DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

3 2)ansk filantropi under Verdenskrigen.. i S). S. tm.pl.

4 VERDENSKRIGEN ff DET KONGELIGE BIBLIOTEK

5 S. Mpl. DANSK FILANTROPI UNDER VERDENSKRIGEN TRE FOREDRAG SÆRTRYK AF STEFANUS KØBENHAVN 1916

6 I^)en 30. Oktober 1915 holdt Centralkomitéen af 1914 i Forbindelse med Københavns Understøttelsesforening og De Samvirkende Menighedsplejer et Møde i Raadhusets Festsal for at give Offentligheden Meddelelse om, hvad der i det forløbne Aar var udrettet her i København fra Statens, de to Kommuners og Understøttelsesforeningens og Menighedsplejernes Side for at afhjælpe den ved Krigen fremkaldte ekstraordinære Nød. Deres Majestæter Kongen og Dronningen, forskellige Autoriteter og iøvrigt en talrig Forsamling af filantropisk Interesserede deltog i Mødet. Formanden for Hovedkomitéen i»dronningens Indsamling«, Indenrigsminister Ove Rode, bød Forsamlingen velkommen, hvorefter Formanden for Forretningsudvalget i»dronningens Indsamling«, Borgmester Carl Lehmann, indledede med at berette om Centralkomitéens Stiftelse og Resultaterne af dens Indsamling. Cand jur. F r. Boeck, Chef for Københavns Understøttelsesforenings Hovedkontor, talte derpaa, først om Uddelingen til Sikringsmandskabets Familier i Henhold til Lov af 1. August 1914 og derefter om Københavns Understøttelsesforenings Uddeling af kontante Understøttelser 1 m af de ved Dronningens Indsamling tilvejebragte Midler. Lie. theol. Alfred T h. Jørgensen, Sekretær ved De Samvirkende Menighedsplejer, talte om Menighedsplejernes Mad- og Naturalieuddelinger for de ved Dronningens Indsamling tilvejebragte Midler, og endelig sluttede Overretssagfører J. L. Cohen, Sekretær ved Københavns Understøttelsesforenings Hovedkontor, med en Redegørelse for Uddelingen til Arbejdsløse i Henhold til Lov af 2. Oktober De tre sidstnævnte Foredrag gengives i dette lille Skrift.

7 I. Københavns Understøttelsesforenings Uddeling til Sikringsmandskabets Familier og dens Uddeling af Understøttelser fra Dronningens Indsamling. Af Chefen for Understøttelsesforeningens Hovedkontor, cand. jur. Fr. Boeck. Enhver af de Tilstedeværende kender sikkert Grundlinierne i den her i Landet bestaaende Omsorg for de Fattige. De ved saaledes alle, at denne Omsorg fordeles blandt 3 indbyrdes uafhængige og dog samarbejdende Faktorer nemlig: det offentlige Fattigvæsen, Hjælpekasserne og de private Velgørenhedsinstitutioner. I store Træk kan man sige, at det offentlige Fattigvæsen tager sig af den selvforskyldte Fattigdom samt af visse bestemte Arter af Fattigdom, særlig naar denne er af varig Art, saaledes at det ikke kan ventes, at en midlertidig Hjælp vil bringe den Nødlidende over sine Vanskeligheder. Hjælpekassens Opgave er at tage sig af den midlertidige, uforskyldte Nød, der kan bryde ind over en Familie, som under normale Forhold kan klare sig selv. Endelig maa de private Velgørenhedsinstitutioner hvert paa sit Felt tage sig af dem, der ikke kan eller vil ty til Fattigvæsenet eller Hjælpekasserne. Det blev disse tre Faktorer, det offentlige Fattigvæsen, Hjælpekasserne og de private Velgørenhedsforenin-

8 Den 30. Oktober 1915 holdt Centralkomitéen af 1914 i Forbindelse med Københavns Understøttelsesforening og De Samvirkende Menighedsplejer et Møde i Raadhusets Festsal for at give Offentligheden Meddelelse om, hvad der i det forløbne Aar var udrettet her i København fra Statens, de to Kommuners og Understøttelsesforeningens og Menighedsplejernes Side for at afhjælpe den ved Krigen fremkaldte ekstraordinære Nød. Deres Majestæter Kongen og Dronningen, forskellige Autoriteter og iøvrigt en talrig Forsamling af fdantropisk Interesserede deltog i Mødet. Formanden for Hovedkomitéen i Dronningens Indsamling«, Indenrigsminister Ove Rode, bød Forsamlingen velkommen, hvorefter Formanden for Forretningsudvalget i»dronningens Indsamling«, Borgmester Carl Lehmann, indledede med at berette om Centralkomitéens Stiftelse og Resultaterne af dens Indsamling. Cand jur. F r. B o e c k, Chef for Københavns Understøttelsesforenings Hovedkontor, talte derpaa, forst om Uddelingen til Sikringsmandskabets Familier i Henhold til Lov af 7. August 1914 og derefter om Københavns Understøttelsesforenings Uddeling af kontante Understøttelser 1 m af de ved Dronningens Indsamling tilvejebragte Midler. Lie. theol. Alfred T h. Jørgensen, Sekretær ved De Samvirkende Menighedsplejer, talte om Menighedsplejernes Mad- og Naturalieuddelinger for de ved Dronningens Indsamling tilvejebragte Midler, og endelig sluttede Overretssagfører J. L. Cohen, Sekretær ved Københavns Understøttelsesforenings Hovedkontor, med en Redegørelse for Uddelingen til Arbejdsløse i Henhold til Lov af 2. Oktober De tre sidstnævnte Foredrag gengives i dette lille Skrift.

9 I. Københavns Understøttelsesforenings Uddeling til Sikringsmandskabets Familier og dens Uddeling af Understøttelser fra Dronningens Indsamling. Af Chefen for Understøttelsesforeningens Hovedkontor, cand. jur. Fr. Boeck. Cnhver af de Tilstedeværende kender sikkert Grundlinierne i den her i Landet bestaaende Omsorg for de Fattige. De ved saaledes alle, at denne Omsorg fordeles blandt 3 indbyrdes uafhængige og dog samarbejdende Faktorer nemlig: det offentlige Fattigvæsen, Hjælpekasserne og de private Velgørenhedsinstitutioner. I store Træk kan man sige, at det offentlige Fattigvæsen tager sig af den selvforskyldte Fattigdom samt af visse bestemte Arter af Fattigdom, særlig naar denne er af varig Art, saaledes at det ikke kan ventes, at en midlertidig Hjælp vil bringe den Nødlidende over sine Vanskeligheder. Hjælpekassens Opgave er at tage sig af den midlertidige, uforskyldte Nød, der kan bryde ind over en Familie, som under normale Forhold kan klare sig selv. Endelig maa de private Velgørenhedsinstitutioner hvert paa sit Felt tage sig af dem, der ikke kan eller vil ty til Fattigvæsenet eller Hjælpekasserne. Det blev disse tre Faktorer, det offentlige Fattigvæsen, Hjælpekasserne og de private Velgørenhedsforenin-

10 4 ger, der i Forening maatte optage Kampen mod den Nød, der meldte sig som en hurtig og uafvendelig Følge af den sørgelige Krig. For det offentlige Fattigvæsen blev dette en meget betydelig Opgave, dels fordi et usædvanligt stort Antal nødlidende strømmede til og søgte Hjælp, dels fordi de fleste af dem, der allerede var understøttede, maatte bede om forøget Hjælp paa Grund af den stadig stigende Dyrtid. Selvom dette Arbejde ikke bliver gjort til Genstand for nærmere Omtale i Aften, saa maa det dog paa ingen Maade glemmes, hvor Talen er om den Virksomhed, som er udøvet for de Fattige og Nødlidende i det forløbne Aar, og naar det i Aften særlig er Hjælpekasserne og den private Velgørenhed, der skal omtales, saa kan jeg paa disse to Faktorers Vegne udtale ikke blot vor store Beundring over det Arbejde, som vi har set udført af de to Kommuners Fattigvæsen, men ogsaa vor Taknemlighed for den Imødekommenhed og Samarbejdets Aand, som stedse er bleven vist os fra de kommunale Myndigheders Side. Det, der berettiger til en særlig Fremstilling af Hjælpekassens og den private Velgørenheds Virksomhed i det forløbne Aar, er den Omstændighed, at disse to Faktorer meget hurtigt maatte bryde de tilvante Rammer for Arbejdet, idet de ekstraordinære Forhold med rivende Fart medførte nye og ukendte Opgaver, der nødvendiggjorde Nydannelser og nye Former for Arbejdet. Disse Nydannelser skabtes dels af Lovgivningen, men De vil i det følgende se, hvor meget der var at udfylde og supplere, og i hvor høj Grad Arbejdet maatte blive præget af Nødvendigheden af paa disse nye og ukendte Omraader at prøve sig frem og vælge det bedste. Hjælpekassernes Virksomhed har i det forløbne Aar særlig været præget af de to store Opgaver, som Lovgivningen overdrog til Hjælpekasserne, nemlig Uddelingen til Sikringsmandskabets Familier og Uddelingen til Ar' bejdsløse, og disse to Virksomheder vil derfor blive sær

11 5 ligt omtalte i Aften henholdsvis af mig og af Hr. Overretssagfører Cohen. Den private Velgørenhed er jo fordelt paa et betydeligt Antal velgørende Foreninger og Institutioner, der hver for sig har følt de strenge Tider ved det forøgede Arbejde, men indenfor den private Velgørenheds Arbejde i Hovedstaden har man med største Opmærksomhed maattet følge det Arbejde, der er udført ved Samarbejde mellem Hovedstadens tio største velgørende Foreninger, Københavns Understøttelsesforening og de samvirkende Menighedsplejer ved deres Uddeling af de betydelige Midler, som Landets Befolkning betroede Centralkomitéen af 1914, Dronningens Indsamling, til Uddeling gennem de nævnte to Foreninger. Dette Arbejde vil blive omtalt for Menighedsplejernes Vedkommende af Lie. theol. Jørgensen og for Understøttelsesforeningens Vedkommende af mig. Efter denne Indledning vil jeg paabegynde Fremstillingen af det første af mine Emner, nemlig Uddelingen til Sikringsmandskabets Familier, saaledes som denne er foretaget for Frederiksbergs Vedkommende af Frederiksberg Hjælpekasse og for Kjøbenhavns Vedkommende af Kjøbenhavns Understøttelsesforening gennem dennes kommunale Afdeling, der som det vil være Dem bekendt her i Kjøbenhavn udfører den Virksomhed, der i Landets øvrige Kommuner er henlagt under Hjælpekasserne, idet jeg skal tilføje, at Fremstillingen gælder baade Kjøbenhavn og Frederiksberg, idet disse to Kommuner ved indbyrdes Aftaler og et nøje Samarbejde i alt væsentlig har fulgt den samme Fremgangsmaade. Den 7. August 1914 underskrev H. M. Kongen en Lov, hvorefter Staten og Kommunen i et vist Forhold skal dele Omkostningerne ved Uddelingen til Sikringsmandskabets Familier, og i Følge hvilken Hjælpens Udbetaling skal ske gennem Hjælpekasserne. Loven udtaler, at det er den indkaldte Soldats Familie, der skal understøttes, og dette er i Hovedstaden ligesom andetsteds i Landet forstaaet som omfattende først og fremmest Hu-

12 stru og Børn, men dernæst ogsaa andre, for hvem den Indkaldte har været Forsørger, f. Eks. hans Moder, hvis hun ikke har Alderdomsunderstøttelse eller Hjælp efter Enkebørnsloven. Efter Lovens udtrykkelige Bestemmelse ydes der kun Understøttelse, naar Familien er i Trang, i hvilken Henseende Bestyrelsen for Understøttelsesforeningens kommunale Afdeling har opstillet en Række Regler som Vejledning for de enkelte Sagers Afgørelse. I Sverrig er Understøttelsen ligeledes betinget af Trang, medens man i Norge giver Understøttelse til enhver, der anmoder derom, dog saaledes, at Understøttelsen, hvor der er Trang til Stede, bliver væsentlig højere, end hvor dette ikke er Tilfældet. Understøttelsernes Størrelse er her i Byen fastsat fra 7 til 15 Kr. ugl. varierende efter Familiens Størrelse, hvortil kommer en Huslejehjælp af indtil 18 Kr. mdl. Det følger af sig selv, at der kræves den yderste Sparsommelighed for at faa disse Summer til at slaa til navnlig i disse dyre Tider, og i ethvert Tilfælde vil i det overvejende Antal Tilfælde Huslejehjælpen være utilstrækkelig, idet den gennemsnitlige Husleje for Haandværker- og Arbejderstanden er fra 22 til 25 Kr. mdl., saaledes at Familien, naar Indkaldelsen er forbi, kommer til at staa med en Huslejegæld. Imidlertid har man til at begynde med ikke turdet strække sig videre. Hvor Forholdet er det, at Forsørgeren kun en enkelt Gang i et Par Maaneder indkaldes, kan dette vel ogsaa forsvares, men saaledes som Forholdene har udviklet sig, er det jo nu ikke ualmindeligt, at en Forsørger for 3. Gang rives ud af sit Arbejde, og det kan ikke ventes, at saadanne Familier i Længden skal kunde klare sig med de forannævnte Summer, særlig naar Hensyn tages til den stadig stigende Dyrtid, og det vil derfor sikkert i en ikke fjern Fremtid vise sig nødvendigt at skride til en Forhøjelse af disse Beløb. Forretningsgangen ved Uddelingen er følgende: Ansøgerne afhenter paa Foreningens Hovedkontor Ansøgningsskemaer til Besvarelse af de Oplysninger, som er

13 7 nødvendige til Sagens Afgørelse, herunder navnlig om Ansøgerens Familieforhold, om hans Indtægt under Indkaldelsen, om hans Families Indtægter og om Størrelsen af hans Husleje. Skemaet bliver udfyldt af Ansøgeren selv, og Rigtigheden af de givne Oplysninger attesteres ved to Underskrifter fra Personer, der har Kendskab til Ansøgerens Forhold. Skemaet tilbageleveres derefter til Hovedkontoret, hvor hver Ansøger faar Lejlighed til at tale med et Medlem af Bestyrelsen, som nøje udspørger ham eller hende om Familiens Forhold og ved Eftersyn af Vielsesattest, Daabsattester, Indkaldelsesordre og andre Bevisligheder overtyder sig om, at Besvarelserne paa Skemaet er sandfærdige. I Reglen er det ikke Manden, der kommer, fordi han er paa Arbejde, eller maaske allerede er mødt i Trøjen, og saa maa jo Hustruen tage Affære. Kan vedkommende Bestyrelsesmedlem ikke ved sin Afhøring faa Klarhed over Familiens Forhold, eller faar han Mistanke om, at Forklaringerne ikke er paalidelige, bliver Sagen sendt til Undersøgelse af Foreningens frivillige Medarbejdere, (paa Frederiksberg af Hjælpekassens Undersøgere). Det følger af sig selv, at Kontoret har haft Forbindelse med de militære Myndigheder, saaledes at vi straks har faaet Meddelelse om Hjemsendelser og Kassationer og har kunnet standse Understøttelsen. Vi har i denne Anledning navnlig maattet paabyrde Udskrivningskontoret i Holmensgade et meget betydeligt Arbejde, og jeg benytter med Glæde denne Lejlighed til at takke for velvillig Imødekommenhed fra Udskrivningskontorets Side. Ligeledes sørger Kontoret for at konstatere, at Familien ikke har Fattigunderstøttelse eller Alderdomsunderstøttelse, i hvilket Tilfælde Hjælp ikke kan ydes; for disse Oplysninger staa vi i Taknemmelighedsgæld til D'Hrr. Fattigforstandere og Kredsinspektører og deres Kontorer, der har været os behjælpelige med dette ikke ubetydelige Arbejde. Naar Sagen paa denne Maade er oplyst, fastsætter Bestyrelsen Understøttelsens Størrelse, og Understøttelsen er da løbende indtil Hjemsendelse finder Sted, medmin

14 8 dre der fra Ansøgeren selv eller andre fremkommer Oplysninger, der gør det ønskeligt, at Afgørelsen revideres, eventuelt ved en nøje Undersøgelse, der foretages af Foreningens frivillige Medarbejdere. Man har bebrejdet Understøttelsesforeningen, at Grundlaget for disse Sagers Afgørelse ikke har været tilstrækkeligt, men afc hver Sag burde have været undersøgt paa samme Maade, som Understøttelsesforeningen i sit daglige Arbejde undersøger enhver Sag, forinden der træffes Afgørelse. Jeg skal hertil bemærke, at det vilde have været ganske uoverkommeligt at foretage saadanne Undersøgelser; i Løbet af de første 8 Dage efter Sikringsstyrkens Indkaldelse i August Maaned f. A. indkom der over 5000 Ansøgninger, hvilket vil sige betydeligt flere Ansøgninger end Understøttelsesforeningen under normale Forhold undersøger og afgør i et helt Aar, men selv bortset derfra tør jeg sige, at der i den kommunale Afdelings Bestyrelse har været Enighed om, at det maatte være tilstrækkeligt, naar de tvivlsomme Sager blev undersøgt, idet det i al Almindelighed har været muligt uden Undersøgelse at fremskaffe de til Sagens Afgørelse fornødne Oplysninger, jfr. saaledes, hvad der foran er meddelt om Attester fra de militære Myndigheder, Fattigvæsenet, Alderdomsforsørgelsen samt om Forevisning af Vielsesattest, Daabsattester og andre Bevisligheder. Selvfølgelig har det ikke kunnet undgaas, at der har fundet Misbrug Sted; det ligger langt fra de Mænd og Kvinder, der har Ansvaret for denne Uddeling, at ville benægte dette, og der lægges derfor heller ikke Skjul paa, at der ved denne Uddeling er sket Misbrug af en saadan Art, at det har været nødvendigt at skride kraftigt ind overfor de Skyldige. Uddelingen er endnu ikke sluttet, og dens Historie er endnu ikke skreven, men naar Opgørelsens Dag engang kommer, da nærer jeg for mit Vedkommende ingen Tvivl om, at det vil blive erkendt fra alle Sider, at de Summer, der er kommet paa gale Hænder, er saa forsvindende i Forhold til Uddelingens samlede Beløb, og de Misbrug, der har fundet

15 9 Sted, saa faa i Forhold til det store Antal Sager, der har været behandlet, at ingen vil kunne bebrejde dem, der har Ansvaret i denne Sag, at de ikke har handlet forsigtigt nok med betroede Midler. Det vil føre for vidt at komme ind paa en detailleret Fremstilling åf de mange Regler og Bestemmelser for Uddelingen. Livet er jo rigt og afvekslende, og der gaar ikke en Dag under denne Uddeling, hvor ikke nye Spørgsmaal og nye Livsforhold kommer til Bedømmelse og maa afgøres af Uddelingens Ledelse. Jeg skal derfor indskrænke mig til at omtale nogle af de større Principspørgsmaal, der i særlig Grad har givet Anledning til Vanskelighed og Tvivl, og redegø'-e for den Afgørelse, der er truffet. 1, Soldatens Indlægt. Ansøgningsskemaet indeholder en Rubrik, i hvilken forlanges Oplysning om Soldatens Indtægter fra borgerligt Erhverv. I Begyndelsen vakte det en Del Vanskelighed at konstatere disse "Opgivelsers Rigtighed, men det varede dog ikke længe, inden man i Praksis havde samlet saa mange Erfaringer, at Bestyrelsen saa nogenlunde kunde skønne over, om Besvarelsen var rigtig. I det overvejende Antal Tilfælde har nemlig Soldaten ingen Indtægter fra sit borgerlige Erhverv, idet kun de færreste Arbejdsgivere har Raad til at betale Løn baade til den Indkaldte og til den Arbejder, som har maattet engageres i hans Sted. Som Hovedregel har kun statsansatte og kommuneansatte Funktionærer fuld Lønning under Indkaldelsen, medens et meget begrænset Antal større Fabriker og Virksomheder giver Familien en mindre Hjælp under Indkaldelsen. Der er nu samlet saa betydelige Erfaringer med Hensyn til dette Spørgsmaal, at Bestyrelsen i Reglen ikke lader sig vildlede, men der foretages stadig og blev navnlig i Begyndelsen foretaget talrige Telefonopringninger for at kontrollere Besvarelsernes Rigtighed. En anden Vanskelighed viste sig ved Spørgsmaalet om, hvormeget man skulde fradrage i Understøttelsen, naar det var oplyst, at Soldatens Arbejdsgiver udbetalte delvis Lønning. I Begyndelsen fradrog man hele det Beløb, som Arbejdsgiveren yder, men dette førte til, at

16 10 Arbejdsgiverne inddrog deres Understøttelse, da de ikke opnaaede deres Hensigt at stille deres egne Arbejdere bedre end andre. Nu følges den Praksis, at man i Understøttelsen fradrager Halvdelen af det Beløb, som Arbejdsgiveren yder, hvilket synes fra alle Sider at være bleven anerkendt som en praktisk og retfærdig Løsning. Dog følger det af sig selv, at der ikke gives Understøttelse, hvis Soldaten har fuld Lønning, thi i saa Fald lider hans Familie jo intet Tab. y Familiens Indtægter. En af de største Vanskeligheder ved Uddelingen har været Spørgsmaalet om, hvorledes der skal forholdes, naar Familien har selvstændig Indtægt. Man kan jo kun være tilfreds med, at Hustru og Børn under disse vanskelige Forhold viser Iver for at skaffe sig Ekstraindtægter, og det har jo sikkert været Lovgivningens Hensigt, at Familien ogsaa selv skulde søge at bidrage til sit Underhold, medens Forsørgeren er indkaldt. Men det maa ubetinget forlanges, at Bestyrelsen underrettes om saadanne Indtægter, ja selv om ganske smaa Indtægtsforøgelser, hvis Uddelingen skal blive retfærdig, og der er derfor gjort alt, hvad der kan gøres fra Ledelsens Side for at indskærpe de understøttede deres Forpligtelse til at meddele enhver Indtægtsforøgelse. For at opmuntre til Flid og Arbejdsomhed har Bestyrelsen truffet den Bestemmelse, at der i Understøttelsen højst fradrages Halvdelen af, hvad Familien selv tjener, og det er min Overbevisning, at denne Bestemmelse har virket heldig. 3. Nyyifte. Man skal jo vogte sig for at være Formynder for andre, men det kan vistnok ikke nægtes, at det i de fleste Tilfælde vilde være heldigt, om Folk, der var forlovede, da Manden blev indkaldt, vilde vente med at gifte sig, indtil han havde udtjent som Soldat, hvor harmeligt det end kan være for de unge Mennesker at skulle opsætte deres Bryllup I ethvert Tilfælde har det staaet Bestyrelsen klart, at man maa forhindre, at Folk ledes i Fristelse til at indgaa Ægteskab snarest muligt alene for at opnaa Understøttelse, hvilket faktisk fandt Sted. Der blev derfor truffet den Bestemmelse^ at der ikke ydes Understøttelse til Personer, der indgaar

17 11 Ægteskab efter Mandens Indkaldelse, forsaavidt de ikke lejer fælles Lejlighed, men Hustruen uforandret bliver i sin Tjeneste eller bliver boende hos sine Forældre. Og selvom Ægteparret lejer Lejlighed og sætter Bo, kan de ikke vente Understøttelse, hvis Bestyrelsen, efter alt, hvad der foreligger, maa faa Indtrykket af, at Ægtesk? bet er fremskyndet for at sikre den nvgifte Hustru Understøttelse. 4. Ugifte Kvinder. Ligesom i Sverrig har vi i Danmark ydet Understøttelse til Kvinder, som vel ikke er gift med en indkaldt Soldat, men som dog indtil Indkaldelsen levede sammen med ham paa en saadan Maade, at han er at betragte som Forsørger for hende og deres fælles Børn. Dette vil sikkert ikke vække Betænkelighed, thi man kan vel være enig om. at Lovens Hensigt er, at ingen skal lide Nød ved, at Forsørgeren indkaldes til Landets Forsvar. Mere betænkeligt bliver Forholdet, naar der er I ale om en ugift Kvinde uden Børn, og Bestyrelsen har da ogsaa truffet den Beslutning ikke at yde' Understøttelse i saadanne Tilfælde, fordi man maatte erkende at det let vilde give Anledning til, at man understøttede en ung, kraftig Kvinde, der kun havde sig selv at sørge for, og som maaske endogsaa ved de militære Indkaldelser midlertidig var sluppet for en ret kostbar Ven. 5. Understøttelse (il.mødre. Naar man overhovedet har besluttet sig til i Tilfælde hvor den indkaldte Soldat er ugift, at yde Understøttelse til hans Moder, hvis hun er Enke eller enligtstillet Kvinde og ikke har Alderdomsunderstøttelse, saa er det naturligvis kun, fordi det maa erkendes, at Sønnen i mange Tilfælde, i ethvert Tilfælde delvis, forsørger sin Moder, og at man derfor ikke kan tage Sønnen til Soldat uden at hjælpe Moderen. Det farlige er imidlertid at alle Mødre naturligvis søger om Understøttelse- det kan man jo ikke fortænke dem i, men De vil kunne forstaa, hvor vanskeligt det er at konstatere, om Sønnen virkelig har underholdt sin Moder, eller om han kun har betalt hjemme, hvad han kostede Moderen i Kost og Logi, eller endelig, om han maaske slet ikke har hjulpet hende. Paa Frederiksberg er der derfor truffet den Ordning, at enhver Ansøgning af denne Art overgives til Undersøgelse af Hjælpekassens Undersøgere

18 12 I København har dette ikke været almindelig Regel, om end det kan siges, at et ret betydeligt Antal af disse Ansøgninger har været overgivet til" Undersøgelse af Foreningens frivillige Medarbejdere, ligesom Bestyrelsens Medlemmer i særlig Grad har haft deres Opmærksomhed henledt paa dette Punkt, og ved deres Samtaler med Ansøgerne har gjort, hvad der stod i deres Magt for at faa Forholdet oplyst. Jeg tror, L)e vil forstaa, hvor vanskeligt dette Punkt er, og at det derfor heller ikke har kunnet undgaaes, at der er begaaet Fejltagelser her; i ethvert Tilfælde vil jeg røbe for Dem, at jeg bl. a. erindrer, at jeg i Udbetalingslokalet har mødt en gammel Kone, som kom for at hæve sin Understøttelse, og om hvem jeg kunde huske, at hun for et Aars Tid tilbage havde fortalt mig, hvor fattigt hun havde det, og hvor sørgeligt det var, at hendes voksne Søn slet ikke vilde støtte hende; nu var den voksne Søn bleven Soldat, og nu blev han pludselig skildret som en Søn, der lige til Indkaldelsen havde været en eksemplarisk Forsørger af sin Moder. Jeg kan ikke slutte Omtalen af denne Uddeling uden at meddele, at Foreningen jævnlig har faaet Henvendelser om Hjælp fra ugifte Mænd, som ved deres Hjemsendelse stod arbejdsløse og bogstaveligt uden Klæder paa Kroppen. Vi har i disse Tilfælde henvendt os til den lille Komité, der med største Imødekommenhed har hjulpet os med saadanne Sager. Uddelingen har som allerede meddelt været ledet af den kommunale Afdelings Bestyrelse, der i det forløbne Aar har bestaaet af 15 Medlemmer, hvoraf 10 valgte af Københavns Borgerrepræsentanter og 5 af Understøttelsesforeningens Hovedbestyrelse. De vil af det foran udviklede kunne forstaa, hvilken stor Virksomhed disse Kvinder og Mænd har udfoldet i denne Sag, der dog er ekstra Arbejde for dem ved Siden af deres borgerlige Erhverv. Time efter Time har de maattet ofre paa fcaalmodigt at gennemgaa disse Sager, tale med de Ansøgende og holde Inspektion i Udbetalingslokalet, foruden at de har maattet afholde talrige Møder og Sammenkomster for at diskutere Principspørgsmaal og træffe Afgørelse om Grundlinierne for Uddelingens Ledelse. Det

19 13 tilkommer imidlertid ikke mig, der i Vinter har haft den Ære som Sekretær at bistaa ved dette Arbejde, at bringe nogen Tak herfor, men jeg kan ikke tilbageholde en Udtalelse af Beundring for det store Arbejde, som denne Bestyrelse har udført. Her kommer nogle Tal fra Uddelingen: Til Sikringsmandskabets Familier er uddelt: I København c Kr. Paa Frederiksberg c O Kr. c Kr. Den første Tid var der mange Ansøgere, men efterhaanden som Sikringsstyrken blev reguleret og tillige formindsket, gik ogsaa Antallet af Understøttede ned. Ved de seneste Ombytninger af Sikringsstyrken har Antallet af Understøttede været i København c å 2200 og paa Frederiksberg c. 300 å 400. Efter saaledes at have gjort rede for Københavns Understøttelsesforenings Virksomhed ved som Hjælpekasse for København at forestaa Uddelingen til de Indkaldtes Familier, skal jeg gaa over til at omtale Foreningens Virksomhed som privat velgørende Institution. Ved Krigens Udbrud stod vi midt i Sommertiden, hvor de velgørende Institutioners Kasser oftest er tømte ved den forløbne Vinters Arbejde, og det havde derfor simpelt hen været umuligt for Foreningen at optage det store Velgørenhedsarbejde, hvortil Trangen voksede Dag for Dag, hvis ikke Befolkningen havde ydet os Tilskud ved at bidrage til den med Hendes Majestæt Dronningens Støtte paabegyndte Indsamling. Saa snart det imidlertid rygtedes, at der blev udfoldet Anstrengelser for at skaffe Penge til Foreningens Arbejde, stod Understøttelsesforeningens Medarbejdere alle som én rede til at tage fat. Som De allerede ved, lod Hds. Maj. Dronningen paa denne Tid forespørge saavel i Understøttelsesforeningen

20 14 som hos de samvirkende Menighedsplejer, hvilke Foranstaltninger de to Institutioner havde paatænkt at iværksætte i Anledning af den frembrydende Nødstilstand, og vi kunde da straks meddele Hds. Maj., at der faa Dage efter Krigens Udbrud var bleven afholdt et Fællesmøde mellem de to Institutioners Ledelse, idet der var Enighed om, at man maatte arbejde i Fællesskab og efter en i Fællesskab lagt Plan. Der har altid bestaaet et udmærket Forhold mellem de samvirkende Menighedsplejer og Københavns Understøttelsesforening, men begge de to Institutioners Ledelse forstod, at de ekstraordinære Frrhcld krævede et endnu snævrere og inderligere Samarbejde, end man hidtil havde kendt, og det lykkedes da ogsaa i forbavsende kort Tid at organisere et saadant Samarbejde, hvorved de to Institutioner delte Opgaverne imellem sig, saaledes at De Samvirkende Menighedsplejer overtog Bespisningen og Naturalieuddelingen, og Københavns Understøttelsesforening paatog sig Uddelingen af kontante Understøttelser. Samtidig etableredes ved Hjælp baade af Foreningernes Hovedkontorer og hver af de frivillige Medarbejdere et gensidigt Kontrolsystem, der skaffer Sikkerhed for, at ingen Familie samtidig kan faa Hjælp i begge Institutioner, med mindre der forud var truffen Aftale desangaaende. Man siger jo, at intet er saa galt, at det jo ikke er godt for noget, og i denne Forbindelse kan dette Udtryk have sin Berettigelse, idet den ekstraordinære Nødstilstand, der skabtes her i Landet ved den sørgelige Krig, gav Stødet til et hidtil ukendt Samarbejde mellem de to største Velgørenheds-Institutioner i Hovedstaden, et Samarbejde, som har vakt den største Glæde og Tilfredshed. Det er herved lykkedes at samle mere end 1000 frivillige Arbejdere i Velgørenhedens Tjeneste, saaledes at de virker i gensidig Forstaaelse og i et Samarbejde, der kun kan være til Gavn for de Fattige og yder en Betryggelse for de mange Mennesker, der offervilligt har betroet deres Bidrag til Dronningens Indsamling.

21 15 Jeg skal nu tillade mig i Korthed at gøre Rede for Understøttelsesforeningens Uddeling af de fra Dronningens Indsamling modtagne Pengemidler. En væsentlig Del af disse Penge er gaaet til Opretholdelse af Foreningens almindelige Virksomhed, som vi langt fra havde kunnet bestride, selvom ogsaa Foreningens private Indtægter ved offervillige Bidrag var betydeligt større, end de plejer at være. Rundt regnet er ca. 2 / 3 af Tilskudet fra Dronningens Indsamling medgaaet til vor almindelige Virksomhed, hvilket i korte Træk vil sige Understøttelse af: 1. Gamle svagelige Folk, hvis Arbejdsevne er nedsat, og som nødig skulde tvinges til at søge Fattighjælp i de sidste Aar, inden de kan faa Alderdomsunderstøttelse, naar de er fyldt 60 Aar. 2. Forladte og enligtstillede Kvinder med Børn for at hjælpe dem i deres Kamp for at opretholde Hjemmet og opdrage deres Børn. 3. Familier med mange Børn, hvor Forsørgerens Fortjeneste har ondt ved at slaa til til at mætte de mange Munde. 4. Familier, der er bragt i midlertidig Nød ved Sygdom i Hjemmet eller anden Ulykke. Foreningens Hjælp bestaar i Betaling af Huslejegæld, af Gæld til Bagere, Urtekræmmere og Høkere, Indløsning af pantsatte Genstande, Hjælp til Indkøb af Brændsel O. S. V. Foreningen uddeler, som De ved, ingen Understøttelse af nogen Art, forinden der er foretaget Undersøgelse af Familiens Forhold. Disse Undersøgelser foretages af frivillige Medarbejdere, hvoraf Foreningen har ca. 500, fordelte i 100 Kredse, der igen er samlede i 20 Afdelinger, hvis Formænd udgør Foreningens Hovedbestyrelse. Hver Afdeling faar kvartalsvis et Beløb til Raadighed, og Afdelingen bestemmer selv i Møder, hvori Medarbejderne deltager, hvorledes disse Penge skal fordeles. Som allerede antydet, var Antallet af Ansøgere større end noget tidligere Aar, men heri laa ikke den største

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. juni

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven.

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. 9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. Betingelserne for at erholde Alderdomsunderstøttelse:

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden.

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden. Værgeraadsloven. Efter Straffeloven af 10. Februar 1866 var Handlinger, foretagne af Børn under 10 Aar, straffri; dog kunde der, naar det fandtes fornødent, af det offentlige anvendes Forbedrings- eller

Læs mere

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508.

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Side 1 af 6 Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Et medlem af en pensionskasse var ikke klageberettiget med hensyn til Finanstilsynets godkendelse af kassens regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelse.

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 17. august 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

1 1 FEB. 3. Der ansøges endvidere om tilladelse til at måtte spule den bestående rørledning som vist i bilag A og eventuelt udskifte defekte rør.

1 1 FEB. 3. Der ansøges endvidere om tilladelse til at måtte spule den bestående rørledning som vist i bilag A og eventuelt udskifte defekte rør. INDGÅET 1 1 FEB. Hedensted Kommune Snaptun den Til Borgmester Kirsten Therkelsen Vedr. cykelsti Snaptun-Glud og opfyldning af jord i min eng. I forbindelse med telefonisk samtale med Mariane Søgård Jensen

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere