FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 27. april 2007, Vejle <slide 5> NIELS K. AGNER Vi afvikler igen i år beretningen ved, at jeg først trækker hovedlinierne op fra Så gennemgår adm. direktør Frank Gad de 4 forretningsområders og Koncernens hovedtal, ligesom Frank ganske kort præsenterer 1. kvartal 2007, som er offentliggjort i dag. Og jeg runder så af med aktionær- og ledelsesforhold, strategi, finansielle mål og forventninger til <slide 6> Helt overordnet blev 2006 et godt år for SP Group faktisk en del bedre end forventet. Udviklingen i alle 4 forretningsområder oversteg således vore forventninger. Salgsindsatsen er generelt styrket, og alle enheder arbejder på at opdyrke nye kundesegmenter og nye geografier, ligesom der er fokus på, at kunderne klart skal kunne differentiere vore produkter og services fra andres. Den indsats begynder at bære frugt mange steder. Rigtigt opmuntrende er det, at væksten især er skabt uden for Danmark. Det har været et af vore mål at mindske afhængigheden af det danske hjemmemarked, men vi søger at gå klogt til værks: Vi skal nemlig stadig vokse i Danmark og vinde markedsandele, hvor det giver mening, men vi skal bare vokse endnu mere på andre markeder. Det gjorde vi sidste år med en vækst på over 20% uden for Danmark, mens den danske omsætning steg 6%. SP Group sælger mere, derfor producerer maskinerne mere, ligesom der på fabrikkerne er gjort fremskridt med at optimere produktion og work-flow og automatisere mere. Som følge heraf udnyttes kapaciteten på anlæggene bedre, og effektiviteten øges. Vi drager nu fordel af lukningen af flere små produktionsanlæg i de senere år og af specialiseringen af vore anlæg. Facit er, at dækningsgraderne er steget, selv om vi var oppe mod stigende råvare- og elpriser. Side 1 af 10

2 EBITDA-marginen overskudsgraden før afskrivninger og finansielle poster blev sidste år øget fra 6,7% til 8,9%. Ser man på søjlerne til højre, kan man med sindsro fastslå, at SP Group er ved at lægge tidligere tiders indtjeningsproblemer bag sig: Trenden er klart opadgående sidste år steg driftsindtjeningen således med over 48%, og der er mere at hente. Vi har slet ikke opfyldt vores indtjeningsmål. Den opgående trend dokumenteres også af figuren nederst. Resultatet før skat og minoriteter er også entydigt stigende. Fra 2005 til 2006 blev resultatet næsten fordoblet. SP Group har også i 2006 gjort en del for at fremtidssikre forretningen med større nyinvesteringer og opkøb. Vi etablerede således 2 nye anlæg i Polen: En ny sprøjtestøbefabrik samt en ny medicoproduktion. Samtidig fortsatte vi arbejdet med at bygge kapaciteten op i Kina. Disse tiltag er afgørende for vores konkurrencekraft og vores nærhed til kunderne. På opkøbssiden købte vi først 60% af den svenske producent af ergonomiske måtter, Mattega AB, som vi lagde sammen med Ergomat. Så overtog vi sprøjtestøbe-aktiviteterne på Danfoss plastfabrik i Nordborg og indgik en langsigtet samhandelsaftale med Danfoss. Herefter købte vi minoritetsaktionæren ud af Ergomats nordamerikanske salgsselskab, Ergomat LLC. Og senest har vi her i januar øget ejerandelen til 70% i det meget veltjenende TPI Polytechniek. Jeg har sagt før, at der ikke findes hellige køer i SP Group. Har vi aktiviteter og virksomheder, som ikke kan bringes op på en stabil indtjening, eller som ikke har nogen strategisk værdi, så afvikler eller sælger vi dem. Sidste år lukkede vi anlægget i Holstebro, men overførte know-how og maskiner inden for UV-coating til Accoat i Kvistgaard. Vi lukkede også en mandskabstung medico-produktion i Jyderup, som vi flyttede til Polen. Her i 1. kvartal 2007 er den ligeledes arbejdskraftintensive medicoproduktion i Helsingør afviklet og overført til Polen. Desuden solgte vi sidste 3 ejendomme, som ikke gav en gevinst, men frigjorde kapital til bedre formål. <slide 7> Forbedringerne i SP Group handler ikke kun om at trimme eller skære ned. De handler i allerhøjeste grad også om at blive bedre til at sætte kunderne i centrum og opfylde deres behov og om at være mere opsøgende og udnytte vores know-how og styrker. Vi har identificeret 4 drivers områder, hvor vi specielt sætter ind, og som bidrager særligt til vores vækst. Side 2 af 10

3 Fokus på salg og markedsføring nævnte jeg før. Det bidrog til, at SP Group sidste år fik en organisk vækst på over 12%. Fokus på internationalt salg har jeg også kort berørt. Internationaliseringen af SP Group øges konstant, og som det fremgår af søjlerne, hentede vi næsten 40% af omsætningen uden for Danmark. Eksportandelen er dermed steget med 10 procentpoint på blot et par år. Medico er også et fokusområde. Anført af vores dedikerede medico-enhed SP Medical noterede Koncernen sig sidste år for yderligere vækst i salget til medico-industrien. Denne vækstindustri aftager nu en femtedel af SP Groups salg sidste år blev det til godt DKK 164,5 mio. Endelig er der vore egne varemærker især ergonomisk arbejdspladsudstyr fra Ergomat og ventilationsudstyr til stalde og industrier fra TPI. På de produkter noterede vi os en vækst på næsten 13% og et meget stærkt indtjeningsmæssigt bidrag. <slide 8-14> Det er nogle af de væsentligste begivenheder og tiltag i overskriftsform. Frank Gad vil nu gennemgå hovedtallene for og samtidig give et par friske tal for 1. kvartal <slide 15> På trods af fremgangen kan bestyrelsen heller ikke i år anbefale et udbytte, og vi foreslår derfor årets resultat overført til reserverne. På den korte bane vil SP Groups værdiskabelse til aktionærerne uændret ske ved, at aktiekursen forventes at stige. Det ændres der ikke på, før egenkapitalen igen er større end aktiekapitalen, og før vi stabilt har opfyldt vore finansielle mål. Først da vil en udbyttebetaling komme på tale. <slide 16> Heldigvis er vi i stand til at skabe et fornuftigt afkast via aktiekursen. Aktien sluttede året i kurs 157 og steg dermed 42,7%. Året før var afkastet 29%, og i år ser det ud til, at værdiskabelsen fortsætter i hvert fald sluttede aktien i 170 ved sidste uges udgang foreløbig 8% op fra årsskiftet. Kursudviklingen øger også Selskabets markedsværdi, som er fordoblet de seneste 2 år. Men her skal vi også tage med i betragtning, at SP Group fordelt over 2 gange sidste år udvidede aktiekapitalen med godt nye aktier, som gav et provenu på DKK 23,7 mio. Side 3 af 10

4 <slide 17> SP-aktien stiger selvfølgelig, fordi vore resultater tilsiger det: Indtjeningen forbedres støt næsten kvartal for kvartal. Men aktien stiger også, fordi vores ledelse har gjort og stadig gør meget for at øge kendskabet til SP Group og for at informere bredere og dybere om Koncernens drift, resultater, strategi og mål. Den indsats har øget manges også større institutionelle investorers - interesse for SP Group og deres bevidsthed om vores fremgang. Derfor er vi på knap 2 år gået fra en situation, hvor aktien reelt var illikvid 94% af aktierne lå hos 8 storaktionærer. Sidste år kom de store aktionærers andel ned på godt 45%, og nu er den under 30%. Det frie flow i aktien er altså øget mærkbart, og antallet af aktionærer er steget markant. Ser vi på ejerstrukturen her i marts, så lå altså godt 28,6% af aktierne hos 3 store aktionærer, bestyrelse og direktion ejede tilsammen 3,2%, så var der 0,7% egne aktier, og resten er bredt fordelt. Den øgede likviditet i aktien betød, at vi her i starten af januar nåede målet om at komme med i det særlige danske SmallCap+ indeks over de mest likvide og handlede mindre aktier. Men det skal ikke være gjort med det. Vi har hævet overliggeren yderligere og vil fremover opfylde de informationskrav, som stilles til de mest handlede mellemstore aktier i MidCap+ indekset. Det betyder bl.a., at vi fast udsender alle meddelelser på dansk og engelsk, og at vi er i gang med en tiltrængt fornyelse af Koncernens hjemmesider på begge sprog. Hele denne indsats med at få en attraktiv, likvid og korrekt prissat aktie handler selvfølgelig også om, at vi gerne vil kunne gå til kapitalmarkederne og hente penge, når vi har særligt kapitalkrævende projekter uden at der dog er noget konkret på tegnebrættet. <slide 18> Inden vi helt forlader 2006, så skal bestyrelsens honorar forelægges. Vi indstiller, at honoraret forhøjes, som vi jo flagede på sidste års generalforsamling, at vi ville gøre. Formandens honorar hæves fra DKK til DKK , næstformanden får uændret DKK , og øvrige medlemmer stiger fra DKK til DKK Vi mener, justeringen er fair og rimelig ud fra arbejdsmængde og krav, og skulle nogen være i tvivl, så er honoraret stadig efter dansk målestok ret beskedent. Side 4 af 10

5 <slide 19> Bestyrelsen holdt sidste år 8 møder, hvoraf 2 havde henholdsvis strategi og budget som hovedtemaer. Strategien drøftes i øvrigt løbende. Vi har også brugt tid på at drøfte og beskrive Koncernens ledelsespraksis, og resultaterne heraf er bl.a. beskrevet i årsrapporten i sektionen Selskabsledelse, men også i et fyldigt notat på hjemmesiden, hvor vi redegør for ledelsen af SP Group og punkt for punkt forklarer vores praksis i forhold til Fondsbørsens anbefalinger om selskabsledelse. Helt overordnet følger vi langt de fleste anbefalinger, men der er et par områder, hvor vi har valgt at gøre tingene på en måde, der efter vor opfattelse er bedre for SP Group. På andre områder føler vi, at Fondsbørsens anbefalinger om streng formalisering af procedurer og politikker er skrevet for store koncerner og ikke passer til en mindre, dynamisk vækstvirksomhed som SP Group. Afvigelserne fra anbefalingerne er imidlertid beskedne og føler vi velbegrundede. Et af de områder, hvor vi gerne vil afvige fra anbefalingerne, er aldersgrænser. Bestyrelsen foreslår i dag, at vi ændrer vedtægterne, så der ikke længere gælder en aldersgrænse på 70 år for medlemmer af bestyrelsen. Vi mener ganske enkelt, at det er diskriminerende med en sådan aldersgrænse, ligesom det også må være vigtigere at se på hvert medlems faktiske kapacitet og bidrag til arbejdet - end at stirre sig blind på, hvad der måtte stå på medlemmets dåbsattest. Vi har også drøftet bestyrelsens sammensætning, kompetencer og størrelse. Resultatet af den drøftelse er, at når direktør Erling Larsen i dag har valgt at fratræde, så foreslår vi ikke nogen afløser. Som følge heraf vil bestyrelsen blive slanket til 6 medlemmer 4 valgt af aktionærerne og 2 valgt af medarbejderne og vi vurderer, at det er en passende størrelse. Med 6 medlemmer er bestyrelsen fortsat effektiv, men samtidig bred nok til at rumme forskellige erfaringer og kompetencer. <slide 20> Et væsentligt emne for bestyrelsen har også været SP Groups vederlagspolitik. Det er jo evident, at hvis SP Group skal fortsætte fremgangen, så skal vi kunne tiltrække og fastholde kvalificerede ledere og andre nøglepersoner. Det kræver, at vi får nogle nye løn-instrumenter, så vi bedre kan belønne de nøglemedarbejdere, der bidrager til den langsigtede værdiskabelse, og så vi kan knæsætte, at ledere og aktionærer har samme interesse: Nemlig at SP Group udvikler sig godt så godt, at aktiekursen stiger. Side 5 af 10

6 Derfor har vi brug for aktiebaserede ordninger, og dem har vi i dag kun 2 af begge for adm. direktør Frank Gad. Bestyrelsen etablerede i juni sidste år et optionsprogram, som giver Frank ret til at købe aktier fra 2009 til 2010 til en kurs, der fastsættes som 109 plus et årligt tillæg på 7,5% frem til udnyttelsen. Desuden gav generalforsamlingen i 2005 bestyrelsen ret til at udstede det nødvendige antal aktier, så vi kunne tildele Frank warrants på aktier, som han kan tegne fra november i år og ét år frem. Her er udnyttelseskursen fastsat til DKK 81 det lå aktien i ved Franks ansættelse og igen med et årligt tillæg på 7,5% frem til udnyttelsen. Vi skal have flere ledere ind under sådanne aktiebaserede programmer. Bestyrelsen foreslår derfor i dag vedtægterne ændret, så vi bliver bemyndiget til frem til 2011 at udstede op til warrants (tegningsretter) til ledende medarbejdere og udvide aktiekapitalen tilsvarende med op til nominelt DKK 8 mio. Får vi bemyndigelsen og det håber jeg er det vores plan at lade ordningen omfatte ca. 15 ledere og give dem ret til at tegne aktier til en kursværdi, der svarer til 6-12 måneders løn for den enkelte. Jeg vil gerne igen understrege, at formålet er at fremme den langsigtede adfærd, og derfor løber programmet til Ligeledes har programmet først en værdi for lederne, når aktionærerne har fået en værdistigning på mere end 7,5% p.a. Det indebærer, når vi fastsætter udnyttelseskursen, at der skal beregnes et årligt tillæg på 7,5% frem til udnyttelsen. <slide 21> Koncerndirektør Anders S. Andersen fratrådte med virkning fra 28. februar sin stilling for at hellige sig private gøremål. Bestyrelsen vil gerne sige Anders tak for en brav og helhjertet indsats både i Koncerndirektionen og som leder af Gibo Plast. Den 1. marts optog vi økonomidirektør Jørgen Hønnerup Nielsen i direktionen for SP Group. Jørgen har de seneste 5 år har haft ansvar for Koncernens økonomi og regnskab, og vi glæder os til at udnytte hans kompetencer og erfaring i direktionen, som selvfølgelig ud over Jørgen også tæller adm. direktør Frank Gad. <slide 22> Bestyrelsen har revideret planen for SP Groups udvikling frem til De store linier i strategiplanen er uændrede, men der er selvsagt drejet lidt på knapperne, så tiltagene er justeret. Enten fordi vi selv har gennemført tiltag, eller fordi marked, kunder og konkurrence har ændret sig. Da strategien er tæt beskrevet i årsrapporten, vil jeg her kun omtale det overordnede. Side 6 af 10

7 Først og fremmest skal vi fortsætte med at vokse lønsomt. SP Group har mange gode produkter og solide kompetencer inden for fremstilling og udvikling af plastforarbejde emner og belægninger. Dem skal vi blive endnu bedre til at bringe i spil over for nye og eksisterende kunder, så vi vinder markedsandele i Nordeuropa via øget eksport fra Danmark og Polen. Vi skal også foretage opkøb enten af minoritetsandele i vore egne selskaber eller af konkurrenter på markeder, hvor vi kan medvirke til en konsolidering, som det skete i Vi skal blive ved at styrke salg og markedsføring og differentiere os yderligere på proces, design og råvarer. SP Group skal fremstå som den leverandør, der tydeligst bidrager til kundernes produktudvikling og dermed virkelig skabe værdier. Vi skal også udnytte, at vi som en stor spiller i industrien har fordel af, at vi kan source forme og værktøjer globalt. Det er noget af det, vi skal slå på, når vi bearbejder nye kundegrupper og industrier i vækst. <slide 23> Selv om SP Group i første række er underleverandør, så er vi meget stærke i en række nicher. Eksempler er produkterne fra Ergomat og TPI, hvor vi selv kontrollerer varemærker og distribution, og i begge områder er vi blandt de førende i verden. Men vi er også en betydelig udbyder af bl.a. guidewires og hårde valser. Det giver store fordele at være nummer ét. Derfor skal vi fuldt ud realisere potentialet i disse nicher. Ikke mindst dér, hvor vi selv kontrollerer varemærkerne, og hvor vi derfor opnår højere marginer - som med Ergomat og TPI. De produkter skal globaliseres, og samtidig skal der udvikles nye nicheprodukter, hvor vi også kontrollerer varemærker og distribution. Og så skal vi helt generelt foretage de investeringer, som er nødvendige. Som det ses, hævede vi sidste år investeringerne i fabrikker og udstyr til et nyt niveau på DKK 61 mio. Afskrivningerne udgjorde i samme år DKK 37 mio. <slide 24> Vi skal have et effektivt og moderne produktions set-up, som vi hele tiden skal tilpasse, effektivisere og automatisere. Side 7 af 10

8 Mange af SP Groups kunder flytter til lande med lavere produktionsomkostninger, og vi flytter med, fordi SP Group skal være, hvor kunderne nu engang er. Vi er i gang med at fordoble kapaciteten på fabrikken i Kina frem til Vores aftryk i Polen blev også meget større sidste år med den nye sprøjtestøbefabrik, den nye medico-produktion i Zdunska Wola og udvidelser af Tinby s anlæg samme sted. Der vil allerede i år blive overført flere opgaver til Polen, og vi skal i en ikke for fjern fremtid udvide vore faciliteter i landet for at kapere væksten. Generelt skal vi også blive endnu bedre til at udnytte stordriftsfordele - også i sourcing af råvarer. Vi er ved at udbygge IT- og styringssystemerne, og vi skal selvfølgelig også sikre, at SP Group har den rigtige organisation, de rette mennesker og de rigtige lønsystemer. <slide 25> Det finansielle hovedmål for denne indsats er uændret: Ledestjernen er, at Koncernen inden 2009 skal opnå et resultat før skat og minoriteter, der svarer til 5% af omsætningen. Vi regner i 2009 med at have en omsætning i niveauet DKK 1 mia., og på den baggrund vil et resultat før skat og minoriteter svare til omkring DKK 50 mio. - mod altså godt DKK 20 mio. sidste år. 5% har måske tidligere lydt som ønsketænkning. Men vi bevæger os støt frem mod dette mål. Sidste år øgede vi til 2,5%, i år svarer vores estimat for hele året til cirka 3,5%, og som Frank nævnte før, nåede vi faktisk de 5% i det ganske stærke 1. kvartal Målet for EBITDA indtjeningen på driften før afskrivninger og finansielle poster er nyt. Vi styrer mod en overskudsgrad på mere end 10%, og på den parameter er der også fremdrift. Den rentebærende nettogæld skal ned. Det var et af de områder, hvor vi ikke helt lykkedes sidste år, hvor gælden faktisk steg. Stigningen på DKK 10 mio. var ikke alarmerende, og den var nem at forklare med Koncernens vækst. Men vi vil have gælden ned. Det skal ske ved dels at styrke pengestrømmene fra driften og nedbringe pengebindingen i varelagre og debitorer - og ved dels at sælge ikkeværdiskabende aktiver eller indgå sale-lease-back aftaler. Side 8 af 10

9 Den rentebærende gæld skal i 2009 være 3-4 gange så høj som driftsindtjeningen (EBITDA). Det er et godt niveau, som sikrer, at vi er effektive. Skal jeg sætte det i perspektiv, så var gælden i ,5 gange så stor som indtjeningen, men sidste år nåede vi ned på faktor 4,6. En soliditet på 20-35% er passende, fordi SP Group dermed har en effektiv kapitalstruktur og ikke ophober unødvendig kapital. Kommer soliditeten over 35%, vil vi sende overskydende kapital tilbage til aktionærerne. Kommer soliditeten under 20%, fordi vi får kapitalkrævende gode ideer - store investeringer eller opkøb - vil vi omvendt søge at rejse yderligere kapital. Endelig vil vi gerne skabe et fornuftigt afkast til aktionærerne, og dette afkast skal på den korte bane komme fra stigninger i aktiekursen, som jeg nævnte før. <slide 26> Det var målene frem til Når jeg om et par sekunder gengiver forventningerne til dette år, håber jeg, at aktionærerne får indtryk af, at vi er ved at tage endnu et skridt frem mod målene: Først top-linien: Vi forventer, at omsætningen stiger 4-8%. Det kan synes konservativt i lyset af den tocifrede vækst både sidste år og her i første kvartal, men vi skal huske, at Gibo mister en del af salget pga. kunders udflytning, og vi må også lægge ind i vore forventninger, at andre kunder kan flytte opgaver til lande, hvor SP Group ikke kan betjene dem effektivt. Derfor holder vi fast ved 4-8%, svarende til en omsætning på DKK mio., og 3 af de 4 forretningsområder ventes at bidrage til denne vækst. Indtjeningen belastes også i år af udgifter til indkøring af den nye sprøjtestøbefabrik i Polen, yderligere overflytning af opgaver til Polen samt integrationsomkostninger relateret til købet af Danfoss plastfabrik. Det er der ikke noget uventet i - det vidste vi, da vi iværksatte disse tiltag, og den gode nyhed er, at belastningen bliver mindre i år. Men der er tale om en vis effekt. Selv om f.eks. sprøjtestøbefabrikken i Polen kører godt, så taber den i denne tid DKK hver måned. Det koster at starte op, og det koster, indtil fabrikken er helt oppe i omdrejninger. Disse udgifter til trods venter vi en fortsat fremgang i indtjeningen, så SP Group i år opnår et resultat før skal og minoriteter på DKK mio. mod lige godt DKK 20 mio. sidste år. Side 9 af 10

10 Disse forventninger er opgjort ud fra de aktiviteter, SP Group har i dag. Ændringer i aktiviteter, råvareog elpriser, valutaforhold samt konjunkturer kan påvirke forventningerne. SP Group har ikke længere ryggen mod muren, som vi havde i 2004 og langt ind i Vi er ikke længere i krise, og vi taler ikke om restrukturering. Men tankesættet fra dengang gejsten, fighterånden og viljen til omstilling den har vores direktion, ledergruppe og medarbejdere stadig. Alle ved, at vi ikke er i mål men at vi er på vej mod vore mål, og 2007 skulle gerne markere, at skridtlængden ikke bliver mindre. <slide 27> Tak til vore ledere og medarbejdere for en god og dedikeret indsats. <slide 28> Og tak til aktionærerne for opmærksomheden. Niels K. Agner Bestyrelsesformand Side 10 af 10

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 26. april 2011, Søndersø Slide 1: Generalforsamling 2011 Niels Kristian Agner Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til SP Groups generalforsamling.

Læs mere

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015 SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015 Niels Kristian Agner Velkommen til generalforsamling i SP Group. Tak, fordi I har taget jer tid til at være her

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 03/2006 30. marts 2006 CVR nr. 15701315

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 03/2006 30. marts 2006 CVR nr. 15701315 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 03/2006 30. marts 2006 CVR nr. 15701315 Resumé: SP Groups resultater i 2005 blev bedre end ventet. Justeret for ophørte

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ØK DEN 27. MARTS 2007 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND

GENERALFORSAMLING I ØK DEN 27. MARTS 2007 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND GENERALFORSAMLING I ØK DEN 27. MARTS 2007 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND INDLEDNING 2006 blev et rigtigt godt år for ØK: Vore 3 forretninger klarede sig en del bedre end ventet og

Læs mere

Årsrapport. CVR-nr.: 15 70 13 15

Årsrapport. CVR-nr.: 15 70 13 15 Årsrapport 12 CVR-nr.: 15 70 13 15 Indhold Selskabsoplysninger 2 Koncernoverblik 3 Brev til aktionærerne Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 5-6 Året i hovedtræk og forventninger til 2013 7-9 Strategisk

Læs mere

Selskabsoplysninger Ledelsesberetning SP Group A/S Regnskabsberetning

Selskabsoplysninger Ledelsesberetning SP Group A/S Regnskabsberetning Årsrapport 08 Indhold Selskabsoplysninger 2 Koncernoverblik 3 Brev til aktionærerne Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 5 Året i hovedtræk og forventninger til 2009 6-9 Strategisk udvikling og målsætninger

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 14 / 2015 26. marts 2015. CVR nr. 15701315

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 14 / 2015 26. marts 2015. CVR nr. 15701315 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 14 / 2015 26. marts 2015 CVR nr. 15701315 Resumé: SP Group realiserede for året 2014 et overskud før skat og minoriteter på DKK

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Greentech Generalforsamling 23. april 2008 bestyrelsens beretning

Greentech Generalforsamling 23. april 2008 bestyrelsens beretning OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 København K Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev, 23. april

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

Præsentation af SP Group 1. kvartal 2007. Maj 2007

Præsentation af SP Group 1. kvartal 2007. Maj 2007 Præsentation af SP Group 1. kvartal 2007 Maj 2007 DAGSORDEN 1. Højdepunkter og hovedtal fra 1. kvartal 2007 2. Forretningsområdernes resultater og forventninger 3. Aktionærforhold 4. Vederlagspolitik 5.

Læs mere

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank.

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank. 1 Danske Banks generalforsamling 2015 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2014 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Kære aktionærer, Så er der igen gået et år, siden jeg sidst

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S 1 København Marts 2014 Sagsnr. 007226-0086 nk/nk/aju Dok.nr. 11708552.1 Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S Den 12. marts 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló

Læs mere

DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014

DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014 DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Bestyrelsens beretning for 2013 fremlægges i år sammen med administrerende direktør Niels Smedegaard.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben Carlsen.

Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben Carlsen. DFDS generalforsamling, København d. 22. marts 2013 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben

Læs mere

Generalforsamling i Ambu A/S

Generalforsamling i Ambu A/S Generalforsamling i A/S Ledelsens beretning BESTYRELSESFORMAND JENS BAGER 2013/14 var det første hele år efter købet af King Systems og et år, hvor lancerede fire produkter herunder bragte ascope 3 ind

Læs mere

årsrapport 2013 årsrapport 2013

årsrapport 2013 årsrapport 2013 ØK-KONCERNEN årsrapport 2013 A/S det østasiatiske kompagni / årsrapport 2013 1 2 årsrapport 2013 / A/S det østasiatiske kompagni indhold indhold ØK-KONCERnen 4 LEDELSESBERETNING Brev til vore aktionærer

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003 Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003 Introduktion Lad mig begynde med at konstatere, at det var et godt resultat, Danske Bank nåede i 2002. Det blev til et overskud efter

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 27. marts 2014. Årsrapport 2013 27. marts 2014 / SP Group

ÅRSRAPPORT 2013. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 27. marts 2014. Årsrapport 2013 27. marts 2014 / SP Group ÅRSRAPPORT 2013 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 27. marts 2014 1 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 2013 Forventninger og finansielle mål Forretningsområderne Strategi Frank Gad Født 1960,

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab 1 Indhold Ledelsesberetning Side 3 Hoved- og nøgletal Side 4-5 På vej mod nye højder Side 6-7 Produktområder Side 8-11 Finansielle resultater Side 12-13 Strategi Climbing New Heights 2017 Side 14-15 Forventninger

Læs mere

Årsrapport 2006 for Dantherm A/S

Årsrapport 2006 for Dantherm A/S Meddelelse nr. 2/2007 Fondsbørsmeddelelse Dantherm A/S CVR-nr. 30 21 43 15 Årsrapport 2006 for Dantherm A/S Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2006.

Læs mere

a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Referat fra generalforsamling i GN Store Nord A/S 2014 År 2014, den 21. marts kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i GN Store Nord på Radisson Blu Falconer Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Bestyrelsesformandens beretning Bestyrelsesformand, Jørgen Huno Rasmussen Kære aktionærer og øvrige gæster, velkommen til Trygs generalforsamling. For

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere 29-08-2003 15:13 Planche 1 (velkommen til analytiker- og investorpræsentation)# Tak, fordi I har

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 1007 København K Søndersø, den 24. marts 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 03/2004 20 sider i alt, heraf 4 sider bilag Årsregnskabsmeddelelse Bestyrelsen for SP Group

Læs mere

Analyse af Solar A/S 24. marts 2014

Analyse af Solar A/S 24. marts 2014 Konklusion 2013 var et svært år for Solar. Omsætningen på 1.532 mio. svarede til et fald på 6,5 % sammenlignet med 2012, og overskuddet landede på 3 mio.. Omkostninger til restruktureringer og IT-systemet

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 26. marts 2015. Årsrapport 2014 26. marts 2015 / SP Group

ÅRSRAPPORT 2014. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 26. marts 2015. Årsrapport 2014 26. marts 2015 / SP Group ÅRSRAPPORT 2014 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 26. marts 2015 1 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 2014 Forventninger og finansielle mål Forretningsområderne Strategi Frank Gad Født 1960,

Læs mere