Europaudvalget EU-note - E 25 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget EU-note - E 25 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget EU-note - E 25 Offentligt DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 22. december 2008 (*)»Luftbefordring forordning (EF) nr. 261/2004 artikel 5 kompensation og bistand til passagerer i tilfælde af en flyafgangs aflysning fritagelse for kompensationspligt aflysning, der skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet«i sag C-549/07, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Handelsgericht Wien (Østrig) ved afgørelse af 30. oktober 2007, indgået til Domstolen den 11. december 2007, i sagen: Friederike Wallentin-Hermann mod Alitalia Linee Aeree Italiane SpA, har DOMSTOLEN (Fjerde Afdeling) sammensat af afdelingsformanden, K. Lenaerts, og dommerne T. von Danwitz, E. Juhász, G. Arestis og J. Malenovský (refererende dommer), generaladvokat: E. Sharpston justitssekretær: R. Grass, på grundlag af den skriftlige forhandling, efter at der er afgivet indlæg af: Rechtsanwältin Friederike Wallentin-Hermann, som selvmøder, Alitalia Linee Aeree Italiane SpA ved Rechtsanwalt O. Borodajkewycz, den østrigske regering ved E. Riedl, som befuldmægtiget den græske regering ved S. Chala og D. Tsagkaraki, som befuldmægtigede den polske regering ved M. Dowgielewicz, som befuldmægtiget den portugisiske regering ved L. Fernandes, som befuldmægtiget Det Forenede Kongeriges regering ved C. Gibbs, som befuldmægtiget, bistået af barrister D. Beard, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved R. Vidal Puig og M. Vollkommer, som befuldmægtigede, 1

2 og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse, afsagt følgende Dom 1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 5, stk. 3, i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT L 46, s. 1). 2 Anmodningen er blevet fremsat i en sag mellem Friederike Wallentin-Hermann og Alitalia Linee Aree Italiane SpA (herefter»alitalia«) som følge af sidstnævntes afslag på at yde kompensation til sagsøgeren i hovedsagen, hvis flyafgang var blevet aflyst. Retsforskrifter International ret 3 Konventionen om indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring blev indgået i Montreal den 28. maj 1999 (herefter»montrealkonventionen«), undertegnet af Det Europæiske Fællesskab den 9. december 1999 og godkendt på Fællesskabets vegne ved Rådets beslutning 2001/539/EF af 5. april 2001 (EFT L 194, s. 38). Konventionen trådte for så vidt angår Det Europæiske Fællesskab i kraft den 28. juni Montrealkonventionens kapitel 3, som har overskriften»luftfartselskabets erstatningsansvar og erstatningens omfang«, består af artikel Montrealkonventionens artikel 19, der har overskriften»forsinkelse«, bestemmer følgende:»luftfartsselskabet er ansvarligt for skader, som skyldes forsinket transport af passagerer, bagage eller gods. Luftfartsselskabet er dog ikke ansvarligt for skader, som skyldes forsinkelse, hvis det godtgør, at det selv, dets ansatte og dets agenter har taget alle forholdsregler, som med rimelighed kan forlanges, for at undgå skaden, eller at det ikke har været muligt for dem at gøre det.«fællesskabsbestemmelser 6 Forordning nr. 261/2004 indeholder bl.a. følgende betragtninger:»1) Handling fra Fællesskabets side, når det drejer sig om lufttransport, bør bl.a. sigte på at sikre et højt beskyttelsesniveau for passagerer. Endvidere bør der fuldt ud tages hensyn til forbrugerbeskyttelseskrav generelt. 2) Boardingafvisning og aflysning eller lange forsinkelser forårsager alvorlige problemer og gener for passagererne. [ ] 12) Problemer og gener for passagererne på grund af aflysning bør [ ] begrænses. Dette bør opnås ved, at luftfartsselskaberne tilskyndes til at informere passagererne om aflysninger før den planlagte afgangstid og derudover tilbyder dem en rimelig omlægning af rejsen, således at de kan træffe andre dispositioner. Luftfartsselskaber, der undlader dette, bør yde passagererne 2

3 kompensation, medmindre aflysningen skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet. [ ] 14) Ligesom under Montrealkonventionen bør de transporterende luftfartsselskabers forpligtelser begrænses eller bortfalde, hvis en begivenhed skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet. Sådanne omstændigheder kan navnlig indtræffe som følge af politisk ustabilitet, vejrforhold, der er uforenelige med gennemførelsen af den pågældende flyvning, sikkerhedsrisici, uforudsete sikkerhedsproblemer eller strejker, der berører det transporterende luftfartsselskabs drift. 15) Det betragtes som usædvanlige omstændigheder, hvis konsekvenserne af en beslutning, der træffes som led i lufttrafikstyringen for så vidt angår et bestemt fly en bestemt dag, medfører en lang forsinkelse, en forsinkelse natten over eller aflysning af en eller flere flyafgange, selv om det pågældende luftfartsselskab har truffet alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes.«7 Artikel 5 i forordning nr. 261/2004, som har overskriften»aflysning«, bestemmer:»1. Hvis en flyafgang aflyses, skal berørte passagerer a) tilbydes bistand af det transporterende luftfartsselskab i overensstemmelse med artikel 8 b) tilbydes bistand af det transporterende luftfartsselskab i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, litra a), og artikel 9, stk. 2, samt i tilfælde af omlægning af rejsen, når det nye afgangstidspunkt med rimelighed kan forventes at være senest dagen efter det planlagte afgangstidspunkt, bistand som specificeret i artikel 9, stk. 1, litra b) og c) c) have ret til kompensation fra det transporterende luftfartsselskab i overensstemmelse med artikel 7, medmindre i) de får meddelelse om aflysningen mindst to uger før det planlagte afgangstidspunkt, eller ii) iii) de får meddelelse om aflysningen mellem to uger og syv dage før det planlagte afgangstidspunkt og får tilbudt en omlægning af rejsen, så de kan afrejse højst to timer før det planlagte afgangstidspunkt og ankomme til det endelige bestemmelsessted senest fire timer efter det planlagte ankomsttidspunkt, eller de får meddelelse om aflysningen mindre end syv dage før det planlagte afgangstidspunkt og får tilbudt en omlægning af rejsen, så de kan afrejse højst en time før det planlagte afgangstidspunkt og ankomme til det endelige bestemmelsessted senest to timer efter det planlagte ankomsttidspunkt. [ ] 3. Et transporterende luftfartsselskab har ikke pligt til at udbetale kompensation i henhold til artikel 7, hvis det kan godtgøre, at aflysningen skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet. [ ]«8 Artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 261/2004, som har overskriften»kompensationsret«, bestemmer:»når der henvises til denne artikel modtager passageren en fast kompensation som følger: 3

4 a) 250 EUR for alle flyvninger på højst km b) 400 EUR for alle flyvninger inden for Fællesskabet på mere end km og for alle andre flyvninger på mellem og km c) 600 EUR for alle flyvninger, der ikke falder ind under a) eller b). [ ]«Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål 9 Det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, at Friederike Wallentin-Hermann hos Alitalia købte billet til sig selv, sin mand og sin datter til en flyafgang fra Wien (Østrig) via Rom (Italien) til Brindisi (Italien). Afrejsen skulle efter planen ske fra Wien den 28. juni 2005 kl. 6.45, og ankomsten til Brindisi skulle finde sted samme dag kl De tre passagerer tjekkede ind og blev fem minutter før afgang oplyst om, at flyafgangen var blevet aflyst. De blev derefter ombooket til en anden afgang til Rom med Austrian Airlines, hvortil de ankom kl. 9.40, dvs. 20 minutter efter afgangen til Brindisi, som de derfor ikke kom med. Friederike Wallentin- Hermann ankom med sin familie til Brindisi kl Alitalias flyafgang fra Wien blev aflyst som følge af en kompliceret motorskade i turbinen, der blev opdaget aftenen før i forbindelse med et eftersyn. Alitalia blev informeret herom kl natten før afgangen. Reparationen af luftfartøjet, som krævede fremskaffelse af reservedele og teknikere, blev afsluttet den 8. juli Friederike Wallentin-Hermann fremsatte over for Alitalia begæring om kompensation på 250 EUR i henhold til artikel 5, stk. 1, litra c), og artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 261/2004 som følge af aflysningen af flyafgangen og 10 EUR som kompensation for afholdelse af telefonudgifter. Alitalia afslog at imødekomme begæringen. 13 I forbindelse med det søgsmål, som Friederike Wallentin-Hermann derefter anlagde, gav Bezirksgericht für Handelssachen Wien Friederike Wallentin-Hermann medhold i dennes påstand om kompensation bl.a. med den begrundelse, at de tekniske fejl ved luftfartøjet ikke faldt ind under de»usædvanlige omstændigheder«, som kan fritage for pligten til at yde kompensation i henhold til artikel 5, stk. 3, i forordning nr. 261/ Alitalia har appelleret denne afgørelse til Handelsgericht Wien, som har besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:»1) Foreligger der usædvanlige omstændigheder i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 5, stk. 3, i [ ] forordning [ ] nr. 261/2004 [ ] og under hensyntagen til betragtning 14 til forordningen, når en teknisk fejl ved luftfartøjet, navnlig en motorskade, medfører aflysning af flyafgangen, og skal fortolkningen af grunden til aflysning foretages efter forordningens artikel 5, stk. 3, som omhandlet i Montrealkonventionens bestemmelser (artikel 19)? 2) Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, foreligger der da usædvanlige omstændigheder i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 5, stk. 3, [i forordning nr. 261/2004], hos luftfartsselskaber, som oftere end gennemsnittet begrunder aflysninger af flyafgange med tekniske problemer, alene på grund af deres hyppighed? 3) Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, har et luftfartsselskab da truffet alle»forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes«, i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 5, stk. 3, [i forordning nr. 261/2004], såfremt det godtgør, at det har foretaget den vedligeholdelse af luftfartøjet, der kræves i henhold til loven, og er dette tilstrækkeligt til, at 4

5 luftfartsselskabet fritages for pligten til at udbetale kompensation efter forordningens artikel 5, stk. 3, sammenholdt med artikel 7? 4) Såfremt spørgsmål 1 besvares benægtende, er udsædvanlige omstændigheder i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 5, stk. 3, [i forordning nr. 261/2004], da force majeure eller naturbegivenheder, som ikke skyldes et teknisk problem og dermed ligger uden for luftfartsselskabets sfære?«om de præjudicielle spørgsmål Det første og det fjerde spørgsmål 15 Med det første og det fjerde spørgsmål, som behandles samlet, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 5, stk. 3, i forordning nr. 261/2004, sammenholdt med forordningens betragtning 14, skal fortolkes således, at en teknisk fejl ved et luftfartøj, som medfører aflysning af en flyafgang, falder ind under begrebet»usædvanlige omstændigheder«i denne bestemmelses forstand, eller om begrebet derimod omfatter andre situationer, som ikke vedrører tekniske fejl. Den forelæggende ret ønsker endvidere oplyst, om fritagelsesgrunden indeholdt i nævnte bestemmelse skal fortolkes i overensstemmelse med Montrealkonventionen, herunder særligt konventionens artikel Det bemærkes, at begrebet usædvanlige omstændigheder ikke er blandt de begreber, som defineres i artikel 2 i forordning nr. 261/2004. Begrebet defineres endvidere heller ikke i andre af forordningens bestemmelser. 17 Det fremgår at fast retspraksis, at fastlæggelsen af betydningen og rækkevidden af udtryk, som ikke er defineret i fællesskabsretten, skal ske efter deres normale mening i sædvanlig sprogbrug, idet der tages hensyn til den generelle sammenhæng, hvori de anvendes, og de mål, der forfølges med den lovgivning, som de udgør en del af. Når disse begreber forekommer i en bestemmelse, der er en undtagelse fra et princip, eller nærmere bestemt fra fællesskabsretlige bestemmelser om forbrugerbeskyttelse, skal disse desuden læses således, at bestemmelsen kan fortolkes strengt (jf. i denne retning dom af , sag C-336/03, easycar, Sml. I, s. 1947, præmis 21 og den deri nævnte retspraksis). Dertil kommer, at betragtningerne til en fællesskabsretsakt kan præcisere dennes indhold (jf. i denne retning bl.a. dom af , sag C-344/04, IATA og ELFAA, Sml. I, s. 403, præmis 76). 18 De formål, som forfølges med artikel 5 i forordning nr. 261/2004, og som fastsætter de forpligtelser, der påhviler luftfartsselskaberne i tilfælde af en flyafgangs aflysning, fremgår klart af første og anden betragtning til forordningen, hvorefter handling fra Det Europæiske Fællesskabs side, når det drejer sig om lufttransport, bl.a. bør sigte på at sikre et højt beskyttelsesniveau for passagererne, og der bør fuldt ud tages hensyn til forbrugerbeskyttelseskrav generelt, idet en flyafgangs aflysning forårsager alvorlige problemer og gener for passagererne (jf. i denne retning IATA og ELFAA-dommen, præmis 69). 19 Som det fremgår af betragtning 12 til og artikel 5 i forordning nr. 261/2004, har fællesskabslovgiver ønsket at begrænse problemer og gener for passagererne på grund af aflysning ved at tilskynde luftfartsselskaberne til på forhånd at informere passagererne om aflysninger og under visse omstændigheder tilbyde dem en rimelig omlægning af rejsen i henhold til bestemte kriterier. I de situationer, hvor luftfartsselskaberne ikke iværksætter sådanne foranstaltninger, har fællesskabslovgiver ønsket, at luftfartsselskaberne skal yde passagererne kompensation, medmindre aflysningen skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet. 20 I denne sammenhæng fremgår det klart, at mens artikel 5, stk. 1, litra c), i forordning nr. 261/2004 opstiller princippet om, at passagerer har krav på kompensation, hvis deres flyafgang aflyses, skal 5

6 samme bestemmelses stk. 3, som fastsætter betingelserne for, hvornår et transporterende luftfartsselskab ikke har pligt til at udbetale kompensation, anses for en undtagelse til dette princip. Sidstnævnte bestemmelse skal derfor fortolkes strengt. 21 Fællesskabslovgiver har i denne henseende anført, som det fremgår af betragtning 14 til forordning nr. 261/2004, at sådanne omstændigheder navnlig kan indtræffe som følge af politisk ustabilitet, vejrforhold, der er uforenelige med gennemførelsen af den pågældende flyvning, sikkerhedsrisici, uforudsete sikkerhedsproblemer eller strejker, der berører det transporterende luftfartsselskabs drift. 22 Det følger af denne angivelse i betragtningerne til forordning nr. 261/2004, at fællesskabslovgiver ikke har ønsket, at disse begivenheder, der i øvrigt ikke udgør en udtømmende opregning, skal udgøre usædvanlige omstændigheder, men alene at de kan føre til, at der opstår sådanne omstændigheder. Det følger heraf, at alle omstændigheder ved sådanne begivenheder ikke nødvendigvis kan begrunde fritagelse fra kompensationspligten i henhold til forordningens artikel 5, stk. 1, litra c). 23 Selv om fællesskabslovgiver har opført»uforudsete sikkerhedsproblemer«på nævnte liste, og selv om en teknisk fejl ved et luftfartøj kan anses for at udgøre et sådant sikkerhedsproblem, forholder det sig ikke desto mindre således, at omstændighederne ved en sådan begivenhed kun kan kvalificeres som»usædvanlige«i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 5, stk. 3, i forordning nr. 261/2004, hvis de vedrører en begivenhed, som i lighed med de begivenheder, der er nævnt i forordningens betragtning 14, ikke er et led i det berørte luftfartsselskabs sædvanlige aktivitetsudøvelse og ligger uden for luftfartsselskabets faktiske kontrol på grund af fejlens karakter eller oprindelse. 24 Henset til de særlige omstændigheder, som luftbefordring udføres under, og henset til luftfartøjers høje teknologiske niveau må det konstateres, at luftfartsselskaberne almindeligvis under udøvelsen af deres aktiviteter støder på forskellige tekniske problemer, som anvendelsen af disse luftfartøjer uundgåeligt er forbundet med. Det er i øvrigt for at undgå sådanne problemer og for at forebygge uheld, der kan bringe flysikkerheden i fare, at luftfartøjerne jævnligt underkastes en særlig streng kontrol, der indgår som en løbende betingelse for luftfartsselskabernes drift. At løse et teknisk problem, som skyldes manglende vedligeholdelse af et luftfartøj, skal derfor anses for et led i luftfartsselskabets sædvanlige aktivitetsudøvelse. 25 De tekniske fejl, som afdækkes i forbindelse med vedligeholdelse af luftfartøjet, eller som følger af manglende vedligeholdelse, kan derfor ikke i sig selv udgøre»usædvanlige omstændigheder«som omhandlet i artikel 5, stk. 3, i forordning nr. 261/ Det kan imidlertid ikke udelukkes, at tekniske fejl udgør sådanne»usædvanlige omstændigheder«, for så vidt som disse fejl skyldes begivenheder, som ikke er et led i det berørte luftfartsselskabs sædvanlige aktivitetsudøvelse, og som ligger uden for luftfartsselskabets faktiske kontrol. Dette vil f.eks. være tilfældet, såfremt den konstruktør, der har konstrueret det berørte luftfartsselskabs flåde af luftfartøjer, eller en kompetent myndighed, afdækker, at luftfartøjerne, selv om de allerede er i drift, er behæftet med en skjult fabrikationsmangel, der påvirker flysikkerheden. Det samme gælder, hvor der er tale om skader på luftfartøjet som følge af sabotage- eller terrorhandlinger. 27 Det tilkommer derfor den forelæggende ret at undersøge, om de tekniske fejl, som luftfartsselskabet i hovedsagen har nævnt, er resultatet af begivenheder, der ikke er et led i det berørte luftfartsselskabs sædvanlige aktivitetsudøvelse, og som ligger uden for luftfartsselskabets faktiske kontrol. 28 Hvad angår spørgsmålet, om fritagelsesgrunden i artikel 5, stk. 3, i forordning nr. 261/2004 skal fortolkes i overensstemmelse med Montrealkonventionens bestemmelser, særligt konventionens artikel 19, bemærkes, at denne konvention udgør en integrerende del af Fællesskabets retsorden. Det fremgår desuden af artikel 300, stk. 7, EF, at Fællesskabets institutioner er bundet af de aftaler, der indgås af Fællesskabet, og disse aftaler har derfor forrang for afledte fællesskabsretsakter (jf. dom af , sag C-173/07, Emirates Airlines, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 43). 6

7 29 I henhold til Montrealkonventionens artikel 19 er et luftfartsselskab ikke ansvarligt for skader, som skyldes forsinkelse,»hvis det godtgør, at det selv, dets ansatte og dets agenter har taget alle forholdsregler, som med rimelighed kan forlanges, for at undgå skaden, eller at det ikke har været muligt for dem at gøre det«. 30 Det bemærkes i denne henseende, at artikel 5, stk. 3, i forordning nr. 261/2004 nævner begrebet»usædvanlige omstændigheder«, mens det hverken nævnes i Montrealkonventionens artikel 19 eller i andre af konventionens bestemmelser. 31 Det bemærkes endvidere, at nævnte artikel 19 vedrører forsinkelser, mens artikel 5, stk. 3, i forordning nr. 261/2004 omhandler aflysning af flyafgange. 32 Som det fremgår af præmis i IATA og ELFAA-dommen, optræder Montrealkonventionens artikel 19 og artikel 5, stk. 3, i forordning nr. 261/2004 i forskellige sammenhænge. Montrealkonventionens artikel 19 ff. regulerer nemlig de betingelser, hvorunder de berørte passagerer efter en flyafgangs forsinkelse kan anlægge sag for at opnå individuel erstatning, dvs. kompensation. Artikel 5 i forordning nr. 261/2004 fastsætter standardiserede og umiddelbare afhjælpningsforanstaltninger. Disse foranstaltninger, der er uafhængige af de foranstaltninger, som Montrealkonventionen fastsætter betingelser for gennemførelsen af, finder således anvendelse på et tidligere tidspunkt end de foranstaltninger, der følger af Montrealkonventionen. Det følger heraf, at fritagelsesgrunden i konventionens artikel 19, som fritager et luftfartsselskab for ansvar, ikke uden videre kan overføres på artikel 5, stk. 3, i forordning nr. 261/ Under disse omstændigheder kan Montrealkonventionen ikke være bestemmende for fortolkningen af den i artikel 5, stk. 3, omhandlede fritagelsesgrund. 34 På denne baggrund skal det første og fjerde forelagte spørgsmål besvares med, at artikel 5, stk. 3, i forordning nr. 261/2004 skal fortolkes således, at en teknisk fejl ved et luftfartøj, som medfører aflysning af en flyafgang, ikke er omfattet af begrebet»usædvanlige omstændigheder«i denne bestemmelses forstand, medmindre fejlen skyldes begivenheder, der på grund af fejlens karakter eller oprindelse ikke er et led i det berørte luftfartsselskabs sædvanlige aktivitetsudøvelse og ligger uden for luftfartsselskabets faktiske kontrol. Montrealkonventionen er ikke relevant for fortolkningen af fritagelsesgrunden i artikel 5, stk. 3, i forordning nr. 261/2004. Det andet spørgsmål 35 Henset til alle de stillede spørgsmål bemærkes, at den forelæggende ret med dette spørgsmål nærmere bestemt ønsker oplyst, om tekniske fejl alene på grund af deres hyppighed ikke udgør»usædvanlige omstændigheder«i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 5, stk. 3, i forordning nr. 261/2004, såfremt luftfartsselskaber oftere end gennemsnittet begrunder aflysninger af flyafgange med tekniske problemer. 36 Som anført i denne doms præmis 27 tilkommer det den forelæggende ret at undersøge, om de tekniske fejl, som luftfartsselskabet i hovedsagen har påberåbt sig, skyldes begivenheder, som ikke er et led i luftfartsselskabets sædvanlige aktivitetsudøvelse, og som ligger uden for luftfartsselskabets faktiske kontrol. Det følger af denne konstatering, at hyppigheden af tekniske fejl hos et luftfartsselskab ikke i sig selv kan give grundlag for at fastslå, at der er tale om»usædvanlige omstændigheder«i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 5, stk. 3, i forordning nr. 261/ Henset til ovenstående skal det andet spørgsmål besvares med, at hyppigheden af tekniske fejl hos et luftfartsselskab ikke i sig selv kan give grundlag for at fastslå, at der er tale om»usædvanlige omstændigheder«i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 5, stk. 3, i forordning nr. 261/2004. Det tredje spørgsmål 7

8 38 Med det tredje spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om et luftfartsselskab har truffet alle»forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes«i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 5, stk. 3, i forordning nr. 261/2004, såfremt det godtgør, at det har foretaget den vedligeholdelse, der kræves i henhold til loven, af det luftfartøj, som skulle have været anvendt på den aflyste flyafgang, og om dette bevis er tilstrækkeligt til, at luftfartsselskabet fritages for pligten til at udbetale kompensation efter forordningens artikel 5, stk. 1, litra c), og artikel 7, stk Det bemærkes, at fællesskabslovgiver ikke har ønsket at fritage for pligten til at yde kompensation til passagerer i tilfælde af en flyafgangs aflysning i forbindelse med alle usædvanlige omstændigheder, men kun dem, som ikke kunne have været undgået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet. 40 Det følger heraf, at eftersom ikke alle usædvanlige omstændigheder er fritaget, påhviler det den part, som ønsker at påberåbe sig en fritagelse, at godtgøre, at de usædvanlige omstændigheder på ingen måde kunne have været undgået ved iværksættelse af passende foranstaltninger, dvs. ved foranstaltninger, som på det tidspunkt, hvor de usædvanlige omstændigheder indtræffer, navnlig opfylder de betingelser, som det berørte luftfartsselskab teknisk og økonomisk har ansvaret for. 41 Luftfartsselskabet skal faktisk godtgøre, at selv om det har anvendt alt det personale og materiel og alle de økonomiske midler, som selskabet råder over, kunne det åbenbart ikke på det pågældende tidspunkt, uden at dette ville være urimeligt belastende for virksomheden, undgå, at de usædvanlige omstændigheder, som selskabet stod over for, førte til flyafgangens aflysning. 42 Det tilkommer den forelæggende ret at undersøge, om det berørte luftfartsselskab under omstændigheder som dem, der foreligger i hovedsagen, har iværksat passende foranstaltninger, dvs. foranstaltninger, som på det tidspunkt, hvor de usædvanlige omstændigheder indtraf, navnlig opfyldte de betingelser, som det berørte luftfartsselskab teknisk og økonomisk havde ansvaret for. 43 Henset til ovenstående bemærkninger skal det tredje spørgsmål besvares med, at den omstændighed, at et luftfartsselskab har overholdt minimumsreglerne for vedligeholdelse af luftfartøjer, ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at godtgøre, at luftfartsselskabet har truffet»alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes«, i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 5, stk. 3, i forordning nr. 261/2004, og følgelig ikke er tilstrækkeligt til at fritage luftfartsselskabet for pligten til at udbetale kompensation efter forordningens artikel 5, stk. 1, litra c), og artikel 7, stk. 1. Sagens omkostninger 44 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes. På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Fjerde Afdeling) for ret: 1) Artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 skal fortolkes således, at en teknisk fejl ved et luftfartøj, som medfører aflysning af en flyafgang, ikke er omfattet af begrebet»usædvanlige omstændigheder«i denne bestemmelses forstand, medmindre fejlen skyldes begivenheder, der på grund af fejlens karakter eller oprindelse ikke er et led i det berørte luftfartsselskabs sædvanlige aktivitetsudøvelse og ligger uden for luftfartsselskabets faktiske kontrol. Konventionen om indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring, indgået i Montreal den 28. 8

9 maj 1999, er ikke relevant for fortolkningen af fritagelsesgrunden i artikel 5, stk. 3, i forordning nr. 261/ ) Hyppigheden af tekniske fejl hos et luftfartsselskab kan ikke i sig selv give grundlag for at fastslå, at der er tale om»usædvanlige omstændigheder«i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 5, stk. 3, i forordning nr. 261/ ) Den omstændighed, at et luftfartsselskab har overholdt minimumsreglerne for vedligeholdelse af luftfartøjer, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at godtgøre, at luftfartsselskabet har truffet»alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes«, i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 5, stk. 3, i forordning nr. 261/2004, og er følgelig ikke tilstrækkeligt til at fritage luftfartsselskabet for pligten til at udbetale kompensation efter forordningens artikel 5, stk. 1, litra c), og artikel 7, stk. 1. Underskrifter 9

Kompensation for flyforsinkelse

Kompensation for flyforsinkelse 2017-22 Kompensation for flyforsinkelse En borger klagede til ombudsmanden over, at Trafik- og Byggestyrelsen (nu Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen) havde truffet afgørelse om, at han ikke var berettiget

Læs mere

Sagen er behandlet som en småsag, jf. retsplejelovens kapitel 39. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a.

Sagen er behandlet som en småsag, jf. retsplejelovens kapitel 39. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a. Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 24. februar 2014 i sag nr. BS 10S-3927/2013: Laila Andersen 5550 Langeskov og Emil Roth Mhiesen 5550 Langeskov mod Primera Air Scandinavia A/S Digevej 114 2300 København

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

D O M. Afsagt den 27. juni 2016 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Bent Carlsen, Peter Thønnings og Lise Leth-Nissen (kst.)).

D O M. Afsagt den 27. juni 2016 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Bent Carlsen, Peter Thønnings og Lise Leth-Nissen (kst.)). D O M Afsagt den 27. juni 2016 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Bent Carlsen, Peter Thønnings og Lise Leth-Nissen (kst.)). 24. afd. nr. B-1868-15: Scandinavian Airlines System Denmark - Norway

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

Kompensation til passagerer, hvis flyrejse fra København til Bulgarien blev forsinket med ca. 11 timer på grund af en teknisk fejl på flyet.

Kompensation til passagerer, hvis flyrejse fra København til Bulgarien blev forsinket med ca. 11 timer på grund af en teknisk fejl på flyet. Kompensation til passagerer, hvis flyrejse fra København til Bulgarien blev forsinket med ca. 11 timer på grund af en teknisk fejl på flyet. EU-ret 9 - Transport og kommunikation 3. 10 passagerer skulle

Læs mere

D O M. Afsagt den 6. november 2014 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, B. Tegldal og Andreas Bøgsted-Møller (kst.)).

D O M. Afsagt den 6. november 2014 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, B. Tegldal og Andreas Bøgsted-Møller (kst.)). D O M Afsagt den 6. november 2014 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, B. Tegldal og Andreas Bøgsted-Møller (kst.)). 20. afd. nr. B-1440-14: Primera Air Scandinavia A/S (advokat Poul

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * NESTLÉ DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * I sag C-353/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 17.2.2004 L 46/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * KLEIN DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * I sag C-73/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til protokollen af 3. juni 1971 om Domstolens fortolkning af konventionen

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt DOMSTOLENS KENDELSE (Syvende Afdeling) 19. december 2008 (*)»Procesreglementets artikel 104, stk. 3 direktiv 2004/38/EF artikel 18 EF og 39 EF ret til respekt for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. december 2008 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. december 2008 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. december 2008 *»Underretning af arbejdstagere direktiv 91/533/EØF artikel 8, stk. 1 og 2 anvendelsesområde arbejdstagere»omfattet«af en kollektiv overenskomst begreberne»midlertidig«arbejdskontrakt

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *»Humanmedicinske lægemidler direktiv 2001/83/EF begrebet»reklame«udbredelse af oplysninger om et lægemiddel fra en tredjemand, som handler på eget initiativ«i

Læs mere

Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer

Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer C-484/09 Status: EF-Domstolens dom af 17. marts 2011 Sag C-484/09 Manuel Carvalho Ferreira Santos mod Companhia Europeia de Seguros

Læs mere

sammensat af afdelingsformanden, J.-C. Bonichot, og dommerne A. Prechal, L. Bay Larsen (refererende dommer), C. Toader og E.

sammensat af afdelingsformanden, J.-C. Bonichot, og dommerne A. Prechal, L. Bay Larsen (refererende dommer), C. Toader og E. DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 7. juni 2012 (*)»Direktiv 2004/18/EF offentlige kontrakter på forsvarsområdet artikel 10 artikel 296, stk. 1, litra b), EF beskyttelse af en medlemsstats væsentlige sikkerhedsinteresser

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*)»Varemærker internet reklamering ved hjælp af søgeord (»keyword advertising«) visning ved hjælp af søgeord, som er identiske med eller ligner varemærker,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FORMULAR TIL BRUG VED KLAGER OVER ET LUFTFARTSSELSKAB OG/ELLER ET NATIONALT HÅNDHÆVELSESORGAN Flypassagerers rettigheder i tilfælde af afvist ombordstigning,

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 25. juni 2015 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 25. juni 2015 * DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 25. juni 2015 *»Præjudiciel forelæggelse EF-toldkodeks forordning (EØF) nr. 2913/92 artikel 203 og 204 forordning (EØF) nr. 2454/93 artikel 859 proceduren for ekstern forsendelse

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 67 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 67 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 67 Offentligt DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 10. september 2009 (*)»Direktiv 2003/88/EF tilrettelæggelse af arbejdstiden ret til årlig betalt ferie sygeorlov

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. juni 2017 Sag 214/2016 (2. afdeling) Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden (advokat Jens Rostock-Jensen) mod A-Y (advokat Eva Persson for alle, beskikket)

Læs mere

Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument:

Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument: Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument: SUN-AIR skal være det transporterende luftfartselskab. Du skal være indehaver af en bekræftet reservation til en af vores

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0168 Bilag 2 Offentligt Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark 25. juni 2007 Supplerende grundnotat vedrørende meddelelse fra Kommissionen til Europa-

Læs mere

FLYPASSAGERFORORDNINGENS ARTIKEL 5, STK. 3 - usædvanlige omstændigheder med særlig fokus på tekniske fejl

FLYPASSAGERFORORDNINGENS ARTIKEL 5, STK. 3 - usædvanlige omstændigheder med særlig fokus på tekniske fejl FLYPASSAGERFORORDNINGENS ARTIKEL 5, STK. 3 - usædvanlige omstændigheder med særlig fokus på tekniske fejl Anne Aagaard Madsen & Juliane Marie Als Vejleder: Marianne Hundahl Frandsen Kandidatafhandling

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 19. april 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 19. april 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 19. april 2012 (*)»Forordning (EF) nr. 44/2001 retternes kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område kompetence»i sager om erstatning

Læs mere

Resumé af buspassagerers rettigheder 1

Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Forordning (EU) nr. 181/2011 (i det følgende benævnt "forordningen") finder anvendelse fra den 1. marts 2013. Forordningen fastsætter et minimum af rettigheder for

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * BADISCHER WINZERKELLER DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * I sag C-264/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Amtsgericht Breisach (Tyskland)

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 1112/05/DA WP 103 Udtalelse 1/2005 om databeskyttelsesniveauet i Canada i forbindelse med luftfartsselskabers overførsel af PNR- og API-oplysninger Vedtaget

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * PRICE DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * I sag C-149/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour d'appel de Paris (Frankrig) ved

Læs mere

InfoCuria Domstolens praksis

InfoCuria Domstolens praksis InfoCuria Domstolens praksis dansk (da) Naviger Startside > Søgning > søgeresultater > Dokumenter Udskriv Dokumentets sprog : dansk DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 18. juli 2013 (*)»Varemærker forordning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 9. marts 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 9. marts 2006 * DOM AF 9.3.2006 - SAG C-421/04 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 9. marts 2006 * I sag C-421/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Audiencia Provincial

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Kravet om tilladelse eller godkendelse kan omfatte hele anlægget eller afgrænsede dele, hvilket har betydning for udstrækningen af VVM-kravet.

Kravet om tilladelse eller godkendelse kan omfatte hele anlægget eller afgrænsede dele, hvilket har betydning for udstrækningen af VVM-kravet. Notits Landområdet BLST-100-00054 ANMMA 22. oktober 2007 VVM af eksisterende anlæg I en række nyere domme har EF-domstolen præciseret, hvornår der efter VVM-direktivet stilles krav om VVM-vurdering før

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 139 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans 1. Indledning

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0653/2005 af Marion Locker, tysk statsborger, for den østrigske dyrevelfærdsorganisation, om ændringer

Læs mere

tages i betragtning i forhold til den senere frysning, da alene denne konserveringsproces

tages i betragtning i forhold til den senere frysning, da alene denne konserveringsproces FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT H. MAYRAS FREMSAT DEN 5. APRIL 1979 1 Høje Ret. Den 12. juli 1973 udførte firmaet Galster, Hamburg, ikke-udbenet skinke og svinekam (karbonade)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Sammenskrivning af. fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager

Sammenskrivning af. fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0399 Offentligt Sammenskrivning af Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0168 Bilag 1 Offentligt Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark 15. maj 2007 Grundnotat vedrørende meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet

Læs mere

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006.

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006. Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 5 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 22. juni 2006 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2006-768/21-0014 Dok.: LVM40184 Bidrag til samlenotat for rådsmødet

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 18.6.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0902/2007 af Joao Figueiras, portugisisk statsborger, om manglende håndhævelse af bestemmelserne

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 29. oktober 2009 1. Sag C-405/08

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 29. oktober 2009 1. Sag C-405/08 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 29. oktober 2009 1 Sag C-405/08 Ingeniørforeningen i Danmark mod Dansk Arbejdsgiverforening (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vestre

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *»Direktiv 90/434/EØF fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier national afgørelse, hvorved en ombytning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*) DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)»Præjudiciel forelæggelse socialpolitik Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder direktiv 2000/78/EF princip om forbud mod forskelsbehandling

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 29. oktober 2009 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 29. oktober 2009 * DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 29. oktober 2009 *»Sjette momsdirektiv artikel 19, stk. 2 fradrag for indgående afgift delvis afgiftspligtig person goder og tjenesteydelser, som benyttes såvel til afgiftspligtige

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * CBA COMPUTER DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * I sag C-479/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0192/2010 af Klaus P. Schacht, tysk statsborger, og 50 spiludbydere, om fritagelse for merværdiafgift

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * DOM AF 3.2.2000 SAG C-12/98 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * I sag C-12/98, angående en anmodning, som Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Spanien) i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

B0845000- ii. Den 20. april 2015 safle østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København.

B0845000- ii. Den 20. april 2015 safle østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København. mod mod Z) og I 2) Der foretoges AF UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0845000- ii Den 20. april 2015 safle østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København. (kst.), førstnvnte som rettens

Læs mere

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79938994c19...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79938994c19... Page 1 of 11 RG1 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 5. oktober

Læs mere

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006*

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* I sag C-306/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Gerechtshof te Amsterdam (Nederlandene) ved

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * IKEGAMI DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * I sag C-467/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Finanzgericht München (Tyskland) ved afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 *

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * GEDDES MOD KHIM (NURSERYROOM) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * I sag T-173/03, Anne Geddes, Auckland (New Zealand), ved solicitor G. Farrington, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 * MARCA MODE DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 * I sag C-425/98, angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende 8.3.2006 AFTALE mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig

Læs mere

Q&A om konsekvenserne af, at Søndagsavisen har anlagt annullationssøgsmål vedrørende Kommissionens statsstøttegodkendelse af mediestøtten

Q&A om konsekvenserne af, at Søndagsavisen har anlagt annullationssøgsmål vedrørende Kommissionens statsstøttegodkendelse af mediestøtten J.nr.: 7504201 HS/RHO Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Q&A om konsekvenserne af, at Søndagsavisen har anlagt annullationssøgsmål vedrørende Kommissionens statsstøttegodkendelse af mediestøtten

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 14. november 2013 (j

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 14. november 2013 (j artikel CURIA - Dokumenter Side i af 7 DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 14. november 2013 (j»asyl Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder artikel 4 forordning (EF) nr. 343/2003 3, stk.

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly

Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 14. juni 2012 Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly Kommissionen har offentliggjort et sæt retningslinjer, der afklarer

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 18. juli 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 18. juli 2013 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 18. juli 2013 *»Unionsborgerskab artikel 20 TEUF og 21 TEUF ret til fri bevægelighed og ophold uddannelsesstøtte, som en statsborger i en medlemsstat tildeles til studier

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 30.4.2004 L 138/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 785/2004 af 21. april 2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * DOM AF 20.6.1996 SAG C- 121/95 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * I sag C-121/95, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 *

DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 * DOM AF 29.6.1995 SAG C-391/92 DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 * I sag C-391/92, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, først ved R. Pellicer, Kommissionens Juridiske Tjeneste, og M. V. Melgar, der er

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn Downloaded via the EU tax law app / web Arrêt de la Cour Sag C-428/02 Fonden Marselisborg Lystbådehavn mod Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn (anmodning om præjudiciel

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 13. december 2012(*)

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 13. december 2012(*) DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 13. december 2012(*)»Direktiv 2004/18/EF artikel 45, stk. 2, første afsnit, litra d) direktiv 2004/17/EF artikel 53, stk. 3, og artikel 54, stk. 4 offentlige indkøb sektoren

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5/VI/2008 K(2008) 2274 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 5/VI/2008 om begrænsning af lovpligtige revisorers og revisionsfirmaers civilretlige

Læs mere

61999J0267. Nøgleord. Downloaded via the EU tax law app / web

61999J0267. Nøgleord. Downloaded via the EU tax law app / web Downloaded via the EU tax law app / web @import url(./../../../../css/generic.css); EUR-Lex - 61999J0267 - DA Avis juridique important 61999J0267 Domstolens Dom (Anden Afdeling) af 11. oktober 2001. -

Læs mere