Salgsmodning af virksomheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgsmodning af virksomheden"

Transkript

1 - 1 Salgsmodning af virksomheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De store årgange fra efterkrigstiden nærmer sig pensionsalderen. Mange har etableret selvstændig virksomhed, og som følge af alder begynder overvejelser om salg af denne virksomhed at trænge sig på. For mange selvstændige er hele pensionsopsparingen placeret i virksomheden, og det har derfor afgørende betydning, at virksomheden kan sælges til en fornuftig pris. Emnet er behandlet i Jyllandsposten, Erhverv & Økonomi, af Jens Erik Rasmussen den 21. marts 2014, hvor der med rette bl.a. peges på, at et godt ejerskifte kræver en lang planlægning. Der redegøres her for nogle faktorer, der indgår i et ejerskifte, herunder særligt spørgsmålet om salg til næste generation eller en fremmed køber. I nærværende artikel er anlagt nogle mere juridiske og skattemæssige vinkler. Salgsmodning bør starte 2-7 år før pensionsalderen Desværre ses det alt for ofte, at beslutningen om salg af virksomheden først træffes på et sent tidspunkt i ejerens livscyklus, således at tidsrummet fra beslutningen om salg og frem til det tidspunkt, hvor salget som følge af ejerens høje alder skal effektueres, er ganske kort. Og dette med den ubehagelige konsekvens, at prisen for virksomheden bliver langt mindre, end hvad ejeren havde forestillet sig - og måske langt mindre, end hvad der kunne være opnået, hvis ejeren i god tid havde så at sige salgsmodnet virksomheden.

2 - 2 Dette skyldes flere forhold: Dels er det åbenbart, at en ældre og måske sygdomsramt indehaver står i en tvangssituation, hvilket selvsagt alt andet lige presser prisen nedad. Dels ses det ofte, at en potentiel køber ønsker, at den hidtidige ejer forbliver i virksomheden i en kortere årrække, således at køber får rimelig tid til at sætte sig ind i virksomheden. Allerede sidstnævnte krav medfører, at salgsovervejelserne bør startes mere end 5 år før salget. Man kan naturligvis være heldig at sælge virksomheden til en større koncern, der fra købstidspunktet indsætter sin egen ledelse, eller der kan være tale om salg til en ansat direktør. I begge tilfælde kan problemet med den hidtidige ejers høje alder være af mindre betydning. Overvejelser om salgsprisen Det vil ofte være en særdeles sund øvelse at få en sagkyndig vurdering af virksomheden samt at få foretaget en realistisk vurdering af potentielle købere. Det ses i praksis ofte, at virksomhedsejeren har nogle ganske urealistiske forventninger om salgsmuligheder og salgspriser. Giver virksomheden eksempelvis et overskud på 1 mio. kr., kunne man udmærket forestille sig, at den kan sælges for 5-10 mio. kr. Men hvis dette overskud forudsætter, at såvel virksomhedsejeren som dennes hustru er fuldtidsbeskæftiget i virksomheden, uden at de er på lønningslisten, men skal leve af virksomhedens overskud, så dækker dette overskud jo ikke andet og mere end lønnen til disse. Og i så fald nærmer salgsprisen sig måske 0 kr. Har der omvendt været et fornuftigt overskud efter aflønning af ejerne, kan der naturligvis blive tale om en pris, der er attraktiv. Men også en række andre forhold spiller ind: Er virksomheden salgsmoden En salgsmodning består i første række af at få virksomheden til at blive selvbærende, uafhængigt af den hidtidige ejers tilstedeværelse og dermed mindst muligt sårbar.

3 - 3 Et af de traditionelle problemer er, at en meget stor del af virksomhedens know-how kun findes inde i hovedet på virksomhedsejeren, ligesom det er ham, der har den altafgørende kundekontakt eller endnu værre: virksomhedens afsætning sker måske i hovedsagen til én enkelt stor kunde, som virksomhedsejeren har personlige relationer til. Her kan der være behov for at få etableret en bredere vifte af kunder og stræbe mod at gøre virksomheden mere uafhængig af ejeren. En proces, der kan tage flere år. Dokumentation for virksomhedens forhold Er der tale om salg af virksomheden til en fremmed, bør ejeren tilvejebringe en behørig dokumentation for virksomhedens forhold i form af en due diligence. Det gælder særligt, hvis der er tale om salg til fremmed, og måske i mindre grad, hvis der sker salg til en direktør, der har været ansat i virksomheden i en årrække. Virksomhedsejerens fornemste opgave i salgsmodningsfasen er at overflødiggøre sig selv. Forretningsgange skal synliggøres, således at mange beslutninger sker pr. automatik. Ét element kunne her være at etablere en firmahåndbog med beskrivelse af reaktionsmønstre hos de forskellige medarbejdere i forskellige situationer. Alt kan naturligvis ikke beskrives. Men en stor del af virksomhedens forretningsgange og forretningspolitik kan nedfældes. Dette gælder særligt for en række nøglemedarbejdere. Interne forretningsgange og procedurer kan med fordel beskrives, og denne beskrivelse kan afstemmes med eller udarbejdes af revisor, der normalt har et godt overblik over disse. Eksempelvis kan nævnes procedurer for godkendelse af vilkår i leverandøraftaler, udstedelse af kreditnotaer, kvalitetskontrol, etc. I en salgssituation vil en grundig køber som altovervejende hovedregel bede om dokumentation for forretningsgange og købers revisor vil undersøge, om disse forretningsgange blot er nedfældet på et stykke papir, eller om de efterleves i praksis. Kan det have en skadeseffekt, hvis salgstankerne kommer til omverdens kundskab, kan det tage tid at indsamle materialet, da personalet i sagens natur ikke kan involveres i denne indsamling af dokumentation I praksis er virksomhedens kontraktsforhold ofte mangelfulde og giver i tilknytning til salg anledning til prisnedslag. I flæng kan nævnes: Er virksomhedens navne og rettighe-

4 - 4 der til produkterne behørigt beskyttet? Er leverandøraftaler henholdsvis salgsaftaler på plads eller beror disse på mundtlige aftaler? Også andre juridisk forhold kan være forsømte, herunder eksempelvis miljøforhold. (Godkendelser, udledning, dokumentation for at jorden ikke er forurenet etc.) Videre kan nævnes overblik over forpligtelser, der ikke fremgår af regnskabet, så som pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsafdækket. Som et lille konkret eksempel kan nævnes en sag, hvor det viste sig, at virksomheden ikke havde behørig forsikringsafdækning. Det ville koste omkring kr. at få forsikringerne op på det niveau, som sælger havde oplyst var gældende. Konsekvensen af denne post medførte et krav om prisafslag på omkring 1 mio. kr., da prisen på virksomheden - noget forenklet formuleret - var fastsat til omkring 14 x overskuddet, der følgelig var sat kr. for højt. En virksomhedsejer, der påtænker at sælge sin virksomhed, bør få undersøgt, hvorvidt disse forhold er i orden. Selskabets revisor vil som altovervejende hovedregel kunne være en stor hjælp i denne proces. Omkostningerne vil ikke være overvældende, hvis processen sker løbende, eventuelt i tilknytning til udarbejdelse af årsrapporten. Dokumentationen bør systematiseres og samles i mapper til udlevering til potentielle købere, dog således at følsomme oplysninger først frigives, når der et langt stykke af vejen er enighed mellem sælger og en konkret køber. Bistand fra professionel virksomhedsformidler Ved salg til en fremmed, endnu ikke identificeret, køber anvendes ofte en professionel virksomhedsformidler. Virksomhedsformidleren bør inddrages på et meget tidligt tidspunkt, således at han kan pege på de ømme punkter, der skal på plads, før den egentlige salgsproces påbegyndes. Et sådant indledende møde er normalt gratis. På mødet får virksomhedsejeren dels en bedre fornemmelse af, hvad der forventes af datagrundlag til brug for salgsprocessen, og dels en viden om selve processen, herunder tidsplan samt pris og vilkår for virksomhedsformidlerens bistand.

5 - 5 Orientering af personalet I praksis vil det være uhensigtsmæssigt, hvis personalet orienteres om salgsovervejelser, da det ofte skaber unødvendig frygt for fyringer m.v., selv om et salg ofte vil medføre en mere gunstig situation for medarbejderne. I praksis inddrages én eller 2 nøglemedarbejdere, der bistår med fremskaffelse af dokumentationen omkring virksomheden. Skattemæssige overvejelser ved salg Jeg har tidligere gennemgået forskellige modeller for salg af virksomhed, herunder salg til en ansat direktør, hvor en såkaldt aktieklassemodel med fordel kan anvendes, se herved Spørg om Penge den 9. juni 2006 samt den 8. august Denne model kan være særdeles fordelagtig. Også overdragelse med succession er tidligere omtalt, således i Spørg om Penge den 14. juli Se endvidere Spørg om Penge den 13. marts Kontant salg af en personlig ejet virksomhed Er der tale om en personlig ejet virksomhed, er det skattemæssigt muligt at overdrage virksomheden med succession, dvs. uden skattemæssige konsekvenser for den hidtidige ejer, hvis overdragelsen sker til en medarbejder eller en søn henholdsvis søskende. Ved overdragelse til fremmede vil der blive udløst skat, der efter omstændighederne kan blive ganske betydelig. Salg mod betaling af en overskudsandel Hvis salgssummen fastsættes i form af en fremtidig overskudsandel, vil risikoen i realiteten blive fordelt mellem sælger og køber. Hvis virksomheden efter overdragelsen ikke giver et afkast svarende til det forventede, vil betalingerne til køberen blive mindre, end hvad der var forventet på salgstidspunktet, og køberen vil slippe billigere. Og omvendt, hvis driftsresultatet bliver bedre, end hvad parterne forventede på overdragelsestidspunktet.

6 - 6 Modellen, hvorefter der betales i form af løbende ydelser, er hensigtsmæssig, hvis der er tale om overdragelse fra far til søn. Sønnen løber ikke den helt store risiko i denne situation. Omvendt vil det ved salg til fremmed kunne være en farlig spøg, hvis køberen ikke evner at drive virksomheden, da sælger jo så tager del i det dårlige resultat. Salg af virksomhed ud af et selskab Hvis virksomheden drives i et selskab, og ejeren herefter sælger virksomheden ud af dette selskab til en køber, vil selskabet stå med en given sum penge efter salget. Man skal her være opmærksom på, at hvor det måske forud for dette salg var muligt at overdrage nogle af aktierne til børnene med skattemæssig succession, dvs. uden skattemæssige konsekvenser, vil et selskab, hvis aktivmasse for mere end 50 pct. s vedkommende består af en likvid beholdning med tillæg af udlejningsejendomme, være omfattet af den såkaldte pengetank-regel. Det indebærer, at det vil blive endog meget kostbart skattemæssigt at overdrage aktier til børnene, når selskabet har solgt virksomheden. Salg af aktier fra et holdingselskab Er der i god tid forud for salget etableret et holdingselskab (et moderselskab), der ejer aktierne i driftsselskabet, vil aktierne i driftsselskabet i første omgang ofte kunne sælges skattefrit. Hele salgssummen ender herefter i holdingselskabet uden beskatning. Der udløses følgelig først skat, når holdingselskabets midler udloddes til ejeren. Også her gælder det, at det bør overvejes at overdrage aktier i holdingselskabet til børnene med succession, før salget af aktier i datterselskabet, hvis holdingselskabet ikke er omfattet af pengetankreglerne forud for salget af datterselskabet. o

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Generationsskifte Generationsskifte

Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte af virksomhed af virksomhed og aktier og aktier Generationsskifte 1 2 Generationsskifte Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning... 6 Økonomiske overvejelser... 10

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 3 FORORD Det antages, at op mod 24.000 ejerledede

Læs mere

Ejer- og generationsskifte af virksomhed.

Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Udgivet af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Tlf.: +45 36 10 20 30 Fax:

Læs mere

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering Working Paper 1999/2 Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering af Jens Møller, Peter Tærø Nielsen & Ole Bjørn CESFO Center for Småvirksomhedsforskning Indholdsfortegnelse Forord 3 Revisors rådgivning

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Forberedelse af testamente

Forberedelse af testamente - 1 Forberedelse af testamente Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Nytåret giver almindeligvis anledning til forskellige overvejelser om status og tiden, der kommer. Måske særligt for den ældre

Læs mere

Ejerskifteguide til salg af mindre advokatvirksomheder

Ejerskifteguide til salg af mindre advokatvirksomheder Ejerskifteguide til salg af mindre advokatvirksomheder - fordi viden forpligter Indhold: 0.0 Indledning 1.0 Overvejelser om ejerskifte 1.1 Personlige overvejelser 1.2 Økonomisk og juridisk overblik 2.0

Læs mere

Betænkning om generationsskiftet i erhvervslivet

Betænkning om generationsskiftet i erhvervslivet Betænkning om generationsskiftet i erhvervslivet Betænkning nr. 1374/August 1999 Resumé: Betænkningen fra Generationsskifteudvalget behandler en række centrale problemstillinger i relation til generationsskifte

Læs mere

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING AALBORG UNIVERSITET CAND.MERC.AUD. KANDIDATAFHANDLING SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING Forfatter Christian Kattenhøj Vejleder Henrik Vestergaard Andersen Afleveringsdato 17. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Et velforberedt generationsskifte

Et velforberedt generationsskifte Et velforberedt generationsskifte Advokat Peter Schiøtz, Advodan Statsaut.rev. Martin Harill Nielsen, PricewaterhouseCoopers Indholdsfortegnelse Side nr. 1. Praktisk guide 6 Forord Økonomisk serviceeftersyn

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

Vækst og innovation. Rettidige og gode generationsskifter skaber fremtidens vindere

Vækst og innovation. Rettidige og gode generationsskifter skaber fremtidens vindere Tænk, hvor har vi i det danske samfund dog rige muligheder for fortsat vækst hvis bare vi vil. Et citat fra LETTs bog om vækst og innovation gennem rettidige og gode generationsskifter. Som en aktiv deltager

Læs mere

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering HÅNDBOG Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering En håndbog udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering Forord Inspiration i en svær tid

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

REVISOR P O S T E N. SIDE 2 Medarbejderes overtagelse af virksomhed. SIDE 3 Økonomiske overvejelser ved leje contra eje af fast ejendom

REVISOR P O S T E N. SIDE 2 Medarbejderes overtagelse af virksomhed. SIDE 3 Økonomiske overvejelser ved leje contra eje af fast ejendom S TAT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR P O S T E N SIDE 2 Medarbejderes overtagelse af virksomhed SIDE 3 Økonomiske overvejelser ved leje contra eje af fast ejendom SIDE 4 Springet som

Læs mere

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN 1 2008 SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar 2008 SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse SIDE 4 Holdingselskaber fordele og ulemper SIDE 5

Læs mere

statsautoriserede revisorer 2-2010

statsautoriserede revisorer 2-2010 statsautoriserede revisorer 2-21 Løn contra udbytte 2 Tid til generationsskifte? 3 Pas på overskrifterne 4 Fidus eller ej 4 Detailrigdom contra overblik 5 Aktieavancebeskatning 21 5 Den rigtige ledelse

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders

Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders VERSION 1.0 24. marts 2009 Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1. INDLEDNING... 2 2. GENERELT... 3 3. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 6 4. TRUSLER MOD

Læs mere

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Få styr på juraen Forøg din virksomheds værdi Hvad skal din virksomhed koste? Klargør din virksomhed Sælg din virksomheds fremtidsmuligheder Hvad

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere