Årsrapport Investeringsforeningen Danske Invest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006. Investeringsforeningen Danske Invest"

Transkript

1 Årsrapport 2006 Investeringsforeningen Danske Invest

2 Fold f lappen ud og se hvor den enkelte afdelings regnskab er placeret i årsrapporten.

3 Læs om de enkelte afdelinger på side: 74 Bioteknologi 77 Danmark 80 Dannebrog 83 Euro Stocks Europa 89 Europaindeks 92 Europæiske Obligationer 95 Fjernøsten 98 Højrente 101 HøjrenteLande 104 International 107 Japan 110 Kina 113 Korte Danske Obligationer 116 Lange Danske Obligationer 119 Latinamerika 122 Mix 125 Mix med Sikring 128 Nye Markeder 131 Nye Markeder Akkumulerende 134 Pension Danmark 137 Pension Europa Valutasikret 140 Pension Korte Obligationer 143 Pension Lange Obligationer 146 Pension Mellemlange Obligationer 149 Pension Ultralange Europæiske Obligationer 152 Pension USA Valutasikret 155 Pension Verden 158 StockPicking 161 Sundhed 164 Teknologi 167 Tyskland 170 USA 173 Value 176 Verden 179 Verdensindeks 182 Vækst 185 Østeuropa

4 Investeringsforeningen Danske Invest CVR-nr Strødamvej København Ø Telefon Telefax Bestyrelse Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand Advokat Niels Oluf Kyed, næstformand Direktør Lars Fournais Direktør Walther V. Paulsen Direktør Agnete Raaschou-Nielsen Direktør Elvar Vinum Direktion Danske Invest Administration A/S: Adm. direktør Carsten Koch Vicedirektør Finn Kjærgård Underdirektør Jørgen Pagh Revision Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab KPMG C.Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Depotbank Danske Bank Investor-forespørgsler Medlemmer, analytikere og andre interesserede kan rette henvendelse til afdelingsdirektør Peter Westenholz, , med spørgsmål om Danske Invest og vores forretningsområder. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag den 19. april 2007 i Falconer Center, Frederiksberg. Layout og design Lotte Skov Christiansen Beyer Design Fotos Image Club, Uffe Kjær m.fl. Grafisk produktion Scanprint A/S, Århus ISO miljøcertificeret og EMAS-godkendt.

5 Årsrapport 2006 Investeringsforeningen Danske Invest

6 F o r o r d 2006 blev endnu et godt aktieår. Især aktiemarkederne i Europa og de såkaldt nye markeder klarede sig godt. Trods den globale aktienedtur i maj og juni sluttede flere af vores afdelinger med afkast på over 20 pct. Det kan vi kun være tilfredse med. Årets bedste afdeling var Latinamerika med et plus på over 40 pct. På obligationsområdet var afkastene mere moderate. Både den amerikanske og den europæiske centralbank hævede renten flere gange i 2006 og det medvirkede til, at obligationskurserne faldt. Mange obligationsafdelinger gav derfor kun beskedne afkast. Dannebrog, der er foreningens største afdeling, gav tæt på 1 pct. i afkast, mens HøjrenteLande endnu en gang blev årets højdespringer med et afkast på over 8 pct. I Europa begyndte de økonomiske hjul at snurre hurtigere i Den tyske økonomi vendte langt om længe pilen opad, og i juni introducerede vi en afdeling med tyske aktier. Den har i høj grad levet op til vores forventninger. I oktober fejrede Mix og Mix med Sikring, der investerer i både aktier og obligationer, ét års fødselsdag. Begge har siden introduktionen leveret flotte afkast i forhold til den beskedne risiko i afdelingerne. Vi tror også, at 2007 bliver et fornuftigt aktieår, men man skal nok ikke forvente stigninger i den størrelsesorden, vi har set i Som situationen ser ud lige nu, er der udsigt til stort set stabile obligationsrenter i Også i år er årsrapporten blevet noget af et murstensværk. Den er dog lidt mindre end sidste år. En ændring i lovgivningen har nemlig åbnet mulighed for, at vi ikke længere trykker listerne over, hvilke obligationer og aktier de enkelte afdelinger investerede i ved årets udgang. De er til gengæld tilgængelige på vores hjemmeside, under de enkelte afdelinger og her opdateres de hver måned. Man kan selvfølgelig stadig finde årsregnskabet for hver af foreningens 38 afdelinger bagerst i rapporten. Allerbagerst har vi en flap, hvor vi forklarer begreberne i årsregnskaberne. God fornøjelse med læsningen. Jørn Ankær Thomsen, formand INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2006

7 L E D E L S E S B E R E T N I N G i o v e r s k r i f t e r 2006 blev endnu et godt år for aktieejerne og dermed medlemmerne i foreningens aktieafdelinger. Målt i danske kroner steg verdensaktieindekset godt 7 pct., mens danske aktier steg over 30 pct. Obligationsafkastene var generelt mere moderate, fordi renten steg over det meste af verden. Årets samlede regnskabsmæssige resultat for alle afdelinger blev på mio. kroner. Afkastene i obligationsafdelingerne varierer fra et negativt afkast på 2½ pct. i afdeling Pension Ultralange Europæiske Obligationer til et positivt afkast på godt 8 pct. i afdeling HøjrenteLande. Afkastene i aktieafdelingerne varierer fra et negativt afkast på 7 pct. i afdeling Japan til et positivt afkast på 41 pct. i afdeling Latinamerika. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der for 2006 i alt ud- betales udbytter på mio. kroner. Årets højeste udbytte udbetales i afdeling Danmark. Medlemmerne her får et udbytte på 28,25 pct. Den gennemsnitlige administrationsomkostning blev på 0,81 pct. Det er 0,08 procentpoint højere end i Det skyldes, at aktiedelen udgjorde en relativt større del af foreningens formue i I juni introducerede vi afdeling Tyskland. Afdelingen investerer primært i små og mellemstore aktier og har levet op til vores forventninger. Medlemsformuen udgjorde 74 mia. kroner ultimo året. I 2006 indgik vi samarbejdsaftaler med en række nye distributører og fik desuden nye porteføljerådgivere på et par afdelinger. På skatteområdet bød året blandt andet på den længe ventede forenkling af reglerne på aktieavancebeskatningsområdet. I dag er både kroners grænsen og treårsreglen afskaffet for privatpersoner. INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2006

8 I n d h o l d 4 FORORD I OVERSKRIFTER PÅTEGNINGER 8 Ledelsespåtegning 9 De uafhængige revisorers påtegning LEDELSESBERETNING 10 Danske Invest kort fortalt 13 Vores vigtigste interessenter 14 Afkastene og udbytterne 18 En bred vifte af porteføljerådgivere 22 Formueudviklingen 24 Produktændringer 26 Investeringsvirksomheden 32 Investeringsmarkederne i Forventningerne til markederne i Udsagn om forventninger 42 Investering og etik 45 Risikofaktorer 47 Omkostninger 52 Distribution 53 Markedsføring og medlemsinformation 55 Fund governance 56 Videnregnskabet et kig ind bag kulisserne 59 Lovgivningen 60 Bestyrelse og direktion 61 Oversigt over bestyrelsens og direktionens ledelseshverv i danske aktieselskaber gode grunde til at investere i Danske Invest 6 INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2006

9 L E D E L S E S B E R E T N I N G 64 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 74 AFDELINGERNES LEDELSESBERETNING OG ÅRSREGNSKAB FÆLLES NOTER 188 Oversigt over udbytternes skattemæssige fordeling for personer 189 Oversigt over udbytternes skattemæssige fordeling for selskaber 190 Oversigt over afdelingernes fremførbare tab 191 Revisionshonorar 192 Foreningens væsentligste aftaler 194 Satserne i foreningens væsentligste aftaler BILAG 195 Eksempel på GIPS-composite-rapportering 196 Eksempel på investeringspolitik for en afdeling 197 Udsendte fondsbørsmeddelelser i Finanskalender Kommunikationspolitik 200 Fund governance-politik 204 Ordliste INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT

10 L e d e l s e s p åt e g n i n g Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Investeringsforeningen Danske Invests 38 afdelinger for regnskabsåret sluttende 31. december Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. samt de yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede afdelinger i investeringsforeninger. Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultaterne af afdelingernes aktiviteter for regnskabsåret sluttende 31. december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 27. februar 2007 DIREKTION Danske Invest Administration A/S Carsten Koch Finn Kjærgård Jørgen Pagh adm. direktør vicedirektør underdirektør BESTYRELSE Jørn Ankær Thomsen Niels Oluf Kyed Lars Fournais formand næstformand Walther V. Paulsen Agnete Raaschou-Nielsen Elvar Vinum 8 INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2006

11 L E D E L S E S B E R E T N I N G D e u a f h æ n g i g e r e v i s o r e r s p åt e g n i n g Til investorerne i Investeringsforeningen Danske Invest Vi har revideret årsrapporten for Investeringsforeningen Danske Invest for regnskabsåret sluttende 31. december 2006, omfattende foreningens ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis samt fælles noter og den for de enkelte afdelinger indeholdte ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. samt de yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede afdelinger i investeringsforeninger. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. samt de yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede afdelinger i investeringsforeninger. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for afdelingernes udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingernes interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af afdelingernes aktiviteter for regnskabsåret sluttende 31. december 2006 i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. samt de yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede afdelinger i investeringsforeninger. København, den 27. februar 2007 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Svend Ørjan Jensen Hans Frederik Carøe Arne Sivertsen Gerda Retbøll-Bauer statsaut. revisor statsaut. revisor statsaut. revisor statsaut. revisor INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT

12 L E D E L S E S B E R E T N I N G Danske Invest kort fortalt Investeringsforeningen Danske Invest, som især henvender sig til private investorer, har passet opsparing for danskerne siden Foreningen bestod ultimo 2006 af 38 afdelinger. Nogle afdelinger investerer i et enkelt investeringsområde f.eks. danske obligationer eller tyske aktier. Andre investerer mere bredt. Hver afdeling udsteder investeringsbeviser gennem Værdipapircentralen. Målet med vores arbejde er at give investorerne et godt, langsigtet afkast. Det gør vi gennem løbende pleje og solid spredning af investeringerne. Vi benytter eksperter på hvert investeringsområde. Vi benytter en bred vifte af porteføljerådgivere fra hele verden. Alle er specialister og arbejder tæt på de markeder, de rådgiver om. Dermed har investorerne de bedste forudsætninger for at få et godt afkast. Vi søger desuden at være på forkant med udviklingen inden for investeringsverdenen og udnytter mulighederne for at øge afkastet uden at gå på kompromis med sikkerheden. Vores mål er at være Danmarks mest åbne og tilgængelige investeringsforening. Derfor lægger vi mange kræfter i, at investorerne føler sig godt informeret om deres investeringer. Vi baserer vores arbejde på følgende seks værdier: Engageret, kompetent, ordentlig, nyskabende, tilgængelig og værdiskabende. Investeringsbeviserne er et alternativ til at investere direkte i obligationer og aktier. Ved at købe Danske Invest-beviser for et større eller mindre beløb i én eller flere afdelinger opnår den enkelte investor en risikospredning. Risikospredningen er langt større, end den det enkelte medlem normalt kan opnå ved at investere direkte. Man opnår afkast tæt på markedets og får en professionel pleje af opsparingen. Det er ofte billigere at købe Danske Invest-beviser end at investere direkte særligt ved mindre investeringsbeløb. Danske Invest-beviserne kan købes og sælges til en kurs, der ligger tæt på den markedsmæssige værdi af investeringerne den såkaldte indre værdi. 10 INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2006

13 L E D E L S E S B E R E T N I N G Fem års nøgletal Formue ultimo året Netto udstedte andele i løbet af året (kursværdi) Cirkulerende beviser ultimo året Samlet regnskabsmæssig indtjening Samlede udbetalte udbytter Gennemsnitlige adm.omkostninger i procent 0,69 0,74 0,73 0,73 0,81 Markedsandel i procent ultimo året 25,3 22,7 21,0 18,8 16,6 Antal afdelinger ultimo året Medmindre andet er anført, er tallene gjort op i mio. kroner. Ultimo 2006 forvaltede investeringsforeningen Danske Invest en formue på over 74 mia. kroner for flere end medlemmer. Foreningen er en del af Danske Invest-gruppen, som henvender sig til private investorer, fonde og legater, selskaber, kommuner, almennyttige boligorganisationer, pensionsselskaber, unit link-udbydere, institutionelle investorer m.fl. Investeringsforeningen Danske Invest er ejet af medlemmerne. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som blandt andet skal vælge bestyrelse samt godkende årsrapporten og ændringer i foreningens vedtægter. Danske Invest arbejder sammen med Danske Bank-koncernen på en række områder. Danske Invest bliver større Da BG Bank og Danske Bank den 10. april 2007 bliver én bank under navnet Danske Bank, vil der i løbet af foråret 2007 blive arbejdet på en sammenlægning af BG Invest- og Danske Invest-foreningerne. Den forventede sammenlægning af de to investeringsforeninger vil bl.a. indebære en fusion af nogle obligationsafdelinger samt visse blandede afdelinger. INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT

14 12 INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2006

15 Vores vigtigste interessenter Investeringsforvaltningsselskab Medlemmer Porteføljerådgivere Distributører Danske Invest Brancheorganisation Depotbank Revisorer Offentligt tilsyn Investorer De flere end investorer er grundlaget for Danske Invest. Det er deres sparepenge, vi har fået ansvaret for at pleje og passe bedst muligt. Distributører Investorerne køber og sælger deres Danske Invest-beviser gennem vores distributører. Distributørerne har indsigt i medlemmernes privatøkonomi og risikoprofil og kan give individuel rådgivning inden for»god skik-reglerne«. Danske Bank er den væsentligste distributionskanal, men vi har også aftaler med en række andre distributører. Læs mere i afsnittet»distribution«. Depotbank Alle investeringsforeninger skal i henhold til lovgivningen have en depotbank. Den har en række kontrolopgaver, som er med til at sikre investorernes opsparing. Danske Bank er depotbank for Danske Invest. Offentligt tilsyn Danske Invest er under tilsyn af Finanstilsynet. Det er den offentlige myndighed, der fører kontrol med f.eks. banker, forsikringsselskaber og investeringsforeninger. Revisorer Foreningens revisorer reviderer blandt andet årsrapporten og udfører i den forbindelse en række kontrolopgaver. Brancheorganisation Danske Invest er medlem af InvesteringsForeningsRådet investeringsforeningernes brancheorganisation. Porteføljerådgivere Danske Invest baserer investeringerne på rådgivning fra en række porteføljerådgivere. Danske Capital, som er en del af Danske Bank, er rådgiver på de fleste afdelinger, men vi har også indgået aftaler med en række udenlandske porteføljerådgivere. Læs mere i afsnittet»en bred vifte af rådgivere«. Investeringsforvaltningsselskab Foreningen har indgået aftale med Danske Invest Administration A/S om, at selskabet udfører foreningens administrative og investeringsmæssige opgaver. Aktierne i Danske Invest Administration A/S ejes af de fleste af de afdelinger, som administreres af selskabet. INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT

16 Afkastene frem til 26/ Bioteknologi 2,83 Danmark 7,16 Dannebrog 0,36 Euro Stocks 50 3,37 Europa,06 Europaindeks,43 Europæiske Obligationer 0,23 Fjernøsten 3,64 Højrente 0,56 HøjrenteLande 1,55 International 0,34 Japan,52 Kina 7,49 Korte Danske 0,31 Lange Danske 0,17 Latinamerika 6,33 Mix 2,36 Mix med Sikring 1,42 Nye Markeder,54 Nye Markeder Akkumulerende 5,26 Pension Danmark 7,05 Pension Europa Valutasikret,06 Pension Korte Obligationer 0,66 Pension Lange Obligationer 0,17 Pension Mellemlange Obligationer 0,42 Pension Ultralange Europæiske Obligationer 0,19 Pension USA Valutasikret 2,27 Pension Verden 3,99 StockPicking,11 Sundhed 3,02 Teknologi 2,14 Tyskland 10,64 USA 2,40 Value 3,07 Verden 3,93 Verdensindeks,00 Vækst 3,22 Østeuropa 3,14 Skemaet viser afdelingernes afkast i pct. fra 31. december 2006 frem til mandag den 26. februar 2007 dagen før årsrapporten er offentliggjort. Opgjort på baggrund af kurser pr. 23. februar Afkastene og udbytterne 31 ud af foreningens 38 afdelinger gav positive afkast i 2006, mens de resterende 7 afdelinger såvel aktie- som obligationsbaserede sluttede året med negative afkast. Årets samlede regnskabsmæssige resultat for alle afdelinger blev på mio. kroner mod mio. kroner i Obligationsafdelingerne: HøjrenteLande til tops for fjerde år i træk I 2006 steg renten på obligationer. Når renten stiger, falder obligationskurserne og derfor er årets obligationsafkast moderate. De to brede, danske obligationsafdelinger Korte Danske og Dannebrog gav afkast på henholdsvis 1,9 og 0,9 pct. Afdeling HøjrenteLande, som investerer i statsobligationer fra f.eks. Latinamerika og Østeuropa, gav et afkast på over 8 pct. og var for fjerde år i træk den suverænt bedste obligationsafdeling. De øvrige udenlandske obligationsafdelinger lå generelt på niveau med de danske obligationsafdelinger. Aktieafdelingerne: Latinamerika klarede sig bedst Danske og udenlandske aktier steg i Det hjemlige aktiemarked, som steg over 30 pct., klarede sig langt bedre end de globale aktiemarkeder under ét. Generelt var det dog de såkaldt nye markeder, der steg mest i Blandt foreningens aktieafdelinger præsterede afdeling Latinamerika således det højeste afkast. Afdelingen steg over 40 pct. Afdeling Kina og Østeuropa gav også pæne afkast på over 30 pct. Afdeling Danmark sluttede året med et afkast på over 25 pct., mens europæiske afdelinger som Europa, Euro Stocks 50 og Europaindeks gav afkast på mellem 17 og INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2006

17 L E D E L S E S B E R E T N I N G Udbytter og Afkast 2006 Afdeling udbytte for Afdelingens Benchmark- 2006, (% pr. bevis) afkast, (%) afkastet, (%) Bioteknologi*) 0,00 1,47 Danmark 28,25 26,83 32,29 Dannebrog a conto 1,00 0,92 1,31 restudb. 1,25 Euro Stocks 50 1,75 18,44 17,98 Europa 1,50 17,35 19,54 Europaindeks 7,00 20,59 21,41 Europæiske Obligationer 3,00 0,13 0,08 Fjernøsten 1,75 16,28 19,19 Højrente 6,50 1,27 0,68 HøjrenteLande 14,00 8,13 7,71 International 0,00 0,14 *) Japan 0,00 7,22 5,02 Kina 19,75 32,46 24,32 Korte Danske Obligationer a conto 0,75 1,89 2,19 restudb. 1,50 Lange Danske Obligationer a conto 1,25 0,41 0,40 restudb. 1,25 Latinamerika 20,7 1,09 27,98 Mix*) ***) 7,63 Mix med Sikring*) ***) 3,92 Nye Markeder 25,25 21,57 18,16 Nye Markeder Akkumulerende**) ***) 30,38 Pension Danmark***) 26,40 32,29 Pension Europa Valutasikret***) 18,31 18,59 Pension Korte Obligationer 3,25 2,09 2,06 Pension Lange Obligationer a conto 2,50 0,48 0,15 restudb. 1,00 Pension Mellemlange Obl. a conto 2,50 0,65 1,07 restudb. 1,00 Pension Ultralange Eur. Obl.***) 2,50 1,95 Pension USA Valutasikret***) 10,40 12,10 Pension Verden***) 5,01 7,34 StockPicking 0,00 12,12 7,34 Sundhed 0,00 0,99 1,24 Teknologi 0,00 2,23 2,28 Tyskland**) 0,00 20,14 USA 0,00 1,58 2,52 Value 1,50 12,05 7,34 Verden 1,00,44 7,34 Verdensindeks 2,75 6,85 7,34 Vækst*) 0,00 6,25 Østeuropa,75 33,70 38,51 Afdelingernes investeringsområde og benchmarks fremgår af årsregnskaberne. Benchmarkudvikling viser det markedsindeks, som afdelingens afkast sammenlignes med. Udviklingen i benchmarks er beregnet uden omkostninger. Afdelingernes afkast er beregnet, efter at omkostningerne er trukket fra, men er inkl. udbytter udbetalt i *) Intet relevant mål for markedsafkastet. **) Siden introduktionen i ***) Akkumulerende udbetaler ikke udbytte. Acontoudbytterne blev udbetalt i efteråret Restudbytterne udbetales ligesom udbytterne fra de øvrige afdelinger den 25. april 2007, når udbytterne er godkendt på generalforsamlingen. I skemaet bagerst i årsrapporten viser vi, hvordan udbytterne beskattes ved fri opsparing, pensionsopsparing samt for selskaber. INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT

18 Samlet udbyttebetaling Mia. kr. 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Figuren viser foreningens samlede udbyttebetaling gennem årene. pct. Tre af foreningens aktieafdelinger gav negativt afkast. Årets laveste afkast lå hos afdeling Japan, der faldt med godt 7 pct. Moderate obligationsudbytter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der for 2006 i alt udbetales udbytter på mio. kroner mod mio. kroner for Udbytterne beregnes i henhold til reglerne i skattelovgivningen. De højeste obligationsudbytter er fremkommet i de udenlandske obligationsafdelinger. Især de medlemmer, der investerer i højtforrentede obligationer, kan konstatere pæne udbytter. Udbytterne i de danske obligationsafdelinger er generelt lavere. I nogle af de afdelinger, som henvender sig til medlemmer, der investerer privat, fri opsparing, er en del af udbyttet skattefrit. Det højeste udbytte 14 pct. udbetales til medlemmerne med beviser i afdeling HøjrenteLande. Afdeling International udbetaler ikke udbytte. Det skyldes blandt andet, at afdelingen har haft et tab fra tidligere år, som kan modregnes i henhold til skattereglerne. En række aktieafdelinger udbetaler ret høje udbytter og også noget højere end vi generelt tilstræber i aktieafdelinger. Det skyldes primært skattetekniske forhold. I andre aktieafdelinger er udbyttet på nul procent. Også dette hænger sammen med skattereglerne. Tidligere års realiserede tab er fremført og modregnet i de realiserede gevinster i Det medfører, at der ikke skal udloddes. Læs mere om afdelingernes afkast og udbytter i årsregnskaberne bagerst. Danske Invest-beviser er en langsigtet investering Danske Invest-beviser bør betragtes som en langsigtet investering. De historiske afkast pr vist som værdien af en oprindelig investering på 100 kroner fremgår af skemaet til højre. Som det fremgår, varierer resultaterne meget fra afdeling til afdeling. 16 INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2006

19 L E D E L S E S B E R E T N I N G Aktieafdelingen Danmark har givet det suverænt bedste afkast, når vi kigger 10 år tilbage i tiden. På fem og syv års sigt ligger afdeling Østeuropa i top, mens afdeling Latinamerika har klaret sig bedst på tre års sigt. De senere års store stigninger på mange markeder slår nu igennem i aktieafdelingernes langsigtede afkast. Samtlige afdelinger undtagen den tidligere afdeling IT-infrastruktur (nu Vækst) har præsteret positive afkast målt over tre år. Målt over fem år er resultaterne stadig negative i flere afdelinger. Obligationsafdelingernes afkast er mere stabile fra år til år, og ingen afdelinger har givet tab uanset om man måler over 3, 5, 7 eller 10 år. På et års sigt har 4 ud af 11 obligationsafdelinger dog givet negative afkast. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Kursværdien af investeringsbeviser og dermed afkastet svinger langt hen ad vejen i takt med det eller de markeder, den enkelte afdeling investerer på. En Afkast bred og vifte udbytte: af porteføljerådgivere To sider af samme sag Udbyttet er den del af årets resultat, som udbetales til medlemmerne i henhold til lovgivningen og foreningens udbyttepolitik, der er beskrevet i regnskabspraksis. De fleste afdelinger udbetaler udbytte én gang årligt. En række obligationsafdelinger udbetaler to gange årligt. Værdien af investeringsbeviserne ændrer sig i takt med det eller de markeder, den enkelte afdeling investerer på. Denne ændring måler vi ud fra den såkaldte indre værdi, som er den regnskabsmæssige værdi af et enkelt investeringsbevis. Afdelingernes indre værdier opdateres løbende og kan følges over dagen på Afkastet er summen af udbytterne og ændringen i indre værdi. Administrationsomkostninger og handelsomkostninger er trukket fra, før vi gør afkastet op. Det medfører, at en afdeling umiddelbart er bagud i forhold til det markedsindeks, den bliver holdt op imod helt som den direkte investor har omkostninger, når han eller hun selv investerer. afdelingernes historiske resultater 3 år 5 år Bioteknologi Danmark Dannebrog Euro Stocks Europa Europaindeks Eur. Obligationer Fjernøsten Højrente HøjrenteLande 142 International Japan Kina 192 Korte Danske Lange Danske Latinamerika Nye Markeder Pension Danmark 233 Pension Lange Obl Pension Mellemlange Obl. 110 Pension Verden 132 StockPicking Sundhed 121 Teknologi USA Value Verden Verdensindeks Vækst Østeuropa Skemaet viser værdien 31. december 2006 af en investering på 100 kroner gennemført 3 eller 5 år tidligere. Kolonnen»5 år«måler derfor femåret Afdelinger, der ikke har eksisteret mindst 3 år, er ikke med i oversigten. Udbetalte udbytter er indregnet og forudsat geninvesteret i afdelingen på udbetalingstidspunktet. I årsregnskaberne bagerst i årsrapporten viser vi afkastene for hver afdeling målt over henholdsvis 1, 3, 5, 7 og 10 år. INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT

20 Danske Invest følger en strategi, hvor vi baserer investeringerne på rådgivning fra en række porteføljerådgivningsselskaber. Derfor får medlemmerne hos Danske Invest adgang til investeringseksperter fra det meste af verden. Viften af rådgivere er ikke statisk. Rådgivere kan blive skiftet ud og nye rådgivere kan komme til, hvis vi f.eks. lancerer et nyt produkt, investeringsområdet i en afdeling ændres, eller rådgivningen ikke er tilfredsstillende over en periode. Eksempler er, at vi i 2006 fik nye rådgivere på afdeling Japan og afdeling Vækst. Her viser vi en oversigt over vores vifte af rådgivere, som den så ud ultimo februar Oversigten omfatter de rådgivere, som direkte eller indirekte rådgiver foreningen. Danske Capital: Vores hovedrådgiver Danske Capital, som er en division af Danske Bank, er rådgiver for langt de fleste afdelinger i Danske Invest. Danske Capital forvaltede ultimo september 2006 en samlet formue på 476 mia. kroner. Danske Capital fokuserer investeringsressourcerne på udvalgte investeringsområder f.eks. danske aktier, europæiske aktier, danske obligationer, europæiske obligationer og fordelingen på de forskellige aktivtyper hvor Danske Capital søger at skabe et merafkast i forhold til markedsudviklingen. På aktieområdet rådgives med udgangspunkt i grundige analyser af de enkelte selskaber. Analyser og sammenligninger af virksomheder på tværs af landegrænser er centralt, når Danske Capital rådgiver om investeringer. På obligationsområdet består investeringsprocessen af en række trin, som blandt andet fastlægger ønskede eksponeringer inden for rente-, valuta- og kreditrisiko, segmentallokering, papirvalg og konkrete investeringsstrategier. Læs mere på ING: Specialist i højtforrentede obligationer ING Investment Management er rådgiver på afdeling HøjrenteLande, som investerer i højrentelandeobligationer. ING s funktion for højrentelande forvaltede ultimo september 2006 en formue på knap 60 mia. kroner. ING er et hollandsk selskab, men porteføljemanagerne er placeret strategiske steder fordelt over det meste af verden. ING baserer blandt andet deres investeringsproces på forventninger til den globale renteudvikling, landenes relative værdi på basis af dybdegående analyser af den politiske og 18 INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2006

Årsrapport 2006. Investeringsforeningen Danske Invest

Årsrapport 2006. Investeringsforeningen Danske Invest Årsrapport 2006 Investeringsforeningen Danske Invest Læs om de enkelte afdelinger på side: 74 Bioteknologi 77 Danmark 80 Dannebrog 83 Euro Stocks 50 86 Europa 89 Europaindeks 92 Europæiske Obligationer

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Årsrapport 2006. Investeringsforeningen BG Invest

Årsrapport 2006. Investeringsforeningen BG Invest Årsrapport 2006 Investeringsforeningen BG Invest Investeringsforeningen BG Invest CVR-nr. 76 13 73 15 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www.bginvest.dk bginvest@bginvest.dk

Læs mere

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 2008 Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 13 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com Bestyrelse: Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Knowledge at work. Danske Invest. Velkommen til generalforsamling g 2011

Knowledge at work. Danske Invest. Velkommen til generalforsamling g 2011 Danske Invest Velkommen til generalforsamling g 2011 12. april 2011 Fælles generalforsamling for tre foreninger Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Investeringsforeningen

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

generalforsamling 2010

generalforsamling 2010 Danske Invest Velkommen til Velkommen til generalforsamling 2010 Fælles generalforsamling li for tre foreninger Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Investeringsforeningen

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Ejendomme Europa Indeks (ophørende), Europa Bæredygtig

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Et portræt af de investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de investorer i de danske investeringsforeninger Analyse januar 2009 Et portræt af de 850.000 investorer i de danske investeringsforeninger InvesteringsForeningsRådet har taget initiativ til at udarbejde denne samlede beskrivelse af de 850.000 danskere,

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af 7-08-0 :56 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvesteringsforeninger Journal nr. /006-000-0007/ISA//JKM

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Danske Invest

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Danske Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Danske Invest 2 kapiteltekst Investeringsforeningen Danske Invest CVR-nr. 15 16 15 82 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa ANALYSE 11. juni 2008 Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa På basis af en omkostningsrapport fra det internationalt anerkendte analysefirma Lipper Fitzrovia

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

PRODUKT INVESTERINGSPROCES

PRODUKT INVESTERINGSPROCES SIRIUS BALANCE PRODUKT Sirius Balance er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Sirius Balance er den første afdeling i Danmark, der kombinerer aktier og virksomhedsobligationer i én afdeling.

Læs mere

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2017, kl. 16.00 i Øksnehallen, Halmtorvet

Læs mere

November Nu kan selvstændigt erhvervsdrivende under v irksomhedsskatteordningen investere i akt ier v ia akkumulerende investeringsbev iser

November Nu kan selvstændigt erhvervsdrivende under v irksomhedsskatteordningen investere i akt ier v ia akkumulerende investeringsbev iser November 2007 Mulighed for højere af kast af midler under v irksomhedsskatteordningen Nu kan selvstændigt erhvervsdrivende under v irksomhedsskatteordningen investere i akt ier v ia akkumulerende investeringsbev

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011

Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011 Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011 Specialforeningen Danske Invest CVR-nr. 24 26 06 82 Parallelvej 17 2800 Kongens Lyngby Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer,

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer, BESTYRELSENS FUSIONSPLAN og -REDEGØRELSE for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) og Mellemlange Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest

Læs mere

BankInvest Optima. kunsten at spare op.

BankInvest Optima. kunsten at spare op. BankInvest Optima kunsten at spare op www.bankinvest.dk BankInvest Optima - kunsten at spare op Optima er betegnelsen for en familie af blandede fonde, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2014 Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Investering gennem investeringsfonde er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Velkommen til LD medlemsmøde

Velkommen til LD medlemsmøde Velkommen til LD medlemsmøde Onsdag den 24. september 2014 Brønderslev Hallerne Torsdag den 25. september 2014 Nordjyske Arena, Aalborg Dagens program Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Markedet for investeringsforeninger i 2012

Markedet for investeringsforeninger i 2012 Analyse januar 2013 2011 28. januar 2013 Markedet for investeringsforeninger i 2012 Gode afkast og fortsat medlemstilgang sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.214 mia.

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere