Økonomiudvalget Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget Referat"

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 07-november-2002 Udvalgsværelse II Ingen. Arne Ebsen, Christian Ulrich, Finn Olsen, Mogens Johansen, Torkil Christensen åben

2 Økonomiudvalget, torsdag den 07-november-2002 Indholdsfortegnelse Til efterretning - for åbne døre Til efterretning - Styregruppen for Rute 9-projektet Til efterretning - Fyns Amt vedr. Færgeforbindelse Til efterretning - Sydfyns Erhvervsråd Til efterretning - Udfordringsret Til behandling - for åbne døre Kursus Styrelsesvedtægt for Egebjerg Kommune Kvartalsrapport pr vedr. Handicapområdet Kvartalsrapport pr vedr. Social- og arbejdsmarkedsområdet Kvartalsrapport pr vedr. Økonomiudvalgets område Opfølgning på vedtagelsen af budget Dokumentationskrav ved regnskabsaflæggelse på det sociale område Forslag til enhedstakst i daginstitutioner pr. 1. januar Frit valg på ældreområdet Servicestrategi og opfølgningsredegørelse Ansøgning om tilskud til projekt "Bevarelse og udvikling i den gamle del af Vester Skerninge" Indkøbspolitik FilmFyn - igangsætning af forsøgsperiode Naturturisme - tilslutning til Mål2 projekt i årene Tilsynsrapport - Ligningsplan Skattesamarbejde Ansøgning om tilskud til det jysk-fynske erhvervssamarbejde Ansøgning om præmie Annoncering / Egebladet Borgermøder i år Til behandling - for lukkede døre Lukket sag: Alkoholbevilling Lukket sag: Alkoholbevilling Information til pressen Bilagsliste åben

3 Økonomiudvalget, torsdag den 07-november-2002 Side 218 Til efterretning - for åbne døre 247. Til efterretning - Styregruppen for Rute 9-projektet. J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Fyns Erhvervscenter TIC fremsender referat af møde den 18. september 2002 på Hotel Ringe om Rute 9-motorvejen. (Bilag ligger i sagen dok ) Til efterretning Til efterretning - Fyns Amt vedr. Færgeforbindelse. J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Fyns Amt fremsender referat af møde den 09. oktober 2002 i den administrative styregruppe for genetablering af Langeland-Kiel færgen. (Bilag ligger i sagen dok ) Til efterretning.

4 Økonomiudvalget, torsdag den 07-november-2002 Side Til efterretning - Sydfyns Erhvervsråd J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Sydfyns Erhvervsråd fremsender referat fra møde mellem Svendborg Kommunes Økonomiudvalg og Sydfyns Erhvervsråd mandag, den 21. oktober (Bilag ligger i sagen dok ) Til efterretning Til efterretning - Udfordringsret J.nr.: A Sagsid.: Initialer: MIV Åben sag I henhold til ny lov gældende pr. 1. januar 2003 får private leverandører mulighed for at udfordre kommunen i dens opgaveudførsel ved at indsende tilbud på opgaver, som kommunens egne institutioner i dag løser. Når kommunen modtager et tilbud fra en privat leverandør, har kommunalbestyrelsen som udgangspunkt pligt til at sammenligne omkostningerne ved at antage tilbuddet med de omkostninger, kommunen har ved selv at udføre opgaven. Kommunalbestyrelsen skal herefter træffe beslutning om, hvorvidt opgaven fortsat skal varetages af kommunens egne institutioner, eller om den skal udføres af en privat leverandør. Loven forpligter ikke kommunalbestyrelsen til at træffe nogen bestemt beslutning på baggrund af sammenligningen. Orientering ved vicekommunaldirektør Michael Vinther omkring hvordan den nye lov p.t. behandles administrativt. Til efterretning.

5 Økonomiudvalget, torsdag den 07-november-2002 Side 220 Til behandling - for åbne døre 251. Kursus. J.nr.:.I00 Sagsid.: 6729 Initialer: bip Åben sag Den Kommunale Højskole i Danmark fremsender følgende kursustilbud: 1. Borgmesteren Årets borgmesterkonference afholdes onsdag, den fredag, den Pris pr. deltager: 3.238,- kr, 2. Moderniseret kommunal sektor alene på borgernes præmisser. Afholdes: Tirsdag, den onsdag, den Pris pr. deltager: 2.618,- kr. 3. Læs effektivt Afholdes: Tirsdag, den torsdag, den Torsdag, den lørdag, den Pris pr. deltager: 4.260,- kr. 4. Politisk ledelse Afholdes: Søndag, den tirsdag, den Pris pr. deltager: 4.560,- kr. 5. Økonomistyring samspillet mellem Økonomiudvalg og chefgruppe. Afholdes: Mandag, den onsdag, den Torsdag, den lørdag, den Tirsdag, den torsdag, den Pris pr. deltager: 4.950,- kr../. Vedlagt: - Kursusindbydelser: dok.nre.: Ingen deltagelse.

6 Økonomiudvalget, torsdag den 07-november-2002 Side Styrelsesvedtægt for Egebjerg Kommune J.nr.: 00.01A01. Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Da den kollektive trafik i overvejende grad er skolebuskørsel, foreslås at den del der er på skolebuskørsel overføres til Børne- og kulturudvalget. Det betyder så, at telebussen fortsat administreres under Teknik- og Miljøudvalget. Budgettet opdeles til de respektive udvalg. Ændringen kræver en ændring af Styrelsesvedtægtens 13 Teknik- og Miljøudvalget i stk. 2, således at under udvalgets opgaver ændres fra Kollektiv trafik til Telebus og 14 Børne- og Kulturudvalget ændres stk. 2 således, at der tilføjes Skolebuskørsel under udvalgets opgaver. Procedure: Forslaget behandles i de 2 fagudvalg Forslaget behandles i Økonomiudvalget Forslaget behandles 2 gange i Kommunalbestyrelsen med mindst 8 dages mellemrum. Vedtagne ændringer skal indsendes til Indenrigsministeriet og Tilsynsrådet for Fyns Amt. Det indstilles fra de 2 afdelinger, at skolebuskørslen flyttes til Børne- og kulturudvalget med virkning fra 1. januar Bilag: A Endelig godkendt styrelsesvedtægt af kommunalbestyrelsen i møde den 29. august 2001 (32044) Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Fraværende: Hanne Staff Ændringerne indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Godkendt. Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

7 Økonomiudvalget, torsdag den 07-november-2002 Side Kvartalsrapport pr vedr. Handicapområdet. J.nr.:. Sagsid.: Initialer: ber Åben sag Afdelingschefen og økonomiafdelingen har foretaget budgetopfølgning på området på baggrund af kvartalsrapporten pr Rapporten viser følgende forbrug: Udgifter: Indtægter: kr kr. Opfølgningen viser et forventet mindreforbrug på kr. Der er udarbejdet skemaer, som viser mindre/merforbruget på de forskellige områder, samt notatark med kommentarer til afvigelserne. Bilag: Handicap,tilb , skema (73188) Handicap, bemær. afvigelser (73073) Socialudvalget s beslutning den Det indstilles, at der gives en positiv tillægsbevilling på kr. Indstilles til godkendelse.

8 Økonomiudvalget, torsdag den 07-november-2002 Side Kvartalsrapport pr vedr. Social- og arbejdsmarkedsområdet. J.nr.:. Sagsid.: Initialer: ber Åben sag Afdelingschefen og økonomiafdelingen har foretaget budgetopfølgning på området på baggrund af budgetrapporten pr Rapporten viser følgende forbrug: Udgifter: kr. Indtægter: kr. Opfølgningen viser et forventet merforbrug på kr. i netto kommunale kroner. Der henvises til bilag, som viser afvigelserne på de enkelte områder. Der bliver udarbejdet budgetomplaceringsskemaer til Økonomiudvalgets møde den 7. november Det skal bemærkes, at Direktionen har sendt Socialudvalgets ansøgning om tillægsbevilling på baggrund af kvartalsrapporten pr , tilbage til udvalget til fornyet behandling. Det skal undersøges, i hvor høj grad øvrige dele af Socialudvalgets ansvarsområde kan bidrage til delvis finansiering af tillægsbevilling, hvorfor den nu indgår som en del af opfølgningen på kvartalsrapporten pr Bilag: soc og arbejdsm (73373) Bemærkninger til regnskabsrapport pr (72043) Socialudvalget s beslutning den Socialudvalget tilkendegiver, at man finder det yderst uheldigt at ansøgningen om tillægsbevillingen pr ikke har været behandlet i økonomiudvalget. Socialudvalget søger om en tillægsbevilling på kr. netto kommunal andel i henhold til skemaer fra Økonomiafdelingen og bemærkninger fra Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen../. Vedlagt: - Bevillingsskemaer dok. nr Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

9 Økonomiudvalget, torsdag den 07-november-2002 Side Kvartalsrapport pr vedr. Økonomiudvalgets område J.nr.:. Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender regnskabsrapport pr på 1. Økonomiudvalgets område Hovedkonto Hovedkonto og anlæg skolerne 2. Kommunens samlede budget Hovedkonto ad.1 I forbindelse med drøftelserne i foråret om besparelser i 2002, blev det i kommunalbestyrelsens maj møde 2002 besluttet, at der på økonomiudvalgets område skulle gennemføres besparelser på i alt fordelt på - en rammebesparelse på kr en besparelse på udviklingspuljen på kr (en del af det afsatte beløb til analyse vedr. Truede børn og Unge) - en besparelse på udviklingspuljen på kr svarende til hvad der i økonomiudvalgets budgetopfølgning pr blev tilført puljen. I budgetopfølgning pr er de pålagte besparelser gennemført dog med den undtagelse, at en del af besparelsen på udviklingspuljen - kr tilføres kontorhold og abonnementer til dækning af 1 års udgifter til fælles indkøbssamarbejde jfr. bemærkningerne til budgetopfølgningen pr /. Vedlagt: - Økonomiafdelingens bemærkninger driften - dok nr Økonomiafdelingens talopstilling driften - dok nr Bevillingsskemaer økonomiudvalget drift - dok nr Økonomiafdelingens bemærkninger renter, finansiering og anlæg - dok nr Økonomiafdelingens bemærkninger renter, finansiering og anlæg, talopstilling - dok. nr Bevillingsskemaer renter, finansiering og anlæg skolerne - dok nr (Kvartalsrapport på økonomiudvalgets driftområde ligger i sagen) ad.2 Økonomiafdelingen har i samarbejde med de enkelte fagchefer gennemgået kvartalsrapporterne for de enkelte fagudvalg pr Gennemgangen har medført nedenstående ansøgninger om tillægsbevillinger, heri indgår de besparelser på driften i 2002 som blev besluttet i kommunalbestyrelsens møde i maj 2002, dog med undtagelse gennemførelsen af kulturudval-

10 Økonomiudvalget, torsdag den 07-november-2002 Side 225 gets rammebesparelse på kr , samt teknik- og miljøudvalgets rammebesparelse på kr der er udmøntet i udvalgenes møder i maj og juni. Kvartalsrapporterne fra socialudvalget behandles som selvstændige punkter på dagsordenen. Den samlede opfølgning på kvartalsrapporten viser: Socialudvalget kr Økonomiudvalget kr Renter, finansiering og anlæg skolerne kr I alt kr I forbindelse med budgetlægningen for 2003 var der i likviditetsopgørelsen ultimo 2002 forventet et et forbrug til ovenstående på kr (Kvartalsrapport hovedkonto ligger i sagen) Til Kommunalbestyrelsens godkendelse Opfølgning på vedtagelsen af budget 2003 J.nr.: Sagsid.: Initialer: MIV Åben sag Mundtlig orientering ved Michael Vinther omkring administrative tiltag i forlængelse af vedtagelsen af budgettet for Til efterretning.

11 Økonomiudvalget, torsdag den 07-november-2002 Side Dokumentationskrav ved regnskabsaflæggelse på det sociale område J.nr.: 00.01K01.A00 Sagsid.: Initialer: flk Åben sag Lempeligere dokumentations krav: Af følgende bekendtgørelser: 222 af 19. april 2002 om regnskabsaflæggelse og statsrefusion m.v. på visse dele af det sociale område 539 af 16. juni 2000 om statstilskud, regnskabsaflæggelse og revision på integrations- og repatrieringsområdet fremgår det af henholdsvis 30 (socialområdet) og 16 (integrationsområdet) at Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at det inden for en beløbsgrænse ikke er nødvendigt, at der ved følgende typer ydelser foreligger dokumentation (kvittering) for, hvorledes hjælpen er anvendt: 30 (socialområdet) 1. Hjælp efter i lov om aktiv socialpolitik. Hjælp til enkeltydelser, sygebehandling, særlig hjælp vedr. børn, flytning. 2. Hjælp efter 17, stk. 2, og 17 a i lov om social pension. Hjælp til personlige tillæg og helbredstillæg. 3. Hjælp efter 28 og 84 i lov om social service. Hjælp til merudgifter til børn med en betydelig og varig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. Hjælp til nødvendige merudgifter til hjemmeboende voksne handicappede. 16 (integrationsområdet) 1. Hjælp efter 33 - udgifter ved forsørgelsessvigt 2. Hjælp efter 34 - udgifter ved deltagelse i introduktionsprogrammer 3. Hjælp efter 35 - udgifter til enkeltydelser 4. Hjælp efter 36 - udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling m.v. 5. Hjælp efter 37 udgifter til dækning ved samværsret med børn under 18 år. 6. Hjælp efter 38 hjælp til dækning af udgifter ved et barns forsørgelse, når forældremyndigheden ved forældremyndighedsindehaverens død er tillagt en anden eller andre, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet. 7. Hjælp efter 39 udgifter til hjælp til flytning. Det lempelige krav Kommunalbestyrelsen kan beslutte er, at det inden for en beløbsgrænse ikke er nødvendig at der foreligger dokumentation (kvittering). Beløbsgrænsen kan højest udgøre kr. pr. udbetaling ved enkeltudgifter og højest kr. ved løbende ydelser. Sagerne skal i øvrigt være dokumenteret på sædvanlig vis, herunder med journalnotater.

12 Økonomiudvalget, torsdag den 07-november-2002 Side 227 Indstilling: Børn og Ungeafdelingen, Handicap- og Psykiatriafdelingen, Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender lempeligere dokumentationskrav med en beløbsgrænse på kr. pr. udbetaling ved enkeltudgifter og kr. ved løbende udbetalinger, samt at ordningen gøres gældende fra regnskab 2002 og fremover. Socialudvalget s beslutning den Sagen oversendes til 2. behandling. Notat: Det lempelige dokumentationskrav betyder, at borgeren fortsat skal medbringe den nødvendige dokumentation(kvittering) ved ansøgning af hjælp efter ovennævnte. Den administrative lettelse ligger i, at kvitteringen ikke skal opbevares i sagen, hæftes ved udbetalingsbilaget eller der skal tages fotokopi af kvitteringen. Når sagsbehandleren har set kvitteringen kan borgeren tage kvitteringen med sit. Sagsbehandleren skal fortsat notere i sagen, herunder at der er fremvist kvittering for det ansøgte. Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Fraværende: Hanne Staff Det indstilles, at det indenfor de nævnte beløbsgrænser ikke længere er nødvendigt at opbevare dokumentation (kvitteringer) i sagen, når den er forevist sagsbehandleren, og denne har noteret det i journalen. Socialudvalget s beslutning den Socialudvalget kan følge Børne- og Kulturudvalgets indstilling. Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse Forslag til enhedstakst i daginstitutioner pr. 1. januar 2003 J.nr.: Sagsid.: Initialer: ber Åben sag Hidtil har der været beregnet en takst for hver institution, og der er derfor i alt 9 forskellige takster for forældrebetaling i børnehaver og integrerede institutioner. Det har ofte givet an-

13 Økonomiudvalget, torsdag den 07-november-2002 Side 228 ledning til spørgsmål og forundring fra nye forældre, som har skullet tage stilling til hvilken institution, de har ønsket at benytte. Spørgsmålet om enhedstakst blev drøftet i Kommunalbestyrelsen i.f.m. budgetlægningen for Det blev besluttet, at revurdere på forslaget i.f.m. budgetlægningen for Økonomiafdelingen har beregnet forslag til enhedstakst vedr. forældrebetaling i daginstitutioner i år Endvidere er der foretaget beregning af den faktiske pris på en vuggestueplads og børnehaveplads i de to integrerede institutioner. Nuværende takst er en enhedstakst for begge institutionspladser. Beregningerne er foretaget på baggrund af budgetforslaget for 2003, som det foreligger til 1. behandlingen. Forslagene har ikke været sendt til høring hos daginstitutionernes bestyrelse. Flg. bilag ligger i sagen: - forslag til enhedstakster - forslag til vuggestuepris og børnehavepris i de to integrerede institutioner. Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Forslaget fremsendes til høring i daginstitutionerne. Nedenstående høringssvar er indkommet. De 2 daginstitutioner der ikke har fremsendt har ingen bemærkninger. Bilag: Tidligere udleveret: Kirkeby børnehave (69138) Filippahuset (69139) Bøgehaven (69140) Søvang (69141) Mariehønen (69142) Solsikken (69143) Bulderby (69145) Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Indstilles til Kommunalbestyrelsen, at der indføres enhedstakster på Dagplejeplads Vuggestueplads Børnehaveplads Tidligere udleveret: Forslag til dagplejetakst og enhedstakster på børnehaver - dok. nr

14 Økonomiudvalget, torsdag den 07-november-2002 Side 229 Økonomiudvalgets beslutning den Fraværende: Mogens Johansen Tilbagesendes til Børne- og Kulturudvalget til fornyet behandling. Notat Økonomiudvalget ønskede at få undersøgt, om taksterne for vuggestuepladser kunne stige gradvist over nogle år, indtil man nåede den faktiske pris. I modsat fald bliver der tale om en meget stor stigning på taksterne for vuggestuepladser fra 1. januar Spørgsmålet har været forelagt socialministeriet, som tilkendegiver, at det kan gøres ved en udligning indenfor de 2 integrerede daginstitutioner, eller ved at kommunen giver tilskud til udligningen indtil man når op på den faktiske pris for vuggestuepladserne. Der kan ikke gennemføres en udligning i forhold til kommunens 7 øvrige børnehaver, eller i forhold til kommunens dagplejepladser. Såfremt man ikke ønsker at gennemføre Børne- og Kulturudvalgets oprindelige indstilling om enhedstakster på de 3 forskellige typer af dagtilbud, så kan det overvejes, at fastholde enhedstakster for dagplejen (som hidtil), at lave enhedstakster for de 7 børnehaver, og lave enhedstakster for de 2 integrerede daginstitutioner. Taksten for vuggestuepladserne kan f.eks. fastsættes til 2.500,- kr. pr. måned i 2003, og herefter stige forholdsmæssigt over 3 år indtil de i 2006 er oppe på den faktiske pris. Fra 2006 kan der så laves enhedstakster for alle børnehavepladserne i kommunen. Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Indstilles at principperne for gradueret forældrebetaling for vuggestue/børnehavepladser i de integrerede institutioner følges../. Vedlagt: - Forslag til takster dok nr Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse at takstforhøjelserne træder i kraft på et andet tidspunkt i Indtil dette tidspunkt er taksterne uændret. - Børne- & Kulturudvalget anmodes om at foreslå ny ikrafttrædelsesdato samt at udarbejde revideret beregningsgrundlag og fremsende dette direkte til Kommunalbestyrelsen. Revideret beregningsgrundlag vil blive udleveret på mødet. Bente Rosager og Svend Erik Linnebjerg er indbudt til mødet kl

15 Økonomiudvalget, torsdag den 07-november-2002 Side Frit valg på ældreområdet J.nr.:. Sagsid.: Initialer: flk Åben sag Pr. 1. januar 2003 træder en nu lov i kraft vedrørende frit valg af leverandør til personlig og praktisk hjælp m.v. (Lov om ændring af social service 75c - 75e). Kommunen forpligtes til at give adgang for kvalificerede private leverandører af personlig og praktisk hjælp, og dermed skabe grundlag for, at hjemmehjælpsmodtagerne kan få valgfrihed mellem forskellige leverandører. Socialudvalget skal i den forbindelse tage stilling til om udvalget vil anbefale kommunalbestyrelsen at vælge lovens hovedbestemmelse, hvor kommunen har pligt til at godkende og indgå kontrakt med enhver leverandør der opfylder kravene, eller undtagelsesbestemmelsen, hvor kommunen gennem udbud skaber den ønskede valgfrihed. Sammenfatning af hovedbestemmelsen: Borgeren kan frit vælge hvem der skal levere den bevilgede hjælp, enten de leverandører kommunen har indgået kontrakt med, eller den kommunale hjemmepleje Kommunalbestyrelsen skal senest 1. januar 2003 offentliggøre priser og kvalitetskrav, samt øvrige vilkår for ydelserne. Den enkelte virksomhed retter henvendelse til kommunen med henblik på godkendelse, og kommunen kan ikke begrænse antallet af leverandører. Alle leverandører skal honoreres efter den af kommunen beregnede timepris Det frie valg gælder ikke beboere på plejehjem. Sammenfatning af udtagelsesbestemmelsen: Kommunen kan gennem udbud begrænse antallet af leverandører, men udbud skal medføre 2-5 leverandører, og hvis der ikke er minimum 2, gælder lovens hovedbestemmelse Ved udbud er der mulighed for fuld priskonkurrence, dvs. tilbudsgiverne prisfastsætter selv de pågældende ydelser. Såfremt der i udbuddet medtages personlig hjælp og pleje udenfor plejehjem, skal også personlig hjælp og pleje på plejehjem indgå i udbuddet. Dog vil ydelserne på plejehjem ikke være omfattet af frit leverandørvalg, idet der på det enkelte plejehjem forudsættes én leverandør. Ved alle udbud gælder det, at kommunen skal byde på opgaven på lige fod med andre tilbudsgivere. Efter udbud kan der kun indgås kontrakter for maximalt 2 år. Hvis privat leverandør vælges, kan kommunen ikke på forhånd være garanteret en egen driftsorganisation.

16 Økonomiudvalget, torsdag den 07-november-2002 Side 231 Begrundelse for indstilling: Ved brug af hovedbestemmelsen kan borgeren frit vælge mellem det offentlige og private leverandører. Erfaringer fra kommuner hvor der har været frit valg mellem leverandører og den kommunale hjemmepleje viser, at det er ganske få borgere der fravælger kommunen på længere sigt. Mange ældre er trygge ved den kommunale hjemmepleje, og borgerne bør fortsat have denne valgmulighed. Kommunen vil med undtagelsesbestemmelsen ikke være garanteret egen driftsorganisation. Indstilling: At det sociale udvalg anbefaler kommunalbestyrelsen at tiltræde lovens hovedbestemmelse. At Ældrerådet høres, inden endelig beslutning i kommunalbestyrelsen. Socialudvalget s beslutning den Socialudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tiltræde lovens hovedbestemmelser. Ældrerådet høres inden endelig beslutning træffes i Kommunalbestyrelsen. Socialministeren tilskrives og gøres opmærksom på, at frit valg ikke kan gennemføres pr. 1. januar 2003 p.g.a. manglende vejledninger, bekendtgørelser m.v../. Vedlagt: Ældrerådets høringssvar af vedr. frit valg på ældreområdet. Indstilles til Kommunalbestyrelsen, at lovens hovedbestemmelser tiltrædes Servicestrategi og opfølgningsredegørelse J.nr.: Sagsid.: Initialer: MIV Åben sag Folketinget har den 31. maj 2002 vedtaget en ændring til den kommunale styrelseslov (jf. efterretningssag på Økonomiudvalgets møde den 29. august 2002), hvorefter kommunen bl.a. skal udarbejde en servicestrategi og en opfølgningsredegørelse til strategien. Servicestrategien afløser de hidtidige gældende bestemmelse i styrelseslovens 62, stk. 1 og 2, om serviceredegørelser (servicedeklarationer) og udbudsredegørelser.

17 Økonomiudvalget, torsdag den 07-november-2002 Side 232 Ændringen indebærer, at kommunen inden udgangen af det første år i valgperioden skal udarbejde en servicestrategi for udviklingen af kvalitet og effektivitet i kommunens opgavevaretagelse, herunder fastsætte en udbudspolitik. Servicestrategien skal gøres tilgængelig for kommunens borgere i form af en redegørelse, og der skal følges op på servicestrategien i en opfølgningsredegørelse, som skal udarbejdes inden udgangen af 3. kvartal i det år, hvori der afholdes valg. Efter vejledningen er formålet med indførelsen af disse nye bestemmelser at skabe en fælles kommunal ramme for de kommende års arbejde i kommunerne med udvikling af kvaliteten og effektiviteten i de kommunale ydelser og for information af borgerne herom. Servicestrategien skal efter bekendtgørelsens 1, stk. 2, indeholde nedenstående fire elementer: 1. En oversigt over indsatsområder 2. En angivelse af på hvilke områder kommunen påtænker at anvende udbud 3. En arbejdsplan 4. En udbudspolitik. En servicestrategi skal tillige indeholde Kommunalbestyrelsens vurderinger og beslutninger om, hvordan den vil sørge for, at der sker en udvikling af kommunens opgavevaretagelse. Som led heri skal servicestrategien indeholde en oversigt over Kommunalbestyrelsens overvejelser om, i hvor høj grad den ønsker at gøre brug af udbud til løsning af opgaver og retningslinier for, hvordan den vil anvende udbud i form af en udbudspolitik. Der ligger ikke i bestemmelserne nogen forpligtelse til at udpege bestemte områder. Kommunalbestyrelsen fastlægger selv hvilke indsatsområder, der skal inddrages i servicestrategien og afgrænser selv de enkelte indsatsområder. Der vil senere skulle tages stilling til, hvordan servicestrategien skal gøres tilgængelig for borgerne. Med henblik på at starte det forberedende arbejde med at udforme servicestrategien forslås følgende fremgangsmåde anvendt: Ad 1) Ad 2) Ad 3) Ad 4) De eksisterende indsatsområder i Egebjerg Kommune: Det rummelige arbejdsmarked samt Truede børn og unge vælges som indsatsområder iht. den nye lov om servicestrategi Bortset fra udbud ifm. frit valg på ældreområdet (jf. tidligere dagsordenpunkt) samt de fortløbende inden for Teknik- og Miljøudvalgets område har kommunen ikke planer om yderligere udbud. Arbejdet i administrationen samt de relevante fagudvalg med de valgte indsatsområder, tilpasses således at de passer ind lovens krav mht. arbejds- og tidsplan. Direktionen koordinerer udarbejdelsen af en generel udbudspolitik iht. lovens krav.

18 Økonomiudvalget, torsdag den 07-november-2002 Side 233 Som det også gælder for loven om frit valg på ældreområdet og loven om udfordringsret, giver loven om servicestrategi og opfølgningsredegørelse et betydeligt arbejdspres på administrationen. Det må derfor forventes, at en dele af pålagte administrative tiltag ikke er helt klar til lovenes ikrafttræden pr. 1/ Borgmesteren og direktionen tager løbende dette emne op i relevante fora inden for det kommunale samarbejde, således at Egebjerg dels drager nytte af andres erfaring og dels sikre at kommunen ikke står alene med problematikken ift. tidsfrister. Det indstilles, at sagen oversendes til 2. behandling på Økonomiudvalgets næste møde, og efterfølgende til behandling i Kommunalbestyrelsen på mødet i december. Oversendes til 2. behandling Ansøgning om tilskud til projekt "Bevarelse og udvikling i den gamle del af Vester Skerninge" J.nr.: Ø40 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Rudi Rusfort Kragh fik i foråret tilsagn om kr. fra Indenrigsministeriets Landdistriktspulje til en forundersøgelse af den gamle del af Vester Skerninge. Formålet ved undersøgelse er at skabe så stor viden som muligt om området forud for udarbejdelse af en bevarende lokalplan. For at skabe forståelse for det bevarende islæt i en sådan lokalplan er det vigtigt at grundlaget er i orden. Det er gået galt andre steder og det ønsker beboerne ikke i denne sag. Det samlede budget er på ca kr. og Rudi Rusfort Kragh er gået i gang med andre ansøgninger. På den baggrund ansøges Økonomiudvalget om kr. til projektet. Efter aftale med ansøger har sagen været henlagt en periode, og han har efterfølgende på et møde foreslået projektet ændret til et Mål 2- projekt med Egebjerg Kommune som ansøger til midler til infrastruktur. Han foreslår samtidig at de allerede bevilgede kr. fra Landdistriktspulje overføres til Egebjerg Kommune. Herved kan de sammen med de midler Egebjerg Kommune evt. vil bevilge udgøre kommunes del af finansieringen på 50 %. Rudi Rusfort Kragh har undersøgt i Indenrigsministeriet og fået bekræftet at bevillingen kan overføres til Egebjerg Kommune, når blot formålet at gennemføre den nævnte undersøgelse fastholdes.

19 Økonomiudvalget, torsdag den 07-november-2002 Side 234 Rudi Rusfort Kragh opretholder sin ansøgning om kr. fra Egebjerg Kommunes udviklingspulje samt at Egebjerg Kommune herefter overtager projektet som et Mål 2 projekt../. Vedlagt: - Ansøgning af dok Projektmateriale, - dok Økonomi: kr. fra Landdistriktspuljen overføres til Egebjerg Kommune, der supplerer med kr. fra Udviklingspuljen. I alt kommunale kroner, der evt. kan udløse et tilsvarende beløb fra Mål 2. Samlet budget kr., der anvendes til forundersøgelser. Disse kan færdiggøres i løbet af nogle måneder, hvorefter der kan udarbejdes en bevarende lokalplan. Det indstilles, at Egebjerg bevilger kr. fra udviklingspuljen under forudsætning af, at de kr. kan overføres til kommunen og at projektet godkendes som Mål 2-projekt. Økonomiudvalgets beslutning den Udsættes, idet der ønskes en redegørelse for følgende forhold: 1) Har teknik- og miljøafdelingen den fornødne kapacitet til udarbejdelse af lokalplan? 2) Kan der opnås tilskud fra Mål 2-midlerne? 3) Kan de kr. fra Landdistriktspuljen overføres til 2003? Spørgsmålene besvaret bekræftende. Indstillingen godkendt Indkøbspolitik 2003 J.nr.: Sagsid.: Initialer: MIV Åben sag I henhold til beslutning i Økonomiudvalget den 6. juni 2002 fremlægges hermed oplæg til revideret indkøbspolitik for Egebjerg Kommune.

20 Økonomiudvalget, torsdag den 07-november-2002 Side 235 Egebjerg Kommune er tilsluttet Fælleskøb sammen med 9 andre kommuner pr. 1. januar Vedlagte indkøbspolitik er et resultat af et fælles arbejde for de 10 kommuner. Den 29. august 2002 har styregruppen i indkøbssamarbejdet vedtaget at vedlagte indkøbspolitik fremlægges for alle Kommunalbestyrelser i indkøbssamarbejdet med henblik på ikrafttræden for alle kommuner senest pr. 1. januar Indkøbspolitikken har været forelagt udvalgssekretærerne for henholdsvis Socialudvalg, Børne- og Kulturudvalg samt Teknik- og Miljøudvalg. Ingen af udvalgssekretærerne har bemærkninger hertil. Det indstilles, at indkøbspolitikken oversendes til Kommunalbestyrelsen og kan træde i kraft for Egebjerg Kommune pr. 1. januar De nuværende indkøbsregler af 16. maj 2001 ophæves således den 31. december /. Vedlagt: - Bilag dok Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse FilmFyn - igangsætning af forsøgsperiode J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: ssm Åben sag FilmFyn er en del af den aftalt, som amtsborgmesteren og de 9 Mål2 borgmestre indgik den , og som bla. omfatter Naturturisme samt beslutningen om nedsættelse af en arbejdsgruppe vedr. etablering af en Forsknings- og Udviklingspark i Svendborg. Amtsborgmesterens brev af vedlægges. Det Regionale Mål 2-Udvalg (RMU) vedtog den 4. september 2001 at igangsætte Mål 2- projektet FilmFyn - fase 1". Der blev i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe, hvis formål bl.a. var at tilvejebringe et beslutningsgrundlag til etablering af selskabet FilmFyn (2. fase af Mål 2-projektet). RMU vedtog samtidig at reservere Mål 2-midler til projektets 2. fase. Europa-kommissionen meddelte imidlertid den 15. maj 2002, at det ikke er muligt inden for den gældende forordning for Den Europæiske Regionalfond at give Mål 2-støtte direkte til spillefilmsproduktion. Europa-kommissionen gjorde dog samtidig opmærksom på, at filmproduktion som projektkoncept indeholder en række aktiviteter, der er støtteberettigede.

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 01-september-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 01-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 03-november-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 03-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Christian Ulrich

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 19-december-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 07-marts-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Torsdag, den 09. januar 2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.45 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Onsdag den 15-maj-2002 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 07-juni-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 04-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:15 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Revisionsberetning 2006 - Nørager Kommune 736 2. Beretning

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 20.04.2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010 Referat mandag den 26. april 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Gitte Geertsen (F) Julie Hermind (F) Richardt Bentzen (O) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-juni-2001

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 17-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Vicekommunaldirektørens kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere