Årsrapport Investeringsforeningen BG Invest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006. Investeringsforeningen BG Invest"

Transkript

1 Årsrapport 2006 Investeringsforeningen BG Invest

2 Investeringsforeningen BG Invest CVR-nr Strødamvej København Ø Telefon Telefax Bestyrelse Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand Advokat Niels Oluf Kyed, næstformand Direktør Lars Fournais Direktør Walther V. Paulsen Direktør Agnete Raaschou-Nielsen Direktør Elvar Vinum Direktion Danske Invest Administration A/S: Adm. direktør Carsten Koch Vicedirektør Finn Kjærgård Underdirektør Jørgen Pagh Revision Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab KPMG C.Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Depotbank BG Bank, division af Danske Bank A/S Investor-forespørgsler Medlemmer, analytikere og andre interesserede kan rette henvendelse til afdelingsdirektør Peter Westenholz, , med spørgsmål om BG Invest og vores forretningsområder. Generalforsamling Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts Fotos Morten Holtum, Niels Harving, Stig Stasig m.fl. Layout: Beyer Design, Lotte Skov Christiansen og Charlotte Haupt Grafisk produktion Scanprint A/S, Århus ISO miljøcertificeret og EMAS-godkendt. Fold flappen ud og se hvor den enkelte afdelings regnskab er placeret i årsrapporten.

3 Læs om de enkelte afdelinger på side 54 Aktier 57 Blandet 60 Blandet med Sikring 63 Bæredygtig Europa 66 Danmark 69 Danske Obligationer 72 Europa 75 Europæiske Ejendomme 78 Fjernøsten 81 Fonde 84 Health Care 87 Internationale Erhvervsobligationer 90 Internationale Obligationer 93 IT 96 Korte Obligationer 99 Korte Pensionsobligationer 102 Lange Pensionsobligationer 105 Mellemlange Pensionsobligationer 108 Norden 111 Obligationer-4 Udbytter 114 Pension Verden Valutasikret 117 Udenlandske Obligationsmarkeder 120 Verden 123 Verden 2

4

5 Årsrapport 2006 Investeringsforeningen BG Invest Investeringsforeningen BG Invest årsrapport 2006

6 Investeringsforeningen BG Invest årsrapport 2006

7 Indhold i overskrifter 48 Anvendt regnskabspraksis 7 Forord Påtegninger 8 Ledelsespåtegning 9 De uafhængige revisorers påtegning Ledelsesberetning 10 BG Invest kort fortalt 12 Årets afkast og udbytter 16 Formueudviklingen og markedsandele 18 Forretningsmæssige forhold 20 Investeringsvirksomheden 22 Forskellige afdelinger forskellige risici 24 Investering og etik 26 Risikofaktorer 28 Investeringsmarkederne i Forventningerne til markederne i Omkostningerne 38 Markedsføring og medlemsinformation 40 Videnregnskabet et kik bag kulisserne 42 Lovgivningen 43 Bestyrelse og direktion 44 Oversigt over bestyrelsens og direktionens ledelseshverv i danske aktieselskaber 46 Tema: BG Invest kåret til årets aktieinvesteringsforening 54 Afdelingernes ledelsesberetning og årsregnskab Fælles noter 126 Oversigt over udbytternes skattemæssige fordeling for personer 127 Oversigt over udbytternes skattemæssige fordeling for selskaber 129 Oversigt over afdelingernes fremførbare tab 129 Revisionshonorar 130 Foreningens væsentligste aftaler 132 Satserne i foreningens væsentligste aftaler Bilag 133 Eksempel på GIPS-composite 134 Eksempel på investeringspolitik 135 Kommunikationspolitik 136 Udsendte fondsbørsmeddelelser i Finanskalender Fund governance-politik 140 Ordliste Investeringsforeningen BG Invest årsrapport 2006

8 2006 i overskrifter BG Invest blev i december kåret til årets aktieinvesteringsforening af Dansk Aktie Analyse og Jyllands-Posten. Dansk Aktie Analyse og Jyllands-Posten kårede endvidere afdeling Europæiske Ejendomme til årets bedste aktieafdeling. I august flyttede Europæiske Ejendomme til BG Invest fra søsterforeningen Danske Invest Select blev et godt år for aktierne. Verdensaktieindekset steg i løbet af året godt 7 pct. målt i danske kroner. Obligationerne gav moderate afkast, da renterne steg over det meste af verden. I aktieafdelingerne varierer afkastene fra et negativt afkast på ca. 2 pct. i afdeling IT til et positivt afkast på godt 52 pct. i afdeling Europæiske Ejendomme. Afdeling Europæiske Ejendomme udbetaler det højeste udbytte for 2006 i alt 26½ pct. Bestyrelsen indstiller, at der for 2006 i alt udbetales udbytter for mio. kroner mod mio. kroner i Den gennemsnitlige administrationsomkostning blev på 0,68 pct. Det er 0,09 procentpoint højere end i Det skyldes, at aktiedelen udgjorde en relativt større del af foreningens formue i Foreningens formue steg fra 32,4 mia. kroner i 2005 til 32,9 mia. kroner i Da BG Bank og Danske Bank den 10. april 2007 bliver til én bank under navnet Danske Bank, vil der i løbet af foråret 2007 blive arbejdet på en sammenlægning af BG Invest- og Danske Invest-foreningerne. Afkastene i de obligationsbaserede afdelinger varierer fra et negativt afkast på ¾ pct. i afdeling Lange Pensionsobligationer til et positivt afkast på knap 3 pct. i afdeling Udenlandske Obligationsmarkeder. 6 Investeringsforeningen BG Invest årsrapport 2006

9 Forord 2006 blev endnu et godt år for de medlemmer, der ejer investeringsbeviser i aktieafdelingerne. Især aktiemarkederne i Europa klarede sig godt. Årets absolut bedste afdeling var da også Europæiske Ejendomme, der gav et imponerende afkast på over 50 pct. Afdelingen indtog ikke kun førstepladsen i vores egen forening også i den hårde konkurrence med de øvrige danske investeringsforeninger blev Europæiske Ejendomme kåret som årets bedste aktieafdeling. På obligationsområdet var afkastene mere moderate. Både den amerikanske og den europæiske centralbank valgte at hæve renten flere gange i 2006, og det fik obligationskurserne til at falde. Flere obligationsafdelinger gav derfor kun beskedne afkast. Afdeling Udenlandske Obligationsmarkeder gav årets højeste afkast på knap 3 pct var første hele år med afdelingerne Blandet og Blandet med Sikring. Afdelingerne investerer både i aktier og obligationer og det har vist sig at være en fordelagtig og tryg kombination. Til trods for at 2006 til tider var et turbulent år, hvor aktiekurserne faldt brat i foråret, har afdelingerne klaret sig ganske godt. Blandet og Blandet med Sikring gav afkast på henholdsvis godt 7 og knap 4 pct. i I december kårede Dansk Aktie Analyse og Jyllands-Posten BG Invest til årets aktieinvesteringsforening. Bag førstepladsen ligger ikke kun lave omkostninger og gode afkast. Også evnen til at kommunikere med medlemmerne vurderes at være helt i top og det håber vi bl.a., at denne årsrapport er et eksempel på. Samtidig er hæderen selvfølgelig en bekræftelse på, at medlemmernes investeringer er i gode hænder i BG Invest. Alle vores aktieafdelinger følger en indeksbaseret strategi, og det er netop det, der adskiller BG Invest fra konkurrenterne. Du kan læse mere om indeksbasering på side 20. Da BG Bank og Danske Bank den 10. april 2007 bliver én bank under navnet Danske Bank, vil der i løbet af foråret 2007 blive arbejdet på en sammenlægning af BG Invest- og Danske Invest-foreningerne. Den forventede sammenlægning af de to investeringsforeninger vil bl.a. indebære en fusion af nogle obligationsafdelinger samt visse blandede afdelinger. Alle aktieafdelingerne, der har bibragt den gode placering, fortsætter uændret. De er således indeksbaserede som hidtil. Du kan læse mere om fusionen på Som sædvanlig er årsrapporten blevet en større sag. Den er dog lidt mindre end sidste år. En ændring i lovgivningen betyder nemlig, at vi ikke længere behøver at trykke listerne over, hvilke obligationer og aktier de enkelte afdelinger investerede i ved årets udgang. De er til gengæld tilgængelige på vores hjemmeside, dk, under de enkelte afdelinger hvor de opdateres hver måned. Jørn Ankær Thomsen Bestyrelsesformand Investeringsforeningen BG Invest årsrapport 2006

10 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Investeringsforeningen BG Invests 24 afdelinger for regnskabsåret sluttende 31. december Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. samt de yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede afdelinger i investeringsforeninger. Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultaterne af afdelingernes aktiviteter for regnskabsåret sluttende 31. december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 27. februar 2007 D I R E K T I O N Danske Invest Administration A/S Carsten Koch Finn Kjærgård Jørgen Pagh adm. direktør vicedirektør underdirektør B E S T Y R E L S E Jørn Ankær Thomsen Niels Oluf Kyed Lars Fournais formand næstformand Walther V. Paulsen Agnete Raaschou-Nielsen Elvar Vinum Investeringsforeningen BG Invest årsrapport 2006

11 De uafhængige revisorers påtegning Til investorerne i Investeringsforeningen BG Invest Vi har revideret årsrapporten for Investeringsforeningen BG Invest for regnskabsåret sluttende 31. december 2006, omfattende foreningens ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis samt fælles noter og den for de enkelte afdelinger indeholdte ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. samt de yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede afdelinger i investeringsforeninger. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. samt de yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede afdelinger i investeringsforeninger. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for afdelingernes udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingernes interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af afdelingernes aktiviteter for regnskabsåret sluttende 31. december 2006 i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. samt de yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede afdelinger i investeringsforeninger. København, den 27. februar 2007 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Svend Ørjan Jensen Hans Frederik Carøe Arne Sivertsen Gerda Retbøll-Bauer statsaut. revisor statsaut. revisor statsaut. revisor statsaut. revisor Investeringsforeningen BG Invest årsrapport 2006

12 Ledelsesberetning BG Invest kort fortalt Investeringsforeningen BG Invest er en af Danmarks største investeringsforeninger. Foreningen er etableret i Ultimo 2006 forvaltede vi 32,9 mia. kroner for flere end medlemmer. BG Invest henvender sig primært til private investorer. Foreningen består af 24 afdelinger, som hver dækker et bestemt investeringsområde. BG Invest er et alternativ til at investere direkte i obligationer og aktier. Medlemmerne opnår risikospredning, markedsbestemte afkast og professionel pleje af opsparingen. Det er ofte også billigere at købe investeringsbeviser end at investere direkte særligt ved små investeringsbeløb. Investeringsbeviserne kan købes og sælges til en kurs, der ligger tæt på den markedsmæssige værdi af investeringerne den såkaldte indre værdi. Vores mål er at give medlemmerne et godt afkast på langt sigt. Det gør vi gennem en løbende pleje og en solid spredning af investeringerne. Vi lægger vægt på områderne porteføljestyring det arbejde, der blandt andet skal munde ud i konkurrencedygtige afkast til medlemmerne sikker og effektiv administration samt god kommunikation, så det er nemt for medlemmerne at følge deres investeringer. Medlemmerne skal opleve, at det er enkelt og trygt at investere via BG Invest. BG Invest er ejet af medlemmerne. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som bl.a. vælger bestyrelse, godkender årsrapporten og eventuelle ændringer i vedtægterne. Vi har et tæt samarbejde med BG Bank, division af Danske Bank A/S, som bl.a. står for rådgivning om investeringsbeviserne i bankens filialnet. Danske Invest Administration A/S er investeringsforvaltningsselskab for BG Invest. BG Invest investerer primært på baggrund af rådgivning fra Danske Capital, som er en division af Danske Bank A/S, men har valgt specialisterne State Street Global Advisors og SAM Indexes som rådgiver på henholdsvis specialafdelingen Europæiske Ejendomme og afdeling Bæredygtig Europa. Fem års nøgletal Formue ultimo året Nettosalget af investeringsbeviser (kursværdi) Cirkulerende beviser ultimo året Samlet regnskabsmæssig indtjening Samlede udbetalte udbytter Gennemsnitlige adm.omkostninger i procent 0,60 0,59 0,59 0,59 0,68 Markedsandel i procent ultimo året* 10,8 9,9 9,5 8,3 7,3 Antal afdelinger ultimo året Medmindre andet er anført, er tallene gjort op i mio. kr. * Markedsandelen angiver foreningens andel af det danske detailmarked. 10 Investeringsforeningen BG Invest årsrapport 2006

13 Investeringsforeningen BG Invest årsrapport

14 Årets afkast og udbytter De fleste afdelinger gav positive afkast i 2006, men en række afdelinger såvel aktie- som obligationsbaserede sluttede året med negative afkast. Det regnskabsmæssige resultat for alle afdelinger blev på mio. kroner mod mio. kroner for Obligationsafdelingerne: Moderate afkast I 2006 steg renten på obligationer. Når renten stiger, falder obligationskurserne og derfor er årets obligationsafkast moderate. Brede danske obligationsafdelinger som Danske Obligationer og Korte Obligationer gav afkast på mellem nul og to pct. Den obligationsafdeling, der gav det højeste afkast, var Udenlandske Obligationsmarkeder, der sluttede året med et afkast på knap 3 pct. Afdelingerne Blandet og Blandet med Sikring, der både investerer i obligationer og aktier, fejrede ét års fødselsdag i De blandede afdelinger sluttede året med pæne afkast på henholdsvis godt 7 og knap 4 pct. Aktieafdelingerne: Pæne afkast Både danske og udenlandske aktier steg i Årets bedste aktieafdeling var Europæiske Ejendomme, der gav et afkast på over 50 pct. Afdelingen lå oprindeligt i vores søsterforening, Danske Invest Select, men flyttede i august til BG Invest. Sidste års højdespringer, afdeling Danmark, gav også et flot afkast. Afdelingen steg over 30 pct. Afdeling IT og Health Care gav som de eneste aktieafdelinger negative afkast på ca. 2 pct. Afkast og udbytter i de enkelte afdelinger fremgår af skemaet til højre og er yderligere beskrevet under årsregnskaberne. Markedsudviklingen i 2006 beskrives nærmere i afsnittet Investeringsmarkederne i Udbytterne Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der for 2006 i alt udbetales udbytter til medlemmerne på mio. kroner mod mio. kroner for Beløbene er inklusive tidligere udbetalte acontoudbytter. Udbytterne beregnes i henhold til reglerne i skattelovgivningen. De højeste obligationsudbytter er fremkommet i de udenlandske obligationsafdelinger. Det er eksempelvis afdeling Internationale Erhvervsobligationer og Udenlandske Obligationsmarkeder, der begge arbejder på markederne uden for Danmark. Udbytterne i de danske obligationsafdelinger er generelt lavere. I et par af de afdelinger, som henvender sig til medlemmer, der investerer privat, fri opsparing, er en del af udbyttet skattefrit. Afdeling Europæiske Ejendomme udbetaler årets højeste udbytte på mere end 26 pct. I de øvrige aktieafdelinger bliver udbytterne lavere og i afdelingerne Health Care og IT udbetales slet ikke udbytter. Beregning af afkast og udbytter Medlemmernes samlede afkast af BG Invest-beviser består af periodens kursændring på investeringsbeviserne samt det samlede udbetalte udbytte, der afhængigt af afdelingen udbetales en, to eller fire gange årligt. 12 Investeringsforeningen BG Invest årsrapport 2006

15 Udbytter og afkast 2006 Afdeling Udbytte for året Afdelingens Benchmark- (% pr. bevis) afkast (%) afkast, (%) Aktier 1,50 9,67 9,82 Blandet -* 7,49 -** Blandet med Sikring -* 3,84 -** Bæredygtig Europa 5,25 15,47 16,96 Danmark 9,00 30,71 31,31 Danske Obligationer 2,75 0,17 0,22 Europa 1,75 18,48 19,54 Europæiske Ejendomme 26,50 52,32 51,58 Fjernøsten 4,25 17,14 19,19 Fonde 0,82 ** - acontoudbytte 2,25 - restudbytte 2,25 Health Care 0,00 1,84 1,24 Internationale Erhvervsobligationer 6,25 1,15 0,68 Internationale Obligationer 3,75 0,54 0,66 IT 0,00 2,28 2,28 Korte Obligationer 2,25 1,90 1,36 Korte Pensionsobligationer 3,50 1,84 1,36 Lange Pensionsobligationer 0,76 1,01 - acontoudbytte 2,75 - restudbytte 1,00 Mellemlange Pensionsobligationer 0,09 0,31 - acontoudbytte 3,00 - restudbytte 1,00 Norden 3,00 21,76 23,69 Obligationer-4 Udbytter 0,18 0,22 - acontoudbytte 2,00 - restudbytte 0,75 Pension Verden Valutasikret * 13,27 14,32 Udenlandske Obligationsmarkeder 6,00 2,91 ** Verden 1,75 6,70 7,34 Verden 2 1,25 7,95 7,34 Afdelingernes investeringsområde fremgår af årsregnskaberne for de enkelte afdelinger. Benchmarkafkastet viser, hvordan afdelingens benchmark udviklede sig i Disse afkast er beregnet uden omkostninger. Afdelingernes afkast er beregnet, efter at administrationsomkostninger og handelsomkostninger er trukket fra. Navnene på benchmarks ultimo 2006 fremgår af årsregnskaberne. * Akkumulerende udbetaler ikke udbytte. ** Intet relevant mål for markedsafkastet. Acontoudbytterne i afdeling Fonde, afdeling Lange Pensionsobligationer, afdeling Mellemlange Pensionsobligationer og afdeling Obligationer-4 Udbytter er udbetalt i Restudbytterne udbetales ligesom udbytterne fra de øvrige afdelinger den 4. april 2007, hvis generalforsamlingen godkender udbytterne. Udbytternes fordeling i relation til beskatning af almindelig, fri opsparing og pensionsopsparing fremgår af skemaet på side 126 og for selskaber på side 127. Investeringsforeningen BG Invest årsrapport

16 Alverdens aktier og obligationer samlet i én forening. Aktier i pct. Obligationer i pct. Danmark 33,4 75,6 Euro-zonen (ekskl. Danmark) 20,1 12,6 Øvrige Europa 25,9 8,8 Nordamerika 14,6 2,4 Japan 2,7 0,2 Asien 2,6 0,1 Øvrige lande 0,7 0,3 I alt 100,0 100,0 Tabellen viser foreningens samlede aktie- og obligationsinvesteringer fordelt geografisk ultimo De samlede obligationsinvesteringer udgjorde 22,9 mia. kroner, mens aktieinvesteringerne udgjorde 9,7 mia. kroner. Afkastene er beregnet inklusive de udbytter, der blev udbetalt til medlemmerne i løbet af For de danske obligationsafdelinger Fonde, Obligationer-4 Udbytter, Lange Pensionsobligationer og Mellemlange Pensionsobligationer indgår de udbetalte acontoud- bytter for 2006 derfor i afkastet. De foreslåede udbytter for 2006 fremgår af skemaet til højre. Afkast ud fra den indre værdi Afkastene beregnes på grundlag af den indre værdi, som er den regnskabsmæssige værdi af et enkelt investeringsbevis i hver afdeling, samt udbetalte udbytter. Den indre værdi er et øjebliksbillede af værdien af afdelingens investeringer. Afdelingernes indre værdier ultimo 2006 og de foregående år fremgår af årsregnskaberne. Princippet med at opgøre afkastene på denne måde er helt generelt og benyttes af samtlige danske investeringsforeninger. Afkastene opgøres, efter at administrationsomkostninger og handelsomkostninger i afdelingen er trukket fra. Det medfører, at en afdeling på forhånd er bagud i forhold til det markedsindeks, den bliver holdt op imod helt som den direkte investor har omkostninger, når han eller hun skal købe og sælge egne aktier og obligationer. 14 Investeringsforeningen BG Invest årsrapport 2006

17 Afkast frem til 26. februar 2007 Afdeling Afkast i pct. Det er det blevet til Afdeling år 5 år Aktier 5,31 Blandet 2,28 Blandet med Sikring 1,40 Bæredygtig Europa 3,39 Danmark 6,07 Danske Obligationer 0,18 Europa 4,02 Europæiske Ejendomme 8,54 Fjernøsten 2,59 Fonde 0,55 Health Care 3,14 Internationale Erhvervsobligationer 0,55 Internationale Obligationer 0,28 IT 2,14 Korte Obligationer 0,31 Korte Pensionsobligationer 0,58 Lange Pensionsobligationer 0,00 Mellemlange Pensionsobligationer 0,13 Norden 4,79 Obligationer-4 Udbytter 0,13 Pension Verden Valutasikret 3,88 Udenlandske Obligationsmarkeder 0,62 Verden 3,91 Verden 2 3,06 Skemaet viser afdelingernes afkast fra 31. december 2006 frem til mandag den 26. februar 2007 dagen før årsrapporten er offentliggjort. Opgjort på baggrund af kurser pr. 23. februar Aktier Bæredygtig - Europa 153 Danmark Danske Obligationer Europa Europæiske ejendomme Fjernøsten Fonde Health Care Internationale Erhvervsobligationer Internationale Obligationer IT Korte Obligationer Lange Pensionsobligationer Mellemlange Pensionsobligationer Norden Obligationer - 4 Udbytter Pension - Verden Valutasikret 141 Udenlandske Obligationsmarkeder 116 Verden Skemaet viser værdien 31. december 2006 af en investering på 100 kroner gennemført 3 eller 5 år tidligere. Kolonnen»5 år«måler derfor femåret Afdelinger, der ikke har eksisteret mindst 3 år, er ikke med i oversigten. Udbetalte udbytter er indregnet og forudsat geninvesteret i afdelingen på udbetalingstidspunktet. I årsregnskaberne bagerst i årsrapporten viser vi afkastene for hver afdeling målt over henholdsvis 1, 3, 5, 7 og 10 år. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Værdien af BG Invest-beviserne og dermed afkastet svinger i takt med det marked eller de markeder, den enkelte afdeling investerer på. En langsigtet investering BG Invest-beviser bør betragtes som en langsigtet investering. De historiske afkast vist som værdien af en oprindelig investering på 100 kroner fremgår af skemaet øverst til højre. Europa og Danmark vokset til mellem 182 og 394 kroner. Det svarer til en gennemsnitlig årlig forrentning på 6-15 pct. En populær obligationsafdeling som afdeling Danske Obligationer har i samme periode givet et afkast på gennemsnitligt 5 pct. om året. I afdelingernes regnskaber fremgår det, hvad 100 kroner investeret i den enkelte afdeling er blevet til på henholdsvis 3, 5, 7 og 10 år. Målt over 10 år i perioden er 100 kroner investeret i typiske aktiebaserede beviser som afdelingerne Verden, Investeringsforeningen BG Invest årsrapport

18 Formueudviklingen og markedsandele Den samlede investeringsfordeling Formueudviklingen siden Danske aktier, 10% Udenlandske aktier, 19% Danske obligationer, 60% Udenlandske obligationer, 9% Likvide midler, 2% Figuren viser, hvordan foreningens samlede formue var fordelt på typer af værdipapirer ultimo Den samlede formue udgjorde 32,9 mia. kroner. Figuren viser, hvordan den samlede medlemsopsparing i foreningen har udviklet sig siden Alle beløb i mio. kroner ultimo det enkelte år. Foreningen havde i 2006 en mindre formuestigning. Den forvaltede medlemskapital steg i løbet af året fra 32,4 mia. kroner til 32,9 mia. kroner. Formuen påvirkes af tre forhold i løbet af et år. Medlemmernes nettokøb af investeringsbeviser, kursbevægelserne samt udbetaling af udbytter. Midler under virksomhedsordningen må efter en lovændring i 2005 nu investeres i akkumulerende investeringsbeviser men også kun disse. Det indebærer, at selvstændigt erhvervsdrivende også kan nyde godt af afkastmulighederne ved investeringsbeviser herunder også aktiebaserede. BG Invest-gruppen består af Investeringsforeningen BG Invest og Placeringsforeningen BG Invest, som har én afdeling afdeling Indeksobligationer. Den samlede forvaltede kapital i BG Invest-gruppen steg fra 32,5 mia. kroner i 2005 til 33,0 mia. kroner i Gruppens markedsandel på detailmarkedet faldt ifølge InvesteringsForeningsRådet fra 8,3 pct. i 2005 til 7,3 pct. i Markedet for investeringsforeninger ændrer sig i disse år. Der er blandt andet en øget konkurrence fra udenlandske foreninger. De udbydes i dag primært på pensionsområdet via unit-link-ordninger, hvor kunder i pensionskasser, pensionsforsikringsselskaber m.v. kan investere deres midler i investeringsbeviser. Stadig flere investerer i forening 2006 viste en usvækket interesse for investering via investeringsforeninger. Den samlede medlemsopsparing i de danske investeringsforeninger steg med ca. 110 mia. til ca. 850 mia. kroner ved udgangen af Investeringsbeviser er blevet danskernes foretrukne opsparingsform. InvesteringsForeningsRådet skønner, at flere end danskere ejer investeringsbeviser. Salget fordelt på typer af afdelinger Obligationsafdelinger Aktieafdelinger Blandede afdelinger I alt Tabellen viser nettotilgangen i foreningen fordelt på henholdsvis obligationsbaserede og aktiebaserede afdelinger.»blandede afdelinger«er afdeling Blandet og Blandet med Sikring. Opgjort i mio. kroner. 16 Investeringsforeningen BG Invest årsrapport 2006

19 Investeringsforeningen BG Invest årsrapport

20 Forretningsmæssige forhold Aftale om administration Foreningen har siden 2001 haft en aftale med Danske Invest Administration A/S om, at selskabet udfører foreningens administrative og investeringsmæssige opgaver i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, Finanstilsynets retningslinjer, foreningens vedtægter, anvisninger fra foreningens bestyrelse og aftaler om porteføljerådgivning. Se fælles noter. Nye afdelinger i 2006 I august blev afdeling Europæiske Ejendomme, der investerer bredt i europæiske ejendomsaktier, flyttet fra vores søsterforening, Danske Invest Select, til BG Invest. Baggrunden for flytningen var et ønske om at fremme salget og derved øge afdelingens formue. Afdelingen fik en flyvende start i BG Invest, og i december kårede Dansk Aktie Analyse og Jyllands- Posten afdeling Europæiske Ejendomme til årets bedste aktieafdeling. Ændringer i bestående afdelinger I oktober blev afdeling Danske Obligationer 2 fusioneret med afdeling Danske Obligationer. De to afdelinger havde i forvejen stort set samme investeringsområder, men formuen i Danske Obligationer 2 var betydeligt mindre end i Danske Obligationer. For afdeling Danske Obligationer 2 var formålet med fusionen derfor at sikre opretholdelsen af en tilstrækkelig formue med henblik på en fornuftig risikospredning. På længere sigt vil fusionen bidrage til at fastholde en omkostningseffektiv risikospredning og administrationsomkostninger på et tilfredsstillende niveau. Distribution BG Invest-beviserne sælges til et meget bredt udsnit af kundetyper. Langt størstedelen af salget af BG Invest-beviser sker gennem BG Bank. BG Invest beta- ler et honorar for dette arbejde, jf. aftalebeskrivelsen i fælles noter bagerst i rapporten. BG Invest har tilsvarende aftaler med en række andre distributører, jf. boksen forneden. Foreningens beviser udbydes således via et bredt distributionsnet. Distributører af BG Invest-beviser BG Bank Danske Bank Danica Pension AP Pension Arbejdernes Landsbank A/S Dexia Bank Denmark A/S DiBa Bank A/S Djurslands Bank A/S ebh bank a/s Finansbanken A/S Finanssektorens Pensionskasse Forsikringsselskabet SEB Link A/S Føroya Sparikassi GrønlandsBANKEN A/S Hadsten Bank A/S HSH Nordbank Copenhagen Branch Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Lån og Spar Bank A/S Morsø Bank A/S Nykredit Bank A/S Nordjyske Bank A/S PensionDanmark PFA Pension PKA + LinkPension Prime Management Fondsmæglerselskab A/S Ringkjøbing Landbobank A/S SkandiaBanken A/S Sparekassen Faaborg Sparekassen Himmerland Sparekassen Hobro TopDanmark Link Livsforsikringsselskab Skemaet viser et udvalg af distributører af BG Invest-beviser 18 Investeringsforeningen BG Invest årsrapport 2006

21 Investeringsforeningen BG Invest årsrapport

22 Investeringsvirksomheden BG Invests overordnede målsætning er at præstere et konkurrencedygtigt langsigtet afkast og samtidig reducere den risiko, der knytter sig til at investere i aktier og obligationer. Hver afdeling er en byggeklods, som medlemmerne kan benytte, når de efter individuelt valg sætter en portefølje sammen. Derfor er det vigtigt, at den enkelte afdeling har en klar investeringsprofil, og at afkastet i høj grad afspejler det marked, den investerer inden for. Disse målsætninger er styrende for BG Invests investeringsarbejde. Værdipapirer til afdelingerne udvælges ud fra nogle klare retningslinjer. Rammer for investeringsarbejdet De overordnede investeringsrammer fremgår af lovgivningen. Her er blandt andet formuleret krav om spredning af risikoen. Næste trin er foreningens vedtægter, hvor afdelingernes investeringsområde er beskrevet. Endelig er der formuleret en investeringspolitik for hver enkelt afdeling. Denne fastlægger bl.a. afdelingens eventuelle benchmark (sammenligneligt markedsindeks) og kan også fastlægge, hvorledes afdelingens maksimale afkastudsving tilstræbes at være i forhold til benchmark (tracking error). I investeringspolitikken er der typisk også fastlagt grænser for omsætningshastigheden i afdelingerne. I årsrapportens bilag er vist et eksempel på en investeringspolitik. Hovedlinjerne i investeringspolitikkerne fremgår af afdelingernes tegningsprospekter. De enkelte afdelingers benchmark pr. 31. december 2006 fremgår af årsregnskaberne for de enkelte afdelinger. Rådgivningsaftale med Danske Capital Vi har siden 2001 investeret på baggrund af rådgivning fra Danske Capital, som er en division af Danske Bank. Aftalen blev blandt andet etableret for at sikre stordriftsfordele og adgang til den mere specialiserede viden, dagens markeder kræver. BG Invest har ansvaret for afdelingernes investeringspolitikker og gennem foreningens investeringsforvaltningsselskab, Danske Invest Administration A/S, for hver enkelt investering. Samarbejdet med Danske Capital er reguleret i en rådgivningsaftale. I årsrapportens bilag er denne aftale samt øvrige væsentlige aftaler beskrevet. På afdeling Europæiske Ejendomme, som investerer i europæiske ejendomsaktier, benyttes amerikanske State Street Global Advisors som rådgiver. På Bæredygtig Europa er schweiziske SAM Indexes med til at udvælge aktierne til indekset. Aktier den indeksbaserede strategi Siden begyndelsen af 2002 har aktieafdelingerne fulgt en indeksbaseret strategi. Afdelingerne investerer, så medlemmerne har meget stor sikkerhed for at få et afkast tæt på markedsafkastet. Aktieudvælgelsen tager udgangspunkt i den enkelte afdelings investeringspolitik. Det er ikke altid muligt at rumme alle indeksets aktier i en afdelings portefølje. Aktierne udvælges derfor ved hjælp af matematiske modeller. Aktierne i porteføljerne bliver valgt ud, så hver portefølje ligger tæt op ad sammensætningen i det sammenlignelige indeks. Risikospredningen er typisk større i en indeksbaseret afdeling end i en mere aktivt styret afdeling. Omkostningerne er lidt lavere i en indeksbaseret afdeling end i en aktivt styret. Der handles mindre i en indeksbaseret afdeling, og den rådgivning, BG Invest køber, er også mindre omfattende, end hvis aktieafdelingerne blev styret aktivt. Det modsatte af den indeksbaserede strategi er en aktiv investeringsstrategi. Her er målet at give investor et højere afkast end markedsafkastet, men der er også en risiko for, at afkastet bliver lavere. Den strategi følger vi i obligationsafdelingerne og i Blandet og Blandet med Sikring. Obligationer trinvis investeringsproces På obligationsområdet består investeringsprocessen af fire trin. På første trin fastlægges den overordnede rente- og valutasammensætning samt fordelingen 20 Investeringsforeningen BG Invest årsrapport 2006

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011

Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011 Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011 Specialforeningen Danske Invest CVR-nr. 24 26 06 82 Parallelvej 17 2800 Kongens Lyngby Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Knowledge at work. Danske Invest. Velkommen til generalforsamling g 2011

Knowledge at work. Danske Invest. Velkommen til generalforsamling g 2011 Danske Invest Velkommen til generalforsamling g 2011 12. april 2011 Fælles generalforsamling for tre foreninger Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Investeringsforeningen

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Årsrapport 2006. Investeringsforeningen Danske Invest

Årsrapport 2006. Investeringsforeningen Danske Invest Årsrapport 2006 Investeringsforeningen Danske Invest Læs om de enkelte afdelinger på side: 74 Bioteknologi 77 Danmark 80 Dannebrog 83 Euro Stocks 50 86 Europa 89 Europaindeks 92 Europæiske Obligationer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Årsrapport 2006. Investeringsforeningen Danske Invest

Årsrapport 2006. Investeringsforeningen Danske Invest Årsrapport 2006 Investeringsforeningen Danske Invest Fold f lappen ud og se hvor den enkelte afdelings regnskab er placeret i årsrapporten. Læs om de enkelte afdelinger på side: 74 Bioteknologi 77 Danmark

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 2008 Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 13 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com Bestyrelse: Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk CVR-nr. 30 70 02 28 DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Ejendomme Europa Indeks (ophørende), Europa Bæredygtig

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

BankInvest Optima. kunsten at spare op.

BankInvest Optima. kunsten at spare op. BankInvest Optima kunsten at spare op www.bankinvest.dk BankInvest Optima - kunsten at spare op Optima er betegnelsen for en familie af blandede fonde, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Et portræt af de investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de investorer i de danske investeringsforeninger Analyse januar 2009 Et portræt af de 850.000 investorer i de danske investeringsforeninger InvesteringsForeningsRådet har taget initiativ til at udarbejde denne samlede beskrivelse af de 850.000 danskere,

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010 InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010 2010 blev et godt år for de danske investeringsforeninger og deres 820.000 private investorer. De bedste afdelinger gav afkast på over 40 pct. til investorerne.

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 213 Et portræt af de 8. private investorer i de danske investeringsforeninger Investeringsbeviser er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor køber investeringsbeviser,

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

generalforsamling 2010

generalforsamling 2010 Danske Invest Velkommen til Velkommen til generalforsamling 2010 Fælles generalforsamling li for tre foreninger Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Investeringsforeningen

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere