DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

3 2)ansk filantropi under Verdenskrigen.. i S). S. tm.pl.

4 VERDENSKRIGEN ff DET KONGELIGE BIBLIOTEK

5 S. Mpl. DANSK FILANTROPI UNDER VERDENSKRIGEN TRE FOREDRAG SÆRTRYK AF STEFANUS KØBENHAVN 1916

6 I^)en 30. Oktober 1915 holdt Centralkomitéen af 1914 i Forbindelse med Københavns Understøttelsesforening og De Samvirkende Menighedsplejer et Møde i Raadhusets Festsal for at give Offentligheden Meddelelse om, hvad der i det forløbne Aar var udrettet her i København fra Statens, de to Kommuners og Understøttelsesforeningens og Menighedsplejernes Side for at afhjælpe den ved Krigen fremkaldte ekstraordinære Nød. Deres Majestæter Kongen og Dronningen, forskellige Autoriteter og iøvrigt en talrig Forsamling af filantropisk Interesserede deltog i Mødet. Formanden for Hovedkomitéen i»dronningens Indsamling«, Indenrigsminister Ove Rode, bød Forsamlingen velkommen, hvorefter Formanden for Forretningsudvalget i»dronningens Indsamling«, Borgmester Carl Lehmann, indledede med at berette om Centralkomitéens Stiftelse og Resultaterne af dens Indsamling. Cand jur. F r. Boeck, Chef for Københavns Understøttelsesforenings Hovedkontor, talte derpaa, først om Uddelingen til Sikringsmandskabets Familier i Henhold til Lov af 1. August 1914 og derefter om Københavns Understøttelsesforenings Uddeling af kontante Understøttelser 1 m af de ved Dronningens Indsamling tilvejebragte Midler. Lie. theol. Alfred T h. Jørgensen, Sekretær ved De Samvirkende Menighedsplejer, talte om Menighedsplejernes Mad- og Naturalieuddelinger for de ved Dronningens Indsamling tilvejebragte Midler, og endelig sluttede Overretssagfører J. L. Cohen, Sekretær ved Københavns Understøttelsesforenings Hovedkontor, med en Redegørelse for Uddelingen til Arbejdsløse i Henhold til Lov af 2. Oktober De tre sidstnævnte Foredrag gengives i dette lille Skrift.

7 I. Københavns Understøttelsesforenings Uddeling til Sikringsmandskabets Familier og dens Uddeling af Understøttelser fra Dronningens Indsamling. Af Chefen for Understøttelsesforeningens Hovedkontor, cand. jur. Fr. Boeck. Enhver af de Tilstedeværende kender sikkert Grundlinierne i den her i Landet bestaaende Omsorg for de Fattige. De ved saaledes alle, at denne Omsorg fordeles blandt 3 indbyrdes uafhængige og dog samarbejdende Faktorer nemlig: det offentlige Fattigvæsen, Hjælpekasserne og de private Velgørenhedsinstitutioner. I store Træk kan man sige, at det offentlige Fattigvæsen tager sig af den selvforskyldte Fattigdom samt af visse bestemte Arter af Fattigdom, særlig naar denne er af varig Art, saaledes at det ikke kan ventes, at en midlertidig Hjælp vil bringe den Nødlidende over sine Vanskeligheder. Hjælpekassens Opgave er at tage sig af den midlertidige, uforskyldte Nød, der kan bryde ind over en Familie, som under normale Forhold kan klare sig selv. Endelig maa de private Velgørenhedsinstitutioner hvert paa sit Felt tage sig af dem, der ikke kan eller vil ty til Fattigvæsenet eller Hjælpekasserne. Det blev disse tre Faktorer, det offentlige Fattigvæsen, Hjælpekasserne og de private Velgørenhedsforenin-

8 Den 30. Oktober 1915 holdt Centralkomitéen af 1914 i Forbindelse med Københavns Understøttelsesforening og De Samvirkende Menighedsplejer et Møde i Raadhusets Festsal for at give Offentligheden Meddelelse om, hvad der i det forløbne Aar var udrettet her i København fra Statens, de to Kommuners og Understøttelsesforeningens og Menighedsplejernes Side for at afhjælpe den ved Krigen fremkaldte ekstraordinære Nød. Deres Majestæter Kongen og Dronningen, forskellige Autoriteter og iøvrigt en talrig Forsamling af fdantropisk Interesserede deltog i Mødet. Formanden for Hovedkomitéen i Dronningens Indsamling«, Indenrigsminister Ove Rode, bød Forsamlingen velkommen, hvorefter Formanden for Forretningsudvalget i»dronningens Indsamling«, Borgmester Carl Lehmann, indledede med at berette om Centralkomitéens Stiftelse og Resultaterne af dens Indsamling. Cand jur. F r. B o e c k, Chef for Københavns Understøttelsesforenings Hovedkontor, talte derpaa, forst om Uddelingen til Sikringsmandskabets Familier i Henhold til Lov af 7. August 1914 og derefter om Københavns Understøttelsesforenings Uddeling af kontante Understøttelser 1 m af de ved Dronningens Indsamling tilvejebragte Midler. Lie. theol. Alfred T h. Jørgensen, Sekretær ved De Samvirkende Menighedsplejer, talte om Menighedsplejernes Mad- og Naturalieuddelinger for de ved Dronningens Indsamling tilvejebragte Midler, og endelig sluttede Overretssagfører J. L. Cohen, Sekretær ved Københavns Understøttelsesforenings Hovedkontor, med en Redegørelse for Uddelingen til Arbejdsløse i Henhold til Lov af 2. Oktober De tre sidstnævnte Foredrag gengives i dette lille Skrift.

9 I. Københavns Understøttelsesforenings Uddeling til Sikringsmandskabets Familier og dens Uddeling af Understøttelser fra Dronningens Indsamling. Af Chefen for Understøttelsesforeningens Hovedkontor, cand. jur. Fr. Boeck. Cnhver af de Tilstedeværende kender sikkert Grundlinierne i den her i Landet bestaaende Omsorg for de Fattige. De ved saaledes alle, at denne Omsorg fordeles blandt 3 indbyrdes uafhængige og dog samarbejdende Faktorer nemlig: det offentlige Fattigvæsen, Hjælpekasserne og de private Velgørenhedsinstitutioner. I store Træk kan man sige, at det offentlige Fattigvæsen tager sig af den selvforskyldte Fattigdom samt af visse bestemte Arter af Fattigdom, særlig naar denne er af varig Art, saaledes at det ikke kan ventes, at en midlertidig Hjælp vil bringe den Nødlidende over sine Vanskeligheder. Hjælpekassens Opgave er at tage sig af den midlertidige, uforskyldte Nød, der kan bryde ind over en Familie, som under normale Forhold kan klare sig selv. Endelig maa de private Velgørenhedsinstitutioner hvert paa sit Felt tage sig af dem, der ikke kan eller vil ty til Fattigvæsenet eller Hjælpekasserne. Det blev disse tre Faktorer, det offentlige Fattigvæsen, Hjælpekasserne og de private Velgørenhedsforenin-

10 4 ger, der i Forening maatte optage Kampen mod den Nød, der meldte sig som en hurtig og uafvendelig Følge af den sørgelige Krig. For det offentlige Fattigvæsen blev dette en meget betydelig Opgave, dels fordi et usædvanligt stort Antal nødlidende strømmede til og søgte Hjælp, dels fordi de fleste af dem, der allerede var understøttede, maatte bede om forøget Hjælp paa Grund af den stadig stigende Dyrtid. Selvom dette Arbejde ikke bliver gjort til Genstand for nærmere Omtale i Aften, saa maa det dog paa ingen Maade glemmes, hvor Talen er om den Virksomhed, som er udøvet for de Fattige og Nødlidende i det forløbne Aar, og naar det i Aften særlig er Hjælpekasserne og den private Velgørenhed, der skal omtales, saa kan jeg paa disse to Faktorers Vegne udtale ikke blot vor store Beundring over det Arbejde, som vi har set udført af de to Kommuners Fattigvæsen, men ogsaa vor Taknemlighed for den Imødekommenhed og Samarbejdets Aand, som stedse er bleven vist os fra de kommunale Myndigheders Side. Det, der berettiger til en særlig Fremstilling af Hjælpekassens og den private Velgørenheds Virksomhed i det forløbne Aar, er den Omstændighed, at disse to Faktorer meget hurtigt maatte bryde de tilvante Rammer for Arbejdet, idet de ekstraordinære Forhold med rivende Fart medførte nye og ukendte Opgaver, der nødvendiggjorde Nydannelser og nye Former for Arbejdet. Disse Nydannelser skabtes dels af Lovgivningen, men De vil i det følgende se, hvor meget der var at udfylde og supplere, og i hvor høj Grad Arbejdet maatte blive præget af Nødvendigheden af paa disse nye og ukendte Omraader at prøve sig frem og vælge det bedste. Hjælpekassernes Virksomhed har i det forløbne Aar særlig været præget af de to store Opgaver, som Lovgivningen overdrog til Hjælpekasserne, nemlig Uddelingen til Sikringsmandskabets Familier og Uddelingen til Ar' bejdsløse, og disse to Virksomheder vil derfor blive sær

11 5 ligt omtalte i Aften henholdsvis af mig og af Hr. Overretssagfører Cohen. Den private Velgørenhed er jo fordelt paa et betydeligt Antal velgørende Foreninger og Institutioner, der hver for sig har følt de strenge Tider ved det forøgede Arbejde, men indenfor den private Velgørenheds Arbejde i Hovedstaden har man med største Opmærksomhed maattet følge det Arbejde, der er udført ved Samarbejde mellem Hovedstadens tio største velgørende Foreninger, Københavns Understøttelsesforening og de samvirkende Menighedsplejer ved deres Uddeling af de betydelige Midler, som Landets Befolkning betroede Centralkomitéen af 1914, Dronningens Indsamling, til Uddeling gennem de nævnte to Foreninger. Dette Arbejde vil blive omtalt for Menighedsplejernes Vedkommende af Lie. theol. Jørgensen og for Understøttelsesforeningens Vedkommende af mig. Efter denne Indledning vil jeg paabegynde Fremstillingen af det første af mine Emner, nemlig Uddelingen til Sikringsmandskabets Familier, saaledes som denne er foretaget for Frederiksbergs Vedkommende af Frederiksberg Hjælpekasse og for Kjøbenhavns Vedkommende af Kjøbenhavns Understøttelsesforening gennem dennes kommunale Afdeling, der som det vil være Dem bekendt her i Kjøbenhavn udfører den Virksomhed, der i Landets øvrige Kommuner er henlagt under Hjælpekasserne, idet jeg skal tilføje, at Fremstillingen gælder baade Kjøbenhavn og Frederiksberg, idet disse to Kommuner ved indbyrdes Aftaler og et nøje Samarbejde i alt væsentlig har fulgt den samme Fremgangsmaade. Den 7. August 1914 underskrev H. M. Kongen en Lov, hvorefter Staten og Kommunen i et vist Forhold skal dele Omkostningerne ved Uddelingen til Sikringsmandskabets Familier, og i Følge hvilken Hjælpens Udbetaling skal ske gennem Hjælpekasserne. Loven udtaler, at det er den indkaldte Soldats Familie, der skal understøttes, og dette er i Hovedstaden ligesom andetsteds i Landet forstaaet som omfattende først og fremmest Hu-

12 stru og Børn, men dernæst ogsaa andre, for hvem den Indkaldte har været Forsørger, f. Eks. hans Moder, hvis hun ikke har Alderdomsunderstøttelse eller Hjælp efter Enkebørnsloven. Efter Lovens udtrykkelige Bestemmelse ydes der kun Understøttelse, naar Familien er i Trang, i hvilken Henseende Bestyrelsen for Understøttelsesforeningens kommunale Afdeling har opstillet en Række Regler som Vejledning for de enkelte Sagers Afgørelse. I Sverrig er Understøttelsen ligeledes betinget af Trang, medens man i Norge giver Understøttelse til enhver, der anmoder derom, dog saaledes, at Understøttelsen, hvor der er Trang til Stede, bliver væsentlig højere, end hvor dette ikke er Tilfældet. Understøttelsernes Størrelse er her i Byen fastsat fra 7 til 15 Kr. ugl. varierende efter Familiens Størrelse, hvortil kommer en Huslejehjælp af indtil 18 Kr. mdl. Det følger af sig selv, at der kræves den yderste Sparsommelighed for at faa disse Summer til at slaa til navnlig i disse dyre Tider, og i ethvert Tilfælde vil i det overvejende Antal Tilfælde Huslejehjælpen være utilstrækkelig, idet den gennemsnitlige Husleje for Haandværker- og Arbejderstanden er fra 22 til 25 Kr. mdl., saaledes at Familien, naar Indkaldelsen er forbi, kommer til at staa med en Huslejegæld. Imidlertid har man til at begynde med ikke turdet strække sig videre. Hvor Forholdet er det, at Forsørgeren kun en enkelt Gang i et Par Maaneder indkaldes, kan dette vel ogsaa forsvares, men saaledes som Forholdene har udviklet sig, er det jo nu ikke ualmindeligt, at en Forsørger for 3. Gang rives ud af sit Arbejde, og det kan ikke ventes, at saadanne Familier i Længden skal kunde klare sig med de forannævnte Summer, særlig naar Hensyn tages til den stadig stigende Dyrtid, og det vil derfor sikkert i en ikke fjern Fremtid vise sig nødvendigt at skride til en Forhøjelse af disse Beløb. Forretningsgangen ved Uddelingen er følgende: Ansøgerne afhenter paa Foreningens Hovedkontor Ansøgningsskemaer til Besvarelse af de Oplysninger, som er

13 7 nødvendige til Sagens Afgørelse, herunder navnlig om Ansøgerens Familieforhold, om hans Indtægt under Indkaldelsen, om hans Families Indtægter og om Størrelsen af hans Husleje. Skemaet bliver udfyldt af Ansøgeren selv, og Rigtigheden af de givne Oplysninger attesteres ved to Underskrifter fra Personer, der har Kendskab til Ansøgerens Forhold. Skemaet tilbageleveres derefter til Hovedkontoret, hvor hver Ansøger faar Lejlighed til at tale med et Medlem af Bestyrelsen, som nøje udspørger ham eller hende om Familiens Forhold og ved Eftersyn af Vielsesattest, Daabsattester, Indkaldelsesordre og andre Bevisligheder overtyder sig om, at Besvarelserne paa Skemaet er sandfærdige. I Reglen er det ikke Manden, der kommer, fordi han er paa Arbejde, eller maaske allerede er mødt i Trøjen, og saa maa jo Hustruen tage Affære. Kan vedkommende Bestyrelsesmedlem ikke ved sin Afhøring faa Klarhed over Familiens Forhold, eller faar han Mistanke om, at Forklaringerne ikke er paalidelige, bliver Sagen sendt til Undersøgelse af Foreningens frivillige Medarbejdere, (paa Frederiksberg af Hjælpekassens Undersøgere). Det følger af sig selv, at Kontoret har haft Forbindelse med de militære Myndigheder, saaledes at vi straks har faaet Meddelelse om Hjemsendelser og Kassationer og har kunnet standse Understøttelsen. Vi har i denne Anledning navnlig maattet paabyrde Udskrivningskontoret i Holmensgade et meget betydeligt Arbejde, og jeg benytter med Glæde denne Lejlighed til at takke for velvillig Imødekommenhed fra Udskrivningskontorets Side. Ligeledes sørger Kontoret for at konstatere, at Familien ikke har Fattigunderstøttelse eller Alderdomsunderstøttelse, i hvilket Tilfælde Hjælp ikke kan ydes; for disse Oplysninger staa vi i Taknemmelighedsgæld til D'Hrr. Fattigforstandere og Kredsinspektører og deres Kontorer, der har været os behjælpelige med dette ikke ubetydelige Arbejde. Naar Sagen paa denne Maade er oplyst, fastsætter Bestyrelsen Understøttelsens Størrelse, og Understøttelsen er da løbende indtil Hjemsendelse finder Sted, medmin

14 8 dre der fra Ansøgeren selv eller andre fremkommer Oplysninger, der gør det ønskeligt, at Afgørelsen revideres, eventuelt ved en nøje Undersøgelse, der foretages af Foreningens frivillige Medarbejdere. Man har bebrejdet Understøttelsesforeningen, at Grundlaget for disse Sagers Afgørelse ikke har været tilstrækkeligt, men afc hver Sag burde have været undersøgt paa samme Maade, som Understøttelsesforeningen i sit daglige Arbejde undersøger enhver Sag, forinden der træffes Afgørelse. Jeg skal hertil bemærke, at det vilde have været ganske uoverkommeligt at foretage saadanne Undersøgelser; i Løbet af de første 8 Dage efter Sikringsstyrkens Indkaldelse i August Maaned f. A. indkom der over 5000 Ansøgninger, hvilket vil sige betydeligt flere Ansøgninger end Understøttelsesforeningen under normale Forhold undersøger og afgør i et helt Aar, men selv bortset derfra tør jeg sige, at der i den kommunale Afdelings Bestyrelse har været Enighed om, at det maatte være tilstrækkeligt, naar de tvivlsomme Sager blev undersøgt, idet det i al Almindelighed har været muligt uden Undersøgelse at fremskaffe de til Sagens Afgørelse fornødne Oplysninger, jfr. saaledes, hvad der foran er meddelt om Attester fra de militære Myndigheder, Fattigvæsenet, Alderdomsforsørgelsen samt om Forevisning af Vielsesattest, Daabsattester og andre Bevisligheder. Selvfølgelig har det ikke kunnet undgaas, at der har fundet Misbrug Sted; det ligger langt fra de Mænd og Kvinder, der har Ansvaret for denne Uddeling, at ville benægte dette, og der lægges derfor heller ikke Skjul paa, at der ved denne Uddeling er sket Misbrug af en saadan Art, at det har været nødvendigt at skride kraftigt ind overfor de Skyldige. Uddelingen er endnu ikke sluttet, og dens Historie er endnu ikke skreven, men naar Opgørelsens Dag engang kommer, da nærer jeg for mit Vedkommende ingen Tvivl om, at det vil blive erkendt fra alle Sider, at de Summer, der er kommet paa gale Hænder, er saa forsvindende i Forhold til Uddelingens samlede Beløb, og de Misbrug, der har fundet

15 9 Sted, saa faa i Forhold til det store Antal Sager, der har været behandlet, at ingen vil kunne bebrejde dem, der har Ansvaret i denne Sag, at de ikke har handlet forsigtigt nok med betroede Midler. Det vil føre for vidt at komme ind paa en detailleret Fremstilling åf de mange Regler og Bestemmelser for Uddelingen. Livet er jo rigt og afvekslende, og der gaar ikke en Dag under denne Uddeling, hvor ikke nye Spørgsmaal og nye Livsforhold kommer til Bedømmelse og maa afgøres af Uddelingens Ledelse. Jeg skal derfor indskrænke mig til at omtale nogle af de større Principspørgsmaal, der i særlig Grad har givet Anledning til Vanskelighed og Tvivl, og redegø'-e for den Afgørelse, der er truffet. 1, Soldatens Indlægt. Ansøgningsskemaet indeholder en Rubrik, i hvilken forlanges Oplysning om Soldatens Indtægter fra borgerligt Erhverv. I Begyndelsen vakte det en Del Vanskelighed at konstatere disse "Opgivelsers Rigtighed, men det varede dog ikke længe, inden man i Praksis havde samlet saa mange Erfaringer, at Bestyrelsen saa nogenlunde kunde skønne over, om Besvarelsen var rigtig. I det overvejende Antal Tilfælde har nemlig Soldaten ingen Indtægter fra sit borgerlige Erhverv, idet kun de færreste Arbejdsgivere har Raad til at betale Løn baade til den Indkaldte og til den Arbejder, som har maattet engageres i hans Sted. Som Hovedregel har kun statsansatte og kommuneansatte Funktionærer fuld Lønning under Indkaldelsen, medens et meget begrænset Antal større Fabriker og Virksomheder giver Familien en mindre Hjælp under Indkaldelsen. Der er nu samlet saa betydelige Erfaringer med Hensyn til dette Spørgsmaal, at Bestyrelsen i Reglen ikke lader sig vildlede, men der foretages stadig og blev navnlig i Begyndelsen foretaget talrige Telefonopringninger for at kontrollere Besvarelsernes Rigtighed. En anden Vanskelighed viste sig ved Spørgsmaalet om, hvormeget man skulde fradrage i Understøttelsen, naar det var oplyst, at Soldatens Arbejdsgiver udbetalte delvis Lønning. I Begyndelsen fradrog man hele det Beløb, som Arbejdsgiveren yder, men dette førte til, at

16 10 Arbejdsgiverne inddrog deres Understøttelse, da de ikke opnaaede deres Hensigt at stille deres egne Arbejdere bedre end andre. Nu følges den Praksis, at man i Understøttelsen fradrager Halvdelen af det Beløb, som Arbejdsgiveren yder, hvilket synes fra alle Sider at være bleven anerkendt som en praktisk og retfærdig Løsning. Dog følger det af sig selv, at der ikke gives Understøttelse, hvis Soldaten har fuld Lønning, thi i saa Fald lider hans Familie jo intet Tab. y Familiens Indtægter. En af de største Vanskeligheder ved Uddelingen har været Spørgsmaalet om, hvorledes der skal forholdes, naar Familien har selvstændig Indtægt. Man kan jo kun være tilfreds med, at Hustru og Børn under disse vanskelige Forhold viser Iver for at skaffe sig Ekstraindtægter, og det har jo sikkert været Lovgivningens Hensigt, at Familien ogsaa selv skulde søge at bidrage til sit Underhold, medens Forsørgeren er indkaldt. Men det maa ubetinget forlanges, at Bestyrelsen underrettes om saadanne Indtægter, ja selv om ganske smaa Indtægtsforøgelser, hvis Uddelingen skal blive retfærdig, og der er derfor gjort alt, hvad der kan gøres fra Ledelsens Side for at indskærpe de understøttede deres Forpligtelse til at meddele enhver Indtægtsforøgelse. For at opmuntre til Flid og Arbejdsomhed har Bestyrelsen truffet den Bestemmelse, at der i Understøttelsen højst fradrages Halvdelen af, hvad Familien selv tjener, og det er min Overbevisning, at denne Bestemmelse har virket heldig. 3. Nyyifte. Man skal jo vogte sig for at være Formynder for andre, men det kan vistnok ikke nægtes, at det i de fleste Tilfælde vilde være heldigt, om Folk, der var forlovede, da Manden blev indkaldt, vilde vente med at gifte sig, indtil han havde udtjent som Soldat, hvor harmeligt det end kan være for de unge Mennesker at skulle opsætte deres Bryllup I ethvert Tilfælde har det staaet Bestyrelsen klart, at man maa forhindre, at Folk ledes i Fristelse til at indgaa Ægteskab snarest muligt alene for at opnaa Understøttelse, hvilket faktisk fandt Sted. Der blev derfor truffet den Bestemmelse^ at der ikke ydes Understøttelse til Personer, der indgaar

17 11 Ægteskab efter Mandens Indkaldelse, forsaavidt de ikke lejer fælles Lejlighed, men Hustruen uforandret bliver i sin Tjeneste eller bliver boende hos sine Forældre. Og selvom Ægteparret lejer Lejlighed og sætter Bo, kan de ikke vente Understøttelse, hvis Bestyrelsen, efter alt, hvad der foreligger, maa faa Indtrykket af, at Ægtesk? bet er fremskyndet for at sikre den nvgifte Hustru Understøttelse. 4. Ugifte Kvinder. Ligesom i Sverrig har vi i Danmark ydet Understøttelse til Kvinder, som vel ikke er gift med en indkaldt Soldat, men som dog indtil Indkaldelsen levede sammen med ham paa en saadan Maade, at han er at betragte som Forsørger for hende og deres fælles Børn. Dette vil sikkert ikke vække Betænkelighed, thi man kan vel være enig om. at Lovens Hensigt er, at ingen skal lide Nød ved, at Forsørgeren indkaldes til Landets Forsvar. Mere betænkeligt bliver Forholdet, naar der er I ale om en ugift Kvinde uden Børn, og Bestyrelsen har da ogsaa truffet den Beslutning ikke at yde' Understøttelse i saadanne Tilfælde, fordi man maatte erkende at det let vilde give Anledning til, at man understøttede en ung, kraftig Kvinde, der kun havde sig selv at sørge for, og som maaske endogsaa ved de militære Indkaldelser midlertidig var sluppet for en ret kostbar Ven. 5. Understøttelse (il.mødre. Naar man overhovedet har besluttet sig til i Tilfælde hvor den indkaldte Soldat er ugift, at yde Understøttelse til hans Moder, hvis hun er Enke eller enligtstillet Kvinde og ikke har Alderdomsunderstøttelse, saa er det naturligvis kun, fordi det maa erkendes, at Sønnen i mange Tilfælde, i ethvert Tilfælde delvis, forsørger sin Moder, og at man derfor ikke kan tage Sønnen til Soldat uden at hjælpe Moderen. Det farlige er imidlertid at alle Mødre naturligvis søger om Understøttelse- det kan man jo ikke fortænke dem i, men De vil kunne forstaa, hvor vanskeligt det er at konstatere, om Sønnen virkelig har underholdt sin Moder, eller om han kun har betalt hjemme, hvad han kostede Moderen i Kost og Logi, eller endelig, om han maaske slet ikke har hjulpet hende. Paa Frederiksberg er der derfor truffet den Ordning, at enhver Ansøgning af denne Art overgives til Undersøgelse af Hjælpekassens Undersøgere

18 12 I København har dette ikke været almindelig Regel, om end det kan siges, at et ret betydeligt Antal af disse Ansøgninger har været overgivet til" Undersøgelse af Foreningens frivillige Medarbejdere, ligesom Bestyrelsens Medlemmer i særlig Grad har haft deres Opmærksomhed henledt paa dette Punkt, og ved deres Samtaler med Ansøgerne har gjort, hvad der stod i deres Magt for at faa Forholdet oplyst. Jeg tror, L)e vil forstaa, hvor vanskeligt dette Punkt er, og at det derfor heller ikke har kunnet undgaaes, at der er begaaet Fejltagelser her; i ethvert Tilfælde vil jeg røbe for Dem, at jeg bl. a. erindrer, at jeg i Udbetalingslokalet har mødt en gammel Kone, som kom for at hæve sin Understøttelse, og om hvem jeg kunde huske, at hun for et Aars Tid tilbage havde fortalt mig, hvor fattigt hun havde det, og hvor sørgeligt det var, at hendes voksne Søn slet ikke vilde støtte hende; nu var den voksne Søn bleven Soldat, og nu blev han pludselig skildret som en Søn, der lige til Indkaldelsen havde været en eksemplarisk Forsørger af sin Moder. Jeg kan ikke slutte Omtalen af denne Uddeling uden at meddele, at Foreningen jævnlig har faaet Henvendelser om Hjælp fra ugifte Mænd, som ved deres Hjemsendelse stod arbejdsløse og bogstaveligt uden Klæder paa Kroppen. Vi har i disse Tilfælde henvendt os til den lille Komité, der med største Imødekommenhed har hjulpet os med saadanne Sager. Uddelingen har som allerede meddelt været ledet af den kommunale Afdelings Bestyrelse, der i det forløbne Aar har bestaaet af 15 Medlemmer, hvoraf 10 valgte af Københavns Borgerrepræsentanter og 5 af Understøttelsesforeningens Hovedbestyrelse. De vil af det foran udviklede kunne forstaa, hvilken stor Virksomhed disse Kvinder og Mænd har udfoldet i denne Sag, der dog er ekstra Arbejde for dem ved Siden af deres borgerlige Erhverv. Time efter Time har de maattet ofre paa fcaalmodigt at gennemgaa disse Sager, tale med de Ansøgende og holde Inspektion i Udbetalingslokalet, foruden at de har maattet afholde talrige Møder og Sammenkomster for at diskutere Principspørgsmaal og træffe Afgørelse om Grundlinierne for Uddelingens Ledelse. Det

19 13 tilkommer imidlertid ikke mig, der i Vinter har haft den Ære som Sekretær at bistaa ved dette Arbejde, at bringe nogen Tak herfor, men jeg kan ikke tilbageholde en Udtalelse af Beundring for det store Arbejde, som denne Bestyrelse har udført. Her kommer nogle Tal fra Uddelingen: Til Sikringsmandskabets Familier er uddelt: I København c Kr. Paa Frederiksberg c O Kr. c Kr. Den første Tid var der mange Ansøgere, men efterhaanden som Sikringsstyrken blev reguleret og tillige formindsket, gik ogsaa Antallet af Understøttede ned. Ved de seneste Ombytninger af Sikringsstyrken har Antallet af Understøttede været i København c å 2200 og paa Frederiksberg c. 300 å 400. Efter saaledes at have gjort rede for Københavns Understøttelsesforenings Virksomhed ved som Hjælpekasse for København at forestaa Uddelingen til de Indkaldtes Familier, skal jeg gaa over til at omtale Foreningens Virksomhed som privat velgørende Institution. Ved Krigens Udbrud stod vi midt i Sommertiden, hvor de velgørende Institutioners Kasser oftest er tømte ved den forløbne Vinters Arbejde, og det havde derfor simpelt hen været umuligt for Foreningen at optage det store Velgørenhedsarbejde, hvortil Trangen voksede Dag for Dag, hvis ikke Befolkningen havde ydet os Tilskud ved at bidrage til den med Hendes Majestæt Dronningens Støtte paabegyndte Indsamling. Saa snart det imidlertid rygtedes, at der blev udfoldet Anstrengelser for at skaffe Penge til Foreningens Arbejde, stod Understøttelsesforeningens Medarbejdere alle som én rede til at tage fat. Som De allerede ved, lod Hds. Maj. Dronningen paa denne Tid forespørge saavel i Understøttelsesforeningen

20 14 som hos de samvirkende Menighedsplejer, hvilke Foranstaltninger de to Institutioner havde paatænkt at iværksætte i Anledning af den frembrydende Nødstilstand, og vi kunde da straks meddele Hds. Maj., at der faa Dage efter Krigens Udbrud var bleven afholdt et Fællesmøde mellem de to Institutioners Ledelse, idet der var Enighed om, at man maatte arbejde i Fællesskab og efter en i Fællesskab lagt Plan. Der har altid bestaaet et udmærket Forhold mellem de samvirkende Menighedsplejer og Københavns Understøttelsesforening, men begge de to Institutioners Ledelse forstod, at de ekstraordinære Frrhcld krævede et endnu snævrere og inderligere Samarbejde, end man hidtil havde kendt, og det lykkedes da ogsaa i forbavsende kort Tid at organisere et saadant Samarbejde, hvorved de to Institutioner delte Opgaverne imellem sig, saaledes at De Samvirkende Menighedsplejer overtog Bespisningen og Naturalieuddelingen, og Københavns Understøttelsesforening paatog sig Uddelingen af kontante Understøttelser. Samtidig etableredes ved Hjælp baade af Foreningernes Hovedkontorer og hver af de frivillige Medarbejdere et gensidigt Kontrolsystem, der skaffer Sikkerhed for, at ingen Familie samtidig kan faa Hjælp i begge Institutioner, med mindre der forud var truffen Aftale desangaaende. Man siger jo, at intet er saa galt, at det jo ikke er godt for noget, og i denne Forbindelse kan dette Udtryk have sin Berettigelse, idet den ekstraordinære Nødstilstand, der skabtes her i Landet ved den sørgelige Krig, gav Stødet til et hidtil ukendt Samarbejde mellem de to største Velgørenheds-Institutioner i Hovedstaden, et Samarbejde, som har vakt den største Glæde og Tilfredshed. Det er herved lykkedes at samle mere end 1000 frivillige Arbejdere i Velgørenhedens Tjeneste, saaledes at de virker i gensidig Forstaaelse og i et Samarbejde, der kun kan være til Gavn for de Fattige og yder en Betryggelse for de mange Mennesker, der offervilligt har betroet deres Bidrag til Dronningens Indsamling.

21 15 Jeg skal nu tillade mig i Korthed at gøre Rede for Understøttelsesforeningens Uddeling af de fra Dronningens Indsamling modtagne Pengemidler. En væsentlig Del af disse Penge er gaaet til Opretholdelse af Foreningens almindelige Virksomhed, som vi langt fra havde kunnet bestride, selvom ogsaa Foreningens private Indtægter ved offervillige Bidrag var betydeligt større, end de plejer at være. Rundt regnet er ca. 2 / 3 af Tilskudet fra Dronningens Indsamling medgaaet til vor almindelige Virksomhed, hvilket i korte Træk vil sige Understøttelse af: 1. Gamle svagelige Folk, hvis Arbejdsevne er nedsat, og som nødig skulde tvinges til at søge Fattighjælp i de sidste Aar, inden de kan faa Alderdomsunderstøttelse, naar de er fyldt 60 Aar. 2. Forladte og enligtstillede Kvinder med Børn for at hjælpe dem i deres Kamp for at opretholde Hjemmet og opdrage deres Børn. 3. Familier med mange Børn, hvor Forsørgerens Fortjeneste har ondt ved at slaa til til at mætte de mange Munde. 4. Familier, der er bragt i midlertidig Nød ved Sygdom i Hjemmet eller anden Ulykke. Foreningens Hjælp bestaar i Betaling af Huslejegæld, af Gæld til Bagere, Urtekræmmere og Høkere, Indløsning af pantsatte Genstande, Hjælp til Indkøb af Brændsel O. S. V. Foreningen uddeler, som De ved, ingen Understøttelse af nogen Art, forinden der er foretaget Undersøgelse af Familiens Forhold. Disse Undersøgelser foretages af frivillige Medarbejdere, hvoraf Foreningen har ca. 500, fordelte i 100 Kredse, der igen er samlede i 20 Afdelinger, hvis Formænd udgør Foreningens Hovedbestyrelse. Hver Afdeling faar kvartalsvis et Beløb til Raadighed, og Afdelingen bestemmer selv i Møder, hvori Medarbejderne deltager, hvorledes disse Penge skal fordeles. Som allerede antydet, var Antallet af Ansøgere større end noget tidligere Aar, men heri laa ikke den største

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Horsens Gasværk horsens, den

Horsens Gasværk horsens, den Horsens Gasværk horsens, den 9-1 1913 Hrr. Gasværksbestyrer cand. polyt Ing. Th. Kofoed Vejle I besvarelse af Deres Forespørgsel af 30. f.m. skal jeg meddele, at jeg for Ingeniørarbejdet med Ombygningen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Præsentation af kilde 11 -Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Kildetype: Brev fra Louis Pio til Friedrich Engels fra 19. august 1872 1 Afsender: Louis Pio, fængslet formand for den

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 I Anledning af at der er nedsat et Lønningsudvalg, og der da maaske skal arbejdes videre i Sagen om Lønninger inden for Belysningsvæsenet, tillader jeg mig at

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Originalt emne Administration og Bevillinger Arbejderforhold Arbejdsløshedsunderstøttelse Hjælpekassen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. juli 1932

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Neurologisk Neurokirurgisk Afdeling Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. juni 1939 2) Byrådsmødet den 31. august 1939 3) Byrådsmødet den 8. februar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere