FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 27. april 2007, Vejle <slide 5> NIELS K. AGNER Vi afvikler igen i år beretningen ved, at jeg først trækker hovedlinierne op fra Så gennemgår adm. direktør Frank Gad de 4 forretningsområders og Koncernens hovedtal, ligesom Frank ganske kort præsenterer 1. kvartal 2007, som er offentliggjort i dag. Og jeg runder så af med aktionær- og ledelsesforhold, strategi, finansielle mål og forventninger til <slide 6> Helt overordnet blev 2006 et godt år for SP Group faktisk en del bedre end forventet. Udviklingen i alle 4 forretningsområder oversteg således vore forventninger. Salgsindsatsen er generelt styrket, og alle enheder arbejder på at opdyrke nye kundesegmenter og nye geografier, ligesom der er fokus på, at kunderne klart skal kunne differentiere vore produkter og services fra andres. Den indsats begynder at bære frugt mange steder. Rigtigt opmuntrende er det, at væksten især er skabt uden for Danmark. Det har været et af vore mål at mindske afhængigheden af det danske hjemmemarked, men vi søger at gå klogt til værks: Vi skal nemlig stadig vokse i Danmark og vinde markedsandele, hvor det giver mening, men vi skal bare vokse endnu mere på andre markeder. Det gjorde vi sidste år med en vækst på over 20% uden for Danmark, mens den danske omsætning steg 6%. SP Group sælger mere, derfor producerer maskinerne mere, ligesom der på fabrikkerne er gjort fremskridt med at optimere produktion og work-flow og automatisere mere. Som følge heraf udnyttes kapaciteten på anlæggene bedre, og effektiviteten øges. Vi drager nu fordel af lukningen af flere små produktionsanlæg i de senere år og af specialiseringen af vore anlæg. Facit er, at dækningsgraderne er steget, selv om vi var oppe mod stigende råvare- og elpriser. Side 1 af 10

2 EBITDA-marginen overskudsgraden før afskrivninger og finansielle poster blev sidste år øget fra 6,7% til 8,9%. Ser man på søjlerne til højre, kan man med sindsro fastslå, at SP Group er ved at lægge tidligere tiders indtjeningsproblemer bag sig: Trenden er klart opadgående sidste år steg driftsindtjeningen således med over 48%, og der er mere at hente. Vi har slet ikke opfyldt vores indtjeningsmål. Den opgående trend dokumenteres også af figuren nederst. Resultatet før skat og minoriteter er også entydigt stigende. Fra 2005 til 2006 blev resultatet næsten fordoblet. SP Group har også i 2006 gjort en del for at fremtidssikre forretningen med større nyinvesteringer og opkøb. Vi etablerede således 2 nye anlæg i Polen: En ny sprøjtestøbefabrik samt en ny medicoproduktion. Samtidig fortsatte vi arbejdet med at bygge kapaciteten op i Kina. Disse tiltag er afgørende for vores konkurrencekraft og vores nærhed til kunderne. På opkøbssiden købte vi først 60% af den svenske producent af ergonomiske måtter, Mattega AB, som vi lagde sammen med Ergomat. Så overtog vi sprøjtestøbe-aktiviteterne på Danfoss plastfabrik i Nordborg og indgik en langsigtet samhandelsaftale med Danfoss. Herefter købte vi minoritetsaktionæren ud af Ergomats nordamerikanske salgsselskab, Ergomat LLC. Og senest har vi her i januar øget ejerandelen til 70% i det meget veltjenende TPI Polytechniek. Jeg har sagt før, at der ikke findes hellige køer i SP Group. Har vi aktiviteter og virksomheder, som ikke kan bringes op på en stabil indtjening, eller som ikke har nogen strategisk værdi, så afvikler eller sælger vi dem. Sidste år lukkede vi anlægget i Holstebro, men overførte know-how og maskiner inden for UV-coating til Accoat i Kvistgaard. Vi lukkede også en mandskabstung medico-produktion i Jyderup, som vi flyttede til Polen. Her i 1. kvartal 2007 er den ligeledes arbejdskraftintensive medicoproduktion i Helsingør afviklet og overført til Polen. Desuden solgte vi sidste 3 ejendomme, som ikke gav en gevinst, men frigjorde kapital til bedre formål. <slide 7> Forbedringerne i SP Group handler ikke kun om at trimme eller skære ned. De handler i allerhøjeste grad også om at blive bedre til at sætte kunderne i centrum og opfylde deres behov og om at være mere opsøgende og udnytte vores know-how og styrker. Vi har identificeret 4 drivers områder, hvor vi specielt sætter ind, og som bidrager særligt til vores vækst. Side 2 af 10

3 Fokus på salg og markedsføring nævnte jeg før. Det bidrog til, at SP Group sidste år fik en organisk vækst på over 12%. Fokus på internationalt salg har jeg også kort berørt. Internationaliseringen af SP Group øges konstant, og som det fremgår af søjlerne, hentede vi næsten 40% af omsætningen uden for Danmark. Eksportandelen er dermed steget med 10 procentpoint på blot et par år. Medico er også et fokusområde. Anført af vores dedikerede medico-enhed SP Medical noterede Koncernen sig sidste år for yderligere vækst i salget til medico-industrien. Denne vækstindustri aftager nu en femtedel af SP Groups salg sidste år blev det til godt DKK 164,5 mio. Endelig er der vore egne varemærker især ergonomisk arbejdspladsudstyr fra Ergomat og ventilationsudstyr til stalde og industrier fra TPI. På de produkter noterede vi os en vækst på næsten 13% og et meget stærkt indtjeningsmæssigt bidrag. <slide 8-14> Det er nogle af de væsentligste begivenheder og tiltag i overskriftsform. Frank Gad vil nu gennemgå hovedtallene for og samtidig give et par friske tal for 1. kvartal <slide 15> På trods af fremgangen kan bestyrelsen heller ikke i år anbefale et udbytte, og vi foreslår derfor årets resultat overført til reserverne. På den korte bane vil SP Groups værdiskabelse til aktionærerne uændret ske ved, at aktiekursen forventes at stige. Det ændres der ikke på, før egenkapitalen igen er større end aktiekapitalen, og før vi stabilt har opfyldt vore finansielle mål. Først da vil en udbyttebetaling komme på tale. <slide 16> Heldigvis er vi i stand til at skabe et fornuftigt afkast via aktiekursen. Aktien sluttede året i kurs 157 og steg dermed 42,7%. Året før var afkastet 29%, og i år ser det ud til, at værdiskabelsen fortsætter i hvert fald sluttede aktien i 170 ved sidste uges udgang foreløbig 8% op fra årsskiftet. Kursudviklingen øger også Selskabets markedsværdi, som er fordoblet de seneste 2 år. Men her skal vi også tage med i betragtning, at SP Group fordelt over 2 gange sidste år udvidede aktiekapitalen med godt nye aktier, som gav et provenu på DKK 23,7 mio. Side 3 af 10

4 <slide 17> SP-aktien stiger selvfølgelig, fordi vore resultater tilsiger det: Indtjeningen forbedres støt næsten kvartal for kvartal. Men aktien stiger også, fordi vores ledelse har gjort og stadig gør meget for at øge kendskabet til SP Group og for at informere bredere og dybere om Koncernens drift, resultater, strategi og mål. Den indsats har øget manges også større institutionelle investorers - interesse for SP Group og deres bevidsthed om vores fremgang. Derfor er vi på knap 2 år gået fra en situation, hvor aktien reelt var illikvid 94% af aktierne lå hos 8 storaktionærer. Sidste år kom de store aktionærers andel ned på godt 45%, og nu er den under 30%. Det frie flow i aktien er altså øget mærkbart, og antallet af aktionærer er steget markant. Ser vi på ejerstrukturen her i marts, så lå altså godt 28,6% af aktierne hos 3 store aktionærer, bestyrelse og direktion ejede tilsammen 3,2%, så var der 0,7% egne aktier, og resten er bredt fordelt. Den øgede likviditet i aktien betød, at vi her i starten af januar nåede målet om at komme med i det særlige danske SmallCap+ indeks over de mest likvide og handlede mindre aktier. Men det skal ikke være gjort med det. Vi har hævet overliggeren yderligere og vil fremover opfylde de informationskrav, som stilles til de mest handlede mellemstore aktier i MidCap+ indekset. Det betyder bl.a., at vi fast udsender alle meddelelser på dansk og engelsk, og at vi er i gang med en tiltrængt fornyelse af Koncernens hjemmesider på begge sprog. Hele denne indsats med at få en attraktiv, likvid og korrekt prissat aktie handler selvfølgelig også om, at vi gerne vil kunne gå til kapitalmarkederne og hente penge, når vi har særligt kapitalkrævende projekter uden at der dog er noget konkret på tegnebrættet. <slide 18> Inden vi helt forlader 2006, så skal bestyrelsens honorar forelægges. Vi indstiller, at honoraret forhøjes, som vi jo flagede på sidste års generalforsamling, at vi ville gøre. Formandens honorar hæves fra DKK til DKK , næstformanden får uændret DKK , og øvrige medlemmer stiger fra DKK til DKK Vi mener, justeringen er fair og rimelig ud fra arbejdsmængde og krav, og skulle nogen være i tvivl, så er honoraret stadig efter dansk målestok ret beskedent. Side 4 af 10

5 <slide 19> Bestyrelsen holdt sidste år 8 møder, hvoraf 2 havde henholdsvis strategi og budget som hovedtemaer. Strategien drøftes i øvrigt løbende. Vi har også brugt tid på at drøfte og beskrive Koncernens ledelsespraksis, og resultaterne heraf er bl.a. beskrevet i årsrapporten i sektionen Selskabsledelse, men også i et fyldigt notat på hjemmesiden, hvor vi redegør for ledelsen af SP Group og punkt for punkt forklarer vores praksis i forhold til Fondsbørsens anbefalinger om selskabsledelse. Helt overordnet følger vi langt de fleste anbefalinger, men der er et par områder, hvor vi har valgt at gøre tingene på en måde, der efter vor opfattelse er bedre for SP Group. På andre områder føler vi, at Fondsbørsens anbefalinger om streng formalisering af procedurer og politikker er skrevet for store koncerner og ikke passer til en mindre, dynamisk vækstvirksomhed som SP Group. Afvigelserne fra anbefalingerne er imidlertid beskedne og føler vi velbegrundede. Et af de områder, hvor vi gerne vil afvige fra anbefalingerne, er aldersgrænser. Bestyrelsen foreslår i dag, at vi ændrer vedtægterne, så der ikke længere gælder en aldersgrænse på 70 år for medlemmer af bestyrelsen. Vi mener ganske enkelt, at det er diskriminerende med en sådan aldersgrænse, ligesom det også må være vigtigere at se på hvert medlems faktiske kapacitet og bidrag til arbejdet - end at stirre sig blind på, hvad der måtte stå på medlemmets dåbsattest. Vi har også drøftet bestyrelsens sammensætning, kompetencer og størrelse. Resultatet af den drøftelse er, at når direktør Erling Larsen i dag har valgt at fratræde, så foreslår vi ikke nogen afløser. Som følge heraf vil bestyrelsen blive slanket til 6 medlemmer 4 valgt af aktionærerne og 2 valgt af medarbejderne og vi vurderer, at det er en passende størrelse. Med 6 medlemmer er bestyrelsen fortsat effektiv, men samtidig bred nok til at rumme forskellige erfaringer og kompetencer. <slide 20> Et væsentligt emne for bestyrelsen har også været SP Groups vederlagspolitik. Det er jo evident, at hvis SP Group skal fortsætte fremgangen, så skal vi kunne tiltrække og fastholde kvalificerede ledere og andre nøglepersoner. Det kræver, at vi får nogle nye løn-instrumenter, så vi bedre kan belønne de nøglemedarbejdere, der bidrager til den langsigtede værdiskabelse, og så vi kan knæsætte, at ledere og aktionærer har samme interesse: Nemlig at SP Group udvikler sig godt så godt, at aktiekursen stiger. Side 5 af 10

6 Derfor har vi brug for aktiebaserede ordninger, og dem har vi i dag kun 2 af begge for adm. direktør Frank Gad. Bestyrelsen etablerede i juni sidste år et optionsprogram, som giver Frank ret til at købe aktier fra 2009 til 2010 til en kurs, der fastsættes som 109 plus et årligt tillæg på 7,5% frem til udnyttelsen. Desuden gav generalforsamlingen i 2005 bestyrelsen ret til at udstede det nødvendige antal aktier, så vi kunne tildele Frank warrants på aktier, som han kan tegne fra november i år og ét år frem. Her er udnyttelseskursen fastsat til DKK 81 det lå aktien i ved Franks ansættelse og igen med et årligt tillæg på 7,5% frem til udnyttelsen. Vi skal have flere ledere ind under sådanne aktiebaserede programmer. Bestyrelsen foreslår derfor i dag vedtægterne ændret, så vi bliver bemyndiget til frem til 2011 at udstede op til warrants (tegningsretter) til ledende medarbejdere og udvide aktiekapitalen tilsvarende med op til nominelt DKK 8 mio. Får vi bemyndigelsen og det håber jeg er det vores plan at lade ordningen omfatte ca. 15 ledere og give dem ret til at tegne aktier til en kursværdi, der svarer til 6-12 måneders løn for den enkelte. Jeg vil gerne igen understrege, at formålet er at fremme den langsigtede adfærd, og derfor løber programmet til Ligeledes har programmet først en værdi for lederne, når aktionærerne har fået en værdistigning på mere end 7,5% p.a. Det indebærer, når vi fastsætter udnyttelseskursen, at der skal beregnes et årligt tillæg på 7,5% frem til udnyttelsen. <slide 21> Koncerndirektør Anders S. Andersen fratrådte med virkning fra 28. februar sin stilling for at hellige sig private gøremål. Bestyrelsen vil gerne sige Anders tak for en brav og helhjertet indsats både i Koncerndirektionen og som leder af Gibo Plast. Den 1. marts optog vi økonomidirektør Jørgen Hønnerup Nielsen i direktionen for SP Group. Jørgen har de seneste 5 år har haft ansvar for Koncernens økonomi og regnskab, og vi glæder os til at udnytte hans kompetencer og erfaring i direktionen, som selvfølgelig ud over Jørgen også tæller adm. direktør Frank Gad. <slide 22> Bestyrelsen har revideret planen for SP Groups udvikling frem til De store linier i strategiplanen er uændrede, men der er selvsagt drejet lidt på knapperne, så tiltagene er justeret. Enten fordi vi selv har gennemført tiltag, eller fordi marked, kunder og konkurrence har ændret sig. Da strategien er tæt beskrevet i årsrapporten, vil jeg her kun omtale det overordnede. Side 6 af 10

7 Først og fremmest skal vi fortsætte med at vokse lønsomt. SP Group har mange gode produkter og solide kompetencer inden for fremstilling og udvikling af plastforarbejde emner og belægninger. Dem skal vi blive endnu bedre til at bringe i spil over for nye og eksisterende kunder, så vi vinder markedsandele i Nordeuropa via øget eksport fra Danmark og Polen. Vi skal også foretage opkøb enten af minoritetsandele i vore egne selskaber eller af konkurrenter på markeder, hvor vi kan medvirke til en konsolidering, som det skete i Vi skal blive ved at styrke salg og markedsføring og differentiere os yderligere på proces, design og råvarer. SP Group skal fremstå som den leverandør, der tydeligst bidrager til kundernes produktudvikling og dermed virkelig skabe værdier. Vi skal også udnytte, at vi som en stor spiller i industrien har fordel af, at vi kan source forme og værktøjer globalt. Det er noget af det, vi skal slå på, når vi bearbejder nye kundegrupper og industrier i vækst. <slide 23> Selv om SP Group i første række er underleverandør, så er vi meget stærke i en række nicher. Eksempler er produkterne fra Ergomat og TPI, hvor vi selv kontrollerer varemærker og distribution, og i begge områder er vi blandt de førende i verden. Men vi er også en betydelig udbyder af bl.a. guidewires og hårde valser. Det giver store fordele at være nummer ét. Derfor skal vi fuldt ud realisere potentialet i disse nicher. Ikke mindst dér, hvor vi selv kontrollerer varemærkerne, og hvor vi derfor opnår højere marginer - som med Ergomat og TPI. De produkter skal globaliseres, og samtidig skal der udvikles nye nicheprodukter, hvor vi også kontrollerer varemærker og distribution. Og så skal vi helt generelt foretage de investeringer, som er nødvendige. Som det ses, hævede vi sidste år investeringerne i fabrikker og udstyr til et nyt niveau på DKK 61 mio. Afskrivningerne udgjorde i samme år DKK 37 mio. <slide 24> Vi skal have et effektivt og moderne produktions set-up, som vi hele tiden skal tilpasse, effektivisere og automatisere. Side 7 af 10

8 Mange af SP Groups kunder flytter til lande med lavere produktionsomkostninger, og vi flytter med, fordi SP Group skal være, hvor kunderne nu engang er. Vi er i gang med at fordoble kapaciteten på fabrikken i Kina frem til Vores aftryk i Polen blev også meget større sidste år med den nye sprøjtestøbefabrik, den nye medico-produktion i Zdunska Wola og udvidelser af Tinby s anlæg samme sted. Der vil allerede i år blive overført flere opgaver til Polen, og vi skal i en ikke for fjern fremtid udvide vore faciliteter i landet for at kapere væksten. Generelt skal vi også blive endnu bedre til at udnytte stordriftsfordele - også i sourcing af råvarer. Vi er ved at udbygge IT- og styringssystemerne, og vi skal selvfølgelig også sikre, at SP Group har den rigtige organisation, de rette mennesker og de rigtige lønsystemer. <slide 25> Det finansielle hovedmål for denne indsats er uændret: Ledestjernen er, at Koncernen inden 2009 skal opnå et resultat før skat og minoriteter, der svarer til 5% af omsætningen. Vi regner i 2009 med at have en omsætning i niveauet DKK 1 mia., og på den baggrund vil et resultat før skat og minoriteter svare til omkring DKK 50 mio. - mod altså godt DKK 20 mio. sidste år. 5% har måske tidligere lydt som ønsketænkning. Men vi bevæger os støt frem mod dette mål. Sidste år øgede vi til 2,5%, i år svarer vores estimat for hele året til cirka 3,5%, og som Frank nævnte før, nåede vi faktisk de 5% i det ganske stærke 1. kvartal Målet for EBITDA indtjeningen på driften før afskrivninger og finansielle poster er nyt. Vi styrer mod en overskudsgrad på mere end 10%, og på den parameter er der også fremdrift. Den rentebærende nettogæld skal ned. Det var et af de områder, hvor vi ikke helt lykkedes sidste år, hvor gælden faktisk steg. Stigningen på DKK 10 mio. var ikke alarmerende, og den var nem at forklare med Koncernens vækst. Men vi vil have gælden ned. Det skal ske ved dels at styrke pengestrømmene fra driften og nedbringe pengebindingen i varelagre og debitorer - og ved dels at sælge ikkeværdiskabende aktiver eller indgå sale-lease-back aftaler. Side 8 af 10

9 Den rentebærende gæld skal i 2009 være 3-4 gange så høj som driftsindtjeningen (EBITDA). Det er et godt niveau, som sikrer, at vi er effektive. Skal jeg sætte det i perspektiv, så var gælden i ,5 gange så stor som indtjeningen, men sidste år nåede vi ned på faktor 4,6. En soliditet på 20-35% er passende, fordi SP Group dermed har en effektiv kapitalstruktur og ikke ophober unødvendig kapital. Kommer soliditeten over 35%, vil vi sende overskydende kapital tilbage til aktionærerne. Kommer soliditeten under 20%, fordi vi får kapitalkrævende gode ideer - store investeringer eller opkøb - vil vi omvendt søge at rejse yderligere kapital. Endelig vil vi gerne skabe et fornuftigt afkast til aktionærerne, og dette afkast skal på den korte bane komme fra stigninger i aktiekursen, som jeg nævnte før. <slide 26> Det var målene frem til Når jeg om et par sekunder gengiver forventningerne til dette år, håber jeg, at aktionærerne får indtryk af, at vi er ved at tage endnu et skridt frem mod målene: Først top-linien: Vi forventer, at omsætningen stiger 4-8%. Det kan synes konservativt i lyset af den tocifrede vækst både sidste år og her i første kvartal, men vi skal huske, at Gibo mister en del af salget pga. kunders udflytning, og vi må også lægge ind i vore forventninger, at andre kunder kan flytte opgaver til lande, hvor SP Group ikke kan betjene dem effektivt. Derfor holder vi fast ved 4-8%, svarende til en omsætning på DKK mio., og 3 af de 4 forretningsområder ventes at bidrage til denne vækst. Indtjeningen belastes også i år af udgifter til indkøring af den nye sprøjtestøbefabrik i Polen, yderligere overflytning af opgaver til Polen samt integrationsomkostninger relateret til købet af Danfoss plastfabrik. Det er der ikke noget uventet i - det vidste vi, da vi iværksatte disse tiltag, og den gode nyhed er, at belastningen bliver mindre i år. Men der er tale om en vis effekt. Selv om f.eks. sprøjtestøbefabrikken i Polen kører godt, så taber den i denne tid DKK hver måned. Det koster at starte op, og det koster, indtil fabrikken er helt oppe i omdrejninger. Disse udgifter til trods venter vi en fortsat fremgang i indtjeningen, så SP Group i år opnår et resultat før skal og minoriteter på DKK mio. mod lige godt DKK 20 mio. sidste år. Side 9 af 10

10 Disse forventninger er opgjort ud fra de aktiviteter, SP Group har i dag. Ændringer i aktiviteter, råvareog elpriser, valutaforhold samt konjunkturer kan påvirke forventningerne. SP Group har ikke længere ryggen mod muren, som vi havde i 2004 og langt ind i Vi er ikke længere i krise, og vi taler ikke om restrukturering. Men tankesættet fra dengang gejsten, fighterånden og viljen til omstilling den har vores direktion, ledergruppe og medarbejdere stadig. Alle ved, at vi ikke er i mål men at vi er på vej mod vore mål, og 2007 skulle gerne markere, at skridtlængden ikke bliver mindre. <slide 27> Tak til vore ledere og medarbejdere for en god og dedikeret indsats. <slide 28> Og tak til aktionærerne for opmærksomheden. Niels K. Agner Bestyrelsesformand Side 10 af 10

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 29. april 2008, Vejle [Slide 1: Generalforsamling 2008] NKA Jeg vil gerne byde hjerteligt velkommen til generalforsamlingen. Vi har næsten 700 navnenoterede

Læs mere

Præsentation af SP Group 1. kvartal 2007. Maj 2007

Præsentation af SP Group 1. kvartal 2007. Maj 2007 Præsentation af SP Group 1. kvartal 2007 Maj 2007 DAGSORDEN 1. Højdepunkter og hovedtal fra 1. kvartal 2007 2. Forretningsområdernes resultater og forventninger 3. Aktionærforhold 4. Vederlagspolitik 5.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Generalforsamling 2008

Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2008 Vejle, den 29. april 2008 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport 3. Beslutning om meddelelse af decharge

Læs mere

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2006. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter:

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2006. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter: Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 25/2006 26. oktober 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 3. kvartal 2006 Resumé: SP Group realiserede i 3. kvartal et

Læs mere

SP Group 1. halvår Præsentation v/adm. direktør Frank Gad

SP Group 1. halvår Præsentation v/adm. direktør Frank Gad SP Group 1. halvår 2007 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad August 2007 DAGSORDEN 1. SP Group i overblik 2. Resultaterne i 1. halvår 2007 Koncernen Sprøjtestøbning Polyuretan Vakuumformning Belægning

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 26. april 2011, Søndersø Slide 1: Generalforsamling 2011 Niels Kristian Agner Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til SP Groups generalforsamling.

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2008

Dansk Aktiemesse 2008 Dansk Aktiemesse 28 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 17. september 28 DAGSORDEN Kort om SP Group Koncernens hovedtal 24 H1 28 Strategiske indsatsområder Finansielle mål og forventninger Frank Gad

Læs mere

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 19. april 2013, Søndersø

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 19. april 2013, Søndersø SP GROUPS GENERALFORSAMLING 19. april 2013, Søndersø Niels Kristian Agner Velkommen til generalforsamling i SP Group. Tak, fordi I er mødt frem og tak for Jeres fortsatte

Læs mere

3. kvartal 2009. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad. 3. november 2009

3. kvartal 2009. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad. 3. november 2009 3. kvartal 2009 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 3. november 2009 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 3. kvartal Strategiske indsatsområder Finansielle mål og forventninger Frank Gad (født

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2010. 28. april 2010

GENERALFORSAMLING 2010. 28. april 2010 GENERALFORSAMLING 2010 28. april 2010 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt beslutning

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 27. april 2012, Søndersø Niels Kristian Agner Først og fremmest vil jeg gerne byde jer alle velkommen til SP Groups

Læs mere

Præsentation af SP Group

Præsentation af SP Group Præsentation af SP Group ved Frank Gad, adm. direktør DDF s Virksomhedsdag, 30. maj 2006 DISPOSITION 1. SP Group et overblik 2. De 4 forretningsområder 3. Hovedtal Q1 2006 4. Strategi 5. Finansielle mål

Læs mere

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 30. april 2014

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 30. april 2014 SP GROUPS GENERALFORSAMLING 30. april 2014 Niels Kristian Agner Velkommen til SP Groups generalforsamling. Tak, fordi I er mødt frem og tak for Jeres fortsatte

Læs mere

1. halvår 2009. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad. 19. august 2009

1. halvår 2009. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad. 19. august 2009 1. halvår 2009 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 19. august 2009 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 2. kvartal og 1. halvår 2009 Strategiske indsatsområder Finansielle mål og forventninger

Læs mere

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2009. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter:

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2009. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 05/2009 24. april 2009 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2009 Resumé: SP Group realiserede i et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

1. kvartal 2010. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad Maj 2010

1. kvartal 2010. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad Maj 2010 1. kvartal 2010 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad Maj 2010 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 1. kvartal 2010 Strategiske indsatsområder Finansielle mål og forventninger Frank Gad (født 1960,

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

1. HALVÅR 2011. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad August 2011

1. HALVÅR 2011. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad August 2011 1. HALVÅR 2011 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad August 2011 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 1. halvår 2011 Strategiske indsatsområder Finansielle mål og forventninger Frank Gad (født 1960,

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015

GENERALFORSAMLING 2015 GENERALFORSAMLING 2015 28. april 2015 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt beslutning

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Præsentation af SP Group

Præsentation af SP Group Præsentation af SP Group ved Frank Gad, adm. direktør Marts 2006 Agenda SP Group i et overblik Seneste udvikling De 4 forretningsområder Plastindustrien Finansielle forhold Strategi og forventninger Appendix

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2016

GENERALFORSAMLING 2016 GENERALFORSAMLING 2016 28. april 2016 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt beslutning

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 29/ 2. november CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 3. Resumé: SP Group realiserede i de første 3 er et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 47 / 22. august CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 1. halvår Resumé: SP Group realiserede i det første halvår i et resultat før

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2008. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter:

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2008. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 18/2008 4. november 2008 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 3. kvartal 2008 Resumé: SP Group realiserede i 3. kvartal et resultat

Læs mere

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015 SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015 Niels Kristian Agner Velkommen til generalforsamling i SP Group. Tak, fordi I har taget jer tid til at være her

Læs mere

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 27. april 2017

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 27. april 2017 SP GROUPS GENERALFORSAMLING 27. april 2017 Slide 1: Velkommen til Generalforsamling 2016 Niels Kristian Agner Velkommen til generalforsamling. Tak, fordi I har taget jer tid til at være her. En særlig

Læs mere

Årsrapport 2006. Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Meddelelse nr. 04 / 2007 29. marts 2007

Årsrapport 2006. Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Meddelelse nr. 04 / 2007 29. marts 2007 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 04 / 2007 29. marts 2007 Resumé: SP Groups resultater i 2006 blev bedre end ventet. Den organiske vækst blev 12,1%, og omsætningen

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 45 / 21. august CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 1. halvår Resumé: SP Group realiserede i første halvår af et resultat før skat

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

FORMANDENS BERETNING På generalforsamlingen i Auriga Industries A/S den 2. april 2014

FORMANDENS BERETNING På generalforsamlingen i Auriga Industries A/S den 2. april 2014 Side 1 af 5 FORMANDENS BERETNING På generalforsamlingen i Auriga Industries A/S den 2. april 2014 Slide 4 - Årsrapportering Årsrapporten for 2013 og CSR-rapporten for 2013 har været tilgængelig på hjemmesiden

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

3. KVARTAL 2011. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad November 2011

3. KVARTAL 2011. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad November 2011 3. KVARTAL 2011 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad November 2011 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne de første 9 måneder 2011 Strategiske indsatsområder Finansielle mål og forventninger Frank Gad

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Indhold Selskabsoplysninger Ledelsesberetning SP Group A/S Regnskabsberetning

Indhold Selskabsoplysninger Ledelsesberetning SP Group A/S Regnskabsberetning Årsrapport 06 Indhold Selskabsoplysninger 2 Koncernoverblik 3 Brev til aktionærerne Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 5 Året i hovedtræk og forventninger til 2007 6-7 Strategisk udvikling og målsætninger

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

1. HALVÅR 2013. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. august 2013. Præsentation 1. halvår 2013 22. august 2013 / SP Group

1. HALVÅR 2013. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. august 2013. Præsentation 1. halvår 2013 22. august 2013 / SP Group 1. HALVÅR 2013 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. august 2013 1 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultater i 1. halvår 2013 Forventninger og finansielle mål Forretningsområderne Strategi Frank Gad Født

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

1. halvår Præsentation v/adm. direktør Frank Gad August 2010

1. halvår Præsentation v/adm. direktør Frank Gad August 2010 1. halvår 2010 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad August 2010 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 1. halvår 2010 Strategiske indsatsområder Finansielle mål og forventninger Frank Gad (født 1960,

Læs mere

1. HALVÅR Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 23. august 2012

1. HALVÅR Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 23. august 2012 1. HALVÅR 2012 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 23. august 2012 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 1. halvår 2012 Strategiske indsatsområder Finansielle mål og forventninger Frank Gad (født

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter:

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 26/2010 2. november 2010 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 3. kvartal 2010 Resumé: SP Group realiserede i de første 3 kvartaler

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2016

Ordinær generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling 2016 H+H International A/S København, 14. april 2016 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede

Læs mere

Generalforsamling 26. januar 2017

Generalforsamling 26. januar 2017 Generalforsamling 26. januar 2017 Dirigent Bestyrelsen har udpeget Advokat Anker Laden-Andersen Advokatfirmaet HjulmandKaptain til dirigent Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015

Ordinær generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling 2015 H+H International A/S København, 14. april 2015 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

NASDAQ Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K

NASDAQ Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K NASDAQ Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 60 / 4. november CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i de første 3 er af et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2016

GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2016 GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2016 SILICIUMVEJ 1, FREDERIKSSUND AGENDA 1) Ledelsesberetning for 2015 2) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse 3) Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Generalforsamling 2008

Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2008 Dagsorden Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling.

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling. Nilfisk Holding A/S' vederlagspolitik for bestyrelse og direktion Denne politik indeholder de overordnede retningslinjer for aflønning af bestyrelsen og direktionen i Nilfisk Holding A/S ("Nilfisk Holding"

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 27. marts 2014. Årsrapport 2013 27. marts 2014 / SP Group

ÅRSRAPPORT 2013. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 27. marts 2014. Årsrapport 2013 27. marts 2014 / SP Group ÅRSRAPPORT 2013 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 27. marts 2014 1 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 2013 Forventninger og finansielle mål Forretningsområderne Strategi Frank Gad Født 1960,

Læs mere

Velkommen til generalforsamling marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1

Velkommen til generalforsamling marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1 Velkommen til generalforsamling 2011 24. marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 26. marts 2015. Årsrapport 2014 26. marts 2015 / SP Group

ÅRSRAPPORT 2014. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 26. marts 2015. Årsrapport 2014 26. marts 2015 / SP Group ÅRSRAPPORT 2014 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 26. marts 2015 1 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 2014 Forventninger og finansielle mål Forretningsområderne Strategi Frank Gad Født 1960,

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

DLH Resultater, forretningsmodel og strategi Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Tirsdag 30. maj 2006

DLH Resultater, forretningsmodel og strategi Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Tirsdag 30. maj 2006 DLH Resultater, forretningsmodel og strategi Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Tirsdag 30. maj 2006 Jørgen Møller-Rasmussen, adm. direktør Dalhoff Larsen & Horneman A/S Agenda DLH s udvikling

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2012

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2012 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2012 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Direktør Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Velkommen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017

Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017 Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

30. JUNI 2011 GENERALFORSAMLING 2011

30. JUNI 2011 GENERALFORSAMLING 2011 30. JUNI 2011 GENERALFORSAMLING 2011 1 INDKALDELSE Indkaldelse til den ordinære generalforsamling er foregået: Gennem annonce indrykket i Berlingske Tidende Ved selskabsmeddelelse til NASDAQ OMX Gennem

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 49 / 20. august CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 1. halvår Resumé: SP Group realiserede i det første halvår et resultat før skat

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere