Vejledning om køberet til vindmølleandele for lokale borgere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om køberet til vindmølleandele for lokale borgere"

Transkript

1 Vejledning om køberet til vindmølleandele for lokale borgere Indhold 1. Indledning 2. Køberetsordningen kort 3. Der skal udbydes mindst 20 pct. af ejerskabet til nyopførte vindmøller 3.1. Hvilke vindmøller omfattes af udbudspligten? Hvilke vindmøller er undtaget fra udbudspligten? 3.2. Manglende overholdelse af pligten til udbud 4. Virksomhedsorganisering af vindmølleprojektet 5. Udbudsmateriale 5.1. Krav til udbudsmaterialet Anlægsbudgettet Betingelse for opnåelse af pristillæg Fremhævelse af oplysninger i udbudsmaterialet 6. Kontrolleres de økonomiske oplysninger? 7. Energinet.dk godkender overholdelse af udbudsregler 8. Udbudsmaterialet og EU s prospektregler 9. Fastsættelse af pris på ejerandelene 10. Er der krav om at man skal købe et vist antal ejerandele? 11. Hvem skal have tilbudt ejerandele til nye vindmøller, og hvordan skal det foregå? Naboer, der bor tættere end 4½ km fra vindmøllen Naboer, der bor længere væk end 4½ km, men i opstillingskommunen Udbud af andele i udbudsrunde Annoncering af udbud Hvem kan ikke købe ejerandele efter køberetsordningen? 12. Hvornår skal man acceptere tilbuddet om køb af ejerandele? 13. Hvad sker der, hvis der er færre andele, end der er købere? 14. Opstilleren stilles ikke økonomisk ringere 15. Aktieklasser og tvangsindløsning

2 1. Indledning Ved vedtagelsen af lov nr af 27. december 2008 lov om fremme af vedvarende energi udmøntede Folketinget dele af den energipolitiske aftale af 21. februar Et centralt mål med energiaftalen er at sikre udbygningen med vedvarende energi. Til opfyldelse af dette formål er der indført fire nye ordninger, hvoraf denne vejledning omhandler den ene af disse ordninger køberetsordningen. Køberetsordningen tager sigte på at øge den lokale interesse og opbakning til opstilling af nye, moderne vindmøller ved at sikre retten til at køb af andele i vindmøller i borgerens nærområde. 2. Køberetsordningen kort Køberetsordningen indebærer, at vindmølleopstilleren skal udbyde mindst 20 pct. af projektets værdi i henhold til udbudsmaterialet som ejerandele til enhver borger, som på tidspunktet for udbuddet er fyldt 18 år, og som har fast bopæl i en afstand af op til 4,5 km fra opstillingsstedet. Såfremt alle andele ikke sælges til disse borgere, skal overskydende andele tilbydes andre borgere over 18 år i kommunen. Købsretten gælder ikke indehavere af fritidsboliger, herunder sommerhusbeboere. Overstiger de indkomne bud antallet af udbudte ejerandele, tilstræbes det, at ejerandelene fordeles således, at alle får minimum en ejerandel for at sikre størst mulig lokal forankring af projektet se nærmere herom i afsnit 12. Køberetsordningen omfatter alle nye møller på mindst 25 meters højde. Ordningen omfatter dog ikke husstandsvindmøller, som undtagelsesvis måtte have en højde over 25 meter. Køberetsordningen gælder endvidere ikke havvindmøller, der udbydes via statsligt udbud samt forsøgsmøller. Hensynet til vindmølleopstilleren medfører, at de udbudte andele ikke skal udgøre mere end 20 pct. af det samlede projekt i henhold til udbudsmaterialet. Opstilleren kan dog vælge at udbyde en større andel, ligesom opstilleren kan vælge at udbyde en hel mølle eller flere hele møller i stedet for en andel af hver mølle i projektet. I samme henseende bygger ordningen på et princip om, at opstilleren og køber stilles lige i forholdet mellem omkostninger, indtægter, risiko og indflydelse. Prisen på de udbudte ejerandele skal derfor fastsættes således, at opstilleren og køberne efter ordningen stilles lige. Ejerandelene skal som hovedregel udbydes i andele af en størrelse, som svarer til en årlig produktion på 1000 kwh. Som grundlag for udbuddet skal opstiller udarbejde et udbudsmateriale for vindmølleprojektet, som skal være ledsaget af en erklæring fra en statsautoriseret revisor. Udbudsmaterialet skal sikre, at naboer til vindmøllen får et gennemarbejdet beslutningsgrundlag, når de skal tage stilling til, om de ønsker at investere i vindmølleprojektet. Naboer til nye vindmøller kan principielt modtage betaling for værditab efter værditabsordningen, selvom de har købt andele i møllen efter køberetsordningen. Det kan dog ikke udelukkes, at taksationsmyndigheden eller domstolene vil finde, at der i særlige situationer kan være grunde, der taler for, at betalingen kan nedsættes eller bortfalde, hvis en nabo benytter muligheden for at erhverve andele ud fra en betragtning om medvirken til skaden. 3. Der skal udbydes mindst 20 pct. af ejerskabet til nyopførte vindmøller I lovens 13, stk. 1, fastslås det hovedprincip, at opstilleren af en eller flere vindmøller, inden opstillingen påbegyndes, skal udbyde mindst 20 pct. af ejerskabet (ejerandele) til vindmøllen til de lokale borgere, som efter bestemmelsen i 15 er berettiget til at afgive købstilbud. Det står opstilleren frit for at udbyde en større ejerandel gennem ordningen, ligesom opstilleren frit kan vælge at udbyde en hel mølle eller flere hele møller i stedet for en andel af hver mølle i projektet. Andelene skal være udbudt, før opstilling kan påbegyndes Hvilke vindmøller omfattes af udbudspligten? Ordningen omfatter alle nye vindmøller på land såvel som på havet med undtagelse af de møller, som er nævnt under afsnit

3 Hvilke vindmøller er undtaget fra udbudspligten? A. Minimøller og husstandsmøller Minimøller og de såkaldte husstandsmøller, som normalt har en største totalhøjde på 25 meter (fra vindmøllens fod til toppen af den øverste vingespids, når denne er højst) er undtaget fra udbudspligten. Møllerne må maksimalt have en installeret effekt på 25 kw. Disse små møller opstilles normalt i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygningsanlæg og er typisk knyttet til en bestemt ejendom., Der er ikke skønnet at være grundlag for at tvinge opstilleren heraf til at udbyde ejerandele i møllen til andre. B. Forsøgsmøller Forsøgsvindmøller er heller ikke omfattet af ordningen. Som opfølgning på den energipolitiske aftale fra 29. marts 2004 har et udvalg med repræsentanter for flere ministerier og organisationer arbejdet for at skabe hensigtsmæssige rammer for udbygning med bl.a. større landvindmøller. Udvalget afgav rapport i februar Rapporten indeholder følgende definition af»forsøgsmøller«som forudsættes lagt til grund ved administration af bestemmelsen i 13, stk. 2:»Forsøgsmøller er vindmøller, der er opstilles med henblik på at udvikle nye vindmølletyper eller til undersøgelse af forhold, der kan forbedre vindmøllers udnyttelsen af vindens energi. Der kan være tale om prototyper, som er de første eksemplarer af en ny mølle, serie 0- møller, der er møller fra den første produktionsserie, møller til demonstration, der opstilles med henblik på indsamling af f.eks. driftserfaringer, eller møller der opstilles i forbindelse med forskningsprojekter.«det er klima- og energiministeren, der efter en konkret vurdering afgør, om en mølle kan betegnes som en forsøgsmølle og derfor kan fritages for køberetsordningen. C. Havvindmøller i statsligt udbud Køberetsordningen gælder endvidere ikke havvindmøller, der udbydes via statsligt udbud jf. 23, stk. 1. Det skyldes, at der i VE-lovens 23, stk. 2, (tidligere elforsyninglovens 14, stk. 2), er hjemmel til i udbuddet at stille krav om, at forbrugere eller andre skal kunne deltage som parter i projektet. Kystnære vindmøller og vindmøller længere fra land, som etableres uden udbud er således omfattet af ordningen Manglende overholdelse af pligten til udbud Såfremt reglerne om udbud af ejerandelene ikke følges, kan det indebære, at opstilleren mister retten til pristillæg, jf. bestemmelsen i 54 om betingelserne for at modtage pristillæg. Da udbuddet skal finde sted inden opstilling af møllen, jf. 13, stk. 1, er konsekvensen af manglende overholdelse af køberetsreglerne, at opstilleren, eller en senere erhverver af møllen, aldrig vil kunne modtage pristillæg for møllens elproduktion. Omgåelse af køberetsordningen, herunder at opstilleren videresælger møllen uden, at der foreligger en valid forretningsmæssig begrundelse herfor, vil også kunne medføre tab af pristillæg. Efter bestemmelsen i 54, stk. 2, har Energinet.dk dog mulighed for at se bort fra mindre væsentlige overtrædelser af reglerne. Sådanne fejl kunne eksempelvis være mindre væsentlige fejl i udbudsmaterialet, mindre fristoverskridelser eller lignende. Energinet.dk's afgørelse om retten til pristillæg kan ikke indbringes for ministeren, men kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. 66, stk Virksomhedsorganisering af vindmølleprojektet I 13, stk. 3, stilles der krav om, at vindmølleprojektet skal ejes og drives af en selvstændig juridisk enhed. Udgangspunktet er, at det er opstilleren, der træffer beslutning om den organisatoriske og selskabsmæssige ramme for etablering af møllen eller mølleparken. Det afgørende er, at køberne efter køberetsordningen får indflydelse, udbytte og risiko svarende til deres investering. Dette krav kan imidlertid ikke opfyldes, hvis investeringen placeres i et større selskab med en række andre aktiviteter. Her vil tab eller gevinst på andre aktiviteter kunne have indflydelse på økonomien for de små investorer efter køberetsordningen, ligesom medindflydelsen fra de lokale borgere kan blive meget lille.

4 Det er derfor nødvendigt at stille krav om, at det konkrete vindmølleprojekt ejes og drives af en særlig juridisk enhed, hvis formål er at drive projektet. Herudover er den organisatoriske struktur op til opstilleren. Der vil således kunne arbejdes med en model, hvor det, der udbydes, er ejerandele i form af andele, aktier m.v. i den juridiske enhed, der ejer og driver hele vindmølleprojektet. Der vil også kunne arbejdes med en model, hvor en enkelt mølle ud af et samlet projekt udskilles til en selvstændig juridisk enhed, som udbydes i sin helhed. Sidstnævnte model forudsætter naturligvis, at kravet om et mindsteudbud på 20 pct. af det samlede projekts værdi overholdes. Den købsret lokale borgere med bestemmelsen får tillagt følger direkte af loven og vil ikke nødvendigvis komme til at fremgå af vedtægterne. Det fremgår videre af stk. 3, at såfremt opstilleren vælger at drive virksomheden i et selskab med personlig hæftelse, skal det fremgå af vedtægterne, om selskabet kan stifte gæld. Denne bestemmelse er indsat for at minimere risikoen for, at de lokale borgere uden at være bevidst herom kommer til at hæfte med hele deres formue. Den lokale borger vil dog fortsat kunne komme til at hæfte, selvom selskabet ikke aktivt har optaget gæld i en bank. Det kan f.eks. være, hvis der sker en skade, og møllen ikke er tilstrækkeligt forsikret. Der vil næppe være mulighed for at udbyde ejerandelene som anparter fra et anpartsselskab, idet der antages at gælde et generelt forbud mod at udbyde anparter til en videre kreds. 5. Udbudsmateriale Af 14, stk. 1, fremgår det, at vindmølleopstilleren, inden udbud af ejerandele kan finde sted, skal udarbejde et udbudsmateriale om vindmølleprojektet. Dette gælder uanset om udbuddet er omfattet af prospektpligten efter lov nr. 214 af 2. april 2008 om værdipapirhandel m.v. (Værdipapirhandelsloven) Krav til udbudsmaterialet Udbudsmaterialet skal beskrive projektet og bl.a. indeholde oplysninger om selskabets vedtægter, et specificeret anlægs- og driftsbudget, antal og pris på de ejerandele, der skal udbydes, ligesom der skal være oplysninger om frister og betingelser for afgivelse af købstilbud. Her tænkes bl.a. på frister og betingelser, som nævnt i 15. Udbudsmaterialet skal ledsages af en revisorerklæring fra en statsautoriseret revisor. Såfremt der vælges en organisationsform med personlig hæftelse, skal det i udbudsmaterialet fremhæves, i hvilket omfang vedtægterne giver mulighed for, at der stiftes gæld i virksomheden, og at investor kan komme til at hæfte med hele sin formue. Såfremt der stiftes gæld i selskabet, skal det af materialet fremgå hvilken type finansiering, der er valgt, herunder om der er tale om lån med variabel rente. For så vidt angår hæftelsens omfang pr. andel har udbyder bl.a. en særlig informationsforpligtelse over for en køber af en andel, hvor udsteder alene kræver delvis indbetaling af en kapitalandel. Der tænkes her på de situationer, hvor der ved køb af andelen alene opkræves delvis betaling, men hvor køber hæfter med den fulde størrelse på andelen, og selskabet således senere vil kunne kræve indbetaling af et ofte større restbeløb. Ud fra forbrugerbeskyttelseshensyn stilles der således krav om, at det tydeligt fremgår, hvad den enkelte køber hæfter med, især når der er tale om delvis indbetaling af kapitalandele. Hertil kommer redegørelse for vindmølleprojektets udgifter og forventede indtægter, finansiering og andre forhold af betydning for en investors beslutning om erhvervelse af ejerandele i projektet Anlægsbudgettet skal bl.a. indeholde oplysninger om omkostningerne til mølle inklusive fundament, nettilslutning, projektering, køb/leje af grund, eventuel opkøb og fjernelse af ældre møller, anslået værditabsbetaling til naboer for værditab, udarbejdelse af projekt- og udbudsmateriale samt gennemførelse af udbud. Det er kun muligt at indregne omkostninger, som relaterer sig til det konkrete projekt Det vil være en betingelse for opnåelse af pristillæg, at de fastsatte krav til udbudsmateriale er fulgt. Se også afsnit 7.

5 Fremhævelse af oplysninger i udbudsmaterialet Efter bestemmelsen i 14, stk. 2, skal der i udbudsmaterialet særligt fremhæves oplysninger om antal og pris på de ejerandele, der udbydes, og frister og betingelser for afgivelse af købstilbud, hæftelsens omfang pr. andel, samt, såfremt vindmøllen skal drives i et selskab med personlig hæftelse, i hvilket omfang vedtægterne giver mulighed for at stifte gæld. Bestemmelsen skal sikre, at de lokale borgere får oplysninger, der er nødvendige for at kunne tage stilling til køb af ejerandele i mølleprojektet. 6. Kontrolleres de økonomiske oplysninger? Efter 14, stk. 4, skal en statsautoriseret revisor afgive erklæring om de økonomiske oplysninger i opstillerens udbudsmateriale. Dette krav gælder, uanset om selskabet er underlagt revisionspligt i henhold til årsregnskabsloven eller anden lovgivning. Erklæringen skal give investorerne sikkerhed for, at projektets økonomiske forhold er korrekt beskrevet i udbudsmaterialet. Udgifterne til revisorbistand indgår i projektets omkostninger. Revisoren skal bl.a. afgive erklæring om, at projektet er organiseret i en selvstændig juridisk enhed, og at prisen på de ejerandele, der skal udbydes, er fastsat i overensstemmelse med 14, stk. 3 og Energinet.dk godkender overholdelse af udbudsregler I 13, stk. 4, fastslås det, at Energinet.dk godkender, at udbudsreglerne om køberetten er overholdt, herunder at udbud af ejerandele er sket i overensstemmelse med 15, og at de fornødne erklæringer fra revisor forelå i forbindelse med udbuddet. Overholdes reglerne ikke, kan opstilleren miste retten til pristillæg, jf. bestemmelsen i 54 og afsnit 3.2. ovenfor. Energinet.dk's afgørelse efter stk. 4, 2. pkt., af om udbudsmaterialet er udarbejdet og om udbud af ejerandele er sket i overensstemmelse med 14 og 15, er en afgørelse, der ikke kan indbringes for en administrativ myndighed. 8. Udbudsmaterialet og EU s prospektregler Det bemærkes, at udbudsmaterialet i nogle tilfælde også vil være omfattet af prospektreglerne i værdipapirhandelsloven, jf. bekendtgørelse nr. 360 af 6. maj 2009 af lov om værdipapirhandel m.v., der er ufravigelige. Såfremt udbuddet er omfattet af reglerne i værdipapirhandelsloven, er det størrelsen på udbuddet, der afgør, hvilke regler, der gælder for prospektet. Det er størrelsen af det faktiske udbud, der er afgørende. Det er kun den del af projektet, som faktisk skal udbydes, der medregnes ved fastsættelsen af udbuddets størrelse, dvs. værdien af de 20 pct., af ejerandelene, som efter 13 skal i udbud. Værdipapirhandelslovens kapitel 12 samt bekendtgørelse nr af 22. oktober 2007 om prospekter ved offentlige udbud mellem Euro og Euro af visse værdipapirer regulerer udbud mellem Euro og Euro. Udbud over Euro reguleres af værdipapirhandelslovens kapitel 6 samt bekendtgørelse nr af 22. oktober 2007 (om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked og ved offentlige udbud af værdipapirer over Euro). Vejledninger til bekendtgørelserne findes på Finanstilsynets hjemmeside Finanstilsynet har oplyst, at udbud af interessentskabsandele kan være omfattet af prospektreglerne i lov om værdipapirhandel m.v. Dette forudsætter, at instrumenterne primært har et finansielt sigte, at instrumenterne er omsættelige, og at de handles på kapitalmarkedet. Hvorvidt de pågældende interessentskabsandele i vindmølleselskaberne vil være omfattet af prospektreglerne afhænger i høj grad af andelenes karakter, herunder hvilke omsættelighedsbegrænsninger, der er knyttet til andelene, og hvorvidt andelene er egnet til efterfølgende handel. Det vil bero på en konkret vurdering, om interessentskabsandelene er omfattet af prospektreglerne i lov om værdipapirhandel m.v. En sådan vurdering vil bero på en fortolkning af lov om værdipapirhandel m.v. og henhører under Fondsrådet.

6 9. Fastsættelse af pris på ejerandelene Prisen på de enkelte ejerandele fastsættes ud fra en beregnet produktion på kwh pr. år. Prisfastsættelsen, der baseres på den beregnede produktion på kwh er begrundet i et ønske om at gøre ordningen så gennemsigtigt og overskuelig som muligt for køberne. Den valgte metode til prisfastsættelse af andelene har været brugt i branchen i mange år, og gør det muligt at sammenligne økonomien i forskellige projekter. Det er desuden hensigten med kravet at sikre, at andelene har en størrelse, så selv mindre investorer kan være med. Metoden kan illustreres ved følgende simple eksempel, hvor andelsprisen udregnes ved at dividere den beregnede produktion af elektricitet med den samlede projektpris på etablering af vindmølleprojektet. Der regnes med etablering af to møller til en samlet projektpris på kr. Produktionen fra de to møller er beregnet til kwh. En andel i et møllelav svarer til kwh Andelsprisen udregnes som * = Andelsprisen vil således i dette tilfælde blive kr. Andelsprisen er bindende for udbyderen. Andele afsat gennem udbuddet må ikke stilles dårligere end andre andele i selskabet. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at der kan opstå situationer, hvor det er velbegrundet at udbyde ejerandelene til en anden pris eller efter en anden prisfastsættelsesmetode. Bestemmelsen i 14, stk. 5, giver derfor ministeren mulighed for at tillade en sådan afvigelse fra kravet om, at andelene skal udbydes til en pris pr kwh. 10. Er der krav om at man skal købe et vist antal ejerandele? Vindmølleopstilleren kan ikke stille krav om, at den lokale borger skal købe mere end en andel, ligesom der ikke eksisterer en købepligt. Gennem udbuddet kan de berettigede herefter byde på det antal ejerandele, som de ønsker at erhverve. 11. Hvem skal have tilbudt ejerandele til nye vindmøller, og hvordan skal det foregå? Naboer, der bor tættere end 4½ km fra vindmøllen Efter 15, stk. 1, skal vindmølleopstilleren udbyde andele til enhver borger, som på tidspunktet for udbuddet er fyldt 18 år, og som ifølge folkeregisteret har fast bopæl (herunder lejere, andelshavere, hjemmeboende børn, ægtefæller m.v.) i en afstand af 4,5 km fra opstillingsstedet. Købsretten gælder ikke indehavere af fritidsboliger, herunder sommerhusbeboere m.v. medmindre disse har lovlig folkeregistreret fast bopæl på adressen. Afstanden beregnes fra hver mølle, hvis der opstilles en gruppe vindmøller. Man er således berettiget til at afgive købstilbud på møller i en gruppe, såfremt ejendommen helt eller delvist ligger indenfor for en afstand af 4,5 km til en af møllerne. Der vil efter denne bestemmelse være mulighed for at borgere, der bor i en anden kommune end den, hvori vindmøllen opstilles, vil kunne omfattes af denne persongruppe, såfremt borgeren bor inden for en radius af 4,5 km fra møllen. Købsretten gælder enhver person, som på tidspunktet for udbuddet er fyldt 18 år og opfylder bopælskravet. Ægtefæller, hjemmeboende børn m.v. vil således hver især kunne afgive købstilbud Naboer, der bor længere væk end 4,5 km, men i opstillingskommunen 15, stk. 2, indebærer, at såfremt alle andele ikke sælges til den i stk. 1 omhandlede personkreds, har enhver borger i kommunen, som på tidspunktet for udbuddet er over 18 år og som ifølge folkeregisteret har fast bopæl i den kommune, hvori vindmøllen opstilles på tidspunktet for afholdelse af udbuddet mulighed for at købe en eller flere andele. Ved havvindmøller etableret uden for udbud vil den udvidede købsret gælde for de relevante borgere i den kommune, hvis kyststrækning ligger nærmest møllen. Som

7 det er tilfældet i stk. 1, gælder købsretten ikke for indehavere af fritidsboliger, herunder sommerhusbeboere m.v. medmindre disse har lovlig folkeregistreret fast bopæl på adressen Udbud af andele i udbudsrunde Der vil skulle foretages en samlet udbudsrunde, i hvilken der udbydes andele til personkredsen omfattet af både stk. 1 og stk. 2. Personkredsen i stk. 1 har fortrinsret til køb af andele. Personkredsen i stk. 2 vil således kun kunne købe andele, såfremt alle andele ikke er afhændet til personkredsen omfattet af stk. 1. Det er således bestemt, at personkredsen i stk. 1, der består af de helt lokale borgere, der bor inden for en radius af 4,5 km fra opstillingsstedet, skal have fortrinsret til at købe andele i vindmøllen i forhold til de øvrige borgere i kommunen Annoncering af udbud Efter 15, stk. 4, skal vindmølleopstilleren udbyde andelene ved tydelig annoncering i lokale aviser i de berettigedes områder. Annoncering kan også ske i forbindelse med indkaldelsen til mødet om værditab, som er nævnt i 9, stk. 1 og 2. Nævnte møde vil således kunne dreje sig om både køberetsordningen og værditabsordningen (efter hvilken visse naboer har ret til en økonomisk godtgørelse for eventuelle gener fra den nyopstillede vindmølle). Ved henvendelse fra en lokal borger er opstilleren forpligtet til at fremsende det i 14, stk. 1, nævnte udbudsmateriale. Fremsendelsen af udbudsmaterialet skal som minimum indeholde de i 14, stk. 1, nævnte oplysninger om bl.a. antal og pris på de ejerandele, der skal udbydes, og om frister og betingelser for afgivelse af købstilbud. Fremsendelsen skal ligeledes opfylde kravene i 14, stk. 2, om fremhævelse af oplysninger Hvem kan ikke købe ejerandele efter køberetsordningen? Som ovenfor nævnt gælder køberetten ikke for indehavere af fritidsboliger, medmindre disse har lovlig folkeregistreret fast bopæl på adressen. Derudover gælder den ikke for personer under 18 år. Lokale virksomheder og kommunen vil heller ikke have mulighed for at købe ejerandele efter denne ordning. Disse vil dog altid have mulighed for at rette henvendelse til vindmølleopstilleren med henblik på forespørgsel om køb af ejerandele uden for køberetsordningen. 12. Hvornår skal man acceptere tilbuddet om køb af ejerandele? Efter 15, stk. 5, er fristen for afgivelse af købstilbud fire uger fra det tidspunkt, hvor udbuddet annonceres. Det er vigtigt at være opmærksom på denne frist, da vindmølleopstilleren ikke er forpligtet til at sælge ejerandele efter denne dato. 13. Hvad sker der, hvis der er færre andele, end der er købere? Når fristen for at afgive købstilbud er udløbet, foretager opstilleren en opgørelse over det antal ejerandele, som de berettigede har afgivet købstilbud på. Såfremt der er indkommet færre bud end udbudte andele ved budfristens udløb, kan opstilleren frit råde over de ejerandele, som ikke sælges gennem udbuddet. Er der indkommet flere bud ved budfristens udløb end antallet af udbudte ejerandele, foretages en fordeling, der sikrer, at flest mulige kan erhverve ejerandele. Ejerandelene vil skulle tildeles således, at de, der har afgivet bud på mindst en ejerandel, imødekommes først, med en ejerandel. Herefter imødekommes de, der har afgivet bud på mindst to ejerandele, med yderligere en ejerandel osv., indtil alle bud på et givet antal ejerandele eventuelt ikke kan imødekommes. De andele, der herefter ikke kan fordeles efter det beskrevne princip fordeles efter en lodtrækning, som foretages af Energinet.dk. Ligeledes vil der skulle foretages lodtrækning, såfremt antallet af udbudte ejerandele er færre end det antal personer, der har afgivet bud på en ejerandel.

8 Fordelingsprincippet kan illustreres ved følgende eksempel: Der skal opstilles vindmøller til kr. 50 mio. Efter 13 skal 20 pct. af vindmøllerne udbydes, hvilket svarer til ejerandele for kr. 10 mio. Såfremt hver ejerandel har en værdi på kr , ville der skulle udbydes i alt ejerandele. Ved budfristens udløb er der indkommet følgende bud fra i alt personer: 400 personer har budt på en ejerandel 300 personer har budt på to ejerandele 200 personer har budt på tre ejerandele 100 personer har budt på fire ejerandele 100 personer har budt på fem ejerandele De ejerandele fordeles herefter på følgende måde: Der er i alt personer, der har ønsket at købe mindst en ejerandel, og de imødekommes alle. Tilbage er der 900 ejerandele. Der er 700 personer, der har ønsket mindst 2 ejerandele. Alle 700 personer imødekommes. Tilbage er der 200 ejerandele. Der er 400 personer, der har ønsket mindst 3 ejerandele. Der er på dette tidspunkt i fordelingsforløbet ikke længere tilstrækkeligt med ejerandele tilbage til fordeling til, at alle kan få deres ønske opfyldt. De 200 resterende ejerandele vil herefter skulle fordeles ved lodtrækning blandt de 400 personer, der ikke fuldt ud har fået indfriet deres ønske om køb af ejerandele. Lodtrækningen foretages af Energinet.dk, der tillige afgør, hvordan denne skal finde sted. Den beskrevne fordelingsmetode finder anvendelse over for både personer, der bor inden for 4½ kilometers grænsen, og på personer, der uden for denne, men inden for opstillingskommunen. Det indebærer, at de udbudte andele først fordeles til de, der bor inden for 4½ kilometers grænsen, og derefter til de øvrige berettigede. 14. Opstilleren stilles ikke økonomisk ringere Med bestemmelsen i 14, stk. 3, om hvilke udgifter vindmølleopstilleren kan lade indgå i fastsættelsen af prisen på en ejerandel, sikres det, at opstilleren ikke stilles økonomisk ringere på grund af ordningen. Der skal således ikke være tale om, at opstilleren skal overføre værdier til deltagerne i køberetsordningen eller lignende. Opstilleren skal have mulighed for at opnå relativt samme økonomiske udbytte af projektet, som hvis ordningen ikke have eksisteret. Køberne efter køberetsordningen skal på deres side økonomisk set stilles på samme måde som opstilleren. Bestemmelsen indebærer, at prisen på de udbudte ejerandele til sammen skal fastsættes således, at opstilleren får dækket alle omkostninger i henhold til udbudsmaterialet ved mølleprojektet, herunder planlægning, udarbejdelse af projekt- og udbudsmateriale, projektering, køb/leje af grund, gennemførelse af udbud og opførelse af møllen osv. Vindmølleopstilleren kan altså ikke en indregne en fortjeneste ved prisfastsættelsen af de ejerandele, der er omfattet af køberetsordningen. Det bærende princip ved prisfastsættelse af andele under køberetsordningen er således, at opstilleren og køberne skal indskyde samme beløb pr. ejerandel. Opstilleren kan frit sælge de 80 pct. af projektet til markedspris, mens andele under køberetsordningen skal prisfastsættes efter de faktiske udgifter ved projektets gennemførelse. Opstilleren opnår relativt samme økonomiske udbytte af projektet da både opstillerens udgifter og den andel af projektet, der kan tages avance på, reduceres med 20 pct. 15. Aktieklasser og tvangsindløsning Der må efter bestemmelsen ikke laves aktieklasser, hvorefter andele afsat gennem udbud stilles dårligere end andre andele i selskabet, herunder i forhold til ret til udbytte og dets størrelse samt stemmeret. Det samme gælder for andre selskabskonstruktioner, herunder I/S og K/S. Desuden fraviges aktieselskabslovens regel om tvangsindløsning af mindretalsaktionærer. Dette er nødvendigt for at beskytte den ret til medejerskab som de lokale borgere til en mølle får. Det skal samtidigt bemærkes, at den ret en

9 minoritet efter aktieselskabsloven har til at blive indløst af en aktionær, der ejer mere end 90 pct. af aktierne ikke er fraveget, og således gælder ved siden af lovens bestemmelser. Denne vejledning er skrevet på baggrund af i lovbekendtgørelse nr af 8. november 2011, om fremme af vedvarende energi. Køberet til vindmølleandele for lokale borgere 13. Den, der opstiller en eller flere vindmøller på mindst 25 m på land eller havvindmøller etableret uden for udbud, jf. 23, stk. 4, skal, inden opstillingen påbegyndes, udbyde mindst 20 pct. af ejerandelene heri til de personer, som efter 15 er berettiget til at afgive købstilbud. Stk. 2. Pligten til at udbyde ejerandele efter stk. 1 gælder ikke for vindmøller, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation omfattet af 41, eller for møller, som efter klima-, energi- og bygningsministerens afgørelse må betegnes som forsøgsmøller. Stk. 3. Vindmøller, der er omfattet af udbudspligten efter stk. 1, skal drives i en selvstændig juridisk enhed. Hvis vindmøllen skal drives i et selskab med personlig hæftelse, skal det fremgå af selskabets vedtægter, i hvilket omfang selskabet kan stifte gæld. Stk. 4. Energinet.dk godkender, at udbudsmateriale er udarbejdet og udbud af ejerandele er sket i overensstemmelse med 14 og 15. Energinet.dk s afgørelse kan ikke indbringes for en administrativ myndighed. 14. Vindmølleopstilleren skal udarbejde et udbudsmateriale. Udbudsmaterialet skal beskrive projektet, være ledsaget af en revisorerklæring, jf. stk. 4, og bl.a. indeholde oplysninger om 1) selskabets vedtægter, 2) et specificeret anlægs- og driftsbudget, 3) finansiering, 4) hæftelsens omfang pr. andel, 5) antal og pris på de udbudte ejerandele og 6) frister og betingelser for afgivelse af købstilbud. Stk. 2. I det i stk. 1 nævnte udbudsmateriale skal særlig fremhæves de i stk. 1, nr. 4-6, nævnte oplysninger. Hvis vindmøllen skal drives i et selskab med personlig hæftelse, skal det tillige fremhæves, i hvilket omfang vedtægterne giver mulighed for at stifte gæld. Stk. 3. Provenuet fra udbuddet skal dække en forholdsmæssig andel af opstillerens omkostninger til projektet, således at opstilleren og køberne indskyder samme beløb pr. ejerandel. Ejerandelene udbydes til en pris beregnet ud fra en produktion på kwh pr. andel, jf. dog stk. 5. Opstilleren kan ikke fastsætte krav om købepligt eller omfanget heraf. Stk. 4. Udbudsmaterialet skal ledsages af en erklæring fra en statsautoriseret revisor, hvori det erklæres, at projektet opfylder betingelserne i 13, stk. 3, at omfanget af hæftelsen pr. andel er oplyst, jf. stk. 1, at prisen på ejerandelene er fastsat som angivet i stk. 3 eller som angivet i modellen efter stk. 5, og at oplysningerne om økonomiske forhold i øvrigt er retvisende. Stk. 5. Klima-, energi- og bygningsministeren kan tillade, at ejerandele udbydes efter en anden model end den i stk. 3, 2. pkt., angivne. Stk. 6. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om kravene til udbudsmaterialet og den fremgangsmåde, som skal benyttes ved udbuddet, herunder om offentliggørelse m.v. 15. Enhver person over 18 år, som ifølge folkeregisteret har fast bopæl i en afstand af højst 4,5 km fra opstillingsstedet på tidspunktet for afholdelse af udbuddet, er berettiget til at afgive købstilbud. Opstilles flere møller i en gruppe, beregnes afstanden fra den nærmeste mølle. Stk. 2. Berettigede til at afgive købstilbud er endvidere enhver person over 18 år, som ifølge folkeregisteret har fast bopæl i den kommune, hvori vindmøllen opstilles på tidspunktet for afholdelse af udbuddet. Ved havvindmøller etableret uden for udbud er den i 1. pkt. nævnte kommune den kommune, hvis kyststrækning ligger nærmest møllen. Stk. 3. Personkredsen i stk. 1 har fortrinsret til køb af andele. Personkredsen i stk. 2 kan kun købe andele, såfremt alle andele ikke er afhændet til personkredsen omfattet af stk. 1. Stk. 4. Udbud af ejerandele til de købsberettigede skal som minimum ske ved tydelig annoncering i lokale aviser i de købsberettigedes områder. Annoncering kan ske i forbindelse med indkaldelsen til det møde om værditab, som er nævnt i 9, stk. 1 og 2. Annoncen, hvori udbuddet sker, skal indeholde oplysninger om 1) antal og pris på de ejerandele, der skal udbydes, 2) selskabsform og omfanget af hæftelsen pr. andel, 3) frister og betingelser for afgivelse af købstilbud, og 4) hvor købsberettigede skal henvende sig for at få tilsendt eller udleveret udbudsmaterialet. Stk. 5. Fristen for at afgive købstilbud skal mindst være 4 uger fra det tidspunkt, udbuddet annonceres. 16. Overstiger de indkomne bud ved budfristens udløb antallet af udbudte ejerandele, imødekommes først alle, der har afgivet bud på mindst én ejerandel, med en ejerandel. Herefter imødekommes alle, der har afgivet bud på mindst to ejerandele, med yderligere en ejerandel osv., indtil alle bud på et givet antal ejerandele eventuelt ikke kan imødekommes. De andele, der herefter ikke kan fordeles efter det beskrevne princip, fordeles efter lodtrækning, som foretages af Energinet.dk. Stk. 2. Fordelingsprincippet i stk. 1 finder anvendelse for tilbud afgivet efter 15, stk. 1 og 2.

10 Stk. 3. Vindmølleopstilleren kan frit råde over ejerandele, som ikke afsættes gennem udbuddet. 17. Andele afsat gennem udbuddet, jf. 13, må ikke stilles dårligere end andre andele i selskabet og kan ikke tvangsindløses.

Køberetsordningen for kystnære havmøller

Køberetsordningen for kystnære havmøller Køberetsordningen for kystnære havmøller 29. Oktober kl. 14-16 450 MW kystnære havmøller Program Velkomst v/ Hanne Windemuller, ENS 14.10: 1-øres incitamentsmodellen og generelle spørgsmål v/lisbeth Nielsen,

Læs mere

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet Vindmølle-ordninger Køge Bugt området 5. September 2011 Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet VE-lovens 4 ordninger Garantifond Værditabsordning Køberetsordning Grøn ordning Garantifond Der kan

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Nye regler i VE-loven Værditabsordning: Kun værditab ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013

VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013 VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013 De fire ordninger: Værditabsordning Køberetsordning (forkøbsret for lokale) Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Værditabsordning Hvad kan der søge

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Værditabsordning Hvad kan der søge til og af hvem Fast

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Værditabsordningen. - ændringer til VE-loven. v/signe Maj Holm og Janine Lindberg

Værditabsordningen. - ændringer til VE-loven. v/signe Maj Holm og Janine Lindberg Værditabsordningen - ændringer til VE-loven v/signe Maj Holm og Janine Lindberg 1 Grundlag for værditab ( 6, stk. 1) En eller flere vindmøller Tilknyttede lysmarkeringsmaster Vindmøller ved Kragerup Gods

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter. www.energiogmiljo.dk

Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter. www.energiogmiljo.dk Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter 1 Redegørelsens indhold Lidt om juraen på området Hjemmelsgrundlaget Låneoptagelse og garantistillelse Modregningsreglerne Risikoafdækning

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje 13. August 2013 Aftenens emner Vindmølleområdet Værditab Grøn pulje Vindmølleanparter - køberetsordningen Økonomi i en vindmølleanpart Vedtægter

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen Dagsorden Vindmølleplanen - en bunden opgave v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen v/ Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard Vi kan ikke planlægge vindmøller alle

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II Nejst Etape II - Brønderslev Kommune UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II 3 stk. Vestas V112 3,075 3,3 MW med en totalhøjde på 140 meter Beskrivelse af projektet 3 stk. Vestas V112 140 meter. Samme

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier 1. Indledning Denne vejledning beskriver de betingelser, der følger af bekendtgørelse nr. 1301 af 15. december 2011 om almennyttige lotterier. I nogle

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7.

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7. Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. januar 2010 25. januar 2010. Nr. 7. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme Offentligt udbud 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse

Læs mere

19. april 2011 SHM/JLI

19. april 2011 SHM/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager som følge af opstilling af vindmøller ved Brorstrup i henhold til lokalplan nr. 244 for Rebild

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Indbydelse til køb af vindmølleanparter.

Indbydelse til køb af vindmølleanparter. 1 Indbydelse til køb af vindmølleanparter. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. Indledning Nærværende indbydelse omfatter følgende materiale: 2 VVM-redegørelse og miljørapport, Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Kommunal deltagelse i VE-projekter

Kommunal deltagelse i VE-projekter Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11548 Redegørelse Vedrørende Kommunal deltagelse i VE-projekter

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Grimshave møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Nyborg Kommune indbydes

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Nørregård møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Svendborg Kommune indbydes

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7 Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11456 Udtrædelsesaftale Vejle Kommunes udtræden af Østdeponi Version

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. **

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. ** AKTIONÆROVERENSKOMST I Samsø Havvind A/S CVR-nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SELSKABETS FORMÅL 2 2.0 SELSKABETS LEDELSE 2 3.0 PARTERNES ARBEJDE FOR SELSKABET 2 4.0 NYE AKTIONÆRER 3 5.0 STEMMERET 3 6.0 SALG

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

20. oktober 2012. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Kbh. K

20. oktober 2012. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Kbh. K Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Kbh. K Bemærkninger til forslag til ændring af VE-loven jf. Energistyrelsens høringsbrev af 24. september 2012. 20. oktober 2012 Danmarks Vindmølleforening er enig i

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 18. oktober 2012 (J.nr. 2012-0032824) Sag hjemvist

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk 6653-0001 Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS Undertegnede stifter Langeland Forsyning NS Vågebjergvej

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 6. september 2012 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedgaden 1, 7260 Sdr. Omme.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 6. september 2012 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedgaden 1, 7260 Sdr. Omme. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende mølle 3, nr. 1301, beliggende på matriekl 5u, Urup By, som følge af opstilling af vindmøller ved Urup Hede i henhold til lokalplan nr. 246

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere