Årsrapport Investeringsforeningen Danske Invest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006. Investeringsforeningen Danske Invest"

Transkript

1 Årsrapport 2006 Investeringsforeningen Danske Invest

2 Fold f lappen ud og se hvor den enkelte afdelings regnskab er placeret i årsrapporten.

3 Læs om de enkelte afdelinger på side: 74 Bioteknologi 77 Danmark 80 Dannebrog 83 Euro Stocks Europa 89 Europaindeks 92 Europæiske Obligationer 95 Fjernøsten 98 Højrente 101 HøjrenteLande 104 International 107 Japan 110 Kina 113 Korte Danske Obligationer 116 Lange Danske Obligationer 119 Latinamerika 122 Mix 125 Mix med Sikring 128 Nye Markeder 131 Nye Markeder Akkumulerende 134 Pension Danmark 137 Pension Europa Valutasikret 140 Pension Korte Obligationer 143 Pension Lange Obligationer 146 Pension Mellemlange Obligationer 149 Pension Ultralange Europæiske Obligationer 152 Pension USA Valutasikret 155 Pension Verden 158 StockPicking 161 Sundhed 164 Teknologi 167 Tyskland 170 USA 173 Value 176 Verden 179 Verdensindeks 182 Vækst 185 Østeuropa

4 Investeringsforeningen Danske Invest CVR-nr Strødamvej København Ø Telefon Telefax Bestyrelse Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand Advokat Niels Oluf Kyed, næstformand Direktør Lars Fournais Direktør Walther V. Paulsen Direktør Agnete Raaschou-Nielsen Direktør Elvar Vinum Direktion Danske Invest Administration A/S: Adm. direktør Carsten Koch Vicedirektør Finn Kjærgård Underdirektør Jørgen Pagh Revision Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab KPMG C.Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Depotbank Danske Bank Investor-forespørgsler Medlemmer, analytikere og andre interesserede kan rette henvendelse til afdelingsdirektør Peter Westenholz, , med spørgsmål om Danske Invest og vores forretningsområder. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag den 19. april 2007 i Falconer Center, Frederiksberg. Layout og design Lotte Skov Christiansen Beyer Design Fotos Image Club, Uffe Kjær m.fl. Grafisk produktion Scanprint A/S, Århus ISO miljøcertificeret og EMAS-godkendt.

5 Årsrapport 2006 Investeringsforeningen Danske Invest

6 F o r o r d 2006 blev endnu et godt aktieår. Især aktiemarkederne i Europa og de såkaldt nye markeder klarede sig godt. Trods den globale aktienedtur i maj og juni sluttede flere af vores afdelinger med afkast på over 20 pct. Det kan vi kun være tilfredse med. Årets bedste afdeling var Latinamerika med et plus på over 40 pct. På obligationsområdet var afkastene mere moderate. Både den amerikanske og den europæiske centralbank hævede renten flere gange i 2006 og det medvirkede til, at obligationskurserne faldt. Mange obligationsafdelinger gav derfor kun beskedne afkast. Dannebrog, der er foreningens største afdeling, gav tæt på 1 pct. i afkast, mens HøjrenteLande endnu en gang blev årets højdespringer med et afkast på over 8 pct. I Europa begyndte de økonomiske hjul at snurre hurtigere i Den tyske økonomi vendte langt om længe pilen opad, og i juni introducerede vi en afdeling med tyske aktier. Den har i høj grad levet op til vores forventninger. I oktober fejrede Mix og Mix med Sikring, der investerer i både aktier og obligationer, ét års fødselsdag. Begge har siden introduktionen leveret flotte afkast i forhold til den beskedne risiko i afdelingerne. Vi tror også, at 2007 bliver et fornuftigt aktieår, men man skal nok ikke forvente stigninger i den størrelsesorden, vi har set i Som situationen ser ud lige nu, er der udsigt til stort set stabile obligationsrenter i Også i år er årsrapporten blevet noget af et murstensværk. Den er dog lidt mindre end sidste år. En ændring i lovgivningen har nemlig åbnet mulighed for, at vi ikke længere trykker listerne over, hvilke obligationer og aktier de enkelte afdelinger investerede i ved årets udgang. De er til gengæld tilgængelige på vores hjemmeside, under de enkelte afdelinger og her opdateres de hver måned. Man kan selvfølgelig stadig finde årsregnskabet for hver af foreningens 38 afdelinger bagerst i rapporten. Allerbagerst har vi en flap, hvor vi forklarer begreberne i årsregnskaberne. God fornøjelse med læsningen. Jørn Ankær Thomsen, formand INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2006

7 L E D E L S E S B E R E T N I N G i o v e r s k r i f t e r 2006 blev endnu et godt år for aktieejerne og dermed medlemmerne i foreningens aktieafdelinger. Målt i danske kroner steg verdensaktieindekset godt 7 pct., mens danske aktier steg over 30 pct. Obligationsafkastene var generelt mere moderate, fordi renten steg over det meste af verden. Årets samlede regnskabsmæssige resultat for alle afdelinger blev på mio. kroner. Afkastene i obligationsafdelingerne varierer fra et negativt afkast på 2½ pct. i afdeling Pension Ultralange Europæiske Obligationer til et positivt afkast på godt 8 pct. i afdeling HøjrenteLande. Afkastene i aktieafdelingerne varierer fra et negativt afkast på 7 pct. i afdeling Japan til et positivt afkast på 41 pct. i afdeling Latinamerika. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der for 2006 i alt ud- betales udbytter på mio. kroner. Årets højeste udbytte udbetales i afdeling Danmark. Medlemmerne her får et udbytte på 28,25 pct. Den gennemsnitlige administrationsomkostning blev på 0,81 pct. Det er 0,08 procentpoint højere end i Det skyldes, at aktiedelen udgjorde en relativt større del af foreningens formue i I juni introducerede vi afdeling Tyskland. Afdelingen investerer primært i små og mellemstore aktier og har levet op til vores forventninger. Medlemsformuen udgjorde 74 mia. kroner ultimo året. I 2006 indgik vi samarbejdsaftaler med en række nye distributører og fik desuden nye porteføljerådgivere på et par afdelinger. På skatteområdet bød året blandt andet på den længe ventede forenkling af reglerne på aktieavancebeskatningsområdet. I dag er både kroners grænsen og treårsreglen afskaffet for privatpersoner. INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2006

8 I n d h o l d 4 FORORD I OVERSKRIFTER PÅTEGNINGER 8 Ledelsespåtegning 9 De uafhængige revisorers påtegning LEDELSESBERETNING 10 Danske Invest kort fortalt 13 Vores vigtigste interessenter 14 Afkastene og udbytterne 18 En bred vifte af porteføljerådgivere 22 Formueudviklingen 24 Produktændringer 26 Investeringsvirksomheden 32 Investeringsmarkederne i Forventningerne til markederne i Udsagn om forventninger 42 Investering og etik 45 Risikofaktorer 47 Omkostninger 52 Distribution 53 Markedsføring og medlemsinformation 55 Fund governance 56 Videnregnskabet et kig ind bag kulisserne 59 Lovgivningen 60 Bestyrelse og direktion 61 Oversigt over bestyrelsens og direktionens ledelseshverv i danske aktieselskaber gode grunde til at investere i Danske Invest 6 INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2006

9 L E D E L S E S B E R E T N I N G 64 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 74 AFDELINGERNES LEDELSESBERETNING OG ÅRSREGNSKAB FÆLLES NOTER 188 Oversigt over udbytternes skattemæssige fordeling for personer 189 Oversigt over udbytternes skattemæssige fordeling for selskaber 190 Oversigt over afdelingernes fremførbare tab 191 Revisionshonorar 192 Foreningens væsentligste aftaler 194 Satserne i foreningens væsentligste aftaler BILAG 195 Eksempel på GIPS-composite-rapportering 196 Eksempel på investeringspolitik for en afdeling 197 Udsendte fondsbørsmeddelelser i Finanskalender Kommunikationspolitik 200 Fund governance-politik 204 Ordliste INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT

10 L e d e l s e s p åt e g n i n g Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Investeringsforeningen Danske Invests 38 afdelinger for regnskabsåret sluttende 31. december Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. samt de yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede afdelinger i investeringsforeninger. Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultaterne af afdelingernes aktiviteter for regnskabsåret sluttende 31. december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 27. februar 2007 DIREKTION Danske Invest Administration A/S Carsten Koch Finn Kjærgård Jørgen Pagh adm. direktør vicedirektør underdirektør BESTYRELSE Jørn Ankær Thomsen Niels Oluf Kyed Lars Fournais formand næstformand Walther V. Paulsen Agnete Raaschou-Nielsen Elvar Vinum 8 INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2006

11 L E D E L S E S B E R E T N I N G D e u a f h æ n g i g e r e v i s o r e r s p åt e g n i n g Til investorerne i Investeringsforeningen Danske Invest Vi har revideret årsrapporten for Investeringsforeningen Danske Invest for regnskabsåret sluttende 31. december 2006, omfattende foreningens ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis samt fælles noter og den for de enkelte afdelinger indeholdte ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. samt de yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede afdelinger i investeringsforeninger. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. samt de yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede afdelinger i investeringsforeninger. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for afdelingernes udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingernes interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af afdelingernes aktiviteter for regnskabsåret sluttende 31. december 2006 i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. samt de yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede afdelinger i investeringsforeninger. København, den 27. februar 2007 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Svend Ørjan Jensen Hans Frederik Carøe Arne Sivertsen Gerda Retbøll-Bauer statsaut. revisor statsaut. revisor statsaut. revisor statsaut. revisor INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT

12 L E D E L S E S B E R E T N I N G Danske Invest kort fortalt Investeringsforeningen Danske Invest, som især henvender sig til private investorer, har passet opsparing for danskerne siden Foreningen bestod ultimo 2006 af 38 afdelinger. Nogle afdelinger investerer i et enkelt investeringsområde f.eks. danske obligationer eller tyske aktier. Andre investerer mere bredt. Hver afdeling udsteder investeringsbeviser gennem Værdipapircentralen. Målet med vores arbejde er at give investorerne et godt, langsigtet afkast. Det gør vi gennem løbende pleje og solid spredning af investeringerne. Vi benytter eksperter på hvert investeringsområde. Vi benytter en bred vifte af porteføljerådgivere fra hele verden. Alle er specialister og arbejder tæt på de markeder, de rådgiver om. Dermed har investorerne de bedste forudsætninger for at få et godt afkast. Vi søger desuden at være på forkant med udviklingen inden for investeringsverdenen og udnytter mulighederne for at øge afkastet uden at gå på kompromis med sikkerheden. Vores mål er at være Danmarks mest åbne og tilgængelige investeringsforening. Derfor lægger vi mange kræfter i, at investorerne føler sig godt informeret om deres investeringer. Vi baserer vores arbejde på følgende seks værdier: Engageret, kompetent, ordentlig, nyskabende, tilgængelig og værdiskabende. Investeringsbeviserne er et alternativ til at investere direkte i obligationer og aktier. Ved at købe Danske Invest-beviser for et større eller mindre beløb i én eller flere afdelinger opnår den enkelte investor en risikospredning. Risikospredningen er langt større, end den det enkelte medlem normalt kan opnå ved at investere direkte. Man opnår afkast tæt på markedets og får en professionel pleje af opsparingen. Det er ofte billigere at købe Danske Invest-beviser end at investere direkte særligt ved mindre investeringsbeløb. Danske Invest-beviserne kan købes og sælges til en kurs, der ligger tæt på den markedsmæssige værdi af investeringerne den såkaldte indre værdi. 10 INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2006

13 L E D E L S E S B E R E T N I N G Fem års nøgletal Formue ultimo året Netto udstedte andele i løbet af året (kursværdi) Cirkulerende beviser ultimo året Samlet regnskabsmæssig indtjening Samlede udbetalte udbytter Gennemsnitlige adm.omkostninger i procent 0,69 0,74 0,73 0,73 0,81 Markedsandel i procent ultimo året 25,3 22,7 21,0 18,8 16,6 Antal afdelinger ultimo året Medmindre andet er anført, er tallene gjort op i mio. kroner. Ultimo 2006 forvaltede investeringsforeningen Danske Invest en formue på over 74 mia. kroner for flere end medlemmer. Foreningen er en del af Danske Invest-gruppen, som henvender sig til private investorer, fonde og legater, selskaber, kommuner, almennyttige boligorganisationer, pensionsselskaber, unit link-udbydere, institutionelle investorer m.fl. Investeringsforeningen Danske Invest er ejet af medlemmerne. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som blandt andet skal vælge bestyrelse samt godkende årsrapporten og ændringer i foreningens vedtægter. Danske Invest arbejder sammen med Danske Bank-koncernen på en række områder. Danske Invest bliver større Da BG Bank og Danske Bank den 10. april 2007 bliver én bank under navnet Danske Bank, vil der i løbet af foråret 2007 blive arbejdet på en sammenlægning af BG Invest- og Danske Invest-foreningerne. Den forventede sammenlægning af de to investeringsforeninger vil bl.a. indebære en fusion af nogle obligationsafdelinger samt visse blandede afdelinger. INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT

14 12 INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2006

15 Vores vigtigste interessenter Investeringsforvaltningsselskab Medlemmer Porteføljerådgivere Distributører Danske Invest Brancheorganisation Depotbank Revisorer Offentligt tilsyn Investorer De flere end investorer er grundlaget for Danske Invest. Det er deres sparepenge, vi har fået ansvaret for at pleje og passe bedst muligt. Distributører Investorerne køber og sælger deres Danske Invest-beviser gennem vores distributører. Distributørerne har indsigt i medlemmernes privatøkonomi og risikoprofil og kan give individuel rådgivning inden for»god skik-reglerne«. Danske Bank er den væsentligste distributionskanal, men vi har også aftaler med en række andre distributører. Læs mere i afsnittet»distribution«. Depotbank Alle investeringsforeninger skal i henhold til lovgivningen have en depotbank. Den har en række kontrolopgaver, som er med til at sikre investorernes opsparing. Danske Bank er depotbank for Danske Invest. Offentligt tilsyn Danske Invest er under tilsyn af Finanstilsynet. Det er den offentlige myndighed, der fører kontrol med f.eks. banker, forsikringsselskaber og investeringsforeninger. Revisorer Foreningens revisorer reviderer blandt andet årsrapporten og udfører i den forbindelse en række kontrolopgaver. Brancheorganisation Danske Invest er medlem af InvesteringsForeningsRådet investeringsforeningernes brancheorganisation. Porteføljerådgivere Danske Invest baserer investeringerne på rådgivning fra en række porteføljerådgivere. Danske Capital, som er en del af Danske Bank, er rådgiver på de fleste afdelinger, men vi har også indgået aftaler med en række udenlandske porteføljerådgivere. Læs mere i afsnittet»en bred vifte af rådgivere«. Investeringsforvaltningsselskab Foreningen har indgået aftale med Danske Invest Administration A/S om, at selskabet udfører foreningens administrative og investeringsmæssige opgaver. Aktierne i Danske Invest Administration A/S ejes af de fleste af de afdelinger, som administreres af selskabet. INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT

16 Afkastene frem til 26/ Bioteknologi 2,83 Danmark 7,16 Dannebrog 0,36 Euro Stocks 50 3,37 Europa,06 Europaindeks,43 Europæiske Obligationer 0,23 Fjernøsten 3,64 Højrente 0,56 HøjrenteLande 1,55 International 0,34 Japan,52 Kina 7,49 Korte Danske 0,31 Lange Danske 0,17 Latinamerika 6,33 Mix 2,36 Mix med Sikring 1,42 Nye Markeder,54 Nye Markeder Akkumulerende 5,26 Pension Danmark 7,05 Pension Europa Valutasikret,06 Pension Korte Obligationer 0,66 Pension Lange Obligationer 0,17 Pension Mellemlange Obligationer 0,42 Pension Ultralange Europæiske Obligationer 0,19 Pension USA Valutasikret 2,27 Pension Verden 3,99 StockPicking,11 Sundhed 3,02 Teknologi 2,14 Tyskland 10,64 USA 2,40 Value 3,07 Verden 3,93 Verdensindeks,00 Vækst 3,22 Østeuropa 3,14 Skemaet viser afdelingernes afkast i pct. fra 31. december 2006 frem til mandag den 26. februar 2007 dagen før årsrapporten er offentliggjort. Opgjort på baggrund af kurser pr. 23. februar Afkastene og udbytterne 31 ud af foreningens 38 afdelinger gav positive afkast i 2006, mens de resterende 7 afdelinger såvel aktie- som obligationsbaserede sluttede året med negative afkast. Årets samlede regnskabsmæssige resultat for alle afdelinger blev på mio. kroner mod mio. kroner i Obligationsafdelingerne: HøjrenteLande til tops for fjerde år i træk I 2006 steg renten på obligationer. Når renten stiger, falder obligationskurserne og derfor er årets obligationsafkast moderate. De to brede, danske obligationsafdelinger Korte Danske og Dannebrog gav afkast på henholdsvis 1,9 og 0,9 pct. Afdeling HøjrenteLande, som investerer i statsobligationer fra f.eks. Latinamerika og Østeuropa, gav et afkast på over 8 pct. og var for fjerde år i træk den suverænt bedste obligationsafdeling. De øvrige udenlandske obligationsafdelinger lå generelt på niveau med de danske obligationsafdelinger. Aktieafdelingerne: Latinamerika klarede sig bedst Danske og udenlandske aktier steg i Det hjemlige aktiemarked, som steg over 30 pct., klarede sig langt bedre end de globale aktiemarkeder under ét. Generelt var det dog de såkaldt nye markeder, der steg mest i Blandt foreningens aktieafdelinger præsterede afdeling Latinamerika således det højeste afkast. Afdelingen steg over 40 pct. Afdeling Kina og Østeuropa gav også pæne afkast på over 30 pct. Afdeling Danmark sluttede året med et afkast på over 25 pct., mens europæiske afdelinger som Europa, Euro Stocks 50 og Europaindeks gav afkast på mellem 17 og INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2006

17 L E D E L S E S B E R E T N I N G Udbytter og Afkast 2006 Afdeling udbytte for Afdelingens Benchmark- 2006, (% pr. bevis) afkast, (%) afkastet, (%) Bioteknologi*) 0,00 1,47 Danmark 28,25 26,83 32,29 Dannebrog a conto 1,00 0,92 1,31 restudb. 1,25 Euro Stocks 50 1,75 18,44 17,98 Europa 1,50 17,35 19,54 Europaindeks 7,00 20,59 21,41 Europæiske Obligationer 3,00 0,13 0,08 Fjernøsten 1,75 16,28 19,19 Højrente 6,50 1,27 0,68 HøjrenteLande 14,00 8,13 7,71 International 0,00 0,14 *) Japan 0,00 7,22 5,02 Kina 19,75 32,46 24,32 Korte Danske Obligationer a conto 0,75 1,89 2,19 restudb. 1,50 Lange Danske Obligationer a conto 1,25 0,41 0,40 restudb. 1,25 Latinamerika 20,7 1,09 27,98 Mix*) ***) 7,63 Mix med Sikring*) ***) 3,92 Nye Markeder 25,25 21,57 18,16 Nye Markeder Akkumulerende**) ***) 30,38 Pension Danmark***) 26,40 32,29 Pension Europa Valutasikret***) 18,31 18,59 Pension Korte Obligationer 3,25 2,09 2,06 Pension Lange Obligationer a conto 2,50 0,48 0,15 restudb. 1,00 Pension Mellemlange Obl. a conto 2,50 0,65 1,07 restudb. 1,00 Pension Ultralange Eur. Obl.***) 2,50 1,95 Pension USA Valutasikret***) 10,40 12,10 Pension Verden***) 5,01 7,34 StockPicking 0,00 12,12 7,34 Sundhed 0,00 0,99 1,24 Teknologi 0,00 2,23 2,28 Tyskland**) 0,00 20,14 USA 0,00 1,58 2,52 Value 1,50 12,05 7,34 Verden 1,00,44 7,34 Verdensindeks 2,75 6,85 7,34 Vækst*) 0,00 6,25 Østeuropa,75 33,70 38,51 Afdelingernes investeringsområde og benchmarks fremgår af årsregnskaberne. Benchmarkudvikling viser det markedsindeks, som afdelingens afkast sammenlignes med. Udviklingen i benchmarks er beregnet uden omkostninger. Afdelingernes afkast er beregnet, efter at omkostningerne er trukket fra, men er inkl. udbytter udbetalt i *) Intet relevant mål for markedsafkastet. **) Siden introduktionen i ***) Akkumulerende udbetaler ikke udbytte. Acontoudbytterne blev udbetalt i efteråret Restudbytterne udbetales ligesom udbytterne fra de øvrige afdelinger den 25. april 2007, når udbytterne er godkendt på generalforsamlingen. I skemaet bagerst i årsrapporten viser vi, hvordan udbytterne beskattes ved fri opsparing, pensionsopsparing samt for selskaber. INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT

18 Samlet udbyttebetaling Mia. kr. 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Figuren viser foreningens samlede udbyttebetaling gennem årene. pct. Tre af foreningens aktieafdelinger gav negativt afkast. Årets laveste afkast lå hos afdeling Japan, der faldt med godt 7 pct. Moderate obligationsudbytter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der for 2006 i alt udbetales udbytter på mio. kroner mod mio. kroner for Udbytterne beregnes i henhold til reglerne i skattelovgivningen. De højeste obligationsudbytter er fremkommet i de udenlandske obligationsafdelinger. Især de medlemmer, der investerer i højtforrentede obligationer, kan konstatere pæne udbytter. Udbytterne i de danske obligationsafdelinger er generelt lavere. I nogle af de afdelinger, som henvender sig til medlemmer, der investerer privat, fri opsparing, er en del af udbyttet skattefrit. Det højeste udbytte 14 pct. udbetales til medlemmerne med beviser i afdeling HøjrenteLande. Afdeling International udbetaler ikke udbytte. Det skyldes blandt andet, at afdelingen har haft et tab fra tidligere år, som kan modregnes i henhold til skattereglerne. En række aktieafdelinger udbetaler ret høje udbytter og også noget højere end vi generelt tilstræber i aktieafdelinger. Det skyldes primært skattetekniske forhold. I andre aktieafdelinger er udbyttet på nul procent. Også dette hænger sammen med skattereglerne. Tidligere års realiserede tab er fremført og modregnet i de realiserede gevinster i Det medfører, at der ikke skal udloddes. Læs mere om afdelingernes afkast og udbytter i årsregnskaberne bagerst. Danske Invest-beviser er en langsigtet investering Danske Invest-beviser bør betragtes som en langsigtet investering. De historiske afkast pr vist som værdien af en oprindelig investering på 100 kroner fremgår af skemaet til højre. Som det fremgår, varierer resultaterne meget fra afdeling til afdeling. 16 INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2006

19 L E D E L S E S B E R E T N I N G Aktieafdelingen Danmark har givet det suverænt bedste afkast, når vi kigger 10 år tilbage i tiden. På fem og syv års sigt ligger afdeling Østeuropa i top, mens afdeling Latinamerika har klaret sig bedst på tre års sigt. De senere års store stigninger på mange markeder slår nu igennem i aktieafdelingernes langsigtede afkast. Samtlige afdelinger undtagen den tidligere afdeling IT-infrastruktur (nu Vækst) har præsteret positive afkast målt over tre år. Målt over fem år er resultaterne stadig negative i flere afdelinger. Obligationsafdelingernes afkast er mere stabile fra år til år, og ingen afdelinger har givet tab uanset om man måler over 3, 5, 7 eller 10 år. På et års sigt har 4 ud af 11 obligationsafdelinger dog givet negative afkast. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Kursværdien af investeringsbeviser og dermed afkastet svinger langt hen ad vejen i takt med det eller de markeder, den enkelte afdeling investerer på. En Afkast bred og vifte udbytte: af porteføljerådgivere To sider af samme sag Udbyttet er den del af årets resultat, som udbetales til medlemmerne i henhold til lovgivningen og foreningens udbyttepolitik, der er beskrevet i regnskabspraksis. De fleste afdelinger udbetaler udbytte én gang årligt. En række obligationsafdelinger udbetaler to gange årligt. Værdien af investeringsbeviserne ændrer sig i takt med det eller de markeder, den enkelte afdeling investerer på. Denne ændring måler vi ud fra den såkaldte indre værdi, som er den regnskabsmæssige værdi af et enkelt investeringsbevis. Afdelingernes indre værdier opdateres løbende og kan følges over dagen på Afkastet er summen af udbytterne og ændringen i indre værdi. Administrationsomkostninger og handelsomkostninger er trukket fra, før vi gør afkastet op. Det medfører, at en afdeling umiddelbart er bagud i forhold til det markedsindeks, den bliver holdt op imod helt som den direkte investor har omkostninger, når han eller hun selv investerer. afdelingernes historiske resultater 3 år 5 år Bioteknologi Danmark Dannebrog Euro Stocks Europa Europaindeks Eur. Obligationer Fjernøsten Højrente HøjrenteLande 142 International Japan Kina 192 Korte Danske Lange Danske Latinamerika Nye Markeder Pension Danmark 233 Pension Lange Obl Pension Mellemlange Obl. 110 Pension Verden 132 StockPicking Sundhed 121 Teknologi USA Value Verden Verdensindeks Vækst Østeuropa Skemaet viser værdien 31. december 2006 af en investering på 100 kroner gennemført 3 eller 5 år tidligere. Kolonnen»5 år«måler derfor femåret Afdelinger, der ikke har eksisteret mindst 3 år, er ikke med i oversigten. Udbetalte udbytter er indregnet og forudsat geninvesteret i afdelingen på udbetalingstidspunktet. I årsregnskaberne bagerst i årsrapporten viser vi afkastene for hver afdeling målt over henholdsvis 1, 3, 5, 7 og 10 år. INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT

20 Danske Invest følger en strategi, hvor vi baserer investeringerne på rådgivning fra en række porteføljerådgivningsselskaber. Derfor får medlemmerne hos Danske Invest adgang til investeringseksperter fra det meste af verden. Viften af rådgivere er ikke statisk. Rådgivere kan blive skiftet ud og nye rådgivere kan komme til, hvis vi f.eks. lancerer et nyt produkt, investeringsområdet i en afdeling ændres, eller rådgivningen ikke er tilfredsstillende over en periode. Eksempler er, at vi i 2006 fik nye rådgivere på afdeling Japan og afdeling Vækst. Her viser vi en oversigt over vores vifte af rådgivere, som den så ud ultimo februar Oversigten omfatter de rådgivere, som direkte eller indirekte rådgiver foreningen. Danske Capital: Vores hovedrådgiver Danske Capital, som er en division af Danske Bank, er rådgiver for langt de fleste afdelinger i Danske Invest. Danske Capital forvaltede ultimo september 2006 en samlet formue på 476 mia. kroner. Danske Capital fokuserer investeringsressourcerne på udvalgte investeringsområder f.eks. danske aktier, europæiske aktier, danske obligationer, europæiske obligationer og fordelingen på de forskellige aktivtyper hvor Danske Capital søger at skabe et merafkast i forhold til markedsudviklingen. På aktieområdet rådgives med udgangspunkt i grundige analyser af de enkelte selskaber. Analyser og sammenligninger af virksomheder på tværs af landegrænser er centralt, når Danske Capital rådgiver om investeringer. På obligationsområdet består investeringsprocessen af en række trin, som blandt andet fastlægger ønskede eksponeringer inden for rente-, valuta- og kreditrisiko, segmentallokering, papirvalg og konkrete investeringsstrategier. Læs mere på ING: Specialist i højtforrentede obligationer ING Investment Management er rådgiver på afdeling HøjrenteLande, som investerer i højrentelandeobligationer. ING s funktion for højrentelande forvaltede ultimo september 2006 en formue på knap 60 mia. kroner. ING er et hollandsk selskab, men porteføljemanagerne er placeret strategiske steder fordelt over det meste af verden. ING baserer blandt andet deres investeringsproces på forventninger til den globale renteudvikling, landenes relative værdi på basis af dybdegående analyser af den politiske og 18 INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2006

Årsrapport 2006. Investeringsforeningen Danske Invest

Årsrapport 2006. Investeringsforeningen Danske Invest Årsrapport 2006 Investeringsforeningen Danske Invest Læs om de enkelte afdelinger på side: 74 Bioteknologi 77 Danmark 80 Dannebrog 83 Euro Stocks 50 86 Europa 89 Europaindeks 92 Europæiske Obligationer

Læs mere

Årsrapport 2006. Investeringsforeningen BG Invest

Årsrapport 2006. Investeringsforeningen BG Invest Årsrapport 2006 Investeringsforeningen BG Invest Investeringsforeningen BG Invest CVR-nr. 76 13 73 15 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www.bginvest.dk bginvest@bginvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 2008 Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 13 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com Bestyrelse: Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

generalforsamling 2010

generalforsamling 2010 Danske Invest Velkommen til Velkommen til generalforsamling 2010 Fælles generalforsamling li for tre foreninger Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Investeringsforeningen

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af 7-08-0 :56 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvesteringsforeninger Journal nr. /006-000-0007/ISA//JKM

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk CVR-nr. 30 70 02 28 DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

Kvartalsrapporten. Ny aktieafdeling til den forsigtige investor s. 8. Flexinvest Fri s. 10. Professionel investeringspleje uden at røre en finger

Kvartalsrapporten. Ny aktieafdeling til den forsigtige investor s. 8. Flexinvest Fri s. 10. Professionel investeringspleje uden at røre en finger K V A R T A L S R A P P O R T E N Kvartalsrapporten Ny aktieafdeling til den forsigtige investor s. 8 Læs mere om Aktier Med Højt Udbytte Akkumulerende Flexinvest Fri s. 10 Professionel investeringspleje

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Sæt dine passiver i aktivering

Sæt dine passiver i aktivering FORMUEPLEJE Sæt dine passiver i aktivering Får du nok ud af din formue? Nykredit tilbyder nu formuepleje, hvor du også kan investere midler fra virksomhedsordningen. Nu har du mulighed for at investere

Læs mere

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat CVR nr: 33 56 36 04 Årsrapport 2014 Forvaltningsdepot nr.: 1008 972 873 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning Vi har i dag behandlet

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND ÅRSREGNSKAB 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om Kystbeskyttelseslaget... 1 Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Ledelsespåtegning 3 De uafhængige revisorers påtegning 4

Ledelsespåtegning 3 De uafhængige revisorers påtegning 4 Årsrapport 2006 Invester ingsforeningen Danske Invest AlmenBolig i n d h o l d s f o r t e g n e l s e Påtegninger Ledelsespåtegning 3 De uafhængige revisorers påtegning 4 Ledelsesberetning Danske Invest

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR.

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis DET BEDSTE FRA HELE VERDEN der blev etableret i september 2010, er en aktiv forvaltet investeringsforening,

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest Generalforsamling 2007 Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest Dagsorden for den fælles ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Afdelingerne... 2 Risici... 2 Foreningsforhold...

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

investor En fodboldlegionær vender hjem I en alder af 33 år skal Ebbe Sand snart på»pension« Mød tre investorer: Over 70 pct.

investor En fodboldlegionær vender hjem I en alder af 33 år skal Ebbe Sand snart på»pension« Mød tre investorer: Over 70 pct. M A RT S 2 0 0 6 M E D L E M S B L A D F O R D A N S K E I N V E S T investor Mød tre investorer:»tryghed og afkast er vigtigt«over 70 pct. i afkast: Vi tror fortsat på Østeuropa En fodboldlegionær vender

Læs mere