Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om at trække aktstykke 37 af 3. december 2013 om kapitaludvidelse i DONG Energy A/S m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om at trække aktstykke 37 af 3. december 2013 om kapitaludvidelse i DONG Energy A/S m.v."

Transkript

1 Til beslutningsforslag nr. B 30 Folketinget Betænkning afgivet af Finansudvalget den 28. januar 2014 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om at trække aktstykke 37 af 3. december 2013 om kapitaludvidelse i DONG Energy A/S m.v. tilbage [af Frank Aaen (EL) og Finn Sørensen (EL)] 1. Udvalgsarbejdet Beslutningsforslaget blev fremsat den 10. december 2013 og var til 1. behandling den 12. december Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Finansudvalget. Møder Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 3 møder. Samråd Udvalget har stillet 7 samrådsspørgsmål til finansministeren til mundtlig besvarelse, som denne har besvaret i et åbent samråd med udvalget den 28. januar Ministeren vil efterfølgende sende udvalget det talepapir, der lå til grund for besvarelsen af spørgsmålene. Spørgsmål Udvalget har stillet 126 spørgsmål til finansministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. 2. Indstillinger og politiske bemærkninger Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af DF og EL) indstiller beslutningsforslaget til forkastelse. Et mindretal i udvalget (DF) vil stemme hverken for eller imod beslutningsforslaget. Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget vil stemme hverken for eller imod beslutningsforslaget, idet DF på den ene side ikke deler Enhedslistens holdning, som den kommer til udtryk i forslaget, om, at der ikke må komme privat kapital ind i DONG, men samtidig på den anden side finder, at den aftale, finansministeren har indgået om salg af 19 pct. af DONG, og som er udtrykt i aktstykke 37, ikke er den bedste for Danmark. DF finder det kritisabelt, at en række vigtige omstændigheder omkring kapitaltilførslen først er kommet til udvalgets kendskab meget sent i processen, herunder den konkrete virksomhedsopbygning i forbindelse med Goldman Sachs ejerandel i DONG. DF vil derfor, når behandlingen af aktstykke 37 genoptages i Finansudvalget, stemme nej til aktstykket. Endelig skal DF understrege, at DF finder, at finansministeren med den indgåede aftale ikke har sikret, at staten har den styring med selskabet, som forligspartierne tidligere har givet udtryk for skal være til stede. DF anser derfor forliget som brudt af regeringen. Et andet mindretal i udvalget (EL) indstiller beslutningsforslaget til vedtagelse uændret. Enhedslistens medlemmer af udvalget er imod at sælge DONG-aktier og afgive afgørende indflydelse i form af en lang række vetorettigheder i DONG s bestyrelse til Goldman Sachs. EL mener også, at det er stærkt problematisk, at Goldman Sachs i forbindelse med investeringen i DONG benytter sig af skattely i Luxembourg, Delaware og Cayman Islands. EL mener, at det statslige energiselskab DONG fortsat bør være ejet og kontrolleret af staten. Energiselskabet har afgørende betydning for det danske samfund, for de danske forbrugere og for miljøet og klimaet. Det bør være omdrejningspunktet for styringen af DONG, ikke kortsigtede profitinteresser. EL vil i det mindste opfordre til, at Folketinget udskyder beslutningen vedrørende aktstykke 37, så det er muligt at få svar på yderligere spørgsmål og at afsøge muligheden for alternative tilbud, hvor danske pensionskasser involveres. Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. AX015731

2 2 Jesper Petersen (S) Benny Engelbrecht (S) Rasmus Prehn (S) Simon Kollerup (S) Thomas Jensen (S) Sofie Carsten Nielsen (RV) fmd. Lisbeth Bech Poulsen (SF) Frank Aaen (EL) Stine Brix (EL) Peter Christensen (V) Claus Hjort Frederiksen (V) Jacob Jensen (V) Kristian Jensen (V) Kristian Thulesen Dahl (DF) nfmd. René Christensen (DF) Ole Birk Olesen (LA) Mike Legarth (KF) Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Socialdemokratiet (S) 45 Dansk Folkeparti (DF) 22 Radikale Venstre (RV) 16 Socialistisk Folkeparti (SF) 15 Enhedslisten (EL) 12 Liberal Alliance (LA) 9 Det Konservative Folkeparti (KF) 8 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Siumut (SIU) 1 Sambandsflokkurin (SP) 1 Javnaðarflokkurin (JF) 1 Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1

3 3 Bilag 1 Oversigt over bilag vedrørende B 30 Bilagsnr. Titel 1 Tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget 2 1. udkast til betænkning 3 Brev fra finansministeren vedrørende behandling af aktstykke 37 om kapitaludvidelse i DONG Energy A/S 4 2. udkast til betænkning Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende B 30 Spm.nr. Titel 1 Spm. om, hvorvidt udbyttebetaling til New Energy Investment vil blive beskattet, til finansministeren, 2 Spm. om, hvordan staten har sikret sig, at Goldman Sachs kommer til at betale dansk skat, til finansministeren, 3 Spm., om ministeren vil oversende en samlet oversigt over investorer, til finansministeren, 4 Spm. om, med hvilken begrundelse Goldman Sachs får rettigheder, som andre minoritetsaktionærer ikke får, til finansministeren, og ministerens 5 Spm. om, hvorvidt den udvidede mindretalsbeskyttelse var et ultimativt krav, til finansministeren, 6 Spm., om vetorettighederne til Goldman Sachs har konsekvenser for, hvilken investeringspolitik DONG kan vælge, til finansministeren, og ministerens 7 Spm., om kortsigtede ønsker om afkast kan være i modstrid med langsigtede hensyn til forsyningssikkerhed, til finansministeren, og ministerens 8 Spm., om ministeren vil oversende en gennemgang af de bestyrelsesbeslutninger, som Goldman Sachs får vetoret over, til finansministeren, 9 Spm., om ministeren vil oversende den betingede aktionæroverenskomst, til finansministeren, 10 Spm. om aktiebaserede incitamentsprogrammer, til finansministeren, 11 Spm., om ministeren vil oversende beregningen af den værdiansættelse, der ligger til grund for fastlæggelsen af aktieværdien, til finansministeren, 12 Spm., om det er egenkapitalen, der er brugt til værdiansættelsen, til finansministeren, 13 Spm., om en værdiansættelse baseret på fremtidige pengestrømsforventninger ville have ført til en højere værdiansættelse, til finansministeren, 14 Spm. om, hvorvidt staten har solgt andelen af DONG for billigt, til finansministeren, 15 Spm. om afkast på de nye investeringer i DONG på en årlig tocifret procentsats, til finansministeren,

4 16 Spm., om ministeren vil oversende den»fairness opinion«, der er udarbejdet, til finansministeren, 17 Spm. om risikoen og størrelsen af en erstatning eller skadesløsholdelse til investorer, til finansministeren, 18 Spm., om ministeren vil sende en oversigt over scenarier ift. gennemførelse af en børsintroduktion, til finansministeren, og ministerens 19 Spm., om ministeren vil udarbejde en oversigt over scenarier, hvor de nye investorer kan tænkes at udnytte deres put-option, til finansministeren, 20 Spm., om ministeren vil oplyse, hvad salgsretten kan tænkes at koste staten, til finansministeren, 21 Spm., om ministeren vil oplyse, hvad den fremadrettede rentekurve er for den årlige CITA-rente, til finansministeren, og ministerens svar 22 Spm. om salgsprisen til Goldman Sachs, til finansministeren, og ministerens 23 Spm. om, i hvilke tilfælde Goldman Sachs kan tænkes at tabe på denne investering, til finansministeren, 24 Spm. om, hvilken rente staten efter bedste skøn kan låne til frem til udgangen af 2020, til finansministeren, 25 Spm., om der har været overvejet en upsidemodel i forhold til salg af aktier, til finansministeren, 26 Spm., om staten altid skal have aktiemajoriteten, til finansministeren, 27 Spm. om, hvorfor statens muligheder for at styre udviklingen i DONG udhules, til finansministeren, 28 Spm. om, hvilke andre investorer der blev tilbudt at deltage i kapitaludvidelsen, til finansministeren, 29 Spm. om, hvornår øvrige interesserede investorer blev sorteret fra i processen, til finansministeren, 30 Spm., om Finansministeriet vendte tilbage til tidligere interesserede investorer, til finansministeren, 31 Spm. om, hvordan Goldman Sachs kom ind i billedet første gang, til finansministeren, 32 Spm. om, hvordan staten i forbindelse med salget af DONG-aktier har undersøgt de kontroverser, som Goldman Sachs har været indblandet i under finanskrisen, til finansministeren, 33 Spm., om ministeren vil oversende de spørgsmål og svar om kapitaludvidelsen i DONG, som er udvekslet i forligskredsen bag, til finansministeren, 34 Spm. om sammenlignelige eksempler, hvor aktionærer får så udvidet en mindretalsbeskyttelse, til finansministeren, 35 Spm., om aftalen mellem DONG-forligspartierne fra oktober 2004 er ophævet, til finansministeren, 4

5 36 Spm., om der er lavet en ny aftale mellem forligspartierne i forbindelse med godkendelse af aktieudvidelsen, til finansministeren, og ministerens 37 Spm. om, hvorfor det er vigtigt, at staten har aktiemajoriteten i DONG, til finansministeren, 38 Spm., om Klima-, Energi og Bygningsministeriet har været inddraget i overvejelserne og udarbejdelsen af aftalen om salg af aktier i DONG, til finansministeren, 39 Spm. om, hvilke oplysninger der er i forarbejdet til aftalen om salg af aktier fremlagt om selskabet Goldman Sachs, til finansministeren, og ministerens 40 Spm. om, hvilken betaling Danske Bank Corporate Finance har fået for den fairness opinion, der er udarbejdet til Finansministeriet, til finansministeren, 41 Spm. om de forarbejder, Danske Bank Corporate Finance har lagt til grund for den fairness opinion, der er udarbejdet til Finansministeriet, til finansministeren, 42 Spm. om, hvilke beregninger der er foretaget for at afdække, hvilken potentiel forpligtelse statskassen kan risikere at påtage sig ved at indgå put-optionen med New Energy Investments, til finansministeren, og ministerens 43 Spm. om, hvorvidt staten skal tilbagekøbe aktier for mere, end de er værd, til finansministeren, 44 Spm. om, hvor meget den fair markedsværdi udgør i forhold til aktionærerne, til finansministeren, 45 Spm. om begrundelsen og overvejelserne bag, at man har valgt en asymmetrisk model, til finansministeren, 46 Spm., om skatteindtægter fra udbytter, kursgevinster og udbytter til aktionærer er forskellige, til finansministeren, 47 Spm., om det vil gøre nogen forskel for skattebetalingen, om Goldman Sachs ejer aktier i DONG, til finansministeren, og ministerens svar 48 Spm. om, hvad der i en given situation er den bedst mulige drift af DONG, til finansministeren, 49 Spm., om der kan være en modsætning mellem en kapitalfonds ønske om at få et afkast inden for en kortere tidshorisont og energiinvesteringer, der giver afkast på længere sigt, til finansministeren, og ministerens 50 Spm., om ministeren er enig i, at offentlige ejede virksomheder bør gå foran, når det gælder en indsats for klimaet, til finansministeren, og ministerens 51 Spm. om, i hvilket omfang forsyningssikkerhed og forbrugernes interesser er taget med ind i overvejelserne om aktieudvidelsen, til finansministeren, 52 Spm., om der kan indtræde gode grunde til, at DONG ændrer sin nuværende forretningsplan, til finansministeren, 5

6 53 Spm., om forligspartierne har adgang til den samlede aktionæroverenskomst, til finansministeren, 54 Spm. om, hvilke temaer i aktionæroverenskomsten der er så følsomme, at de ikke kan offentliggøres, til finansministeren, og ministerens 55 Spm. om, hvad der er langsigtet godt for et selskab som DONG, til finansministeren, 56 Spm. om tilbagekøbsklausul til investorer, til finansministeren, og ministerens 57 Spm. om erfaringer med incitamentsprogrammer, til finansministeren, 58 Spm. om en aktieudvidelse af DONG, til finansministeren, og ministerens 59 Spm. om lån hos Goldman Sachs, til finansministeren, og ministerens 60 Spm., om ministeren vil oversende akter siden 1/1-11, til finansministeren, 61 Spm. om incitamentsprogrammet, til finansministeren, og ministerens 62 Spm., om forligspartierne ikke har været inddraget siden 26/2-13, til finansministeren, 63 Spm. om forligskredsens orientering om implementeringen af aftalen, til finansministeren, 64 Spm. om forligspartiernes orientering om salg af aktier til Goldman Sachs, til finansministeren, 65 Spm. om oversendelse af Finansministeriets overvejelser om Goldman Sachs egnethed/kvaliteter som investor, til finansministeren, og ministerens 66 Spm., om Finansministeriet har indhentet oplysninger om Goldman Sachs forud for aftale om aktiesalg i DONG, til finansministeren, og ministerens 67 Spm., om ministeren vil oplyse om, hvad forskellen er i kroner på en rente og et lån, der løber over 7 år, til finansministeren, og ministerens 68 Spm. om tidspunktet, som er afgørende for opgørelsen af værdien af incitamentsprogrammet, til finansministeren, 69 Spm., om ministeren kan bekræfte, at aftalen om salg af aktier til Goldman Sachs ikke er juridisk gældende, før Folketingets Finansudvalg har godkendt aktstykke 37, til finansministeren, og ministerens 70 Spm., om ministeren mener, at Folketinget kan godkende et salg af aktier i DONG uden kendskab til bagvedliggende aftaler, til finansministeren, 71 Spm., om eksisterende aktionæroverenskomster i DONG er offentligt tilgængelige, til finansministeren, 72 Spm. om at gennemtrumfe beslutninger mod at købe CVC s aktier tilbage, til finansministeren, 6

7 73 Spm. om kravet om statslig aktiemajoritet, til finansministeren, og ministerens 74 Spm. om ikkekommercielle hensyn, som flertalsaktionæren kan gennemtrumfe, til finansministeren, 75 Spm. om, hvorfor Finansministeriet ikke har inddraget Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i overvejelserne og udarbejdelsen af disse aftaler, til finansministeren, 76 Spm. om Skatteministeriets inddragelse i aftalen om aktiesalget, til finansministeren, 77 Spm. om salg af væsentlige aktieposter og indgåelse af aktionæraftaler, til finansministeren, 78 Spm., om bestemmende ejere i New Energy Investment kan have interesser, der kan være modstridende med DONG s interesser, til finansministeren, 79 Spm. om eksisterende eller mulige interessekonflikter, til finansministeren, 80 Spm., om aftaler mellem forligspartierne vedrørende salg af aktier i DONG kan frasælges, til finansministeren, 81 Spm., om indtjeningen i DONG skyldes indtægter fra DONG s ejerskab til infrastruktur, til finansministeren, 82 Spm. om, hvilken betydning DONG s ejerskab af el- og gasledninger har for selskabets indtjening og fremtidige børsværdi, til finansministeren, 83 Spm. om Finansministeriets krav i forhold til at vurdere»den bedst mulige aftale«, til finansministeren, 84 Spm., om Danmarks klimamålsætninger har indgået i vurderingerne af salget af aktier i DONG, til finansministeren, 85 Spm. om regeringens kendskab til Goldman Sachs lobbyvirksomhed i EU om energispørgsmål, til finansministeren, 86 Spm., om ministeren vil oplyse, hvad Goldman Sachs engagement i energiaktiviteter i Europa er, til finansministeren, og ministerens svar 87 Spm. om sager, der kører i USA vedrørende spekulation i råvarer, til finansministeren, 88 Spm. om Goldman Sachs deltagelse i oliespekulation, til finansministeren, 89 Spm. om Goldman Sachs spekulation i råvarer, til finansministeren, 90 Spm., om regeringen har kendskab til, hvilke personer Goldman Sachs planlægger at placere i DONG, til finansministeren, og ministerens 91 Spm. om statens mulighed for påvirkning af Goldman Sachs udpegning af personer til ledelsen, til finansministeren, og ministerens svar 7

8 92 Spm., om selskaber eller selskabsforbundne selskaber er under anklage eller politimæssige undersøgelser for svindel, til finansministeren, 93 Spm., om regeringen er bekendt med, hvilke bøder Goldman Sachs har fået på grund af deltagelse i svindel, til finansministeren, og ministerens 94 Spm. om, i hvilket omfang regeringen har brugt eller kontaktet Goldman Sachs i andre sammenhænge, til finansministeren, og ministerens 95 Spm. om, hvilke kontakter og møder Finansministeriet har haft til og med Goldman Sachs, til finansministeren, 96 Spm. om Goldman Sachs igangværende eller planlagte investeringer inden for energi, til finansministeren, 97 Spm. om forbindelser mellem Danske Bank og Goldman Sachs, til finansministeren, 98 Spm. om prisen for at børsnotere DONG, til finansministeren, og ministerens 99 Spm., om Goldman Sachs kan stå for arbejdet med børsnoteringen, til finansministeren, 100 Spm. om den forventede udgift til børsnoteringen, til finansministeren, 101 Spm., om Goldman Sachs har modstridende interesser forud for indgåelse af aftale, til finansministeren, 102 Spm., om der er noget i tidsplanen, der forhindrer, at aktstykke 37 vedtages i starten af uge 6, til finansministeren, og ministerens svar 103 Spm. om, hvad der er til hinder for, at DONG s generalforsamling skubbes yderligere 14 dage, til finansministeren, og ministerens svar 104 Spm., om der er økonomiske konsekvenser ved at flytte den ekstraordinære generalforsamling, til finansministeren, og ministerens svar 105 Spm., om der er indbygget tidsgrænser for, hvor lang tid de enkelte tilbud på køb af aktier i DONG er bindende, til finansministeren, og ministerens 106 Spm., om andre investorer frit og uden fortrolighedsbestemmelser kan fremlægge deres tilbud, til finansministeren, 107 Spm., om en så afgørende handel kan afgøres på under 2 måneder hen over en juleferie, til finansministeren, 108 Spm., om en så afgørende handel skal afvente den offentlige debat, til finansministeren, 109 Spm., om en handel om DONG-aktier kan gennemføres, før der er givet aktindsigt i sagen, til finansministeren, 110 Spm., om Folketinget skal vise, hvem det i givet fald kan være, der har bestemmende indflydelse, til finansministeren, og ministerens svar 111 Spm. om, hvornår der kan forventes svar på anmodningerne om aktindsigt, til finansministeren, 8

9 112 Spm. om at erkende, at vetorettighederne til Goldman Sachs kan forhindre DONG i at udvide aktiviteterne til nye forretningsområder, til finansministeren, 113 Spm., om det ikke hører med til godkendelse af et aktiesalg, i hvilket omfang køberen er dømt for eller anklaget for svindel og er involveret i sager om spekulation i råvarer til skade for det amerikanske samfund og amerikanske virksomheder, til finansministeren, og ministerens 114 Spm., om det ikke er normalt, at en generalforsamling i et selskab godkender alle bestyrelsesmedlemmer og kan afvise forslag til bestyrelsesmedlemmer, der må anses for inhabile eller have interesser, der er i modstrid med selskabets interesser, til finansministeren, og ministerens 115 Spm. om at erkende, at inden man overlader væsentlig bestemmelse i DONG til et køberselskab, bør man undersøge, om køber har interesser, der er i modstrid med DONG s udvikling, eller arbejder for, at EU-lovgivning udformes i en retning, der er skadelig for DONG, til finansministeren, 116 Spm. om, hvordan staten kan sikre sig,»hvem der er ansvarlige for udøvelsen af ejerskabet i DONG Energy«, når staten»ikke har kendskab til identiteten på de ultimative investorer«, til finansministeren, og ministerens 117 Spm. om, hvorfor SKAT ikke er inddraget før aftalens indgåelse, når køberselskabet er placeret i et berygtet skattelyland, til finansministeren, 118 Spm., om en så væsentlig beslutning vedrørende den danske energiforsyning ikke skulle være diskuteret med Klima-, Energi- og Bygningsministeriet forud for aftalens indgåelse, til finansministeren, og ministerens 119 Spm., om ministeren er orienteret om, at ejerskabet til New Energy Investment ejes af to selskaber, der er hjemmehørende i henholdsvis Delaware og Cayman Islands, til finansministeren, og ministerens svar 120 Spm., om ministeren vil opstille et diagram over selskaber, der står til at overtage aktier i DONG, til finansministeren, og ministerens svar 121 Spm. om årsager til Goldman Sachs struktur, til finansministeren, og ministerens 122 Spm., om ministeren vil indhente uafhængig rådgivning om årsager og farer ved en sådan konstruktion, til finansministeren, og ministerens 123 Spm., om det stemmer overens med Danmarks forsøg på at bekæmpe skattely, selv at sælge til et selskab, der har en selskabskonstruktion omfattende tre skattelylande, til finansministeren, og ministerens svar 124 Spm. om ministerens kommentarer til udtalelse fra lektor Niels Johansen om, at placering i Luxembourg giver amerikanske selskaber mu- 9

10 10 lighed for»skatteplanlægning«, til finansministeren, og ministerens 125 Spm., om udbytte fra DONG-aktier og værdien i kursstigning ville blive beskattet i Danmark, til finansministeren, 126 Spm. om Finansministeriets og Skatteministeriets manglende svar på spørgsmål 46 om beskatning af udbytter, til finansministeren, og ministerens Samrådsspm.nr. A B C D E F G Titel Oversigt over samrådsspørgsmål vedrørende B 30 Samrådsspm. om, hvilke bud der blev afgivet på aktier i DONG, til finansministeren Samrådsspm. om, hvilke parametre der indgik i vurderingen af, hvilke bud der var det bedste ved salget af aktier i DONG, til finansministeren Samrådsspm. om, på hvilke parametre buddet fra Goldman Sachs var det bedste, til finansministeren Samrådsspm. om, hvornår Finansministeriet blev klar over, at ejerskabet i New Energy Investment, Luxembourg, blev flyttet til to selskaber placeret i henholdsvis Cayman Island og Delaware, USA, til finansministeren Samrådsspm. om de skattemæssige konsekvenser af konstruktionen af selskaberne bag det aftalte aktiekøb i DONG, til finansministeren Samrådsspm. om, hvorvidt ændringerne i selskabskonstruktionen bag køberne af aktier i DONG og de mulige skattemæssige konsekvenser skulle være meddelt Folketinget, til finansministeren Samrådsspm. om, hvorfor salget af aktier foreslås på et tidspunkt, hvor værdien af aktierne er lavere, til finansministeren

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret. Afgjort den 30. januar 2014. Finansministeriet. København, den 3. december 2013.

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret. Afgjort den 30. januar 2014. Finansministeriet. København, den 3. december 2013. Aktstykke nr. 37 Folketinget 2013-14 Afgjort den 30. januar 2014 37 Finansministeriet. København, den 3. december 2013. a. Finansministeriet anmoder, med henblik på at der kan gennemføres en kapitaludvidelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. Til lovforslag nr. L 211 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven Skatteudvalget 2010-11 L 31 Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 31 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af toldloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring Til lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. april 2014 2. udkast

Læs mere

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love Side 1 af 20 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 BTL 199 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 29. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 3. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 24 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 3. udkast (Nyt ændringsforslag nr. 11 fra skatteministeren, der erstatter tidligere oversendte

Læs mere

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2003-04 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto, ligningsloven, virksomhedsskatteloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2009-10 L 113 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 24. december 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 67 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Til lovforslag nr. L 138 Folketinget 2013-14 Tillægsbetænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 9. april 2014 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2003-04 Skatteudvalget (L 29 - bilag 41) (Offentligt) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2003 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 222 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. juni 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 24 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 6. september 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 80 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2012 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring Til lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fejl i overskrift til punkt 2 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over Arbejdsmarkedsudvalget L 153 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 224 Folketinget 2012-13. Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 224 Folketinget 2012-13. Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013. over Til lovforslag nr. L 224 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud

Læs mere

Formanden : Mødet er åbnet.

Formanden : Mødet er åbnet. Fredag den 2. marts 2012 (D) 1 Kl. 09:00 55. møde Fredag den 2. marts 2012 kl. 9.00 Mødet er åbnet. Dagsorden 1) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 43: Forslag til folketingsbeslutning om opfordring

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

OMTRYK 2. andre aktører, bedre løbende kontrol og inddragelse af tilfredshedsundersøgelser

OMTRYK 2. andre aktører, bedre løbende kontrol og inddragelse af tilfredshedsundersøgelser Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2010-11 OMTRYK Fejl i bilagstabel Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2010 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven Til lovforslag nr. L 209 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 16. juni 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven (Skærpede straffe for hjemmerøveri og organiseret

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 8. april 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1. Ændringsforslag

Læs mere