Vejledning om køberet til vindmølleandele for lokale borgere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om køberet til vindmølleandele for lokale borgere"

Transkript

1 Vejledning om køberet til vindmølleandele for lokale borgere Indhold 1. Indledning 2. Køberetsordningen kort 3. Der skal udbydes mindst 20 pct. af ejerskabet til nyopførte vindmøller 3.1. Hvilke vindmøller omfattes af udbudspligten? Hvilke vindmøller er undtaget fra udbudspligten? 3.2. Manglende overholdelse af pligten til udbud 4. Virksomhedsorganisering af vindmølleprojektet 5. Udbudsmateriale 5.1. Krav til udbudsmaterialet Anlægsbudgettet Betingelse for opnåelse af pristillæg Fremhævelse af oplysninger i udbudsmaterialet 6. Kontrolleres de økonomiske oplysninger? 7. Energinet.dk godkender overholdelse af udbudsregler 8. Udbudsmaterialet og EU s prospektregler 9. Fastsættelse af pris på ejerandelene 10. Er der krav om at man skal købe et vist antal ejerandele? 11. Hvem skal have tilbudt ejerandele til nye vindmøller, og hvordan skal det foregå? Naboer, der bor tættere end 4½ km fra vindmøllen Naboer, der bor længere væk end 4½ km, men i opstillingskommunen Udbud af andele i udbudsrunde Annoncering af udbud Hvem kan ikke købe ejerandele efter køberetsordningen? 12. Hvornår skal man acceptere tilbuddet om køb af ejerandele? 13. Hvad sker der, hvis der er færre andele, end der er købere? 14. Opstilleren stilles ikke økonomisk ringere 15. Aktieklasser og tvangsindløsning

2 1. Indledning Ved vedtagelsen af lov nr af 27. december 2008 lov om fremme af vedvarende energi udmøntede Folketinget dele af den energipolitiske aftale af 21. februar Et centralt mål med energiaftalen er at sikre udbygningen med vedvarende energi. Til opfyldelse af dette formål er der indført fire nye ordninger, hvoraf denne vejledning omhandler den ene af disse ordninger køberetsordningen. Køberetsordningen tager sigte på at øge den lokale interesse og opbakning til opstilling af nye, moderne vindmøller ved at sikre retten til at køb af andele i vindmøller i borgerens nærområde. 2. Køberetsordningen kort Køberetsordningen indebærer, at vindmølleopstilleren skal udbyde mindst 20 pct. af projektets værdi i henhold til udbudsmaterialet som ejerandele til enhver borger, som på tidspunktet for udbuddet er fyldt 18 år, og som har fast bopæl i en afstand af op til 4,5 km fra opstillingsstedet. Såfremt alle andele ikke sælges til disse borgere, skal overskydende andele tilbydes andre borgere over 18 år i kommunen. Købsretten gælder ikke indehavere af fritidsboliger, herunder sommerhusbeboere. Overstiger de indkomne bud antallet af udbudte ejerandele, tilstræbes det, at ejerandelene fordeles således, at alle får minimum en ejerandel for at sikre størst mulig lokal forankring af projektet se nærmere herom i afsnit 12. Køberetsordningen omfatter alle nye møller på mindst 25 meters højde. Ordningen omfatter dog ikke husstandsvindmøller, som undtagelsesvis måtte have en højde over 25 meter. Køberetsordningen gælder endvidere ikke havvindmøller, der udbydes via statsligt udbud samt forsøgsmøller. Hensynet til vindmølleopstilleren medfører, at de udbudte andele ikke skal udgøre mere end 20 pct. af det samlede projekt i henhold til udbudsmaterialet. Opstilleren kan dog vælge at udbyde en større andel, ligesom opstilleren kan vælge at udbyde en hel mølle eller flere hele møller i stedet for en andel af hver mølle i projektet. I samme henseende bygger ordningen på et princip om, at opstilleren og køber stilles lige i forholdet mellem omkostninger, indtægter, risiko og indflydelse. Prisen på de udbudte ejerandele skal derfor fastsættes således, at opstilleren og køberne efter ordningen stilles lige. Ejerandelene skal som hovedregel udbydes i andele af en størrelse, som svarer til en årlig produktion på 1000 kwh. Som grundlag for udbuddet skal opstiller udarbejde et udbudsmateriale for vindmølleprojektet, som skal være ledsaget af en erklæring fra en statsautoriseret revisor. Udbudsmaterialet skal sikre, at naboer til vindmøllen får et gennemarbejdet beslutningsgrundlag, når de skal tage stilling til, om de ønsker at investere i vindmølleprojektet. Naboer til nye vindmøller kan principielt modtage betaling for værditab efter værditabsordningen, selvom de har købt andele i møllen efter køberetsordningen. Det kan dog ikke udelukkes, at taksationsmyndigheden eller domstolene vil finde, at der i særlige situationer kan være grunde, der taler for, at betalingen kan nedsættes eller bortfalde, hvis en nabo benytter muligheden for at erhverve andele ud fra en betragtning om medvirken til skaden. 3. Der skal udbydes mindst 20 pct. af ejerskabet til nyopførte vindmøller I lovens 13, stk. 1, fastslås det hovedprincip, at opstilleren af en eller flere vindmøller, inden opstillingen påbegyndes, skal udbyde mindst 20 pct. af ejerskabet (ejerandele) til vindmøllen til de lokale borgere, som efter bestemmelsen i 15 er berettiget til at afgive købstilbud. Det står opstilleren frit for at udbyde en større ejerandel gennem ordningen, ligesom opstilleren frit kan vælge at udbyde en hel mølle eller flere hele møller i stedet for en andel af hver mølle i projektet. Andelene skal være udbudt, før opstilling kan påbegyndes Hvilke vindmøller omfattes af udbudspligten? Ordningen omfatter alle nye vindmøller på land såvel som på havet med undtagelse af de møller, som er nævnt under afsnit

3 Hvilke vindmøller er undtaget fra udbudspligten? A. Minimøller og husstandsmøller Minimøller og de såkaldte husstandsmøller, som normalt har en største totalhøjde på 25 meter (fra vindmøllens fod til toppen af den øverste vingespids, når denne er højst) er undtaget fra udbudspligten. Møllerne må maksimalt have en installeret effekt på 25 kw. Disse små møller opstilles normalt i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygningsanlæg og er typisk knyttet til en bestemt ejendom., Der er ikke skønnet at være grundlag for at tvinge opstilleren heraf til at udbyde ejerandele i møllen til andre. B. Forsøgsmøller Forsøgsvindmøller er heller ikke omfattet af ordningen. Som opfølgning på den energipolitiske aftale fra 29. marts 2004 har et udvalg med repræsentanter for flere ministerier og organisationer arbejdet for at skabe hensigtsmæssige rammer for udbygning med bl.a. større landvindmøller. Udvalget afgav rapport i februar Rapporten indeholder følgende definition af»forsøgsmøller«som forudsættes lagt til grund ved administration af bestemmelsen i 13, stk. 2:»Forsøgsmøller er vindmøller, der er opstilles med henblik på at udvikle nye vindmølletyper eller til undersøgelse af forhold, der kan forbedre vindmøllers udnyttelsen af vindens energi. Der kan være tale om prototyper, som er de første eksemplarer af en ny mølle, serie 0- møller, der er møller fra den første produktionsserie, møller til demonstration, der opstilles med henblik på indsamling af f.eks. driftserfaringer, eller møller der opstilles i forbindelse med forskningsprojekter.«det er klima- og energiministeren, der efter en konkret vurdering afgør, om en mølle kan betegnes som en forsøgsmølle og derfor kan fritages for køberetsordningen. C. Havvindmøller i statsligt udbud Køberetsordningen gælder endvidere ikke havvindmøller, der udbydes via statsligt udbud jf. 23, stk. 1. Det skyldes, at der i VE-lovens 23, stk. 2, (tidligere elforsyninglovens 14, stk. 2), er hjemmel til i udbuddet at stille krav om, at forbrugere eller andre skal kunne deltage som parter i projektet. Kystnære vindmøller og vindmøller længere fra land, som etableres uden udbud er således omfattet af ordningen Manglende overholdelse af pligten til udbud Såfremt reglerne om udbud af ejerandelene ikke følges, kan det indebære, at opstilleren mister retten til pristillæg, jf. bestemmelsen i 54 om betingelserne for at modtage pristillæg. Da udbuddet skal finde sted inden opstilling af møllen, jf. 13, stk. 1, er konsekvensen af manglende overholdelse af køberetsreglerne, at opstilleren, eller en senere erhverver af møllen, aldrig vil kunne modtage pristillæg for møllens elproduktion. Omgåelse af køberetsordningen, herunder at opstilleren videresælger møllen uden, at der foreligger en valid forretningsmæssig begrundelse herfor, vil også kunne medføre tab af pristillæg. Efter bestemmelsen i 54, stk. 2, har Energinet.dk dog mulighed for at se bort fra mindre væsentlige overtrædelser af reglerne. Sådanne fejl kunne eksempelvis være mindre væsentlige fejl i udbudsmaterialet, mindre fristoverskridelser eller lignende. Energinet.dk's afgørelse om retten til pristillæg kan ikke indbringes for ministeren, men kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. 66, stk Virksomhedsorganisering af vindmølleprojektet I 13, stk. 3, stilles der krav om, at vindmølleprojektet skal ejes og drives af en selvstændig juridisk enhed. Udgangspunktet er, at det er opstilleren, der træffer beslutning om den organisatoriske og selskabsmæssige ramme for etablering af møllen eller mølleparken. Det afgørende er, at køberne efter køberetsordningen får indflydelse, udbytte og risiko svarende til deres investering. Dette krav kan imidlertid ikke opfyldes, hvis investeringen placeres i et større selskab med en række andre aktiviteter. Her vil tab eller gevinst på andre aktiviteter kunne have indflydelse på økonomien for de små investorer efter køberetsordningen, ligesom medindflydelsen fra de lokale borgere kan blive meget lille.

4 Det er derfor nødvendigt at stille krav om, at det konkrete vindmølleprojekt ejes og drives af en særlig juridisk enhed, hvis formål er at drive projektet. Herudover er den organisatoriske struktur op til opstilleren. Der vil således kunne arbejdes med en model, hvor det, der udbydes, er ejerandele i form af andele, aktier m.v. i den juridiske enhed, der ejer og driver hele vindmølleprojektet. Der vil også kunne arbejdes med en model, hvor en enkelt mølle ud af et samlet projekt udskilles til en selvstændig juridisk enhed, som udbydes i sin helhed. Sidstnævnte model forudsætter naturligvis, at kravet om et mindsteudbud på 20 pct. af det samlede projekts værdi overholdes. Den købsret lokale borgere med bestemmelsen får tillagt følger direkte af loven og vil ikke nødvendigvis komme til at fremgå af vedtægterne. Det fremgår videre af stk. 3, at såfremt opstilleren vælger at drive virksomheden i et selskab med personlig hæftelse, skal det fremgå af vedtægterne, om selskabet kan stifte gæld. Denne bestemmelse er indsat for at minimere risikoen for, at de lokale borgere uden at være bevidst herom kommer til at hæfte med hele deres formue. Den lokale borger vil dog fortsat kunne komme til at hæfte, selvom selskabet ikke aktivt har optaget gæld i en bank. Det kan f.eks. være, hvis der sker en skade, og møllen ikke er tilstrækkeligt forsikret. Der vil næppe være mulighed for at udbyde ejerandelene som anparter fra et anpartsselskab, idet der antages at gælde et generelt forbud mod at udbyde anparter til en videre kreds. 5. Udbudsmateriale Af 14, stk. 1, fremgår det, at vindmølleopstilleren, inden udbud af ejerandele kan finde sted, skal udarbejde et udbudsmateriale om vindmølleprojektet. Dette gælder uanset om udbuddet er omfattet af prospektpligten efter lov nr. 214 af 2. april 2008 om værdipapirhandel m.v. (Værdipapirhandelsloven) Krav til udbudsmaterialet Udbudsmaterialet skal beskrive projektet og bl.a. indeholde oplysninger om selskabets vedtægter, et specificeret anlægs- og driftsbudget, antal og pris på de ejerandele, der skal udbydes, ligesom der skal være oplysninger om frister og betingelser for afgivelse af købstilbud. Her tænkes bl.a. på frister og betingelser, som nævnt i 15. Udbudsmaterialet skal ledsages af en revisorerklæring fra en statsautoriseret revisor. Såfremt der vælges en organisationsform med personlig hæftelse, skal det i udbudsmaterialet fremhæves, i hvilket omfang vedtægterne giver mulighed for, at der stiftes gæld i virksomheden, og at investor kan komme til at hæfte med hele sin formue. Såfremt der stiftes gæld i selskabet, skal det af materialet fremgå hvilken type finansiering, der er valgt, herunder om der er tale om lån med variabel rente. For så vidt angår hæftelsens omfang pr. andel har udbyder bl.a. en særlig informationsforpligtelse over for en køber af en andel, hvor udsteder alene kræver delvis indbetaling af en kapitalandel. Der tænkes her på de situationer, hvor der ved køb af andelen alene opkræves delvis betaling, men hvor køber hæfter med den fulde størrelse på andelen, og selskabet således senere vil kunne kræve indbetaling af et ofte større restbeløb. Ud fra forbrugerbeskyttelseshensyn stilles der således krav om, at det tydeligt fremgår, hvad den enkelte køber hæfter med, især når der er tale om delvis indbetaling af kapitalandele. Hertil kommer redegørelse for vindmølleprojektets udgifter og forventede indtægter, finansiering og andre forhold af betydning for en investors beslutning om erhvervelse af ejerandele i projektet Anlægsbudgettet skal bl.a. indeholde oplysninger om omkostningerne til mølle inklusive fundament, nettilslutning, projektering, køb/leje af grund, eventuel opkøb og fjernelse af ældre møller, anslået værditabsbetaling til naboer for værditab, udarbejdelse af projekt- og udbudsmateriale samt gennemførelse af udbud. Det er kun muligt at indregne omkostninger, som relaterer sig til det konkrete projekt Det vil være en betingelse for opnåelse af pristillæg, at de fastsatte krav til udbudsmateriale er fulgt. Se også afsnit 7.

5 Fremhævelse af oplysninger i udbudsmaterialet Efter bestemmelsen i 14, stk. 2, skal der i udbudsmaterialet særligt fremhæves oplysninger om antal og pris på de ejerandele, der udbydes, og frister og betingelser for afgivelse af købstilbud, hæftelsens omfang pr. andel, samt, såfremt vindmøllen skal drives i et selskab med personlig hæftelse, i hvilket omfang vedtægterne giver mulighed for at stifte gæld. Bestemmelsen skal sikre, at de lokale borgere får oplysninger, der er nødvendige for at kunne tage stilling til køb af ejerandele i mølleprojektet. 6. Kontrolleres de økonomiske oplysninger? Efter 14, stk. 4, skal en statsautoriseret revisor afgive erklæring om de økonomiske oplysninger i opstillerens udbudsmateriale. Dette krav gælder, uanset om selskabet er underlagt revisionspligt i henhold til årsregnskabsloven eller anden lovgivning. Erklæringen skal give investorerne sikkerhed for, at projektets økonomiske forhold er korrekt beskrevet i udbudsmaterialet. Udgifterne til revisorbistand indgår i projektets omkostninger. Revisoren skal bl.a. afgive erklæring om, at projektet er organiseret i en selvstændig juridisk enhed, og at prisen på de ejerandele, der skal udbydes, er fastsat i overensstemmelse med 14, stk. 3 og Energinet.dk godkender overholdelse af udbudsregler I 13, stk. 4, fastslås det, at Energinet.dk godkender, at udbudsreglerne om køberetten er overholdt, herunder at udbud af ejerandele er sket i overensstemmelse med 15, og at de fornødne erklæringer fra revisor forelå i forbindelse med udbuddet. Overholdes reglerne ikke, kan opstilleren miste retten til pristillæg, jf. bestemmelsen i 54 og afsnit 3.2. ovenfor. Energinet.dk's afgørelse efter stk. 4, 2. pkt., af om udbudsmaterialet er udarbejdet og om udbud af ejerandele er sket i overensstemmelse med 14 og 15, er en afgørelse, der ikke kan indbringes for en administrativ myndighed. 8. Udbudsmaterialet og EU s prospektregler Det bemærkes, at udbudsmaterialet i nogle tilfælde også vil være omfattet af prospektreglerne i værdipapirhandelsloven, jf. bekendtgørelse nr. 360 af 6. maj 2009 af lov om værdipapirhandel m.v., der er ufravigelige. Såfremt udbuddet er omfattet af reglerne i værdipapirhandelsloven, er det størrelsen på udbuddet, der afgør, hvilke regler, der gælder for prospektet. Det er størrelsen af det faktiske udbud, der er afgørende. Det er kun den del af projektet, som faktisk skal udbydes, der medregnes ved fastsættelsen af udbuddets størrelse, dvs. værdien af de 20 pct., af ejerandelene, som efter 13 skal i udbud. Værdipapirhandelslovens kapitel 12 samt bekendtgørelse nr af 22. oktober 2007 om prospekter ved offentlige udbud mellem Euro og Euro af visse værdipapirer regulerer udbud mellem Euro og Euro. Udbud over Euro reguleres af værdipapirhandelslovens kapitel 6 samt bekendtgørelse nr af 22. oktober 2007 (om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked og ved offentlige udbud af værdipapirer over Euro). Vejledninger til bekendtgørelserne findes på Finanstilsynets hjemmeside Finanstilsynet har oplyst, at udbud af interessentskabsandele kan være omfattet af prospektreglerne i lov om værdipapirhandel m.v. Dette forudsætter, at instrumenterne primært har et finansielt sigte, at instrumenterne er omsættelige, og at de handles på kapitalmarkedet. Hvorvidt de pågældende interessentskabsandele i vindmølleselskaberne vil være omfattet af prospektreglerne afhænger i høj grad af andelenes karakter, herunder hvilke omsættelighedsbegrænsninger, der er knyttet til andelene, og hvorvidt andelene er egnet til efterfølgende handel. Det vil bero på en konkret vurdering, om interessentskabsandelene er omfattet af prospektreglerne i lov om værdipapirhandel m.v. En sådan vurdering vil bero på en fortolkning af lov om værdipapirhandel m.v. og henhører under Fondsrådet.

6 9. Fastsættelse af pris på ejerandelene Prisen på de enkelte ejerandele fastsættes ud fra en beregnet produktion på kwh pr. år. Prisfastsættelsen, der baseres på den beregnede produktion på kwh er begrundet i et ønske om at gøre ordningen så gennemsigtigt og overskuelig som muligt for køberne. Den valgte metode til prisfastsættelse af andelene har været brugt i branchen i mange år, og gør det muligt at sammenligne økonomien i forskellige projekter. Det er desuden hensigten med kravet at sikre, at andelene har en størrelse, så selv mindre investorer kan være med. Metoden kan illustreres ved følgende simple eksempel, hvor andelsprisen udregnes ved at dividere den beregnede produktion af elektricitet med den samlede projektpris på etablering af vindmølleprojektet. Der regnes med etablering af to møller til en samlet projektpris på kr. Produktionen fra de to møller er beregnet til kwh. En andel i et møllelav svarer til kwh Andelsprisen udregnes som * = Andelsprisen vil således i dette tilfælde blive kr. Andelsprisen er bindende for udbyderen. Andele afsat gennem udbuddet må ikke stilles dårligere end andre andele i selskabet. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at der kan opstå situationer, hvor det er velbegrundet at udbyde ejerandelene til en anden pris eller efter en anden prisfastsættelsesmetode. Bestemmelsen i 14, stk. 5, giver derfor ministeren mulighed for at tillade en sådan afvigelse fra kravet om, at andelene skal udbydes til en pris pr kwh. 10. Er der krav om at man skal købe et vist antal ejerandele? Vindmølleopstilleren kan ikke stille krav om, at den lokale borger skal købe mere end en andel, ligesom der ikke eksisterer en købepligt. Gennem udbuddet kan de berettigede herefter byde på det antal ejerandele, som de ønsker at erhverve. 11. Hvem skal have tilbudt ejerandele til nye vindmøller, og hvordan skal det foregå? Naboer, der bor tættere end 4½ km fra vindmøllen Efter 15, stk. 1, skal vindmølleopstilleren udbyde andele til enhver borger, som på tidspunktet for udbuddet er fyldt 18 år, og som ifølge folkeregisteret har fast bopæl (herunder lejere, andelshavere, hjemmeboende børn, ægtefæller m.v.) i en afstand af 4,5 km fra opstillingsstedet. Købsretten gælder ikke indehavere af fritidsboliger, herunder sommerhusbeboere m.v. medmindre disse har lovlig folkeregistreret fast bopæl på adressen. Afstanden beregnes fra hver mølle, hvis der opstilles en gruppe vindmøller. Man er således berettiget til at afgive købstilbud på møller i en gruppe, såfremt ejendommen helt eller delvist ligger indenfor for en afstand af 4,5 km til en af møllerne. Der vil efter denne bestemmelse være mulighed for at borgere, der bor i en anden kommune end den, hvori vindmøllen opstilles, vil kunne omfattes af denne persongruppe, såfremt borgeren bor inden for en radius af 4,5 km fra møllen. Købsretten gælder enhver person, som på tidspunktet for udbuddet er fyldt 18 år og opfylder bopælskravet. Ægtefæller, hjemmeboende børn m.v. vil således hver især kunne afgive købstilbud Naboer, der bor længere væk end 4,5 km, men i opstillingskommunen 15, stk. 2, indebærer, at såfremt alle andele ikke sælges til den i stk. 1 omhandlede personkreds, har enhver borger i kommunen, som på tidspunktet for udbuddet er over 18 år og som ifølge folkeregisteret har fast bopæl i den kommune, hvori vindmøllen opstilles på tidspunktet for afholdelse af udbuddet mulighed for at købe en eller flere andele. Ved havvindmøller etableret uden for udbud vil den udvidede købsret gælde for de relevante borgere i den kommune, hvis kyststrækning ligger nærmest møllen. Som

7 det er tilfældet i stk. 1, gælder købsretten ikke for indehavere af fritidsboliger, herunder sommerhusbeboere m.v. medmindre disse har lovlig folkeregistreret fast bopæl på adressen Udbud af andele i udbudsrunde Der vil skulle foretages en samlet udbudsrunde, i hvilken der udbydes andele til personkredsen omfattet af både stk. 1 og stk. 2. Personkredsen i stk. 1 har fortrinsret til køb af andele. Personkredsen i stk. 2 vil således kun kunne købe andele, såfremt alle andele ikke er afhændet til personkredsen omfattet af stk. 1. Det er således bestemt, at personkredsen i stk. 1, der består af de helt lokale borgere, der bor inden for en radius af 4,5 km fra opstillingsstedet, skal have fortrinsret til at købe andele i vindmøllen i forhold til de øvrige borgere i kommunen Annoncering af udbud Efter 15, stk. 4, skal vindmølleopstilleren udbyde andelene ved tydelig annoncering i lokale aviser i de berettigedes områder. Annoncering kan også ske i forbindelse med indkaldelsen til mødet om værditab, som er nævnt i 9, stk. 1 og 2. Nævnte møde vil således kunne dreje sig om både køberetsordningen og værditabsordningen (efter hvilken visse naboer har ret til en økonomisk godtgørelse for eventuelle gener fra den nyopstillede vindmølle). Ved henvendelse fra en lokal borger er opstilleren forpligtet til at fremsende det i 14, stk. 1, nævnte udbudsmateriale. Fremsendelsen af udbudsmaterialet skal som minimum indeholde de i 14, stk. 1, nævnte oplysninger om bl.a. antal og pris på de ejerandele, der skal udbydes, og om frister og betingelser for afgivelse af købstilbud. Fremsendelsen skal ligeledes opfylde kravene i 14, stk. 2, om fremhævelse af oplysninger Hvem kan ikke købe ejerandele efter køberetsordningen? Som ovenfor nævnt gælder køberetten ikke for indehavere af fritidsboliger, medmindre disse har lovlig folkeregistreret fast bopæl på adressen. Derudover gælder den ikke for personer under 18 år. Lokale virksomheder og kommunen vil heller ikke have mulighed for at købe ejerandele efter denne ordning. Disse vil dog altid have mulighed for at rette henvendelse til vindmølleopstilleren med henblik på forespørgsel om køb af ejerandele uden for køberetsordningen. 12. Hvornår skal man acceptere tilbuddet om køb af ejerandele? Efter 15, stk. 5, er fristen for afgivelse af købstilbud fire uger fra det tidspunkt, hvor udbuddet annonceres. Det er vigtigt at være opmærksom på denne frist, da vindmølleopstilleren ikke er forpligtet til at sælge ejerandele efter denne dato. 13. Hvad sker der, hvis der er færre andele, end der er købere? Når fristen for at afgive købstilbud er udløbet, foretager opstilleren en opgørelse over det antal ejerandele, som de berettigede har afgivet købstilbud på. Såfremt der er indkommet færre bud end udbudte andele ved budfristens udløb, kan opstilleren frit råde over de ejerandele, som ikke sælges gennem udbuddet. Er der indkommet flere bud ved budfristens udløb end antallet af udbudte ejerandele, foretages en fordeling, der sikrer, at flest mulige kan erhverve ejerandele. Ejerandelene vil skulle tildeles således, at de, der har afgivet bud på mindst en ejerandel, imødekommes først, med en ejerandel. Herefter imødekommes de, der har afgivet bud på mindst to ejerandele, med yderligere en ejerandel osv., indtil alle bud på et givet antal ejerandele eventuelt ikke kan imødekommes. De andele, der herefter ikke kan fordeles efter det beskrevne princip fordeles efter en lodtrækning, som foretages af Energinet.dk. Ligeledes vil der skulle foretages lodtrækning, såfremt antallet af udbudte ejerandele er færre end det antal personer, der har afgivet bud på en ejerandel.

8 Fordelingsprincippet kan illustreres ved følgende eksempel: Der skal opstilles vindmøller til kr. 50 mio. Efter 13 skal 20 pct. af vindmøllerne udbydes, hvilket svarer til ejerandele for kr. 10 mio. Såfremt hver ejerandel har en værdi på kr , ville der skulle udbydes i alt ejerandele. Ved budfristens udløb er der indkommet følgende bud fra i alt personer: 400 personer har budt på en ejerandel 300 personer har budt på to ejerandele 200 personer har budt på tre ejerandele 100 personer har budt på fire ejerandele 100 personer har budt på fem ejerandele De ejerandele fordeles herefter på følgende måde: Der er i alt personer, der har ønsket at købe mindst en ejerandel, og de imødekommes alle. Tilbage er der 900 ejerandele. Der er 700 personer, der har ønsket mindst 2 ejerandele. Alle 700 personer imødekommes. Tilbage er der 200 ejerandele. Der er 400 personer, der har ønsket mindst 3 ejerandele. Der er på dette tidspunkt i fordelingsforløbet ikke længere tilstrækkeligt med ejerandele tilbage til fordeling til, at alle kan få deres ønske opfyldt. De 200 resterende ejerandele vil herefter skulle fordeles ved lodtrækning blandt de 400 personer, der ikke fuldt ud har fået indfriet deres ønske om køb af ejerandele. Lodtrækningen foretages af Energinet.dk, der tillige afgør, hvordan denne skal finde sted. Den beskrevne fordelingsmetode finder anvendelse over for både personer, der bor inden for 4½ kilometers grænsen, og på personer, der uden for denne, men inden for opstillingskommunen. Det indebærer, at de udbudte andele først fordeles til de, der bor inden for 4½ kilometers grænsen, og derefter til de øvrige berettigede. 14. Opstilleren stilles ikke økonomisk ringere Med bestemmelsen i 14, stk. 3, om hvilke udgifter vindmølleopstilleren kan lade indgå i fastsættelsen af prisen på en ejerandel, sikres det, at opstilleren ikke stilles økonomisk ringere på grund af ordningen. Der skal således ikke være tale om, at opstilleren skal overføre værdier til deltagerne i køberetsordningen eller lignende. Opstilleren skal have mulighed for at opnå relativt samme økonomiske udbytte af projektet, som hvis ordningen ikke have eksisteret. Køberne efter køberetsordningen skal på deres side økonomisk set stilles på samme måde som opstilleren. Bestemmelsen indebærer, at prisen på de udbudte ejerandele til sammen skal fastsættes således, at opstilleren får dækket alle omkostninger i henhold til udbudsmaterialet ved mølleprojektet, herunder planlægning, udarbejdelse af projekt- og udbudsmateriale, projektering, køb/leje af grund, gennemførelse af udbud og opførelse af møllen osv. Vindmølleopstilleren kan altså ikke en indregne en fortjeneste ved prisfastsættelsen af de ejerandele, der er omfattet af køberetsordningen. Det bærende princip ved prisfastsættelse af andele under køberetsordningen er således, at opstilleren og køberne skal indskyde samme beløb pr. ejerandel. Opstilleren kan frit sælge de 80 pct. af projektet til markedspris, mens andele under køberetsordningen skal prisfastsættes efter de faktiske udgifter ved projektets gennemførelse. Opstilleren opnår relativt samme økonomiske udbytte af projektet da både opstillerens udgifter og den andel af projektet, der kan tages avance på, reduceres med 20 pct. 15. Aktieklasser og tvangsindløsning Der må efter bestemmelsen ikke laves aktieklasser, hvorefter andele afsat gennem udbud stilles dårligere end andre andele i selskabet, herunder i forhold til ret til udbytte og dets størrelse samt stemmeret. Det samme gælder for andre selskabskonstruktioner, herunder I/S og K/S. Desuden fraviges aktieselskabslovens regel om tvangsindløsning af mindretalsaktionærer. Dette er nødvendigt for at beskytte den ret til medejerskab som de lokale borgere til en mølle får. Det skal samtidigt bemærkes, at den ret en

9 minoritet efter aktieselskabsloven har til at blive indløst af en aktionær, der ejer mere end 90 pct. af aktierne ikke er fraveget, og således gælder ved siden af lovens bestemmelser. Denne vejledning er skrevet på baggrund af i lovbekendtgørelse nr af 8. november 2011, om fremme af vedvarende energi. Køberet til vindmølleandele for lokale borgere 13. Den, der opstiller en eller flere vindmøller på mindst 25 m på land eller havvindmøller etableret uden for udbud, jf. 23, stk. 4, skal, inden opstillingen påbegyndes, udbyde mindst 20 pct. af ejerandelene heri til de personer, som efter 15 er berettiget til at afgive købstilbud. Stk. 2. Pligten til at udbyde ejerandele efter stk. 1 gælder ikke for vindmøller, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation omfattet af 41, eller for møller, som efter klima-, energi- og bygningsministerens afgørelse må betegnes som forsøgsmøller. Stk. 3. Vindmøller, der er omfattet af udbudspligten efter stk. 1, skal drives i en selvstændig juridisk enhed. Hvis vindmøllen skal drives i et selskab med personlig hæftelse, skal det fremgå af selskabets vedtægter, i hvilket omfang selskabet kan stifte gæld. Stk. 4. Energinet.dk godkender, at udbudsmateriale er udarbejdet og udbud af ejerandele er sket i overensstemmelse med 14 og 15. Energinet.dk s afgørelse kan ikke indbringes for en administrativ myndighed. 14. Vindmølleopstilleren skal udarbejde et udbudsmateriale. Udbudsmaterialet skal beskrive projektet, være ledsaget af en revisorerklæring, jf. stk. 4, og bl.a. indeholde oplysninger om 1) selskabets vedtægter, 2) et specificeret anlægs- og driftsbudget, 3) finansiering, 4) hæftelsens omfang pr. andel, 5) antal og pris på de udbudte ejerandele og 6) frister og betingelser for afgivelse af købstilbud. Stk. 2. I det i stk. 1 nævnte udbudsmateriale skal særlig fremhæves de i stk. 1, nr. 4-6, nævnte oplysninger. Hvis vindmøllen skal drives i et selskab med personlig hæftelse, skal det tillige fremhæves, i hvilket omfang vedtægterne giver mulighed for at stifte gæld. Stk. 3. Provenuet fra udbuddet skal dække en forholdsmæssig andel af opstillerens omkostninger til projektet, således at opstilleren og køberne indskyder samme beløb pr. ejerandel. Ejerandelene udbydes til en pris beregnet ud fra en produktion på kwh pr. andel, jf. dog stk. 5. Opstilleren kan ikke fastsætte krav om købepligt eller omfanget heraf. Stk. 4. Udbudsmaterialet skal ledsages af en erklæring fra en statsautoriseret revisor, hvori det erklæres, at projektet opfylder betingelserne i 13, stk. 3, at omfanget af hæftelsen pr. andel er oplyst, jf. stk. 1, at prisen på ejerandelene er fastsat som angivet i stk. 3 eller som angivet i modellen efter stk. 5, og at oplysningerne om økonomiske forhold i øvrigt er retvisende. Stk. 5. Klima-, energi- og bygningsministeren kan tillade, at ejerandele udbydes efter en anden model end den i stk. 3, 2. pkt., angivne. Stk. 6. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om kravene til udbudsmaterialet og den fremgangsmåde, som skal benyttes ved udbuddet, herunder om offentliggørelse m.v. 15. Enhver person over 18 år, som ifølge folkeregisteret har fast bopæl i en afstand af højst 4,5 km fra opstillingsstedet på tidspunktet for afholdelse af udbuddet, er berettiget til at afgive købstilbud. Opstilles flere møller i en gruppe, beregnes afstanden fra den nærmeste mølle. Stk. 2. Berettigede til at afgive købstilbud er endvidere enhver person over 18 år, som ifølge folkeregisteret har fast bopæl i den kommune, hvori vindmøllen opstilles på tidspunktet for afholdelse af udbuddet. Ved havvindmøller etableret uden for udbud er den i 1. pkt. nævnte kommune den kommune, hvis kyststrækning ligger nærmest møllen. Stk. 3. Personkredsen i stk. 1 har fortrinsret til køb af andele. Personkredsen i stk. 2 kan kun købe andele, såfremt alle andele ikke er afhændet til personkredsen omfattet af stk. 1. Stk. 4. Udbud af ejerandele til de købsberettigede skal som minimum ske ved tydelig annoncering i lokale aviser i de købsberettigedes områder. Annoncering kan ske i forbindelse med indkaldelsen til det møde om værditab, som er nævnt i 9, stk. 1 og 2. Annoncen, hvori udbuddet sker, skal indeholde oplysninger om 1) antal og pris på de ejerandele, der skal udbydes, 2) selskabsform og omfanget af hæftelsen pr. andel, 3) frister og betingelser for afgivelse af købstilbud, og 4) hvor købsberettigede skal henvende sig for at få tilsendt eller udleveret udbudsmaterialet. Stk. 5. Fristen for at afgive købstilbud skal mindst være 4 uger fra det tidspunkt, udbuddet annonceres. 16. Overstiger de indkomne bud ved budfristens udløb antallet af udbudte ejerandele, imødekommes først alle, der har afgivet bud på mindst én ejerandel, med en ejerandel. Herefter imødekommes alle, der har afgivet bud på mindst to ejerandele, med yderligere en ejerandel osv., indtil alle bud på et givet antal ejerandele eventuelt ikke kan imødekommes. De andele, der herefter ikke kan fordeles efter det beskrevne princip, fordeles efter lodtrækning, som foretages af Energinet.dk. Stk. 2. Fordelingsprincippet i stk. 1 finder anvendelse for tilbud afgivet efter 15, stk. 1 og 2.

10 Stk. 3. Vindmølleopstilleren kan frit råde over ejerandele, som ikke afsættes gennem udbuddet. 17. Andele afsat gennem udbuddet, jf. 13, må ikke stilles dårligere end andre andele i selskabet og kan ikke tvangsindløses.

Vejledning om. Køberetsordningen

Vejledning om. Køberetsordningen Vejledning om Køberetsordningen Indhold 1. Om køberetsordningen generelt... 3 2. Vindmølleprojekter omfattet af køberetsordningen... 3 3. Tidspunkt for udbuddet... 4 4. Udbudsperioden... 4 5. Information

Læs mere

Køberets- og værditabsordning for kystnære havmøller

Køberets- og værditabsordning for kystnære havmøller AARHUS UNIVERSITET Køberets- og værditabsordning for kystnære havmøller Dansk Energi s og Vindmølleindustrien s seminar den 27. maj 2013 Professor, dr.jur. Ellen Margrethe Basse, Juridisk Institut, School

Læs mere

Køberetsordningen for kystnære havmøller

Køberetsordningen for kystnære havmøller Køberetsordningen for kystnære havmøller 29. Oktober kl. 14-16 450 MW kystnære havmøller Program Velkomst v/ Hanne Windemuller, ENS 14.10: 1-øres incitamentsmodellen og generelle spørgsmål v/lisbeth Nielsen,

Læs mere

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger 30. september 2009 1 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger De 4 ordninger overordnet Garantifonden Grøn Ordning Værditabsordningen Køberetsordningen 2 Fire

Læs mere

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 135 Bilag 11 Offentligt Ændringsforslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Nye regler i VE-loven Værditabsordning: Kun værditab ved

Læs mere

Høringsudkast. Fremsat den {FREMSAT} af Klima-, Energi- og Bygningsministeren. Forslag. til

Høringsudkast. Fremsat den {FREMSAT} af Klima-, Energi- og Bygningsministeren. Forslag. til Høringsudkast Fremsat den {FREMSAT} af Klima-, Energi- og Bygningsministeren Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, ligningsloven og lov om ændring af lov

Læs mere

Energiaftalen - Vind. Nye højere pristillæg til bl.a. vind. Den nye VE-lov

Energiaftalen - Vind. Nye højere pristillæg til bl.a. vind. Den nye VE-lov Energiaftalen - Vind Den nye VE-lov Nye højere pristillæg til bl.a. vind - 25 øre oven i markedsprisen i 22.000 fuldlasttimer+ 2,3 øre i ballanceomkostninger Fire nye ordninger til fremme af udbygningen

Læs mere

Kommunen som investor i vindmølleprojekter. www.energiogmiljo.dk

Kommunen som investor i vindmølleprojekter. www.energiogmiljo.dk Kommunen som investor i vindmølleprojekter 1 Det vil jeg tale om Hjemmelsgrundlaget for kommunen som deltager i elproduktion Låneoptagelse og garantistillelse Modregningsreglerne Risikoafdækning Anvendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven 1) Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven 1) Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 28. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og

Læs mere

Evaluering af køberetsordningen. i lov om fremme af vedvarende energi

Evaluering af køberetsordningen. i lov om fremme af vedvarende energi Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 68 Offentligt N O T AT Evaluering af køberetsordningen i i lov om fremme af vedvarende energi 28. oktober 2011 J.nr. 2110/1181-0241 Ref. bgi/jbe/hw

Læs mere

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet Vindmølle-ordninger Køge Bugt området 5. September 2011 Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet VE-lovens 4 ordninger Garantifond Værditabsordning Køberetsordning Grøn ordning Garantifond Der kan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og forskellige Ændret høringsudkast 28. november 2012 Fremsat den {FREMSAT} af Klima-, Energi- og Bygningsministeren Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love (Rammer

Læs mere

Tiltag til at fremme vedvarende energi

Tiltag til at fremme vedvarende energi Tiltag til at fremme vedvarende energi Lov om fremme af vedvarende energi (også kaldet VE-loven) indeholder 4 ordninger, som administreres af Energinet.dk: Garantiordning som garanterer lån til finansiering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Vilkår for kystnære havmølleparker. Dansk Energi 27. maj 2013

Vilkår for kystnære havmølleparker. Dansk Energi 27. maj 2013 Vilkår for kystnære havmølleparker Dansk Energi 27. maj 2013 Kystnære områder i udbud I alt 450 MW Vesterhav Nord Sæby Hver park max. 200 MW Vesterhav Syd Sejerøbugten Bornholm Smålandsfarvandet To grundprincipper

Læs mere

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi LOV nr 1705 af 23/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5549

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013

VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013 VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013 De fire ordninger: Værditabsordning Køberetsordning (forkøbsret for lokale) Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Værditabsordning Hvad kan der søge

Læs mere

Forslag. Lov om fremme af vedvarende energi 1)

Forslag. Lov om fremme af vedvarende energi 1) 2008/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Klima- og Energiministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen Fremsat den 5. november 2008 af klima og energiministeren

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi 1)

Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi 1) LBK nr 122 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 6004/6018-0011

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Værditabsordning Hvad kan der søge til og af hvem Fast

Læs mere

Bilag 1. Den 24. april Aarhus Kommune GENERELT OM KOMMUNAL DELTAGELSE I HAVVINDMØLLEPRO- JEKTER

Bilag 1. Den 24. april Aarhus Kommune GENERELT OM KOMMUNAL DELTAGELSE I HAVVINDMØLLEPRO- JEKTER Bilag 1 Den 24. april 2014 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling GENERELT OM KOMMUNAL DELTAGELSE I HAVVINDMØLLEPRO- JEKTER BAGGRUND OG FORMÅL I udtalelsen fra Borgmesterens Afdeling af 24. april 2014 er

Læs mere

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1 Værditabsordningen Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune Dato - Dok.nr. 1 Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved klima-, energi- og bygningsministeriet Ejer

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Lov om fremme af vedvarende energi 1)

Lov om fremme af vedvarende energi 1) 1 von 16 18.08.2009 15:56 LOV nr 1392 af 27/12/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2008 Klima- og Energiministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 224 af 16/03/2009 LOV nr 509 af 12/06/2009

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Energistyrelsen Att.: Birgit Gilland Amaliegade 44 1256 København K ens@ens.dk. Høringssvar vedr. revision af værditabs- og køberetsordningerne m.v.

Energistyrelsen Att.: Birgit Gilland Amaliegade 44 1256 København K ens@ens.dk. Høringssvar vedr. revision af værditabs- og køberetsordningerne m.v. Energistyrelsen Att.: Birgit Gilland Amaliegade 44 1256 København K ens@ens.dk Høringssvar vedr. revision af værditabs- og køberetsordningerne m.v. Dato: 22-10-2012 Dansk Energi, Dansk Industri og Vindmølleindustrien

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Siemens Wind Power A/S OVER Energinet.dk

Læs mere

Parallelopstilling for EFL 35 og 37

Parallelopstilling for EFL 35 og 37 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 111 Offentligt Parallelopstilling for EFL 35 og 37 Gældende 35 i EFL 35. Transmissionsnet på mellem 100 kv og 200 kv samt udlandsforbindelser under 100 kv,

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: Carsten Christensen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier Bekendtgørelse om almennyttige lotterier I medfør af 10, stk. 2 og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Tilladelse 1. Tilladelse til almennyttige lotterier kan meddeles af spillemyndigheden

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

Værditabsordningen. - ændringer til VE-loven. v/signe Maj Holm og Janine Lindberg

Værditabsordningen. - ændringer til VE-loven. v/signe Maj Holm og Janine Lindberg Værditabsordningen - ændringer til VE-loven v/signe Maj Holm og Janine Lindberg 1 Grundlag for værditab ( 6, stk. 1) En eller flere vindmøller Tilknyttede lysmarkeringsmaster Vindmøller ved Kragerup Gods

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje 13. August 2013 Aftenens emner Vindmølleområdet Værditab Grøn pulje Vindmølleanparter - køberetsordningen Økonomi i en vindmølleanpart Vedtægter

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

VEDTÆGTER. for VESTFORSYNING VIND A/S. 1. Navn. 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S.

VEDTÆGTER. for VESTFORSYNING VIND A/S. 1. Navn. 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S. VEDTÆGTER for VESTFORSYNING VIND A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Holstebro Kommune. 3. Formål

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2.

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II Nejst Etape II - Brønderslev Kommune UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II 3 stk. Vestas V112 3,075 3,3 MW med en totalhøjde på 140 meter Beskrivelse af projektet 3 stk. Vestas V112 140 meter. Samme

Læs mere

Energistyrelsen Att.: Birgit Gilland Amaliegade København K

Energistyrelsen Att.: Birgit Gilland Amaliegade København K Energistyrelsen Att.: Birgit Gilland Amaliegade 44 1256 København K ens@ens.dk Høringssvar vedr. forslag til ændring af lov om fremme af vedvarende energi, inkl. kystnære møller Dato: 19-12-2012 Dansk

Læs mere

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz Økonomi og afregningsregler for strøm Henrik Lawaetz VE-lov 41 Pristillæg som sammen med markedsprisen udgør 60 øre/kwh Installeret effekt højst 25 kw Tilsluttet i egen forbrugsinstallation Energinet.dk

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S Vedtægter for Landic Property Bonds I A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Landic Property Bonds I A/S Selskabets binavn er Keops EjendomsObligationer I A/S (Landic Property Bonds

Læs mere

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier 1)

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier 1) BEK nr 1301 af 15/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-236448 Senere ændringer til forskriften BEK nr 48 af 23/01/2012 BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Interessenterne skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller.

Interessenterne skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller. 1 Interessentskabets navn er UHRE WINDPOWER I/S Interessentskabets hjemsted er IKAST-BRANDE KOMMUNE Interessentskabets formål er at producere elektricitet ved hjælp af vindkraft og sælge elektriciteten

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om fremme af vedvarende energi

Betænkning. Forslag til lov om fremme af vedvarende energi 2008/1 BTL 55 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 4. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi 1)

Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi 1) LBK nr 1288 af 27/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-7994

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter. www.energiogmiljo.dk

Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter. www.energiogmiljo.dk Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter 1 Redegørelsens indhold Lidt om juraen på området Hjemmelsgrundlaget Låneoptagelse og garantistillelse Modregningsreglerne Risikoafdækning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening:

Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening: Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening: 21-11- 2007 De har klaget over, at Skovbo Kommune (nu Køge Kommune) i 1. udbudsrunde har forkastet Deres tilbud på køb af ejendommen

Læs mere

NOTAT. 8. kontor. J.nr Ref. KNI. Den 1. juli 1998

NOTAT. 8. kontor. J.nr Ref. KNI. Den 1. juli 1998 NOTAT ENERGISTYRELSEN 8. kontor J.nr. 53341-0003 Ref. KNI Energistyrelsens vurdering af udvalgte problemstillinger vedr. vindmøllers tilslutning til elnettet Den 1. juli 1998 I dette notat beskrives og

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68,

Læs mere

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen Dagsorden Vindmølleplanen - en bunden opgave v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen v/ Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard Vi kan ikke planlægge vindmøller alle

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse... 1 2. Kapitalnedsættelse til dækning af

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT HAGESHOLM A/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT HAGESHOLM A/S BILAG 1 TIL PROSPEKT V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT HAGESHOLM A/S SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Selskabets navn er Vattenfall Vindkraft Hagesholm A/S. Selskabets hjemstedskommune er

Læs mere

UDKAST. til. Forslag til

UDKAST. til. Forslag til 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og den grønne ordning, afregningsvilkår for visse kystnære havvindmølleparker

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere