Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: januar 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 29. januar 2002"

Transkript

1 i:\fh\konkurrence-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: januar 2002 KOMMENTARER TIL SKATTEFORSLAGENE I REGERINGENS "KONKURRENCEPAKKE" Selvom der i den såkaldte "konkurrencepakke" tales meget om nye veje på erhvervsområdet, så er helhedsindtrykket af de foreliggende skatteforslag, at de i udpræget grad vil give skattelettelser, skatteudskydelser og åbne skattehuller for virksomheder samt for udvalgte befolkningsgrupper - typisk de mere velaflagte - mens indholdet af fremadrettet erhvervspolitik er yderst beskedent. Det anføres, at den samlede varige virkning på de offentlige finanser af de 32 forslag vil være et provenu på 500 mill.kr. Heraf vil de 14 forslag, som vedrører skatteforhold, medføre et provenutab på 373 mill.kr. Alene lempelsen af momskreditterne, tonnageskatten samt nedsættelser vedr. skattefri datterselskabsudbytter koster tilsammen 270 mill.kr. AE vurderer, at de fleste af skatteforslagene vil have en yderst begrænset positiv effekt på produktion og beskæftigelse. Andre af forslagene vil snarere have en negativ effekt - især på længere sigt. Dette gælder bl.a. forslagene vedr. generationsskifte, et problem hvis omfang i øvrigt generelt er stærkt overdrevet. Erhvervspolitisk ville de 373 mill.kr., som skatteforslagene belaster de offentlige finanser med, kunne anvendes langt bedre med en målrettet indsats på udvalgte områder. Nedenfor kommenteres de 14 forslag - ud af konkurrencepakkens i alt 32 konkrete forslag - som vedrører skatteforhold.

2 2 1. Momskreditterne lempes AE har ikke nogen principielle indvendinger imod at hæve omsætningsgrænsen og momsregisteringsgrænsen samt forlænge momsangivelsesperioden i sommermånederne med 2 uger. Det fremgår dog af provenuskønnene i konkurrenceevnepakken, at disse forslag er relativt kostbare, idet provenuomkostningerne er opgjort til 155 mill.kr. ud af pakkens samlede varige provenuvirkninger på 500 mill.kr. Man kunne derfor med rette overveje, om man ikke kunne få mere for pengene ved at anvende disse midler på andre erhvervspolitiske områder med en mere målrettet indsats. 2. Tonnageskat Selvom AE finder, det er principielt betænkeligt at indføre særlige skatteordninger for enkelte erhverv, kan AE støtte forslaget om en tonnageskatteordning udfra synspunktet om, at det kan medvirke til at fastholde danske rederiers internationale konkurrenceevne og under hensyntagen til, at en række af vore nabolande har indført en sådan ordning. Indførelse af en tonnageskatteordning behøver imidlertid ikke nødvendigvis i sig selv at indebære en væsentlig lavere faktisk skattebetaling for rederierne. I den forbindelse skal AE fremhæve to forhold vedr. henholdsvis de udskudte skatter samt det fremtidige provenu for tonnageskatteordningen: 1. AE lægger afgørende vægt på, at reglerne - herunder overgangsreglerne - er udformet således, at muligheder for at vælge/fravælge til tonnageskatteordningen ikke medfører, at de betydelige skatteudskydelser, rederierne har oparbejdet, direkte eller indirekte bliver eftergivet. Der er ikke nogen erhvervsfremme i at eftergive udskudte skatter, der bl.a. er fremkommet som følge af gunstige afskrivningsregler. 2. Provenutabet ved en tonnageordning er i konkurrencepakken skønnet til 75 mill.kr. i forhold til beskatning efter de gældende regler.

3 3 AE mener ikke, man på denne måde skal subsidiere et enkelt erhverv, især ikke i en situation, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder i andre ikke-subsidierede erhverv. Rederibranchen er i forvejen favoriseret gennem Dansk Internationalt Skibsregister (DIS). Under denne ordning er såfolk om bord på DIS-skibe fritaget for dansk beskatning, således at rederierne opnår en besparelse ved, at de kan fastsætte lønnen for såfolk som en nettohyre, der tager hensyn til skattefritagelsen. AE mener, at man ikke også - udover den betydelige indirekte lønsubsidiering - bør indføre en subsidiering vedr. selskabsbeskatningen. Ved udformningen af reglerne og satserne vedr. en tonnageskatteordning bør man derfor tilstræbe provenu-neutralitet i forhold til beskatning efter gældende regler. 3. Grænsen for skattefri datterselskabsudbytte nedsættes Nedsættelsen af provenu grænsen for skattefrit udbytte fra datterselskab til moderselskab fra 25 procent til 20 procent giver næppe de store principielle problemer. Dog kan man mere generelt overveje hvor langt, man kan gå ned i procent-ejerskab og så stadig tale om et moder/datterselskab ejerforhold. Hertil kommer, at forslaget koster de offentlige finanser 40 mill.kr. Igen melder det spørgsmål sig, om det er en optimale måde at anvende de erhvervspolitiske midler på. 4. Kontant betaling ved omstrukturering Der er i dag regler for skattefri omstrukturering af danske selskaber. Forslaget om at ophæve gældende regler om, at kontant betaling for modtagelse af aktier i forbindelse med en sådan omstrukturering maksimalt må udgøre 10 procent af værdien af de modtagne aktier er som udgangspunkt dybt betænkeligt, da man kan frygte, at det vil blive brugt som ren skatteomgåelsesregel. 5. Kapitalafkastordning for aktier og anparter lempes Lempelsen kan accepteres, så længe man fastholder, at medarbejdernes arbejdsindsats ydes i datterselskabet til holdingsselskabet, hvor medarbejderne kan anvende kapitalafkastordningen til køb af aktier.

4 4 6. Reglerne for CFC-beskatning tydeliggøres Udenlandske datterselskaber, som hovedsageligt har finansielle aktiver eller indtægter fra finansiel virksomhed, kan efter gældende regler blive underlagt en særlig CFC-beskatning (Controlled Foreign Company-beskatning). CFC-beskatning vil afhænge af, om beskatningen i det land, hvor datterselskaber har hjemme, er væsentligt lavere end beskatningen i Danmark. CFC-beskatningen skal ses som et værn mod forsøg på at omgå dansk beskatning. I dag er det imidlertid et skøn fra myndighederne, som afgør, om beskatningen i udlandet er væsentligt lempeligere end i Danmark. Regeringen vil indføre nye objektive regler for, hvornår beskatningen i udlandet opfattes som væsentlig lempeligere end i Danmark. Problemet er, om man kan udforme sådanne objektive regler, der vedrører andre landes skatteregler, uden at der opstår huller, som kan bruges til skatteunddragelse. Herudover er det væsentligt, om man med de objektive regler tilsigter samme vurdering - med hensyn til om beskatning i udlandet er væsentligt lempeligere end i Danmark - som det skøn, myndighederne hidtil har udøvet. 7. Henstandsordningen for goodwill skal forbedres Som udgangspunkt skal der betales skat ved salg af en virksomhed, hvis der er opbygget udskudte skatter i virksomheden. Der er pr. 1. juli 1999 indført en henstandsordning, hvor sælgers avance ved salg af goodwill, der betales gennem løbende ydelse fra køber, kan betales når sælger modtager løbende ydelser fra køber, dog senest 7 år efter den indgåede aftale. Reglerne indebærer, at sælger skal øremærke alle de først modtagne løbende ydelser fra køber til at betale avanceskatten på goodwill, indtil henstanden fuldt ud er nedbragt. Den gældende ordning favoriserer således betaling gennem løbende ydelser sammenholdt med andre betalingsformer, idet sælger opnår en rentefri henstand med betaling af goodwill-skatten.

5 5 Det foreslås, at sælger fremover vil kunne beholde en del af de første ydelser, der modtages fra køber. Det fremgår ikke hvor meget, ordningen skal ændres, men den bliver mere favorabel for sælger, idet den rentefri henstand reelt forlænges. Forslaget øger den gældende asymmetri i forhold til andre aktiver, hvorved parterne - uanset de faktiske forhold - har en økonomisk interesse i at kvalificere salgsvederlaget som betaling for goodwill. Forslaget bør derfor afvises, da det skaber yderligere forvridninger i skattesystemet. Det kan tilføjes, at i oversigten i konkurrencepakken er det anført, at man vil forbedre henstandsordningen for good will i forbindelse med generationsskifte, mens det af selve forslaget fremgår, at reglerne skal gælde generelt, uanset om der ved salget er tale om generationsskifte eller ej. 8. Mulighed for succession for nærtstående medarbejdere Forslaget vil udvide de gældende familiefavoriserende successionsordninger til også at gælde nære medarbejdere. Ved nære medarbejdere forstås personer, der gennem en vis periode forud og på tidspunktet for overdragelsen er fuldtidsbeskæftiget i virksomheden. Succession indebærer, at eventuelle avanceskatter ikke udløses i forbindelse med overdragelsen af f.eks. en virksomhed (sælgeren skal ikke betale avanceskat). Erhververen overtager aktiverne med den tilhørende latente avanceskat, og denne udløses først, når erhververen selv senere afstår aktiverne, med mindre også erhververen på dette tidspunkt benytter adgangen til at overdrage med succession. Også ved overdragelse til følgende generationer er der nemlig mulighed for at anvende disse regler, der således muliggør permanent skatteudskydelse fra det tidspunkt, hvor overdragelsen finder sted. Udover problemet med en permanent eller langvarig skatteudskydelse - med risiko for, at skatten aldrig bliver betalt - forekommer en udvidelse af de nuværende successionsmuligheder til medarbejderne i virksomheden ikke hensigtsmæssig bl.a. på grund af en række vanskelige afgrænsningsproblemer. I praksis kan man ikke finde nogen afgrænsningskriterium på basis af medarbejdernes titel eller funktion i virksomheden. Kriteriet må derfor blive varigheden af de ansattes ansættelsesforhold i virksomheden. Forslaget angiver ikke nogen bestemt grænse, men denne grænse kan ikke sættes lavt, da dette vil udhule gældende skatteregler (man ansætter blot en potentiel køber). Omvendt vil en grænse på

6 6 f.eks. fem år i sig selv være vilkårlig fastlagt og virke diskriminerende overfor medarbejdere med kortere ansættelsesperiode. Disse betragtninger understøttes af en undersøgelse fra Danmarks Statistik om generationsskifte i Danmark. Det fremgår heraf, at i op mod halvdelen af de tilfælde, hvor en virksomhed overtages af en tidligere ansat, har denne været ansat i under to år. Erhvervspolitisk må det derfor være hensigtsmæssigt at afskaffe disse særregler, der i praksis kun tilgodeser en mindre del af virksomhedsoverdragelserne. Det må være samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssigt, at en overdragelse af en virksomhed ved et generationsskifte sker til den eller de bedst egnede personer. I forvejen vil familiemedlemmer og nære medarbejdere være begunstiget ved ofte at have et bedre kendskab til virksomheden og dens muligheder end udenforstående. Successionsordning til fordel for bestemte grupper vil - udover at medføre en langvarig skatteudskydelse - virke diskriminerende i forhold til andre købegrupper f.eks. medarbejdere i kortere ansættelsesforhold eller helt udenforstående personer. Derfor bør de eksisterende familie-favoriserede regler afskaffes - og ikke udvides til nærtstående medarbejdere. 9. Brug af aktier, aktieoptioner og tegningsretter som aflønning skal gøres lettere I dag beskattes aktieoptioner og tegningsretter til aktier på det tidspunkt, hvor optionen eller tegningsretten udnyttes til køb af aktier. Aktier beskattes på tildelingstidspunktet. Regeringen vil udskyde beskatningen til det tidspunkt, hvor aktierne sælges. Beskatningen sker som aktieavance, og selskabet skal ikke have fradragsret. Selskabet skal have valgmulighed med hensyn til, om kun enkelte medarbejdere eller alle skal have tildelt aktieoptioner m.v. Der fastsættes en række betingelser med hensyn til den periode, hvor aktierne skal beholdes, og til hvor meget medarbejderen må modtage pr. år.

7 7 Hovedreglen er, at tildeling af aktier mv. (aktier, aktieoptioner, tegningsretten) er indkomstskattepligtigt. Der findes dog nogle særlige regler vedr. medarbejderaktier, men der er her nogle snævre grænser vedr. størrelsen af det maksimalt tildelte beløb, bindingsperiodens længde, ligesom det her er en forudsætning, at medarbejderaktieordningen står til rådighed for alle ansatte i virksomheden. Det fremgår af regeringens udspil, at man ikke sigter på at ændre medarbejderaktieordningen i snæver forstand, men derimod generelt på at favorisere aflønning med aktier m.v. Selskabet kan således i forslaget selv vælge hvilke medarbejdere, der skal tildeles aktier m.v. Det fremgå ikke hvor store beløb, medarbejderne må modtage pr. år. AE må vende sig stærkt imod forslaget. De likviditetsmæssige problemer, der eventuelt kan være for medarbejderen og/eller virksomheden og som forslaget foregiver at ville løse, er allerede løst med ordningen om, at virksomheden kan betale medarbejderens skat i form af en afgift på 40 procent - uden fradragsret af det samlede vederlag. Betalingen kan ske enten kontant ved aflevering af aktier eller ved deponering af aktier. Hermed opnår man at løse de eventuelle likviditetsmæssige problemer for medarbejderen og/eller virksomehden uden, at skattebetalingen udskydes og uden at beskatningen bliver lavere end ved almindelig lønindkomst, idet den ikke fradragsberettigede sats på 40 procent næsten svarer til en marginalindkomstskat på ca. 63 procent. Forslaget vil derimod voldsomt skattemæssigt favorisere aflønning med aktier m.v., dels med muligheder for en langvarig, rentefri skatteudskydelse, dels ved at beskatningen kun skal ske som aktieavance og ikke som indkomstskat. Den gældende aktieavancebeskatning er forholdsvis indviklet og tidligere foreslåede forenklinger er ikke blevet gennemført. For børsnoterede aktier gælder, at for en beholdning på under kr. (2001-niveau) vil aktieaavancen være skattefri, hvis aktierne er ejet i mere end tre år. Overføres dette på aflønning med aktier, vil en medarbejder således f.eks. kunne modtage kr. i aktier skattefrit, hvis vedkommende

8 8 beholder dem i mere end tre år og denne slipper for at betale ca kr. i indkomstskat, hvis aflønningen var sket som almindelig lønindkomst. Da grænsen på de kr. gælder for hver ægtefælle, vil et ægtepar således tilsammen kunne modtage næsten ¼ mill. kr. skattefrit. Selv ved større beløb og ved unoterede aktier er aktieavancebeskatningen kun henholdsvis 28 procent/43 procent - altså langt under de ca. 63 procent, som topskatteydere - og det er vel i praksis især dem, der kommer til at nyde godt af ordningen - skal betale i indkomstskat. At selskabet mister et lønfradrag med en værdi på 30 procent kan langt fra opveje den samlede virkning af lempelser vedr. både skattesatsen og betalingstidspunkt. Ud over de lavere satser udskydes skattebetalingen rentefrit indtil aktierne sælges. Dette kan f.eks. være 10, 20 eller 50 år ud i fremtiden. Rentefordelen ved et rentefrit 50-årigt lån, som dette svarer til, er ganske betragtelig. Tager man f.eks. udgangspunkt i en aktieavancebeskatning på 43 procent, vil den med en tildeling på kr. skulle betale kr. i skat. Udskydes denne i 50 år, vil man med en rente efter skat på f.eks. 5 procent have en årlig besparelse på kr. i de næste 50 år. For samfundet indebærer det et tilsvarende skattetab, hvortil kommer risikoen for, om pengene nogensinde bliver betalt. Bl.a. gælder, at aktieavancer ikke er omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne og kan ikke beskattes i Danmark for personer bosiddende i udlandet. Sammenfattende gælder, at forslaget meget let kan blive forvandlet fra en skatteudskydelse til et direkte skatteafkald. 10. Etableringskontoordningen skal moderniseres Regeringen vil udvide etableringskontoordningen ved at hæve grænsen for hvor stor en andel af lønnen, der kan opspares/indskydes på en etableringskonto med fradragsret fra 25 procent til 40 procent, hæve aldersgrænsen, så etableringskontoordningen kan anvendes, indtil kontohaveren fylder 65 år, give adgang til at indskyde midler på en etableringskontor, indtil fem år efter etablering er sket.

9 9 Ifølge gældende regler kan der altid årligt indskydes kr., så forhøjelsen af grænsen fra 25 procent til 40 procent har kun fuld betydning for højtlønnede med en indkomst på over kr. Sammenholdt med, at man hæver aldersgrænsen for indskud samt lemper beskatningen, hvis man ikke etablerer sig, indebærer dette, at ordningen i højere grad antager karakter af en fordelagtig opsparingsordning for ældre, velhavende personer. Regeringen vil iværksætte et analysearbejde med henblik på at gøre det muligt at anvende etableringskontomidler til start af selvstændig erhvervsvirksomhed i selskabsform. Denne del af forslaget, der lægger op til at kunne anvende etableringskontomidler til at købe aktier/anparter er principielt særdeles betænkelig, da fradraget opnås hos en fysisk person, mens de afskrivningsberettigede aktiver, som der forlods skal afskrives på, ejes af den juridiske person (selskabet). 11. Tidsbegrænsning for fremførsel af underskud og tab ophæves Det afgørende er her, at der bliver tilstrækkelige vandtætte skotter omkring et selskab, der fremfører underskud, eventuelt gennem ændring af andre skatteregler. Man må sikre sig, at det ikke åbner nye muligheder for handel med underskudsselskaber. Det var inden skattereformerne i 90'erne en meget anvendt trafik, som kostede milliardbeløb i tabt skatteprovenu. 12. Successionsgrænsen ved overtagelse af virksomheder med mange finansielle aktiver hæves Succession kan efter gældende regler ikke ske, hvis mindst 25 procent af selskabets indtægter eller kapital vedrører finansielle aktiver. Regeringen vil hæve grænsen fra 25 procent til 50 procent, så det også er muligt at succedere ved overtagelse af virksomheder med en pæn beholdning af finansielle aktiver. AE ønsker generelt de familiefavoriserende successionsregler afskaffet, jf. bemærkningerne til punkt 8. AE er derfor imod den foreslåede ændring. Her drejer det sig endog om, at man kan realisere fortjenester på finansielle aktiver uden at skulle betale skat af fortjenesten.

10 Investering i offentlig forskning gøres mere attraktiv Man vil øge skattefradraget for forskningsudgifter til over 100 procent. Et fradrag med en fradragsværdi på over 100 procent er så gunstigt for de implicerede, at der vil være en stærk tilskyndelse til at få flest mulige typer udgifter kvalificeret til at falde ind under ordningen. Det gælder også for fradraget for forskningsudgifter, der skal gælde for alle typer af virksomheder uanset, om de har en egentlig forskningsafdleing eller ej. Forslaget omfatter dog kun virksomhedernes tilskud til forskning ved offentlige institutioner, hvilket burde kunne forhindre, at det udvikler sig til et fradrags-tag-selv-bord. 14. Afskaffelse af efterbeskatning og nøglemedarbejdere Udenlandske forskere og nøglemedarbejdere, som ansættes i en dansk virksomhed eller forskningsinstitution, kan vælge at blive beskattet med 25 procent af bruttoindkomsten uden fradrag af nogen art i stedet for den sædvanlige indkomstbeskatning i op til tre år, når en række nærmere angivne betingelser er opfyldt, bl.a. skal månedslønnen være over kr. (2002-niveau). Nøglemedarbejdere kan blive i Danmark i indtil fire år på almindelige skattevilkår efter udløbet af treåres-perioden, uden at det får konsekvenser for anvendelsen af 25 procent-ordningen i de første tre år. Hvis nøglemedarbejderen bliver i Danmark ud over disse syv år, vil der derimod ske efterbeskatning for den periode, hvor 25-procent-ordningen har været anvendt. For så vidt angår forskere, blev efterbeskatningskravet afskaffet i Forskere kan således i modsætning til nøglemedarbejdere opholde sig i Danmark ud over syv år uden at miste skattefordelen for de år, hvor den særlige 25-procentsordning har været anvendt. Der er godt nøglemedarbejdere årligt, som har gjort brug af ordningen. Det er derfor ikke nogen herregård, vi snakker om. Begrebet nøglemedarbejder er imidlertid uklart afgrænset i modsætning til begrebet forskere. Forslaget kan derfor åbne sluserne for lavere beskatning af medarbejdere fra udlandet - f.eks. Norge og Sverige, samt ikke mindst for danske statsborgere, der har arbejdet i udlandet og derpå vender hjem, idet der ikke skattemæssigt kan diskrimineres efter statsborgerskab.

11 11 Det har bl.a. været anført, at professionelle fodboldsspillere er flittige brugere af ordningen. Der kan endvidere blive problemer med EU-godkendelse af ordningen. Generelt kan det anfægtes, at man vil lette beskatningen af højtlønnede så meget, når de opholder sig i Danmark i en længere periode. Ved et kortvarigt ophold vil de typisk ikke have fradrag vedr. ejerbolig og vedr. pension. Dette argument for lavere beskatning mister sin værdi i takt med, at opholdet forlænges.

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999 i:\september-99\samlet-generationsskifteudv.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999 RESUMÈ BETÆNKNING FRA GENERATIONSSKIFTEUDVALGET RUMMER INGEN ANBEFALINGER Generationsskifteudvalget

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER AF AKTIEOPTIONER OG KAPI-

SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER AF AKTIEOPTIONER OG KAPI- December 2006 af Lars Andersen, direkte tlf. 33557717 Frithiof Hagen, direkte tlf.: 33557719 Lars Andersen 3355 7717 Resumé SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER AF AKTIEOPTIONER OG KAPI- TALFONDSOVERTAGELSER Skattereglerne

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009 22. april 2009 Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag Indholdsfortegnelse Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...4 Multimediebeskatning...9

Læs mere

Betænkning om generationsskiftet i erhvervslivet

Betænkning om generationsskiftet i erhvervslivet Betænkning om generationsskiftet i erhvervslivet Betænkning nr. 1374/August 1999 Resumé: Betænkningen fra Generationsskifteudvalget behandler en række centrale problemstillinger i relation til generationsskifte

Læs mere

Rapport fra Sambeskatningsudvalget

Rapport fra Sambeskatningsudvalget Rapport fra Sambeskatningsudvalget Rapport fra Sambeskatningsudvalget November 2004 Udgiver: Skatteministeriet København 2004 Tryk: Schultz Grafisk ISBN: 87-90922-56-5 ISBN: 87-90922-57-3 (internet) Pris:

Læs mere

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2003-04 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto, ligningsloven, virksomhedsskatteloven

Læs mere

Den vedtagne skattereform

Den vedtagne skattereform 28. maj 2009 Den vedtagne skattereform Indholdsfortegnelse Side Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...5 Multimediebeskatning...10 Aktieoptionsordninger...12

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:21. juni 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et revideret høringsskema vedrørende forslag

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven.

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Afsnit 1 Indledning 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Skatteministeren nedsatte i november 1996 en arbejdsgruppe til

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Generationsskifte Generationsskifte

Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte af virksomhed af virksomhed og aktier og aktier Generationsskifte 1 2 Generationsskifte Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning... 6 Økonomiske overvejelser... 10

Læs mere

Skatten i Danmark 2008

Skatten i Danmark 2008 Skatten i Danmark 2008 Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens.

Læs mere

Niels Blomgren-Hansen 12. december 2001

Niels Blomgren-Hansen 12. december 2001 Seminarer Helsingør 2001 økonomisk generalrapport Niels Blomgren-Hansen 12. december 2001 Nordisk skattevidenskabeligt forskningsråds seminar i Danmark onsdag d. 7. og torsdag d. 8. november 2001 om Generationsskifte

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Lovgivning med tilbagevirkende

Lovgivning med tilbagevirkende Lovgivning med tilbagevirkende kraft Lovgivning med tilbagevirkende kraft 1. Indledning Har et lovforslag tilbagevirkende kraft? Griber et lovforslag ind i eksisterende retsforhold? Spørgsmål om tilbagevirkende

Læs mere

Beskatning af personalegoder/ naturalieydelser

Beskatning af personalegoder/ naturalieydelser Beskatning af personalegoder/ naturalieydelser Oktober 2003 Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Skatteministeriet Beskatning af personalegoder/naturalieydelser

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2009 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Danish Venture Capital and Private Equity Association Børsen Slotsholmsgade DK-1217 København K Telefon: 72 25 55 02 E-mail: dvca@dvca.dk Homepage:

Læs mere

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING AALBORG UNIVERSITET CAND.MERC.AUD. KANDIDATAFHANDLING SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING Forfatter Christian Kattenhøj Vejleder Henrik Vestergaard Andersen Afleveringsdato 17. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

statsautoriserede revisorer 4-2008

statsautoriserede revisorer 4-2008 statsautoriserede revisorer 4-2008 Fritidsbolig i Danmark ved ophold i udlandet 2 Nye skatteregler for konvertible obligationer 3 Lempelse af reglerne i forbindelse med generationsskifte 4 Overgangssaldo

Læs mere

Endelig forsøger skatteministeren fortsat at lukke skattehuller, senest i forbindelse med et lovforslag om fraflytterskat på aktier.

Endelig forsøger skatteministeren fortsat at lukke skattehuller, senest i forbindelse med et lovforslag om fraflytterskat på aktier. Skatteinformation august 2008 Forord Skattekommissionen arbejder! Målet er en markant nedsættelse af skatten på arbejde, herunder skatten på den sidst tjente krone. Samtidig skal kommissionens forslag

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Oktober 2007

Beretning til Statsrevisorerne om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Oktober 2007 Beretning til Statsrevisorerne om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Oktober 2007 BERETNING OM GENNEMSIGTIGHED VEDRØRENDE SKATTEUDGIFTER (FRADRAG MV.) i Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens

Læs mere