Vejledning om køberet til vindmølleandele for lokale borgere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om køberet til vindmølleandele for lokale borgere"

Transkript

1 Vejledning om køberet til vindmølleandele for lokale borgere Indhold 1. Indledning 2. Køberetsordningen kort 3. Der skal udbydes mindst 20 pct. af ejerskabet til nyopførte vindmøller 3.1. Hvilke vindmøller omfattes af udbudspligten? Hvilke vindmøller er undtaget fra udbudspligten? 3.2. Manglende overholdelse af pligten til udbud 4. Virksomhedsorganisering af vindmølleprojektet 5. Udbudsmateriale 5.1. Krav til udbudsmaterialet Anlægsbudgettet Betingelse for opnåelse af pristillæg Fremhævelse af oplysninger i udbudsmaterialet 6. Kontrolleres de økonomiske oplysninger? 7. Energinet.dk godkender overholdelse af udbudsregler 8. Udbudsmaterialet og EU s prospektregler 9. Fastsættelse af pris på ejerandelene 10. Er der krav om at man skal købe et vist antal ejerandele? 11. Hvem skal have tilbudt ejerandele til nye vindmøller, og hvordan skal det foregå? Naboer, der bor tættere end 4½ km fra vindmøllen Naboer, der bor længere væk end 4½ km, men i opstillingskommunen Udbud af andele i udbudsrunde Annoncering af udbud Hvem kan ikke købe ejerandele efter køberetsordningen? 12. Hvornår skal man acceptere tilbuddet om køb af ejerandele? 13. Hvad sker der, hvis der er færre andele, end der er købere? 14. Opstilleren stilles ikke økonomisk ringere 15. Aktieklasser og tvangsindløsning

2 1. Indledning Ved vedtagelsen af lov nr af 27. december 2008 lov om fremme af vedvarende energi udmøntede Folketinget dele af den energipolitiske aftale af 21. februar Et centralt mål med energiaftalen er at sikre udbygningen med vedvarende energi. Til opfyldelse af dette formål er der indført fire nye ordninger, hvoraf denne vejledning omhandler den ene af disse ordninger køberetsordningen. Køberetsordningen tager sigte på at øge den lokale interesse og opbakning til opstilling af nye, moderne vindmøller ved at sikre retten til at køb af andele i vindmøller i borgerens nærområde. 2. Køberetsordningen kort Køberetsordningen indebærer, at vindmølleopstilleren skal udbyde mindst 20 pct. af projektets værdi i henhold til udbudsmaterialet som ejerandele til enhver borger, som på tidspunktet for udbuddet er fyldt 18 år, og som har fast bopæl i en afstand af op til 4,5 km fra opstillingsstedet. Såfremt alle andele ikke sælges til disse borgere, skal overskydende andele tilbydes andre borgere over 18 år i kommunen. Købsretten gælder ikke indehavere af fritidsboliger, herunder sommerhusbeboere. Overstiger de indkomne bud antallet af udbudte ejerandele, tilstræbes det, at ejerandelene fordeles således, at alle får minimum en ejerandel for at sikre størst mulig lokal forankring af projektet se nærmere herom i afsnit 12. Køberetsordningen omfatter alle nye møller på mindst 25 meters højde. Ordningen omfatter dog ikke husstandsvindmøller, som undtagelsesvis måtte have en højde over 25 meter. Køberetsordningen gælder endvidere ikke havvindmøller, der udbydes via statsligt udbud samt forsøgsmøller. Hensynet til vindmølleopstilleren medfører, at de udbudte andele ikke skal udgøre mere end 20 pct. af det samlede projekt i henhold til udbudsmaterialet. Opstilleren kan dog vælge at udbyde en større andel, ligesom opstilleren kan vælge at udbyde en hel mølle eller flere hele møller i stedet for en andel af hver mølle i projektet. I samme henseende bygger ordningen på et princip om, at opstilleren og køber stilles lige i forholdet mellem omkostninger, indtægter, risiko og indflydelse. Prisen på de udbudte ejerandele skal derfor fastsættes således, at opstilleren og køberne efter ordningen stilles lige. Ejerandelene skal som hovedregel udbydes i andele af en størrelse, som svarer til en årlig produktion på 1000 kwh. Som grundlag for udbuddet skal opstiller udarbejde et udbudsmateriale for vindmølleprojektet, som skal være ledsaget af en erklæring fra en statsautoriseret revisor. Udbudsmaterialet skal sikre, at naboer til vindmøllen får et gennemarbejdet beslutningsgrundlag, når de skal tage stilling til, om de ønsker at investere i vindmølleprojektet. Naboer til nye vindmøller kan principielt modtage betaling for værditab efter værditabsordningen, selvom de har købt andele i møllen efter køberetsordningen. Det kan dog ikke udelukkes, at taksationsmyndigheden eller domstolene vil finde, at der i særlige situationer kan være grunde, der taler for, at betalingen kan nedsættes eller bortfalde, hvis en nabo benytter muligheden for at erhverve andele ud fra en betragtning om medvirken til skaden. 3. Der skal udbydes mindst 20 pct. af ejerskabet til nyopførte vindmøller I lovens 13, stk. 1, fastslås det hovedprincip, at opstilleren af en eller flere vindmøller, inden opstillingen påbegyndes, skal udbyde mindst 20 pct. af ejerskabet (ejerandele) til vindmøllen til de lokale borgere, som efter bestemmelsen i 15 er berettiget til at afgive købstilbud. Det står opstilleren frit for at udbyde en større ejerandel gennem ordningen, ligesom opstilleren frit kan vælge at udbyde en hel mølle eller flere hele møller i stedet for en andel af hver mølle i projektet. Andelene skal være udbudt, før opstilling kan påbegyndes Hvilke vindmøller omfattes af udbudspligten? Ordningen omfatter alle nye vindmøller på land såvel som på havet med undtagelse af de møller, som er nævnt under afsnit

3 Hvilke vindmøller er undtaget fra udbudspligten? A. Minimøller og husstandsmøller Minimøller og de såkaldte husstandsmøller, som normalt har en største totalhøjde på 25 meter (fra vindmøllens fod til toppen af den øverste vingespids, når denne er højst) er undtaget fra udbudspligten. Møllerne må maksimalt have en installeret effekt på 25 kw. Disse små møller opstilles normalt i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygningsanlæg og er typisk knyttet til en bestemt ejendom., Der er ikke skønnet at være grundlag for at tvinge opstilleren heraf til at udbyde ejerandele i møllen til andre. B. Forsøgsmøller Forsøgsvindmøller er heller ikke omfattet af ordningen. Som opfølgning på den energipolitiske aftale fra 29. marts 2004 har et udvalg med repræsentanter for flere ministerier og organisationer arbejdet for at skabe hensigtsmæssige rammer for udbygning med bl.a. større landvindmøller. Udvalget afgav rapport i februar Rapporten indeholder følgende definition af»forsøgsmøller«som forudsættes lagt til grund ved administration af bestemmelsen i 13, stk. 2:»Forsøgsmøller er vindmøller, der er opstilles med henblik på at udvikle nye vindmølletyper eller til undersøgelse af forhold, der kan forbedre vindmøllers udnyttelsen af vindens energi. Der kan være tale om prototyper, som er de første eksemplarer af en ny mølle, serie 0- møller, der er møller fra den første produktionsserie, møller til demonstration, der opstilles med henblik på indsamling af f.eks. driftserfaringer, eller møller der opstilles i forbindelse med forskningsprojekter.«det er klima- og energiministeren, der efter en konkret vurdering afgør, om en mølle kan betegnes som en forsøgsmølle og derfor kan fritages for køberetsordningen. C. Havvindmøller i statsligt udbud Køberetsordningen gælder endvidere ikke havvindmøller, der udbydes via statsligt udbud jf. 23, stk. 1. Det skyldes, at der i VE-lovens 23, stk. 2, (tidligere elforsyninglovens 14, stk. 2), er hjemmel til i udbuddet at stille krav om, at forbrugere eller andre skal kunne deltage som parter i projektet. Kystnære vindmøller og vindmøller længere fra land, som etableres uden udbud er således omfattet af ordningen Manglende overholdelse af pligten til udbud Såfremt reglerne om udbud af ejerandelene ikke følges, kan det indebære, at opstilleren mister retten til pristillæg, jf. bestemmelsen i 54 om betingelserne for at modtage pristillæg. Da udbuddet skal finde sted inden opstilling af møllen, jf. 13, stk. 1, er konsekvensen af manglende overholdelse af køberetsreglerne, at opstilleren, eller en senere erhverver af møllen, aldrig vil kunne modtage pristillæg for møllens elproduktion. Omgåelse af køberetsordningen, herunder at opstilleren videresælger møllen uden, at der foreligger en valid forretningsmæssig begrundelse herfor, vil også kunne medføre tab af pristillæg. Efter bestemmelsen i 54, stk. 2, har Energinet.dk dog mulighed for at se bort fra mindre væsentlige overtrædelser af reglerne. Sådanne fejl kunne eksempelvis være mindre væsentlige fejl i udbudsmaterialet, mindre fristoverskridelser eller lignende. Energinet.dk's afgørelse om retten til pristillæg kan ikke indbringes for ministeren, men kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. 66, stk Virksomhedsorganisering af vindmølleprojektet I 13, stk. 3, stilles der krav om, at vindmølleprojektet skal ejes og drives af en selvstændig juridisk enhed. Udgangspunktet er, at det er opstilleren, der træffer beslutning om den organisatoriske og selskabsmæssige ramme for etablering af møllen eller mølleparken. Det afgørende er, at køberne efter køberetsordningen får indflydelse, udbytte og risiko svarende til deres investering. Dette krav kan imidlertid ikke opfyldes, hvis investeringen placeres i et større selskab med en række andre aktiviteter. Her vil tab eller gevinst på andre aktiviteter kunne have indflydelse på økonomien for de små investorer efter køberetsordningen, ligesom medindflydelsen fra de lokale borgere kan blive meget lille.

4 Det er derfor nødvendigt at stille krav om, at det konkrete vindmølleprojekt ejes og drives af en særlig juridisk enhed, hvis formål er at drive projektet. Herudover er den organisatoriske struktur op til opstilleren. Der vil således kunne arbejdes med en model, hvor det, der udbydes, er ejerandele i form af andele, aktier m.v. i den juridiske enhed, der ejer og driver hele vindmølleprojektet. Der vil også kunne arbejdes med en model, hvor en enkelt mølle ud af et samlet projekt udskilles til en selvstændig juridisk enhed, som udbydes i sin helhed. Sidstnævnte model forudsætter naturligvis, at kravet om et mindsteudbud på 20 pct. af det samlede projekts værdi overholdes. Den købsret lokale borgere med bestemmelsen får tillagt følger direkte af loven og vil ikke nødvendigvis komme til at fremgå af vedtægterne. Det fremgår videre af stk. 3, at såfremt opstilleren vælger at drive virksomheden i et selskab med personlig hæftelse, skal det fremgå af vedtægterne, om selskabet kan stifte gæld. Denne bestemmelse er indsat for at minimere risikoen for, at de lokale borgere uden at være bevidst herom kommer til at hæfte med hele deres formue. Den lokale borger vil dog fortsat kunne komme til at hæfte, selvom selskabet ikke aktivt har optaget gæld i en bank. Det kan f.eks. være, hvis der sker en skade, og møllen ikke er tilstrækkeligt forsikret. Der vil næppe være mulighed for at udbyde ejerandelene som anparter fra et anpartsselskab, idet der antages at gælde et generelt forbud mod at udbyde anparter til en videre kreds. 5. Udbudsmateriale Af 14, stk. 1, fremgår det, at vindmølleopstilleren, inden udbud af ejerandele kan finde sted, skal udarbejde et udbudsmateriale om vindmølleprojektet. Dette gælder uanset om udbuddet er omfattet af prospektpligten efter lov nr. 214 af 2. april 2008 om værdipapirhandel m.v. (Værdipapirhandelsloven) Krav til udbudsmaterialet Udbudsmaterialet skal beskrive projektet og bl.a. indeholde oplysninger om selskabets vedtægter, et specificeret anlægs- og driftsbudget, antal og pris på de ejerandele, der skal udbydes, ligesom der skal være oplysninger om frister og betingelser for afgivelse af købstilbud. Her tænkes bl.a. på frister og betingelser, som nævnt i 15. Udbudsmaterialet skal ledsages af en revisorerklæring fra en statsautoriseret revisor. Såfremt der vælges en organisationsform med personlig hæftelse, skal det i udbudsmaterialet fremhæves, i hvilket omfang vedtægterne giver mulighed for, at der stiftes gæld i virksomheden, og at investor kan komme til at hæfte med hele sin formue. Såfremt der stiftes gæld i selskabet, skal det af materialet fremgå hvilken type finansiering, der er valgt, herunder om der er tale om lån med variabel rente. For så vidt angår hæftelsens omfang pr. andel har udbyder bl.a. en særlig informationsforpligtelse over for en køber af en andel, hvor udsteder alene kræver delvis indbetaling af en kapitalandel. Der tænkes her på de situationer, hvor der ved køb af andelen alene opkræves delvis betaling, men hvor køber hæfter med den fulde størrelse på andelen, og selskabet således senere vil kunne kræve indbetaling af et ofte større restbeløb. Ud fra forbrugerbeskyttelseshensyn stilles der således krav om, at det tydeligt fremgår, hvad den enkelte køber hæfter med, især når der er tale om delvis indbetaling af kapitalandele. Hertil kommer redegørelse for vindmølleprojektets udgifter og forventede indtægter, finansiering og andre forhold af betydning for en investors beslutning om erhvervelse af ejerandele i projektet Anlægsbudgettet skal bl.a. indeholde oplysninger om omkostningerne til mølle inklusive fundament, nettilslutning, projektering, køb/leje af grund, eventuel opkøb og fjernelse af ældre møller, anslået værditabsbetaling til naboer for værditab, udarbejdelse af projekt- og udbudsmateriale samt gennemførelse af udbud. Det er kun muligt at indregne omkostninger, som relaterer sig til det konkrete projekt Det vil være en betingelse for opnåelse af pristillæg, at de fastsatte krav til udbudsmateriale er fulgt. Se også afsnit 7.

5 Fremhævelse af oplysninger i udbudsmaterialet Efter bestemmelsen i 14, stk. 2, skal der i udbudsmaterialet særligt fremhæves oplysninger om antal og pris på de ejerandele, der udbydes, og frister og betingelser for afgivelse af købstilbud, hæftelsens omfang pr. andel, samt, såfremt vindmøllen skal drives i et selskab med personlig hæftelse, i hvilket omfang vedtægterne giver mulighed for at stifte gæld. Bestemmelsen skal sikre, at de lokale borgere får oplysninger, der er nødvendige for at kunne tage stilling til køb af ejerandele i mølleprojektet. 6. Kontrolleres de økonomiske oplysninger? Efter 14, stk. 4, skal en statsautoriseret revisor afgive erklæring om de økonomiske oplysninger i opstillerens udbudsmateriale. Dette krav gælder, uanset om selskabet er underlagt revisionspligt i henhold til årsregnskabsloven eller anden lovgivning. Erklæringen skal give investorerne sikkerhed for, at projektets økonomiske forhold er korrekt beskrevet i udbudsmaterialet. Udgifterne til revisorbistand indgår i projektets omkostninger. Revisoren skal bl.a. afgive erklæring om, at projektet er organiseret i en selvstændig juridisk enhed, og at prisen på de ejerandele, der skal udbydes, er fastsat i overensstemmelse med 14, stk. 3 og Energinet.dk godkender overholdelse af udbudsregler I 13, stk. 4, fastslås det, at Energinet.dk godkender, at udbudsreglerne om køberetten er overholdt, herunder at udbud af ejerandele er sket i overensstemmelse med 15, og at de fornødne erklæringer fra revisor forelå i forbindelse med udbuddet. Overholdes reglerne ikke, kan opstilleren miste retten til pristillæg, jf. bestemmelsen i 54 og afsnit 3.2. ovenfor. Energinet.dk's afgørelse efter stk. 4, 2. pkt., af om udbudsmaterialet er udarbejdet og om udbud af ejerandele er sket i overensstemmelse med 14 og 15, er en afgørelse, der ikke kan indbringes for en administrativ myndighed. 8. Udbudsmaterialet og EU s prospektregler Det bemærkes, at udbudsmaterialet i nogle tilfælde også vil være omfattet af prospektreglerne i værdipapirhandelsloven, jf. bekendtgørelse nr. 360 af 6. maj 2009 af lov om værdipapirhandel m.v., der er ufravigelige. Såfremt udbuddet er omfattet af reglerne i værdipapirhandelsloven, er det størrelsen på udbuddet, der afgør, hvilke regler, der gælder for prospektet. Det er størrelsen af det faktiske udbud, der er afgørende. Det er kun den del af projektet, som faktisk skal udbydes, der medregnes ved fastsættelsen af udbuddets størrelse, dvs. værdien af de 20 pct., af ejerandelene, som efter 13 skal i udbud. Værdipapirhandelslovens kapitel 12 samt bekendtgørelse nr af 22. oktober 2007 om prospekter ved offentlige udbud mellem Euro og Euro af visse værdipapirer regulerer udbud mellem Euro og Euro. Udbud over Euro reguleres af værdipapirhandelslovens kapitel 6 samt bekendtgørelse nr af 22. oktober 2007 (om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked og ved offentlige udbud af værdipapirer over Euro). Vejledninger til bekendtgørelserne findes på Finanstilsynets hjemmeside Finanstilsynet har oplyst, at udbud af interessentskabsandele kan være omfattet af prospektreglerne i lov om værdipapirhandel m.v. Dette forudsætter, at instrumenterne primært har et finansielt sigte, at instrumenterne er omsættelige, og at de handles på kapitalmarkedet. Hvorvidt de pågældende interessentskabsandele i vindmølleselskaberne vil være omfattet af prospektreglerne afhænger i høj grad af andelenes karakter, herunder hvilke omsættelighedsbegrænsninger, der er knyttet til andelene, og hvorvidt andelene er egnet til efterfølgende handel. Det vil bero på en konkret vurdering, om interessentskabsandelene er omfattet af prospektreglerne i lov om værdipapirhandel m.v. En sådan vurdering vil bero på en fortolkning af lov om værdipapirhandel m.v. og henhører under Fondsrådet.

6 9. Fastsættelse af pris på ejerandelene Prisen på de enkelte ejerandele fastsættes ud fra en beregnet produktion på kwh pr. år. Prisfastsættelsen, der baseres på den beregnede produktion på kwh er begrundet i et ønske om at gøre ordningen så gennemsigtigt og overskuelig som muligt for køberne. Den valgte metode til prisfastsættelse af andelene har været brugt i branchen i mange år, og gør det muligt at sammenligne økonomien i forskellige projekter. Det er desuden hensigten med kravet at sikre, at andelene har en størrelse, så selv mindre investorer kan være med. Metoden kan illustreres ved følgende simple eksempel, hvor andelsprisen udregnes ved at dividere den beregnede produktion af elektricitet med den samlede projektpris på etablering af vindmølleprojektet. Der regnes med etablering af to møller til en samlet projektpris på kr. Produktionen fra de to møller er beregnet til kwh. En andel i et møllelav svarer til kwh Andelsprisen udregnes som * = Andelsprisen vil således i dette tilfælde blive kr. Andelsprisen er bindende for udbyderen. Andele afsat gennem udbuddet må ikke stilles dårligere end andre andele i selskabet. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at der kan opstå situationer, hvor det er velbegrundet at udbyde ejerandelene til en anden pris eller efter en anden prisfastsættelsesmetode. Bestemmelsen i 14, stk. 5, giver derfor ministeren mulighed for at tillade en sådan afvigelse fra kravet om, at andelene skal udbydes til en pris pr kwh. 10. Er der krav om at man skal købe et vist antal ejerandele? Vindmølleopstilleren kan ikke stille krav om, at den lokale borger skal købe mere end en andel, ligesom der ikke eksisterer en købepligt. Gennem udbuddet kan de berettigede herefter byde på det antal ejerandele, som de ønsker at erhverve. 11. Hvem skal have tilbudt ejerandele til nye vindmøller, og hvordan skal det foregå? Naboer, der bor tættere end 4½ km fra vindmøllen Efter 15, stk. 1, skal vindmølleopstilleren udbyde andele til enhver borger, som på tidspunktet for udbuddet er fyldt 18 år, og som ifølge folkeregisteret har fast bopæl (herunder lejere, andelshavere, hjemmeboende børn, ægtefæller m.v.) i en afstand af 4,5 km fra opstillingsstedet. Købsretten gælder ikke indehavere af fritidsboliger, herunder sommerhusbeboere m.v. medmindre disse har lovlig folkeregistreret fast bopæl på adressen. Afstanden beregnes fra hver mølle, hvis der opstilles en gruppe vindmøller. Man er således berettiget til at afgive købstilbud på møller i en gruppe, såfremt ejendommen helt eller delvist ligger indenfor for en afstand af 4,5 km til en af møllerne. Der vil efter denne bestemmelse være mulighed for at borgere, der bor i en anden kommune end den, hvori vindmøllen opstilles, vil kunne omfattes af denne persongruppe, såfremt borgeren bor inden for en radius af 4,5 km fra møllen. Købsretten gælder enhver person, som på tidspunktet for udbuddet er fyldt 18 år og opfylder bopælskravet. Ægtefæller, hjemmeboende børn m.v. vil således hver især kunne afgive købstilbud Naboer, der bor længere væk end 4,5 km, men i opstillingskommunen 15, stk. 2, indebærer, at såfremt alle andele ikke sælges til den i stk. 1 omhandlede personkreds, har enhver borger i kommunen, som på tidspunktet for udbuddet er over 18 år og som ifølge folkeregisteret har fast bopæl i den kommune, hvori vindmøllen opstilles på tidspunktet for afholdelse af udbuddet mulighed for at købe en eller flere andele. Ved havvindmøller etableret uden for udbud vil den udvidede købsret gælde for de relevante borgere i den kommune, hvis kyststrækning ligger nærmest møllen. Som

7 det er tilfældet i stk. 1, gælder købsretten ikke for indehavere af fritidsboliger, herunder sommerhusbeboere m.v. medmindre disse har lovlig folkeregistreret fast bopæl på adressen Udbud af andele i udbudsrunde Der vil skulle foretages en samlet udbudsrunde, i hvilken der udbydes andele til personkredsen omfattet af både stk. 1 og stk. 2. Personkredsen i stk. 1 har fortrinsret til køb af andele. Personkredsen i stk. 2 vil således kun kunne købe andele, såfremt alle andele ikke er afhændet til personkredsen omfattet af stk. 1. Det er således bestemt, at personkredsen i stk. 1, der består af de helt lokale borgere, der bor inden for en radius af 4,5 km fra opstillingsstedet, skal have fortrinsret til at købe andele i vindmøllen i forhold til de øvrige borgere i kommunen Annoncering af udbud Efter 15, stk. 4, skal vindmølleopstilleren udbyde andelene ved tydelig annoncering i lokale aviser i de berettigedes områder. Annoncering kan også ske i forbindelse med indkaldelsen til mødet om værditab, som er nævnt i 9, stk. 1 og 2. Nævnte møde vil således kunne dreje sig om både køberetsordningen og værditabsordningen (efter hvilken visse naboer har ret til en økonomisk godtgørelse for eventuelle gener fra den nyopstillede vindmølle). Ved henvendelse fra en lokal borger er opstilleren forpligtet til at fremsende det i 14, stk. 1, nævnte udbudsmateriale. Fremsendelsen af udbudsmaterialet skal som minimum indeholde de i 14, stk. 1, nævnte oplysninger om bl.a. antal og pris på de ejerandele, der skal udbydes, og om frister og betingelser for afgivelse af købstilbud. Fremsendelsen skal ligeledes opfylde kravene i 14, stk. 2, om fremhævelse af oplysninger Hvem kan ikke købe ejerandele efter køberetsordningen? Som ovenfor nævnt gælder køberetten ikke for indehavere af fritidsboliger, medmindre disse har lovlig folkeregistreret fast bopæl på adressen. Derudover gælder den ikke for personer under 18 år. Lokale virksomheder og kommunen vil heller ikke have mulighed for at købe ejerandele efter denne ordning. Disse vil dog altid have mulighed for at rette henvendelse til vindmølleopstilleren med henblik på forespørgsel om køb af ejerandele uden for køberetsordningen. 12. Hvornår skal man acceptere tilbuddet om køb af ejerandele? Efter 15, stk. 5, er fristen for afgivelse af købstilbud fire uger fra det tidspunkt, hvor udbuddet annonceres. Det er vigtigt at være opmærksom på denne frist, da vindmølleopstilleren ikke er forpligtet til at sælge ejerandele efter denne dato. 13. Hvad sker der, hvis der er færre andele, end der er købere? Når fristen for at afgive købstilbud er udløbet, foretager opstilleren en opgørelse over det antal ejerandele, som de berettigede har afgivet købstilbud på. Såfremt der er indkommet færre bud end udbudte andele ved budfristens udløb, kan opstilleren frit råde over de ejerandele, som ikke sælges gennem udbuddet. Er der indkommet flere bud ved budfristens udløb end antallet af udbudte ejerandele, foretages en fordeling, der sikrer, at flest mulige kan erhverve ejerandele. Ejerandelene vil skulle tildeles således, at de, der har afgivet bud på mindst en ejerandel, imødekommes først, med en ejerandel. Herefter imødekommes de, der har afgivet bud på mindst to ejerandele, med yderligere en ejerandel osv., indtil alle bud på et givet antal ejerandele eventuelt ikke kan imødekommes. De andele, der herefter ikke kan fordeles efter det beskrevne princip fordeles efter en lodtrækning, som foretages af Energinet.dk. Ligeledes vil der skulle foretages lodtrækning, såfremt antallet af udbudte ejerandele er færre end det antal personer, der har afgivet bud på en ejerandel.

8 Fordelingsprincippet kan illustreres ved følgende eksempel: Der skal opstilles vindmøller til kr. 50 mio. Efter 13 skal 20 pct. af vindmøllerne udbydes, hvilket svarer til ejerandele for kr. 10 mio. Såfremt hver ejerandel har en værdi på kr , ville der skulle udbydes i alt ejerandele. Ved budfristens udløb er der indkommet følgende bud fra i alt personer: 400 personer har budt på en ejerandel 300 personer har budt på to ejerandele 200 personer har budt på tre ejerandele 100 personer har budt på fire ejerandele 100 personer har budt på fem ejerandele De ejerandele fordeles herefter på følgende måde: Der er i alt personer, der har ønsket at købe mindst en ejerandel, og de imødekommes alle. Tilbage er der 900 ejerandele. Der er 700 personer, der har ønsket mindst 2 ejerandele. Alle 700 personer imødekommes. Tilbage er der 200 ejerandele. Der er 400 personer, der har ønsket mindst 3 ejerandele. Der er på dette tidspunkt i fordelingsforløbet ikke længere tilstrækkeligt med ejerandele tilbage til fordeling til, at alle kan få deres ønske opfyldt. De 200 resterende ejerandele vil herefter skulle fordeles ved lodtrækning blandt de 400 personer, der ikke fuldt ud har fået indfriet deres ønske om køb af ejerandele. Lodtrækningen foretages af Energinet.dk, der tillige afgør, hvordan denne skal finde sted. Den beskrevne fordelingsmetode finder anvendelse over for både personer, der bor inden for 4½ kilometers grænsen, og på personer, der uden for denne, men inden for opstillingskommunen. Det indebærer, at de udbudte andele først fordeles til de, der bor inden for 4½ kilometers grænsen, og derefter til de øvrige berettigede. 14. Opstilleren stilles ikke økonomisk ringere Med bestemmelsen i 14, stk. 3, om hvilke udgifter vindmølleopstilleren kan lade indgå i fastsættelsen af prisen på en ejerandel, sikres det, at opstilleren ikke stilles økonomisk ringere på grund af ordningen. Der skal således ikke være tale om, at opstilleren skal overføre værdier til deltagerne i køberetsordningen eller lignende. Opstilleren skal have mulighed for at opnå relativt samme økonomiske udbytte af projektet, som hvis ordningen ikke have eksisteret. Køberne efter køberetsordningen skal på deres side økonomisk set stilles på samme måde som opstilleren. Bestemmelsen indebærer, at prisen på de udbudte ejerandele til sammen skal fastsættes således, at opstilleren får dækket alle omkostninger i henhold til udbudsmaterialet ved mølleprojektet, herunder planlægning, udarbejdelse af projekt- og udbudsmateriale, projektering, køb/leje af grund, gennemførelse af udbud og opførelse af møllen osv. Vindmølleopstilleren kan altså ikke en indregne en fortjeneste ved prisfastsættelsen af de ejerandele, der er omfattet af køberetsordningen. Det bærende princip ved prisfastsættelse af andele under køberetsordningen er således, at opstilleren og køberne skal indskyde samme beløb pr. ejerandel. Opstilleren kan frit sælge de 80 pct. af projektet til markedspris, mens andele under køberetsordningen skal prisfastsættes efter de faktiske udgifter ved projektets gennemførelse. Opstilleren opnår relativt samme økonomiske udbytte af projektet da både opstillerens udgifter og den andel af projektet, der kan tages avance på, reduceres med 20 pct. 15. Aktieklasser og tvangsindløsning Der må efter bestemmelsen ikke laves aktieklasser, hvorefter andele afsat gennem udbud stilles dårligere end andre andele i selskabet, herunder i forhold til ret til udbytte og dets størrelse samt stemmeret. Det samme gælder for andre selskabskonstruktioner, herunder I/S og K/S. Desuden fraviges aktieselskabslovens regel om tvangsindløsning af mindretalsaktionærer. Dette er nødvendigt for at beskytte den ret til medejerskab som de lokale borgere til en mølle får. Det skal samtidigt bemærkes, at den ret en

9 minoritet efter aktieselskabsloven har til at blive indløst af en aktionær, der ejer mere end 90 pct. af aktierne ikke er fraveget, og således gælder ved siden af lovens bestemmelser. Denne vejledning er skrevet på baggrund af i lovbekendtgørelse nr af 8. november 2011, om fremme af vedvarende energi. Køberet til vindmølleandele for lokale borgere 13. Den, der opstiller en eller flere vindmøller på mindst 25 m på land eller havvindmøller etableret uden for udbud, jf. 23, stk. 4, skal, inden opstillingen påbegyndes, udbyde mindst 20 pct. af ejerandelene heri til de personer, som efter 15 er berettiget til at afgive købstilbud. Stk. 2. Pligten til at udbyde ejerandele efter stk. 1 gælder ikke for vindmøller, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation omfattet af 41, eller for møller, som efter klima-, energi- og bygningsministerens afgørelse må betegnes som forsøgsmøller. Stk. 3. Vindmøller, der er omfattet af udbudspligten efter stk. 1, skal drives i en selvstændig juridisk enhed. Hvis vindmøllen skal drives i et selskab med personlig hæftelse, skal det fremgå af selskabets vedtægter, i hvilket omfang selskabet kan stifte gæld. Stk. 4. Energinet.dk godkender, at udbudsmateriale er udarbejdet og udbud af ejerandele er sket i overensstemmelse med 14 og 15. Energinet.dk s afgørelse kan ikke indbringes for en administrativ myndighed. 14. Vindmølleopstilleren skal udarbejde et udbudsmateriale. Udbudsmaterialet skal beskrive projektet, være ledsaget af en revisorerklæring, jf. stk. 4, og bl.a. indeholde oplysninger om 1) selskabets vedtægter, 2) et specificeret anlægs- og driftsbudget, 3) finansiering, 4) hæftelsens omfang pr. andel, 5) antal og pris på de udbudte ejerandele og 6) frister og betingelser for afgivelse af købstilbud. Stk. 2. I det i stk. 1 nævnte udbudsmateriale skal særlig fremhæves de i stk. 1, nr. 4-6, nævnte oplysninger. Hvis vindmøllen skal drives i et selskab med personlig hæftelse, skal det tillige fremhæves, i hvilket omfang vedtægterne giver mulighed for at stifte gæld. Stk. 3. Provenuet fra udbuddet skal dække en forholdsmæssig andel af opstillerens omkostninger til projektet, således at opstilleren og køberne indskyder samme beløb pr. ejerandel. Ejerandelene udbydes til en pris beregnet ud fra en produktion på kwh pr. andel, jf. dog stk. 5. Opstilleren kan ikke fastsætte krav om købepligt eller omfanget heraf. Stk. 4. Udbudsmaterialet skal ledsages af en erklæring fra en statsautoriseret revisor, hvori det erklæres, at projektet opfylder betingelserne i 13, stk. 3, at omfanget af hæftelsen pr. andel er oplyst, jf. stk. 1, at prisen på ejerandelene er fastsat som angivet i stk. 3 eller som angivet i modellen efter stk. 5, og at oplysningerne om økonomiske forhold i øvrigt er retvisende. Stk. 5. Klima-, energi- og bygningsministeren kan tillade, at ejerandele udbydes efter en anden model end den i stk. 3, 2. pkt., angivne. Stk. 6. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om kravene til udbudsmaterialet og den fremgangsmåde, som skal benyttes ved udbuddet, herunder om offentliggørelse m.v. 15. Enhver person over 18 år, som ifølge folkeregisteret har fast bopæl i en afstand af højst 4,5 km fra opstillingsstedet på tidspunktet for afholdelse af udbuddet, er berettiget til at afgive købstilbud. Opstilles flere møller i en gruppe, beregnes afstanden fra den nærmeste mølle. Stk. 2. Berettigede til at afgive købstilbud er endvidere enhver person over 18 år, som ifølge folkeregisteret har fast bopæl i den kommune, hvori vindmøllen opstilles på tidspunktet for afholdelse af udbuddet. Ved havvindmøller etableret uden for udbud er den i 1. pkt. nævnte kommune den kommune, hvis kyststrækning ligger nærmest møllen. Stk. 3. Personkredsen i stk. 1 har fortrinsret til køb af andele. Personkredsen i stk. 2 kan kun købe andele, såfremt alle andele ikke er afhændet til personkredsen omfattet af stk. 1. Stk. 4. Udbud af ejerandele til de købsberettigede skal som minimum ske ved tydelig annoncering i lokale aviser i de købsberettigedes områder. Annoncering kan ske i forbindelse med indkaldelsen til det møde om værditab, som er nævnt i 9, stk. 1 og 2. Annoncen, hvori udbuddet sker, skal indeholde oplysninger om 1) antal og pris på de ejerandele, der skal udbydes, 2) selskabsform og omfanget af hæftelsen pr. andel, 3) frister og betingelser for afgivelse af købstilbud, og 4) hvor købsberettigede skal henvende sig for at få tilsendt eller udleveret udbudsmaterialet. Stk. 5. Fristen for at afgive købstilbud skal mindst være 4 uger fra det tidspunkt, udbuddet annonceres. 16. Overstiger de indkomne bud ved budfristens udløb antallet af udbudte ejerandele, imødekommes først alle, der har afgivet bud på mindst én ejerandel, med en ejerandel. Herefter imødekommes alle, der har afgivet bud på mindst to ejerandele, med yderligere en ejerandel osv., indtil alle bud på et givet antal ejerandele eventuelt ikke kan imødekommes. De andele, der herefter ikke kan fordeles efter det beskrevne princip, fordeles efter lodtrækning, som foretages af Energinet.dk. Stk. 2. Fordelingsprincippet i stk. 1 finder anvendelse for tilbud afgivet efter 15, stk. 1 og 2.

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Grimshave møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Nyborg Kommune indbydes

Læs mere

Køberetsordningen for kystnære havmøller

Køberetsordningen for kystnære havmøller Køberetsordningen for kystnære havmøller 29. Oktober kl. 14-16 450 MW kystnære havmøller Program Velkomst v/ Hanne Windemuller, ENS 14.10: 1-øres incitamentsmodellen og generelle spørgsmål v/lisbeth Nielsen,

Læs mere

NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Nørregård møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Svendborg Kommune indbydes

Læs mere

Kommunal deltagelse i VE-projekter

Kommunal deltagelse i VE-projekter Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11548 Redegørelse Vedrørende Kommunal deltagelse i VE-projekter

Læs mere

K/S VINDPARK ØSTER BØRSTING LAUG INDBYDELSE TIL KØB AF VINDMØLLEANPARTER

K/S VINDPARK ØSTER BØRSTING LAUG INDBYDELSE TIL KØB AF VINDMØLLEANPARTER K/S VINDPARK ØSTER BØRSTING LAUG INDBYDELSE TIL KØB AF VINDMØLLEANPARTER For et indskud på DKK 1.347 kan du erhverve en vindmølleanpart i K/S Vindpark Øster Børsting Laug. Lokalbefolkningen i Viborg Kommune

Læs mere

Krusbjerg Vindkraft I/S

Krusbjerg Vindkraft I/S Indbydelse til køb af vindmølleandele i henhold til VE-loven om køberet Udbudt af Wind Estate A/S Forord Denne indbydelse er udarbejdet for at orientere om køberetten til lokalbefolkningen i forbindelse

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S PROSPEKT VEDRØRENDE VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S Aktierne omfattet af nærværende udbud søges ikke optaget til handel eller officiel notering på et marked. Potentielle investorer, selskaber og rådgivere

Læs mere

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

20. oktober 2012. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Kbh. K

20. oktober 2012. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Kbh. K Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Kbh. K Bemærkninger til forslag til ændring af VE-loven jf. Energistyrelsens høringsbrev af 24. september 2012. 20. oktober 2012 Danmarks Vindmølleforening er enig i

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2012 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2012. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 1 REGLER FOR UDSTEDERE AF AKTIER... 1 INDLEDNING... 4 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES ANVENDELSE... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE... 5 2 BETINGELSER FOR AKTIERS

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Indbydelse til køb af vindmølleanparter.

Indbydelse til køb af vindmølleanparter. 1 Indbydelse til køb af vindmølleanparter. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. Indledning Nærværende indbydelse omfatter følgende materiale: 2 VVM-redegørelse og miljørapport, Ringkøbing-Skjern

Læs mere

FONDSRÅDET. Beretning fra Fondsrådet

FONDSRÅDET. Beretning fra Fondsrådet FONDSRÅDET Beretning fra Fondsrådet 2000 Fondsrådet København, juni 2001 ISBN 87-7011-227-4 ISSN 1397-4572 Fondsrådets årsberetninger findes også på Finanstilsynets hjemmeside http://www.ftnet.dk ISBN

Læs mere

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt.

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. september 2008 (J.nr. 2007-0012183).

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 5. oktober 2009 EM 2009/115 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette lovforslag udstikker de fremtidige rammer for indhentning af tilbud på bygge og anlægsområdet og afløser

Læs mere

Hedgeforeninger og beskatning af hedgebaseret investeringsaktivitet

Hedgeforeninger og beskatning af hedgebaseret investeringsaktivitet Hedgeforeninger og beskatning af hedgebaseret investeringsaktivitet Af partner Erik Banner-Voigt, Deloitte, advokat Dan Moalem, adv.fm. Ulrich Hejle, begge Advokatfirma DLA Nordic og adv.fm. Kim Høibye,

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 24.2.2010 Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) (Sammenstilling af gældende regler i selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Såvel [I] som Bryde Gruppen ApS er den 27. november 2008 taget under konkursbehandling.

Såvel [I] som Bryde Gruppen ApS er den 27. november 2008 taget under konkursbehandling. Advokatfirmaet NORDIA 2. december 2008 Stockholmsgade 41 2100 København Ø Ref. cs Att. Advokat Henrik Sjørslev J.nr. 6376-0125 Kromann Reumert Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Att. Advokat Søren Aamann

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Endelig har arbejdsgruppen anbefalet, at der arbejdes videre med løsningsmodel 2.

Endelig har arbejdsgruppen anbefalet, at der arbejdes videre med løsningsmodel 2. NOTAT Tværgående Planlægning J.nr. NST-103-00066 Ref. kisda Den 4. juli 2012, revideret den 26. september 2012 Rapport om udlejningspriser for arealer til kolonihaveformål Sammenfatning Udredningen vedr.

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2001 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2001. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere