forestillinger som tænkes afviklet både indenfor og udenfor. De første workshops starter primo november 2014 og de sidste arrangementer forventes afsluttet i august Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra de forskellige forvaltningsområder som koordinerer en overordnet tidsplan og milepæle for projektets gennemførelse. Citat fra Ingrid Kristensen & Co: Vi glæder os meget til at være en del af dette banebrydende projekt. I vores mangeårige arbejde med Dansen og dansens stimulering af sanserne, har vi oplevet, at vi gennem dansen er i stand til at åbne helt nye døre for de mennesker, vi involverer. Dansen kan være med til at udvide det menneskelige sanseapparat og på den måde styrke det gode liv. Side 275

6 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at der er tale om et interessant kulturelt samarbejdsprojekt, der går nye veje ved at inddrage en meget bred målgruppe, og at det er værdifuldt at samarbejde på tværs af forvaltninger med en aktør som Danseteatret Ingrid Kristensen & Co. Social og Sundhed vurderer endvidere, at projektet understøtter målsætningerne i Kommunens Sundhedspolitik særligt omkring mental sundhed og bevægelse. Sundhedskonsekvensvurdering Forskning fra udlandet viser, at kulturelle aktiviteter og kunst kan have positive effekter på menneskets sundhed og læring. Kunstneriske udtryksformer giver glæde, livskvalitet, bevægelse og samvær såvel hos voksne som hos børn ( Cultural Participation and Communities: The Role of Individual and Neighborhood Effects, Mark J. Stern & Susan C. Seifert, October 2000). Forvaltningen vurderer, at arbejdet med dans i de forskellige workshops vil fremme deltagernes mentale sundhed såvel som øge deres glæde ved bevægelse. De offentlige forestillinger vil ligeledes bidrage til at fremme den mentale sundhed hos borgerne. Bevægelse og mental sundhed er fokusområder i Varde Kommunes Sundhedspolitik Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Projektets samlede beløb er kr. Der er fra hvert forvaltningsområde i kommunen indgået aftale om bidrag af kr. samt personaleressourcer til projektet. Social og Sundhedsområdets bidrag på kr. finansieres indenfor budgetrammen. Herudover er der fra regionens kulturpulje bevilget kr. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Projektbeskrivelse til Regionen.pdf /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 276

7 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Status vedrørende ledsagelse til lægeordineret vederlagsfri fysioterapi i form af bassintræning. Dok.nr.: 6478 Sagsid.: 14/371 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Der har hidtil været praksis for, at borgere, der er bevilget ledsager i medfør af servicelovens 97, har kunnet anvende ledsageren i forbindelse med lægeordineret vederlagsfri fysioterapi i form af bassintræning. Vurderingen har været, at ledsagelse i den forbindelse har kunnet betragtes som en selvvalgt aktivitet. Imidlertid har Ankestyrelsen truffet principiel afgørelse om, at f.eks. lægeordineret fysioterapi ikke kan betragtes som selvvalgt aktivitet. Ankestyrelsen har dermed slået fast, at aktiviteter som lægebesøg, undersøgelser, lægeordineret rideterapi m.v. ikke kan betragtes som selvvalgte aktiviteter, hvorfor ledsageordningen efter servicelovens 97 ikke kan anvendes til disse formål. For Varde Kommunes vedkommende betyder det, at borgere, der er bevilget ledsager efter servicelovens 97, og som anvender - eller har anvendt ledsageren i forbindelse med bassintræning, ikke længere kan anvende ledsageren til hjælpeforanstaltninger i forbindelse hermed. Som følge heraf, har forvaltningen igennem længere tid afdækket mulighederne for, at borgere, der ikke længere kan modtage ledsagelse, som ovenfor beskrevet kan kompenseres på anden måde, således at borgerne fortsat kan modtage hjælp i forbindelse med lægeordineret vederlagsfri fysioterapi i form af bassintræning. Forvaltningens vurdering Forvaltningens overvejelser går på, at der på Bo- og Genoptræningscentret Lunden etableres en midlertidig løsning, hvorved personale tilknyttet Lunden kan bistå borgere, der henvises til vederlagsfri fysioterapi i form af bassintræning uanset om disse benytter Varde Kommune som leverandør eller anden privat leverandør. Som det er nu, har én privat leverandør af fysioterapi lejeaftale med Lunden om brug af bassin. Der vil f.eks. være tale om at kunne hjælpe borgerne med af- og påklædning. Forvaltningen skønner, at personaleforbruget ved den midlertidige løsning vil svare til et årsværk eller ca ,00 kr. Sundhedskonsekvensvurdering Det vurderes at have en positiv sundhedsmæssig effekt, at borgere, der efter lægehenvisning, henvises til vederlagsfri fysioterapi i form af bassintræning, fortsat kan have mulighed for at modtage hjælp i forbindelse hermed. Alternativt må det forventes, at visse borgere ikke vil kunne modtage bassintræning, hvilket skønnes at være afgørende for sundhed og trivsel. Side 277

8 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi Det anslås, at udgiften til den midlertidige ordning vil udgøre ca kr. svarende til ét årsværk. Økonomiafdelingen anbefaler, at eventuelle udgifter afholdes inden for udvalgets budget. Høring Handicaprådet. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der etableres en midlertidig ordning på Bo- og Genoptræningscentret Lunden, som beskrevet ovenfor, at der indledes dialog med den private leverandør, der har lejeaftale med Lunden om konkret planlægning, herunder eventuel varsling af ændringer, og at forvaltningen udarbejder forslag til henvendelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold omkring tolkningen af servicelovens 97, navnlig hvad angår begrebet selvvalgt aktivitet. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Der rettes ligeledes henvendelse til KL om problemstillingen. Brugergruppen orienteres og inviteres til dialog. Udvalget orienteres om finansieringsmulighederne i næste udvalgsmøde. Side 278

9 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Takster 2015 Udvalget for Social og sundhed Dok.nr.: 6450 Sagsid.: 14/7279 Initialer: sopo Åben sag Sagsfremstilling Indenfor udvalgets område opkræves der et stort antal takster fra borgere, andre kommuner og offentlige myndigheder i øvrigt. Taksterne fastsættes på grundlag af Byrådets vedtagne budget og i overensstemmelse med gældende lovgivning indenfor de forskellige områder. Taksterne, som er borgerrelateret, offentliggøres på Varde Kommunes hjemmeside. Taksterne vedr. aftaleområdet med kommuner i Region Syddanmark offentliggøres på tilbudsportalen vedrørende bo- og træningsophold. Takster på ældreområdet 2015, madservice m.m. Taksterne er fastsat jfr. bekendtgørelse nr. 668 af 16. juni 2010 for betaling af generelle tilbud efter servicelovens 79, 83 og 84. Udgangspunktet er, at der maksimalt kan opkræves en takst svarende til de afholdte udgifter. Specielt vedrørende kostområdet er der i lovgivningen fastsat et loft for betaling. Hvor der er fastsat et loft, er det i bilaget foreslået, at der opkræves den maksimale egenbetaling. Området omfatter opkrævning for kost på plejecenter og til visiterede borgere i eget hjem. Brugertakster i institutioner på det specialiserede socialområde Taksterne er fastsat jfr. bekendtgørelse nr. 688 af 16. juni 2010 om betaling for generelle tilbud. Godkendelse af husleje i kommunale pleje og ældreboliger for 2015 Huslejen i kommunale almene pleje- og ældreboliger fastsættes i henhold til lov om leje af almene boliger. Der er for samtlige afdelinger udarbejdet budgetter, og der har været afholdt afdelingsmøder for beboerne og pårørende, hvor der er foretaget gennemgang af regnskab 2013 og budget Der har ikke været bemærkninger vedrørende huslejeændringer. I den forbindelse skal det bemærkes, at de fleste beboere modtager boligydelse. For beboere, der ikke har anden indkomst end deres offentlige pension, bliver huslejeændringer efter boligydelsen i de fleste tilfælde meget beskedne. Økonomien for den enkelte boligafdeling skal hvile-i-sig-selv. Takster for ophold i institutioner på det specialiserede socialområde som er omfattet af aftaler mellem kommunerne i Region Syddanmark. Taksterne for mellemkommunal betaling for ophold i institutioner, der er omfattet af aftalerne, er fastsat i overensstemmelse med serviceloven og aftaler i KKR-regi. Taksterne skal som udgangspunkt holdes indenfor taksten for 2014 med fremskrivning af 1,79%. Takststigningen er i de fleste tilfælde mindre end fremskrivningen, der skyldes stigning i belægningsprocenten. Samtidig er der et fald i reguleringer fra tidligere år. I enkelte tilfælde er der stigning udover fremskrivningen, der skyldes indregning af tilsynsgebyr og ekstra budget til ferie og koloni. Side 279

10 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at de foreliggende forslag til takster er i overensstemmelse med gældende bestemmelser om takstfastsættelse. Ændringer i taksterne kan overordnet henføres til reguleringer fra regnskabsår 2013, der skyldes indregning af over- og underskud fra tidligere år. Der er i enkelte tilfælde sket indregning af tilsynsgebyr og ferie og koloniophold. Retsgrundlag Lov om social service Lov om leje af almene boliger Økonomi Forslag til takster er udarbejdet på grundlag af budget 2015 samt indregning af reguleringer fra regnskabsår Høring Ingen Bilag: 1 Åben Takster 2015 Special og ældreområdet /14 2 Åben Huslejer 2015 Pleje- og ældreboliger /14 3 Åben Takster Institutioner under Specialområdet 2015.doc /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at taksterne på ældreområdet 2015 godkendes, at taksterne for brugerbetaling i forbindelse med ophold i institutioner på det specialiserede socialområde godkendes, at huslejen i kommunale pleje- og ældreboliger for 2015 godkendes, og at taksterne for mellemkommunal afregning for ophold i institutioner omfattet af rammeaftalen mellem kommunerne i Region Syddanmark godkendes. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 280

11 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Placering og udformning af drikkested Dok.nr.: 6491 Sagsid.: 13/13502 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Social og Sundhed besluttede den 12. august 2014 nedenstående anbefaling til Udvalget for Plan og Teknik: Udvalget anbefaler Udvalget for Plan og Teknik, at der etableres et drikkested ved Varde Å/Torvegade som første prioritet og Fogtmanns Plads som anden prioritet. Der ønskes opført et skur lignende busstoppestedet i Janderup. Anbefalingen blev godkendt i Udvalget for Plan og Teknik den 22. september Grundet den efterfølgende offentlige debat ønskes en ny drøftelse af drikkestedets placering og udformning. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at en drøftelse af drikkestedets placering og udformning er tjenlig på baggrund af den offentlige debat. Sundhedskonsekvensvurdering Ved at etablere et drikkested i Varde Midtby forbedres forholdene og dermed livskvaliteten for en gruppe af borgere, som har det svært. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi Byrådet vedtog i budget 2013 at afsætte kr. til etablering af et drikkeskur i Varde. Drikkestedet kan finansieres med disse budgetmidler samt midler bevilget til områdefornyelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, dvs kr. i alt. I denne bevilling indgår drikkestedet i øvrigt som et centralt element, fordi det er afgørende for tildelingen af midler, at områdefornyelsen indeholder tiltag begrundet i sociale problemer. Det afsatte anlægsbudget på kr. flyttes således til Udvalget for Plan og Teknik. I forhold til den fremtidige drift vurderer Virksomheden Drift, at omkostningerne til vedligeholdelse af belægning (fejning, ukrudtsbekæmpelse m.v.) og til tømning af skraldespande (fem gange ugentligt i sommerperioden og to gange ugentligt i vinterperioden) beløber sig til kr. pr. år. Disse finansieres inden for det eksisterende budgets rammer. Høring I forbindelse med en ny placering af drikkestedet anbefales en høringsproces efter nærmere overvejelser. Side 281

12 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Bilag: 1 Åben Forslag til placering af drikkeskur /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter en ny placering og udformning af et drikkested i Varde Midtby, og at udvalget kommer med en anbefaling til placering og udformning til Udvalget for Plan og Teknik. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Den skitserede løsning ved Banegården/Busstoppestedet belyses nærmere. Plan og Teknik anmodes om at vurdere placering og indretning af skuret. Sagen behandles igen i Udvalget for Social og Sundhed i udvalgets december-møde, herunder den fremtidige drift af skuret. Der arrangeres borgermøde/høring efterfølgende. Side 282

13 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Udbud af madservice Dok.nr.: 6476 Sagsid.: 13/14372 Initialer: ARBJ Åben sag Sagsfremstilling Byrådet har den 7. oktober 2014 truffet beslutning om at madservice på ældreområdet skal i udbud og har i den forbindelse truffet beslutning om én ugentlig udbringning. I den forbindelse er der anmodet om en nærmere gennemgang af de økonomiske forudsætninger for et sådan udbud. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vil på udvalgsmødet med udgangspunkt i vedhæftede powerpoint gennemgå de økonomiske forudsætninger. Retsgrundlag Serviceloven Økonomi Isoleret set er der på udbringningen beregnet en besparelse på 1,8 mio. kr. Den endelige besparelse afhænger af det tilbud, der kan opnås. Derudover er det forvaltningens vurdering, at der kan være et yderligere effektiviseringspotentiale både på selve madproduktionen og på udbringningen. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Kost til ældreområdet - Regnskab /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen om de økonomiske forudsætninger tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Der foretages to udbud, idet der gennemføres et særskilt udbud på transporten. Side 283

14 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Fonden Det Private Alderdomshjem i Ølgod Dok.nr.: 6536 Sagsid.: 14/13464 Initialer: JOIV Åben sag Sagsfremstilling Ved skrivelse af 30. september 2014 har Fonden Det Private Alderdomshjem i Ølgod v/ Lene Bundgaard, Tyttebærvej 61, Ølgod anmodet om godkendelse af følgende udlodninger fra fonden: Ø ,00 kr. til anskaffelse af fælles bus for Vinkelvejscentret og Aktivitetscentret i Ølgod Ø ,00 kr. til el-dreven dobbeltcykel til Aktivitetscentret Ø ,00 kr. til el-dreven dobbeltcykel til Vinkelvejscentret Forvaltningens vurdering Efter ansøgning fra fonden har Civilstyrelsen ved skrivelse af 17. juli 2014 givet tilladelse til, at fonden opløses ved uddeling af kapitalen i henhold til vedtægtens 6. Tilladelsen er givet under forudsætning af, at Varde Kommunes medbestemmelsesret i vedtægtens 6 bliver iagttaget i forbindelse med uddelingen af kapitalen. Sundhedskonsekvensvurdering Det vurderes, at udlodningen til de ønskede aktiviteter til henholdsvis Aktivitetscentret som Vinkelvejscentret vil være fremmende for beboernes trivsel og dermed have et sundhedsfremmende sigte. Retsgrundlag Fonden Det Private Alderdomshjem i Ølgod s vedtægter 6 Økonomi Intet at bemærke Høring Ingen. Bilag: 1 Åben Ansøgning om udlodninger fra fonden Det Private Alderdomshjem i /14 Ølgod 2 Åben Civilstyrelsen - Tilladelse til fondsophævelse /14 3 Åben Udlodning Fonden det private alderdomshjem i Ølgod / Gældende fondats m.v /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at ansøgning om udlodning af fondens midler godkendes. Side 284

15 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 285

16 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Orientering til pressen Dok.nr.: 6501 Sagsid.: 14/51 Initialer: LEAN Åben sag Sagsfremstilling Udvalgsformanden orienterer pressen om følgende punkter. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Placering og udformning af drikkeskur. Udbud af madservice. Ledsagelse til lægeordneret vederlagsfri fysioterapi i form af bassintræning. Side 286

17 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Gensidig orientering Dok.nr.: 6500 Sagsid.: 14/51 Initialer: LEAN Åben sag Orientering v/formanden KL s Sundhedskonference 20. januar 2015 på Hotel Comwell Kolding Udvalgets juleafslutning Møde med pårørendegruppen ved Krogen. Orientering v/direktøren Gensidig orientering Kørselsordning ledsagere (Erhardt Jull). Lederudskiftninger på centerområdet (Thorkild Sloth Pedersen) Det sociale tilsyn (Thorkild Sloth Pedersen) Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 287

18 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Bilagsliste 118. Projekt "Kulturen som redskab til at mestre det gode liv" - orientering 1. Projektbeskrivelse til Regionen.pdf (132592/14) 120. Takster 2015 Udvalget for Social og sundhed 1. Takster 2015 Special og ældreområdet (135673/14) 2. Huslejer 2015 Pleje- og ældreboliger (134881/14) 3. Takster Institutioner under Specialområdet 2015.doc (124148/14) 121. Placering og udformning af drikkested 1. Forslag til placering af drikkeskur (143235/14) 122. Udbud af madservice 1. Kost til ældreområdet - Regnskab 2013 (140318/14) 123. Fonden Det Private Alderdomshjem i Ølgod 1. Ansøgning om udlodninger fra fonden Det Private Alderdomshjem i Ølgod (144612/14) 2. Civilstyrelsen - Tilladelse til fondsophævelse (144606/14) 3. Udlodning Fonden det private alderdomshjem i Ølgod / Gældende fondats m.v. (144602/14) Side 288

19 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Underskriftsblad Thyge Nielsen Ingvard Ladefoged Søren Laulund Erhardt Jull Niels Haahr Larsen Connie Høj Tina Agergaard Hansen Side 289

20 Bilag: Projektbeskrivelse til Regionen.pdf Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: 04. november Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Bilag: Takster 2015 Special og ældreområdet Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: 04. november Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

32 Takster - Ældreområdet Takst TAKST Takst Takst I. Madservice Fremskrevet Satsregulering 2,90% 1,60% 1,80% 1,79% Hovedret pr. dag Forret eller dessert pr. dag II. Betaling ved ophold på centre A. Forplejning Satsreguleringsprct. 2,90% 1,60% 1,80% 1,79% Morgenmad, inkl. kaffe pr. Dag Middagsmad pr.dag - hovedret pr. dag forret el. dessert pr. dag Eftermiddagskaffe med brød pr. dag Aftensmad pr dag Aftenkaffe m. brød pr. dag Hele pakken - pr. dag Pr. måned Note 1 - pr. mdr. med 30 dage pr. mdr. med 31 dage B. Øvrige ydelser pr. måned Fremskrevet 2,2% 1,60% 1,80% 0 Vask af tøj, sengelinned mv.: - Vaskeri i boligareal Note 2 - Vaskeri i serviceareal Note 3 Rengøringsartikler og toiletpapir Note 4 tillæg 4 kr. udover fremskrivning Toiletartikler Vinduespolering (ude og inde) Note 5 Midlertidige Pladser pr. dag incl. træningsophold, aflastnings-, akutog døgnrehabilliteringspladser - vask og rengøring forplejning Daghjem pr.dag Forplejning: - formiddagskaffe hovedret forret el. dessert eftermiddagskaffe Hele pakken pr. dag Fremskrevet 2,9% 1,60% 1,80% Note 1: Note 2: Note 3: Note 4: Note 5: Der er fastsat et loft på kr. for den månedlige betaling iflg vejlening om reguleringer af satser pr, Der er regnet med 9 vaske pr. mdr. Udgiften dækker vaskemidler. Taksten opkræves, hvor vaskemaskiner er opstillet i fællesboligarealer. Taksten opkræves på følgende plejecentre: Vinkelvejscentret, Ansager Områdecenter, Aktivitetscentret i Ølgod, Skovhøj, Møllegården, Poghøj og Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter. Der er regnet med 9 vaske pr. mdr. Udgiften pr. vask er ca. 26 kr. Taksten omfatter vask af tøj, sengelinned mv. Taksten opkræves på plejecentre, hvor vaskemaskiner er opstillet i servicearealer og hvor der ikke opkræves betaling med vaskekort. Taskten opkræves hos beboere på følgende plejecentre: Tistruplund, Sognelunden, Hybenbo, Solhøj og Helle Plejecenter. Beløbet er incl. 11 kr. pr. måned til opvasketabs og andre udgifter der vedrører rengøringsartikler Priserne er beregnet på grundlag af forventet forbrug beregnet på grundlag af 4 udvendige og 2 indvendige poleringer. Følgende danner grundlag for beregingen Skovhøj 15 kr. pr. måned 19 kr. pr måned Lyngparken13 kr. pr. måned 16 kr. pr. måned Aktivitetscenter 14 kr. pr. måned 16 kr. pr. måned Der er uvished om, i hvilken grad udgifterne til vinduespolering i fællesarealer ligger på servicearealer, hvorfor der foreslåes betaling på 25 kr. pr. måned for vinduespudsning. Note 6: Svarer til 40 kr. til forplejning (morgenmad og aftensmad) og 11 kr. til vask og rengøring. Nathjem er ophørt fra , hvorfor taksten er nulstillet Dok.nr doknr

33 I 110-boformer Takster Brugernes betaling på specialområdet Takster 2012 Takster 2013 Takster 2014 Takster 2015 Bemærkninger Døgn Mdr. Døgn Mdr. Døgn Måned Døgn Måned Midlert. ophold t. pers. m. særlige problemer: Logi Takstfremskrivning 2,90% Takstfremskrivning 1,60% Takst fremskrivning 1,80% Takst fremskrivning 1,79% - inkl. forsyning og vask af linned Kost Morgenmåltid Frokost Middag - hovedret forret el. dessert 1,79% 1,79 Forhøjet udover fremskrivning ved sammenligning med andre 110 institutioner Fuldkost i alt I 108 -Boformer Længerevarende ophold: Mad - inkl. tilberedning (note 1) Kostpris Vask og rengøringsartikler Forhøjet til maks. Betaling Transportudgifter: - Bo- og genoptræning, Lunden Bo-Østervang Rengøringshjælp Indboforsikring Slettes bruger betaler selv I botilbud efter 107 Midlertidigt ophold: Mad - inkl. tilberedning (note 2) Kostpris Forhøjet til maks.betaling Note 1: De beboere, der deltager i tilberedningen af maden, betaler alene kostprisen. Note 2: Taksterne er fremskrevet med satsreguleringsprct. I lighed med takststiningen på loft over max. Betalingen for madservice på plejecenter og ældreboliger. dok,nr,

34 Bilag: Huslejer 2015 Pleje- og ældreboliger Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: 04. november Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

35 Huslejer 2014 for pleje- og ældreboliger som administreres af Varde kommune Plejeboliger Husleje pr Adresse By Mdl. Mdl. Stigning Stigning i husleje husleje Bemærkninger Antal boliger Type Service i kr % arelaer Gartnerpassagen 6 (65,7) 6870 Ølgod ,6 2 PB ja Gartnerpassagen 6 (75,3) 6870 Ølgod ,5 24 PB ja Gartnerpassagen 6 (85,9) 6870 Ølgod ,5 9 PB ja Vinkelvej 8-12 (54 m 2 ) 6870 Ølgod ,0 20 PB ja Vinkelvej 8-12 (60 m 2 ) 6870 Ølgod ,0 10 PB ja Vinkelvej 8-12 ( 80 m 2 ) 6870 Ølgod ,0 3 PB ja Løkkevang 6870 Ølgod ,7 5 PB ja Rosenvænget Ølgod ,2 12 PB ja Tistrup Plejecenter 6862 Tistrup ,9 24 PB ja Ansager Plejecenter ( 75 m2 ) 6823 Ansager PB ja Ansager Plejecenter ( 85 m2 ) 6823 Ansager PB ja Blåbjerg Pleje- og Akt. C Nr.Nebel ,2 42 PB ja Møllegården 6855 Outrup ,8 21 PB ja Lundbo I og Lundbo II (L20 - L29) 6800 Varde ,1 10 PB ja Lundbo I og Lundbo II (L30 - L39) 6800 Varde ,1 10 PB ja Søgården, Lyngparken Varde ,1 14 PB ja Oplyst som gennemsnitlig husleje Poghøj Vestergade Oksbøl ,0 30 PB ja Sognelunden 6753 Agerbæk ,0 25 PB ja Helle Plejecenter 7200 Grindsted ,5 45 PB ja Ældreboliger Adresse By Mdl. husleje 2013 Mdl. husleje 2014 Stigning i kr Stigning i % Bemærkninger Antal boliger Type Nørregade Ølgod ,0 10 ÆB nej Søndergade Ølgod ,0 10 ÆB nej Stationsvej 2 D+E 6823 Ansager ,0 2 ÆB nej Havrevænget Ølgod ,0 2 ÆB nej Stationsvej 2 A-C 6823 Ansager ,0 3 ÆB nej Vardevej 20 A-D 6800 Varde ,0 4 ÆB j Byagervej Nr Nebel ,0 6 ÆB nej Kirkegade 2 (55 m2) 6840 Oksbøl ,0 7 ÆB nej Kirkegade 2 (44 m2) 6840 Oksbøl ,0 1 ÆB nej Kirkegade 2 (41m2) 6840 Oksbøl ,0 1 ÆB nej Kirkegade 60 A, B, C og L 6840 Oksbøl ,0 4 ÆB j Kirkegade 60 D, E, F, G, H og K 6840 Oksbøl ,0 6 ÆB j Østervang Varde ,0 5 ÆB j Fredensvej Oksbøl ,6 13 æb nej Krogen Varde ,0 12 ÆB j Oplyst som gennemsnitlig husleje Hybenbo Årre 6818 Årre ,0 15 ÆB j Solhøj Nordenskov 6800 Varde ,5 15 ÆB j Falkevej 4 B lejl 1-9 Sig (Birgittegården) 6800 Varde ,0 9 ÆB j sagnr. 13/15015 dok /14

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 16:30-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Mødelokale 2, Bytoften Deltagere: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Gerda Møller Nielsen, Anette

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Kantinen stuen Lisbet Rosendahl, Ingvard

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg SUNDHED OG OMSORG sundhed og omsorg 1 Indledning. ne for 2015 er fastsat på forskellig måde, idet nogle af taksterne er udmeldt af Socialministeriet andre er fastsat/godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Aftalestyring Dok# 145289-14 Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Varde Kommunes overordnede vision - Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Bilag 1. Forslag til principper for beregning af priser på de enkelte tilbud:

Bilag 1. Forslag til principper for beregning af priser på de enkelte tilbud: Bilag 1 Dato: 22. november 2011 Brevid: 1552623 Forslag til principper for betaling af kost, vask, rengøring og andre tilvalgsydelser på Region Sjællands botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Lone H. Pedersen, Keld

Læs mere

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser Varde Kommune Status på midlertidige boliger, plejeboliger og daghjemspladser Indholdsfortegnelse: Baggrund s. 3 1. Indledning s. 4 2. Nuværende struktur og kapacitet på midlertidige -, plejeboliger og

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105.

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Indledning: Denne vejledning indeholder principper, retningslinjer

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge Referat fra FællesMED Børn og Unge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:10 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2 på BCV Louise Raunkjær, Anette Brodde, Flemming

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Overordnede retningslinier vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune

Overordnede retningslinier vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune Overordnede retningslinier vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune Juni 2012 Hanne Nielsen GENERELT I forhold til taksternes størrelse er

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Indledning Denne skrivelse er en samlet retningslinje for betaling af de ydelser, som Frederikshavn

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcenter, Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged, Søren Laulund,

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed. Total oversigt

Udvalget for Social og Sundhed. Total oversigt Total oversigt Tekst Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever) 0 0 0 0 forudsætningerne (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere) 1.414.616 1.414.616 1.414.616 1.414.616 Diverse lovændringer

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 8. januar 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Marianne Nordtop Olesen, Thyge Nielsen, Jan

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Budget 2015-2018, Prioriteringsbidrag. Budget 2015-2018. Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser

Budget 2015-2018, Prioriteringsbidrag. Budget 2015-2018. Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser Budget Nr. 551-11 2015-2018 Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Socialudvalget Social- og Handicapcentret 551

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Varde Kommune Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 26. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødesalen, Bytoften Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen, Erhardt

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Marianne Nordtop

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget.

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget. N O T A T Til Kopi Fra Arbejdsgruppen vedr. retningslinjer Emne 5. udkast - Retningslinje Befordring Voksenhandicap og Socialpsykiatri Telefon 99 74 15 68 E-post tove.sanderhoff@rksk.dk Dato 4. oktober

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

Åbent Referat. til. Folkeoplysningsudvalg

Åbent Referat. til. Folkeoplysningsudvalg Åbent Referat til Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 21. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hos Kultur og Fritid - Torvet i Varde Carsten Thorhauge,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged,

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere