Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale"

Transkript

1 4. september Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og Personale samt Jura og Forhandling til én ny afdeling: Løn og Personale. Slagelse Kommune søger derfor en ny afdelingsleder til Løn og Personale. Slagelse Kommune Slagelse Kommune er med sine indbyggere landets 16. største kommune. Slagelse ligger meget centralt placeret med en god infrastruktur og gode kollektive trafikforbindelser. Der er ca. 1 times transporttid til København og Odense. Slagelse Kommune er en udpræget uddannelsesby med et meget bredt udbud af korte, mellemlange og lange uddannelser, der bygger oven på et solidt grundlag fra folkeskolen. Slagelse Kommune styrker erhvervsudviklingen og skaber vækst i kommunen ved at satse på innovation og samarbejde mellem virksomheder og uddannelser. Slagelse Kommune bugner af oplevelser. Ikke mindst kultur- og fritidstilbud både på institutionerne og i foreningerne. Der er lavet en app, der giver et hurtigt overblik over aktuelle arrangementer i Slagelse som fx koncerter, teater, udstillinger, fritidsaktiviteter, sport og idræt. Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser for ledere og medarbejdere. Personalepolitikken bidrager til at skabe en udviklende arbejdsplads for den enkelte og medvirker til arbejdsglæde og et godt arbejdsmiljø. Den positive tilgang, ansvarlighed for det hele menneske og respekt for kerneydelsen er grundlæggende holdninger bag personalepolitikken, der understøtter en høj grad af medindflydelse, nærvær og fælleskab på arbejdspladsen. I Slagelse Kommune er der fokus på det gode lederskab, der beskrives nærmere i kommunens ledelsesgrundlag. Det understøttes af en aktiv indsats i lederudviklingen og lederevalueringen. Senest er der sat fokus på organisation og decentralisering, der anses for at være en af grundstenene i Slagelse som udviklingskommune. Læs mere om Slagelse Kommune på hjemmesiden 1

2 Den administrative organisation Slagelse Kommunes administration består af en direktion med en kommunaldirektør og 3 direktører. Herudover er der 14 centre, der hver især refererer til et medlem af direktionen. Nogle af centrene har tilknyttet et antal virksomheder. Et af de 14 centre er HR og Udvikling, der består af: Løn og Personale HR sekretariat og uddannelse Kommunikation Byrådssekretariat Jura Strategi og HR Løn og Personale Løn og Personale er en ny afdeling, der består af de tidligere Løn og Personale samt Jura og Forhandling. Formålet med den nye afdeling Løn og Personale er at sikre en høj kvalitet og ensartethed i arbejdet omkring lønadministration, forhandling og fastlæggelse og håndtering af løn- og ansættelsesmæssige vilkår for ansatte i Slagelse Kommune. Beskrivelse af de to eksisterende afdelinger: De to nuværende afdelinger er velfungerende enheder, der nyder stor anerkendelse og respekt blandt ledere i Slagelse Kommune. Jura og Forhandling er i dag organisatorisk opdelt i forhold til overenskomstområder. Den eksisterende Løn og Personale er organisatorisk opdelt i to fokusgrupper med hver deres ansvarsområder samt en økonomifunktion. Fokusgrupperne har til formål at sikre at centre, virksomheder og afdelinger i Slagelse Kommune får den nødvendige vejledning, hjælp og fokus for at kunne håndtere den daglige løn og personaleadministration. Økonomifunktionen varetager efterbehandlingen af lønnen samt refusionsområdet. Løn og Personale er en afdeling som er kendetegnet ved at have stor fokus på driften og som arbejder kontinuerligt efter tidsfrister. I Jura og Forhandling er ansat 11 medarbejdere. I Løn og Personale er der 17 medarbejdere hvoraf de 5 hører under økonomifunktionen. Beskrivelse af opgaverne i den nye afdeling: De primære opgaver for Løn og Personale er: Den tunge juridiske sagsbehandling inden for personaleområdet i kommunen. 2

3 Forhandling og personaleadministrative opgaver ved nyansættelser Forhandlingsopgaven ved indgåelse af forhåndsaftaler, arbejdstidsaftaler, lokalaftaler o.l. Fortolkning, formidling og rådgivning i forbindelse med centrale aftaler, lovgivning m.v. Varetage lønudbetaling for Slagelse Kommunes i alt ca ansatte Efterbehandling af lønudbetaling Lettere personaleadministrative opgaver i forbindelse med ansættelse i Slagelse Kommune Rådgivning og vejledning til centre, virksomheder og afdelinger i forhold til lønsystemet samt tilhørende planlægningsværktøjer Der forestår en proces omkring fusionering af de to eksisterende afdelinger til den nye Løn og Personale. Jobprofil Stillingsbetegnelse Afdelingsleder for Løn og Personale. Formål med stillingen Formålet med stillingen som afdelingsleder for Løn og Personale er: At varetage den personalemæssige og faglige ledelse af Løn og Personale At sikre effektiv drift og udvikling af Løn og Personales ansvarsområder Indgå i og bidrage til lederforum sammen med HR og Udviklingschefen og de øvrige afdelingsledere i HR og Udvikling Ansvarsområder Lønfastsættelse Lønadministration herunder lønudbetaling Efterbehandling af løn Forhandling Fortolkning, implementering og formidling af overenskomster, love, aftaler, regler, domme o.l. på området Håndtering af personalesager Udvikling af det personalepolitiske område Samarbejde med de faglige organisationer og MED organisationen Arbejdsopgaver Faglige opgaver: Sikre fortsat høj kvalitet i opgaveløsningen Have overblik over den faglige udvikling på området Implementere beslutninger fra det politiske system og direktion inden for området Udarbejde (strategiske) oplæg til HR og Udviklingschefen, direktion og centerchefer Sikre en fælles og sammenhængende opgaveløsning inden for afdelingen Tilrettelægge effektive arbejdsgange, der sikrer en korrekt og hurtig opgaveløsning Sikre at der forefindes relevante og dækkende politikker på området 3

4 Samarbejde med Silkeborg Data Ledelsesmæssige opgaver: Personaleledelse herunder at o Medvirke til at formulere de fælles værdier, der giver arbejdet kvalitet og indhold og udtrykke dem gennem egen lederadfærd o Have god føling med den enkelte medarbejders opgavemængde og kompetencer o Stille tydelige krav til medarbejderne og følge op på opgaveløsningen o Delegere opgaver og kompetence o Give feedback, anerkendelse og konstruktiv kritik o Træffe beslutninger og skære igennem herunder håndtere konflikter o Skabe et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives og udvikles o Sikre løbende kompetenceudvikling Overblik over afdelingens sager herunder fordeling og prioritering af sager Faglig sparring og rådgivning til medarbejderne i afdelingen Strategisk ledelse herunder formulering af visioner og mål Omsætte de strategiske mål til praktiske opgaver i dagligdagen Etablere et konstruktivt samarbejde og god dialog til virksomhederne, de faglige organisationer og øvrige samarbejdspartnere Medvirke til at skabe helhed og sammenhæng i opgaveløsningen mellem eget og andre områder i kommunen Bidrage til udviklingen af Center for HR og Udvikling Succeskriterier Succeskriterier i løbet af de første 100 dage: Et godt kendskab til organisationen og kulturen Et godt kendskab til sager og opgavefordeling i Løn og Personale Plan for sammenlægning af de to eksisterende afdelinger til den nye Løn og Personale Gode forbindelser og godt samarbejde til de vigtigste samarbejdspartnere Igangsætte proces for kompetenceudvikling af medarbejderne i Løn og Personale Plan for udvikling og beskrivelse af arbejdsprocesser i afdelingen Fastlagt mødestrukturen i afdelingen Vurderet og fastlagt den fremtidige organisering og opgavefordeling i afdelingen At have udarbejdet en plan for det kommende år Solidt indblik i udviklingsbehov i anvendelsen af Silkeborg Data Succeskriterier efter det første år: Fastholde og udbygge samarbejdet med de faglige organisationer og virksomhederne Tydelige og synlige arbejdsprocesser i afdelingen Forståelig og let tilgængelig adgang til afdelingens andel af intranettet Beskrevet snitflader til andre afdelinger 4

5 Fastlagt visionen og det fremtidige strategiske grundlag for Løn og Personale At der er skabt en hensigtsmæssig balance mellem drift og udvikling i afdelingen At alle medarbejdere i afdelingen er afklaret og integreret i forhold til opgaveløsningen At fastholde og udbygge afdelingen som en både faglig kompetent og attraktiv samarbejdspartner At der er gennemført kompetenceudviklingsaktiviteter i afdelingen Implementeret aftalestrategien Plan for håndtering af adgange til elektroniske personalesager Kendetegnende for den nye afdeling Løn og Personale Løn og Personale er kendetegnet ved, at den består af de to eksisterende afdelinger Løn og Personale samt Jura og Forhandling med hver sin kultur og egenart. Der er således tale om to meget forskellige afdelinger, der skal fusioneres til én ny afdeling. De to eksisterende afdelinger er hver især faglig kompetente på hver deres område. Formålet med den nye afdeling er bl.a. at sikre et godt grundlag for en fælles opgaveløsning inden for løn- og personaleområdet for centre, virksomheder og afdelinger i Slagelse Kommune. Slagelse Kommune ønsker derfor en afdelingsleder med et perspektiv i ansættelsen på minimum 5 år. Vigtige samarbejdspartnere Afdelingslederens vigtigste samarbejdspartnere er: HR og Udviklingschefen Øvrige afdelingsledere i HR og Udvikling Centercheferne (og virksomhedsledere) i Slagelse Kommune Silkeborg Data De faglige organisationer KL Ansættelsesvilkår Stillingen besættes på overenskomstvilkår med en årsløn på op til kr. plus pension afhængig af erfaringsgrundlag m.v. Lønnen forhandles med den forhandlingsberettigede organisation. Organisatorisk indplacering Afdelingslederen refererer til HR og Udviklingschefen. Afdelingslederen er leder for teamleder/teamledere og medarbejdere i Løn og Personale. 5

6 Personprofil Faglige kompetencer og erfaringsgrundlag Gerne en længerevarende, videregående uddannelse med relevans inden for området Praktisk erfaring med politisk ledet organisation (gerne en kommune/region) Grundigt kendskab til løn- og personaleområdet i en offentlig organisation gerne en kommune, region o.l. Grundigt kendskab til overenskomstområdet i den offentlige sektor herunder hele aftaleområdet (centrale aftaler, forhåndsaftaler m.v.) Stærk i mundtlig og skriftlig kommunikation Ledelsesmæssige kompetencer og erfaringsgrundlag Ledelseserfaring fra en offentlig virksomhed En relevant lederuddannelse Personlige egenskaber Generelt Gennemslagskraft Dynamisk Udviklingsorienteret Empatisk Anerkendende Struktureret Åben Loyal Ansættelsesforløbet Ansøgningsfrist: 17. september 2013 kl interviewrunde: 23. september 2013 Eventuel test og 2. interview Beslutning om ansættelse: Uge 39 Tiltræden: Senest 1. november 2013 Ansøgere vil som led i ansættelsesforløbet under 1. samtale blive bedt om at forholde sig til en konkret opgave, der forud for 1. samtale fremsendes til de indkaldte ansøgere. Der vil ligeledes ved første samtalerunde indgå en case. Konsulentfirmaet H.C.Vestergaard medvirker ved rekrutteringen af den nye afdelingsleder. Kontakt vedr. stillingen Interesserede er velkommen til at rette henvendelse til HR og Udviklingschef Lone Irene Petersen, tlf / , eller chefkonsulent Hans Chr. Vestergaard, tlf

7 0272/ , hvor yderligere information om stillingen kan fås. Alle henvendelser behandles fortroligt. Ansøgning Ansøgningen skal sendes elektronisk til konsulentfirmaet H.C.Vestergaard på mail adressen så den er konsulentfirmaet i hænde senest den 17. september 2013 kl Konsulentfirmaet H.C.Vestergaard sender kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse, der angives i forbindelse med ansøgningen. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og konsulentfirmaet/kommunen i resten af ansættelsesprocessen. Ansættelsesudvalg Ansættelsesudvalget, der deltager i samtalerne med ansøgerne og udarbejder indstilling består af HR og Udviklingschef Lone Irene Petersen samt 2 medarbejderrepræsentanter fra hver af de to eksisterende afdelinger Jura og Forhandling samt Løn og Personale. Chefkonsulent Hans Chr. Vestergaard bistår ansættelsesudvalget. Vurdering af ansøgere Ansøgere vurderes ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige egenskaber. Vurderingen sker ud fra følgende kriterier: Uddannelsesmæssige baggrund Faglige kompetencer og erfaringsgrundlag Ledelsesmæssige kompetencer og erfaringsgrundlag De personlige egenskaber Herudover indgår som led i vurderingen: Ansøgningen Den personlige fremtræden ved ansættelsessamtalerne Ansøgerens præsentation af den stillede opgave Resultatet af en eventuel test Indhentede referencer 7

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov 5. maj 2015. Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler

Læs mere

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af kontorchef til Industrimiljø Job- og personprofil Baggrund Esbjerg Kommune søger en ny kontorchef til Industrimiljø. Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er Danmarks

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Odense ZOO Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund

Odense ZOO Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund 22.05.2013. Odense ZOO Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Odense ZOO s nuværende direktør gennem 10 år Henrik Lehmann Andersen har fået nyt job, hvorfor bestyrelsen for Odense ZOO

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Region Hovedstaden. Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Region Hovedstaden. Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. maj 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Trapholt Administrationschef

Trapholt Administrationschef 15.04.2015. Trapholt Administrationschef Job- og personprofil Baggrund Trapholt er som en menneskelig myretue sprudlende af opgaver. Ambitionerne er store og midlerne er små. Ideerne er mange og hænderne

Læs mere

Job- og kompetenceprofil for PPR leder

Job- og kompetenceprofil for PPR leder Job- og kompetenceprofil for PPR leder Børn og Skole Aabenraa Kommune November 2014 1. Om stillingen PPR rådgiver kommunale, selvejende og private dagtilbud og skoler samt familieafdelingen og sundhedsplejen.

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. oktober 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole 1. Indledning Lind Skole syd for Herning er kommunens største folkeskole med 725 elever fra 0.-9. årgang, en specialklasse og et fritidshjem.

Læs mere

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget.

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget. P ersonalepolitik Helsingør Kommunes overordnede er godkendt af økonomiudvalget. Indholdsfortegnelse Forord...2 Helsingør Kommunes mission, vision og værdier...3 Helsingør Kommunes mission...3 Helsingør

Læs mere

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT NOTAT Boligforeningen 3B Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København Indholdsfortegnelse NOTAT 1 1. Indledning 2 2. Om Boligforeningen 3B 2 2.1 3B s formål,

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole 1. Indledning Vi søger en afdelingsleder til Sunds-Ilskov Skole fra 1. august 2015. Stillingen annonceres på www.herning.dk og https://job.jobnet.dk/cv/frontpage.aspx

Læs mere

HR-chef til Staben i Aabenraa Kommune

HR-chef til Staben i Aabenraa Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer HR-chef til Staben i Aabenraa Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene... 3 3. Aabenraa

Læs mere

Job- og personprofil. Centerchef til Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune

Job- og personprofil. Centerchef til Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune Job- og personprofil Centerchef til Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune 15. December 2014 Indledning Lyngby-Taarbæk Kommune søger en centerchef til Center for Sundhed

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune ens indhold: 1. Introduktion - Værdierne - Visionen - Jobbet ude fra og ind og retur - Informationer - Ansættelsesvilkår

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune Ansættelse af direktør Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen...

Læs mere