Bilag 1. Kravspecifikation. Udbud af Konsulentassistance til NordCrawl-projektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Kravspecifikation. Udbud af Konsulentassistance til NordCrawl-projektet"

Transkript

1 Bilag 1 Kravspecifikation Udbud af Konsulentassistance til NordCrawl-projektet

2 Indhold 1. Introduktion Baggrund Formål Leverancer Organisation Tidsplan Budget Sprog Udformning af tilbud Tildeling af opgaven Modtagelse af tilbud Introduktion Dette bilag beskriver kravene til den ønskede konsulentassistance til Energistyrelsen ifm. NordCrawl-projektet. Energistyrelsen udbyder projektet på vegne af Nordisk Ministerråd. 2. Baggrund Baggrunden for udbuddet om konsulentassistance er, at energimyndighederne fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island gennemfører projektet NordCrawl med støtte fra Nordisk Ministerråd. Energistyrelsen i Danmark er agent for projektet. Projektet gennemføres frem til 30. juni Nordisk Ministerråd og de deltagende energimyndigheder ønsker at gennemføre projektet ved hjælp af ekstern konsulentassistance. Energimyndighederne vil deltage i en styregruppe og referencegruppe. Baggrund for projektet er, at flere og flere energirelaterede produkter bliver omfattet af EU s ecodesign- og energimærkningsregler. Med energirelaterede produkter menes energiforbrugende produkter og produkter, som ikke bruger energi, men som har direkte indflydelse på et energiforbrug. Yderligere informationer om de to direktiver og de forordninger, som er gennemført i henhold til direktiverne kan ses her: Det voksende internetsalg af produkter, som er omfattet af enten ecodesign- og/eller energimærkningskrav giver myndighederne i de nordiske lande nye udfordringer med henblik på at gennemføre et effektivt markedstilsyn, men giver også muligheder for at myndighederne kan få et bedre overblik over de energiprodukter, som markedsføres i Norden, og disse produkters energiforbrug :

3 Energimyndighederne har behov for data for produkter på markedet ved indførelse af nye krav for at kunne vurdere behovet og niveauet for kravene. Energimyndigheder har behov for at kunne dokumentere det bidrag, som produkter med højere energieffektivitet yder til den samlede udvikling i samfundets energieffektivitet. Energimyndigheten, Sveriges energimyndighed, gennemfører frem til midt i 2015 forprojektet MAPLE (Market Analysis and Product Legislation Evaluation), som fokuserer på analyse og prognoser af effekten af energieffektivisering af forskellige energirelaterede produkter. Relevante dele af resultaterne skal inddrages i det nuværende projekt. For nærmere information om Maple se bilag A til denne kravspecifikation 3. Formål Formålet er, at konsulentassistancen skal: gennemføre projektet inden for rammerne af kravspecifikationen og i øvrigt i henhold til projektbeskrivelsen til Nordisk Ministerråd varetage projektledelsen for NordCrawl-projektet, herunder at stå for kontakten med styregruppe og referencegruppe og med projektets forvaltningsorgan Energistyrelsen assistere ved kommunikation om projektet og øvrige, mindre opgaver ifm. projektet Formålet med og indholdet af NordCrawl-projektet er: 1. at udvikle og implementere et pålideligt it-baseret redskab en webcrawler med tilhørende database til støtte for markedsovervågning ved overvågning af og indsamling af data fra internettet om energirelaterede produkter i forbindelse med håndhævelse af energi- og miljøkrav udstedt i medfør af ecodesigndirektivet og energimærkningsdirektivet. analyser af energieffektivitet og prisdannelse for produkter på markedet og fremskrivninger til brug for at vurdere effekten af gældende lovgivning og overvejelser om indførelse af nye krav. analyser af energieffektivitet og prisdannelse for produkter mht. historisk udvikling i form af tidsserier for at kunne dokumentere energibesparelsesbidraget fra produkters højere energieffektivitet. 2. at give instruktion og undervisning i værktøjets anvendelse for personalet i de nordiske energimyndigheder. 3. at formidle resultaterne gennem en slutrapport og en workshop. 4. at benytte værktøjet på 3 specifikke produktgrupper med indsamling af data og gennemførelse af dataanalyser for at demonstrere, hvordan webcrawleren virker i praksis. 4. Leverancer Leverance 1. Opsamling af erfaringer fra forprojektet Konsulenten skal opsamle og vurdere erfaringer fra det igangværende projekt MAPLE under Energimyndigheten i det omfang, at erfaringerne er relevante for NordCrawl-projektet. Leverance 2. Webcrawler med database

4 Konsulenten skal udvikle og levere en fuld funktionel webcrawler med tilhørende database (NordCrawl), som opfylder formål 1 beskrevet ovenover for NordCrawl-projektet, i det det forudsættes, at et grundsystem, gøres tilgængeligt for energimyndighederne. Grundsystemet skal omfatte: Læsning og udtræk af relevante informationer fra websider, hvor energirelaterede produkter annonceres til salg (internetannoncering og internetbutikker) eller præsenteres og beskrives, som i producenters og importørers produktkataloger. Data omfatter blandt andet: Websted, URL for hvor data er indsamlet fra, leverandør, præcis identifikation af produktet, produkttype, relevante karakteristika af produktet, energieffektivitets- og energiforbrugsdata (kan være en række data afhængig af produktet), produktpris og dato for dataindsamlingen. De energirelaterede produkter, som systemet skal kunne indsamle data for, omfatter som udgangspunkt alle produkter omfattet af ecodesignkrav og af energimærkekrav, f.eks. hvidevarer, belysning, tv-apparater, varmepumper [ se linkene: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/list_of_enegy_labelling_measures.pdf og https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/list_of_ecodesign_measures.pdf. Derudover skal grundsystemet være forberedt på at kunne udvides af f.eks. en administrator hos energimyndighederne til at omfatte flere produkter. Automatisk indsamling ud fra angivne webkilder som en URL til en indgangside for hjemmeside, hvor data skal indsamles fra. Heri skal også kunne indsamles data fra undersider og fra dokumenter med direkte adgang til data som Excel, Word og PDF. Systemet, NordCrawl, som konsulenten skal udvikle, skal omfatte: NordCrawl skal indeholde en webservice og en databaseintegration med grundsystemet, således, at der sikres fremtidig mulighed for at hver af de nordiske energimyndigheder kan vælge engen leverandør af grundsystemet. Nordcrawl skal kunne udføre automatisk læsning af billedfiler, der rummer energiinformationer om produkter ved hjælp OCR (Optical Character Recognition) teknologi. Data på f.eks. et hovedkontors hjemmeside, som der er link til fra et lokalt kontor, skal også være omfattet af indsamlingen. Automatisk indlægning af data fra webcrawleren til en database i et format, hvor data kan eksporteres til Excel og Access. Analyser og rapportering gennem tabeller og grafer. Som minimum skal der vises: Tabeller med de indsamlede data med rækker med de enkelte produkter og med produkttype, relevante karakteristika af produktet, energieffektivitets- og energiforbrugsdata herunder energimærkedata, produktpris, webstedskilde og dato for dataindsamlingen som søjler. Tabeller med de indsamlede data som ovenover, men med visning udelukkende af de data, som er en del af lovkravene i medfør af ecodesigndirektivet og energimærkningsdirektivet, så det er let at sammenligne med oplyste og målte produktdata. Tabeller og grafer med produkterne grupperet i produktkategorier med gennemsnitstal og %-fraktiler for energieffektivitets- og energiforbrugsdata herunder energimærkedata og produktpris. Tabeller og grafer med historiske tidsserier, hvor der er mulighed for valg af tidsintervaller for visningen og med visning af produkterne grupperet i produktkategorier

5 med gennemsnitstal og %-fraktiler for energieffektivitets- og energiforbrugsdata herunder energimærkedata og produktpris. Tabeller med gennemsnitstal for historiske data før en ikrafttrædelsesdato for ecodesignog/eller energimærkekrav og fremskrivninger for efter ikrafttrædelsesdatoen. Vurdere muligheden for samarbejde med større databesiddere (eksempelvis Elgiganten, Whiteaway) på det nordiske marked med henblik på at undgå eventuelle fremtidige barrierer for dataindsamling Adgang til kontekstafhængig brugerhjælp påengelsk. Adgang til letforståelig manual på engelsk. Kravene til systemet er: En brugerflade, som er brugervenlig ift. målgruppen, der er primært energimyndigheder, og sekundært konsulenter tilknyttet myndighederne. Det kræver bl.a. overholdelse af almene konventioner for brugerinteraktion, herunder kategorisering, filtrering, sammenligning, søgning mv. Administration af webcrawleren, herunder indlægning af nye produkter og sider for søgningen, skal ske efter login Adgang til at foretage analyser og rapportering gennem tabeller og grafer mv. skal ske enten fra en offentlig webside eller efter login. Det skal afklares i samråd med styregruppen. Tilgang til webcrawleren gennem et webinterface Systemet skal udvikles på en softwareplatform uden licensomkostninger Systemet skal være fuldt dokumenteret, så det efter projektets afslutning let kan videreudbygges Systemets sprog skal være engelsk for brugerfladen, dokumentation, programmeringen (kommentarer, feltnavne mv.), brugermanunal og brugerhjælp. It-udviklingen af systemet skal foregå agilt i interaktion med styregruppen og bruger- referencegruppen (Nordsyn) i et omfang, som er relevant og effektivt for dette projekt. Arbejdsprocessen forudsætter godkendelse af hvert trin før næste trin igangsættes. It-udviklingen skal ske i dialog med brugerne, dvs. brugerne i Nordsyngruppen under energimyndighederne i de nordiske lande. Konsulenten skal således være indstillet på en høj grad af brugerinvolvering i udviklingen af NordCrawl. Systemet skal være gennemtestet for funktionalitet og brugervenlighed Parterne i projektet og andre nordiske energimyndigheder skal have fri og ubegrænset adgang til brug af systemet inden for dette projekts formål, men også efter afslutning af projektet uden øvrig betaling og uden nogen form for rettighedskrænkelser hos konsulenten eller tredjepart. Dog forudsættes det, at omkostninger til undervisning udover den afsluttende workshop og udvikling af specielle programfaciliteter påhviler den eller de nordiske energimyndigheder, som foretager sådanne ekstrabestillinger. Konsulenten skal foretage den endelige aflevering af software og dokumentation senest 30. juni Leverance 3. Instruktion og undervisning Efter webcrawleren er færdigudviklet, skal konsulenten gennemføre en heldags workshop med instruktion og undervisning for at sikre implementeringen hos energimyndighederne fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island. Workshoppen holdes i København. Udgifter til lokale og ejseog opholdsudgifter for deltagere fra de nordiske tilsynsmyndigheder skal konsulenten ikke dække.

6 Workshoppen forventes at være en endags-workshop, 8 timer inkl. frokost, med præsentationer fra konsulenten og med praktiske øvelser i brugen for tilsynsmyndighedernes repræsentnater. Desuden skal hver af de 5 nordiske tilsynsmyndigheder efter workshoppens afholdelse have mulighed for gratis at trække på telefonassistance ifm. anvendelse af webrawleren i op til 5 timer pr. myndighed. Øvrig instruktion af medarbejdere i de nordiske tilsynsmyndigheder skal kunne tilkøbes. Prisen for en sådan heldagsundervisning skal fremgå af tilbuddet jf. punktet Tildeling af Opgaven. Leverance 4. Projektkommunikation Konsulenten skal udarbejde en kommunikationsplan, hvori indgår løbende information om projektets fremdrift til styregruppen Konsulenten skal mindste én gang årligt gennem styregruppen informere EK-E (Nordisk Embedsmandskomité for Energipolitik) og Nordisk Ministerråds sekretariat om projektets delresultater og om det endelig projektresultat ved afslutning i Konsulenten skal levere udkast til slutrapport senest 30. april Styregruppen leverer kommentarer inden en måned. Konsulenten leverer den endelige slutrapport tilrettet ift. kommentarer senest 30. juni Konsulenten skal derudover hvert kvartal udarbejde en status (1 side) over fremdriften i projektet med henblik på, at styregruppen kan benytte disse kvartalsrapporter i dens information udadtil, fx. til udsendelse af nyhedsbreve. Leverance 5. Projektledelse Konsulenten skal varetage projektets projektledelse med alt hvad indgå deri, herunder udformning af tidsplan, overholdelse af tidsplan og milepæle, kvalitet af leverancer og planlægning, indkaldelse og styring af møder med styregruppen og referencegruppen. Konsulenten skal sikre projektets fremdrift over hele perioden. Ved udefrakommende begivenheder, som kan besværliggøre overholdelse af tidsplan og leverancer, skal konsulenten omgående give besked til styregruppen. Konsulenten forventes at afholde 2 årlige møder med styregruppen og maksimalt 2 årlige møder med referencegruppen. Styregruppe- og referencegruppemøderne tænktes afholdt i umiddelbar forlængelse af hinanden og om muligt i tilknytning til Nordsyn-arbejdsgruppens (se efterfølgende organisationsdiagram) møder. Møderne bliver afholdt enten i København, Stockholm eller Helsinki. Der stiles efter et møde i hver by. Den endelige beslutning om placering træffes af styregruppen. Derudover kan der efter behov afholdes telefon- og/eller videomøder. 6. Organisation Energistyrelsen er forvaltningsorgan for projektet over for Nordisk Ministerråd. Se organisationsdiagram herunder.

7 De nordiske energimyndigheder nedsætter en styregruppe, som vil være ansvarlig for styring af projektet. Styregruppen består af: En repræsentant for Energistyrelsen (Danmark har Nordisk formandskab i 2015) En repræsentant for Finland (Finland har Nordisk formandskab i 2016) En repræsentant for Energimyndigheten (Sverige har gennemført forprojektet) En ekstern sagkyndig tilknyttet styregruppen deltager i styregruppens møder og kvalitetssikrer i det omfang, som styregruppen beslutter, kvaliteten i leverancerne. Det friholder dog ikke konsulenten for at foretage egen kvalitetssikring. Konsulenten skal være den daglige projektleder, som refererer til styregruppen. Desuden bliver der nedsat en referencegruppe, som består af deltagere i de nordiske energimyndigheders Nordsynarbejdsgruppe. Derudover skal der være en brugergruppe, som inkluderer en række medarbejdere, der kommer til at arbejde med systemet til hverdag. De skal inddrages på relevante tidspunkter under itudviklingen. Konsulenten skal være bemandet med personer, som dækker alle kvalifikationsområder, der er nødvendige for at gennemføre projektet og levere de ønskede leverancer. Konsulenten kan være en sammensætning af flere firmaer som konsortium, hovedleverandør med underleverandører mv. Antallet af firmaer (med eget CVR-nr.) må maksimalt være 3 inkl. hovedleverandøren. Ét firma skal være hovedansvarlig for leverancen og skal være hovedkontakt over for Energistyrelsen. Der skal ved begyndelse af opgaveudførsel defineres én kontaktperson hos konsulenten, hvortil kommunikation mellem konsulent, styregruppe, brugergruppe og Energistyrelsen foregår. 7. Tidsplan Konsulenten skal starte arbejdet umiddelbart efter kontraktindgåelse og afslutte projektet senest 30. juni Den overordnede tidsplan er: 1. kvartal 2015: Kontraktindgåelse 2. kvartal 2015: Projektstart

8 Start / medio 2. kvartal 2015: Kickoff-møde styregruppe og referencegruppe med konsulent kvartal 2015: Fase 1: Leverance 1 og start leverance 2. Medio 4. kvartal 2015: Afrapportering af projektets fase 1, møde med styregruppe og referencegruppe kvartal 2016: Fase 2: Færdigudvikling af webcrawleren. Det forventes, at webcrawleren er færdigudviklet i en version, som partnerne kan tage i brug. Medio / udgang 2. kvartal 2016: Afrapportering af projektets fase 2, møde med styregruppe kvartal 2016: Fase 3: Test af webcrawleren og dataindsamling med dataanalyse. Gennemførelse af leverance kvartal 2016: Afrapportering af projektets fase 3 og møde med styregruppen kvartal 2017: Fase 4: Tilpasninger af webcrawleren ud fra erfaringer ved brugen af den. 2. kvartal 2017: Afrapportering af det samlede projekt og møde med styregruppen og referencegruppen. Leverance 4 og 5 leveres over hele projektforløbet. 8. Budget Det samlede maksimale budget for opgaven inkl. alle omkostninger er 1,85 millioner danske kr. Konsulenten kan medtage følgende i budgettet: Honorar fordelt på medarbejderkategorier Rejseomkostninger for konsulenten til møder mv. Rejseomkostninger godtgøres efter gældende regler for Nordisk Ministerråd, dvs. ved flyrejser benyttes billigst mulige turistklasse. Ved anden transport benyttes offentlige transportmidler 9. Sprog Projektlederen, den ansvarlige for instruktion og undervisning, og den ansvarlige for kommunikation skal fuldt ud beherske engelsk og mindst ét af de skandinaviske sprog (dansk, norsk, svensk). Al brugerhjælp og dokumentationssprog i NordCrawl skal være engelsk. Rapportering af projektet til styregruppe mv. skal udformes på et af de skandinaviske sprog. Kommunikation i øvrigt mellem styregruppe, brugergruppe og konsulent skal kunne foregå på engelsk og mindst ét af de skandinaviske sprog. 10. Udformning af tilbud Tilbud skal afleveres i 1 elektronisk eksemplar i PDF-format og i underskrevet (skannet underskrift) tilstand. Tilbuddet skal udformes på et af de skandinaviske sprog (dansk, svensk eller norsk), dog kan referencer, CV og bilag være på engelsk. Tilbuddet skal som minimum indeholde: Tilbudsgivers (hovedansvarlig) kontaktoplysninger herunder CVR-nummer Beskrivelse af opgavens løsning, herunder Beskrivelse af, hvordan konsulenten vil gennemføre opgaven, herunder en detaljeret beskrivelse af leverancerne

9 Beskrivelse af organisationen og bemanding Tidsplan med uddybning af faserne, milepæle, frister for leverancer, møder mv. Detaljeret budget herunder med fordeling af timer på personalekategori og leverancer, timesatser, samlet honorar og rejseomkostninger Organisations- og bemandingsplan med beskrivelse af ansvar og rollefordeling og angivelse af de pågældende medarbejderes erfaringer, kompetencer og brugen af dem i forhold til udførelse af projektet. Desuden skal medarbejdernes sprogkundskaber fremgå af planen. o CVer på samtlige medarbejdere, der indgår i bemandingsplanen, skal vedlægges. En medarbejders CV må maksimalt fylde 2 sider. CV er, som ikke overholder dette krav tages ikke i betragtning. Referencer: Konsulenten skal inkludere i tilbuddet maksimalt 5 relevante referencer af maksimalt 2 sider for hver reference gennemført inden for de sidste 5 år. Mindst 1 af referencer skal vedrøre automatisk indsamling af data fra websider, og mindst 1 reference (kan være den samme som foregående reference) skal vedrøre udformning af en webbrugerflade. Referencerne skal angive konsulentens andel af arbejdet. Samlet pris på opgaven i danske kroner ekskl. moms. 11. Tildeling af opgaven Valg af tilbudsgiver vil ske ud fra det overordnede tildelingskriterium det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det økonomisk mest fordelagtige bud udvælges på grundlag af følgende underkriterier: 1: Opgavens løsning: 45 % Bedømt på grundlag af følgende elementer: Tilbudsgiveres forståelse af den udbudte opgave og beskrivelse af, hvordan tilbudsgivers arbejde tilrettelægges på baggrund af løsningsbeskrivelsen og faglige kompetencer, som oplyst i tilbuddet. 2: Kompetencer: 45 % Ved vurdering af kompetencer lægges der vægt på: Tilbudsgivers kendskab til og erfaring med udvikling af websoftware og webbrugerflader, dataindsamling og dataanalyser samt energiforbrugende og energirelaterede produkter. Dette skal dokumenteres med referencer fra tilsvarende opgaver. Denne faktor udgør en tredjedel af kompetencekriteriets samlede vægt. Der lægges ved vurdering af de tilbudte kompetencer hos projektlederen og teamet i øvrigt blandt andet vægt på: At der er en klar og entydig ansvarsfordeling blandt projektleder og øvrige medarbejdere. Denne faktor udgør en sjettedel af det samlede kompetencekriteriums vægt. At det er dokumenteret, at der ledelsesmæssigt er de it- og energifaglige kvalifikationer til at sikre en koordinering af arbejdet og faglig indsigt i opgaven og gennemførelse af arbejdet kvalitetsmæssigt og tidsmæssigt inden for kravene. Dette vil blive vurderet på grundlag af projektlederens og centrale medarbejderes erfaringer fra tidligere tilsvarende opgaver. Denne faktor vil udgøre en tredjedel af det samlede kompetecekriteriums vægt At bemandingsplanen demonstrerer, at tilbudsgiver samlet set råder over den nødvendige viden for udførelse af projektet

10 o At teamet vil allokere tekniske kompetencer for it-udviklingen, databehandling mv. o At teamet vil allokere kompetencer inden for webbaserede brugergrænseflader, brugervenlighed, brugergruppedialog og interview og funktionalitets- og brugertest. o At teamet vil allokere energifaglige kompetencer inden for fagområdet energiforbrugende og energirelaterede produkters energiforbrug Denne faktor udgør en sjettedel af kompetencekriteriets samlede vægt. 4: Samlet pris: 10 % Bedømt på grundlag af følgende elementer: Samlet pris inkl. transportomkostninger 200 projekttimer En ekstra undervisningsdag ekskl. transportomkostninger De nævnte prisfaktorer tillægges lige stor vægt. 11. Modtagelse af tilbud Frist for modtagelse af tilbud er 27. april 2015 kl Tilbud som modtages efter fristens udløb tages ikke i betragtning. Tilbuddet sendes i PDF-format på mail til: Energistyrelsen Signe Friis Christensen Af it-praktiske grunde bør tilbud sendes som Zip ed mail

ANSØGNINGSSKEMA FOR PROJEKTMIDLER

ANSØGNINGSSKEMA FOR PROJEKTMIDLER ANSØGNINGSSKEMA FOR PROJEKTMIDLER Udfyldt skema sendes til adressen nedenfor. Dokument nr.: 1. Projektnavn : NordCrawl Nordisk Ministerråds Sekretariat Ved Stranden 18 DK-1061 København K Att: 2. Ansøger

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. Operatøropgaven for Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion

Tilbudsbetingelser. for. Operatøropgaven for Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion Tilbudsbetingelser for Operatøropgaven for Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion 1. ORIENTERING 1.1 Opgaven Erhvervsstyrelsen indhenter hermed tilbud på opgaven Operatør for Erhvervspartnerskabet

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på opgave vedrørende Nøgletalsdatabase for virksomheders energibrug i udvalgte brancher

Invitation til at afgive tilbud på opgave vedrørende Nøgletalsdatabase for virksomheders energibrug i udvalgte brancher Invitation til at afgive tilbud på opgave vedrørende Nøgletalsdatabase for virksomheders energibrug i udvalgte brancher Kontor/afdeling Center for Erhverv Dato 29. august 2016 /CBN/MRA 1. Formål Opgaven

Læs mere

Opgavebeskrivelse: Analyse af erhvervs- og samfundsøkonomiske effekter for varmepumper i Danmark til erstatning for oliefyr

Opgavebeskrivelse: Analyse af erhvervs- og samfundsøkonomiske effekter for varmepumper i Danmark til erstatning for oliefyr Opgavebeskrivelse: Analyse af erhvervs- og samfundsøkonomiske effekter for varmepumper i Danmark til erstatning for oliefyr Udbuddet omfatter følgende dokumenter 1. Kontraktudkast 2. Opgavebeskrivelse

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Indretningskoncept, budget, tidsplan og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX

UDBUDSBETINGELSER. Indretningskoncept, budget, tidsplan og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX UDBUDSBETINGELSER Indretningskoncept, budget, tidsplan og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX Side 2 af 9 1. OVERORDNEDE RAMMER FOR UDBUDDET 1.1 Det ordregivende selskab

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5 ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET 21-02-2013 1 af 5 1. INDLEDNING Disse betingelser gælder for Rigspolitiets (herefter benævnt "Ordregiver") indhentning af tilbud på en testportefølje

Læs mere

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Internt seminar Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Organisering af tilsyn i Danmark Bekendtgørelserne beskriver følgende hhv. 7 i BEK. 1274

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

Udbudsbetingelser for Energistyrelsens

Udbudsbetingelser for Energistyrelsens N O T AT 16. januar 2014 Ref. RIN Udbudsbetingelser for Energistyrelsens udbud af kontrakt om kortlægning af erhvervslivets energiforbrug 17. januar 2014 Side 1 Indhold 1 Regler for udbudsprocessen...

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog Kontor/afdeling Center for forsyning Dato 10. november 2017 J nr. 2017-5414 Indledning Energistyrelsen indbyder hermed kvalificerede

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen

UDBUDSMATERIALE. Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen UDBUDSMATERIALE Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen Oktober 2015 CVR.-nr. 36471271 - www.kystognaturturisme.dk - info@kystognaturturisme.dk INDHOLD

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af omkostningsfordeling ved samproduktion

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af omkostningsfordeling ved samproduktion Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af omkostningsfordeling ved samproduktion Kontor/afdeling Center for forsyning Dato 10. november 2017 J nr. 2017-5414 Indledning Energistyrelsen indbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Udbudsbrev annoncering Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Stine Sandermann Justesen 15. juni 2016 Indhold Indledning...

Læs mere

SPECIFIKATION på. Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse. Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud.

SPECIFIKATION på. Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse. Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud. SPECIFIKATION på Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud Januar 2018 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND... 2 2. BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 2

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Evaluering af Fonden Danske Veteranhjems aktiviteter

Ydelsesbeskrivelse Evaluering af Fonden Danske Veteranhjems aktiviteter Forsvarsministeriet Ydelsesbeskrivelse Evaluering af Fonden Danske Veteranhjems aktiviteter Baggrund I forbindelse med Forsvarsforlig 2010 2014 blev det besluttet at støtte Danske Soldater og Marineforeningers

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Konkretisering af skybrudsplanen, Vesterbro og Ladegårdså oplande

Konkretisering af skybrudsplanen, Vesterbro og Ladegårdså oplande Konkretisering af skybrudsplanen, Vesterbro og Ladegårdså oplande Konkurrencebetingelser nov. 2012 1. Generel information... 2 2. Udbudsmaterialet... 2 3. Regler for afgivelse af tilbud... 3 4. Vurdering

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Generel kravspecifikation

Generel kravspecifikation Bilag 4a: Generel kravspecifikation Generel kravspecifikation I dette bilag beskrives en række generelle krav, som gælder for samtlige delaftaler. Hvis der er skærpede krav til løsning af den enkelte delaftale,

Læs mere

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet - en case om implementeringen af et QMS-system IDA Proces 1. oktober 2015 John Thomsen, QP Consult ApS Konsulent i effektivt projektarbejde Udviklet QP Modellen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

ANNONCERING. CO 2 -regnskab for Københavns Kommune. Konkurrencebetingelser 04.12.2012. Teknik- og Miljøforvaltningen

ANNONCERING. CO 2 -regnskab for Københavns Kommune. Konkurrencebetingelser 04.12.2012. Teknik- og Miljøforvaltningen ANNONCERING CO 2 -regnskab for Københavns Kommune Konkurrencebetingelser 04.12.2012 CO 2 -regnskab for Københavns Kommune Konkurrencebetingelser 1 1. Generel information... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Opgavebeskrivelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Pilotprojekt om digital planlægning i Hjemmeplejen - et analyse og optimeringsprojekt inkl. indkøb af biler til hjemmeplejen

Pilotprojekt om digital planlægning i Hjemmeplejen - et analyse og optimeringsprojekt inkl. indkøb af biler til hjemmeplejen Pilotprojekt om digital planlægning i Hjemmeplejen - et analyse og optimeringsprojekt inkl indkøb af biler til hjemmeplejen Analyse af Indkøb af kommunale biler til fire enheder Budget 18 Maj 2016 1 Tilbud

Læs mere

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Kontraktansvarlig... 5 3. Styregruppe... 5 3.1 Styregruppens etablering... 5 3.2 Styregruppens ansvar... 5 3.3 Møder i styregruppen...

Læs mere

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler.

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler. DataHub I sommeren 2009 startede vi på baggrund af Klima- og Energiminsiterens beslutning projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. I April 2012 er det planen,

Læs mere

Teknologiundersøgelse af mulighederne for landbaseret lodsning i danske farvande

Teknologiundersøgelse af mulighederne for landbaseret lodsning i danske farvande Teknologiundersøgelse af mulighederne for landbaseret lodsning i danske farvande Søfartsstyrelsen udbyder en undersøgelse af, om der kan foretages landbaseret lodsning i danske farvande med en tilsvarende

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Tilbudsindhentning, evaluering af kampagnen På forkant

Tilbudsindhentning, evaluering af kampagnen På forkant København, d. 14. januar 2016 På forkant c/o Borgergade 111 DK - 1300 København K info@paaforkant.dk www.paaforkant.dk Tilbudsindhentning, evaluering af kampagnen På forkant Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs mere

Kravspecifikation Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger

Kravspecifikation Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger Bilag 1 til kontrakt Cirkulær Økonomi & Affald Ref. LLN Den 3. april 2017 Kravspecifikation Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger 1. Baggrund

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Bilag 5 Dato November 2015 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Til Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i

Læs mere

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen - 2012 1. Generelle oplysninger... 2 1.1 Udbudsform... 2 1.2 Kontrakt... 2 1.3 Tidsplan... 2 2. Kravspecifikation... 3 3. Udarbejdelse af

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på Analyse af private virksomheders erfaringer med energisparetiltag

Invitation til at afgive tilbud på Analyse af private virksomheders erfaringer med energisparetiltag N O T AT 19. december 2014 Invitation til at afgive tilbud på Analyse af private virksomheders erfaringer med energisparetiltag 1. Baggrund Som en del af Vækstaftalen af 14. juli 2014 har Klima-, Energi-

Læs mere

Udbud på projekt om procesoptimering i Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Udbud på projekt om procesoptimering i Styrelsen for International Rekruttering og Integration Udbud på projekt om procesoptimering i Styrelsen for International Rekruttering og Integration 1 Indledning Styrelsen for International Rekruttering og Integration udbyder en opgave, som sætter fokus på

Læs mere

Fredag d. 26. februar kl. 16.00

Fredag d. 26. februar kl. 16.00 25. januar 2010 / SHA Understøttelse af en bedre projektstyring i Konkurrencestyrelsen Konkurrencestyrelsen har i efteråret 2009 gennemført en proces omkring øget fokus på planlægning og prioritering af

Læs mere

Annonceringsmateriale 28. januar 2016

Annonceringsmateriale 28. januar 2016 Annonceringsmateriale 28. januar 2016 Annoncering af opgave med at tilvejebringe analyse- og evidensgrundlag for rumområdet med udgangspunkt i Danmark 0. Bilagsoversigt Bilag 1: Kommissorium for udarbejdelse

Læs mere

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 28. august 2015 Tlf. dir.: 2069 1290 E-mail: akle@balk.dk Kontakt: Anne Sophie Kleding Sagsid: 85.11.00-P20-9-15 Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur,

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018 Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Ansøgningens indhold... 3 2.2 Spørgsmål... 4 2.3 Udvælgelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger og anlæg Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

ANNONCERING AF OPGAVE

ANNONCERING AF OPGAVE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. juli 2012 Personale, UDV lell@vd.dk 7244 3583 ANNONCERING AF OPGAVE LEDERMÅLING, HOLDNINGSUNDERSØGELSE OG ARBEJDSPLADSVURDERING I medfør af lov om indhentning

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Thilde Fruergaard Astrup 6. juli 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2

Læs mere

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at:

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at: Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv Dato: 10. februar 2014 Tilbudsindhentning Viborg Kommune

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Nordsjællands Landskabsservice

Nordsjællands Landskabsservice Nordsjællands Landskabsservice Bekræftelse på udvikling af Typo3 hjemmeside med Ekstranet Dato: 22. Januar 2009 Udarbejdet af Bo Nørgaard, Projektleder Scan Designs A/S Esromgade 15 2200 Kbh. N CVR-nr.:

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne.

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne. Annoncering af opgave vedr. konsulentb i- stand til standardiseret opsætning og b e- handling af digitale underretninger (adviser) i kommunerne. KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt

Læs mere

3. I skriver: Indsamling af data skal som udgangspunkt være digital og foregå på alle statslige og statsanerkendte museer..

3. I skriver: Indsamling af data skal som udgangspunkt være digital og foregå på alle statslige og statsanerkendte museer.. Spørgsmål vedr. udbud 1. Der er 105 statsanerkendte og statslige museer på listen. Er det udelukkende disse museer, der skal afrapporteres på, dvs. 105 afdelingsrapporter? 2a. Enkelte af museerne har flere

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Brugertilfredshedsundersøgelse af forældres tilfredshed med folkeskolen

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Brugertilfredshedsundersøgelse af forældres tilfredshed med folkeskolen Enhed ADMPOL Sagsbehandler NPA Sagsnr. 2015-746 Doknr. 203987 Økonomi- og Indenrigsministeriet Brugertilfredshedsundersøgelse af forældres tilfredshed med folkeskolen Annoncering januar 2015 Dato 30-01-2015

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter NOTAT Kvalitetssikring af myndighedsprojekter Dette notat beskriver kvalitetssikringen af myndighedsprojekter, der gennemføres i samarbejde mellem Energistyrelsen og SBi i regi af aftalen mellem Energistyrelsen

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Opgavebeskrivelse: Mystery Shopping på danske feriesteder

Opgavebeskrivelse: Mystery Shopping på danske feriesteder Opgavebeskrivelse: Mystery Shopping på danske feriesteder Baggrund og formål Analysen er del af delprojektet 20 særlige feriesteder, der har til formål at belyse potentialet for udvikling af turismen på

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster

Udbudsbetingelser. Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbeti ngelser «ed ocaddressci vilcode» Udbudsbetingelser Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

BILAG 11 SAMARBEJDS- ORGANISATION

BILAG 11 SAMARBEJDS- ORGANISATION BILAG 11 SAMARBEJDS- ORGANISATION VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver. Tilbudsgivers samarbejdsorganisation bør bestå af personer med følgende kvalifikationer og kompetencer: Kompetence til

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

A nnonce. Den 16. oktober 2013. Sags ID: 2013-06002. lwi@kl.dk Direkte 3370 3150 Mobil 2643 4614. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S

A nnonce. Den 16. oktober 2013. Sags ID: 2013-06002. lwi@kl.dk Direkte 3370 3150 Mobil 2643 4614. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S A nnonce Udbud (annoncering efter tilbudsloven) af digitalisering af værktøjer til tidlig opsporing af sygdomstegn, underernæring og nedsat funktionsniveau hos den ældre medicinske patient apps til smartphone

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere