August Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge"

Transkript

1 August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge

2 Indholdsfortegnelse Generel information Indledning Uddannelsen til Pædagogisk Assistent Introduktion til Svendborg Kommune Prøvetid Fravær sygemeldinger Praktikken Information - PAU-elever Løn Transportudgifter Ferie Forventninger til eleven Mål for praktikken Information - praktikinstitutioner og praktikvejledere Information til praktikstedet og praktikvejlederen Praktikstedet indberetter ferie og fravær til HR Praktikerklæring Særlige vilkår for unge under 18 år PAU uddannelseshåndbog Kontaktoplysninger

3 Generel information Indledning Denne mappe er udarbejdet til såvel pædagogiske assistentelever som til praktiksteder og praktikvejledere. Formålet er at præsentere alle for de overordnede forhold om praktikken for pædagogiske assistentelever, være et fælles arbejdsredskab for begge parter i praktikperioderne samt give svar på nogle af de spørgsmål og udfordringer, som dukker op i forbindelse med praktikken. Samtidig er praktikhåndbogen udarbejdet i håb om at sikre gode uddannelses- og praktikforløb til glæde for både elev og praktiksted. Praktikhåndbogen er et supplement til Uddannelseshåndbogen for uddannelsen og til elevplanen for den enkelte elev. Såfremt I får kendskab til noget, I ønsker skal være en del af håndbogen, skal I kontakte Skole og Dagtilbuds ansvarlige for alle PAU-elever i Svendborg Kommune. 3

4 Uddannelsen til Pædagogisk Assistent Optagelse til uddannelsen Pædagogisk Assistent sker ved henvendelse og ansøgning til Social- og Sundhedsskolen. Elever på Pædagogisk Assistentuddannelsen ansættes i Svendborg Kommune efter forudgående kompetencevurdering og ansættelsessamtale. Skoleperioderne foregår på Social- og Sundhedsskolen Fyn, Vestre Stationsvej 10, 5000 Odense og praktikforløbene i Svendborg Kommunes dagtilbud, SFO er eller specialtilbud til børn og voksne. Pædagogisk Assistent elever skal indgå en uddannelseskontrakt med Skole og Dagtilbud i Svendborg Kommune, Børn og Unge, hvor dagtilbudschefen har det overordnede ansvar. Kontaktperson i uddannelsesforløbet er Lisbeth Ansbjerg, Skole og Dagtilbud. Telefon , mail: Uddannelsen varer 2 år og 3½ måneder og er en uddannelse, der veksler mellem 4 skoleperioder og 3 praktikperioder. Introduktion til Svendborg Kommune Forud for elevernes start på skolen afholder Skole og Dagtilbud et informationsmøde med eleverne med følgende punkter: Information om pligter og rettigheder Underskrivelse uddannelseskontrakt og lønindberetning Orientering om tavshedspligt, regler og konsekvenser for brud på tavshedspligten. Udfylder tro og love erklæring vedrørende ferie Straffe- og børneattester Varsling af lukkedage Sygefravær, lovligt og ulovligt fravær Afklaring af diverse spørgsmål Endvidere orienteres om personalepolitikken, praktik og kontaktpersoner i Svendborg Kommune. 4

5 Prøvetid Eleverne har 3 måneders prøvetid, som starter den dag, de påbegynder 1. praktikperiode. Eleven kan i denne periode opsiges med 14 dages varsel, hvis det vurderes, at vedkommende ikke kan følge det faglige niveau, ikke har de personlige kompetencer, som forventes eller i øvrigt ikke vurderes egnet. Ligeledes kan ansættelsesforholdet ophæves, hvis den studerende ikke opfylder sine forpligtelser. I disse tilfælde skal Skole og Dagtilbud involveres i god tid inden prøvetiden udløber. I øvrigt kan eleven ligeledes opsige uddannelseskontrakten under hele uddannelsen. Fravær sygemeldinger Mens eleven går i skole, skal der ske sygemelding såvel til Social- og Sundhedsskolen, som til Skole og Dagtilbud. Skolen registrerer såvel elevens sygefravær som fravær uden grund og orienterer Svendborg Kommune om dette. Ved stort fravær vil eleven blive indkaldt til samtale i Skole og Dagtilbud. I praktikperioderne sker sygemelding udelukkende til praktikstedet. Sygemelding sker så tidligt som muligt inden mødetidspunktet. Eleven skal orienteres om praktiskstedets procedure for syge- og raskmeldinger. Praktikken Eleverne er i praktik 3 gange under uddannelsen af ca. 17 ugers varighed. Praktikken sker såvel i Svendborg Kommunes dagtilbud som SFO er eller specialtilbud til børn og voksne. Svendborg Kommune sender lister over praktiksteder til Social- og Sundhedsskolen, der fordeler eleverne. Efter fordeling skal eleverne kontakte praktikstederne og aftale: Besøg med gensidig præsentation Mødeplan - arbejdstid Udveksle materialer Praktiske spørgsmål og aftaler 5

6 Eleven skal medbringe uddannelsesmappen med alle relevante materialer ifølge uddannelsesordningen. Alle elever tilknyttes en praktikvejleder, som sammen med praktikstedets leder er ansvarlig for praktikkens planlægning, arbejdstider, arbejdsopgaver, vejledning af eleven med henblik på at nå de opstillede uddannelsesmål, og at praktikken evalueres og bedømmes. I hver praktikperiode afholdes en uddannelsessamtale. Der udarbejdes et notatark, der skal indgå i elevplanen. Ved tvivl, spørgsmål eller andre udfordringer skal Skole og Dagtilbud kontaktes. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for elever under 18 år. (omtales senere). Praktikstedernes egen betaling udgør en procentdel af den samlede løn i praktikperioden svarende til arbejdskraftsværdien. Praktikstedernes andel af lønnen trækkes fra praktikstedernes vikarkonto efter hver praktikperiode. (Hvis det vedtages). Der betales praktikvejledertillæg til den praktikansvarlige efter indberetning til HR. 6

7 Information PAU-elev Løn Eleverne er ansat efter PMF/FOA s overenskomst for pædagog medhjælpere og pædagogiske assistenter, kapitel 4. Læs mere på Der betales månedsløn bagud, som indsættes på elevens Nem Konto. Transportudgifter I skoleperioder er der mulighed for tilskud til transportudgifter mellem skole og hjem, såfremt den samlede skolevej fra bopæl til skole og retur er mindst 20 km. Der gives ikke tilskud til transportudgifter i praktikperioder. Ansøgningsskema med vejledning og regler fås på skolens kontor. Ferie Eleverne følger de særlige bestemmelser i ferieloven, som beskriver deres rettigheder. Social- og Sundhedsskolen har fastlagt ferieperioder for eleverne under hele uddannelsesforløbet. De overordnede regler i ferielovens 42 beskriver de særlige ferieregler for elever: Er eleven ansat inden d. 1. juli, har denne ret til 6 ugers betalt ferie i indeværende ferieår. Er eleven ansat 1. juli eller derefter, har denne ret til 6 ugers ferie uden løn i indeværende ferieår. Dog med ret til 1 uges ferie med løn, hvis institutionen har lukket i indeværende ferieår. Ferieåret går fra 1.maj til 30. april. Eleverne udfylder tro og love erklæring i forhold til optjent ferie inden uddannelsens start og sender kopi af feriekort til løn sagsbehandleren i HR. Eventuelle spørgsmål om ferie rettes til Skole og Dagtilbud eller HR. 7

8 Forventninger til eleven Når eleven er i praktik, forventes det, at denne indgår aktivt i arbejdsstedets daglige opgaver. Som elev under uddannelse forventes det, at man er nysgerrig, undrende, spørger, reflekterer og forholder sig til det, man ser, hører og oplever på praktikstedet. At man er åben for dialog, udvikling og konstruktiv kritik og bidrager med egne ressourcer, kompetencer og erfaringer. Derudover henvises der til afsnittet om personlige kompetencer i uddannelseshåndbogen. Mål for praktikken De overordnede og generelle mål for de enkelte praktikperioder er beskrevet i uddannelseshåndbogen. Derudover har eleven personlige og specifikke mål med ud i praktikken. Eleverne møder op med meget forskellige forudsætninger, hvorfor deres udgangspunkt må tænkes ind i aftaler og målformuleringer i den aktuelle praktik. Hvis der opstår udfordringer i praktikken, som elev, praktikvejleder og leder ikke selv kan løse, kan alle parter trygt henvende sig til praktikansvarlig i Skole og Dagtilbud, så man i fællesskab kan løse udfordringerne. 8

9 Information praktikinstitutioner og praktikvejledere Information til praktikstedet og praktikvejlederen Praktikvejlederen skal besidde faglige, pædagogiske og personlige kvalifikationer og løbende holde sig orienteret og opdateret i forhold til faget. Derudover forventes det, at: Man sikrer eleven en omhyggelig introduktion til praktikstedet og relevante materialer Man har kendskab til uddannelsens opbygning og indhold Man har erfaring med og forudsætninger for at være vejleder Man medvirker til et godt uddannelsesforløb for eleven Man er reflekterende i forhold til pædagogisk praksis Man har indsigt i pædagogisk teori Man sikrer vejledning, evaluering og bedømmelse af elevens praktik Praktikstedet indberetter ferie og fravær til HR I første praktikperiode, hvor de første 3 måneder er elevens prøvetid, skal uddannelsessamtale afholdes. Kopi af notatark skal indsættes i elevplanen. Praktikerklæring Praktikvejlederen skal udfylde praktikerklæring i samarbejde med eleven ved afslutning af hvert praktikforløb. Praktikerklæringen skal indeholde beskrivelse af, hvorvidt du har nået dine mål og om praktikken er godkendt eller ikke godkendt. Endvidere kan den indeholde en vurdering af behov for supplerende læring og relevante oplysninger af betydning for det fortsatte uddannelsesforløb. Social- og Sundhedsskolen ønsker denne tilsendt eller mailet sidst i praktikken det vil sige inden eleven kommer tilbage til skolen. Erklæringen kan findes elektronisk på hjemmesiden og udfyldes elektronisk Gå ind under: Samarbejdspartnere Praktikvejleder PAU. 9

10 Ved afslutningen af tredje praktikperiode skal praktikerklæringen indeholde en afsluttende standpunktsbedømmelse med angivelse af: De arbejdsområder og funktioner, du har beskæftiget dig med. Hvorvidt du har nået målene for den praktiske del af den pædagogiske assistentuddannelse med vurderingen Godkendt eller Ikke-godkendt. Særlige vilkår for unge under 18 år Arbejdsmiljøloven beskriver særregler gældende for unge under 18 år, med henblik på at beskytte dem, så de ikke udsættes for fysiske og psykiske påvirkninger, der kan give sundhedsskader på kort eller lang sigt. Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om unges arbejde, Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 og omhandler i hovedtræk: Aften- og natarbejde Løft Psykiske belastninger og vold. Uddrag af bekendtgørelsen: De almindelige bestemmelser for beskæftigelse af unge under 18 år tilsiger: At der ved valg af arbejdsopgaver og ved arbejdets tilrettelæggelse skal drages omsorg for, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Praktikstedet skal sørge for, at de unge får en grundig oplæring og instruktion. Praktikstedet skal oplyse de unge om de foranstaltninger, der er truffet for at sikre deres sikkerhed. Arbejdet skal udføres under effektivt tilsyn af en person, der er fyldt 18 år og har fornøden indsigt i arbejdets art. At der ved valg af arbejdsopgaver og ved arbejdets tilrettelæggelse skal drages omsorg for, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Idet der skal tages hensyn til de særlige risici, der skyldes manglende erfaring, manglende bevidsthed om risici samt det forhold, at elever under 18 år endnu ikke er fuldt udviklet. 10

11 Effektivt tilsyn indebærer, at de unge gerne må arbejde alene under forudsætning af, at ovenstående bestemmelser er opfyldt. Grundig oplæring og instruktion gives via normale procedurer under forudsætning af, at ovenstående almindelige bestemmelser overholdes. Aften- og natarbejde De unge må ikke arbejde mellem kl og kl , dog giver bekendtgørelsen mulighed for fravigelse mellem kl og kl , når særlige forhold gør sig gældende, og når det er nødvendigt, fordi arbejdet i dette tidsrum anses for et nødvendigt led i uddannelsen. Mellem kl. 24 og kl. 06 må unge aldrig arbejde. Løft Den unge under 18 år må normalt ikke foretage løft eller forflytning af klienter. Hvis den unge skal medvirke ved personløft, skal der anvendes hjælpemidler. Den unge skal instrueres i, hvordan man sundhedsmæssigt forsvarligt sammen med en kollega kan håndtere klienten. Det skal i videst muligt omfang undgås, at den unge under 18 år løfter eller bærer byrder over 12 kg. Dette kan dog fraviges ved arbejder, der foregår under ergonomisk hensigtsmæssige forhold, men det skal tilstræbes, at byrder for den enkelte højest udgør 25 kg. Byrderne må ikke løftes over skulderhøjde eller under midtlårshøjde. Psykiske belastninger eller vold Unge må ikke arbejde alene, hvis arbejdet kan medføre en særlig risiko for vold. Hvis den unge kommer ud for psykiske belastninger eller vold under udførelsen af arbejdet, er det vigtigt, at arbejdsstedet sørger for, at oplevelsen bearbejdes sammen med en erfaren voksen. PAU uddannelseshåndbog Den seneste udgave af uddannelseshåndbogen fra Social- og Sundhedsskolen kan findes på Se under: Samarbejdspartner 11

12 Kontaktoplysninger Social- og Sundhedsskolen Vestre Stationsvej Odense tlf mail: Svendborg Kommune Børn og Unge, Skole og Dagtilbud Ramsherred Svendborg Tlf Mail: Skole og Dagtilbud Praktikansvarlig Lisbeth Ansbjerg Tlf Mail: HR afdelingen Løn sagsbehandler Pia Nielsen Tlf Mail: svb 2319

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014.

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014. Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige Ind Februar 2014 Børn og Unge Indholdsfortegnelse l Generel information Indledning... 3 Uddannelsen til

Læs mere

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728 Social & Sundhed 1 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt 01.05.2014 Side 1 af 47

SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt 01.05.2014 Side 1 af 47 SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt 01.05.2014 Side 1 af 47 Velkommen Esbjerg Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så du

Læs mere

Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår

Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår Vejledning Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår Kommuner/Region Hovedstaden Vejledningen henvender sig til ledere og medarbejdere med ansvar for uddannelse af social- og

Læs mere

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Februar 2014 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg PRAKTIKHÅNDBOGEN Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest Ikast, Thisted og Viborg Praktikhåndbog for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Januar 2011 PRAKTIKHÅNDBOGEN FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 1 -

Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse Fakta om kommunen... 2 Visioner og værdigrundlag... 2 Center for Skole og Dagtilbud... 2 Vigtige telefonnumre i Center for Skole og Dagtilbud... 2 Den gode praktik... 2 Optagelse...

Læs mere

Kapitel 1 - Indledning

Kapitel 1 - Indledning D EN KOMMUNALE ELEVVE J L EDNING Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 - Indledning... 3 Kapitel 2 Dimensionering og optagelse... 5 Kapitel 3 Etablering af uddannelsesaftalen... 9 Kapitel

Læs mere

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev.

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Vejen Kommune elevmateriale SOSU- TRIN 1 Juni 2015 0 1 Velkommen Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Uddannelsesmaterialet er din, og vi forventer, at du bruger den, så

Læs mere

Cykel... 21 Cykelhjelm... 21 Ferie... 22 Fordybelsestid... 22 Fravær... 22 Frokost... 22 Graviditet... 23 Helligdage... 23 Hygiejne... 23 ID-kort...

Cykel... 21 Cykelhjelm... 21 Ferie... 22 Fordybelsestid... 22 Fravær... 22 Frokost... 22 Graviditet... 23 Helligdage... 23 Hygiejne... 23 ID-kort... Indholdsfortegnelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedshjælperuddannelsen i Lejre Kommune... 4 Præsentation af lejre Kommune... 5 Center for Velfærd og Omsorg (CVO)... 6 Forebyggelse og hjælp

Læs mere

Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen

Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen Vejledningen har fokus på forhold, der er direkte knyttet til elever fra UC Diakonissestiftelsen

Læs mere

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev.

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. 1 Velkommen Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Uddannelsesmaterialet er din, og vi forventer, at du bruger den, så du er orienteret om praktikken samt løn, - og ansættelsesforhold.

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som elev i Faxe Kommune August 2014 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering

Læs mere

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011 Uddannelsesbog Social- og Sundhedsassistent Version august 2011 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 UDDANNELSESBOGEN INDHOLDSFORTEGNELSE: side Velkommen til Social- og sundhedsskolen...

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever Uddannelsesområdet Sundhed og omsorg Torvet 3 8500 Grenå Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever Uddannelseskoordinator Line Kristensen Østergade 36 8500 Grenå Tlf. 8959 2120 Mail

Læs mere

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1.

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Praktikbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Januar 2015 1 2 Indholdsfortegnelse Vigtige telefonnumre i Center for Ældre og Handicap... 5 Forord.... 6 Fakta om Fredensborg Kommune...

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog... 3 Forord... 4 Praktikken i diakonuddannelsen... 5 Praktikvejlederens og praktiklærerens samarbejdsopgave...

Læs mere

Elevbog for SSH og SSA elever i Faxe Kommune August 2014

Elevbog for SSH og SSA elever i Faxe Kommune August 2014 Elevbog for SSH og SSA elever i Faxe Kommune August 2014 Side 1 af 11 Indhold 1. Organisationsbeskrivelse 2. Faxe Kommunes vision, værdier og mål 3. Beskrivelse af praktiksteder på plejeområdet og omsorgsområdet

Læs mere

Informationspjece. - til aflastningspersoner

Informationspjece. - til aflastningspersoner Informationspjece - til aflastningspersoner Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du en alfabetisk opslagsliste, som

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som praktiksted Juli 2015 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning

Læs mere

Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever

Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever Social & Sundhed Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever Udarbejdet i 2009 Rev. september 2010 AH/SD Indholdsfortegnelse Side: Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Velkomstbrev

Læs mere