Årsredegørelse Forsvarets Efterretningstjeneste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsredegørelse Forsvarets Efterretningstjeneste"

Transkript

1 Årsredegørelse 2015 Forsvarets Efterretningstjeneste

2 Årsredegørelse 2015 Forsvarets Efterretningstjeneste Udgivet af Tilsynet med Efterretningstjenesterne, maj 2016 Layout: Eckardt ApS Portrætfotos: Lars Engelgaar Publikationen kan downloades fra tilsynets hjemmeside på Indhold Til forsvarsministeren... 1 Forord Om Forsvarets Efterretningstjeneste Tilsynet med Efterretningstjenesterne Tilsynets opgaver i forhold til FE Tilsynets adgang til oplysninger i FE Tilsynets reaktionsmuligheder Tilsynets arbejde og fokusområder i Tilsynets kontrol i Egen drift-kontroller Inspektion og kontrol vedrørende logning af udvalgte elektroniske indhentningssystemer og systemer til søgning i rådata Stikprøvekontroller i FEs elektroniske analyse- og dokumentationssystemer vedrørende oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer, herunder inden for området spionage Kontrol vedrørende FEs videregivelse af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer til udenlandske samarbejdspartnere Stikprøvekontrol vedrørende tværgående operationer mellem FE og PET FEs orientering af tilsynet Anmodninger om indsigt efter FE-lovens 9 og Tilsynets behandling af anmodninger Antal anmodninger og sagsbehandlingstid Ændring af FE-loven som følge af styrket indsats mod terror...16 Appendiks...18 Retsgrundlag Tilvejebringelse af oplysninger Om indsamling og indhentning af oplysninger, jf. FE-lovens Intern behandling af oplysninger Om intern behandling af oplysninger efter FE-lovens 4 og Om sletning af oplysninger, jf. FE-lovens 6 og persondatalovens 5, stk Om behandlingssikkerhed, jf. persondatalovens 41, stk. 1-4, og Videregivelse af oplysninger Om videregivelse af oplysninger, jf. FE-lovens Lovlig politisk virksomhed Om lovlig politisk virksomhed, jf. FE-lovens Regler om indsigt m.v Om indsigt, jf. FE-lovens 9 og

3 1 Til forsvarsministeren I overensstemmelse med lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) 19 (lovbekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 2016) afgiver Tilsynet med Efterretningstjenesterne hermed årlig redegørelse om sin virksomhed vedrørende FE for Redegørelsen skal forelægges Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne og skal herefter offentliggøres. København, maj 2016 Ulla Staal Formand for Tilsynet med Efterretningstjenesterne

4

5 3 Forord Tilsynet med Efterretningstjenesterne er et særligt uafhængigt kontrolorgan, der blandt andet fører tilsyn med, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) behandler oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer i overensstemmelse med lovgivningen. Tilsynet blev oprettet ved lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET), der ligesom lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) trådte i kraft den 1. januar Tilsynet har i 2015 gennemført mere omfattende og intensive kontroller med FEs behandling af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer, end tilsynet havde mulighed for i 2014, der var året for tilsynets etablering og opbygning. I 2015 har tilsynet således haft mulighed for at fokusere på kontrollerne, herunder optimere metoderne hertil, og gradvist øge ansættelserne til sekretariatet for på denne måde at sikre både kvalitet i oplæringen af de ansatte og en løbende afklaring af de kompetenceprofiler, som tilsynet har behov for. Sigtet med redegørelsen er at give en generel information om karakteren af det tilsyn, der udøves vedrørende tjenesten. Redegørelsen indeholder herunder oplysning om de forhold, som tilsynet i 2015 har valgt særligt at interessere sig for, og om i hvor mange tilfælde tilsynet har fundet, at tjenestens behandling af personoplysninger ikke har været i overensstemmelse med reglerne. Ulla Staal formand

6 TILSYNET MED EFTERRETNINGSTJENESTERNE // ÅRSREDEGØRELSE 2015 // FORSVARETS EFTERRETNINGSTJENESTE 4 1 Om Forsvarets Efterretningstjeneste Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har som hovedopgave at være Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste, at være ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste og at være national it-sikkerhedsmyndighed samt den militære varslingstjeneste for internettrusler mv. (MILCERT) og den statslige varslingstjeneste for internettrusler (GovCERT).

7 OM FORSVARETS EFTERRETNINGSTJENESTE 5 FEs efterretningsmæssige virksomhed er rettet mod forhold i udlandet, og tjenestens opgave er i den forbindelse at indsamle, indhente, bearbejde, analysere og formidle oplysninger om forhold i udlandet af betydning for Danmark og danske interesser med henblik på at tilvejebringe det efterretningsmæssige grundlag for dansk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik samt medvirke til at forebygge og modvirke trusler mod Danmark og danske interesser. FEs opgave i forbindelse med den militære sikkerhedstjeneste er at være ansvarlig for at lede og kontrollere denne tjeneste, som skal beskytte forsvaret mod spionage, sabotage, terrorisme og andre former for kriminalitet, og varetage funktionen som national sikkerhedsmyndighed inden for Forsvarsministeriets område. Den 1. januar 2014 trådte lov nr. 602 om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i kraft (herefter FE-loven). Et hovedpunkt i loven er at lovregulere FEs opgaver for dermed at skabe klarhed om rammerne for FEs virksomhed, en lovregulering af opgaver, der i altovervejende grad svarer til de opgaver, som FE hidtil har varetaget. Et andet hovedpunkt er at lovregulere FEs indsamling, indhentning og anden behandling af oplysninger, blandt andet intern behandling af oplysninger, herunder sletning af oplysninger, og videregivelse af oplysninger. Endvidere er med den samtidig vedtagne lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) (herefter PET-loven) oprettet et uafhængigt tilsyn, Tilsynet med Efterretningstjenesterne (herefter tilsynet), der med FE-loven tillige har til opgave at føre tilsyn med, at FEs behandling af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer er i overensstemmelse med lovgivningen. FE-loven indeholder herudover en regulering af adgangen til indsigt i oplysninger hos FE, der indebærer, at en i Danmark hjemmehørende fysisk eller juridisk person kan anmode tilsynet om at undersøge, om FE uberettiget behandler oplysninger om den pågældende. Tilsynet sikrer, at dette ikke er tilfældet, og giver herefter vedkommende meddelelse herom (den indirekte indsigtsordning). FE er tillige undergivet ekstern kontrol af Forsvarsministeriet, Rigsrevisionen, Folketingets Ombudsmand og Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne. FEs opgaver som national it-sikkerhedsmyndighed samt militær varslingstjeneste for internettrusler mv. (MILCERT) og statslig varslingstjeneste for internettrusler (GovCERT) FEs efterretningsmæssige virksomhed er rettet mod forhold i udlandet, og tjenestens opgave er i den forbindelse at indsamle, indhente, bearbejde, analysere og formidle oplysninger om forhold i udlandet af betydning for Danmark og danske interesser [...] er ikke omfattet af FE-loven. MILCERTs og GovCERTs virksomheder er i dag reguleret af lov nr. 713 af 25. juni 2014 om Center for Cybersikkerhed (herefter CFCS-loven), der trådte i kraft den 1. juli Efter denne lov skal tilsynet tillige føre tilsyn med, at Center for Cybersikkerheds behandling af personoplysninger er i overensstemmelse med lovgivningen, og afgive en årlig redegørelse herom til forsvarsministeren. Første redegørelse omfatter perioden 1. juli december 2015 og afgives samtidig med nærværende redegørelse. Ved lov nr af 15. december 2015 ændredes lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) (Styrket indsats mod aktiviteter i udlandet, der kan indebære en terrortrussel mod Danmark og danske interesser). Med lovændringen er der givet FE hjemmel til at indhente oplysninger om en i Danmark hjemmehørende fysisk person, når denne opholder sig i udlandet, og der er bestemte grunde til at formode, at den pågældende deltager i aktiviteter, der kan indebære eller forøge en terrortrussel mod Danmark og danske interesser. Såfremt indhentningen medfører, at der sker indgreb i meddelelseshemmeligheden, skal FE indhente retskendelse hertil. Da lovændringen først trådte i kraft ved årets udgang, har FE ikke i 2015 indhentet oplysninger med hjemmel i denne.

8 TILSYNET MED EFTERRETNINGSTJENESTERNE // ÅRSREDEGØRELSE 2015 // FORSVARETS EFTERRETNINGSTJENESTE 6 2 Tilsynet med Efterretningstjenesterne Tilsynet er oprettet ved PET-loven, der ligesom FE-loven trådte i kraft den 1. januar Tilsynet er et særligt uafhængigt kontrolorgan, der fører tilsyn med, at PET behandler oplysninger om fysiske og juridiske personer i overensstemmelse med lovgivningen, og at FE behandler oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer i overensstemmelse med lovgivningen. Efter ikrafttrædelsen den 1. juli 2014 af CFCS-loven har tilsynet tillige ført kontrol med, at CFCS behandler oplysninger om fysiske personer i overensstemmelse med denne lovgivning. Tilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed og er således ikke undergivet tjenestebefalinger fra Forsvarsministeriet eller andre administrative myndigheder med hensyn til udøvelsen af sin virksomhed. Tilsynet består af fem medlemmer, der er udpeget af justitsministeren efter forhandling med forsvarsministeren. Formanden, der skal være landsdommer, er udpeget efter indstilling fra præsidenterne for Østre Landsret og Vestre Landsret, mens de øvrige medlemmer er udpeget efter drøftelser med Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne. Medlemmerne er: landsdommer Ulla Staal, Østre Landsret (formand) advokat Pernille Backhausen, Sirius Advokater direktør Adam Wolf, Danske Regioner professor Jørgen Grønnegård Christensen, Aarhus Universitet bestyrelsesformand Erik Jacobsen, Roskilde Universitet Med henblik på at sikre kontinuitet i tilsynets arbejde er landsdommer Ulla Staal, advokat Pernille Backhausen og direktør Adam Wolf udpeget for en periode på fire år, mens professor Jørgen Grønnegård Christensen og bestyrelsesformand Erik Jacobsen (udpeget oktober 2014) blev udpeget for en periode på to år. Samtlige medlemmer har mulighed for genbeskikkelse for yderligere fire år, og i oktober 2015 blev Jørgen Grønnegård Christensen genbeskikket for yderligere fire år. Tilsynet bistås af et sekretariat, der alene er undergivet tilsynets instruktion. Tilsynet bestemmer selv, hvem der skal ansættes til sekretariatet, herunder hvilken uddannelsesmæssig baggrund og øvrige kvalifikationer, de pågældende skal have. Ved udgangen af 2015 bestod sekretariatet af en juridisk sekretariatschef, der varetager den daglige ledelse af sekretariatet, en cand.scient.pol., to jurister, en it-konsulent og en kontorfunktionær. 2.1 Tilsynets opgaver i forhold til FE Ifølge FE-loven skal tilsynet efter klage eller af egen drift påse, at FE behandler oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer, det vil sige personer med en kvalificeret tilknytning til det danske samfund, i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser her-

9 TILSYNET MED EFTERRETNINGSTJENESTERNE 7 om i FE-loven samt regler udstedt i medfør heraf. Tilsynet påser, at tjenesten overholder lovens regler om tilvejebringelse af oplysninger, herunder indsamling og indhentning, intern behandling af oplysninger, herunder frister for sletning af oplysninger, videregivelse af oplysninger, herunder til PET og til andre danske forvaltningsmyndigheder, private, udenlandske myndigheder og internationale organisationer, og forbud mod at behandle oplysninger om her i landet hjemmehørende fysiske personer alene på baggrund af de pågældendes lovlige politiske virksomhed. Tilsynets opgave er at føre legalitetskontrol med, at FE behandler oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer i overensstemmelse med lovgivningen, og tilsynet skal således ikke påse, om FE udfører sine opgaver på en hensigtsmæssig måde. Tilsynet afgør selv intensiteten af sin kontrol, herunder i hvilket omfang kontrollen skal være fuldstændig eller stikprøvevis, hvilke sagsområder, der særskilt skal prioriteres, og i hvilket omfang tilsynet vil tage sager op af egen drift. Der er ikke givet nærmere retningslinjer for tilsynets udførelse af sin kontrol, udover at det i lovens forarbejder er forudsat, at tilsynet som led i sine egen drift-undersøgelser blandt andet foretager inspektionsbesøg hos FE, og at antallet af disse besøg er i størrelsesordenen 3-5 om året. Efter anmodning fra en i Danmark hjemmehørende fysisk eller juridisk person undersøger tilsynet tillige, om FE uberettiget behandler oplysninger om den pågældende. Tilsynet sikrer, at dette ikke er tilfældet, og giver herefter den pågældende meddelelse herom (den indirekte indsigtsordning). Af forarbejderne til loven fremgår, at det af tilsynets meddelelse alene skal kunne udledes, at der ikke uberettiget behandles oplysninger om den pågældende. Det skal således ikke fremgå eller kunne udledes, om der ikke behandles eller har været behandlet oplysninger, om der tidligere uberettiget har været behandlet oplysninger, eller om der berettiget behandles oplysninger. 2.2 Tilsynets adgang til oplysninger i FE Tilsynet kan hos FE kræve enhver oplysning og alt materiale, der er af betydning for tilsynets virksomhed, og tilsynet har til enhver tid adgang til alle lokaler, hvorfra der er adgang til de oplysninger, som behandles, eller hvor tekniske hjælpemidler anvendes. Tilsynet kan endvidere afkræve FE skriftlige udtalelser om faktiske og retlige forhold af betydning for tilsynets kontrolvirksomhed, ligesom tilsynet kan anmode om, at en repræsentant for FE er til stede med henblik på at redegøre for de behandlede sager. FE har stillet lokaler til rådighed for tilsynet, hvorfra tilsynet på egen hånd kan foretage søgninger i tjenestens it-systemer. 2.3 Tilsynets reaktionsmuligheder Som led i den indirekte indsigtsordning, ifølge hvilken tilsynet som nævnt efter anmodning fra en i Danmark hjemmehørende fysisk eller juridisk person undersøger, om FE uberettiget behandler oplysninger om den pågældende, kan tilsynet pålægge FE at slette oplysninger, som tjenesten efter tilsynets opfattelse behandler med urette. Bortset herfra har tilsynet ikke kompetence til at påbyde tjenesten bestemte foranstaltninger i forhold til behandling af oplysninger. Tilsynet kan derimod afgive udtalelser over for FE, hvori tilsynet blandt andet kan tilkendegive sin opfattelse af, om tjenesten overholder reglerne om behandling af oplysninger. Hvis FE undtagelsesvis måtte beslutte ikke at følge en henstilling i en udtalelse fra tilsynet, skal FE underrette tilsynet herom og straks forelægge sagen for forsvarsministeren til afgørelse. Såfremt forsvarsministeren undtagelsesvis måtte beslutte ikke at følge henstillingen fra tilsynet, skal regeringen orientere Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne herom. Tilsynet skal underrette forsvarsministeren om forhold, som ministeren efter tilsynets opfattelse bør have kendskab til. Tilsynet afgiver en årlig redegørelse om sin virksomhed til forsvarsministeren. Redegørelsen, der offentliggøres, giver en generel information om karakteren af det tilsyn, der udøves med FE. Det fremgår således af forarbejderne til loven, at sigtet med den årlige redegørelse er at give en generel information om karakteren af det tilsyn, der udøves med tjenesten, herunder en generel beskrivelse af hvilke forhold tilsynet måtte have valgt særligt at interessere sig for. Tilsynet vil også kunne medtage oplysninger om, i hvor

10 TILSYNET MED EFTERRETNINGSTJENESTERNE // ÅRSREDEGØRELSE 2014 // FORSVARETS EFTERRETNINGSTJENESTE 8 mange tilfælde tilsynet har fundet, at efterretningstjenestens behandling af personoplysninger ikke har været i overensstemmelse med reglerne, herunder i hvor mange tilfælde tilsynet som led i den indirekte indsigtsordning har pålagt tjenesten at slette oplysninger. Tilsynet afgav sin første årlige redegørelse om sin virksomhed til forsvarsministeren i april Redegørelsen blev forelagt Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne og blev herefter offentliggjort i maj Tilsynet har i 2015 gennemført mere omfattende og intensive kontroller med FEs behandling af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer, end tilsynet havde mulighed for i 2014, der var året for tilsynets etablering og opbygning. 2.4 Tilsynets arbejde og fokusområder i 2015 Tilsynet har i 2015 gennemført mere omfattende og intensive kontroller med FEs behandling af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer, end tilsynet havde mulighed for i 2014, der var året for tilsynets etablering og opbygning. FE-loven forudsætter som nævnt, at tilsynet som led i sin kontrol foretager 3-5 årlige inspektionsbesøg hos tjenesten. Tilsynet har tilrettelagt sine inspektioner således, at tilsynets sekretariat i gennemsnit har tilbragt to til tre dage om ugen hos FE, hvor sekretariatet har foretaget kontroller, navnlig stikprøvekontroller, og afholdt møder med tjenestens personale til afklaring af spørgsmål mv. Resultatet af kontrollerne er forelagt tilsynet på månedlige møder, hvor det blandt andet er besluttet, om konkrete oplysninger har givet anledning til yderligere spørgsmål til FE. I løbet af året har tilsynet endvidere deltaget i flere møder med tjenesten, hvor typisk emner, som på forhånd var fastlagt af tilsynet, blev drøftet. Det drejede sig både om emner af konkret karakter affødt af de udførte kontroller og om emner af mere generel karakter. Tilsynets kontrol med FEs behandling af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer i 2015 lever således op til FE-lovens forudsætninger om inspektionsbesøg hos tjenesten. Også i 2015 har tilsynet prioriteret stikprøvekontroller med fokus på FEs overholdelse af reglerne om tilvejebringelse af oplysninger, om intern behandling af oplysninger, herunder slettefrister, og om videregivelse af oplysninger, herunder tilstræbt en fuldstændig kontrol af videregivelse af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer til udenlandske samarbejdspartnere. Tilsynet har i denne forbindelse tillige kontrolleret, at FE ikke har behandlet oplysninger i strid med bestemmelsen om lovlig politisk virksomhed. Tilsynets valg af kontrolområder har navnlig været baseret på en vurdering af, hvilke områder der særligt måtte forventes at kunne give problemer, ligesom valg af metode har været tilpasset de enkelte kontrolområder. Om den nærmere gennemgang af kontrollen på fokusområderne henvises til afsnit 3.1. I begyndelsen af året ansatte tilsynet en it-konsulent til sekretariatet, som har bidraget væsentligt til optimering af diverse kontroller i FE, herunder i relation til inspektion og logning af FEs indhentningssystemer. Som led i tilsynets løbende arbejde med at kvalitetssikre og forbedre metoder til kontrol har tilsynet blandt andet været i dialog med Rigsrevisionen om planlægning og udmøntning af kontroller og inspektioner, ligesom tilsynet har indledt et samarbejde med en revisions- og konsulentvirksomhed for at øge tilsynets indsigt i revisionsmetodik, risikovurdering og testmodeller. Tilsynet har i 2015 udbygget kontakten med udenlandske kontrolorganer, der på forskellig vis fører kontrol med deres respektive landes efterretningstjenester, for på denne måde at indhente erfaringer fra internationalt regi. Tilsynet har herunder deltaget i en nordisk konference for tilsyn med efterretningstjenester, der blev afholdt i Stockholm, ligesom tilsynet i øvrigt har været i dialog om generelle emner af relevans for sin virksomhed med tilsvarende kontrolorganer i Belgien, Holland, Norge, Schweiz og Sverige.

11 9

12 TILSYNET MED EFTERRETNINGSTJENESTERNE // ÅRSREDEGØRELSE 2015 // FORSVARETS EFTERRETNINGSTJENESTE 10 3 Tilsynets kontrol i Egen drift-kontroller Med henblik på kontrol af FEs overholdelse af reglerne om tilvejebringelse af oplysninger, jf. FE-lovens 3, intern behandling af oplysninger, herunder slettefrister, jf. FE-lovens 4-6, og persondatalovens 5, stk. 5, videregivelse af oplysninger, jf. FE-lovens 7, og lovlig politisk virksomhed, jf. FE-lovens 8, har tilsynet i 2015 foretaget inspektion og kontrol vedrørende logning af udvalgte elektroniske indhentningssystemer og systemer til søgning i rådata (3.1.1), stikprøvekontroller i FEs elektroniske analyse- og dokumentationssystemer vedrørende oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer, herunder inden for området spionage (3.1.2), kontrol vedrørende FEs videregivelse af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer til udenlandske samarbejdspartnere (3.1.3), og stikprøvekontrol vedrørende tværgående operationer mellem PET og FE (3.1.4) Inspektion og kontrol vedrørende logning af udvalgte elektroniske indhentningssystemer og systemer til søgning i rådata FEs overholdelse af reglerne om elektronisk indhentning af oplysninger indebærer navnlig, at oplysninger, der vedrører i Danmark hjemmehørende personer, skal være kommet FE i hænde ved en tilfældighed eller indhentet efter anmodning fra PET, herunder om nødvendigt efter retskendelse. Med henblik på kontrol heraf foretog tilsynets sekretariat i 2015 inspektion og kontrol af logning af udvalgte elektroniske indhentningssystemer og systemer til søgning i rådata. I løbet af året foretog sekretariatet flere inspektionsbesøg på FEs lokaliteter, hvor udvalgte elektroniske indhentningssystemer blev besigtiget. Under inspektionsbesøgene besvarede FE spørgsmål fra sekretariatet om systemernes tekniske opsætning og om tjenestens procedurer for håndtering af oplysninger vedrørende i Danmark hjemmehørende personer. Sekretariatet udarbejdede resumé af inspektionerne og anmodede om FEs bemærkninger hertil for at sikre, at sekretariatet havde den rette forståelse af systemerne mv. Sekretariatet gennemgik herudover løbende udvalgte dele af FEs logning af de besigtigede indhentningssystemer og systemer til søgning i rådata for på denne måde at kontrollere, at FEs indhentning af oplysninger om i Danmark hjemmehørende personer alene er sket efter anmodning fra PET, herunder om nødvendigt efter retskendelse. Sekretariatet havde i anledning af kontrollerne flere spørgsmål og drøftelser med tjenesten. På dette grundlag blev resultatet af inspektionerne og kontrollerne forelagt tilsynet, som herefter besluttede, om de foreliggende oplysninger var tilstrækkelig belyst, eller om der var behov for indhentelse af yderligere oplysninger eller nærmere drøftelser med tjenesten.!! Tilsynets bemærkninger Inspektionerne og kontrollerne vedrørende logning af udvalgte elektroniske indhentningssystemer og systemer til søgning i rådata viste, at FE i sin tilrettelæggelse af elektronisk indhentning af rådata har anlagt et generelt saglighedskrav, og at oplysningerne i forbindelse med den elektroniske indhentning, der vedrører i Danmark hjemmehørende personer, i det væsentlige er kommet FE i hænde ved en tilfældighed eller indhentet efter anmodning fra

13 TILSYNETS KONTROL I PET, herunder om nødvendigt efter retskendelse. Tjenestens elektroniske indhentning er således generelt sket i overensstemmelse med lovgivningen. Kontrollerne viste dog også, at FE i ét enkelt tilfælde uberettiget har indhentet oplysninger om i Danmark hjemmehørende personer, og at FE i flere tilfælde uberettiget har foretaget søgning i rådata, idet tjenesten af egen drift har søgt i sådanne data, selvom resultatet måtte forudses i overvejende grad at blive oplysninger om i Danmark hjemmehørende personer. På baggrund af kontrollen opfordrede tilsynet FE til at foretage yderligere egenkontrol af udvalgte systemer, hvilket tjenesten erklærede sig indforstået med Stikprøvekontroller i FEs elektroniske analyse- og dokumentationssystemer vedrørende oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer, herunder inden for området spionage I 2015 udtrak tilsynets sekretariat løbende stikprøver i FEs elektroniske analyse- og dokumentationssystemer vedrørende oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer. Samlet indebar stikprøverne kontrol af et forholdsmæssigt stort antal personer, som tjenesten behandlede oplysninger om, og som i det væsentlige var tilfældigt udtrukket inden for alle FEs sagsområder. Dog var et mindre antal udtrukket specifikt inden for området spionage. FE behandler, herunder opbevarer, oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer i forskellige it-systemer, og det er ressourcekrævende at afdække alle oplysninger, som tjenesten måtte behandle om en given person. I forbindelse med stikprøvekontrollerne tilvejebragte og gennemgik sekretariatet udvalgte søgbare oplysninger vedrørende de udtrukne personer og anmodede derpå efter en konkret vurdering FE om uddybende bemærkninger. På dette grundlag blev resultatet af stikprøverne forelagt tilsynet, som besluttede, om hver enkelt oplysning var tilstrækkelig belyst, eller om der var behov for indhentelse af yderligere oplysninger eller nærmere drøftelser med tjenesten. I relation til en tredjedel af de udtrukne personer havde sekretariatet spørgsmål til og/eller drøftelser med tjenesten, herunder om grundlaget for konkrete behandlinger af oplysninger om de pågældende, om indhentning af rådata, om indhentnings- og arbejdsmetoder og om tjenestens samarbejde med PET. Kontrollerne viste dog også, at FE i ét enkelt tilfælde uberettiget har indhentet oplysninger om i Danmark hjemmehørende personer, og at FE i flere tilfælde uberettiget har foretaget søgning i rådata, idet tjenesten af egen drift har søgt i sådanne data, selvom resultatet måtte forudses i overvejende grad at blive oplysninger om i Danmark hjemmehørende personer. På baggrund af kontrollen opfordrede tilsynet FE til at foretage yderligere egenkontrol af udvalgte systemer, hvilket tjenesten erklærede sig indforstået med.!! Tilsynets bemærkninger Stikprøvekontrollerne i FEs elektroniske analyse- og dokumentationssystemer vedrørende oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer viste, at FE generelt har iagttaget lovgivningens bestemmelser om tilvejebringelse, om intern behandling og videregivelse af oplysninger samt om lovlig politisk virksomhed. Kun i få tilfælde fandt tilsynet, at oplysninger burde have været ajourført/berigtiget, og i ét enkelt tilfælde at oplysninger om to bipersoner burde have været slettet, hvilket FE erklærede sig enig i. Sekretariatets spørgsmål til tjenesten, der alle blev besvaret på tilfredsstillende vis, var i de fleste tilfælde foranlediget af, at tjenestens grundlag for en given indhentning eller intern behandling af oplysninger ikke var dokumenteret på den pågældende sag eller oplysning. Stikprøvekontrollerne medførte derfor enkelte justeringer i FEs interne arbejdsprocesser og i tjenestens procedurer i samarbejdet med PET med henblik på at forbedre dokumentationen i tjenestens it-systemer vedrørende grundlaget for indhentning og videregivelse af oplysninger om i Danmark hjemmehørende personer.

14 TILSYNET MED EFTERRETNINGSTJENESTERNE // ÅRSREDEGØRELSE 2015 // FORSVARETS EFTERRETNINGSTJENESTE 12 Kontrollen vedrørende FEs videregivelse af oplysninger om i Danmark hjemmehørende personer til udenlandske samarbejdspartnere viste, at videregivelserne i alle tilfælde er sket i overensstemmelse med FE-lovens bestemmelser herom, men at der i to tilfælde ikke forelå forudgående juridisk godkendelse heraf som foreskrevet i tjenestens interne retningslinjer.

15 TILSYNETS KONTROL I Kontrol vedrørende FEs videregivelse af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer til udenlandske samarbejdspartnere Tilsynet har i 2015 løbende foretaget kontrol af FEs videregivelse af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer til udenlandske samarbejdspartnere. Tilsynet har tilstræbt en fuldstændig kontrol heraf, men kontrollen har været vanskeliggjort af FEs implementering af et nyt it-system, og yderligere videregivelser kan derfor have fundet sted. Sekretariatet fremsøgte i alt 30 dokumenter om i Danmark hjemmehørende personer, som var videregivet til en række udenlandske samarbejdspartnere. Sekretariatet kontrollerede dokumenterne, hvoraf hovedparten af oplysningerne relaterede sig til terrorisme, herunder beskyttelse af potentielle ofre for terrorisme i udlandet. Herudover vedrørte oplysningerne cyberangreb i udlandet, spionage og danske udenrigspolitiske interesser i øvrigt. Efter en konkret vurdering, herunder om videregivelsen måtte anses for forsvarlig, anmodede sekretariatet FE om uddybende bemærkninger, hvorefter oplysningerne blev forelagt tilsynet, som besluttede, om de enkelte videregivelser var tilstrækkelig belyst, eller om der var behov for indhentelse af yderligere oplysninger eller nærmere drøftelser med tjenesten.!! Tilsynets bemærkninger Kontrollen vedrørende FEs videregivelse af oplysninger om i Danmark hjemmehørende personer til udenlandske samarbejdspartnere viste, at videregivelserne i alle tilfælde er sket i overensstemmelse med FE-lovens bestemmelser herom, men at der i to tilfælde ikke forelå forudgående juridisk godkendelse heraf som foreskrevet i tjenestens interne retningslinjer. FE, der på baggrund af tilsynets kontrol blev opmærksom på problemet, foretog efterfølgende juridisk vurdering og godkendelse af de to videregivelser med tilbagevirkende kraft Stikprøvekontrol vedrørende tværgående operationer mellem FE og PET Tilsynet har i 2015 foretaget stikprøvekontrol vedrørende FEs samarbejde med PET med fokus på FEs overholdelse af reglerne om tilvejebringelse og intern behandling af oplysninger, herunder at FEs indhentning af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer sker inden for rammerne af PETs anmodninger. Sekretariatet udvalgte et antal fælles operationer for tjenesterne og kortlagde i disse omfanget og indholdet af PETs anmodninger til FE om indhentning af oplysninger. Ved søgninger i FEs indhentnings-, analyse- og dokumentationssystemer undersøgte sekretariatet herefter de indhentningsaktiviteter, som FE havde foretaget i de fælles operationer, og anmodede efter en konkret vurdering om FEs uddybende bemærkninger hertil. På dette grundlag blev resultatet af kontrollen forelagt tilsynet, som besluttede, om hver enkelt indhentningsaktivitet var tilstrækkelig belyst, eller om der var behov for yderligere oplysninger eller nærmere drøftelser med tjenesten.!! Tilsynets bemærkninger Stikprøvekontrollen vedrørende tværgående operationer mellem FE og PET viste, at FE generelt har iagttaget lovgivningens krav om tilvejebringelse og intern behandling af oplysninger, herunder at FEs indhentning af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer er sket inden for rammerne af PETs anmodninger. Kontrollen viste dog også, at FE i ét tilfælde har foretaget uberettiget indhentning af oplysninger om i Danmark hjemmehørende personer i op til et døgn efter udløbet af fristen i den kendelse, der dannede grundlag for indhentningen. På baggrund af kontrollen oplyste FE, at tjenesten primo september 2015 er ophørt med sin hidtidige praksis, hvorefter indgreb i meddelelseshemmeligheden internt i tjenesten blev fastsat til udløb 1-2 dage efter udløbet af fristen i den kendelse, der dannede grundlag for indgrebet. 3.2 FEs orientering af tilsynet Det følger af lovforslagets bemærkninger til FE-loven, at FE løbende skal orientere tilsynet om anvendelsen af en række bestemmelser i loven. FE skal således orientere tilsynet om: tjenestens beslutninger i medfør af lovens 6, stk. 3, om at undlade at slette oplysninger, som har nået slettefristen på 15 år i bestemmelsens stk. 1 og 2, alle væsentlige spørgsmål vedrørende tjenestens behandling af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer, og nye administrative retningslinjer, som udstedes i medfør af lovens 1, stk. 5, 4, stk. 3, og 5, stk. 3.

16 TILSYNET MED EFTERRETNINGSTJENESTERNE // ÅRSREDEGØRELSE 2015 // FORSVARETS EFTERRETNINGSTJENESTE 14 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid af de ni færdigbehandlede anmodninger var 65 dage, hvoraf ni dage udgjorde sagsbehandlingstid hos FE. I forhold til 2014 blev den gennemsnitlige sagsbehandlingstid nedbragt med 18 dage. Tilsynet er løbende blevet orienteret om væsentlige spørgsmål vedrørende FEs behandling af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer og om ajourføring af administrative retningslinjer. 3.3 Anmodninger om indsigt efter FE-lovens 9 og Tilsynets behandling af anmodninger Når en i Danmark hjemmehørende fysisk eller juridisk person anmoder tilsynet om at undersøge, hvorvidt FE uberettiget behandler oplysninger om den pågældende, foretager sekretariatet en undersøgelse heraf hos FE, hvor tilsynet har adgang til enhver oplysning og alt materiale, der er af betydning for tilsynets virksomhed. Det kan være både ressourcekrævende og kompliceret at afdække alle oplysninger, som FE måtte behandle om en person, men sekretariatet bestræber sig på at fremsøge alle oplysninger, som FE måtte behandle om en person, der anmoder om indirekte indsigt. Med henblik på at skabe størst mulig sikkerhed for, at alle oplysninger om vedkommende er fremsøgt, anmoder sekretariatet efterfølgende FE om at undersøge, hvorvidt tjenesten måtte behandle yderligere oplysninger om den pågældende. Når undersøgelserne er tilendebragt, vurderer tilsynet, om FE efter tilsynets opfattelse uberettiget behandler oplysninger om den pågældende person. Finder tilsynet, at dette er tilfældet, pålægger tilsynet FE at slette sådanne oplysninger. Når tilsynet har sikret, at der herefter ikke længere uberettiget behandles oplysninger om den pågældende, besvarer tilsynet henvendelsen. Hvis særlige forhold taler herfor, kan tilsynet pålægge FE at give en i Danmark hjemmehørende fysisk eller juridisk person indsigt i oplysninger, som FE behandler om vedkommende, eller indsigt i, om tjenesten behandler oplysninger om vedkommende. I de tilfælde, hvor tilsynet modtager en anmodning herom, foretager sekretariatet en undersøgelse af, hvilke oplysninger FE måtte behandle om den pågældende, ligesom FEs bemærkninger indhentes, inden tilsynet træffer afgørelse efter bestemmelsen. I forbindelse med anmodninger om indirekte indsigt undersøger tilsynet af egen drift, om særlige forhold måtte tale for at pålægge FE at give hel eller delvis indsigt i de nævnte oplysninger Antal anmodninger og sagsbehandlingstid I 2015 behandlede tilsynet anmodninger fra ni fysiske eller juridiske personer om at undersøge, om FE uberettiget behandlede oplysninger om dem. I ingen af tilfældene fandt tilsynet, at dette var tilfældet. Tilsynet fandt endvidere ikke, at særlige forhold talte for at pålægge FE at give de pågældende hel eller delvis indsigt i oplysninger som nævnt i FE-lovens 9, stk. 1. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid af de ni færdigbehandlede anmodninger var 65 dage, hvoraf ni dage udgjorde sagsbehandlingstid hos FE. I forhold til 2014 blev den gennemsnitlige sagsbehandlingstid nedbragt med 18 dage. Tilsynet tilstræber at besvare anmodningerne om indsigt så hurtigt som muligt, men da undersøgelserne som nævnt både kan være ressourcekrævende og komplicerede, og da resultatet heraf forelægges FE, inden tilsynet på et månedligt møde træffer afgørelse om spørgsmålene, kan sagsbehandlingstiden næppe forventes væsentligt nedbragt i 2016.

17 15

18 TILSYNET MED EFTERRETNINGSTJENESTERNE // ÅRSREDEGØRELSE 2015 // FORSVARETS EFTERRETNINGSTJENESTE 16 4 Ændring af FE-loven som følge af styrket indsats mod terror Ved lov nr af 15. december 2015 ændredes lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) (Styrket indsats mod aktiviteter i udlandet, der kan indebære en terrortrussel mod Danmark og danske interesser). Lovændringen indebærer en styrkelse af FEs muligheder for i en tidlig efterretningsmæssig fase at indhente oplysninger om danske ekstremister i udlandet, navnlig foreign fighters. Med lovændringen er i lovens 3, stk. 3, givet FE mulighed for at iværksætte målrettet efterretningsmæssig indhentning af oplysninger om en i Danmark hjemmehørende fysisk person, når denne opholder sig i udlandet, og der er bestemte grunde til at formode, at den pågældende deltager i aktiviteter, der kan indebære eller forøge en terrortrussel mod Danmark og danske interesser. Medfører indhentningen indgreb i meddelelseshemmeligheden, skal FE indhente retskendelse hertil. I de almindelige bemærkninger til lovforslaget anføres, at lovændringen ikke ændrer på den grundlæggende arbejdsdeling og samarbejdsform mellem PET og FE. Dette indebærer, at der fortsat vil være et tæt samarbejde mellem PET og FE, og at de oplysninger, der indhentes efter den nye bestemmelse, således vil blive videregivet til PET, ligesom PET fortsat vil kunne give oplysninger om f.eks. foreign fighters til FE, herunder oplysninger om danske foreign fighters. Loven ændrer heller ikke ved den gældende retstilstand, hvorefter FE kan foretage indhentning mod i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer efter anmodning fra PET, om nødvendigt efter retskendelse. Er der et grundlag for retskendelse efter retsplejelovens regler, er det således fortsat disse regler, der skal danne grundlag for FEs målrettede indhentning af oplysninger om i Danmark hjemmehørende personer. Bestemmelsens anvendelsesområde gælder for en tidlig efterretningsmæssig fase, hvor betingelserne for indhentning af en retskendelse til indgreb i meddelelses- hemmeligheden i medfør af retsplejelovens regler ikke er opfyldt. Oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske personer, der indhentes efter den nye bestemmelse, omfattes af den kontrol, som tilsynet udfører i forhold til FE, og FEs behandling af oplysninger indhentet efter denne bestemmelse vil således indgå i tilsynets årlige redegørelse om sin virksomhed vedrørende FE. I bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser præciseres vedrørende 3, stk. 3, at bestemmelsen kun kan anvendes, såfremt det kan lægges til grund, at personen opholder sig i udlandet. De aktiviteter, som bestemmelsen tager sigte på, omfatter de situationer, hvor en person i udlandet gennem sine egne aktiviteter eller gennem støtte til andre deltager i aktiviteter, der kan indebære eller forøge en terrortrussel mod Danmark og danske interesser. Da lovændringen først trådte i kraft ved årets udgang, har FE ikke i 2015 indhentet oplysninger med hjemmel i denne. Tilsynet har dog siden foråret 2015 været i dialog med FE om tjenestens forberedelser og tilrettelæggelse af indhentning af oplysninger efter den nye bestemmelse navnlig for på denne måde bedst muligt at forberede tilrettelæggelsen af tilsynets kommende kontrol heraf. Tilsynet agter i 2016 at kontrollere, at FE overholder lovgivningens bestemmelser om tilvejebringelse, intern behandling og videregivelse af oplysninger vedrørende samtlige personer, som FE måtte indhente oplysninger om efter den nye bestemmelse. Tilsynet vil i den forbindelse blandt andet foretage kontrol af logning i tjenestens indhentningssystemer og kontrol af oplysninger om de pågældende personer i FEs elektroniske analyse- og dokumentationssystemer. Tilsynet har derfor anmodet FE om at give tilsynet løbende underretning om samtlige personer, som tjenesten indhenter oplysninger om med hjemmel i den nye bestemmelse.

19 17

20 TILSYNET MED EFTERRETNINGSTJENESTERNE // ÅRSREDEGØRELSE 2015 // FORSVARETS EFTERRETNINGSTJENESTE 18 APPENDIKS Retsgrundlag 1) lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) (lovbekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 2016) (FE-loven). Den seneste ændring af FE-loven (lov nr af 15. december 2015) er nærmere omtalt i årsredegørelsens afsnit 4, 2) lov om behandling af personoplysninger (lov nr. 429 af 31. maj 2000 som ændret senest ved lov nr. 639 af 12. juni 2013) (persondataloven) 3, 5, 11, stk. 1, 14, 41, stk. 1-4, og Tilvejebringelse af oplysninger 1.1 Om indsamling og indhentning af oplysninger, jf. FE-lovens 3 Det følger af lovens 3, at FE kan indsamle og indhente oplysninger, der kan have betydning for tjenestens efterretningsmæssige virksomhed, og at tjenesten ved denne virksomhed rettet mod forhold i udlandet kan medtage oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer og personer, der opholder sig i Danmark. For så vidt angår FEs øvrige virksomhed kan tjenesten indsamle og indhente oplysninger, der er nødvendige for denne virksomhed. Det væsentligste formål med bestemmelsen er at understrege, at FE i sin efterretningsmæssige virksomhed rettet mod forhold i udlandet er berettiget til at indsamle og indhente data, herunder rådata (jf. appendiks afsnit 2.1), gennem blandt andet elektronisk efterretningsindhentning og fysisk indhentning, blot disse data på indsamlings- eller indhentningstidspunktet vurderes at kunne have betydning for tjenestens efterretningsmæssige virksomhed. Indhentningen skal være sagligt begrundet, hvilket i relation til indhentning af rådata indebærer, at der anlægges et generelt saglighedskrav. Ifølge lovforslagets bemærkninger til bestemmelsen må FE i forbindelse med sin elektroniske indhentning kun medtage såkaldte tilfældighedsfund om i Danmark hjemmehørende personer, mens tjenesten i forbindelse med sin fysiske indhentning af oplysninger har mulighed for at tilvejebringe sådanne oplysninger, uden at disse har karakter af tilfældighedsfund. FE kan dog ikke af egen drift aktivt iværksætte fysisk indhentning mod en i forvejen kendt og identificeret person, som er hjemmehørende i Danmark, men som måtte befinde sig i udlandet. Sådan målrettet indhentning kan alene ske efter anmodning fra PET, medmindre betingelserne i lovens 3, stk. 3, er opfyldt, jf. årsredegørelsens afsnit 4. Oplysninger, der indhentes efter anmodning fra PET, vil uanset indhentningsmetode ikke blive tilvejebragt af FE ved et tilfælde. Begrebet i Danmark hjemmehørende fysiske personer omfatter danske statsborgere, nordiske statsborgere og andre udlændinge med ret til ophold i Danmark, hvis vedkommende er tilmeldt folkeregistret, samt asylansøgere med (kendt) ophold i Danmark i mere end 6 måneder, mens i Danmark hjemmehørende juridiske personer omfatter partier, foreninger, organisationer, virksomheder mv., som i kraft af deres hovedkontor mv. har deres overvejende tilknytning her til landet. I lovens forarbejder anføres om kontrollen med bestemmelsen, at denne særligt omfatter en kontrol af, at oplysninger i forbindelse med den elektroniske efterretningsindhentning, der vedrører i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer, er kommet FE i hænde ved en tilfældighed, eller er indhentet efter anmodning fra PET, herunder om nødvendigt efter retskendelse.

21 APPENDIKS 19 2 Intern behandling af oplysninger 2.1 Om intern behandling af oplysninger efter FE-lovens 4 og 5 Bestemmelserne i lovens 4, stk. 1, og 5, stk. 1, indebærer, at en række af persondatalovens bestemmelser finder anvendelse ved FEs behandling af indsamlede, indhentede og modtagne oplysninger vedrørende i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer. Af lovforslagets bemærkninger til bestemmelserne fremgår, at der som udgangspunkt skal benyttes de samme almindelige databeskyttelsesprincipper mv. ved vurderingen af, hvilke grundlæggende betingelser der skal være opfyldt ved FEs behandling af nævnte personoplysninger, som ved vurderingen af andre danske myndigheders behandling af personoplysninger. FE er herunder omfattet af persondatalovens 5, der blandt andet fastsætter krav om saglighed og proportionalitet ved behandling af personoplysninger, herunder at en behandling ikke må være uforenelig med de formål, der har begrundet indsamlingen af de pågældende oplysninger, og at indsamlede og indhentede personoplysninger ikke må opbevares på en måde, der giver mulighed for at identificere den registrerede i længere tid end nødvendigt. Også persondatalovens 41, stk. 1-4, og 42 om behandlingssikkerhed finder anvendelse ved FEs behandling af oplysninger om i Danmark hjemmehørende personer. Det følger af lovens 4, stk. 2, og 5, stk. 2, at FE kan behandle enhver oplysning om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer, hvis behandlingen 1) sker med samtykke, 2) må antages at have betydning for varetagelsen af tjenestens opgaver efter 1, stk. 1 (som efterretningstjeneste) og 1, stk. 4 ( øvrige opgaver henlagt til tjenesten), eller 3) er nødvendig for varetagelsen af tjenestens opgaver efter 1, stk. 2, (som militær sikkerhedstjeneste). Efter lovens 4, stk. 2, nr. 2, og 5, stk. 2, nr. 2, kan FE således behandle enhver oplysning om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer, hvis behandlingen må antages at have betydning for varetagelsen af tjenestens opgaver som efterretningstjeneste mv. I betingelsen om, at oplysningerne må antages at have betydning for FEs varetagelse af de nævnte opgaver, ligger, at der skal være en mere konkret formodning for, at de oplysninger, som FE ønsker at behandle, vil have betydning for varetagelsen heraf. Efter lovens 4, stk. 2, nr. 3, og 5, stk. 2, nr. 3, kan FE således behandle enhver oplysning om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer, hvis behandlingen er nødvendig for varetagelsen af tjenestens opgaver som militær sikkerhedstjeneste. I betingelsen om, at oplysningerne er nødvendige for FEs varetagelse af de nævnte opgaver, ligger, at FE efter en konkret vurdering må antages at have et reelt behov for at behandle de pågældende oplysninger for at kunne varetage sine opgaver som militær sikkerhedstjeneste. Ved FEs elektroniske indhentning indsamles meget store informationsmængder, som på indhentningstidspunktet er ikke-behandlede data. Sådanne data betegnes som rådata og er kendetegnet ved, at det, indtil de udsættes for bearbejdning, herunder om nødvendigt dekryptering og oversættelse, ikke er muligt at afgøre, hvilke oplysninger der måtte ligge gemt i disse data. Bearbejdning er således en forudsætning for at erkende karakteren af indhold og vurdere, om de indhentede oplysninger er relevante for FEs efterretningsmæssige og analytiske arbejde. Ifølge forarbejderne til loven finder lovens behandlings- og videregivelsesregler i princippet anvendelse på rådata, der indeholder personoplysninger, men den praktiske administration af reglerne må ske under hensyn til disse datas særlige karakter. Dette betyder, at lovens bestemmelser om intern behandling og videregivelse af oplysninger og om lovlig politisk virksomhed kun meningsfuldt kan anvendes i relation til rådata, når disse data er blevet bearbejdet og behandlet (og dermed ikke længere er rådata). Persondatalovens principper om god databehandlingsskik og behandlingssikkerhed skal derfor i relation til FEs indhentning og behandling af rådata forstås under hensyntagen til disse datas særlige karakter. Dette indebærer, at der for kravet i persondatalovens 5, stk. 2, om saglighed i behandlingen af data skal anlægges et generelt saglighedskrav i forhold til indhentningen af rådata, idet indhentningen skal være sagligt begrundet. Endvidere indebærer principperne, at rådata, der indhentes af FE, skal anvendes til de formål, hvortil de er indhentet, og ikke må opbevares længere, end formålet tilsiger. 2.2 Om sletning af oplysninger, jf. FE-lovens 6 og persondatalovens 5, stk. 5 Efter FE-lovens 6 skal FE, medmindre andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i medfør af lov, slette oplys-

22 TILSYNET MED EFTERRETNINGSTJENESTERNE // ÅRSREDEGØRELSE 2015 // FORSVARETS EFTERRETNINGSTJENESTE 20

23 APPENDIKS 21 ninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer, der er tilvejebragt som led i FEs efterretningsmæssige virksomhed, når der ikke er tilvejebragt nye oplysninger, der indholdsmæssigt vedrører samme sag, inden for de seneste 15 år. Sletning af sådanne oplysninger kan dog undlades, hvis væsentlige hensyn til varetagelsen af FEs efterretningsmæssige opgaver gør det nødvendigt. Ifølge lovforslagets bemærkninger til bestemmelsen, som alene omfatter oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer, der er tilvejebragt som led i FEs efterretningsmæssige virksomhed, fastsætter bestemmelsen en overordnet slettefrist for oplysninger, der opbevares hos FE. FE-lovens 4 og 5 indebærer som nævnt, at en række af persondatalovens bestemmelser finder anvendelse ved FEs behandling af indsamlede, indhentede og modtagne oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer, herunder persondatalovens 5. Af denne bestemmelses stk. 5 følger, at indsamlede oplysninger ikke må opbevares på en måde, der giver mulighed for at identificere den registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet. Loven indebærer således, at FE ikke må opbevare indsamlede, indhentede og modtagne oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer i længere tid end nødvendigt. FE vil i den forbindelse være forpligtet til løbende at gennemgå de oplysninger, som tjenesten opbevarer, med henblik på at sikre, at den fornødne sletning (alternativt anonymisering) af oplysningerne sker. Der findes i anden lovgivning, herunder navnlig arkivlovgivningen, regler, der indebærer, at FE ikke er berettiget til at slette oplysninger. Sådanne regler skal FE følge, hvilket indebærer, at FE er afskåret fra at slette oplysningerne, idet FE-lovens 6 foreskriver, at FEs forpligtelse til at slette oplysninger ikke skal gælde, hvis andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i medfør af lov. 2.3 Om behandlingssikkerhed, jf. persondatalovens 41, stk. 1-4, og 42 Som nævnt indebærer FE-lovens 4 og 5, at også persondatalovens 41, stk. 1-4, og 42 om behandlingssikkerhed finder anvendelse ved FEs behandling af indsamlede, indhentede og modtagne oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer. Ifølge persondatalovens 41, stk. 1, må personer, virksomheder mv., der udfører arbejde under den dataansvarlige eller databehandleren, og som får adgang til oplysninger, kun behandle disse efter instruks fra den dataansvarlige, medmindre andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov. Der er ikke særlige formkrav til instrukserne, som således efter omstændighederne kan følge af en bestemt stillingsbetegnelse eller af det forhold, at den dataansvarlige autoriserer en ansat eller andre til at have adgang til bestemte oplysninger. Kravet om, at vedkommende person mv. kun må behandle oplysninger i overensstemmelse med instruks fra den dataansvarlige, indebærer blandt andet, at personen mv. ikke må behandle oplysninger til andre formål end dem, som den dataansvarlige har fastsat - herunder til egne formål - samt at vedkommende ikke må behandle oplysninger efter instruks fra andre end den dataansvarlige. Den dataansvarlige skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven, og tilsvarende gælder for databehandlere, jf. lovens 41, stk. 3. For oplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning, og som er af særlig interesse for fremmede magter, skal der træffes foranstaltninger, der muliggør bortskaffelse eller tilintetgørelse i tilfælde af krig eller lignende forhold, jf. lovens 41, stk. 4. Når en dataansvarlig overlader en behandling af oplysninger til en databehandler, skal den dataansvarlige sikre sig, at databehandleren kan træffe de i lovens 41, stk. 3 og 4, nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, og påse, at dette sker, jf. lovens 42, stk. 1. Gennemførelse af en behandling ved en databehandler skal ske i henhold til en skriftlig aftale parterne imellem, jf. lovens 42, stk Videregivelse af oplysninger 3.1 Om videregivelse af oplysninger, jf. FE-lovens 7 FE-lovens 7 om videregivelse af oplysninger indeholder i stk. 1 en bestemmelse om, at FE kan videregive oplysninger til PET, hvis videregivelsen kan have betydning for varetagelsen af tjenesternes opgaver. Denne vide adgang til videregivelse af oplysninger til PET er begrundet i de to efterretningstjenesters nært forbundne arbejdsområder.

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Retningslinjer for Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger mv. om danske statsborgere og herboende udlændinge.

Retningslinjer for Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger mv. om danske statsborgere og herboende udlændinge. 12. maj 2010 Retningslinjer for Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger mv. om danske statsborgere og herboende udlændinge. Indledning Forsvarets Efterretningstjeneste har til

Læs mere

Årsredegørelse 2014. Forsvarets Efterretningstjeneste

Årsredegørelse 2014. Forsvarets Efterretningstjeneste Årsredegørelse 2014 Forsvarets Efterretningstjeneste Årsredegørelse 2014 Forsvarets Efterretningstjeneste Udgivet af Tilsynet med Efterretningstjenesterne, april 2015 Layout: Eckardt ApS Portrætfotos:

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Forsvarsudvalget 2015-16 L 9 Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Maj 2015 Et udkast til lovforslag

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Redegørelse 2014 og Center for Cybersikkerhed

Redegørelse 2014 og Center for Cybersikkerhed Redegørelse 2014 og 2015 Center for Cybersikkerhed Redegørelse 2014 og 2015 Center for Cybersikkerhed Udgivet af Tilsynet med Efterretningstjenesterne, maj 2016 Layout: Eckardt ApS Portrætfotos: Lars Engelgaar

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K J. N R. 5 4 0. 1 0 / 3 1 801/

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

hos statslige myndigheder

hos statslige myndigheder IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7 2300 København S Sendt til: itu@itu.dk 25. juni 2015 Udtalelse til anmeldelsen Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos statslige myndigheder Datatilsynet

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og toldloven

Lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og toldloven Forsvarsministeriet Januar 2017 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og toldloven (FE s adgang til oplysninger om flypassagerer og ændring af FE s forpligtelse

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Advarselsregister Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at advare andre

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Forslag. Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Forslag. Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2012-13 Fremsat den 27. februar 2013 af forsvarsministeren (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Kapitel 1 Opgaver 1. Forsvarets Efterretningstjeneste

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

HVOR GÅR DET GALT MED SIKKERHEDEN I KOMMUNER OG REGIONER? Lena Andersen, kontorchef i Datatilsynet

HVOR GÅR DET GALT MED SIKKERHEDEN I KOMMUNER OG REGIONER? Lena Andersen, kontorchef i Datatilsynet HVOR GÅR DET GALT MED SIKKERHEDEN I KOMMUNER OG REGIONER? Lena Andersen, kontorchef i Datatilsynet Om Datatilsynet Datatilsynet er den statslige myndighed, der fører tilsyn med lov om behandling af personoplysninger

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Dansk Telemedicin A/S Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S CVR.nr.:

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

Bilag 9 Databehandleraftale

Bilag 9 Databehandleraftale Bilag 9 Databehandleraftale Aftale om databehandling mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S (i det følgende betegnet som den Dataansvarlige) og XXX XX XX (i det

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og toldloven. Lovforslag nr. L 146 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og toldloven. Lovforslag nr. L 146 Folketinget Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2016-17 Fremsat den 24. februar 2017 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og toldloven

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning i Grønland

Udkast til Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning i Grønland Lovafdelingen Dato: Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: André Dybdal Pape/ Marcus Nymand Sagsnr.: 2016-766-0019 Dok.: 2104838 Udkast til Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. oktober 2017 Kontor: Databeskyttelseskontoret

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx DATABEHANDLERAFTALE Mellem Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg CVR. nr.: 29189730 (herefter Kommunen ) og XXXXXX xxxxxx xxxx CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der indgået nedenstående

Læs mere

Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att. og

Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.  og Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Danmark Att. fmn@fmn.dk, ser@fmn.dk og hrs@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @ H U M A

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Uddrag af persondataloven

Uddrag af persondataloven Uddrag af persondataloven Behandling af oplysninger 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

(Dataansvarlig og Databehandler herefter under et benævnt Parterne og enkeltvis Part )

(Dataansvarlig og Databehandler herefter under et benævnt Parterne og enkeltvis Part ) Databehandleraftale 1 Mellem: Firma: Cvr-nr.: Adresse: Postnr. ( Dataansvarlig ) By: Og: MedCom Cvr-nr.: 26919991 Forskerparken 10 5230 Odense M ( Databehandler ) (Dataansvarlig og Databehandler herefter

Læs mere

Tjekliste til databehandleraftaler

Tjekliste til databehandleraftaler Tjekliste til databehandleraftaler Bruun & Hjejle har i november 2017 udarbejdet denne tjekliste til brug for gennemgang af databehandleraftaler modtaget fra samarbejdspartnere. Tjeklistens pkt. 1 indeholder

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Forslag til Lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) (Adgang til aktindsigt i PETs sager om administrative forhold)

Forslag til Lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) (Adgang til aktindsigt i PETs sager om administrative forhold) Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 425 Offentligt Dok. 900388 Forslag til Lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) (Adgang til aktindsigt i PETs sager om administrative forhold) 2 I lov nr. 604

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål.

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål. Databehandleraftale Mellem Landbrugsstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR-nr: 20814616 (som dataansvarlig) og [Databehandler] [Adresse] [Postnummer og by] CVR-nr: [xxxx] (som databehandler) Om behandling

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Årsredegørelse 2014. Politiets Efterretningstjeneste

Årsredegørelse 2014. Politiets Efterretningstjeneste Årsredegørelse 2014 Politiets Efterretningstjeneste Årsredegørelse 2014 Politiets Efterretningstjeneste Udgivet af Tilsynet med Efterretningstjenesterne, april 2015 Layout: Eckardt ApS Portrætfotos: Lars

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt til: jm@jm.dk 12. februar 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om behandling af

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14 Databehandleraftale Bilag 14 DATABEHANDLERAFTALE mellem Danpilot Havnepladsen 3A, 3. sal 5700 Svendborg CVR-nr. 30071735 (herefter den Dataansvarlige ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by]

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice CVR.nr.: 64 94 22 12 Borups Allé 177 2400 København NV (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.:

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.]

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg.

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. Indledende bemærkninger og problemstilling. Retspolitisk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration

Bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration BEK nr 370 af 28/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 10-22-0024 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen

Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen Hvem er jeg, og hvor kommer jeg fra? Erika Wolf, jurist i

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om politiets behandling af oplysninger i forbindelse med tværgående informationsanalyser

Udkast til Bekendtgørelse om politiets behandling af oplysninger i forbindelse med tværgående informationsanalyser Lovafdelingen Dato: 14. juli 2017 Sagsbeh: Morten Tønning Sagsnr.: 2017-790-0462 Dok.: 2372165 Udkast til Bekendtgørelse om politiets behandling af oplysninger i forbindelse med tværgående informationsanalyser

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN]

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] Tekst markeret med GRØN, udfyldes inden udsendelse til leverandøren Tekst markeret med TURKIS, udfyldes af leverandøren Side 1/16 Side 2/16 DATABEHANDLERAFTALE

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup 24. september 2010 Vedrørende sikkerhedsforanstaltningerne omkring udstedelse af NemID Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Folketinget Udvalgssekretariatet Christiansborg 1240 København K Sendt til: Birgitte.Toft-Petersen@ft.dk 29. august 2014 Vedrørende høring over beretning

Læs mere

Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed.

Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed. 4. marts 2014 Forsvarsministeriet Att.: Peter Heiberg Holmens Kanal 42 1060 København K Mail: pah@fmn.dk Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed. Rådet for Digital Sikkerhed

Læs mere

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk Brevdato: 23. maj 2006 Modtager: Scandinavian Airlines Danmark (SAS) J.nr. 2006-219-0370 Stikord: Fingeraftryk, personoplysninger, saglighed og proportionalitet, alternativ løsning, oplysningspligt, datasikkerhed.

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2004-730-0999 Dok.: BBB20651 Besvarelse af spørgsmål nr. 2 af 25. oktober 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. marts 2016 Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: André

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. maj 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

artikel 96 eller artikel 97.

artikel 96 eller artikel 97. xxx xxx xxx 24. september 2001 Vedrørende Deres klage over Rigspolitiets afslag på indsigt i Schengen- Informationssystemet Datatilsynet Christians Brygge 28, 4. 1559 København V CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: js@skat.dk 4. oktober 2010 Vedrørende høring over forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Datatilsynet Borgergade 28, 5.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere