Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. november Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. november 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev"

Transkript

1 Referat onsdag den 9. november 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden KF - Temadrøftelse KF - Orientering KF - Frigivelsessag vedr. skaterbaneprojekt KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Cykelbane i Osted KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Torsdagskoncert 2011/ KF - Ansøgning om tilskud til belysning på træningsbane KF - Ny Folkeoplysningslov og ansøgning om frigivelse af midler til udarbejdelselse af en folkeoplysningspolitik KF - Politisk mødekalender ØU - Forventet Regnskab SSÆ - Proces for Lejre Kommunes handicappolitik KF - Eventuelt...20

3 Side 1 1. KF - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 10/24020 Beslutning den : Godkendt.

4 Side 2 2. KF - Temadrøftelse Sagsnr.: 10/24022 A. Dialogmøde med Koordinationsgruppen for Kulturnatten, kl A Beslutning den : Drøftet.

5 Side 3 3. KF - Orientering Sagsnr.: 10/24014 A. Sagnlandet Lejre fremsender årsrapport og regnskabsberetning for Årsrapport og regnskabsberetning er vedlagt. B. Biblioteksforeningens årsmøde afholdes den marts 2012 i Arena Nord i Frederikshavn. C. Drøftelse af udvalgets julefrokost. D. Invitation til politisk dialogmøde om kulturområdet i Region Sjælland, den 14. november Invitationen er vedlagt. E. Musikskolen fremsender årsrapport for Rapporten er vedlagt som bilag. F. Notat vedr. proces for udarbejdelse af Biblioteks- og arkivplan Notatet er vedlagt som bilag. Bilag: 1. Invitation 2. Regnskabsberetning 2010 Sagnlandet Lejre 3. Årsrapport 2010 Sagnlandet Lejre 4. Notat vedr. proces for udarbejdelse af Biblioteks- og arkivplan 2015 Beslutning den : Taget til orientering.

6 Side 4 4. KF - Frigivelsessag vedr. skaterbaneprojekt Sagsnr.: 11/18263 Administrationen har modtaget en beskrivelse af et skaterbaneprojekt fra Lejre Kommunes Ungdomsskole, om etablering af en ny skaterbane samt renovering og udbygning af eksisterende skaterbaner i kommunen. I budgettet for 2011 er afsat et rådighedsbeløb til skaterbane på kr. som ønskes frigivet. Lejre Kommunes Ungdomsskole har indgivet en beskrivelse samt et overslag på etablering af en ny skaterbane samt renovering og udbygning af eksisterende skaterbaner i Lejre Kommune. Den eksisterende skaterbane ved Ungdomsklubben Pilen, Præstemarken 14, 4070 Kirke Hyllinge ønskes renoveret og udbygget. Hele skaterbanen beklædes med støbekrydsfiner. Eksisterende gelænder renoveres med finer som beklædning og bræt på toppen. Der udformes en ny tilkørselsrampe med et areal på 2,4 m x 2,4 m. Skitse ses af bilag 2. En ny skaterbane ønskes opført på Ungdomsskolens arealer, Sandbechs Allé 1a, 4330 Hvalsø. Som det ses af bilag 3, bliver skaterbanens areal på ca. 16 m x 4,8 m med en pukkel på midten på ca. 0,9 m. Der udformes en vandret repos på 2,4 m x 8 m, så det er muligt at køre uden om puklen. I hver ende udformes 1,2 m dybe reposer med bænke. Den ene ende bliver 2,5 m høj, hvorpå der monteres klatregreb. Skaterbanen beklædes med støbekrydsfiner. De eksisterende skaterbaner ved Multisalen, Elverdamsvej 204, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge ønskes renoveret og udbygget. De eksisterende ramper renoveres og beklædes med krydsfiner på alle sider (rampe 2, 3, og 4 på bilag 6). De to store eksisterende ramper beklædes op til 2,5 m og der monteres bænke på endevæggene. Der etableres to nye ramper på 6 m x 2,5 m med to skrå fald (rampe 1 på bilag 6). Der er indhentet tilbud på opførelsen fra tømrermester Dan Pedersen, 4070 Kirke Hyllinge, som har erfaring med skaterbaner (bilag 7). Der indhentes en byggetilladelse på skaterbanen i Hvalsø. Alle skaterbanerne skal godkendes efter DS/EN af en certificeret legepladsinspektør. Administrationen gør opmærksom på, at målet med etablering samt renovering og udbygning af skaterbanerne er at dække de unges behov og skabe flere aktiviteter i sportens ånd. Skaterbanerne er og bliver offentlige tilgængelige, og ligger centralt i forhold til skole, SFO og Ungdomsskole. Administrationen forventer, at Ungdomsskolen tager ejerskab til projektet, hvorfor Ungdomsskolen skal stå som ejer. Ungdomsskolen kan på den måde agere i forhold til uhensigtsmæssig brug af banerne samt sørge for vedligeholdelse. Etablering af ny skaterbane samt renovering og udbygning af eksisterende skaterbaner har en værdi af kr.

7 Side 5 I budgettet for 2011, " andre fritidsfaciliteter, anlæg" er afsat et rådighedsbeløb til skaterbaner på kr. Differencen på kr. forventes at dække uforudsete udgifter i form af ændrede løsninger undervejs, tilpasning til omgivelserne m.m. Direktionen indstiller: 1. at der meddeles anlægsbevilling på kr. til skaterbane. 2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budgettet for 2011 afsatte rådighedsbeløb på kr. hertil. Beslutning: Formanden for, Lena Holm Jensen, har truffet følgende formandsbeslutning på baggrund af en skriftlig høring af sagen blandt udvalgets øvrige medlemmer: Direktionens indstillinger anbefales. Direktionen indstiller herefter: 1. at formandsbeslutningen vedrørende sagen tages til efterretning. Bilag: 1. Beskrivelse samt overslag på skaterbaneprojekt 2. Skitser Kirke Hyllinge 3. Skitser Hvalsø 4. Grundplan - plantegning over placering af Hvalsø skaterbane 5. Oversigt over placering af skaterbane i Hvalsø 6. Skitser Ejby 7. Tilbud på skaterbaneprojekt Beslutning den : Taget til efterretning.

8 Side 6 5. KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Cykelbane i Osted Sagsnr.: 11/19364 Administrationen har modtaget en ansøgning om midler til redskaber til vedligeholdelse af cykelbane i Osted. En gruppe drenge i alderen 10 til 16 år, der cykler "Dirt Jump", søger om midler til at indkøbe redskaber, skovle, koste, river, spader og lysspot til vedligeholdelse af banen. "Dirt Jump" er en cykelsport, hvor der køres på en bane med hop, hvor man på cykel flyver over og laver tricks. Der køres med hjelm og knæ- og albuebeskyttere. Klubben har eksisteret i ca. 1 år, og er en selvorganiseret klub, hvor de unge ringer sammen og aftaler en dag og tid hvor de skal køre. Der er naturligvis også rig mulighed af man kan køre alene. Klubben har fået råderet over et stykke jord ved Kirkebjerg, som er stillet til rådighed af Kirkebjerg EL, Hovedvejen i Osted. Klubben er ikke godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven. Administrationen vurderer, at det er et godt initiativ fra de unge, og det bør der støttes op omkring. Administrationen oplyser, at ansøgningen forelægges, da der er tale om en klub/forening, der ikke er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven. Administrationen gør samtidig opmærksom på, at den nye Folkeoplysningslov åbner op for, at Folkeoplysningsudvalget også i muligt omfang kan støtte op om selvorganiserede aktiviteter. Klubben søger om redskaber til vedligeholdelse af cykelbanen. Forventet udgifter til redskaber til vedligeholdelse af cykelbanen: 3 skovle 517,50 kr. 3 koste 465,00 kr. 3 river 510,00 kr. 3 spader 296,50 kr. 5 lysspot 1.625,00 kr. 3 have skovle 450,00 kr. I alt 3.864,00 kr. Administrationen oplyser, at der i budget 2011, for "Pulje til andre kulturelle opgaver" er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed.. Direktionen indstiller:

9 Side 7 1. at sagen oversendes til Ungdomsskolen med henblik på iværksættelse af aktiviteten. Bilag: 1. Ansøgning 2. Økonomisk oversigt -pulje Beslutning den : Indstillingen tiltrådt.

10 Side 8 6. KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Torsdagskoncert 2011/2012 Sagsnr.: 11/19919 Administrationen har modtaget en ansøgning af den 8. oktober 2011, om tilskud på kr. fra Lejre Kommunale Musikskole v/koordinator for Torsdagskoncerten Eskild Winding. Ansøgningen handler om gennemførelse af endnu en koncertserie med Torsdagskoncerter i sæson 2011/2012. Torsdagskoncerter har været afholdt i 9 år i træk og er blandt andet finansieret via støtte fra Lejre Kommune. Torsdagskoncerterne afholdes i perioden november til marts, hver på en torsdag hvor der præsenteres musik på professionelt niveau. Af ansøgningen fremgår det, at koncerterne er en stor succes, med mange besøgende. Koncerterne afholdes i Kulturhuset i Hvalsø og koncerterne er åben for alle. Endvidere gøres der opmærksom på, at Torsdagskoncerterne i denne sæson vil præsentere flere kunstnere der bevæger sig i grænselandet mellem rytmisk og klassisk musik. Musikskolens elever har gratis adgang til koncerterne. Det er administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder kravene om tilskud, i forhold til principper for tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver. Administrationen vurderer, at en eventuel bevillig bør være i form at en underskudsgaranti. Der søges om tilskud på kr. Det samlede budget for Torsdagskoncerterne er netto kr., hvoraf kr. er udgifter og kr. er indtægter. Sidste år blev der bevilget underskudsgaranti på kr. Regnskabet fra sidste år viser et underskud på kr. før underskudsgarantien. Administrationen oplyser, at der i budget 2011 for "Pulje til andre kulturelle opgaver" er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed.. Direktionen indstiller: 1. at sagen drøftes. Bilag: 1. Ansøgning

11 Side 9 2. Budget 2011/12 3. Økonomisk oversigt - puljen 4. Regnskab 2010/11 Beslutning den : Der bevilliges en underskudsgaranti på kr.

12 Side KF - Ansøgning om tilskud til belysning på træningsbane Sagsnr.: 11/19863 Administrationen har modtaget en ansøgning af den 2. oktober 2011 fra Boxergruppe Darup, om støtte til at få indlagt strøm på deres træningsbane i Darup. Boxergruppe Darup er én af 17 grupper under Boxer-Klubben, hovedorganisation for danske boxerejere, som træner hunde af racen boxer. De er omkring 25 aktive medlemmer i foreningen, der årligt betaler kr. samt 375 kr. for medlemskab af Boxer-klubben. Boxergruppe Darup har til huse på en mark (matr. nr. 11c Glim), udlejet af en lokal landmand, hvor de har permanent tilladelse. Her har de indrettet sig med to skurvogne til klubhus og redskabshus. De træner som minimum to gange om ugen, året rundt, hvorfor de i vinterhalvåret er nødt til at have lys på banen. Hidtil har de klaret sig med en generator, men den står for en udskiftning, og de har derfor undersøgt, hvad det ville koste at få indlagt strøm. De søger om at få dækket hele eller dele af udgiften. Resten af udgiften forestiller de sig selv at dække gennem deres årlige udstilling. Derudover er deres plan at "sælge" aktier til deres medlemmer, i håb om, at de vil støtte op omkring projektet, og efterfølgende "udlodde" tilbagebetaling i det omfang der årligt er råd til det. Hvis Boxergruppe Darup ikke længere skal have til huse på marken, og ønsker ejer ikke kabler, lys etc., afholder Boxergruppe Darup selv udgifterne til reetablering. Ansøger gør opmærksom på, at pengene kun kommer en begrænset gruppe til gavn, men udstillinger, prøver, kåringer, mentalbeskrivelser osv. er åbne for alle. Ansøger anser det for meget vigtigt at få fat i boxerejere, nye som gamle og hjælpe dem til at træne deres hunde, og ikke mindst lære at styre dem på en positiv måde gennem aktiv leg. Boxergruppe Darup forespurgte i 2010 om støtte til at få indlagt strøm, og fik på daværende tidspunkt et afslag med forklaringen, at Lejre Kommune ikke har budget/puljer til at støtte sådanne formål. Administrationen oplyser, at ansøgningen forelægges, da der er tale om en klub/forening, der ikke er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven. Administrationen gør samtidig opmærksom på, at det med den nye Folkeoplysningslov er muligt at støtte op omkring selvorganiserede aktiviteter. Administrationen foreslår, at sagen evt. kan sendes til budgetforhandling for Klubben har modtaget et tilbud på kr. for gravearbejde/nedlægning af kabel og på kr. for tilslutningsafgift hos Dong, samlet kr. Deres forhåbning er at få så meget støtte som muligt, og resten vil de selv rejse gennem klubbens medlemmer, via udstillinger osv.

13 Side 11 Administrationen oplyser, at der i budget 2011 for "Puljen til andre kulturelle opgaver" er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Direktionen indstiller: 1. at ansøgningen afslås, idet kommunen ikke yder tilskud til installationer i private forening. Bilag: 1. Ansøgning om støtte 2. Kort over træningsbanen 3. Oversigt over puljen til andre kulturelle formål Beslutning den : Indstillingen tiltrådt.

14 Side KF - Ny Folkeoplysningslov og ansøgning om frigivelse af midler til udarbejdelselse af en folkeoplysningspolitik Sagsnr.: 11/15661 Den 1. juni 2011 vedtog Folketinget en række ændringer af Folkeoplysningsloven med det formål at skabe mere frihed, forenkling og demokratisk forståelse i folkeoplysningen. Et af de væsentligste punkter i den nye Folkeoplysningslov er, at der skal udarbejdes en folkeoplysningspolitik, der skal træde i kraft den 1. januar I forbindelsen med vedtagelsen af Folkeoplysningsloven, blev der afsat midler i bloktilskuddet til arbejdet med Folkeoplysningspolitikken. Disse midler søges frigivet. Folkeoplysningsudvalget nedsatte den 28. august 2011 en arbejdsgruppe til arbejdet med folkeoplysningspolitikken. Arbejdsgruppen består af 3 medlemmer fra Folkeoplysningsudvalget, samt administrationen. Arbejdsgruppen har afholdt dens første møde, hvor det blev vedtaget, at udarbejde en 1. udgave, der indeholder de krav der stilles i Folkeoplysningsloven, og som træder i kraft 1. januar I løbet af 2012, arbejdes der med udvidelse af politikken (2. udgave), og den bliver bredere funderet. Arbejdsgruppen har udarbejdet en tidsplan for arbejdet med 1. udgave af Folkeoplysningspolitikken, der er vedlagt som bilag. Politikken skal indeholde følgende: Målsætning for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer for den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, herunder fysiske rammer. Samspil og sammenhæng mellem den støtteberettigede folkeoplysningsvirksomhed og selvorganiserede grupper og aktiviteter, herunder for så vidt angår de økonomiske rammer for folkeoplysende udviklingsarbejde. Samspil mellem den folkeoplysende virksomhed og øvrige politikområder, herunder muligheder for indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver. Afgrænsning af aktiviteter inde for den folkeoplysende virksomhed i forhold til andre tilgrænsede aktiviteter. Omfanget og karakteren af brugerinddragelsen af den folkeoplysende virksomhed i kommunen. I forbindelse med denne nye Folkeoplysningslov er der, i bloktilskuddet afsat midler til udvikling af folkeoplysningspolitikken. Disse midler ønskes frigivet til arbejdet med politikken. Administrationen gør opmærksom på, at der ikke er afsat midler på Folkeoplysningsudvalgets budget til arbejdet med en Folkeoplysningspolitik.

15 Side 13 I henhold til lov- og cirkulæreprogram 2012 fra staten er der afsat kr. i bloktilskud til arbejdet med en folkeoplysningspolitik, som Folkeoplysningsudvalget ønsker frigivet til arbejdet med Folkeoplysningspolitikken. Midlerne ønskes til afholdelse af bruger-/borgermøde til inddragelse og præsentation af 1. udgave af Folkeoplysningspolitikken, samt til 2. udgave af Folkeoplysningspolitikken, hvor der vil være udgifter til inspirator og til afholdelse af bruger-/borgermøde til inddragelse og præsentation. Endvidere til layout af politikken. Kommunalbestyrelsen Direktionen indstiller: 1. at der frigives kr. fra bloktilskud til arbejdet med Fritidspolitikken. Beslutning den : Indstillingen anbefales.

16 Side KF - Politisk mødekalender 2012 Sagsnr.: 11/18784 Administrationen udarbejder hvert år et forslag til politisk mødeplan for det kommende år. I år er samtidig vedlagt et forslag til politisk mødeplan for 2013 over de faste møder. Administrationen fremsender forslag til mødeplan for. Den samlede mødeplan indeholder forslag til Kommunalbestyrelsens, Økonomiudvalgets og fagudvalgenes møder. Det enkelte udvalg drøfter egen mødeplan. Ved udarbejdelsen af mødeplanen er der så vidt muligt taget hensyn til skolernes ferie, helligdage og administrationens arbejdsgange i forbindelse med udsendelse af dagsordener. holder i 2012 møde onsdage kl på følgende datoer: 11. januar 8. februar 7. marts 11. april 9. maj 6. juni 15. august 5. september 10. oktober 7. november 28. november. Ingen Direktionen indstiller: 1. at udvalget godkender sin mødeplan for 2012 og Bilag: 1. Politisk mødekalender Forslag til udvalgs- og KB-møder i 2013 Beslutning den : Indstillingen tiltrådt.

17 Side ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 11/17966 Administrationen har udarbejdet Forventet Regnskab på baggrund af forbrugsudviklingen fra 1. januar september 2011 samt øvrige oplysninger med økonomisk konsekvenser for Lejre Kommune. Forventet Regnskab indeholder samlet set et uændret kassetræk og en reducering af serviceudgifterne med 0,3 mio. kr. til mio. kr. Kassetræk og serviceudgifterne ligger begge under det oprindelige budget. Det forventes, at udvalgenes driftsrammer under ét viser et merforbrug på 1,4 mio. kr., som opvejes af et forventet mindreforbrug på anlæg med 1,4 mio. kr. Der er behov for, at der foretages bevillingsmæssige omflytninger mellem flere bevillinger ligesom der er behov for omflytning mellem drift og anlæg. Ud fra en risikovurdering er der grund til opmærksomhed på flere områder, på både servicerammen og på området for overførselsudgifter. Særligt det specialiserede socialområde og førtidspensionsområdet er fokusområder. Forventet Regnskab fremsendes til Økonomiudvalget den 25. oktober. Efter ØU behandlingen fremsendes FR til fagudvalgenes møder mellem den november samt til Økonomiudvalget den 22. november og Kommunalbestyrelsen den 28. november Budgetaftalen for Lejre Kommune indeholder principper for styring af Lejre kommunes økonomi. Under disse principper fremgår, at kassemålsætningen skal overholdes, og at der ikke gives tillægsbevillinger uden anvist finansiering. Der er to overordnede fokuspunkter i økonomistyringen i Lejre Kommune i Det første fokus er på kasseforbruget. Det skal sikres, at der opretholdes en stram økonomistyring, og at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Der er oprindeligt budgetteret med et kasseforbrug på 25,4 mio. kr. i 2011, hvilket i Forventet Regnskab blev forbedret med 7,3 mio. kr. og i Forventet Regnskab forblev dette uændret. Korrigeret budget indeholder et kasseforbrug på 18,1 mio. kr., når der ses bort fra overførsler fra Det er målsætningen, at kasseforbruget ikke overstiger dette beløb. Det andet fokuspunkt er serviceudgifterne. Der er oprindeligt budgetteret med et serviceudgiftsniveau på mio. kr. I korrigeret budgettet pr. 30. september er serviceudgifterne mio. kr. Konsekvensen af Forventet Regnskab er et uændret kassetræk og en reducering af serviceudgifterne med 0,3 mio. kr. til mio. kr. Samlet set er det forventningen, at serviceudgifterne vil ligge 5,7 mio. kr. under den oprindelige budgetterede serviceudgiftsramme, og at det forventede kassetræk, ekskl. overførslerne fra 2010, vil være ca. 7,5 mio. lavere end det oprindelige budgetterede kassetræk på 25,4 mio. kr. På trods af en forventning om, at serviceudgifterne i 2011 vil ligge 5,7 mio. kr. under det oprindelige budgetterede serviceudgiftsniveau, er der en række udfordringer, hvor der tegner sig et billede af varige merudgifter og hvor der overvejende er anvist et-årig finansiering i Det er i al væsentlighed på det specialiserede socialområde, hvor de største udfordringer er. Med de nuværende forventninger vil det specialiserede

18 Side 16 socialområde for både børn og voksne komme ud med et samlet merforbrug på 11 mio. kr. Det kræver derfor både ledelsesmæssig og politisk opmærksomhed for at sikre den nødvendige økonomiske styring af særligt disse områder. Der er på en række bevillinger udarbejdet handleplaner for nedbringelse af underskud fra tidligere år. Det generelle billede af handleplanerne er, at de forløber planmæssigt hvilket vil sige, at der vil ske markante reduceringer af underskuddene. På dagtilbudsområdet er arbejdet med en dagtilbudsplan i sin begyndende politiske fase. For at imødegå, at at en række daginstitutioner vil oparbejde et stadig stigende underskud i 2011, har Udvalget for Børn og Ungdom godkendt en "Model for garanti til daginstitutioner med lavt børnetal" gældende for budgetåret Det kommer Såby Børnehave, Bøgen og Lærkereden til gode. Forventningen til overførselsudgifter er en samlet merudgift på 1,7 mio. kr. Den største udfordring er på området for førtidspension, hvor der er flere tilkendelser end oprindeligt regnet med. På anlægssiden er der solgt grunde og bygninger for yderligere 1,3 mio. kr. og på de øvrige anlægsprojekter forventes en mindreudgift på 1,1 mio. kr. Der ansøges samtidig om, at der overføres 1,0 mio. kr. fra drift til anlæg. Det samlede forventede resultat er en mindreudgift på 1,4 mio. kr. Den stramme økonomiske styring har vist sine resultater i den foreliggende regnskabsopfølgning. Det forventede Regnskab viser således et uændret kasseforbrug og en reducering af serviceudgifterne med 0,3 mio. kr. til i alt mio. kr. Det samlede kasseforbrug og serviceudgifterne ligger fortsat under det oprindeligt budgetterede. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at der på driftsområdet vil være et nettomindreforbrug på 4,1 mio. kr., som skal overføres til budget På anlægssiden vurderes det, at der vil være ikke-forbrugte rådighedsbeløb på ca. 20 mio. kr., der skal overføres til budget Begge beløb må tages med et vist forbehold. Kassebeholdningen forbliver uændret og servicerammen forbedres med 0,3 mio. kr. til i alt mio. kr. Kommunalbestyrelsen Direktionen indstiller: 1. at tillægsbevillinger jf. bilag 2 "Oversigt over tillægsbevillinger og forventet overførsel" godkendes 2. at der overflyttes 0,1 mio. kr. fra bevilling Hjemmepleje - udfører til anlæg 3. at der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. i forbindelse overflytning fra drift til anlæg i forbindelse med fortsat renovering på Hvalsø Ældrecenter

19 Side at der overflyttes 0,9 mio. kr. fra bevilling Solvang til anlæg 5. at der frigives rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. i forbindelse med overflytning fra drift til anlæg i forbindelse med etablering af kontor og mødelokale i Solvangs lejede lokaler 6. at Social, Sundhed og Ældre udarbejder en særskilt sag med ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Solvang vedrørende det foreslåede anlægsarbejde i lejede lokaler Bilag: 1. Generelle bemærkninger - FR Bilag 1 Bemærkninger på udvalg 3. Bilag 2 Oversigt over tillægsbevillinger og forventet overførsel 4. Salg af grunde og anden fast ejendom.xls 5. Anlægsoversigt pr. 30 september Forventet FR præsentation i ØU.ppt Beslutning Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning, og fremsender sagen til behandling i fagudvalgenes møder mellem den november samt til Økonomiudvalget den 22. november og Kommunalbestyrelsen den 28. november Afbud: Flemming Jensen (V) Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne anbefales. Afbud: Gitte Geertsen (F) Jens K. Jensen (V) Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen anbefales. Afbud: Julie Hermind (F) Beslutning den : Indstillingerne anbefales.

20 Side SSÆ - Proces for Lejre Kommunes handicappolitik Sagsnr.: 11/18317 Kommunalbestyrelsen forelægges hermed for et nyt kommissorium for processen for formulering af en handicappolitik. Der har tidligere været fremlagt forslag til en handicappolitik. Disse er af forskellige årsager blevet forkastet. Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen den 20. december 2010, at der skulle udarbejdes et nyt opdrag til formuleringen af handicappolitikken i kommunen. Borgmesteren inviterede i september 2011 Handicaprådets fem medlemmer af Kommunalbestyrelsen til en drøftelse for at afklare, hvordan en fremtidig proces for formuleringen af handicappolitikken bør være, således at det sikres, at der vedtages en politik inden for en fastsat tidsramme. Der var på mødet enighed om, at der ikke - foreløbigt - vil blive gjort flere tiltag til at formulere en handicappolitik, hvis det ikke lykkes med den proces, som sættes i gang på baggrund af mødet. Det vedlagte kommissorium er udformet på baggrund af mødet og beskriver rammer, krav og bindinger til processen for tilblivelsen af en handicappolitik. Formålet med at udarbejde en handicappolitik er at skabe en fælles retning på handicapområdet på tværs af organisationen. Samtidig skal politikken bygge på hensigtserklæringerne i FN s handicapkonvention. Det er administrationens vurdering, at oplægget til en proces for formulering af handicappolitikken sikrer, at der kan komme input fra den bredest mulige kreds af interessenter, der udover den traditionelle brugerside også involverer andre interessenter, f.eks. arbejdsmarkedets parter. Samtidig kommer processen til at forløbe over den kortest mulige tid, som en inddragende beslutningsproces tillader det. Administrationen vurderer, at det er vigtigt, at Handicaprådet er tæt involveret i processen. Administrationen foreslår, at Handicaprådet udgør basis i den referencegruppe, der skal være i processen, men også at gruppen udvides med repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. Disse repræsentanter udpeges af Det Lokale Beskæftigelsesråd. Administrationen finder det vigtigt at referencegruppens rolle er klart og entydigt defineret, hvad der også fremgår af kommissoriet. Administrationen finder, at det er vigtigt, at politikken bygger på erklæringerne i FN s handicapkonvention. Administrationen foreslår, at termarne i konventionen og hensigterne bag skinner igennem i politikken, således at der sikres både en rød tråd og genkendelighed mellem konventionen og politikken. Der er i budgettet ikke afsat særskilte ressourcer til det politiske og det administrative arbejde vedrørende tilblivelsen af politikken. Administrationen foreslår, at der afsættes kr. til afholdelse af dialogmødet som foreslået i kommissoriet. Midlerne kan afholdes på bevilling Sundhedsfremme og forebyggelse under Udvalget for Social, Sundhed & Ældre (2011-budgettet). Kommunalbestyrelsen

21 Side 19 Direktionen indstiller: 1. at Kommunalbestyrelsen godkender kommissorium for proces for formulering af en handicappolitik 2. at der afsættes kr. til afholdelse af dialogmøde i at midlerne afholdes på bevilling Sundhedsfremme og forebyggelse under Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Bilag: 1. Udkast til kommissoirum for proces for formulering af Handicappolitik Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales Afbud: Gitte Geertsen (F) Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne anbefales. Afbud: Gitte Geertsen (F) Jens K. Jensen (V) Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingerne anbefales Afbud: Julie Hermind (F) Beslutning den : Indstillingerne anbefales.

22 Side KF - Eventuelt Sagsnr.: 10/24016 Beslutning den : Ingen kommentarer.

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Frigivelsessag vedr. skaterbaneprojekt...1 Lejre Kommune Udvalget for Kultur

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...3 2. KF - Orientering...4

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. maj 2015. Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. maj 2015. Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre Referat onsdag den 6. maj 2015 Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Maj...2 3. KF - Ansøgning om tilskud fra

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 29. april 2013

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 29. april 2013 Referat mandag den 29. april 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Forslag

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj 2015. Kl. 16:15 i Mødelokale 1, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj 2015. Kl. 16:15 i Mødelokale 1, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj 2015 Kl. 16:15 i Mødelokale 1, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Temadrøftelse - Sygefravær...4

Læs mere

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 2. november 2011 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Medlemmer: Afbud: Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011. Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011. Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011 Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Samling af administrationen på

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Flemming Jensen (V) Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Halvårsregnskab/Forventet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere