Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: januar 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 29. januar 2002"

Transkript

1 i:\fh\konkurrence-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: januar 2002 KOMMENTARER TIL SKATTEFORSLAGENE I REGERINGENS "KONKURRENCEPAKKE" Selvom der i den såkaldte "konkurrencepakke" tales meget om nye veje på erhvervsområdet, så er helhedsindtrykket af de foreliggende skatteforslag, at de i udpræget grad vil give skattelettelser, skatteudskydelser og åbne skattehuller for virksomheder samt for udvalgte befolkningsgrupper - typisk de mere velaflagte - mens indholdet af fremadrettet erhvervspolitik er yderst beskedent. Det anføres, at den samlede varige virkning på de offentlige finanser af de 32 forslag vil være et provenu på 500 mill.kr. Heraf vil de 14 forslag, som vedrører skatteforhold, medføre et provenutab på 373 mill.kr. Alene lempelsen af momskreditterne, tonnageskatten samt nedsættelser vedr. skattefri datterselskabsudbytter koster tilsammen 270 mill.kr. AE vurderer, at de fleste af skatteforslagene vil have en yderst begrænset positiv effekt på produktion og beskæftigelse. Andre af forslagene vil snarere have en negativ effekt - især på længere sigt. Dette gælder bl.a. forslagene vedr. generationsskifte, et problem hvis omfang i øvrigt generelt er stærkt overdrevet. Erhvervspolitisk ville de 373 mill.kr., som skatteforslagene belaster de offentlige finanser med, kunne anvendes langt bedre med en målrettet indsats på udvalgte områder. Nedenfor kommenteres de 14 forslag - ud af konkurrencepakkens i alt 32 konkrete forslag - som vedrører skatteforhold.

2 2 1. Momskreditterne lempes AE har ikke nogen principielle indvendinger imod at hæve omsætningsgrænsen og momsregisteringsgrænsen samt forlænge momsangivelsesperioden i sommermånederne med 2 uger. Det fremgår dog af provenuskønnene i konkurrenceevnepakken, at disse forslag er relativt kostbare, idet provenuomkostningerne er opgjort til 155 mill.kr. ud af pakkens samlede varige provenuvirkninger på 500 mill.kr. Man kunne derfor med rette overveje, om man ikke kunne få mere for pengene ved at anvende disse midler på andre erhvervspolitiske områder med en mere målrettet indsats. 2. Tonnageskat Selvom AE finder, det er principielt betænkeligt at indføre særlige skatteordninger for enkelte erhverv, kan AE støtte forslaget om en tonnageskatteordning udfra synspunktet om, at det kan medvirke til at fastholde danske rederiers internationale konkurrenceevne og under hensyntagen til, at en række af vore nabolande har indført en sådan ordning. Indførelse af en tonnageskatteordning behøver imidlertid ikke nødvendigvis i sig selv at indebære en væsentlig lavere faktisk skattebetaling for rederierne. I den forbindelse skal AE fremhæve to forhold vedr. henholdsvis de udskudte skatter samt det fremtidige provenu for tonnageskatteordningen: 1. AE lægger afgørende vægt på, at reglerne - herunder overgangsreglerne - er udformet således, at muligheder for at vælge/fravælge til tonnageskatteordningen ikke medfører, at de betydelige skatteudskydelser, rederierne har oparbejdet, direkte eller indirekte bliver eftergivet. Der er ikke nogen erhvervsfremme i at eftergive udskudte skatter, der bl.a. er fremkommet som følge af gunstige afskrivningsregler. 2. Provenutabet ved en tonnageordning er i konkurrencepakken skønnet til 75 mill.kr. i forhold til beskatning efter de gældende regler.

3 3 AE mener ikke, man på denne måde skal subsidiere et enkelt erhverv, især ikke i en situation, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder i andre ikke-subsidierede erhverv. Rederibranchen er i forvejen favoriseret gennem Dansk Internationalt Skibsregister (DIS). Under denne ordning er såfolk om bord på DIS-skibe fritaget for dansk beskatning, således at rederierne opnår en besparelse ved, at de kan fastsætte lønnen for såfolk som en nettohyre, der tager hensyn til skattefritagelsen. AE mener, at man ikke også - udover den betydelige indirekte lønsubsidiering - bør indføre en subsidiering vedr. selskabsbeskatningen. Ved udformningen af reglerne og satserne vedr. en tonnageskatteordning bør man derfor tilstræbe provenu-neutralitet i forhold til beskatning efter gældende regler. 3. Grænsen for skattefri datterselskabsudbytte nedsættes Nedsættelsen af provenu grænsen for skattefrit udbytte fra datterselskab til moderselskab fra 25 procent til 20 procent giver næppe de store principielle problemer. Dog kan man mere generelt overveje hvor langt, man kan gå ned i procent-ejerskab og så stadig tale om et moder/datterselskab ejerforhold. Hertil kommer, at forslaget koster de offentlige finanser 40 mill.kr. Igen melder det spørgsmål sig, om det er en optimale måde at anvende de erhvervspolitiske midler på. 4. Kontant betaling ved omstrukturering Der er i dag regler for skattefri omstrukturering af danske selskaber. Forslaget om at ophæve gældende regler om, at kontant betaling for modtagelse af aktier i forbindelse med en sådan omstrukturering maksimalt må udgøre 10 procent af værdien af de modtagne aktier er som udgangspunkt dybt betænkeligt, da man kan frygte, at det vil blive brugt som ren skatteomgåelsesregel. 5. Kapitalafkastordning for aktier og anparter lempes Lempelsen kan accepteres, så længe man fastholder, at medarbejdernes arbejdsindsats ydes i datterselskabet til holdingsselskabet, hvor medarbejderne kan anvende kapitalafkastordningen til køb af aktier.

4 4 6. Reglerne for CFC-beskatning tydeliggøres Udenlandske datterselskaber, som hovedsageligt har finansielle aktiver eller indtægter fra finansiel virksomhed, kan efter gældende regler blive underlagt en særlig CFC-beskatning (Controlled Foreign Company-beskatning). CFC-beskatning vil afhænge af, om beskatningen i det land, hvor datterselskaber har hjemme, er væsentligt lavere end beskatningen i Danmark. CFC-beskatningen skal ses som et værn mod forsøg på at omgå dansk beskatning. I dag er det imidlertid et skøn fra myndighederne, som afgør, om beskatningen i udlandet er væsentligt lempeligere end i Danmark. Regeringen vil indføre nye objektive regler for, hvornår beskatningen i udlandet opfattes som væsentlig lempeligere end i Danmark. Problemet er, om man kan udforme sådanne objektive regler, der vedrører andre landes skatteregler, uden at der opstår huller, som kan bruges til skatteunddragelse. Herudover er det væsentligt, om man med de objektive regler tilsigter samme vurdering - med hensyn til om beskatning i udlandet er væsentligt lempeligere end i Danmark - som det skøn, myndighederne hidtil har udøvet. 7. Henstandsordningen for goodwill skal forbedres Som udgangspunkt skal der betales skat ved salg af en virksomhed, hvis der er opbygget udskudte skatter i virksomheden. Der er pr. 1. juli 1999 indført en henstandsordning, hvor sælgers avance ved salg af goodwill, der betales gennem løbende ydelse fra køber, kan betales når sælger modtager løbende ydelser fra køber, dog senest 7 år efter den indgåede aftale. Reglerne indebærer, at sælger skal øremærke alle de først modtagne løbende ydelser fra køber til at betale avanceskatten på goodwill, indtil henstanden fuldt ud er nedbragt. Den gældende ordning favoriserer således betaling gennem løbende ydelser sammenholdt med andre betalingsformer, idet sælger opnår en rentefri henstand med betaling af goodwill-skatten.

5 5 Det foreslås, at sælger fremover vil kunne beholde en del af de første ydelser, der modtages fra køber. Det fremgår ikke hvor meget, ordningen skal ændres, men den bliver mere favorabel for sælger, idet den rentefri henstand reelt forlænges. Forslaget øger den gældende asymmetri i forhold til andre aktiver, hvorved parterne - uanset de faktiske forhold - har en økonomisk interesse i at kvalificere salgsvederlaget som betaling for goodwill. Forslaget bør derfor afvises, da det skaber yderligere forvridninger i skattesystemet. Det kan tilføjes, at i oversigten i konkurrencepakken er det anført, at man vil forbedre henstandsordningen for good will i forbindelse med generationsskifte, mens det af selve forslaget fremgår, at reglerne skal gælde generelt, uanset om der ved salget er tale om generationsskifte eller ej. 8. Mulighed for succession for nærtstående medarbejdere Forslaget vil udvide de gældende familiefavoriserende successionsordninger til også at gælde nære medarbejdere. Ved nære medarbejdere forstås personer, der gennem en vis periode forud og på tidspunktet for overdragelsen er fuldtidsbeskæftiget i virksomheden. Succession indebærer, at eventuelle avanceskatter ikke udløses i forbindelse med overdragelsen af f.eks. en virksomhed (sælgeren skal ikke betale avanceskat). Erhververen overtager aktiverne med den tilhørende latente avanceskat, og denne udløses først, når erhververen selv senere afstår aktiverne, med mindre også erhververen på dette tidspunkt benytter adgangen til at overdrage med succession. Også ved overdragelse til følgende generationer er der nemlig mulighed for at anvende disse regler, der således muliggør permanent skatteudskydelse fra det tidspunkt, hvor overdragelsen finder sted. Udover problemet med en permanent eller langvarig skatteudskydelse - med risiko for, at skatten aldrig bliver betalt - forekommer en udvidelse af de nuværende successionsmuligheder til medarbejderne i virksomheden ikke hensigtsmæssig bl.a. på grund af en række vanskelige afgrænsningsproblemer. I praksis kan man ikke finde nogen afgrænsningskriterium på basis af medarbejdernes titel eller funktion i virksomheden. Kriteriet må derfor blive varigheden af de ansattes ansættelsesforhold i virksomheden. Forslaget angiver ikke nogen bestemt grænse, men denne grænse kan ikke sættes lavt, da dette vil udhule gældende skatteregler (man ansætter blot en potentiel køber). Omvendt vil en grænse på

6 6 f.eks. fem år i sig selv være vilkårlig fastlagt og virke diskriminerende overfor medarbejdere med kortere ansættelsesperiode. Disse betragtninger understøttes af en undersøgelse fra Danmarks Statistik om generationsskifte i Danmark. Det fremgår heraf, at i op mod halvdelen af de tilfælde, hvor en virksomhed overtages af en tidligere ansat, har denne været ansat i under to år. Erhvervspolitisk må det derfor være hensigtsmæssigt at afskaffe disse særregler, der i praksis kun tilgodeser en mindre del af virksomhedsoverdragelserne. Det må være samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssigt, at en overdragelse af en virksomhed ved et generationsskifte sker til den eller de bedst egnede personer. I forvejen vil familiemedlemmer og nære medarbejdere være begunstiget ved ofte at have et bedre kendskab til virksomheden og dens muligheder end udenforstående. Successionsordning til fordel for bestemte grupper vil - udover at medføre en langvarig skatteudskydelse - virke diskriminerende i forhold til andre købegrupper f.eks. medarbejdere i kortere ansættelsesforhold eller helt udenforstående personer. Derfor bør de eksisterende familie-favoriserede regler afskaffes - og ikke udvides til nærtstående medarbejdere. 9. Brug af aktier, aktieoptioner og tegningsretter som aflønning skal gøres lettere I dag beskattes aktieoptioner og tegningsretter til aktier på det tidspunkt, hvor optionen eller tegningsretten udnyttes til køb af aktier. Aktier beskattes på tildelingstidspunktet. Regeringen vil udskyde beskatningen til det tidspunkt, hvor aktierne sælges. Beskatningen sker som aktieavance, og selskabet skal ikke have fradragsret. Selskabet skal have valgmulighed med hensyn til, om kun enkelte medarbejdere eller alle skal have tildelt aktieoptioner m.v. Der fastsættes en række betingelser med hensyn til den periode, hvor aktierne skal beholdes, og til hvor meget medarbejderen må modtage pr. år.

7 7 Hovedreglen er, at tildeling af aktier mv. (aktier, aktieoptioner, tegningsretten) er indkomstskattepligtigt. Der findes dog nogle særlige regler vedr. medarbejderaktier, men der er her nogle snævre grænser vedr. størrelsen af det maksimalt tildelte beløb, bindingsperiodens længde, ligesom det her er en forudsætning, at medarbejderaktieordningen står til rådighed for alle ansatte i virksomheden. Det fremgår af regeringens udspil, at man ikke sigter på at ændre medarbejderaktieordningen i snæver forstand, men derimod generelt på at favorisere aflønning med aktier m.v. Selskabet kan således i forslaget selv vælge hvilke medarbejdere, der skal tildeles aktier m.v. Det fremgå ikke hvor store beløb, medarbejderne må modtage pr. år. AE må vende sig stærkt imod forslaget. De likviditetsmæssige problemer, der eventuelt kan være for medarbejderen og/eller virksomheden og som forslaget foregiver at ville løse, er allerede løst med ordningen om, at virksomheden kan betale medarbejderens skat i form af en afgift på 40 procent - uden fradragsret af det samlede vederlag. Betalingen kan ske enten kontant ved aflevering af aktier eller ved deponering af aktier. Hermed opnår man at løse de eventuelle likviditetsmæssige problemer for medarbejderen og/eller virksomehden uden, at skattebetalingen udskydes og uden at beskatningen bliver lavere end ved almindelig lønindkomst, idet den ikke fradragsberettigede sats på 40 procent næsten svarer til en marginalindkomstskat på ca. 63 procent. Forslaget vil derimod voldsomt skattemæssigt favorisere aflønning med aktier m.v., dels med muligheder for en langvarig, rentefri skatteudskydelse, dels ved at beskatningen kun skal ske som aktieavance og ikke som indkomstskat. Den gældende aktieavancebeskatning er forholdsvis indviklet og tidligere foreslåede forenklinger er ikke blevet gennemført. For børsnoterede aktier gælder, at for en beholdning på under kr. (2001-niveau) vil aktieaavancen være skattefri, hvis aktierne er ejet i mere end tre år. Overføres dette på aflønning med aktier, vil en medarbejder således f.eks. kunne modtage kr. i aktier skattefrit, hvis vedkommende

8 8 beholder dem i mere end tre år og denne slipper for at betale ca kr. i indkomstskat, hvis aflønningen var sket som almindelig lønindkomst. Da grænsen på de kr. gælder for hver ægtefælle, vil et ægtepar således tilsammen kunne modtage næsten ¼ mill. kr. skattefrit. Selv ved større beløb og ved unoterede aktier er aktieavancebeskatningen kun henholdsvis 28 procent/43 procent - altså langt under de ca. 63 procent, som topskatteydere - og det er vel i praksis især dem, der kommer til at nyde godt af ordningen - skal betale i indkomstskat. At selskabet mister et lønfradrag med en værdi på 30 procent kan langt fra opveje den samlede virkning af lempelser vedr. både skattesatsen og betalingstidspunkt. Ud over de lavere satser udskydes skattebetalingen rentefrit indtil aktierne sælges. Dette kan f.eks. være 10, 20 eller 50 år ud i fremtiden. Rentefordelen ved et rentefrit 50-årigt lån, som dette svarer til, er ganske betragtelig. Tager man f.eks. udgangspunkt i en aktieavancebeskatning på 43 procent, vil den med en tildeling på kr. skulle betale kr. i skat. Udskydes denne i 50 år, vil man med en rente efter skat på f.eks. 5 procent have en årlig besparelse på kr. i de næste 50 år. For samfundet indebærer det et tilsvarende skattetab, hvortil kommer risikoen for, om pengene nogensinde bliver betalt. Bl.a. gælder, at aktieavancer ikke er omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne og kan ikke beskattes i Danmark for personer bosiddende i udlandet. Sammenfattende gælder, at forslaget meget let kan blive forvandlet fra en skatteudskydelse til et direkte skatteafkald. 10. Etableringskontoordningen skal moderniseres Regeringen vil udvide etableringskontoordningen ved at hæve grænsen for hvor stor en andel af lønnen, der kan opspares/indskydes på en etableringskonto med fradragsret fra 25 procent til 40 procent, hæve aldersgrænsen, så etableringskontoordningen kan anvendes, indtil kontohaveren fylder 65 år, give adgang til at indskyde midler på en etableringskontor, indtil fem år efter etablering er sket.

9 9 Ifølge gældende regler kan der altid årligt indskydes kr., så forhøjelsen af grænsen fra 25 procent til 40 procent har kun fuld betydning for højtlønnede med en indkomst på over kr. Sammenholdt med, at man hæver aldersgrænsen for indskud samt lemper beskatningen, hvis man ikke etablerer sig, indebærer dette, at ordningen i højere grad antager karakter af en fordelagtig opsparingsordning for ældre, velhavende personer. Regeringen vil iværksætte et analysearbejde med henblik på at gøre det muligt at anvende etableringskontomidler til start af selvstændig erhvervsvirksomhed i selskabsform. Denne del af forslaget, der lægger op til at kunne anvende etableringskontomidler til at købe aktier/anparter er principielt særdeles betænkelig, da fradraget opnås hos en fysisk person, mens de afskrivningsberettigede aktiver, som der forlods skal afskrives på, ejes af den juridiske person (selskabet). 11. Tidsbegrænsning for fremførsel af underskud og tab ophæves Det afgørende er her, at der bliver tilstrækkelige vandtætte skotter omkring et selskab, der fremfører underskud, eventuelt gennem ændring af andre skatteregler. Man må sikre sig, at det ikke åbner nye muligheder for handel med underskudsselskaber. Det var inden skattereformerne i 90'erne en meget anvendt trafik, som kostede milliardbeløb i tabt skatteprovenu. 12. Successionsgrænsen ved overtagelse af virksomheder med mange finansielle aktiver hæves Succession kan efter gældende regler ikke ske, hvis mindst 25 procent af selskabets indtægter eller kapital vedrører finansielle aktiver. Regeringen vil hæve grænsen fra 25 procent til 50 procent, så det også er muligt at succedere ved overtagelse af virksomheder med en pæn beholdning af finansielle aktiver. AE ønsker generelt de familiefavoriserende successionsregler afskaffet, jf. bemærkningerne til punkt 8. AE er derfor imod den foreslåede ændring. Her drejer det sig endog om, at man kan realisere fortjenester på finansielle aktiver uden at skulle betale skat af fortjenesten.

10 Investering i offentlig forskning gøres mere attraktiv Man vil øge skattefradraget for forskningsudgifter til over 100 procent. Et fradrag med en fradragsværdi på over 100 procent er så gunstigt for de implicerede, at der vil være en stærk tilskyndelse til at få flest mulige typer udgifter kvalificeret til at falde ind under ordningen. Det gælder også for fradraget for forskningsudgifter, der skal gælde for alle typer af virksomheder uanset, om de har en egentlig forskningsafdleing eller ej. Forslaget omfatter dog kun virksomhedernes tilskud til forskning ved offentlige institutioner, hvilket burde kunne forhindre, at det udvikler sig til et fradrags-tag-selv-bord. 14. Afskaffelse af efterbeskatning og nøglemedarbejdere Udenlandske forskere og nøglemedarbejdere, som ansættes i en dansk virksomhed eller forskningsinstitution, kan vælge at blive beskattet med 25 procent af bruttoindkomsten uden fradrag af nogen art i stedet for den sædvanlige indkomstbeskatning i op til tre år, når en række nærmere angivne betingelser er opfyldt, bl.a. skal månedslønnen være over kr. (2002-niveau). Nøglemedarbejdere kan blive i Danmark i indtil fire år på almindelige skattevilkår efter udløbet af treåres-perioden, uden at det får konsekvenser for anvendelsen af 25 procent-ordningen i de første tre år. Hvis nøglemedarbejderen bliver i Danmark ud over disse syv år, vil der derimod ske efterbeskatning for den periode, hvor 25-procent-ordningen har været anvendt. For så vidt angår forskere, blev efterbeskatningskravet afskaffet i Forskere kan således i modsætning til nøglemedarbejdere opholde sig i Danmark ud over syv år uden at miste skattefordelen for de år, hvor den særlige 25-procentsordning har været anvendt. Der er godt nøglemedarbejdere årligt, som har gjort brug af ordningen. Det er derfor ikke nogen herregård, vi snakker om. Begrebet nøglemedarbejder er imidlertid uklart afgrænset i modsætning til begrebet forskere. Forslaget kan derfor åbne sluserne for lavere beskatning af medarbejdere fra udlandet - f.eks. Norge og Sverige, samt ikke mindst for danske statsborgere, der har arbejdet i udlandet og derpå vender hjem, idet der ikke skattemæssigt kan diskrimineres efter statsborgerskab.

11 11 Det har bl.a. været anført, at professionelle fodboldsspillere er flittige brugere af ordningen. Der kan endvidere blive problemer med EU-godkendelse af ordningen. Generelt kan det anfægtes, at man vil lette beskatningen af højtlønnede så meget, når de opholder sig i Danmark i en længere periode. Ved et kortvarigt ophold vil de typisk ikke have fradrag vedr. ejerbolig og vedr. pension. Dette argument for lavere beskatning mister sin værdi i takt med, at opholdet forlænges.

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

REGERINGENS SKATTELEMPELSER UDOVER SKATTESTOPPET

REGERINGENS SKATTELEMPELSER UDOVER SKATTESTOPPET 28. november 2001 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 REGERINGENS SKATTELEMPELSER UDOVER SKATTESTOPPET I regeringsgrundlaget "Vækst, velfærd - fornyelse" er der udover det proklamerede skattestop

Læs mere

VENSTRES SKATTELEMPELSER UDOVER SKATTESTOPPET

VENSTRES SKATTELEMPELSER UDOVER SKATTESTOPPET 8. november 2001 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 VENSTRES SKATTELEMPELSER UDOVER SKATTESTOPPET Resumé: Udover det proklamerede skattestop har Venstre samtidig fremlagt en række forslag,

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER AF AKTIEOPTIONER OG KAPI-

SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER AF AKTIEOPTIONER OG KAPI- December 2006 af Lars Andersen, direkte tlf. 33557717 Frithiof Hagen, direkte tlf.: 33557719 Lars Andersen 3355 7717 Resumé SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER AF AKTIEOPTIONER OG KAPI- TALFONDSOVERTAGELSER Skattereglerne

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Lovudkast om medarbejderaktier

Lovudkast om medarbejderaktier - 1 Lovudkast om medarbejderaktier Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har offentliggjort et udkast til et nyt lovforslag om gunstige skattevilkår for individuelle medarbejderaktieordninger.

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Aktieløn - den nye trend

Aktieløn - den nye trend Aktieløn - den nye trend Lagernummer: 4412050020 Udgivet af Politisk-Økonomisk Sekretariat Januar 2005 Oplag: 5.000 stk. Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon: 33 30 43 43 E-mail: hk@hk.dk

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

En omlægning af selskabsskatten, hvor satsen sættes ned samtidig med, at skattegrundlaget bredes mere ud, vil indebære en række fordele.

En omlægning af selskabsskatten, hvor satsen sættes ned samtidig med, at skattegrundlaget bredes mere ud, vil indebære en række fordele. i:\december 99\selskabsskat-la.doc Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 December 1999 RESUMÈ MULIGHED FOR LAVERE SELSKABSSKAT Ser man nærmere på den danske selskabsskat, er der gode muligheder

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Arveafgiften hæmmer opsparing og investeringer

Arveafgiften hæmmer opsparing og investeringer Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 21. marts 2014 Arveafgiften er en ekstra kapitalskat, der kommer oven på den eksisterende aktie- og kapitalindkomstbeskatning, når værdier går

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2007-311-0003 Dato: 17. oktober 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL i:\november-2000\skat-b-11-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997,

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession - 1 Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med skatteministerens forslag om skærpelse af den såkaldte pengetankregel kan et generationsskifte

Læs mere

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Beskatning af børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte fremkommer der spørgsmål om, hvilke konsekvenser, der udløses som følge af overdragelse af aktiver til børn, herunder penge. Spørgsmålene

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 MEDARBEJDERAKTIEORDNING Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 Indholdsfortegnelse Medarbejderskatteordning: En fordel for min virksomhed?... 3 Hvorfor bør selskaber omlægge

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema og de modtagne høringssvar vedrørende L 167 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 353 Offentligt. Gennemgang af skatteudgifter. 4. september 2012

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 353 Offentligt. Gennemgang af skatteudgifter. 4. september 2012 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 353 Offentligt Gennemgang af skatteudgifter SAU 4. september 2012 Oversigt over præsentation Definition af skatteudgifter Eksempler på skatteudgifter Beregning

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

Information 76/12. Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering

Information 76/12. Regeringens skattereform: Danmark i arbejde - orientering Information 76/12 Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering 29.05.2012 Resume: Regeringen har i dag offentliggjort sit skatteudspil "Danmark i arbejde". Lettelserne har været annonceret

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Beskatning af medarbejderaktier

Beskatning af medarbejderaktier Beskatning af medarbejderaktier Generelt Den 2. januar 2013 bliver de første medarbejderaktier frigivet fra båndlæggelsen og er dermed til fri disposition. Du får her en beskrivelse af de skatteregler,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast (1) 5. november 2010. Forslag. til. (Forbedring af etablerings- og iværksætterkontoordningerne)

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast (1) 5. november 2010. Forslag. til. (Forbedring af etablerings- og iværksætterkontoordningerne) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 46 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast (1) 5. november 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013

Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013 Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013 1 / 5 Regeringen nedsatte i januar 2012 et tværministerielt udvalg til at foretage

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret - 1 Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret udenlandsk arbejdskraft Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen lancerede i foråret et udspil til en reform af reglerne

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 204 Offentligt J.nr. 2007-318-0593 Dato: 17. april 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007. (Alm.

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen Aktieløn - netop nu af Adjungeret professor Søren Rasmussen 1. Indledning Skatten er et centralt element ved indførelse af aktieløn. I december 2000 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 37 (lov nr. 1286)

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

Umiddelbart mindreprovenu

Umiddelbart mindreprovenu Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 139 Offentligt Notat 15. december 2015 J.nr. 15-3244828 Selskab, Aktionær og Erhverv Provenunotat Notatet beskriver de overordnede beregningsmæssige

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2016 L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet har ved brev af 5.

Læs mere

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II)

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II) Skattelovforslags-katalog fra regeringen Regeringen offentliggjorde i går sit lovprogram for det kommende folketingsår. Skatteministeren leverede 24 lovforslag til lovprogrammet. Fokus er ifølge skatteministeren

Læs mere

Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen

Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen Aftalerne om en vækstplan, der skal sikre øget vækst og beskæftigelse i Danmark, er nu fremsat i Folketinget. Aftalerne indeholder en lang række

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

STRAMNING AF SAMBESKATNINGSREGLERNE

STRAMNING AF SAMBESKATNINGSREGLERNE 1. december 2004/FH Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 STRAMNING AF SAMBESKATNINGSREGLERNE Resumé: Umiddelbart inden Sambeskatningsudvalgets rapport blev fremlagt, besluttede skatteministeren

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 76 af 1. april 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 76 af 1. april 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 76 Offentligt J.nr. 2005-418-0182 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 76 af 1. april 2005. (Alm. del). Kristian

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring.

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Skatteministeriet 22. november 2011 Høring over L 31 2011-12 Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Telefon, computer med tilbehør og datakommunikation Computer

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Konkurrenceevnepakken

Konkurrenceevnepakken Konkurrenceevnepakken Vækst med vilje Regeringen Konkurrenceevnepakken Konkurrenceevnepakken Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Vognmagergade 7 1120 København K Tlf.: 43 63 23 00 e-mail:

Læs mere