Bilag 1. Kravspecifikation. Udbud af Konsulentassistance til NordCrawl-projektet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Kravspecifikation. Udbud af Konsulentassistance til NordCrawl-projektet"

Transkript

1 Bilag 1 Kravspecifikation Udbud af Konsulentassistance til NordCrawl-projektet

2 Indhold 1. Introduktion Baggrund Formål Leverancer Organisation Tidsplan Budget Sprog Udformning af tilbud Tildeling af opgaven Modtagelse af tilbud Introduktion Dette bilag beskriver kravene til den ønskede konsulentassistance til Energistyrelsen ifm. NordCrawl-projektet. Energistyrelsen udbyder projektet på vegne af Nordisk Ministerråd. 2. Baggrund Baggrunden for udbuddet om konsulentassistance er, at energimyndighederne fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island gennemfører projektet NordCrawl med støtte fra Nordisk Ministerråd. Energistyrelsen i Danmark er agent for projektet. Projektet gennemføres frem til 30. juni Nordisk Ministerråd og de deltagende energimyndigheder ønsker at gennemføre projektet ved hjælp af ekstern konsulentassistance. Energimyndighederne vil deltage i en styregruppe og referencegruppe. Baggrund for projektet er, at flere og flere energirelaterede produkter bliver omfattet af EU s ecodesign- og energimærkningsregler. Med energirelaterede produkter menes energiforbrugende produkter og produkter, som ikke bruger energi, men som har direkte indflydelse på et energiforbrug. Yderligere informationer om de to direktiver og de forordninger, som er gennemført i henhold til direktiverne kan ses her: Det voksende internetsalg af produkter, som er omfattet af enten ecodesign- og/eller energimærkningskrav giver myndighederne i de nordiske lande nye udfordringer med henblik på at gennemføre et effektivt markedstilsyn, men giver også muligheder for at myndighederne kan få et bedre overblik over de energiprodukter, som markedsføres i Norden, og disse produkters energiforbrug :

3 Energimyndighederne har behov for data for produkter på markedet ved indførelse af nye krav for at kunne vurdere behovet og niveauet for kravene. Energimyndigheder har behov for at kunne dokumentere det bidrag, som produkter med højere energieffektivitet yder til den samlede udvikling i samfundets energieffektivitet. Energimyndigheten, Sveriges energimyndighed, gennemfører frem til midt i 2015 forprojektet MAPLE (Market Analysis and Product Legislation Evaluation), som fokuserer på analyse og prognoser af effekten af energieffektivisering af forskellige energirelaterede produkter. Relevante dele af resultaterne skal inddrages i det nuværende projekt. For nærmere information om Maple se bilag A til denne kravspecifikation 3. Formål Formålet er, at konsulentassistancen skal: gennemføre projektet inden for rammerne af kravspecifikationen og i øvrigt i henhold til projektbeskrivelsen til Nordisk Ministerråd varetage projektledelsen for NordCrawl-projektet, herunder at stå for kontakten med styregruppe og referencegruppe og med projektets forvaltningsorgan Energistyrelsen assistere ved kommunikation om projektet og øvrige, mindre opgaver ifm. projektet Formålet med og indholdet af NordCrawl-projektet er: 1. at udvikle og implementere et pålideligt it-baseret redskab en webcrawler med tilhørende database til støtte for markedsovervågning ved overvågning af og indsamling af data fra internettet om energirelaterede produkter i forbindelse med håndhævelse af energi- og miljøkrav udstedt i medfør af ecodesigndirektivet og energimærkningsdirektivet. analyser af energieffektivitet og prisdannelse for produkter på markedet og fremskrivninger til brug for at vurdere effekten af gældende lovgivning og overvejelser om indførelse af nye krav. analyser af energieffektivitet og prisdannelse for produkter mht. historisk udvikling i form af tidsserier for at kunne dokumentere energibesparelsesbidraget fra produkters højere energieffektivitet. 2. at give instruktion og undervisning i værktøjets anvendelse for personalet i de nordiske energimyndigheder. 3. at formidle resultaterne gennem en slutrapport og en workshop. 4. at benytte værktøjet på 3 specifikke produktgrupper med indsamling af data og gennemførelse af dataanalyser for at demonstrere, hvordan webcrawleren virker i praksis. 4. Leverancer Leverance 1. Opsamling af erfaringer fra forprojektet Konsulenten skal opsamle og vurdere erfaringer fra det igangværende projekt MAPLE under Energimyndigheten i det omfang, at erfaringerne er relevante for NordCrawl-projektet. Leverance 2. Webcrawler med database

4 Konsulenten skal udvikle og levere en fuld funktionel webcrawler med tilhørende database (NordCrawl), som opfylder formål 1 beskrevet ovenover for NordCrawl-projektet, i det det forudsættes, at et grundsystem, gøres tilgængeligt for energimyndighederne. Grundsystemet skal omfatte: Læsning og udtræk af relevante informationer fra websider, hvor energirelaterede produkter annonceres til salg (internetannoncering og internetbutikker) eller præsenteres og beskrives, som i producenters og importørers produktkataloger. Data omfatter blandt andet: Websted, URL for hvor data er indsamlet fra, leverandør, præcis identifikation af produktet, produkttype, relevante karakteristika af produktet, energieffektivitets- og energiforbrugsdata (kan være en række data afhængig af produktet), produktpris og dato for dataindsamlingen. De energirelaterede produkter, som systemet skal kunne indsamle data for, omfatter som udgangspunkt alle produkter omfattet af ecodesignkrav og af energimærkekrav, f.eks. hvidevarer, belysning, tv-apparater, varmepumper [ se linkene: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/list_of_enegy_labelling_measures.pdf og https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/list_of_ecodesign_measures.pdf. Derudover skal grundsystemet være forberedt på at kunne udvides af f.eks. en administrator hos energimyndighederne til at omfatte flere produkter. Automatisk indsamling ud fra angivne webkilder som en URL til en indgangside for hjemmeside, hvor data skal indsamles fra. Heri skal også kunne indsamles data fra undersider og fra dokumenter med direkte adgang til data som Excel, Word og PDF. Systemet, NordCrawl, som konsulenten skal udvikle, skal omfatte: NordCrawl skal indeholde en webservice og en databaseintegration med grundsystemet, således, at der sikres fremtidig mulighed for at hver af de nordiske energimyndigheder kan vælge engen leverandør af grundsystemet. Nordcrawl skal kunne udføre automatisk læsning af billedfiler, der rummer energiinformationer om produkter ved hjælp OCR (Optical Character Recognition) teknologi. Data på f.eks. et hovedkontors hjemmeside, som der er link til fra et lokalt kontor, skal også være omfattet af indsamlingen. Automatisk indlægning af data fra webcrawleren til en database i et format, hvor data kan eksporteres til Excel og Access. Analyser og rapportering gennem tabeller og grafer. Som minimum skal der vises: Tabeller med de indsamlede data med rækker med de enkelte produkter og med produkttype, relevante karakteristika af produktet, energieffektivitets- og energiforbrugsdata herunder energimærkedata, produktpris, webstedskilde og dato for dataindsamlingen som søjler. Tabeller med de indsamlede data som ovenover, men med visning udelukkende af de data, som er en del af lovkravene i medfør af ecodesigndirektivet og energimærkningsdirektivet, så det er let at sammenligne med oplyste og målte produktdata. Tabeller og grafer med produkterne grupperet i produktkategorier med gennemsnitstal og %-fraktiler for energieffektivitets- og energiforbrugsdata herunder energimærkedata og produktpris. Tabeller og grafer med historiske tidsserier, hvor der er mulighed for valg af tidsintervaller for visningen og med visning af produkterne grupperet i produktkategorier

5 med gennemsnitstal og %-fraktiler for energieffektivitets- og energiforbrugsdata herunder energimærkedata og produktpris. Tabeller med gennemsnitstal for historiske data før en ikrafttrædelsesdato for ecodesignog/eller energimærkekrav og fremskrivninger for efter ikrafttrædelsesdatoen. Vurdere muligheden for samarbejde med større databesiddere (eksempelvis Elgiganten, Whiteaway) på det nordiske marked med henblik på at undgå eventuelle fremtidige barrierer for dataindsamling Adgang til kontekstafhængig brugerhjælp påengelsk. Adgang til letforståelig manual på engelsk. Kravene til systemet er: En brugerflade, som er brugervenlig ift. målgruppen, der er primært energimyndigheder, og sekundært konsulenter tilknyttet myndighederne. Det kræver bl.a. overholdelse af almene konventioner for brugerinteraktion, herunder kategorisering, filtrering, sammenligning, søgning mv. Administration af webcrawleren, herunder indlægning af nye produkter og sider for søgningen, skal ske efter login Adgang til at foretage analyser og rapportering gennem tabeller og grafer mv. skal ske enten fra en offentlig webside eller efter login. Det skal afklares i samråd med styregruppen. Tilgang til webcrawleren gennem et webinterface Systemet skal udvikles på en softwareplatform uden licensomkostninger Systemet skal være fuldt dokumenteret, så det efter projektets afslutning let kan videreudbygges Systemets sprog skal være engelsk for brugerfladen, dokumentation, programmeringen (kommentarer, feltnavne mv.), brugermanunal og brugerhjælp. It-udviklingen af systemet skal foregå agilt i interaktion med styregruppen og bruger- referencegruppen (Nordsyn) i et omfang, som er relevant og effektivt for dette projekt. Arbejdsprocessen forudsætter godkendelse af hvert trin før næste trin igangsættes. It-udviklingen skal ske i dialog med brugerne, dvs. brugerne i Nordsyngruppen under energimyndighederne i de nordiske lande. Konsulenten skal således være indstillet på en høj grad af brugerinvolvering i udviklingen af NordCrawl. Systemet skal være gennemtestet for funktionalitet og brugervenlighed Parterne i projektet og andre nordiske energimyndigheder skal have fri og ubegrænset adgang til brug af systemet inden for dette projekts formål, men også efter afslutning af projektet uden øvrig betaling og uden nogen form for rettighedskrænkelser hos konsulenten eller tredjepart. Dog forudsættes det, at omkostninger til undervisning udover den afsluttende workshop og udvikling af specielle programfaciliteter påhviler den eller de nordiske energimyndigheder, som foretager sådanne ekstrabestillinger. Konsulenten skal foretage den endelige aflevering af software og dokumentation senest 30. juni Leverance 3. Instruktion og undervisning Efter webcrawleren er færdigudviklet, skal konsulenten gennemføre en heldags workshop med instruktion og undervisning for at sikre implementeringen hos energimyndighederne fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island. Workshoppen holdes i København. Udgifter til lokale og ejseog opholdsudgifter for deltagere fra de nordiske tilsynsmyndigheder skal konsulenten ikke dække.

6 Workshoppen forventes at være en endags-workshop, 8 timer inkl. frokost, med præsentationer fra konsulenten og med praktiske øvelser i brugen for tilsynsmyndighedernes repræsentnater. Desuden skal hver af de 5 nordiske tilsynsmyndigheder efter workshoppens afholdelse have mulighed for gratis at trække på telefonassistance ifm. anvendelse af webrawleren i op til 5 timer pr. myndighed. Øvrig instruktion af medarbejdere i de nordiske tilsynsmyndigheder skal kunne tilkøbes. Prisen for en sådan heldagsundervisning skal fremgå af tilbuddet jf. punktet Tildeling af Opgaven. Leverance 4. Projektkommunikation Konsulenten skal udarbejde en kommunikationsplan, hvori indgår løbende information om projektets fremdrift til styregruppen Konsulenten skal mindste én gang årligt gennem styregruppen informere EK-E (Nordisk Embedsmandskomité for Energipolitik) og Nordisk Ministerråds sekretariat om projektets delresultater og om det endelig projektresultat ved afslutning i Konsulenten skal levere udkast til slutrapport senest 30. april Styregruppen leverer kommentarer inden en måned. Konsulenten leverer den endelige slutrapport tilrettet ift. kommentarer senest 30. juni Konsulenten skal derudover hvert kvartal udarbejde en status (1 side) over fremdriften i projektet med henblik på, at styregruppen kan benytte disse kvartalsrapporter i dens information udadtil, fx. til udsendelse af nyhedsbreve. Leverance 5. Projektledelse Konsulenten skal varetage projektets projektledelse med alt hvad indgå deri, herunder udformning af tidsplan, overholdelse af tidsplan og milepæle, kvalitet af leverancer og planlægning, indkaldelse og styring af møder med styregruppen og referencegruppen. Konsulenten skal sikre projektets fremdrift over hele perioden. Ved udefrakommende begivenheder, som kan besværliggøre overholdelse af tidsplan og leverancer, skal konsulenten omgående give besked til styregruppen. Konsulenten forventes at afholde 2 årlige møder med styregruppen og maksimalt 2 årlige møder med referencegruppen. Styregruppe- og referencegruppemøderne tænktes afholdt i umiddelbar forlængelse af hinanden og om muligt i tilknytning til Nordsyn-arbejdsgruppens (se efterfølgende organisationsdiagram) møder. Møderne bliver afholdt enten i København, Stockholm eller Helsinki. Der stiles efter et møde i hver by. Den endelige beslutning om placering træffes af styregruppen. Derudover kan der efter behov afholdes telefon- og/eller videomøder. 6. Organisation Energistyrelsen er forvaltningsorgan for projektet over for Nordisk Ministerråd. Se organisationsdiagram herunder.

7 De nordiske energimyndigheder nedsætter en styregruppe, som vil være ansvarlig for styring af projektet. Styregruppen består af: En repræsentant for Energistyrelsen (Danmark har Nordisk formandskab i 2015) En repræsentant for Finland (Finland har Nordisk formandskab i 2016) En repræsentant for Energimyndigheten (Sverige har gennemført forprojektet) En ekstern sagkyndig tilknyttet styregruppen deltager i styregruppens møder og kvalitetssikrer i det omfang, som styregruppen beslutter, kvaliteten i leverancerne. Det friholder dog ikke konsulenten for at foretage egen kvalitetssikring. Konsulenten skal være den daglige projektleder, som refererer til styregruppen. Desuden bliver der nedsat en referencegruppe, som består af deltagere i de nordiske energimyndigheders Nordsynarbejdsgruppe. Derudover skal der være en brugergruppe, som inkluderer en række medarbejdere, der kommer til at arbejde med systemet til hverdag. De skal inddrages på relevante tidspunkter under itudviklingen. Konsulenten skal være bemandet med personer, som dækker alle kvalifikationsområder, der er nødvendige for at gennemføre projektet og levere de ønskede leverancer. Konsulenten kan være en sammensætning af flere firmaer som konsortium, hovedleverandør med underleverandører mv. Antallet af firmaer (med eget CVR-nr.) må maksimalt være 3 inkl. hovedleverandøren. Ét firma skal være hovedansvarlig for leverancen og skal være hovedkontakt over for Energistyrelsen. Der skal ved begyndelse af opgaveudførsel defineres én kontaktperson hos konsulenten, hvortil kommunikation mellem konsulent, styregruppe, brugergruppe og Energistyrelsen foregår. 7. Tidsplan Konsulenten skal starte arbejdet umiddelbart efter kontraktindgåelse og afslutte projektet senest 30. juni Den overordnede tidsplan er: 1. kvartal 2015: Kontraktindgåelse 2. kvartal 2015: Projektstart

8 Start / medio 2. kvartal 2015: Kickoff-møde styregruppe og referencegruppe med konsulent kvartal 2015: Fase 1: Leverance 1 og start leverance 2. Medio 4. kvartal 2015: Afrapportering af projektets fase 1, møde med styregruppe og referencegruppe kvartal 2016: Fase 2: Færdigudvikling af webcrawleren. Det forventes, at webcrawleren er færdigudviklet i en version, som partnerne kan tage i brug. Medio / udgang 2. kvartal 2016: Afrapportering af projektets fase 2, møde med styregruppe kvartal 2016: Fase 3: Test af webcrawleren og dataindsamling med dataanalyse. Gennemførelse af leverance kvartal 2016: Afrapportering af projektets fase 3 og møde med styregruppen kvartal 2017: Fase 4: Tilpasninger af webcrawleren ud fra erfaringer ved brugen af den. 2. kvartal 2017: Afrapportering af det samlede projekt og møde med styregruppen og referencegruppen. Leverance 4 og 5 leveres over hele projektforløbet. 8. Budget Det samlede maksimale budget for opgaven inkl. alle omkostninger er 1,85 millioner danske kr. Konsulenten kan medtage følgende i budgettet: Honorar fordelt på medarbejderkategorier Rejseomkostninger for konsulenten til møder mv. Rejseomkostninger godtgøres efter gældende regler for Nordisk Ministerråd, dvs. ved flyrejser benyttes billigst mulige turistklasse. Ved anden transport benyttes offentlige transportmidler 9. Sprog Projektlederen, den ansvarlige for instruktion og undervisning, og den ansvarlige for kommunikation skal fuldt ud beherske engelsk og mindst ét af de skandinaviske sprog (dansk, norsk, svensk). Al brugerhjælp og dokumentationssprog i NordCrawl skal være engelsk. Rapportering af projektet til styregruppe mv. skal udformes på et af de skandinaviske sprog. Kommunikation i øvrigt mellem styregruppe, brugergruppe og konsulent skal kunne foregå på engelsk og mindst ét af de skandinaviske sprog. 10. Udformning af tilbud Tilbud skal afleveres i 1 elektronisk eksemplar i PDF-format og i underskrevet (skannet underskrift) tilstand. Tilbuddet skal udformes på et af de skandinaviske sprog (dansk, svensk eller norsk), dog kan referencer, CV og bilag være på engelsk. Tilbuddet skal som minimum indeholde: Tilbudsgivers (hovedansvarlig) kontaktoplysninger herunder CVR-nummer Beskrivelse af opgavens løsning, herunder Beskrivelse af, hvordan konsulenten vil gennemføre opgaven, herunder en detaljeret beskrivelse af leverancerne

9 Beskrivelse af organisationen og bemanding Tidsplan med uddybning af faserne, milepæle, frister for leverancer, møder mv. Detaljeret budget herunder med fordeling af timer på personalekategori og leverancer, timesatser, samlet honorar og rejseomkostninger Organisations- og bemandingsplan med beskrivelse af ansvar og rollefordeling og angivelse af de pågældende medarbejderes erfaringer, kompetencer og brugen af dem i forhold til udførelse af projektet. Desuden skal medarbejdernes sprogkundskaber fremgå af planen. o CVer på samtlige medarbejdere, der indgår i bemandingsplanen, skal vedlægges. En medarbejders CV må maksimalt fylde 2 sider. CV er, som ikke overholder dette krav tages ikke i betragtning. Referencer: Konsulenten skal inkludere i tilbuddet maksimalt 5 relevante referencer af maksimalt 2 sider for hver reference gennemført inden for de sidste 5 år. Mindst 1 af referencer skal vedrøre automatisk indsamling af data fra websider, og mindst 1 reference (kan være den samme som foregående reference) skal vedrøre udformning af en webbrugerflade. Referencerne skal angive konsulentens andel af arbejdet. Samlet pris på opgaven i danske kroner ekskl. moms. 11. Tildeling af opgaven Valg af tilbudsgiver vil ske ud fra det overordnede tildelingskriterium det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det økonomisk mest fordelagtige bud udvælges på grundlag af følgende underkriterier: 1: Opgavens løsning: 45 % Bedømt på grundlag af følgende elementer: Tilbudsgiveres forståelse af den udbudte opgave og beskrivelse af, hvordan tilbudsgivers arbejde tilrettelægges på baggrund af løsningsbeskrivelsen og faglige kompetencer, som oplyst i tilbuddet. 2: Kompetencer: 45 % Ved vurdering af kompetencer lægges der vægt på: Tilbudsgivers kendskab til og erfaring med udvikling af websoftware og webbrugerflader, dataindsamling og dataanalyser samt energiforbrugende og energirelaterede produkter. Dette skal dokumenteres med referencer fra tilsvarende opgaver. Denne faktor udgør en tredjedel af kompetencekriteriets samlede vægt. Der lægges ved vurdering af de tilbudte kompetencer hos projektlederen og teamet i øvrigt blandt andet vægt på: At der er en klar og entydig ansvarsfordeling blandt projektleder og øvrige medarbejdere. Denne faktor udgør en sjettedel af det samlede kompetencekriteriums vægt. At det er dokumenteret, at der ledelsesmæssigt er de it- og energifaglige kvalifikationer til at sikre en koordinering af arbejdet og faglig indsigt i opgaven og gennemførelse af arbejdet kvalitetsmæssigt og tidsmæssigt inden for kravene. Dette vil blive vurderet på grundlag af projektlederens og centrale medarbejderes erfaringer fra tidligere tilsvarende opgaver. Denne faktor vil udgøre en tredjedel af det samlede kompetecekriteriums vægt At bemandingsplanen demonstrerer, at tilbudsgiver samlet set råder over den nødvendige viden for udførelse af projektet

10 o At teamet vil allokere tekniske kompetencer for it-udviklingen, databehandling mv. o At teamet vil allokere kompetencer inden for webbaserede brugergrænseflader, brugervenlighed, brugergruppedialog og interview og funktionalitets- og brugertest. o At teamet vil allokere energifaglige kompetencer inden for fagområdet energiforbrugende og energirelaterede produkters energiforbrug Denne faktor udgør en sjettedel af kompetencekriteriets samlede vægt. 4: Samlet pris: 10 % Bedømt på grundlag af følgende elementer: Samlet pris inkl. transportomkostninger 200 projekttimer En ekstra undervisningsdag ekskl. transportomkostninger De nævnte prisfaktorer tillægges lige stor vægt. 11. Modtagelse af tilbud Frist for modtagelse af tilbud er 27. april 2015 kl Tilbud som modtages efter fristens udløb tages ikke i betragtning. Tilbuddet sendes i PDF-format på mail til: Energistyrelsen Signe Friis Christensen Af it-praktiske grunde bør tilbud sendes som Zip ed mail

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Internt seminar Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Organisering af tilsyn i Danmark Bekendtgørelserne beskriver følgende hhv. 7 i BEK. 1274

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler.

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler. DataHub I sommeren 2009 startede vi på baggrund af Klima- og Energiminsiterens beslutning projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. I April 2012 er det planen,

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Prækvalifikation - konsulentydelser

Prækvalifikation - konsulentydelser 10-09-2015 Sagsnummer.: 15/19096 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Prækvalifikation - konsulentydelser Strategiplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune annoncerer hermed

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at:

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at: Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv Dato: 10. februar 2014 Tilbudsindhentning Viborg Kommune

Læs mere

Spørgsmål: Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud?

Spørgsmål: Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud? Spørgsmål/svar til udbud rådgivning om naturpleje Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud? Nej. Men på tidspunktet for aftaleindgåelse, skal der være tegnet en

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Oversigt over udbudsmaterialet: 1. Indledning/beskrivelse 2. Ordregiver 2.1 Kontaktinformationer 3. Den udbudte

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 28. august 2015 Tlf. dir.: 2069 1290 E-mail: akle@balk.dk Kontakt: Anne Sophie Kleding Sagsid: 85.11.00-P20-9-15 Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur,

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Fredag d. 26. februar kl. 16.00

Fredag d. 26. februar kl. 16.00 25. januar 2010 / SHA Understøttelse af en bedre projektstyring i Konkurrencestyrelsen Konkurrencestyrelsen har i efteråret 2009 gennemført en proces omkring øget fokus på planlægning og prioritering af

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Nordsjællands Landskabsservice

Nordsjællands Landskabsservice Nordsjællands Landskabsservice Bekræftelse på udvikling af Typo3 hjemmeside med Ekstranet Dato: 22. Januar 2009 Udarbejdet af Bo Nørgaard, Projektleder Scan Designs A/S Esromgade 15 2200 Kbh. N CVR-nr.:

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet Udbudsmateriale 23. august 2010 OK 4/0403-0300-0019 /ST Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse af opgaven 1.1 Formål og baggrund Udbudsrådet besluttede

Læs mere

Tilbudsbetingelser og kravspecifikationer

Tilbudsbetingelser og kravspecifikationer Tilbudsbetingelser og kravspecifikationer for Analyse af den digitale sikkerhed i dansk erhvervsliv 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven Analyse af den digitale sikkerhed

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål:

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål: Dato: 24. marts 2015 Sag: OK-15/00126-10 Sagsbehandler: /KHAR Annoncering: Bedre udbud kampagnen om den nye udbudslov Fast pris: 800.000 kr. (eksklusive annoncering og mediekøb) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 2: Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse Annonce Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse 1. Opgaven Skæve boliger er boliger målrettet til hjemløse, der ikke er i stand til at indpasse sig eller ikke magter at bo i en almindelig udlejningsbolig

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier

Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier Udbud af opgave Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier Der udbydes en opgave vedrørende kortlægning af initiativer, etablering

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2 vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. OFFENTLIGT UDBUD MED FORHANDLING 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 2 3 Egnethedsvurdering af tilbudsgiverne...

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud af DOL-valgmoduler og specialemodul i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Kommunerne er gået sammen om etableringen

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs og Norddjurs Kommunes hjemmesider samt www.udbud.dk,

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil. Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Der er til dags dato modtaget og besvaret følgende

Læs mere

Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten. Beskrivelse af opgaven

Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten. Beskrivelse af opgaven Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 22 68 85 65 lige@lige.dk www.lige.dk Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten Ligestillingsafdelingen Dato: 28. december

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

OBH NORDICA Tilbud på redesign og implementering af webløsning

OBH NORDICA Tilbud på redesign og implementering af webløsning OBH NORDICA Tilbud på redesign og implementering af webløsning Dato: 15. marts 2006 Udarbejdet af Martin Palmqvist, partner Scan Designs Esromgade 15 2200 Kbh N CVR nr. 27 99 65 82 Fax.: +45 3539 3853

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Tranemosegaard afdeling T13 v/ BO-VEST som følge

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere