FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 27. april 2007, Vejle <slide 5> NIELS K. AGNER Vi afvikler igen i år beretningen ved, at jeg først trækker hovedlinierne op fra Så gennemgår adm. direktør Frank Gad de 4 forretningsområders og Koncernens hovedtal, ligesom Frank ganske kort præsenterer 1. kvartal 2007, som er offentliggjort i dag. Og jeg runder så af med aktionær- og ledelsesforhold, strategi, finansielle mål og forventninger til <slide 6> Helt overordnet blev 2006 et godt år for SP Group faktisk en del bedre end forventet. Udviklingen i alle 4 forretningsområder oversteg således vore forventninger. Salgsindsatsen er generelt styrket, og alle enheder arbejder på at opdyrke nye kundesegmenter og nye geografier, ligesom der er fokus på, at kunderne klart skal kunne differentiere vore produkter og services fra andres. Den indsats begynder at bære frugt mange steder. Rigtigt opmuntrende er det, at væksten især er skabt uden for Danmark. Det har været et af vore mål at mindske afhængigheden af det danske hjemmemarked, men vi søger at gå klogt til værks: Vi skal nemlig stadig vokse i Danmark og vinde markedsandele, hvor det giver mening, men vi skal bare vokse endnu mere på andre markeder. Det gjorde vi sidste år med en vækst på over 20% uden for Danmark, mens den danske omsætning steg 6%. SP Group sælger mere, derfor producerer maskinerne mere, ligesom der på fabrikkerne er gjort fremskridt med at optimere produktion og work-flow og automatisere mere. Som følge heraf udnyttes kapaciteten på anlæggene bedre, og effektiviteten øges. Vi drager nu fordel af lukningen af flere små produktionsanlæg i de senere år og af specialiseringen af vore anlæg. Facit er, at dækningsgraderne er steget, selv om vi var oppe mod stigende råvare- og elpriser. Side 1 af 10

2 EBITDA-marginen overskudsgraden før afskrivninger og finansielle poster blev sidste år øget fra 6,7% til 8,9%. Ser man på søjlerne til højre, kan man med sindsro fastslå, at SP Group er ved at lægge tidligere tiders indtjeningsproblemer bag sig: Trenden er klart opadgående sidste år steg driftsindtjeningen således med over 48%, og der er mere at hente. Vi har slet ikke opfyldt vores indtjeningsmål. Den opgående trend dokumenteres også af figuren nederst. Resultatet før skat og minoriteter er også entydigt stigende. Fra 2005 til 2006 blev resultatet næsten fordoblet. SP Group har også i 2006 gjort en del for at fremtidssikre forretningen med større nyinvesteringer og opkøb. Vi etablerede således 2 nye anlæg i Polen: En ny sprøjtestøbefabrik samt en ny medicoproduktion. Samtidig fortsatte vi arbejdet med at bygge kapaciteten op i Kina. Disse tiltag er afgørende for vores konkurrencekraft og vores nærhed til kunderne. På opkøbssiden købte vi først 60% af den svenske producent af ergonomiske måtter, Mattega AB, som vi lagde sammen med Ergomat. Så overtog vi sprøjtestøbe-aktiviteterne på Danfoss plastfabrik i Nordborg og indgik en langsigtet samhandelsaftale med Danfoss. Herefter købte vi minoritetsaktionæren ud af Ergomats nordamerikanske salgsselskab, Ergomat LLC. Og senest har vi her i januar øget ejerandelen til 70% i det meget veltjenende TPI Polytechniek. Jeg har sagt før, at der ikke findes hellige køer i SP Group. Har vi aktiviteter og virksomheder, som ikke kan bringes op på en stabil indtjening, eller som ikke har nogen strategisk værdi, så afvikler eller sælger vi dem. Sidste år lukkede vi anlægget i Holstebro, men overførte know-how og maskiner inden for UV-coating til Accoat i Kvistgaard. Vi lukkede også en mandskabstung medico-produktion i Jyderup, som vi flyttede til Polen. Her i 1. kvartal 2007 er den ligeledes arbejdskraftintensive medicoproduktion i Helsingør afviklet og overført til Polen. Desuden solgte vi sidste 3 ejendomme, som ikke gav en gevinst, men frigjorde kapital til bedre formål. <slide 7> Forbedringerne i SP Group handler ikke kun om at trimme eller skære ned. De handler i allerhøjeste grad også om at blive bedre til at sætte kunderne i centrum og opfylde deres behov og om at være mere opsøgende og udnytte vores know-how og styrker. Vi har identificeret 4 drivers områder, hvor vi specielt sætter ind, og som bidrager særligt til vores vækst. Side 2 af 10

3 Fokus på salg og markedsføring nævnte jeg før. Det bidrog til, at SP Group sidste år fik en organisk vækst på over 12%. Fokus på internationalt salg har jeg også kort berørt. Internationaliseringen af SP Group øges konstant, og som det fremgår af søjlerne, hentede vi næsten 40% af omsætningen uden for Danmark. Eksportandelen er dermed steget med 10 procentpoint på blot et par år. Medico er også et fokusområde. Anført af vores dedikerede medico-enhed SP Medical noterede Koncernen sig sidste år for yderligere vækst i salget til medico-industrien. Denne vækstindustri aftager nu en femtedel af SP Groups salg sidste år blev det til godt DKK 164,5 mio. Endelig er der vore egne varemærker især ergonomisk arbejdspladsudstyr fra Ergomat og ventilationsudstyr til stalde og industrier fra TPI. På de produkter noterede vi os en vækst på næsten 13% og et meget stærkt indtjeningsmæssigt bidrag. <slide 8-14> Det er nogle af de væsentligste begivenheder og tiltag i overskriftsform. Frank Gad vil nu gennemgå hovedtallene for og samtidig give et par friske tal for 1. kvartal <slide 15> På trods af fremgangen kan bestyrelsen heller ikke i år anbefale et udbytte, og vi foreslår derfor årets resultat overført til reserverne. På den korte bane vil SP Groups værdiskabelse til aktionærerne uændret ske ved, at aktiekursen forventes at stige. Det ændres der ikke på, før egenkapitalen igen er større end aktiekapitalen, og før vi stabilt har opfyldt vore finansielle mål. Først da vil en udbyttebetaling komme på tale. <slide 16> Heldigvis er vi i stand til at skabe et fornuftigt afkast via aktiekursen. Aktien sluttede året i kurs 157 og steg dermed 42,7%. Året før var afkastet 29%, og i år ser det ud til, at værdiskabelsen fortsætter i hvert fald sluttede aktien i 170 ved sidste uges udgang foreløbig 8% op fra årsskiftet. Kursudviklingen øger også Selskabets markedsværdi, som er fordoblet de seneste 2 år. Men her skal vi også tage med i betragtning, at SP Group fordelt over 2 gange sidste år udvidede aktiekapitalen med godt nye aktier, som gav et provenu på DKK 23,7 mio. Side 3 af 10

4 <slide 17> SP-aktien stiger selvfølgelig, fordi vore resultater tilsiger det: Indtjeningen forbedres støt næsten kvartal for kvartal. Men aktien stiger også, fordi vores ledelse har gjort og stadig gør meget for at øge kendskabet til SP Group og for at informere bredere og dybere om Koncernens drift, resultater, strategi og mål. Den indsats har øget manges også større institutionelle investorers - interesse for SP Group og deres bevidsthed om vores fremgang. Derfor er vi på knap 2 år gået fra en situation, hvor aktien reelt var illikvid 94% af aktierne lå hos 8 storaktionærer. Sidste år kom de store aktionærers andel ned på godt 45%, og nu er den under 30%. Det frie flow i aktien er altså øget mærkbart, og antallet af aktionærer er steget markant. Ser vi på ejerstrukturen her i marts, så lå altså godt 28,6% af aktierne hos 3 store aktionærer, bestyrelse og direktion ejede tilsammen 3,2%, så var der 0,7% egne aktier, og resten er bredt fordelt. Den øgede likviditet i aktien betød, at vi her i starten af januar nåede målet om at komme med i det særlige danske SmallCap+ indeks over de mest likvide og handlede mindre aktier. Men det skal ikke være gjort med det. Vi har hævet overliggeren yderligere og vil fremover opfylde de informationskrav, som stilles til de mest handlede mellemstore aktier i MidCap+ indekset. Det betyder bl.a., at vi fast udsender alle meddelelser på dansk og engelsk, og at vi er i gang med en tiltrængt fornyelse af Koncernens hjemmesider på begge sprog. Hele denne indsats med at få en attraktiv, likvid og korrekt prissat aktie handler selvfølgelig også om, at vi gerne vil kunne gå til kapitalmarkederne og hente penge, når vi har særligt kapitalkrævende projekter uden at der dog er noget konkret på tegnebrættet. <slide 18> Inden vi helt forlader 2006, så skal bestyrelsens honorar forelægges. Vi indstiller, at honoraret forhøjes, som vi jo flagede på sidste års generalforsamling, at vi ville gøre. Formandens honorar hæves fra DKK til DKK , næstformanden får uændret DKK , og øvrige medlemmer stiger fra DKK til DKK Vi mener, justeringen er fair og rimelig ud fra arbejdsmængde og krav, og skulle nogen være i tvivl, så er honoraret stadig efter dansk målestok ret beskedent. Side 4 af 10

5 <slide 19> Bestyrelsen holdt sidste år 8 møder, hvoraf 2 havde henholdsvis strategi og budget som hovedtemaer. Strategien drøftes i øvrigt løbende. Vi har også brugt tid på at drøfte og beskrive Koncernens ledelsespraksis, og resultaterne heraf er bl.a. beskrevet i årsrapporten i sektionen Selskabsledelse, men også i et fyldigt notat på hjemmesiden, hvor vi redegør for ledelsen af SP Group og punkt for punkt forklarer vores praksis i forhold til Fondsbørsens anbefalinger om selskabsledelse. Helt overordnet følger vi langt de fleste anbefalinger, men der er et par områder, hvor vi har valgt at gøre tingene på en måde, der efter vor opfattelse er bedre for SP Group. På andre områder føler vi, at Fondsbørsens anbefalinger om streng formalisering af procedurer og politikker er skrevet for store koncerner og ikke passer til en mindre, dynamisk vækstvirksomhed som SP Group. Afvigelserne fra anbefalingerne er imidlertid beskedne og føler vi velbegrundede. Et af de områder, hvor vi gerne vil afvige fra anbefalingerne, er aldersgrænser. Bestyrelsen foreslår i dag, at vi ændrer vedtægterne, så der ikke længere gælder en aldersgrænse på 70 år for medlemmer af bestyrelsen. Vi mener ganske enkelt, at det er diskriminerende med en sådan aldersgrænse, ligesom det også må være vigtigere at se på hvert medlems faktiske kapacitet og bidrag til arbejdet - end at stirre sig blind på, hvad der måtte stå på medlemmets dåbsattest. Vi har også drøftet bestyrelsens sammensætning, kompetencer og størrelse. Resultatet af den drøftelse er, at når direktør Erling Larsen i dag har valgt at fratræde, så foreslår vi ikke nogen afløser. Som følge heraf vil bestyrelsen blive slanket til 6 medlemmer 4 valgt af aktionærerne og 2 valgt af medarbejderne og vi vurderer, at det er en passende størrelse. Med 6 medlemmer er bestyrelsen fortsat effektiv, men samtidig bred nok til at rumme forskellige erfaringer og kompetencer. <slide 20> Et væsentligt emne for bestyrelsen har også været SP Groups vederlagspolitik. Det er jo evident, at hvis SP Group skal fortsætte fremgangen, så skal vi kunne tiltrække og fastholde kvalificerede ledere og andre nøglepersoner. Det kræver, at vi får nogle nye løn-instrumenter, så vi bedre kan belønne de nøglemedarbejdere, der bidrager til den langsigtede værdiskabelse, og så vi kan knæsætte, at ledere og aktionærer har samme interesse: Nemlig at SP Group udvikler sig godt så godt, at aktiekursen stiger. Side 5 af 10

6 Derfor har vi brug for aktiebaserede ordninger, og dem har vi i dag kun 2 af begge for adm. direktør Frank Gad. Bestyrelsen etablerede i juni sidste år et optionsprogram, som giver Frank ret til at købe aktier fra 2009 til 2010 til en kurs, der fastsættes som 109 plus et årligt tillæg på 7,5% frem til udnyttelsen. Desuden gav generalforsamlingen i 2005 bestyrelsen ret til at udstede det nødvendige antal aktier, så vi kunne tildele Frank warrants på aktier, som han kan tegne fra november i år og ét år frem. Her er udnyttelseskursen fastsat til DKK 81 det lå aktien i ved Franks ansættelse og igen med et årligt tillæg på 7,5% frem til udnyttelsen. Vi skal have flere ledere ind under sådanne aktiebaserede programmer. Bestyrelsen foreslår derfor i dag vedtægterne ændret, så vi bliver bemyndiget til frem til 2011 at udstede op til warrants (tegningsretter) til ledende medarbejdere og udvide aktiekapitalen tilsvarende med op til nominelt DKK 8 mio. Får vi bemyndigelsen og det håber jeg er det vores plan at lade ordningen omfatte ca. 15 ledere og give dem ret til at tegne aktier til en kursværdi, der svarer til 6-12 måneders løn for den enkelte. Jeg vil gerne igen understrege, at formålet er at fremme den langsigtede adfærd, og derfor løber programmet til Ligeledes har programmet først en værdi for lederne, når aktionærerne har fået en værdistigning på mere end 7,5% p.a. Det indebærer, når vi fastsætter udnyttelseskursen, at der skal beregnes et årligt tillæg på 7,5% frem til udnyttelsen. <slide 21> Koncerndirektør Anders S. Andersen fratrådte med virkning fra 28. februar sin stilling for at hellige sig private gøremål. Bestyrelsen vil gerne sige Anders tak for en brav og helhjertet indsats både i Koncerndirektionen og som leder af Gibo Plast. Den 1. marts optog vi økonomidirektør Jørgen Hønnerup Nielsen i direktionen for SP Group. Jørgen har de seneste 5 år har haft ansvar for Koncernens økonomi og regnskab, og vi glæder os til at udnytte hans kompetencer og erfaring i direktionen, som selvfølgelig ud over Jørgen også tæller adm. direktør Frank Gad. <slide 22> Bestyrelsen har revideret planen for SP Groups udvikling frem til De store linier i strategiplanen er uændrede, men der er selvsagt drejet lidt på knapperne, så tiltagene er justeret. Enten fordi vi selv har gennemført tiltag, eller fordi marked, kunder og konkurrence har ændret sig. Da strategien er tæt beskrevet i årsrapporten, vil jeg her kun omtale det overordnede. Side 6 af 10

7 Først og fremmest skal vi fortsætte med at vokse lønsomt. SP Group har mange gode produkter og solide kompetencer inden for fremstilling og udvikling af plastforarbejde emner og belægninger. Dem skal vi blive endnu bedre til at bringe i spil over for nye og eksisterende kunder, så vi vinder markedsandele i Nordeuropa via øget eksport fra Danmark og Polen. Vi skal også foretage opkøb enten af minoritetsandele i vore egne selskaber eller af konkurrenter på markeder, hvor vi kan medvirke til en konsolidering, som det skete i Vi skal blive ved at styrke salg og markedsføring og differentiere os yderligere på proces, design og råvarer. SP Group skal fremstå som den leverandør, der tydeligst bidrager til kundernes produktudvikling og dermed virkelig skabe værdier. Vi skal også udnytte, at vi som en stor spiller i industrien har fordel af, at vi kan source forme og værktøjer globalt. Det er noget af det, vi skal slå på, når vi bearbejder nye kundegrupper og industrier i vækst. <slide 23> Selv om SP Group i første række er underleverandør, så er vi meget stærke i en række nicher. Eksempler er produkterne fra Ergomat og TPI, hvor vi selv kontrollerer varemærker og distribution, og i begge områder er vi blandt de førende i verden. Men vi er også en betydelig udbyder af bl.a. guidewires og hårde valser. Det giver store fordele at være nummer ét. Derfor skal vi fuldt ud realisere potentialet i disse nicher. Ikke mindst dér, hvor vi selv kontrollerer varemærkerne, og hvor vi derfor opnår højere marginer - som med Ergomat og TPI. De produkter skal globaliseres, og samtidig skal der udvikles nye nicheprodukter, hvor vi også kontrollerer varemærker og distribution. Og så skal vi helt generelt foretage de investeringer, som er nødvendige. Som det ses, hævede vi sidste år investeringerne i fabrikker og udstyr til et nyt niveau på DKK 61 mio. Afskrivningerne udgjorde i samme år DKK 37 mio. <slide 24> Vi skal have et effektivt og moderne produktions set-up, som vi hele tiden skal tilpasse, effektivisere og automatisere. Side 7 af 10

8 Mange af SP Groups kunder flytter til lande med lavere produktionsomkostninger, og vi flytter med, fordi SP Group skal være, hvor kunderne nu engang er. Vi er i gang med at fordoble kapaciteten på fabrikken i Kina frem til Vores aftryk i Polen blev også meget større sidste år med den nye sprøjtestøbefabrik, den nye medico-produktion i Zdunska Wola og udvidelser af Tinby s anlæg samme sted. Der vil allerede i år blive overført flere opgaver til Polen, og vi skal i en ikke for fjern fremtid udvide vore faciliteter i landet for at kapere væksten. Generelt skal vi også blive endnu bedre til at udnytte stordriftsfordele - også i sourcing af råvarer. Vi er ved at udbygge IT- og styringssystemerne, og vi skal selvfølgelig også sikre, at SP Group har den rigtige organisation, de rette mennesker og de rigtige lønsystemer. <slide 25> Det finansielle hovedmål for denne indsats er uændret: Ledestjernen er, at Koncernen inden 2009 skal opnå et resultat før skat og minoriteter, der svarer til 5% af omsætningen. Vi regner i 2009 med at have en omsætning i niveauet DKK 1 mia., og på den baggrund vil et resultat før skat og minoriteter svare til omkring DKK 50 mio. - mod altså godt DKK 20 mio. sidste år. 5% har måske tidligere lydt som ønsketænkning. Men vi bevæger os støt frem mod dette mål. Sidste år øgede vi til 2,5%, i år svarer vores estimat for hele året til cirka 3,5%, og som Frank nævnte før, nåede vi faktisk de 5% i det ganske stærke 1. kvartal Målet for EBITDA indtjeningen på driften før afskrivninger og finansielle poster er nyt. Vi styrer mod en overskudsgrad på mere end 10%, og på den parameter er der også fremdrift. Den rentebærende nettogæld skal ned. Det var et af de områder, hvor vi ikke helt lykkedes sidste år, hvor gælden faktisk steg. Stigningen på DKK 10 mio. var ikke alarmerende, og den var nem at forklare med Koncernens vækst. Men vi vil have gælden ned. Det skal ske ved dels at styrke pengestrømmene fra driften og nedbringe pengebindingen i varelagre og debitorer - og ved dels at sælge ikkeværdiskabende aktiver eller indgå sale-lease-back aftaler. Side 8 af 10

9 Den rentebærende gæld skal i 2009 være 3-4 gange så høj som driftsindtjeningen (EBITDA). Det er et godt niveau, som sikrer, at vi er effektive. Skal jeg sætte det i perspektiv, så var gælden i ,5 gange så stor som indtjeningen, men sidste år nåede vi ned på faktor 4,6. En soliditet på 20-35% er passende, fordi SP Group dermed har en effektiv kapitalstruktur og ikke ophober unødvendig kapital. Kommer soliditeten over 35%, vil vi sende overskydende kapital tilbage til aktionærerne. Kommer soliditeten under 20%, fordi vi får kapitalkrævende gode ideer - store investeringer eller opkøb - vil vi omvendt søge at rejse yderligere kapital. Endelig vil vi gerne skabe et fornuftigt afkast til aktionærerne, og dette afkast skal på den korte bane komme fra stigninger i aktiekursen, som jeg nævnte før. <slide 26> Det var målene frem til Når jeg om et par sekunder gengiver forventningerne til dette år, håber jeg, at aktionærerne får indtryk af, at vi er ved at tage endnu et skridt frem mod målene: Først top-linien: Vi forventer, at omsætningen stiger 4-8%. Det kan synes konservativt i lyset af den tocifrede vækst både sidste år og her i første kvartal, men vi skal huske, at Gibo mister en del af salget pga. kunders udflytning, og vi må også lægge ind i vore forventninger, at andre kunder kan flytte opgaver til lande, hvor SP Group ikke kan betjene dem effektivt. Derfor holder vi fast ved 4-8%, svarende til en omsætning på DKK mio., og 3 af de 4 forretningsområder ventes at bidrage til denne vækst. Indtjeningen belastes også i år af udgifter til indkøring af den nye sprøjtestøbefabrik i Polen, yderligere overflytning af opgaver til Polen samt integrationsomkostninger relateret til købet af Danfoss plastfabrik. Det er der ikke noget uventet i - det vidste vi, da vi iværksatte disse tiltag, og den gode nyhed er, at belastningen bliver mindre i år. Men der er tale om en vis effekt. Selv om f.eks. sprøjtestøbefabrikken i Polen kører godt, så taber den i denne tid DKK hver måned. Det koster at starte op, og det koster, indtil fabrikken er helt oppe i omdrejninger. Disse udgifter til trods venter vi en fortsat fremgang i indtjeningen, så SP Group i år opnår et resultat før skal og minoriteter på DKK mio. mod lige godt DKK 20 mio. sidste år. Side 9 af 10

10 Disse forventninger er opgjort ud fra de aktiviteter, SP Group har i dag. Ændringer i aktiviteter, råvareog elpriser, valutaforhold samt konjunkturer kan påvirke forventningerne. SP Group har ikke længere ryggen mod muren, som vi havde i 2004 og langt ind i Vi er ikke længere i krise, og vi taler ikke om restrukturering. Men tankesættet fra dengang gejsten, fighterånden og viljen til omstilling den har vores direktion, ledergruppe og medarbejdere stadig. Alle ved, at vi ikke er i mål men at vi er på vej mod vore mål, og 2007 skulle gerne markere, at skridtlængden ikke bliver mindre. <slide 27> Tak til vore ledere og medarbejdere for en god og dedikeret indsats. <slide 28> Og tak til aktionærerne for opmærksomheden. Niels K. Agner Bestyrelsesformand Side 10 af 10

Præsentation af SP Group 1. kvartal 2007. Maj 2007

Præsentation af SP Group 1. kvartal 2007. Maj 2007 Præsentation af SP Group 1. kvartal 2007 Maj 2007 DAGSORDEN 1. Højdepunkter og hovedtal fra 1. kvartal 2007 2. Forretningsområdernes resultater og forventninger 3. Aktionærforhold 4. Vederlagspolitik 5.

Læs mere

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2006. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter:

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2006. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter: Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 25/2006 26. oktober 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 3. kvartal 2006 Resumé: SP Group realiserede i 3. kvartal et

Læs mere

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 19. april 2013, Søndersø

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 19. april 2013, Søndersø SP GROUPS GENERALFORSAMLING 19. april 2013, Søndersø Niels Kristian Agner Velkommen til generalforsamling i SP Group. Tak, fordi I er mødt frem og tak for Jeres fortsatte

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 26. april 2011, Søndersø Slide 1: Generalforsamling 2011 Niels Kristian Agner Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til SP Groups generalforsamling.

Læs mere

Præsentation af SP Group

Præsentation af SP Group Præsentation af SP Group ved Frank Gad, adm. direktør Marts 2006 Agenda SP Group i et overblik Seneste udvikling De 4 forretningsområder Plastindustrien Finansielle forhold Strategi og forventninger Appendix

Læs mere

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2008. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter:

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2008. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 18/2008 4. november 2008 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 3. kvartal 2008 Resumé: SP Group realiserede i 3. kvartal et resultat

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015 SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015 Niels Kristian Agner Velkommen til generalforsamling i SP Group. Tak, fordi I har taget jer tid til at være her

Læs mere

1. HALVÅR 2013. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. august 2013. Præsentation 1. halvår 2013 22. august 2013 / SP Group

1. HALVÅR 2013. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. august 2013. Præsentation 1. halvår 2013 22. august 2013 / SP Group 1. HALVÅR 2013 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. august 2013 1 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultater i 1. halvår 2013 Forventninger og finansielle mål Forretningsområderne Strategi Frank Gad Født

Læs mere

3. KVARTAL 2011. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad November 2011

3. KVARTAL 2011. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad November 2011 3. KVARTAL 2011 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad November 2011 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne de første 9 måneder 2011 Strategiske indsatsområder Finansielle mål og forventninger Frank Gad

Læs mere

Årsrapport 2006. Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Meddelelse nr. 04 / 2007 29. marts 2007

Årsrapport 2006. Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Meddelelse nr. 04 / 2007 29. marts 2007 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 04 / 2007 29. marts 2007 Resumé: SP Groups resultater i 2006 blev bedre end ventet. Den organiske vækst blev 12,1%, og omsætningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 27. marts 2014. Årsrapport 2013 27. marts 2014 / SP Group

ÅRSRAPPORT 2013. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 27. marts 2014. Årsrapport 2013 27. marts 2014 / SP Group ÅRSRAPPORT 2013 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 27. marts 2014 1 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 2013 Forventninger og finansielle mål Forretningsområderne Strategi Frank Gad Født 1960,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 26. marts 2015. Årsrapport 2014 26. marts 2015 / SP Group

ÅRSRAPPORT 2014. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 26. marts 2015. Årsrapport 2014 26. marts 2015 / SP Group ÅRSRAPPORT 2014 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 26. marts 2015 1 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 2014 Forventninger og finansielle mål Forretningsområderne Strategi Frank Gad Født 1960,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

F.E. Bording 31. maj 2011

F.E. Bording 31. maj 2011 m-1 j-1 j-1 a-1 s-1 o-1 n-1 d-1 j-11 f-11 m-11 a-11 m-11 j-11 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. kvartal 211 Endelig peger pilen i den rigtige retning Bording opnåede endeligt - positive resultat for 1.

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 03/2006 30. marts 2006 CVR nr. 15701315

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 03/2006 30. marts 2006 CVR nr. 15701315 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 03/2006 30. marts 2006 CVR nr. 15701315 Resumé: SP Groups resultater i 2005 blev bedre end ventet. Justeret for ophørte

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Som tidligere meddelt blev ordinær generalforsamling i Dantherm A/S afholdt i dag den 29. april 2015. Der henvises til dagsordenen på side 2. Formandens beretning

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Dato: 29.04.2014 Emne: Ordinær Generalforsamling Tid: Tirsdag, den 29. april 2014, kl. 17:00 Sted: Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten År 2014, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i Expedit A/S

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1. MAJ 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen TORM A/S, CVR-nr. 22 46 02 18 Vederlagspolitik, herunder Overordnede

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag Bilag 1: Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag NKT Holding A/S ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde Principper for vederlag til Bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S (principperne kan ses og downloades fra Affitechs hjemmeside www.affitech.com) Indledning I henhold til 139 i selskabsloven

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 14 / 2015 26. marts 2015. CVR nr. 15701315

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 14 / 2015 26. marts 2015. CVR nr. 15701315 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 14 / 2015 26. marts 2015 CVR nr. 15701315 Resumé: SP Group realiserede for året 2014 et overskud før skat og minoriteter på DKK

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

F.E. Bording 6. december 2011

F.E. Bording 6. december 2011 Anledning: 3. kvartal 2011 En aktie, man bør holde øje med Med fortsat resultatfremgang i 3. kvartal i et fortsat vanskeligt marked for grafiske løsninger, ser vi gode muligheder for yderligere indtjeningsfremgang

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere